I. Úvod a charakteristika školy
Vážení studenti, rodiče, přátelé,
je před Vámi patnáctá výroční zpráva naší školy. Stejně jako
v předešlých letech jsme vycházeli z požadavků platného Zákona číslo
561/2004 Sb., § 10, odst. 3 a Vyhlášky číslo 15/2005 Sb., § 7. Předepsané
povinné údaje jsme doplnili o zajímavosti z průběhu školního roku a dále o
informace z přijímacího řízení, které mohou pomoci zájemcům o studium na
naší škole v následujících letech.
Ve školním roce 2008/9 studovalo na Gymnáziu Otokara Březiny 359
studentů ve třinácti třídách, 5 tříd čtyřletého studia 79-41-K/401 a 6 tříd
osmiletého studia 79-41-K/801 podle generalizovaného učebního plánu pro
gymnázia, třídy prima a sekunda podle školního vzdělávacího plánu 79-41K/81. Na střední odborné škole studovalo v 6 třídách oboru podnikání a
služby 64-41-M/001 celkem 170 studentů. Maturovaly dvě gymnaziální třídy
a dvě třídy SOŠ.
Přijímací zkoušky se konaly nové vyhlášky, na základě níž se mohli
uchazeči v prvním kole hlásit na tři střední školy. Z tohoto důvodu jsme
ponechali přijímací zkoušky pro uchazeče o osmileté studium na GOB.
Uchazeči o čtyřleté studium na GOB i SOŠ byli přijati na základě pořadí
prospěchu na základní škole. Na základě výsledků přijímacího řízení bylo
rozhodnuto otevřít jednu třídu osmiletého gymnaziálního studia a po jedné d
třídě gymnázia čtyřletého a oboru podnikání a služby.
Školní rok 2008/9 byl ve znamení realizace školního vzdělávacího
plánu v primě a sekundě. Během školního roku jsme dokončili čtyřletý
vzdělávacím plán pro vyšší gymnázium a pro obor ekonomika a podnikání,
tak aby mohla být zahájena výuka podle těchto plánů od 1. 9. 2009. Během
prázdnin Masarykova univerzita zahájila rekonstrukci budovy na náměstí
Zachariáše z Hradce, ve které doposud probíhala výuka oborů SOŠ.
Z tohoto důvodu bylo nutné na konci školního roku přestěhovat veškerý
inventář na Domov mládeže na Batelovské a do hlavní budovy na Hradecké
ulici.
Mgr. Jan Sedláček
ředitel školy
II. Ze života školy
GYMNÁZIUM OTOKARA BŘEZINY V MEZINÁRODNÍM
PROJEKTU COMENIUS
V posledním předvánočním týdnu loňského roku začala praktická část
dlouho připravovaného projektu škol UNESCO v rámci
mezinárodního programu Comenius, na kterém participuje
i
Gymnázium O. Březiny v Telči. Program Comenius nabízí školám
prostor k realizaci projektů zaměřených na spolupráci mezi studenty a
školami zemí EU. Telčské gymnázium usilovalo o účast na programu
již v roce 2006, ale tehdy se nepodařilo ve výběrovém řízení uspět.
Nyní po dvou letech spolupráce všech partnerů a po velkém úsilí se
projekt úspěšně prosadil a rozjel.
Konkrétní dvouletý projekt, na kterém spolupracuje naše gymnázium,
škola z Budapešti, německého Bambergu a San Sebastianu ve
Španělsku, má za cíl mladé generaci přiblížit a popularizovat světové
kulturní dědictví. Konkrétně se jedná o vytvoření interaktivního
vícejazyčného průvodce památkami Unesco pro města účastníků.
Na první ze čtyř setkání odjela skupina studentů gymnázia pod
vedením Mgr. Jana Sedláčka a Mgr. Zdeňka Bártů do německého
Bambergu. Týdenní pobyt v překrásném historickém městě Bamberg
měl bohatý program. Společně probíhala práce na přípravě
interaktivního průvodce po památkách UNESCO města Bamberg,
kdy smíšené skupiny studentů v první fázi spolupráce prověřovaly v
praxi vzorovou práci německých partnerů. Cílem bylo vyzkoušet,
vyhodnotit první výsledky práce a doplnit připomínky pro další
činnost.
Důležitou úlohou setkání byla příprava další fáze projektu, kdy se na
přelomu března a dubna ve španělském San Sebastianu opět setkali
zástupci všech zúčastněných škol. Součástí projektu je i práce
s výpočetní technikou, jazyková komunikace a poznávání jiného
kulturní prostředí, a tak kromě náročného pracovního programu
čekala na studenty řada příjemných zážitků.
Telčští studenti poznali běžný školní život německých a španělských
přátel, ochutnali místní speciality a užili si bohatý mimopracovní
program i místní atmosféru .
Účast na projektu a prezentace naší školy byla podpořena městem
Telč, které ochotně poskytlo kvalitní materiály propagující naši zemi,
kraj i město.
Naše gymnázium na září 2009 přepravilo setkání všech partnerů
v Telči. Doufáme , že v roli hostitele obstojíme se ctí a pobyt u nás
bude pro naše partnery stejně příjemný, jako byl náš pobyt v Německu
a ve Španělsku.
Mgr. Zdeněk Bártů
ROCK POEZIE A CHARITA
Od roku 2003 je naše škola zapojena do projektu ADOPCE NA
DÁLKU (UNICEF – Humanisti). Jde o pomoc dětem, které se
nacházejí v podmínkách úplné chudoby. Cílem projektu je především
umožnit přístup ke vzdělání. Naši studenti a pedagogové adoptovali
v pořadí druhého chlapce a svými pravidelnými příspěvky mu umožní
získat vzdělání. Každoročně se konaly sbírky, až letos poprvé jsme se
rozhodli spojit charitu s kulturou. V květnu 2009 se uskutečnilo
vystoupení studentů GOB v sále ZUŠ pro studenty naší školy a
telčskou veřejnost. Verše a hudba nejenom pobavily, poučily, ale také
pomohly. Výtěžek věnovali organizátoři na již zmíněnou adopci.
Mgr. Radek Kopečný, Mgr. Helena Volavková
Nejlepší tablo v kraji Vysočina
Ve školním roce 2008/2009 se konal již čtvrtý ročník soutěže o
nejoriginálnější tablo, které pořádá deník MF Dnes. V rámci této
ankety jsou také volena nejlepší tabla v jednotlivých krajích. Naše
škola se může pochlubit oceněním, které získalo tablo maturantů třídy
4.A. Studenti ho pojali v retro stylu 30. let. Eleganci černobílých filmů
meziválečného období do finální podoby převedl fotograf a grafik
Antonín Bína.
Mgr. Pavla Veselá
O činnosti fiktivní firmy ESSO, s. r. o. Telč
Tento školní rok byl pro členy firmy opravdu náročný. Kromě
stávajících aktivit jsme začali realizovat schválený projekt Comenius
s názvem „Made in …“.
Jedná se o multilaterální projekt mezi školami ekonomického
zaměření v Telči, Bratislavě, maďarském Györu a Vídní. Jak sám
název projektu napovídá, jedná se o obchodování s typickým
domácím produktem zmíněných zemí. Kromě toho mají účastníci
poznat národní kulturu navštívených zemí, budovat vzájemné vztahy a
prohloubit jazykové znalosti.
Doba trvání jsou dva roky a právě v říjnu roku 2008 jsme jako
organizátoři zahájili 1. setkání partnerů. Obchodovalo se v aule
budovy Masarykovy univerzity. Partneři poznali Telč s výkladem
v německém jazyce, prohlédli si zámek a třetí den absolvovali exkurzi
v naší „sponzorské“ firmě Kostelecké uzeniny, a. s.
Listopad pro nás znamenal návštěvu Bratislavy – 2. setkání partnerů.
Zde se obchodovalo na mezinárodním veletrhu fiktivních firem, který
organizuje město. Samozřejmě následovalo plnění dalších bodů
projektu, tj. návštěva kulturních památek a také debata učitelů
fiktivních firem o dalších termínech.
V březnu následujícího roku fiktivní firma ESSO, s. r. o. Telč se již
tradičně zúčastnila mezinárodního veletrhu v Praze, což byla aktivita
mimo projekt. Z přibližně 180 obchodujících firem jsme zaujali 7.
místo. Zároveň jsme se v celostátní soutěži o nejvyšší počet
zahraničních obchodů obsadili 3. místo.
V dubnu 2009 jsme přijeli do Györu. Obchodní kontrakty se uzavíraly
na mezinárodním veletrhu, který organizovalo město. Prohlédli jsme
si hezké město a shlédli kulturní památky.
Poslední setkání se událo ve Vídni v květnu. Kolegové nám připravili
jako v předchozích případech náročný program. Kromě obchodování
v budově obchodní školy jsme navštívili nejvýznamnější památky
Vídně. Na společném jednání učitelů jsme dohodli postup schůzek a
naplnění projektu v příštím školním roce 2009/10.
Myslím si, že i přes náročnost projektu, jsme vše splnili a fiktivní
firma získala nové zkušenosti.
Ing. Marie Pecková
Písemná a elektronická komunikace
Ovládání klávesnice „všemi deseti“ se stává dovedností, kterou
většina z nás využije nejen ve své profesi, ale i v soukromém životě.
K efektivní práci v textových editorech je krom rychlého psaní třeba
také umět pracovat již s hotovým textem. Výsledky těchto činností lze
přesně měřit, proto je možné v této oblasti složit např. státní zkoušku
nebo soutěžit. Vyvrcholením těchto soutěží je letos mistrovství světa
(1x za dva roky) ve zpracování textů, které se koná v polovině srpna
v čínském Pekingu.
Řady soutěží v grafických předmětech se ve školním roce 2008/09
účastnili i studentky a studenti GOB a SOŠ oboru podnikání a služby.
Výrazný úspěch dosáhli zejména v regionálním kole, kde získali hned
tři medailová umístění. V korektuře textu obsadil Jan Srp třetí místo,
Iva Macháčková byla ve stejné disciplíně druhá a Eliška Pavlů
v kategorii wordprocessing zvítězila. Všichni jmenovaní postoupili na
mistrovství republiky, které organizovala OA a HŠ Havlíčkův Brod.
Zde obsadil Jan Srp 18. a Iva Macháčková 13. místo, Eliška Pavlů,
žákyně 4. ročníku, skončila na výborném pátém místě. Za výsledky
v grafických soutěžích navrhlo Elišku ředitelství školy na ocenění
Talent Vysočiny, ocenění však nakonec nezískala.
Tradičně proběhly na naší škole státní zkoušky. 13. května 2009
skládalo 13 žáků druhých ročníků státní zkoušku ze zpracování textu.
Deset ji složilo s prospěchem „výborný“, tři s prospěchem „velmi
dobrý“.
12. června podstoupilo státní zkoušku z kancelářského psaní na
klávesnici 19 žáků oboru podnikání a služby a dvě žákyně čtyřletého
gymnázia. Všichni studenti úspěšně absolvovali tuto zkoušku.
Ing. Ladislav Novák
III. Zaměstnanci školy
Vyučující ve školním roce 2008/2009
Ředitel školy:
Zástupce ředitele:
Učitelé:
Mgr. Sedláček Jan
Mgr.Novotná Jindřiška
Ing. Stejskal Luboš
Prax
e:
Mgr. Bártů Zdeněk
15
Mgr. Bártů Ivana
14
Mgr Dolská Petra
7
Mgr. Drmota Josef
10
Mgr. Florianová Jaroslava
9
Mgr. Grünwaldová Alice
19
Mgr. Horáková Marta
47
PaedDr. Jandová Hana
28
Mgr. Kadeřávková Božena
41
Mgr. Kopečný Radek
17
Mgr. Kotíková Eva, Ph. D.
5
Mgr. Krejčí Blanka
35
Ing Ing. Krejčí Bohumír
16
Křížová Marie
9
Ing. Krejčířová Miroslava, Ph.
22
D.
Mgr. Krystýnková Olga
3
Mgr. Kubálková Jarmila
34
Ing. Kubešová Radmila
17
Mgr. Vít Lojka
1
RNDr. Macků Pavel
21
Mgr. Macků Pavel
13
Mgr. Marešová Markéta
1
Mazal Vladimír
37
RNDr. Máca Stanislav
30
Mgr. Moc Karel
16
Ing. Mrkvička Kamil
6
Ing. Nosek Bohumil
38
Mgr.Nosková Marie
39
Ing. Novák Ladislav
24
Aprobace:
D, RJ, L
Č, D
NJ, D
M,Z
M
VV
Č, D
AJ, TV, ZA
Z
Č, ON
AJ
M, TV, ZA
EL
AJ
OPZ
AJ
NJ, RJ
OPZ
TV-Z
BI
M, CH
Č, Fr
TV, BI
M, DG
FIL
Zem
STROJ
FR, Rj, PS
OPZ,
TA,HK
Způs. Aprobace Způs.:
:
:
A
A
A
A
B
B
B
C
A
C
B
D
VV
C
HV
A
IVT
B
Z
B
AJ
A
D
B
C
D
C
B
A
C
B
B
B
D
D
B
D
Mgr. Nováková Hana
Mgr. Novotná Jindřiška
Mgr. Obšilová Ivana
Ing. Pecková Marie
Mgr. Plunder Michal
Mgr. Procházka Petr
Mgr. Přibyl Petr
Ing. Přikryl Jaroslav
Mgr.Sedláček Jan
Ing. Stejskal Luboš
Mgr. Tůma Ladislav
PhDr. Vala Karel
Ing. Váňová Hana
Mgr. Váša Stanislav
Mgr. Veselá Pavla
Mgr. Vojtová Jana
Mgr. Volavková Helena
PaedDr. Zadinová Věra
Závodský Josef
8
34
19
30
4
19
15
26
39
20
3
28
1
2
22
26
11,5
27
44
BI, Z
D, NJ, ZA
M, F
OPE
TV, BI
BI
Č, D, ZSV
OPZ
M, DG
OPZ
BI, Ch
AJ, Č
EKO
Náb.
AJ
NJ, Č
Č, D
RJ, D, NJ
VV, PŘ
B
B
B
D
A
A
D
B
D
B
B
A
A
B
A
A
C
TV
B
IVT
A
NŠ
E
NŠ
E
pedagogická způsobilost:
A - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. st. ZŠ a SŠ
B - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ
C - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. st. ZŠ
D - Učitelství odborných předmětů pro SOŠ
E - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 1. st. ZŠ
Domov mládeže:
Havlová Irena
Pavlů Zdeňka
- vedoucí vychovatelka
- vychovatelka
Sekretariát:
Přibylová Marie
Hadravová Lucie
Maříková Marie
Suchá Věra
- hlavní účetní
- evidence majetku
- mzdová účetní
- evidence majetku
Zaměstnanci školní jídelny:
Hradecká
Dufková Hana
Divišová Marie
Fousová Milena
Havlíková Eva
Navrátilová Ivana
Plunderová Jiřina
Přibylová Marta
Šplíchalová Lenka
Štěrbová Ludmila
Vodičková Ludmila
Zibová Hana
Správní zaměstnanci školy:
Hradecká
Chvátal Josef
Otčenášek Zbyněk
Baborová Jitka
Petrů Ivona
Vondráková Jitka
Svobodová Dana
Zachariášovo nám.
Berková Zdeňka
Krpálková Zdeňka
Rajská Jana
Batelovská a Masarykova
Kadlecová Jitka
- vedoucí školní jídelny - 2008
- vedoucí školní jídelny - 2009
- kuchařka
- kuchařka
- kuchařka
- kuchařka
- kuchařka
- kuchařka
- kuchařka
- vedoucí kuchařka
- kuchařka
- školník
- školník
- uklízečka
- uklízečka
- uklízečka
- uklízečka
- uklízečka
- uklízečka
- uklízečka
- uklízečka
IV. Žáci školy
GOB
třída: PRIMA
třídní prof. Mgr. Jaroslava Florianová
Bláhová Anna, Cupák Milan, Čechová Marie, Dejmková Martina, Drmotová
Kristýna, Jacobs David, Kaňkovská Marie, Kotrba Milan, Křivánková Lenka,
Lančová Veronika, Marková Zuzana, Michálková Anežka, Nosková
Michaela, Novák Vlastimil, Nováková Laura, Obůrková Michaela, Pátková
Eva, Přibyl Karel, Šindelářová Daniela, Štěpnička Petr, Švecová Iva, Tůma
Martin, Vejmelka Vít, Veselá Pavla, Víchová Jana, Vystrčilová Michaela,
Zeman Matěj
třída: SEKUNDA tř. prof. Mgr. Hana Nováková, Mgr. Helena Volavková
Bočková Pavla, Cvaková Tamara, Doskočil Petr, Hemzová Gabriela,
Heralecká Terezie, Hůry Šimon, Janková Martina, Kejvalová Lucie, Kožich
Šimon, Leixner Tomáš, Lojdová Hana, Lupač Václav, Macků Jan, Majdičová
Marie, Marková Jana, Matoušková Petra, Nosek Vojtěch, Nováková
Gabriela, Olivová Lucie, Ondráček Jan, Přibyl Antonín, Rod Jan, Rudolf Jan,
Salamánková Monika, Smejkalová Adéla, Sochorová Michaela, Steinbauer
Ondřej, Volavková Ivana, Vonderková Kateřina, Vyhlídalová Nikola
třída: TERCIE
třídní prof. Mgr. Michal Plunder
Bajmaku Violeta, Bartušková Veronika, Daňhelová Veronika, Dejmek Jan,
Chalupová Kateřina, Janek Jiří, Jehličková Marie, Jeřábek Daniel, Jonová
Barbora, Karpíšková Jana, Kokejl Karel, Krejčířová Veronika, Křenková
Veronika, Křížková Marie, Kudláček David, Macků Pavel, Mastná Zuzana,
Pátek Václav, Pátková Romana, Razimová Jana, Skálová Jana, Svobodová
Dagmar, Svobodová Tereza, Štefl Martin, Šteflíček Zdeněk, Šteflíčková
Kateřina, Štěpánek Viktor, Švejdová Anna, Volavková Hana, Vobůrková
Marie
třída: KVARTA
třídní prof. Mgr. Ivana Bártů
Čurdová Natálie, Drmota Josef, Havlíček Miloš, Chvátal Jan, Ira Martin,
Kacetlová Vendula, Kadlec Josef, Kociánová Tereza, Koníčková Kristýna,
Krejčová Jana, Kudrnáčová Michaela, Kupková Vendula, Martinů Klára,
Maříková Marie, Nekola Petr, Nosek Lukáš, Nosková Adéla, Nosková Eliška,
Novák Martin, Nováková Petra, Páral Daniel, Prknová Eliška, Rohovská
Marcela, Stehlík Pavel, Svěrák Martin, Študent Petr, Tejkl Leoš, Tichý
Radim, Vyhlídalová Tereza, Zejdová Jana
třída: KVINTA
třídní prof. Mgr. Blanka Krejčí
Bečko Tomáš, Burianová Hana, Dolák Otakar, Foit Vladimír, Jakšlová
Romana, Kadlecová Anna, Kněžíčková Markéta, Kodys Jakub, Kotrba Jiří,
Kožichová Sabina, Láníková Helena, Matula Maxim, Novotný Jakub, Olivová
Kateřina, Ondráček Ondřej, Osčatková Patricie, Paulová Sára, Pospíchal
Petr, Procházková Kristýna, Průšová Liliana, Smrčka Václav, Svobodová
Barbora, Svobodová Vendula, Švec Marek, Švejdová Barbora, Vejmelka
Lukáš, Veselý Vít, Vojtajová Kateřina
třída: 1. A
třídní prof. RNDr. Stanislav Máca
Bradová Veronika, Havlíčková Barbora, Havrda Pavel, Hrevúšová Zuzana,
Jeřábková Barbora, Křenek Vojtěch, Moravcová Nikola, Norbert Jakub,
Novotná Linda, Obšil Tomáš, Ostružár David, Pojer Jiří, Pokorná Hana,
Smejkalová Zuzana, Šimek Patrik, Šindlerová Petra, Štancl Jan, Švecová
Zuzana, Tomková Jaroslava, Urbánek Marek, Vacek Jakub, Vašata Martin,
Vojtajová Martina, Žampová Josefina
třída: 1. B
třídní prof. Mgr. Olga Krystýnková
Bartušek Tomáš, Brtníková Ivona, Dudáková Iveta, Florian Štěpán, Hálová
Kateřina, Horníková Lenka, Janovská Tereza, Kochánková Hana, Kuřimská
Martina, Leupoldová Ludmila, Nedorost Filip, Nerad Jiří, Novák Tomáš,
Peltanová Michala, Szabóová Dominika, Šindelářová Pavla, Šindelková
Veronika, Švec Martin, Váchová Michaela, Veselý Vojtěch, Zuda Dominik
třída: SEXTA
třídní prof. Mgr. Ivana Obšilová
Bartoň Daniel, Cirhanová Jaroslava, Dejmková Kateřina, Duchoň Tomáš,
Dušek Adam, Florian Josef, Hillayová Markéta, Hrubšová Pavla, Chalupová
Lenka, Jonová Šárka, Kadlecová Hana, Kadlecová Pavla, Kadlecová Petra,
Komínová Kamila, Krejčířová Kristýna, Křenová Iva, Maryšková Petra, Mátl
Štěpán, Motyčka Tomáš, Műhlbecková Zuzana, Nechvátalová Vendula,
Němcová Lenka, Novák Jan, Páral Jiří, Poledna Pavel, Prášek Jakub,
Rohovský Jiří, Řídký Lukáš, Souček Jiří
třída: 2. A
třídní prof. Mgr. Ladislav Tůma
Bakajová Tereza, Benešová Lucie, Čermák Daniel, Dvořáková Tereza,
Eliášová Klára, Gregorová Vendula, Hávová Tereza, Hradecký Vojtěch,
Chalupský Jiří, Jindra Petr, Lopatářová Tereza, Němec Zdeněk, Pittnerová
Simona, Polívka Martin, Poukarová Anna, Procházková Soňa, Přechová
Tereza, Přibylová Tereza, Pudilová Romana, Richterová Sabina, Saláková
Marie, Šmíd Petr, Šmikmátorová Martina, Štumar Jiří, Tausch Michal,
Tesařová Jitka, Tomek Tomáš, Vojtěchová Jana, Zabloudilová Vendula, Zach
Martin, Zerzánková Lucie
třída: SEXTA
třídní prof. Mgr. Zdeněk
Bártů
Dolejský Vojtěch, Doskočil Marek, Girglová Alena, Horník Ondřej, Hřavová
Kamila, Kamaryt Vít, Kapounová Helena, Kratochvílová Eva, Krejčí Jan,
Lanč Ondřej, Leupold Otakar, Loula Jan, Mašát Milan, Munduchová Pavla,
Obšilová Lucie, Papežová Kateřina, Páralová Leona, Pivoňka Jakub,
Průchová Veronika, Rajdl Miroslav, Streitová Lucie, Svěrák Jan,
Šmikmátorová Veronika, Šteflíček Jan, Tůmová Sabina
třída: 3. A
třídní prof. Mgr. Radek Kopečný
Benešová Tina, Berková Kristýna, Bláhová Martina, Brumovská Michaela,
Čurdová Jitka, Dvořáková Pavla, Hejl Jan, Horník Petr, Janoušková
Gabriela, Kolář Petr, Křížová Michaela, Kubelková Petra, Líbalová Lenka,
Lněničková Barbora, Lojdová Ivana, Mařík Jan, Opatrná Kateřina, Přibyl Jan,
Skála Jiří, Smejkalová Andrea, Smolajová Vendula, Smrčková Zuzana,
Šebestová Lucie, Šimek Martin, Štěpničková Kristýna, Tománková Dagmar,
Veselá Anna, Veselá Martina, Vondráková Veronika, Zavadilová Lucie
třída: OKTÁVA
třídní prof. Mgr. Josef Drmota
Andreasová Anežka, Doležal Karel, Fabiánová Petra, Hemzová Martina,
Hezina Lukáš, Křepelová Karolína, Křížková Klára, Křížová Ivana, Kučerová
Dominika, Lanč Marek, Líbalová Martina, Nováková Monika, Pelech Ondřej,
Procházková Eliška, Prokop David, Salamánek Vojtěch, Sochorová Šárka,
Šimek Miloš, Štancl Martin, Štefl Jan, Švec Jakub, Švecová Leona, Tichá
Anežka, Urbánek Michal, Vejmelková Marie, Vojtajová Hana, Zamazalová
Nikola
třída: 4. A
třídní prof. Mgr. Pavla Veselá
Bartoňová Petra, Bínová Tereza, Čekal Tomáš, Dvořáková Martina,
Ficeriová Dominika, Frantálová Daniela, Havlová Jitka, Kejval Martin, Klika
Jaroslav, Kopecký Tomáš, Křenová Radka, Landa Filip, Maděra Jan,
Majdičová Markéta, Musil Aleš, Musil Miroslav, Musilová Markéta,
Pažourková Marcela, Přibylová Ivana, Renner Marek, Říhová Věra,
Steinbauerová Ilona, Straka Michael, Šádková Martina, Šindelář Michal,
Urbancová Eliška, Veselský Milan, Zuzáková Jana
SOŠ
třída: 1.A
třídní prof. Ing. Hana Váňová
Adamcová Lucie, Adamcová Jana, Bártů Alena, Bártů Martina, Březinová
Petra, Cahová Lucie, Cambálková Petra, Čápová Eva, Čechová Jana,
Doležalová Simona, Horák Josef, Horníková Lenka, Hummelová Sabina,
Chalupová Šárka, Ira Pavel, Kadlec Martin, Klichová Lucie, Koudelková
Zuzana, Kručayová Patricia, Kšírová Vlaďka, Lojdová Pavla, Nechvátalová
Lenka, Opatrný Petr, Pelejová Denisa, Pražský Michal, Přibyl Martin,
Svěráková Markéta, Štěpničková Markéta, Uhlířová Markéta, Veselá
Kateřina, Zamazalová Klára.
třída: 2.A
třídní prof. Ing. Marie Pecková
Bambulová Iva, Čalkovská Marie, Dokulil Ondřej, Dolejší Karolína,
Doležalová Eliška, Hes Ondřej, Horáková Iveta, Jankůjová Bohumila,
Jurgová Iva, Kosová Renáta, Kmenta Hynek, Lavička Václav, Lindnerová
Veronika, Müllerová Veronika, Nekulová Andrea, Němcová Marcela,
Němečková Vendula, Nováčková Lenka, Rojková Kamila, Satrapová Eva,
Sedláček Ondřej, Skálová Lenka, Slatinská Iva, Srp Jan, Strohmayer Petr,
Trávníková Kristýna, Vávrů Vojtěch, Vonderková Lucie, Vopravilová Sabina
třída: 3. A
třídní prof. Mgr. Petr Přibyl
Benová Lenka, Blechová Pavlína, Brychtová Lenka, Cvrček Dominik, Černá
Vladimíra, Denčevová Ruth, Havlík Ondřej, Hojková Markéta, Kiesslingová
Eva, Kokejlová Magdalena, Korandová Lenka, Křížková Hana, Macháčková
Iva, Matoušková Barbora, Neshybová Jana, Nikrmajerová Petra, Novotná
Miluše, Ondráková Petra, Pelantová Martina, Praxl Ondřej, Sedláčková
Lucie, Slavíková Renata, Šebestová Jitka, Štanclová Marie, Vávrů Margita,
Vojtová Petra, Vybíralová Zuzana, Zejda Martin, Servusová Markéta,
Morávková Iveta, Zuzáková Pavla
třída: 3. B
třídní prof. Mgr. Petr Procházka
Adamec Josef, Antoňů Tomáš, Baborová Kristýna, Burianová Petra, Cvrček
Jaroslav, Dohnal Vojtěch, Habrová Vendula, Hedbávná Pavlína, Holá Jitka,
Hradecká Klára, Jakubec Pavel, Koudelková Marcela, Křenková Vendula,
Kuchtová Zuzana, Kuchyňová Nikola, Novák Petr, Pelejová Kateřina,
Pokorná Zuzana, Svítilová Monika, Svobodová Lenka, Šalandová Lenka,
Šimková Zuzana, Špička František, Švorcová Šárka, Tesařová Kateřina,
Zažímal František, Zelená Andrea, Kozák David, Laubová Veronika, Novotný
Matěj, Špicl Vojtěch, Jankůjová Kristýna
třída: 4. A
třídní prof. Ing. Kamil Mrkvička
Bartoňová Monika, Bláhová Markéta, Bocková Lucie, Burdová Lenka,
Deutscharová Jitka, Doležal Aleš, Dvořáková Veronika, Janalíková Ludmila,
Jelínková Veronika, Křenová Dita, Kudrnová Iveta, Macálková Jarmila,
Marek Vilém, Matějka Pavel, Moudrá Lucie, Neradová Tereza, Nevrklová
Petra, Nováková Zuzana, Pavlů Eliška, Peschel Robert, Petrů Martina,
Sejrková Martina, Sommer Daniel, Šeniglová Zuzana, Tardonová Andrea,
Tausch Jan, Vaňková Kateřina, Vávrů Barbora, Wernerová Radka, Hávová
Monika
třída: 4. B
třídní prof. Mgr. Karel Moc
Bílá Martina, Brtníková Martina, Doležalová Soňa, Drobňaková Lucie,
Dvořáková Zuzana, Fišerová Lucie, Kovářová Martina, Kozáková
Magdalena, Kubíček Zdeněk, Lojdová Tereza, Nechvátalová Helena,
Nekulová Markéta, Opatrný Pavel, Pánková Jana, Rynešová Ilona, Řídká
Lenka, Strohmayer David, Šebestová Monika, Štěpánová Ludmila, Tříska
Miloš
Obrazová příloha
Studenti GOB
Prima
Sekunda
Tercie
Kvarta
Kvinta
1.A
1. B
Sexta
2.A
Septima
3. A
Oktáva
4.A
Studenti SOŠ
1. A
2. A
3. A
3. B
4. A
4. B
V. Přijímací řízení
V letošním školním roce proběhlo přijímací řízení podle nové vyhlášky.
Uchazeči si mohli podat tři přihlášky. Na čtyřleté studium se nekonaly
přijímací zkoušky, uchazeči byli přijati na základě pořadí prospěchu ze
základní školy. Následující seznamy byly sestaveny na základě
odevzdaných zápisových lístků.
GOB - osmileté studium
Do prvního ročníku osmiletého gymnaziálního studia 79-41-K/81 bylo přijato
22 uchazečů.
Bártů Jan, Brázdová Zuzana, Buláková Jana , Čábelová Veronika, Čechová
Lucie, Dolský Jan, Dvořák Jakub , Freithová Denisa, Hemzová Karin,
Holcová Karolína, Kafoňková Lada, Kazda Lukáš, Křenková Michaela ,
Langhammerová Alžběta, Mrázová Karolína, Nosková Ludmila, Poukar
Martin, Salamánek Martin, Vobůrka Miloš , Vyhlídal Miloslav, Zemková
Kateřina, Panská Eliška
GOB - čtyřleté studium
Do prvního ročníku čtyřletého gymnaziálního studia 79-41-K/41 bylo přijato
27 uchazečů.
Bartoňová Petra, Ellingerová Anna, Gall Vladimír, Heralecký Vojtěch,
Holcová Ivana, Hrošková Jana , Chalupa Zdeněk, Komínová Pavlína,
Kratochvíl Vít, Krejčí Jan, Kroupa Petr, Líbalová Veronika, Mezera Jiří,
Pecha Matěj , Peterka Matouš, Pittner Jakub , Pittnerová Sabina, Procházka
Jan, Pulkrábová Veronika, Rod Štěpán, Skálová Lucie, Šebestová Eva,
Talpová Michaela , Urbánková Alena, Vítů Helena, Zachariášová Kamila,
Zerzánková Veronika,
SOŠ – podnikání a služby
Do prvního ročníku čtyřletého odborného studia 63-41-M/01 bylo přijato 33
uchazečů.
Dočkal Filip , Dorotka Petr, Dorotka Tomáš , Ficová Anna, Florian František,
Fous Vítek, Gallová Veronika, Hašková Andrea, Horníková Jana , Horníková
Kateřina, Jirák Jakub , Jirků Lukáš, Karpíšková Iveta, Krejčí Zuzana, Lopatář
Antonín, Mátl Tomáš, Matoušová Simona, Novotný Jakub , Pospíchalová
Pavla, Pozlerová Ester, Procházková Tereza, Příhodová Iveta, Rymešová
Kateřina, Soukupová Vendula , Štefl Filip, Švaříčková Martina, Švehlová
Jana , Tymová Jana , Vařbuchtová Kateřina, Vokřínková Jana , Vybíral
Tomáš, Zahradníčková Hana, Zlatušková Lenka
VI. Z průběhu školního roku 2008/2009
Září
-
1. – 5. 9. se uskutečnily adaptační kurzy pro nové studenty primy a
1. ročníku GOB a SOŠ
- 13. 9. - studenti SOŠ pomáhali se zajištěním Dne otevřených dveří
památek
- 8. – 12. 9. se naši studenti zúčastnili soustředění fyziků na Cikháji
- 9. 9. se sešla Rada školy
- 10. - 14. 9. navštívili Telč žáci z partnerské školy v Belpu
- 17. 9. - exkurze primy v knihovně v Telči
28. 9. se zúčastnili studenti vyššího gymnázia a SOŠ atletických
závodů v Jihlavě
- 25 .9. se konal fotbalový turnaj NG
Říjen
-
-
8. - 10. 10. - kurz první pomoci (první ročníky GOB i SOŠ)
9. 10. - schůze představenstva rodičovského sdružení
14. 10. se uskutečnil tradiční zájezd třetích ročníků do
Jaroměřic nad Rokytnou po stopách Otokara Březiny
16. 10. - valná hromada sdružení rodičů
13. - 15. 10. - projekt Comenius - miniveletrh FIF (A, H, SK,
CZ)
16. 10. - kvinta - geologická exkurze
17. 10. - exkurze maturantů do Prahy
20. 10. - kontrola BOZP
19.- 25.10. se konala tradiční exkurze do Londýna pro studenty 3. A
a septimy
21. 10. - studenti 4. ročníků GOB i SOŠ navštívili veletrh vzdělání
GAUDEAMUS v Brně
22. 10. byli oceněni nejlepší studenti starostou města Telče
Listopad
-
4. 11. se konala exkurze studentů IV. ročníku SOŠ do Mladé
Boleslavi
7. a 8. 11. - účast na soutěži ZAV Hodonín
-
11. a 14. 11. prezentace školy na přehlídkách středních škol
v Jindřichově Hradci a v Jihlavě
- 19. 11. - drogová prevence pro primu
- 20. 11. - pedagogické odpoledne a volby školské rady
- 24 . až 26. 11. veletrh fiktivních firem v Bratislavě a setkání v rámci
projektu Comenius
- 21. 11. mezinárodní turnaj v malé kopané v Ivančicích
Prosinec
- 4. 12. Den otevřených dveří
- 10. 12. návštěva studentů - HAK Horn
- 15. a 17. 12. - futsalový turnaj - Havlíčkův Brod a Pelhřimov
- 15. a ž 19. 12. setkání škol v Bambergu v rámci projektu Comenius
- 19. 12. - projektový den
Leden
- 12. až 16. 1. - lyžařský kurz - sekunda a tercie
- 15. 1. - Den otevřených dveří GOB a SOŠ
- 22. 1. se studenti školy zúčastnili futsalového turnaje v Č.
Budějovicích
- 27. a 28. 1. - republiková soutěž v účetnictví ve Znojmě
Únor
-
18. 2. - přednáška prevence pro 2. ročník
19. 2. - exkurze studentů SOŠ do ČNB
22. až 28. 2. - mezinárodní lyžařský tábor - Slovensko
Březen
- 6. 3. - návštěva partnerské školy - HAK Horn
- 7. až 21. 3. - lyžařské kurzy
- 20. a 21. 3. se studenti SOŠ zúčastnili regionální soutěže
v grafických disciplínách v Chotěboři
- 25. - 27. 3. se studenti SOŠ zúčastnili veletrhu fiktivních firem v
Praze
- 24.3. schůze představenstva a třídní schůzky a školská rada
- 27. 3. až 3. 4. - setkání škol v rámci projektu Comenius - San
Sebastian - Španělsko
- 31. 3. - exkurze SOŠ - Centropen a TRW-DAS
- 31. 3. - Jihlava - účast v krajské soutěži v grafických předmětech
Duben
-
-
-
-
2. 4. - futsal dívky v Brně
7. 4. se konala na písemná maturitní zkouška z českého jazyka a
literatury
7. a 8. 4. - divadelní představení DDM Telč
v průběhu měsíce kurzy první pomoci pro tercii
16. a 17. 4. - praktická část maturitní zkoušky
16. a 17. 4. - exkurze SOŠ do Berlína
21. 4. - přednáška o fyzikálním ústavu v Cernu
21. 4. - 23. 4. - setkání v rámci projektu Comenius - Gyor
27. a 28. 4. - mistrovství republiky v grafických disciplínách - H. Brod
29. 4. - beseda studentů GOB i SOŠ s pracovníky ÚP Jihlava
Květen
-
-
-
6. 5. - Rock poezie - projekt ČJ
12. 5. - psychotesty volby povolání -2. ročník
12. 5. - přednáška - FÚ Telč pro studenty SOŠ
18. - 21. 5. - ústní maturitní zkoušky GOB
25. - 28. 5. - ústní maturitní zkoušky SOŠ
20. 5. a 21 . 5 se uskutečnila exkurze 3. ročníku SOŠ do Prahy
28. 5. - hudební akademie GOB
21. a 28. 5. slavnostní předání maturitních vysvědčení studentům
GOB a SOŠ
21. 5. - volejbal NG Telč
29. 5. - divadelní představení studentů septimy
Červen
-
-
-
2. 6. - schůzka rodičů budoucích 1. ročníků GOB a SOŠ
v průběhu měsíce exkurze studentů
5. 6. - sportovní den - atletika - NG
8. - 12. 6. - vodácký kurz - septima a 3. A
stěhování SOŠ
30. 6.- závěr školního roku
VII. Přehled klasifikace
1. pololetí – GOB 2008/09
Třída
Žáci
Dív/Chl Vyz.
Prosp. Nepr. Neh.
0
Prům. Abs.
prosp. na tř.
1,402 1320
Abs.
na ž.
48,9
Prima
27
18/9
17
10
0
Sekunda
31
18/13
16
15
0
0
1,621
772
24,9
Tercie
30
20/10
12
17
1
0
1,709
961
32,0
Kvarta
28
16/12
10
18
0
0
1,705
566
20,2
1.A
24
13/11
3
21
0
0
2,032
1100
45,8
1.B
19
12/7
5
14
0
0
1,825
433
22,8
Kvinta
28
15/13
9
18
0
1
1,757
1126
40,2
2.A
31
20/11
2
29
0
0
2.074
830
26,7
Sexta
29
16/13
8
18
3
0
1.989
1559
53,8
3.A
31
24/7
7
24
0
0
2,037
1066
34,4
Septima
26
12/14
5
21
0
0
2,162
1485
57,1
Oktáva
25
16/9
6
18
1
0
2,012
1681
67,2
4.A
28
16/12
6
22
0
0
2,139
945
33,7
NG
116
72/44
55
60
1
0
1,621
3613
31,1
VG
241
144/97
51
185
4
1
2,006
10225 42,4
GOB
357
216/141 106
245
5
1
1,876
13838 38,7
1. pololetí – SOŠ 2008/09
Třída
Žáci
Dív/Chl Vyz.
Prosp. Nepr. Neh.
0
Prům. Abs.
prosp. na tř.
2,692 1089
Abs.
na ž.
34,0
1.A
32
25/7
0
22
10
2.A
29
20/9
2
25
2
0
2,230
1463
50,4
3.A
28
24/4
4
23
1
0
2,136
1230
43,9
3.B
31
21/10
4
19
8
0
2,337
1486
47,9
4.A
30
24/6
5
19
6
0
2,309
2241
74,7
4.B
20
16/4
2
17
1
0
2,170
932
46,6
SOŠ
170
130/40
17
125
28
0
2,317
8441
49,6
2. pololetí – GOB 2008/09
Třída
Žáci
Dív/Chl Vyz.
Prosp. Nepr. Neh.
1
Prům. Abs.
prosp. na tř.
1,404 1821
Abs.
na ž.
67,4
Prima
27
18/9
14
12
0
Sekunda
31
18/13
14
17
0
0
1,593
969
31,3
Tercie
30
20/10
15
15
0
0
1,632
1547
51,6
Kvarta
27
15/12
11
16
0
0
1,679
833
32,7
1.A
23
13/10
7
16
0
0
1,929
1495
65,0
1.B
19
12/7
7
12
0
0
1,729
1360
71,6
Kvinta
28
15/13
11
17
0
0
1,736
1999
71,4
2.A
31
20/11
5
26
0
0
1.888
Sexta
29
16/13
8
21
0
0
1.955
1797
62,0
3.A
31
24/7
6
25
0
0
1,945
953
30,7
Septima
26
12/14
5
21
0
0
2,186
1583
61,0
Oktáva
25
16/9
5
20
0
0
2,040
1247
50,0
4.A
28
16/12
5
23
0
0
2,200
928
33,0
NG
115
71/44
54
60
0
1
1,586
5220
45,4
VG
240
144/96
59
181
0
0
1,953
13041 54,0
GOB
355
215/140 113
241
0
1
1,829
18261 51,4
1679 54,0
2. pololetí – SOŠ 2008/09
Třída
Žáci
Dív/Chl Vyz.
Prosp. Nepr. Neh.
0
Prům. Abs.
prosp. na tř.
2,516 1399
Abs.
na ž.
43,7
1.A
32
24/8
0
26
6
2.A
29
20/9
2
27
0
0
2,116
1822
62,8
3.A
28
24/4
5
22
1
0
2,045
1585
56,6
3.B
31
21/10
4
26
1
0
2,304
1476
47,6
4.A
30
24/6
4
24
2
0
2,262
1741
58,0
4.B
20
16/4
2
17
1
0
2,111
790
39,5
SOŠ
170
129/41
17
142
11
0
2,226
8813
51,84
Maturitní zkoušky
GOB
SOŠ
Oktáva
4.A
25
11
14
0
28
4
24
0
4.A Oktáva
4.A
4.A
4.B
Maturovali
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Předmět:
28
8
20
0
20
3
17
0
4.B
Český jazyk
Anglický jazyk
Francouzský jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Základy spol. věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Deskriptivní geometrie
Ekonomika
Účetnictví
Praktická zkouška
28
13
0
15
0
8
6
6
12
9
4
9
0
0
2
25
17
0
8
0
6
4
5
11
5
8
11
0
0
0
Seznam maturantů, kterým bylo přiznáno stipendium za vynikající
studijní výsledky:
GOB
IV. A
Oktáva
SOŠ
Klika Jaroslav, Říhová Věra, Zuzáková Jana
Lanč Marek, Vejmelková Marie
28 20
15 0
10 19
3 1
28 20
28 20
30 21
IV.AS
IV.BS
Pavlů Eliška
Štěpánová Ludmila
VIII. Výroční zpráva o hospodaření xxx
A. PŘÍJMY
CELKOVÉ PŘÍJMY
z toho prostředky od zřizovatele
MŠMT ČR od KÚ
Příjmy za stravné
Příjmy za topení ZŠ
Příjmy za věcnou režii ŠJ
Příjmy za kopírování
Příjmy za ubytování
Ostatní příjmy
Příjmy z doplňkové činnosti
VÝDAJE:
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
z toho náklady na platy pracovníků školy
z toho zákonné odvody- zdrav. a soc. poj.
z toho výdaje na učebnice, učeb. texty
z toho učební pomůcky, předplatné
z toho stipendia
z toho materiál + kancelářské potřeby
z toho na drobný hmotný majetek
z toho PHM
z toho na elektřinu
z toho na vodu
z toho na plyn
z toho na opravy a údržbu
z toho cestovné
z toho programové vybavení
z toho na poštovné a telefon
z toho na ostatní služby
z toho na školení a vzdělávání
z toho na nájemné za sportovní halu
z toho na příděl do FKSP
z toho na pojištění a poplatky
z toho na odpisy
z toho ostatní povinné pojištění
z toho ochranné pomůcky
z toho náklady na potraviny
z toho výdaje na doplňkovou činnost
ZISK Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI:
CELKEM ZISK
Daň z příjmů
37 277.106,-32 009.013,-1 944.859-329.377,-474.294,-68.099,-117.375,-149.712,-2 184.377,-37 051.288,-17 970.290,-6 234.997,-39.991,-786.826,-6.000,-460.595,-396.430,-40.634,-1 112.829,-217.680,-1 593.951,-681.143,-197.934,-14.637,-164.289,-581.419,-20.789,-56.380,-355.805,-115.119,-2 026.332,-75.909,-23.667,-1 893.757,-1 983.885,-225.819,--18.900,--
ZISK PO ZDANĚNÍ
MAJETEK ŠKOLY:
MAJETEK CELKEM – pořizovací ceny
z toho budovy a stavby
z toho dlouhodobý nehmotný majetek
z toho hmotný investiční majetek
z toho pozemky
z toho pěstitelské celky
z toho DDHM
z toho ostatní DHM
z toho majetek na podrozvahových účtech
206.919,-127 281.127,-79 304.133,-257.551,-20 785.149,-2 425.751,-354.256,-16 838.874,-584.362,-6 731.051,--
Kopie účetních výkazů (uvedeno v příloze originálu)
Rozvaha
Výsledovka
Výkaz V + N
Zpráva byla projednána na poradě pracovníků školy dne 24. ledna 2008.
INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL xxxx
V říjnu 2007 proběhla na naší škole veřejnosprávní kontrola prováděná
pracovníky kraje Vysočina.
V říjnu 2007 proběhla kontrola VZP.
Žádná z uvedených kontrol neshledala závažnou závadu.
IX. Inspekce
Ve školním roce 2008/2009 neproběhla na škole žádná kontrola ČŠI.
X. Přijímací a maturitní zkoušky
Přijímací zkoušky GOB – osmileté studium
Český jazyk
Diktát:
Domácí mazlíčci
Na světě se miliony ptáků chovají v zajetí. Mnohé druhy si chovatelé
oblíbili pro úžasné barvy, příjemně zpěvný hlas a schopnost napodobit lidské
hlasy. Nejčastěji chovají roztomilé andulky.
Tito malí papoušci byli do Evropy dovezeni z Austrálie. Nabídka
potravy závisí na příchodu deště. Proto během období sucha opustí svá
obydlí a putují někdy až stovky kilometrů daleko.
V Austrálii bychom nalezli jen zelené druhy andulek, ale lidé
vyšlechtili další barvy. Tak lze na bidýlku vidět běžně ptáčky, kteří rozpustile
a pyšně potřásají různě barevnými pírky.
JAZYKOVÝ ROZBOR:
V našich zeměpisných šířkách lidé nejvíce chovají andulky vlnkované a
kanárky, zvláštní oblibu si získal v posledních několika letech loskuták
posvátný, který je příbuzný obyčejnému špačkovi.
1.
Urči počet vět v souvětí:
2.
Vypiš základní skladební dvojici z první věty souvětí:
3. Převeď podstatné jméno lidé do jednotného čísla:
4.
Urči slovní druhy (napiš celým slovem, vycházej z textu):
- našich
-a
- nejvíce
- je
5.
Urči druhy přídavných jmen:
- zvláštní
- zeměpisných
6. Kořen slova oblibu je:
a. oblib
b. blib
c. lib
7. Jakými slovnímu druhy může být výraz špačkovi?
a. podstatným jménem a zájmenem
b. zájmenem a přídavným jménem
c. podstatným jménem a přídavným jménem
8. Seřaď následující slova podle významu od nejvíce nadřazeného
9.
k podřazenému: papoušek, pták, andulka vlnkovaná, zvíře
1.
2.
3.
4.
U podstatného jména urči pád, číslo, rod (u mužského rodu
životnost) a vzor, u slovesa urči osobu, číslo, způsob a čas:
- oblibu
- získal si
10. Najdi v textu slovo, které by se dalo považovat za protiklad slova
zvláštní:
Další úkoly nevyplývají z textu (zaškrtni správnou odpověď):
11. Mezi slova neohebná patří:
a. citoslovce, předložky, slovesa
b. předložky, částice, spojky
c. částice, spojky, zájmena
12. U slovesa nemůžeme určit způsob:
a. oznamovací, rozkazovací, podmiňovací
b. oznamovací, rozkazovací, tázací
c. rozkazovací, tázací, podmiňovací
13. Vyber bezchybně napsanou větu:
a. Naplánovaly jsme výlet na blíský hrad Roštejn.
b. Naplánovali jsme výlet na blíský hrad Roštejn.
c. Naplánovali jsme výlet na blízký hrad Roštejn.
14. Doplň přísloví: S poctivostí …
a. neobstojíš
b. nikam nedojdeš
c. nejdál dojdeš
15. Petr Bajza a další členové klukovské party vystupují v knize:
a. Lovci mamutů
b. Bylo nás pět
c. Boříkovy lapálie
Matematika
Písemná práce:
1. Vypočtěte rozdíl největšího trojciferného a nejmenšího dvojciferného čísla.
2. Převeďte na jednotky uvedené v závorce: a) 250 cm (m)
3. Vypočítejte: a) 7 + 5 . 8 =
b) 360 kg (t)
b) 20 – 3 : 3 =
4. Čtyři slané tyčinky mají osm konců. Kolik konců má šest a půl tyčinky ?
5. Vypočítejte obvod obdélníku s rozměry 13 cm a 20 mm.
6. Jana má 3 bratry a 4 sestry. Kolik bratrů má její bratr Michal ?
7. O kolik musíme číslo 26 567 zmenšit, abychom dostali číslo 3529 ?
8. Auto jede rychlostí 80 km/h. Za kolik minut urazí 20 km ?
9. Existuje trojúhelník s délkami stran 120 m, 30 m a 90 m ? Zdůvodněte.
10. Rozříznutí prkna na dva díly stojí 2,50 Kč. Kolik stojí rozříznutí prkna na
šest dílů ?
11. Vypočítejte písemně: 1 725 + 237 + 5 002 =
12. Zaokrouhlete číslo 9,098:
a) na desetiny
b) na jednotky
13. Převeďte 25 000 m na:
a) centimetry
b) kilometry
14. Přednáška začala v 15 hodin 34 minut a skončila v 17 hodin 21 minut.
Kolik minut trvala ?
15. Z daných čísel vyberte největší a nejmenší číslo: 3,013
3,310 3,130 3,031
3,103
3,301
16. Zapište v desítkové soustavě číslo šestmilionů padesátdevěttisíc dvacet
sedm.
17. Z číslic 1,3,7,8,9 vytvořte největší čtyřciferné číslo ve kterém se číslice
neopakují.
18. Vypočtěte součet všech lichých přirozených čísel menších než 20.
19. Vyberte časový údaj, který je nejkratší:
6360 sekund, 102 minut 35 sekund, 1 hodina 42 minut 45 sekund, 90
minut 15 minut 55 sekund
20. Vypočtěte obsah čtverce se stranou délky 32 mm.Výsledek uveďte
v cm2.
Témata písemných maturitních prací
GOB - český jazyk a literatura
1. Moderní doba je často charakterizována ztrátou komunikace člověka
s člověkem. (Z denního tisku)
(Úvaha)
2. „Lidstvo nesnese příliš mnoho reality.“ (T. S. Eliot)
(Proč se člověk ani v kybernetickém věku nemůže vzdát snů, přestav a
umění - volný slohový útvar)
3. Ztráty a nálezy
(Zamyšlení nad aktuálními problémy dneška se zaměřením na ekonomickou
krizi)
4. „Našemu městečku nejvíc sluší ten čas, kdy se stmívá.“
(Pokus o umělecký styl)
SOŠ - český jazyk a literatura
1. Dvacet let máme možnost žít občansky svobodně. Využíváme
skutečně všech výhod, které demokratické zřízení poskytuje?
(Zamyšlení nad společenskými poměry, ve kterých žiji.)
2. Turistický ruch v podmínkách našeho kraje - Vysočiny.
(Volný útvar v rámci publicistického stylu)
3. Hrdina naší doby.
V čem spatřujete podstatu moderního hrdiny, které přirozené lidské
typy nebo kteří „umělí“ hrdinové odpovídají vaší představě?
(Charakteristika dnešních vzorů mladé generace)
4. Jsem rád, že žiji ve střední Evropě, v regionu bez válek.
(Úvaha)
SOŠ – praktická maturitní zkouška
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Výsledek hospodaření, účetní uzávěrka a závěrka
Společnost s ručením omezeným
Akciová společnost
Individuální podnikatel
Veřejná obchodní společnost
Daňová evidence
XI. Soutěže
- nejúspěšnější studenti GOB
Olympiáda z českého jazyka a literatury
- oblastní kolo
I. kategorie – Natálie Čurdová (kvarta)
2. místo
II. kategorie - Tereza Bínová (4.A)
3. místo
II. kategorie - Tereza Bínová (4.A)
- krajské kolo
3. místo
Soutěž v recitaci
Kategorie 6. a 7. třída a prima, sekunda
Anna Bláhová (prima)
- městské kolo
1. místo
Kategorie 8. a 9. třída a tercie, kvarta
Eliška Nosková (kvarta)
Hana Lojdová (tercie)
Zuzana Mastná (tercie)
I. kategorie- Hana Lojdová (tercie)
1. místo
2. místo
2. místo
- oblastní kolo
3. místo
Konverzační soutěž v anglickém jazyce
- okresní kolo
Kategorie I B
Jana Marková (sekunda)
2. místo
Lukáš Nguyen Manh Dat (sekunda)
3. místo
Kategorie II B
Anna Švejdová (tercie)
5. místo
Marie Křížková (tercie)
6. místo
Kategorie III
Jiří Páral (sexta)
4. místo
Tomáš Motyčka (sexta)
9. místo
Konverzační soutěž ve francouzském jazyce
Kategorie III
Helena Kapounová (septima)
- oblastní kolo
1. místo
- celostátní kolo
13. místo
Helena Kapounová (septima)
Dějepisná olympiáda
- okresní kolo
Václav Pátek (tercie)
Eliška Nosková (tercie)
4. místo
5. místo
Kategorie Z8
Matematická olympiáda
Kategorie Z6
Anežka Michálková (prima)
Veronika Lančová (prima)
- okresní kolo
1. místo
4. místo
Kategorie Z8
Jiří Janek (tercie)
Václav Pátek (tercie)
1. místo
2. místo
-
krajské kolo
Kategorie B
Kristýna Krejčířová (sexta)
Jakub Prášek (sexta)
Lukáš Řídký (sexta)
1. místo
8. místo
9. místo
Marek Lanč (oktáva)
2. místo
Kategorie A
Marek Lanč (oktáva)
Fyzikální olympiáda
- ceolstátní kolo
26. místo
- okresní kolo
Kategorie E
Leoš Tejkl (kvarta)
Radek Tichý (kvarta)
2. místo
4. místo
- krajské kolo
Kategorie D
Kristýna Krejčířová (sexta)
Lukáš Vejmelka (kvinta)
6. místo
8. místo
Kategorie B
Ondřej Lanč
(septima)
6. místo
Jan Hejl (3. A)
Chemická olympiáda
Kategorie D
Veronika Krejčířová (tercie)
Jiří Janek (tercie)
10. místo
-
okresní kolo
1. místo
2. místo
-
krajské kolo
Kategorie D
Jiří Janek (tercie)
3. místo
Kristýna Krejčířová (sexta)
1. místo
Kritýna Krejčířová (sexta)
2. místo
Kategorie C
Kategorie B
Kategorie A
Marek Lanč (oktáva)
2. místo
- ústřední kolo
Kategorie A
Marek Lanč (oktáva)
5. místo
- nominace na mezinárodní kolo
Kategorie A
Marek Lanč (oktáva)
7. místo
Biologická olympiáda
-
krajské kolo
Kategorie B
Kristýna Krejčířová (sexta)
Daniel Bartoň (sexta)
3. místo
7. místo
Studenti gymnázia se zúčastnili celé řady dalších olympiád a soutěží, kde
byli úspěšnými řešiteli.
Úspěšně reprezentovaly školu družstva volejbalu, futsalu a stolního tenisu.
Výsledky grafických soutěží - nejúspěšnější studenti SOŠ
Mezinárodní soutěž ZAV Hodonín 2008
opis (kombinace)
Barbora Matoušková (3. A)
70 soutěžících
Iva Macháčková (3. A)
Ondřej Hes (2. A)
soutěž družstev
GOB a SOŠ
27 škol
29. místo
30. místo
44. místo
10. místo
Krajská soutěž žáků středních škol v grafických disciplínách
wordprocessing
Eliška Pavlů (4. A)
1. místo
opis
Iva Macháčková (3. A)
10. místo
Ondřej Hes (2. A)
15. místo
Barbora Matoušková (3. A)
19. místo
Jan Srp (2. A)
34. místo
korektura textu
Iva Macháčková (3. A)
2. místo
Jan Srp (2. A)
3. místo
Mistrovství ČR v grafických disciplínách
korektura textu
Iva Macháčková (3. A)
Jan Srp (2. A)
wordprocessing
Eliška Pavlů (4. A)
Talenti Jihlava - celostátní soutěž 1. ročníků
opis (kombinace)
Kateřina Uhlířová (1. A)
58 soutěžících
Martina Bártů (1. A)
Marcela Cambálková (1. A)
soutěž družstev
GOB a SOŠ
19 škol
XII. Učební plány
13. místo
18. místo
5. místo
33. místo
34. místo
49. místo
13. místo
osmileté studium - 79-41-K/81 - Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí
Předmět
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Povinné předměty
Čes. jaz. a lit.
5
4
4
5
3
3
4
5
Cizí jazyk 1
4
3
3
3
3
4
3
3
Cizí jazyk 2
3
3
3
3
3
3
Zákl. spol. věd
1
1
1
1
1
1
2
2
Dějepis
2
2
2
2
2
2
2
Zeměpis
2
2
1
2
2
2
2
Matematika
5
5
4
4
4
5
4
3
Fyzika
2
3
2
2
3
3
2
Chemie
2
3
2
3
3
2
Biologie/geologie
3
2
2
2
3
3
2
Informatika
1
2
Est. výchova
3
3
2
2
Těl. výchova
2
2
2
2
2
2
2
2
Administrativa
1
Povinné předměty
30
29
30
30
31
31
28
18
Volitelné předměty
AJv
1/1
INv
1/1
1/1/ESv
-/1
SPV
-/1
EHv/EVv
2/2 2/2
L/DG
2/2
2/2
Konverzace AK/NK/FK
2/2/2
2/2/2
4+4+3
Tři vol. př. (SCH/SM/SZ/SPV//SIN/SZ/SM/SBI//SFY/SD/SPV/SBI)
Volitelné předměty
0
1
1
1
2
0
6
15
Pov. a vol. předm.
30
30
31
31
33
33
33
33
Nepovinné předměty
ZAn
2
2
EVh/EVv
2/2
2/2
SBn/SHn
2
2
2
2
2
2
2
2
Poznámka: Učební plán sestaven jako osmiletý, ve čtyřletém studiu použity
poslední čtyři ročníky.
osmileté studium - 79-41-K/801
Předmět
1.
2.
3.
4.
Povinné předměty
Čes. jaz. a lit.
5
4
4
4
Cizí jazyk 1
4
4
3
4
Cizí jazyk 2
3
Zákl. spol. věd
1
1
1
1
Dějepis
2
2
2
2
Zeměpis
2
2
2
2
Matematika
5
5
4
4
Fyzika
2
3
2
3
Chemie
2
2
3
Biologie/geologie
3
2
2
3
Informatika
2
1
Est. výchova
3
3
2
2
Těl. výchova
2
2
2
2
Administrativa
1
Povinné předměty
30
30
31
31
Volitelné předměty
L/DG
IVT/ZSV
D/M F/ON/BI Z/CH EVv/EVh (2 až 3 předměty)
Konverzace AK/NK/FK
Volitelné předměty
Pov. a vol. předm.
Nepovinné předměty
Psaní na stroji
Pr. cv. z IVT
EVh/EVv
Sborový zpěv
Sportovní hry
0
30
0
30
0
31
0
31
5.
6.
7.
8.
3
3
3
1
2
2
4
3
3
3
2
2
2
3
4
3
1
2
2
5
3
3
3
4
3
3
2
2
2
4
2
2
2
6
3
3
2
2
2
2
2
33
33
28
21
2/2
1/1
2/2
0
33
0
33
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2/2/2
5
33
4+4/
4+2+2
2/2/2
12
33
2
2
2/2
2
2
2
2/2
2
2
Poznámka: Učební plán sestaven podle GUP č. j. 20 594/99-22.
Ve čtyřletém cyklu 79-41-K/401použity poslední čtyři ročníky.
Učební plán – 64-41-M/001 Podnikání a služby
Počet týdenních vyučovacích hodin
Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
v ročníku
celkem
1.
2.
3.
4.
30
29
27
26
112
Český jazyk a literatura
První cizí jazyk
Druhý cizí jazyk
Dějepis
Zeměpis
Občanská nauka
Matematika
Základy přírodních věd
Biologie a ekologie
Tělesná výchova
Ekonomika
Marketing a management
Právo
Účetnictví
Statistika
Pís. a el. komunikace
Informační technologie
Zákl. zemědělské výroby
Praxe
b) výběrové a volitelné
3
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2 týd.
2
3
3
2
1
1
2
2
2
2
3
2
2
2
2
5 týd.
3
3
3
2
1
2
2
3
2
2
2
2
2
2
4 týd.
4
3
3
2
1
3
2
3
2
1
3
2
2 týd.
8
12
12
8
3
2
3
10
4
2
8
10
4
3
10
2
9
6
4
Konverzace v II. c. jazyce
Základy rétoriky
Psychologie práce
Finance
Fiktivní firma
Základy ekonom. teorií
Informační technologie
Profilace (cest. ruch, bank,
veř. spr.)
Počet hodin celkem
1
1
-
1
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
-
4
1
2
2
2
1
1
4
32
32
32
33
129
A. Povinné
a) základní
17
Schválilo MŠMT dne 5.června 2003, čj. 20232/2003 s platností od l. září 2003 počínaje prvním
ročníkem
Učební plán – 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Kategorie a názvy vyučovaných
předmětů
Česky jazyk a literatura a estetické
vzdělávání
Český jazyk1
Cizí jazyky
První cizí jazyk
Druhý cizí jazyk
Společensko vědní vzdělání
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Přírodovědné vzdělávání
Biologie
Fyzika
Chemie
Matematické vzdělávání
Matematika
Statistika
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova
Vzdělávání v informačních
a komunikačních technologiích
Informační technologie
Ekonomika
Účetnictví
Obchodní činnost
Marketing a management
Ekonomie a finance
1
Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
1.
2. 3.
4.
Celkem
4
3
3
4
2+1+1 2+1 2+1 2+1+1
6
6
6
5
3
4
4
3
3
2
2
2
5
4
2
2
2
2
2
2
3
–
–
–
–
2
–
–
4
2
0
0
2
–
–
–
–
2
–
–
2
–
–
–
3
5
3
3
3
3
3
3
–
2
–
–
2
2
2
2
2
2
2
2
14
14
23
14
9
13
8
3
2
6
2
2
2
14
12
2
8
8
2
2
2
1
7
2
2
2
0
–
–
2
2
3
0
–
–
2
3
2
6
2
2
1
3
3
6
2
2
7
10
10
12
4
4
Předmět „Český jazyk“ integruje předměty: „Český jazyk“, „Literární historie
a teorie“ a výuku „Estetického vzdělávání“. „Estetické vzdělávání“ zahrnuje literární
výchovu – funkční čtení uměleckých textů v 1. až 3. ročníku v rozsahu jedné a ve 4.
ročníku v rozsahu dvou týdenních vyučovacích hodin, rétoriku v 1. ročníku
v rozsahu jedné týdenní vyučovací hodiny.
Kategorie a názvy vyučovaných
předmětů
Česky jazyk a literatura a estetické
vzdělávání
Fiktivní firma
Komunikace
Písemná a elektronická komunikace
Volitelné předměty
Profilace (Cestovní ruch / Veřejná
správa)
Matematika / Cizí jazyk2
Celkem
2
Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
1.
2. 3.
4.
Celkem
4
3
3
4
14
–
3
3
0
–
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
9
9
6
–
2
2
–
4
–
33
–
33
–
33
2
33
2
132
Volitelným cizím jazykem je míněna Konverzace v cizím jazyce
XIII. Školní řád
1. Účelem školního řádu pro žáky je vytvoření příznivých podmínek pro
výchovu a výuku žáků. Školní řád platí pro žáky Gymnázia Otokara
Březiny a Střední odborné školy Telč.
2. Základní povinností žáka je účastnit se vyučování v plném rozsahu a
řádně se připravovat na hodiny po celou dobu studia.
3. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých,
požádá o uvolnění z výuky (u nezletilých zákonný zástupce) svého
třídního učitele (na jeden pracovní den) nebo ředitele školy
prostřednictvím třídního učitele (na dva a více dní). V případě, že
žák plánuje ve školním roce mimo období prázdnin více než
čtyřdenní souvislou absenci z důvodu např. rodinné rekreace,
zájezdu, studijního pobytu apod., doporučuje se, aby zákonný
zástupce žáka nejméně 14 dní před odjezdem na akci tohoto
charakteru písemně požádal o uvolnění z výuky třídního učitele a
jeho prostřednictvím následně i ředitele školy.
4. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je
povinen (v případě nezletilých zákonný zástupce) do tří dnů oznámit
třídnímu učiteli (v případě jeho nepřítomnosti v kanceláři školy)
důvod nepřítomnosti. Po příchodu do školy se omlouvá na
omluvném listě nebo jiném úředním dokumentu potvrzeném
zákonným zástupcem žáka, lékařem nebo institucí, kvůli níž
absence vznikla.
5. Potřebuje-li žák z vážných důvodů odejít ve vyučovací hodině, na
kterou se opět vrátí, vyžádá si souhlas vyučujícího. Pokud žák
během dopoledního nebo odpoledního vyučování (vyučovací
hodina, přestávka, volná hodina) potřebuje z vážných důvodů odejít
mimo školní budovu, uvědomí o tom vždy svého třídního učitele.
Odchází-li žák v průběhu vyučovací hodiny a je-li předpoklad, že
bude chybět ještě v následující vyučovací hodině, uvědomí o svém
odchodu nejen třídního učitele, ale i vyučující v těchto hodinách.
Pokud nezastihne vyučující, oznámí svůj odchod v kanceláři školy.
Opuštění školní budovy v průběhu dopoledního a odpoledního
vyučování povoluje třídní učitel zpravidla na základě písemné
žádosti zákonného zástupce žáka. Uvolnění se povoluje jen na
nezbytně nutnou dobu. Škola zajistí dozor hromadného přesunu
žáků SOŠ o polední přestávce z budovy SOŠ do budovy GOB. Žáci
SOŠ se mohou rozhodnout pro individuální přesun, v tomto případě
využívají volné hodiny v době oběda, na kterou se nevztahuje
odškodnění v případě úrazu.
6. Žáci, kteří nemohou být klasifikováni pro závažné objektivní příčiny
(zejména pro nedostatek podkladů pro klasifikaci - zpravidla pro
absenci přesahující za pololetí 110 vyučovacích hodin a ve 2.
pololetí maturitního ročníku přesahující 90 vyučovacích hodin, stejně
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
při absenci přesahující 20% pololetní hodinové dotace u jednotlivého
předmětu), budou vyzkoušeni před komisí v náhradním termínu,
který určí ředitel školy. Stanovení termínu je upraveno Vyhláškou
MŠMT o středních školách, §9, odst. (3) a (4).
Závažné infekční onemocnění v rodině hlásí žák do 24 hodin
třídnímu učiteli, v případě jeho nepřítomnosti v kanceláři školy.
Bylo by vhodné, aby žák do 3 dnů ohlásil třídnímu učiteli každou
změnu svého trvalého či přechodného bydliště.
Do školy přicházejí žáci včas. Neodůvodněný pozdní příchod se
posuzuje jako nekázeň.
Žáci chodí do školy upravení. Na tělesnou výchovu používají
sportovní obuv, na přezutí do tříd domácí obuv. Při každém vstupu
do budovy se přezouvají v šatnách. V šatnách nebo jiných
prostorách určených vyučujícím odkládají žáci rovněž svrchní části
oděvu, cvičební úbory, sportovní obuv apod.
Je zakázáno nosit do školy předměty ohrožující zdraví, například
zbraně, chemikálie, alkohol, drogy apod. Nedoporučuje se nosit do
školy peníze a cenné předměty. V nutném případě je možné je uložit
v kanceláři školy.
Přespolní žáci se před zahájením vyučování (od 6.30 do 7.30)
shromažďují v učebně BI. Po skončení vyučování žáci opouštějí
školu, přespolní mohou čekat v učebně BI. Ve volných hodinách se
zdržují v šatnách nebo učebně P1.
Ve třídě má žák vyhrazené místo, které nemění bez souhlasu
vyučujícího příslušného předmětu.
Nejpozději při zazvonění má žák připraveny na lavici pomůcky a
v tichosti vyčká na svém místě příchodu vyučujícího, kterého
zdraví povstáním. Hodina končí pro učitele zvoněním, pro žáky
odchodem vyučujícího. Po každé vyučovací hodině žák uklidí své
pracovní místo.
Žáci jsou povinni plnit pokyny a úkoly, které jim uloží vyučující,
zároveň však mají vždy právo slušnou formou projevit svůj osobní
názor (viz Úmluva o právech dítěte čl.13). Považují-li to za vhodné,
mohou požádat o pomoc nebo radu kohokoliv z vyučujících. Jestliže
se žák domnívá, že byl rozhodnutím učitele poškozen, má právo
žádat revizi rozhodnutí zpravidla prostřednictvím svého třídního
učitele.
O radu či pomoc se žáci obracejí zpravidla na svého třídního učitele,
ve vážných situacích také na ředitele školy.
Není-li žák připraven nebo nemá-li domácí úkol, omluví se na
začátku hodiny vyučujícímu.
Během vyučování se žáci chovají ukázněně, nevyrušují,
nenapovídají, neopisují a nepoužívají nedovolených pomůcek.
Mobilní telefony mají v této době v tašce vypnuté a nemanipulují
s nimi.
19. Služba ve třídě a v šatně je podřízena třídnímu učiteli a vyučujícím.
Stará se o mazání tabule, třídní knihu a pořádek ve třídě a v šatně.
20. O přestávkách se žáci chovají ukázněně.
21. Žáci zdraví všechny zaměstnance školy. Ve školním areálu zdraví
všechny dospělé osoby.
22. Do sborovny a kabinetů žáci nevstupují bez vyzvání.
23. Před odchodem ze školy si žák zjistí suplování na další den.
24. Není dovoleno naklánět se z oken a přes zábradlí na chodbách
školní budovy, zdržovat se bezdůvodně v šatnách. V areálu školních
budov a jejich okolí je žákům zakázáno kouřit. Zákaz kouření se
vztahuje i na akce pořádané školou (výlety, brigády, exkurze apod.).
Stejný zákaz platí i pro požívání alkoholických nápojů a drog. Jsou
zakázány hry o peníze nebo cenné věci.
25. S chováním studenta GOB a SOŠ se neslučuje jednání, mající
jakoukoliv zjevnou souvislost s projevy šikany, snižování lidské
důstojnosti, poškozování osobnosti a majetku spolužáků. Studenti
maturitního ročníku při posledním zvonění nesmí používat vodu ani
prostředky, které zanechávají jakékoliv stopy na těle nebo oblečení
spolužáků a zaměstnanců.
26. Je nepřípustné šikanování spolužáků.
27. Každý žák dodržuje pravidla bezpečnosti práce ve škole a chová se
tak, aby nedošlo k úrazu. Dojde-li k úrazu, musí být bezprostředně
ohlášen vyučujícímu.
28. Žáci šetří školní majetek a pomůcky. Poškození věci hlásí hned
vyučujícímu.
29. Pokud se žáci stravují ve školní jídelně, dodržují její předpisy
ohledně placení a objednávání obědů, zdravení a slušného
stolování. Respektují pokyny dozorů GOB a SOŠ i ZŠ(jídelna GOB).
30. V prostoru školního areálu GOB mezi budovami se nejezdí na
kolech nebo motorových vozidlech. Mezi bloky se chodí po
vydlážděných chodnících.
31. Parkoviště pro motorová vozidla před gymnáziem je vyhrazeno
zaměstnancům. Pro jízdní kola žáků jsou vyhrazeny stojany před
budovou školy. Žáci jsou povinni zabezpečit uložená kola před
zcizením pomocí zámku.
32. Žáci co nejlépe reprezentují gymnázium na veřejnosti.
33. Pozdně noční taneční nebo jiné zábavy narušují přípravu na
vyučování, proto je škola žákům nedoporučuje.
34. Závažné nebo několikanásobné porušení školního řádu, stejně jako
jiné porušení zásad slušného chování, bude posuzováno podle §8 a
§9 Vyhlášky MŠMT 354/1991 Sb.
Tento školní řád pro žáky vstoupil v platnost dnem 10. duben 2009.
Jan Sedláček
ředitel školy
XIV. Předpokládaný plán příštího školního
roku
Termíny prázdnin:
1 9. 2009- začátek školního roku
29. 10. a 30.10. 2009
23.12. 2009 – 1.1.2010
29. 1. 2010
8. 2. – 14. 2. 2010
1. 4. a 2. 4. 2010
30. 6. 2010
- podzimní prázdniny
- vánoční prázdniny
- pololetní prázdniny
- jarní prázdniny
- velikonoční prázdniny
- konec školního roku
Akce pro veřejnost:
3. 12. 2009 a 13. 1. 2010
- den otevřených dveří GOB a SOŠ
Přijímací zkoušky:
od 22. 4. 2010
- GOB i SOŠ
Maturitní zkoušky:
7. 4. 2010
SOŠ
15.a 16. 4. 2010
17. až 21. 5. 2010
24. až 28. 5. 2010
- písemné maturitní zkoušky GOB i
- praktická maturitní zkouška SOŠ
- ústní maturitní zkoušky GOB
- ústní maturitní zkoušky SOŠ
XV. Školská rada
Školská rada pracovala ve školním roce 2008/2009 ve složení Mgr.
Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru), předseda rady, Ing.
Miroslav Nosek (zástupce rodičů), místopředseda rady, Eva Cupáková
(zástupce zřizovatele), Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele),
Lubomír Nerad (zástupce rodičů) a PaedDr. Věra Zadinová (zástupce
pedagogického sboru).
Rada se sešla celkem na třech jednáních, přičemž dvě z jednání se
uskutečnila v průběhu prvního pololetí školního roku a třetí jednání
v průběhu měsíce března.
Na podzimních jednáních projednala školská rada návrh rozpočtu
školy na kalendářní rok 2009 a konečné znění Výroční zprávy za
odpovídající školní rok.
Březnové zasedání se uskutečnilo v přímé návaznosti na volby do
školské rady, které se konaly vzhledem k ukončení předchozího
volebního období tohoto orgánu. V personálním obsazení školské rady
došlo k jedné změně, kdy na postě zástupce rodičů byl pan Lubomír
Nerad nahrazen paní Jitkou Jakobsovou. Předsedou školské rady byl
pro další volební období zvolen Mgr. Josef Drmota, místopředsedou
Ing. Miroslav Nosek a zapisovatelkou PaedDr. Věra Zadinová. Rada
na stejném zasedání také projednala a schválila Jednací řád školské
rady, konečné znění Školního vzdělávacího plánu pro vyšší
gymnázium a Střední odbornou školu a změnu znění jednoho bodu
Školního řádu zohledňujícího zákaz manipulace s mobilními telefony
v průběhu vyučování.
Zástupci vedení školy, kteří byli na jednání školské rady pravidelně
zváni, informovali průběžně členy rady o nejdůležitějších otázkách
zajištění provozu školy, personálních změnách i výsledcích
přijímacího řízení. V nadcházejícím školním roce budou vzhledem
k zájmu uchazečů naplněny tři nové třídy – prima osmiletého
gymnázia, jedna třída čtyřletého gymnázia a jedna třída střední
odborné školy.
Mgr. Roman Fabeš také z pozice starosty Města Telče průběžně
informoval o projektu dostavby společného areálu škol na Hradecké
ulici, který má stěžejní význam z hlediska dalšího fungování GOB a
SOŠ a který by měl být podle předpokladu zahájen ještě v průběhu
kalendářního roku 2009.
Za ŠR Mgr. Josef Drmota
Obsah:
I. Úvod a charakteristika školy
II. Ze života školy
III. Zaměstnanci školy
IV. Žáci školy
V. Přijímací řízení
VI. Z průběhu školního roku 2007/2008
VII. Přehled klasifikace
VIII. Výroční zpráva o hospodaření
IX. Inspekce
X. Přijímací a maturitní zkoušky
XI. Soutěže - nejúspěšnější studenti
XII. Učební plány
XIII. Školní řád
XIV. Předpokládaný plán příštího školního roku
XV. Školská rada
Název:
školy,
xxx1
2
16
19
34
35
39
42
45
46
66
71
74
77
78
Výroční zpráva Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné
školní rok 2007 - 2008
Autoři:
Připravila redakční rada ve složení:
Mgr. Ivana Bártů, Mgr. Jindřiška Novotná, Mgr. Jarmila Kučerová,
Mgr. Jan Sedláček, Ing. Luboš Stejskal
Adresa školy : Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč,
Hradecká 235, 588 56 Telč
http://www.gymnsostelc.cz
mail: [email protected]
Výtvarné práce studentů gymnázia
Náklad:
600 výtisků
Výroční zpráva č. 15
Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola
Telč
Školní rok 2008 - 2009
Download

I. Úvod a charakteristika školy