NÁVOD K OBSLUZE
Chladnička s mrazničkou
KSE 1550i
KSE 1551i
2
Děkujeme Vám za zakoupení vysoce kvalitního spotřebiče Blomberg. Doufám, že Vám bude
sloužit po mnoho let k vaší plné spokojenosti.
Obsah
Bezpečnost
Elektrické připojení
Bezpečnost během dopravy
Doporučení k instalaci
Popis chladničky
Doporučené uložení potravin
Ovládací panel
Před spuštěním
Skladování mrazených potravin
Mražení čerstvých potravin
Výroba ledových kostek
Zóna 0°C
3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
Spotřebič nezapojujte do elektrické sítě,
dokud neodstraníte veškeré obaly a bezpečnostní blokády použité během transportu.
• Pokud byla chladnička převážená ve vodorovné poloze, je třeba ji před připojením
postavit do svislé polohy a vyčkat nejméně
4 hodiny, než se usadí olej w chladícím
okruhu.
• Pokud se zbavujete staré chladničky
vybavené zámkem nebo automatickým
uzavíráním dvířek, zámek porušte a
ujistěte se, aby se dítě nemohlo uvnitř
uzamknout.
• Chladničku lze používat pouze k účelu, ke
kterému je určena, tzn. pro uskladnění a
mražení potravin.
• Nikdy se nezbavujte chladničky jejím
spálením. K izolaci chladničky byly použity
lehce hořlavé látky bez CFC. Kontaktujte
místní sběrná místa, kde můžete spotřebič
odevzdat k ekologické recyklaci.
• Nedoporučujeme použití chladničky
v chladném místě nebo místnosti bez
otopu (např. garáži, skleníku, přístavbě,
kůlně, altánku, atd.). Pro zajištění správné
funkčnosti a zamezení případným problémům si přečtěte tento návod k obsluze.
Nedodržováním těchto doporučení může
zaniknout nárok na bezplatný garanční
servis. Instrukci si ponechte v bezpečném
místě pro případ jejího dalšího použití.
Před připojením spotřebiče do elektrické sítě
ujistěte se, že napětí a frekvence uvedené na
štítku jsou shodné s vaší instalaci.
Zajistěte snadný přístup k zástrčce. Nepoužívejte rozbočovače nebo prodlužovací
kabely.
Upozornění! Tento přístroj musí být uzemněn.
Opravy těchto elektronických spotřebičů
mohou být prováděny pouze kvalifikovaní
technici. Nesprávně provedené oprav y
nekvalifikovanou osobou mohou mít neblahé
důsledky na zdraví a majetek.
• Elektrický kabel je třeba nainstalovat tak,
aby bylo možné jej zapnout a vypnout po
ukončení instalace.
• Pokud není kabel dostupný, je třeba
použít izolační vložku.
• Nikdy se nezbavujte chladničky jejím
spálením. Firma Blomberg vždy pečuje
o životní prostředí. Tento přístroj nepoškozuje životní prostředí. Chladnička je
vybavena přírodními látkami (R600a),
které neobsahují CFC/HFC a izolací (cyklopentan), které jsou lehce hořlavé látky
při kontaktu s ohněm. Je proto třeba
během transportu a obsluhy dbát, aby
chladící okruh nebyl poškozen. V případě
jeho poškození je třeba zamezit jejího
kontaktu s ohněm, potenciálním zdroje
ohně a ihned vyvětrat místnost, ve které
se spotřebič nachází.
• Pro zajištění ekologické likvidace přístroje
kontaktujte místní sběrná místa.
DŮLEŽITÉ
Je třeba udržovat ventilační otvory v nice
průchodné.
DŮLEŽITÉ
Pro urychlení procesu rozmrazování nepoužívejte žádné mechanické přístroje a jiné
prostředky, než doporučené výrobcem.
4
DŮLEŽITÉ
Dbejte, aby chladící okruh nebyl poškozen.
DŮLEŽITÉ
Uvnitř chladícího prostrou určeného pro
skladování potravin nepoužívejte žádné
elektronické přístroje, vyjma těch, které jsou
výrobcem povoleny.
Bezpečnost během dopravy
1. Chladničku převážejte pouze ve svislé
poloze. Obal, ve kterém je spotřebič
zabalen musí být během transportu
neporušený.
2. Pokud chladnička během transportu
byla položena vertikálně, není možné ji
používat během následujících 4 hodin,
aby se chladivo správně uložilo.
3. Nedodržení těchto zásad může způsobit
škody, za které výrobce a prodejce nenasou zodpovědnost.
4. Chladničku chraňte od deště, vlhka a
jiných atmosférických vlivů.
Upozornění
• Během čištění a transportu je třeba dbát,
aby jste se nedotýkali spodních kovových
součástí v zadní části, můžete to způsobit
poranění palců a ruky.
• Nestávejte a nesedejte na přístroj, nebyl
vyvinut pro tento účel. Můžete si tím přivodit poranění nebo přístroj poškodit.
• Ujistěte se, že přívodní kabel nebyl během
instalace a přesouvání pod chladničkou
přiskřípnutý, mohlo by jej to poškodit.
• Nedovolte dětem, aby si s přístrojem a
jeho voliči hrály.
Doporučení k instalaci
1. Nepoužívejte přístroj v místnosti, kde
v noci, a zejména v zimě teplota klesá
pod + 10°C, protože je určen pro umístění
do okolní teploty + 10°-32°C. při nižších
teplotách chladnička může přestat pracovat, což může zkrátit dobu skladování
potravin.
2. Chladničku neinstalujte v blízkosti vařičů a
ohřívačů, a také bezprostředně na slunci,
což způsobuje její nadměrnou funkčnost.
Pokud byla chladnička nainstalována
vedle zdrojů tepla nebo mrazničky je
třeba dodržet níže uvedené minimální
mezery:
Od vařičů
30 mm
300 mm
Od ohřívačů
Od mrazniček
25 mm
3. Pro zajištění správného oběhu vzduchu
kolem chladničky je třeba kolem chladničky ponechat dostatečnou mezeru.
Pro zajištění odstupu chladničky od
stěny, je třeba na její zadní část připevnit
ventilační kryt.
4. Chladničku nainstalujte na vodorovné
podlaze. Dvě přední nožičky můžete dle
potřeby regulovat. Pro zajištění správné
instalace ve svislé poloze je třeba nožičky
chladničky nastavit jejich otočením ve
směru nebo proti směru hodinových ručiček. Správné nastavení nožiček zamezuje
nadměrným vibracím a hluku.
5. Před uvedením chladničky do provozu
je třeba ji vyčistit, viz kapitola Čištění a
údržba.
5
POPIS SPOTŘEBIČE
1. Plastový horní kryt
2. Ovládací panel
3. Tlačítko Zap/Vyp
4. Vnitřní osvětlení
5. Vyjímatelné police
6. Držák na víno
7. Odvodní kanál
8. Plastový zadní kryt
9. Víko přihrádky na zeleninu
10. Zóna 0°
11. Zásobník na led
12. Mrazící přihrádka
13. Vstupní mřížka vzduchu
14. Přihrádka na mléčné výrobky
15. Přihrádky ve dvířkách
16. Zásobník na vajíčka
17. Držák
18. Bezpečnostní rámek
19. Držák na láhve
20. Přihrádka na láve
21. Chladící komora
22. Mrazící komora
6
DOPORUČENÉ ULOŽENÍ POTRAVIN
OVLÁDACÍ PANEL (Obr. 2)
Doporučení pro optimální využití prostoru pro
skladování potravin a zajištění jejich hygiény.
1. Chladící komora je určena ke krátkodobému
skladování čerstvých produktů a nápojů.
2. Mrazící komora splňuje požadavky kategorie 4* a je určená k mrazení potravin
a skladování zmrazených produktů.
Vždy je třeba dodržovat doporučení pro
uchovávání potravin uvedená na obalech
mražených produktů.
3. Mléčné výrobky je třeba skladovat ve
speciální přihrádce umístěné ve dvířkách
chladničky.
4. Vařené potraviny je třeba uchovávat
v hermeticky uzavřených nádobách.
5. Čerstvé potraviny v obalu je možné skladovat
na policích. Čerstvé ovoce a zeleninu je třeba
očistit a uskladnit v přihrádce na zeleninu.
6. Láhve skladujte v přihrádkách vnitřní
strany dvířek.
7. Syrové maso je třeba uchovávat v mikroténových sáčcích na nejnižší polici. Nemůže
přijít do styku s vařenými potravinami,
aby nedošlo k jejich znečištění. Z důvodu
bezpečného skladování syrové maso
uchovávejte ne déle než 2-3 dny.
8. Rostlinný olej neuchovávejte v přihrádkách ve dvířkách. Potraviny je třeba
skladovat zabalené nebo přikryté. Horké
potraviny a nápoje musí před skladováním
vychladnout. Nedoporučujeme uchovávat
zbytky v konzervách.
9. Nezmrazujte sycené nápoje; produkty
jako sorbety nekonzumujte studené.
10. Některé ovoce a zeleniny se kazí při skladování v teplotě kolem 0°C. Ananas, melouny,
okurky, rajčata a podobné produkty je
třeba uložit v mikroténových sáčcích.
11. Alkoholické nápoje s vyšším obsahem %
je třeba uchovávat ve svislé pozici v těsně
uzavřených nádobách. Není možné uchovávat produkty obsahující lehce hořlavý
plyn v rozprašovači (např. šlehaček,
konzerv), ani vznětlivých látek. Mohou
způsobit výbuch.
Při prvním uvedení do provozu
Před uvedením chladničky se ujistěte, že
zástrčka je připojená do sítě a tlačítko Zap/
Vyp na termostatu je zapnutý (Obr. 1-3).
Pro uvedení chladničky do chodu vložte
zástrčku do sítě. Rozsvítí se zelená kontrolka
(5).
Teplota je mrazničky nastavena na 18°C, ale
můžete ji změnit. Můžete také regulovat
teplotu chladničky. Před naplněním komory
chladničky potravinami nějakou dobu
vyčkejte.
Displej zobrazuje reálnou teplotu chladničky
do 19°C.
Displej zobrazuje reálnou teplotu mrazničky.
Chladnička je vybavena elektronickým bezpečnostním systémem, proto se může stát,
že se ihned nespustí - vyčkejte cca 6 min. po
spuštění uslyšíte kompresor a proudící chladivo. (Je možné, že uslyšíte praskot a bublání,
což je normální jev). Chladnička dosáhne
nastavené teploty teprve po 8 hodinách a
její hodnoty mohou na displeji kolísat. Jde
o normální jev. Po dosažení správné teploty
pro skladování (po cca 8 h) můžete chladničku
plnit potravinami.
Po otevření dveří chladničky se rozsvítí
osvětlení. Přední okraje skříně byly navrženy
tak, aby zamezily zkapalnění, při jejich dotyku
mohou být horké.
Zobrazení a regulace teploty
Tento přístroj umožňuje nastavení různých
teplot v chladící a mrazící komoře.
Provozní teplotu je možné nastavovat voliči
elektronického termostatu v libovolné pozici
mezi MIN a MAX (nejchladnější pozice).
a) Chladnička
Displej (7) zobrazuje průměrnou hodnotu
v chladící komoře. Teplota chladničky se zobrazuje od -5 do 19°C s přihlédnutím na vnitřní
teplotu. Průměrná teplota uvnitř chladničky
by se měla pohybovat kolem +4°C.
7
b) Mraznička
Displej zobrazuje reálnou průměrnou teplotu
v chladící komoře.
Nastavené teploty dosáhne po cca 8 hodinách
a její hodnota na displeji může kolísat. Je to
zcela normální jev. Pro zobrazení aktuálně
nastavenou teplotu mrazničky, je třeba
otočit voličem mrazničky (2). Nově nastavená
teplota mrazničky bude problikávat (3).
Teplota chladničky se zobrazuje od -30 do
+30°C s přihlédnutím na vnitřní teplotu.
Průměrná teplota uvnitř chladničky by měla
být rovná nebo nižší než -18°C.
Upozornění. Při změně teploty mrazničky
vyčkejte cca 8 hodin, než teplota dosáhne
a udrží nově nastavenou hodnotu.
Alarm při otevřených dvířkách
Pokud jsou dvířka chladničky otevřená déle
než 1 minutu, ozve se zvukový signál. Zavřete
dvířka, tím se alarm vypne.
Kontrolka vysoké teploty v mrazničce
(červená) (6)
Pokud teplota v mrazničce nadměrně vzroste,
začne problikávat kontrolka teploty (6).
Pokud červená kontrolka svítí permanentně
(6), více než 12 hodin, je třeba kontaktovat
servis.
Pokud se červená kontrolka zapíná pouze
na chvíli, není třeba se znepokojovat. Může
to být způsobeno příliš vysokou teplotou
skladovaných potravin nebo teplým vzduchem v mrazící komoře, nebo ponecháním
otevřených dvířek na nějakou dobu.
Funkce rychlého mrazení
Funkce rychlého mrazení umožňuje uskladnit
v mrazničce čerstvé potraviny. Po stisknutí tlačítka Rychlé mrazení (1) rozsvítí se oranžová
kontrolka (4) a na cca 24 hodin se spustí
kompresor.
Pro ukončení funkce opět stiskněte tlačítko a
oranžová kontrolka zhasne. Rychlé mrazení se
automaticky vypne po 24 hodinách, pokud jej
nevypnete ručně. Elektronický systém řízení
je vybaven bezpečnostní pojistkou, která
zamezí spuštění funkce rychlého mrazení
(1) , pokud je její tlačítko stisknuto více než
jednou. Kompresor se nespustí. Vyčkejte cca
10 minut a zkuste opětovně.
Autodiagnostika
Chladnička je vybavena autodiagnostickým
systémem. Některé znaky (E0, E1, atd) se
zobrazují v místě zobrazení teploty. Ve
stejném čase bude problikávat červená
kontrolka (6). Další informace viz. kapitola
Řešení problémů.
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU
Poslední kontrola
Před spuštěním přístroje se ujistěte, že:
1. Vnitřní prostor je suchý a vzduch může
svobodně proudit v zadní části.
2. Vnitřní prostor je čistý, jak je doporučeno
v kapitole Čištění a údržba.
3. Zástrčka byla vložena do zásuvky a je pod
napětím. Po otevření dvířek se rozsvítí
vnitřní osvětlení.
Všimněte si, že:
4. Po spuštění kompresoru je slyšet šumění.
Rovněž tekutina a plyn v chladícím
systému mohou vydávat určité zvuky,
nehledě na to, zda kompresor pracuje,
nebo ne. Je to zcela běžný jev.
5. Jemné zvlnění vnitřního prostoru chladničky je normální, podle použité výrobní
technologie a není vadou.
6. Nevkládejte potraviny do chladničky
ihned po jejím zapnutí. Vyčkejte, dokud
nebude dosažená správná teplota pro
skladování. Doporučujeme zkontrolovat
teplotu přesným teploměrem (kapitola
Nastavení teploty).
7. Pokud chladničku delší dobu nepoužíváte,
vypněte ji zcela ze sítě a vyprázdněte
veškeré potraviny, vyčistěte a ponechte
otevřená dvířka (Obr. 1-3).
8
SKLADOVÁNÍ MRAŽENÝCH POTRAVIN
Mraznička je určená k dlouhodobému skladování mražených produktů nakoupených
v obchodě, lze ji také použít ke zmrazení a
uchování čerstvých potravin. Doporučení pro
skladování čerstvých potravin zmražených
doma najdete na vnitřní straně dveří mrazničky. V případě výpadku proudu neotevírejte
dvířka mrazničky. Výpadek do 20 hodin by
neměl poškodit zmražené potraviny. Pokud
výpadek trvá delší dobu, je třeba zkontrolovat
stav potravin a ihned ji zkonzumovat, uvařit
nebo opět zmrazit.
MRAŽENÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN
Pro lepší výsledky dodržujte následující
doporučení: nezmrazujte příliš velké množství potravin najednou. Kvalita potravin se
uchovává, pokud ji rychle zcela zmrazíte.
Nepřekračujte 24 hodin zmrazování chladničky. Uskladnění v mrazící komoře teplých
pokrmů vyvolá neustálou činnost mrazničky,
dokud pokrm nebude zcela zmražený.
Při vložení čerstvých potravin doporučujeme
pro jejich zmrazení stisknout tlačítko Rychlého
mrazení na téměř 2 hodiny. Sníží to dobu mrazení. Je třeba dbát na to, aby se čerstvé potraviny nemíchaly již s mraženými produkty.
VÝROBA LEDOVÝCH KOSTEK
Zásobník na led je třeba z 3/4 naplnit vodou
a vložit do mrazničky. Přimrznutý zásobník
je třeba uvolnit koncem rukojeti lžičky nebo
podobným příslušenstvím. Nepoužívejte
k tomuto účelu předmětů s ostrými hanami,
jako nože a vidličky.
ZONA 0°C
V zóně 0°C můžete skladovat maso, ryby a
zabelené potraviny 2-3krát déle než v standardní chladící komoře. Vzduch uvnitř komory
je více suchý než kdekoli jinde. Průměrná teplota v komoře je automaticky udržována při
cca 0°C. V této zóně neuchovávejte zeleninu
a ovoce. Ujistěte se, že zakoupené potraviny
jsou čerstvé; čím jsou kvalitnější, tím déle
jemožné jej skladovat.
ROZMRAZOVÁNÍ
A) Chladnička
Chladnička se rozmrazuje automaticky.
Rozmražený kondenzát stéká odtokovou trubičkou do misky na zadní straně chladničky,
kde se pak odpařuje (obr. 4). V průběhu rozmrazování se uvnitř chladničky, na její zadní
stěně, mohou vytvořit kapky vody. Některé
nestečou a mohou opět zamrznout, tyto
kapky nijak neodstraňujte, zejména pak ostrými předměty jako je nůž apod. V případě,
že voda neodtéká a hromadí se v prostoru
chladničky, zkontrolujte průchodnost odtokové trubičky.
B) Mraznička
Díky speciální nádobě na vodu, je odmrazování velmi snadné. Mrazničku odmrazujte
dvakrát za rok nebo v případě, že vrstva ledu
přesáhne 7 mm. Nejdříve vypněte mrazničku a
vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky. Potraviny
vyjměte z mrazničky a zabalte je do několika
vrstev novinového papíru. Takto zabalené je
umístěte na chladné místo. Proces odmrazování můžete urychlit tak, že do prostoru
mrazničky vložíte nádoby s teplou vodou.
K odstraňování námrazy nepoužívejte ostré
předměty ani jinak mechanicky do procesu
odmrazování nezasahujte. K odmrazování
nepoužívejte sušičky na vlasy, elektrické
vařiče ani jiné elektrické přístroje. K odstranění vody, která se hromadí na dně mrazničky
použijte houbičku. Nakonec pečlivě vytřete
vnitřek mrazničky dosucha (obr. 5-6). Připojte
spotřebič k el síti a zapněte jej.
9
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
1. Před čištěním vypněte spotřebič a odpojte
jej od elektrické sítě.
2. K čistění nepoužívejte ostré předměty,
brusné pasty, chemické prostředky, rozpouštědla ani jiné agresivní prostředky.
3. Vnější části spotřebiče omyjte vlažnou
vodou a osušte jemným hadříkem.
4. Vnitřní prostor čistěte jemnou houbičkou
nebo hadříkem namočeným v roztoku
vody a jedlé sody (jedna čajová lžička
sody na 0,5 l vody) nakonec prostor osušte
jemným hadříkem.
5. Dbejte na to, aby se pod kryt termostatu
nedostala voda.
6. Pokud chladničku delší dobu nebudete
používat, vyjměte z něj veškeré potraviny, vypněte, odpojte od elektrické
sítě, omyjte vnitřní prostor a ponechte
s pootevřenými dvířky.
7. Pro zachování vysoké kvality vnějšího
povrchu spotřebiče, doporučujeme
k ošetření jeho lakovaných části používat
silikonový vosk, stejný jako např. na
auta.
8. Jednou za rok odstraňte pomoci vysavače
prach, který se shromažďuje na kondenzátoru, na zadní straně spotřebiče.
9. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
odstraňujte z něj případné zbytky potravin.
Je zakázáno:
- čistit spotřebič nevhodnými prostředky
nebo předměty.
- Vystavovat spotřebič vysokým teplotám.
- Drhnout povrch chladničky drátěnkami
nebo jinými abrazivními prostředky.
Vyjímání dveřní přihrádky a jejího víka
Chcete li vyjmout víko dveřní přihrádky,
otevřete je, mírně zatlačte z pravé nebo
z levé strany a uvolněte víko ze západky.
Přihrádku vyprázdněte a vejměte ji tahem
směrem nahoru.
Miska na kondenzát
Kontrolujte plastovou misku na kondenzát,
na zadní straně přístroje a udržujte ji v čistotě.
V případě nutnosti misku vyjměte a umyjte.
Dříve než přistoupíte k této činnosti vypněte
ledničku a odpojte od elektrické sítě. Pomoci
kleští mírně zmáčkněte kolík na kompresoru a
uvolněte misku. Umyjte ji, vysušte a umístěte
zpět, postupujte v opačném sledu, jako při
demontáži.
Pokud chcete vyjmout šuplík z chladničky,
vysuňte jej až na doraz a vyklopte přední
panel směrem nahoru, uvolněný šuplík
vyjměte.
10
OBECNÉ POKYNY
-
-
-
-
Spotřebič pravidelně čistěte rozmrazujte.
Syrové maso uchovávejte ve spodní části
chladničky odděleně od ostatních potravin.
Zeleninu před uložením v chladničce
dobře umyjte a odstraňte přebytečné
listy a výhonky.
Sýry a uzeniny zabalte do polyetylenového
sáčku a vytlačte z něj vzduch. Tyto potraviny vyjměte hodinu před konzumací,
zvýrazní se jejích chuť a vůně.
Aby nedocházelo k vysychání syrového
masa zabalte je do polyetylenových sáčku
nebo do alobalu
Ryby zabalte do polyetylenových sáčku
nebo uskladněte ve vhodné uzavřené
nádobě.
Potraviny s výraznou vůni uskladňujte ve
vhodných hermeticky uzavřených nádobách nebo polyetylenových sáčcích.
Pečivo dobře zabalte aby nedocházelo
k jeho vydychání.
Pravidelně kontrolujte obsah chladničky
a odstraňujte potraviny s prošlou lhůtou
upotřebení.
Potraviny uskladňujte co možná nejkratší
dobu, nekonzumujte potraviny s prošlou
lhůtou upotřebení.
Hotové mražené potraviny uchovávejte
v mrazničce podle pokynů uvedených
výrobcem na obalu.
Zmrazujte jen čerstvé a čisté potraviny.
Potraviny si před zmrazením rozdělte
na menší porce, aby došlo k jejích rychlému zmrazení. Je to také praktické při
pozdějším použití v případě, že nechcete
zpracovat celé množství najednou.
Potraviny před zmrazením zabalte do
vhodných obalů, určených pro použití
v mrazničce. Pokud je to možné, odstraňte
z obalů vzduch.
Zakoupené mražené potraviny vkládejte
do mrazničky co nejdříve aby nedošlo
k jejích částečnému nebo úplnému rozmrazení.
-
-
-
-
-
-
Potraviny rozmrazujte v chladničce.
Pamatujte, že některé potraviny nejsou
vhodné ke zmrazování.
Ovoce jako banány a melouny není
vhodné uskladňovat v chladničce, lze
je krátkodobě ochladit, ale pro delší
uskladněni nejsou vhodné.
Nezakrývejte poličky v chladničce, aby
nebylo narušeno proudění vzduchu.
Nevkládejte do chladničky žádné jedovaté
nebo zdraví škodlivé látky. Chladnička je
určena výhradně k uskladnění potravin.
Čerstvé potraviny uchovávejte odděleně
od potravin hotových (uvařených).
Nenechávejte dvířka přístroje zbytečně
dlouho otevřená, zvyšuje to náklady
na provoz a nadměrně ohřívá prostor
v chladničce či mrazničce.
Do chladničky nebo mrazničky nevkládejte teplé potraviny, nejdříve je nechte
vychladnout v pokojové teplotě a teprve
pak uložte.
Do mrazničky nevkládejte sycené nápoje
v uzavřených lahvích nebo plechovkách.
Do mrazničky nevkládejte jakékoliv
tekutiny v skleněných lahvích.
Při zmrazování čerstvých potravin nepřekračujte jednorázové dovolené množství,
mohlo by dojít k zvýšení teploty v mrazničce a znehodnocení již uskladněných
potravin.
Nepodávejte dětem potraviny (mražené
krémy, zmrzlinu apod.) ihned po vyjmutí
z mrazničky, děti by si mohly způsobit
omrzliny rtů.
Potraviny jednou rozmražené již nezmrazujte a zpracujte je do 24 hodin.
Zmrazené potraviny nevytahujte mokrýma rukama.
11
ODSTRAŇOVÁNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ
V případě, že po prvním zapnutí spotřebič nepracuje zkontrolujte:
- je li zástrčka správně zasunutá v zásuvce a zásuvka je pod napětím. Napájení zásuvky můžete
ověřit tak, že k ni připojíte jiný spotřebič, např. lampičku.
- je li zapnutý jistič pro daný okruh.
- je li správně nastaven termostat spotřebiče.
Pokud se i nadále nedaří uvést spotřebič do chodu, kontaktujte dodavatele nebo záruční servis.
Výměna žárovky
V případě, že dojde k poškození žárovky vnitřního osvětlení, vypněte spotřebič a odpojte jej
od elektrické sítě. Povolte šroubek upevňující plastový kryt žárovky, sejměte kryt a vadnou
žárovku nahraďte žárovkou novou, stejného typu (max. 15W), se závitem E14 (obr. 3). Nasaďte
kryt a opět jej přišroubujte.
HLUČNOST A PŘÍPADNÉ PORUCHY
Aby byla udržována stálá teplota, váš spotřebič občas zapne motor. Hluk, který motor způsobuje, je zcela normální hluk doprovázející chod spotřebiče. Tento hluk se automaticky ztiší,
jakmile teplota ve vaší chladničce dosáhne nastavené hodnoty.
Výraznější hluk se může projevit při náběhu a při vypínání kompresoru.
Slabé bublání nebo hučení je způsobeno cirkulací chladicího média v trubkách chladničky
Odstraňování případných poruch
Problém
Možná příčina
Postup k odstranění závady
Nesvítí vnitřní osvětleni, ale
chladnička pracuje
Žárovka je spálená
Vyměňte žárovku dle pokynů
uvedených v tomto návodu
k obsluze
Voda se shromažďuje ve
spodní části chladničky
Je ucpaný odtokový kanálek
nebo odtoková trubička
Vyčistěte kanálek i trubičku
Spotřebič se často zapíná a
pracuje neobvykle dlouho
- Dvířka jsou příliš často
otevřená
- Kolem spotřebiče není
zajištěn průtok vzduchu
- Vy varujte se častému
otvírání chladničky
- Zajistěte volný průtok
vzduchu kolem spotřebiče
Spotřebič nechladí
- Spotřebič byl odpojen od
elektrické sítě
- Termostat je nastaven do
pozice „0“
- Zkontrolujte napájení
zásuvky
- Nastav te termostat na
jinou hodnotu než „0“
12
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model
Celkový hrubý objem
Užitný objem chladničky
Užitný objem mrazničky
Mraznička
Klimatická třída
Energetická třída
Spotřeba el. energie (kW/24 hod)
Mrazicí výkon (kg/24h)
Výdrž bez proudu (mraznička)
Hladina hluku
Chladicí médium
Rozměry (cm) (V x Š x H)
Montážní otvor (cm) (V x Š x H)
Hmotnost (kg)
KSE 1551i
283
161
55
****
SN
A+
0,765
4
20
(dB/A) 40
R600
177x54x57,5
177,6-178,9x56x55
58
(1) Energetická třída v rozsahu od A (velmi efektivní) až po G (málo efektivní).
(2) Skutečná spotřeba je závislá na způsobu používání spotřebiče a jeho umístění.
(3) Měření bylo prováděno v laboratorních podmínkách.
13
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚSPORA ENERGIE
Pro omezení spotřeby elektřiny vašeho spotřebiče:
• Umístěte chladničku na vhodné místo (viz. kapitola „Instalace nového spotřebiče“).
• Dvířka otevírejte na co nejkratší dobu. Do chladničky ani do mrazničky nikdy neukládejte
teplé potraviny, zejména polévky a jiné pokrmy, ze kterých se uvolňuje velké množství
páry.
• Dbejte na optimální fungování vašeho spotřebiče pravidelným odstraňováním námrazy
v mrazničce (mrazničku rozmrazujte, jakmile tloušťka námrazy překročí 5-6 mm) a pravidelným
čištěním kondenzátoru (viz. „pravidelná údržba vašeho spotřebiče“).
• Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a vždy se ujistěte, že dvířka dokonale přiléhají. V případě,
že tomu tak není, obraťte se na poprodejní servis.
Obaly i komponenty vašeho spotřebiče jsou vyrobeny z reciklovatelných materiálů. Mějte tuto
skutečnost na paměti při jejich odstraňování. Informujte se u svého prodejce nebo u komunálních
služeb vašeho města na možnosti odložení tohoto odpadu s ohledem na životní prostředí.
V souladu s nejnovějšími zákonnými ustanoveními o ochraně a respektování životního prostředí
váš spotřebič neobsahuje freony, nýbrž chladící plyn R600a. Přesné označení chladícího média
použitého ve vašem spotřebiči je uvedeno na levé straně dole.
R600a je ekologické chladivo, které nenarušuje ozónovou vrstvu, a které se prakticky nepodílí
na tvorbě skleníkového efektu.
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt,
s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému
zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Obal z polyetylénu (PE, PE-HD,
PE-LD) a polystyren (PS) odevzdejte do sběren PE,PS k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních
středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení
napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte
se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních
středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení
napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný.
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatři do domácího odpadu.
Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidaci tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního
úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
14
Výhradní dovozce:
Download

Uživatelský manuál