MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘíBRAM
STAVEBNiúŘAD
Tyršova 108, 261 19 Přibram, tel.: 318402211
mail: [email protected]
ID datové schránky města Přibram: 2ebbrqu, IČ: 00243132
vAS
DOPIS ZN:
SPIS. ZNAČKA:
ČISLO JEDNACI:
VYŘIZUJE:
SZ MeUPB/31957/2011/SÚ/KM
MeUPB 49897/2011
TEL/FAX:
E-MAIL:
Milan Křivánek
318402466
[email protected]
DATUM:
20.06.2011
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTí
Výroková
část:
Městský úřad Příbram, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmo f) zákona
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a
§ 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne
11.05.2011 podali
č.
Ing. Miloslav Vondrášek, nar. 26.02.1957, Podlesí 387, 261 01 Příbram 1,
Iveta Vondrášková,
nar. 04.05.1974, Podlesí 387, 261 01 Příbram 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
č.
rozhodnutí
o
umístění
stavby
a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky Č. 526/2006
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební
Sb., kterou se provádějí
některá
povolení
na stavbu:
hospodářská
(dále jen "stavba") na pozemku parc.
budova
č.
u rodinného
domu, Podlesí 387
350/11 v katastrálním území Podlesí nad Litavkou.
Stavba obsahuje:
Jedná se o stavbu přízemní nepodsklepené
techniky a ustájení jednoho koně.
hospodářské budovy za účelem uskladnění zahradní
Jedná se o dřevostavbu o obdélníkovém půdorysu 8,28 x 5,28 m se sedlovou střechou se sklonem
30°. Střešní kryti na betonová Bramac v barvě antracit. Výška hřebene střechy bude max. 4,49 m.
Stavba nebude vytápěna ani napojena na elektrickou energii.
II.
Stanoví podmínky
1.
Stavba bude umístěna na pozemku parc.
350/11 v katastrálním území Podlesí nad Litavkou ve
vzdálenosti 3,7 m od společné hranice s pozemkem 337/10 a ve vzdálenosti 3,29 m od společné
hranice s pozemkem parc.č. 350/35 v katastrálním území Podlesí nad Litavkou tak, jak je uvedeno
pro umístění
stavby:
č.
Č.j. MeUPB 49897/2011
str. 2
na situaci v měřítku 1:250, která je součástí projektové dokumentace
řlzenl. Tato situace je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
III.
projednané v tomto spojeném
Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1.
Na stavbě bude veden stavební deník, který bude předložen k závěrečné kontrolní prohlídce.
2.
Při provádění prací bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví a život osob a
okoll stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
3.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízeni, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništi.
4.
Skladování a zpracování materiálu bude výhradně na pozemku stavebníka.
5.
Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo
prašností a hlučností
6.
Stavbu lze užívat jen na základě oznámení stavebnlmu úřadu. Stavebník zajistí, aby byly před
započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními
předpisy.
ke zhoršování životního prostředl zejména nadměrnou
7.
Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
8.
Ve stavbě bude instalována
vyvážena.
9.
V případě, že stavebník bude chtít projednat změnu v užívání stavby, oznámí záměr stavebnímu
úřadu, který projedná změnu s účastníky řízení o změně v užívání stavby.
IV.
Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
uzavřená sběrná nádoba na chlévskou
mrvu, která bude pravidelně
Stavební úřad vyhověl těmto námitkám:
Obec Podlesí námitka ze dne 30.06.2011
požadujeme uskladněni chlévské mrvy v uzavřeném kontejneru
Marie Trollerová námitka dne 30.06.2011
požaduji při změně užívání stavby o informování
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ing. Miloslav Vondrášek, nar. 26.02.1957, Podlesí 387, 261 01 Příbram 1
Iveta Vondrášková, nar. 04.05.1974, Podlesí 387, 261 01 Příbram 1
Odůvodnění:
Dne 11.05.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní a stavební řízeni, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního
zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad oznámil zahájeni společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným
orgánům a veřejnosti. K projednáni žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě
na 30.6.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební
z hledisek
orgány a
zákonem,
úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost
uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky
na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Předložené doklady:
3 x projektová dokumentace stavby, vyhotovíl ing. Miloslav Vondrášek, ČKAIT-0007890
Č.j. MeUPB 49897/2011
str. 3
snímek katastrální mapy ze dne
výpis z katastru nemovitostí ze dne 9.5.2011
osvědčení o autorizaci
vyjádření vlastníků sousedních pozemků
doklad o zaplacení správního poplatku Kč 300,- ze dne 11.5.2011
Stavební úřad zajistil vzájemný
soulad předložených
závazných
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnuti,
ve výroku uvedených.
stanovisek
dotčených
za použití ustanovení
orgánů
právních předpisů
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Podlesí, Podlesí 81,261 01 Příbram 1
Tomáš Bambas, Podlesí 399, 261 01 Příbram 1
Kateřina Bambasová, Podlesí 399, 261 01 Příbram 1
František Liška, Jablonského č.p. 392/9, Pražské Předměstí, 39701 Písek 1
Petra Lišková, Jablonského č.p. 392/9, Pražské Předměsti, 39701 Písek 1
Zbyněk Princ, Velká Chyška 105, 394 28 Velká Chyška
Iveta Princová, Milinská č.p. 109, Příbram III, 261 01 Příbram 1
Jan Horňák, Podlesl 286, 261 01 Příbram 1
Marie Trollerová, Podlesí 286,261 01 Příbram 1
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:
Obec Podlesí námitka ze dne 30.06.2011 - požadujeme uskladnění chlévské mrvy v uzavřeném
kontejneru. Námitce bylo vyhověno v bodě č.8 tohoto rozhodnutí.
Marie Trollerová námitka ze dne 30.06.2011 - požaduji při změně užívání stavby o informování.
Námitce bylo vyhověno v bodě č.9 tohoto rozhodnutí.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnuti:
Účastníci se k podkladům rozhodnuti nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
oznámení
ke Krajskému
úřadu
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ii účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Stavební úřad po právní moci rozhodnuti předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,
případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-Ii sám stavebním
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby
se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí
str. 4
Č.j. MeUPB 49897/2011
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
povolení pozbývá platnosti, jestliže
otisk úřednfho razítka
Milan Křivánek
referent stavebního úřadu
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Příbram
Obecního úřadu obce Podlesí min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení:
a na úřední desce
Datum sejmutí:
.~E:.r....~.~/1
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
OBECNlúf{AD
PODLESí
26101
/
PIUBRAM
Poplatek:
~~~/~P:Pt2
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písmo g) ve
výši 300 Kč byl zaplacen dne 11.05.2011.
Obdrží:
Účastníci územního řízení
Ing. Miloslav Vondrášek, Podlesí č.p. 387, 261 01 Přlbrarn 1
Iveta Vondrášková, Podlesí č.p. 387, 261 01 Přlbrarn 1
Obec Podlesí, Podlesí č.p. 81,261 01 Příbram 1
Účastníci stavebního řízení
Ing. Miloslav Vondrášek, Podlesí č.p. 387, 261 01 Přlbram 1
Iveta Vondrášková, Podlesí č.p. 387, 261 01 Přlbrarn 1
Obec Podlesí, Podlesl č.p. 81, 261 01 Příbram 1
Tomáš Bambas, Podlesl č.p. 399, 261 01 Příbram 1
Kateřina Bambasová, Podlesí č.p. 399, 261 01 Příbram 1
František Liška, Jablonského č.p. 392/9, Pražské Předměstí, 39701 Písek 1
Petra Lišková, Jablonského č.p. 392/9, Pražské Předměstí, 39701 Písek 1
Zbyněk Princ, Velká Chyška č.p. 105, 39428 Velká Chyška
Iveta Princová, Milínská č.p. 109, Příbram III, 261 01 Přlbrarn 1
Jan Horňák, Podlesí č.p. 286, 261 01 Příbram 1
Marie Trollerová, Podlesí č.p. 286, 261 01 Přlbram 1
Dotčené orgány
Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01 Přlbram 1
spis
Ostatní účastníci územního řízení se v souladu s §92 odst. 3 stavebního zákona vyrozumívají
vyhláškou.
veřejnou
~EMKU-ROZMrSTĚNr PLOCH
",
hospod6/"'6
DO
bud<m ~dnopodlo!n;
hospod6tskó (list zotvody_
POHLED JIŽNi -
DO
00 ROOINNÉHO DOMU
POHLED SEVERNI- K OPLOCENI
okrosn6 tOst zolvody
stromy, kde. tndky
poIor)"f\! Ir";kl, k<él~y
oplocení polemku-dr'e~.plor'ly
+ocecvě ~oupky (I",bk, e6lmm)
n61& - Imový cdstrn (pal;""\\{
POHLED VÝCHODNI- K SILNICI
POHLED ZÁPAONi - DO ZAHRAOY
PRíČNÝREZ
}imko dren6ii
(zkrut •• 1,2m)
~otír~+troW1y
belono'A\ jlmko 7,5m3
XY/ 7/ll • 2,5m (osozen6)
dodavatel BEl~IKA. plus 5,r,0
__
u
-><>domlm6 !achlo
s vodom!rem (osazenó)
dodavatel 15eV .•• ~
bazén zopu~lén~ '(5m
(Mountr.ed) s ci"kukx:í
"-rekreotnr
ěést
zahrady
LEGENDA:
lili
sto pro zofizení
stoveni~t6
--
'-
--
pr lpoj o el veden r ze stčvcjtc t rysl-y:
bude vedeno v rýze 35x80cm
(mIn 60cm
od hranice pozemku)Oélko cca 25m
cyvy 48x16 - NN
Cť}(Y 5Cx1,5- HDO
v chróničce AROO DUK70: v miste přechodu
Vjezdu
chr6ni~vu
obetcnovct
prTpo~o telecorn - v chr čnlcce AROO;
V místé
přechodu vjezdu chrůničku "betonovat
Déít-c ccc.Zóm
H(J
bude
provedeno
no
IrtO'~'oc;irn pccern
HA' ••••
LE
Download

Dokument... - Obec Podlesí