INSTALAČNÍ A OVLÁDACÍ MANUÁL
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY
SOL-KOMP-1
SOL-KOMP-2
2
Systémy SOL a SOL
3
Solar Solution, s.r.o
Smetanova 870, Chotěboř 583 01
IČ: 28879295
www.solarsolution.cz
[email protected]
telefon:564 406129
mobil:608 390313
DĚKUJEME ZA VÝBĚR PRODUKTU SOLAR SOLUTION, S. R. O.
Pozn. Pozorně si přečtěte návod předtím, než začnete s řídící jednotkou operovat.
Důležitá nastavení systému řídící jednotky provedete v menu:
Pro zpřístupnění funkce menu stiskněte tlačítko „SET“. Pro pohyb v menu používejte
tlačítka „+“ a „-„. Tlačítkem „SET“ se dostáváte o úroveň dál, tlačítkem „ESC“ o
úroveň výš (zpět). Hodnota je vybrána, pokud bliká. Funkce se deaktivuje opětovným
stisknutím tlačítka „SET“ při vybrané funkci. Tlačítkem „ESC“ provedete potvrzení
nastavení.
Nastavení funkcí v menu:
SMX – maximální teplota zásobníku by měla být nastavená v rozmezí 75 – 85°C,
bezpečnostní ventil odpouští ze zásobníku při 90°C, více v kapitole 4.5.3.
CMX – funkce na ochlazování kolektoru, pro větší bezpečnost systému je
vhodné tuto funkci deaktivovat.
BYPA – u systému s přitápěním s přídavným čerpadlem je třeba parametr této
funkce nastavit dle potřeby.
www.solarsolution.cz
[email protected]
telefon:564 406129
mobil: 608 390 313
2
OBSAH
1
2
3
4
Bezpečností instrukce...................................................................................................................... 5
1.1
Instalace a uvedení do provozu ............................................................................................... 5
1.2
O tomto manuálu .................................................................................................................... 5
1.3
Zbavení odpovědnosti ............................................................................................................. 5
1.4
Popis symbolů ......................................................................................................................... 5
1.5
Popis manipulačních tlačítek ................................................................................................... 5
Instalace .......................................................................................................................................... 6
2.1
Instalace displeje řídící jednotky na zeď.................................................................................. 6
2.2
Upevnění panelu řídící jednotky ............................................................................................. 6
2.3
Příprava před zavedením drátového připojení ....................................................................... 6
2.4
Připojení k elektrickému proudu ............................................................................................. 6
2.5
Připojení příslušenství do svorkovnice .................................................................................... 7
Uvedení do provozu ........................................................................................................................ 7
3.1
Nastavení času/týdne .............................................................................................................. 8
3.2
Struktura menu ....................................................................................................................... 8
3.3
Popis menu .............................................................................................................................. 9
3.4
Popis systému (kolektor-bojler-čerpadlo-záložní topení) ....................................................... 9
Funkce řídící jednotky ................................................................................................................... 10
4.1
Přístup do hlavního menu ..................................................................................................... 10
4.2
Přístup do podmenu .............................................................................................................. 10
4.3
Hlavní menu DTO & DTF Funkce teplotního rozdílu.............................................................. 10
4.4
Hlavní menu THET Načasování vytápění ............................................................................... 11
4.5
Hlavní menu TEMP Teplota ................................................................................................... 12
4.5.1
EMON/EMOF Funkce nouzových teplot kolektoru ....................................................... 13
4.5.2
CMX Maximální teplota kolektoru, chladící funkce....................................................... 13
4.5.3
SMX Maximální teplota bojleru ..................................................................................... 14
4.5.4
REC Funkce opětovného chlazení bojleru ..................................................................... 14
4.5.5
Přepínání teplotních jednotek ....................................................................................... 14
4.6
FUN Pomocné funkce ............................................................................................................ 14
4.6.1
DVWG Funkce proti Legionelle...................................................................................... 14
4.6.2
CIRC Regulace teploty teplé vody v oběhovém čerpadle .............................................. 15
4.6.3
nMIN Regulace rychlosti solárního čerpadla ................................................................. 15
4.6.4
OHQM Měření tepelné energie..................................................................................... 15
www.solarsolution.cz
[email protected]
telefon:564 406129
mobil: 608 390 313
3
5
6
4.6.5
INTV Funkce chodu čerpadla ......................................................................................... 15
4.6.6
BYPA Funkce na odvod vysoké teploty.......................................................................... 16
4.7
HND Manuální režim ............................................................................................................. 16
4.8
PASS Nastavení hesla............................................................................................................. 16
4.9
LOAD Obnova továrního natavení......................................................................................... 17
4.10
Tlačítko ON/OFF .................................................................................................................... 17
4.11
Funkce úsporného režimu ..................................................................................................... 17
4.12
Manuální vytápění ................................................................................................................. 17
4.13
Funkce „dotaz na teplotu“ .................................................................................................... 18
Ochranné funkce ........................................................................................................................... 18
5.1
Ochrana paměti ..................................................................................................................... 18
5.2
Ochrana proti „suchému vytápění“....................................................................................... 18
5.3
Ochrana obrazovky................................................................................................................ 18
Technický servis ............................................................................................................................. 18
6.1
Ochrana před problémy ........................................................................................................ 18
6.2
Kontrola možných problémů ................................................................................................. 18
7
Záruka kvality ................................................................................................................................ 19
8
Technická data............................................................................................................................... 19
9
Rozsah dodávky – přehled typů .................................................................................................... 20
10 Kompatibilní zařízení k této řídící jednotce ................................................................................... 20
www.solarsolution.cz
[email protected]
telefon:564 406129
mobil: 608 390 313
4
1
BEZPEČNOSTÍ INSTRUKCE
1.1
Instalace a uvedení do provozu
Při pokládce kabelů se prosím ujistěte, že nedošlo k žádnému porušení kteréhokoliv z požárních,
bezpečnostních a stavebních opatření, která jsou uvedena v budově.
Řídící jednotka nesmí být umístěna v místnostech, kde jsou přítomny nebo se mohou vyskytnout
snadno hořlavé směsi plynu.
V místě instalace nemohou být překročeny provozní podmínky zařízení.
Před připojením zařízení se ujistěte, že dodávky energie jsou vhodné pro správné fungování řídící
jednotky.
Všechna zařízení připojená k řídící jednotce musí být v souladu s technickými parametry řídící
jednotky.
Všechny operace na otevřené řídící jednotce, například připojování nebo výměna pojistek, musí
být prováděny pouze bez přívodu elektrické energie a smí je provádět pouze školení odborníci.
Musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy pro práci při napětí.
•
1.2
O tomto manuálu
Tato příručka popisuje instalaci, funkce a provoz solární tepelné řídící jednotky.Při instalaci
zbývajících součástí (solárních kolektorů, čerpadla a zásobních jednotek) dbejte příslušných pokynů
instalace poskytovaných každým výrobcem. Instalaci, zapojení přívodu elektřiny, uvedení do provozu
a údržbu zařízení smí provádět pouze vyškolený odborník.
Vyškolení odborníci musí být seznámeni s tímto manuálem a postupovat dle obsažených pokynů.
1.3
Zbavení odpovědnosti
Výrobce nemůže zaručit kontrolu těchto pokynů, podmínek a metod užitých pro instalaci, provoz,
užití a údržbu této řídící jednotky. Nesprávná instalace může způsobit škody na materiálu a osobách.
Z tohoto důvodu výrobce nenese odpovědnost a neručí za škodu, ztráty nebo náklady, které by
mohly vzniknout v důsledku nesprávné instalace,provozu, užití a údržby nebo v souvislosti s nimi.
Jakmile je zřejmé, že bezpečný provoz již není nadále možný (např. viditelné poškození), prosím,
okamžitě uveďte zařízení mimo provoz. V takovém případě zajistěte, aby nebylo možné uvést zařízení
do provozu omylem.
1.4
Popis symbolů
Bezpečnostní instrukce:
Bezpečnostní pokyny v manuálu jsou označeny varovným trojúhelníkem. Signalizují
operace, které mohou vést ke zranění osob a bezpečnostním rizikům.
Manipulační instrukce: malý trojúhelník “>” je použit k
označení manipulačního kroku.
Obsahuje důležité informace o manipulaci nebo funkci!
1.5
Popis manipulačních tlačítek
1 ............. Kontrolka přívodu elektrického proudu
2 ............ Tlačítko “On/off” zapnuto/vypnuto
3 ............ Tlačítko “Clock” hodiny
4 ............ “Holiday” tlačítko úsporného režimu1
5 ............. “Heating”= topení - ruční nastavení
1
SOL-KOMP-1 takovou funkci nemá
www.solarsolution.cz
[email protected]
telefon:564 406129
mobil: 608 390 313
5
6 ............ “Recovery” = tlačítko obnovy systému
7 ............ “ESC”, tlačítko ukončení nastavení
8 ............ “SET” = nastavení, potvrzovací tlačítko
9, 10 ....... +, -, tlačítka pro přizpůsobení parametrů
11 .......... LCD displej
2
INSTALACE
Řídící jednotka může být instalována pouze v uzavřených prostorách, mimo elektromagnet. pole.
2.1
Instalace displeje řídící jednotky na zeď
> Odstraňte zadní kryt displeje šroubovákem, viz obrázek 1
>Připevněte zadní kryt na zeď (nevrtejte do krytky díry!!); viz obrázek 2
> Vlož displej do drážky zadního krytu
Obrázek 1(obrázky 1-3): Instalace displeje na zadní krytku
Obrázek 1
2.2
Obrázek 2
Obrázek 3
Upevnění panelu řídící jednotky
>Vyberte vhodné místo
>Označte polohu díry
>Vyvrtejte díru pro upevnění
>Vložte šroub
>Upevněte panel pomocí šroubů
2.3
Příprava před zavedením drátového připojení
Obrázek 2: Otvory pro sejmutí krytky
Předtím, než otevřete kryt řídící jednotky, vypněte
elektrickou síť. Dbejte lokální regulace přívod elektřiny
do zařízení.
Otevření/zavření krytu řídící jednotky
>Otevření: uvolněte šroub, pohněte krytem nahoru a sejměte ho.
>Zavření: pohybem dolů zavřete kryt, pomocí šroubů ho upevněte
2.4
Připojení k elektrickému proudu
Připojení k elektrickému proudu provádějte výhradně PO instalaci řídící jednotky. V závislosti na typu
instalace mohou být kabely přivedeny k řídící jednotce přes:
zadní otvor >Odstraňte plastové klapky ze zadní strany pouzdra vhodným nástrojem.
spodní otvor pouzdra>Uřízněte levou a pravou umělohmotnou klapku za pomoci vhodného
nástroje (např. nože) a vylomte je z pouzdra.
Kabel musí být připevněn k pouzdru pomocí svorky, která je součástí výbavy.
www.solarsolution.cz
[email protected]
telefon:564 406129
mobil: 608 390 313
6
Obrázek 3: Přívod kabelu elektrického proudu k řídící jednotce
2.5
Připojení příslušenství do svorkovnice
Předtím, než otevřete svorkovnici, vypněte přívod elektrické energie.
Obrázek 4: Popis svorkovnice
„Reset“ = seřizovací tlačítko pro připojení příslušenství. Pokud program nepracuje správně, nebo
vůbec, stiskněte “Reset” pro obnovení programu systému na výchozí nastavení.
GND vstupní porty slouží pro uzemnění.
Připojení displeje – veďte vodič dovnitř, kabel upevněte vně.
Port 1: připojte červený vodič (12V)
Port 2: připojte bílý vodič (COM)
Port 3: připojte černý vodič ( GND)
Vstupní porty
Porty T0, T1 pro čidla typu PT1000, užité pro měření teploty
kolektoru a tepelného výkonu.Porty T2, T3 a T4 pro čidla typu
NTC10K, B=3950, užité pro měření teploty v jímce bojleru.
Výstupní porty
Port P1:Pro solární čerpadlo, polovodičové relé (SCR relé) vhodné také pro RMP ovládání, maximální
spínání proudu 1A.
Port P2 (vždy otevřený):Pro čerpadla teplé vody, elektromagnet. relé a max. spínání proudu 3,5 A.
Port R1 (vždy otevřený):Pro odváděcí čerpadlo, ventil, elektromag. relé, max. spínání proudu3,5 A.
Port H1 (vždy otevřený): Pro záložní elektrický ohřívač, elektromag. relé a max. spínání proudu10A.
3
UVEDENÍ DO PROVOZU
Předtím než do zařízení pustíš elektrický proud, je nutné připojit čidla, čerpadla nebo
přepínací ventily k řídící jednotce. Po zapnutí přívodu el. Energie do řídící jednoty se
nejprve objeví požadavek na nastavení času, hesla a parametrů systému.
www.solarsolution.cz
[email protected]
telefon:564 406129
mobil: 608 390 313
7
3.1
Nastavení času/týdne
>Stiskněte tlačítko “Clock”, na obrazovce se zobrazí čas, na displeji bliká oblast “00” pro výběr hodin.
>Tlačítky “+”“-” nastavte aktuální čas - hodinu
>Stiskněte znovu tlačítko “Clock”,bliká “00” minut.
>Tlačítky “+”“-” nastavte aktuální počet minut.
>Stiskněte znovu “Clock”, bliká “MO” den v týdnu2
>Stiskněte tlačítko “+”“-” a nastavte dnešní den.
>Stiskněte tlačítko “ESC” = návrat (resp. ukončení a uložení nastavení), nebo počkejte 20 vteřin a
program nastavení času se automaticky ukončí sám.
3.2
Struktura menu
Menu řídící jednotky SOL-KOMP-1
2
Kódy dnů v týdnu: MO (pondělí); TU (úterý); WE (středa); TH (čtvrtek); FR (pátek); SA (sobota); SU
(neděle)
www.solarsolution.cz
[email protected]
telefon:564 406129
mobil: 608 390 313
8
3.3
Popis menu
Kód (Hlavní menu) ↘ Kód (Podmenu pro nastavení parametrů)
→Kód (Podmenu-parametry!)
4.3 DTO/ DTF Zapnutí/ Vypnutí teplotního rozdílu
4.4 THET Načasování vytápění
4.5 TEMP Teplota
↘EMOF/EMON kolektor maximální teplota vypnutí/zapnutí
viz dále 4.5.1
↘CMX max. teplota kolektoru, funkce chlazení
4.5.2
↘CMN ochrana kolektoru před nízkou teplotou
4.5.3
↘CFR – ochrana kolektoru před mrazem
4.5.4
↘SMX – maximální teplota bojleru
4.5.5
↘REC - funkce opětovného chlazení bojleru
4.5.6
↘C-F přepínání teplotních jednotek Celsius a Fahrenheit
4.5.7
4.6 FUN pomocné fce ↘DVWG funkce proti Legionelle
4.6.1
↘CIRC regulace teploty teplé vody v oběhovém čerpadle
4.6.2
-------------------------------------------------------------------------------------------K dispozici pouze na řídící jednotce SOL-KOMP-2 (v manuálu dále kapitoly barevně odlišeny)
↘nMIN regulace rychlosti oběhového čerpadla (RPM regulace viz dále)
4.6.3
Parametry pro přizpůsobení rychlosti oběhového čerpadla:
→DTS standardní teplotní rozdíl
→RIS rychlost růstu teploty
↘OHQM měření tepelné energie
→FMAX průtok
4.6.4.1
→MEDT typ kapaliny pro přenos tepla 4.6.4.2
→MED% koncentrace teplonosné kapaliny v%4.6.4.3
↘INTV funkce chodu čerpadla
→tSTP interval odstávky čerpadla
4.6.5.1
→tRUN interval chodu čerpadla
4.6.5.2
------------------------------------------------------------↘BYPA funkce na odvod vysoké teploty
4.6.6
4.7 HDN manuální ovládání
4.8 PASS nastavení hesla
4.9 LOAD obnova systému, návrat k výchozímu nastavení
3.4
Popis systému (kolektor-bojler-čerpadlo-záložní topení)
Solární oběhové čerpadlo (P1) se zapne, jakmile je dosaženo zapnutí teplotního rozdílu (Ton, DTO)
mezi polem kolektoru (T1) a teplotním čidlem (typ NTC10K) ve spodní části bojleru (T2). Pokud
teplotní rozdíl mezi polem kolektoru (T1) a bojlerem klesne pod limitní teplotu (Toff, DTF), nebo
teplota akumulační bojleru (T3) dosáhne nastavené maximální možné teploty v bojleru (uskladněná
teplota), pak se solární oběhové čerpadlo (P1) vypne.
Záložní topení (podrobně viz odstavec 4.4):
Pokud je během nastaveného časové úseku chodu záložního topení teplota čidla v horní části bojleru
(T3) pod nastavenou teplotou sepnutí (switch-on temperature), pak se záložní topení (H1) spouští.
Pozastaví se tehdy, když se T3zahřeje na nastavenou teplotu vypnutí (switch-off).
Poznámka:T3 je náhradní čidlo v případě chybějícího čidla T2. Standardně používá řídící jednotka
signál čidla T2 automaticky k regulaci činnosti pomocného topení nebo oběhového čerpadla.
www.solarsolution.cz
[email protected]
telefon:564 406129
mobil: 608 390 313
9
Obrázek 5: Základní princip fungování systému
T0: Teplotní čidlo
pro měření tepelné
energie
(doplňkové čidlo)
T1: Teplotní čidlo
(typu PT1000) pro
pole kolektoru
T2: Teplotní čidlo
(typu NTC10K)ve
spodní části bojleru
T3: Teplotní čidlo
(typu NTC10K)v
horní části bojleru
(doplňkové čidlo)
T4: Čidlo teploty
(typu NTC10K)na
cirkulačním potrubí
s teplou vodou
(doplňkové čidlo)
P1: Solární čerpadlo; P2: Čerpadlo horké vody (doplňkový výstup); R1: Čerpadlo nebo ventil pro
odvod vysoké teploty (doplňkový výstup); H1: Výstup pro záložní elektrický ohřívač
4
FUNKCE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY
4.1
Přístup do hlavního menu
V rámci pohotovostního stavu se zobrazuje následující přístup do hlavního menu:
>Stiskněte tlačítko “SET”, na displeji se zobrazí “PWD 0000”,
bliká první 0 z leva, je potřeba zadat heslo, výchozí tovární
nastavení hesla je “0000”
>Stiskněte tlačítko “+”“ -” a zadejte první číslici hesla
>Stiskněte znovu tlačítko “SET”, bliká druhá číslice. Pomocí tlačítek “+”“-” zadejte druhou číslici hesla.
>Znovu stiskněte tlačítko “SET“, bliká třetí číslice.Pomocí tlačítek “+”“-” zadejte třetí číslici hesla.
>Znovu stiskněte tlačítko “SET”, bliká čtvrtá číslice.Pomocí tlačítek “+”“-” zadejte čtvrtou číslici hesla.
>Znovu stiskněte tlačítko “SET”, čímž se dostanete do hlavního menu.
>Pomocí tlačítek “+”“-” lze vybrat z hlavního menu.
>Stiskněte tlačítko “ESC”, čímž opustíte hlavní menu.
4.2
Přístup do podmenu
Po výběru hlavního menu se zobrazuje následující přístup do podmenu.
>Stiskněte tlačítko “SET” pro vstup do podmenu. Pomocí tlačítek “+”“-” vyberte podmenu.
>Znovu stiskněte “SET” pro vstup do programu,v němž nyní můžete nastavit hodnotu parametru.
>Pomocí tlačítek “+”“-” nastavte hodnotu parametru
>Stiskněte “ESC”, čímž opustíte prostředí podmenu. Znovu stiskněte “ESC”, opustíte hlavní menu.
4.3
Hlavní menu DTO & DTF Funkce teplotního rozdílu
Solární čerpadlo P1 se spouští funkcí „temperature difference = teplotní rozdíl“.Solární čerpadlo se
spíná v momentě, kdy rozdíl teplot mezi kolektorem a bojlerem dosáhne nastaveného spínacího
teplotního rozdílu „the switch-on DT“. Například: spínací je teplotní rozdíl 8° C, vypínací DT 4°C:
www.solarsolution.cz
[email protected]
telefon:564 406129
mobil: 608 390 313
10
pokud je teplota ve spodní části zásobníku 20°C, pak se čerpadlo spouští až ve chvíli, kdy teplota
kolektoru stoupne na 28°C a vypíná se, pokud teplota kolektoru klesne na 24°C.
Poznámka: vypínací/zapínací DT 8°C a 4°C jsou standardním nastavením systému dle mnohaletých
zkušeností. Nastavení je nutné měnit jen ve zvláštních případech (př. přenášení tepla na velkou
vzdálenost), nicméně za běžných podmínek je doporučeno používat výchozího nastavení. Switch-on
and switch-off DT jsou střídavým nastavením. Abychom se vyvarovali chyb, nejmenší interval mezi
dvěma teplotními rozdíly(Ton – Toff) je nastaven na 2°C.
Nastavení spínače teplotního rozdílu (switch on DT):
V pohotovostním režimu vstupte do hlavního menu DTO
>Stiskněte tlačítko “SET” pro přístup k nastavení programu DTO,
na displeji se zobrazí “DT O 08“„08” bliká. Nastavte spínací teplotní rozdíl.
>Pomocí “+”“-” přizpůsobte hodnotu spínacího DT, nastavitelný rozsah (OFF+2)~20, výchozí je 8.
>Stiskněte tlačítko “ESC” pro opuštění tohoto nastavení,nastavené parametry se automaticky uloží.
Nastavení vypínacího teplotního rozdílu (switch off DT):
V pohotovostním režimu vstupte do hlavního menu DT F
>Stiskněte tlačítko “SET” pro přístup k nastavení programu DT F,
na displeji „DT F 04se zobrazí„DT F 04“, přičemž “04” bliká,
vypínací teplotní rozdíl může být nastaven.
>Pomocí “+”“-” přizpůsobte hodnotu vypínacího DT, nastavitelný rozsah ~ 0(ON -2), výchozí je 4.
>Stiskněte “ESC” pro opuštění menu, nebo počkejte20 vteřin pro automatické ukončení programu.
Nastavené parametry se automaticky uloží.
4.4
Hlavní menu THET Načasování vytápění
Elektrické topení nebo plynový kotel mohou být včleněny do solárního systému jako záložní systémy
a lze je naprogramovat, aby se spouštěly automaticky v přesný čas dle určité aktuální teploty.Během
časového úseku, kdy teplota (T3) v horní části bojleru poklesne pod nastavenou spínací teplotu této
funkce, začne záložní vytápění pracovat. Potom když T3 opět dosáhne nastavené teploty, záložní
vytápění je pozastaveno. Funkcí THET mohou být běhen 24 hodin nastaveny tři odlišné časové úseky.
Tovární nastavení:
Úsek první: funkce záložního vytápění začíná v 10 hodin ráno a končí v 17 hodin odpoledne. Během
tohoto úseku je nastavená spínací teplota 40°, vypínací 45°.
Úsek druhý: funkce záložního vytápění začíná v 17 a končí ve 22 hodin. Během tohoto úseku je
spínací teplota 50° a vypínací teplota 55°.
Úsek třetí: v úseku mezi 22 a 10 ráno nepracuje záložní vytápění.
Nastavitelný rozsah spínací teploty: 10 ~(OFF -2); Nastavitelný rozsah vypínací teploty: (ON+2) ~ 80
Chcete-li vypnout jeden úsek vytápění, pak nastavte čas vypnutí a zapnutí činnosti záložního vytápění
na stejnou hodnotu. Př.: nechcete zapojit druhý úsek, nastavte spínací a vypínací čas na 17:00~17:00.
V době mimo nastaveného časového úseku záložní vytápění nepracuje automaticky ani v případě,kdy
teplota bojleru dosáhne spínací teploty vytápění.
Poznámka:Pokud není nainstalováno žádné čidlo (čidlo T3) v horní části bojleru, řídící jednotka
monitoruje signál čidla v dolní části bojleru (T2), který slouží k automatické kontrole této funkce.
Čas v této řídící jednotce je 24 hodin. POZOR! Pokud nastavíte čas spínání vytápění na 17:00 a čas
vypnutí na 6:00, pak se toto nastavení neprojeví! Během takto nastaveného časového úseku funkce
vytápění nebude pracovat. Správné nastavení je následující - musí být rozděleno do dvou časových
úseků; jeden úsek od 17:00 do 23:59, další úsek od 00:00 do 06:00.
Postup nastavení:
V pohotovostním režimu zařízení vstupte do hlavního menu THET:
>Stiskněte tlačítko “SET”, vstupte do programu THET a nastavte
parametry.Zobrazí se “tH 1o 04:00”. Nyní je možné nastavit spínací čas a teplotu pro první úsek.
>Znovu stiskněte “SET”. Na displeji bliká „04“ hodin.Pomocí “+”“-” upravte požadovaný čas.
>Znovu stiskněte “SET”, na displeji bliká “00” minut.Pomocí “+”“-” přizpůsobte minuty.
www.solarsolution.cz
[email protected]
telefon:564 406129
mobil: 608 390 313
11
>Znovu stiskněte“SET”, na displeji bliká teplota “40“. Pomocí “+”“-” nastavte spínací teplotu vytápění.
>Pak stiskněte “ESC” pro opuštění tohoto a pro přístup k nastavení vypínacího času a teploty.
>Stiskněte “+”, zobrazí se “tH 1F 05:00”. Nyní lze nastavit čas a teplotu vypnutí prvního čas. úseku.
>Stiskněte “SET”, na displeji bliká “05” hodin.Pomocí“+”“-”nastavte požadovanou hodinu vypnutí.
>Znovu stiskněte tlačítko “SET”, na displeji bliká “00” minut.
> Pomocí tlačítek “+”“-” nastavte požadované minuty.
>Znovu stiskněte tlačítko “SET”, na displeji bliká teplota „45“.
>Pomocí tlačítek “+”“-” nastavte vypínací teplotu vytápění.
>Stiskněte tlačítko “ESC” pro opuštění nastavení tohoto programu, parametry se automaticky uloží.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>Stiskněte“+”, zobrazí se “tH 2o 10:00”, nastavte spínací čas a teplota druhého časového úseku.
>Stiskněte tlačítko “SET”, na displeji bliká “10” hodin. Pomocí “+”“-” nastavte požadovanou hodinu.
> Znovu stiskněte tlačítko “SET”, na displeji bliká “00”minut. Nastavte minuty.
> Znovu stiskněte“SET”, na displeji bliká teplota „50“.Pomocí “+”“-” nastavte spínací teplotu.
> Stiskněte tlačítko “ESC” pro opuštění a pro vstup k nastavení času a teploty vypnutí chodu vytápění.
> Stiskněte“+”, zobrazí se “tH 2F 10:00”, nastavte čas a teplotu vypnutí druhého časového úseku.
> Stiskněte tlačítko “SET”, na displeji bliká “10” hodin.Pomocí “+”“-” nastavte požadovanou hodinu.
> Znovu stiskněte tlačítko “SET”, na displeji bliká “00” minut.
> Pomocí tlačítek “+”“-” nastavte požadované minuty.
> Znovu stiskněte tlačítko “SET”, na displeji bliká teplota „55“.
> Pomocí tlačítek “+”“-” nastavte vypínací teplotu vytápění.
> Stiskněte tlačítko “ESC” pro opuštění nastavení tohoto programu, parametry se automaticky uloží.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Stiskněte tlačítko “+”, na displeji se zobrazí “tH 3o 17:00”, nyní lze nastavit spínací čas a teplota
třetího časového úseku chodu vytápění analogicky předchozímu postupu.
Poznámka: Pokud v systému není nainstalován žádný plynový kotel, lze nainstalovat jako záložní
zařízení elektrický ohřívač. Pokud je tento k dispozici, svítí na obrazovce signalizační světélko
4.5
.
Hlavní menu TEMP Teplota
Tato funkce nabízí výchozí parametry celého solárního systému. Tyto parametry lze individuálně
přizpůsobit3k uspokojení specifických požadavků, nicméně je po takovém nastavení nutné pečlivě
sledovat provozní data systémových součástí.
Nastavitelné funkce
EMOF
Maximální vypínací
teplota kolektoru
EMON
Maximální spínací teplota
kolektoru
CMX
Maximální omezená
teplota kolektoru
chladící funkce kolektoru
SMX
Maximální teplota bojleru
REC
Nastavitelný
rozsah
Výchozí nastavení
Teplota, při níž se funkce
deaktivuje
(ON+3°C) až 200°C
130°C
(OFF-3°C) až 197°C
120°C
110°C až 190°C
110°C
107°C
2°C až 95°C
60°C
58°C
OFF
3
Parametry, jejichž nastavení lze přizpůsobit, závisí na vybraném systému. Ne všechny parametry v solárním
systému mohou být přizpůsobeny.
www.solarsolution.cz
[email protected]
telefon:564 406129
mobil: 608 390 313
12
Funkce opětovného
chlazení bojleru
C-F
Převod teploty ve
stupních Celsiana
Fahrenheita a naopak
°C nebo °F
°C
4.5.1 EMON/EMOF Funkcenouzových teplot kolektoru
Funkce nouzového vypnutí kolektoru je aktivní ve chvíli, kdy teplota kolektoru stoupne až do
nastavené maximální (vypínací) teploty. Výsledkem této funkce je zastavení chodu solárního
oběhového čerpadla. To zabrání poškození systémových součástí způsobeným přehřátím. Parametr
EMOF slouží k nastavení maximální teploty kolektoru (výchozí 130°C). Pokud teplota kolektoru
vzroste až na úroveň nastavené EMOF teploty, činnost solárního čerpadla se pozastaví; parametr
EMON slouží k nastavení maximální (spínací) teploty kolektoru(výchozí 120°C). Pokud teplota klesne
na úroveň nastavené EMON teploty, může být solární čerpadlo znovu spuštěno a funkce nouzového
vypnutí kolektoru je tak automaticky deaktivována.
EMOF maximální vypínací teplota kolektoru (analogicky nastavení teploty EMON)
Vyberte podmenu EMOF. Na displeji se zobrazí “EMOF 130°“.
>Stiskněte tlačítko “ SET”, na displeji se rozbliká parametr „130°C“.
>Pomocí tlačítek “ +, -“ nastavte teplotu EMOF. Nastavitelný
rozsah: ( ON +3°C)~200°C, tovární nastavení je 130°C.
>Opětovné stisknutí tlačítka “SET” aktivuje/deaktivuje tuto funkci. Pokud funkci deaktivujete, na
displeji se zobrazí „EMOF---“.
>Pro opuštění menu stiskněte tlačítko “ ESC”, nebo počkejte 20 vteřin pro automatické opuštění,
parametr se uloží automaticky.
EMON maximální spínací teplota kolektoru
Nastavitelný rozsah: ( OFF -3°C)~200°C, tovární nastavení je 120°C.
Pokud se na displeji zobrazí tyto dvě ikonky,
znamená to, že je aktivní funkce
nouzového vypnutí kolektoru a teplota bojleru libovolně roste až do nastavené maximální teploty.
Na displeji se zobrazí pouze tato ikona v případě, že teplota bojleru neroste až do nastavené
maximální teploty.
4.5.2 CMX Maximální teplota kolektoru, chladící funkce
Funkce chlazení kolektoru zpožďuje odpařování kapaliny pro přenos tepla. Krátce před dosažením
maximální teploty kolektoru začne solární čerpadlo pracovat. Teplonosné médium se tak pohybem
ochladí pomocí tepelných ztrát. Když teplota v bojleru vystoupá ke své maximální nastavené teplotě,
solární oběhové čerpadlo je pozastaveno, i když je rozdíl v teplotách dostatečný pro bezproblémový
chod zařízení.
Pokud je dostatek slunečního svitu, bude teplota kolektoru růst nepřetržitě. Pokud teplota kolektoru
dosáhla nastaveného maxima, solární čerpadlo se spustí i v případě, že teplota bojleru je již na svém
maximu. Solární čerpadlo pak pracuje do té doby, než teplota kolektoru klesne, nebo dokud teplota
čerpadla nedosáhne své nouzové teploty (95°C).
Pokud se na displeji zobrazí (sluníčko ) a (vykřičník ) bliká, je toto indikátorem, že bojler dosáhl
nouzové teploty, tzn. 95°C.
Postup nastavení:Z hlavního menu TEMP, vyberte podmenuCMX. Na displeji se objeví „CMX 110“
>Stiskněte “SET”, rozbliká se parametr “110“.Pomocí “+”“-”
nastavte ochrannou teplotu kolektoru. Nastavitelný rozsah je
(100~190),tovární nastavení je 110.
www.solarsolution.cz
[email protected]
telefon:564 406129
mobil: 608 390 313
13
>Opětovné stisknutí “SET” aktivuje/deaktivuje tuto funkci. Pokud je funkce neaktivní, na displeji se
zobrazí “CMX - - -”. Stiskněte “ESC”, nebo počkejte 20 vteřin pro automatické ukončení.Parametry se
automaticky uloží.
Zobrazení CMX na displeji indikuje, že funkce byla aktivována.
4.5.3 SMX Maximální teplota bojleru
Pokud teplotní rozdíl mezi kolektorem T1 a bojlerem T2 zajistí sepnutí DT (teplotního rozdílu),spouští
se solární čerpadlo. Aby se zabránilo přehřátí bojleru, kontroluje řídící jednotka teplotu v horní části
bojleru (T3). Pokud je T3 vyšší než nastavená teplota SMX, chod čerpadla je pozastaven dokonce i
v případě kdy DT je pro chodu systému vyhovující. Pokud teplota bojleru klesne a je o 2°C nižší než
nastavená teplota SMX, solární čerpadlo začne znovu pracovat (za podmínky vyhovujícího DT).
Postup nastavení:Z hlavního menu TEMP, následně vyberte podmenu SMX. Zobrazí se“SMX 60“.
>Stiskněte tlačítko “SET”. Rozbliká se parametr “60“.
>Pomocí “+”“-” nastavte hodnotu maximální teploty bojleru.
Nastavitelný rozsah je (2~95).Výchozí nastavení je „60“.
>Opakované stisknutí “SET”de/aktivuje tuto funkci. Funkce je
neaktivní,zobrazuje-li se “SMX - - -”.
> Stiskněte “ESC” pro opuštění menu, nebo počkejte 20 vteřin pro automatické uložení a ukončení.
Zobrazení SMX na displeji signalizuje, že tato funkce byla aktivována.
4.5.4 REC Funkce opětovného chlazení bojleru
Pokud je teplota bojleru vyšší než maximální, přičemž teplota kolektoru je o 5°C nižší, spouští se
solární čerpadlo. Prostřednictvím této obrácené cirkulace, je teplota bojleru snižována tepelnou
ztrátou. Chod solárního čerpadla ustane, klesne-li teplota bojleru pod svoji maximální teplotu.
Postup nastavení:Z hlavního menu TEMP vyberte podmenu REC. Zobrazí se“REC OFF” (výchozí).
>Stiskněte “SET”. Začne blikat parametr “OFF”.
>Opakované stisknutí tlačítka “SET” de/aktivuje tuto funkci. Aktivujeteli tuto funkci, stane se výchozím nastavením “REC ON”.Stiskněte
“ESC“.Zobrazení REC na displeji signalizuje, že tato funkce byla aktivována.
4.5.5 Přepínání teplotních jednotek
Z hlavního menu TEMP vyberte podmenu C-F. Zobrazíse “C-F“.Stiskněte tlačítko “SET”, na displeji se
rozbliká parametr „ xy “. Pomocí “+” vyberte jednotku Celsius či Fahrenheit. Pokračujte “ESC”.
4.6
FUN Pomocné funkce
Pomocné funkce lze nastavit v podmenu v sekci “FUN”. Dá se aktivovat více těchto funkcí současně.
Někdy potřebuje vybraná funkce navíc vstup k připojení teplotního čidla nebo extra výstup k
připojení čerpadla nebo elektromagnetického ventilu. V podmenu v sekci „FUN“ jsou některé funkce
neaktivní. Proto se systém od systému liší status následujících pomocných funkcí (ne/aktivní).
Například: Vypnete-li parametr měření tepelné energie (OHQM)-(OFF), pak z nabídky podmenu zmizí
také funkce FMAX,MEDT a MED%. Pouze pokud je funkce (OHQM)aktivní, lze nastavit také tyto další
funkce, tzn., jsou dostupné. Viz podrobně odstavec3.2 Struktura menu.
4.6.1 DVWG Funkce proti Legionelle
Cílem funkce je vyhnout se výskytu bakterie ve vodě v bojleru. Pokud je teplota bojleru dlouhodobě
nižší, bude řídící jednotka automaticky kontrolovat jeho teplotu každých 7 dní v nastaveném období.
V případě, že během tohoto období nepřekročí teplota bojleru 70°C, pak sedmý den nastaveného
období je automaticky spuštěn pomocný ohřev, a to ve výchozím nastaveném čase (v 01:00). Tato
funkce se vypne poté, co voda v bojleru dosáhne teploty 70°C. Horká voda bakterii usmrtí.
Postup nastavení:Z hlavního menu FUN vyberte podmenu DVWG. Zobrazí se “DVWG OFF” (výchozí).
>Stiskněte tlačítko “SET”, rozbliká se parametr” OFF”.
www.solarsolution.cz
[email protected]
telefon:564 406129
mobil: 608 390 313
14
>Opakovaným stisknutím “+”“-” se rozbliká “DVWG ON“. Funkce je spuštěna. Podmenu opusťte
tlačítkem “ESC”.
4.6.2 CIRC Regulace teploty teplé vody v oběhovém čerpadle
Solární systém může regulovat teplotu teplé vody v oběhu. Tato funkce vyžaduje připojení
oběhového čerpadla pro extra horkou vodu (nutno připojit výstupní port P2)a čidlo, které je
instalováno na zpětné teplovodní potrubí (nutno připojit vstupní port T4).Pokud senzor T4 ukazuje
teplotu, která je nižší než nastavená spínací teplota oběhového čerpadla, spouští se oběhové
čerpadlo na horkou vodu (P2) a jeho činnost je omezena nastavením teploty vypnutí.
Výchozí nastavení: Požadovaná teplota horké vody je 40°C. Pokud teplota při návratu (T4) klesne na
35°C, dochází ke spuštění oběhového čerpadla (P2). Pokud T4vystoupá na 40°C, je chod oběhového
čerpadla P2 pozastaven.
Podmínkou spuštění oběhového čerpadla na horkou vodu je rozdíl teplot, kdy teplota bojleru T2 je
o 7°C vyšší než požadovaná teplota horké vody. Poznámka: Aby se předešlo velkým nedostatkům v
měření, mělo by být čidlo T4 zpětného potrubí s horkou vodou instalováno minimálně 1.5m od
bojleru. Tato funkce není dostupná pro všechny typy systémů.
Postup nastavení:Z hlavního menu FUN vyberte podmenu CIRC, na displeji se objeví “CIRC - - ”.Výchozí nastavení je off (vypnuto).>Stiskem tlačítka “SET” se rozbliká parametr “- - -”.
>Opětovným stisknutím tlačítka “SET” se na displeji rozbliká parametr „40“. Pomocí“+”“-” nastavte
teplotu teplé vody při návratu (temperature of hot water return). Nastavitelný rozsah: 2~95°C. Po
aktivaci funkce se výchozím nastavením stává 40. Pro ukončení stiskněte „ESC“.
> Opětovným stisknutím tlačítka “SET” se na displeji rozbliká “- - -”. Značí, že funkce je neaktivní.
4.6.3 nMIN Regulace rychlosti solárního čerpadla
Pomocí této funkce lze nastavit počet otáček za minutu. Výstup P1 může být konfigurován buď na
funkci proměnlivých otáček, nebo na pouhé zapnutí. Když je funkce aktivní, výstupem jsou řízené
otáčky, pokud je nastaveno “nMIN 100%” čerpadlo se pouze zapíná/vypíná.
4.6.3.1 DTS Standardní teplotní rozdíl
Když dojde k zapnutí na základě teplotního rozdílu, tak se po 20 sekund čerpadlo rozběhne na
minimální hodnotu 30%. Poté kontrolní jednotka hlídá teplotní rozdíl a mění rychlost cirkulace
čerpadla. Při zvýšení rozdílu o 1° se chod čerpadla zvyšuje o 10%, dokud nedosáhne 100%.
4.6.3.2 RIS R Nastavení rychlosti čerpadla v závislosti na teplotě
Z menu FUN vyberte podmenu RIS. Rozbliká se “RIS 01 °C”.
4.6.4 OHQM Měření tepelné energie
Jednotka umožňuje měřit získanou energii. Energie se měří
pomocí hodnot z T1, T2 a průtoku. Tepelná energie pro daný den
je měřena na KWh/den, kumulativní pomocí kWh nebo MWh.
4.6.4.1 FMAX Průtok
Nastavení maximálního průtoku v litrech za minutu.
Výchozí nastavení 2.0 L/min. Nastavitelný rozsah: (0.1 - 20)
L/min.Možno zvýšit po 0.1L za minutu.
4.6.4.2 MEDT Typ teplonosného média
Lze zvolit: 00 Voda; 01 Propylen Glykol; 02 Glykol; 03 Tyfocor LS/G-LS
4.6.4.3 MED% Koncentrace nemrznoucí kapaliny
Nastavená hodnotaznamená procentuelní obsah glykolu v teplonosné kapalině.
4.6.5 INTV Funkce chodu čerpadla
Funkce není využívána. Oběh čerpadla je třeba řídit čidlem na kolektoru.
www.solarsolution.cz
[email protected]
telefon:564 406129
mobil: 608 390 313
15
4.6.5.1 tSTP Funkce nastavení časového intervalu odstávky čerpadla
Postup: Z hlavního menu FUN vyberte podmenu tSTP, zobrazí se “tSTP 30”.
>Stiskem “SET” se rozbliká parametr “30”, výchozí nastavení je „30“ minut.
Pomocí “+”“-” nastavte čas vypnutí, nastavitelný rozsah 10 ~ 60 min minut.
>Pro ukončení / uložení stiskněte tlačítko “ESC”.
4.6.5.2 tRUN Funkce čerpadla pro urychlení převodu tepla
Postup: Z hlavního menu FUN vyberte podmenu tRUN, na displeji zobrazí se “tRUN 10”.
>Stiskem tlačítka “SET” se rozbliká parametr “10”, pomocí “+”“-” nastavte provozní dobu,
nastavitelný rozsah je 5 ~ 120 vteřin. Pro ukončení stiskněte “ESC”. Výchozí nastavení je 15.
4.6.6 BYPA Funkce na odvod vysoké teploty
Tato funkce je nezávislá na provozu solárního systému. Nadbytečná tepelná energie v bojleru může
být touto funkcí přenesena k jinému použití. Výsledkem je udržení konstantní teploty v bojleru. Aby
bylo možné tuto nadbytečnou energii přenést, je zapotřebí dodatečné čerpadlo nebo
elektromagnetický ventil. (Nutno připojit k výstupnímu portu R1).
Příklad:Nastavíme teplotu odvodu na 70°C. Teplota bojleru (T2) stoupne na 71°C. Spouští se funkce
odvodu tepla, aktivuje se elektromagnetický ventil nebo oběhové čerpadlo (R1)a TD řízené oběhové
čerpadlo. Pokud teplota bojleru (T2) klesne na 67°C, funkce odvodu tepla je pozastavena.
Elektromagnet. ventil nebo oběhové čerpadlo (R1) a TD řízené oběhové čerpadlo přestane pracovat.
Postup nastavení:Z hlavního menu FUN, vyberte podmenu BYPR, na displeji se zobrazí“BYPR - - -”.
> Stiskem “SET” se rozbliká “ - - -”. Výchozí nastavení je “OFF”.
>Opětovným stisknutím “SET” aktivujete funkci odvodu tepla. Na
displeji se zobrazí “BYPR 80“, „80“ se rozbliká.Pomocí “+”“-” nastavte
tento parametr, nastavitelný rozsah je 5~120°C. Pro ukončení stiskněte “ESC”.
Zobrazení této ikonky na displeji signalizuje, že funkce odvodu tepla byla aktivována.
Obrázek 6: Příklady použití
4.7
HND Manuální režim
Při prvním použití této řídící jednotky nebo při jejím ladění mohou být její výstupy(P1, P2, R1, H1)
spuštěny ručně pomocí spínače “ON, OFF”. Postup nastavení: V hlavním menu HND stiskněte
“SET”.Objeví se “HND1 OFF”. Plusem přepněte na „ON“ a spustí se čerpadlo P1.
Poznámka: Je-li aktivován manuální režim, na displeji se zobrazí ikona (ručičky ). Po 15ti minutách
jsou veškeré výstupy deaktivovány. Řídící jednotka automaticky ukončí manuální režim.
4.8
PASS Nastavení hesla
Postup nastavení:>Vstupte do hlavního menu PASS. Stiskem tlačítka
“SET” se na displeji zobrazí “PWDC 0000”. První číslo vlevo
www.solarsolution.cz
[email protected]
telefon:564 406129
mobil: 608 390 313
16
bliká.Výchozí nastavení je “0000”. Nyní je možno zadávat nové heslo.
> Pomocí tlačítek “+”“-” zadejte první číslici hesla. Znovu stiskněte tlačítko “SET”, rozbliká se druhá
číslice v řadě. Pomocí tlačítek “+”“-” zadejte druhou číslici hesla atd. stejný postup až po čtvrtou
číslici. Stiskem tlačítka “SET” se na displeji zobrazí“PWDN 0000“ a požádá o zadání nového hesla.
> Zadejte celé nové heslo.Stiskem tlačítka “SET” se na displeji zobrazí
“PWDG 0000“ a požádá o opětovné zadání nového hesla.
> Znovu zadejte nové heslo. Zobrazení “PWOK” na displeji indikuje, že
opětovné zadání hesla proběhlo úspěšně. Ukončete tlačítkem “ESC”.
Výstraha!Pokud heslo zapomenete, není již možné ho obnovit, ale můžete obnovit výchozí
nastavení „0000“. Poté lze heslo znovu upravit dle výše uvedeného návodu.
Obnova továrního nastavení je následující.
> Otevřete krytku v přední části displeje, stiskněte a držte a poté znovu stiskněte tlačítko obnovy
>Signalizační zvonek zobrazí třikrát “du - - -”. Následně uvolněte tlačítko
výchozí nastavení. Nyní je možné přenastavit nové heslo.
4.9
.
. Řídící jednotka obnoví
LOAD Obnova továrního natavení
Postup nastavení:Vstupte do hlavního menu LOAD. Stiskněte „SET”, zobrazí se “YES”.
>Přidržte tlačítko “SET”, signalizační zvonek zobrazí třikrát “du - - -”. Poté tlačítko uvolněte.
Řídící jednotka obnoví tovární nastavení. Nyní lze znovu nastavit nové parametry. Stiskněte „ESC“.
4.10 Tlačítko ON/OFF
>Stiskněte
tlačítko po 3 vteřiny pro změnu stavu ON/OFF
4.11 Funkce úsporného režimu
Popis funkce: Solární tekutina proudí z bojleru do kolektoru,aby ochlazovala bojler, a tím zabránila
přehřátí bojleru. Funkce pro solární oběhové čerpadlo je aktivována v noci mezi 22 večerní a 6
hodinou ranní, kdy teplota kolektoru klesá o 8°C pod teplotu bojleru (T2). Pokud je teplota kolektoru
o 2°C nižší než teplota bojleru, solární oběhové čerpadlo pozastavuje svou činnost.
Aktivujte tuto funkci, pokud máte v úmyslu být dlouhou dobu nepřítomen (dovolená) a není potřeba
horká voda.Funkce se automaticky deaktivuje, pokud teplota v dolní části bojleru klesne na 35°C.
Aktivace/ deaktivace této funkce:
>Stiskněte tlačítko “Holiday” po několik vteřin, dokud se na displeji neobjeví značka této
funkce.Funkce úsporného režimu je aktivní.Opětovné stisknutí tlačítka “Holiday” má za následek, že
značka zmizí a funkce již není aktivní.
Poznámka:Tuto funkci aktivuje pouze v případě dlouhodobé nepřítomnosti v objektu. Když se
vracíte,ujistěte se o deaktivování této funkce.
4.12 Manuální vytápění
Elektrické topení nebo plynový kotel mohou sloužit jako záložní zařízení v solárním systému. Řídící
jednotka může vykonávat nepřetržitou regulaci teploty. Když řídící jednotka dostane signál o výši
teploty v horní části bojleru (T3), která bude například 2°C,vytápění bude spuštěno. Pokud teplota
horní části bojleru (T3) dosáhne nastavené teploty,záložní vytápění se pozastaví.
Podmínky pro spuštění funkce manuálního vytápění: nastavení teploty by mělo být o 2°C výš,než je
nastavení teploty bojleru.
(De)aktivace této funkce:>Stiskněte “Heating”. Na displeji se rozbliká teplota “60“. Pomocí tlačítek
“+”“-” nastavte spínací teplotu. Nastavitelný rozsah je 10~80, tovární nastavení je 60.Po 20 vteřinách
je tato funkce aktivní, na displeji se zobrazí (prst ) a také bliká značka pro topení
>Pro vypnutí funkce manuálního vytápění stiskněte znovu tlačítko “Heating”.
www.solarsolution.cz
[email protected]
telefon:564 406129
mobil: 608 390 313
.
17
Poznámka:Funkcí manuální vytápění může bojler vytápět pouze jednorázově. Poté, co je manuální
vytápění spuštěno, stoupá teplota bojleru až na nastavenou teplotu. Poté je manuální vytápění
pozastaveno a funkce manuálního vytápění je automaticky deaktivována. Pokud chce zákazník
vytápět pomocí této funkce znovu, musí ji znovu nastavit dle výše uvedeného postupu.
4.13 Funkce „dotaz na teplotu“
V pohotovostním režimu lze pomocí tlačítek “+”“-” zjistit hodnoty teplotních čidel T0~T4, rychlost
čerpadla (n%), akumulační tepelnou energii (KWH) nebo (MWH).Při revizi teploty se hodnoty čidel T0
– T4 zobrazí jedno po druhém, přičemž bliká odpovídající signál pro čidlo
.
>Stisknutím tlačítka “ESC” se zobrazí čas a teplota bojleru.
Poznámka:Hodnota doby akumulačního provozu oběhového čerpadla (Hp), denní tepelná
energie(DKWH) a akumulační tepelná energie (KWH)/ (MWH) může být revidována pouze po
spuštění funkce OHQM (vyrovnávání tepelné energie).Pomocí “+”“-” lze kontrolovat hodnoty
teplotních čidel T1~T4.
5
OCHRANNÉ FUNKCE
5.1
Ochrana paměti
V případě, že dojde k výpadku napájení, řídící jednotka udrží nastavení parametrů beze změn.
5.2
Ochrana proti „suchému vytápění“
V případě, že v bojleru není dostatek vody a elektrické vytápění je v provozu, spustí řídící jednotka
funkci ochrany proti suchému vytápění, aby se zabránilo poškození elektrického pomocného čerpadla
způsobenému vytápěním nasucho. Na displeji se zobrazí “EE”, řídící jednotka vypne činnost
veškerých výstupů (H1). V tomto případě je nutné vypnout napájení,zkontrolovat a vyřešit vzniklé
problémy a poté znovu zapnout napájení. Řídící jednotka se restartuje a dále opět normálně pracuje.
5.3
Ochrana obrazovky
Pokud není stisknuto tlačítko během 3 minut, osvětlení LCD se vypne. Prostřednictvím jakéhokoliv
tlačítka LCD znovu rozsvítíte.
6
TECHNICKÝ SERVIS
6.1
Ochrana před problémy
a. Pokud dojde k přerušení nebo zkratu v připojení teplotních čidel, řídící jednotka vypne odpovídající
funkce a žádné další výstupní signály už nebudou k dispozici. Současně sena displeji zobrazí chybové
hlášky.Pokud řídicí jednotka nepracuje správně, zkontrolujte prosím následující body
.
> Pomocí “+”“-” zkontrolujte chybový kód. Na displeji se zobrazí chybová hláška (vykřičník
6.2
).
Kontrola možných problémů
Řídící jednotka je kvalitní výrobek, navržený pro mnoho let plynulý a bezproblémový provoz.Pokud se
vyskytne problém, jeho příčina velmi často nespočívá v řídící jednotce samé, ale v přídavných
součástech. Následující popis některých notorických problémů by měl pomoci instalatérům a
provozovatelům odstranit problém tak, aby mohl být systém znovu uveden do provozu co nejdříve a
měl by zabránit zbytečným výdajům.
Samozřejmě zde nemohou být uvedeny všechny možné problémy. Nicméně většinu běžných
problémů spojených s řídící jednotkou najdete v níže uvedeném seznamu. Řídící jednotku vracejte
www.solarsolution.cz
[email protected]
telefon:564 406129
mobil: 608 390 313
18
prodejci pouze v případě, pokud jste si absolutně jistí, že žádný z níže uvedených problémů není
odpovědný za selhání jeho činnosti.
Výstraha! Předtím než otevřete zařízení, odpojte ho z napájecí sítě. Potenciálně vadné
čidlo lze prověřit pomocí ohmmetru. Abyste toto mohli provést, musíte čidlo
vypnout,poté změřit jeho odpor a naměřenou hodnotu porovnat s údaji v níže uvedené
tabulce.
Přijatelná je malá odchylka, zhruba (±1%).
Hodnoty odporu pro čidlo typu PT1000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
1000 1039 1077 1116 1155 1194 1232 1270 1309 1347 1385 1422 1460
Hodnoty odporu pro čidlo typu NTC10K B=3950 H
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
33620
20174
12535
8037
5301
3588
2486
1759
1270
933 697 529 407
7
100 110 120
ZÁRUKA KVALITY
Výrobce přebírá odpovědnost za kvalitu během záruční doby. Pokud vyloučíme selhání způsobená
výrobní a materiálovou selekcí, nevede správná instalace k selhání solárního systému. V případech,
kdy uživatel se zbožím nesprávně manipuluje,chybně instaluje, nevhodně nebo hrubě zachází, špatně
připojí čidla do systému a nesprávně je uvede do provozu, odpovědnost za kvalitu mu tímto není
zaručena.Záruční doba běží 24 měsíců od data nákupu řídící jednotky koncovým uživatelem.
8
TECHNICKÁ DATA
Specifikace
SOL-KOMP-2
SOL-KOMP-1
Rozměryřídící jednotky:
120mm×120mm×18mm
120mm×120mm×18mm
Napájení
AC230V±10%
AC230V±10%
Spotřeba energie:
< 3W
< 3W
Přesnost naměřené teploty:
±2°C
±2°C
Rozsah měřené teploty kolektoru:
-10~220°C
-10~220°C
Rozsah měřené teploty bojleru:
0~110°C
0~110°C
Vhodný výkon čerpadla
3, 600W
3, 600W
Vhodný výkon elektrického
ohřívače
1, 1500W
1, 1500W
Vstupy
2 x Pt1000 čidlo (500°C) pro
kolektor (křemíkový kabel 280°C)
1 x Pt1000 čidlo (500°C) pro
kolektor (křemíkový kabel 280°C)
3 x NTC10K, B3950 čidlo (135°C)
pro bojler, (PVC kabel 105°C)
2 x NTC10K, B3950 čidlo
(135°C) pro bojler, (PVC kabel
105°C)
3 relé pro oběhové čerpadlo nebo
3cestný elektromagnetický ventil
3 relé pro oběhové čerpadlo nebo
3cestný elektromagnetický ventil
1 relé pro elektrický ohřívač
1 relé pro elektrický ohřívač
-10~50°C
-10~50°C
Výstupy
Okolní teplota
www.solarsolution.cz
[email protected]
telefon:564 406129
mobil: 608 390 313
19
Stupeň vodotěsnosti
9
IP40
IP40
ROZSAH DODÁVKY – PŘEHLED TYPŮ
SOL-KOMP-1
SOL-KOMP-2
Displej
1
1
Řídící jednotka
1
1
1
1
1
2
NTC10K
2
3
Šroub
5
5
Napěťová svorka
1
1
Návod
4
Senzor PT1000
5
10 KOMPATIBILNÍ ZAŘÍZENÍ K TÉTO ŘÍDÍCÍ JEDNOTCE
Čidlo pro řídící jednotku: senzor (A01) s vysokou přesností PT1000
Obrázek 7: Čidlo pro řídící jednotku
Čidlo pro bojler: senzor (A02) s vysokou přesností NTC 10K, parametry: NTC10K,B=3950, 6X50mm
Obrázek 8: Čidlo pro bojler
Teploměrná jímka senzoru: nerezová jímka (A05)6
Obrázek 9: Teploměrná jímka senzoru
4
Velikost 6x50 mm, délka kabelu 1,5 m
Velikost 6x50 mm, délka kabelu 1,5 m
6
parametry: 1/2' vnější, závit, 8X200mm.
5
www.solarsolution.cz
[email protected]
telefon:564 406129
mobil: 608 390 313
20
Download

PDF ke stažení - Solar Solution sro