NASTAVNI PROGRAM
(SILABUS)
KATEDRA FIKHA
Naziv predmeta: Historija šerijatskog prava
Nivo: Dodiplomski Godina:
I
Status: Obavezni
Broj sati sedmično:
Semestar: 1
2P+1V
Nastavnik: Prof. dr. Fikret Karčić
Radno vrijeme:
Telefon na poslu: 251-021
Vrijeme za konsultacije:
E-mail adresa: [email protected]
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Šifra predmeta: IN FK 1100
Broj ECTS kredita: 4
Ukupan broj sati:
45
Izučavanje historijskog procesa objave Šerijata, formiranja islamskog pravnog
sistema i razvoja islamske pravne nauke tokom četrnaest vjekova muslimanske
historije. Razmatraju se, takodje, proces i mehanizmi primjene šerijatskog prava
u muslimanskim društvima, te izgradnja islamskih institucija, s posebnim
osvrtom na Balkan. Pažnja se daje i glavnim predstavnicima islamske pravne
nauke u pojednim historijskim periodima.
-
SEDMICA
1. sedmica
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
TEMA
Uvod: Opće napomene o historiji prava, Pravno-historijska
tradicija kod muslimana, Savremena historiografija
šerijatskog prava
Periodizacija historije šerijatskog prava, Pravo preislamskih
Arapa
Doba zakonodavstva: Izvori prava: Kur`an, Sunnet,
preislamski običaji
Doba Hulefa-i rašidin: Idžtihad ashaba i običaji osvojenih
zemalja
Doba ranih škola prava: Hidžaska i Iračka pravna škola
Doba klasičnih škola prava: Osnivači četiri velike pravne
škole ehl- i sunneta i njihovo učenje: imam Ebu Hanife,
imam Malik
Doba klasičnih škola prava (nastavak): imam Šafija, imam
Ahmed ibn Hanbel, primjena prava u ovo doba
Rekapitulacija/Test
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
Doba zaokruženja pravnog tumačenja: širenja pravnih
škola, odnosi među pravnim školama
Doba slijeđenja pravnih škola: Uzroci i posljedice taklida,
Šerijat i kanun:primjer Osmanlijske države
Šerijatsko pravo u moderno doba: Recepcija stranih prava
u muslimanskom svijetu:
Kodifikacija šerijatskog prava: Medžella, rad Muhammed
Kadri-paše, Osmanlijski porodični zakon
Pokret za reformu šerijatskog prava: glavni predstavnici
(Muhammed Abduhu, Muhammed Rešid Rida) i njihova
metodologija
Šerijatsko pravo u savremenim muslimanskim zemljama:
mjesto Šerijata u ustavima muslimanskih zemalja, Značaj
Šerijata za muslimane u svjetovnim državama i društvima
Šerijatsko pravo u Bosni i Herecgovini: osmanlijski i
austro-ugarski period
Šerijatsko pravo u Bosni i Herecgovini: period Kraljevine
SHS/Jugoslavije, ukidanje šerijatskih sudova, Šerijat i Ustav
Islamske zajednice u BiH
Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
2.2. Način ocjenjivanja studenata
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
Opis aktivnosti (%)
1. eks katedra
80 %
2. prezentacije
10 %
3. gosti predavači
10 %
Učešće u ocjeni (%)
1. esej (pisani rad + prezentacija) 20 %
30 %
2. test
50 %
3. završni ispit
Fikret Karčić, Historija šerijatskog prava (Sarajevo: Fakultet islamskih
nauka, 2005., ili neko drugo izdanje), str. 298.
Fikret Karčić, Šerijatski sudovi u Jugoslaviji 1918-1941 (Sarajevo: Islamski
teološki fakultet, 1986.), str. 33-53.
Fikret Karčić, Društveno-pravni aspekt islamskog reformizma (Sarajevo:
Islamski teološki fakultet, 1990.), str. 151-196.
Download

KATEDRA FIKHA Naziv predmeta: Historija šerijatskog prava Šifra