NASTAVNI PROGRAM
(SILABUS)
KATEDRA FIKHA
Naziv predmeta: Savremene fikhske teme
Nivo:
Smjer:
Dodiplomski Teološki smjer
Smjer religijske pedagogije
Smjer za imame, hatibe i muallime
Status:
Broj sati sedmično: 2 P+1V
Izborni
Nastavnik: Prof. dr. Enes Ljevaković
Radno vrijeme: 08:00 – 15:00
Telefon na poslu: 033-232019
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji
su preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Godina: 4
Šifra predmeta: IN FK 4000
Semestar:
Broj ECTS kredita:
VII-VIII
6
Ukupan broj sati:
45
Vrijeme za konsultacije: ponedjelj. 09:00-10:00
E-mail adresa: [email protected]
Cilj ovoga kursa je upoznati studente sa stavovima islamske pravne nauke
prema nekim aktuelnim pravno-etičkim problemima savremenog svijeta. U
okviru ovog kursa izučava se: savremena medicinska pitanja u svjetlu šerijatskih
propisa (abortus, planiranje porodice, skidanje bolesnika sa aparata za vještačko
disanje, eutanazija, genetički inžinjering, kloniranje, transplantacija organa,
banke za ljudske organe i mlijeko), savremena fikhska problematika islamskih
manjina (pitanje uzimanja državljanstva strane države, fiktivni brakovi,
mješoviti brakovi, hrana, poslovanje, ibadeti), savremena ekonomskopravna
pitanja (savremene novčane transakcije, stambeni i potrošački krediti,
poslovanje sa bankama koje posluju na bazi kamate, štednja i investiranje).
SEDMICA
1. sedmica
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
8. sedmica
9. sedmica
TEMA
Fikh u savremenom dobu
Islamski principi halala i harama
Principi poslovne etike u islamu
Islamski investicioni fondovi
Princip zabrane kamate i islamsko bankarstvo
Kontrola i planiranje rađanja u islamu
Biotehnološko roditeljstvo
Rekapitulacija/Test
Stav šerijata prema kloniranju
10.
11.
12.
13.
14.
sedmica
sedmica
sedmica
sedmica
sedmica
15. sedmica
Transplantacija ljudskih organa
Tretman eutanazije u islamskom pravu
Fikh muslimanskih manjina
Principi šure i uloga ummeta u islamu
Pojam i značenje terorizma: odgovori muslimanskih
ustanova
Rekapitulacija pređenog gradiva
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
2.2. Način ocjenjivanja studenata
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
Opis aktivnosti (%)
1. eks katedra
80 %
2. prezentacije
10 %
3. gosti predavači
10 %
Učešće u ocjeni (%)
1. esej (pisani rad + prezentacija) 20 %
2. test
30 %
3. završni ispit
50 %
Hrestomatija: Savremene fikhske teme, priredio: Enes Ljevaković, FIN,
2006.
Usmani, Taqi Muhammad, Uvod u islamske finansije, Selsebil, Živinice,
2003.
Karčić, Fikret i Karić, Enes, Šerijatsko pravo u savremenim društvima,
Pravni centar Fond otvoreno društvo, Sarajevo, 1998.
Download

Savremene fikhske teme Šifra predmeta