Silabus za engleski jezik
CEFR nivo: ispod A1 YLE Levels for Starters
Tip kursa: Opšti engleski - djeca predškolskog uzrasta (dvosemestralni kurs)
Naziv programa: My First English Adventure 1
Ciljevi kursa: Na kraju ovog kursa polaznici će moći da: imenuju članove porodice, dijelove tijela, neke namirnice, životinje i igračke i da broje do 4. Moći će da izraze
veličinu kao malo ili veliko. Moći će da razviju motivaciju za učenje engleskog jezika.
Sadržaj
Tema
1.Zdravo
Broj
predviđenih
časova
30+30
3
Jezičke
funkcije
Gramatika
Vokabular
Vještine
Intonacija i
izgovor
Pozdravljanje i
imenovanje boja
Imenovanje
članova
porodice
boje
Govor
Slušanje
Govor
Slušanje
Pozdravi i boje
2. Moja
porodica
7
Test
1
Sadržaj iz Teme
2
Sadržaj iz
Teme 2
Slušanje
3. Moja kuća
7
Imenovanje
prostorija u kući
Prostorije u
kući
Govor
Slušanje
Test
1
Sadržaj iz Teme
3
Sadržaj iz
Teme 3
Slušanje
4. Moje tijelo
7
Imenovanje
dijelova tijela
Dijelovi tijela
Govor
Slušanje
Kreativna
nastava:
Tematski
čas (Božić)
i priprema za
završnu
priredbu
Test
2
Čestitanje
Božića
Vokabular u
vezi sa
Božićem
Govor
Slušanje
(Pisanje)
1
Sadržaj iz Teme
4
Sadržaj iz
Teme 4
Slušanje
Usmeni ispit
1
Sadržaj iz Tema
1-4
Sadržaj iz
Tema 1 - 4
Sadržaj iz
Tema 1 - 4
Članovi
porodice
Izgovor
(članovi
porodice)
Izgovor
(prostorije u
kući)
Izgovor
(dijelovi tijela)
Željeni ishodi
(Na kraju tematske jedinice polaznici bi trebalo da
mogu da):
•
•
•
pozdrave na engleskom jeziku
imenuju četiri boje
nabroje članove porodice
•
zaokruže usvojeno znanje iz pređene teme i
utvrde gradivo
•
imenuju sobe
•
zaokruže usvojeno znanje iz pređene teme i
utvrde gradivo
•
identifikuju dijelove tijela
•
prepoznaju i reprodukuju riječi u vezi sa
Božićem
izrade čestitku za Božić i nalijepe izraze Merry
Christmas i Happy New Year
utvrde i ponove pređeno gradivo
•
•
Naziv programa: My First English Adventure 1
Sadržaj iz
Tema 1 - 4
•
zaokruže usvojeno znanje iz pređene teme i
utvrde gradivo
•
zaokruže usvojeno znanje iz pređenih tema i
utvrde gradivo
1
Silabus za engleski jezik
5. Hrana
7
Navođenje
hrane, brojanje
od 1 do 3
Čestitanje
rođendana
Hrana, brojevi
od 1 do 3
Govor
Slušanje
Kreativna
nastava:
Tematski
čas
(Rođendan)
i priprema za
završnu
priredbu
Test
2
Vokabular u
vezi sa
rođendanom
Govor
Slušanje
(Pisanje)
1
Sadržaj iz Teme
5
Sadržaj iz
Teme 5
Slušanje
6. Životinje
7
Imenovanje
životinja,
brojanje do 4
Životinje,
brojevi do 4
Govor
Slušanje
Kreativna
nastava:
Tematski
čas (Vaskrs)
i priprema za
završnu
priredbu
Test
2
Čestitanje
Vaskrsa
Vokabular u
vezi sa
Vaskrsa
Govor
Slušanje
(Pisanje)
1
Sadržaj iz Teme
6
Sadržaj iz
Teme 6
Slušanje
7. Moje
igračke
7
Igračke,
malo/veliko
Govor
Slušanje
Test
1
Razlikovanje
igračaka,
razlikovanje
između malog i
velikog
Sadržaj iz Teme
7
Sadržaj iz
Teme 7
Slušanje
Usmeni ispit
1
Sadržaj iz Tema
5-7
Sadržaj iz
Tema 5 - 7
Sadržaj iz
Tema 5 - 7
Završna
priredba
1
Izgovor (hrana
i brojevi od 1
do 3)
•
•
navedu neke namirnice
broje do 3
•
prepoznaju i reprodukuju riječi u vezi sa
rođendanom
izrade čestitku za rođendan i nalijepe izraz
Happy birthday
utvrde i ponove pređeno gradivo
•
•
Izgovor
(životinje i
brojevi do 4)
•
zaokruže usvojeno znanje iz pređene teme i
utvrde gradivo
•
•
imenuju životinje
broje do 4
•
prepoznaju i reprodukuju riječi u vezi sa
Vaskrsom
izrade čestitku za Vaskrs i nalijepe izraz Happy
Easter
utvrde i ponove pređeno gradivo
•
•
Naziv programa: My First English Adventure 1
Govor
Slušanje
(Pisanje)
Izgovor
(igračke i riječi
za malo i
veliko)
Sadržaj iz
Tema 5 - 7
•
zaokruže usvojeno znanje iz pređene teme i
utvrde gradivo
•
•
nabroje igračke koje vide
razlikuju da li je nešto malo ili veliko
•
zaokruže usvojeno znanje iz pređene teme i
utvrde gradivo
•
zaokruže usvojeno znanje iz pređenih tema i
utvrde gradivo
•
praktično pokažu roditeljima / sponzorima koja
su znanja i vještine usvojili
2
Download

Silabus za engleski jezik Naziv programa: My First English