EDUKATIVNI PROCESI
U PORODIČNOJ MEDICINI
UNIVERZITET U BANJA LUCI
MEDICINSKI FAKULTET
KATEDRA PORODIČNE MEDICINE
PROF. DR GORDANA TEŠANOVIĆ
1
EDUKATIVNI PROCESI
U PORODIČNOJ MEDICINI
1996. godina
NOVI KONCEPT
PZZ:
ORGANIZOVANA
PO MODELU
PORODIČNE
MEDICINE
2
USPOSTAVLJANJE PZZ
PO MODELU PORODIČNE MEDICINE
LEGISLATIVA
PROSTOR
ambulante
porodične
medicine
EDUKACIJA
OSOBLJA
OPREMA
za timove
porodične
medicine
REGISTROVANA
POPULACIJA
3
EDUKATIVNI PROCESI
U PORODIČNOJ MEDICINI
OSOBLJE U PORODIČNOJ MEDICINI
TREBA IMATI DODIPLOMSKO,
POSLIJEDIPLOMSKO I KONTINUIRANO
OBRAZOVANJE U SKLADU SA
KONCEPCIJOM I SPECIFIČNIM
SADRŽAJEM PZZ
4
EDUKATIVNI PROCESI
U PORODIČNOJ MEDICINI
ADEKVATNO OBRAZOVANJE
DOKTORA PORODIČNE MEDICINE
KLJUČNI JE ELEMENT PRI
PRUŽANJU SVEOBUHVATNE
NJEGE!
5
EDUKATIVNI PROCESI
U PORODIČNOJ MEDICINI
NOVI KONCEPT PZZ POSTAVIO JE
PRED LJEKARE ZADATKE ZA
KOJE ONI NISU BILI DOVOLJNO
ILI UOPŠTE OSPOSOBLJENI I
PRIPREMLJENI
6
EDUKATIVNI PROCESI
U PORODIČNOJ MEDICINI
UMJESTO KURATIVNE DJELATNOSTI,
KOJA JE DOMINIRALA U STAROM
NASLIJEĐENOM SISTEMU,
PREDNOST DOBIVAJU UNAPREĐIVANJE
(PROMOCIJA) ZDRAVLJA I PREVENCIJA
BOLESTI
7
EDUKATIVNI PROCESI
U PORODIČNOJ MEDICINI
 LJEKAR SA NASLIJEĐENIM NAČINOM
OBRAZOVANJA NIJE EDUKOVAN ZA
TAKAV SADRŽAJ RADA (RAD U
LOKALNOJ ZAJEDNICI, VODEĆA
STRUČNA ULOGA U TIMU GDJE JE RAD
POJEDINCA INTEGRISAN U OSTVARENJE
TIMSKOG ZADATKA)
8
EDUKATIVNI PROCESI
U PORODIČNOJ MEDICINI
 USLOV ZA NOVU ULOGU LJEKARA:
PRILAGOĐAVANJE NASTAVNIH PLANOVA I
PROGRAMA MEDICINSKIH FAKULTETA U RS,
BiH NOVOM KONCEPTU PZZ:
 1998. godine MEDICINSKI FAKULTETI U
BANJA LUCI, SARAJEVU, TUZLI, MOSTARU;
 2003. godine MEDICINSKI FAKULTET U FOČI
9
EDUKATIVNI PROCESI
U PORODIČNOJ MEDICINI
 OBRAZOVANJE LJEKARA PORODIČNE
MEDICINE MOŽE SE POSMATRATI SA
TRI ASPEKTA:
Dodiplomsko obrazovanje
Poslijediplomsko stručno obrazovanje
Kontinuirano medicinsko obrazovanje
10
EDUKATIVNI PROCESI
U PORODIČNOJ MEDICINI
DEFINISANO JE DA ĆE SE DODIPLOMSKO
I POSLIJEDIPLOMSKO (specijalizacija i
dodatna edukacija) OBRAZOVANJE IZ
PORODIČNE MEDICINE RAZVIJATI KROZ
Katedre porodične medicine
Medicinskih fakulteta u Banja Luci i Foči
11
1998.g.
2003.g.
MF Banja Luka
MF Foča
→ Dodiplomska nastava
→ Dodiplomska nastava
→ Specijalizacija
→ Dodatna edukacija
→ Dodatna edukacija
Doboj
→ Specijalizacija
→ Dodatna edukacija
12
DODIPLOMSKA NASTAVA
MEDICINSKI FAKULTET U BANJA LUCI:
PREDMET PORODIČNA MEDICINA
UVEDEN 1998. GODINE: ODLUKA NNV O
IZMJENI NASTAVNOG PLANA
PLANIRANI FOND ČASOVA ZA ŠEST GODINA
STUDIJA: VJEŽBE 255 ČASOVA, PREDAVANJA
150 ČASOVA
13
DODIPLOMSKA NASTAVA
MEDICINSKI FAKULTET U BANJA LUCI:
PREDMET PORODIČNA MEDICINA
Implementirano
NA VI GODINI STUDIJA
11. i 12. SEMESTAR
VJEŽBE
(PRAKTIČNA NASTAVA)
11. i 12. SEMESTAR
180 ČASOVA
PREDAVANJA
(TEORIJSKA NASTAVA)
12. SEMESTAR
60 ČASOVA
14
DODIPLOMSKA NASTAVA
PREDMET PORODIČNA MEDICINA
Povećavanje fonda sati
Školska
godina
VJEŽBE/
ČASOVA
PREDAVANJA/
ČASOVA
1998/1999.
2000/2001.
2003/2004.
2004/2005.
0
100
120
180
20
-II30
60
15
DODIPLOMSKA NASTAVA
PREDMET PORODIČNA MEDICINA
Osoblje
Školska g.
ASISTENTI
NASTAVNICI
1998/1999.
1999/2000.
2002/2003.
-
Queen's Univerzitet (Prof.
dr Geoffrey Hodgetts)
IZABRANA 4 Queen's Univerzitet
ASISTENTA
4 asistenta
Queen's Univerzitet,
IZABRAN DOMAĆI
NASTAVNIK
16
DODIPLOMSKA NASTAVA
PREDMET PORODIČNA MEDICINA
Osoblje
Školska g. ASISTENTI:
NASTAVNICI:
2005/2006.
 IZABRANA
4 ASISTENTA
 nastavnik
(u zvanju docenta)
 OD 2006. GODINE BEZ ASISTENCIJE
NASTAVNIKA QUEEN′S UNIVERZITETA
17
DODIPLOMSKA NASTAVA
PREDMET PORODIČNA MEDICINA
Osoblje 2009/2010.
ASISTENTI:
NASTAVNICI:
 3 VIŠA ASISTENTA  NASTAVNIK
(magistri nauka)
(u zvanju vanrednog
 5 ASISTENATA
profesora)
(u toku izrada
magistarskih radova)
18
Osoblje Katedre porodične medicine
Medicinskog fakulteta u Banja Luci
19
Edukativni centri za dodiplomsko i
specijalističko obrazovanje (1998. do 2008.)
EC KOČIĆEV VENAC
Tabla sa EC Kočićev Venac
20
Edukativni centri za dodiplomsko i
specijalističko obrazovanje (1998. do 2008.)
EC OBILIĆEVO
EC VRBANJA
21
NOVI EDUKATIVNI CENTAR
Od 2008. godine
dodiplomsko i
specijalističko
obrazovanje:
u EC "Poliklinika"
22
EDUKOVANO OSOBLJE u PZZ
dodiplomsko obrazovanje
12 GENERACIJA STUDENATA
Medicinskog fakulteta u Banja Luci
23
EDUKOVANO OSOBLJE u PZZ
dodiplomsko obrazovanje
6 GENERACIJA STUDENATA
Medicinskog fakulteta u Foči
24
SPECIJALIZACIJA
PORODIČNE MEDICINE
PLAN I PROGRAM PRAVILNIK O
SPECIJALIZACIJE SPECIJALIZACIJI
PORODIČNE MEDICINE
(Sl. gl. 22/99)
36 MJESECI
SPECIJALIZANTSKI TEORIJSKI DIO : 1296 časova
STAŽ
PRAKTIČNI DIO: 5256 časova
EDUKACIJA IZ
PORODIČNE
MEDICINE
18 MJESECI: TEORIJSKA
NASTAVA 648 časova i
PRAKTIČNA NASTAVA 3276
časova
25
SPECIJALIZACIJA
PORODIČNE MEDICINE
PRVA GENERACIJA
SPECIJALIZANATA:
UPISANA U ŠKOLSKOJ
1999/2000. g.
DO SADA UPISANO:
11 GENERACIJA
SPECIJALIZANATA
STRANA STRUČNA
I TEHNIČKA
ASISTENCIJA OD
1998. DO DANAS:
QUEEN'S
UNIVERZITET IZ
KANADE
26
SPECIJALIZACIJA
PORODIČNE MEDICINE
 NASTAVNO STRUČNI KADAR:
KATEDRA PORODIČNE MEDICINE MF U BANJA
LUCI i ODABRANI SPECIJALISTI PORODIČNE
MEDICINE DOMOVA ZDRAVLJA U BANJA LUCI i
DOBOJU
 SPECIJALISTIČKI ISPIT:
 SPECIJALIZANTSKI PROJEKAT,
 TEST (PITANJA SA VIŠESTRUKIM
IZBOROM ODGOVORA)
27
SPECIJALIZACIJA
PORODIČNE MEDICINE
EDUKATIVNI  U DOMU ZDRAVLJA U
CENTRI ZA BANJA LUCI
TEORIJSKI
 U DOMU ZDRAVLJA U
DIO:
DOBOJU
28
SPECIJALIZACIJA
PORODIČNE MEDICINE
NOVI
 otvoren 2008. godine
EDUKATIVNI
CENTAR
 u objektu Poliklinike
U BANJA LUCI
 ukupne površine 1000 m²
29
SPECIJALIZACIJA
PORODIČNE MEDICINE
SADRŽI:
19 ambulanti porodične medicine:
NOVI
7 ambulanti za 14 specijalista
EDUKATIVNI
porodične medicine - mentora
CENTAR
U BANJA LUCI 12 ambulanti za 24 specijalizanta
Predavaonu i biblioteku
Vježbaone sa modelima
Salu sa računarima
30
Novi edukativni centar za dodiplomsko
i specijalističko obrazovanje:
Čekaonica i recepcija
31
Novi edukativni centar za dodiplomsko
i specijalističko obrazovanje: Ordinacija
32
Novi edukativni centar za dodiplomsko
i specijalističko obrazovanje: Predavaona
33
Novi edukativni centar za dodiplomsko
i specijalističko obrazovanje:
Vježbaona sa modelima
34
Novi edukativni centar za dodiplomsko
i specijalističko obrazovanje:
Vježbaona sa modelima
35
Novi edukativni centar za dodiplomsko
i specijalističko obrazovanje:
Sala sa računarima
36
EDUKOVANO OSOBLJE u PZZ
specijalizacija
193 SPECIJALISTA
porodične medicine
59 SPECIJALIZANATA
PORODIČNE MEDICINE
37
DODATNA EDUKACIJA IZ
PORODIČNE MEDICINE
PAT (Program of Additional Training)
INTENZIVAN DVOSEMESTRALNI KURS
DODATNE OBUKE IZ PRINCIPA I PRAKSE
PORODIČNE MEDICINE ZA
 LJEKARE (doktore medicine i specijaliste
drugih grana medicine) i
 MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE (više i
srednje) KOJI RADE U PZZ
38
DODATNA EDUKACIJA IZ
PORODIČNE MEDICINE
 U RS, BiH SE PROVODI OD 1998. godine
 U PERIODU OD 1998.-2002.godine NIJE
POSTOJAO JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I
PROGRAM I EDUKACIJA JE PROVOĐENA:
 sa različitim planovima, programima i dužinom
trajanja,
 od strane nekoliko međunarodnih organizacija,
 diplome nisu izdavali medicinski fakulteti
39
DODATNA EDUKACIJA IZ
PORODIČNE MEDICINE
• Cilj: implementacija dodatne
2002.g edukacije u institucije RS
• Pravilnik o dodatnoj edukaciji
2003.g iz porodične medicine
• Nastavni plan i program
dodatne edukacije
40
DODATNA EDUKACIJA IZ
PORODIČNE MEDICINE
Planom su utvrđeni:
 Sadržaj dodatne edukacije: dvije
konferencije, teoretski i praktični dio
 Sadržaj teoretskog dijela (380
časova): diskusije sa predavačima i
demonstratorima, rješavanje slučajeva,
individualno učenje
41
DODATNA EDUKACIJA IZ
PORODIČNE MEDICINE
Planom su utvrđeni:
 Sadržaj praktičnog dijela (1140 časova):
rad u ambulanti, diskusije i rad sa
demonstratorima, istraživački rad
 Nastavne jedinice teoretskog dijela:
20 akademskih dana
42
DODATNA EDUKACIJA IZ
PORODIČNE MEDICINE
 Nastavno stručni kadar obezbjeđuju:
Katedre porodične medicine u Banjoj Luci
i Foči uz saglasnost Ministarstva zdravlja i
socijalne zaštite RS
43
DODATNA EDUKACIJA IZ
PORODIČNE MEDICINE
 Priručnik,
 Program prevencije i
 Literatura:
kontrole nezaraznih
bolesti u RS,
 Vodiči za kliničku
praksu u RS
 Polaganje završnog ispita: test (pitanja
sa višestrukim izborom)
44
DODATNA EDUKACIJA IZ
PORODIČNE MEDICINE
Izdavanje
uvjerenja nakon
provjere znanja: Medicinski fakulteti u
Banja Luci i Foči
45
DODATNA EDUKACIJA IZ
PORODIČNE MEDICINE
KLJUČNI AKTERI
MINISTARSTVO ZDRAVLJA RS
PCU
STRANA ASISTENCIJA
MEDICINSKI FAKULTETI
BANJA LUKA
FOČA
MENADŽMENTI DOMOVA ZDRAVLJA
DOKTORI
MEDICINSKE SESTRE
46
DODATNA EDUKACIJA IZ
PORODIČNE MEDICINE
 Edukativni centri za izvođenje
teoretskog dijela dodatne edukacije se
nalaze :
 u Banjoj Luci,
 u Doboju i
 u Foči
47
Edukativni centar za dodatnu edukaciju
u Banja Luci
48
Edukativni centar za dodatnu edukaciju
u Doboju
49
Edukativni centar za dodatnu edukaciju
u Foči
50
EDUKOVANO OSOBLJE u PZZ
dodatna edukacija
461 DOKTOR
PORODIČNE MEDICINE
51
EDUKOVANO OSOBLJE u PZZ
dodatna edukacija
985 edukovanih
sestara/tehničara
52
DODATNA EDUKACIJA IZ
PORODIČNE MEDICINE
Mehanizmi dobrog razvoja
1.
• Institucionalizacija programa
• Zajednički nastavni plan i
program
2.
• Snažna podrška Queen's
Univerziteta i Ženevske
univerzitetske bolnice
53
EDUKATIVNI PROCESI
U PORODIČNOJ MEDICINI
Broj edukovanog
osoblja u PZZ u RS
raste
nedovoljan broj
specijalista porodične
medicine
 nedovoljan broj
edukovanih
medicinskih sestara
54
Download

novi edukativni centar u banja luci