TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
24 Eylül 2014/SENATO
T.C.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğrenim gören öğrencilere,
yabancı dilde akademik faaliyet yürütecek düzeyde yazma, okuma, dinleme, anlama,
konuşma ve dilbilgisi becerileri kazandırmak, ulusal ve uluslararası yeterlilikleri karşılayan
eğitim kalitesini sağlamak amacıyla, Turgut Özal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından yabancı dil hazırlık sınıfında yürütülen yabancı dil eğitim-öğretimi ve sınavlara
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Turgut Özal Üniversitesinde yapılan zorunlu veya isteğe
bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin standartları, kapsamı, seviyesi, sınıf içi ve sınıf
dışı çalışmalar, derse devam, sınavlar, başarı koşulları ve muafiyet konuları ile ilgili temel
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci, 17 nci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi 4 üncü ve 49 uncu maddeleri
ile 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının
Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi; 04/12/2008 tarih
ve 27074 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen;
a) A1: Beginner-Elementary (Başlangıç Seviyesini),
b) A2: Pre-intermediate (Orta öncesi Seviyeyi),
c) B1: Intermediate (Orta Seviyeyi),
ç) B2 : Upper-Intermediate (Orta üstü Seviyeyi),
d) CAE : Certificate in Advanced English (İleri Düzey İngilizce Sertifikası Sınavını),
e) CEFR: Common European Framework (Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programını),
f) CPE : Certificate of Proficiency in English (İngilizce Yetkinlik Sertifikası Sınavını),
g) ELP: European Language Portfolio (Avrupa Dil Portfolyosunu),
ğ) ĞFCE : First Certificate in English (İngilizce İlk Sertifikası Sınavını),
h) IELTS: International English Language Testing System (Uluslararası İngilizce Dili
Test Sistemi Sınavını),
ı) İngilizce Hazırlık Sınıfı: Turgut Özal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun
İngilizce Hazırlık eğitim-öğretimini yürüten birimini,
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
24 Eylül 2014/SENATO
i) Modül: Turgut Özal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun İngilizce Hazırlık
eğitiminde bulunan dört seviyeden her birini ( A1,A2,B1,B2),
j) Mütevelli Heyeti: Turgut Özal Üniversitesi Mütevelli Heyetini
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni ifade eder.
l) Rektör : Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü,
m) TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language Internet Based Testi (Yabancı Dil
Olarak İngilizce Sınavı İnternet destekli),
n) TOEFL CBT: Test of English as a Foreign Language Computer Based Testi (Yabancı
Dil Olarak İngilizce Sınavı Bilgisayar üzerindeki),
o) TOUPT: Turgut Özal University Placement Test as an adaptive computer-based
examination. (Turgut Özal Üniversitesi bilgisayar ortamında bireyselleştirilmiş Seviye Tespit
Sınavı),
ö) Üniversite : Turgut Özal Üniversitesini,
p) Yönetim Kurulu: Turgut Özal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim
Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt, Muafiyet ve Sınavlar
Kayıt ve Kabul
MADDE 5- (1)Üniversitenin, eğitim-öğretimi tamamen yabancı dilde yapılan bölümüne
ilk defa kayıt olan öğrencinin zorunlu yabancı dil hazırlık öğrenimi için ilk olarak hazırlık
sınıfına kaydı yapılır.
(2) Bu yönergenin 6 ıncı Maddesinde belirtilen yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminden
muaf olmak için gereken belgeleri kayıt süresinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim
eden ve/veya yapılan sınavlarda başarılı olan öğrencinin kaydı doğrudan bölümüne yapılır.
(3) Hazırlık öğretimi ücrete tabidir. Öğretim ücreti her eğitim-öğretim yılı başında
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ilan edilir.
(4) Üniversitenin tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan bölümlerine burslu
programlarımıza yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin burs oranları zorunlu yabancı dil
hazırlık sınıfında da geçerlidir.
(5) Üniversiteye ilk kayıt ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde, kayıt yenileme işlemleri
ise akademik takvimde belirlenen süreler içinde yapılır.
(6) Ek kontenjanla zorunlu ve/veya isteğe bağlı olarak ilk defa yabancı dil hazırlık
programına kayıt yaptıran öğrenci için yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi, akademik
takvimde belirtilen hazırlık programı derslerinin son gününe kadar sürer.
(7) Üniversitenin eğitim-öğretim dilinin Türkçe olduğu bölüme kayıt yaptıran öğrenci,
ayrıca yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretim ücretini ödemek koşuluyla, talebi halinde
“İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık” programına devam edebilir. İsteğe bağlı olarak öğrenim
gören hazırlık sınıfı öğrencileri birinci yarıyılın sonunda hazırlık sınıfından ayrılmak
istemeleri halinde bahar döneminden itibaren yerleşmiş olduğu eğitim programından ders
almaya başlayabilirler.
(8) İsteğe bağlı olarak öğrenim gören hazırlık sınıfı öğrencileri bir yılın sonunda hazırlık
eğitiminin tamamından başarılı olmaları halinde yerleştikleri programın ilk dört yarıyılında
almaları gereken zorunlu ortak yabancı dil derslerinden muaf olurlar.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
24 Eylül 2014/SENATO
Muafiyet
MADDE 6- (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları öğretim
yılının başında Rektörlük tarafından belirlenen TOUPT’e tabi tutulurlar.
(2) TOUPT’dan alınan puana göre öğrencinin;
a) İngilizce Hazırlık Programından muaf olup olmayacağı,
b) İngilizce Hazırlık Programında hangi seviyede öğrenim göreceği belirlenir.
(3) Aşağıdaki öğrenciler Seviye Belirleme ve Yeterlilik Sınavından muaftır:
a) İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, İngilizce eğitim verilen ortaöğretim
kurumları veya yükseköğretim kurumlarının birinde eğitiminin en az son üç yılını
tamamlayanlar,
b) Aşağıdaki tablolarda belirtilen İngilizce sınav sonuç belgesine ve puanına sahip olan
öğrenciler.
TOEFL
IBT
TOEFL
CBT
CAE
CPE
FCE
YDS
213
IELTS
GENELAKADEMİK
5.5
PUAN
80
C
C
C
80
Geçerlilik
Süresi
2 Yıl
2 Yıl
2 Yıl
Ömür
Boyu
Ömür
Boyu
Ömür
Boyu
Ömür
Boyu
(4) Üçüncü fıkra kapsamına girmeyen öğrenciler TOUPT’e alınır.
(5) Turgut Özal Üniversitesine başka bir üniversitenin hazırlık sınıfına devam edip gelen
öğrenciler; başarı durumlarına bakılmaksızın TOUPT’e alınırlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim programının amacı
MADDE 7- (1) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Programının amacı,
öğrencilere, akademik çalışma yapma imkân ve kabiliyeti kazandırmaya yönelik olarak
yabancı dil öğretmek ve lisans öğretimini yabancı dilde yürütebilecek düzeyde yeterlilik ve
yetkinlik kazandırmaktır.
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim programı
MADDE 8- (1) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında, Avrupa Birliği Ortak Çerçeve
Programı’na – CEFR’a uyumlu A1:Beginner and Elementary, A2:Pre Intermediate,
B1:Intermediate, B2:Upper -Intermediate olmak üzere dört farklı içerikten oluşan modül
sistemi uygulanır.
(2) Yabancı Dil hazırlık programı, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen akademik
takvime göre bir akademik yıl olarak uygulanır. Her modül; modül içi ve modül sonu
sınavlarıyla birlikte 150 saatten az olmamak üzere en az 7 hafta olarak programlanır.
(3) Yabancı Dil Hazırlık Programı akademik yılın başında Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından belirlenen ve CEFR standartlarını karşılayan bir kaynak kitap serisinin ek
materyallerle desteklenmesi suretiyle yürütülür.
(4) Modüllerin haftalık ders programları ve saatleri akademik yılbaşında, Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
24 Eylül 2014/SENATO
(5) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında dersler ve/veya sınavlar Üniversite Yönetim
Kurulu’nun kararı ile Cumartesi ve/veya Pazar günleri de yapılabilir.
(6) İki modül arasında öğrencilere en az 2 iş günü tatil verilir.
(7) Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim
görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatlerine dâhil değildir.
8) Öğrenciler, akademik yılın başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen
kaynak kitap serisinin orijinal baskılarını faturalı olarak temin etmek zorundadır. Üniversite
içerisinde orijinal baskı olmayan ders kitabı bulunduran öğrenci, bu konuda Üniversite
aleyhine oluşacak hukuki ve maddi yaptırım ve kayıpları karşılamakla yükümlüdür.
9) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına kayıt olan öğrenci, bu programa en az bir akademik yıl
devam etmek zorundadır. Fakat 6/3 maddede belirtilen uluslararası sınavlardan yeterli puanı
gösteren bir belge getiren öğrenci ile dördüncü modülü (B2 Upper-Intermediate) başarıyla
tamamlayan öğrenci müteakip dönem bölüm programına kayıt yaptırabilir.
Derslere Devam Zorunluluğu
MADDE 9- (1) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında derslere devam ve her türlü ders
faaliyetlerine (ödev, proje, internet destekli ders) katılmak zorunludur.
(2) Öğrenci, bir modülde bulunan ders saatlerinin toplamının en fazla yüzde 10’u kadar
devamsızlık yapabilir. Sosyal ve sportif etkinliklere katılım (Üniversite Yönetimince
onaylanan sosyal ve sportif etkinlikler hariç) ile sağlık kurumlarından alınan rapor ve diğer
benzeri belgeler toplam devamsızlık süresinden düşülmez.
(3) Herhangi bir modülde yüzde 10’dan daha fazla derse devam etmeyen öğrenci,
“devamsız” sayılarak “başarısız” olur ve ilgili modülü tekrar eder.
(4) Öğretim elemanları, ders devamlılığını takip ve kontrol eder. Öğrenci otomasyon
programına işlenen öğrenci devam kayıtları ve ders devam kayıt çıktıları hakkında itirazlar
öğrencinin yazılı başvurusu ile yapılır. Devam kayıtlarında dersin öğretim elemanının tuttuğu
kayıt esastır ve devam itirazlarında sadece maddi hatalar dikkate alınır.
(5) Ders bitmeden sınıfı terk eden öğrenciler o dersin tamamından yok sayılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SINAVLAR
Sınav Uygulama Esasları
MADDE 10- (1) İngilizce Hazırlık Sınıfında; TOUPT, ara, kısa, yarıyıl sonu sınavı ve
mazeret olmak üzere altı tür sınav yapılır. Bu sınavlar; kâğıt üzerinde, bilgisayar ortamında
veya sözlü olarak yapılabilir.
2) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile gerekli
diğer belgeleri de yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
3) Öğrencinin; girmiş olduğu bir sınav için gerekli şartları taşımadığı tespit edilirse almış
olduğu not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.
4) Sınavlar, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanır ve/veya uluslararası
üçüncü kurum ve kuruluşlardan temin edilir.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
24 Eylül 2014/SENATO
Yerleştirme Sınavı (PT)
MADDE 11- (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptırıp zorunlu veya isteğe bağlı Yabancı
Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri, akademik yıl başlangıcında, kayıt döneminde yapılan
TOUPT’e tabi tutulur. TOUPT’den 70 ve üzeri alan öğrenciler aynı gün öğleden sonra ek
olarak 100 puan üzerinden değerlendirilen TOU yazılı sınavına girmeye hak kazanır.
Öğrencinin nihai sınav sonucu TOUPT’un %75’i ve TOU Yazılı Sınavının %25’i alınarak
hesaplanır..
(2) TOUPT’den 70 ve üzeri alamayan öğrenciler uygun modüllere yerleştirilirler.
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (TOUPE)
MADDE 12- (1) Eğitim-Öğretim yılı başında üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran
öğrencilerin dil yeterliliği açısından akademik düzeyde alacakları dersleri takip edebilecek
seviyede olup olmadıkları TOUPT ile belirlenir.
TOUPT, üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere ve bir önceki akademik yılda
TOUPT’de başarılı olamamış ancak B2 modül içi şartları yerine getirmiş öğrencilere
uygulanan bir muafiyet sınavıdır. TOUPT; yeni kayıt yaptıran öğrenciler için akademik
yılbaşında yapılan TOUPT sonucunda en az 70 puan alan öğrencilere uygulanır.
(2) TOUPT, akademik yıl başlangıcında, ortasında ve sonunda olmak üzere her akademik
yılda üç defa yapılır. Ayrıca ek kontenjanla gelen öğrenciler için de belirlenen bir zamanda
yapılır.
(3) TOUPT, tarihleri akademik takvimde belirlenir ve önceden ilan edilir.
(4) TOUPT’e girmeyen öğrenci için telafi sınavı veya mazeret sınavı yapılmaz.
Sınav Notlarına İtiraz
MADDE 13- (1) Sınav notlarına itiraz, sınav notlarının ilanını takip eden üç iş günü
içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kuruluna yazılı olarak yapılır.
(2) Sınav sonuçlarına yazılı itiraz; biri dersin öğretim elemanı olmak üzere Yüksekokul
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üç kişilik bir komisyon tarafından değerlendirilir. Sınav
notuna itiraz eden öğrencinin sınav evrakları, maddi hata ve değerlendirme hatası açısından
incelenir. Komisyon raporu en geç yedi takvim günü içinde Yüksekokul Yönetim Kurulu
tarafından kesin karara bağlanır ve sonuç öğrenciye ilan yoluyla tebliğ edilir.
Başarı ve Değerlendirme
MADDE 14- (1) Hazırlık Sınıfı dil öğretiminde modül esasına göre başarı
değerlendirmesi yapılır. Bir modulü başarıyla tamamlayan öğrenciler bir üst modüle geçer.
(2) Modül başarı notu; açılan her bir ders için modül süresince yapılan kısa, ara, yarıyıl
sonu sınavlarının, ödev ve proje çalışmalarının, derse katılım ve devamlılığın yüzdelikleri
alınarak hesaplanır. Dres bilgi formunda belirtilen yeterli puana sahip olan öğrenciler modül
seviye yeterliliğini sağlar ve bir üst modüle geçer. B2 seviyesinde ders için yükümlülüklerini
yerine getiren öğrenciler TOUPT sınavına alınırlar. Devamsızlıktan başarısız olan
öğrencilerin ders içi başarı puanları hesaplanmaz. Bu öğrenciler aynı modülü tekrar alırlar.
(3) Üniversitenin lisans programlarına kayıtlı oldukları süre içinde “İsteğe Bağlı Yabancı
Dil Hazırlık” sınıfını okuyup devam şartını yerine getirerek başarılı olan öğrenciler,
Üniversite’nin eğitim-öğretimi tamamen yabancı bir dilde yapılan bölümlerine ÖSYM’nin
tespit ettiği kural ve koşullara uygun olarak, dikey veya yatay geçiş ile üç yıl içerisinde kayıt
yaptırmaları halinde Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf sayılırlar.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
24 Eylül 2014/SENATO
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Beklemeli Öğrenciler
MADDE 15- (1) Hazırlık sınıfında iki eğitim-öğretim yılını tamamladığı halde başarılı
olamamış öğrenciler hangi seviyede olurlarsa olsunlar akademik yılın başında yapılan
TOUPT’e girerler. Yine başarısız olmaları durumunda hazırlık beklemeli öğrenci statüsüne
geçerler. Hazırlık beklemeli statüdeki öğrenciler her yarıyıl başında o yarıyıla ait tam eğitim
ücretinin (burs veya indirim uygulanmadan) dörtte birini ödeyerek kayıt yaptırır. Hazırlık
beklemeli öğrenciler Turgut Özal Üniversitesi burslarından yararlanamazlar ve derslere
katılamazlar. Hazırlık beklemeli öğrenciler yıl içerisinde yapılan TOUPT’e girebilirler.
Yaz Öğretimi
MADDE 16- (1) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında yaz öğretimi, yoğunlaştırılmış bir modül
programı şeklinde uygulanır.
(2) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı yaz öğretimi modülü, modül içi ve modül sonu
sınavlarıyla birlikte 150 ders saatinden ve 5 haftadan az olamaz.
(3) Yaz öğretimi ile ilgili diğer hususlarda Üniversite’nin Yaz Öğretim Yönergesi
hükümleri uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 17- (1) Bu yönergede yer almayan durumlar için, 14/10/1983 tarihli 2923 sayılı
Kanun, 2547 sayılı Kanun ile 04/12/2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik (Değişik:RG-28/06/2009-27272), Turgut Özal
Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve YÖK Kararları ile Üniversite Senatosu ve
Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Disiplin İşlemleri
MADDE 18- (1) Yabancı Dil Hazırlık Programı öğrencilerinin disiplin işlemlerinde,
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu yönerge 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.
1
Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi
Sayısı
12.04.2012
Yönergedeki Değişikliğin Kabul Edildiği Senato Kararının
1 Tarihi
Sayısı
24.09.2014
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Değişiklik Yapılan Madde
Madde içerisinde
çıkarılan/değiştirilen fıkralar
Çıkarılan maddeler
Eklenen maddeler ve fıkralar
Metin değişikliği
Madde sıralarının yeniden
düzenlenmesi
24 Eylül 2014/SENATO
4-(d, e, p), 9, (5,6)
13, 14, 17, 19
8-(8, 9), 9-(5), 15,
5-(7), 6, 7-(3), 9-(4), 10, 11, 12, 15-(1), 16,
1-20
Download

İndir - Turgut Özal Üniversitesi