MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ
VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1– (1) Bu yönerge; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha Tolunay
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin, eğitimöğretim programlarında yer alan konuları uygulama içinde görmeleri, meslekleri ile ilgili
kazanmış oldukları bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları gerçek iş ortamı içinde
uygulayabilmeleri ve mezuniyet sonrası çalışma hayatına kısa sürede uyum sağlayabilmeleri
için öğrenciyi deneyim sahibi yapacak staj çalışmalarını ve uygulamalarını düzenler.
Kapsam
MADDE 2– (1) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı
Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin yurt içi ve yurt
dışındaki iş yerlerinde yapacakları staj ve uygulamaları ile ilgili faaliyet ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre
hazırlanmıştır.
Yüksekokul staj kurulu
MADDE 4- (1) Yüksekokul Staj Kurulu’nda; Yüksekokul Müdürü, bölüm başkanları
ve bölümler arası koordinasyonu sağlamak üzere Yüksekokul Müdürü’nün Yüksekokul Staj
Koordinatörü olarak görevlendireceği bir öğretim elemanı yer alır.
Yüksekokul staj kurulunun görevleri
MADDE 5- (1) Yüksekokul öğrencilerinin bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda
staj uygulamalarını yapmaları için gerekli bilgileri almalarını sağlamak üzere toplantılar
düzenlemek,
(2) Stajda kullanılacak basılı evrakın zamanında düzenlenip, basılarak hazır hale
gelmesini sağlatmak,
(3) Staj koşullarını ve staj takvimini belirlemek ve ilan etmek,
(4) Staj ve uygulama çalışmaları yapacak öğrenci sayısını, uygulama yerlerini ve
özelliklerini belirlemek,
(5) Staj çalışmalarını denetlemek,
(6) İşyerleri ile koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
(7) Staj çalışmalarının genel değerlendirmesini yapmak,
(8) Gerekli gördüğü takdirde stajla ilgili mülakat ve uygulamalar düzenlemek.
Bölüm staj komisyonu
MADDE 6- (1) Her bölümde öğrencilerin staj işlerini yürütmek üzere bir staj
komisyonu kurulur. Staj komisyonu; bölüm başkanı, bölüm başkanının görevlendireceği bir
öğretim elemanı ve akademik danışmandan oluşur.
Bölüm staj komisyonunun görevleri
MADDE 7- (1) Bölüm Staj Komisyonu eğitim-öğretim yılı başlamadan önce
toplanarak o öğretim yılı için gerekli hazırlıklarını tamamlamak,
(2) Her iki yarıyılda Yüksekokul Staj Kurulunca belirlenen günlerde toplanarak, teslim
edilmiş staj dosyalarının ve staj yapan öğrencilerin genel değerlendirmelerini yapmak,
(3) Bölüm staj komisyonları bağlı oldukları Yüksekokul Staj Kurulunun belirleyeceği
görevleri yerine getirmek,
(4) Bölümlerindeki stajların yönergedeki usul ve hükümlerine uygun olarak
yürütülebilmesi ve düzenli sürdürülebilmesi için gerekli önlemleri almak,
(5) Bölüm içinde stajla ilgili olarak doğabilecek aksaklık ve sorunları bütüncül bir
yaklaşım içinde ele alarak çözümlemek,
(6) Bölüm bazında çözümlenemeyen sorunları Yüksekokul Staj Kuruluna iletmek,
(7) Öğrencilere staj yeri temini hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapmak,
(8) Öğrencilerin staj yerlerine dağılımını yapmak,
(9) Bölümde staj yapan öğrencilerin staj başarılarını değerlendirmek ve staj
değerlendirme formunu birlikte doldurarak imzalamaktır.
Staj ile ilgili genel hususlar
MADDE 8- (1) Staj yapabilmek için öğrenciler, kendi bölüm derslerinden en az 3’ünü
almış olmak zorundadırlar.
(2) Öğrenciler; stajlarını altıncı yarıyıl sonunda yaparlar. Ancak akademik danışmanın
önerisi ve Bölüm Staj Komisyonunun onayı ile diğer zamanlarda da staja başlayabilirler.
(3) Zorunlu nedenlerle (sağlık, grev, iş yerinin kapanması, vb.) ara verilen stajın geri
kalan süresi yer ve zaman tespiti yapılarak, akademik danışmanın önerisi ve Bölüm Staj
Komisyonunun onayı ile daha sonra tamamlattırılır.
(4) Öğrenci, staj yeri araştırmalarını her zaman yapabilir. Ancak stajını yapma
durumu, stajın yapılacağı dönemin bir önceki yarıyıl başında Yüksekokul Staj Kurulu
tarafından ilan edilen koşul ve takvime uygun olarak öğrencinin bu yöndeki talebi ve
akademik danışmanın olumlu görüşü doğrultusunda belirlenir.
(5) Öğrenciler azami öğrenim süreleri içinde stajlarını tamamlamak zorundadırlar.
Öğrenciler bütün derslerinden başarılı olsalar bile staj yapacakları süreler için kayıt yenilemek
ve katkı paylarını/öğrenim ücretlerini (harçlarını) ödemek zorundadırlar. Staj Komisyonunca
staj çalışması başarısız veya eksik olarak değerlendirilen öğrenci mezun olamaz.
Staj süresi
MADDE 9- (1) Staj süresi bölümün niteliğine göre kesintisiz olarak 30 iş gününden
(240 saat) az olamaz. Bir tam iş günü 8 saat olarak hesaplanır. Öğrenciler staj yapacakları
yerin çalışma saatlerine uymak zorundadırlar. Stajyer öğrencinin haftada 40 saatten fazla
çalışması, fazla mesai yapması veya gece vardiyasında çalışması ek staj günü olarak sayılmaz.
İstendiği takdirde fazla mesaiye kalabilirler. Bu mesailer staj süresinden sayılmaz.
(2) Öğrenciler staj yerlerinde Bölüm Staj Komisyonu’nun onayından sonra staja
başlayabilirler.
(3) Belirtilen tarihler arasında işlemlerini yapmayan veya staj çalışmasından başarısız
sayılan öğrenciler, staj çalışmasını bir sonraki dönemde tamamlar.
(4) Staj çalışması en fazla 2’ye bölünebilir. Bir işletmede 10 iş gününden az staj
yapılamaz.
Staj yeri
MADDE 10- (1) Öğrenciler staj yerlerini kendileri bulurlar. Zorunlu durumlarda staj
yerleri Yüksekokul tarafından önerilebilir ya da belirlenebilir.
(2) Öğrenciler, Bölüm Staj Komisyonu’nun uygunluğunu kabul ettiği kamu kurum ve
kuruluşlar ile özel sektör işletmelerinde veya üniversite bünyesinde staj yapabilir.
(3) Yüksekokul öğrencileri yapmak zorunda oldukları staj ve uygulama çalışmalarını,
normal öğretim programını aksatmayacak şekilde yurtdışında da yapabilirler. Yurt dışında staj
yapacak öğrenciler tüm giderlerini kendileri karşılamak zorundadır. Öğrenci yurtdışı kabul
belgesini ilgili akademik danışmanına verir. Bu talepler Yüksekokul Staj Kurulu’nca
değerlendirilir ve yurtdışında staj yapılıp yapılmamasına karar verilir. Yurtdışında stajını
tamamlayan öğrenci staj ile ilgili belgelerini akademik danışmanına verir, uygun görülenler
onaylanır.
(4) Staj çalışması başladıktan sonra Yüksekokul’un bilgisi ve onayı olmadan staj yeri
değişikliği yapılamaz.
Staj başvurusu ve staja başlama
MADDE 11- (1) Öğrenciler buldukları staj yerlerini Staj / İş Başında Eğitim Talep
Formunu (Ek-1) doldurarak ve akademik danışmanlarına onaylatarak Bölüm Staj
Komisyonuna bildirirler.
(2) Öğrenciler tarafından bulunan yerin uygunluğu Bölüm Staj Komisyonu tarafından
onaylanır ve öğrencilere ilan edilerek kesinlik kazanır.
(3) Öğrenciler, staj yapacakları kurumdan alacakları onaylı Staj /İş Başında Eğitim
Kabul Formunu (Ek-2) Yüksekokul Staj Kurulu tarafından ilan edilen koşul ve takvime
uygun olarak akademik danışmanlarına verirler.
(4) Akademik danışmanlar; Staj / İş Başında Eğitim Kabul Formunda (Ek-2)
belirtilen staj başlama ve bitiş tarihlerini, en geç stajın başlamasına bir hafta kala Yüksekokul
Sekreterliği’ne bildirerek öğrencinin yurt içi staj için sigorta giriş ve çıkış işlemlerinin
yapılmasını sağlar.
Staj dosyası
MADDE 12- (1) Staj yerleri kesinleşen öğrenciler Staj / İş Başında Eğitim
Dosyalarını (Ek-3) akademik danışmanından alırlar. Staj dosyaları öğrenciler tarafından staj
yapacakları kurum yetkilisine teslim edilir.
Staj dosyalarının teslimi
MADDE 13- (1) Öğrenciler staj dosyalarındaki değerlendirme formlarının staj
süresince yetkili amirlerce eksiksiz doldurulması ve stajın bitiminde tekrar Yüksekokula
iletilmesi işlerini takip ederler. Staj dosyalarının en geç staj bitimini takip eden yarıyılın
üçüncü haftasına kadar akademik danışmana gönderilmesi gerekmektedir.
(2) Staj dosyasının kurum tarafından akademik danışmana posta ile gönderilmesi veya
staj yapan öğrenci tarafından kurumun kaşesini taşıyan kapalı zarf içinde akademik
danışmana getirilmesi gerekmektedir.
(3) Posta gecikmelerinden veya dosyaların okula ulaşmasından öğrenci sorumludur.
Dosyaların süresinde teslim edilmemesi durumunda stajlar geçersiz sayılır.
Stajların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması
MADDE 14- (1) Öğrencilerin yaptıkları staj için bir staj raporu tutması zorunludur.
Staj raporu, Rapor Yazım ve Hazırlama Kurallarına (Ek-4) göre hazırlanır.
(2) Öğrenciler hazırlayacakları staj raporlarını, staj bitimini izleyen yarıyılın üçüncü
haftasına kadar akademik danışmanına teslim ederler. Teslim edilen staj raporları,
değerlendirilmek üzere Bölüm Staj Komisyonu’na iletilir.
(3) Staj evrakı, (staj dosyası ve staj raporu) Bölüm Staj Komisyonu tarafından
incelenerek öğrencinin stajı ‘başarısız’ ya da ‘başarılı’ olarak değerlendirilir. Değerlendirme
sonucu Staj / İş Başında Eğitim Öğrenci Değerlendirme Formuna (Ek-5) işlenir ve
komisyon üyelerince imzalanır.
(4) Yapılan değerlendirmeler, ilan edilmek üzere, izleyen yarıyıl içinde Yüksekokul
Staj Kurulu’na iletilir ve akademik danışmanı tarafından yarıyıl sonunda not girişleri yapılır.
Staj komisyonu kararına itiraz
MADDE 15- (1) Öğrenciler staj değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilanından
itibaren 15 gün içinde Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçeyle başvurarak itiraz edebilirler.
İtirazlar Yüksekokul Staj Kurulu tarafından incelenerek sonuçlandırılır. İtirazlar, başvuru
tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde karara bağlanır.
Yatay geçişle yapılan stajlar
MADDE 16- (1) Yatay geçişle gelen ve bölümlere intibakı yapılan öğrencilerin
geldikleri yüksekokulda yaptıkları stajların geçerlilikleri, akademik danışmanın önerisi ile
Bölüm Staj Komisyonu tarafından karara bağlanır.
Staj ücreti
MADDE 17- (1) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi staj yapan Yüksekokul
öğrencilerine staj süresince herhangi bir ücret ödemesi yapmaz. Öğrencilerin staj yaptıkları
ilgili kurumlarda aralarında yapacakları mali ilişkiler Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini ve
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulunu bağlamaz.
Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu yönerge Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosu tarafından
kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu yönergeyi Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve
İşletmecilik Yüksekokulu Müdürü yürütür.
Download

Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik