NASTAVNI PROGRAM
(SILABUS)
KATEDRA FIKHA
Naziv predmeta: Šerijatsko nasljedno, testamentalno i
vakufsko pravo
Nivo:
Smjer:
Godina:
Semestar:
Dodiplomski Teološki
III
V
Smjer za imame, III
V
hatibe i
muallime
Status:
Broj sati sedmično:
Obavezni
2P+1V
Nastavnik: mr. Mustafa Hasani
Radno vrijeme: 08-15,00
Telefon na poslu:033/251-026
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Šifra predmeta:
IN FK 3100
Broj ECTS kredita:
4
Ukupan broj sati:
45
Vrijeme za konsultacije: 13-14
E-mail adresa:
[email protected]
Ovaj kurs se bavi izučavanjem sistema nasljeđivanja u islamskom
pravu, koncepta oporuke i izvršenja oporuke. U okviru vakufskog
prava izučava se pojam i smisao vakufa, uvjeti, vrste vakufa,
administracija, sa posebnim osvrtom na našu praksu, te restituciju i
njene implikacije na vakufsku imovinu.
Šerijatsko porodično pravo
SEDMICA
TEMA
1. sedmica Uvod u predmet; Specifičnost i važnost nasljednog
prava;
2. sedmica Predislamski red nasljeđivanje; Islamski nasljedni red
- reforme
3. sedmica Kategorije nasljednika
4. sedmica Ashabul-feraiz, asaba
5. sedmica Asaba i zevu'l-ehama; Specifični slučajevi
nasljeđivanja
6. sedmica Vasijjet- pojam i pravna priroda
7. sedmica Uvjeti testmenta
8. sedmica Rekapitulacija/Test
9. sedmica Opozivost i rušljivost testamenta
10. sedmica Pravne posljedice testamenta
11. sedmica Izvršitelj testamenta
12. sedmica Vakuf – pojam i smisao; Uvjeti valjanosti
uvakufljenja
13. sedmica Vrste vakufa; Vakufska administracija
14. sedmica Vakufi u BiH, restitucija
15. sedmica Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način
izvođenja nastave
2.2. Način
ocjenjivanja
studenata
3. LITERATURA
3.1. Obavezna
literatura
3.2. Dodatna
literatura
Opis aktivnosti (%)
1. eks katedra
70 %
2. prezentacije
10 %
3. gosti predavači
20 %
Učešće u ocjeni (%)
1. esej (pisani rad + prezentacija) 20 %
2. test
30 %
3. završni ispit
50 %
M. A. Ćerimović, Šerijatsko nasljedno pravo
M. A. Ćerimović, O vakufu
F. Karčić, "Vakufi i reprivatizacija", Glasnik, 1991.
W. Zuhajli, El-fikhu'l-islamijju ve edilletuhu
M. Begović, Vakufi u Jugoslaviji, Beograd, 1936.
A. Bušatlić, Porodično i nasljedno pravo kod muslimana, Sarajevo, 1926.
M. Hasani, "Jedna interesantna vasijjetnama iz Gračanice iz 1936. godine",
Takvim za 2006, Sarajevo, 2005.
Begović Nedim: "Testament u islamskom pravu", Glasnik, LXIV/2002, br. 1112, str. 1147-1158.
Download

šeriatsko nasljedno i vakufsko pravo