Opasnost
od praktikovanja
novotarija
Šejh Abdulaziz B. Abdullah Bin Baz
Izdavač :
OPASNOST
OD PRAKTIKOVANJA
NOVOTARIJA
Es Sunne
Prijevod : Emsad Pezić
Redaktura prijevod a: Harmin Sulj ić
Korektura: Admir Škrijelj
Dtp i dizajn: Studio Saraj
ŠEJH ABDUIAZIZ B .
ABDUlLAH BIN BAZ
PRopis pRoslAvE PosLANikovoq,
SAllAllAku AlEjki VE SEllEM, ROđENdANA­
MEVfudA
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
• PRVA POSLAT)fCA•
PRopis pRoslAvE PoslANikovoq,
SAllAllAku AlEjHi VE sfllEM, ROđENdANA-M EVludA
Hvala Allahu, neka je mir i spas na Allahova
Poslanika, sallallaltu alejhi ve sellem, njegovu porodicu,
ashabe i onoga koji slijedi njegovu uputu.
Često se postavlja pitanje o propisu proslave
Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, rođendana,
ustajanja njemu tom prilikom, donošenje selama na
njega kao i drugim stvarima koje se čine na mevludu.
Odgovor na to pitanje glasi: Nije dozvoljeno
proslavljati Poslanikov, sal/allahu alejhi ve sellem,
rođendan, niti rođendan bilo koga. Zato što je to
novotarija u vjeri, a sam Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, to nije radio, niti, pravedne halife, (hulefaur-rašidun), niti bilo ko od ashaba, radijallahu anhum.
Također, tako nešto nije preneseno od tabi'ina i prvih
odabranih generacija. A oni su najbolje poznavali
sunnet, više su voljeli Poslanika, sallallahu alejhi ve
7
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
sellem, i potpunije slijedili uputu s kojom je došao
Poslanik, sallallahu alejhi ve sell em, od onjh poslije njih.
Kaže dželle ša'nuhu:
-: .11
(1-
Prenosi se u vjerodostojnorn hailisu da je Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
"Ko uvede nešto novo u ovu našu stvar, (vjeru islam), a
nije od nje, to se odbija. "1 Tj. neće mu biti primljeno.
wl~
·~
· · • ·J 1~. "~
· • ··t
• 1•. · ·. -~~· ·· • ·. ·.~, ·•• · r..
.
u .oJA
ue u_,...~ UL.l.l ..>~)
"Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju
Njegovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja
bolna ne snađe. "4
Kaže u drugom hadisu:
"Na vama je da se držite moga sunneta i sunneta
pravednih halifa poslije mene, toga se čvrs to držite i
zubima ga prihvatite. I bojte se novih stvari,
zaista je svaka novina bid'at, (novotarija), a svaka
novotarija je zabluda. "2
U ova dva hadisa došlo je žestoko upozorenje na
opasnost od uvođenja novina u vjeri i rada po njima.
A Uzvišeni u Svojoj jasnoj knjizi je rekao:
~i.;, 4.111
0J
.uJI l~IJ l~t! ~ ;.s~
L..j ;jill
Uzvišeni kaže:
p~j '_i..'il ?'~lj :uJI y.'j 0\S ~ 4)~.:.. ~:_;...1 ~l
J;..:_; t) ?SJ 0\S :ul)
(l _;/iS A.!ll
"Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga
koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i
koji često Allaha spominje."s
Uzvišeni kaže:
C.j)
~:_; wt:...::..~ ~~~~~~j .;~tyi'.J ~~~~ ~ 0.1Jty1 0~t:.JI'.J)
l.l!l ~ ~~ :;~ty11 14~"..1 eJ~ ~~ ;..fl ~lj ~ 1;:o:_;J ~ :uJI
(l-:-l~l
(~1 ):,ill~
U;...yl fSGi
"Ono što vam Poslanik da to uzmite, a ono što vam
zabrani ostavite; i bojte se Allaha jer Allah, zaista,
strahovito kažnjava."3
"Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i
ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela
čineći, a i oni su zadovoljni Njime; za njih je On pripremio
1
Hadis je muttefekun alejhi. Takoder ga prenosi Ebu Davud i IbnMadže od A iše mdij"al/alw anha.
~ Zabi~ježio ga je ljjad el-Kadi u "eš-Šifau" od IJ·bada b. Sarija
radij"allahu anlw, uz dodatak: " ... a svaka zabluda vodi u vatru. "
3
Sura EI-Hašr, 7. ajet
8
4
5
Sura En-N ur, 63. ajet
Sura EI-Ahzab, 21. ajet
9
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
džennetske bašče kroz koj e će rij eke te ć i , i oni će vječn o
i zauvijek u nj ima boraviti. To je veliki uspj eh." 6
Potvrda toga došla je u sljedećem ha dis u kojeg prenosi
Abdullah b. Amr, radijallahu anhu, da je Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
"Allah nije poslao ni jednog poslanika a da ga nije
obavezao da uputi svoj narod na dobro koje mu je
poznato i da ih upozori ~a z lo koje mu je poznato."
( Hodis prenosi Muslim u svome Sohrhu )
I Uzvišeni je rekao:
"Danas sa m vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju
prem a va ma upotpunio i zadovoljan sam da vam islam
bude vj era." 7
Mnogobrojni
su ajeti u kontekstu ovog
značenja. Uvođenje mevluda podrazumijeva da Allah
Uzvišeni nije upotpunio vjeru ovom urnmetu. Kao i to
da Poslanik, sa/la/lahu alejhi ve sellem, nije dostavio
poslanicu u potpunosti, sve dok nisu došli oni poslije
njih i uveli u Allahovu vjeru nešto novo, ono što nije
od nje, a pri torne misle da rade djela koja ih
približavaju Allahu, dželle ša'nuhu. Nema sumnje da je
ovo velika opasnost, te da je to suprostavljenje Allahu i
Njegovom Poslaniku. Allah, dželle ša'nuhu, je usavršio
Svojim robovima vjeru i upotpunio im blagodat. A
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je upotpunosti i
jasno dostavio poslanicu. Nije ostavio puta koji vodi
ka Džennetu ili udaljava od Vatre, a da ga nije objasnio
ummetu.
1
'
7
Poznato je da je naš Poslanik, snllallnhu alejhi ve sellem,
najodabraniji poslanik, i da je najpotpunije dostavio
Objavu i savjetovao svoj ummet, a kada bi proslava
rođendana bila od vjere i stvari s kojima je Allah, dželle
ša'nuhu, zadovoljan, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
bi to prenio svome ummetu ili bi potvrdio svojom
praksom. Da je on to radio u toku svog života, ashabi
bi to praktikovali. Pošto ništa od toga nije zabilježeno,
onda je sasvim jasno da ove stvari nisu od islama.
Naprotiv, to su novine na koje je Poslanik, sallallahu
alejhi ve sellem, upozorio svoj urnmet kao što je to
spomenuto u prethodna dva hadisa.
U istom značenju preneseni su i drugi hadisi, kao što
su njegove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi na
džumanskoj hutbi:
"Najbolji govor je Allahova knjiga, a najbolja u puta
je uputa Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem,
najgore stvari su novine u vjeri, a svaka novotarija je
zabluda."
Sura Et-Tevba, 100. ajet
Sura EI-Maida, 3. ajet
lO
ll
OPASNOST OO PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
( Prenosi go imom Muslim u svome Sohihu )8
Na ovu temu govore mnogobrojni ajeti i hadisi.
Mnogo je učenjaka koji su negirali i upozorili na
opasnost mevluda kao novotarije, a sve na osnovu
pomenutih, ali i drugih dokaza.
Neki od savremenika su dozvolili obilježavanje
mevluda pod uslovom da ne sadrži nikakve grijehe kao
što je zastranjivanje u pravima Poslanika, sallallahu
alejhi ve sellem, zatim miješanje muškaraca i žena,
upotreba muzičkih instrumenata, te druge stvari koje
je šerijat zabranio.
Oni tvrde da je to lijepa novina.
Jedno od šerijatskih pravila glasi:
"U stvarima oko kojih se ljudi raziđu obaveza je vratiti se
Allahovoj Knjizi i sunnetu Njegovog poslanika
Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem."
Kao što kaže Uzvišeni:
"O vjern1c1, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se
Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu
ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje
ljepše."9
Zatim, većina proslava mevluda ne prođe bez grijeha,
kao što je miješanje muškaraca i žena, pjevanje i
upotreba muzičkih instrumenata, a u nekim mjestim
konzumiraju se opojna sredstva i droge. A najgore od
svega toga je što ljudi zapadaju u veliki širk. To se
dešava kada Ljudi zastrane i pređu granice u pravima
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili pravima nekog
od Allahovih štićenika. Tako neki ljudi upućuju dovu
Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ili tim evlijama,
traže od njih pomoć ili vjeruju da oni poznaju gajbnepoznate stvari. Ovo su neke od pojava koje vode u
nevjerstvo, a u koje zapadaju mnogi ljudi prilikom
proslave Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem,
rođendana, (mevluda), ili drugih ljudi koje smatraju
evlijama - Allahovim štićenicima. Prenešeno Je. u
vjerodostojnoj predaji od Poslanika, sallallahu ale;lu ve
sellem, da je rekao:
"Bojte se guluvva-pretjerivanja ili zastranjivanja u
vjeri, zaista je-one prije vas uništilo zastranjivanje. "10
Allahov Poslanik, sallallah.u alejhi ve sellem, je rekao:
"Nemojte me veličati kao što kršćani veličaju sina
Merjemina, zaista sam ja rob. Zato recite Allahov rob
i Njegov Poslanik.."
..
( Hodi sje zobiljezio Buhorijo u svome Sohihu od Omera, rodl}ollohv onhv)
9
8
Sura En-Nisa, 59. ajet
Prenosi ga Imam Ahmed, Nesai, lbn-Madže i Hakim od fbnAbbasa radija/lahu anhum.
10
Prenosi ga i imam Ahmed, lbn-Madže i Nesai.
12
13
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
Čudno je da se pojedinci bezgranično trude da
prisustvuju ovakvim skupovima, a u isto vrijeme
zapostavljaju džumu namaz i džema' t, koja je
prvostepena vjerska obaveza i zauzimaju se za ovaj
stav, braneći tradiciju mevluda, ne osvrćući se na
namaz, niti primjećuju da čine grijeh. Nema sumnje da
je to posljedica slabog imana, nedostatak vjerske
prosvjećenosti, te obimna koprna koja im je prekrila
srca. Allaha molimo za oprost!
Od stvari koje se dešavaju na mevludu je i
ustajanje u čast Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer
pojedinci misle da on prisustvuje rođendanskoj
proslavi. Zbog toga neki ustaju i pozdravljaju ga te mu
tako izražavaju dobrodošlicu. Ovo je vrhunac džeh.Zaneznanja jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, neće
izići iz kabura prije Sudnjeg dana, ne komunicira ni sa
kim od ljudi i ne prisustvuje njihovim skupovima.
Naprotiv, on boravi u svome kaburu i tu će ostati do
Sudnjeg dana. Njegova duša je u najvišem 'fllijjinu kod
njegovog Gospodara u Kući počasti.
Allah dželle ša'nuhu kaže:
·. •• •) A.:.Gi11 •• • ·.t:~\ •• · . -~·:.1 &1".) ~ ·.t:~\ ~ .)
( u~ - ·- roY- l · ~u~ .l · ~
"Vi ćete , poslije toga, pomrijeti, zatim ćete, na onom
svijetu, oživljeni biti."11
11
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
I rekao je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
"Ja sam prvi kome će se otvoriti kabur na Sudnjem
danu. Ja sam prvi koji će se zauzimati i prvi kome
će se dozvoliti zauzimanje."
Pa neka je na njega najljepši selam i spas. Ovaj ajet i
hadis kao i ostali ajeti i hadisi koji su došli u ovom
kontekstu upućuju da će Poslanik, sallallahu alejhi
ve sellem, i ostali umrli izići iz svojih kaburova na
Sudnjem danu. Oko ovog su složni islamski
učenjaci i nije poznato da su se oko toga razišli.
Otuda je obaveza svakom muslimanu da bude
pažljiv po ovom pitanju i da bude oprezan kada su
u pitanju novotarije i kojekakve izmišljotine koje su
izmislili neznalice i njima slični, a koje nije
propisao Allah dželle ša'nuhu. Allaha molimo da
nam pomogne, na Njega se oslanjamo i nema snage
ni moći osim kod Njega! A što se tiče donošenja
selama i salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve
sellem, to je jedno od najvrednijih dobrih djela sa
kojim se približavamo Allahu dželle ša'nuhu.
Kao što kaže Allah, dželle ša'nuhu:
.t&
t
1..JlA
,. i <Y.
· -~\
• .. 1_"......,.
1.
'·l G.. •....r-•~ll ..s"'r_ ·.u~
t '~- :uli •. 1)
. J
u,
~
(~I;L.j
Sura El-Mu'm inun, 15 ;16 . ajet
14
15
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
"Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovj esnika. O
vjernici, blagosiljate ga i vi i šaljite mu pozdrav!"12
I rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
"Ko na mene donese salavat jednom, na njega
A llah donijeti salavat deset puta. "13
će
Salavat je propisan u svakom vremenu. On je
potvrđeni sunnet na kraju svakog namaza, a po
mišljenju mnogih učenjaka salavat je vadžib na
zadnjem tešehu du kod svakog namaza. Također je
potvrđeni sunnet u mnogim situacijama, kao što je
nakon završetka ezana, zatim kod spomena
njegovog imena, snllallahu alejhi ve sellem, petkom i
uoči petka na što upućuju mnogobrojni hadisi.
Allaha
molimo
da
muslimane
uputi
u
razumijevanje Njegove vjere, i da ustrajemo na njoj.
I molimo Ga da nas sve uputi na čvrsto slijeđenje
sunneta, te da nam pomogne da se klonimo
novotarija. Zaista je On plemenit, i neka je mir i spas
našeg poslanika Muharnrneda, sallallahu alejl1.i ve
sellem, njegovu porodicu i ashabe.
* * * *
12
Sura El-Ahzab, 56.ajet
Prenosi ga Imam Ahmed, Muslim, Ebu Davud, Tirmizija i fbnMadže od Ebu Hurejre.
13
16
PRopis obiljEŽAVANjA Noći IsRA' A i
Mi'RAdŽA
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
PRopis obiljEŽAVANjA NOĆi IsRA' A i Mi' RAdžA
Hvala Allahu, neka je salava t i selam na Allahova
Poslanika, njegovu porodicu i ashabe ...
Nema sumnje da su Isra' i Mi'radž veliki Allahovi
znakovi koji su dokaz istinitosti Njegovog Poslanika,
sallallnhu nlejhi ve sellem, i njegove počasti kod
Uzvišenog Allaha. Tako<.'ier, ovaj događaj govori o
veličini Allahove, dželle ša'nuhu, moći te da je On
Uzvišen nad svojim stvorenjima. Kaže Allah dželle
ša'nuhu :
· IDI -~\
:_11 .~\
·.lY-' XJ
· • l e.;.~\ ·u·~)
tJ.~\ ~
.
..r.11 r1·~
.. •o.l.W
• .• r..S-->""
.
'·
-·.
1
1
~
•
!
.
1
1
•
'
:Gl
l,jjGi
'·
~
~~
:U"
Li!;.
G
( ~v- y. . - -U:" ~ ~ .).
"Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času no ći preveo
Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo
okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja
Naša pokazali, - On, uisitinu, sve čuje i sve vidi."14
14
Sura El-Isra', l. ajet
19
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
koji govore o Poslanikovom m.i'radžuuzdignu ću na nebesa su na stepenu tevnturn. Njemu su
se otvorila nebeska vrata, a zatim je prešao sedam
nebesa ~dje je s njim razgovarao Allah, dželle ša'nuhu,
ono što Je htio. Tu mu je naređen namaz. Prvobitno je
bilo propisano pedeset namaza. Poslanik, sallallah~
alejl1i ve sellem, stalno se vraćao svome ~osp~~aru 1
molio ga da mu olakša sve dok Allah, dzelle sa nuhu,
nije odredio da bude pet namaza. Obavljanje ovih pet
namaza po vrijednosti iznosi pedeset. Zato što se
dobro djelo kod Allaha, dželle ša'nuhu, uvećava za
deset puta, pa neka je zato hvala Allahu, dželle ša'nuhu,
na svim Njegovim blagodatima. U vjerodostojnim
hadisima nije potvrđeno kada se dogodio isra' i
mi'radž. Svi hadisi u kojima se spominje njeno
određenje su slabi po ocjeni rnuhaddisa. Od Njegove je
mudrosti to što je učinio da ljudi zaborave tačar1
datum tog događaja. Međutim i da je poznat tačan
datum, nije dozvoljeno muslimanima da ovu noć
obilježavaju ibadetima niti da je na određen način
proslavljaju. Zato što je Poslanik, sal/allahu alejhi ve
sellem, i njegovi ashabi nisu ni sa čim obilježavali, niti
su povećavati ibadet u njoj za razliku od drugil1 noći.
Da je obilježavanje te noći propisano o tome bi nas
obavijestio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, riječju ili
djelima. I da je išta od toga uradio to bi se pročulo i
proširilo, a ashabi bi to dostavili onima poslije njih.
Oni su od Poslanika prenijeli sve što je potrebno
ummetu i nisu ništa od vjere zanemarili. Naprotiv, oni
Hadisi
su se takrničili u činjenju dobra, pa da je njeno
obilježavanje propisano oni bi bili prvi koji bi to radili.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je najrječitiji čovjek,
poslanicu je vjerno prenio i upotpunio svoj emanet, pa
da je veličanje i obilježavanje ove noći od islama,
Poslanik, sallnllnlw nlejhi ve se/Lem, to ne bi zanemario i
sakrio. Pošto ništa od toga nije zabilježeno onda je
sasvim jasno da obilježavanje i proslavljanje noći isra'a
i 111i'radža nije od islama. Allah, dželle ša'nuhu, je
usavršio ovu vjeru i upotpunio blagodat Svojim
robovima, i zabranio je da se u vjeru unosi ono što On
nije dozvolio. Kaže Uzvišeni u svojoj jasnoj knjizi:
-~"'.1 '..)'1
( \..lJ.)
·- . -.
~tl~--
("-""
... . ·.t".lo
.).J~~
·-
~~-
·.t·: ., ·.tl~~
.J~("-""
- ·.-.,,)
f'Y.:'
"Danas sam va m vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju
prema vama upotpunio i zad ovo ljan sam da va m islam
bude vjera." 15
· ~~ ~
r ~!'l 4.:...15
..r='
- ':i'y.l.J :u!t
· ~~ 1.)!0
· ·-~
1 t • - ·,. ~I.S .,. ·-~ l"l)
u JI.:.'-'
- r' Co U:!
~ .JI=- Y"'
Y"' ~ f'
":.ll~~~ ·-~' ····-'lh.ll -.,. .• -.•.
( 1- .
rr U:!:'"' u,.J ~
.~..J " ·
o
•
"Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju
ono što Allah nije naredio? Da nije Rij eč i prij e izreče n e,
m eđu njima bi već bilo p res u đe n o. - A nevjernike,
doista, čeka patnja nesnosna."16
'
5
l (>
El-Maide, 3. ajet
sSura
ura Eš-Sura, 21. aJet
v
•
21
20
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
u
mnogobrojnim i vjerodostojnim hadisima Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellern, je upozorio na opasnost od
novina koje je jasno nazvao zabludom. Ovakav stav
prema novinama ima za cilj da upozor~ umme~ n~
veličinu opasnosti koju sa sobom nose te 1ste novme 1
da ih udalje od grijeha koje one za sobom povlače.
Tako je preneseno u dva Sahiha od Aiše, radijallahu
anha, da je Poslanik, sa/la/lahu alejhi ve sellem, rekao:
"Ko uvede nešto novo u ovu našu stvar, a nije od nje
to se odbija. "17
A u predaji kod Muslima se kaže:
"Ko uradi dijelo koje nije od ove naše stvari to se ne
prima."
Također Muslim prenosi od Džabira, radijallahu anhu,
da je rekao:
11
Poslanik sallnllalnt alejhi ve sellem bi na svojoj hutbi
džumo111 govorio, "Najbolji govor je Allahova knjiga, a
najbolja uputa je uputa Muhammeda, sallallahu
alejhi ve sellem, najgote stvari su novine u vjeri, a
svaka novina je zabluda."
Prenosi se u Sunenu od Irbada b. Sarije, radijallahu
ani1.U, da je rekao:
11
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nan1 je održao dirljiv
vaz. Od njega su nam srca zatreperila a oči se orosile. Pa
smo rekli: "O Allahov Poslaniče kao dn je to oproštajni
Hadis je muttcfckun alcjhi. Također ga prenosi Tirmizija i lbnMadže od Ibn-Omera radijallahu anhuma.
17
22
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
govor, ostavi nam oporuku!" Pa je rekao: "Oporučujem
vam bogobojaznost i da budete poslušni i pokorni pa
makar vas predvodio rob. Onaj ko poživi od vas
vidjet će mnoga razilaženja. Na vama je da se držite
moga sumteta i sunneta pravednih halifa poslije mene,
toga se čvrsto držite i zubima ga prihvatite. l bojte se
novina, zaista je svaka 11ovina zablutla."1B
Hadisi na ovu temu su nmogobrojni. Prenosi se da su
ashabi i ispravni prethodnici upozoravali na opasnost
od novina i zastrašivali počinioce istih jer su znali da je
to dod ata k u vjeri koji Allah, džclle ša'nuhu, nije
dozvolio niti propisao. Znali su da je praktikovanje
novina oponašanje neprijatelja islama, kao što sn
kršćani i židovi koji su u svoju vjeru unijeli d.odatke i
novine i ono što im Allah nije propisao. Oni su shvatili
da uvod enje novine podrazumijeva napad na vjeru u
smislu da je vjera manjkava i nepotpuna. A sasvim je
jasno da je to veliki grijeh i da vodi velikom neredu, te
da se suprostavlja riječima Uzvišenog:
t:: : ..) ·-tl ~~ . • _..11)
( ·.~~
f'~
"Danas sam vam vjeru vašu usavršio ...
11
19
Tako da je ovo očiti prekršaj u odnosu na hadise
Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellenz, koji
upozoravaju na opasnost od novina. Nadam se d a su
IM Prenosi ga imam Ahmed, Ebu Davud, Tinnizija, lbn-Madže i
I-lakim od Irbada b. Sarije
l') s
. 3. aJel
.
ura EI-Ma1da,
23
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
dokazi koje smo spomenuli dovoljni i da
zadovoljavaju onoga koji traži istinu u pobijanju ove
novine tj. obilježavanja noći isrn'a i mi'radža, te da je
islam čist od toga.
S obzirom da je dužnost savjetovati muslimane i
objašnjavati i m propise vjere, te znajući da je
zabranjeno skrivati znanje, vidio sam obaveznim da
upozorim muslimane na ovu novinu koja se proširila
u mnogim zemljama tako da mnogi misle kako su
ovakve stvari vjerski propisane.
Allaha, dželle ša'nulw, molimo da popravi stanje svih
muslimana, da im podari razumijevanje vjere, da nas
uputi da se čvrsto prihvatimo dina, da ustrajemo na
tome, i da se klonimo onoga što se suprostavlja istini.
l neka je salavat, sela111 i
berićet
od Allaha na Njegova
roba i Poslanika Muhammeda, njegovu porodicu i
ashabe ...
• CREĆA POSLAT)fCA•
PRopi s obiljEŽAVANjA Noći poloviNE šA'bANA
* * * *
24
25
ll
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
PRopis obiljEŽAVANjA Noći poloviNE ŠA'bANA
Hvala Allahu koji je usavršio vjeru i upotpunio nam
blagodadat, i neka je mir i spas na Njegovog poslanika
Muhammeda, Poslanika pokajanja i mj]osti ...
Uzvišeni kaže:
· )l.Jjl :t:1 ~- · ··· • · ·.t:·.r_
( liJ.)
·- {"
. ("""' ·- .JJ ~ ~
~~-
·x ...) ·.t:1 bU;l ·f'·:#'
.-.,,)
J r"":'- ("""'
"Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju
prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam
bude vjera." 20
I kaže Uzvišeni:
"Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju
ono što Allah nije naredio? Da nije Riječi prije izrečene,
među njima bi već bilo presuđeno . - A nevjernike, doista,
čeka patnja nesnosna."21
20
21
26
Sura EI-Maida, 3. ajel
Sura Eš-Šura, 2 1. ajet
27
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
Prenosi se u dva Sahiha od Aiše, radijallahu anha, da je
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
"Ko uvede novinu u ovu našu stvar a nije od nje to se
odbija."
A u predaji kod Muslima se kaže:
"Ko uradi dijelo koje nije od ove naše stvari to se ne
prima."
Bilježi Muslim u svome Sahihu od Džabira, radijallahu
anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na svojoj
hutbi džumom govorio:
"Najbolji govor je Allahova knjiga, a najbolja uputa
je uputa Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem,
najgore stvari su novine u vjeri, a svaka novina je
zabluda."
Ajeti i hadisi na ovu temu su mnogobrojni.
Svi ovi dokazi jasno upućuju da je Allah, dželle
ša'nuhu, usavršio ovom ummetu vjeru i upotpunio
blagodat. I nije preselio Allahov Poslanik, sallallahu
alejhi ve sellem, na budući svijet a da nije prije toga
jasno dostavio poslanicu. On je ummetu obznanio sve
ono što je Allah propisao od riječi i dijela. Također je
pojasnio da sve ono što ljudi nakon njega izmisle od
riječi i djela pripisujući to vjeri, jesu novine koje se
neće primiti od onoga ko ih je izmislio niti od onoga
ko ih praktikuje, pa makar pri tome imao lijepu
namjeru. Ovo je stvar koju su dobro znali ashabi i
28
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
ulema poslije njih, te su se zbog toga distancirali od
novina i upozoravali na iste:
Ove stvari su spomenuli oni koji su pisali o veličanju
sunneta na jednoj strani i negiranju pokuđenih novina
na drugoj, kao što je to lbn-Vedah, Tartuši, Ebu Šame i
dr.
Od novina koje su izmislili neki ljudi jeste i
obilježavanje noći polovine ša'bana i post istog dana. Ne
postoji tačan dokaz na koji se može osloniti po ovom
pitanju. O vrijednosti ove noći prenešeni su slabi
hadisi koji ne mogu poslužiti kao valjan dokaz. Što se
tiče hadisa koji govore o vrijednosti namaza u toj noći
svi su mevdu ~- izmišljeni kao što su na to ukazali
učenjaci. Dio njihovog govora kao i neke esere od
pojedinaca selefa iz Šama ćemo nešto kasnije
spomenuti, ako Bog da. Džumhur - većina učenjaka
smatra da je obilježavanje ove noći novotarija. Svi
hadisi koji govore o vrijednosti ove noći su slabi a neki
su čak apokrifni. Na ovo je upozorio Hafiz b . Redžeb u
svojoj knjizi 11 Leta'ifu-l-me'arif' kao i drugi. Što se tiče
slabih hadisa po njima se u oblasti ibadeta može raditi
samo ako dotični ibadet ima osnovu u vjerodostojnim
hadisima, a obilježavanja ili proslave noći na pola
ša'bana nema potpore u vjerodostojnim hadisima kako
bi u ovom slučaju mogli tolerisati slabe hadise. Ovo je
pravilo spomenuo šejhul-islam imam Ebu Abbas b.
Tejmijje, neka mu se Allah, dželle ša'nuhu, smiluje.
Ovdje ćemo cijenjeni čitaoče spomenuti dio onoga što
su učenjaci rekli po ovom pitanju kako bi saznao
29
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
istinu. Uč enjaci su se složili da je vadžib-stroga dužnost
ljudima da se vrate Allahovoj knjizi i sunnetu
Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u
stvarima oko kojih se raziđu.
Pa ono što nađu u Kur'anu i sunnetu ili jednom od njih
dvoje to je Allahov propis koji je obaveza slijediti a ono
što se suprostavlja Kur'anu i sunnetu obaveza je
napustiti, dok ono što nije spomenuto u ovim
izvorima od ibadeta to je novina i nije je dozvoljeno
praktikovati, a kamoli ljude pozivati u istu ili na
određen način hvaliti i uzdizati tu novinu, odnosno
novotariju.
Uzvišeni kaže:
• J•
t· ., '
t
=-'11 .:.. . q· 4.1ltt -~·L\ 1 •· i ·. ~~ ,.. :.1G
t.r-J J U.J'"'..J' ~J
~ .JU' Ut ~ "
·.
•
•, J ·-~~t ·.,
=
) ,. .đlt 1..5"',,. ~ J ~·.J!• .~ ·..,s-,. ~·
. • u~Y ~ u. _,.... J .
··lli ·.
\.9 ·.t'. . · ~~
U, (""'""!"JA
~.)
•~
••· ~.)
:.,,.J
. ~· ~~ r-·.:>:'
.đlw
J ·
·. ' l'
( ~.!J~ ~J
11
0 vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se
Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu
ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u
Allah i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje
ljepše. 11 2 2
I rekao je Uzvišeni:
I rekao je:
·~ ·.t1 • ., .. ~~
( ·x.
('"""'!Y ~~J
Ma u čemu se razilazili, treba da presudu da Allah.1123
30
~
.. ·-~~t ·. 1• ~~
u. U"J
u~!""""'""
I kaže Uzvišeni:
1 tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za
sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da
onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo
tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.1125
11
Mnogobrojni ajeti na ovu temu kategorički upućuju na
obavezu da se ljudi drže kur' anskih i sunnetskih
principa ako se u nečemu raziđu. Također, upućuju i
na obavezu zadovoljstva sa Allahovim propisom.
Zadovoljstvo sa onim što je Allah, dželle ša'nuhu,
propisao i Njegov Poslanik, sallallnh u alejhi ve sellem, je
rezultat imana. U Allahovom, dželle ša'nuhu, sudu je
svako dobro ovoga i onoga svijeta. Baš kao što kaže
Uzvišeni:
1za vas rješenje ljepše."
To znači da prihvatanje Allahova suda za posljedicu
ima lijep završetak.
24
~ 2 Sura En-Nisa, 59. ajet
23
Sura Eš-Šura, l O. ajet
· • ·1.9 4J.JI •.
Reci: "Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah
voljeti i grijehe va m oprostiti! 1124
11
11
:t·. :_~
~ ..,r.~
25
Sura Ali-lmran, 31. ajet
Sura En-Nisa, 65. ajet
31
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
Po ovom pitanju rekao je Hafiz b. Redžeb, Allah mu se
smilova u svojoj knjizi Lata'ifu-l-me'arif':
11 Neki od tabi'ina iz Šama kao što je Hali d b. Ma' dan,
Mekhul i Lukman b. Am.ir i dr., su obilježavali noć pola
ša'bana i trudili su se da je provedu u ibadetu. Od njih su
ljudi naslijedili da veličaju ovu noć. Prenosi se da su to uzeli
iz israilijata. Pošto se ova stvar pročula od njih u raznim
mjestima, ljudi su se podjelili po tom pitanju. Neki su to
prihvatili i složili su se sa njima u obilježavanju ove noći.
Između ovih je i skupina pobožnjaka iz Basre kao i drugi.
Većina učenjaka Hidžaza je pobila ovakav stav, kao što je to
Ata', Ebu Mulejke, a Abdurrahman b. Zejd b. Eslem prenosi
da su takav stav zauzeli fekihi (pravnici) Medine. Ovakvo
mišljene zastupa imam Malik i drugi, oni su stava da je to
novotarija.
Učenjaci Šama su se podijelili u načinu obilježavanja ove
noći u dvije skupine.
Prva skupina od njih kaže da je mustehab da se ova noć
provede klanjajući nafilu u džematu u mesdžidu. Prenosi se
da su Halid b. Ma'dan, Lukman b. Amir i drugi u toj noći
koristili miris, surrnu, oblačili najljepša odijela te klanjali
noćni namaz u rnesdžidu. S njima se složio Ishak b.
Rahavejh. O tome on kaže: 11 Ako bi se ova noć obilježila
klanjanjem noćnog namaza skupno u mesdžid11, to nije
novotarija. 11 Ovo penosi Harb el-Kennani u svojim
mese'lama.
Druga skupina je mišljenja da obilježavanje ove noći
okupljanjem u mesdžidu radi namaza, dove i J1ripovjedanja
je mekruh. Međutim, ako bi čovjek klanjao sn111 : n sebe to ne
bi bio mekruh .. Ovo mišljenje zastupa 11njpozuatiji nfi111 i
11
32
i111n111 Šama el-Evzai'i. Ovo je, ako Bog da, najisprnvnije
mišljenje...
Da bi na kraju rekao:
"Nije nam poznat precizan stav imama Ahmeda po ovom
pitanju. Od njega se prenose dva predanja po pitanju
klanjanja noćnog namaza u noći dva bajrama.
Prvo je da obilježavanje ove dvije noći noćnim namazom u
dže matu nije m uste/wb, jer po ovom pi tanju ništa nije
preneseno od Poslanika, sallallalru alejhi ve sellem, i ashaba.
Po drugom predanju obilježavanje ovih noći je mustehab ja
je to radio Abdurrah111an b. Jezid b. el-Esved, a on je lw
tnbi'in.
Također o obilježavanju noći polovine ša'ban.a ništa nije
pou zdano preneseno od Poslanika, sallallahu nlejhi ve
se/lem, niti od ashaba. Ono što se prenosi po tom pitanju
jeste praksa grupe tnbi'ina od fekilw Šama. "
Ovim se završava citat Ibn-Redžeba, Allah mu se
smilovao.
Iz ovog navoda se može uočiti jasan zaključak da po
ovom pitanju ništa nije pouzdano preneseno od
Poslanika, sa/lallahu alejhi ve sellem, i ashaba, radijallahu
anhum. A što se tiče izbora imama Evza'ije, A1lah mu
se smilovao, da je mustehab ovu noć provesti
klanjajući noćni namaz pojedinačno, kao i to da hafiz
b. Redžeb teži tom mišljenju, je slabo mišljenje. Za to
što muslimanu nije dozvoljeno da unese nešto u
Allahovu vjeru što nije pouzdano preneseno, pa makar
to radio pojedinačno ili u džematu, javno i1i tajno,
33
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
zbog opšteg značenja riječi Allahova Poslanika,
sallnllahu alejhi ve sellem:
"Ko uradi djelo koje nije od ove naše stvari to se ne
prima." Kao i drugih dokaza koji pobijaju novine i
upozoravaju na njih. Imam Ebu Bekr et-Tertuši, Allah
mu se smilovao, u svojoj knjizi "El-havadis ve-1bida'u" kaže:
"Prenosi se od Ibn- Vedaha, on od ]ezida b. Eslema da je
rekao: Niko od naših šejhova i fekiha nije obraćao pažnju na
polovinu mjeseca ša'bana i niko od njih nije slijedio
Mekhula, niti su smatrali da je ta noć vrednija od ostalih
Ibn-Hibban bilježi hadis od Alije, rndijallnlzu anim, u
kom se kaže:
"Kada nastupi no ć polovine ša'bana provedite je u
noćnom namaz u, a taj dan postite. 1126
Hadis je daif--slab, i rekao je u "El-le'ali'u ":
"Stotinu rekata na pola ša'bana sa iskrenošću deset je
pu t a... ,
pa je spomene mnogobrojne vrijednosti, a bilježi ga i
Dejlemi i dr. Ovnj hadis je također daif. Većina prenosioca
u ove tri predaje su nepoznati i slabi.
U jednoj predaji se kaže:
"Ko iskreno klanja t1'ideset puta po dvanaest rekata. 11
Ovn predaja je apokrifna. Također i predaja u kojoj se
kaže: "Ko klanja četm aest reka t a", je izmišljena.
Za ovim hadisom se povela grupa fekiha kao što je
autor "Thjau' 'ulwnid-din", kao i neki mufessiri. O
namazu u ovoj noći govori se na više mjesta. Sva ta
predanja su izmišljena. Sve ovo ne negira predaju od
Tirmizije gdje se prenosi od Aiše, radija/lahu anha, da je
Poslanik, sallallahu alcjhi ve sellem, odlazio u Bekijju, te
da Uzvišeni Gospodar na pola noći silazi na zemaljsko
nebo i da oprosti većem broju ljudi nego što je broj
dlaka na stadu koje čuva pas??? Ono što se govori u
ovom hadisu je odvojeno pitanje od pitanja namaza u
ovoj noći čiji su dokazi apokrifni, iako i hadis Aiše,
rndijallahu anha, također ima slabosti, a lanac
prenosilaca mu je prekinut. Također hadis od Alije,
noći."
Rečeno
je Ibn Ebu Mu lejki: 11 Zijad en-Nu mejri govori da
je noć polovine ša'bana vrijedna kao i lejletu-l-kadr. " Pa je
na to rekao: 11 Da 'sn111 ga čuo da to govori, a u ruci mi štap
udarit bih ga."
Rekao je veliki učenjak eš-Ševkani, Allah mu se
smilovao, u knjizi "El-fevai'du-l-medžmu'a" po pitanju
hadisa u kome se kaže:
11
0 Alija, ko klanja stotinu rekata u noći polovine
ša'bana i na svakom rekatu prouči Fatihu i Kulhuvallahu ehad deset puta, Allah će mu riješiti sve
njegove potrebe... "
itd, kaže da je ovaj hadis mevdu, tj. izmišljen. Nagrada
koja se obećava u ovom hadisu ukazuje na sumnju da
je hadis lažan. Prenosioci ovog hadisa su nepoznati.
Hadis je prenesen u više predaja i sve su apokrifne, a
njihovi prenosioci su nepoznati. Također je rekao u
11
Muhtesaru 11 : 11 H adis koji govori o vrijednosti namaza u
polovini ša'bana je batil-neispravan."
34
ll
2
~ Prenosi ga Bej hek i u "Š u 'abu-l-iman", i lbn-Madžc od Alije,
mdijal/ahu anhu.
35
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
radija/lahu anhu, koji smo spomenuli, iako je slab ne
mijenja ništa stanje slabosti hadisa o vrijednosti
namaza u ovoj noći.
Rekao je Hafiz el-'Iraki:
"Nama z u n oći polovine ša'bana je laž na Poslanika,
sallalla/w alejhi ve sellem. 11
Kaže imam Nevevi u knjizi 11 El-Medžmu'u ":
11
Poznati namazi kao što su "salatu-regaib" koji se klanja
u noći prve džume mjeseca redžeba, između akšama i jacije
nnmazn sn dvnnnest rekata, zatim namaz u noći pola
mjeseca šn'bana koji se sastoji od stotinu rekata, ova dvn
namaza su pokuđcr1e novotarije. Nemoj dn te zavede to što
su spomenuti u knjizi "Kutu-l-kulub" i "'Ihja'u 'ulumidd-in ", kao i hadisi koji govore o tome, sve je to
batil-neisprnvno. Također, nemoj dozvoliti da te obmane to
što su neki imami napisali poglavlja u kojima se govori da je
nema osnove u vjerodostojnim izvorima šerijata.
Naprotiv, ovo je stvar koja se pojavila u islamu nakon
perioda ashaba, radijallahu anhum. A onome koji traži
istinu u ovom poglavlju dovoljne su riječi Uzvišenog:
11
0anas sam vam vjeru vašu usavršio... "27
su objavljivani u kontekstu ovog
I drugi ajeti
Kao i riječi Allahova Poslanika, sallallahu
alejhi ve sellem:
"Ko uvede novinu u ovu našu stvar, a nije od nje, to se
odbija. "28
A od hadisa koji su došli na ovu temu, bilježi Muslim
u svome Sahihu od Ebu Hurejre da je Poslanik,
sallallalw alejhi ve sellen1, rekao:
značenja.
mustelwb klnnjnti te namaze, jer oni su pogriješili po tom
11
pitanjU.
Po ovom pitanju je šejh i imam Ebu Muhammed
Abdurrahman b. Ismail el-Makdisi napisao vrlo
vrijednu studiju u kojoj je pobio ispravnost obavljanja
ova dva namaza.
Govor učenjaka na ovu temu je vrlo opširan, te ako bi
napisao sve ono što sam proučio po ovom pitanju to bi
se oduljilo. Nadam da će izrečeno zadovoljiti onoga ko
traži istinu. Iz onoga što smo spomenuli od ajeta,
hadisa i govora učenjaka, tragač za istinom dolazi do
zaključka da je proslava noći polovine šn'bana, poseban
namaz u njoj, kao i obilježavanje toga dana postom,
pokuđena novotarija kod većine učenjaka . Ova stvar
"Nemojte obilježavati noć petka sa noćnim namazom
za razliku od ostalih noći i nemojte postiti taj dan za
razliku od ostalih dana, osim ako se podudari sa
nečijim uobičajenim postom."
Da je dozvoljeno neku noć obilježavati s nekim od
ibadeta bila bi to noć petka jer je ona preča od drugih
noći. To je najbolji dan u korne je izišlo Sunce kao što
21
2
Sura El-Maida, 3. ajel
x l-ladis je multefekun alej hi. Takoder ga prenosi Ebu Davud i Tbn-
Madže od Majke VJ~rnika Aiše radijallahu anha.
37
36
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
na to u p u ć uju vjerodostojni hadisi Allahova Poslanika,
sallnllaiiLI nlejlii ve se/lem. Međutim, pošto je Poslanik,
snllnllnlw nlejhi ve se/lem, upozorio da nije dozvoljeno
ovu noć istica ti sa noćnim narnazom za razliku od
drugih n oći, otuda je jasno da su sve druge noći na
manjem stepenu vrijednosti i kao takve pogotovo ne
zaslužuju obilježavanje. Nije dozvoljeno neku noć
obilježava ti il i isticati nad drugom u činjenju ibadeta,
osim sa vjerodostojnim dokazom koji bi tu noć
izdvojio od ostalih. Primjer toga je noć lejletu-1-kndr i
noći ramazana u kojima je propisan noćni namaz
(teravija), kao i podsticaj na činjenje ibadeta. Poslanik,
snllnlla/IU n l~illi ve se/lem, je obavjestio svoj ummet o
tom e j pods ticao ih na teravih-namaz, jer je i on sam
klanjao teraviju . Prenosi se u dva Saluha da je rekao:
"Ko klanja (teraviju) ll ramazanu čvrsto vjemjući i
nadajući se Allahovoj nagradi, Allah će mu oprostiti
prethodne g rijehe. " 29
I kaže za lejletu -1-kadr:
"Ko kla11jn 11 noći lejletu-l-kadr čvrsto vjerllJUCt t.
nadajući se Allahov oj nag7·adi, Allah će mu oprostiti
prethodne grijehe. "30
Pa da je propisano u noći polovine ša'bana ili noći
prve dž ume u red že bu ili noći isra' a i nu' radža nešto
21
'
30
38
l ladis je mullcfckun alejhi i prenose ga četvorica od Ebu Hurej re.
Bilježi ga BuhariJn i trojica od Ebu Hurejre.
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
od obilježavanja ili proslave, Poslanik, sallallahu alejhi
ve sellem, bi to dostavio ummetu ili bi to lično pokazao
svojom praksom. A da se nešto od toga desilo ashabi bi to dostavili onima poslije njih i ne bi to krili jer oni
su najbolji ljudi poslije poslanika, alejhimu-s-selam, i
oni su ti koji najbolje savjetuju, radijallahu anhum.
Primjetio si iz prethodno navedenog govora učenjaka
da ništa vjerodostojno nije prenešeno od Poslanika,
sallallahu alejhi ve sellem, niti ashaba, radijnllahu anhum,
o vrijedJlosti noći u prvoj džumi mjeseca redžeba kao
ni no ći polovine ša'bana. Otuda proizilazi da je
obilježavanje ovih noći novotarija u islamu. Također,
ozvaničenje ovih noći sa nekim od ibadeta je
pokuđena
novotarija,
zatim
nije
dozvoljeno
obilježavanje i proslava dvadeset i sedme noći mjeseca
redžeba, za koju mnogi misle da je noć isra' a i
mi'radža, kao što nije dozvoljeno da se ista ozvaniči
nekim ibadetom. Ovo sve važi u slučaju da nam je
poznat tačan datum te noći. A šta onda reći za sve to
ako znamo da se tačan datum toj noći i ne zna?
Mišljenje da ta noć pada na dvadeset i sedmu noć
redžeba je potpuno netačno i nema osnove u
vjerodostojnim hadisima.
Lijepo se izrazio onaj ko je rekao:
Najbolja stvar je uputa prethodnika
A najgore stvari su izmišljene novotarije...
A Allaha molimo da nas i ostale mus.limane u pu ti na
pridržavanje sunneta i ustrajnost na tome a da nas
39
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
sačuva
od onoga što se suprostavlja sunnetu, zaista je
On plemenit...
I neka je mir i spas od Allaha na Njegova roba i
poslanjka Muhammeda, njegovu porodicu i sve
ashabe ...
* * * *
NEGiRANjE izM i šljENi~ SNOVA ŠEj~A A~MEdA,
čuvARA PoslANikovE džAMijE u MEdiNi
40
41
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
NEGiRANjE izMišljENiH SNOVA ŠEjHA AHMEdA,
čuvARA PoslANikovE ,~, džAMijE u MEdiNi
Od Abdulaziza b. Abdullaha b. Baza, onome do koga
dopre ova poslanica od muslimana, neka ih Allah
sačuva u islamu, i neka mene i njih sačuva od lažaca,
neznalica i ološa. Amin.
Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu,
a zatim:
Do mene je dospjelo pismo koje se pripisuje izvjesnom
šejhu Ahmedu, slugi časnog Poslanikovog harema pod
naslovom: "Ovo je vasijjet iz Medine Munevvere od šejha
Ahmeda sluge časnog Poslanikovog harema... " U njemu
stoji: "Na noć petka nisam spavao, učio sam časni Kur'an i
nakon što sam proučio Allahova lijepa imena pripremio sam
se da spavam, i onda sam vidio Poslanika sallallahu alejhi ve
sellem, koji je došao sa kur'anskim ajetima i časnim
propisima kao milost svijetu, naš miljenik Muhammed,
sallallahu alejhi ve sellem. On reče: "O šejh Ahmede!"
Rekoh: "Odazivam ti se, o Allahov poslaniče, ti koji si
načasnije stvorenje. lt Pa mi reče: lt Ja sam postiđen zbog
onoga što ljudi rade od ružnih djela i ne mogu da se
susretnem sa svojim Gospodarom niti melekima jer od
42
43
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
džume do džume umire stotinu šezdeset hiljada ljudi u
nevjerstvu." Zatim je spomenuo neke grijehe u koje
ljudi zapadaju. Zatim reče: "Ovaj vasijjet je milost
ljudima od Silnog i Uzvišenog". Potom je spomenuo
neke predznake Sudnjeg dana, te je rekao: "Obavijesti
ih, šejh Ahmede, o ovom vasijjeht, jer ono je prenešeno
perom koje piše kader u levhi malifuzu. Onaj ko ga napiše i
prenese od mjesta do mjesta, od zemlje do zemlje, bzce mu
sagrađen dvorac u Džennetu. A onaj ko ga ne napiše i ne
pošalje dalje, biće mu uskraćen moj šefa'at-zauzimanje na
Sudnjem dan u. Onaj ko ga napiše a siromašan je, Allah će
ga obogatiti, a ako bude zadužen Allah će mu riješiti dugove.
A onaj ko bude imao grijeha Allah će oprostiti i njemu i
njegovim roditeljima uz berićet ovog vasijjeta. Onaj koga ne
napiše od Allahovih robova lice će mu pocrniti i na
dunja luku i na Ahiretu." Zatim je rekao: "Zaklinjem se
Uzvišenim Allahom (ovo je ponovio tri puta), da je ovo
istina. Ako sam slagao, neka napustim ovaj svijet kao kafir.
Onaj ko povjeruje u ovaj vasijjet spasit će se od vatre
džehennemske, a onaj ko ne povjeruje učinio je nevjerstvo."
pripremio za spavanje, tj na javi. Ovaj lažov i novvtar
izmislio je više stvari iz kojih se jasno vidi da su laž i
netačne. U ovom članku upozorit ćemo na neke od
njih, ako Bog da. Zadnjih godina sam upozoravao i
objašnjavao da je ovaj vasijjet čista laž, pa ;->ošto sam
pročitao ovu zadnju verziju odlučio sam da to i
napišem s obzirom da se radi o pokvarenoj stvari i o
ozbiljnoj laži i potvori na Poslanika, sallallahu alejhi ve
sellem. Mislio sam da ovu laž neće prihvatiti niko ko
ima i malo pameti ili ko posjeduje i trun vjere u sebi.
Međutim, neka braća su me obavijestila da su neki u
njega i povjerovali. Tako sam uvidio da je obaveza na
učenim ljudima da se pismeno oglase po tom pitanju i
da dokažu da je taj vasijjet netačan . te da je potvora na
Poslanika, sal/allahu alejhi ve se/lem, kako se ubuduće ne
bi neko poveo za njim. Ko god dublje razmisli od
uleme i vjernika ili od ljudi čis te, prirodne naravi i
zdrave pameti uvidjet će da je ovaj vasijjet laž i
potvora iz više razloga.
Ovo je ukratko o lažnom vasijjetu Poslanika, sallallahu
alejhi ve selle711. Ovu oporuku smo čuli mnogo puta u
više godina kako se širi među ljudima. Pojedini iskazi
ovog vasijjeta su kontradiktorni među sobno. U jednoj
od verzija ovog vasijjeta lažac kaže da je vidio
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u snu gdje mu je i
predao pomenuti vasijjet. U ovoj posljednjoj verziji,
koju smo spomenuli, ovaj lažov je sebi umislio da je
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vidio kada se
Pitao sam neke od rođaka šejha Ahmeda, kome se
pripisuje ova izmišljotina u pomenutom vasijjetu, pa
su mi odgovorili da je to laž na šejha Ahmeda, te da on
to uopšte nije ni rekao. Rekli su nam da je šejh Ahmed
odavno umro. A ako bi smo i rekli da ovaj vasijjet
polječe od šejha Ahmeda ili onoga koje sebi umislio da
je vidio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u snu ili na
javi i da mu je oporučio ovaj vasijjet, mi srno ubjeđeni
da je on lažac ili mu je to oporučio sam šejtan, a ne
44
45
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iz više razloga. Od
njih su:
njegov plemeniti lik zaista ga je vidio, jer šejtan se ne
može pojaviti u njegovom liku. Ovo je potvrđeno u
vjerodostojnim hadisima. Međutim, nečija tvrdnja da
je vidio Poslanika, sallallahu alejhi ve sell em, se ne prima
tek tako. Obaveza je provjeriti iman snoviditelja,
preciznost,
njegovu
iskrenost,
pravednost,
vjeroispovjest i povjerenje, te da li je Poslanika,
sallallahu alejhi ve sellem, zaista, vidio u njegovom liku
ili ne. Otuda, ako neko prenosi hadis od Poslanika,
sallallahu alejhi ve sellem, koji je izgovorio za vrijeme
svoga života u lanacu prenosilaca gdje svi prenosioci
nisu pouzdani, pravedni i precizni, taj hadis nije
punovažan i na njega se ne može osloniti. Pa ako je
ha dis i prenešen u lancu gdje su svi prenosioci·
pouzdani i precizni, ali se suprotstavlja drugom
hadisu čiji su prenosioci pouzdaniji i precizniji, a
nikako ih nije moguće spojiti, onda je jedan od njih
mensuh-derogiran, i po njemu se ne radi. Dr ugi se
smatra nasihom-derogirajućirn, i po njemu se radi
ukoliko je to moguće uz određene uslove. A ako nije
moguće raspoznati nasih od mensuh i nije moguće
spojiti obe predaje, onda je obaveza ostaviti predaju
čiji su prenosioci manje pouzdani. Taj se~ hadis smatra
šazom, i po njemu se ne radi. Ako se ovako postupa sa
hadisom čiji su prenosioci poznati i pouzdani, šta reći
za vasijjet koji se pripisuje Poslaniku, sallallahu alejhi ve
sellem, čiji je autor potpuno nepoznat. Nije nam
poznata njegova pravednost, povjerenje ... Na ovakvu
predaju se uopšte i ne osvrće niti se prima. Sve ovo u
slučaju da ovakva predaja ne sadrži nešto što se ne
Prvo. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se ne može
vidjeti na javi od kako je preselio na ahiret. Pa onaj ko
misli od neznalica sufija da je vidio Poslanika,
sallallahu alejhi ve sellem, na javi ili da prisustvuje
mevludu i sl. taj je uveliko obmanjen i čini veliku
grešku. On se suprostavio Kur'anu, sunnetu i idžma' u
učenjaka, jer mrtvi će iz svojih kaburova izići na
Sudnjem danu, a ne na ovom svijetu.
Kao što kaže Uzvišeni Allah:
.•• •) A.:.Liill •• • ·-<~t , . · . -~·:.1 ill!".)~ ·-<~t <•.\
( •u~
. .- f'~ r-. f-l u-"'*'"" . . r-""· h
"Vi ćete , poslije t oga, pomrijeti, zatim ćete, na onom
svij etu, oživljeni biti.u31
Uzvišeni nas je obavjestio da će proživljenje mrtvih biti
na Sudnjem danu, a ne na dunjaluku. Onaj ko kaže
suprotno tome, taj je pravi lažac ili obmanuti lažac. Taj
ne poznaje istinu na kojoj su bili prvaci ovog ummeta
od ashaba i tabi'ina.
Drugo: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne govori
osim istinu, kako za života tako i poslije smrti. Ovaj
vasijjet se očito suprotstavlja šerijatu na više načina,
kao što ćemo to i navesti. Poslanika, sallallahu alejhi ve
sellem, je moguće vidjeti u snu. Onaj ko vidi u snu
31
46
Sura El-Mu ' minun, 15. i 16. ajet
47
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
suprostavlja šerijatu. A šta reći za vasijjet, koji je pun
stvari koje upu ćuju na to da je on izmišljen i laž na
Poslanika, sal/allahu alejhi ve sellem. Također, sadrži
stvari koje su novine u vjeri i koje Allah nije propisao.
A Poslanik, sallal/ahu alejhi ve sellem, kaže:
"Ko kaže na mene ono što nisam rekao neka pripremi
.
seb t. m;esto
u va tri'. "32
Ovaj lažac je u pomenutom vasijjetu rekao na
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ono što on njje
rekao, i iznio je jasne i opasne laži na Poslanika,
sallallahu alejhi vc sellem, te je time zaslužio ovu
prijetnju koja je spomenuta u hadisu. On istinski
zaslu žuje ovu kaznu ako se ne pokaje i ne obznani
ljudima da je taj vasijjet slagao na Poslanika, sallallahu
alejhi ve sellem, jer onaj ko izmisli neku laž pripisujuću
je vjeri, te je proširi među ljudima njegova tevba neće
biti ispravna, sve dok se javno ne pokaje kako bi ljudi
znali da se odriče laži koju je izmislio. Uzvišeni kaže:
,r
ur
Co •~. u:"
•. LS '"'e-'
\'. .J .w~l
.'.-\~·. ·. ~l ~.,)
•. . t,P. U"ill!• ;\.tj
.. .
_. ·.
U:O Y·'l Co •.
LJ~
LJ:t LJ,
'Y.J-l'l~• .Jt_s l ~.J
••·· l ~.J
-~1' -1· l·~ ·.~~ \JI· .Uli ~·.~:.t": ~l ~·.~:.t".~!
Y. LJ:!_
• LJ_,..".... ~.J
~ • .J
1..-l~l
•.• ·.1
, • -'1 U. 'r!:11 u1·.J~
( ~J'
"Oni koji budu tajili jasne dokaze, koj e smo Mi objavili, i
pravi put, koji smo u Knjizi ljudima označil i , njih će Allah
prokleti, a prokleće ih i oni koji imaju pravo da proklinju.
Ovaj ha dis je prenešen u više predaja. Od njih je i slijedeća: " Ko
slaže na mene namjerno, neka pripremi sebi mjesto u vatri." A
prenosi ga imam Ahmed, Tirmizija, Nesaija i lbn-Madžc. Sve te
predaje su vjerodostojne.
0
rostiću
is~olje,
samo onima koji se pokaju i poprave i to javno
a Ja primam pokajanje i Ja sam milostiv." 33
Allah, dželle ša'nuhu, je u ovom ajetu obznanio da neće
primiti tevbu. onom_e ko}_i krije_ vis~nu, osi~ ako .. se
popravi i to Javno lS~OlJL. Uzvtseru .Allah Je SvoJim
robovima upotpunio VJeru t blagodati sa poslanstvom
Svoga Poslanika Muhammeda, sa_llallahu. ~~ejhi ve
sellem, koji je došao sa potpunim šeri]atom, 1 ruJe umro
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a da nije prije toga
jasno dostavio i objasnio propise vjere.
Kaže Uzvišeni:
"Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju
prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam
bude vjera.1134
Autor ovog vasijjeta dolazi nam četrnaest vijekova
nakon što je objavljen šerijat, obmanjuje ljude u
njihovoj vjeri i propisuje im novu vjeru. I ne samo to,
onaj ko se prihvati njegova šerijata ući će u Džennet, a
ko odbije ući će u vatru. Time želi da uzdigne ovaj
vasijjet iznad Kur' ana i da ga učini vrijednijim. Tako
on između ostalog kaže:
32
48
33
34
Sura EI-Bekara, 159. i L60. ajet
Sura EI-Maida, 3. ajet
49
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
"Onaj ko ga napiše i prenese od mjesta do mjesta, od zemlje
do zemlje, biće mu sagrađen dvorac u džennetu. A onaj ko
ga ne napiše i ne pošalje dalje, biće mu uskraćen moj šefa'atzauzimanje na Sudnjem danu."
Ovo je najprljavija laž i ujedno najjasniji dokaz da je
ovaj vasijjet lažan. Također, ovaj dio govori o
bestidnosti ovog lašca i veličini laži kojom se poslužio,
jer onaj ko napiše Kur'an časni i prenese od mjesta do
mjesta, ili od zemlje do zemlje, neće postići ovu
nagradu ako ne radi po njemu. Pa kako onda da pisac i
prenosioc ove izmišljotine to postigne? Onaj ko ne
prepiše Kur'an i ne pošalje ga od mjesta do mjesta,
neće mu biti uskraćen šefa' at Poslanika, sallallahu alejhi
ve sellem, ako bude vjerovao u njega i slijedio šerijat sa
kojim je došao. Da je spomenuo samo ovo, dovoljan je
dokaz patvorenosti i neispravnosti pomenutog
vasijjeta. Također, ovaj dio ukazuje na bestidnost i
zaglupljenost njegovog autora, koji se usudio da
napiše ovako nešto, a znano je ono sa čime je došao
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, od Upute i pravog
pu ta. U ovom vasijjetu su i druge stvari pored onoga
što smo spomenuli, a koje upućuju na laž i njegovu
neispravnost. Ako bi se ovaj lažac zakleo i hiljadu
pu ta, ili više od toga da je vasijjet istinit, te da u
suprotnom prizove na sebe najtežu kaznu tvrdeći da je
iskren, on nije iskren, a vasijjet nije vjerodostojan! Tako
mi Allaha i još jednom, tako mi Allaha, ovaj vasijjet
spada u najveće laži i pokvarenjaštvo. Allaha
pozivamo za svjedoka i prisutne meleke i svakog ko je
pročitao ovo pismo od muslimana, svjedočanstvom sa
50
kojim ćemo susresti našeg Gospodara, da je ovaj
vasijjet laž i izmišljotina na Poslanika ,sallallahu alejhi
ve sellem. A Allaha molimo da ponizi autora lašca i
onoga ko je radio na tome onako kako je to zaslužio.
Također na patvorenost ove oporuke ukazuju i druge
stvari. Od njih su:
Prvo: U njemu se kaže:
"Od džume do džume umire stotinu i šezdeset hiljada u
nevjerstvu. "
Ova vijest povlači za sobom tvrdnju da Poslanik,
sal/allahu alejhi ve sellem, poznaje gajb (nevidljivo) i
nepoznato. Objava je Poslaniku, sallallahu alejhi ve
sellem, davno prestala silaziti. On nije poznavao gajb ni
za svoga života, pa kako da ga poznaje nakon smrti,
jer Allah, dželle ša'nul!u, kaže:
Reci: "Ja vam ne kažem u mene su Allahove riznice, niti
meni je poznat nevidljivi svijet."35
I riječi Uzvišenog:
· · ~r~ uf
... • '.r.-. ~ ()'\
- ~W1 c,FlJAr-::
•j
( :uJI 'il i....UUI LY"J
Reci: "Niko, osim Allah, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna
što će se dogoditi."36
r
35
36
.,
Sura EI-En'am, 50. ajet
Sura En-Nem!, 65. ajet
51
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
Prenosi se u vjerodostojnom hadisu da je Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
"Na Sudnjem danu će neki ljudi biti udaljeni od mog
Havda, pa ću reći: O Gospodaru, moji drugovi, moji
drugovi. Pa će mi se reći: "Ti ne znaš šta su izmisli li
poslije tebe." Pa ću reći kao što je rekao dobri rob:
ostave uzroke i da ga nastave širiti među ljudima. Na
kraju on ga je i učinio uzrokom bogatstva, te
razriješenja dugova i oprosta grijeha. Utječemo se
Allahu, dželle ša'nuhu, od neispravnih uzroka i
pokornosti strastima i šejtanu.
Treće :
Njegove riječi:
0naj koga ne napiše od Allahovih robova lice će mu
pocrnjeti na dunjaluku i na Ahi retu."
Ovo je također prljava laž, koja ukazuje na lažnost
vasijjeta. Kako će pametan čovjek povjerovati u
ispravnost ovoga vasijjeta kada se prenosi od
nepoznatog čovjeka, četrnaest vijekova nakon što je
objavljen Kur'an, a koji se stavlja u usta Poslanika,
sallallalw alejlii ve se/lem. U njemu se tvrdi da će onome
ko ga ne napiše, pocmjeti lice na dunjaluku i na
~iretu, a ko ga napiše postat će bogat nakon
st rom~štva, riješit će mu se nagomilani dugovi i
oprosht će mu se grijesi. .. Slavljen ne ka si Gospodaru
ovo je očita potvo ra.JS Jasni dokazi i realnost svjedoče o
laži ovog novotara i grijehu koji je počinio prema
~lla_hu, dželle ša'nuhu, te o bestidnosti spram Njega i
l~ud1.' Mnoštvo je ljudi koji nisu prepisaJi ovaj vasijjet i
hc~ un nisu pocrnjela. Na drugoj strani veliki je broj
0~1h koji su ga mnogo puta prepisali, čiji broj ne zna
rnko osim Allaha, dželle ša'nuhu, a nisu se oslobodili
dugova i dalje su siromašni. Allahu se utječemo od
11
"l ja sam nad njima bdio dok sam među njima bio, a kad
s i mi Ti dušu uzeo, Ti s i ih jedi ni nadzirao; Ti nad svim
bdiš."37
Drugo: Njegove riječi:
"Onaj ko ga napiše, a siromašan je Allah će ga obogatiti, a
ako bude zadužen, Allah će mu riješiti dugove, a onaj ko
bude imao grijeha Allah će oprostiti njemu i njegovim
roditeljima uz berićet ovog vesijjeta ... itd.
Ovo je također velika laž i jasan dokaz da je vasijjet
lažan i izmišljen, te ujedno ukazuje na karakter autora
koji se očigledno ne stidi ni Allaha, dželle §a'nuhu, a ni
Njegovih robova, jer ove tri stvari koje je spomenuo,
ne mogu se postići čak ako bi neko prepisao i Kur' an
plemeniti! Pa šta reći tek za jedan izrnišljeni vasijjet?
Autor pokvarenjak je ovim htio obmanuti ljude, kako
bi se čvrsto vezali za ovaj vasijjet, te da se povedu za
njegovim izmišljenim vrijednostima, a da pri tome
37
Sura El-Maida, t t7.ajet
lK
Q
.
.
vo Je d1o kur'anskog ajeta. Pogledaj suru en-Nur, L6. ajet
52
53
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
bolesti srca i koprene od grijeha. Šerijat nije obećao
ovakvu nagradu onome ko prepiše najvredniju i
najuzvišeniju knjigu, a to je časni Kur' an, pa kako to
da onaj ko prepiše lažni vasijjet, zaradi pomenutu
nagradu?!A sasvim je vidljivo da pomenuti
dokumenat sadrži mnoštvo neispravnih stvari, neki od
njegovih dijelova su riječi kufra-nevjerstva. Neka je
slavljen Allah, dželle ša'nuhu, kako je samo blag prema
onima koji na Njega izmišljaju laži!
Četvrto: Riječi autora:
''Onaj ko povjeruje u ovaj vasijjet spasit će se od vatre
džehennemske, a onaj ko ne povjeruje učinio je nevjerstvo."
Ovo je također velika laž. Ovaj novator poziva sve
ljude da povjeruju u njegovu izmišljotinu i pri tome
lažno tvrdi da će se ljudi tako spasiti od vatre, a onaj
ko ne povjeruje da je time učinio nevjerstvo. Tako mi
Allaha, zaista je ovaj lažac pretjerao u lažima na
Allaha, dželle ša'nuhu, i tako mi Allaha nije na istini.
Onaj ko povjeruje u ovaj vasijjet zaslužuje nevjerstvo, a
ne onaj ko ne povjeruje, zato što je to pokvarena
izmišljotina i laž, koja nema nikakve veze sa istinom.
Mi svjedočimo da je ova oporuka laž i da je njen autor
lažac koji želi da ljudima propiše u vjeri ono što Allah
nije dozvolio. Time uvodi u vjeru ono što nije od nje, a
Allah je usavršio vjeru i upotpunio blagodat ovom
ummetu prije ove izmišljotine na četrnaest vijekova.
Zato obratite pažnju braćo, dragi čitaoci, ne dozvolite
sebi da povjerujete u slične izmišljotine, i ne dozvolite
da se slične stvari šire među vama. Istina je nurom
54
osviJ·etiJ·ena za onog ko traži istinu. Tražite
.
. istinu. sa
dokazima, pitajte učenjake šta vam J€ neJa~no ~ ne
vjerujte zakletva~a ~elikih lažaca,. jer p~okle~ Ib~1s se
zakleo vašim rodttelJrma (Ademu 1 Havt), da Im Je on
iskreni savjetnik, a on je najveći varalica i lažov.
Allah, dželle ša'nuhu, o tome kaže u suri el-E'araf
(
·.~tili ·U:'"'
. .l ~ t.r.
., ~tr )
.J
"l zaklinjaše im se: "Ja sam vam, zaista, savjetnik
iskreni!"39
Zato se pričuvajte njega i njegovih sljedbenika koji
izmišljaju. Koliko se puta krivo zakleo, koliko su se
samo puta njegovi sljedbenici krivo zakleli, i koliko su
puta prema Allahu, dželle ša'nuhu, ugovor prekršili?
Kako su samo uljepšali svoj govor pri zavođenju i
zabluđivanju!
Neka Allah mene i vas sačuva, a zatim sve muslimane
od zla šejtana, od .fitne-iskušenja zabluđivača, od onih
čija su srca bolesna, od obmana Allahovih neprijateljapokvarenjaka koji žele da utrnu Allahovo svijetlo
svojim ustima i od onih koji ljudima zamućuju vjeru, a
Allah će upotpuniti svoje svjetlo i pomoći svoju vjeru,
pa makar to ne bilo po volji Allahovim neprijateljima,
šejtanima i onima koji ih slijede od nevjernika i
bezbožnika.
39
sura EII-E'araf, 21. a.1et
.
55
OPASNOST OD PRAKTIKOVANJA NOVOTARIJA
A što se tiče grijeha koji su se proširili a koje je
spomenuo ovaj lažac, to je realnost. Časni Kur' an i
vjerodostojni hadisi su najozbiljnije upozorili n a te
grijehe. A u njima je jasna uputa i to je dovoljno.
Allaha molimo da popravi stanje muslimana, te
da ih pomogne u slijeđenju istine i da ustraju na njoj.
Molimo Ga da nas uputi na pokajanje od grijeha, a On
prima pokajanje i Samilostan je, i On je Svemoćan. Što
se tiče predznaka Sudnjeg dana koje je spomenu o, pa
u sunnetu je došlo pojašnjenje šta će se desiti od
predznaka Sudnjeg dana. Kur'an je također skrenuo
pažnju na neke od njih. Onaj ko želi da sazna više o
tome naći će to u posebnim poglavljima hadiskih
zbirki, kao i drugim knjigama koje su 11apisali lju di od
znanja i vjere. Ljudima nije potrebno da im o tome
govori ovaj novotar, ljudima nisu potrebne njegove
obmane koje zamotavaju laž u istinu. Dovoljan nam je
Allah i divan je On pomagač. Nema snage i moći osim
kod Uzvišenog. Hvala Allahu Gospodaru svijetova i
neka je spas i mir na Njegovog iskrenog i povjerljivog
roba i Poslanika, na njegovu porodicu i sve one koji ga
slijede u dobru do Sudnjeg dana.
) cfrcrgmenti iz sire cj;đlyđnog
fgha .Abdulazzzcr zbn .~azcr
«
* * * *
56
57
BIOGRAFIJA ŠEJHA ABDULAZIZA BIN BAZA
) FragDJenti iz sire uvaženog šejha
A bđulaziza ibn Baza (
Njegovo puno ime je Abdulaziz ibn Abdullah ibn
Abdurrahman ibn Muhammed ibn Abdullah Ali Baz.
Rođen je u Rijad u mjeseca Zul Hidžeta 1330 hidžretske
godine. Na početku svog života nije bio slijep. Kasnije,
priča šejh: "1346 h.g. me je pogodila očna bolest, te je moj
vid jako oslabio, da bi me 1350 h.g. godine u mjesecu
Muharremu skroz napustio i hvala Allahu na svakom
stanju." Dalje priča šejh: "Počeo sam tražiti znanje još u
ranom djetinjstvu . Ku.r' an sam naučio prije svoje zrelosti od
šejha Abdullaha ibn Mufejridža, zatim sam počeo učiti
šerijatske znanosti, arapski jezik i književnost kod više
šejhoval koji su tada živjeli u Rijadul kao što su:
-Šejh Muhammed ibn Abdulatif ibn Abdurrahman ibn
Hasan ibn šejh Muhammed ibn Abdulvehab l Allah bio sa
njima zadovoljan.
-Šejh Salih ibn Abdulaziz ibn Abdurrahman ibn Hasan ibn
šejh Muhammed ibn Abdulvehabl tadašnji kadija u Rijadu
Allah bio sa njima zadovoljan.
-Šejh Sad ibn Hamd ibn Atika, kadija u Rijadu l Allah mu
se smilovao.
-Šejh Hamd ibn Faris, povjerenik bejtul mala u Rijadu Allah
mu se smilovao.
-Šejh Sad Vekas El Buhari, jedan od učenjaka Mekke, kod
njega sanz učio znanosti Tedžvida, koje sam ponavljao dva
mjeseca.
-Uvaženi šejh Muhamed ibn Ibrahim ibn AbdulatifAli Šejh,
na čijim sam predavanjima stalno bio prisutan, i nije
58
59
BIOGRAFIJA ŠEJHA ABDULAZIZA BIN BAZA
BIOGRAFIJA ŠEJHA ABDULAZIZA BIN BAZA
mi ni jedan njegov ders prošao, da bi me kasnije uzeo za
svog "Dem0 (onaj koji čita šejhu pitanja i sl.) .
Zatim sam čitao pred njim sve predmete koje sam učio iz
hadisa, akide, fikha lingvistike i nasljednog prava, čitao sam
pred njim i iz tefsira, historije i sire Allahovog Poslanika,
sallallahu 'alejhi ve selem. Pred njim sam učio oko 10 god.
Većinu svog znanja sam od njega naučio.
11
ukrasni ogrtač na namazu i kada bi nekog zijaretio, na
oslu je nosio odjeću koja mu je bila oko 4 prsta iznad
~lanaka, jer je isbal smatrao haramom bilo to iz
oholosti ili ne. Govorio bi, isbal je haram a za onoga
koji to radi iz oholosti j~ još veći. ~ije~. J~dnog dana
dok je boravio u Mekk1 u za&:JOJ. trec1111 R~~ana
obukao je novi ogrtač, ne znaJUĆI da mu Je Ispod
članakaQer je bio slijep), pa mu neki čovjek priđe i
reče:
Iz šejhovog djetinjstva
Otac mu je preselio u ranom djetinjstvu, tako da ga se
on nije sjećao. Majka mu je preselila kada je imao 25
godina. Oni koji su ga poznavali još u djetinjstvu
pričaju da je bio slabe qelesne građe, da je prohodao
tek posle treće godine, to priča njegov sin Ahmed. Bio
je poznat po svojoj bogobojaznosti i vrlinama. Krasile
su ga divne osobine, velikodušnost i darežljivost.
Spominje šejh Sad ibn Abdulmuhsin Baz da Abdulaziz
bin Baz još dok je bio učenik kod šejhova, ako bi ga
neko poselamio, pozvao bi ga na ru čak ili večeru, volio
ih je lično poslužiti sa onim što mu se zadesilo u kući
od hrane, Allah bi mu u tome dao puno hajra. Šejh je
puno čitao, pisao i uvjek bi sebi pisao fusnote prije
·
nego je oslijepio.
Briga uvaženog šejha o vanjskom izgledu
Uvaženi šejh ,Allah mu se smilovao, puno je vodio
računa o svojoj vanjštini. Kratio je brkove, svaki dan se
je mirisao i vodio raćuna o svojoj odječi. Nosio bi šejh
ogrtač je danas ispod članaka, jeste li to
promijenili mišljenje o isbalu? Kada je to čuo šejh, skinuo
je svoj ogrtač i bac~o g.a na ze~ju.' Pa ~~če čovjek~:
Odnesi ga onome ko ce mz ga skratzh.; 1 za RIJad se vratio
ogrtača.
bez
Na donjoj vilici je imao malo brade i koju dlačicu sa
strane. Pa mu je neko jednom rekao zašto je ne bi
počešlja sa češljem. A on mu odgovori: Bojim se da će
mi otpasti i ovo malo dlaka što imam.
o šejllu, vaš
Odlike šejha Ibn Baza
-krasila ga je iskrenost
-začuđujuća blagost da onaj koji ga nije upoznao ne bi
u nju povjerovao
- pravednost u propisima, bilo prema onima koji mu
se suprotstavljaju ili ne
-čuvanje rodbinskih veza
- ne bi primao ni kakav haber osim od pouzdanih
osoba
- više bi šutio nego pričao
61
60
BIOGRAFIJA ŠEJHA ABDULAZIZA BIN BAZA
BIOGRAFIJA ŠEJHA ABDULAZIZA BIN BAZA
-"....
- puno je Allaha spominjao i upućivao mu dove
- ne bi se glasno smijao
- volio je miskine i saosjećao se sa njima, bila mu je čast
sa njima jesti
- ne bi zavidio ljudima na onom što mu je Allah
podario
-bio je optimista i nadao se Allahovoj pomoći
Ovo su samo neke od šejhovih mnogobrojnih osobina.
Še jhovo veličanj e i pra ktikovanje sunneta
Šejh je bio primjer u svojoj privrženosti i dosljednom
slijeđenju sunneta, tako da nema sunneta, a da ga šejh
nije radio. Mi ćemo spomenuti samo neke od njih:
-šejh je puno pazio na svoj namaz i gledao je da ga
maksimalno upotpuni
-puno je vodio računa o edebu razgovora i sijela
-vodio je računa o neparu prilikom jela, pa kada bi jeo
hurme, upitao bi: Koliko sam pojeo?; ako bi mu se reklo:
Šest.; onda bi pojeo još jednu,
-širio je selam i onima koje je poznavao a i nepoznatim
osobama,
-smatrao je da je od sunneta rukovanje prilikom
selama, a po dolasku nekoga sa puta, njegov pozdrav
bi bio još prisniji (grljenje).
Kaže Enes radiallahu 'anhu: Bili su ashabi Allahova
poslanika, kada bi se susretali rukovali bi se, a kada bi
dolazili sa pu ta grlili bi se.
62
Jednom je neki čovjek zagrlio šejha, a nije bio na
putovanju pa mu reče šejh: Sunnet je rukovanje ; pa reče
čovjek:
Ja te volim u ime Allaha, o šejhu. ; pa reče šejh : Sunnetu
se daje prednost nad ljubavi prema meni.
Poslove k oje je obavljao u va ž eni šejh
Prvi posao koji je preuzeo čejh, Allah mu se smilovao,
- to je kadiluk, bio je kadija u gradu Delem od godine
1357 h.g. do 1371 h.g. U to vrijeme bi šejh predvodio
narod u namazu, i držao hutbe i predavanja noću i
danju, mirio je zavađenje, dočekivao bi delegacije i one
koji bi mu dolazili u zijaret kao i one koji su tražili
znanje, vodio je šejh brigu o siromasima i muhtačima,
tako bi pisao odgovornim lju dima o svemu što je bilo
potrebno da se popravi u jednoj oblasti. Šejh je u tom
periodu okupio najveći broj svojih učenika medju
kojima je bilo uleme i kadija. Od njih su:
-šejh Rašid ibn Salih ibn Hunejn, koji je bio od kibaru
ulema (član vijeća velike uleme),
-šejh Abdullah ibn Hasan ibn Ku' ud, također član
kibaru
u lema,
-šejh Abdullah ibn Abdurrahman El-Kenhil, koji je bio
kadija na više mjesta,
-šejh Abdulatif ibn Sedid, kadija na više mjesta,
-šejh Seid ibn Abdullah ibn ' Ajaš.
63
BIOGRAFIJA ŠEJHA ABDULAZIZA BIN BAZA
BIOGRAFIJA ŠEJHA ABDULAZIZA BIN BAZA
~-
Djela uvaženog šejba
i njegov znanstveni uticaj
Uvaženi šejh je ostavio iza sebe mnogo djela i
znanstvenog uticaja, radilo se to o pisanom djelu ili
usmenom govoru, od toga je nešto štampano ali je
dobar dio toga i danas u r ukopisima. Spomenut ćemo
samo neka od njegovih djela:
-Opasnost praktikovanja novotarija (koju držite u
ruci),
-Fetve od šejha A bdulaziz ibn Baza, sakupio dr.
Muhammed Ibn Sad Es-Suvej'ir u 18 tomova,
-Džihad na Allahovom putu,
-Da 'va i ahlak daije,
-Obaveznost slijedjenja sunneta i kufr onog ko ga
porekne (na bosanski jezik preveo mr. Muharem
Omerclić).
Ovo su samo neki naslovi od mnogobrojnih koje je šejh
napisao.
-~~~================================~-kada je ušao u mesdžid vidio je da su mu postavili
posebnu sedžadu, on ju je ostavio po strani jer nije htio
da se razlikuje od ostalli1ljudi.
-Od primjera njegove skro1m1osti je bilo i to da nije
htio predvoditi namaz u mesdžidu koji je imao stalnog
imama.
-Od njegove skromnosti je i da se nije stidjeo reći 11ne
znam11 ,
-Nije prezirao da primi nasihat,
Jednog dana ga nazva mladić i reče: O uvaženi šejhu,
narodu je potrebna ulema koja će im odgovarati na pitanja
::.ato dajem prijedlog dn se u svakom gradu postavi muftija
kako bi se narodu olakšao pristup istini, pa reče šejh:
MnšaA/lnh, popravio te Allah, koliko imaš godina, reče: 13.
Šejh se onda okrenu svom tajniku, (sekretaru): Ovaj
prijedlog je dobar, napiši sekretaru kibarul ulema da ovaj
prijedlog razmatra /edžnn daime!(stalna komisija za
fetve), pa mu izdiktira kako će napisati.
Odnos šejha prema porodici
Skromnost uvaže nog šejba
Pored mnogobrojnih poslova koje je obavljao bio je
šejhul-Islam svog vremena.
Od znakova njegove skromnosti je da nikada sebe nije
gledao drugačije nego kao običnog čovjeka.
-Nikada šejh nije odbio da čuje korist, (fajdu), od bilo
koga.
-Jednog dana imao je predavanje u jednom mesdžidu,
64
Šejh je imao dvije žene: Umu Abdullah i Umu Ahmed.
Od svake žene imao je po 2 sina i 3 ćerke. Činio im je
dobročinstvo, bio je milostiv prema njima i trudio se
da im ispuni njihovo pravo. Navest ćemo samo neke
primjere iz šejhovog porodičnog života.
Kada bi išao na neko duže putovanje, a ne bi poveo ni
jednu od svojih žena sa sobom, svakodnevno bi im se
javljao, čak bi im ponekad pričao gdje je i šta radi, npr.
danas smo ima li sastanak ovdje, sutra idemo tamo i sl.
65
BIOGRAFIJA ŠEJHA ABDULAZIZA BIN BAZA
Sve je to dokaz šejhovog truda da oživi sunnet
Poslanika, sallallahu alejhi we selem, prvo u svojoj
porodici, što danas mnogi zapostavljaju zaboravljajući
da je to u cjelokupnoj slagalici jedan veoma bitan dio
bez kojeg ne može da se složi slika jednog sljedbenika
sunneta.
Slj edeće priče saznajemo od šejhovog tajnika koji je sa
šejhom provodio puno vremena.
Desilo se, kada je trebao da p utuje sa jednom od
svojih žena da je ona zakasnila, a avion je ubrzo
trebao da poleti, ovo nam prenosi šejhov tajnik, dok su
njih dvojica čekali, šejh je često pitao jesu li došli,
misleći na ženu i djecu i kada su se pojavili, nakon sat
vremena, nije se naljutio niti im je bilo kakvu ružnu
riječ rekao, već suprotno, tražio im je opravdanje jer je
znao da nisu zakasnili bez razloga.
Dok sam sjedio sa šejhom u pauzi između dva
sastanka, talefon je zazvonio, bila je to moja porodica,
želio sam da što brže završim razgovor jer vrijeme nije
dozvoljavale da odužim, a i sastanak je ubrzo trebao
početi, a to je moja žena znala. Ona me je upitala da li
ćeš večerati s
nama, odgovorio sam, Ne, tako se
završio razgovor. Onda me je šejh upitao: Da li si
završio razgovor? Odgovorio sam: Da. Onda mi je on
rekao: Allah ti se smilovao. Kakav je to razgovor! Zar tako
priča te sa vašim porodicama? Pa sam se ja počeo pravdati
da sam odgovorio na ono što sam pitan a i ograničeni
smo vremenom. Pa je šejh rekao :
La havle ve la kuvvete illa billah. Najbolji od vas je onaj koji
je najbolji prema svojoj porodici.
66
BIOGRAFIJA ŠEJHA ABDUlAZIZA BIN BAZA
Šejh i džihad na Allahovom putu
šejh je važio za vjesnika džihada u ovom stoljeću,
mada je sam bio slijep, a za slijepog nema smetnje da
ne ide u džihad (11 ve lejse ala ela'ma haredžun 11 ). Imao
je odlučujući značaj u periodu džihada. Sav svoj trud i
snagu ulagao je na pozivanju ljudi da pomognu
džihad svojim životima i imecima. Ustrajavao je u
svojim pozivima, a kada bi čuo za džihad u nekom
mjestu, on bi bio prvi koji je pomagao i pozivao ljude u
njega. Potsticao je muslimane da ne škrtare, da
pomognu koliko god mogu džihad i mudžahedine,
podsjećajući ih na vrijednost džihada i nagrade za one
koji ga pomognu. Ako bi čuo za razdor u redovima
mud žahida, pisao bi im i savjetovao ih da se drže
džemata, podsjećao ih na vrijednost džihada, lijepim
riječima bi ih molio da se čuvaju šej tanovih spletki,
upozoravajući ih na štetnost podjele džemata. Danas
se muslimani s ponosom sjećaju njegovih stavova o
džihadu u Afganistanu, Kašmiru, Bosni i Hercegovini,
Kosovu, Čečeniji, Filipinima i dr. Njegovi savjeti
upućeni mudžahidima da ujedine saffove i da se
zajedničkim snagama bore za svoj opstanak i
opstanak svog naroda i dalje ostavljaju dubok trag na
one koji ih čitaj u .
Primjeri koji nam oslikavaju njegovu
brigu za najboljim ljudima ovog ummeta
Kada je čuo da postoji nesloga medu vođama
Nganistanskih mudžahida, odmah je odlučio da lično
67
BIOGRAFIJA ŠEJHA ABDULAZIZA BIN BAZA
BIOGRAFIJA ŠEJHA ABDULAZIZA BIN BAZA
otputuje i da se sastane sa nji_ho~i~ -~ođama da bi
pokušao na najljepši način da U]ed1ru nJiho:e sta~ove.
Lično je otputovao u Pakistan, kako b1 stup10 u
kontakt sa tadašnjim vođama mudžahida Sejafom,
Kalbudinom, Burhanudinom i da bi izgladio odnose
između njih i Džemilurahmana, što je i u spi?. Šejho:~
snaga i entuzijazam nisu ga nikad napuštali. ~ SVOJ?J
dubokoj starosti u vrijeme rata na Kosovu, Ja~o Je
preko sredstava javnog informisanja po~~ao ~ve l~ude
da pomognu svojim životima i svoprn rmeCima
muslimane na Kosovu.
Zadnji dani šejhovog života
Pred kraj svog života šejh je otišao sa svojim sinom
kod doktora da izvrši neke analize. Doktor je
razgovarao sa njegovim sinom i objasnio mu da je
šejhovo zdravstveno stanje zabrinjavajuće te da treba
da ga savjetuje da se odmara i da manje r~di. Kad s~
došli kući sin mu je prenio doktorove saVJete, moleĆI
ga da manje drži dersove da sve svoje n;n_og?brojne
aktivnosti oko dawe svede na minimum. SeJh Je samo
ćutao, njegov tajnik nam prenosi: Bio sam prisutan kad
se taj dijalog odvijao, kada je mu je sin otišao šejh je rekao
sve je to hajr i nastavio po svome.
Citirat ćemo njegovu poznatu izjavu, kada bi ga upitali
odakle ti tolika snaga da postigneš raditi sve te
poslove. On bi im odgovarao:
"AKO JE DUŠA ZADOVOLJNA TIJELO SE NE MOZE
v
UMORITI."
68
To je bio radnik, koji u s~~jim pozni~. g~dina~a sa
kompliciranim bolestima ru Jedan dan mJe IZostaJaO sa
posla. Zadnji ders koji je održao trajao je 3 sata, od
posle sabah namza ?a sve do 8 sa~ izjutra. ~~o je to
ponedeljak 17.1. s;~cam_ se da me ;e pzta~; pnca na_m
njegov tajnik; Koliko ;e sa h? Rekao sam da Je 8, rekao J~:
Pogledaj malo bolje da nije 7, potvrdio s~ da)e 8. Še)~
mi je tihim tonom rekao: Nisam znao dn ;e vec 8, znan;a
je puno, a vrijeme brzo prolazi bez našeg zna~ja. ~adnji
radni radni dan mu je bio 18.1. Abdulazz1z bm Baz
preselio je na ahiret u svojoj 90 godini, prije sabah
namaza 27.1.1420. hidžretske. Vjest o njegovoj smrti
brzo se raširila islamskim svijetom. Preselio je nosilac
baklje islama, onaj koji nikada nije zaboravljao svoju
ugroženu braću u islamu po cijelom svijetu, strasni
pristalica džihada i još toliko krasnih osobina koje ne
možemo sada sve napisati o nasem šejhu.
Dženazu mu je klanjao Muhammed Sebil u prepunom
haremu, hatib i ima m harema u Mekki, gdje je i
ukopan. Priča nam njegov tajnik Muhammed Musa
el-Musa dok sam posmatrao taj veličanstveni prizor,
ogromnu skupinu ljudi koja je jecala za njim, sjetio
sam se šejhovi riječi, koje je rekao prije 15 godina, kada
su mu neki ljudi loše namjere došli i rekli: Tvoja
obaveza je mnogo veća od one koju izvržavaš, zato što ti
imaš poziciju i trebaš biti uzor. Šta su oni znali o
njegovim obavezama! Ove su riječi ostavile dubok trag
na šejha, nije im se želio pravdati već je rekao:
.
Upoznat ćete me posle moje smrti, kao što su upoznal_z
Muhammeda ibn Ibrahima tek posle njegove smrti.
!
69
BIOGRAFIJA ŠEJHA ABDULAZIZA BIN BAZA
BIOGRAFIJA ŠEJHA ABDULAZIZA BIN BAZA
Prenosimo samo neke od rm1ogobrojnih naslova koji
su osvanuli u novinama posle šejhove smrti:
-50 hiljada muslimana je pratilo dženazu ibn Bazza,
vojska i policija su regulisali ulazak dženaze u Harem
Mekke.
-Islamski univerzitet u Medini plače za svojim bivšim
rektorom.
(S ponosom se sjećaju studenti u Medini priča svojih
kolega, kako je šejh ibn Baz obilazio studenske
domove i lično razgovarao sa studentima o njihovim
potrebama.)
-Islamski velikani su plakali kada su ugledali mrtvo
~elo bin Baza.
Za kraj sam ostavio priču iz šejhovog života, koju nam
pri ča Musa el-Mu sa, a koja nam najbolje odslikava
veličinu
tog ne svakidašnjeg čovjeka, njegovu
bogobojaznost i brigu za namazom u džematu.
Imali smo zakazano poslije sabah namaza sa šejhom,
ali se on toga jutra nije pojavio na sabahu u džamiji, pa
smo otišli kod njega kući i pokucali mu na vrata. Prvo
što nas je upitao o vremenu, pa smo mu rekli da je
sabah u džem.atu već klanjat. Cijelu noć je radio i
kasno je legao, poslije noćnog namaza, prilegao je na
svoju desnu stranu da pričeka sabah, a nije nikoga bilo
ko bi ga probudio iz sna radi namaza. Kada je saznao
da su ljudi već klanjali sabah rekao je svojoj dvojici
prijatalja Abdurrahmanu El-'Atiku i Hamedu ibn
Muhammedu En-Nasiru: Ovo je prvi put da mi prođe
sabah u džemaht, a i Poslanik, sallallnhu 'alejhi ve selem, je
prespnvao sabah u bici nn Hajberu, pn je naredio da se
vojska prebaci sa tog mjesta na drugo mjesto i dodao je alejhi
selam da je u tom mjestu šejtan.
Iz ovog primjera vidimo da Abdulaziz ibn Baz nikada
nije propustio sabah namaz u džematu, osim jednom u
svom
životu.
70
Prema knjzi "Dževanibu min sireti el imami Abdulaziz
Baz"
ibn
Po predaji: Muhamed Musa el-Musa
Autor: Muhamed ibn Ibrahim El Hamd
Priredili:
Džani Ljuca i
Admir Zekić
71
BIOGRAFIJA ŠEJHA ABDULAZIZA BIN BAZA
~~~~~~~======~==============~
Riječnik
izraza
Batil - Pokvareno, netačno, neispravno.
Bida'- Isto što i novina/novotarija.
Da'if - Slab hadis koji ne može poslužiti kao dokaz u
akidetu i fikhu.
Dž umhu.r - Misli se na već inu učenj aka.
Evlije- Misli se na Allahove štićenike.
Fit11a - Smutnja ili iskušenje.
Gajb -Tajno, nepozn ato i nevidljivo.
Havd - Poslanikove sallnllahu alejhi ve sellem vrelo na
Sudnjem danu.
Hulefa'u-r-rašidun - Pravedne halife, misli se na
četvericu prvih halifa: Ebu Bekra, Omera, Osmana i
Aliju radijnllnhu anhum.
'Ilijjun- Sedm o nebo u kome se nalaze duše vjernika.
Ovo je jedno od mišljenja. Drugo mišljenje je da je to
džennet.
Isra' - Noćno putovanje Poslanika iz Mekke do Kudsa.
lsrailijjat - Predaje koje vode porijeklo od jevreja. Ne
mogu poslužiti kao valjan šerijatski dokaz.
Levhi mahfuz - Knjiga k.c1dcr,1 i sudbine u kojoj je sve
zapisano.
M ensuh- Onaj koji je derogjran ili dokinut.
M evlud - Obred i sključivo vjerskog karaktera, misli se
na
obilježavanje rodendana Poslanika snllal/ahu alejhi ve
sellen1.
Mes'ela - Šerijatsko pravno pitanje.
72
73
Mevdu' - Lažan, apokrifan, izmišljen.
Mi'radž - Poslanikovo uzdignuće na nebo.
Nasih- Onaj koji dokida ili derogira.
Novotarija -Nova, izmišljena stvar u vjeri koja nema
osnove u vjerodostojnim šeri'atskim izvorima.
Sahih - Tačan, vjerodostojan i punovažan hadis koji se
može koristiti za dokazivanje u akidi, fikhu kao i
drugim disciplinama.
Selefus-salih - Ispravni prethodnici.
Šaz - Predaja koju prenosi pouzdan ravija, ali se
s~prostavlja drugoj predaji koja je vjerodostojnija od
nJe.
Šefa'at - Poslanikovo zauzimanje.
Tevatur- Predaja koju prenosi veliki broj prenosilaca,
a nemoguće
je da se ujedine na laži. To je najveći stepen
vjerodostojnosti.
Vadžib - Propis za čije izvršenje slijedi nagrada, a za
ostavljanje kazna.
SADRŽAJ
Prva poslanica ---------------------------5
Propis proslave Poslanikova rođendana-mevluda
Druga poslanica--------------Propis obilježavanja noći Isra' a i Mi'radža
17
Treća poslanica - - - - Propis obilježavanja noći polovine ša'bana
25
Ćetvrta
Poslanica---------------------41
Negiranje izmišljenih snova šejha Ahmeda čuvara
Poslanikove džamije u Medini
Fragmenti iz sire uvaženog šejha
Abdulaziza bin Baza
· - - - - - - - - -.57
.
'k.tzraza--------------------73
RiJecm
v
Sadržaj --------------------------------------------75
74
75
Download

PRVA POSLAT)fCA