Akademski
curriculum vitae
Personalne informacije
Ime I prezime
Šefkija Čović
E-mail/Web
Državljanstvo
Datum roĎenja
Pol
Sadašnje radno
mjesto/pozicija/zvanje
BiH
21.02.1934. godine
Muški
Profesor za užu naučnu oblast Obligaciono pravo I i II na Pravnom fakultetu u
Kiseljaku, Univerzitet u Travniku, profesor emeritus
Radno iskustvo
Datumi
Pozicija / zanimanje / zvanje
Danas
Profesor emeritus, uža naučna oblast Obligaciono pravo I i II ,
Osnovne odgovornosti I dužnosti
Naziv poslodavca
Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca
Datumi
Pozicija / zanimanje / zvanje
Pravni fakultet u Kiseljaku, Univerzitet u Travniku
Istraživanje i obrazovanje
1993.-2005.godine
Redovni profesor na predmetima Obligaciono pravo, Autorsko pravo i pravo industrijske svojine,
MeĎunarodno privredno pravo
Osnovne odgovornosti I dužnosti
Naziv poslodavca
Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca
Datumi
zvanje
Pozicija / zanimanje /
Pravni fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Istraživanje i obrazovanje
1976.-1991. godine
Vanredni profesor, redovan profesor (1983) za predmet Obligaciono pravo
Osnovne odgovornosti I dužnosti
Naziv poslodavca
Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca
Datumi
Pozicija / zanimanje / zvanje
Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“
Istraživanje i obrazovanje
1999.-2002. godine
Član uprane komisije Predstavničkog doma Parlamenta federacije BiH
Osnovne odgovornosti I dužnosti
Naziv poslodavca
Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca
Strana 1 - Curriculum vitae
Univerzitet u Travniku
Datumi
Pozicija / zanimanje / zvanje
1993.-2001. godine
Spoljni saradnik – ekspert Direkcije za poslove državne sukcesije Vlade RbiH u postupku sukcesije
bivše Jugoslavije
Osnovne odgovornosti I dužnosti
poslodavca
Naziv
Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca
Datumi
zvanje
Pozicija / zanimanje /
1970.-1993.. godine
Javni pravobranilac Grada Sarajevo, Kanton Sarajevo
Osnovne odgovornosti I dužnosti
Naziv poslodavca
Vrsta poslovne aktivnosti poslodavca
Edukacija i usavršavanje
Datumi
Do 1949. Osnovna škola
Stečena kvalifikacija
-
Oblast nauke i struke, stečena zvanja
i vještine
-
Ime i vrsta organizacije
Datumi
Stečena kvalifikacija
Oblast nauke i struke, stečena zvanja
i vještine
Ime i vrsta organizacije
Datumi
Stečena kvalifikacija
Oblast nauke i struke, stečena zvanja
i vještine
Ime i vrsta organizacije
Datumi
Stečena kvalifikacija
Oblast nauke i struke, stečena zvanja
i vještine
Ime i vrsta organizacije
Datumi
Stečena kvalifikacija
Strana 2 - Curriculum vitae
Osmogodišnja škola, Sarajevo
Od 1949-1953.
Obrazovanje
Gimnazija u Sarajevu
Od 1954-1959. dodiplomski studij
Dipl.pravnik
Obrazovanje
Pravni fakultet , Univerzitet u Sarajevu
Od 1963-1965. Postdiplomski studij,
Magistar pravnih nauka
Istraživanje i obrazovanje
Pravni fakultet, Univerziteta u Beogradu
Do 1976. Izrada doktorske disertacije,
Doktor pravnih nauka
Univerzitet u Travniku
Oblast nauke i struke, stečena zvanja
i vještine
Ime i vrsta organizacije
Istraživanje i obrazovanje
Pravni fakultet, Univerziteta u Beogradu
Naučni radovi u okviru
formalne edukacije
Naziv rada
Institucija na kojoj je rad izraĎen
Godina i mjesto
Komentar
Naziv rada
Institucija na kojoj je rad izraĎen
Godina i mjesto
Komentar
1.Magistarski rad
Isporuka i prijem robe u međunarodnoj kupoprodajii, Šefkija Čović, Magistarski rad, Pravni fakultet u
Beogradu, 1968 g.
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
1968,Beograd
2. Doktorska disertacija
Saobraznost isporuke robe sa ugovorom o međunarodnoj kupoprodaji, Šefkija Čović - Doktorska
disertacija, Pravni fakultet, Beograd, 1976 g.
.
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
1976, Beograd
-
Odabrane publikacije i
prezentacije
Naziv publikacije
Autori
Izdavač, godina i mjesto
Monografija:Saobraznost isporuke robe sa ugovorom o meĎunarodnoj kupoprodaji
Šefrija Čović, Svjetlost Sarajevo 1977 g.
Svjetlost Sarajevo, 1977
Kratak sadržaj
Naziv publikacije
Autori
Izdavač, godina i mjesto
Monografija: Modeli ugovora o poslovnoj saradnji sa inostranstvom sa komentarom
Šefkija Čović, koautor
Ekonomski institut Sarajevo, 1982
Kratak sadržaj
Naziv publikacije
Autori
Strana 3 - Curriculum vitae
Monografija: Pravno-ekonomska analiza jugoslovenskih propisa poslovne saradnje sa inostranstvom
Šefkija Čović, koautor
Univerzitet u Travniku
Izdavač, godina i mjesto
Ekonomski institut Sarajevo, 1983
Kratak sadržaj
Naziv publikacije
Autori
Izdavač, godina i mjesto
Monografija: UnapreĎenje poslovne saradnje sa inostranstvom
Šefkija Čović, koautor
Ekonomski institut Sarajevo, 1983
Kratak sadržaj
publikacije
Naziv
Autori
Izdavač, godina i mjesto
Monografija: Samoupravno organizovanje potrošača u robnom prometu
Šefkija Čović, koautor
Ekonomski institut Sarajevo, 1983
Kratak sadržaj
Naziv publikacije
Autori
Izdavač, godina i mjesto
Monografija: Organizacija poslovne saradnje sa informacionim sistemom
Šefkija Čović, koautor
Ekonomski institut Sarajevo, 1982
Kratak sadržaj
Naziv publikacije
Autori
Izdavač, godina i mjesto
Monografija: Pravno-ekonomska analiza jugoslovenskih propisa poslovne saradnje sa inostranstvom
Šefkija Čović, koautor
Ekonomski institut Sarajevo, 1983
Kratak sadržaj
Naziv publikacije
Autori
Izdavač, godina i mjesto
Studija-Samoupravno povezivanje RMK sa veleprometnim organizacijama
Šefkija Čović, koautor
Ekonomski institut Sarajevo, 1984
Kratak sadržaj
Naziv publikacije
Autori
Izdavač, godina i mjesto
Poslovno pravo-Company Law, univerzitetski udžbenik
Šefkija Čović
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu,2003
Kratak sadržaj
Strana 4 - Curriculum vitae
Univerzitet u Travniku
Članstvo u strukovnim
udruženjima
Strana 5 - Curriculum vitae
Univerzitet u Travniku
Download

Akademski curriculum vitae