INTEGRACIJA STANDARDIZOVANIH
MENADŽMENT SISTEMA U EKSTERNOJ
PROVERI UGOVORNIH LABORATORIJA
ZA KONTROLU KVALITETA
Autori: Mileusnić D., Marinković V., Majstorović V.
DRAGANA MILEUSNIĆ
GXP EXPERT DOO
BEOGRAD, 05.06.2014.
PROMENE KONCEPTA POSLOVANJA U
FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI
 Savremeno farmaceutsko tržište se iz godine u godinu značajno
menja, primoravajući farmaceutske kompanije da se fokusiraju
više nego ikada ranije kako na potrebe kupaca, tako i na
sopstvenu efikasnost.
 OSNOVNI CILJ
nastavak uspešnog tržišnog takmičenja na
lokalnom i globalnom planu.
 Sve je ređi tradicionalni koncept organizacije kreirane na
principu zajedničkog prostora za obavljanje određenih
aktivnosti, ljudi grupisanih prema vrstama poslova i
menadžerskih uloga nadzora i kontrole na istom proizvodnom
sajtu; funkcionisanje po principu aktivnosti (umrežavanje),
a ne mesta na kojima se ove aktivnosti obavljaju.
Sa aspekta
farmaceutske
industrije, osnovne
aktivnosti:
proizvodnja,
pakovanje i
kontrola kvaliteta,
sve češće se
obavljaju na
različitim
lokacijama, ili od
strane različitih
ugovornih partnera
– OUTSOURCE
REZULTAT PROMENA
Evropska i nacionalna regulativa u kontroli
kvaliteta lekova
Direktiva 91/356/EEZ, dopunjena i izmenjena
Direktivom 2003/94/EC za humane lekove,
Direktiva 91/412/EEC za veterinarske lekove
EudraLex, The Rules Governing Medicinal
Products in the European Union - Volume 4:
Good Manufacturing Practice for Medicinal
Products for Human and Veterinary Use
Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima,
“Sl.gl. RS” br.30/2010, Smernice Dobre
proizvođačke prakse, "Sl. gl. RS", br. 28/2008 i
35/2008 – ispr., "Sl. glasnik RS", br. 86/2010,
Pravilnici
OUTSOURCED AKTIVNOST
“Strateško korišćenje eksternih izvora za vršenje
aktivnosti tradicionalno obavljanih od strane
internog osoblja i resursa”.
 EU REGULATIVA:
Eudralex Vol.4 Part 1, Chapter 7 – Outsourced Activities,
revidirano u cilju usaglašavanja sa ICH Q10 (EMA):
“Ugovorna proizvodnja i analize”
“Outsorced activities”, 31.01.2013.
 NACIONALNA REGULATIVA: ugovorna aktivnost;
DPP, Poglavlje 7: Davalac ugovora (7.3-7.5), Primalac
ugovora (7.6-7.9), Ugovor (7.10-7.15).
 SRPS ISO 9001:2008 - “autsors”
Osnovni dodaci u revidiranim smernicama
 Ugovorne aktivnosti se posmatraju kao esencijalni




deo Sistema menadžmenta kvalitetom.
Davalac ugovora je "ultimativno odgovoran" za
uspostavljanje procesa koji obezbeđuju kontrolu ugovornih
aktivnosti.
Ovi procesi trebaju da “inkorporiraju principe
upravljanja rizikom u kvalitetu”.
Pre ugovornih aktivnosti, davalac ugovora vrši
sveobuhvatnu procenu primaoca ugovora u smislu
zakona, kompetencije i prihvatljivosti.
Nakon potpisivanja tehničkog ugovora i početka saradnje,
davalac ugovora mora kontinualno vršiti pregled kvaliteta
primaoca ugovora, uključujući “identifikaciju i
implementaciju bilo kog potrebnog poboljšanja”.
QMS
 Različiti sistemi upravljanja kvalitetom u
laboratorijama za kontrolu farmaceutskih proizvoda
 Uobičajeno, Sistem menadžmenta kvalitetom se
može podeliti u tri kategorije:
1. QMS koji se može sertifikovati (ISO 9001),
2. QMS koji se može akreditovati (ISO 17025) i
3. QMS koji je podložan autorizaciji i praćenju
od strane nadležnih autoriteta, odnosno
zakonodavnih tela (GMP).
EKSTERNA PROVERA (AUDIT)
Najčešći vid provere u farmaceutskoj industriji je
provera u odnosu na važeće smernice Dobre
proizvođačke prakse (cGMP).
CILJ RADA: Identifikacija zajedničkih elemenata
Dobre proizvođačke prakse i standarda
ISO 9001:2008 i ISO 17025:2005
u delu ugovorne kontrole kvaliteta,
na primeru provere dve laboratorije za QC
PROCEDURA ODABIRA UGOVORNE
LABORATORIJE ZA QC
Detaljna preliminarna procena kompetentnosti
laboratorije za uslužnu kontrolu kvaliteta
Provera GMP usaglašenosti laboratorije - audit
Formiranje i potpisivanje tehničkog ugovora
Zvanično odobravanje usluga QC
AUDIT AGENDA
1.0
2.0
3.0
• Cilj provere
• Obim provere
• Raspored provere
4.0 • Potrebna dokumentacija
5.0 • Pregled standarda u odnosu na koje se vrši procena
6.0
7.0
• Predlog dnevnog reda
• Način i rokovi izveštavanja
UPITNIK (checklist)
PIC/S Aide-Memoire: Inspection of pharmaceutical quality control
laboratories, PI 023–2, 25. sept. 2007
WHO Technical Report Series, No. 957, 2010, Annex 1: WHO good
practices for pharmaceutical quality control laboratories
cGMP, deo Dobra kontrolna laboratorijska praksa
Pravilnik o uslovima za proizvodnju lekova,"Sl. glasnik RS", br.
18/2012, deo Kontrolna laboratorija i Ugovorna kontrola kvaliteta
PDA Training and Research Institute: Auditing Pharmaceutical
Microbiology laboratories
ISO 9001:2008
ISO 17025:2005
PROVERA
 Uvodni sastanak
 Provera
 Završni sastanak
Od suštinskog značaja: utvrditi da li postoji dobro
uspostavljen Sistem menadžmenta kvalitetom,
koji zaista živi unutar organizacije i koga zaposleni
razumeju, primenjuju i obučeni su da rade u
skladu sa njim, uz stalnu težnju da se poboljšaju
performanse kvaliteta i unapredi sistem.
GMP upitnik za proveru Laboratorije za ugovornu kontrolu kvaliteta lekova
Predmet provere: NAZIV USTANOVE
R.
br.
Datum:
dd.mm.gggg
1.2
Reference
OPŠTI DEO
1.
1.1
Usaglašenost aktivnosti
DA/NE/N/P/ komentar
Pripremio:
Strana:
x/y
Opšte
informacije
Aktivnosti
definisane
tehničkim
ugovorom
Naziv ustanove:
Kontakt osoba: Ime, telefon, e-mail
Status QC laboratorije i aktivnosti na sajtu:
Dozvola nadležnog Ministarstva za
obavljanje delatnosti QC lab.za treća lica
Koliko često se vrši inspekcija od strane
nacionalne institucije?
cGMP 7.1.
7.13, 7.15
Neki drugi raspoloživ sertifikat (ISO, GMP)
Tehnički ugovor sa Proizvođačem; ko
usmerava aktivnosti u odnosu na ugovor
Obilazak prostorija za:
- fizičko-hemijsku kontrolu
- ispitivanje farmaceutsko-tehnoloških karakteristika
- ispitivanje mikrobiološke čistoće
- smeštaj uzoraka i dokumentacije
- čuvanje standarda i reagenasa
Napomena:
Neophodno je napraviti obilazak prostorija sa
fokusom na ključne aktivnosti. Provera
sprovedena samo iz kancelarije ne može dati
realne odgovore.
GMP upitnik za proveru Laboratorije za ugovornu kontrolu kvaliteta lekova
Predmet provere: NAZIV USTANOVE
R.
br.
Datum:
dd.mm.gggg
2.
Usaglašenost aktivnosti
DA/NE/N/P/ komentar
Pripremio:
Strana:
x/y
Reference
QA SISTEM
2.1
Opšte
2.2
Kontrola
dobavljača
2.3
Interne
provere,
CAPA
Važeća organizaciona šema
Upravljanje sistemom kvaliteta
Upravljanje dokumentacijom
Sistem kvaliteta, definicija politike kvaliteta.
Da li su dostupni dokumenti?
Ključno osoblje?
Kako su definisane odgovornosti, načini
izveštavanja?
Komunikacija između laboratorija?
- period pregleda (procedura, procesa)
Da li postoji pisana procedura odobravanja
dobavljača? Zapisi ako postoje.
Kontrola i odobravanje dobavljača reagenasa,
standarda i mikrobioloških podloga
Da li su definisani kriterijumi za odobravanje?
Plan internih provera
Kako se sprovodi, kako se izveštava?
Kako se implementiraju korektivne mere?
cGMP 1.2 , 1.4
2.6 , 2.7.
6.1 , Aneks 16,
4.1 – 4.11
ISO 17025 4.1, 4.2.
ISO 9001 4.1 , 4.2.1,
5.5.1, 5.5.3
cGMP 1.2, 4.14., 5.25,
Aneks 2 čl.25,
Aneks 8 čl.3
ISO 9001 4.2.4, 7.4.1
ISO 17025 4.6
cGMP 1.2, 9.1, 9.2, 9.3
ISO 17025 4.11 , 4.12,
4.14
ISO 9001 8.2.2, 8.5.2,
8.5.3
GMP upitnik za proveru Laboratorije za ugovornu kontrolu kvaliteta lekova
Predmet provere: NAZIV USTANOVE
R.
br.
Datum:
dd.mm.gggg
2.
Kontrola
izmena
2.6 Upravljanje
rizicima
3.
3.1
Reference
QA SISTEM
2.4 Trend analiza
2.5
Usaglašenost aktivnosti
DA/NE/N/P/ komentar
Pripremio:
Strana:
x/y
Rezultati / OOS rezultati
Da li se prate trendovi? Kako i ko vrši
procenu trendova? Da li postoji SOP?
Sistemske odgovornosti, follow up aktivnosti
Kako se izmene dokumentuju,sprovode,
kontrolišu?
Metode procene rizika / pristup
Da li su uključeni kritični parametri?
Kakva je veza sa procesima validacije?
cGMP 6.9
ISO 9001 8.4
ISO 17025 4.10
cGMP 1.3, Aneks 15
čl.43
ISO 9001 7.3.7
ISO 17025 4.3.3, 5.4.5
cGMP Aneks 15 čl.44
ISO 17025 4.12 Note 2
DOKUMENTACIJA
Opšte
informacije
Opis sistema (izrada, pregled, izdavanje,
distribucija, arhiviranje)
Rukovanje kontrolisanim kopijama
Čuvanje dokumenata (elektronski ili u papiru)
3.2 Laboratorijska Specifikacije
dokumentacija
SOPovi: Da li postoje procedure za
primopredaju uzoraka, testiranje, rukovanje
opremom i druge laboratorijske procese?
cGMP 4.1 – 4.11
Aneks 18 čl.6.7-6.10
ISO 17025 4.3
ISO 9001 4.2.3, 4.2.4
cGMP 4.1 – 4.3
ISO 17025 4.3.1
cGMP 4.4, 4.19-4.29,
4.15-4.18
GMP upitnik za proveru Laboratorije za ugovornu kontrolu kvaliteta lekova
Predmet provere: NAZIV USTANOVE
R.
br.
3.
Datum:
dd.mm.gggg
Usaglašenost aktivnosti
DA/NE/N/P/ komentar
Pripremio:
Strana:
x/y
Reference
DOKUMENTACIJA
3.2 Laboratorijska Upravljanje eksternom dokumentacijom
dokumentacija (specifikacije, analitički postupci)
- nastavak
Uputstva za rad, analitičke procedure – da li
su popunjena, potpisana, navedena
odstupanja?
Loog book-ovi
Kontrola i odobravanje dnevnika
Dnevnik prijema uzoraka
Dnevnik laboratorijskih ispitivanja
Dnevnik pripreme volumetrijskih rastvora
Dnevnik laboratorijske opreme
Sirovi podaci (hromatogrami, spektri,
rezultati), outprint-ovi
3.3
Sledljivost
Kako se postiže sledljivost (npr.od radnog
podataka
standarda do primarnog standarda)?
Praćenje uzoraka - Kako se beleži “istorija”
uzorka (dnevnik prijema, uslovi čuvanja,
rukovanje, bezbednost i t.d)
Sledljivost sirovih analitičkih podataka
cGMP 4.1-4.8
cGMP 4.15 – 4.18
cGMP 4.28-4.29
cGMP 4.8, 6.17
ISO 9001 7.5.3
ISO 17025 5.6
GMP upitnik za proveru Laboratorije za ugovornu kontrolu kvaliteta lekova
Predmet provere: NAZIV USTANOVE
R.
br.
Datum:
dd.mm.gggg
4.2
Reference
OSOBLJE
4.
4.1
Usaglašenost aktivnosti
DA/NE/N/P/ komentar
Pripremio:
Strana:
x/y
Opšte
Obuke
Broj zaposlenih, specificirano po pozicijama i
vrsti testova
QC Menadžer i ostalo ključno osoblje
Da li postoji dokument koji specificira
kvalifikacije, iskustva, dužnosti osoblja?
Sistem obuka, plan/program obuka
Obuka iz posebnih razloga
Dokumentacija o obukama
Procena efikasnosti obuka
Ko je odgovoran za planiranje i sprovođenje
obuka?
Da li je sproveden trening osoblja koje
sprovodi analize?
Ko može da vrši obuke (kvalifikacije)? Da li
je lista kompetentnog osoblja dostupna i
regularno ažurirana?
Da li je sproveden trening osoblja koje
sprovodi analize?
Koje specifične obuke se vrše – čišćenje
osetljivih instrumenata, održavanje?
cGMP 2.8, 2.9, 6.6
ISO 17025 5.2, 4.1.5
ISO 9001 6.2.1
cGMP 2.6, 2.8, 2.9,
2.10, 2.20, 7.1-7.3
ISO 9001 6.2.2
ISO 17025 5.2.1, 5.2.2
GMP upitnik za proveru Laboratorije za ugovornu kontrolu kvaliteta lekova
Predmet provere: NAZIV USTANOVE
R.
br.
Datum:
dd.mm.gggg
5.2
Reference
PROSTORIJE I OPREMA
5.
5.1
Usaglašenost aktivnosti
DA/NE/N/P/ komentar
Pripremio:
Strana:
x/y
Prostorije
Oprema
Lokacija QC laboratorije
Dizajn, raspored prostorija – gde se sprovode
hemijska i mikrobiološka ispitivanja?
Da li je laboratorijska oprema smeštena na
odgovarajućim mestima (čista oprema u čistoj
sobi?)
Prljava oprema? Pranje?
Kako su zaštićeni osetljivi instrumenti?
Prostorije za čuvanje dokumentacije, uzoraka,
standard
Da li postoji monitoring uslova čuvanja,
mikrobiološki monitoring kod razlivanja? Da
li su jasno označene prostorije?
Instrumenti - Da li postoji kratak opis
najznačajnijih komada opreme?
Puštanje instrumenata u rad (DQ, IQ, OQ, PQ)
- Relevantna validaciona dokumentacija.
SOPovi o kvalifikaciji, dokumentacija o svim
delovima opreme? Da li su jasno definisani
potrebni ambijentalni uslovi?
cGMP 3.26-3.29, 6.5,
6.6
ISO 9001 6.4
ISO 17025 5.3
cGMP 3.1,
4.8, 4.9, 3.44
cGMP 3.34 – 3.44
ISO 17025 5.5, 5.6, 5.3
cGMP 2.6
ISO 9001 6.4
GMP upitnik za proveru Laboratorije za ugovornu kontrolu kvaliteta lekova
Predmet provere: NAZIV USTANOVE
R.
br.
Datum:
dd.mm.gggg
Usaglašenost aktivnosti
DA/NE/N/P/ komentar
Pripremio:
Strana:
x/y
Reference
PROSTORIJE I OPREMA
5.
5.2
Oprema nastavak
5.3
Validacija
opreme
Kalibracija - Da li su definisane pisane
procedure kalibracije? Da li su zapisi o
kalibraciji raspoloživi? Definisani intervali
kalibracije? Označen kalibracioni status?
Dnevnici - Postoje za sve važne delove
opreme? Da li su podaci kompletni?
Čišćenje - Da li postoji SOP? Da li su
dostupni zapisi o čišćenju kritične opreme?
Da li postoje temperaturni zapisi
sterilizacionih ciklusa? Monitoring procesa
sterilizacije: hem./biološkim indikatorima?
Kvalifikacija opreme – IQ, OQ, PQ
sprovedena pre prve upotrebe? Definisani
intervali revalidacije?
URS postoji za opremu (zahtevi i
specifikacije)? Sprovedene relevantne
provere?
Postoje detalji o specifikacijama i
kriterijumima prihvatljivosti? Operateri su
prethodno obučeni?
ISO 9001 7.6
cGMP 2.6, Aneks 15
GMP upitnik za proveru Laboratorije za ugovornu kontrolu kvaliteta lekova
Predmet provere: NAZIV USTANOVE
R.
br.
Datum:
dd.mm.gggg
Usaglašenost aktivnosti
DA/NE/N/P/ komentar
Pripremio:
Strana:
x/y
Reference
PROSTORIJE I OPREMA
5.
5.3
Validacija
opreme nastavak
5.4
Održavanje
Dovoljno detalja o procedurama, materijalima
i sertifikovanim referentnim materijalima
postoji? Da li se rezultati zapisuju tako da
mogu da se procene trendovi? Ko vrši procenu
rezultata? Da li se sirovi podaci slažu sa
podacima u izveštaju? Da li su rezultati unutar
kriterijuma prihvatljivosti?
Sistem - Kako se održavanje planira, sprovodi
i dokumentuje? Da li su obuhvaćeni kritični
sistemi, oblasti, oprema? Koji deo je ugovorno
održavanje?
Preventivno i korektivno održavanje - Da li su
dostupni programi preventivnog i korektivnog
održavanja?
Da li postoji ugovorno održavanje? Ko
“pušta” opremu u rad nakon održavanja, za
upotrebu u laboratoriji?
Da li postoji raspored aktivnosti? Da li postoji
sistem formalne primopredaje opreme između
laboratorije i servisera?
cGMP 2.6, Aneks 15
cGMP 3.2
ISO 17025 5.5.3, 5.5.5,
5.5.6
GMP upitnik za proveru Laboratorije za ugovornu kontrolu kvaliteta lekova
Predmet provere: NAZIV USTANOVE
R.
br.
Datum:
dd.mm.gggg
Čišćenje
opreme
Sistem za čišćenje /sanitizaciju
Procedure i zapisi o čišćenju opreme
Validacija čišćenja opreme
Dezinfekcija inkubatora i frižidera
Ko čisti? Koji su intervali specificirani za
različite površine? SOP?
MATERIJALI I DOBAVLJAČI
6.
6.1
Reference
PROSTORIJE I OPREMA
5.
5.5
Usaglašenost aktivnosti
DA/NE/N/P/ komentar
Pripremio:
Strana:
x/y
Materijali
Laboratorijski standardi, reagensi - spisak
materijala koji se koriste za analize?
Kako se označavaju reagensi i standardi
(datum prijema naznačen na etiketi?) Uputstva
za upotrebu i čuvanje?
Referentni standardi – kako se rukuje, gde se
čuvaju, kako se označavaju?
Referentni sojevi (čuvanje, sledljivost)
Da li postoje primarni standardi?
Da li su označeni datum isteka roka upotrebe
nestabilnih reagenasa i hranljivih podloga na
etiketi, specifični uslovi čuvanja?
cGMP 6.19. 6.20. 6.21.
ISO 17025 5.6.3
GMP upitnik za proveru Laboratorije za ugovornu kontrolu kvaliteta lekova
Predmet provere: NAZIV USTANOVE
R.
br.
Datum:
dd.mm.gggg
6.2
Priprema podloga za ispitivanje mikrobiološke
čistoće. Provera sterilnosti Petri šolja?
Validacija podloge, zapisi o broju pasaža i
čuvanju farmakopejskih sojeva
mikroorganizama?
Voda i sistemi Kako se priprema voda za laboratorijsku
za vodu
upotrebu? Da li postoji specifikacija ove
vode? Koji kvalitet vode se koristi za
mikrobiološka ispitivanja?
Uzorkovanje vode
Koji testovi kvaliteta se sprovode za vodu
koja se koristi za različite vrste analiza?
Materijali nastavak
UZORCI
7.
7.1
Reference
MATERIJALI I DOBAVLJAČI
6.
6.1
Usaglašenost aktivnosti
DA/NE/N/P/ komentar
Pripremio:
Strana:
x/y
Uzorci
Rukovanje uzorcima – zaprimanje,
označavanje, raspoređivanje, kontejneri?
Uzorkovanje - pisana procedura? Da li se
angažuje treće lice za analizu? Definisane
odgovornosti rukovanja uzorcima? Koliko
dugo se čuvaju uzorci pre ispitivanja? Da li i
gde su definisani uslovi čuvanja uzoraka?
ISO 17025, 5.7, 5.8
cGMP 6.4, 6.14,
Aneks 8
GMP upitnik za proveru Laboratorije za ugovornu kontrolu kvaliteta lekova
Predmet provere: NAZIV USTANOVE
R.
br.
Datum:
dd.mm.gggg
8.2
Reference
ISPITIVANJA
8.
8.1
Usaglašenost aktivnosti
DA/NE/N/P/ komentar
Pripremio:
Strana:
x/y
Ispitivanje opšte
Specifikacije
8.3
Testiranje
uzoraka
8.4
Validacije
analitičkih
metoda
QC sistem – da li postoje pisane procedure o
sprovođenju testova?
Da li postoje specifikacije?
Koji materijali se oslobađaju na osnovu
sertifikata dobavljača?
Koje metode se koriste za testiranje:
standardizovane
(farmakopejske),
modifikovane ili in-house metode?
Kako se raspoređuje uzorak za ispitivanja
(fiziko-hemijska, mikrobiološka)?
Kako se definiše veličina uzorka?
Kako se čuvaju važeće revizije analitičkih
metoda?
Procedura validacije analitičkih metoda
Da li je validacija metoda deo VMP?
Da li postoji opšti SOP za validaciju metode?
Da li se formalno odobrava validacija metode?
Ko je odobrava?
cGMP 6.15 – 6.21
ISO 17025 5.4
cGMP 4.1 – 4.3
ISO 17025 4.6.2, 5.4.1
ISO 9001 7.2.1
cGMP 4.10, 5.31,
Aneks 8; 1.4, 6.14, 6.17
cGMP 4.10
ISO 9001 7.3.5, 7.3.6,
7.5.2
ISO 17025 5.4.5
GMP upitnik za proveru Laboratorije za ugovornu kontrolu kvaliteta lekova
Predmet provere: NAZIV USTANOVE
R.
br.
Datum:
dd.mm.gggg
Reference
ISPITIVANJA
8.
8.4
Usaglašenost aktivnosti
DA/NE/N/P/ komentar
Pripremio:
Strana:
x/y
Validacije
analitičkih
metoda nastavak
Validacija je kompletirana i dokumentovana u
svakom protokolu za parametre definisane u
ICH:
- preciznost
- intermedijerna preciznost
- tačnost
- specifičnost
- reproducibilnost
- linearnost (opseg)
- granica detekcije
- granica kvantifikacije
- robusnost (uključujući stabilnost
rastvora i kompatibilnost filtera)?
Da li je u SOPu ili protokolu dokumentovano:
kriterijumi prihvatljivosti za svaki parameter
su definisani i postignuti
- razvijena procedura ispitivanja pogodnosti
sistema
- kriterijumi prihvatljivosti za svaki parameter
pogodnosti sistema su definisani i postignuti
Validacija mikrobioloških metoda (EN ISO
16140), validacija mikrobioloških kitova.
Kako se radi transfer analitičkih metoda?
cGMP 4.10
ISO 9001 7.3.5, 7.3.6,
7.5.2
ISO 17025 5.4.5
GMP upitnik za proveru Laboratorije za ugovornu kontrolu kvaliteta lekova
Predmet provere: NAZIV USTANOVE
R.
br.
Datum:
dd.mm.gggg
Pripremio:
Usaglašenost aktivnosti
DA/NE/N/P/ komentar
Strana:
x/y
Reference
REZULTATI I ODOBRAVANJE REZULTATA
9.
9.1
Rukovanje
rezultatima
9.2
Rukovanje
OOS
rezultatima
Kako se sirovi rezultati transferišu u protokol
analize?
Da li analitičke rezultate pregleda odgovorna
osoba? Kako?
Kako i gde se čuvaju rezultati? Da li je
osigurana bezbednost podataka? Kako se
sprovodi kontrola izmena?
Ko je odgovoran za obradu rezultata i davanje
mišljenja?
Ko piše finalni protokol? Kako i gde se
arhiviraju sirovi rezultati?
Da li postoji procedura koja definiše
rukovanje OOS rezultatima?
Kako se sprovode ispitivanja razloga OOS
rezultata unutar laboratorije i van laboratorije
(greške operatera/opreme; greške vezane za
proces/proceduru)? Koja je procedura i ko je
odgovoran za izveštavanje?
Kakva je procedura odluka vezanih za OOS?
Da li se definišu razlozi odstupanja?
Kako se poništavaju rezultati analiza? Ko
može da ih poništi? Implementacija
korektivnih mera? Procena trenda OOS
rezultata?
cGMP Aneks 11
ISO 17025 5.10
cGMP 6.9
ISO 9001 8.3
cGMP 1.4
ISO 17025 4.9
GMP upitnik za proveru Laboratorije za ugovornu kontrolu kvaliteta lekova
Predmet provere: NAZIV USTANOVE
R.
br.
Datum:
dd.mm.gggg
Pripremio:
Reference
REZULTATI I ODOBRAVANJE REZULTATA
9.
Koliko često se sprovodi retestiranje?
Koliko puta test može da se ponovi zbog
neusaglašenosti?
Koji su kriterijumi za ponovno uzorkovanje
(npr. ako nije bio reprezentativan uzorak)?
9.4 Odobravanje Da li postoji SOP za proces odobravanja
rezultata testa/ rezultata testiranja?
izveštaji
Ko je odgovoran za pregled, odlučivanje,
laboratorijskih zaključke i formalno oslobađanje serije?
ispitivanja- Koliko se uzima u obzir razmatranje
CoA
validnosti analitičkih rezultata?
Ko priprema i odobrava Završni izveštaj (QC
menadžer)?
Izdavanje sertifikata analize – Forma
sertifikata.
Ko odobrava sertifikat analize?
Da li je uključen QA?
9.3
Usaglašenost aktivnosti
DA/NE/N/P/ komentar
Strana:
x/y
Neuspele
analize –
retestiranje i
reuzorkovanje
PI 012-1 čl.13
ISO 17025 4.9.2
cGMP 1.2, 1.4, 2.6,
5.59-5.60
ISO 17025 5.10
ZAVRŠNI SASTANAK I IZVEŠTAVANJE
Završni sastanak:
 Pregled nalaza dobijenih tokom provere
 Diskusija
Izveštaj provere:
sadrži informacije o neusaglašenostima, preporukama i
konačan zaključak o tome da li se laboratorija
odobrava, uslovno odobrava ili ne odobrava za uslužno
vršenje analiza u domenu koji je definisan predmetom
provere.
Poseban deo izveštaja, zavisno od procedure proverivača,
čini Izveštaj o neusaglašenostima.
TEHNIČKI UGOVOR
Odgovornosti
Dokumentacija
Uzorkovanje i transport
Prostor i oprema
Kontrolisanje i ispitivanje
Reklamacije i povlačenje proizvoda
Inspekcija
Odobrenje za puštanje serije leka u promet
Ugovaranje treće strane
Trajanje / raskid ugovora
USPEŠNO PARTNERSTVO U KVALITETU
ZAJEDNIČKI RAD U
OKVIRU UGOVOROM
DEFINISANIH
ZAHTEVA
KONTINUIRANO
POSTIZANJE
UGOVORENIH
ZAHTEVA
REALIZACIJA
UGOVORENIH
USLUGA
NA VREME I U
OKVIRU
DEFINISANOG
BUDŽETA
KLJUČNE AKTIVNOSTI:
 Dobar odabir partnera
 Pažljivo i sveobuhvatno
planiranje i sprovođenje
provere pre ugovaranja
 Kompetentna postavka
tehničkog ugovora
 Kontinualna procena
dobavljača usluga
ZAKLJUČAK
 Postoji veliki broj zajedničkih elemenata Dobre proizvođačke
prakse i standarda ISO 9001 koji se tiču ugovorne kontrole
kvaliteta: zahtev da vrsta i nivo upravljanja „autsors“
procesima moraju da budu definisani u okviru QMS, pri
čemu obezbeđenje procesa iz „autsorsa“ ne oslobađa
organizaciju odgovornosti za usaglašenost kako prema
korisniku, tako i prema zakonskim zahtevima i drugim
propisima.
 Zahtevi za kontrolu dokumenata, kontrola dobavljača,
sprovođenje CAPA, kontrola izmena, interne provere kao
dokaz funkcionisanja sistema
veliki broj zajedničkih
elemenata ISO 9001:2008 i ISO 17025:2005 u odnosu na
cGMP.
ZAKLJUČAK
 Regulatorni dokaz o preplitanju i međusobnom
dopunjavanju zahteva standarda ISO 9001:2008 i GMP
predstavlja činjenica da osnovu smernica ICH Q10 koji
definiše Pharmaceutical Quality System upravo čine
integrisani zahtevi GMP i ISO 9001:2008.
 S obzirom da standardizacija smanjuje kompleksnost
poslovanja i na taj način pomaže u postizanju veće
pouzdanosti, a imajući u vidu nalaze sprovedenih
provera, ovim smo potvrdili preporuku laboratorijama
za kontrolu kvaliteta da se već uspostavljen Sistem
menadžmenta kvalitetom, neophodan po farmaceutskoj
regulativi, unapredi i utvrdi ISO sertifikacijom,
bez potrebe za ulaganjem značajnih resursa.
LITERATURA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Smernice Dobre proizvođačke prakse, "Sl. glasnik RS", br. 28/2008 i 35/2008 – ispr., "Sl. glasnik RS",
br. 86/2010
Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima, “Sl.glasnik RS” br.30/2010
Directive 91/356/EEZ, Directive 2003/94/EC, Directive 91/412/EEC
EudraLex: The Rules Governing Medicinal Products in the European Union - Volume 4: EU Gidelines for
Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human and Veterinary Use, Chapter 7:
Outsourced Activities, 28.06.2012.
Pravilnik o uslovima za proizvodnju lekova, sadržaju obrasca dozvole za proizvodnju leka i Registru
izdatih dozvola za proizvodnju lekova, "Sl. glasnik RS", br. 18/2012
Lj.Tasić, V.Marinković,: “Kvalitet u farmaciji” Beograd, 2013.
PIC/S Aide - Memoire: Inspection of pharmaceutical quality control laboratories, PI 023–2, 25. Sept.
2007.
WHO Technical Report Series, No. 957, Annex 1:WHO Good practices for pharmaceutical quality control
laboratories, 2010.
PDA Training and Reasearch Institute, International Congress Basel, Switzerland, Auditing
Pharmaceutical Microbiology Laboratories, February 1998.
ISO 9001:2008
ISO 17025:2005
ISO 17043:2010
FDA: Guide to Inspections of Microbiological Pharmaceutsical Quality Control Laboratories (7/93)
FDA: Guide to Inspections of Pharmaceutical Quality Control Laboratories (7/93)
V.N.Božanić et al.: Značaj usaglašenosti laboratorija farmaceutske industrije sa zahtevima međunarodnih
standarda u kontekstu povećanja konkurentnosti, Hem. ind. 63 (5) 437–443 (2009)
ICH Harmonised Tripartite Guideline: Pharmaceutical Quality System Q10, 04.Jun 2008.
Download

integracija standardizovanih menadzment sistema