ZU DOM ZDRAVLJA KLJUČ
CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE
tel.: 037/663-263; fax.: 037/661-120
E - mail: [email protected]
STRATEŠKI PLAN RADA ZA 2012. GODINU
Mjesec
Planirane/izvšene aktivnosti/edukacije
Januar
-
pripreme za aktivnosti u sklopu projekta “Miroljubivi partneri”
pripreme za izložbu povodom 8.Marta
-
21.02.2012. – edukacija nastavnog osoblja u Osnovnoj školi “Velagići” Velagići o osnovnim karakteristikama
projekta “Miroljubivi partneri”
24.02.2012. – edukacija nastavnog osoblja u Osnovnoj školi “Sanica” Sanica o osnovnim karakteristikama projekta
“Miroljubivi partneri”
od druge polovine do kraja mjeseca testiranje učenika za potrebe projekta “Miroljubivi partneri”
okupacione terapije svakim radnim danom, s ciljem izrade dovoljnog broja ručnih radova za izložbu povodom
8.Marta
Februar
-
Mart
April
-
testiranje učenika u tri osnovne škole za potrebe projekta “Miroljubivi partneri”
okupacione terapije svaki radni dan u vremenskom periodu od 10.30 do 14.00 sati (Fikret Koljić i Indira Hodžić)
08.03.2012. izložba povodom 8. Marta
30.03.2012. - radionica za nastavno osoblje pri projektu “Miroljubivi partneri” (Mersiha Hadžić, Indira Hodžić,
Aida Kurbegović i Elma Hadžić)
-
25.04.2012. – predavanje na temu “Tretiranje ovisnosti na području općine Ključ” (spec. neuropsihijatar I
dipl.psiholog) uz podršku Kantonalnog udruženja roditelja za borbu protiv narkomanije “Ruka ruci” Bihać
27.04.2012. – predavanje na temu “Tretiranje ovisnosti na području općine Ključ” (spec. neuropsihijatar I
dipl.psiholog) uz podršku Kantonalnog udruženja roditelja za borbu protiv narkomanije “Ruka ruci” Bihać
30.04.2012. - predavanje na temu “Tretiranje ovisnosti na području općine Ključ” (spec. neuropsihijatar I
dipl.psiholog) uz podršku Kantonalnog udruženja roditelja za borbu protiv narkomanije “Ruka ruci” Bihać
-
Ostalo
1
Maj
Juni
-
25.05.2012.- radionica za nastavno osoblje pri projektu “Miroljubivi partneri” (Mersiha Hadžić, Indira Hodžić I
Aida Kurbegović)
-
04.06. 2012. – radionica za nastavno osoblje pri projektu “Miroljubivi partneri
05.06.21012. – radio emisija na temu “Projekat miroljubivi partneri (ispred Tima sudjeluje Mersiha Hadžić)
07.06.2012. – prisustvovanje predavanjima OSCE-a “protokol o postupanju u slučajevima nasilja koje uključuje
djecu (Fikret Koljić)
sudjelovanje na manifestaciji “Dovište” na Starom gradu (jedan uposlenik I dva klijenta)
25. – 26. 06 edukacija iz sestrinske njege pri Projektu mentalnog zdravlja BiH u Bihaću (Indira Hodžić i Fikret
Koljić)
rekonstrukcija objekta „Stara gvožđara“ za potrebe Udruženje „Tunel“ (Fiko, Halida, Čaja)
edukacija iz TOT-a (Elma Hadžić)
-
Juli
August
-
svaki radni dan okuapciona terapija u vremenskom periodu od 10.30 do 14.00 sati
izložba povodom manifestacije “Dani dijaspore” (Fikret Koljić I klijenti)
15. 07. – izložba povodom održavanja “Ključke regate” (Fikret Koljić, Aida Kurbegović, Zlata Hrnčić, Elma Hadžić
I klijenti)
pisanje plana tretmana za stalne klijente (Elma Hadžić, Fiket Koljić, Indira Hodžić, Mebrura Korlat, Prim.dr.
Behzad Hadžić)
popunjavanje kartone potrebnog medicinskom dokumentacijom (Indira)
rekonstrukcija objekta „Stara gvožđara“ za potrebe Udruženje „Tunel“ (Fikret Koljić, Halida Draganović, Hajrudin
Čajić)
kupovina i postavljanje sandučića za primjedbe i pohvale klijenata u holu CMZ-a
postavljanje knjige za žalbe i pohvale klijenata u holu CMZ-a
pisanje politika I procedura koje se nalaze u Pravilniku o radu CMZ-ova preuzetog sa web stranice Projekta
mentalnog zdravlja u BiH (uključena Aida Kurbegović)
pisanje plana tretmana za stalne klijente (Elma Hadžić)
popunjavanje kartone potrebnog medicinskom dokumentacijom (Indira Hodžić)
rekonstrukcija objekta „Stara gvožđara“ za potrebe Udruženje „Tunel“ (Fikret Koljić, Halida Draganović, Hajrudin
Čajić, Halida Draganović)
10. i 11.08. – spoejta Tuzli u sklopu Projekta mentalnog zdravlja „Jačanje korisničkih udruženja – Jaka udruženja“
(Aida Kurbegović, Halida Draganović, Čajić Hajrudin)
Kreiranje upitnika za procjenu zadovoljstva klijenata uslugama koje pružaju uposlenici CMZ-a (Elma Hadžić)
Printanje Ukaza o proglašenju zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata, distribucija istog u hol
CMZ-a (u ormarić za letke) i u prijemnu kancelariju CMZ-a.
Postavljanje Europske povelje o pravima pacijenata na zid hola CMZ-a
-
od 30. 07. odmor (Indira
Hodžić)
-
do 14.08. odmor (Indira
Hodžić)
od 16. – 31.08. odmor
(Fikret Koljić)
od 13. – 28.08. odmor
(Elma Hadžić)
-
2
Septembar
-
Oktobar
-
Novembar
Decembar
-
-
od druge polovine održavanje radionica sa predstavnicima vijeća roditelja, nastavnika I roditelja za potrebe projekta
“Miroljubivi partneri” (ukupno tri radionice)
15.09. – Svečano otvaranje prostora za rad Udruženja za zaštitu mentalnog zdravlja (Elma Hadžić, Fiket Koljić,
Indira Hodžić, Mebrura Korlat, Prim.dr. Behzad Hadžić)
21.09.2012. - radionica za nastavno osoblje pri projektu “Miroljubivi partneri” (Mersiha Hadžić, Indira Hodžić I
Aida Kurbegović)
24.06. I 25.06.2012.- edukacija iz sestrinske njege pri Projektu mentalnog zdravlja BiH u Bihaću (Indira Hodžić I
Fikret Koljić)
Edukacija iz TOT-a (Elma Hadžić)
Anketiranje klijenata o zadovoljstvu uslugama koje se pružaju u CMZ-u
održavanje radionica sa predstavnicima vijeća roditelja, nastavnika I roditelja za potrebe projekta “Miroljubivi
partneri” (ukupno tri radionice)
19.10.2012. - radionica za nastavno osoblje pri projektu “Miroljubivi partneri” (Mersiha Hadžić, Indira Hodžić I
Aida Kurbegović)
25. I 26. - edukacija iz sestrinske njege pri Projektu mentalnog zdravlja BiH u Bihaću (Indira Hodžić I Fikret Koljić)
TOT (Elma Hadžić)
održavanje radionica sa predstavnicima vijeća roditelja, nastavnika I roditelja za potrebe projekta “Miroljubivi
partneri” (ukupno tri radionice)
23.11. 2012. – radionica za nastavno osoblje pri projektu “Miroljubivi partneri” (Mersiha Hadžić, Indira Hodžić I
Aida Kurbegović)
retestiranje učenika u tri osnovne škole za potrebe projekta „Miroljubivi partneri“
unos podataka dobivenih na retestu (Mersiha Hadžić, Elma Hadžić)
monitoring pisanja inicijalnog plana za suzbijanje nasilja u OŠ.“Velagići“ i „Sanica“
27.12.2012.- održavanje okruglog stola pri projektu “Miroljubivi partneri”
28.12.2012. – druga radio emisija za odrađene aktivnosti pri projektu „Miroljubivi partneri“
pisanje finansijskog i narativnog izvještaja za projekat „Miroljubivi partneri“
Anketiranje uposlenika na simptome burn-outa (profesionalnog sagorijevanja)
Ispitivanje stavova uposlenika CMZ-a I saradnika prema osobama sa invaliditetom (upitnicima koje su drugi autori
kontruirali za ovu svrhu)
-
Od 24.12. odmor (Indira
Hodžić)
3
NAPOMENA:
Tijekom 2012. godine potrebno je razraditi sljedeće:
- evaluirati zadovoljstvo klijenata fizičkim uvijetima rada u Centru, zadovoljstvo kvalitetom i kvanitetom usluga, te predložiti daljnje aktivnosti u ovom domenu
- jačati suradnju CMZ-a Ključ sa nevladinim sektorom
- jačanje suradnje sa obrazovnim sektorom (kroz povećanje usluga uposlenika CMZ-a I zajedničke projekte)
- jačanje suradnje sa JU CSR Ključ (kroz zajednički rad na rješavanju socijalnih pitanja zajedničkih klijenata; upotpunjavanje socijalnoanamnestičkih podataka za
klijente CMZ-a Ključ I psihološke/psihijatrijske obrade stranaka JU CSR Ključ)
unaprijediti metode rada na poštivanju prava klijenata i uposlenika, kao i metode suzbijanja stifmatizacije i samostigmatizacije
Copyright © 2012 DOM ZDRAVLJA KLJUČ
Ovaj dokument predstavlja vlasništvo ZU Dom zdravlja Ključ (Centar za mentalno zdravlje Ključ). Namijenjen je za javnu objavu, njime se može svako koristiti, na njega se pozivati, uz obavezno navođenje izvora
podataka. Korištenje ovog dokumenta protivno gornjim navodima, povreda je autorskih prava, sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima BiH. Počinitelj takve aktivnosti podliježe kaznenoj odgovornosti.
4
5
Download

Strateški plan rada - CMZ ZU Ključ