FILTRACIJA
MEHANIČKA
AKTIVNI UGALJ
Peščani, mul medijalni filteri i filteri sa ak vnim ugljem
Automatski filteri sa kontrolnim ven lima 1 - 1 1/2” - 2“
Opis uređaja
Čvrste čes čne ili suspendovane materije mogu se
skoro potpuno ukloni procesom filtracije dokle god je
veličina njihovih čes ca i težina odgovarajuća. Tokom
filtracije, voda prolazi kroz poroznu filtersku ispunu gde
se zadržavaju neželjene taložne materije na površini ili
unutar ispune.
Najjednostavnija varijanta filtera sa finom filtracijom ima
pro vstrujno ispiranje sa kojim se uklanjaju nataložene
materije iz ispune. Filter se mon ra na cevovod sirove
vode. Kod većih opterećenja sirove vode taložnim
nečistoćama peščani filter ispiremo sa filtriranom vodom.
Svaki sistem za filtraciju prilagođen je prirodi nečistoća
koje treba ukloni . U upotrebi su druge vrste filterskih
ispuna, zavisno od ciljeva filtracije, od čega se najčešće
uklanjaju mehaničke nečistoće, gvožđe, mangan ili
slobodni hlor. Filterske ispune su:
• Kvarcni pesak u više slojeva različi h granulacija
• Punjenje od hidro antracita ili ak vnog uglja
• Kombinacija više vrsta ispuna
Primena
Prečišćavanje vode za piće
Priprema za omekšavanje procesne vode za industriju
Zaš ta sistema reverzne osmoze
Snabdevanje vodom u pivarama i prehrambenoj industriji
Cerovac, Sobovica bb, 34321 Kragujevac, Srbija
Tel.: +381 (0) 34 6792 660, Fax: +381 (0) 34 6792 095
E-mail: [email protected]
www.tretman-voda.rs
Mokroluška Nova 1A, 11010 Beograd, Srbija
Tel.: +381 (0) 11 347 75 75
Download

Peščani, mulmedijalni filteri i filteri sa akvnim ugljem