Krovni sistemi
1
BDL SYSTEM
EASYROOF
GRECATEC
SKL SYSTEM
MODULIT
POLITEC WT
ONDATEC
BDL SYSTEM
BDL SYSTEM 25 – 16 – 10 – 6
Spojni profil od polikarbonata
Šifra. J443
SPECIFIKACIJA
Izrada prozirnih krovova pomoću sistema BDL 25 – 16 – 10 – 6 koji se sastoji od:
• ploča od višeslojnog polikarbonata sa UV zaštitom koja se postiže obostranim
koekstrudiranjem, sa strukturom od sedam zidova (BDL 25) ili četiri zida (BDL 16 –
2
10 – 6), debljine 25/16/10/6 mm, sa termo-izolacijom od 1,4 W/m K (25 mm) – 2,1
2
2
2
W/m K (16 mm) – 2,6 W/m K (10 mm) – 3,2 W/m K (6 mm).
• Dimenzije: širina modula 600 mm, dužina po potrebi, desetogodišnja garancija
otpornosti na grad, gubitak prozirnosti i žućenje.
Spojni profil od aluminijuma
Šifra. M9RA
• Spojnih profila od polikarbonata sa UV zaštitom na obodima ili, kao alternativa, od spojnih profila od anodizovanog aluminijuma srebrne boje (minimum 15
mikrona) ili od čeličnih prelakiranih profila bele/sive boje.
• Učvršćivača od inox čelika (AISI 304).
Spojni profil od čelika
• Poklopnih profila od anodizovanog aluminijuma srebrne boje (minimum 15
mikrona) samo za BDL 16 – 10.
Šifra. M9TB
TEHNIČKI PODACI
BDL 25
BDL 16
BDL 10
BDL 6
Šifra
JX15
JX04
JX03
JX20
Debljina
25 mm
16 mm
10 mm
6 mm
Sistemi od polikarbonata za ravne i zalučene krovove
Širina
Učvršćivač za fiksiranje spojnog
aluminijumskog profila
600 mm
Standardna dužina
7000/12000 mm
na zahtev
BDL 16 – Šifra. M9U7
Radijus zakrivljenja
5000 mm
3200 mm
2200 mm
1800 mm
BDL 10 – Šifra. M9S2
Svetlosna
propustljivost
Kristal 63%
Opal 45%
Cristallo 65%
Opal 41%
Kristal 76%
Opal 48%
Kristal 79%
Opal 50%
BDL 6 – Šifra. M9U6
2,1 W/m 2 K
2,6 W/m 2 K
3,2 W/m 2 K
Toplotna izolacija
1,4 W/m 2 K
Toplotno širenje
0,065 mm/m °C
UV zaštita
Obostrano koekstrudirana
Sertifikat otpornosti
na vatru
Poseduje
Garancija
10 godina
Spojni profili
Polikarbonat L 7000 - 12000 mm (Šifra J443)
Alluminijum L 6000 mm (Šifra M9RA)
Čelik L 7500 mm (Šifra M9TB)
Učvršćivač za fiksiranje spojnog
profila od polikarbonata
BDL SYSTEM je idealno rešenje za izradu ravnih krovova sa dva ili više nosača.
Spajanje ploča se vrši pomoću spojnih profila od polikarbonata sa UV zaštitom ili,
ukoliko opterećenje ili površina ploče to zahtevaju, pomoću profila od anodizovanog aluminijuma ili prelakiranog čelika bele/sive boje.
BDL 25 – Šifra. M9X3
Sistem se vezuje za noseću konstrukciju pomoću učvršćivača od inox čelika.
Profili od polikarbonata se montiraju sa spoljne strane krova, dok se oni od aluminijuma ili čelika postavljaju sa unutrašnje strane.
Učvršćivač za fiksiranje spojnog
aluminijumskog/čeličnog profila
Šifra. M9S1
2
OPTEREĆENJE KOD RAVNIH KROVOVA
SPOJNI PROFILI
Otpor pri lomljenju sistema sa jednako rasporeñenim opterećenjem
Minimalni razmak izmeñu nosača (mm)
OPTEREĆENJE
Pritisak
(N/m2)
Potisak
(N/m2)
BDL SYSTEM
SPOJNI PROFILI OD POLIKARBONATA
BDL 6
BDL 10
BDL 16
1000
1050
1600
1900
BDL 25
2450
1250
850
1400
1700
2100
1500
750
1300
1600
1850
1750
650
1150
1350
1750
2000
550
1050
1250
1500
2500
–
–
1100
1300
500
1400
1850
2000
2250
750
1000
1550
1750
2050
1000
750
1450
1700
1900
1250
600
1200
1400
1500
1500
–
1000
1300
1400
1750
–
–
1150
1250
SPOJNI PROFILI OD ALUMINIJUMA
Minimalni razmak izmeñu nosača (mm)
OPTEREĆENJE
Pritisak
(N/m2)
BDL 16
BDL 25
1000
2350
2600
2900
1250
2050
2300
2650
1500
1900
2000
2300
1750
1650
1800
2150
2000
1550
1650
1900
2500
1350
1350
500
FIKSIRANJE
Karakteristični sistem fiksiranja
BDL 10
Potisak
(N/m2)
2300
1600
2750
750
2100
2600
1000
1900
2500
1250
1750
2250
koji ne predviña otvore na samom
1500
1600
2100
polikarbonatu, eliminiše probleme
1750
1500
1700
vezane za visok koeficijent toplotne
krovova velikih dužina uz pomoć
SPOJNI PROFILI OD ČELIKA
samo jedne ploče.
Minimalni razmak izmeñu nosača (mm)
OPTEREĆENJE
BDL 10
BDL 16
BDL 25
1000
2450
2700
3000
1250
2150
2400
2700
1500
2000
2100
2400
1750
1750
1900
2200
2000
1600
1750
2000
trake (koji se štiti odgovarajućim
2500
1350
1400
profilom od polikarbonata ili metala
500
ZATVARANJE ĆELIJA
Može da se vrši:
Pritisak
(N/m2)
• pomoću aluminijumske lepljive
kako bi se izbeglo razdvajanje usled
delovanja atmosferskih prilika)
• pomoću termovarenja (samo za
Potisak
(N/m2)
debljinu ploča od 6/10/16 mm)
2300
1700
2750
750
2100
2600
1000
1900
2500
1250
1750
2250
1500
1600
2100
1750
1500
1700
NAGIB
Minimalni nagib kod ugradnje sistema mora biti veći od 5% (odnosno, ugao u
odnosu na horizontalu veći od 3 %).
Kod manjeg nagiba krova ili u područjima sa karakterističnim klimatskim uslovima,
obratiti se tehničkoj podršci Politec-a radi pronalaženja odgovarajućeg rešenja.
3
Sistemi od polikarbonata za ravne i zalučene krovove
dilatacije, omogućavajući izgradnju
OPTEREĆENJE KOD SAMONOSEĆIH ZALUČENIH KROVOVA
(samo za BDL10 i BDL16)
BDL SYSTEM se može lako koristiti za
izradu zalučenih krovnih konstrukcija
BDL SYSTEM
Otpor pri lomljenju sistema sa jednako rasporeñenim opterećenjem
i, u dimenzijama od 10 mm i 16 mm
Maksimalna širina (mm)
OPTEREĆENJE
Pritisak
(N/m2)
Potisak
(N/m2)
Spojni profili od
polikarbonata
Spojni profili od
aluminijuma
Spojni profili od inox
čelika
debljine, za samonoseće svetlarnike.
BDL 10
BDL 16
BDL 10
BDL 16
BDL 10
BDL 16
Za zalučene krovove, potrebna je
1000
1750
2050
3450
3700
3950
4250
ugradnja noseće podkonstrukcije,
1250
1550
1900
3250
3300
3650
3850
dok su za samonoseće svetlarnike
1500
1500
1700
3000
3250
3500
3600
predviñeni aluminijumski profili, kako
1750
1400
1550
2750
3000
3150
3300
za bočne okapnice, tako i za zabate.
2000
1250
1400
2500
2800
2800
3100
2500
1100
1250
2250
2600
2500
2750
Profili od polikarbonata koji se mogu
500
2150
2350
3500
3750
3500
3750
savijati hladnim postupkom u toku
750
1900
2000
3100
3250
3000
3250
1000
1650
1750
2650
2800
2650
2800
1250
1400
1600
2350
2500
2350
2500
1500
1200
1450
2100
2200
2100
2200
1750
1100
1300
1950
2050
1950
2050
Minimalni radijus zakrivljenja
montaže, postavljaju se sa spoljne
strane, dok se profili od aluminijuma/
čelika prethodno obrañuju
presovanjem i postavljaju iznutra.
BDL 10
2200 mm
U toku izgradnje neophodno je uvek
BDL 16
3200 mm
predvideti zatvaranje ploča trakama
(ili pomoću termovarenja), kao i
izradu drenažnih otvora na okretnim
Sistemi od polikarbonata za ravne i zalučene krovove
profilima sa okapnicama.
Samonoseća konstrukcija sa spojnim profilima postavljenim sa spoljne strane
Prikaz dela sa okapnicom
4
Prikaz dela za zatvaranje
PRIKAZI ZAOBLJENIH SAMONOSEĆIH KROVNIH KONSTRUKCIJA …
Samolepljiva aluminijumska
traka
Gornji aluminijumski profil za
zatvaranje
Šifra M959
Dihtung od EPDM gume
debljine 3 mm
Šifra M9S5
Poklopni aluminijumski profil
Šifra M9T1
Spojni profil od polikarbonata
Šifra J443
Zavrtanj 4,2 x 19 mm
Šifra M9T4
Dihtunzi za zavrtnje
Šifra M9Z9
BDL 10
Šifra JX03
ili BDL16
Šifra JX04
Jezičak koji se seče u fazi montaže
Dihtung od EPDM
gume debljine 1 mm
Šifra M9S3
Termo-prekid od EPDM
Šifra M9T
Oko 600 mm
BDL 10
Šifra JX03,
iliBDL 16
Šifra JX04
Donji profil za zatvaranje od anodizovanog
aluminijuma Šifra M9T0
Ploča od višeslojnog
polikarbonata debljine 10 mm
Profil sa okretnom okapnicom od
aluminijuma Šifra M9R7
Profil sa fiksnom okapnicom od
aluminijuma Šifra M9R6
Spojni profil od
polikarbonata
Šifra J443
Dihtung od EPDM gume
Šifra M998
Dihtung od EPDM gume
Šifra M998
Profil sa fiksnom
okapnicom od
aluminijuma
Šifra M9R6
Zatvarač od plastike
Šifra M9TA,
ili Zatvarač od čelika
Šifra M9T7
Podupirač 10 mm od
aluminijuma
Šifra M9R4
Samolepljiva aluminijumska
traka
BDL SYSTEM
…SA SPOJNIM PROFILOM OD POLIKARBONATA
Fiksiranje koje
obezbeñuje sam kupac
Podupirač 10 mm od
aluminijuma
Šifra M9R4
Podupirač 10 mm od aluminijuma
Profil sa okretnom okapnicom
Šifra M9R7
Fiksiranje koje obezbeñuje sam kupac
…SA SPOJNIM PROFILOM OD ALUMINIJUMA ILI ČELIKA
Samolepljiva aluminijumska
traka
Gornji aluminijumski profil za
zatvaranje
Šifra M959
Dihtung od EPDM gume
debljine 3 mm
Šifra M9S5
Zavrtanj 4,2 x 19 mm
Šifra M9T4
Dihtunzi za zavrtnje
Šifra M9Z9
BDL 10
Šifra JX03
ili BDL16
Šifra JX04
Jezičak koji se seče u fazi montaže
Dihtung od EPDM
gume debljine 1 mm
Šifra M9S3
Oko 600 mm
Termo-prekid od EPDM
Šifra M9T
Spojni profil od
aluminijuma
Šifra M9RA
Donji profil za zatvaranje od anodizovanog
aluminijuma Šifra M9T0
Ploča od višeslojnog
polikarbonata debljine 10 mm
Profil sa okretnom okapnicom od
aluminijuma Šifra M9R7
Profil sa fiksnom okapnicom od
aluminijuma Šifra M9R6
Dihtung od EPDM gume
Šifra M998
Samolepljiva aluminijumska
traka
Spojni profil od aluminijuma
Šifra M9RA
ili, spojni profil od čelika
Šifra M9TB
Fiksiranje
(na račun kupca)
Lepljiva
aluminijumska traka
Podupirač 10 mm od
aluminijuma
Šifra M9R4
Fiksiranje koje
obezbeñuje sam
kupac
Sistemi in policarbonato per soluzioni piane e curve
Poklopni aluminijumski profil
Šifra M9T1
BDL 10
Šifra JX03,
iliBDL 16
Šifra JX04
Profil sa fiksnom
okapnicom od
aluminijuma
Šifra M9R6
Odbojnik od
PE 30 x40 mm
Šifra M9G9
Drenažni otvor
Profil sa okretnom
okapnicom 40 mm
Šifra M9R7
Profil sa fiksnom
okapnicom 40 mm
Šifra M9R7
Fiksiranje koje obezbeñuje sam kupac
5
EASYROOF – EASYROOF CURVO
Sistem EASYROOF je projektovan
EASYROOF
tako da omogućuje laku ugradnju
svetlarnika u kombinaciji sa
najrasprostranjenijim izolacionim
panelima.
OSNOVNE KARAKTERISTIKE:
SPECIFIKACIJE
Izrada prozirnih krovova i/ili svetlarnika od slemena do strehe uz pomoć EASYROOF
ploča od višeslojnog polikarbonata, sa UV zaštitom koja se postiže koekstrudi ranjem sa spoljne strane, strukture od 4 zida, debljine 30 mm, sa termo-izolacijom
2
od 1,6 W/m K, u bojama kristal ili opal; zatvaranje ploča se vrši pomoću alumi nijumske samolepljive trake; dimenzije: širina modula 930 mm (meñuosovinski
razmak za fiksiranje 1000 mm), dužina po meri; desetogodišnja garancija otpornosti na grad, gubitak prozirnosti i žućenja.
Izrada prozirnih zalučenih krovova i/ili svetlarnika od slemena do strehe uz pomoć
sistema EASYROOF CURVO od višeslojnog polikarbonata, sa UV zaštitom koja se
postiže koekstrudiranjem spoljne strane, strukture od 4 zida, debljine 30 mm,
2
sa termo-izolacijom od 1,6 W/m K, u bojama kristal ili opal; zatvaranje ploča se
vrši pomoću aluminijumske samolepljive trake; dimenzije: širina modula 930 mm
(meñuosovinski razmak za fiksiranje 1000 mm), dužina po meri, radijus zakrivljenja
6,0 m i 3,5 m; desetogodišnja garancija otpornosti na grad, gubitak prozirnosti i
žućenja.
• sistem koji se prilagoñava najvećem
broju izolacionih panela, čak i kod
različitih debljina
• dobra termoizolacija i svetlosna
propustljivost
• mogućnost ugradnje svetlarnika
na dugačkim površinama (proveriti
prostor neophodan za dilataciju)
• dobra mehanička otpornost
• desetogodišnja garancija otpornosti
na grad, žućenje i gubitak svetlosne
propustljivosti
TEHNIČKI PODACI
Šifra
EASYROOF
EASYROOF CURVO
M7C1
M7CC
Debljina
30 mm
Širina
930 mm
Standardna dužina
12100 mm
po meri
Kristal 52% / Opal 35%
Kristal 50% / Opal 31%
EASYROOF ploča je podvrgnuta testu
Sistemi od polikarbonata za ravne i zalučene krovove
Radijus zakrivljenja
Svetlosna propustljivost
TEST 1200J
3,5 m / 6 m
“utvrñivanja otpornosti na udar mekih
predmeta, u skladu sa normom NF
P33-303-1”. Rezultat testa je pozitivan
Toplotna izolacija
1,60 W/m K
kada ploča uspe da najmanje jedan
Toplotno širenje
0,065 mm/m °C
minut zadrži džak kruškolikog oblika
Sertifikat vatrootpornosti
Poseduje
od 50 kg koji se pušta da padne
2
na ploču sa visine od 2400 mm.
OPTEREĆENJE KOD RAVNIH KROVOVA
EASYROOF ploča je prošla test sa
Otpor pri lomljenju sistema sa jednako rasporeñenim opterećenjem
briljantnim uspehom.
OPTEREĆENJE
Pritisak
(N/m2)
Minimalni razmak izmeñu nosača (mm)
950
2200
1250
1900
1600
1800
1900
1600
Maksimalni potisak ne sme biti veći od 1400 N/m2, bez obzira na razmak izmeñu oslonaca.
OPTEREĆENJE KOD ZALUČENIH KROVOVA
Otpor pri lomljenju sistema sa jednako rasporeñenim opterećenjem
OPTEREĆENJE
Pritisak
(N/m2)
Maksimalna dužina tetive (mm)
1200
5000
1500
4000
1800
3000
2
Maksimalni potisak ne sme biti veći od 1400 N/m , bez obzira na razmak izmeñu oslonaca.
6
Raspon ploče
Sistem EASYROOF CURVO je
najjednostavnije i najbrže rešenje
EASYROOF
za ugradnju zaobljenih krovova
od polikarbonata u kombinaciji
sa najvećim brojem zaobljenih
Spoljna mera
Maksimalni razmak
izmeñu nosača
izolacionih panela.
SAVETI ZA PRAVILNU
UGRADNJU:
• neophodno je odgovarajuće
ovalno prorezivanje otvora kako
Prikaz nosača tipa A
Prikaz nosača tipa B
Fiksiranje panela
Fiksiranje panela
Limeni
opšiv*
Limeni
opšiv
bi se omogućila propisna toplotna
dilatacija ploče u odnosu na
elemente za fiksiranje. Takvo
Drenažni
otvor
Drenažni
otvor
* Na račun kupca
prorezivanje otvora zavisi od
dužine ploče i razlike u očekivanoj
temperaturi na krovu.
Raspon ploče
• fiksiranje mora da se vrši pomoću
odgovarajućih zavrtanja i gumenih
MERA
SVETLA
podloški koje garantuju otpornost
na prodiranje vode.
• krajevi ploča moraju da se zatvore
RASPON PLOČE
aluminijumskog samolepljivom
BOČNI ISPUST
trakom i da se ubace u odgovarajuće
MAKSIMALNI RAZMAK
IZMEðU NOSAČA
opšive.
• Zaštita aluminijumskom trakom
može da se vrši i pomoću U profila
to ne znaci da kupac ne treba da
izvrši ugradnju opšiva za fiksiranje
ploča.
• zbog visokog nivoa toplotnog
širenja, ne preporučuje se upotreba
Radijus 3500 mm
Osovina ploče
(mm)
Raspon ploče
(mm)
Visina
(mm)
Raspon ploče
(mm)
Visina
(mm)
1500
1505
50
1515
80
2000
2010
85
2030
145
2500
2520
130
2560
230
3000
3030
190
3100
340
ploča dužih od 6000 mm; za veće
3500
3550
260
3665
470
dužine kontaktirati tehničku
4000
4080
345
4260
630
podršku Politec-a.
• minimalni nagib krovne konstrukcije
4500
4615
440
4890
820
5000
5160
545
5570
1050
Sistemi od polikarbonata za ravne i zalučene krovove
Radijus 6000 mm
od polikarbonata; u svakom slučaju
treba da bude veći od 5%
• sistem zalučenih krovova predviña
ugradnju, od strane samog kupca,
odgovarajućih okapnica od
presovanog lima za podupiranje i
fiksiranje ploča
Poklopac
(obezbeñuje kupac)
Vinkla za podupiranje donje strane
Izolacioni panel
Zavrtanj za fiksiranje
GREDA
GREDA
930 mm - Širina ploče
1000mm - Meñuosovinski
razmak za fiksiranje
7
GRECATEC – GRECATEC CURVO
GRECATEC je modularna ploča
od polikarbonata sa UV zaštitom
GRECATEC
idealna za izradu prozirnih
krovova, svetlarnika i vertikalnih
pregrada. Ploča se može prilagoditi
najraznovrsnijim projektnim
zahtevima zahvaljujući, izmeñu
ostalog, svom trapezastom profilu
SPECIFIKACIJE
od tri zida koja omogućuje visoku
Izrada prozirnih krovova i/ili svetlarnika od slemena do strehe uz pomoć GRECATEC
trapezasto profilisanih ploča od višeslojnog polikarbonata sa UV zaštitom koja se
postiže koekstrudiranjem sa spoljne strane, strukture od 3 zida, debljine 10 mm (ili
2
12mm), visine trapeza na profilu ploče 80 mm, sa termo-izolacijom od 3,9 W/m K
(10 mm), u bojama kristal ili opal; zatvaranje ploča se vrši pomoću termovarenja;
dimenzije: meñuosovinski razmak 1000 mm, dužina po meri; desetogodišnja ga rancija otpornosti na grad, gubitak prozirnosti i žućenja.
mehaničku otpornost. Konfiguracija
trapezastog profila omogućuje bočno
uklapanje sa skoro svim vrstama
izolacionih panela, pri čemu je
meñuosovinski razmak za fiksiranje
izmeñu ploča 1 m.
Izrada prozirnih zaobljenih krovnih konstrukcija i/ili svetlarnika od slemena do
strehe uz pomoć GRECATEC CURVO trapezasto profilisanih ploča od višeslojnog
polikarbonata UV zaštitom koja se postiže koekstrudiranjem sa spoljne strane,
2
strukture od 3 zida, debljine 10 mm, sa termo-izolacijom od 3,9 W/m K, u bojama
kristal ili opal; zatvaranje ploča se vrši pomoću termovarenja; dimenzije:
meñuosovinski razmak za fiksiranje 1000 mm, dužina po meri, radijus zakrivljenja
6,0 m i 3,5 m; desetogodišnja garancija otpornosti na grad, gubitak prozirnosti i
žućenja.
TEHNIČKI PODACI
GRECATEC
GRECATEC CURVO
GT01 (GT02)
GTC2
Debljina
10 mm (12 mm)
10 mm
Širina
1000 mm
Dužina
4200 mm / 5200 mm / 6200 mm
Sistemi od polikarbonata za ravne i zalučene krovove
Šifra
Radijus zakrivljenja
Širina izmeñu profila na
ploči
po meri
3,5 / 6 m
250 mm
Visina profila na ploči
80 mm
Svetlosna propustljivost
Kristal 66% / Opal 49%
Termo-izolacija
3,9 W/m 2 K
Toplotno širenje
0,065 mm/m °C
Test 1200 Joule
Pozitivan
UV zaštita
Koekstrudirana sa spoljne strane
Sertifikat vatrootpornosti
Poseduje
Upotrebna temperatura
min -30 °C / max +120 °C
Garancija
10 godina
TEST 1200J
OPTEREĆENJE KOD RAVNIH KROVOVA I PREGRADA DUŽ
CELE POVRŠINE
Otpor pri lomljenju sistema sa jednako rasporeñenim opterećenjem.
Paneli pričvršćeni na više nosača.
“utvrñivanja otpornosti na udar mekih
predmeta, u skladu sa normom NF
P33-303-1”. Rezultat testa je pozitivan
kada ploča uspe da najmanje jedan
minut zadrži džak kruškolikog oblika
Meñuosovinski razmak izmeñu
nosača (mm)
Pritisak (N/m2)
Ulegnuće* (N/m2)
1250
2250
1500
na ploču sa visine od 2400 mm.
1500
1750
1200
EASYROOF ploča je prošla test sa
1750
1500
900
2000
1250
800
briljantnim uspehom.
2250
1000
600
2500
900
500
* Vrednost u slučaju postavljanja 5 zavrtanja na svakoj gredi
8
EASYROOF ploča je podvrgnuta testu
od 50 kg koji se pušta da padne
Inovativna konfiguracija ploče
Otpor pri lomljenju sistema sa jednako rasporeñenim opterećenjem
Paneli pričvršćeni na više nosača.
omogućuje preklapanje više
OPTEREĆENJE
GRECATEC panela po dužini radi
prekrivanja veoma velikih površina.
Preklopi moraju da se postave u
Pritisak
(N/m2)
odgovarajuću poziciju sa gredom
a posebno treba obratiti pažnju na
GRECATEC
POPREČNO PREKLAPANJE
OPTEREĆENJE KOD RAVNIH SVETLARNIKA U
KOMBINACIJI SA IZOLACIONIM PANELIMA
Maksimalni razmak izmeñu nosača (mm)
950
2200
1250
1900
1600
1800
1900
1600
Maksimalni potisak ne sme biti veći od 1400 N/m2, bez obzira na razmak izmeñu nosača.
elemente za fiksiranje na kojima
treba izvršiti ovalno prorezivanje
otvora kako bi se omogućila dilatacija
ploča bez lomljenja. Preporučuje se
postavljanje jedne ili više samolepljive
zaptivke izmeñu preklopa ploča kako
bi se sprečila mogućnost prodiranja
vode. Najmanji preporučeni preklop je
200 mm: veći preklopi mogu da budu
OPTEREĆENJE KOD ZAOBLJENIH SVETLARNIKA U
KOMBINACIJI SA IZOLACIONIM PANELIMA ILI KOD
ZALUČENIH KROVOVA DUŽ CELE POVRŠINE SA
PROFILIMA ZA OJAČAVANJE
Otpor pri lomljenju sistema sa jednako rasporeñenim opterećenjem
neophodni u područjima sa jakim
OPTEREĆENJE
vetrom ili kod manjeg krovnog nagiba
Maksimalni razmak izmeñu nosača (mm)
1000
4000
1200
3250
1400
2800
1600
2500
1800
2250
2000
2000
Ploča se isporučuje sa dodatnim
2200
1750
priborom koji je potreban za
2400
1500
koji u svakom slučaju treba da bude
veći od 5%.
DODATNI PRIBOR
kompletnu ugradnju:
Pritisak
(N/m2)
Maksimalni potisak ne sme biti veći od 1400 N/m2, bez obzira na razmak izmeñu nosača.
• samonarezujući zavrtnji za čelik
(6,3x120 mm) sa aluminijumskom
predviñenom nosaču i očekivanim
toplotnim dilatacijama)
• umetak od ekspandiranog PE koji se
koristi kao izolacioni element kod
streha i kao element za zatvaranje
i izolaciju ploča, izmeñu limenog
slemena i GRECATEC ploče.
• elementi za pričvršćivanje šavova
koji se postavljaju na preklope
oboda sa meñuosovinskim
razmakom od najviše 500 mm
• slemenjak od prelakiranog lima
UPUTSTVA ZA MONTAŽU
GRECATEC ploča se isporučuje sa termozavarenim krajevima kako bi se sprečio
prodor prašine u ćelije ploče čime bi se, pored narušavanja estetskog izgleda
umanjila i svetlosna propustljivost. Fiksiranje se mora vršiti u odgovarajućoj poziciji
sa nosećim gredama (ili sa bočnim okapnicama, kod zalučenih krovova), pomoću
zavrtanja koji prolaze kroz gornji deo svih pet trapeza na ploči. Zbog velikog toplotnog širenja potrebno je da se izvrši propisno ovalno prorezivanje otvora.
Pored toga, ne preporučuje se upotreba ploča dužih od 6000 mm. Ukoliko je ipak
potrebna ugradnja krovova većih dimenzija, savetuje se preklapanje više ploča.
Razmak izmeñu ankera kod opšivanja ne sme da bude veći od 500 mm kako za
ravne tako i za zalučene površine. Maksimalno razmak ploča od poslednje grede,
kako kod slemena tako i kod strehe, ne sme da bude veći od 100 mm.
bele/sive boje, debljine 6/10, dužine
1140 mm. Ovaj dodatak se koristi za
spajanje sa postojećim slemenom
koji je iste dužine kao GRECATEC
Vinkla za podupiranje
donje strane
Izolacioni panel
Zavrtanj za fiksiranje
ploča.
• vinklovi od pocinkovanog čelika
koji se postavljaju ispod trapezastog
profila kao element za ojačavanje.
GREDA
GREDA
1000mm - Meñuosovinski
razmak za fiksiranje
9
Sistemi od polikarbonata za ravne i zalučene krovove
kapicom i gumenom podloškom
(proveriti da li odgovara
GRECATEC 28
GRECATEC
KARAKTERISTIKE
Zahvaljujući savršenom
kombinovanju sa limovima
istog trapezastog profila, ploča
GRECATEC28, predstavlja idealno
rešenje za ugradnju svetlarnika i
prozirnih krovova čak i na sredini
SPECIFIKACIJE
kosine krova posto se može
Izrada prozirnih krovova i/ili svetlarnika uz pomoć GRECATEC 28 trapezasto profilisanih ploča od višeslojnog polikarbonata sa UV zaštitom koja se postiže koekstrudiranjem sa spoljne strane, strukture od 2 zida, debljine 6 mm, visine trapezastog
2
profila ploče 28 mm, sa termo-izolacijom od 5,2 W/m K (10 mm), u bojama kristal
ili opal; zatvaranje ploča se vrši pomoću termovarenja; dimenzije: meñuosovinski
razmak 1120 mm, dužina po meri; desetogodišnja garancija otpornosti na grad,
gubitak prozirnosti i žućenje.
uklapati sa 4 strane. Trapezasti
oblik omogućuje veliku mehaničku
otpornost a istovremeno i visoku
svetlosnu propustljivost.
TEHNIČKI PODACI
Struktura od 2 zida
GL01
Sistemi od polikarbonata za ravne i zalučene krovove
Šifra
Debljina
6 mm
Širina
1120 mm
Dužina
6000 mm
Ne preporučuje se korišćenje ploča
dužih od 6000 mm ali, ukoliko je
Širina izmeñu profila na ploči 112 mm
neophodno izvršiti ugradnju krovova
Visina profila na ploči
28 mm
velikih dužina, preporučuje se
Svetlosna propustljivost
Kristal 80% / Opal 43%
preklapanje više ploča. Potrebno je da
Termo-izolacija
5,2 W/m 2 K
se izvrši propisno ovalno prorezivanje
Toplotno širenje
0,065 mm/m °C
otvora kako bi se omogućila dilatacija
Test 1200 Joule
Koekstrudirana sa spoljne strane
UV zaštita
Poseduje
ploča bez lomljenja.
Sertifikat vatrootpornosti
min -30 °C / max +120 °C
Upotrebna temperatura
10 poseduje
OPTEREĆENJE KOD RAVNIH KROVOVA
Paneli pričvršćeni na dva nosača sa jednako rasporeñenim opterećenjem
Meñuosovinski razmak
izmeñu nosača
Savijanje 1/50
N/m2
Širina trapeza 50 mm
N/m2
Tačka loma
N/m2
1000 mm
1150
> 2000
> 2500
1200 mm
600
1200
2400
1400 mm
450
800
1650
1600 mm
300
450
1300
250
1000
1800 mm
Panel fiksiran sa 4 zavrtnja na nosaču
Paneli pričvršćeni na tri ili više nosača sa jednako rasporeñenim opterećenjem
Meñuosovinski razmak
izmeñu nosača
Savijanje 1/50
N/m2
Tačka loma
N/m2
1000 mm
1500
2200
> 2500
1200 mm
1200
1800
> 2500
1400 mm
650
1050
1800
1600 mm
400
650
1450
350
1200
1800 mm
Panel fiksiran sa 4 zavrtnja na nosaču
10
Širina trapeza 50 mm
N/m2
SKL SYSTEM
Univerzalni sistem koji se može
kombinovati sa svim vrstama
izolacionih panela zahvaljujući
upotrebi posebno izrañenih limenih
profila. Korišćenjem ovih profila može
SPECIFIKACIJE
se vršiti fiksiranje bez ikakvih otvora
Izrada prozirnih krovova i/ili svetlarnika od slemena do strehe uz pomoć SKL ploča
od višeslojnog polikarbonata sa UV zaštitom koja se postiže koekstrudiranjem sa
2
spoljne strane, strukture od 4 zida, debljine 30mm, sa termo-izolacijom od 1,6 W/m K
(10 mm), u bojama kristal ili opal; zatvaranje ploča se vrši pomoću lepljivih aluminijumskih traka; dimenzije: širina modula 930 mm, dužina po meri; desetogodišnja
garancija otpornosti na grad, gubitak prozirnosti i žućenje.
na samom polikarbonatu, čime se
obezbeñuje termička dilatacija ploča
čak i u slučaju ugradnje svetlarnika
većih dužina u jednom komadu.
Sistem izmeñu ostalog omogućuje
SKL SYSTEM
OSNOVNE KARAKTERISTIKE
da se panel postavi skoro u liniji
panela, čime se izbegava ugradnja
podkonstrukcija.
TEHNIČKI PODACI
SKL SYSTEM
M7B7
Šifra
Debljina
30 mm
Širina
930 mm
Korisna širina
1000 mm
Dužina
12100 mm
Svetlosna propustljivost
Kristal 50% / Opal 31%
Toplotna izolacija
1,6 W/m 2 K
Toplotno širenje
0,065 mm/m °C
UV zaštita
Koekstrudirana sa spoljne strane
Sertifikat vatrootpornosti
Poseduje
Upotrebna temperatura
min -30 °C / max +120 °C
OPTEREĆENJE
OPTEREĆENJE
Pritisak
2
(N/m )
Potisak
2
(N/m )
Maksimalni dozvoljeni razmak izmeñu nosača (mm)
900
2200
1200
1900
1500
1800
2000
1600
900
2000
1200
1700
1500
1600
Poklopac
(obezbeñuje kupac)
Vinkla za podupiranje
donje strane
GREDA
Sistemi od polikarbonata za ravne zalučene krovove
sa unutrašnjom površinom krova,
bez obzira na debljinu izolacionih
Izolacioni panel
Zavrtanj za fiksiranje
GREDA
930 mm - Širina ploče
1000mm - Meñuosovinski
razmak za fiksiranje
11
MODULIT 10ECO
MODULIT
SAVETI ZA PRAVILNU
MONTAŽU
• paneli treba da se oiviče sistemom
koji je u stanju da ih drži u spoju sa
nosačima
• mora se obezbediti minimalni
SPECIFIKACIJE
oslonac na krajevima, koji ne sme
Ugradnja spuštenih plafona ili svetlosnih traka pomoću ploča MODULIT 10ECO od
višeslojnog polikarbonata, strukture od 2 zida, debljine 10 mm, sa termo-izolaci2
jom od 3,1 W/ m K, u bojama kristal i opal; zatvaranje ploča se vrši termovarenjem;
dimenzije: širina modula 600 mm, dužina po meri.
TEHNIČKI PODACI
MODULIT 10ECO
M740
Šifra
Debljina
10 mm
Širina
600 mm
Dužina
6000 mm
Svetlosna propustljivost
Kristal 78% / Opal 60%
Toplotna izolacija
3,1 W/m2 K
Toplotno širenje
0,065 mm/m °C
UV zaštita
Ne postoji (na zahtev, moguća UV zaštita sa spoljne strane)
Sertifikat vatrootpornosti
Poseduje
Upotrebna temperatura
min -30 °C / max +120 °C
MAKSIMALNI RAZMAK IZMEðU NOSAČA
Sistemi od polikarbonata za spuštene plafone i svetlosne trake
(bez ikakvog direktnog opterećenja na ploču)
Širina ćelija
Maksimalni razmak izmeñu nosača
10 mm
1250 mm
20 mm
1450 mm
30 mm
1600 mm
MODULIT 10ECO je pogodan za ugradnju spustenih plafona, svetlosnih traka,
unutrašnjih pregrada, odnosno u slučajevima gde ne postoji direktno delovanje
sunčevih zraka.
Zbog svoje praktičnosti i ekonomičnosti ova ploča predstavlja najbolje rešenje za
projekte koji zahtevaju:
•ekstremno malu težinu
•visoku otpornost na udarce
•visoku svetlosnu propustljivost
•dobru toplotnu izolaciju
Inovativni sistem spajanja užljebljivanjem olakšava montažu i omogućava izradu
konstrukcija konstantne debljine od 10 mm bez spoljnih zavrtanja.
Završno matiranje omogućuje homogeno rasipanje svetlosti a istovremeno i prikri vanje slojeva prašine na površini.
12
biti manji od 30 mm
• u slučaju da se paneli koriste kao
svetlosne trake, rastojanje izmeñu
njih i prozirnog krovnog panela ne
sme biti veći od 100 mm.
MODULIT 520ECO
MODULIT
SAVETI ZA PRAVILNU
MONTAŽU
• paneli treba da se oiviče sistemom
koji je u stanju da ih drži u spoju sa
nosačima.
• mora se obezbediti minimalni
oslonac na krajevima, koji ne sme
svetlosne trake, rastojanje izmeñu
njih i prozirnog krovnih panela ne
sme biti veći od 100 mm.
SPECIFIKACIJE
Ugradnja spuštenih plafona ili svetlosnih traka pomoću ploča MODULIT 520ECO od
višeslojnog polikarbonata, saćaste strukture, debljine 20 mm, sa termo-izolacijom
2
od 2,0 W/ m K, u bojama kristal i opal; zatvaranje ploča se vrši pomoću alumini jumske samolepljive trake; dimenzije: širina modula 500 mm, dužina po meri
TEHNIČKI PODACI
MODULIT 520ECO
M7B6
Šifra
Debljina
20 mm
Širina
500 mm
Dužina
na zahtev
Svetlosna propustljivost
Kristal 52% / Opal 31%
Toplotna izolacija
2,0 W/m 2 K
Toplotno širenje
0,065 mm/m °C
UV zaštita
Ne postoji (na zahtev, moguća UV zaštita sa spoljne strane)
Sertifikat vatrootpornosti
Poseduje
Upotrebna temperatura
min -30 °C / max +120 °C
MAKSIMALNI RAZMAK IZMEðU NOSAČA
(bez ikakvog direktnog delovanja na ploče)
Širina ćelija
Maksimalni razmak izmeñu nosača
10 mm
1500 mm
20 mm
1750 mm
30 mm
2000 mm
MODULIT 520HC ECO ploče, zahvaljujući dobroj termoizolaciji i providnosti,
predstavljaju idealno rešenje za ugradnju svetlosnih traka u kombinaciji sa rebra
stim pločama od punog polikarbonata. Zbog lakoće ugradnje i male težine, ove
ploče predstavljaju odlično rešenje kod ugradnje spuštenih plafona, pregradnih
zidova u slučajevima gde nema direktnog uticaja sunčevih zraka.
13
Sistemi od polikarbonata za spuštene plafone i svetlosne trake
biti manji od 30 mm
• u slučaju da se paneli koriste kao
POLITEC WT
POLITEC WT
POLITEC WT paneli su podeljeni na tri vrste – talasaste, polutalasaste i trapezaste
– sa ukupno 31 varijantom modela. Sledi prikaz najreprezentativnijih profila panela, dok se za kompletnu ponudu proizvoda i tehničke karakteristike treba obratiti
predstavništvu Politec-a.
KARAKTERISTIKE
POLITEC WT paneli su ekstrudirane
ploče od polikarbonata koje dostižu
vrhunske karakteristike ovog
polimera, kao sto su: visoka svetlosna
propustljivost, otpornost na udarce,
mala težina i izdržljivost. Upravo ove
karakteristike, kojima se pridodaje i
UV zaštita dobijena koekstrudiranjem
spoljne strane, kao i jednostavna
montaža, predstavljaju idealno
rešenje za izgradnju staklenika,
ali i za ugradnju svetlarnika na
fabričkim halama u kombinaciji
sa aluminijumskim i/ili čeličnim
profilima, za izgradnju nadstrešnica,
bazena ili “uradi sam” projekata.
Tehničke karakteristike koje se odnose
na debljinu i težinu svakog profila
pojedinačno detaljno su prikazane u
posebnoj tehničkoj dokumentaciji.
Uklapanje sa odgovarajućim
trapezasto profilisanim limovima
omogućava upotrebu ovih panela
kod ugradnje svetlarnika na sredini
kosine krova, dok savršeno poprečno
ili uzdužno uklapanje omogućuje
ugradnju na celoj površini krova, čak i
kod većih dimenzija.
Minimalni nagib krova koji se
preporučuje kod upotrebe ovih ploča
je 5%.
Sistemi od polikarbonata za ravne konstrukcije
Ne preporučuje se upotreba ploča
dužih od 6000 mm. Ukoliko je ipak
potrebna ugradnja krovova većih
dimenzija, savetuje se preklapanje
više ploča.
Na elementima za fiksiranje treba
izvršiti ovalno prorezivanje otvora
kako bi se omogućila dilatacija ploča
bez lomljenja.
14
ONDATEC 177/51
KARAKTERISTIKE
ONDATEC
ONDATEC 177/51 je talasasto
profilisana ploča od višeslojnog
polikarbonata koja se savršeno
kombinuje sa krovnim panelima od
salonita Ovo omogućava ugradnju
svetlarnika celom površinom
zahvaljujući mogućnosti savršenog
poprečnog i uzdužnog preklapanja.
Najmanji preporučeni nagib krova pri
upotrebi ovog proizvoda je 5%
SPECIFIKACIJE
Izrada prozirnih krovova i/ili svetlarnika uz pomoć ONDATEC 177/51 ploča od
višeslojnog polikarbonata sa UV zaštitom koja se postiže koekstrudiranjem sa
spoljne strane, strukture od 2 zida, debljine 6 mm, visine talasastog profila 51 mm,
sa termo-izolacijom od 1,6 W/m2 K (10 mm), u bojama kristal ili opal; zatvaranje
ploča se vrši pomoću termovarenja; dimenzije: širina 1097 mm ili 920 mm, dužina
po meri; desetogodišnja garancija otpornosti na grad, gubitak prozirnosti i žućenje.
TEHNIČKI PODACI
Struktura sa dva zida
GW01
Šifra
Debljina
6 mm
Širina
920 mm / 1097 mm
Dužina
Na zahtev
Širina talasa
177 mm
Visina talasa
51 mm
Svetlosna propustljivost
Kristal 79%
Toplotna izolacija
3,5 W/m 2 K
Toplotno širenje
0,065 mm/m °C
UV zaštita
Koekstrudirana sa spoljne strane
Upotrebna temperatura
min -30 °C / max +120 °C
Garancija
10 godina
OPTEREĆENJE KOD RAVNIH KROVOVA
Otpor pri lomljenju sistema sa jednako rasporeñenim opterećenjem
Ploče pričvršćene
Meñuosovinski razmak
izmeñu nosača mm
Pritisak
(N/m2)
800
1900
1000
1650
1200
1400
1400
1100
1600
950
1800
800
2000
700
Ne preporučuje se upotreba ploča dužih od 6000 mm. Ukoliko je ipak potrebna
ugradnja krovova većih dimenzija, savetuje se preklapanje više ploča. Na elementima za fiksiranje treba izvršiti ovalno prorezivanje otvora kako bi se omogućila dilatacija ploča bez lomljenja.
15
Sistemi od polikarbonata za ravne konstrukcije
krova kao i na sredini kosine krova,
Svi podaci koji su sadržani u ovoj dokumentaciji mogu biti izmenjeni od strane POLITEC Polimeri Tecnici Spa bez prethodne najave. Ovi
podaci su dobijeni na osnovu naših saznanja
ali se ne smatraju obavezujućim i ničim ne
sprečavaju klijente da sami izvrše kontrolu
proizvoda kako bi utvrdili koliko proizvod
odgovara postavljenim zahtevima. Proizvodi
koji imaju manju težinu od ovde prikazane
Generalni uvoznik i
distributer za Srbiju, Crnu
Goru, Makedoniju Bosnu i
Hercegovinu i Republiku Srpsku
Polymers Group d.o.o.
Antifašističke borbe 14 / V
Novi Beograd
tel:
+381 11 311 93 36
+381 11 311 73 18
www.polymers.rs
[email protected]
POLITEC Polimeri Tecnici SA
Via Lische 5 (Z.I. 3)
6855 Stabio – SVIZZERA
telefono:
+41 (0)91 641 61 70
fax:
+41 (0)91 641 71 50
e-mail:
[email protected]
internet:
www.politecsa.com
DC50 / SISTEMI DI COPERTURA v1.0 it / stampa 01.2010 – contenuto aggiornato 01.2010
standardne težine ne podležu garanciji.
Download

Krovni sistemi_1.CDR