Komparativni podaci za odabrane kompanije
Bazna kompanija:
SARAJEVOLIJEK d.o.o.
Klasifikacija djelatnosti:
4646
Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
Komparativni podaci
za odabrane kompanije
Bazna kompanija
SARAJEVOLIJEK d.o.o.
Odabrana grupa kompanija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sadržaj
A.D.Krajinalijek
D.O.O.BLAGOLEKS
DOO PHARMANOVA BEL
FARMAVITA d.o.o
Hercegovinalijek d.o.o.
MGM FARM d.o.o.
TUZLA-FARM d.o.o.
UNA - FARMACIJA d.o.o.
UNIFARM d.o.o.
VELFARM d.o.o.
Naziv
Komparativni podaci - Bilans stanja ( KM )
Komparativni podaci - Bilans uspjeha ( KM )
Komparativni podaci - Izvještaj o novčanim tokovima ( KM )
Ključni pokazatelji poslovanja
Pokazatelji likvidnosti
Pokazatelji efikasnosti
Pokazatelji solventnosti
Pokazatelji profitabilnosti
Stranica
2
3
4
5
5
5
5
5
Komparativni podaci za odabrane kompanije
Bilans stanja (KM)
BILANS STANJA
SARAJEVOLIJEK d.o.o.
A.D.Krajinalijek
D.O.O.BLAGOLEKS
DOO PHARMANOVA BEL
FARMAVITA d.o.o
Hercegovinalijek d.o.o.
MGM FARM d.o.o.
TUZLA-FARM d.o.o.
UNA - FARMACIJA d.o.o.
UNIFARM d.o.o.
VELFARM d.o.o.
AKTIVA
Gotovina i ekvivalenti gotovine
Potraživanja od kupaca
Zalihe
Ostala tekuća sredstva
UKUPNO TEKUĆA SREDSTVA
Postrojenja i oprema
Građevinski objekti
Zemljište
Ostala stalna sredstva
UKUPNO STALNA SREDSTVA
Odložena poreska sredstva
Gubitak iznad visine kapitala
UKUPNO AKTIVA
81,414
4,849,541
928,985
469,493
6,329,433
112,932
33,160,054
12,976,520
1,003,965
47,253,471
215,510
7,838,477
4,188,199
97,831
12,340,017
813,907
35,384,777
8,039,243
1,969,879
46,207,806
175,086
18,661,364
9,769,626
553,201
29,159,277
358,974
45,017,558
4,576,163
496,302
50,448,997
420,508
23,498,749
5,858,869
215,582
29,993,708
515,645
22,017,160
5,716,549
818,754
29,068,108
255,106
8,713,473
2,226,682
77,017
11,272,278
67,817
6,277,939
2,008,111
120,082
8,473,949
284,648
8,502,697
6,676,272
450,279
15,913,896
50,826
1,239,187
234,080
784
1,524,877
0
0
1,227,646
4,829,497
0
3,373,360
9,430,503
0
0
530,312
3,088,697
475,410
233,916
4,328,335
0
0
1,719,751
0
0
585,487
2,305,238
0
0
5,454,943
10,327,935
314,428
1,956,231
18,053,537
0
0
827,833
1,754,283
81,120
2,380,332
5,043,568
0
0
390,432
770,688
897,000
1,435,399
3,493,519
0
0
805,513
1,539,073
2,258,337
7,978,286
12,581,209
0
0
586,532
1,353,104
94,460
587,083
2,621,179
0
0
253,197
0
420,123
40,986
714,306
0
0
146,265
0
0
190,000
336,265
0
0
7,854,310
56,683,974
16,668,352
48,513,044
47,212,814
55,492,565
33,487,227
41,649,317
13,893,457
9,188,255
16,250,161
4,512,279
1,129,166
0
218,506
5,859,951
300,000
0
300,000
6,159,951
34,826,486
8,206,747
0
442,703
43,475,936
5,912,535
0
5,912,535
49,388,471
7,528,271
720,690
0
111,910
8,360,871
4,391,373
97,638
4,489,011
12,849,882
20,671,574
1,916,373
0
943,293
23,531,240
0
14,602,972
14,602,972
38,134,212
12,006,633
10,570,000
2,129,362
3,018,692
27,724,687
7,163,986
1,312,641
8,476,627
36,201,314
30,608,562
6,396,342
0
1,689,042
38,693,946
0
0
0
38,693,946
15,442,935
8,590,098
102,684
1,108,158
25,243,875
0
169,062
169,062
25,412,937
11,480,614
14,539,799
416,667
2,403,685
28,840,765
4,697,373
295,887
4,993,260
33,834,025
2,239,993
4,845
0
763,253
3,008,091
0
0
0
3,008,091
4,315,080
666,386
96,930
2,297,904
7,376,300
162,823
113,498
276,321
7,652,621
7,246,851
221,500
146,931
1,325,928
1,694,359
6,072,569
289,355
933,579
7,295,503
2,076,370
631,827
1,110,273
3,818,470
3,982,644
5,951,334
444,854
10,378,832
1,623,071
9,388,429
0
11,011,500
1,776,200
15,022,419
0
16,798,619
914,700
7,159,590
0
8,074,290
2,000
7,813,292
0
7,815,292
2,000
10,883,366
0
10,885,366
2,000
1,533,634
0
1,535,634
2,243,484
5,565,035
747,834
8,556,353
7,854,310
56,683,974
16,668,352
48,513,044
47,212,814
55,492,565
33,487,227
41,649,317
13,893,457
9,188,255
16,250,161
PASIVA
Dobavljači
Kratkoročni krediti
Tekući dio dugoročnih kredita
Ostale kratkoročne obaveze
UKUPNO KRATKOROČNE
Dugoročni krediti
Ostale dugoročne obaveze
UKUPNO DUGOROČNE OBAVEZE
UKUPNO OBAVEZE
Osnovni kapital
Neraspoređena dobit
Ostali kapital
UKUPNO KAPITAL
UKUPNO PASIVA
0
446,957
7,693,808
0
0
0
7,693,808
Komparativni podaci za odabrane kompanije
Bilans uspjeha (KM)
BILANS USPJEHA
SARAJEVOLIJEK d.o.o.
A.D.Krajinalijek
D.O.O.BLAGOLEKS
DOO PHARMANOVA BEL
FARMAVITA d.o.o
Hercegovinalijek d.o.o.
MGM FARM d.o.o.
TUZLA-FARM d.o.o.
UNA - FARMACIJA d.o.o.
UNIFARM d.o.o.
VELFARM d.o.o.
6,395,559
5,804,960
590,599
31,008,278
26,094,231
4,914,047
15,043,655
10,349,910
4,693,745
44,769,165
39,709,708
5,059,457
20,605,971
15,210,001
5,395,970
53,864,586
51,611,131
2,253,455
28,766,430
27,041,251
1,725,179
19,565,418
18,184,429
1,380,989
12,918,658
11,538,441
1,380,217
9,804,709
8,956,146
848,563
22,738,820
21,347,123
1,391,697
Ukupno poslovni rashodi
41,228
362,077
28,381
188,990
620,676
259,812
720,982
367,570
2,267,422
3,615,786
2,677,445
650,318
143,965
418,336
3,890,064
310,582
1,822,016
210,655
1,091,753
3,435,006
1,497,546
1,867,755
498,727
758,339
4,622,367
173,845
714,411
92,561
707,319
1,688,136
93,117
391,563
57,871
308,345
850,896
13,022
617,987
235,849
544,031
1,410,889
71,170
188,033
138,055
209,077
606,335
63,809
384,230
41,563
947,434
1,437,036
33,766
293,178
23,440
135,021
485,405
Operativna dobit (EBIT)
-30,077
1,298,261
803,681
1,624,451
773,603
565,319
874,283
-29,900
773,882
-588,473
906,292
Troškovi kamata
55,990
375,584
259,000
571,648
129,150
566,408
206,413
529,861
829,421
641,709
2,626,917
2,699,869
626,283
2,307,437
1,600,108
134,436
8,182,908
3,806,700
202,250
1,564,868
1,408,936
465,619
1,123,324
170,372
0
1,003,609
538,934
53,226
1,877,851
515,292
352
5,136
40,999
30,517
289,355
297,708
909,790
854,649
4,807,091
827,965
457,433
1,238,557
720,860
870,077
0
0
47,477
90,979
97,368
480,709
82,796
0
119,692
72,086
87,008
Neto dobit (gubitak)
30,517
289,355
250,231
818,811
757,281
4,326,382
745,169
457,433
1,118,865
648,774
783,069
Ostale promjene
0
30,517
0
289,355
0
250,231
0
818,811
0
757,281
0
4,326,382
0
745,169
0
457,433
0
1,118,865
0
648,774
0
783,069
Prihodi od prodaje
Troškovi prodate robe
Bruto dobit
Poslovni rashodi
Materijalni troškovi
Troškovi plaća
Amortizacija
Ostali poslovni rashodi
Ostali prihodi
Ostali rashodi
Dobit prije poreza
Porezi
Ukupna dobit
Komparativni podaci za odabrane kompanije
Izvještaj o novčanim tokovima (KM)
Izvještaj o novčanim tokovima u
2010.
SARAJEVOLIJEK d.o.o.
A.D.Krajinalijek
D.O.O.BLAGOLEKS
DOO PHARMANOVA BEL
FARMAVITA d.o.o
Hercegovinalijek d.o.o.
MGM FARM d.o.o.
TUZLA-FARM d.o.o.
UNA - FARMACIJA d.o.o.
UNIFARM d.o.o.
VELFARM d.o.o.
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti
30,517
28,381
-365,115
365,528
-12,083
-1,367
26,062
71,923
289,355
367,570
-7,516,217
1,213,741
593,548
5,185,180
-410,213
-277,036
250,231
143,965
-155,602
1,403,584
277,403
-867,598
-250,782
801,201
818,811
210,655
-7,739,053
-47,775
669,460
4,331,527
-393,322
-2,149,697
757,281
498,727
-3,135,624
29,553
533,676
1,853,864
599,032
1,136,509
4,326,382
92,561
-5,971,499
-929,750
-397,718
1,410,981
419,806
-1,049,237
745,169
57,871
-4,152,375
1,601,225
194,218
-1,460,627
270,307
-2,744,212
457,433
235,849
863,123
838,210
623,574
-3,806,576
1,385,747
597,360
1,118,865
138,055
-993,645
747,554
73,099
892,880
-145,629
1,831,179
648,774
41,563
-1,701,073
-475,269
16,710
2,241,930
-183,930
588,705
783,069
23,440
-1,925,060
1,104,060
190,957
187,784
165,913
530,163
-1,628
-1,628
-385,086
-385,086
5,613
5,613
-211,470
-211,470
-853,917
-853,917
-382,658
-382,658
-10,795
-10,795
70,854
70,854
-151,772
-151,772
-80,670
-80,670
-11,600
-11,600
187,501
-241,690
-6,673
0
-60,862
1,750,498
-1,054,662
0
-1
695,835
-31,035
-338,153
12,793
-432,368
-788,763
934,791
0
587,027
0
1,521,818
-4,190,000
4,047,416
-165,647
1
-308,230
1,836,651
0
-193,079
0
1,643,572
3,777,051
-98,982
-709,029
-83,297
2,885,743
987,664
252,469
-339,723
-1,117,000
-216,590
-1,384,707
0
-496
-381,632
-1,766,835
77,657
-93,274
-125,066
-399,999
-540,682
0
0
0
-300,001
-300,001
9,433
33,713
18,051
-839,349
-25,638
211,677
130,736
451,624
-87,428
-32,647
218,562
NOVAC NA POČETKU PERIODA
71,981
79,219
197,459
1,653,256
200,724
147,297
289,772
64,021
342,534
100,464
66,086
NOVAC NA KRAJU PERIODA
81,414
112,932
215,510
813,907
175,086
358,974
420,508
515,645
255,106
67,817
284,648
Neto rezultat
Amortizacija
Potraživanja od kupaca
Zalihe
Ostala tekuća sredstva
Obaveze prema dobavljačima
Ostale tekuće obaveze
Ukupni novčani tok iz poslovnih
Novčani tok iz ulagačkih aktivnosti
Nabavka / prodaja stalnih sredstava
Ukupni novčani tok iz ulagačkih
Novčani tok iz finansijskih aktivnosti
Priliv / odliv od kratkoročnih kredita
Priliv / odliv od dugoročnih kredita
Ostale dugoročne obaveze
Priliv / odliv u kapitalu
Ukupni novčani tok iz finansijskih
UKUPNI NOVČANI TOKOVI ZA
PERIOD
Komparativni podaci za odabrane kompanije
Pokazatelji
Ključni pokazatelji poslovanja
(2010)
SARAJEVOLIJEK d.o.o.
A.D.Krajinalijek
D.O.O.BLAGOLEKS
DOO PHARMANOVA BEL
FARMAVITA d.o.o
Hercegovinalijek d.o.o.
MGM FARM d.o.o.
TUZLA-FARM d.o.o.
UNA - FARMACIJA d.o.o.
UNIFARM d.o.o.
VELFARM d.o.o.
Pokazatelji likvidnosti
Tekući pokazatelj
Ubrzani pokazatelj
1.08
0.92
1.09
0.79
1.48
0.98
1.96
1.62
1.05
0.70
1.30
1.19
1.19
0.96
1.01
0.81
3.75
3.01
1.15
0.88
2.07
1.20
276.77
58.41
283.72
266,482
15,087
0.6 %
5.7 %
9.7 %
4.19
390.33
181.51
487.14
2,349
55
0.8 %
2.3 %
11.7 %
3.29
190.18
147.70
265.49
2,159
93
17.8 %
4.3 %
25.9 %
3.48
288.49
73.89
190.01
3,221
131
0.7 %
4.1 %
7.7 %
19.42
330.56
234.44
288.13
189,046
17,135
7.3 %
9.1 %
22.4 %
1.14
305.05
32.36
216.47
897,743
11,907
0.3 %
1.3 %
3.1 %
10.68
298.16
79.08
208.45
991,946
13,502
0.3 %
1.4 %
3.0 %
8.23
410.74
114.74
230.44
320,745
10,131
0.1 %
3.2 %
7.2 %
1.56
246.19
70.44
70.86
717,703
10,446
0.6 %
1.5 %
4.7 %
4.93
233.71
81.84
175.86
377,104
14,778
0.7 %
3.9 %
14.7 %
13.73
136.48
114.15
123.91
757,961
9,773
0.1 %
1.3 %
2.1 %
67.62
78.4 %
-0.54
0.84
87.1 %
2.27
1.94
77.1 %
3.89
1.34
78.6 %
2.53
0.18
76.7 %
1.24
1.80
69.7 %
4.20
0.38
75.9 %
4.32
1.08
81.2 %
-0.06
2.52
21.7 %
47.3 %
2,574.69
0.00
83.3 %
-11.06
0.60
9.2 %
-0.5 %
0.5 %
1.8 %
0.4 %
-9.1 %
24
15.8 %
4.2 %
0.9 %
4.0 %
0.5 %
-2.0 %
13200
31.2 %
5.3 %
1.7 %
6.6 %
1.5 %
7.9 %
6967
11.3 %
3.6 %
1.8 %
7.9 %
1.7 %
24.4 %
13900
26.2 %
3.8 %
3.7 %
6.9 %
1.6 %
-1.3 %
109
4.2 %
1.0 %
8.0 %
25.8 %
7.8 %
14.6 %
60
6.0 %
3.0 %
2.6 %
9.2 %
2.2 %
0.6 %
29
7.1 %
-0.2 %
2.3 %
5.9 %
1.1 %
-31.8 %
61
10.7 %
6.0 %
8.7 %
10.3 %
8.1 %
-4.4 %
18
8.7 %
-6.0 %
6.6 %
42.2 %
7.1 %
5.1 %
26
6.1 %
4.0 %
3.4 %
9.2 %
4.8 %
9.1 %
30
Pokazatelji efikasnosti
Prosječan broj dana naplate potraž.
Prosječan broj dana obrta zaliha
Prosj. broj dana plaćanja dobavljača
Prihod po zaposlenom (KM)
Prosječan trošak plate po
Materijalni troškovii / Prihod
Troškovi plaća / Prihod
Poslovni rashodi / Prihod
Prihod / stalna sredstva
Pokazatelji solventnosti
% tuđih izvora sredstava
EBIT / kamate
Kreditna zaduženja / kapital
Pokazatelji profitabilnosti
Bruto marža
EBIT / prihod
Neto marža
ROE
ROA
Rast prihoda
Broj zaposlenih
Download

Komparativni podaci za odabrane kompanije