Na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i odredbi Pravilnika o sadržini,
formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnji i kvartalnih izveštaja („Sl. glasnik RS“ br. 14/2012),
POLJOPRIVREDNO PROIZVODNO PREDUZEĆE „MLADI BORAC“ AD – U RESTRUKTURIRANJU iz SONTE MB.:
08644586, šifra delatnosti.: 0111, objavljuje sledeći:
GODIŠNJI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA
Period izveštavanja: 01.01.2013. do 31.12.2013. godine
POSLOVNO IME:
MATIČNI BROJ:
POŠTANSKI BROJ I MESTO:
ULICA I BROJ:
ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE:
INTERNET ADRESA:
KONSOLIDOVANI/POJEDINAČNI PODACI:
USVOJENI (da ili ne)
OSOBA ZA KONTAKT:
TELEFON:
FAKS:
ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE:
PREZIME I IME OSOBE OVLAŠĆENE ZA ZASTUPANJE:
POLJOPRIVREDNO PROIZVODNO PREDUZEĆE
„MLADI BORAC“ AD – U RESTRUKTURIRANJU
08644586
25264 SONTA
SALAŠ MLADI BORAC BB
[email protected]
http://www.mladi-borac.com
POJEDINAČNI
NE
ŽIVKOVIĆ STEVAN
025/792-073
025/792-020
[email protected]
ŽIVKOVIĆ STEVAN
Sadržaj:
Sadržaj: .................................................................................................................................................... 2
FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA ............................................................................................... 3
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ........................................................................................................ 19
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ............................................................................................... 26
IZVEŠTAJ O POSLOVANJU...................................................................................................................... 50
Prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, finansijsko stanje i relevantni podaci za procenu stanja
imovine društva: ................................................................................................................................... 50
Prikaz razvoja poslovanja društva i zaposleni: ...................................................................................... 50
Prikaz rezultata poslovanja društva: ..................................................................................................... 50
Finansijsko stanje u kome se društvo nalazi: ........................................................................................ 50
STEPEN ZADUŽENOSTI ......................................................................................................................... 50
I STEPEN LIKVIDNOSTI .......................................................................................................................... 50
II STEPEN LIKVIDNOSTI .......................................................................................................................... 51
NETO OBRTNI KAPITAL ......................................................................................................................... 51
Podaci o relevantnim podacima za procenu stanja imovine društva:.................................................. 51
STALNA IMOVINA ................................................................................................................................. 51
POSLOVNA IMOVINA........................................................................................................................... 51
KAPITAL ................................................................................................................................................. 51
Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu: ....................................................................... 51
Opis promena u poslovnim politikama društva:................................................................................... 52
Opis glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo: ..................................................... 52
Svi važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj
priprema: .............................................................................................................................................. 52
Svi značajniji poslovi sa povezanim licima: ........................................................................................... 52
Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja: ................................................................................ 52
SOPSTVENE AKCIJE DRUŠTVA ............................................................................................................... 52
IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA ........................................................... 53
IZJAVA ODGOVORNIH LICA ................................................................................................................... 54
IZJAVA OVLAŠĆENOG LICA .................................................................................................................... 55
NAPOMENA........................................................................................................................................... 56
FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
Prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, finansijsko stanje i relevantni podaci za procenu
stanja imovine društva:
Prikaz razvoja poslovanja društva i zaposleni:
Dalji razvoj Društva će zavisiti od statusa Društva u pogledu ukidanja ili ne statusa restrukturiranja.
Zaposleni: Broj zaposlenih radnika će zavisiti od daljeg statusa društva u restrukturiranju.
Prikaz rezultata poslovanja društva:
Pokazatelji strukture prihoda i rashoda:
96,76
0,22
90,94
5,38
učešće poslovnih prihoda u ukupnom prihodu
učešće finansijskih prihoda u ukupnom prihodu
učešće poslovnih rashoda u ukupnim rashodima
učešće finansijskih rashoda u ukupnim rashodima
Pokazatelji ekonomičnosti poslovanja:
72,26
76,89
2,40
odnos ukupnih prihoda prema ukupnim rashodima
odnos poslovnih prihoda prema poslovnim rashodima
odnos finansijskih prihoda prema fin. rashodima
Pokazatelji finansijske stabilnosti:
0
23,86
pokriće osnovnih sredstava kapitalom
pokriče osnovnih sredstava osnovnim kapitalom
Indikatori opšte likvidnosti:
16,24
9,31
33,42
obrtna imovina prema obavezama
obrtna imovina bez zaliha prema obavezama
pokriće obaveza prema dobav. sa potraž. od kupaca
Gubitak/dobitak po akciji
1.213.693 din.
Finansijsko stanje u kome se društvo nalazi:
STEPEN ZADUŽENOSTI
kratkoročne obaveze+dugoročne obaveze/poslovna pasiva
2012.
99,74
2013.
100
2012.
0,62
2013.
0,41
I STEPEN LIKVIDNOSTI
gotovina i gotovinski ekvivalenti/kratkoročne obaveze
II STEPEN LIKVIDNOSTI
obrtna imovina - zalihe/kratkoročne obaveze
2012.
11,65%
2013.
10,23%
2012.
0
2013.
0
NETO OBRTNI KAPITAL
obrtna imovina - kratkoročne obaveze (u 000 din.)
Podaci o relevantnim podacima za procenu stanja imovine društva:
STALNA IMOVINA
(000 din.)
2012.
Nepokretnosti, postrojenja i oprema
Dugoročni finansijski plasmani
UKUPNO STALNA IMOVINA
152.947
152.947
2013.
142.561
142.561
Index
2013/2012
93,21
0
POSLOVNA IMOVINA
(000 din.)
2012.
Stalna imovina
Obrtna imovina
1) zalihe
2) potraživanja
3) potr.za više pl. porez na dobit
4) kratk. finans. plasmani
5) gotovina i got. ekvivalenti
152.947
81.212
37.171
39.791
0
292
1.633
142.561
71.050
30.340
37.936
0
180
2.342
Index
2013/2012
93,21
87,49
81,62
95,34
0
61,64
143,42
UKUPNO POSLOVNA IMOVINA
234.159
213.611
91,22
2013.
KAPITAL
(000 din.)
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređena dobit
Gubitak
Otkupljene sopstvene akcije
UKUPNI KAPITAL
2012.
34.016
173
46.328
80.517
-
2013.
34.016
173
46.328
80.517
-
Index
2013/2012
100
100
100
100
-
Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu:
U pogledu očekivanog razvoja AD „Mladi borac“ iz Sonte, u narednom periodu te u pogledu vođenja
poslovne politike Društva kao i mogućih rizika i pretnji kojima je izloženo poslovanje Društva, sve
strukture Društva će u narednom periodu stalno procenjivati i zalagati se za razvoj novih proizvoda,
razvoj novih tržišta, razvoj poslovne mreže, voditi ispravnu politiku planskog ulaganja u osnovna
sredstva i sve ostale relevantne aktivnosti vezane za razvoj.
Opis promena u poslovnim politikama društva:
U pogledu vođenja poslovne politike AD „Mladi borac“ iz Sonte će stalno voditi brigu o
pozitivnom trendu u odnosu prema kupcima i politike vezane za životnu sredinu a u cilju poboljšanja
marketinga Društva.
Opis glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo:
U odnosu na moguće rizike i pretnje u narednom periodu sve strukture u Društvu pratiće i
boriti se za što manji uticaj na poslovanje Društva prouzrokovane nestabilno makroekonomskim
orkuženjima pre svega na situaciju u zemlji , širom regiona i svetu u celini. Isto tako pratiće se i
boriće se protiv nelojalne konkurencije eventualnih pojava moćnih konkurenata, vodiće se briga o
kretanju zaduženosti Društva, postavljaće se u odnosu na mogući pad cena na tržištu, prilagođavati
kupovnoj moći potrošača, boriće se za pooštravanje ekoloških pravila vezanih za proizvodnju, pojavu
novih tehnologija, promena zahteva potrošača, te se boriti da svi ostali rizici i pretnje što manje
negativno utiču na dalji razvoj Društva.
Sve gore navedene mere u pogledu stalnog razvoja Društva u narednom periodu uslovljeni su
rešenjem budućnosti Društva s obzirom da je AD „Mladi borac“ Sonta – u restrukturiranju te da
njegov razvoj u velikoj meri zavisi od sadašnjih i budućih zakonskih propisa koji su vezani za Društva
u restrukturiranju.
Svi važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj
priprema:
S obzirom na mogućnosti pojava događaja posle izveštajnog perioda sve poslovne strukture
Društva će u narednom periodu, koja do sastavljanja ovog izveštaja nisu postojala, voditi naročito
brigu o naplati potraživanja koja će biti ispravljena u toku 2014. godine, te analizu i brigu o naplati
potraživanja od poverioca koja su dospela kao sumnjiva za naplatu, pre svega na potraživanja od
dužnika za koje je pokrenut stečajni postupak, vođenje brige o što bržem i realnijem rešavanju
sudskih sporova koja će se pokrenuti posle predaje finansijskih izveštaja.
Za sve gore navedene pojave koje bi nastale posle predaje finansijskih izveštaja veliki uticaj
na to imaće rešavanje sudbine Društva u pogledu okončanja ili produženja roka za restrukturiranje.
Generalno AD „Mladi borac“ iz Sonte kao i do sada ima obavezu da izmiruje redovno
obaveze prema javnim rashodima po pitanju poreza i doprinosa na zarade radnika, dok obaveze za
PDV uglavnom izmiruje smanjenjem mesečnih potraživanja istog.
Svi značajniji poslovi sa povezanim licima:
AD „Mladi Borac“ - u restrukturiranju nema odnose sa povezanim pravnim društvima i nema
poslovnih veza sa istima.
Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja:
Društvo će u narednom periodu stalno istraživati mere koje mogu uticati na njegov razvoj i
unapređenje procesa proizvodnje u oblasti tehničko tehnoloških dostignuća.
SOPSTVENE AKCIJE DRUŠTVA
Društvo nema sopstvene akcije
IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
IZJAVA
Izjavljujem da, prema sopstvenom najboljem saznanju, izdavalac akcija ima usvojene, primenjuje i u
potpunosti obavlja poslovne aktivnosti u skladu sa Kodeksom korporativnog upravljanja.
U _Sonti_, 28/4/2014. godine
Stevan Živković dipl.ing.polj., izvršni direktor
___________________________________
IZJAVA ODGOVORNIH LICA
IZJAVA
Izjavljujem da, prema sopstvenom najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj je sastavljen uz primenu
odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o
imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i
promenama na kapitalu javnog društva.
U _Sonti_, 28/4/2014. godine
Stevan Živković dipl.ing.polj., izvršni direktor
____________________________________
IZJAVA OVLAŠĆENOG LICA
IZJAVA
Izjavljujem da, prema sopstvenom najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj je sastavljen uz primenu
odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o
imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i
promenama na kapitalu javnog društva.
U _Sonti_, 28/4/2014. godine
Stevan Živković dipl.ing.polj. , izvršni direktor
____________________________________
NAPOMENA
Obaveštavamo da nije doneta odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja, niti revizorski izveštaj imajući
u vidu da do dana objavljivanja ovog izveštaja, nije održana sednica Skupština akcionara kao organa društva
nadležnog za usvajanje navedenih odluka.
Ovim putem napominjemo da će izdavalac nakon održanja sednice Skupštine akcionara u celosti objaviti
odluke po svim relevantnim pitanjima.
Download

kliknuti da vidite ceo dokument