Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka
Aleja Svetog Save 13, 78000 Banja Luka
Tel. +387 51 336 500
Fax +387 51 336 518
S.W.I.F.T. HAABBA2B
Na osnovu člana 105. stav 3. Zakona o bankama Republike Srpske (”Službeni glasnik RS” broj 44/03, 74/04, 116/11, 05/12 i 59/13) Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka objavljuje
FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PERIOD JANUAR-JUNI 2014. GODINE -NEREVIDIRANEu hiljadama KM
u hiljadama KM
IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU
30.06.2014.
31.12.2013.
AKTIVA
Novčana sredstva i sredstva kod Centralne banke
Sredstva kod drugih banaka
Krediti i potraživanja od klijenata
Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju
Učešće
Nekretnine i oprema
Nematerijalna ulaganja
Investicione nekretnine
Preplaćeni porez na dobit
Odložena poreska sredstva
Ostala aktiva
Ukupna aktiva
264,045
65,181
710,523
11,323
1,000
35,968
10,493
2,552
411
2,045
14,111
1,117,652
257,300
36,971
791,260
20,071
1,000
36,841
11,461
2,573
142
2,006
14,384
1,174,009
PASIVA
Depoziti banaka i finansijskih institucija
Depoziti komitenata
Obaveze po kreditima
Subordinisane obaveze
Ostale obaveze
Ostala rezervisanja
Odložene poreske obaveze
Ukupne obaveze
332,262
369,050
145,797
35,479
15,207
17,404
566
915,765
333,762
412,791
156,555
35,479
17,944
16,169
577
973,277
KAPITAL
Akcijski kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
(Akumulirani gubitak)/Neraspoređena dobit
Ukupan kapital
Ukupne obaveze i kapital
POTENCIJALNE I UGOVORENE OBAVEZE
156,941
105,811
3,669
(64,534)
201,887
1,117,652
66,627
156,941
105,811
3,760
(65,780)
200,732
1,174,009
73,003
IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU
30.06.2014.
30.06.2013.
BILANS TOKOVA GOTOVINE
30.06.2014.
30.06.2013.
NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Primici kamata, naknada i provizija po kreditima
Troškovi kamata
Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani
Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima
Isplate po vanbilansnim ugovorima
Primici i isplate po vanrednim stavkama
Krediti dati klijentima i novčane pozajmice
Depoziti klijenata
Plaćeni porez na dobit
Neto novčana sredstva iz poslovnih aktivnosti
27,068
(8,455)
3,068
(14,799)
(1,154)
(1,096)
80,581
(46,277)
(516)
38,420
35,828
(11,281)
2,943
(17,756)
(1,589)
(6,698)
63,219
(88,013)
(638)
(23,985)
NOVČANI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI
Naplaćena kamata
Primici dividendi
Kupovina nematerijalne imovine
Kupovina materijalne aktive
Prodaja drugih ulaganja
Neto novčana sredstva iz ulagačkih aktivnosti
263
(75)
(915)
8,755
8,028
137
4
(270)
(670)
13,292
12,493
(1,086)
4,337
(15,251)
(12,000)
(1,173)
12,501
(5,378)
5,950
Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata
34,448
(5,542)
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine
Efekti promjene deviznog kursa
294,249
525
297,581
508
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine
329,222
292,547
264,045
65,181
(4)
329,222
238,030
54,519
(2)
292,547
NOVČANI TOKOVI OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI
Kamata plaćena na pozajmice
Povećanje uzetih pozajmica
Smanjenje uzetih pozajmica
Neto novčana sredstva od finansijskih aktivnosti
u hiljadama KM
Prihodi po osnovu kamata
Rashodi po osnovu kamata
Neto prihod od kamata
Prihodi po osnovu naknada i provizija
Rashodi po osnovu naknada i provizija
Neto prihod od naknada i provizija
Neto prihodi od kursnih razlika
Ostali prihodi iz poslovanja
Troškovi zaposlenih
Amortizacija
Ostali rashodi iz poslovanja
DOBIT PRIJE UMANJENJA VRIJEDNOSTI I REZERVISANJA
22,140
(9,884)
12,256
6,228
(863)
5,365
462
4,012
(7,650)
(2,289)
(8,337)
3,819
30,371
(13,721)
16,650
7,102
(1,245)
5,857
508
3,476
(8,409)
(2,345)
(8,626)
7,111
Rezervisanje za potencijalne gubitke,
ugovorene obaveze i otpise
Rezervisanja za ostale rizike i potencijalne obaveze
Gubici od umanjenja vrijednosti nekretnina i opreme
(GUBITAK)/DOBIT PRIJE POREZA
(1,461)
(536)
(386)
1,436
(3,045)
(501)
3,565
Porez na dobit
(206)
NETO (GUBITAK)/DOBIT TEKUĆE GODINE
1,230
Ostali ukupan rezultat
Revalorizacija nekretnina i investicionih nekretnina
(80)
Dobit po osnovu finansijskih instrumenata raspoloživih za prodaju (2)
Gubitak po osnovu promjene aktuarskih pretpostavki
(2)
Porez na dobit koji se odnosi na ostale stavke ukupnog rezultata
10
UKUPAN (GUBITAK)/DOBIT ZA GODINU
1,156
Zarada po akciji (u KM)
0.008
(580)
2,985
6
2
2,993
0.023
Gotovina i gotovinski ekvivalenti se sastoje
od sljedećih pozicija bilansa stanja:
Novčana sredstva i sredstva kod Centralne banke
Sredstva kod drugih banaka
Minus: pripadajuća kamata i rezervisanja
Nadzorni odbor:
Odbor za reviziju:
1. Dr. Alexander Picker, predsjednik
2. Mag. Stefan Selden, zamjenik predsjednika
3. Mag. Manfred Kohlweg, član
4. Dr. Rupert Schindler, član
5. Dipl. Kfm. Neven Raić, član
1. Lazović Đorđe, predsjednik
2. Marlen Schllander-Pinter, član
3. Castellarin Andrea, član
4. Berdnik Sandra, član
5. Ines Krnić, član
Uprava banke:
Interni revizor Banke:
1. Goran Babić, direktor
2. Zoltan Major, izvršni direktor
3. Martin Leberle, izvršni direktor
4. Lidija Žigić, izvršni direktor
Slavica Vukelić
Akcionari sa 5% ili više akcija sa glasačkim pravima:
HYPO SEE HOLDING AG, Klagenfurt
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG, Klagenfurt
Poslovna mreža: 36 poslovnica
Na dan 30.06.2014. godine banka je imala 519 zaposlenih radnika.
Download

Polugodišnji izvještaj 2014. - Hypo Alpe-Adria