STANDARDNE DINAMOMETRIJSKE
METODE ZA PROCENU
NEUROMIŠIČNE FUNKCIJE
Dragan Mirkov
Centar za zdravlje, vežbanje i sportske nauke
Beograd
Mišićna jačina
MIŠIĆNA JAČINA: Sposobnost mišića ili mišićnih grupa da razvije
maksimalnu silu protiv spoljašnjeg opterećenja tokom jedne kontrakcije
Zavisna od:

Vrste i veličine spoljašnjeg opterećenja

Ugla u zglobu

Brzine kontrakcije (pokreta)

.....
2
Mišićna jačina
3
Mišićna jačina
Relacija između mišićne sile, brzine i snage
4
Mišićna jačina
Statički (izometrija):

Nema pokreta (v= 0)

Ne vrši se mišićni rad

Ne ispoljava se snaga

“Generiše” se sila za određeno vreme
5
Mišićna jačina
Promena mišićne sile u vremenu (izometrija)
6
Mišićna jačina

Dinamička:


Konstantno opterećenje (izoinercija)

Tegovi

Sprave za vežbanje
Konstantna brzina (izokinetika)
U oba slučaja kontrakcija može biti koncentrična ili
ekscentrična ili koncentrično
koncentrično--ekscentrična
7
Procena mišićne jačine

Ispitivanje mišićne funkcije

Definisanje normi za određene grupe ispitanika

Predvide funkcionalne osobine od interesa za ispunjenje određenih
zadataka (sport, rehabilitacija, ergonomija)

Procena uspešnosti trenažnih/rehabilitacionih procedura

Prevencija od povreda
DINAMOMETRIJA (Skup metoda za procenu mišićne jačine)

zasniva se na merenju maksimalne mase opterećenja ili reakcije odgovarajućeg instrumenta
(merne sonde, optičkog enkodera, izokinetičkog dinamometra) na dejstvo mišića ili mišićnih
grupa (protiv spoljašnjeg opterećenja) u standardizovanim uslovima.
8
Izometrijska testiranja

Mišićna jačina procenjuje se uz
pomoć dinamometra:
Fm
(Intenzitet mišićne sile (Fm) se procenjuje
indirektno, merenjem intenziteta sile
(Fr) uz pomoć dinamometra (D).
Fr
((a) i (b) su odgovarajući kraci sila)
a
b
D
Izometrijska testiranja

Stisak šake (Hand grip)

Izometrijska procena nogu i leđa (leg and back
dinamometer)
(Clark, 1967; Amusa & Obajuluwa, 1986)

Uz pomoć davača sile (Force transducers)
(Mirkov et al, 2004)

Uz pomoć platforme sile (Force plate)
(Blazevich, Gill & Newton, 2002;Wilson & Murphy, 1996)
10
Izometrijska testiranja
Izometrijska testiranja
Merna sonda
12
Izometrijska testiranja
Priprema za test:

Kalibracija (kroz ceo opseg)

Familijarizacija

Propisno specifično zagrevanje (bez zamaranja)

Dva do tri pokušaja (najbolji za dalju analizu)
13
Izometrijska testiranja
Ishod testova zavisi od:
Ugla u zglobu, “napadne” tačke, familijarizacije, instrukcija,
povratne informacije; Verbalna podrška (motivacije)
14
Izometrijska testiranja
15
VARIJABLE (I
(Izometrijska dinamometrija)
Mišićna jačina
Sposobnost što
bržeg razvoja sile
Izometrijska dinamometrija

Prednosti:

Jednostavni protokoli

“Jeftina” oprema

Mogućnost primene u uslovima kad druga testiranja nisu moguća

Kreiranje specifičnih protokola (rehabiliatacija, adaptacija...)

Visoka pouzdanost
17
Izometrijska dinamometrija

Nedostaci:

Izometrijske kontrakcije retko prisutne u specifičnim sportskim
aktivnostima

Niska “eksterna” validnost

Šema mišićne aktivacije aktivacije...
18
Izoinercijalna dinamometrija
•
Slobodni tegovi
•
Sprave za vežbanje

Broj RM


ili
Broj ponavljanja u
zadatom vremenu

Direktno

Indirektno
19
Modifikacija protokola za
određivanja 1RM
Stone-a i O’BriantStoneO’Briant-a (1987) i
Kraemer--a i FleckKraemer
Fleck-a (1993)
20
Protokol određivanja 6RM
(Behm et al., 2002)
21
Izoinercijalna dinamometrija
22
Izoinercijalna dinamometrija

Slobodni tegovi zahtevaju bolju koordinaciju (kontrola tegova)

Mogu biti sličniji specifičnim aktivnostima u sportu

Bolje procena zajedničkog delovanja većeg broj mišićnih grupa

Omogućavaju željeni opseg pokreta

Manje bezbedni

Familijarizacija

Kod određenih “zadataka” neophodan pomagač
23
24
Izoinercijalna
dinamometrija
Linearni enkoder
25
Izoinercijalna
dinamometrija
linearni enkoder
26
VARIJABLE (I
(Izoinercijalna
dinamometrija)
27
VARIJABLE (I
(Izoinercijalna
dinamometrija)
28
VARIJABLE (I
(Izoinercijalna
dinamometrija)
29
Izokinetička
Izokineti
čka dinamometrija
30
Izokinetička dinamometrija

Postaje popularna kasnih šezdesetih;

Izokinetičko testiranje realizuje se tako što poluga koja se
pomera delovanjem mišićnih sila, pruža otpor tako da se
pomeraj vrši istom ugaonom brzinom (Sale et al. 1988).

Postoji “obilje” različitih protokola
Izokinetička dinamometrija

Protokoli se mogu razlikovati prema:

Testiranoj mišićnoj grupi (jedna ili naizmenično dve
antagonističke mišićne grupe):

Kinetičkom lancu (otvorenom ili zatvorenom)

ROM (opsegu pokreta)

Vrsti kontrakcije (koncentrične, ekscentrične)

Ugaonoj brzini
VARIJABLE (I
(Izokinetička dinamometrija)
VARIJABLE (I
(Izokinetička dinamometrija)
34
VARIJABLE (I
(Izokinetička dinamometrija)
35
VARIJABLE (I
(Izokinetička dinamometrija)
36
VARIJABLE (I
(Izokinetička dinamometrija)
37
VARIJABLE (I
(Izokinetička dinamometrija)
38
VARIJABLE (I
(Izokinetička dinamometrija)

Da bi se ispitala simetrija odnosa jačine između povređene i zdrave noge, tj.
mišićnih grupa izračunavaju se:

Relativne razilike (Moisala et al, 2007)
 HQ odnos (Hole et al, 2000)

Konvencionalni Hamstringcon / Quadricepscon

Funkcionalni Hamstringcon / Quadricepsecc
ili Hamstringecc / Quadricepscon
39
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu
Download

Mišićna jačina