REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA Dom zdravlja "Dr Boško Vrebalov"
Upravni odbor
Zrenjanin, Svetosavska 31
Tel: (023)530-820, 36-251, 563-706 i 565-655
Faks: 566-188, E-mail [email protected]
Zrenjanin, 23.01.2015
Del.broj:6
Na osnovu člana 29 Statuta Doma zdravlja "Dr Boško Vrebalov" Zrenjanin na sednici Upravnog odbora održanoj
23.01.2015.g. doneta je odluka o usvajanju cenovnika koji stupa na snagu 01.02.2015.godine. Ovom odlukom, prestaje da važe svi predhodni cenovnici.
Cenovnik usluga koje pruža Dom zdravlja, a koje se ne obezbeđuju obaveznim zdravstvenim osiguranjem
R.br Naziv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
CENOVNIK USLUGA SLUŽBE MEDICINE RADA koji ne podleže PDV-u
Pregled spec.med.rada za r.m. bez rizika
Pregled spec.med.rada za r.m. sa rizikom
Pregled specijaliste medicine rada - Ekspertizni pregled
Pregled specijaliste oftamologa za r.m. bez rizika
Pregled specijaliste oftamologa za r.m. sa rizikom
Pregled specijaliste ORL osnovni
Pregled specijaliste neuropsihijatra za r.m. bez rizika
Pregled specijaliste neuropsihijatra za r.m. sa rizikom
Pregled spec.neuropsihijatra - ekspertizni
Pregled psihologa-manji psihofiziološki zahtevi
Pregled psihologa-veći psihofiziološki zahtevi
Hladna proba
Harvard step test
Rtg pluća-PA snimak
EKG sa čitanjem
SPIROMETRIJA sa krivom protok volumena
Antropometrija longitudinalih mera
Utvrđinje fizičke snage radnika
Audiometrisko ispitivanje sluha
Ortoreter
Anti HCV antitela
Administrativne usluge bez PDV-a
Methemoglobinemija
Karboksihemoglobinemija
Albuminurija
Eritrocitni protoporfirin
Pregled spec.med rada - periodicni i prethodni na terenu
Pregled spec oftalmologa -prethodni i periodicni na terenu
Pregled spec.neuropsihijatra za prethodni i periodicnina terenu
Pregled psihologa manji psihofiziološki zahtevina terenu
Pregled psihologa veci psihofiziološki zahtevina nterenu
Uzimanje anamnestickih podataka(radna,licna ,porodicna anamneza,glavne tegobe,sadašnja
Izracunvanje indeksa telesne mase(BMI)
Pregled vida na blizinu i daljinu
Pregled-stereovid(dubinski vid)
Pregled-forije I fuzije
Ispitivanje raspoznavanja boja(kolorni vid)
Ispitivanje vidnog polja
Ispitivanje adaptacije na tamu
Ispitivanje prednjeg segmenta oka biomikroskopom
Pregled zadnjeg segmenta oka (fundusa) oftalmoskopom
Testiranje cula ravnoteže
Respiratorni upitnik(za hronicne resp. simptome)
Upitnik Q 16
Pregled psihologa - ekspertizni
Pregled oftalmologa ekspertizni
Acetilholinesteraza u krvi
Ispunjavanje upitnika za rad sa vibracijama
Phalenov test
Alenov test
Upitnik za koštanomišicne tegobe i poremecaje
Upitnik za alergije
Ispitivanje tremora (potpis ,crtanje kruga kvadrata i spirale)
Upitnik za hronicni bronhitis
Upitnik za astmu
EKG sa opterecenjem
Butirilholinesteraza u krvi
HBsAg
Droge (krv,urin,bris)
Cervikalni bris za bakteriološki pregled
Vaginalni bris za bakteriološki pregled
Hormon T3
Hormon T4
Pregled specijaliste interniste
Hormon TSH
Hormon FT3
Hormon FT4
FIS naziv
P.s.m.r.za r.m.bez riz
P.s.m.r.za r.m.sa riz
Pre.spec.med.rada-Eksp
P.s.of.za r.m.bez riz
P.s.of.za r.m.sa riz
Pre.spec.ORL osnovni
P.s.ne.za r.m.bez riz
P.s.ne.za r.m.sa riz
Pre.spec.neuropsih.eks
preg.psihologa-manji
preg.psihologa-veci
Hladna proba
Harvard step test
Rtg pluca-PA snimak
EKG sa citanjem
SPIROMETRIJA sa krivom
Antropometrija longitu
Utvrdinje fizicke snag
Audiometrisko ispitiva
Ortoreter
Anti HCV antitela
ADM.USL.BEZ PDV 1
Methemoglobinemija
Karboksihemoglobinemij
Albuminurija
Eritrocitni protoporfi
Pre.sp.m.rada per.ter
Pre.sp.oftal.per.ter
Pre.sp.np.per.ter
Pre.psi.m.zaht.ter
Pre.psi.v. zaht.ter
Uz.anamne.podat
BMI
Preg.vida bliz.dalj
stereovid
Forije i fuzije
Kolorni vid
Vidno plje
Adaptac.na tamu
Isp.pred.segm.oka biom
Isp.zad.segm.oka oftal
Test.cula ravnoteže
Res.up.za hr.res.sim
Upitnik Q16
Preg.psihol.eksp
Pregl.sp-oft.eksp
Acetilholinesteraza u
Upit.za rad sa vibr
Phalenov test
Alenov test
Upit.za koš.miš.TiP
Upit.za alerg.
Ispt.tremora
Up.za hron.bronh.
Upitnik za astmu
EKG sa opterec
Butirilholinesteraza u
HBsAg
Droge(krv urin bris)
Cervik.preg.za.bakt.pr.
Vagi.preg.za.bakt.pr.
Hormon T3
Hormon T4
Preg.spec.interniste
Hormon TSH
Hormon FT3
Hormon FT4
Sifra
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
128
129
131
132
133
135
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
137
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
138
139
140
1416
1417
1418
1419
142
1420
1421
1422
Cena
340.00
540.00
900.00
340.00
490.00
440.00
340.00
440.00
800.00
300.00
400.00
200.00
600.00
1,000.00
308.00
650.00
50.00
40.00
225.00
150.00
1,080.00
150.00
800.00
850.00
116.00
300.00
650.00
590.00
530.00
360.00
480.00
135.00
30.00
122.50
61.25
122.50
61.25
61.25
61.25
200.00
200.00
98.00
70.00
70.00
700.00
800.00
500.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
370.00
500.00
1,452.00
2,500.00
900.00
900.00
500.00
500.00
340.00
500.00
750.00
750.00
PDV
stopa
MP
cena
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
340.00
540.00
900.00
340.00
490.00
440.00
340.00
440.00
800.00
300.00
400.00
200.00
600.00
1,000.00
308.00
650.00
50.00
40.00
225.00
150.00
1,080.00
150.00
800.00
850.00
116.00
300.00
650.00
590.00
530.00
360.00
480.00
135.00
30.00
122.50
61.25
122.50
61.25
61.25
61.25
200.00
200.00
98.00
70.00
70.00
700.00
800.00
500.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
370.00
500.00
1,452.00
2,500.00
900.00
900.00
500.00
500.00
340.00
500.00
750.00
750.00
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Hormon FSH
Anti HIV antitela
Cink (Zn u urinu+kreatinin u urinu+Zn u serumu)
Olovo (ALK u urinu+Pb u krvi)
Živa (Hg u urinu+kreatinin u urinu+Hg u krvi)
Alifatični i aliciklični ugljovodonici(2,5-heksandion u urinu+cikloheksan)
BENZEN (benzen u urinu+t,t-mukonska kiselina )
ETILBENZEN (etilbenzen u urinu+mandeličn kiselina)
TOLUEN ( toluen u krvi)
KSILEN (ksilen u krvi )
STIREN ( stiren u krvi+mandelična kiselina u urinu )
OSTALI CIKLIČNI AROMATIČNI UGLJOVODONICI (specifično jedinjenje u
ANILIN( methemoglobin u krvi+p-aminofenol u urinu )
NITROBENZEN(methemoglobin u krvi+p-nitrofenol u urinu )
OSTALA AMINO I NITRO-JEDINJENJA CIKLIČNIH UGLJOVODONIKA (specifično
TRIHLORETILEN(trihloretilen u krvi+trihloretilen u urinu )
PERHLORETILEN (perhloretilen u krvi )
METILHLOROFORM(metilhloroform u krvi)
DIHLORMETAN (dihlormetan u krvi+karboksihemoglobin u krvi)
OSTALI HALOGENI DERIVATI ALIFATIČNIH I CIKLIČNIH
Vinilhlorid monomer (tiodiglikolne kiseline u urinu)
Alkoholi, estri, aldehidi i ketoni (specifično jedinjenje u krvi+specifični metabolit u urinu)
KARBAMATI(eritrocitna acetilholinesteraza u krvi)
PIRETROIDI ( 3-fenoksibenzojeva kiselina i 4-hidroksi-3-fenoksibenzojeva kiselina u urinu
LINDAN (lindan u krvi )
PARATION ( p-nitrofenol u urinu )
DINITRO-ORTOKREZOL (dinitro-ortokrezol u krvi )
OSTALI PESTICIDI(specifično jedinjenje u krvi+specifični metabolit u urinu)
FENOLNE SMOLE (fenol u urinu)
CIJANIDNE SMOLE (tiocijanati u urinu)
OSTALE SMOLE (specifični metabolit u urinu)
UGLJENMONOKSID (karboksihemoglobin u krvi)
Uzimanje materijala za biološki monitoring (krv,urin)
Aluminijum (Al u urinu+kreatinin u urinu)
Droge u urinu (test trakom)
Cold test
Jedinstvena cena za NIS( predhodni i periodični pregledi sa analizom)
Jedinstvena cena za NIS ( sistematski pregledi sa analizom)
Ciljani kontrolni pregled nakon periodičnog predhodnog pregleda jedinstvena cena za
Ehokardiografija do 10 pacijenata
Ehokardiografija preko 10 pacijenata
UZ abdomena
UZ štitne žljezde
Pregled lekara specijaliste
Sanitarni lekarski pregled
Hormon FSH
Anti HIV antitela
Cink
Olovo
Živa
Alifatični i alicikl
BENZEN
ETILBENZEN
TOLUEN
KSILEN
STIREN
OSTALI CIKLIČNI
ANILIN
NITROBENZEN
OST.AMINO I NITRO-J.
TRIHLORETILEN
PERHLORETILEN
METILHLOROFORM
DIHLORMETAN
OST.HAL.DER.ALIF.I C.
Vinilhlorid monomer
Alkoholi, estri, ald
KARBAMATI
PIRETROIDI
LINDAN
PARATION
DINITRO-ORTOKREZOL
OSTALI PESTICIDI
FENOLNE SMOLE
CIJANIDNE SMOLE
OSTALE SMOLE
UGLJENMONOKSID
Uzi.mat.za bio.mon.
Aluminijum
Droge u urinu test tra.
Cold test
preth.preg.sa analizom.NIS
sistemat..pregsa analizom.NIS
Cilj.kon.pre.nak.pred.preg.
Ehoka.do 10 pac.
Ehoka.do preko pac.
UZ abdomena
UZ štitne žljezde
Pregled lekara specijaliste
Sanit.lekar.preg.
1423
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
179
180
181
182
183
184
185
189
190
191
750.00
1,452.00
1,650.00
1,550.00
1,650.00
1,550.00
1,550.00
775.00
775.00
1,550.00
1,550.00
1,550.00
1,550.00
1,550.00
1,550.00
1,550.00
775.00
775.00
1,550.00
1,550.00
775.00
1,550.00
500.00
1,550.00
1,550.00
1,550.00
1,550.00
1,550.00
775.00
775.00
775.00
450.00
200.00
1,650.00
1,350.00
400.00
5,000.00
3,125.00
3,776.00
2,300.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,250.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750.00
1,452.00
1,650.00
1,550.00
1,650.00
1,550.00
1,550.00
775.00
775.00
1,550.00
1,550.00
1,550.00
1,550.00
1,550.00
1,550.00
1,550.00
775.00
775.00
1,550.00
1,550.00
775.00
1,550.00
500.00
1,550.00
1,550.00
1,550.00
1,550.00
1,550.00
775.00
775.00
775.00
450.00
200.00
1,650.00
1,350.00
400.00
5,000.00
3,125.00
3,776.00
2,300.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,250.00
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Ultra zvuk dojke
Ultra zvuk testisa
Mamografija
RTG pulmo sa snimkom
CDS pregled vrata,ruku i nogu po sistemima
RTG kičme ili kostiju po snumku
Alifatični i aliciklični ugljovodonici(2,5-heksandion u urinu+cikloheksan)za grupe veće od 50 rad
Celokupni pregled mokraće - ručno
Glukoza u serumu
Urea u serumu
Kreatinin u serumu
Mokraćna kiselina u serumu
Bilirubin - ukupan u serumu
Bilirubin - direktan u serumu
C - reaktivni proteini (CRP) u serumu
Gvože u serumu
Natrijum u serumu
Kalijum u serumu
Kalcijum u serumu
Neorganski fosfor u serumu
AST (L - aspartat aminotransferaza) u serumu
ALT (L - alanin aminotransferaza) u serumu
Alkalna fosfataza (ALP) u serumu
Gama - GT(gama-glutamiltransferaza) u serumu
Fibrinogen
Krvna slika (ER, LE, HT, Hb, TR, LeF)
Sedimentacija eritrocita (SE)
Holesterol (ukupan) u serumu
HDL - holesterol u serumu
LDL - holesterol u serumu
Trigliceridi u serumu
Tumor markeri PSA
Tumor marker dojke
DEXA
Jedinstvena cena za NIS( sistematski pregledi saUZ i analizom)
CENOVNIK USLUGA SLUŽBE MEDICINE RADA koji je podleže PDV-u
Celokupni pregled mokraće - ručno
Glukoza u serumu
Urea u serumu
Kreatinin u serumu
Mokraćna kiselina u serumu
Bilirubin - ukupan u serumu
Bilirubin - direktan u serumu
C - reaktivni protein (CRP) u serumu
Gvože u serumu
Natrijum u serumu
Kalijum u serumu
Kalcijum u serumu
Neorganski fosfor u serumu
AST (L - aspartat aminotransferaza) u serumu
ALT (L - alanin aminotransferaza) u serumu
Alkalna fosfataza (ALP) u serumu
Gama - GT(gama-glutamiltransferaza) u serumu
Fibrinogen
Krvna slika (ER, LE, HT, Hb, TR, LeF)
Sedimentacija eritrocita (SE)
Holesterol (ukupan) u serumu
HDL - holesterol u serumu
LDL - holesterol u serumu
Trigliceridi u serumu
Tumor markeri PSA
Pregled spec.med rada - periodicni i prethodni na terenu
Pregled spec oftalmologa -prethodni i periodicni na terenu
Pregled spec.neuropsihijatra za prethodni i periodicnina terenu
UZ dojke
UZ testisa
Mamografija
RTG pulm.sa snimkom
CDS
RTG kicme,kost.po snimku
Alifatični i aliciklični ugljov,
Celokupni preg.mokrace
Glukoza u serumu
Urea u serumu
Kreatinin u serumu
Mokracna kiselina u se
Bilirubin-ukupan u ser
Bilirubin-direktan u s
CRP u serumu
Gvože u serumu
Natrijum u serumu
Kalijum u serumu
Kalcijum u serumu
Neorganski fosfor u se
AST u serumu
ALT u serumu
ALP u serumu
Gama-GT
Fibrinogen
Krvna slika(..TR LeF)
Sedimentacija eritroci
Holesterol(ukupan) u s
HDL-holesterol u serum
LDL-holesterol u serum
Trigliceridi u serumu
Tumor markeri PSA
Tumor marker dojke
DEXA
J,c NIS( sis, pregaUZ i analiz
192
193
194
195
196
197
198
303
304
307
308
309
310
311
314
315
318
319
321
322
323
324
325
326
332
341
342
345
346
347
348
349
1424
1425
1426
2,000.00
2,000.00
2,600.00
1,000.00
2,400.00
2,000.00
1,000.00
70.00
100.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
430.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
140.00
140.00
140.00
140.00
150.00
240.00
113.00
110.00
120.00
200.00
110.00
800.00
1,300.00
2,000.00
5,200.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Celoku.preg.mokracePDV
Glukoza u serumuPDV
Urea u serumuPDV
Kreatinin u serumuPDV
Mokra.kisel.u ser.PDV.
Bilirubin-ukupan PDV
Bilirubin-direktanPDV
CRP u serumu PDV
Gvože u serumu PDV
Natrijum u serumu PDV
Kalijum u serumu PDV
Kalcijum u serumu PDV
Neorganski fosfor PDV
AST u serumu PDV
ALT u serumu PDV
ALP u serumu PDV
Gama-GT PDV
Fibrinogen PDV
Krvna slika.TR LeF PDV
Sedimenta.eritroci PDV
Holesterol(ukupan) PDV
HDL-holesterol PDV
LDL-holesterol PDV
Trigliceridi u ser.PDV
Tum.mark.PSA PDV
Pre.sp.m.rad per.terX
Pre.sp.oft.per.terX
Pre.sp.np.per.terX
1303
1304
1307
1308
1309
1310
1311
1314
1315
1318
1319
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1332
1341
1342
1345
1346
1347
1348
1349
1379
1380
1381
70.00
100.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
430.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
140.00
140.00
140.00
140.00
150.00
240.00
113.00
110.00
120.00
200.00
110.00
800.00
650.00
590.00
530.00
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2,000.00
2,000.00
2,600.00
1,000.00
2,400.00
2,000.00
1,000.00
70.00
100.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
430.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
140.00
140.00
140.00
140.00
150.00
240.00
113.00
110.00
120.00
200.00
110.00
800.00
1,300.00
2,000.00
5,200.00
84.00
120.00
132.00
132.00
132.00
132.00
132.00
516.00
138.00
138.00
138.00
138.00
138.00
168.00
168.00
168.00
168.00
180.00
288.00
136.00
132.00
144.00
240.00
132.00
960.00
780.00
708.00
636.00
29
Pregled psihologa manji psihofiziološki zahtevina terenu
Pre.psi.m.zaht.terX
1382
360.00
20
432.00
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Pregled psihologa veci psihofiziološki zahtevina nterenu
Uzimanje anamnestickih podataka(radna,licna ,porodicna anamneza,glavne tegobe,sadašnja
Izracunvanje indeksa telesne mase(BMI)
Pregled vida na blizinu i daljinu
Pregled-stereovid(dubinski vid)
Pregled-forije I fuzije
Ispitivanje raspoznavanja boja(kolorni vid)
Ispitivanje vidnog polja
Ispitivanje adaptacije na tamu
Ispitivanje prednjeg segmenta oka biomikroskopom
Pregled zadnjeg segmenta oka (fundusa) oftalmoskopom
Testiranje cula ravnoteže
Respiratorni upitnik(za hronicne resp. simptome)
Upitnik Q 16
Pregled psihologa - ekspertizni
Pregled oftalmologa ekspertizni
Ispunjavanje upitnika za rad sa vibracijama
Phalenov test
Alenov test
Upitnik za koštanomišicne tegobe i poremecaje
Upitnik za alergije
Ispitivanje tremora (potpis ,crtanje kruga kvadrata i spirale)
Upitnik za hronicni bronhitis
Upitnik za astmu
EKG sa opterecenjem
Hormon T3
Hormon T4
Hormon TSH
Hormon FT3
Hormon FT4
Hormon FSH
Cervikalni bris za bakteriološki pregled
Vaginalni bris za bakteriološki pregled
Pregled spec.med.rada za r.m. bez rizika
Pregled spec.med.rada za r.m. sa rizikom
Pregled spec.med.rada Ekspertizni pregled
Pregled specijaliste oftamologa za r.m. bez rizika
Pregled specijaliste oftamologa za r.m. sa rizikom
Pregled specijaliste ORL osnovni
Pregled specijaliste neuropsihijatra za r.m. bez rizika
Pregled specijaliste neuropsihijatra za r.m. sa rizikom
Pregled specijaliste neuropsihijatra Ekspertizni pregled
Pregled psihologa-manji psihofiziološki zahtevi
Pregled psihologa-veći psihofiziološki zahtevi
Hladna proba
Harvard step test
Rtg pluća-PA snimak
EKG sa čitanjem
SPIROMETRIJA sa krivom protok volumena
Antropometrija longitudinalih mera
Utvrđinje fizičke snage radnika
Audiometrisko ispitivanje sluha
Ortoreter
Potvrda za banjsko lečenje po radniku
Potvrda za parking
Duplikat izveštaja uverenja
Definisanje zdravstvenih uslova koje moraju da zaposleni na radnom mestu sa povećanim
Edukacija zaposlenih o rizicima po zdravlje na radnom mestu po osobi - U Službi Medicine
Edukacija zaposlenih o rizicima po zdravlje na radnom mestu po osobi - U Preduzeć
Pre.psi.v. zaht.terX
Uz.anamne.podatX
BMI X
Preg.vida bliz.daljX
StereovidX
Forije i fuzijeX
Kolorni vidX
Vidno poljeX
Adaptac.na tamuX
Isp.pr.seg.oka biomX
Isp.zad.seg.oka oftalX
Test.cula ravnotežeX
Res.up.za hr.res.simX
Upitnik Q16X
Preg.psihol.ekspX
Pregl.sp-oft.ekspX
Upit.za rad sa vibrX
Phalenov testX
Alenov testX
Upit.za koš.miš.TiPX
Upit.za alerg.X
Ispt.tremoraX
Up.za hron.bronh.X
Upitnik za astmuX
EKG sa opterecX
Hormon T3X
Hormon T4X
Hormon TSHX
Hormon FT3X
Hormon FT4X
Hormon FSHX
Cervik.preg.za.bakt.pr.X
Vagi.preg.za.bakt.pr.X
P.s.m.r.za r.m.bez rizX
P.s.m.r.za r.m.sa rizX
P.s.m.r.Eksp.pregledX
P.s.of.za r.m.bez rizX
P.s.of.za r.m.sa rizX
Pre.spec.ORL osno.PDV
P.s.ne.za r.m.bez rizX
P.s.ne.za r.m.sa rizX
Pre.spec.neuro.Eks-PDV
preg.psihol.-manji PDV
preg.psihol.-veci PDV
Hladna proba PDV
Harvard step test PDV
Rtg pluca-PA snimakPDV
EKG sa citanjem PDV
Spirome. sa krivom PDV
Antropo.longitu.me.PDV
Utvrd.fiz.snag.rad.PDV
Audiom.ispit.sluha PDV
Ortoreter PDV
Pot.za banj.le.1rad PD
Potvr.za parking PDV
Dup.uverenja PDV
Zdr.usl.riz.1rad.m.PDV
Edu.o riz.1os.uM.R.PDV
Edu.o riz.1os.uPre.PDV
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
480.00
135.00
30.00
122.50
61.25
122.50
61.25
61.25
61.25
200.00
200.00
98.00
70.00
70.00
700.00
800.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
370.00
500.00
500.00
500.00
750.00
750.00
750.00
650.00
650.00
340.00
540.00
900.00
340.00
490.00
440.00
340.00
440.00
800.00
300.00
400.00
200.00
600.00
1,000.00
308.00
650.00
50.00
40.00
225.00
150.00
250.00
250.00
300.00
2,000.00
1,300.00
1,500.00
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
576.00
162.00
36.00
147.00
73.50
147.00
73.50
73.50
73.50
240.00
240.00
118.00
84.00
84.00
840.00
960.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
444.00
600.00
600.00
600.00
800.00
800.00
800.00
780.00
780.00
408.00
648.00
1,080.00
408.00
588.00
528.00
408.00
528.00
960.00
360.00
480.00
240.00
720.00
1,200.00
370.00
780.00
60.00
48.00
270.00
180.00
300.00
300.00
360.00
2,400.00
1,560.00
1,800.00
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
1
2
3
Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći po osobi - na teritoriji grada
Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći po osobi -po osobi van grada
Analiza morbiditeta za R.O
Administrativna usluga
Methemoglobinemija
Karboksihemoglobinemija
Albuminurija
Eritrocitni protoporfirin
Acetilholinesteraza u krvi
Butirilholinesteraza u krvi
HBsAg
Droge (krv,urin,bris)
Pregled specijaliste interniste
Anti HCV antitela
Anti HIV antitela
Cink (Zn u urinu+kreatinin u urinu+Zn u serumu)
Olovo (ALK u urinu+Pb u krvi)
Živa (Hg u urinu+kreatinin u urinu+Hg u krvi)
Alifatični i aliciklični ugljovodonici(2,5-heksandion u urinu+cikloheksan)
BENZEN (benzen u urinu+t,t-mukonska kiselina )
ETILBENZEN (etilbenzen u urinu+mandeličn kiselina)
TOLUEN ( toluen u krvi)
KSILEN (ksilen u krvi )
STIREN ( stiren u krvi+mandelična kiselina u urinu )
OSTALI CIKLIČNI AROMATIČNI UGLJOVODONICI (specifično jedinjenje u
ANILIN( methemoglobin u krvi+p-aminofenol u urinu )
NITROBENZEN(methemoglobin u krvi+p-nitrofenol u urinu )
OSTALA AMINO I NITRO-JEDINJENJA CIKLIČNIH UGLJOVODONIKA (specifično
TRIHLORETILEN(trihloretilen u krvi+trihloretilen u urinu )
PERHLORETILEN (perhloretilen u krvi )
METILHLOROFORM(metilhloroform u krvi)
DIHLORMETAN (dihlormetan u krvi+karboksihemoglobin u krvi)
OSTALI HALOGENI DERIVATI ALIFATIČNIH I CIKLIČNIH
Vinilhlorid monomer (tiodiglikolne kiseline u urinu)
Alkoholi, estri, aldehidi i ketoni (specifično jedinjenje u krvi+specifični metabolit u urinu)
KARBAMATI(eritrocitna acetilholinesteraza u krvi)
PIRETROIDI ( 3-fenoksibenzojeva kiselina i 4-hidroksi-3-fenoksibenzojeva kiselina u urinu
LINDAN (lindan u krvi )
PARATION ( p-nitrofenol u urinu )
DINITRO-ORTOKREZOL (dinitro-ortokrezol u krvi )
OSTALI PESTICIDI(specifično jedinjenje u krvi+specifični metabolit u urinu)
FENOLNE SMOLE (fenol u urinu)
CIJANIDNE SMOLE (tiocijanati u urinu)
OSTALE SMOLE (specifični metabolit u urinu)
UGLJENMONOKSID (karboksihemoglobin u krvi)
Uzimanje materijala za biološki monitoring (krv,urin)
Aluminijum (Al u urinu+kreatinin u urinu)
Droge u urinu (test trakom) PDV
Cold test PDV
Izdavanje rešenja o izvršenju kontrole bolovanja
Ehokardiografija do 10 pacijenata
Ehokardiografija preko 10 pacijenata
Ostali UZ pregledi (UZ abdomena,limf. Žlezdi i dr.)
Ultra zvuk dojke
Ultra zvuk testisa
Mamografija
UZ štitne žljezde
Pregled lekara specijaliste
CDS pregled vrata,ruku i nogu po sistemima
RTG kičme ili kostiju po snumku
Alifatični i aliciklični ugljovodonici(2,5-heksandion u urinu+cikloheksan)za grupe veće od 50 rad
CENOVNIK LABORATORIJSKIH USLUGA na lični zahtev,neosigurana lica i lica sa
Krvna slika (ER, LE, HT, Hb, Tp)
Hemoglobin (krv) u stolici enzimski
Celokupni pregled mokraće - ručno
Prv.pom.1os.grad PDV
Pr.pom.1os.van.gra.PDV
Anali.morb. za Pre.PDV
Admini.uslu- -PDV
MethemoglobinemijaPDV
Karboksihemoglobi.PDV
Albuminurija PDV
Eritroc.i protop. PDV
Acetilholin.u krv.PDV
Butirilholin.u krv.PDV
HBsAg PDV
Droge(krv urin bris) P
Preg.spec.intern.PDV
Anti HCV anti PDV
Anti HIV anti PDV
Cink PDV
Olovo PDV
Živa PDV
Alifatični i alicikl.P
BENZEN PDV
ETILBENZEN PDV
TOLUEN PDV
KSILEN PDV
STIREN PDV
OSTALI CIKLIČNI
ANILIN PDV
NITROBENZEN PDV
OST. AMINO I NITRO-J.P
TRIHLORETILEN PDV
PERHLORETILEN PDV
METILHLOROFORM
DIHLORMETAN PDV
OST.HAL.DER.ALIF.I C.P
Vinilhlorid monomer PD
Alkoholi, estri, ald.P
KARBAMATI PDV
PIRETROIDI PDV
LINDAN PDV
PARATION PDV
DINITRO-ORTOKREZOL
OSTALI PESTICIDI PDV
FENOLNE SMOLE PDV
CIJANIDNE SMOLE PDV
OSTALE SMOLE PDV
UGLJENMONOKSID
Uzi.mat.za bio.mon.PDV
Aluminijum PDV
Droge u urinu test tr.P
Cold test PDV
Izd.res.kontr.bol.
Ehoka.do 10 pac.PDV
Ehoka.do pre.pac.PDV
Ostali UZ pregledi
UZ dojke
UZ testisa
Mamografija
UZ štit.žlj. PDV
Pregled lekara specijaliste.PDV
CDS
RTG kicme,kost.po snimku
Alifatični i aliciklični ugljov,
227 1,653.00
228 1,992.00
229 20,000.00
230
150.00
231
800.00
232
850.00
233
116.00
235
300.00
237
500.00
238
500.00
239 1,452.00
240 2,500.00
242
340.00
243 1,080.00
244 1,452.00
245 1,650.00
246 1,650.00
247 1,650.00
248 1,550.00
249 1,550.00
250
775.00
251
775.00
252 1,550.00
253 1,550.00
254 1,550.00
255 1,550.00
256 1,550.00
257 1,550.00
258 1,550.00
259
775.00
260
775.00
261 1,550.00
262 1,550.00
263
775.00
264 1,650.00
265
500.00
266 1,550.00
267 1,550.00
268 1,550.00
269 1,550.00
270 1,550.00
271
775.00
272
775.00
273
775.00
274
450.00
275
200.00
276 1,650.00
277 1,350.00
278
400.00
279 2,500.00
280 2,300.00
281 2,000.00
282 2,000.00
283 2,000.00
284 2,000.00
285 2,600.00
286 2,000.00
287 2,000.00
288 2,400.00
289 2,000.00
290
1000.00
Krvna slika (ER LE...
Hb(krv)u stol enzimski
Celokupni preg.mokrace
301
302
303
200.00
500.00
70.00
20 1,984.00
20 2,390.00
20 24,000.00
20 180.00
20 960.00
20 1,020.00
20 139.00
20 360.00
20 600.00
20 600.00
20 1,742.00
20 3,000.00
20 408.00
20 1,296.00
20 1,742.00
20 1,980.00
20 1,980.00
20 1,980.00
20 1,860.00
20 1,860.00
20 930.00
20 930.00
20 1,860.00
20 1,860.00
20 1,860.00
20 1,860.00
20 1,860.00
20 1,860.00
20 1,860.00
20 930.00
20 930.00
20 1,860.00
20 1,860.00
20 930.00
20 1,980.00
20 600.00
20 1,860.00
20 1,860.00
20 1,860.00
20 1,860.00
20 1,860.00
20 930.00
20 930.00
20 930.00
20 540.00
20 240.00
20 1,980.00
20 1,373.00
20 480.00
20 3,000.00
20 2,760.00
20 2,400.00
20 2,400.00
20 2,400.00
20 2,400.00
20 3,120.00
20 2,400.00
20 2,400.00
20 2,880.00
20 2,400.00
20 1200.00
0
0
0
200.00
500.00
70.00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Glukoza u serumu
GTT - oralni (sa 3-5 puta određivanja glukoze)
Hb A1c
Urea u serumu
Kreatinin u serumu
Mokraćna kiselina u serumu
Bilirubin - ukupan u serumu
Bilirubin - direktan u serumu
Proteini - ukupni u serumu
Albumin u serumu
C - reaktivni proteini (CRP) u serumu
Gvože u serumu
TIBC
UIBC (nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa) u serumu
Natrijum u serumu
Kalijum u serumu
Hloridi u serumu
Kalcijum u serumu
Neorganski fosfor u serumu
AST (L - aspartat aminotransferaza) u serumu
ALT (L - alanin aminotransferaza) u serumu
Alkalna fosfataza (ALP) u serumu
Gama - GT(gama-glutamiltransferaza) u serumu
Alfa - amilaza u serumu
LDH
Vreme krvarenja
Protrombinsko vreme (PT) + INR
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT)
Fibrinogen
GTT - oralni – Glukoza u krvi (5 puta)
Eritrociti (ER)
Leukociti (LE)
Trombociti (TR)
Hematokrit
Retikulociti
Leukocitarna formula (LeF)
Hemoglobin
Krvna slika (ER, LE, HT, Hb, TR, LeF)
Sedimentacija eritrocita (SE)
INR - za praćenje antikoagulantne terapije
Glukoza u kapilarnoj krvi
Holesterol (ukupan) u serumu
HDL - holesterol u serumu
LDL - holesterol u serumu
Trigliceridi u serumu
Celokupni hemijski pregled, relativna gustina i sedimentacija mokraće - automatski
Sediment mokraće
Relativna gustina mokraće
pH mokraće
Glukoza u mokraći
Proteini u mokraći (metodom sulfosalicilne kiseline)
Proteini u mokraći (zagrevanjem)
Ketonska tela (aceton) u mokraći
Hemoglobin (krv) u mokraći
Bilirubin - ukupan u mokraći
Urobilinogen u mokraći
Alfa-amilaza u mokraći
Test na trudnoću u mokraći
Nesvarena mišićna vlakna u stolici
Skrob u stolici
Glukoza u serumu
GTT-oralni(sa 3-5 puta
Hb A1c
Urea u serumu
Kreatinin u serumu
Mokracna kiselina u se
Bilirubin-ukupan u ser
Bilirubin-direktan u s
Proteini-ukupni u seru
Albumin u serumu
CRP u serumu
Gvože u serumu
TIBC
UIBC u serumu
Natrijum u serumu
Kalijum u serumu
Hloridi u serumu
Kalcijum u serumu
Neorganski fosfor u se
AST u serumu
ALT u serumu
ALP u serumu
Gama-GT
Alfa-amilaza u serumu
LDH
Vreme krvarenja
Protrombinsko vreme(PT
Aptt
Fibrinogen
GTT-oralni – Glukoza u
Eritrociti(ER)
Leukociti(LE)
Trombociti(TR)
Hematokrit
Retikulociti
Leukocitarna formula(L
Hemoglobin
Krvna slika(..TR LeF)
Sedimentacija eritroci
INR-za pracenje antiko
Glukoza u kapilarnoj k
Holesterol(ukupan) u s
HDL-holesterol u serum
LDL-holesterol u serum
Trigliceridi u serumu
Celo.hem.pre.gust.sed.
Sediment mokrace
Relativna gust.mokrace
pH mokrace
Glukoza u mokraci
Proteini u mok.(sulf.)
Proteini u mok.(zagr.)
Ketonska tela(aceton)
Hemoglobin(krv) u mokr
Bilirubin-ukupan u mok
Urobilinogen u mokraci
Alfa-amilaza u mokraci
Test na trudnocu u mok
Nesvarena mišicna vlak
Skrob u stolici
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
100.00
300.00
650.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
430.00
115.00
140.00
140.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
140.00
140.00
140.00
140.00
240.00
140.00
90.00
230.00
230.00
150.00
500.00
70.00
70.00
115.00
70.00
115.00
115.00
70.00
240.00
113.00
20.00
125.00
110.00
120.00
200.00
110.00
230.00
90.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
240.00
300.00
100.00
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.00
300.00
650.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
430.00
115.00
140.00
140.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
140.00
140.00
140.00
140.00
240.00
140.00
90.00
230.00
230.00
150.00
500.00
70.00
70.00
115.00
70.00
115.00
115.00
70.00
240.00
113.00
20.00
125.00
110.00
120.00
200.00
110.00
230.00
90.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
240.00
300.00
100.00
100.00
64
65
1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Masti u stolici
Hemoglobin (krv) u stolici - imunohemijski
CENOVNIK USLUGA SLUŽBE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE
Izdavanje lekarskog uverenja
Duplikat uverenja/potvrda
Potvrda za upis u srednju školu
CENOVNIK USLUGA SLUŽBE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA
Potvrda o zdravstvenom stanju- dispanzer
Ginekološki pregled
Kolposkopski pregled i Papanikolau test
Laboratorijski pregled vaginalnog sekreta
Ultrazvučni pregled u ginekologiji u akušerstvu
Ultrazvučni pregled dojke
CENOVNIK USLUGA SPORTSKE MEDICINE koji ne podleže PDV-u
Celokupni pregled mokraće - ručno
Glukoza u serumu
Urea u serumu
Kreatinin u serumu
Mokraćna kiselina u serumu
Bilirubin - ukupan u serumu
Bilirubin - direktan u serumu
C - reaktivni proteini (CRP) u serumu
Gvože u serumu
Natrijum u serumu
Kalijum u serumu
Kalcijum u serumu
Neorganski fosfor u serumu
AST (L - aspartat aminotransferaza) u serumu
ALT (L - alanin aminotransferaza) u serumu
Alkalna fosfataza (ALP) u serumu
Gama - GT(gama-glutamiltransferaza) u serumu
Fibrinogen
Krvna slika (ER, LE, HT, Hb, TR, LeF)
Sedimentacija eritrocita (SE)
Holesterol (ukupan) u serumu
HDL - holesterol u serumu
LDL - holesterol u serumu
Trigliceridi u serumu
Pregled lekara spec. medicine sporta
Pregled oftamologa u medicini sporta
Pregled neuropsihijatra u medicini sporta
Pregled ORL u medicini sporta
Pregled pulmologa u medicini sporta
Pregled stomatologa u medicini sporta
Antropometrija
Dinamometrija
EKG u medicini sporta
Spirometrija u medicini sporta
EKG posle opterećenja
Visus
Ishihara test (oftamološki color vid )
Ergometrija - deca do 18 godina
Ergometrija - odrasli
EKG monitoring
Body fat
Muskularlo davanje injekcija ( blokade - lemod depo, flosteron, diklofenak )
Kratkotalasna dijametrija
Ultrazvuk konstantni - elektroforeza
Terapiski ultrazvuk
Interferentne struje
Masti u stolici
Hb(krv) u stol imunohe
365
366
100.00
500.00
0
0
100.00
500.00
Izdav.leka.uvere.PDV
Duplikat uver...PDV
Potv.za upis u sre.PDV
401
402
404
750.00
300.00
424.00
20
20
20
900.00
360.00
509.00
Pot.o zdrav.stanj.disp
Ginekološki preg.
Kolp.preg.i Papanikola
Lab.preg.vagina.sekret
Ultraz.preg.u ginekolo
Ultraz.preg.dojke
403
405
406
407
408
409
400.00
1000.00
2000.00
400.00
1000.00
1000.00
0
0
0
0
0
0
400.00
1000.00
2000.00
400.00
1000.00
1000.00
Celokupni preg.mokrace
Glukoza u serumu
Urea u serumu
Kreatinin u serumu
Mokracna kiselina u se
Bilirubin-ukupan u ser
Bilirubin-direktan u s
CRP u serumu
Gvože u serumu
Natrijum u serumu
Kalijum u serumu
Kalcijum u serumu
Neorganski fosfor u se
AST u serumu
ALT u serumu
ALP u serumu
Gama-GT
Fibrinogen
Krvna slika(..TR LeF)
Sedimentacija eritroci
Holesterol(ukupan) u s
HDL-holesterol u serum
LDL-holesterol u serum
Trigliceridi u serumu
preg.spec.med.sporta
preg.oftamo. u med.spo
preg.neurops.u med.spo
preg.ORL u med.spsport
preg.pulmo.u med.sport
Preg.stomat-u med.spor
Antropometrija
Dinamometrija
EKG u medicini sporta
Spirometrija u medicin
EKG posle opterecenja
Visus
Ishihara test(oftamolo
Ergometrija - deca do 18
Ergometrija - odrasli
EKG monitoring
Body fat
Muskul.davanje injekci
Kratkotalasna dijametr
Ultrazvuk konstantni
Terapiski ultrazvuk
Interferentne struje
303
304
307
308
309
310
311
314
315
318
319
321
322
323
324
325
326
332
341
342
345
346
347
348
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
623
70.00
100.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
430.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
140.00
140.00
140.00
140.00
150.00
240.00
113.00
110.00
120.00
200.00
110.00
275.00
340.00
340.00
340.00
340.00
340.00
77.00
55.00
242.00
220.00
242.00
77.00
55.00
440.00
770.00
258.50
55.00
120.00
200.00
200.00
200.00
200.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70.00
100.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
430.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
140.00
140.00
140.00
140.00
150.00
240.00
113.00
110.00
120.00
200.00
110.00
275.00
340.00
340.00
340.00
340.00
340.00
77.00
55.00
242.00
220.00
242.00
77.00
55.00
440.00
770.00
258.50
55.00
120.00
200.00
200.00
200.00
200.00
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Dijadinamične struje
Galvanizacija
Kinesiotaping
Magneto terapija
Laseroterapija
Vežbe za degenerativna oboljenja kičmenog stuba ili zglobova - aktivne vežbe
Postraumatska stanja - aktivne vežbe
Postraumatska periferna oduzetost - pasivne vežbe
Manuelna masaža segmenta
Manuelna masaža celog tela
TENS
CPK
CPK/MB
CENOVNIK USLUGA SPORTSKE MEDICINE koji podleže PDV-U
Celokupni pregled mokraće - ručno
Glukoza u serumu
Urea u serumu
Kreatinin u serumu
Mokraćna kiselina u serumu
Bilirubin - ukupan u serumu
Bilirubin - direktan u serumu
C - reaktivni protein (CRP) u serumu
Gvože u serumu
Natrijum u serumu
Kalijum u serumu
Kalcijum u serumu
Neorganski fosfor u serumu
AST (L - aspartat aminotransferaza) u serumu
ALT (L - alanin aminotransferaza) u serumu
Alkalna fosfataza (ALP) u serumu
Gama - GT(gama-glutamiltransferaza) u serumu
Fibrinogen
Krvna slika (ER, LE, HT, Hb, TR, LeF)
Sedimentacija eritrocita (SE)
Holesterol (ukupan) u serumu
HDL - holesterol u serumu
LDL - holesterol u serumu
Trigliceridi u serumu
Pregled lekara spec. medicine sporta
Pregled oftamologa u medicini sporta
Pregled neuropsihijatra u medicini sporta
Pregled ORL u medicini sporta
Pregled pulmologa u medicini sporta
Pregled stomatologa u medicini sporta
Antropometrija
Dinamometrija
EKG u medicini sporta
Spirometrija u medicini sporta
EKG posle opterećenja
Visus
Ishihara test (oftamološki color vid )
Ergometrija - deca do 18 godina
Ergometrija - odrasli
EKG monitoring
Body fat
Muskularlo davanje injekcija ( blokade - lemod depo, flosteron, diklofenak )
Kratkotalasna dijametrija
Ultrazvuk konstantni - elektroforeza
Terapiski ultrazvuk
Interferentne struje
Dijadinamicne struje
Galvanizacija
Kinesiotaping
Magneto terapija
Laseroterapija
Vež.za deg. Aktivne
Postr.stanja - akti.vež
Postr.peri.odu.pas.vež
Manuelna masaža segmen
Manuelna masaža celog
TENS
CPK
CPK/MB
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
200.00
200.00
200.00
300.00
300.00
250.00
250.00
700.00
500.00
1400.00
200.00
240.00
240.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.00
200.00
200.00
300.00
300.00
250.00
250.00
700.00
500.00
1400.00
200.00
240.00
240.00
Celoku.preg.mokracePDV
Glukoza u serumuPDV
Urea u serumuPDV
Kreatinin u serumuPDV
Mokra.kisel.u ser.PDV.
Bilirubin-ukupan PDV
Bilirubin-direktanPDV
CRP u serumu PDV
Gvože u serumu PDV
Natrijum u serumu PDV
Kalijum u serumu PDV
Kalcijum u serumu PDV
Neorganski fosfor PDV
AST u serumu PDV
ALT u serumu PDV
ALP u serumu PDV
Gama-GT PDV
Fibrinogen PDV
Krvna slika.TR LeF PDV
Sedimenta.eritroci PDV
Holesterol(ukupan) PDV
HDL-holesterol PDV
LDL-holesterol PDV
Trigliceridi u ser.PDV
preg.spec.med.sp.PDV
preg.oftla.u med.spPDV
preg.neur.u med.spoPDV
preg.ORL u med.spoPDV
Preg.pulm.u med.spoPDV
Preg.stom.u med.spoPDV
Antropometrija PDV
Dinamometrija PDV
EKG u med.spo.PDV
Spirome.u med.PDV
EKG posle opter.PDV
Visus PDV
Ishihara test PDV
Ergometrija-do18.g PDV
Ergometrijas-odras.PDV
EKG monitoring PDV
Body fat PDV
Musk.dava.injek.PDV
Kratkotal.dijametr.PDV
Ultrazvuk konsta. PDV
Terapi. ultrazvuk PDV
Interferen.struje PDV
1303
1304
1307
1308
1309
1310
1311
1314
1315
1318
1319
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1332
1341
1342
1345
1346
1347
1348
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
70.00
100.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
430.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
140.00
140.00
140.00
140.00
150.00
240.00
113.00
110.00
120.00
200.00
110.00
374.00
340.00
340.00
340.00
340.00
340.00
50.00
70.00
235.00
242.00
235.00
100.00
100.00
500.00
850.00
308.00
70.00
120.00
51.00
51.00
51.00
51.00
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
84.00
120.00
132.00
132.00
132.00
132.00
132.00
516.00
138.00
138.00
138.00
138.00
138.00
168.00
168.00
168.00
168.00
180.00
288.00
136.00
132.00
144.00
240.00
132.00
449.00
408.00
408.00
408.00
408.00
408.00
60.00
84.00
282.00
290.00
282.00
120.00
120.00
600.00
1020.00
370.00
84.00
144.00
61.00
61.00
61.00
61.00
47
Dijadinamične struje
Dijadina.struje PDV
823
51.00
20
61.00
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Galvanizacija
Kinesiotaping
Magneto terapija
Laseroterapija
Vežbe za degenerativna oboljenja kičmenog stuba ili zglobova - aktivne vežbe
Postraumatska stanja - aktivne vežbe
Postraumatska periferna oduzetost - pasivne vežbe
Manuelna masaža segmenta
Manuelna masaža celog tela
TENS
CPK
CPK/MB
CENOVNIK USLUGA na licni zahtev, neosigurana lica i lica sa neoverenom knjžicom
Kratka poseta lekaru
Sprovođenje imunizacije/ vakcinacije
Poseta patronažne sestre novorođenčetu i babinjari
Poseta patronažne sestre porodici
Uzimanje materijala za analizu i testiranje
Lekarski pregled na terenu
Zdravstvena nega bolesnika u stanu/kući
Neurološki pregled - prvi
Test funkcije kardiovaskularnog sistema
Test funkcije pluća i disajnih puteva
Elektrofiziološko snimanje vezano za kardiovaskularni sistem - EKG
Incizija/ drenaža/ ispiranje/ odstranjivanje tečnih produkata upalnih procesa - opšte
Ekscizija/ odstranjivanje tkiva/ destrukcija/ čišćenje rane/ kauterizacija - opšte
Instrumentacija/ kateterizacija - opšte
Nameštanje/ fiksacija - opšte
Medikacija/lokalna injekcija/ infiltracija/ aplikacija leka
Zavoji/ kompresivni zavoj/ kompresija/ tamponada
Složene terapeutske procedure/ manje hirurške intervencije
Grupni zdravstveno-vaspitni rad
Individualni zdravstveno - vaspitni rad
Ciljani pregled na rano otkrivanje raka debelog creva
Terapeutska procedura koja se odnosi na bolestii srca i krvnih sudova
Sistematski pregled novorođenčeta i odojčeta (0 - 1)
Sistematski pregled malog deteta (1 - 6)
Sistematski pregled školske dece i omladine
Kontrolni pregled dece, školske dece i omladine (redovni, u slučaju praćenja poremećaja)
Lekarski pregled pre upućivanja u ustanovu za kolektivni boravak (jasle, obdanište,
Prvi pregled dece, školske dece i omladine radi lečenja
Ponovni pregled dece, školske dece i omladine radi lečenja
Posebni pregled dece, školske dece i omladine radi dopunske dijagnostike i daljeg lečenja
Sistematski pregled odraslih
Prvi pregled odraslih radi lečenja
Ponovni pregled odraslih radi lečenja
Posebni pregled odraslih radi dopunske dijagnostike i daljeg lečenja
Preventivni ginekološki pregled
Ciljani pregled radi ranog otkrivanja raka grlića materice
Prvi pregled trudnice
Kontrolni pregled trudnice
Psihofizička priprema trudnice za porođaj
Prvi ginekološki pregled radi lečenja
Ponovni ginekološki pregled radi lečenja
Elektrofiziološko snimanje u ginekologiji i akušerstvu
Dijagnostički test za ispitivanje oboljenja reproduktivnih organa žene
Incizija/ drenaža/ ispiranje/ reproduktivnih organa žene
Ekscizija/odstranjivanje tkiva/ destrukcija/ čišćenje rane/ kauterizacija promena koje se
Instrumentacija/ manja hirurška intervencija koje se odnosi na bolesti reproduktivnih organa
Galvanizacija PDV
Kinesiotaping PDV
Magneto terapija PDV
Laseroterapija PDV
Vež.za deg. aktiv.PDV
Post.sta.aktiv.PDV
Post.per.pasiv.PDV
Manu.mas.seg.PDV
Manu.mas.cel.tel.-PDV
TENS PDV
CPK PDV
CPK/MB PDV
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
51.00
51.00
71.00
51.00
51.00
51.00
102.00
508.00
1220.00
51.00
240.00
240.00
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
61.00
61.00
85.00
61.00
61.00
61.00
122.00
610.00
1464.00
61.00
288.00
288.00
Kratka poseta lekaru
Sprovodenje imunizacij
Pos.pat.ses.novo.i bab
Pos.pat.ses.porodici
Uz.mat.za anali.i test
Lekarski preg.na teren
Zdrav.nega boles.u sta
Neuro.preg.-prvi
Test funk.kard.vasku
Test funkcije pluca i
EKG
Incizija/drenaža-opšte
Ekscizija/ods.tki.-opš
Instrum./katet.-opšte
Nameš./fiksacija-opšte
Medikacija/loka.injekc
Zavoji/ tamponada
Manj.hir.intervrncije
Grupni zdravstveno-vas
Indivi.zdr.-vasp.rad
Cilj.pre.ran.deb.creva
Ter.prc.bol.src.i sud
Sis.preg.odoj. 0-1
Sis.preg.dete 1-6
Sis.preg.škol.dec i om
Kon.pre.dece.redovni
Lek.preg.pre upu.borav
Prv.preg.dec.lecenje
Pono.preg.dec.lecenje
Pos.preg.dece dalj.lec
Sistematski preg.odras
Prvi pre.odr.radi lece
Pon.pre.odr.radi lece
Posebni preg.odraslih
Preven.gineko.pregled
Cil.pr.radi rano grlic
Prvi pregled trudnice
Kontrolni preg.trudnic
Psihofizicka prip.trud
Prvi gine.preg.rad.lec
Pono.gine.preg.rad.lec
Elektr.snim.ginekologi
Dijag.test za org.žen
Incizija organa žene
Ekscizija organa žene
Instrument.organa žene
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
192.00
161.00
425.00
283.00
37.00
866.00
371.00
384.00
1420.00
319.00
192.00
288.00
384.00
288.00
257.00
192.00
288.00
1732.00
2564.00
735.00
288.00
166.00
644.00
353.00
288.00
257.00
161.00
353.00
257.00
904.00
322.00
353.00
257.00
322.00
354.00
320.00
544.00
447.00
1322.00
354.00
258.00
447.00
351.00
416.00
481.00
320.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
192.00
161.00
425.00
283.00
37.00
866.00
371.00
384.00
1420.00
319.00
192.00
288.00
384.00
288.00
257.00
192.00
288.00
1732.00
2564.00
735.00
288.00
166.00
644.00
353.00
288.00
257.00
161.00
353.00
257.00
904.00
322.00
353.00
257.00
322.00
354.00
320.00
544.00
447.00
1322.00
354.00
258.00
447.00
351.00
416.00
481.00
320.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Eksfolijativna citologija tkiva reproduktivnih organa žene
Ciljani pregled radi ranog otkrivanja raka dojke
Preventivni pregled u vezi sa planiranjem porodice
Pregled porodilje
Složena ginekološko - akušerska procedura
Internistički pregled - prvi
Elektrofiziološko snimanje vezano za kardiovaskularni sistem - HOLTER TA
CENOVNIK USLUGA OPŠTE MEDICINE SA CENTROM ZA PREVENTIVNU
Izveštaj o zdravstvenom stanju (iz zdravstvene dokumentacije)
Potvrda za upis u srednju školu/fakultet/studentski dom opšta
Izdavanje lekarskog uverenja
Popunjavanje obrazca za I.K. na lični zahtev
CENOVNIK USLUGA SLUŽBE HITNE MEDICINSKE POMOĆI
Za utakmice ranga I lige
Za utakmice ranga II lige
Za utakmice ranga III lige
Muzičke, sportske manifestacije i drugi javni skupovi - Po započetom satu
Utvrđivanje uzroka smrti i izdavanje potvrde o smrti
Lečenje akutnog napitog stanja do dovođenja lica u stanje mogće verbalne komunikacije
Sanitetski transport na lični zahtev van grada po pređenom kilometri
Sanitetski transport na lični zahtev u grada
Pregled lica na zahtev MUP-a
CENOVNIK STOMATOLOŠKIH USLUGA koje se ne obezbeđuju na teret obaveznog
Kauterizacija tkiva
Izrada i analiza studijskih modela
Analiza ekstraorale rendgenografije glave i OPT-a
Aktivni pokretni ortodontski aparat
Funkcionalni ortodontski aparat
Terapijska readaptacija ortod. aparata
Reparatura ortodontskog aparata sa otiskom
Reparatura ortodontskog aparata sa novim žičanim elementom
Pregled specijaliste,anastezija i vađenje zuba
Pregled stomatologa,anastezija i vađenje zuba
Lepljenje pojedinačne bravice (zamena luka )
Retencioni aparat (uklanjanje fiksnog aparata)
Lečenje alveolita
Resekcija jednokorenog zuba
Resekcija gornjih dvokorenih zuba
Resekcija trokorenih zuba
Hemisekcija i disekcija zuba
Vađenje zuba
Komplikovano vađenje zuba
Hirurško vađenje zuba
Hirurška terapija zuba u nicanju ( cirkumcizija)
Hirurško vađenje inpaktiranih umnjaka
Hirurško vađenje impaktiranih očnjaka
Hirurška terapija zuba u nicanju (izvlačenje)
Uklanjanje mukoznih cista
Uklanjanje manjih viličnih cista
Uklanjanje većih viličnih cista
Plastika plika i frenuluma
Uklanjanje hipertrofične mukoze
Vestibuloplastika (po vilici)
Nivelacija alveolarnog grebena (po kvadrantu)
Revizija sinusa
Lekarsko uverenje
Prva pomoć kod dentalgija
Drenaža parodontalnog abscesa
Intraoralna incizija abscesa
Zaustavljanje krvarenja
Zaustavljanje krvarenja hirurškim putem
Eksfo citolog.org.žene
Cilj.preg.rak dojka
Prev.preg.plan.porodic
Pregled porodilje
Slož.gin-aku-.procedur
Internistic.preg.-prvi
HOLTER TA
554
555
556
557
558
559
560
255.00
255.00
258.00
289.00
2888.00
384.00
384.00
0
0
0
0
0
0
0
255.00
255.00
258.00
289.00
2888.00
384.00
384.00
Izve.o zdrav.satnj.PDV
Potv.za upis opštaPDV
Izda.lek.uverenjaPDV
I.K. na licni zahtevPD
501
502
503
504
400.00
350.00
750.00
500.00
20
20
20
20
480.00
420.00
900.00
600.00
Za utakmice ranga I lige
Za utakmice ranga II lige
Za utakmice ranga III lige
Muzičke i spot manif
Utvrđ.uzro. smrti i pot.
Lečenje napitog stanja
Sani.tra.na lic.za.van
Sani.tra.na lic.za.gra
Preg.lica na zah.MUP
701
702
703
704
705
706
707
708
709
4005.00
2670.00
2002.00
2668.00
2000.00
1875.00
60.00
1670.00
500.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4005.00
2670.00
2002.00
2668.00
2000.00
1875.00
60.00
1670.00
500.00
1006
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1018
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1044
1056
1057
1058
1059
1060
1061
200.00
1300.00
1300.00
10000.00
14000.00
900.00
2000.00
3500.00
1200.00
1100.00
2000.00
10000.00
250.00
3300.00
4000.00
5500.00
3300.00
650.00
1100.00
2000.00
1000.00
4500.00
5500.00
3900.00
2200.00
2800.00
5500.00
2000.00
2200.00
9000.00
2000.00
10000.00
1200.00
400.00
400.00
400.00
250.00
1300.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.00
1300.00
1300.00
10000.00
14000.00
900.00
2000.00
3500.00
1200.00
1100.00
2000.00
10000.00
250.00
3300.00
4000.00
5500.00
3300.00
650.00
1100.00
2000.00
1000.00
4500.00
5500.00
3900.00
2200.00
2800.00
5500.00
2000.00
2200.00
9000.00
2000.00
10000.00
1200.00
400.00
400.00
400.00
250.00
1300.00
Kauterizacija tkiva
Izrada i analiza studi
Analiza ekstraorale re
Aktiv.pokr.ortod.apara
Funkc.ortodo.aparat
Terap.reada.orto.apara
Repar.orto.apa.otisak
Repr.novi žičani element
Preg.spec.anastezija i vađenje
Preg.stom.anastezija i vađenje
Lep.pojed.bravice
Retenc.aparat-uklanjan
Lecenje alveolita
Resek.Jednokor.zub
Resk.gornjih dvok.zuba
Resek.trokorenih zuba
Hemisekcija i disekcij
Vadenje zuba
Komplikovano vadenje z
Hirurško vadenje zuba
Hirurška terapija zuba
Hirurško vadenje inpak
Hirurško vadenje impak
Hirurška ter.zub.u nic
Uklaj.mukoznih cista
Ukla.manjih vili.cista
Ukla.vecih vilic.cista
Plastika plika i frenu
Ukla.hipertrofic mukoz
Vestibuloplast.po vili
Nivel.alveo.po kvadrat
Revizija sinusa
Lekarsko uverenje
Prva pomoc kod dental.
Drenaža parodontalnog
Intraoralna incizija a
Zaustavljanje krvarenj
Zaust.krvar.hiruš.pute
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Primarna plastika OAK
Primarna plastika sa vađenjem korena iz sinusa
Primarna obrada rane- intraoralno
Replantacija stalnih zuba
Repozicija luksirane vilice
Fiksacija traumatski luksiranih zuba splintom-šinom
Uklanjanje splinta-šine
Uklanjanje tumora sluzokože usne duplje
Uklanjanje konca
Ekstraoralna incizija apscesa
Rendgenografija zuba intraoralno
Antišok terapija
Površinska lokalna anestezija
Infiltraciona anestezija
Metalokeramicka krunica
Zalivanje fisura
Preventivni ispun
Aplikacija fluorida srednje koncentracije
Amalgamski ispun na 1 površini kod dece
Amalgamski ispun na 2 površine kod dece
Amalgamski ispun na 3 površine kod dece
Kompozitni ispun na prednjim zubima kod dece
Kompozitni ispun na bočnim zubima kod dece
Interseansno medikamenozno kanalno punjenje (po kanalu)
Interseansno medikamenozno kanalno punjenje kod zuba sa nezavršenim rastom korena (po
Stomatološki pregled
Sistematski stomatološki pregled
Stomatološki pregled- kontrolni
Specijalistički pregled
Specijalistički pregled – kontrolni
Konzilijarni pregled sa pisanim mišljenjem
Individualno zdravstveni vaspitni rad u ordinaciji /motivacija i obučavanje u obrazovanju
Uklanjanje naslaga
Lokalna aplikacija koncentrovanih fluorida
Lokalna aplikacija leka
Terapija dubokog karijesa ( bez ispuna)
Amalgamski ispun na 1 površini
Amalgamski ispun na 2 površine
Amalgamski ispun na 3 površine
Nadogradnja frakturiranog zuba (amalgam)
Vitalna amputacija
Vitalna ekstirpacija
Mortalna amputacija
Zbrinjavanje povreda zuba sa težim poremećajima strukture
Kompozitni ispun na prednjim zubima
Kompozitni ispun na bočnim zubima
Nadogradnja od estetskog materijala na prednjim zubima
Nadogradnja od estetskog materjala na bočnim zubima
Endodonska terapija neinficirane pulpe po kanalu
Endodonska terapija inficirane pulpe po kanalu
Vađenje stranog tela iz kanala korena
Terapija intra i ekstraoralnih perforacija korena
Retretman kanala korena (po kanalu)
Ispun od GJ cementa
Edodontska terapija zuba sa komplikovanim kan. Sistemima - po kanalu
Uklanjanje krunice
Cementiranje stare krunice
Funkcijska analiza okluzije
Parcijalna akrilatna proteza
Totalna proteza
Primarna plastika OAK
Prim.plas.sa vad iz si
Primar.obrada rane-int
Replant. stalnih zuba
Repozi.luksirane vilic
Fiks.trau.liks.spl.šin
Uklanja. splinta-šine
Ukla.tumora sluz.us-du
Uklanjanje konca
Ekstraoralna incizija
Rendgenografija zuba
Antišok terapija
Površinska lokalna ane
Infiltraciona anestezi
Metalokeram.krunica
Zalivanje fisura
Preventivni ispun
Apli.fluo.srednje konc
Amal. ispun na 1 kod d
Amal. ispun na 2 kod d
Amal. ispun 3 na kod
Kom.is.a pre.zub.kod d
Kom.is.a boc.zub.kod d
Int.med.kan..pun.(po k
In.me.ka.pu.zub ne.ra.
Stomatolo. pregled 1
Sistematski stomato.
Stoma.preg.kontr.FIS
Specijalisticki preg.
SPE.ST.PR.KONTROL.2
Konzilij.preg.sa p
Ind.zdrav.vasp.rad
Uklanjanje naslaga
Lok.apl konc.fluorida
Lokalna aplikacija lek
Ter.dubok.kari.bez isp
Amalgamski ispun na1
Amalgamski ispun na2
Amalgamski ispun na3
Nado.frakt.zub.amalg
Vitalna amputacija
Vitalna ekstirpacija
Mortalna amputacija
Zbri.pov.zuba por stru
Kompoz.ispun-pre.zu
Kompoz.ispun-boc.zu
Nad.od est.mat.pre.z
Nad.od est.mat.boc.z
End.ter.neinf.pul.1k
End.ter.inf.pul.1kanal
Vad.stra.tela iz kan.k
Terapija intra i ekstr
Retr.kan.koren po k.
Ispun od GJ cementa
Edo.ter.Zub.kompl.1k
Uklanjanje krunice
Cementira.stare kru.
Funkcijska analiza okl
Parci.akrilatna protez
Totalna proteza
1062 6000.00
1063 9000.00
1064 1800.00
1065 8000.00
1066 1200.00
1067 7000.00
1068
600.00
1080 3500.00
1083
300.00
1087 3000.00
1088
250.00
1118 1000.00
1124
150.00
1125
150.00
1126 5900.00
1127
600.00
1128
600.00
1129
400.00
1130
800.00
1131
900.00
1132 1000.00
1133 1100.00
1134 1100.00
1135
500.00
1136
400.00
901
300.00
903
350.00
904
200.00
905
400.00
906
300.00
909 1000.00
910
500.00
912
400.00
913
400.00
915
400.00
916
400.00
918
800.00
919
900.00
920 1000.00
921 1100.00
922
500.00
923
600.00
924
600.00
928 3000.00
929 1100.00
930 1100.00
931 1300.00
932 1300.00
933
900.00
934
900.00
936 1100.00
937
800.00
938 1100.00
939
600.00
941
800.00
942
300.00
943
500.00
944 1200.00
945 14000.00
946 14000.00
0 6000.00
0 9000.00
0 1800.00
0 8000.00
0 1200.00
0 7000.00
0
600.00
0 3500.00
0
300.00
0 3000.00
0
250.00
0 1000.00
0
150.00
0
150.00
0 5900.00
0
600.00
0
600.00
0
400.00
0
800.00
0
900.00
0 1000.00
0 1100.00
0 1100.00
0
500.00
0
400.00
0
300.00
0
350.00
0
200.00
0
400.00
0
300.00
0 1000.00
0
500.00
0
400.00
0
400.00
0
400.00
0
400.00
0
800.00
0
900.00
0 1000.00
0 1100.00
0
500.00
0
600.00
0
600.00
0 3000.00
0 1100.00
0 1100.00
0 1300.00
0 1300.00
0
900.00
0
900.00
0 1100.00
0
800.00
0 1100.00
0
600.00
0
800.00
0
300.00
0
500.00
0 1200.00
0 14000.00
0 14000.00
99
Parcijalna akrilatna proteza do 3 zuba
Parc.akril.pro.do 3zub
947
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
Parcijalna skeletirana proteza(klasična)
Imedijatna totalna proteza
Reparatura proteze- prelom ploče
Dodatak zuba u protezi
Dodatak kukice u protezi
Podlaganje proteze direktno-hladnovez. akrilat
Podlaganje proteze indirektno
Podlaganje proteze sa mekom podlogom
Livena nadogradnja od legure srebro paladijum
Privremena krunica
Selektivno brušenje zuba (po zubu)
Fasetirana krunica
Okluzalni ritejner (mrežica,bigl)
Nadogradnja zuba sa fabričkim kočićem ( po kočiću)
Uklanjanje mekih naslaga i poliranje po vilici
Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca po vilici
Obrada parodontalnog džepa po zubu
Remotivacija i obučavanje pacijenata u održavanju oralne higijene
Smanjenje osetljivosti korena zuba (po zubu)
Etiološka dg. Konsekutivnih oboljenja
Otkrivanje oralnih žarišta
Fiksacija zuba kompozitnim materjalom po zubu
Gingivektomija i gingivoplastika (po zubu)
Modifikovana Widmanova režanj operacija u lečenju parod. (po zubu)
Osteoplastika i osteotomija u terapiji obolelih od parod. (po zubu)
Primena transplantata vezivnog tkiva i periosta u lečenju parod. ( po zubu)
Produženje kliničke krune (po zubu)
Lateralno pomeren režanj
Parci.skel.prot.klasic
Imedijatna totalna pro
Repara.proteze-prelom
Dodatak zuba u protezi
Dodatak kukice u prote
Podlaganje proteze dir
Podla.proteze indirekt
Podl.prot.sa mek.podl
Livena nad.od sreb.pa
Privremena krunica
Sele.bru.zuba po zubu
Fasetirana krunica
Okluzalni ritejner(mre
Nad.zub.sa fab.po 1koc
Uklanjanje mekih nasla
Ukl.supr.zub.kam.1vili
Obr.par.džep.po zub
Remotivacija i obucava
Smanj.oset.kor.po zubu
Etiološka dg.Konsekuti
Otkrivanje oralnih žar
Fik.zub.kom.mat po1zub
Gingi. i gingi.po zubu
Modi.Widmanova po zubu
Osteop i osteot.po zub
Prim.trans.vezi.po zub
Prod.klini.krun.po zub
Lateralno pomeren reža
950 19000.00
951 15000.00
952 1000.00
953
600.00
954
600.00
955 1600.00
956 3000.00
957 3000.00
959 2500.00
960
500.00
961
250.00
962 5500.00
963 1200.00
967 1500.00
976
400.00
977
500.00
978
350.00
979
400.00
981
300.00
982
300.00
983
400.00
984
600.00
985
250.00
986
400.00
987
350.00
988 1100.00
992
400.00
993
600.00
Predsednik Upravnog odbora
___________________________
Dr Dragan Tošić
9000.00
0
9000.00
0 19000.00
0 15000.00
0 1000.00
0
600.00
0
600.00
0 1600.00
0 3000.00
0 3000.00
0 2500.00
0
500.00
0
250.00
0 5500.00
0 1200.00
0 1500.00
0
400.00
0
500.00
0
350.00
0
400.00
0
300.00
0
300.00
0
400.00
0
600.00
0
250.00
0
400.00
0
350.00
0 1100.00
0
400.00
0
600.00
Download

R.br Naziv FIS naziv Sifra Cena PDV stopa MP cena CENOVNIK