Strana 1 od 20
KBC Dr Dragiša Mišovid – Dedinje
Klinika za hirurgiju
H.M.Tepida 1
11 000 Beograd, Srbija
Kliniĉki put za
Laparoskopsku holecistektomiju
Odjeljenje
Br ist bol.
Ime i
prezime
hirurgija
JMBG
bolesnika
nosioca osiguranja
Kontakt osobe
Tel. i adresa kontaktne osobe
Kategorije zdravstv. osiguranja Obav.vid Ostali vid.
aktivni osiguranik
1
7
član porodice aktivnog osiguranika
2
8
penzioner i član porod. penzionera
3
9
zemljoradnik i član nj. porodice
4
10
sam. prof. i član nj. porodice
5
11
ostala osigurana lica
12
13
Datum roĎenja
Posao koji obavlja
Pol: M□ Ž□
Kateg. zdravstv. osig.
Ratni Vojni Invalid
vojna pošta
osiguranje po konvenciji
neosigurana lica
Obav.vid
14
15
16
17
Adresa:
Preduzeće, adresa rada
Kriterijumi za ukljuĉivanje u KP (barem
jedan)
 Simptomatska kalkuloza žučne kese
 Polip žučne kese veći od 10 mm
 Asimptomatska kalkuloza žučne kese kod
pacijenata sa diabetes mellitusom i
hematološkim oboljenjima
Kriterijumi za iskljuĉivanje iz KP





Akutna kalkulozna žučna kesa
Konverzija laparoskopske operacije u klasičnu
holecistektomiju iz bilo kog razloga (povreda,
nemogućnost identifikacije I sl.)
Komplikacije laparoskopske holecistektomije
(intraoperativne I postoperativne)
Pacijenti sa komorbiditetom gde je za
pretpostaviti da ce biti produženo
postoperativno lečenje na ICU – podrška po
sistemima: respiratorni, bubrežni I dr.
Kada je neophodna epiduralna anestezija
Strana 2 od 20
KLINIČKI PUT ZA: LAPAROSKOPSKU HOLECISTEKTOMIJU (KPLH) - 24h hirurgija
KPLH obuhvata elektivne operacije pacijenata za laparoskopsku holecistektomiju:
KPLH je multidispilinarni podsetnik za zbrinajvanja pacijenata gde je planirana elektivna holecistektomija
– laparoskopskom tehnikom
 Klinički put se u okviru mogućnosti oslanja na kliničke dokaze i Vodiče za dijagnostiku i terapiju.
 Na početku kliničkog puta data je putanja pacijenta a u zagradama broj strane KP na koju se
aktivnost odnosi.
 Otvara se kod prve posete hirurgu u ambulanti i kada pacijent pristane na predloženi operativni
zahvat.
 Ovaj KP je podeljen na 2 dela: I - ambulantnu obradu, II - hospitalni deo koji se sastoji od
prijema, operacije i postoperativne nege u okviru 24 časa.
 Klinički put je službeni dokument i svi uneti podaci moraju biti datirani, potpisani ili uneti inicijali.
 Osoblje koje tretira pacijenta mora upisati svoje podatke na poslednjoj stranici kliničkog puta, da
bi se omogućila identifikacija svakog člana osoblja koje tretira pacijenta.
 Obavljena aktivnost potvrdjuje se potpisom ili inicijalima na za to predvidjenom mestu.
 Pored izvršene aktivnosti na mestu označenom kao  stavlja se x kao dokaz ili se zaokružuje
odgovor da ili ne.
 Vreme obavljene aktivnosti upisuje se na mestima predvidjenim za to ili, ako se oceni da je od
značaja da se predvidjena aktivnost obavi u odredjeno vreme, posebno se beleži.
 KP je vodič za lečenje i pomoć u registrovanju pacijentovog progresa. Kliničari su slobodni da
primenjuje svoje znanje i stručne procene, mada su obavezni da svako odstupanje od KP
evidentiraju kao varijantu.
 Odstupanje se definiše kao skretanje sa kliničkog puta i upisuje se u obrazac (tekst ili kod)
Podrazumeva: naziv odstupanja, uzrok i aktivnost koja je izvršena umesto predvidjene aktivnosti.
Ime i prezime odgovornog lica
_____________________________
Kontakt tel.
________________
Strana 3 od 20
KRETANJE PACIJENTA U KP ZA LAPAROSKOPSKU HOLECISTEKTOMIJU
(plavim označeno kretanje na sekundarnom I tercijarnom nivou zdravstvene zaštite)
Pacijent sa tegobama (bol pod desnim rebarnim
lukom, mučnina, povraćanje i dr.)
Dom zdravlja – lekar opšte prakse
razgovor – motivisanje
pacijenta za operativno lečenje
(rezultati, plavi i zeleni uput)
Dom zdravlja – dijagnostika
spisak na str.5 KP
Ambulanta u bolnici
(hirurg+anesteziolog) – razgovor,
pregled, zakazivanje operacije
Bolnica – dijagnostika
dopuna nedostajucih pregleda
str. 5 KP
Prijem u bolnicu na dan operacije
Operacija
Otpust iz bolnice sutradan po
operaciji
Dom zdravlja – konsultacije
Kućno lečenje
Ambulanta bolnice –
kontrolni pregled
7.postoperativnog dana i skidanje
konaca
Operisani bez tegoba - izlečen
Bolnica – konsultacije
Strana 4 od 20
Er
Le
Tr
Hgb
Hct
Glu
+
K
+
Na
Cl
HCO3
2+
Ca
CO2
Uk.prot
Uk.bil.
Alb
GK
DM
EKG
TT
C-gas
AB
NIBP
Skraćenice KP i njihova objašnjenja
Eritrociti
IPPV
Tip ventilacije
Leukocii
CPAP
Tip ventilacije
Trombociti
BiPAP
Tip ventilacije
Hemoglobin
ABg
Antibiogram
Hematokrit
DVT
Duboka venska tromboza
Glikemija
Fbr.
Fibrinogen
Kalijum
Al.fosf
Alkalna fosfataza
Natrijum
LDH
Laktat dehidrogenaza
Hlor
KKS
Kompletna krvna slika
bikarbonat
I.V.
Intravenski put davanja
Kalcijum
NPO
Ništa per os
Ugljen dioksid
PO
Peroralni put unosa
Ukupni proteini
EPK
Epiduralni kateter
Ukupni bilirubin
NGS
Nazo gastrična sonda
Albumini
CVK
Centralni venski kateter
Grudni koš
UT
Urinarni trakt
Diabetes mellitus
GIT
Gastointestinalni trakt
Elektrokardiogram
T-M d.
Tireomentalna distance
Telesna težina
TV
Telesna visina
Koncentracija
EtCO22
Konc. ugljen dioksida u izdahnutom
anestetičkog gasa
vazduhu
Antibiotici
Neinvazivno merenje
krvnog pritiska
Minimalna alveolarna
koncentracija
Ekspiratorna koncentracija
gasa
Bispektralni indeks
Fiziološki rastvor
Deplazmatisani eritrociti
Protrimbinsko vreme
Aktivirano parcijalno
tromboplastinsko vreme
Sp O2
FiO2
Saturacija kiseonikom
Inspiratorna frakcija kiseonika
IC-gas
Inspiratorna koncentracija gasa
NMM
Neuromišićni monitoring
RL
G5
SSPL
JIL
PIN
Ringer laktat
5% Glukoza
Sveže smrznuta plazma
Jedinica intezivnog lečenja
Poluintenzivna nega
INR
Internacionalni
normatizovani odnos
RF
TA
OS
OB
Respiratorna frekvenca
Arterijska tenzija
Operaciona sala
Operacioni blok
GGT
AST
ALT
CRP
p
RTG
S.V,
LM
ETT
Gama glutamiltransferaza
Aspartat aminotransferaza (SGOT)
Alanin aminotransferaza (SGPT)
C reaktivni protein
Puls
Röntgen
Spontana ventilacija
Laringaelna maska
Endotrahealni tubus
MAC
EC-gas
BIS
F
Dep Er
PT
APTT
Strana 5 od 20
Ambulantni pregled I odluka o operaciji
Ime i Prezime
jmbg
Operator
Postupci obrade bolesnika
Ambulanta
Klinički pregled bolesnika
da ne
Naručene dodatne analize
da ne
ERCP
EHO srca
Funkcionalna ispitivanja pluda
da ne
da ne
da ne
RTG srca i pluća
EKG
KS
Biohemija
Sediment urina
EHO abdomena
Mišljenje interniste
Krvna grupa
Operacija zakazana
Alergije na lekove
I na koji:
Antikoagulantna/antiagregaciona
terapija korigovana ukoliko prima
Hronične koegzistirajude bolesti
Standardna terapija hroničara
Vlastitu terapiju uzima
da ne
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
DONOSI SLEDEĆU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU
DA
NE
Datum:
Primedba


Datum:
Primedba


Datum:
Primedba


Datum:
Primedba


Datum:
Primedba


Datum:
Primedba


Datum:
Primedba


Datum:
Primedba




Datum:
Primedba
Potpis ordinirajuceg lekara, Datum i cas:
Upoznavanje pacijenta sa predloženim postupcima i mogućim komplikacijama
u skladu sa čl. 28. i 32. ZZZ
da ne
potpis pacijenta ________________________
Strana 6 od 20
Upitnik anamneze I statusa za automatsku obradu podataka:
ANAMNEZA
DA
NE
Prethodne
Operacije


Koje I kada:
Prethodni hirurški ili
anesteziološki
problem?
Da li postoji
porodična anamneza
problema sa
anestezijom?
Bol u grudima
prilikom napora ili
noću?
Bilo kakvi srčani
problem ili šum na
srcu?
Povišen arterijski
pritisak?
Da li imate
pejsmejker?
Bronhitis ili problem
sa disanjem?
Astma?


Opis:


Opis:


Opis:


Komentar:


Komentar:


Komentar:


Komentar:


Komentar:
Nesvestice?


Komentar:
Konvulzije?


Komentar:
Žutica?


Kada I gde je lečen:
Gorušica ili
poremećaj varenja


Komentar:
Anemija ili drugi
problem sa krvnim
sistemom?
Neuobičajena
krvarenja ili laka
pojava masnica?
Bubrežni ili problem
sa mokraćnim
putevima?
Artritis ili problem sa
vratom?
Mišićna slabost?


Komentar:


Komentar:


Komentar:


Komentar:


Komentar:
Diabetes/šećerna
bolest?
Da li I koje lekove
trenutno uzimate?


Komentar:


Doza/nacin uzimanja
Da li ste pušač?


Koliko paklica dnevno, koliko godina
Da li pijete alkoholna
pića?


Vrsta pica, učestalost
Da li koristite
rekreacione droge?


Koje, učestalost
Strana 7 od 20
DA
NE
Alergija na lekove?


Detaljan opis (na šta, ko je potvrdio, ispitivanja):
Da li se na adresi
stanovanja penjete
uz stepenice/ koliko
stepenika?
Da li imate telefon?


Komentar:


Komentar:
Da li ćete imati
pratioca?


Komentar:
Da li ce u prvih 24
časova kućnog
lečenja biti prisutna
punoletna osoba?


Komentar:
Podatke dao pacijent uz objašnjenja prisutnog lekara
Potpis pacijenta: ......................................................
Potpis prisutnog lekara: .........................................
Datum ....................
Vreme: ..........................
Strana 8 od 20
STATUS popunjava ord. doktor
Pokretljivost očuvana
KVS
Ranija oboljenja:
Ranije intervencije:
Lekovi koristi:
Edemi
Dispnea
Naglašene vene vrata
fizikalni
Osećaj stezanja u grudima
pregled
Auskultacija srca
TA
EKG
RS
Ranija oboljenja:
Ranije intervencije:
Lekovi koristi:
Pušač
deformiteti GK
Cijanoza
fizikalni
pregled
Dispnea
auskultacija pluća
UT
Ranija oboljenja:
Ranije intervencije:
Lekovi koje koristi:
Edemi
fizikalni
pregled
osetljivost loža na sukusiju
Na
Pat.vrednost__
K
Pat.vrednost__
testovi
( u fiziol.
Ca
Pat.vrednost__
Granic..)
Urea
Pat.vrednost__
Kreatinin Pat.vrednost__
GIT
Ranija oboljenja:
Ranije intervencije:
Lekovi koristi:
Zloupotreba alkohola
Primedbe, konfliktni nalazi I sliĉno:
Vazdušni put:
MP1
MP2
MP3
MP4
T-M distanca =
Pokretljivost vrata
Puna
Ograničena
Potpis ordinirajućeg anesteziologa:
DA

NE

































































Muskuloskeletni system
Prisutni deformiteti
Prisutni edemi
Proširene vene
Endokrini sistem
Insulin zavisni
DM
Insulin nezavisni
Oboljenja štitaste žl.
Uvećana štitasta žl.
Bolesti koagulacije
Testovi u fiziološkim granicama
PT
Pat.vrednost
APTT
Pat.vrednost
INR
Pat.vrednost
Ranije operacije
Napomena:
Disajni put
Gojaznost
Kratak vrat
Mala usta
Ograničenja u fleksiji ili ekstenziji
vrata
Alergije
Hrana
Lekovi
Drugo
Samo za žene
Hormonska kontracepcija
Korišćenje tampona
Zadnja menstruacija-kada
DA



NE









































ASA status I II  III  IV  V  VI 
Zubne proteze
Brada/brkovi
Donja/Gornja
Loši zubi
Kratak vrat
Prominentni
incizori
Mikrognatija
Strana 9 od 20
Prijem na dan operacije, popunjava prijemna sestra:
Ime i Prezime
jmbg
Br.ist.bolesti
Operator
Soba
Prijem bolesnika na odeljenje /vreme
Krvni pritisak i puls
da
Telesna težina i visina
da
Peroralni unos obustavljen
da
Odstranjivanje nakita, proteza
da
Pražnjenje mokradne bešike
da
Potpis med. tehnicara
ne
ne
ne
ne
ne
__________
TA
p
__kg ___cm; BMI=
Pre koliko_____ časova
Strana 10 od 20
Strana 11 od 20
Strana 12 od 20
Strana 13 od 20
ANESTEZIJA – pozivanje pacijenta za operaciju
OB= operacioni blok
Popunjava tehničar
Bolesnik pozvan u OB
DA
DA
NE
NE
Dolazi u pratnji tehničara
DA
NE
Vreme
Odstupanje/komentar
Preuzima tehničar sa
DA
NE
anestezije
Uradio:
Inicijali tehničara sa odeljenja: ......................................................Vreme: ..........................
Inicijali tehničara sa anestezije: ......................................................Vreme: ..........................
SOBA ZA PREMEDIKACIJU
Popunjava tehničar
Proveren indenitet pacijenta
DA
NE
N/P
Odstupanje/komentar
Skinuti:
Nakit, Šminka, Kontaktna sočiva, Slušni aparat
Skinute mobilne zubne proteze
DA
DA
NE
NE
N/P
N/P
Doneta kompletna istorija bolesti
DANE NE
N/P
Potpisan pristanak za anesteziju
DANE NE
N/P
Potpisan pristanak za operaciju
DANE NE
N/P
plasirana elastična protekcija DVT
DANE NE
N/P
Poslednji put pio/la datum.......................
vreme.....................
Poslednji put jeo/la datum.......................
vreme.....................
Uradio:potpis: ......................................................Vreme: ..........................
Proverio anesteziolog: potpis: ......................................................Vreme: ..........................
Popunjava tehničar
Uspostavljen venski put na
odelenju
Postavljen urinarni kateter na
odelenju
Uspostavljen
DA
NE
venski put
(ukoliko nema)
DA
jedan dva
više
Koja vena:
NE
Odstupanje/komentar
IV kanila:
gauge
Uradio : potpis: ......................................................Vreme: ..........................
Proverio anesteziolog : potpis: ......................................................Vreme: ..........................
Strana 14 od 20
KRATAK PREOPERATIVNI PREGLED U PREMEDIKACIJI
Popunjava anesteziolog
Lekar upoznat sa anamnezom
Odstupanje/komentar:
i statusom pacijenta
DA NE
Postoji sva potrebna
DA NE Odstupanje/komentar:
dokumentacija
Pacijent pročitao i potpisao
DA NE Odstupanje/komentar:
informaciju o anesteziji
Identifikovani lekovi koje je
Odstupanje/komentar:
uzimao pre operacije
DA NE
Pacijent popio propisanu preoperativnu terapiju
Odstupanje/komentar:
TA:
mmHg
p:
/min.
Sat.O2:
%
ASA status
Opšti utisak o
pacijentu:
Odstupanje/komentar:
1 2 3 4 5 6
Alergije na
Odstupanje/komentar:
Uradio:potpis: ......................................................Vreme: ..........................
Popunjava tehničar
Premedikacija:
1.________________________
2.________________________
3.________________________
Popunjava tehničar
DA
NE
N/P
LEK/DOZA
Premedikaciju prepisao:
Vreme
Premedikaciju dao:
Vreme
Odstupanje/komentar
Data profilaksa DVT
AB profilaksa
Antiulkusna zaštita
Uradio : potpis: ......................................................Vreme: ..........................
Proverio anesteziolog : potpis: ......................................................Vreme: ..........................
Popunjava tehničar
Pacijent uveden u OS
DA
NE
Odstupanje/komentar:
Strana 15 od 20
Karta anestezije:
KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje"
TT………….
Provera aparata za anesteziju:
Disajni krug
Br….
Maska
Gubitak gasa
Intubacija
U anesteziji
Pre op. dijag.:
Krvna grupa
Protokomeri
ET CO2
C-gas
Vrsta LM…………..
Lar. Maska br.
MB:
ASA 1 2 3 4 5 6
SpO2
EKG
Provera monitora:
Pre O2
Ime i prezime:
TV……………..
Isparivač
U sedaciji
Centralni gasovi
Fi O2
NIBP
Budan
Pritisak u kafu tubusa/LM:
Alergije:
Aspirator
Inicijali:Anesteziolog:
Laringoskop DA NE
Fiber DA NE
Br tubusa………
Oprema za disajni put
Med. tehn.
Br. Pokušaja ____
Otežana DA NE
GASOVI
Protok svežeg gasa (L/min)
O2
Dekurarizacija DA NE
(%)
N2O
Vazduh
Trajanje……...
Komentar
Lekovi:
(%)
UKUPNO Lekovi:
LEKOVI
Sevoran Halotan (Vol%)
Korišćen monitoring
EKG
SpO2
ETCO2
NIKP
Puls
MAC
)
IC Gas
EC Gas
NMM
)
Entropija
(
)
(
)
(
)
(
)
(
(
BIS
KRV I KOMPONENTE KRVI
RL F G5 R (ml)
TEĈNOSTI
RL F G5 R (ml)
RL F G5 R (ml)
RL F G5 R
(ml)
Koloidni rastvori _____( ml )
Depl Er. P. krv SSPL (ml)
vreme
mm Hg
XPočetak i kraj anestezije
200
Početak i kraj operacije
180
● Puls
160
PERIOPERAT IVNI LEKOVI
Sistolni art. pritisak
140
1.
Dijastolni art. pritisak
120
2.
∆ Srednji art. pritisak
100
3.
↓ Intubacija
80
4.
↑ Ekstubacija
60
5.
40
6.
20
7.
Diureza
ml
ml
SpO2
%
EtCO2
%
ANEST EZIOLOG
MAC
ANEST ET IĈAR
OPERAT OR
VENTILACIJA
MONITORING
Procenjeni gubici krvi
OPERACIJA
NADOKNADA VOLUM ENA
KOM PLIKACIJE U T OKU ANEST EZIJE
S T A NJ E P A C I J E N T A N A K R A J U O P E R A C I J E
kristaloidi
ml
Svest
DA NE
Produžena art. Vent. U JIL
koloidi
ml
Disanje
DA NE
Rano buđenje
zam. sv. plazma
ml
Refleksi DA NE
krv i komp. krvi
ml
BILANS
ml
UKUPNI GUBICI KRVI
_____ min.
Vreme ekstubacije _____ min.
Vreme orijentacije
_______
min.
POST OPERAT IVNI SM EŠT AJ PACIJENT A
Odeljenje
izmereni
ml
Soba za postop. anest. nadzor/SPAN
procenjeni
ml T R A J A NJ E A N E S T E Z I J E (min)
Odeljenje intenzivnog lečenja
UKUPNA DIUREZA
ml T R A J A NJ E O P E R A C I J E (min)
Odeljenje poluintenzivnog lečenja
Strana 16 od 20
Dogadjanja u operacionoj sali - popunjava odgovorna instrumentarka
Postupak
Provera aparata na laparoskopskom stubu
Provera boce sa CO2
Provera sterilnosti:
Indikator na bosci
Indikator i kontrolna traka u bosci
Indikator na setu
Indikatori na dobošima
Proboj sterilnosti (pad instrumenta, greška u dodavanju gaze I sl.)
Menjanje rukavica zbog pucanja ili oštedenja tokom operacije
Ispravno
Neispravno
Otvoren set troakara
Otvoren automatski klipser
Otvoreno pak. pojedinačnih klipseva
Otvoren konac za ušivanje fascije
Otvoren konac za zatvaranje kože
5-10 mm
vrsta
kom
vrsta
vrsta
5-12 mm
kom
Punktirana žučna kesa
Perforirana žučna kesa (kamenci slobodno u trbušnoj duplji)
Korišdena kesica za uzorak (endopouch)
Da
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Rez na koži I uvodjenje Veressove igle
Uvodjenje prvog trokara
Poslednji šav na fasciji
Preparat upuden na HP pregled
Ostala zapažanja:
Vreme
Vreme
Vreme
Da
Ne
Potpis odgovorne instrumentarke:
Potpis ordinirajućeg lekara:
kom
kom
Strana 17 od 20
KBC “Dr D. Mišović – Dedinje, Beograd
Ime i prezime pacijenta
MB:
KP za laparoskopsku operaciju žuĉne kese
SOBA ZA OPORAVAK
Vreme
LM / ETT / Oralni ervej
S.V / IPPV
Kiseonik (L / Min)
SaO2
Respiracije
Skor sedacije
Skor bola
Skor muke
Urin
SKORING SISTEM
BOL
0 Bez
1 Blag bol, ne smeta mi
2 Umeren bol, smeta mi
3 Jak bol, mnogo mi smeta
S Skor S ako normalno spava
200
200
150
150
0
1
2
3
S
SEDACIJA
Ne, pacijent budan, svestan i orijentisan
Blaga, povremeno pospan, lako se doziva
Umerena, većinom pospan, lako se doziva
Duboka, somnolentan, teško se doziva
Normalan, spava, budi se na lak dodir
0
MUKA
Bez
1
2
Blaga, ne treba intervenisati
Nausea/vomitus, prestaje na lekove
3
Stalna nausea/vomitus uprkos Th
4
S Skor S ako spava normalno
100
100
50
50
0
DATI LEKOVI
Strana 18 od 20
ANESTEZIOLOŠKE POSTOPERATIVNE INSTRUKCIJE
PROCENA
Kiseonik :
Teĉnosti :
Odlazi:
DA
NE
Posebne instrukcije:
JIL
ODELENJE
IME (Štampano) :
Potpis :
Odstupanje:
IME (Štampano) :
Potpis :
Komentar:
Pacijenta na odelenje uputio
Potpis anesteziologa: ......................................................Vreme: ..........................
Pacijenta ispratio:
Potpis tehničara sa anestezije: ......................................................Vreme: ..........................
Pacijenta prihvatio:
Potpis tehičara sa odelenja: ......................................................Vreme: ..........................
Strana 19 od 20
Postoperativno kretanje pacijenta do otpusta iz bolnice
Prevodjenje pacijenta iz operacionog bloka na
odeljenje/vreme
Krvni pritisak i puls
da ne
Pradenje diureze
da ne
Previjanje rane
da ne
Postavljanje urinarnog katetera
da ne
Kontrola bola
da ne
Drenaža
da ne
Potpis med. tehnicara
__________
Pregled pacijenta nakon operacije
Hemodinamski stabilan
Kontrola bola
Kontrola mučnine
Vertikalizacija pacijenta
Prvi postoperativni dan-otpust
Zahtevane pregledi i nalazi/
Krvni pritisak i puls
Temperatura
Pradena diureza
Bilirubin
EHO pregled abdomena uredan
Pregled pacijenta/
Hemodinamski stabilan
Afebrilan
Pacijent otpušten na kudno lečenje
Potpis ordinirajućeg lekara:
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
TA___ p__
____C0
____mL
___mmol/L
da ne
da ne
da ne
da ne
Kontrola ordinirane terapije
Previjanje rane
Kontrola temperature
Uveden peroralni unos
Potpis ord. lekara
da ne
da ne
da ne
da ne
__________
Previjena rana
Odstranjen dren
Kontrola bola
Antikoagulantna terapija
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
Savet o ishrani
Savet o higijeni
Savet o fizickim aktivnostima
Vadjenje venske kanile
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
Pacijent preveden na drugo odeljenje ili u drugu
ustanovu
da ne
Potpis odgovornog med. tehničara:
Posebni dodaci – odstupanja ili varijante od KP tokom hospitalizacije
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strana 20 of 20
Ĉlanovi tima KP za laparoskopsku holecistektomiju
Datum
Ime i prezime - zvanje
uključivanja u KP
Potpis
Download

KPLH FINALNI DOKUMENT 01.pdf - KBC "Dr Dragiša Mišović