Dom zdravlja "Stari Grad"
Stomatološka zdravstvena zaštita
Broj: 3950/6-2
Datum: 07. septembar 2012. god.
OBJAVLJENO NA OGLASNOJ TABLI DOMA
10. septembar 2012. god.
Slađana Milosavljević
Referent pisarnice i arhive
Beograd, Simina br.27
CENOVNIK
STOMATOLOŠKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA
KOJE PLAĆA OSIGURANO LICE IZ SVOJIH SREDSTAVA (EKONOMSKE CENE)
- prečišćen tekst
R.b.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Naziv usluge
Stomatološki pregled
Stomatološki pregled - kontrolni
Sistematski stomatološki pregled
Ciljani pregled
Specijalistički pregled
Specijalistički pregled - kontrolni
Specijalistički pregled nastavnik*
Specijalistički pregled nastavnik - kontrolni*
Konzilijarni pregled sa pisanim mišljanjem
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji / motivacija i obučavanje
u odrţavanju oralne higijene*
Rad u maloj grupi (6 do 9 osoba)*
Rad u velikoj grupi (više od 30 osoba)*
Ţivotna demonstracija (6 do 9 osoba)*
Predavanje*
Stimulator*
Uklanjanje naslaga*
Zalivanje fisura po zubu*
Lokalna aplikacija koncentrovanih fluorida*
Preventivni ispun*
Prva pomoć kod dentalgija
Terapija dubokog karijesa (bez ispuna)
Ispun od GJ cementa
Amalgamski ispun na 1 površini
Amalgamski ispun na 2 površine
Amalgamski ispun na 3 površene
Nadogradnja frakturiranog zuba
Vitalna amputacija
Vitalna amp./ekst.kod fraktura zuba sa otvorenom polpom
Mortalna amputacija pulpe mlečnih zuba*
Lečenje inficirane pulpe sa nezavršenim rastom korena*
Lečenje neinficirane pulpe sa nezavršenim rastom korena*
Zbrinjavanje multip.povreda zuba u dece*
Zbrinjavanje povrede zuba sa teţim poremećijama strukture*
Kompozitni ispun na prednjim zubima
Kompozitni ispun na bočnim zubima
Nadogradnja od estetskog materijala
Kompozitni inlej*
Cene u din.
200
200
150
250
250
150
900
720
1.000
450
900
1.350
900
1.350
2.700
450
450
450
630
500
700
700
900
1.000
1.100
1.000
500
800
900
2.250
1.800
3.600
4.500
1.300
1.500
1.700
2.700
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Endodontska terapija neinficirane pulpe po kanalu
Endodontska terapija inficirane pulpe po kanalu
Endodontska terapija abradiranih zuba po kanalu
Vađenje stranog tela iz kanala korena
Terapija intra i ekstraoralnih perforacija korena
Retretman kanala korena (po kanalu)
Glasjonomerni ispun
Liveni metalni ispun*
Endodontska terapija zuba sa komplikovanim kan.sistemima - po kanalu
Izbeljivanje zuba po vilici*
Izbeljivanje zuba po zubu*
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Uklanjanje krunice
Cementiranje stare krunice
Funkcijska analiza okluzije
Parcijalna akrilatna proteza
Parcijalna akrilatna proteza sa funkcionalnim otiskom
Subtotalna akrilatna proteza sa funkcionalnim otiskom
Totalna proteza
Termplastične proteze*
Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima
Totalna proteza sa metalnom bazom
Parcijalna skeletirana proteza (klasična)
Imedijatna totalna proteza
Reparatura proteze - prelom ploče
Dodatak zuba u protezi
Dodatak zuba sa otiskom
Dodatak kukice u protezi
Podlaganje proteze direktno - hladnovez.akrilat
Podlaganje proteze indirektno
Podlaganje proteze sa mekom podlogom*
Oklazalni stabilizacioni splint (mičigen)*
Livena nadogradnja od legure zlata*
Livena nadogradnja od legure srebro paladijum
Privremena krunica
Livena krunica
Fasetirana krunica
Metalokeramička krunica
Frezovana krune
Krune sa atečmenima
Keramička kruna*
Fasete (keramičke)*
Reparatura fasete
Okluzalni ritejner*
Noćni štitnik za bruksiste - folija*
Štitnik za zube*
Vakuumfolija i izrada privremenog mosta*
Selektivno brušenje zuba (po zubu)
Nadogradnja sa fabričkim kočićem (po kočiću)*
Teleskop krunica (unutrašnja)*
Inlej / onleji (keramički)*
Frezovana individualna prečka*
1.000
1.200
900
1.200
1.000
1.200
1.300
1.350
700
5.400
2.250
500
500
900
8.000
11.000
11.000
11.000
10.800
16,000+atch
15.000
15.000
13.000
1.000
700
1.000
1.000
1.500
3.500
2.700
5.400
1,350 + Au
2.000+ srebro paladijum
600
2.000
3,150 + Au
5.700
6.000
6.500
10.800
10.800
600
1.350
1.800
2.700
1.800
100
1.000
7.500
3.150
1.000
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
Izrada suprastrukture na impl. - metalkeramika*
Izrada suprastrukture na impl. - keramika*
Athezivni most*
Klinička funkcijska analiza of sistema
Utvrđivanje stanja potpornih tkiva zuba primenom parodont indexa - utvrđivanje
stanja higijene usta i zuba
Analiza dejstva biomehaničkih sila - otkrivanje traumatskih kontakta zuba
Indentifikacija uklanjanje dentalnog plaka, motivacija i obučavanje u
Uklanjanje mekih naslaga i poliranje zuba po vilici
Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca po vilici
Obrada parodontalnog dţepa po zubu
Drenaţa parodontalnog abscesa
Remotivacija i obučavanje bolesnika u odţavanju pravilne higijene
Uklanjanje grubih poremećaja u okluziji
Smanjenje osetljivosti korenova zuba (po zubu)
Etiološka dg. konsekutivnih oboljenja
Otkrivanje oralnih ţarišta
Fiksacija zuba kompozitnim materijalom po zubu
Gingivektomija i gingivoplastika (po zubu)
Modifikovana Widmanova reţanj operacija u lečenju parodontopatija (po
Osteoplastika i osteotomija u terapiji obolelih od parod.po zubu
Primena transplantata vezivnog tkiva i periosta u lečenju parod. (po zubu)
Specifično vođena regeneracija parod. uz primenu membrana (po zubu)
Bisekcija zuba
Primena koštanog implantana ili transplantata u terapiji infrakoštanioh
Produţenje kliničke krune po zubu
Lateralno pomeren reţanj
Reţanj "dupla papila" (po zubu)
Primena slobodnog mukogingivalnog autotransplantata u cilju
Apikalno pomereni reţanj pune ili poludebljine (po zubu)
Edlan - Mejcharova operacija
Testovi u dg. oboljenja oralne sluzokoţe
Testiranje galvanskih struja u usnoj duplji (po zubu)
Testovi u dg. oboljenja pljuvačnih ţlezda
Eksfolijativni citočoški testovi
Elektroforeza lekova*
Intralezijska i perilezijska aplikacija leka
Uklanjanje krusta, pokrova bula ili nekrotičnih naslaga
Kiretaţa oralne sluzokoţe
Kauterizacija tkiva
Eliminacija iritacija oralne sluzokoţe
Izrada i analiza studijskog modela
Analiza ekstraoralne telerendgenoradiografije glave
Aktivni pokretni ortodontski aparat
Funkcionalni ortodontski aparat
Terapijska readaptacija pokretnog ortodontskog aparata
Reparatura ortodontskog aparata sa otiskom
Fiksni ortodontski aparat - sa prstenovima i bravicama
Fiksni ortodontski aparat - sa prstenovima i bravicama - estetski
Fiksni ortodontski aparat - segmentirani luk
7.200
10.800
7.200
2.000
1.500
300
350
300
800
600
450
250
300
100
1.000
450
300
450
1.800
100
4.500
3000 + mat.
1.800
2400 + mat.
1.000
1.800
1.800
1.500
1.800
4.500
1.350
1.350
1.350
1.350
1.800
500
720
500
500
500
1.500
1.200
6.500
7.000
750
1.300
35.000
55.000
15.000
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
Zamena prstenova u ortodontskom fiksnom aparatu
Zamena bravice u fiksnom aparatu
Zamena i adaptacija luka u fiksnom aparatu
Aparat za ekstraoralnu trakciju - Headgear
Delerova maska
Aparat za razdvajanje nepčanog šava
Aparat za brzu distalizaciju zuba - pendilum
Palatinalni ili lingvalni aparat (Quad helix, gosh garian, otrhorama)
Fiksni ortodontski aparat - Herbst
Uklanjanje fiksnog ortodonstkog aparata
Retenciona folija jednoslojna
Retenciona folija dvoslojna
Folija za ortodontsko pomeranje zuba sa rekonstrukcijom
Fiksni retencioni aparat - ritejner
Retencioni aparat - pozicionar
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
Lečenje alveolita
Intraoralna incizija apscesa
Resekcija jednokorenih zuba
Resekcija gornjih dvokorenih zuba
Resekcija trokorenih zuba
Hemisekcija i disekcija zuba
Zaustavljanje krvarenja
Zaustavljanje krvarenja hirurškim putem
Pregled i vađenje zuba sa anestezijom
Komplikovano vađenje zuba
Hirurško vađenje zuba
Hirurška terpija zuba u nicanju (cirkumcizija)
Hirurškovađenje impaktiranih umnjaka
Hirurško vađenje impaktiranih očnjaka
Primarna plastika OAK
Primarna plastika sa vađenjem korena iz sinusa
Hirurška terapija zuba u nicanju (izvlačenje)
Uklanjanje mukoznih cista
Uklanjanje manjih viličnih cista
Uklanjanje većih viličnih cista
Plastika plika i frenuluma
Uklanjanje hipertrofične mukoze
Vestibuloplastika (po vilici)
Nivelacija alveolarnog grebena (po kvadrantu)
Lokalna nadogradnja grebena*
Transpozicija n.mentalisa i n.alveolarisa.inf*
Transplantacija zuba*
Revizija sinusa - Caldwell - Luc
Uklanjanje mukokele sinusa
Ugradnja implanta
Primarna obrada rane - intraoralno
Replantacija stalnih zuba
Reprozicija luksirane donje vilice
Fiksacija traumatski luksiranih zuba splintom/šinom
Uklanjanje splint/šine
Primarna obrada rane bez suture M.F.Regije
1.200
600
1.000
10.800
13.500
13.500
10.800
9.000
10.800
0
2.000
2.500
4.500
2.250
5.000
250
400
4.000
4.500
5.600
2.600
0
2.200
900
1.500
2.000
1.000
4.200
5.200
6.050
8.450
3.300
2.000
2.600
5.400
2.500
2.500
9.500
2.600
13.500
18.000
10.500
9.000
6.000
18,000+mat
1.300
7.000
1.650
5.500
1.500
1.800
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
Primarna obrada rane sa suturom M.F.Regije
Zbrinjavanje preloma vilice metodom ţičane imobilizacije
Zbrinjavanje preloma vilice standardnom šinom
Zbrinjavanje preloma vilice akrilatnom udlagom - splintom
Izrada i analiza studijskog modela/mulaţa kod deformiteta lica i vilica
Kefalometrijska analiza kod deformiteta lica i vilica
Fotokefalometrijska analiza kod deformiteta lica i vilica
Bipsija
Ekscizija ben./mal. koţnih tumora sa direktnom suturom M.F.Regija
Ekscizija ben./mal. tumora koţe sa rekonstr.defekta M.F.Regija
Uklanjanje tumora sluzokoţe usne duplje
Maligni tumri usne - "V" ekscizija
Maligni tumori usne "W" ekscizija
Uklanjanje konaca
Opturator ploča bez zuba
Proteza sa opturatorom
Skeletirana proteza sa opturatorom
Ekstraoralna incizija apscesa
Hirurško lečenje osteomijelitisa M.F.Regije
Hirurško lečenje osteomijelitisa M.F.Regije - lokalnog
Hirurško lečenje ekstraoralnih dentrogenih fistula
Nekrektomija po seansi
Sijalografija (ubrizgavonja kontasta)
Ubrizgavonjae lekova u pljuvačnu ţlezdu kroz izvodni kanal
Odrstranjivanje kalkulus iz izvodnog kanala pljuvačne ţlezde
Korekcija oţiljaka uz direktnu suturu M.F.Regije
Korekcija oţiljka lokalnim koţnim reţnjem
Lekarsko uverenje
Rendgenografija zuba intaoralna
Ortopantomogram*
Telerendgen*
Snimak donje vilice u tri pravca*
Snimak TM zglobova*
Snimak facijalnog masiva*
Snimak paranazalnih šupljina*
Snimak orbita*
Snimak jagodičnih lukova*
Intraoralni metodi radiografisanja*
Kraniogram (PA i profil lobanje)*
Vratni deo kičme u dva pravca*
Nativno radiografisanje pljuvačnih ţlezda*
Sijalografija*
Ultrazvučni pregled pljuvačnih ţlezda*
CT pregled orbita bez kontrasta*
CT pregled orbita sa kontrastom*
CT pregled srednjeg masiva lica bez kontrasta*
CT pregled srednjeg masiva lica sa kontrastom
CT pregled donje vilica bez kontrasta*
CT pregled donje vilice sa kontrastom*
CT pregled vrata bez kontrasta*
CT pregled vrata sa kontrastom*
CT pregled pljuvačnih ţlezda bez kontrasta*
4.500
13.500
18.000
18.000
7.200
3.600
3.600
2.750
7.200
10.800
3.000
13.500
18.000
200
16.200
27.000
27,000+atch
1.980
10.350
3.500
10.800
1.350
900
900
5.000
10.800
15.300
1.100
270
540
540
720
720
450
450
360
450
180
900
900
900
1.800
1.800
4.500
7.200
5.400
8.100
5.400
8.100
4.500
7.200
5.400
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
CT pregled pljuvačnih ţlezda sa kontrastom*
Rekonstrukcije CT slike*
Površinska lokalna anestezija*
Infriltraciona anestezija*
Anestezija u oralnoj hirurgiji*
Anestezija u maksilofacijalnoj hirurgiji*
Antišok terapija
Davanje injekcija u terapijske / dijagnostičke svrhe
Redovna mesečna kontrola izvlačenja impaktiranih očnjaka
Kontrola fiksnog ortodontskog aparata
8.100
7.650
50
300
7.650
9.000
0
400
2.500
750
Predsednik Upravnog odbora
Dr Rodoljub Stefanović
Download

cenovnik stomatoloskih usluga