Ljudi su zajedno
zasnovali grad da bi u
njemu živeli; u njemu su
ostali u nameri da žive
dobar život.
Aristotel
Urbana morfologija
značaj i smisao
Transformacije urbane strukture
antičkog Rima
Forma grada na presečno je
sinteznoj tački, na ključnom
spoju arhitekture i planiranja,
tamo gde se složeni urbanistički
programi pretvaraju u konkretne
prostorne celine, u kojima potom
živi i postoji čovek određene
ljudske zajednice.
Timgrad u Alžiru i Verona
Urbana struktura Pompeje
Ne mogu se planirati gradovi ako čovek ne
veruje u život - Sigfrid Gidion
Dioklecijanova palata u Splitu i
Trg Navona u Rimu
Planimetrija Palerma
Oblik grada uvek je deo ukupne kulture
jedne sredine nastao iz niza vremena, u
dijahronijskoj transformaciji.
Srednjovekovne planimetrije i
razmere izgrađenih struktura
Ljudski rod je sve
svoje važne misli
ispisao u kamenu.
Viktor Igo
Strazbur 1100
godine. Firenza i
Nolijev plan Rima.
Planimetrija kao izraz moći vladara
wurzburg nemačka oko 1723, urbana
morfologija po kineskom modelu u
japanu – nara VIII vek
Velika ljudska tvorevina, čudo memorije, između snova i
stvarnosti, utopija i pragmatizma – gradska forma jeste i
ostaje središno mesto kako planiranja gradova tako i
građenja kuća.
Ranko Radović
DUBROVNIK I GALIPOLI u Italiji,
srenjovekovne planimetrije na ograničenom prostoru.
Planimetrije naselja na
različitim konfiguracijama
terena
Građenje gradova je
čovekovo najveće
postignuće.
E.Bacon
Rotondella Calabrija,
Castelbuono – Palermo,
Monferrato i ostrvo Murano.
Planmimetrije nastale u kontaktu sa kanalima
i morem – Venecija i Amsterdam
Urbana morfologija najužeg centra
Bolonje
Tirgoov plan Pariza – izometrijski
prikaz urbane morfologije
Luis Mamford u svojoj knjizi Grad u Istoriji:
''grad je najbolji organ pamćenja što ga je čovek dosad
stvorio.
Planmimetrije Sijene i Luke u Italiji
U svetlu detaljnog i
profesionalnog istraživanja
forme grada, kao i interakcija
koje egzistiraju između urbanih
oblika i elemenata, smatramo da je
neophodno, na trenutak, vratiti
se tradicionalnom gradu, gde su
arhitektura i naselje bili jedna
duhovna celina. Odnosi njegovih
urbanih elemenata su ostali,
možda nedostižni ideal za većinu
savremenih rešenja, jer se u
njemu prepliću i prožimaju
slojeviti valeri svih oblika
tradicije.
Izometrija Petrovaradina i planimetrija
Beograda
Zite: izgradnja gradova
zahteva više slobode i
ona mora biti
sprovedena još
slobodnije, jer u formi
gradova su prisutni
mnogobrojni raznorodni
elementi koje treba
ujediniti, a da jedan
drugome ne smetaju.
Isfahan u Iranu i Rambla u Barseloni
Isola Tiberiana i Piazza del Popolo u
Rimu
Centralno područje Firenze i specifična forma krovova daje
karakterističnu morfologiju italijanskog naselja alberobello
Različite karakteristike urbane morfologije
Novog Sada
Transformacije planimetrije Novog Sada u
poslednjih 50 godina
Različite karakteristike urbane morfologije
struktura nastalih u drugoj polovini 20 veka
Liman 4, siromašni oblici izgrađenih i
neizgrađenih prostora
Sistem planiranja u drugoj polovini 20 veka
Planiranje radijalnih urbanih struktura –
grad kao dijagram
Kalsrue u Nemačkoj i Nahalal u
Izraelu
Projekat urbane morfologije sa centralnim
prostorom, Vašington značajne tačke povezane
direktnim pravcima
Model grada Aurovile južna
Indija, Vašington USA.
Masovna proizvodnja urbanih oblika
Grupa Arhigram i Plug in City, planiranje
samo u odnosu na jednu silu
Planiranje bez smisla Osaka – Japan, proces
projektovanja kroz deljenje, smicanje, dodavanje,
oduzimanje i povezivanje.
JUŽNI
AMSTERDAM
BARSELONA
BERLIN – POSDAMER PLAZ I AMBASADE NORDIJSKIH
ZEMALJA
Morfologija narodnih nejmara selo Brca u Crnoj gori, sistem
planiranja parka La Vilet u Parizu – preklapanje i povezivanje
Download

Urbana morfologija – znacaj i smisao