Naziv predmeta: Engleski jezik B1.2
Semestar: letnji
Nastavnik: dr Danijela Prošić-Santovac
Saradnici: ma Akoš Gerold, ma Bojana Jakovljević
Raspored konsultacija: dostupan na
http://www.ff.uns.ac.rs/studenti/rasporedi/konsultacije/
studenti_rasporedi_konsultacije_anglistika.html
Email: [email protected], [email protected],
[email protected]
Po uspešnom završetku ovog predmeta, bićete u mogućnosti da shodno nivou:
•
učestvujete u razgovoru i razumete tekstove pisane na engleskom
jeziku o temama koje se obrañuju u okviru prve polovine udžbenika;
•
pravilno formirate ljubazne molbe i opšte izjave;
•
pravilno upotrebljavate will za spontane odluke;
•
pravilno koristite razne glagolske oblike i fraze za predviñanje
budućnosti;
•
pravilno formirate i koristite rečenice sa if za hipotetičke
situacije;
•
pravilno pišete i izgovarate brojeve;
•
pravilno upotrebljavate Past Perfect;
•
pravilno formirate i koristite neupravni govor;
•
pravilno govorite o obavezama i dozvoli u sadašnjosti i budućnosti;
•
pravilno koristite konstrukcije sa if kad govorite o imaginarnim
situacijama u prošlosti.
Da bismo postigli ove ishode, obavićemo sledeće aktivnosti:
Nedelja
1. nedelja
Aktivnosti
druženje, ljubazne molbe, will za ponude i spontane
odluke, društveni običaji
2. nedelja
tehnologija, odredbene odnosne rečenica, kvantifikatori
3. nedelja
opis svakodnevnih predmeta, vrste kupovine,
ponavljanje, društvo budućnosti
4. nedelja
predviñanje budućnosti, društvo i promene, hipotetičke
situacije sa if, brojevi
5. nedelja
vrste priča, Past Perfect, kriminal, upotreba priloga u
naraciji
6. nedelja
studijska nedelja
7. nedelja
neupravni govor, pravila i slobode, obaveze i dozvola
u sadašnjosti
8. nedelja
obaveze i pravila u prošlosti, veznici
9. nedelja
could have, should have, would have,imaginarne
situacije sa if u prošlosti
10. nedelja
Problemi i rešenja, ponavljanje i pitanja
11. nedelja
test razumevanja pročitanog teksta, usmene prezentacije
12. nedelja
usmene prezentacije
Da bismo procenili Vaš uspeh u postizanju ishoda, obavićemo sledeće
provere:
•
aktivnost na časovima vežbanja (10% ocene)
•
test razumevanja pročitanog teksta (15% ocene), održava se tokom
poslednje dve nedelje semestra po rasporedu koji se objavljuje
najkasnije u decembru
•
usmena prezentacija (15% ocene), održava se tokom poslednje dve
nedelje semestra po rasporedu koji se objavljuje najkasnije u
decembru
•
pismeni test koji proverava gramatičke jedinice i vokabular pokriven
za vreme kursa (60% ocene), održava se u redovnim ispitnim rokovima
Tokom semestra će Vam trebati sledeći materijal/sredstva:
•
Cunningham, S. i P. Moor (2005). New Cutting Edge Intermediate.
Student’s book, Workbook, Mini-dictionary. Pearson Longman: Harlow.
•
Biće obrañeni moduli od 6 do 12.
Ostale korisne informacije:
•
Test razumevanja pročitanog teksta i usmene prezentacije se održavaju
samo jednom u školskoj godini, u unapred oglašenim terminima, i nije
moguće naknadno ostvariti poene iz tih predispitnih obaveza.
Molimo vas da nam se, ako imate nekih pitanja ili nedoumica, obraćate u
terminu konsultacija, a da komunikaciju imejlom (isključivo sa svojim
predavačem) koristite samo u krajnjoj nuždi. Hvala!
Nadamo se da ćemo imati dobru i uspešnu saradnju u ovom semestru.
Download

Naziv predmeta: Engleski jezik B1.2 Semestar: letnji Nastavnik: dr