UNIVERZITET SINERGIJA BIJELJINA JE AKREDITOVAN
RJEŠENJEM AGENCIJE ZA AKREDITACIJU VISOKOŠKOLSKIH
USTANOVA REPUBLIKE SRPSKE, br. 203-6/12 od
18.03.2014. godine.
KONKURS
za upis u školsku 2014/2015. godinu na
LICENCIRANE AKADEMSKE STUDIJE PRVOG ciklusa
na sljedeće studijske programe
FAKULTET ZA POSLOVNU
EKONOMIJU
Studijski programi:
 Finansije i bankarstvo
 Računovodstvo i revizija
 MARKETING I TRGOVINA
(240 ECTS) Upisuje se ukupno 240 studenata.
PRAVNI FAKULTET
Studijski program:
 PRAVO
(240 ECTS) Upisuje se 96 studenata.
OPŠTI USLOVI UPISA:
Završena srednja četvorogodišnja škola. Prijemni ispit
će se organizovati za studijske programe na koje se
prijavi veći broj kandidata od broja utvrđenog kvotama Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.
Godišnja školarina iznosi 2.000,00 KM i plaća se u 10
(deset) jednakih mjesečnih rata (osim za studijske programe Gluma čija godišnja školarina iznosi 4.500,00 KM
i Filmska i TV umjetnost čija godišnja školarina iznosi
4.900,00 KM). U cijenu školarine uključeni su i udžbenici.
Drugi upisni rok je otvoren do 30.09.2014. godine. Prijave sa potrebnom dokumentacijom (svjedočanstva od 1.
do 4. razreda i diploma srednje škole, rodni list, tri fotografije i uplata 1. rate školarine) predaju se STUDENTSKOJ SLUŽBI.
FAKULTET ZA RAČUNARSTVO
I INFORMATIKU
Studijski program:
 RAČUNARSTVO I INFORMATIKA
(240 ECTS) Upisuje se 100 studenata.
FILOLOŠKI FAKULTET
Studijski program:
 ANGLISTIKA - ENGLESKI JEZIK
(240 ECTS) Upisuje se 45 studenata.
FAKULTET DRAMSKIH i
Filmskih UMJETNOSTI
Studijski programi:
 GLUMA
(240 ECTS) Upisuje se 15 studenata.
 FILMSKA I TV UMJETNOST
(240 ECTS) Upisuje se 12 studenata.
Ul. Raje Baničića bb, Bijeljina.
Telefoni: 055/ 217-100, 217-101 i 217-200.
E-mail: [email protected]
www.sinergija.edu.ba
Download

KONKURS - UPIS - Univerzitet Sinergija