ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI INSTITUT RT-RK
OBRAZAC 2
IZVEŠTAJ O KANDIDATIMA ZA IZBOR U STRUČNO ZVANJE
I PODACI O KOMISIJI I KANDIDATIMA
1. Odluka o određivanju komisije, organ i datum donošenja
Na redovnoj sednici Naučnog veća Istraživačko-razvojnog instituta RT-RK održanoj 27.05.2014. godine, u
skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju uslova i predloga za sticanje stručnih zvanja i izbor u stručna zvanja,
određena je Komisija za ocenu stručnog rada kandidata.
2. Broj saradnika sa naznakom zvanja (stručni saradnik, viši stručni saradnik i stručni savetnik) i naziv uže naučne
oblasti
Istraživač saradnik
1
3. Sastav komisije
dr Miodrag Temerinac
dr Nikola Teslić
dr Gordana Velikić
4. Prijavljeni kandidati
Velibor Mihić
II BIOGRAFSKI PODACI O KANDIDATIMA
1. Ime, ime jednog roditelja i prezime
Velibor Momcilo Mihić
2. Zvanje
Istraživač saradnik
3. Datum i mesto rođenja, adresa
16.05.1966. Kikinda, Kace Dejanovic 17, Novi Sad
4. Sadašnje zaposlenje, profesionalni status, ustanova ili preduzeće
Istraživačko-razvojni institut RT-RK DOO za sisteme zasnovane na računarima Novi Sad
5. Godina završetka osnovnih studija
1994
6. Studijska grupa, fakultet i univerzitet
Fakultet Tehnickih Nauka
7. Uspeh u studijama
10.0
8. Naslov i ocena diplomskog rada ili diplomskog ispita
Jedno rešenje sprežnog podsistema pogonskog informacionog sistema
9. Studijska grupa, fakultet, univerzitet i uspeh na specijalističkim, odnosno magistarskim studijama
Fakultet Tehnickih Nauka, 10.0
10. Godina završetka specijalističkih, odnosno magistarskih studija
2006
11. Naslov specijalističkog rada, odnosno magistarske teze
Pristup sintezi programske podrške sistema u realnom vremenu na primeru gasovodne mreže
Vojvodine
12. Mesto i trajanje specijalizacija i stručnih boravaka u inostranstvu
13. Znanje svetskih jezika - navodi: čita, piše, govori, sa ocenom odlično, vrlo dobro, dobro, zadovoljavajuće
Engleski
III KRETANJE U PROFESIONALNOM RADU
1. Ustanova, fakultet, univerzitet ili firma, trajanje zaposlenja i zvanje (navesti sva)
RT-RK (2011-) Inženjering menadžer; MicronasNIT (2001-2009) Vodja grupe za TV softver; RT-RK
(2010-2011) Vodja grupe za embedded sisteme;
IV ČLANSTVO U STRUČNIM I NAUČNIM ASOCIJACIJAMA
IEEE; PMI;
V OSTALO
VI MIŠLJENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZBOR U STRUČNO ZVANJE
Na osnovu analize stručne aktivnosti, može se zaključiti da kandidat ima zapažene rezultate u stručnom radu i
dobro iskustvo, stečeno tokom rada, na izradi istraživačko-razvojnih tehnoloških projekata kao i njihovoj primeni u
realnim uslovima.
Imajući ovo u vidu, mišljenja smo da, u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju uslova i predloga za sticanje stručnih
zvanja i izbor u stručna zvanja, kandidat ispunjava sve uslove za izbor u stručno zvanje:
Istraživač saradnik
NOVI SAD
POTPISI ČLANOVA KOMISIJE
28.05.2014.
prof.dr Miodrag Temerinac
prof.dr Nikola Teslić
prof.dr Gordana Velikić
Download

IZVEŠTAJ O KANDIDATIMA ZA IZBOR U STRUČNO ZVANJE - RT-RK