Tamara Maričić
„Sistem zelenih površina u vlikim gradovima : na primerima Berlina i
Beograda“
Izdavač: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
Posebna izdanja IAUS br. 51
Beograd, 2007.
(IV, 145 str)
ISBN: 978-86-80329-48-2
1
PREDGOVOR
Ova monografija predstavlja rezultat višegodišnjeg izučavanja
sistema zelenih površina u urbanim sredinama, i čini logičan nastavak
magistarske teze “Uzajamni uticaji sistema zelenih površina i ukupnog
razvoja velikih gradova”, odbranjene 2005. godine na Geografskom
fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Danas sve veći stanovnika naseljava urbane sredine, pa
ostvarivanje kvalitetnog života u njima postaje sve značajniji izazov za
planere i gradsku upravu. Postojanje dovoljne količine zelenih površina
različitih namena koje su na raspolaganju građanstvu, jedan je od
značajnih parametara životnog standarda.
Uvodni deo monografije posvećen je proučavanju teorijskometodološkog okvira razvoja velikih gradova i značaja zelenih površina u
njihovoj strukturi, te predstavljanju savremenih tendencija zaštite i
uređenja zelenila u urbanim aglomeracijama. Sledi komparativna analiza
dva velika grada-prestonice, Beograda i Berlina, sa kritičkim
sagledavanjem uloge prostornog i urbanističkog planiranja kao indikatora
razvoja sistema zelenih površina i predlozima za prevazilaženje uočenih
problema.
Ovi primeri će pokazati koliko je teško u praksi sprovesti
određene zamisli, kao i to kakav uticaj na razvoj gradskog zelenila imaju
istorijski, društveno-politički, ekonomski i ostali kontekstualni uslovi. Da
li je moguće primeniti u Beogradu neka od uspešnih rešenja sprovedena u
Berlinu, i pritom zaobići greške i nedostatke – biće razmotreno u ovom
radu.
Nadam se da će ova monografija predstavqati značajan doprinos
teoriji i praksi prostornog, urbanističkog i pejzažnog planiranja u Srbiji, i
da će biti korisna literatura za sve koji se bave značajem sistema zelenih
površina u urbanim sredinama, studente, profesionalce i širu javnost.
Ukoliko se uređenju zelenih površina pristupi sistematski i na svim
nivoima, veliki gradovi mogu postati mnogo prijatnije mesto za život.
Autorka
2
Download

Sistem zelenih površina u velikim gradovima