Kontakt informacije:E-mail: [email protected]
Adresa: Bulevar umetnosti 29, kab. 23
Prof. dr Radan Ilić
Tel:centrala: 011/214-72-08, 011/311-45-26
Direktan: 011/2092-162
BIOGRAFIJA:
Dr Radan Ilić rodjen je 7. jula 1963. godine u Nišu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu, gde
je i magistrirao na katedri za Krivično pravo na temu: «Položaj maloletnika u krivičnom postupku».
Naučni stepen doktora pravnih nauka stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu,
izradom i odbranom doktorske disertacije: «Nehat u krivičnom pravu». Dr Radan Ilić je u Beogradu
položio pravosudni ispit. Objavio je dva udžbenika i dve monografije. Pored toga, autor je brojnih
članaka, ali i učesnik i podnosilac mnogobrojnih referata na naučnim i stručnim seminarima i
skupovima. Završio je specijalističku obuku – Menadžment i upravljanje ljudskim resursima u
javnoj upravi – u organizaciji Francuske nacionalne škole za administraciju (ENA) .
Oženjen je i otac dve devojčice.
NASTAVNE AKTIVNOSTI:
- 2006 – 2011.: Nastavnik na Fakultetu za državnu upravu i administraciju na predmetima:
Krivično pravo i Pravo privrednih prestupa sa prekršajima;
- 2011 – .: nastavnik na Fakultetu za državnu upravu i administraciju na predmetima:
Na I ciklusu studija:
- Krivični postupak;
- Krivično procesno pravo
- Pravo privrednih prestupa i prekršaja
IZBORI U NAUČNO-NASTAVNO I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKA ZVANJA:
- Docent, 2006. godine, Fakultet za državnu upravu i administraciju, Megatrend univerzitet,
Krivično pravo
- Vanredni profesor, 2011. godine, Fakultet za državnu upravu i administraciju, Megatrend
univerzitet, Krivično pravo
2
RUKOVOĐENJE – MENTORSTVO DOKTORSKIH DISERTACIJA,
MAGISTARSKIH TEZA, MASTER I SPECIJALISTIČKIH RADOVA:
- Zvezdan Popović, Krivično pravo, master rad, tema: «Organizovani kriminal»,
2009.god. – član komisije
- Gordana Božilović Petrović, Krivično pravo, doktorska disertacija, tema: «Krivično
delo: Teško ubistvo», 2009.god. – član komisije
PREGLED DOSADAŠNJEG NAUČNOG ODNOSNO UMETNIČKOG RADA:
1. Naučne knjige (originalni naslov, godina izdavanja i izdavač):
PREKRŠAJNO I PRIVREDNOPRESTUPNO PRAVO, Megatrend univerzitet, Beograd,
2009. god.
KRIVIČNI POSTUPAK, Megatrend univerzitet, Beograd, 2010. god.
2. Monografije, posebna poglavlja u naučnim knjigama (naslov, godina izdavanja i
izdavač):
POLOŽAJ MALOLETNIKA U KRIVIČNOM POSTUPKU, Niš, Ekonomika 2005 god.
NEHAT U KRIVIČNOM PRAVU, Niš, Pelikan Print, 2006. god.
3. Reference međunarodnog nivoa (publikacije u međunarodnim časopisima):
ELEKTRONSKI NADZOR I KUĆNI PRITVOR, Pravna riječ – časopis za pravnu teoriju
i praksu, Banja Luka, Udruženje pravnika Republike Srpske, 19/2009, str.597-607
NEHAT KROZ VREME, Pravna riječ – časopis za pravnu teoriju i praksu, Banja Luka,
Udruženje pravnika Republike Srpske, 2010.god.
4. Reference nacionalnog nivoa u drugim državama (publikacije u stranim
nacionalnim časopisima):
.............................................................................................................................
5. Reference nacionalnog nivoa (publikacije u domaćim časopisima):
PRETPOSTAVKA NEVINOSTI OKRIVLJENOG U SVETLU MEĐUNARODNIH
STANDARDA PRAVIČNOG SUĐENJA, u: Međunarodno krivično pravo i ljudske
slobode, (Zbornik radova sa savetovanja na Tari), Beograd, Udruženje za međunarodno
krivično pravo, 2008. god.,pp. 319-327
UPRAVNI POSTUPAK U VEZI SA IZDAVANJEM I ODUZIMANJEM ORUŽJA U
REPUBLICI SRBIJI, u: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva ( Zbornik radova
sa savetovanja u Budvi), Beograd, Savez udruženja pravnika Srbije i Republike
Srpske,2009.god.,str.633-644.
3
PROSTITUCIJA KAO OGRANIČAVAJUĆI FAKTOR OSTVARIVANJA LJUDSKIH
PRAVA, u: Korupcija i ljudske slobode (Zbornik radova sa savetovanja na Tari),
Beograd, Udruženje za međunarodno krivično pravo, 2009. godi.,str.523-542
ODGOVORNOST ZA NEVOLJNA PONAŠANJA, Pravni život – časopis za pravnu
teoriju i praksu, Beograd, Savez udruženja pravnika Srbije, 9/2005, str. 379-391
POJAM KRIVICE U NOVOM KRIVIČNOM ZAKONIKU SRBIJE, (Zbornik radova sa
savetovanja, Kopaonik), Beograd, Udruženje za krivično pravo Republike Srbije, mart
2005. god.
NEKA PITANJA KOMANDNE ODGOVORNOSTI, Niš, Ekonomika 2005 god.
6. Saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima:
7. Saopštenja na domaćim naučnim skupovima:
ČLANSTVO U STRUČNIM I NAUČNIM ASOCIJACIJAMA
- Član uređivačkog odbora časopisa „Ekonomika“-Niš (2005-2007);
Download

Prof. dr Radan Ilić - fpjub