Ime i prezime: Izet Smajević
Godina i mjesto rođenja: 1952., Visoko
Obrazovanje: Dr tehničkoh nauka, Mr tehničkih nauka, Diplomirani inženjer mašinstva;
Project Developer, jednogodišnji postdoktorki studij iz oblasti razvoja projekata od ideje do
realizacije, Studij završen u Njemačkoj/ Diploma.
Radno iskustvo: 35 godina iskustva u privredi i 30 godina na Univerzitetu - u nauci i
istraživanju. U tome i višegodišnji istraživački rad u inostranstvu. U EPBiH/ TE Kakanj se
zaposlio 1976. godine. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu diplomirao
1976.godine, magistrirao 1984., doktorirao 1991. godine – sve uz redovan rad u TE Kakanj.
Septembra 1990. na Mašinskom fakultetu u Sarajevu izabran u zvanje višeg asistenta,
oktobra 1997. u zvanje docenta, juna 2002. u zvanje vanrednog, a jula 2007. godine u zvanje
redovnog profesora – sve na Odsjeku za energetiku, procesnu tehniku, KGH i okolinsko
inženjerstvo. Na Mašinskom fakultetu u Zenici februara 2003. izabran u zvanje vanrednog
profesora na predmetu Osnovi procesne tehnike. U Termoelektrani Kakanj 1986. godine
nagrađen za tehničku inovaciju. Odlukom Predsjedništva SFRJ za ukupnu primjenu nauke u
praksi 1988. odlikovan Medaljom rada.
Od novembra 2002. do januara 2005. godine radio kao direktor Razvoja JP
Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, pri čemu je obavljao i poslove rukovodioca projekta
obnove energetskog sektora BiH Power III. Od januara 2005. do marta 2010. radio na
poslovima Savjetnika generalnog direktora JP Elektroprivreda BiH, a nakon toga do jula
2011. obavljao dužnost direktora Termoelektrane Kakanj. Sada u JP Elektroprivreda BiH d.d.
Sarajevo radi na mjestu Vodećeg inženjera za pripremu izgradnje novih termoelektrana.
Prof. dr. Izet Smajević čita, piše i govori engleski i njemački jezik. Objavio je ili
izložio na konferencijam više od 160 naučnih i stručnih radova u zemljama širom svijeta i u
priznatim naučnim i stručnim časopisima. U međunarodnoj bazi podataka je citiran više od 70
puta (časopisi i konferencije), sa h-indeksom 4. Pokrenuo je i uspješno realizirao više desetina
naučno-istraživačkih i razvojnih projekata na Univerzitetu Sarajevo i u privredi. Rezultati tih
projekata su praktično valorizirani i priznati u BiH i u svijetu (3 patenta), o čemu je održao
više pozivnih predavanja na univerzitetima u Bratislavi i Erlangenu, kao i predstavnicima
firmi TAKUMA Co., Ltd, Japan, Pratt&Vitney, Sjedinjene Američke Države i TPP Kardia/
Elektroprivreda Grčke.
Tokom univerzitetske naučnoistraživačke i nastavne karijere je bio mentor na 30-tak
diplomskih i završnih radova (bolonja) i 10-tak magistarskih (M.Sc.) i doktorskih radova, od
čega je mentorstvo na tri doktorska i jednom magistarskom radu još u toku. Na Mašinskon
fakultetu u Sarajevu je osnovao dvije istraživačke laboratorije i obnovio još jednu. Sve su
aktivne i iz oblasti su istraživanja održivog modela razvoja energetskog sektora općenito, a
posebno u BiH. Dobijeni i objavljeni rezultati iz ovih istraživanja su značajni za razvoj
bosanskohercegovačke privrede i za prestiž Bosne i Hercegovine u svijetu.
Političko iskustvo: U dva mandata: na lokalnim izborima 2008. i 2012. godine, izabrani
vijećnik u OV Visoko. Radeći kao rukovodilac grupe eksperata na izradi Strateškog plana i
programa razvoja energetskog sektora FBiH oko godinu i po neposredno sarađivao sa Vladom
FBiH, Parlamentarnom komisijom za energetiku i oba doma Parlamenta FBiH, putem
izlaganja materije i učešća u diskusiji. Rezultat: Strateški plan i program razvoja energetskog
sektora FBiH je 2009. godine na Vladi i na oba doma Parlamenta FBiH usvojen jednoglasno.
Download

Ime i prezime: