EVROPSKI
C U R R I C U L U M V I TA E
F O R M AT
LIČNI PODACI
Ime
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Nacionalnost
Datum rođenja
Pol
SUZANA OTAŠEVIĆ (ROĐ. TASIĆ)
TODORA MILOVANOVIĆA 57/12
+38118524076; mob. +38162421708
/
[email protected]
Srpska
21.11.1961.
Ženski
RADNO ISKUSTVO
• Period
• Naziv poslodavca
• Vrsta delatnosti ili sektor
• Radno mesto, pozicija
• Osnovne dužnosti I odgovornosti
• Period
• Naziv poslodavca
• Vrsta delatnosti ili sektor
• Radno mesto, pozicija
• Osnovne dužnosti I odgovornosti
FEBRUAR 1990 – JOŠ UVEK ANGAŽOVANA
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet u Nišu
Prosveta
Redovni profesor na predmetu Mikrobiologija i imunologija
Angažman na fakultetu je počeo 1990. sa zvanjem asistenta pripravnika na predmetu
Mikrobiologija i imunologija. 1995. godine izabrana sam u zvanje asistenta. Po
odbranjenoj doktorskoj disertaciji 2001. godine izabrana sam u zvanje docenta. Od
2012. godine u zvanju sam redovnog profesora na predmetu Mikrobiologija i
imunologija na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Nišu.
Trenutno sam angažovana kao odgovorni profesor za oblast Medicinske parazitologije i
mikologije u sklopu više predmeta integrisanih studija Medicine, Stomatologije,
Farmacije, kao i Visokih strukovnih studija kako osnovnih, tako i poslediplomskih
studijskih programa.
Od 2010. godine Šef predmeta Parazitologija na studijskom programu SEI
FEBRUAR 1989 – JOŠ UVEK ANGAŽOVANA
Institut za zaštitu zdravlja Niš
Zdravstvo, tercijalni sektor
Lekar specijalista na Odeljenju za Parazitologiju i mikologiju
U Institutu za zaštitu zdravlja zapošljavam se 1989. godine kao lekar specijalizant u
Centru za Mikrobiologiju sa parazitologijom. Zvanje lekara specijaliste dobijam 1992.
godine nakon polaganja specijalističkog ispita. Od 1997. do 2004. godine radim na
poziciji Šefa odeljenja za Parazitologiju i mikrobiologiju Instituta za javno zdravlje u
Nišu.
OBRAZOVANJE I TRENINZI
Strana 1 - Curriculum vitae
Suzana Otašević
• Datum
• Naziv I sediste obrazovne
institucije
•Steceno zvanje
• Tema, glavni predmet/stecene
profesionalne vestine
• Stepen strucne spreme
• Datum
• Naziv I sediste obrazovne
institucije
•Steceno zvanje
• Tema, glavni predmet/stecene
profesionalne vestine
• Stepen strucne spreme
• Datum
• Naziv I sediste obrazovne
institucije
•Steceno zvanje
• Tema, glavni predmet/stecene
profesionalne vestine
• Stepen strucne spreme
Oktobar 1996 – Decembar1998
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet
Doktor medicinskih nauka
Rekurentna genitalna kandidoza žena- mikrobiloški i imunski aspekt
VIII
Oktobar 1988 – Jul 1993
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet
Magistar medicinskih nauka
Prisustvo Helicobacter pylori u normalnoj i patohistološki promenjenoj mukozi želuca
VII
Oktobar 1980 – Septembar 1986
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet
Lekar opšte prakse
Opšti
VI
NEFORMALNO
OBRAZOVANJE I TRENINZI
• Datum
• Naziv I sediste obrazovne
institucije
•Steceno zvanje
• Tema, glavni predmet/stecene
profesionalne vestine
• Stepen strucne spreme
• Datum
April – Maj 1997
Institutu za mikrobiologiju i parazitologiju Vojno medicinske akademije u Beogradu
Magistar medicinskih nauka
Stručno usavršavanje iz oblasti Medicinske mikologije
VII
April – Maj 1992
• Naziv I sediste obrazovne
institucije
•Steceno zvanje
Institutu za virusologiju i imunologiju „Torlak“
• Tema, glavni predmet/stecene
profesionalne vestine
• Stepen strucne spreme
Stručno usavršavanje iz oblasti Virusologije
• Datum
• Naziv I sediste obrazovne
institucije
•Steceno zvanje
• Tema, glavni predmet/stecene
profesionalne vestine
• Stepen strucne spreme
Lekar na specijalizaciji
VI
Februar – Mart 1992
Institut za javno zdravlje Srbije „Batut“
Lekar na specijalizaciji
Stručno usavršavanje iz oblasti bakteriologije i parazitologije
VI
Projekti
Strana 2 - Curriculum vitae
Suzana Otašević
1. Infektivni agensi u medicini. Mikrobiološka, patohistološka i klinička istraživanja u medicini.
13M10 – Ministarstvo za nauku, 1996-2001.
2. Istraživanje nekih faktora rizika za nastajanje, održavanje i širenje infektivnog procesa u
stanovništvu jugoistočne Srbije–Ministarstvo za nauku i zaštitu čovekove okoline, 1629;
2002-2005.
3. Faktori rizika i druge epidemiološke karakteristike samoubistava u Jugoistočnoj Srbiji –
Ministarstvo za nauku i zaštitu čovekove okoline, 1681; 2002-2004.
4. Značaj dokazivanja ranih laboratorijskih biomarkera za ishod invazivnih gljivičnih infekcija kod
nas - ОИ 175034 Republika Srbija, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,
Beograd (2011-2014).
ČLANSTVO U PROFESIONALNIM
I STRUKOVNIM UDRUŽENJIMA
o
o
o
o
o
o
o
Udruženje mikrobiologa Jugoslavije
Društvo parazitologa Jugoslavije
Srpsko lekarsko društvo: Mikrobiološka sekcija. Sekcija je clan ESCMID
European Council - Affiliation of European Specialist Societies, Ref
number 9089 RS.
European Dirofilaria Society
Društvo medicinskih mikologa Srbije
Društvo parazitologa Srbije
Član Etičkog komiteta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu
PERSONALNE MOGUĆNOSTI,
VEŠTINE I ZNANJA
Stečene tokom života I karijere, a nisu
obavezno navedene u oficijalnim
sertifikatima I diplomama.
MATERNJI JEZIK
SRPSKI
OSTALI JEZICI
ENGLESKI
• Čitanje
• Pisanje
VRLO DOBRO
VRLO DOBRO
• Konverzacija
VRLO DOBRO
SOCIJALNE VEŠTINE I ZNANJA
Veštine stečene tokom života i rada sa
drugim ljudima, u multikulturalnom
okruženju, na poslovima gde su važne
veštine komunikacije i timskog rada
(npr. kultura, sport), i sl
TEHNIČKE VEŠTINE I ZNANJA
DOBRO SE UKLAPAM U NOVOM OKRUZENJU I KOMUNIKACIJI SA LJUDIMA.
VRLO SAM ODGOVORNA,VREDNA I SKROMNA OSOBA.
LIDER, ALI I LAKO UKLOPIV DEO TIMA.
MS OFFICE PACKAGE ; INTERNET
Rad sa komjuterima, specifičnim
vrstama opreme, mašinama .
VOZAČKA DOZVOLA
B kategorija
Strana 3 - Curriculum vitae
Suzana Otašević
Strana 4 - Curriculum vitae
Suzana Otašević
Download

Prof. dr Suzana Otašević