REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U NIŠU
Niš, 2011. godine
Ulica Vojvode Putnika bb, 18000 Niš, Republika Srbija
Telefon: 00 381 18 506 801, faks: 00 381 18 282 250, veb stranica www.ni.ap.sud.rs
SADRŽAJ
1. O INFORMATORU ...........................................................................................................3
2. OSNIVANJE APELACIONOG SUDA U NIŠU ................................................................4
3. NADLEŽNOST APELACIONOG SUDA U NIŠU ...........................................................4
4. ORGANIZACIONO - FUNKCIONALNA STRUKTURA I
RAD APELACIONOG SUDA U NIŠU .................................................................................5
4.1. SUDSKA ODELJENJA...............................................................................................6
4.1.1. Delokrug i rad sednice odeljenja, zajedničke sednice odeljenja
i sednice svih sudija .....................................................................................................10
4.2. KABINET PREDSEDNIKA......................................................................................11
4.3. SUDSKA UPRAVA ..................................................................................................11
4.4. SUDSKO OSOBLJE .................................................................................................13
4.4.1. Sudijski pomoćnici..............................................................................................14
4.4.2. Državni službenici i nameštenici .........................................................................16
5. SUDIJE POROTNICI.......................................................................................................19
6. RADNO VREME I SUDSKI ODMOR.............................................................................19
6.1. Radno vreme.............................................................................................................19
6.2. Godišnji odmor ..........................................................................................................20
7. INFORMACIJE O PREDMETIMA .................................................................................20
8. PRITUŽBE GRAĐANA NA RAD SUDA .......................................................................21
9. OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG
ZNAČAJA ...........................................................................................................................22
9.1. Podnošenje zahteva....................................................................................................23
9.2. Postupak po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja pred
Apelacionom sudom u Nišu ..............................................................................................23
9.3. Pravo žalbe ................................................................................................................24
9.4. Isključenje i ograničenje slobodnog pristupa
informacijama od javnog značaja......................................................................................24
9.5 Naknada troškova za pristup informacijama od javnog značaja ...................................26
10. JAVNOST RADA SUDA I OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP
INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA U APELACIONOM SUDU U NIŠU..........27
10.1. Fotografisanje i snimanje .........................................................................................28
10.2. Saopštenja za javnost ...............................................................................................28
10.3. Internet prezentacija suda.........................................................................................28
11. JAVNE NABAVKE .......................................................................................................29
12. BUDŽET APELACIONIH SUDOVA ZA 2011. GODINU ............................................30
13. PREGLED DODELJENIH APROPRIJACIJA APELACIONOM
SUDU U NIŠU ZAPERIOD 01.01 - 31.12.2011. GODINU..................................................31
14. OBRAZAC ZAHTEVA ZA RAZGLEDANJE SPISA....................................................32
15. OBRAZAC ZAHTEVA ZA PREPIS I FOTOKOPIRANJE SPISA ................................33
16. OBRAZAC PRITUŽBE .................................................................................................34
17. OBRAZAC ZAHTEVA ZA SLOBODAN PRISTUP
INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ...................................................................35
18. OBRAZAC ŽALBE PROTIV ODLUKE ORGANA VLASTI KOJIM JE ODBIJEN
ILI ODBAČEN ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJI ....................................................36
19. OBRAZAC ŽALBE KADA ORGAN VLASTI NIJE POSTUPIO /nije postupio u celosti/
PO ZAHTEVU TRAŽIOCA U ZAKONSKOM ROKU (ćutanje uprave) ............................37
20. SEDIŠTE APELACIONOG SUDA U NIŠU - KONTAKTI ...........................................38
2
1. O INFORMATORU
Informator o radu Apelacionog suda u Nišu sačinjen je u skladu sa čl. 39. Zakona o
slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (,,Službeni glasnik RS“, br. 120/04,
54/07 i 104/09), Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa
(,,Službeni glasnik RS“, br. 68/10). i čl. 61. Sudskog poslovnika (,,Službeni glasnik RS“, br.
110/09).
Informator o radu predstavlja godišnju publikaciju, koja sadrži podatke o nadležnosti,
organizacionoj strukturi i funkcionisanju Apelacionog suda u Nišu. Svrha Informatora o radu
je da tražiocima informacija od javnog značaja omogući ostvarivanje njihovog zakonskog
prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja kroz upoznavanje javnosti sa
radom suda, njegovom organizacionom strukturom, nadležnošću, pravima, obavezama i
ovlašćenjima predsednika suda, rasporedom poslova sudija i sudijskih pomoćnika, obavezama
ostalog sudskog osoblja, radom osobe zadužene za postupanje po zahtevima za slobodan
pristup informacijama od javnog značaja, kontakt telefonima i ostalim podacima koji su od
značaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava zainteresovanih lica na pristup
informacijama od javnog značaja.
Za tačnost i potpunost podataka koje sadrži Informator odgovorno lice je sudija
Snežana Milošević, zadužena za informisanje, kontakte sa javnošću i medijima. Informacije
sadržane u informatoru biće redovno ažurirane unošenjem izmena i dopuna u sadržaju i
podacima koje ova publikacija pruža.
Informator je objavljen dana 13.1.2012. godine u elektronskoj formi, na internet
stranici Apelacionog suda u Nišu, na adresi: www.ni.ap.sud.rs pod naslovom ,,Informator o
radu“.
3
2. OSNIVANJE APELACIONOG SUDA U NIŠU
Apelacioni sud u Nišu osnovan je Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih
tužilaštava („Službeni glasnik RS“ br. 116/2008). Sud je počeo sa radom 01.01.2010. godine
u prostorijama koje je ranije koristio Okružni sud u Nišu, na Trgu Kralja Aleksandra. Nakon
opremanja zgrade koja se nalazi u Nišu u ulici Vojvode Putnika bb, Apelacioni sud je dana
18.01.2010. godine otpočeo sa radom u ovoj zgradi, gde su smeštena i odeljenja Upravnog i
Višeg prekršajnog suda, kao i Apelaciono javno tužilaštvo u Nišu.
3. NADLEŽNOST APELACIONOG SUDA U NIŠU
Sudska nadležnost utvrđuje se Ustavom i Zakonom.
Nadležnost sudova regulisana je Zakonom o uređenju sudova („Službeni glasnik RS“
br. 116/2008 i 104/2009) i Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva
(„Službeni glasnik RS“ br. 116/2008) koji su u primeni od 1.1.2005.godine.
Apelacioni sud u Nišu osnovan je za područje sledećih Viših sudova:

Višeg suda u Vranju, osnovanog za područje:
Osnovnog suda u Vranju (za teritoriju opština Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han,
Preševo, Surdulica, Trgovište i za grad Vranje) sa sudskim jedinicama u Bosilegradu,
Bujanovcu, Vladičinom Hanu, Preševu i Surdulici.

Višeg suda u Kosovskoj Mitrovici, osnovanog za područje:
Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici, (za teritoriju Autonomone pokrajine Kosovo i
Metohija) sa sudskim jedinicama u Goraždevcu, Gračanici, Ranilugu i Štrpcu.

Višeg suda u Leskovcu, osnovanog za područje:
Osnovnog suda u Leskovcu (za teritoriju opština Bojnik, Vlasotince, Lebane,
Medveđa, Crna Trava i grad Leskovac), sa sudskim jedinicama u Vlasotincu i Lebanu.

Višeg suda u Nišu, osnovanog za područje:
Osnovnog suda u Nišu (za teritoriju opština Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Ražanj
i Svrljig i za grad Niš), sa sudskim jedinicama u Aleksincu, Ražnju i Svrljigu.

Višeg suda u Prokuplju, osnovanog za područje:
Osnovnog suda u Prokuplju (za teritoriju opština Blace, Žitorađa, Kuršumlija,
Merošina i Prokuplje), sa sudskim jedinicama u Blacu i Kuršumliji.

Višeg suda u Pirotu, osnovanog za područje:
Osnovnog suda u Pirotu (za teritoriju opština Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad i
Pirot), sa sudskim jedinicama u Babušnici, Beloj Palanci i Dimitrovgradu.
4
Apelacioni sud u Nišu nadležan je da odlučuje o žalbama:
 na odluke viših sudova
 na odluke osnovnih sudova u krivičnom postupku ako za odlučivanje o žalbi nije
nadležan viši sud (viši sud je nadležan da odlučuje o žalbama na odluke osnovnih sudova o
određivanju mera obezbeđenja prisustva okrivljenih).
 na presude osnovnih sudova u građansko pravnim sporovima ako za odlučivanje o
žalbi nije nadležan viši sud (viši sud je nadležan da odlučuje o žalbama na odluke osnovnih
sudova i to na rešenja u građansko pravnim sporovima, na presude u sporovima male
vrednosti, u izvršnim i vanparničnim sporovima).
Apelacioni sud odlučuje:
 o sukobu nadležnosti nižih sudova sa ovog područja ako za odlučivanje nije nadležan
viši sud,
 o prenošenju nadležnosti osnovnih i viših sudova kada su sprečeni ili ne mogu da
postupaju u nekoj pravnoj stvari i vrši druge poslove određene zakonom.
4. ORGANIZACIONO - FUNKCIONALNA STRUKTURA I
RAD APELACIONOG SUDA U NIŠU
Odlukom Visokog saveta sudstva o broju sudija u sudovima („Službeni glasnik RS“
br. 43/2009, 91/2009, 35/2010 ), za Apelacioni sud u Nišu utvrđen je broj od 42 sudije, sa
predsednikom suda. Trenutno u sudu ima 35 sudija (uključujući i v.f. predsednika suda),
jedan sudija upućen je na rad u Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu, a jedan u Osnovni
sud u Nišu.
Pravilnikom o unutrašnjem uređenju u i sistematizaciji radnih mesta za obavljanje
poslova iz delokruga Suda sistematizovano je 28 radnih mesta za ukupno 117 zaposlenih.
Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, u Apelacionom
sudu u Nišu obrazovane su sledeće organizacione jedinice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sudska odeljenja
Kabinet predsednika
Sudska uprava
Pisarnica
Računovodstvo
Daktilobiro
Tehnička služba
5
4.1. SUDSKA ODELJENJA
U sudskim odeljenjima obavljaju se poslovi i zadaci iz nadležnosti Apelacionog suda
u krivičnim, građanskim i drugim predmetima.
U Apelacionom sudu u Nišu obrazovano je ukupno tri sudska odeljenja i to:
1. krivično odeljenje (u okviru kojeg postoji posebno veće za krivične postupke prema
maloletnicima)
2. građansko odeljenje (u okviru kojeg postoje posebna veća za rešavanje radnih sporova
i sporova iz materije porodičnih odnosa)
3. odeljenje sudske prakse.
Svako sudsko odeljenje, odnosno veće u okviru odeljenja ima svog predsednika koji
se stara da se poslovi određenog odeljenja, odnosno veća obavljaju zakonito, tačno,
blagovremeno, uredno i jednoobrazno.
Krivično odeljenje
Predsednik krivičnog odeljenja je sudija Bratislav Krstić, a zamenik predsednika
odeljenja je sudija Snežana Milošević.
Veća krivičnog odeljenja odlučuju u drugom stepenu o žalbama na odluke viših
sudova, na odluke osnovnih sudova, ako za odlučivanje o žalbi nije nadležan viši sud, u
predmetima sukoba nadležnosti nižih sudova sa područja mesne nadležnosti Apelacionog
suda u Nišu, ako za odlučivanje nije nadležan viši sud, u predmetima prenošenja nadležnosti
osnovnih i viših sudova, kad su ovi sprečeni ili ne mogu da postupaju u nekoj pravnoj stvari i
vrše druge poslove određene zakonom.
U krivičnom odeljenju raspoređeno je 14 sudija koje su podeljene u četiri sudska
veća.
Godišnjim rasporedom poslova sudija Apelacionog suda u Nišu za 2011. godinu,
utvrđen je sledeći sastav veća krivičnog odeljenja:
I VEĆE
1. Sudija Vera Milošević – predsednik veća
2. Sudija Ljiljana Miljković – član veća
3. Sudija Ranko Banković – član veća
II VEĆE
1.
2.
3.
4.
Sudija Bratislav Krstić - predsednik veća
Sudija Vesna Stevanović - član veća
Sudija Dragana Živadinović - član veća
Sudija Gorana Mitić - član veća
6
III VEĆE
1.
2.
3.
4.
Sudija Snežana Milošević – predsednik veća
Sudija Slobodan Ljubić – član veća
Sudija Nebojša Colić – član veća
Sudija Ljubomir Jovanović – član veća
IV VEĆE
1. Sudija Mirjana Đorđević – predsednik veća
2. Sudija Zoran Popović – član veća
3. Sudija Slobodan Stojilković – član veća
Sudija Vesna Stevanović prima predmete u postupcima prema maloletnicima, te sa
ostalim članovima veća čini veće za maloletnike, u kojim predmetima predsedava veću.
Sudija Zoran Popović prima predmete u vezi krivičnih dela protiv Vojske Srbije, te sa
ostalim članovima veća čini veće posebno veće, u kojim predmetima predsedava veću.
Predsednika veća zamenjuje prvi član istog veća. Popuna veća do punog sastava vrši
se prema posebnom rasporedu koji mesečno utvrđuje predsednik Krivičnog odeljenja.
Dežurna veća za vreme godišnjih odmora u Krivičnom odeljenju:


u julu mesecu treće veće
u avgustu mesecu četvrto veće
Građansko odeljenje
Predsednik građanskog odeljenja je sudija Vladislav Bogdanović, a zamenik
predsednika odeljenja je sudija Miroslava Milovanović.
U građanskom odeljenju raspoređeno je 21 sudija koje su podeljene u sedam sudskih
veća.
U okviru građanskog odeljenja postoje posebna veća za rešavanje radnih sporova i
sporova iz materije porodičnih odnosa.
Veća građanskog odeljenja odlučuju u drugom stepenu o žalbama na odluke viših
sudova, na odluke osnovnih sudova, ako za odlučivanje o žalbi nije nadležan viši sud, u
predmetima sukoba nadležnosti nižih sudova sa područja mesne nadležnosti Apelacionog
suda u Nišu, ako za odlučivanje nije nadležan viši sud, u predmetima prenošenja nadležnosti
osnovnih i viših sudova, kad su ovi sprečeni ili ne mogu da postupaju u nekoj pravnoj stvari i
vrši druge poslove određene zakonom.
7
Godišnjim rasporedom poslova sudija Apelacionog suda u Nišu za 2011. godinu
utvrđen je sledeći sastav veća građanskog odeljenja:
I VEĆE
1. Sudija Vladislav Bogdanović – predsednik veća
2. Sudija Jasmina Andrejević – član veća
3. Sudija Slobodanka Kitanović – član veća
II VEĆE
1. Sudija Ranko Dinić - predsednik veća
2. Sudija Slađana Đuričković - član veća
3. Sudija Ljiljana Jovanović - član veća
III VEĆE
1. Sudija Zoran Đorđević – predsednik veća
2. Sudija Vesna Vukas – član veća
3. Sudija Tanja Ristić – član veća
IV VEĆE
1. Sudija Jelena Jovanović – predsednik veća
2. Sudija Milica Manić – član veća
3. Sudija Zorica Cvetković – član veća
V VEĆE
1. Sudija Miodrag Marjanović – predsednik veća
2. Sudija Marina Milanović – član veća
3. Sudija – Alaeksandar Pantić -član veća
VI VEĆE
1. Sudija Miroslava Milovanović – predsednik veća
2. Sudija Danijela Nikolić – član veća
3. Sudija Olgica Spasić – član veća
VII VEĆE
1. Sudija Ivana Rađenović – predsednik veća
2. Sudija Ljubiša Milojević – član veća
3. Sudija Slađana Stojanović – član veća
8
Predsednika veća zamenjuje prvi član istog veća. Popuna veća do punog sastava vrši
se prema posebnom rasporedu koji mesečno utvrđuje predsednik Građanskog odeljenja.
Sudije II veća primaju i predmete u vezi porodičnih i statusnih sporova, te čine
posebno veće za navedene sporove.
Sudije III, IV,VI i VII veća primaju predmete u vezi radnih sporova, te čine posebna
veća za navedene sporove.
Predmeti „REX“ u zavisnosti od materije raspodeljuju se po redosledu prijema u tom
odeljenju.
Sudija Gordana Pavlović, privremeno je raspoređena u Višem sud u Beogradu,
Posebno odeljenje za organizovani kriminal.
Sudija Nebojša Colić, privremeno je raspoređen u Osnovnom sudu u Nišu.
Odeljenje sudske prakse
Odeljenje sudske prakse prati i proučava praksu sudova i međunarodnih sudskih
organa i obaveštava sudije i sudijske pomoćnike o pravnim shvatanjima sudova.
Godišnjim rasporedom poslova sudija za 2011. godinu utvrđeno je da odeljenje sudske
prakse čine sudije:






Novica Stefanović, vršilac funkcije predsednika suda;
Bratislav Krstić, zamenik predsednika suda i predsednik Krivičnog odeljenja;
Vladislav Bogdanović, predsednik Građanskog odeljenja;
Snežana Milošević, rukovodilac evidencije sudske prakse u Krivičnom odeljenju;
Zoran Đorđević, rukovodilac evidencije sudske prakse u Građanskom odeljenju.
Rukovodioca evidencije sudske prakse u Krivičnom odeljenju zamenjuje sudija Vera
Milošević.
Rukovodioca evidencije sudske prakse u Građanskom odeljenju zamenjuje sudija
Jelena Jovanović.
Glavni i odgovorni urednik Biltena sudske prakse je V.F. Predsednika suda Novica
Stefanović, a zamenik glavnog i odgovornog urednika je sudija Vladislav Bogdanović.
Redakcijsku grupu za krivično pravo čine sudija Snežana Milošević, rukovodilac
grupe, sudija Vera Milošević, član grupe i sudija Mirjana Đorđević, član grupe.
Redakcijsku grupu za građansko pravo čine sudija Zoran Đorđević, rukovodilac grupe,
sudija Jelena Jovanović, član grupe i sudija Ranko Dinić, član grupe.
Sekretar redakcije je Zlatica Petrović, sudijski pomoćnik.
9
4.1.1. Delokrug i rad sednice odeljenja, zajedničke sednice odeljenja i sednice
svih sudija
Sednica odeljenja
Sednicu sudskog odeljenja saziva predsednik odeljenja ili predsednik suda, po svojoj
inicijativi ili na zahtev nekog od veća, odnosno sudije u odeljenju.
Na sednici sudskog odeljenja razmatraju se: rad odeljenja, pravna pitanja, način
poboljšanja rada i stručnosti sudija i sudijskih pomoćnika, pitanja važna za rad sudova
odnosno odeljenja sa svog područja i druga pitanja od značaja za rad odeljenja.
Za punovažan rad na sednici odeljenja potrebno je prisustvo većine sudija koji su
sastavu odeljenja, a odluka se donosi kad je za nju glasala većina prisutnih sudija.
Nacrt pravnog shvatanja dostavlja se svim članovima odeljenja na mišljenje i
potpisivanje. Sudija koji se ne slaže sa usvojenim pravnim shvatanjem, ne potpisuje ga, već
svoje mišljenje odvojeno izlaže i prilaže uz izvornik usvojenog pravnog shvatanja.
Zajednička sednica odeljenja
Zajedničku sednicu odeljenja sazivaju zajedno predsednici odeljenja ili predsednik
suda kada je za razmatranje pravnog pitanja potrebna saradnja najmanje dva odeljenja.
Sednicom rukovodi predsednik odeljenja u čijem je delokrugu pitanje koje se
razmatra, a zajednički stav se usvaja kada se za njega izjasni većina prisutnih članova svakog
odeljenja.
Sednica svih sudija
Sednicu svih sudija saziva predsednik suda po svojoj inicijativi, na predlog sudskog
odeljenja ili na predlog najmanje jedne trećine sudija.
Na sednici svih sudija razmatraju se izveštaji o radu suda i sudija, odlučuje o
pokretanju postupaka za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i drugih opštih akata, razmatra
primena propisa kojima se uređuju pitanja iz delokruga sudova, daje mišljenje o kandidatima
za sudije i sudije porotnike i odlučuje o svim drugim pitanjima od značaja za ceo sud.
Sednicom svih sudija rukovodi predsednik suda a odluka se donosi ako je na sednici
prisutno više od polovine sudija. U radu sednice svih sudija učestvuju i sudijski pomoćnici.
Odluka se donosi po pravilu, javnim glasanjem kada za nju glasa većina prisutnih sudija.
10
Sastanci
Radni sastanci se održavaju po potrebi, a radi usklađivanja rada u sudu kao celini ili u
okviru jednog ili više sudskih odeljenja ili službi.
Predsednik suda ili predsednik odeljenja sazivaju radne sastanke u cilju rešavanja
pojedinih pitanja, bolje saradnje između sudskih odeljenja ili sudskog osoblja.
Apelacioni sud može organizovati zajedničke sastanke i savetovanja predsednika
drugih sudova i sudija svog suda, kao i sudijskih pomoćnika radi razmatranja pitanja od
zajedničkog interesa.
Zakonom o sudijama („Službeni glasnik RS“, br. 116/2008 i 104/2009) regulisan je
izbor sudije, postupak za izbor, zakletvu i stupanje na funkciju, prestanak funkcije kao i žalbu
na odluku o prestanku funkcije.
4.2. KABINET PREDSEDNIKA
U kabinetu se obavljaju poslovi koji doprinose ostvarivanju funkcije Predsednika
Apelacionog suda, poslovi za odnose sa javnošću i komunikaciju sa medijima, kao i drugi
administrativno – tehnički poslovi iz delokruga rada Predsednika suda.
Vršilac funkcije predsednika suda je sudija Novica Stefanović.
4.3. SUDSKA UPRAVA
Sudska uprava obavlja poslove uređivanja unutrašnjeg poslovanja u Sudu, staranja o
blagovremenom i urednom obavljanju poslova u Sudu, prati sudsku praksu, priprema referate
za stručne sastanke i poslove vezane za stručno usavršavanje sudija i sudskog osoblja, obavlja
poslove uspostavljanja i održavanja kontakata sa organima starateljstva, obavlja poslove
obilaska pritvorenih maloletnika i upoznaje se sa njihovim problemima, vođenja upisnika
prema vrsti vaspitnih mera, pozivanje i raspoređivanje sudija porotnika, poslove vezane za
stalne veštake i sudske tumače, stručne poslove vezane za ostvarivanje prava, obaveza i
odgovornosti sudskog osoblja i sudija u Sudu, donosi opšte i pojedinačne akte koji se odnose
na sistematizaciju, unutrašnje uređenje, radne odnose i druge opšte akte kojima se uređuju
unutrašnji odnosi.
Poslovima sudske uprave rukovodi Predsednik suda.
Sudsku upravu Apelacionog suda u Nišu čine:
1. vršilac funkcije predsednika suda, sudija Novica Stefanović
2. zamenik vršioca funkcije predsednika suda je sudija Bratislav Krstić
11
3. sekretar suda, Biljana Mirić
4. saradnik za kadrovske i administrativno-tehničke poslove sa porotom Rodoljub Ristić
5. administrativno-tehnički sekretar, Marija Nikolić.
Predsednik suda rukovodi sudskom upravom i stara se o urednom i blagovremenom
obavljanju poslova u sudu.
U slučaju sprečenosti ili odsutnosti, predsednika suda zamenjuju zamenici
predsednika, koji su određeni Godišnjim rasporedom poslova.
Sekretar suda pomaže predsedniku suda u poslovima sudske uprave i obavlja stručne
poslove sudske uprave u skladu sa Sudskim poslovnikom i Godišnjim rasporedom poslova.
Predsednik nadzire rad sudskih odeljenja i službi i ostvaruje stalni uvid u rad suda
kao celine i preduzima mere za zakonit, pravilan, tačan i blagovremen rad .
Predsednik razmatra pritužbe stranaka i drugih učesnika u sudskom postupku koji
smatraju da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov
tok, odnosno ishod i preduzima odgovarajuće mere, u skladu sa zakonom.
Predsednik je dužan da o osnovanosti pritužbe i preduzetim merama pismeno obavesti
podnosioca pritužbe i predsednika neposredno višeg suda u roku od 15 dana od prijema
pritužbe.
Ako je pritužba podneta preko Ministarstva, višeg suda ili Visokog saveta sudstva, o
osnovanosti pritužbe i preduzetim merama obaveštavaju se, istovremeno Ministar, predsednik
neposredno višeg suda i Visoki savet sudstva.
U poslovima sudske uprave predsednik neposredno višeg suda ima pravo da nadzire
sudsku upravu nižeg suda i da pri nečinjenju predsednika nižeg suda donese akte iz njegovog
delokruga.
U obavljanju nadzora, viši sud može tražiti od nižeg suda obaveštenja o primeni
propisa, toku postupka, izveštaje kao i druge potrebne podatke.
Predsednik neposredno višeg suda može naložiti neposredan uvid u rad nižeg suda o
čemu se sačinjava pisani izveštaj.
Ako se pri razmatranju godišnjeg izveštaja o radu utvrdi da u sudu postoji veći broj
nerešenih predmeta, Predsednik donosi Program rešavanja starih predmeta (u daljem tekstu:
Program) najkasnije do 31. januara za tekuću godinu.
Programom se mogu uvoditi mere radi blagovremenog obavljanja poslova u sudu, kao
što su izmene unutrašnje organizacije suda, uvođenje dodatnog rada sudija i sudskog osoblja,
privremena preraspodela radnog vremena i druge mere, u skladu sa zakonom i ovim
Poslovnikom.
12
Predsednik može, u okviru pripreme i sprovođenja Programa da predloži upućivanje
sudija iz drugog suda i donese izmenu godišnjeg rasporeda.
Predlog Programa Predsednik dostavlja na razmatranje sednici svih sudija, o donetom
Programu Predsednik obaveštava predsednika Vrhovnog kasacionog suda.
Predsednik mesečno prati i nadzire sprovođenje Programa radi njegove izmene i
dopune, odnosno obustavljanja njegovog daljeg sprovođenja.
Predsednik višeg suda može organizovati obilaske nižih sudova sa svog područja.
Prilikom obilaska nižeg suda može tražiti obaveštenja o primeni propisa i problemima u
suđenju.
Kada Predsedniku prestane funkcija i bude izabran novi predsednik, obavezno se vrši
primopredaja dužnosti o čemu se sačinjava zapisnik koji potpisuju raniji predsednik i
novoizabrani predsednik. Zapisnik sadrži naročito: izveštaj o finansijsko-materijalnom
poslovanju u sudu, stanje blagajne, poslove sudske uprave.
4.4. SUDSKO OSOBLJE
Položaj, prava i obaveze sudskog osoblja regulisani su Zakonom o uređenju sudova i
Zakonom o državnim službenicima i nameštenicima (,,Službeni glasnik RS“,broj 79/2005,
81/2005, 64/2007, 67/2007,116/2008 i 104/2009), Sudskim poslovnikom i Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.
Broj sudskog osoblja određuje predsednik suda aktom o unutrašnjem uređenju i
sistematizaciji radnih mesta u sudu, u skladu sa kadrovskim planom, a merila za određivanje
broja sudskog osoblja utvrđuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.
Na zasnivanje radnog odnosa, prava i obaveze, stručno usavršavanje, ocenjivanje i
odgovornosti sudskog osoblja, primenjuju se propisi koji uređuju radne odnose državnih
službenika i nameštenika, ako Zakonom o uređenju sudova nije drukčije određeno.
Sudsko osoblje ima pravo i obavezu na stručno usavršavanje i obuku koju organizuju
Ministarstvo ili institucija nadležna za obuku u pravosuđu.
Sudsko osoblje dužno je da savesno i nepristrasno vrši svoje poslove i čuva ugled
suda.
Sudsko osoblje u Apelacionom sudu u Nišu čine:
1. sudijski pomoćnici i
2. državni službenici i nameštenici zaposleni na administrativnim, informacionim,
računovodstvenim, tehničkim i ostalim pratećim poslovima značajnim za sudsku vlast.
13
4.4.1. Sudijski pomoćnici
Sudijski pomoćnik obavlja sledeće poslove: pomaže sudiji u radu, proučava pravna
pitanja u vezi sa radom sudija u jednostavnijim predmetima, izrađuje nacrte jednostavnijih
sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje, vrši pod nadzorom i po uputstvima
sudije druge stručne poslove i druge poslove po nalogu predsednika Suda.
Sudijski pomoćnici u Apelacionom sudu u Nišu stiču sledeća zvanja:
sudijski saradnik i viši sudijski saradnik.
Zvanje sudijskog saradnika može steći lice koje ima položen pravosudni ispit, a zvanje
višeg sudijskog saradnika lice koje posle položenog pravosudnog ispita ima najmanje dve
godine radnog iskustva u pravnoj struci.
Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, u Apelacionom
sudu u Nišu predviđen je broj od četrdeset dva sudijska pomoćnika. Sudijski pomoćnici
Apelacionog suda u Nišu raspoređeni su u sudska odeljenja na sledeći način:
Krivično odeljenje
I VEĆE
Ivana Lazović
Sandra Stefanović
Milan Đorđević
II VEĆE
Marija Dimitrijević
Vesna Jovanović Janković
Milica Aleksić
Zoran Đurđević
III VEĆE
Miloš Uvalin
Marija Petrović
Nenad Stojanović
IV VEĆE
Jelena Đorić
Ivan Kalezić
Ivana Milošević
14
Građansko odeljenje
I VEĆE
Jelena Stanković
Jelena Golubović
Goran Dragoman
II VEĆE
Miljana Radovanović
Borko Igić
III VEĆE
Jelena Nikolić
Dragana Jakšić
IV VEĆE
Ivana Đurđić Mitrović
Jelena Božilović
V VEĆE
Jelena Stanojević
Nataša Mitković
VI VEĆE
Mirjana Milosavljević
Miljana Popović Đurić
VII VEĆE
Slađana Ljubenović
Slađanka Tasić
Jelena Jančetović
Odeljenje sudske prakse
Zlatica Petrović
Goran Dimitrijević
Sudska uprava
Milena Simonović obavlja poslove u sudskoj upravi do povratka sekretara suda.
15
4.4.2. Državni službenici i nameštenici
Osim sudijskih pomoćnika, sudsko osoblje Apelacionog suda u Nišu čine i državni službenici
i nameštenici zaposleni na administrativnim, tehničkim, računovodstvenim, informacionim i
ostalim pratećim poslovima značajnim za sudsku vlast.
Sudska uprava
Raspored zaposlenih državnih službenika i nameštenika u sudskoj upravi:
Biljana Mirić – sekretar suda; samostalni savetnik
Marija Nikolić – administrativno-tehnički sekretar; referent
Rodoljub Ristić – saradnik za kadrovske poslove i administrativno-tehničke
poslove sa porotom; saradnik
Sudska pisarnica
U pisarnici se obavljaju administrativno-tehnički poslovi iz nadležnosti suda, vođenje
izveštaja o radu sudija i suda, kao i poslovi prijema pismena, poslovi arhive i ekspedicije.
Radom organizacione jedinice Pisarnica rukovodi upravitelj Pisarnice.
Raspored zaposlenih državnih službenika i nameštenika u sudskoj pisarnici:
Dragan Savić – upravitelj pisarnice; saradnik
Milena Rondović – statističar; referent
Građanska pisarnica
Slavica Grmaškoski – upisničar; referent
Jadranka Milenković – upisničar; referent
Vesna Mitić – upisničar; referent
Suzana Stanojević– upisničar; referent
Krivična pisarnica
Jelena Dojčinović – upisničar; referent
Dragana Aleksić – upisničar; referent
Ivana Icić - Nikolić – upisničar; referent
Prijemna kancelarija, ekspedicija i arhiva
Danijela Đurić – referent u prijemnoj kancelariji, ekspediciji i arhivi
Vlastimir Ristić – referent u prijemnoj kancelariji, ekspediciji i arhivi
16
Računovodstvo
Računovodstvo obavlja sve poslove iz oblasti računovodstva, knjigovodstva,
ekonomata, a u skladu sa zakonskim propisima.
Radom organizacione jedinice Računovodstva rukovodi šef Računovodstva.
Raspored zaposlenih državnih službenika i nameštenika u računovodstvu:
Kristina Matić – referent
Gorica Marjanović – referent
Snežana Milošević – referent
Služba za informatiku i analitiku
U sudu operativne i informatičke poslove obavljaju samostalni izvršioci, van sastava
organizacionih jedinica.
Nikola Ljubenović – sistem administrator; savetnik
Tatjana Pavlović- sistem administrator; savetnik
Daktilobiro
U organizacionoj jedinici Daktilobiro obavljaju se svi poslovi vezani za vođenje
zapisnika na ročištima i pretresima, kucanje odluka, dopisa, vršenje prepisa, kao i ostali
administrativni poslovi neophodni za pravilno poslovanje suda, uz poštovanje Sudskog
poslovnika.
Radom organizacione jedinice Daktilobiro rukovodi šef daktilobiroa.
Raspored zaposlenih državnih službenika i nameštenika u daktilobirou:
Violeta Cvetanović – šef daktilobiroa; referent
Dragana Miladinović – zapisničar; referent
Dragica Stojković – zapisničar; referent
Jelena Đorđević – zapisničar; referent
Jelena Ristić – zapisničar; referent
Brankica Sklepić – zapisničar; referent
Nataša Janković – daktilograf; nameštenik IV vrste
Mirjana Pejić– daktilograf; nameštenik IV vrste
Ljiljana Stanojević– daktilograf; nameštenik IV vrste
Ružica Ćirković – daktilograf; nameštenik IV vrste
Dijana Stanojević – daktilograf; nameštenik IV vrste
Kristina Zlatković – daktilograf;nameštenik IV vrste
Gordana Stojanović – daktilograf; nameštenik IV vrste
Biljana Mladenović – daktilograf; nameštenik IV vrste
Katarina Ristić – daktilograf; nameštenik IV vrste
17
Dragana Filipović – daktilograf; nameštenik IV vrste
Milijana Jovanović – daktilograf; nameštenik IV vrste
Adrijana Mitić -daktilograf; nameštenik IV vrste
Violeta Milošević - daktilograf; nameštenik IV vrste
Tehnička služba
U tehničkoj službi obavljaju se poslovi obezbeđenja lica i zgrade, održavanja zgrade,
održavanja higijene u zgradi, poslovi na službenom prevozu lica, vrše se poslovi raznošenja
pošte u zgradi suda, raznošenja pošte van zgrade suda, drugim organima, organizacijama,
ustanovama i građanima, poslovi na centrali suda, kao i slični poslovi.
Raspored zaposlenih državnih službenika i nameštenika u tehničkoj službi:
Jelena Mladenović - Ranđelović – Šef dostavne službe; nameštenik IV
vrste
Radoslav Golubović – dostavljač; nameštenik IV vrste
Vladimir Jovanović – dostavljač; nameštenik IV vrste
Zoran Milojević – kurir; nameštenik IV vrste
Goran Đorđević – vozač; nameštenik IV vrste
Goran Đokić – vozač; nameštenik IV vrste
Darko Stojković – domar; nameštenik IV vrste
Vinka Vasić – spremačica; nameštenik IV vrste
Jasmina Vukomanović – spremačica; nameštenik VI vrste
Slavica Grozdanović – spremačica; nameštenik VI vrste
Snežana Damnjanović – spremačica; nameštenik VI vrste
Ljiljana Miljković – spremačica; nameštenik VI vrste
Svetlana Nedeljković – spremačica; nameštenik VI vrste
Dušica Nešić – spremačica; nameštenik VI vrste
Nadica Petković – spremačica; nameštenik VI vrste
Vidica Maksimović – kafe kuvarica; nameštenik VI vrste
Pravosudna straža
Pravosudna straža utvrđuje identitet i razloge dolaska lica u zgradu suda, po potrebi
pretresa lica i stvari i oduzima predmete kojima bi se mogla ugroziti bezbednost lica i
imovine, zabranjuje ulazak u zgradu suda licima sa oružjem, opasnim oruđem, pod dejstvom
alkohola ili drugih omamljujućih sredstava, zabranjuje neovlašćenom licu ulazak u zgradu
suda van radnog vremena, a u radno vreme ulaz u određene prostorije, udaljava iz zgrade lica
koja ometaju red i mir, zadržava lica u vršenju krivičnih dela za koje se goni po službenoj
dužnosti i o tome odmah obaveštava organe unutrašnjih poslova, štiti od napada zgradu suda,
drugim radnjama štiti imovinu i lica u zgradi, čuva i održava u tehnički ispravnom stanju
vatreno oružje i municiju, sačinjava pismeni izveštaj u slučaju upotrebe sredstava prinude, u
koji unosi podatke o licu protiv koga je sredstvo prinude upotrebljeno i razlozima za
upotrebu.
18
Raspored zaposlenih državnih službenika i nameštenika u pravosudnoj straži:
Dragan Nikolić – rukovodilac pravosudne straže; nameštenik IV vrste
Miloš Dimitrijević – pravosudni stražar; nameštenik IV vrste
Ivana Milošević – pravosudni stražar; nameštenik IV vrste
Miloš Radivojević – pravosudni stražar; nameštenik IV vrste
Milan Ratković – pravosudni stražar; nameštenik IV vrste
Saša Stevanović – pravosudni stražar; nameštenik IV vrste
Zoran Stajić - pravosudni stražar; nameštenik IV vrste
Danijela Mihajlović - pravosudni stražar; nameštenik IV vrste
Milan Petrović - pravosudni stražar; nameštenik IV vrste
5. SUDIJE POROTNICI
Sudije porotnici su građani koji učestvuju u suđenjima.
Zakonom o sudijama („Sl. glasnik RS“, br. 116/2008 i 104/2009), u članovima od
81. do 88. su propisani: uslovi za imenovanje sudija porotnika, postupak imenovanja,
zakletva, udaljenje sa funkcije, nespojivost sa drugim službama, poslovima i postupcima,
regulisane naknade i nagrade, kao i trajanje i prestanak funkcije sudije porotnika.
Odlukom Visokog saveta sudstva o imenovanju sudija porotnika za mandatni
period od pet godina („Sl. glasnik RS“, br. 110/2009 od 28.12.2009. godine) za Apelacioni
sud u Nišu imenovano je ukupno deset (10) sudija porotnika:
Vladimir Cvetković
Radovan Paprić
Zlata Ćirić
Predrag Stoiljković
Dragana Gligorijević
Mirjana Petrović
Živana Glišić
Anita Bogdanović
Olivera Kitanović
Slađana Đorđević
6. RADNO VREME I SUDSKI ODMOR
6.1. Radno vreme
Radno vreme Apelacionog suda u Nišu je svakim radnim danom od 07,30 do 15,30
časova i određeno je od strane predsednika Vrhovnog kasacionog suda.
19
6.2. Godišnji odmor
Prilikom sačinjavanja rasporeda korišćenja godišnjeg odmora vodi se računa o tome
da u sudu ostane dovoljan broj sudija i sudskog osoblja kako bi se obezbedilo nesmetano
vođenje postupaka u predmetima za koje je zakonom propisana hitnost u postupanju
(pritvorskim predmetima, postupcima prema maloletnicima, radnim sporovima, porodičnim
sporovima i dr.).
7. INFORMACIJE O PREDMETIMA
Informacije u vezi sa predmetima koji se nalaze u radu u Apelacionom sudu u Nišu,
stranke, njihovi punomoćnici i druga ovlašćena lica mogu dobiti u sudskoj pisarnici svakog
radnog dana u toku radnog vremena suda (od 07,30 do 15,30 časova).
Prema odredbama Sudskog poslovnika, pisarnica daje obaveštenja o stanju predmeta
na osnovu podataka iz upisnika i spisa koja sadrže samo nužne podatke o stadijumu postupka
u kome se predmet nalazi i druga slična obaveštenja.
Obaveštenja se daju usmeno i u pisanoj formi, a kratka i hitna obaveštenja mogu se
dati i telefonom, ako je to po prirodi stvari moguće.
U sudskoj pisarnici mogu se dobiti sledeće informacije:
1. o broju predmeta (u roku od tri dana od dostavljanja predmeta od strane prvostepenog
suda ovom sudu);
2. o ličnom imenu sudije kome je predmet dodeljen u rad (u roku od tri dana od
dostavljanja predmeta od strane prvostepenog suda ovom sudu);
3. o kretanju predmeta.
Stranke mogu da pregledaju, fotokopiraju i prepisuju spise kod kojih je postupak u
toku, u svako vreme, osim tri dana pre zakazanog ročišta, ukoliko bi se time ometala priprema
suđenja.
O zahtevu za pregledanje, fotokopiranje i prepisivanje spisa odlučuje se u skladu sa
zakonom, a obaveštenje o mestu i vremenu pregledanja spisa dostaviće se odnosno saopštiti
stranci na pogodan način, najkasnije u roku od 24 sata od prijema zahteva.
Stranke mogu da pregledaju i prepisuju spise u sudskoj pisarnici pod nadzorom
sudskog osoblja.
Ostalim licima koja imaju opravdan interes da pregledaju, fotokopiraju i prepisuju
pojedini spis, dozvola se daje u skladu sa zakonom. Po pravnosnažnom okončanju postupka
dozvolu za pregledanje spisa daje predsednik suda.
20
Ako se zahtev za pregledanje, fotokopiranje i prepisivanje spisa odnosi na informaciju
od javnog značaja, o zahtevu odlučuje predsednik suda u roku od 15 dana od dana prijema
zahteva u skladu sa posebnim zakonom.
8. PRITUŽBE GRAĐANA NA RAD SUDA
Pravo na podnošenje pritužbe, rok i postupak za rešavanje po podnetoj pritužbi
regulisani su Zakonom o uređenju sudova i Sudskim poslovnikom.
Odredbom čl. 8. Zakona o uređenju sudova,predviđeno je da stranka ili drugi učesnik
u sudskom postupku imaju pravo pritužbe na rad suda kada smatraju da se postupak
odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav nedozvoljen uticaj na njegov tok i ishod.
Kada stranka ili drugi učesnik u sudskom postupku podnese pritužbu, Predsednik suda
je dužan da je razmotri i da o njenoj osnovanosti i preduzetim merama obavesti podnosioca
pritužbe, kao i predsednika neposredno višeg suda, u roku od 15 dana od dana prijema
pritužbe.
Ako je pritužba podneta preko Ministarstva, višeg suda ili Visokog saveta sudstva, o
osnovanosti pritužbe i preduzetim merama obaveštavaju se istovremeno Ministar, predsednik
neposredno višeg suda i Visoki savet sudstva.
Apelacioni sud u Nišu postupa po pritužbama stranaka koje se odnose na rad ovog
suda, kao i na rad sudova sa područja svoje mesne nadležnosti.
Predmet pritužbe ne može biti sama odluka suda ili pravni stav koji je sud zauzeo, što
se preispituje u postupku po pravnim lekovima, već se pritužba predsedniku suda može
izjaviti zbog odugovlačenja postupka ili drugih nepravilnosti u postupku (npr. zbog
nepravilnosti kod raspodele predmeta sudijama, odlaganja rasprava bez razloga, u slučajevima
kada sud ne ispoštuje zakonske rokove za zakazivanje rasprave ili donošenje odluke ili
ukoliko sud neispoštuje princip hitnog rešavanja određenih vrsta predmeta).
Pored toga, potrebno je da stranke u pritužbama koje podnose označe sve bitne
podatke, kako bi predsednik suda mogao da ispita pritužbu, a posebno: ime i prezime
podnosioca pritužbe, broj predmeta na čije rešavanje se žale, ime i prezime sudije koji
postupa u predmetu itd, kako postupak ispitivanja pritužbe ne bi, zbog nedostajućih podataka,
bio duži nego što je potrebno.
Sve pritužbe na rad sudija i sudskog osoblja, kao i urgencije, podnose se u pisanom
obliku, vršiocu funkcije predsednika Apelacionog suda u Nišu, a predaju se svakim radnim
danom u prijemnoj kancelariji Suda ili poštom.
Obrazac pritužbe nalazi se na kraju Informatora
21
9. OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG
ZNAČAJA
Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. Glasnik RS“,
br. 120/04, 54/2007 i 104/2009), koji je stupio na snagu dana 13.11.2004. godine,uređuju se
prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, radi
ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i
otvorenog društva.
Osnovno načelo promovisano ovim zakonom je da svako ko zatraži ima pravo da
sazna svaku informaciju koja je u posedu vlasti, osim u slučajevima kada je Zakon odredio
drugačije.
Informacija od javnog značaja, u smislu ovog zakona, jeste informacija kojom
raspolaže organ javne vlasti, koja je nastala u radu ili u vezi s radom organa javne vlasti, koja
je sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan
interes da zna.
Organ javne vlasti jeste državni organ, organ teritorijalne autonomije i lokalne
samouprave, organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja, kao i pravno lice koje
osniva ili finansira državni organ, u celini ili u pretežnom delu.
Svako ima pravo na pristup informacijama pod jednakim uslovima.
Zakonom se uvodi pretpostavka da je tražena informacija ona informacija koju javnost
ima opravdan interes da zna, odnosno, uvodi se pretpostavka osnovanosti zahteva za slobodan
pristup informacijama od javnog značaja.
Postoje četiri osnovna zakonska prava u pogledu pristupa informacijama od javnog
značaja (čl. 5. Zakona):
1. pravo onoga ko traži da mu bude saopšteno da li organ javne vlasti poseduje određenu
informaciju, odnosno, da li mu je ta informacija dostupna;
2. pravo tražioca da mu se informacija od javnog značaja učini dostupnom tako što će
mu se, bez naknade, omogućiti uvid u dokument koji tu informaciju sadrži;
3. pravo tražioca da dobije kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju, uz uplatu
propisane naknade u visini nužnih troškova izrade kopije dokumenta i
4. pravo tražioca da mu se kopija dokumenta pošalje na adresu poštom, faksom,
elektronskim putem ili na drugi način, uz uplatu propisane naknade u visini nužnih
troškova upućivanja.
22
9.1. Podnošenje zahteva
Zahtev mora da sadrži naziv suda, ime, prezime i adresu tražioca informacije i što
precizniji opis tražene informacije, a može da sadrži i druge podatke koji olakšavaju
pronalaženje tražene informacije. Tražilac ne mora navesti razloge za podnošenje zahteva.
9.2. Postupak po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog
značaja pred Apelacionom sudom u Nišu
1. Ukoliko zahtev ne sadrži podatke koje mora imati, odnosno ako je neuredan, tražilac
informacije će se kroz uputstvo o dopuni poučiti kako da otkloni te nedostatke. Ako tražilac
informacije ne otkloni nedostatke u određenom roku, odnosno u roku od 15 dana od prijema
uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, sud će doneti
zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.
2. Sud je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema
zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, pruži mu na uvid dokument koji sadrži
traženu informaciju, odnosno, izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Ako sud iz opravdanih
razloga nije u mogućnosti da u roku od 15 dana od prijema zahteva, obavesti tražioca o
posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju i da
mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, tada je dužan da o tome, najkasnije u roku od
sedam dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može
biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva. U tom roku mora obavestiti tražioca o
posedovanju informacije, staviti mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju i izdati
mu, odnosno uputiti kopiju tog dokumenta.
3. Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od značaja za
zaštitu života ili slobode nekog lica, odnosno, da je od značaja za ugrožavanje ili zaštitu
zdravlja stanovništva i životne sredine, sud mora tražioca da obavesti o posedovanju te
informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno, da mu
izda kopiju tog dokumenta najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva. Ako udovolji
zahtevu tražioca, sud neće izdati posebno rešenje, nego će o tome sačiniti službenu belešku, a
u slučaju odbijanja zahteva, u celini ili delimično, sud će bez odlaganja, a najkasnije u roku
od 15 dana od prijema zahteva, doneti rešenje o odbijanju zahteva i to rešenje pismeno
obrazložiti, te uputiti tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja
(žalbu koja se može izjaviti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o
ličnosti).
23
9.3. Pravo žalbe
Tražilac informacije može izjaviti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i
zaštitu podataka ličnosti ako sud:
1. odbije da ga obavesti o tome da li poseduje određenu informaciju od javnog značaja ili
da li mu je ona dostupna,
2. odbije da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda ili
uputi kopiju dokumenta (zavisno od toga šta je traženo) ili to ne učini u propisanom
roku od 15 dana (izuzetno, u roku od 40 dana, iz opravdanih razloga, iz čl. 16 st. 3.
Zakona ili u roku od 48 časova za informacije koje su od značaja za zaštitu života ili
slobode nekog lica ili za ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva i životne
sredine),
3. uslovi izdavanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju uplatom naknade
koja prevazilazi iznos nužnih troškova izrade te kopije,
4. ne stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju upotrebom opreme kojom
sud raspolaže, osim kada tražilac zahteva da uvid izvrši upotrebom sopstvene opreme,
5. ne stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno ne izda kopiju tog
dokumenta na jeziku na kojem je zahtev podnet kada raspolaže dokumentom na tom
jeziku.
Zakonski rok u kome Poverenik treba da donese odluku po žalbi je 30 dana od predaje
žalbe.
Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ustanovljen je
Poverenik za informacije od javnog značaja, kao samostalan državni organ nezavisan u
vršenju svoje vlasti, koji shodno odredbama zakona ima položaj drugostepenog organa
prilikom rešavanja o osnovanosti zahteva za pristup informacijama od javnog značaja.
Služba poverenika nalazi se u Beogradu, u ulici Svetozara Markovića 42, a adresa za
slanje pošte je: Beograd, Nemanjina 22-26. Kontakt telefon Kabineta Poverenika i Sektora za
žalbe i pritužbe na dostupnost informacija: 011/3408-900, broj faksa: 011/2685-023, imejl
adresa: [email protected]
9.4. Isključenje i ograničenje slobodnog pristupa informacijama od javnog
značaja
Zakonom su taksativno navedeni slučajevi u kojima se tražiocu informacije može
odbiti pravo pristupa traženoj informaciji (čl. 9, 13. i 14. Zakona). Van izuzetaka propisanih
Zakonom, svaki pristup traženoj informaciji je slobodan.
24
Organ vlasti neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od
javnog značaja, ukoliko bi time:
1. ugrozio život, zdravlje, sigurnost ili neko drugo važno dobro nekog lica;
2. ugrozio, omeo ili otežao sprečavanje ili otkrivanje krivičnog dela, optuženje za
krivično delo, vođenje pretkrivičnog postupka, vođenje sudskog postupka, izvršenje
presude, sprovođenje kazne ili bilo koji drugi pravno uređeni postupak ili fer
postupanje i pravično suđenje;
3. ozbiljno ugrozio odbranu zemlje, nacionalnu i javnu bezbednost ili međunarodne
odnose;
4. bitno umanjio sposobnost države da upravlja ekonomskim procesima u zemlji ili bitno
otežao ostvarenje opravdanih ekonomskih interesa;
5. učinio dostupnim informaciju ili dokument za koji je propisima ili službenim aktom
zasnovanim na zakonu određeno da se čuva kao državna, službena, poslovna ili druga
tajna, odnosno, dokument koji je dostupan samo određenom krugu lica i zbog čijeg bi
odavanja mogle nastupiti teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene
zakonom, koji pretežu nad interesom za pristup informaciji.
Organ vlasti neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od
javnog značaja ako bi time povredio pravo na privatnost, pravo na ugled ili neko drugo pravo
lica na koje se tražena informacija odnosi, osim:
1. ako je lice na to pristalo;
2. ako se radi o ličnosti, pojavi ili događaju od interesa za javnost i, naročito, ako se radi
o nosiocu državne i političke funkcije i ako je informacija važna s obzirom na funkciju
koju to lice vrši;
3. ako se radi o licu koje je svojim ponašanjem, naročito u vezi sa privatnim životom,
dalo povoda za traženje informacije.
Organ vlasti ne mora tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama
od javnog značaja ako se radi o informaciji koja je već objavljena i dostupna u zemlji ili na
internetu. U ovom slučaju, organ vlasti će u odgovoru na zahtev označiti izvor informacije
(broj službenog glasila, naziv publikacije i sl.) i gde je i kada tražena informacija objavljena,
osim u slučaju kada je to opštepoznato.
Organ vlasti neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od
javnog značaja ako tražilac zloupotrebljava prava na pristup informacijama od javnog
značaja, a naročito ako je traženje nerazumno, učestalo, ako se ponavlja zahtev za istim ili već
dobijenim informacijama ili ako se traži prevelik broj informacija.
25
9.5 Naknada troškova za pristup informacijama od javnog značaja
Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan. Kopija dokumenta koji
sadrži traženu informaciju izdaje se uz obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova
izrade te kopije, a u slučaju upućivanja i troškove upućivanja.
Uredba Vlade Srbije o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije
dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja (,,Sl. glasnik RS“, br. 8/2006)
propisuje visinu naknade nužnih troškova koje plaća tražilac informacije za izradu kopije i
upućivanje kopije dokumenata na kojima se nalazi informacija od javnog značaja prema
Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.
Prema troškovniku koji je sastavni deo ove Uredbe troškovi kopije dokumenta u
zavisnosti od njegove vrste iznose:

dokumenta na formatu A3 – 6 dinara po strani;

dokumenta na formatu A4 – 3 dinara po strani;

dokumenta u elektronskom zapisu (disketa) 20 dinara;

dokumenta na CD – 35 dinara;

dokumenta na DVD – 40 dinara; dokumenta na audio kaseti – 150 dinara;

dokumenta na audio-video kaseti – 300 dinara,

pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronski oblik – 30 dinara.
Za upućivanje kopije dokumenta troškovi se obračunavaju prema redovnim iznosima
u JP ,,PTT Srbije“. Ukoliko visina nužnih troškova za izdavanje kopija dokumenata na kojima
se nalaze informacije od javnog značaja prelazi iznos od 500,00 dinara, tražilac informacije je
dužan da pre izdavanja informacije položi depozit u iznosu od 50% od iznosa nužnih troškova
prema troškovniku.
Organ vlasti može odlučiti da tražioca informacije oslobodi od plaćanja nužnih
troškova, ako visina nužnih troškova ne prelazi iznos od 50,00 dinara, a posebno u slučaju
dostavljanja kraćih dokumenata putem elektronske pošte ili telefaksa.
Od plaćanja naknade oslobođeni su novinari, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi
obavljanja svog poziva, udruženja za zaštitu ljudskih prava, kada kopiju dokumenta zahtevaju
radi ostvarivanja ciljeva udruženja i sva lica kada se tražena informacija odnosi na
ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, osim kada se radi o
informaciji koja je već objavljena i dostupna u zemlji ili na internetu (čl. 17. st. 4. Zakona o
slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja).
26
10. JAVNOST RADA SUDA I OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP
INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA U APELACIONOM SUDU U NIŠU
Javnost rada suda obezbeđuje se:
1. omogućavanjem neposrednog pristupa radu suda,
2. isticanjem vremena, mesta i predmeta suđenja na vidnom mestu ispred prostorije u
kojoj će se suđenje održati,
3. postupanjem Suda po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog
značaja,
4. neposrednim informisanjem javnosti o radu suda putem saopštenja, konferencija za
novinare, nastupa predsednika suda i portparola u medijima,
5. objavljivanjem sudskih odluka,
6. objavljivanjem pravnih shvatanja,
7. objavljivanjem godišnje publikacije suda – Informatora o radu suda kao i
8. preko internet prezentacije suda.
Obaveštavanje javnosti o radu suda
U cilju obezbeđivanja objektivnog, pravovremenog i tačnog obaveštavanja javnosti o
radu suda i sudskim postupcima, predsednik, sudije i sudsko osoblje dužni su da obezbede
potrebne uslove, kao i odgovarajući pristup medijima u pogledu aktuelnih informacija i
postupaka koji se odvijaju u sudu, vodeći, pri tom, računa o interesima postupka, o
privatnosti, kao i o bezbednosti učesnika u postupku.
Vreme, mesto i predmet suđenja svakodnevno se objavljuju na vidnom mestu ispred
prostorije u kojoj će se suđenje održati ili na drugi pogodan način.
Sudski postupci su u načelu javni te svi punoletni građani kao i predstavnici medija,
imaju pravo da prisustvuju javnim sednicama veća, raspravama i pretresima. Za suđenje za
koje postoji veće interesovanje javnosti, sudska uprava će obezbediti prostoriju koja može
primiti veći broj lica. Sudsko veće je tada dužno da, po nalogu predsednika, održi suđenje u
toj većoj prostoriji koja je obezbeđena.
Javnost je isključena:
1. u svim krivičnim postupcima prema maloletnicima,
2. u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima.
Sud može u svako doba, po službenoj dužnosti ili po predlogu stranaka, ali uvek po
uzimanju njihovih izjava, isključiti javnost za ceo glavni pretres ili jedan njegov deo, ako to
zahtevaju interesi zaštite morala, zaštite javnog poretka, zaštite nacionalne bezbednosti,
zaštite maloletnika ili zaštite privatnog života učesnika u postupku, ili kada je to, po mišljenju
suda, neophodno s obzirom na posebne okolnosti zbog kojih bi javnost mogla da povredi
interese pravde. Odluku o isključenju javnosti donosi veće rešenjem, koje mora biti
27
obrazloženo i javno objavljeno. Isključenje javnosti ne odnosi se na stranke, oštećenog,
njihove zastupnike i branioca.
10.1. Fotografisanje i snimanje
Fotografisanje, audio i video snimanje u zgradi suda može se obaviti samo uz
prethodno pribavljeno pisano odobrenje predsednika suda, u skladu sa posebnim zakonom.
Fotografisanje, audio i video snimanje na ročištima u cilju javnog prikazivanja snimka
obavlja se po odobrenju predsednika suda, uz prethodno pribavljenu saglasnost predsednika
veća, sudije i pisanog pristanka stranaka i učesnika snimljene radnje. Prilikom davanja
odobrenja za fotografisanje i snimanje vodi se računa o interesovanju javnosti, interesu
postupka, privatnosti i bezbednosti učesnika u postupku.
Fotografisanje i audio i video snimanje u sudnici, nakon pribavljenog odobrenja,
obavlja se pod nadzorom sudije – predsednika veća, na način koji ne remeti tok suđenja i red
u sudnici.
Optička snimanja ne mogu se vršiti na glavnom pretresu, osim kad za pojedini glavni
pretres to odobri predsednik Vrhovnog kasacionog suda. Ako je snimanje na glavnom
pretresu odobreno, veće može iz opravdanih razloga odlučiti da se pojedini delovi glavnog
pretresa ne snimaju (čl. 179. st. 2. ZKP). Navedeni snimci, ne mogu se javno prikazivati bez
pisanog odobrenja stranaka i učesnika snimljene radnje.
Molba ili zahtev za fotografisanje ili snimanje u zgradi Suda podnosi se v.f.
predsednika Apelacionog suda u Nišu, u pisanom obliku, najkasnije dva dana pre zakazanog
suđenja. Odobrenje za fotografisanje i/ili snimanje daje v.f. predsednika suda, takođe u
pisanom obliku.
10.2. Saopštenja za javnost
Informisanje javnosti o radu Apelacionog suda u Nišu ostvaruje se i putem izdavanja
saopštenja za javnost, organizovanjem konferencija za novinare kao i putem nastupa
predsednika suda i portparola u medijima.
10.3. Internet prezentacija suda
Apelacioni sud u Nišu postavio je svoju internet prezentaciju
na adresi:
http://www.ni.ap.sud.rs.Na našoj internet stranici nalaze se podaci o osnivanju suda,
unutrašnjem uređenju i rukovođenju u sudu, sudijama i sudskom osoblju, nadležnosti Suda,
javnosti rada, kontakt telefonima, imejl adresama kao i ostali podaci koji se tiču organizacije i
rada Apelacionog suda u Nišu.
28
11. JAVNE NABAVKE
U 2011. godini bilo je ukupno 3 javne nabavke male vrednosti i sve su realizovane.
29
12. BUDŽET APELACIONIH SUDOVA ZA 2011. GODINU
PREMA ZAKONUO IZMENAMA ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU (,,SL.
GLASNIK RS“, br. 78/2011)
7.3
330
411
412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
481
482
APELACIONI SUDOVI
Sudovi
Plate, dodaci i naknade
zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na
teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja
zaposlenima
Naknade troškova za
zaposlene
Naknade zaposlenima i
ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Dotacije nevladinim
organizacijama
Porezi, obevezne takse i kazne
Izvori finansiranja za funkciju 330:
Prihodi iz budžeta
01
Sopstveni prihodi budžetskih
04
13
Izdaci iz dodatnih
prihoda
Ukupna
sredstva
726.608.000
175.564.000
902.172.000
129.249.000
35.706.000
164.955.000
1.000
3.301.000
3.302.000
1.000
1.000
Izvori finansiranja za glavu 6.5
Prihodi iz budžeta
01
Sopstveni prihodi budžetskih
04
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
2.000
53.001.000
855.870.000
77.300.000
4.600.000
96.500.000
25.700.000
35.450.000
77.302.000
4.602.000
96.501.000
25.701.000
35.451.000
6.400.000
6.400.000
2.000.000
2.002.000
855.870.000
515.518.000
515.518.000
4.000
4.000
515.522.000 1.371.392.000
855.870.000
855.870.000
53.002.000
1.000
855.870.000
korisnika
Neraspoređeni višak prihoda iz
ranijih godina
Svega za glavu 6.5
1.000
1.000
korisnika
Neraspoređeni višak prihoda iz
ranijih godina
Ukupno za funkciju 330
13
Sredstva iz
budžeta
855.870.000
515.518.000
515.518.000
4.000
4.000
515.522.000 1.371.392.000
30
13. PREGLED DODELJENIH APROPRIJACIJA APELACIONOM
SUDU U NIŠU ZAPERIOD 01.01 - 31.12.2011. GODINU
Šifra ekonomske klasifikacije
Šifra izvora finansiranja
421
04
12.000.000
422
04
1.000.000
423
04
3.000.000
425
04
4.000.000
426
04
3.450.000
UKUPNO:
Iznos
23.450.000
31
14. OBRAZAC ZAHTEVA ZA RAZGLEDANJE SPISA
ZAHTEV ZARAZGLEDANJE SPISA
________________________________ sudu
u _______________________________
Molim da mi se dozvoli razgledanje spisa br. _____/_____ a koji se nalazi:
- u pisarnici.
- u arhivi
Podnosilac zahteva:
Ime i prezime ______________________________________________________________________
Lična karta br. _________________________ Advok. leg. br. ________________________________
Svojstvo __________________________________________________________________________
Adresa _________________________________________ Tel. br. ____________________________
Potpis
_________________________________
Razgledanje spisa dozvolio
sudija
_______________________________
Po
odobrenju
sudije
obavestiti
podnosioca
zahteva
da
može
da
izvrši
razgledanje
dana___________________ od___ do___ časova, soba br. ________ uz naplatu takse od din.
__________. koju uplatiti na žiro račun suda br. ________________________________
Spis razgledao podnosilac molbe
dana ________________________________
Referent
_____________________________
Taksa naplaćena - prilog priznanica
32
15. OBRAZAC ZAHTEVA ZA PREPIS I FOTOKOPIRANJE SPISA
ZAHTEV ZA PREPIS I FOTOKOPIRANJE
________________________________ sudu
u ________________________________
MOLBA
Molim da mi se izda prepis - fotokopija iz predmeta br.-----/---, i to sledećih dokumenata:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Datum
Podnosilac molbe
________________________________
________________________________
adresa: ________________________________
telefon: ________________________________
Odobrava sudija
________________________________
Po odobrenju sudije i izvršenom prepisu - fotokopiji, obavestiti podnosioca molbe da dođe u sud , soba
br.
______________
od
do
časova
radi
preuzimanja
traženih
prepisa
fotokopija,
uz naplatu takse u iznosu od ______________ din. koju uplatiti na žiro račun suda
br.___________________________
Prepis - fotokopiju primio
________________________________
Ovlašćeni radnik suda
________________________________
Taksa naplaćena, dokaz priložena priznanica.
33
16. OBRAZAC PRITUŽBE
___________________________________________________________________________________
(naziv i sedište organa na koji se pritužba odnosi)
Članom 8. Zakona o uređenju sudova utvrđeno je pravo stranke i drugog učesnika u sudskom postupku
na pritužbu, kad smatra da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav
nedozvoljen uticaj na njegov tok i ishod.
Podnosilac pritužbe:
___________________________________________________________________________________
(ime i prezime, adresa)
Oznaka i broj sudskog, tužilačkog predmeta:
___________________________________________________________________________________
Svojstvo stranke u tom predmetu (tužilac/tuženi,oštećeni/okrivljeni, predlagač/protivnik predlagača,
poverilac/ dužnik, punomoćnik, zastupnik):
___________________________________________________________________________________
Sadržina pritužbe, predstavke ili urgencije:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Da li ste ranije podnosili pritužbe po istom predmetu i, ako jeste, pod kojim brojem?
___________________________________________________________________________________
Datum: _________________________
Stranka___________________________
34
17. OBRAZAC ZAHTEVA ZA SLOBODAN PRISTUP
INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA
___________________________________________________________________________________
(naziv i sedište organa kome se zahtev upućuje)
ZAHTEV
za pristup informaciji od javnog značaja
Na osnovu člana 15. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni
glasnik RS“, br. 120/04 i 54/07), od gore navedenog organa zahtevam: *
 obaveštenje da li poseduje traženu informaciju;
 uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;
 kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;
 dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju:**
 poštom;
 elektronskom poštom;
 faksom,
 na drugi način:*** _____________________________________________________
Ovaj zahtev se odnosi na sledeće informacije:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(navesti što precizniji opis informacije koja se traži, kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije)
____________________________________
Tražilac informacije / Ime i prezime
U __________________________
____________________________________
adresa
dana _________ 20______ godine
____________________________________
drugi podaci za kontakt
____________________________________
potpis
________________________________________________________
*označiti koja zakonska prava na pristup informacijama želite da ostvarite.
*označiti način dostavljanja kopije dokumenata.
*Kada zahtevate drugi način dostavljanja, obavezno upisati koji način dostavljanja zahtevate.
35
18. OBRAZAC ŽALBE PROTIV ODLUKE ORGANA VLASTI KOJIMJE ODBIJEN
ILI ODBAČEN ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJI
Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Adresa za slanje poštom: Beograd, Nemanjina 22-26
ŽALBA
( _________________________________________________________________
____________________________________________________________ )
(Ime i prezime, odnosno, naziv, adresa i sedište žalioca)
protiv rešenja-zaključka
(________________________________________________________________________)
(naziv organa koji je doneo odluku)
Broj ___________________ od __________________ godine.
Navedenom odlukom organa vlasti (rešenjem, zaključkom, obaveštenjem u pisanoj formi sa
elementima odluke) , suprotno zakonu, odbijen/odbačen je zahtev koji sam podneo/la-uputio/la dana
__________________________ godine i tako mi uskraćeno/onemogućeno ostvarivanje ustavnog i
zakonskog prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Odluku pobijam u celosti, odnosno u
delu kojim
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
jer nije zasnovana na Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.
Na osnovu iznetih razloga, predlažem da Poverenik uvaži moju žalbu, poništi odluku prvostepenog
organa i omogući mi pristup traženoj/im informaciji/ama.
Žalbu podnosim blagovremeno, u zakonskom roku utvrđenom u članu 22. st. 1. Zakona o slobodnom
pristupu informacijama od javnog značaja.
U __________________________
dana _________ 20______ godine
____________________________________
Podnosilac žalbe / Ime i prezime
____________________________________
adresa
____________________________________
drugi podaci za kontakt
____________________________________
potpis
Napomena:
U žalbi se mora navesti odluka koja se pobija (rešenje, zaključak, obaveštenje), naziv organa koji je odluku
doneo, kao i broj i datum odluke. Dovoljno je da žalilac u žalbi navede u kom pogledu je nezadovoljan
odlukom, s tim da žalbu ne mora posebno obrazložiti. Ako žalbu izjavljuje na ovom obrascu, dodatno
obrazloženje može posebno priložiti.
Uz žalbu obavezno priložiti kopiju podnetog zahteva i dokaz o njegovoj predaji/upućivanju organu, kao i
kopiju odluke organa koja se osporava žalbom.
36
19. OBRAZAC ŽALBE KADA ORGAN VLASTI NIJE POSTUPIO /nije postupio u
celosti/ PO ZAHTEVU TRAŽIOCA U ZAKONSKOM ROKU (ćutanje uprave)
Povereniky za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Adresa za slanje poštom: Beograd, Nemanjina 22-26
U skladu sa članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja podnosim:
ŽALBU
protiv
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(navesti naziv organa)
zbog toga što organ vlasti:
nije postupio /nije postupio u celosti/ u zakonskom roku
(podvući zbog čega se izjavljuje žalba)
po mom zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja koji sam podneo tom organu
dana _____________________ godine, a kojim sam tražio/la da mi se, u skladu sa Zakonom o
slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, omogući uvid u dokument/kopiju dokumenta
koji sadrži informacije u vezi sa:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(navesti podatke o zahtevu i informaciji/ama)
Na osnovu iznetog, predlažem da Poverenik uvaži moju žalbu i omogući mi pristup traženoj/im
informaciji/ama.
Kao dokaz, uz žalbu dostavljam kopiju zahteva sa dokazom o predaji organu vlasti.
Napomena: Kod žalbe zbog nepostupanja po zahtevu u celosti, treba priložiti i dobijeni odgovor
organa vlasti.
____________________________________
Podnosilac žalbe / Ime i prezime
U __________________________
____________________________________
adresa
dana _________ 20______ godine
____________________________________
drugi podaci za kontakt
____________________________________
potpis
U_____________, dana _______ 20____ godine
37
20. SEDIŠTE APELACIONOG SUDA U NIŠU - KONTAKTI
(adrese za elektronsku poštu i kontakt telefoni)
Apelacioni sud u Nišu
Niš, ul. Vojvode putnika bb
Telefon: 018/506-801
Faks: 018/282-250
www.ni.ap.sud.rs
e-mail: [email protected]
v.f. Predsednika suda – sudija Novica Stefanović
Telefon: 018/506-801
Sekretar suda – Biljana Mirić (Informacije u vezi s pritužbama stranaka)
Telefon: 018/506-714
Administrativno tehnički sekretar – Marija Nikolić
Telefon: 018/506-801
Faks: 018/282-250
Saradnik za kadrovske i administrativno-tehničke poslove sa porotom
Rodoljub Ristić
Telefon: 018/506-772
Upravitelj sudske pisarnice-Dragan Savić
Telefon: 018/506-735
38
Download

REPUBLIKA SRBIJA APELACIONI SUD U NIŠU