PREKRŠAJNI APELACIONI SUD
PRAVILNIK
O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I
SISTEMATIZACIJI
RADNIH MESTA U PREKRŠAJNOM
APELACIONOM SUDU
Beograd, decembar 2013. godine
REPUBLIKA SRBIJA
PREKRŠAJNI APELACIONI SUD
I Su.br. 9/13-1050
Dana: 20.12.2013. godine.
ul. Timočka br. 15.
BEOGRAD
Na osnovu čl. 51 i 57 st. 2 Zakona o uređenju sudova ("Sl. glasnik Republike
Srbije" br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11 i 101/13), čl. 1, 2, 46 i 170
Zakona o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS“ br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07,
67/07, 116/08 i 104/09), čl. 1, 4 i 40 Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za
opis radnih mesta državnih službenika ("Sl. glasnik RS" br. 117/05, 108/08, 109/09,
95/10 i 117/12), čl. 1 i 3 Uredbe o razvrstavanju radnih mesta nameštenika ("Sl.
glasnik RS" br. 5/06 i 30/06), Pravilnika o pravosudnoj straži ("Sl. glasnik RS" br.
91/05, 107/05, 104/06 i 33/11), Pravilnika o merilima za određivanje broja sudskog
osoblja u sudovima ("Sl. glasnik RS" br. 72/09 i 79/09) i čl. 1 st. 1, čl. 6 st. 3 Sudskog
poslovnika ("Sl. glasnik RS" br. 110/09, 70/11 i 19/12) predsednik Višeg prekršajnog
suda donosi dana 20.12.2013. godine
PRAVILNIK
O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI
RADNIH MESTA U PREKRŠAJNOM APELACIONOM
SUDU
I OPŠTE ODREDBE
Član 1
Ovim Pravilnikom uređuje se:
- unutrašnje uređenje Prekršajnog apelacionog suda i
- sistematizacija radnih mesta: ukupan broj radnih mesta sa nazivima,
opisima radnih mesta (poslova), uslovima za rad, potreban broj
zaposlenih (državnih službenika i nameštenika) za svako radno mesto,
kao i zvanja državnih službenika, odnosno vrste nameštenika.
Član 2
Poslove na radnim mestima utvrđenim ovim Pravilnikom obavlja sudsko
osoblje.
Sudsko osoblje čine sudijski pomoćnici, državni službenici i nameštenici
zaposleni na administrativnim, tehničkim, računovodstvenim, informacionim i ostalim
pratećim poslovima značajnim za sudsku vlast.
II UNUTRAŠNJE UREĐENJE
Član Z
U Prekršajnom apelacionom sudu u cilju uspešnog i efikasnog obavljanja
poslova i zadataka iz nadležnosti Suda, a prema obimu i prirodi poslova, obrazuju se
organizacione jedinice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
sudska odeljenja,
sekretarijat,
sudska pisarnica,
služba za informacione tehnologije,
služba za materijalno finansijske poslove,
daktilobiro,
tehnička služba.
Član 4
Sudska odeljenja
Sudsko odeljenje može da se obrazuje Godišnjim rasporedom poslova za svaku
oblast prava iz nadležnosti Prekršajnog apelacionog suda shodno zakonu.
Sudsko odeljenje čini više sudskih veća koja postupaju u istoj pravnoj oblasti ,
a njihov broj i sastav utvrđuje se Godišnjim rasporedom poslova.
Prekršajni apelacioni sud, pored odeljenja koja se mogu obrazovati Godišnjim
rasporedom poslova, ima i Odeljenje sudske prakse.
Godišnjim rasporedom poslova određuju se predsednici sudskih odeljenja i
veća KOJI se staraju da se poslovi u odeljenju obavljaju blagovremeno, uredno i
jednoobrazno.
U sudskim odeljenjima obavljaju se poslovi sudijskih pomoćnika. Sudijski
pomoćnici pomažu sudiji, izrađuju nacrte sudskih odluka, proučavaju pravna pitanja,
sudsku praksu i pravnu literaturu, izrađuju nacrte pravnih shvatanja, usvojena pravna
shvatanja pripremaju za objavljivanje i samostalno ili uz nadzor i uputstva sudije vrše
poslove određene zakonom i Sudskim poslovnikom.
Član 5
Sekretarijat
Sekretarijat pomaže predsedniku Suda u poslovima sudske uprave i vrši druge
poslove KOJI su mu zakonima i Sudskim poslovnikom stavljeni u delokrug.
Član 6
Sudska pisarnica
U Sudskoj pisarnici obavljaju se administrativni i tehnički poslovi vezani za rad
sudija, sudskih odeljenja i sudske uprave koji prema Sudskom poslovniku ulaze u
delokrug rada pisarnice Suda.
U okviru Sudske pisarnice obrazuju se sledeći odseci: Odsek pisarnice i Odsek
automatske obrade podataka (AOP).
Odsek pisarnice obavlja poslove prijema i ekspedicije, poslove raspodele
predmeta sudijama, poslove otpremanja i dostave pošte i poslove arhiviranja predmeta.
Odsek automatske obrade podataka obavlja poslove računarskog vođenja
evidencija i poslova pisarnice i izrade izveštaja o radu Prekršajnog apelacionog suda.
Član 7
Služba za informacione tehnologije
U Službi za informacione tehnologije obavljaju se poslovi implementiranja i
održavanja informacionog sistema Suda u skladu sa zakonom i Sudskim poslovnikom.
Član 8
Služba za materijalno finansijske poslove
Služba za materijalno finansijske poslove obavlja poslove finansijsko
materijalnog poslovanja i vođenja budžetskog knjigovodstva u skladu sa zakonom i
Sudskim poslovnikom.
Član 9
Daktilobiro
U daktilobirou obavljaju se poslovi kucanja sudskih odluka i drugih tekstova,
vršenja prepisa, staranja o čuvanju i prenosu podataka i dostupnosti kucanog
materijala, sravnjivanje tekstova i ostali poslovi iz nadležnosti ove službe.
Član 10
Tehnička služba
U tehničkoj službi obavljaju se poslovi obezbeđenja lica i zgrade Suda,
održavanje zgrade i higijene u zgradi Suda, poslovi na službenom prevozu lica i slični
poslovi.
III SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA
Član 11
Odlukom o broju sudija u sudovima, Visokog saveta sudstva („Sl. Glasnik“ br.
43/09... i 80/13) određeno je da Prekršajni apelacioni sud ima predsednika i 64 sudije,
što se ovim Pravilnikom samo konstatuje.
Sedište Prekršajnog apelacionog suda je u Beogradu, a odeljenja Suda su:
Odeljenje u Kragujevcu, Odeljenje u Nišu i Odeljenje u Novom Sadu.
Član 12
Rad Prekršajnog apelacionog suda, u skladu sa Zakonom o uređenju sudova,
Sudskim poslovnikom i Zakonom o državnim službenicima, organizuje predsednik
Suda, KOJI predstavlja Sud, rukovodi sudskom upravom, ostvaruje stalni uvid u rad
Suda kao celine i preduzima mere za pravilno, blagovremeno i efikasno obavljanje
poslova u Sudu.
Član 13
Predsednik odeljenja Prekršajnog apelacionog suda
Predsednik odeljenja Prekršajnog apelacionog suda:
- rukovodi radom odeljenja i organizuje rad odeljenja u skladu sa
nalozima predsednika Suda i Godišnjim rasporedom poslova u
Prekršajnom apelacionom sudu,
- prati ekspeditivnosti i ažurnost sudija i zaposlenih u odeljenju,
- preduzima mere za uredno i blagovremeno obavljanje poslova,
- redovno izveštava predsednika o stanju poslova u odeljenju i o
potrebnim merama za uredno i blagovremeno obavljanje poslova.
Svako odeljenje Prekršajnog apelacionog suda ima po jednog predsednika iz
reda sudija odeljenja.
Član 14
Za obavljanje poslova iz delokruga Suda utvrđuju se 35 radnih mesta i
sistematizuje 206 zaposlenih.
SUDSKA ODELJENJA
Za obavljanje poslova u sudećim većima i sudskim odeljenjima utvrđuju se
sledeća radna mesta sudijskih pomoćnika:
Sudski savetnik
Viši sudijski saradnik
Sudijski saradnik
1. Sudski savetnik
Opis radnog mesta:
- obavlja najsloženije poslove za sudiju, veće ili sudsko odeljenje,
- prisustvuje sednicama veća i po nalogu predsednika veća vodi zapisnik i
evidenciju o radu veća, sređuje, raspisuje i organizuje dostavljanje određenih pismena
po nalogu predsednika veća,
- pomaže sudiji u radu, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u
pojedinačnim predmetima, samostalno izrađuje nacrte sudskih odluka i priprema
pravne stavove, pregleda odluke sudskog veća i vrši nadzor nad primenom usvojenih
pravnih stavova,
- samostalno ili po uputstvima rukovodioca sudske prakse ili predsednika
sudskog odeljenja izrađuje sentence o zauzetim pravnim stavovima na sednici sudskog
odeljenja i učestvuje u obradi materijala KOJI se odnose na pravna pitanja iz sudske
prakse,
- priprema informacije i druge materijale za sednice sudskog odeljenja i stara se
o izvršenju donetih zaključaka,
- prikuplja i sistematizuje pravna shvatanja i načelna pravna mišljenja,
- obavlja i druge poslove po nalogu predsednika Suda, predsednika odeljenja
Suda i predsednika odeljenja sudske prakse.
Uslovi:
Broj izvršilaca
Zvanje:
Visoka stručna sprema, pravni fakultet, položen pravosudni ispit,
najmanje šest godina radnog iskustva u pravnoj struci posle
položenog pravosudnog ispita.
38
viši savetnik.
2. Viši sudijski saradnik
Opis radnog mesta:
- pomaže sudiji u radu i priprema predmete za referisanje,
- izrađuje nacrte jednostavnijih sudskih odluka i priprema pravne stavove,
- učestvuje u razmatranju i obradi spornih pravnih pitanja,
- priprema referate za stručne sastanke i savetovanja,
- prisustvuje sednicama veća i po nalogu predsednika veća vodi zapisnik i
evidenciju o radu veća, sređuje, raspisuje i organizuje dostavljanje
određenih pismena po nalogu predsednika veća
- obavlja i druge poslove po nalogu predsednika Suda, predsednika
odeljenja Suda i predsednika veća.
Visoka stručna sprema, pravni fakultet, položen pravosudni ispit,
najmanje dve godine radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog
pravosudnog ispita.
Broj izvršilaca
25.
Zvanje:
samostalni savetnik.
Uslovi:
3. Sudijski saradnik
Opis radnog mesta:
- pomaže sudiji u radu,
- proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u jednostavnijim
predmetima,
- izrađuje nacrte jednostavnijih sudskih odluka i prirpema pravne
stavove,
- prisustvuje sednicama veća i po nalogu predsednika veća vodi zapisnik i
evidenciju o radu veća, sređuje, raspisuje i organizuje dostavljanje
određenih pismena po nalogu predsednika veća
- obavlja i druge poslove po nalogu predsednika suda, predsednka
odeljenja Suda i predsednika veća.
Uslovi:
Visoka stručna sprema, pravni fakultet, položen pravosudni ispit.
Broj izvršilaca
6.
Zvanje:
savetnik.
SEKRETARIJAT SUDA
Za obavljanje poslova u Sekretarijatu Suda utvrđuju se sledeća radna mesta:
upravitelj Suda,
sekretar Suda,
portparol Suda,
administrativno tehnički sekretar,
personalni referent,
zapisničar u Sekretarijatu.
4. Upravitelj Suda
Opis radnog mesta:
pomaže predsedniku Suda u poslovima sudske uprave,
rukovodi delom Sekretarijata iz poslova svoje nadležnosti,
priprema predlog budžeta, praćenja i izvršenja budžeta i upravlja
sredstvima iz budžeta donacija,
priprema nacrt plana javnih nabavki,
stara se o nabavci osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog
materijala,
stara se o zakonitom radu komisija za javne nabavke,
upravlja objektima koje Sud koristi i obezbeđuje prostorije za rad Suda,
stara se o sprovođenju mera bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu,
koordiniše rad odeljenja Prekršajnog apelacionog suda i organizacionih
jedinica Suda,
sarađuje sa drugim državnim organima, organizacijama i donatorima,
analizira statističke podatke i izveštaje o radu Suda,
prati potrebe za organizovanjem seminara za zaposlene i predlaže
učešća zaposlenih prema potrebama i finansijskim mogućnostima Suda,
vrši i druge poslove po nalogu predsednika suda.
Uslovi:
Visoka stručna sprema (diplomirani ekonomista, pravnik,
mendžer i sl) položen stručni ispit za rad u državnim organima,
najmanje sedam godina radnog iskustva u struci, poznavanje
najmanje jednog svetskog jezika i poznavanje rada na računaru.
Broj izvršilaca
1
Zvanje:
viši savetnik.
5. Sekretar Suda
Opis radnog mesta:
pomaže predsedniku Suda u poslovima sudske uprave,
rukovodi delom Sekretarijata iz poslova svoje nadležnosti
ostvaruje saradnju sa predstavnicima izvršne i zakonodavne
vlasti,
priprema nacrte opštih akata koje donosi predsednik Suda,
priprema nacrt Godišnjeg rasporeda poslova,
obavlja poslove u vezi personalnih i statusnih pitanja sudija i zaposlenih
u Sudu i u vezi sa ostvarivanjem prava po osnovu rada,
priprema plan godišnjih odmora,
priprema i dostavlja podatke o kadrovskoj evidenciji nadležnim
organima,
priprema nacrte odluka, sporazuma, rešenja i ugovora iz oblasti radnog
prava u Sudu,
obavlja poslove u vezi disciplinske i materijalne odgovornosti
zaposlenih
vrši i druge poslove po nalogu predsednika Suda.
Uslovi:
Visoka stručna sprema, pravni fakultet, položen pravosudni
ispit, najmanje sedam godina radnog iskustva u pravnoj struci.
Broj izvršilaca
1
Zvanje:
viši savetnik.
6. Portparol Suda
Opis radnog mesta:
preko dnevne štampe i drugih sredstava javnog informisanja prati
informacije od javnog značaja za pravosuđe, vrši njihovu analizu i obaveštava
predsednika Suda o tome, a po potrebi i sednicu svih sudija,
po nalogu predsednika Suda organizuje konferenciju za novinare i
sredstvima javnog informisanja daje usmene ili pismene odgovore u vezi predmeta ili
drugih pitanja, kod KOJIH je zbog njihovog opšteg značaja interes javnosti pojačan,
izrađuje i ažurira Informator o radu Prekršajnog apelacionog suda
priprema obaveštenja za javnost,
po nalogu predsednika Suda kontaktira sa međunarodnim
organizacijama, Vladom, Narodnom skupštinom, ministarstvima i nevladinim
organizacijama,
obavlja i druge poslove po nalogu predsednika Suda.
Uslovi:
Visoka stručna sprema, pravni fakultet, fakultet političkih nauka,
filološki, filozofski fakultet ili fakultet za menadžment, aktivno znanje engleskog
jezika, poznavanje rada na računaru, položen državni stručni ispit i poznavanje
principa, metoda rada i najboljih primera iz prakse koji se stiče radnim iskustvom od
najmanje pet godina.
Broj izvršilaca
1
Zvanje:
samostalni savetnik.
7. Administrativno tehnički sekretar
Opis radnog mesta:
obavlja administrativno tehničke poslove za potrebe predsednika Suda,
upravitelja, sekretara i predsednika odeljenja Suda,
vodi jednostavniju pismenu korespodenciju za predsednika Suda sa
predstavnicima drugih državnih organa i sudova, vladinih i nevladinih organizacija,
prijem i otpremanje pošte, administrativne poslove u Sekretarijatu i
odeljenjima Prekršajnog apelacionog suda,
- priprema materijal za sastanke koje održava predsednik Suda, uspostavljanje
telefonskih veza i prenos primljenih informacija i obaveštenja i drugi slični poslovi,
- vodi upisnike sudske uprave,
- vodi evidenciju o kretanju predmeta za potrebe Sekretarijata i odeljenja
Prekršajnog apelacionog suda,
obavlja i druge poslove po nalogu predsednika Suda, predsednika
odeljenja Suda, upravitelja Suda i sekretara Suda.
Uslovi:
Broj izvršilaca
Srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju društvenog,
prirodnog ili tehničkog smera, položen državni stručni ispit i
najmanje dve godine radnog iskustva u struci.
4
Zvanje:
referent.
8. Personalni referent
Opis radnog mesta:
vođenje ličnog lista sudija i zaposlenih,
vođenje personalnih dosijea zaposlenih i sudija,
obavljanje tehničkih poslova oko prijave, odjave i promene stanja
zaposlenih,
vođenje evidencije o prisustvu na radu, bolovanjima i odsustvima,
vođenje personalne arhive,
sprovođenje konkursa za prijem u radni odnos,
vođenje matične knjige zaposlenih,
obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Suda.
Uslovi:
Broj izvršilaca
Zvanje:
Srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju društvenog,
prirodnog ili tehničkog smera, položen državni stručni ispit i
najmanje dve godine radnog iskustva u struci.
2
referent.
9. Zapisničar u sekretarijatu Suda
Opis radnog mesta:
- Vrši unos tekstova, njihovu ispravku i usklađivanje do konačne verzije za
potrebe sekretarijata Suda,
- kuca po diktatu akte sekretarijata Suda,
- prekucava rukopise i štampani tekst
- izrađuje tabele,
- vrši kontrolu tačnosti i ispravnosti otkucanog materijala,
- stara se o kvalitetu, savremenom oblikovanju i štampanju teksta,
- vodi dnevnu evidenciju o svom radu,
- obavlja i druge poslove predviđene Sudskim poslovnikom i poslove po
nalogu predsednika, upravitelja i sekretara Suda.
Uslovi: srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju društvenog, prirodnog
i tehničkog smera, položen državni stručni ispit, položen ispit za daktilografe
prve A ili prve B klase, najmanje dve godine radnog iskustva i poznavanje rada
na računaru.
Broj izvršilaca: 1.
Zvanje: referent
SUDSKA PISARNICA
Za obavljanje poslova u Sudskoj pisarnici, sa odsecima pisarnice i automatske
obrade podataka (AOP), utvrđuju se sledeća radna mesta:
upravitelj pisarnice,
Odsek pisarnice:
šef odseka pisarnice
radno mesto za prijem i overu,
radno mesto za ekspediciju,
arhivar,
radno mesto za administrativnotehničke poslove u pisarnici
Odsek automatske obrade podatka:
Šef odseka AOP
upisničar AOP
10. Upravitelj pisarnice
Opis radnog mesta:
rukovodi
efikasan i ažuran rad,
-
Sudskom
pisarnicom
i
odgovoran
je
za
pravilan,
koordinira i kontroliše rad šefa odseka pisarnice i vodećeg operatera
AOP,
obavlja službenu prepisku sa učesnicima u sudskom postupku,
po potrebi prima stranke i daje informacije u vezi predmeta,
overava otpravke i prepise sudskih odluka,
sačinjava mesečne izveštaje o nerešenim predmetima i druge
potrebne izveštaje,
vodi evidenciju o ostvarenim rezultatima rada, prisustvu na radu i
godišnjim odmorima zaposlenih u sudskoj pisarnici i dostavlja te podatke licu
zaduženom za personalne poslove,
obavlja i druge poslove predviđene Sudskim poslovnikom i poslove po
nalogu predsednika, upravitelja i sekretara Suda.
Uslovi:
Broj izvršilaca
Zvanje:
Viša stručna sprema društvenog smera, položen državni stručni
ispit i najmanje tri godine radnog iskustva u struci.
1
saradnik.
11. Šef odseka pisarnice
Opis radnog mesta:
rukovodi Odsekom i odgovoran je za pravilan, efikasan i ažuran
rad,
preuzima primljene predmete, razvrstava predmete po vrstama upisnika
i raspoređuje ih sudijama,
organizuje rad ekspedicije radi blagovremenog postupanja po
podnescima,
vrši kontrolu predmeta za arhiviranje,
priprema propratne akte i obaveštenja vezana za rad sudske pisarnice
iz materije u KOJOJ radi,
daje obaveštenja strankama o kretanju predmeta,
obavlja i druge poslove predviđene Sudskim poslovnikom i poslove po
nalogu upravitelja pisarnice, predsednika, predsednika odeljenja Suda, upravitelja i
sekretara Suda.
Uslovi:
Srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju društvenog,
prirodnog ili tehničkog smera, položen državni stručni ispit i
najmanje dve godine radnog iskustva u struci.
Broj izvršilaca
1
Zvanje:
referent.
12. Radno mesto za prijem i overu
Opis radnog mesta:
prima sva pismena upućena Sudu,
otvara, pregleda i razvrstava primljena pismena,
stavlja i popunjava otisak prijemnog pečata,
uvodi pismena u dostavne knjige i stara se o urednom i
blagovremenom dostavljanju predmeta u dalji rad,
obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja pisarnice, predsednika,
predsednika odeljenja Suda, upravitelja i sekretara Suda.
Uslovi:
Srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju društvenog,
prirodnog ili tehničkog smera, položen državni stručni ispit i
najmanje dve godine radnog iskustva u struci.
Broj izvršilaca
4
Zvanje:
referent.
13. Upisničar
Opis radnog mesta:
- formira spise predmeta i združuje predmetne podneske,
- zavodi i razvodi predmete kroz odgovarajući upisnik,
- vodi odgovarajuće imenike i pomoćne knjige,
obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja pisarnice, predsednika,
predsednika odeljenja Suda, upravitelja i sekretara Suda.
Uslovi:
Srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju društvenog,
prirodnog ili tehničkog smera, položen državni stručni ispit i
najmanje dve godine radnog iskustva u struci.
Broj izvršilaca
Zvanje:
12
referent.
14. Radno mesto za ekspediciju
Opis radnog mesta:
- vrši pripremu pismena i paketa za otpremu,
otprema pismena i pakete poštanskoj i dostavnoj službi,
vodi odgovarajuće pomoćne knjige (knjiga preporuka, dostavne
knjige i sl.),
vrši povraćaj pogrešno primljene pošte,
obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja pisarnice, predsednika,
predsednika odeljenja Suda, upravitelja i sekretara Suda.
Uslovi:
Srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju društvenog,
prirodnog ili tehničkog smera, položen državni stručni ispit i
najmanje dve godine radnog iskustva u struci.
Broj izvršilaca
4
Zvanje:
referent.
15. Arhivar
Opis radnog mesta:
- arhivira završene predmete,
prati rokove čuvanja arhiviranih predmeta,
- prati uništavanje arhivske građe,
priprema predmete za izručivanje arhivske građe,
izdaje arhivirane predmete na zahtev ovlašćenih lica i vodi
odgovarajuću evidenciju o tome,
obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja pisarnice, predsednika,
predsednika odeljenja Suda, upravitelja i sekretara Suda.
Uslovi:
Broj izvršilaca
Zvanje:
Srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju društvenog,
prirodnog ili tehničkog smera, položen državni stručni ispit i
najmanje dve godine radnog iskustva u struci.
4
referent.
16. Radno mesto za administrativno tehničke poslove u pisarnici
Opis radnog mesta:
- obrađuje rešene predmete i dostavlja ih na ekspediciju,
- stara se o naplati sudske takse,
- vodi interene knjige o dostavljanju predmeta sudećim većima,
- vrši pripremu predmeta za arhiviranje,
evidentira predmete predstavki i pritužbi kroz odgovarajući upisnik,
vrši ekspediciju dopisa sudovima i strankama,
obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja pisarnice, predsednika,
predsednika odeljenja Suda, upravitelja i sekretara Suda.
Uslovi:
Srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju društvenog,
prirodnog ili tehničkog smera, položen državni stručni ispit i
najmanje dve godine radnog iskustva u struci.
Broj izvršilaca
4
Zvanje:
referent.
17. Šef odseka automatske obrade podataka (AOP)
Opis radnog mesta:
rukovodi Odsekom i odgovoran je za pravilan, efikasan i ažuran
rad,
raspoređuje predmete i kontroliše njihovo kretanje kroz Odsek,
kontroliše ispravnost unetih podataka,
obučava referente u korišćenju aplikacije,
obavlja i druge poslove predviđene Sudskim poslovnikom i poslove po
nalogu upravitelja pisarnice, predsednika, upravitelja i sekretara Suda.
Uslovi:
Srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju društvenog,
prirodnog ili tehničkog smera, položen državni stručni ispit i
najmanje dve godine radnog iskustva u struci.
Broj izvršilaca
1
Zvanje:
referent.
18. Upisničar AOP
Opis radnog mesta:
unosi podatke u računar,
odgovara za tačnost unetih podatka,
obavlja i druge poslove predviđene Sudskim poslovnikom i poslove po
nalogu šefa Odseka AOP, upravitelja pisarnice, predsednika, predsednika odeljenja
Suda, upravitelja i sekretara Suda.
Uslovi:
Srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju društvenog,
prirodnog ili tehničkog smera, položen državni stručni ispit i
najmanje dve godine radnog iskustva u struci.
Broj izvršilaca
3
Zvanje:
referent.
SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Za obavljanje poslova u Službi za informacione tehnologije utvrđuju se sledeća
radna mesta:
sistem administrator,
tehničar za IT podršku
19. Sistem administrator
Opis radnog mesta:
rukovodi radom Službe,
planira razvoj informacionog sistema u Sudu,
planira i učestvuje u nabavci opreme i softvera za informacioni sistem,
instalira, vrši konfiguraciju i administriranje operativnog sistema,
planira,
vrši
instalaciju,
analizira
i
održava
mrežu
antivirusni softver i Firewall sistem,
planira, projektuje pripremu, izrađuje i održava internet prezentaciju,
učestvuje u projektima, radnim grupama i mešovitim komisijama
vezanim za razvoj informacionih komunikacionih i drugih tehničkih sistema za potrebe
Suda,
vrši instalaciju i održavanje sistemskih i aplikativnih softvera,
vrši neposrednu podršku korisnicima u primeni i radu na
informacionom sistemu,
obavlja i druge poslove po nalogu predsednika, upravitelja i sekretara
Suda.
Uslovi:
Visoka stručna sprema, elektrotehnički prirodno
matematički,
fakultet organizacionih nauka,
ili ekonomski fakultet
informatičkog smera, najmanje tri godine radnog iskustva u struci,
položen državni stručni ispit, aktivno znanje engleskog jezika.
Broj izvršilaca
2
Zvanje:
savetnik.
20. Tehničar za IT podršku
Opis radnog mesta:
vrši instaliranje i održavanje sistemskog i komunikacionog softvera,
računarskih mreža, računara, štampača i druge periferne opreme,
vrši instaliranje i održavanje aktivne i pasivne komunkacione opreme,
vrši administraciju LAN mreže u Sudu,
vrši osnovno upoznavanje korisnika sa načinom rada pomoću
računara i priključenje na Internet,
vrši antivirusnu zaštitu,
vrši
dokumentacione
poslove
i
poslove
evidencije
informatičkih resursa,
vrši praćenje i snimanje opšte sednice sudija,
obavlja i druge poslove po nalogu predsednika suda,
sistem
administratora, predsednika odeljenja upravitelja i sekretara Suda.
Uslovi:
Srednja
stručna sprema elektrotehničkog, informatičkog
ili mašinskog smera, poznavanje rada na računaru, položen
državni stručni ispit, najmanje dve godine radnog iskustva u
Broj izvršilaca
Zvanje:
struci.
2
referent.
SLUŽBA ZA MATERIJALNO FINANSIJSKE POSLOVE
Za obavljanje poslova u Službi za materijalno finansijske poslove, utvrđuju se
sledeća radna mesta:
Šef službe za materijalno finansijske poslove
samostalni analitičar za materijalno finansijske poslove
finansijski likvidator,
finansijski analitičar,
materijalni knjigovođa,
službenik za obračun zarada.
21. Šef službe za materijalno finansijske poslove
Opis radnog mesta:
- Rukovodi i planira rad Službe, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad
državnih službenika u Službi,
- Prati i vrši kontrolu nad zakonitom, namenskom i ekonomičnom upotrebom
sredstava Suda
- Prati računovodstvene propise, zakonske propise iz oblasti zarada, naknada
zarada i drugih primanja, poreza i doprinosa i ostalih propisa od značaja za poslovanje
Suda i stara se o njihovoj pravilnoj i zakonitoj primeni
- Odgovoran je za blagovremenu i pravilnu izradu predloga finansijskog plana,
završnog računa i ostalih finansijskih izveštaja Suda
- Obavlja studijsko-analitičke poslove iz oblasti materijalno-finansijskog
poslovanja Suda
- Priprema kao ovlašćeno lice sva finansijska dokumenta
- Kontroliše usaglašenost knjigovodstvenog stanja glavne knjige Trezora sa
pomoćnim evidencijama Suda
- Prati i kontroliše realizaciju budžeta u skladu sa odobrenim aproprijacijama i
mesečnim kvotama Suda
- Kontroliše realizaciju ugovora zaključenih za potrebe Suda
- Izrađuje godišnje i periodične izveštaje o izvršenju budžeta Suda
-Vrši kontrolu zakonitosti, računovodstvene ispravnosti i verodostojnosti
računovodstvene dokumentacije koju overava
- Overava dokumentaciju za preuzete obaveze i plaćanja u sistemu Uprave za
trezor
- Učestvuje u pripremi Nacrta godišnjeg plana javnih nabavki Suda u skladu sa
Finansijskim planom Suda
- Vrši proveru i overavanje elektronskih poreskih prijava poreza po odbitku
kvalifikovanim elektronskim potpisom
- Sarađuje i koordinira rad sa drugim unutrašnjim jedinicama u Sudu i drugim
organima u okviru svojih nadležnosti kao što su Visoki savet sudstva, Ministarstvo
pravde, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Uprava za trezor, Republički zavod za
statistiku i drugi.
- Obavlja i druge poslove po nalogu predsednika i upravitelja Suda.
Visoka stručna sprema, ekonomskog smera, najmanje tri godine
radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada
na računaru.
Broj izvršilaca
1
Zvanje:
savetnik.
Uslovi:
22. Samostalni analitičar za materijalno finansijske poslove
Opis radnog mesta:
- Učestvuje u poslovima izrade finansijskog plana i mesečnih cikličnih
finansijskih planova rashoda i prihoda Suda
- Prati realizaciju finansijskog plana Suda
- Učestvuje u pripremi i usaglašavanju podataka za periodične i godišnje
izveštaje o izvršenju budžeta
- Priprema završni račun Suda
- Priprema analizu i izveštaje u vezi ostvarenja budžetskih prihoda i
rashoda Suda
- Prati računovodstvene propise, zakonske propise iz oblasti zarada,
naknada zarada i drugih primanja, poreza i doprinosa i ostalih propisa od
značaja za poslovanje Suda i stara se o njihovoj pravilnoj i zakonitoj
primeni
- Sastavlja finansijske izveštaje o izvršenju budžeta
- Kontroliše usaglašenost knjigovodstvenog stanja glavne knjige Trezora
sa pomoćnim evidencijama Suda
- Kontrola, obrada i overa naloga za plaćanje u saglasnosti sa finansijskim
planom na dnevnom nivou kroz pomoćnu evidenciju i sistem Uprave za
trezor
- Vrši proveru i overavanje elektronskih poreskih prijava poreza po
odbitku kvalifikovanim elektronskim potpisom
- Zamenjuje šefa Službe za materijalno-finansijske poslove u njegovoj
odsutnosti
- Obavlja i druge poslove po nalogu predsednika Suda, upravitelja i šefa
Službe za materijalno-finansijske poslove Suda
Uslovi:
Visoka stručna sprema, ekonomskog smera, najmanje pet godine
radnog iskustva u državnim organima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada
na računaru.
Broj izvršilaca
Zvanje:
1
mlađi savetnik.
23. Finansijski likvidator
Opis radnog mesta:
- Vrši formalnu i matematičku kontrolu knjigovodstvenih isprava i
prosleđuje ih na dalju obradu
- Vrši kontrolu i obračun putnih naloga, dnevnica i putnih troškova u
programu Pomoćne knjige, priprema zahteve za preuzete obaveze i vrši
njihov prenos u program Trezora
- Vrši obračun naknade za smeštaj izabranih i postavljenih lica i naknade
za odvojeni život od porodice u programu Pomoćne knjige, priprema
zahteve za preuzete obaveze i njihov prenos u program Trezora
- Vrši obračun po ugovoru o delu u programu Pomoćne knjige, priprema
zahteve za preuzete obaveze i njihov prenos u program Trezora
- Priprema i druge zahteve preuzetih obaveza u programu Pomoćne knjige
i vrši njihov prenos u program Trezora,
- Vrši izradu potvrda o isplaćenim dnevnicama zaposlenima
- Vrši izradu elektronskih poreskih prijava za dnevnice, naknade za
smeštaj izabranih i postavljenih lica, naknade za odvojeni život od
porodice i ugovora o delu.
- Prati propise iz oblasti drugih primanja i naknada i stara se o njihovoj
pravilnoj i zakonitoj primeni.
- Izrađuje rešenja o rasporedu sredstava i dostavlja ih na overu.
- Obavlja i druge poslove po nalogu predsednika Suda, šefa službe za
materijalno-finansijske poslove i upravitelja Suda.
Uslovi:
Srednja stručna sprema ekonomskog
smera,
položen
državni
stručni ispit, najmanje dve godine radnog iskustva u struci i
poznavanje rada na računaru
Broj izvršilaca
1
Zvanje:
referent.
24. Finansijski analitičar
Opis radnog mesta:
- Vodi evidenciju preuzetih obaveza Suda kroz pomoćnu evidenciju
Knjiga računa
- Vrši obračun naknade za prevoz zaposlenih i sastavlja dokumentaciju za
Upravi za trezor
- Vodi evidencije o utrošku goriva i pravdanju utroška od strane vozača
- Priprema podatake za Registar zaposlenih i slanje izveštaja Ministarstvu
finansija
- Sastavlja mesečni izveštaj o strukturi sudijske osnovice za platu u skladu
sa Zakonom o budžetu Repunblike Srbije za tekuću godinu
-
Učestvuje u kontroli usaglašenosti knjigovodstvenog stanja Glavne
knjige Trezora sa pomoćnim evidencijama Suda
Učestvuje u proveri elektronskih poreskih prijava poreza po odbitku
Učestvuje u izradi i prosleđivanju Potvrda o plaćenim porezima i
doprinosima po odbitku
Obavlja i poslove obračuna dnevnica i putnih troškova
Priprema zahteve preuzetih obaveza u programu Pomoćne knjige i vrši
njihov prenos u program Trezora
Izrađuje rešenja o rasporedu sredstava budžeta Republike Srbije i
dostavlja ih na overu.
Obavlja i druge poslove po nalogu predsednika Suda, šefa službe za
materijalno-finansijske poslove i upravitelja Suda.
Srednja stručna sprema ekonomskog smera,
položen
državni
stručni ispit, najmanje dve godine radnog iskustva u
struci i poznavanje rada na računaru
Broj izvršilaca
1
Zvanje:
referent.
Uslovi:
25. Materijalni knjigovođa
Opis radnog mesta:
- Vodi pomoćnu evidenciju za kancelarijski materijal i inventar kroz
program Materijalno knjigovodstvo i izrađuje periodične izveštaje o
utrošku kancelarijskog materijala i inventara
- Vrši usaglašavanje stvarnog stanja kancelarijskog materijala i inventara
po popisu sa knjigovodstvenim stanjem na kraju budžetske godine sa
stanjem na dan 31.12. tekuće godine
- Vodi pomoćnu evidenciju imovine Suda kroz program Osnovna sredstva
- Vrši razvrstavanje novonabavljenih osnovnih sredstava po
amortizacionim grupama
- Vrši obračun i kontrolu godišnje amortizacije osnovnih sredstava
- Vrši usaglašavanje stvarnog stanja imovine po popisu sa
knjigovodstvenim stanjem na kraju budžetske godine sa stanjem na dan
31.12 tekuće godine
- Vodi evidenciju rashoda iz kategorije stalnih troškova Suda
- Sastavlja sve tabelarne preglede koji se koriste za izradu raznih izveštaja
u odseku za materijalno-finansijske poslove
- Vodi evidenciju o prisutnosti na radu za zaposlene u odseku za
materijalno-finansijske poslove
- Vodi dnevnik i Glavnu knjigu sindikalne organizacije Suda
- Učestvuje u pripremi završnog računa za sindikalnu organizaciju Suda
- Obavlja i druge poslove po nalogu predsednika Suda, šefa službe za
materijalno-finansijske poslove i upravitelja Suda.
Uslovi: Srednja stručna sprema ekonomskog
smera,
položen
državni
stručni ispit, najmanje dve godine radnog iskustva u struci i
poznavanje rada na računaru
Broj izvršilaca
1
Zvanje:
referent.
26. Obračunski radnik zarada
Opis radnog mesta:
- Vrši pripremu podataka za obračun zarada, naknada zarada i drugih
primanja koji se prosleđuju Upravi za trezor radi obračuna
- Vrši kontrolu obračunatih zarada , naknada zarada i drugih primanja po
izvršenom obračunu od strane Uprave za trezor
- Vrši popunjavanje administrativnih zabrana i izdavanja potvrda
zaposlenima o visini primanja
- Dostavlja Upravi za trezor potrebnu dokumentaciju o zaposlenima
(rešenja, administrativne zabrane, obustave itd.)
- Vodi evidenciju o zaposlenima koja je od značaja za obračun i isplatu
zarada, naknada zarada i drugih primanja
- Prati zakonske propise iz oblasti zarada, naknada zarada i drugih
primanja zaposlenih, poreza i doprinosa i stara se o njihovoj pravilnoj i
zakonitoj primeni
- Priprema i dostavlja potrebnu dokumentaciju Republičkom fondu za
zdravstveno osiguranje i Sekretarijatu za dečiju i socijalnu zaštitu radi
ostvarivanja prava za naknadu zarade za bolovanje preko 30 dana i
porodiljsko bolovanje
- Vodi pomoćnu knjigu zarada, naknada zarada i drugih primanja
zaposlenih
- Učestvuje u proveri elektronskih poreskih prijava poreza po odbitku.
- Učestvuje u izradi Pojedinačne poreske prijave na godišnjem nivou.
- Učestvuje u izradi i prosleđivanju Potvrda o plaćenim porezima i
doprinosima po odbitku
- Vrši kontrolu plaćenih doprinosa na godišnjem nivou za svakog
zaposlenog (obrazac M-4k) koji dostavlja Uprava za trezor radi
evidentiranja u Republičkom fondu za penziono i invalidsko osiguranje
- Obavlja i druge poslove po nalogu predsednika Suda, šefa službe za
materijalno-finansijske poslove i upravitelja Suda.
Uslovi:
Srednja stručna sprema ekonomskog
smera,
položen
državni
stručni ispit, najmanje dve godine radnog iskustva u
struci i poznavanje rada na računaru
Broj izvršilaca
1
Zvanje:
referent.
DAKTILOBIRO
Za obavljanje poslova u Daktilobirou, utvrđuju se sledeća radna mesta:
šef daktilobiroa
zapisničar
daktilograf
27. Šef daktilobiroa
Opis radnog mesta:
rukovodi Službom i odgovoran je za pravilan, efikasan i ažuran
rad,
prima predmete za prepis i raspoređuje ih zapisničarima daktilografima
u rad, poštujući uputstva u pogledu hitnosti i prioriteta, kao i ravnomerne raspodele
predmeta zaposlenima u OVOJ Službi,
stara se o čuvanju otkucanog materijala,
stara se o racionalnoj potrošnji kancelarijskog materijala, blagovremeno
trebuje potreban materijal,
vodi evidenciju o ostvarenim rezultatima rada, prisustvu na radu i
godišnjim odmorima zaposlenih u daktilobirou i dostavlja te podatke licu zaduženom
za personalne poslove,
obavlja i druge poslove predviđene Sudskim poslovnikom i poslove po
nalogu predsednika, upravitelja i sekretara Suda.
Uslovi:
Srednja obrazovanje u četvorogodišnjem trajanjeu društvenog,
prirodnog ili tehničkog smera, položen državni stručni ispit, položen
ispit za daktilografe prve A ili prve B klase, najmanje dve godine
radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.
Broj izvršilaca
1
Zvanje:
referent.
28. Zapisničar
Opis radnog mesta:
vrši unos tekstova, njihovu ispravku i sređivanje do konačne
verzije,
kuca po diktatu zapisnike sa većanja i odluke,
prekucava rukopise i štampani tekst,
izrađuje tabele,
obavlja poslove kucanja sudskih odluka i drugih pisanih
materijala, njihovu ispravku i sređivanje do konačne verzije,
vrši kontrolu tačnosti i ispravnosti otkucanog materijala,
stara se o kvalitetu, savremenom oblikovanju i štampanju teksta,
vodi dnevnu evidenciju o svom radu,
obavlja i druge poslove predviđene Sudskim poslovnikom i poslove po
nalogu šefa daktiolobiroa Suda, predsednika, predsednika odeljenja, upravitelja i
sekretara Suda.
Uslovi:
Srednja obrazovanje u četvorogodišnjem trajanjeu društvenog,
prirodnog ili tehničkog smera, položen državni stručni ispit, položen
ispit za daktilografe prve A ili prve B klase, najmanje dve godine
radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.
Broj izvršilaca
41
Zvanje:
referent.
29. Daktilograf
Opis radnog mesta:
obavlja poslove kucanja sudskih odluka i drugih pisanih
materijala, njihovu ispravku i sređivanje do konačne verzije,
vrši kontrolu tačnosti i ispravnosti otkucanog materijala,
stara se o kvalitetu, savremenom oblikovanju i štampanju teksta,
vodi dnevnu evidenciju o svom radu,
obavlja i druge poslove predviđene Sudskim poslovnikom i poslove po
nalogu predsednika, predsednika odeljenja i sekretara Suda.
Uslovi:
Srednja obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem
trajanju društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, položen ispit za
daktilografe prve A ili prve B klase i poznavanje rada na računaru.
Broj izvršilaca
22
Nameštenik 4. vrste.
TEHNIČKA SLUŽBA
Za obavljanje poslova u tehničkoj službi utvrđuju se sledeća radna mesta:
tehnički ekonom,
referent protivpožarne zaštite,
vozač,
pravosudni stražar,
domar,
spremačica.
30. Tehnički ekonom
Opis radnog mesta:
stara se o poslovima kojima se stvaraju tehnički uslovi za rad tehničke
službe i rukovodi istom.
vodi evidenciju o utrošku goriva službenih vozila Suda,
učestvuje u poslovima godišnjeg popisa,
preduzima potrebne aktivnosti oko registracije vozila,
stara se o urednoj i blagovremenoj raspodeli kancelarijskog i drugog
potrošnog materijala,
daje predlog za nabavku osnovnih i drugih sredstava za rad,
vodi evidenciju o nabavljenom i utrošenom kancelarijskom i drugom
potrošnom materijalu,
vodi evidenciju o osnovnim sredstvima,
obavlja i druge poslove po nalogu predsednika, upravitelja i sekretara
Suda.
Uslovi:
Srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju društvenog,
prirodnog ili tehničkog smera, položen
državni stručni ispit i
najmanje dve godine radnog iskustva u struci
Broj izvršilaca:
1
Zvanje:
referent.
31. Referent protivpožarne zaštite i bezbednosti zdravlja na radu
Opis radnog mesta:
sprovodi preventivne mere zaštite od požara,
kontroliše sprovođenje utvrđenih i naloženih mera od zaštite od požara,
utvrđuje broj i razmeštaj protivpožarnih aparata i kontroliše njihovu
ispravnost,
u slučaju izbijanja požara neposredno učestvuje u utvrđivanju uzroka
požara i o tome sastavlja informaciju,
učestvuje u pripremi predloga opšteg akta iz oblasti zaštite od požara i
nakon njegovog donošenja sprovodi sve potrebne mere koje su u delokrugu njegovog
rada,
učestvuje u pripremi programa i organizuje obuku zaposlenih,
redovno obaveštava predsednika Suda o svim pojavama, promenama i
problemima iz oblasti zaštite od požara i predlaže preduzimanje konkretnih mera,
vrši potrebnu organizaciju iz oblasti zaštite od požara kao i poslove koji
proizilaze iz propisa o zaštiti od požara,
- obavlja poslove vezane za bezbednost i zdravlje na radu i to: osposobljava
zaposlene za bezbedan i zdrav rad, obezbeđuje održavanja sredstava i
opreme za ličnu zaštitu, povređenim radnicima izdaje propisanu Prijavu o
povredi na radu i o tome vodi evidenciju, sarađuje u izradi normativnih
akata vezanih za bezbednost i zdravlje na radu i obavlja druge poslove u
skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu i Pravilnikom o
pravima, obavezama i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
obavlja i druge poslove po nalogu predsednika, tehničkog ekonoma,
upravitelja i sekretara Suda.
Uslovi:
Srednje obrazovanje tehničke struke u četvorogodišnjem ili
trogodišnjem trajanju, položen stručni ispit PPZ (ZOP),
psihofizička i zdravstvena sposobnost za rad na poslovima
zaštite od požara, uverenje o položenom stručnom ispitu o
praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i
Broj izvršilaca
Zvanje:
zdravlja na radu i najmanje dve godine radnog iskustva.
1
nameštenik 4. vrste.
32. Vozač
Opis radnog mesta:
obavlja poslove prevoza za potrebe predsednika Suda,
obavlja poslove prevoza za potrebe sudija i zaposlenih po odobrenju
predsednika, upravitelja, predsednika odeljenja i sekretara Suda,
odgovoran je za pravilno vođenje putnih naloga i uredno unetih
podataka o troškovima eksploatacije vozila,
odgovoran je za blagovremeno prijavljivanje neispravnosti vozila,
stara se o blagovremenom isključivanju vozila radi tehničkog pregleda i
registracije vozila,
blagovremeno prijavljuje potrebe obezbeđenja za gorivo,
obavlja i druge poslove po nalogu predsednika, tehničkog ekonoma,
upravitelja i sekretara Suda.
Uslovi:
Broj izvršilaca
Nameštenik 4. vrste
Srednja
trajanju
vozački
godine
4
obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem
društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, položen
ispit za vozača „B“ kategorije i
najmanje dve
radnog iskustva.
33. Pravosudni stražar
Opis radnog mesta:
utvrđuje identitet i razloge dolaska lica u zgradu Suda, a po potrebi i
pretresa lica i stvari i oduzima predmete kojima bi se mogla ugroziti bezbednost lica i
imovine,
zabranjuje ulazak u zgradu suda licu sa oružjem, opasnim oruđem, pod
dejstvom alkohola ili drugih omamljivih sredstava,
zabranjuje neovlašćenom licu ulazak u zgradu Suda u radno vreme, u
određene prostorije,
udaljava iz zgrade lice koje se ne pridržava njegove zabrane ili ometa
red i mir ili čini prekršaj iz javnog reda i mira i o tome odmah obaveštava organe
unutrašnjih poslova,
štiti od napada zgradu Suda,
drugim radnjama štiti imovinu i lica u zgradi,
čuva i održava u tehničkom ispravnom stanju vatreno oružje i municiju i
sačinjava pisani izveštaj u slučaju upotrebe sredstava prinude u koji unosi podatke o
licu protiv koga je sredstvo prinude upotrebljeno i razlozima za upotrebu,
obavlja i druge poslove po nalogu predsednika, tehničkog ekonoma,
upravitelja i sekretara Suda.
Uslovi:
Srednja obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem
trajanju društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, zdravstvena
psiho fizička sposobnost i obučenost za rukovanje vatrenim
oružjem, najmanje 1 godina radnog iskustva, poznavanje
zakonskih i drugih propisa na osnovu kojih se obavljaju poslovi
pravosudne straže.
Broj izvršilaca
6
Nameštenik 4. vrste.
34. Domar
Opis radnog mesta:
stara se o svakodnevnom održavanju i ispravnom stanju prostorija i
nameštaja Suda,
obavlja sve popravke, prepravke i druge sitne radove u prostorijama
Suda,
izveštava predsednika, tehničkog ekonoma, upravitelja i sekretara Suda
o stanju prostorija, nameštaja i sredstava za rad,
obavlja i druge poslove po nalogu predsednika, tehničkog ekonoma,
upravitelja i sekretara Suda.
Uslovi:
Srednja obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem
trajanju društvenog, prirodnog ili tehničkog smera i najmanje 1
godina radnog iskustva.
Broj izvršilaca
1
Nameštenik 4. vrste.
35. Spremačica
Opis radnog mesta:
održava higijenu u svim prostorijama Suda,
blagovremeno poručuje materijal i sredstva za održavanje higijene i
stara se o njima,
obavlja i druge poslove po nalogu predsednika, upravitelja, tehničkog
ekonoma, predsednika odeljenja i sekretara Suda.
Uslovi:
osnovno obrazovanje.
Broj izvršilaca
6
Nameštenik 6. vrste.
IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 15
Ovaj Pravilnik stupa na snagu po dobijanju saglasnosti ministra pravde i
državne uprave, a počinje da se primenjuje narednog dana od dana objavljivanja na
oglasnoj tabli Prekršajnog apelacionog suda.
Član 16
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o
unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem prekršajnom sudu I Su.br.
9/10-424 od 25.05.2010. godine, Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o
unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem prekršajnom sudu I Su.br.
9/11-20 od 21.01.2011. godine, Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o
unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem prekršajnom sudu I Su.br.
9/13-233 od 29.04.2013. godine i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o
unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem prekršajnom sudu I Su.br.
9/13-511 od 17.07.2013. godine.
PREDSEDNIK
VIŠEG PREKRŠAJNOG SUDA
Zoran Pašalić
Download

ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ