REPUBLIKA SRBIJA
OSNOVNI SUD U BORU
BR. službeno
DANA 31.01.2011. GODINE
BOR
INFORMATOR
O RADU OSNOVNOG SUDA U BORU
SADRŽAJ
OSNOVNI SUD U BORU...................................................................................................... 3
Organizaciona struktura .......................................................................................................... 3
Organizaciona struktura Osnovnog suda u Boru .................................................................... 5
Opis funkcija starešina .......................................................................................................... 12
Pravila u vezi sa javnošću rada ............................................................................................. 12
RASPORED POSLOVA I GODIŠNjI RASPORED POSLOVA ......................................... 16
Opis nadležnosti, obaveza i ovlašćenja................................................................................. 17
Opis postupanja u okviru nadležnosti, obaveza i ovlašćenja ................................................ 17
Navođenje propisa ................................................................................................................ 17
Usluge koje se pružaju zainteresovanim licima.................................................................... 17
Postupak radi pružanja usluga .............................................................................................. 17
Podaci o prihodima i rashodima ........................................................................................... 18
Podaci o javnim nabavkama ................................................................................................. 18
Podaci o državnoj pomoći..................................................................................................... 19
Podaci o isplaćenim platama, zaradama i drugim primanjima ............................................. 19
Podaci o sredstvima rada ...................................................................................................... 20
Čuvanje nosača informacija .................................................................................................. 21
Informacije o podnošenju zahteva za pristup informacijama ............................................... 21
Postupak po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja ................... 22
Godišnji raspored poslova OSNOVNOG SUDA U BORU za 2011. GODINU .................. 23
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 2 OSNOVNI SUD U BORU
u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
("Službeni glasnik RS" br. 120/2004 od 05.11.2004.godine, br.54/2007 od 13.06.2007. godine i
br.104/2009 od 16.12.2009. godine) i članom 61. Sudskog poslovnika (“ Službeni glasnik
RS“ br.110/2009 od 28.12.2009. godine) objavljuje:
INFORMATOR O RADU OSNOVNOG SUDA U BORU
INFORMATOR o radu Osnovnog suda u Boru predstavlja godišnju publikaciju, koja sadrži
relevantne podatke o nadležnosti, organizacionoj strukturi i funkcionisanju Osnovnog suda u Boru,
kao i o načinu na koji zainteresovana lica, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu
informacijama od javnog značaja i Sudskim poslovnikom, mogu da ostvare svoja prava u odnosu na
informacije vezane za aktivnost Osnovnog suda u Boru.
Informacije sadržane u informatoru biće redovno ažurirane unošenjem izmena i dopuna u sadržaju i
podacima koje ova publikacija pruža.
OSNOVNI SUD U BORU
- osnovni podaci Adresa: Moše Pijade br. 5, 19210 Bor
Telefon: 030/458-490 i 030/458-491 i 030/458-501
Fah: 030/458-501
E – mail: [email protected]
Odgovorno lice za tačnost i potpunost podataka: VF Predsednika Suda Dragana Aničić
Datum prvog objavljivanja informatora: 25.01.2010. godine
Datum poslednjeg ažuriranja: 24.06.2011. godine
Web site na kome se nalazi informator - www.portal.sud.rs (preuzimanje u pdf formatu)
- www.bg.ap.sud.rs (preuzimanje u pdf i doc formatu)
Matični broj: 17773089
Šifra delatnosti: 075230
PIB: 106400896
Tekući račun - redovan: 840-987621-33
Tekući račun - depozit: 840-266802-69
Tekući račun - sudske takse: 840-29646845-57
Tekući račun - kazne: 840-29612845-13
ORGANIZACIONA STRUKTURA
Vf predsednika suda - sudija Dragana Aničić, 030/421-167, i 030/458-490 lokal 211
Zamenik Vf predsednika suda - sudija Jasmina Isakov, 030/458-490, lokal 216
Koordinatori suda prilikom kontaktiranja sa medijama i javnošću:
Sudija Dragica Stojanović, 030/458-490, lokal 212
Sudija Bojan Đorđević, 030/458-490, lokal 228
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 3 Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 4 Organizaciona struktura Osnovnog suda u Boru
SUDIJE
U Osnovnom sudu u Boru na osnovu Odluke o broju sudija u sudovima, sudijsku funkciju
obavlja 9 sudija.
Suđenja i odlučivanja po predmetima se, u zavisnosti od njihove vrste, obavljaju po odeljenjima.
U Osnovnom sudu u Boru se nalaze krivično odeljenje, parnično odeljenje, istražni sudija,
vanparnični sudija i izvršni sudija. Parnično odeljenje ima 4 parnična veća, a krivično odeljenje ima
2 krivična veća.
Poslovi i radni zadaci u okviru pojedinih odeljenja obavljaju se saglasno nadležnosti određenoj zakonom.
Sudskim odeljenjem rukovodi predsednik odeljenja, koga po pribavljenom mišljenju sudija
odeljenja, određuje predsednik suda godišnjim rasporedom poslova. Predsednik odeljenja, odnosno
veća, stara se da se poslovi obavljaju blagovremeno, uredno i jednobrazno, a sudska veća u sastavu
odeljenja označavaju se brojevima.
Na sednici sudskog odeljenja razmatraju se rad odeljenja, pravna pitanja, način poboljšanja
rada i stručnosti sudija, sudijskih pomoćnika i sudijskih pripravnika i sve drugo što je značajno za
odeljenje.
Sednicu sudskog odeljenja saziva predsednik odeljenja ili predsednik suda po svojoj inicijativi ili na zahtev nekog od veća, odnosno sudija u odeljenju. Sednicom rukovodi predsednik sudskog odeljenja.
Zajednička sednica odeljenja saziva se kada je za razmatranje pravnog pitanja potrebna saradnja najmanje dva odeljenja, a istu sazivaju zajedno predsednici odeljenja ili predsednik suda, i
njome rukovodi predsednik odeljenja u čijem delokrugu pitanje koje se razmatra.
Na sednici svih sudija razmatraju se izveštaji o radu suda i sudija, odlučuje o pokretanju
postupaka za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i drugih opštih akata, razmatra primena propisa
kojima se uređuju pitanja iz delokruga sudova, daje mišljenje o kandidatima za sudije i sudije porotnike i odlučuje o svim drugim pitanjima od značaja za ceo sud. Sednicu svih sudija saziva predsednik po svojoj inicijativi, na predlog sudskog odeljenja, odeljenja izvan sedišta suda, ili na predlog najmanje jedne trećine svih sudija. Sednicom svih sudija rukovodi predsednik.
SUDIJE POROTNICI
Za sudiju porotnika se imenuje ponoletni državljanin RS, koji je dostojan funkcije sudije porotnika. Sudije porotnike na period od 5 godina imenuje Visoki savet sudstva, na predlog ministra
pravde.
Sudija porotnik učestvuje u suđenju kada je procesnim zakonima predviđeno suđenje u veću.
Njegov položaj je regulisan Zakonom o sudijama.
Osnovni sud u Boru ima 18 sudija porotnika.
ZAPOSLENI
Na osnovu Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Osnovnog suda u
Boru koji je stupio na snagu dana 08.09.2010. godine i Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Osnovnog suda u Boru, koji je
stupio na snagu dana 18.03.2011. godine, kao i rešenja Vf predsednika suda, Osnovni sud u Boru
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 5 ima 55 državnih službenika i nameštenika, od toga 38 državnih službenika i 17 nameštenika, s tim
da su 4 državna službenika i 2 nameštenika zaposlena na određeno vreme.
Radni zadaci i poslovi u sudu obavljaju se u sledećim organizacionim jedinicama:
- Sudska uprava
- Sudska pisarnica
- Računovodstvo suda
- Administrativno – tehnička služba
Sudska uprava
Sudskim poslovnikom, reguliše se unutrašnje uređenje i rad sudova u Republici Srbiji, odnosno Osnovnog suda u Boru, pa se primenom istog, obezbeđuje uredno i blagovremeno obavljanje
poslova sudske uprave i drugih poslova važnih za unutrašnju organizaciju i rad suda.
Unutrašnja organizacija i rad suda odvojeni su od suđenja i obuhvataju upravne, administrativne, tehničke, stručne, informativne, finansijske i ostale prateće poslove značajne za sudsku vlast.
Sudski poslovnik donosi ministar nadležan za pravosuđe uz prethodno pribavljeno mišljenje
predsednika Vrhovnog kasacionog suda.
Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti i kojima se obezbeđuju uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.
Pod poslovima sudske uprave u užem smislu, smatraju se poslovi unutrašnje organizacije
određeni zakonom, sudskim poslovnikom, a naročito:
- uređivanje unutrašnjih poslovanja u sudu;
- pozivanje i raspoređivanje sudija porotnika;
- poslovi vezani za stalne sudske veštake i tumače;
- razmatranje pritužbi i predstavki;
- vođenje statistike i izrada izveštaja;
- izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija;
- finansijsko i materijalno poslovanje suda;
- overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu;
- stručni poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti sudskog osoblja u
sudu;
- donošenje opštih i pojedinačnih akata koji se odnose na sistematizaciju, unutrašnje organizaciju i radne odnose i druge opšte akte kojima se uređuju odnosi u sudu;
- poslovi u vezi sa stručnim usavršavanjem sudija i sudskog osoblja;
- poslovi upravljanja sudskom zgradom i nepokretnostima koji se dodeljuje sudu na
korišćenje;
- poslovi u vezi sa naplatom sudskih taksi;
- drugi poslovi vezani za unutrašnju organizaciju i poslovanje suda kada je to određeno zakonom ili opštim aktom suda.
Sudsku upravu Osnovnog suda u Boru čine:




Vf predsednika suda, sudija Dragana Aničić
zamenik Vf predsednika suda, sudija Jasmina Isakov
sekretar suda, Miljan Eskić
administrativno – tehnički sekretar, Milovan Dubljević
-
U okviru sudske uprave kao organizacione jedinice, u širem smislu deluju i:
sudijski pomoćnici
sudijski pripravnici
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 6 -
informatičar
tehničar za IT podršku
Predsednik suda
Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik može
poveriti zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja.
U poslovima sudske uprave predsedniku pomaže sekretar suda.
Predsednik nadzire rad sudskih odeljenja i službi pregledom upisnika i pomoćnih knjiga,
rokovnika i ročišta, stalnim evidentiranjem predmeta čije rešavanje duže traje, pribavljanjem
izveštaja i na drugi pogodan način.
Koristeći odgovarajuće evidencije i pregledom zaduženja i ekspeditivnosti, predsednik
ostvaruje stalni uvid u rad suda kao celine i preduzima mere za zakonit, pravilan, tačan i
blagovremen rad.
Predsednik vrši poslove u vezi sa programom stručnog usavršavanja i obuke sudijskih
pomoćnika i sudijskih pripravnika.
Predsednik razmatra pritužbe stranaka i drugih učesnika u sudskom postupku koji smatraju
da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok, odnosno
ishod i preduzima odgovarajuće mere, u skladu sa zakonom.
Ako se pri razmatranju godišnjeg izveštaja o radu utvrdi da u sudu postoji veći broj
nerešenih predmeta, predsednik donosi Program rešavanja starih predmeta (u daljem tekstu:
Program) najkasnije do 31. januara za tekuću godinu. Programom se mogu uvoditi mere radi
blagovremenog obavljanja poslova u sudu, kao što su izmene unutrašnje organizacije suda,
uvođenje dodatnog rada sudija i sudskog osoblja, privremena preraspodela radnog vremena i druge
mere, u skladu sa zakonom i ovim Poslovnikom.
O donetom Programu predsednik obaveštava predsednika neposredno višeg suda i
predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Predsednik mesečno prati i nadzire sprovođenje Programa
radi njegove izmene i dopune, odnosno obustavljanja njegovog daljeg sprovođenja.
Kada predsedniku prestane funkcija i bude izabran novi predsednik, obavezno se vrši
primopredaja dužnosti o čemu se sačinjava zapisnik koji potpisuju raniji predsednik i novoizabrani
predsednik.
Predsednik suda bira se među sudijama na 4 (četiri) godine i može biti ponovo izabran, dok
u slučaju prestanka dužnosti predsednika suda ili usled neblagovremenog izbora istog, predsednik
neposredno višeg suda postavlja sudiju koji vrši dužnost predsednika, dok novi predsednik suda ne
stupi na dužnost, a najduže na godinu dana.
Funkciju predsednika Osnovnog suda u Boru od 01.01.2010. godine, obavlja Vf predsednika
suda Dragana Aničić, koja je ujedno i vanparnični sudija.
Funkciju zamenika Vf predsednika suda od 01.01.2010, godine, obavlja Jasmina Isakov,
koja je ujedno i parnični sudija.
Sudijski pomoćnici
Sudijski pomoćnik u zvanju višeg sudijskog saradnika, pomaže sudiji u radu, proučava
pravna pitanja u vezi sa radom sudija u pojedinim predmetima, izrađuje nacrte odluka i priprema
pravne stavove za publikovanje, uzima na zapisnik predloge i druge podneske i izjave stranaka, vrši
i druge stručne poslove samostalno ili pod nadzorom i uputstvima sudije i predsednika suda.
Sudijski pomoćnik u zvanju saradnika, pomaže sudiji u radu i referisanju, proučava pravna
pitanja u vezi sa radom sudija u pojedinim predmetima, izrađuje nacrte odluka, uzima na zapisnik
predloge i druge podneske i izjave stranaka, vrši i druge poslove samostalno ili pod nadzorom i
uputstvima sudije i predsednika suda.
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 7 Osnovni sud u Boru ima 6 sudijskih pomoćnika:
o
o
o
o
o
o
Vesna Dimitrovska - viši sudijski saradnik
Želimir Trujić - viši sudijski saradnik
Nebojša Milutinović - viši sudijski saradnik
Višica Sretenović - viši sudijski saradnik
Dragana Đorđević - sudijski saradnik
Ivan Paunović - sudijski saradnik
Sudijski pripravnici
Sudijski pripravnik se stručno osposobljava za obavljanje poslova sudskog pomoćnika, a
pod nadzorom predsednika suda ili sudije koga odredi predsednik suda, prisustvuje većanjima i pod
nadzorom predsednika veća izrađuje nacrte sudskih odluka i drugih akata. Prima se u radni odnos
na period od 3 godine.
Osnovni sud u Boru ima 2 sudijska pripravnika:
o Tanja Barbulović
o Vladan Marjanović
o Dejan Milovanović
Informatičar
Informatičar instalira i održava računare, štampače, server i drugu opremu, vrši informatičku
pripremu za izradu izveštaja o radu sudija u elektronskom i papirnom obliku, održava program za
vođenje upisnika i obavlja bekap istog, obučava radnike za rad na računarima, prati virusne programe i primenjuje antivirusnu zaštitu, izrađuje internet prezentaciju suda i obavlja druge poslove
po nalogu predsednika suda i sekretara suda.
Informatičar Osnovnog suda u Boru je Miroslav Živković.
Tehničar za IT podršku
Tehničar za IT podršku održava i instalira sistemski softver računarske mreže, računare,
štampače, obavlja tekuće održavanje informatičke infrastrukture i otklanjanje kvarova, pruža
podršku korisnicima u svakodnevnom radu, obavlja i druge poslove po nalogu predsednika suda i
sekretara suda.
Tehničar za IT podršku Osnovnog suda u Boru je Ratko Stevanović.
Sudska pisarnica
Administrativni i tehnički poslovi u sudu, obavljaju se u sudskoj pisarnici.
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 8 -
Pisarnica samostalno:
stavlja potvrdu pravnosnažnosti i izvršnosti odluke na osnovu prethodne odluke sudije;
overava potpise, rukopise i prepise, osim isprava namenjenih za upotrebu u inostranstvu;
daje usmena i pismena obaveštenja na osnovu podataka iz upisnika i spisa;
prima u obliku službene beleške kratka saopštenja, izjave stranaka i drugih zainteresovanih
lica o promeni adrese, mestu boravka i danu prijema odluke kada povratnica ili dostavnica
nije vraćena ili kada u njima nije naznačen dan dostave i slično;
požuruje u slučajevima kada po nalozima nije postupljeno u određenim rokovima i kada za
požurivanje nije potrebna odluka sudije; pregleda pismena i ukazuje strankama na
nedostatke u skladu sa svojim ovlašćenjima;
preduzima odgovarajuće mere da se novčane kazne, troškovi postupka i oduzeta imovinska
korist, posle izdate naredbe suda, uredno i brzo naplate;
stara se da se sudske takse pravilno naplate i preduzima propisane mere u slučajevima
nepoštovanja obaveze plaćanja;
stara se da se naplate takse i troškovi postupka koji su bili predujmljeni iz budžetskih
sredstava;
prikuplja podatke potrebne za brisanje ili opozivanje uslovne osude;
vodi posebnu evidenciju o rokovima u hitnim predmetima (pritvorski, izvršenja pre
pravnosnažnosti, privremene mere i sl.);
vodi spisak veštaka zaduženih predmetima u određenoj materiji, spisak predmeta u kojima
se postupci vode na jezicima nacionalnih manjina, spisak predmeta korupcije i sl.
Pored toga, predsednik suda može narediti da se pored poslova napred navedenih i drugih
poslova poverenih pisarnici sudskim poslovnikom, u njoj samostalno obavljaju i druge radnje i
poslovi.
Radom sudske pisarnice rukovodi upravitelj pisarnice, koji istovremeno može voditi i
poslove pojedinih organizacionih jedinica pisarnice. Kada je pisarnica podeljena na više odseka ili
odeljenja, radom odseka ili odeljenja rukovodi šef odseka, odnosno odeljenja pod nadzorom
upravitelja pisarnice.
Za poslove prijema i ekspedicije pošte, poslove overe, vođenja intabulacionog protokola i
knjige tapija, kao i davanja obaveštenja strankama, Osnovnog suda u Boru, obrazovana je prijemna
kancelarija suda, kao organizaciona jedinica pisarnice.
Za poslove prijema arhiviranih predmeta, njihovog odlaganja i čuvanja u zgradi Suda, te
dostave arhiviranih predmeta službama suda zbog potreba postupka, kao i dostava kopija
dokumenta arhiviranih predmeta po molbama stranaka i državnih organa, obrazovana je arhiva,
takođe kao organizaciona jedinica pisarnice.
Za poslove sprovođenja izvršenja i vođenja upisnika izvršne materije, formiran je izvršni
odsek, koji kao organizaciona jedinica deluje u okviru pisarnice.
Za pojedine vrste poslova u sudu, mogu se obrazovati i druge posebne organizacione
jedinice pisarnice.
Upravitelj sudske pisarnice suda i vodilac izvršnog upisnika:
- Sonja Trifunović, 030/458-490, lokal 222
Vodilac krivičnog upisnika:
- Slavica Stojanović 030/458-490, lokal 222
Vodilac parničnog upisnika:
- Slavojka Buđelan, 030/458-490, lokal 222
Vodilac vanparničnog upisnika:
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 9 - Ljubica Arsić, 030/458-490, lokal 222
Naplata novčanih kazni i paušala:
- Jelena Adamović – Nikodijević, 030/458-490, lokal 222
Referent izvršenja krivičnih sankcija i vodilac IK upisnika:
- Milovan Dubljević, 030/458-490, lokal 210
Prijemna kancelarija:
- Zoran Petrović
- Danijela Stanković, 030/458-490, lokal 221.
Arhiva:
- Danijela Mladenović
Izvršni odsek:
- Slađana Nedeljković – vodilac izvršnog upisnika
- Radoslav Ilčić – sudski izvršitelj
- Nebojša Kasapić – sudski izvršitelj
- Goran Mitić – sudski izvršitelj
- Dragan Milojković – sudski izvršitelj
- Slađana Stojadinović – sudski izvršitelj (na određeno vreme)
Godišnjim rasporedom poslova u Osnovnom sudu u Boru za 2011. godinu je predviđeno da
se pismena mogu predavati sudu u toku celog radnog vremena, da se sudski spisi mogu u sudu
razgledati, prepisivati ili tražiti određene informacije i uverenja od 10,00 do 13,00 časova, kao i da
je radno vreme Službe overe potpisa i prepisa je od 07,30 do 15,30 časova.
Računovodstvo suda
Računovodstvo suda obuhvata poslove celokupnog materijalno – finansijskog poslovanja u
sudu, tj. budžetske i vanbudžetske poslove, sastavljanje finansijskog plana i završnog računa,
knjigovodstvenu evidenciju, staranje o žiro računu, obračune plata i drugih prinadležnosti,
izdavanje potvrda o primanjima zaposlenih, vođenje dnevnika službenih putovanja, poslove
depozita, poslove overe podataka za kredit, sastavljanje blagajničkog izveštaja, kao i druge slične
poslove.
Šef računovodstva Osnovnog suda u Boru je Nataša Aleksić, dok je blagajnik Slobodanka
Adamović.
Administrativno – tehnička služba
-
Administrativno – tehnička služba Osnovnog suda u Boru obuhvata:
pravosudnu stražu
zapisničare i daktilografe
dostavnu službu
poslove
vozača,
domara,
telefoniste
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. i
spremačice
strana 10 Pravosudna straža
Pravosudna straža je naoružana i uniformisana služba koja se stara o sigurnosti ljudi i
imovine, bezbednosti zgrade pravosudnog organa, redu i miru i nesmetanom sprovođenju
službenih radnji u zgradi pravosudnog organa.
Pravosudni stražar je ovlašćen da: utvrdi identitet i razloge dolaska lica u zgradu pravosudnog
organa, zabrani ulazak u zgradu pravosudnog organa licu sa oružjem, opasnim oruđem, pod
dejstvom alkohola i drugih omamljivih sredstava, zabrani neovlašćenom licu ulaz u zgradu
pravosudnog organa van radnog vremena, a u radno vreme ulaz u određene prostorije, udalji iz
zgrade lice koje se ne pridržava njegove zabrane, udalji iz zgrade lice koje ometa red i mir,
zadrži lice zatečeno u vršenju krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti i o tome
odmah obavestiti organ unutrašnjih poslova, po potrebi pretresa lica u stvari, od lica koje ulazi u
zgradu pravosudnog organa oduzme predmete kojima bi se mogla ugroziti bezbednost lica i
imovine, štiti od napada zgradu pravosudnog organa i drugim radnjama štiti imovinu i lica u
zgradi pravosudnog organa.
Pravosudnu stražu Osnovnog suda u Boru čine: Vladimir Ogrizović - sa ovlašćima šefa
straže, Safet Demiri, Tomislav Bogdanović, Saša Simić i Slaviša Jakovljević.
Zapisničari i daktilografi
Zapisničar obavlja sve daktilografske poslove u predmetima dodeljenim u rad sudiji kod
koga je raspoređen, vodi zapisnike na suđenjima, piše pozive, dopice, dostavnice i povratnice,
popunjava obrasce, vodi računa o urednosti spisa, popunjava statističke poslove, dežura sa
sudijom i postupa po njegovom nalogu, a obavlja i druge slične poslove po nalogu.
Daktilograf kuca odluke i druga pismena po diktatu, stara se o oblikovanju teksta
pismena, njihovom štampanju i distribuiranju, brine o ispravnosti birotehničke opreme, a obavlja
i druge slične poslove po nalogu.
Zapisničari Osnovnog suda u Boru su: Suzana Trajković, Sanja Protić, Gordana
Jaćimović, Vojkana Milić, Ljiljana Simić, Suzana Galić, Zorica Nikolić, Slađana Šebalj i Jasmina
Ivanović.
Daktilografi Osnovnog suda u Boru su: Biserka Đukić, Slavica Milovanović i Radmila
Marinović.
Dostavna služba
Sudski dostavljači vrše dostavu pismena strankama i drugim učesnicima u postupku
prema odredbama procesnih zakona, donose sudsku poštu, vrše njenu predaju i prijem, obavljaju
sva potrebna kopiranja na aparatu, kao i druge poslove po nalogu.
Dostavljači stalno zaposleni u Osnovnom sudu u Boru su Miroslav Stošić i Dragi Simić,
dok su Dragana Vučković i Marija Ranđelović zaposlene na određeno vreme zbog povećanog
obima posla.
Poslovi vozača, domara, telefoniste i spremačice
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 11 Poslove vozača u Osnovnom sudu Bor obavlja Zoran Božanović, posao telefoniste
obavlja Vesna Tasić, dok je domar Nikola Obradović.
Na poslovima spremačice rade Zorica Nakić i Vesna Stefanović - Stuparević.
Opis funkcija starešina
Po zakonu o državnim službenicima, sudije imaju položaj funkcionera organa – suda.
Sudija je nezavisan u postupanju i donošenju odluke.
Sudija sudi i presuđuje na osnovu Ustava, zakona i drugih opštih akata, potvrđenih
međunarodnih ugovora, kao i opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava.
Sudije na stalnu funkciju bira Visoki savet sudstva, dok sudije koje se prvi put biraju na
sudijsku funkciju bira Narodna skupština, na period od 3 godine.
Zakonom o sudijama je regulisan izbor, prestanak sudijske funkcije, položaj, kao i načela
rada sudije.
Sudije Osnovnog suda u Boru su:









Dragana Aničić, Vf predsednika suda i vanparnični sudija
Jasmina Isakov, zamenik Vf predsednika suda i parnični sudija - predsednik trećeg
parničnog veća
Milanka Marković, parnični sudija – predsednik drugog parničnog veća
Dragica Stojanović, parnični sudija – predsednik prvog parničnog veća i predsednik
parničnog odeljenja, specijalizovana za porodične sporove
Marina Prvulović, parnični sudija – predsednik četvrtog parničnog veća, izabrana prvi put
na sudijsku funkciju odlukom Narodne skupštine
Zoran Nešković, izvršni sudija
Jasminka Stefanović, istražni sudija
Bojan Đorđević, krivični sudija - predsednik prvog krivičnog veća i predsednik krivičnog
odeljenja
Ljiljana Miladinović, krivični sudija - predsednik drugog krivičnog veća, izabrana prvi
put na sudijsku funkciju odlukom Narodne skupštine
Pravila u vezi sa javnošću rada
Javnost rada suda ostvaruje se objavljivanjem sastava sudskih veća, odnosno
označavanjem postupajućih sudija, davanjem obaveštenja o toku postupka zainteresovanim
licima, obaveštavanjem javnosti o radu suda putem sredstava javnog informisanja,
objavljivanjem sudskih odluka i načelnih pravnih stavova.
Predsednik suda, sudije i sudsko osoblje su, u skladu sa odredbom člana 142. stav 3.
Ustava RS i Sudskim poslovnikom, dužni da obezbede potrebne uslove za javnost rada suda i
odgovarajući pristup medijima u pogledu aktuelnih informacija i postupaka koji se vode u sudu,
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 12 vodeći računa o interesima postupka, privatnosti i bezbednosti učesnika u postupku. Takođe,
odredbom člana 142. stav 3. Ustava RS, regulisano je da je raspravljanje pred sudom javno i da
se može ograničiti samo u skladu sa Ustavom.
Naime, u pogledu ograničenja prava na informisanje i izveštavanje javnosti o sudskom
postupku, odredbom člana 3. Zakonika o krivičnom postupku, regulisano je da su državni organi,
sredstva javnog obaveštavanja, udruženja građana, javne ličnosti i druga lica dužni da se
pridržavaju pravila, da niko ne može biti smatran krivim za krivično delo dok to ne bude
utvrđeno pravnosnažnom odlukom nadležnog suda i da svojim javnim izjavama o krivičnom
postupku koji je u toku ne vređaju druga pravila postupka, prava okrivljenog i oštećenog i načelo
sudske nezavisnosti. Tokom glavnog pretresa od njegovog otvaranja pa do zaključenja, odnosno
završetka, veće može u svako doba, po službenoj dužnosti ili po predlogu stranaka, ali uvek po
njihovom saslušanju isključiti javnost za ceo glavni pretres ili jedan njegov deo, ako je to
potrebno radi čuvanja tajne, čuvanja javnog reda, zaštite morala, zaštite interesa maloletnika ili
zaštite ličnog ili porodičnog života okrivljenog ili oštećenog, a odluku o isključenju javnosti
doneće u formi rešenja koja mora biti obrazloženo i javno objavljeno (član 292. i 294. ZKP-a).
Takođe, tokom parničnog postupka, veće može isključiti javnost tokom cele glavne rasprave ili
tokom jednog dela, ako to zahtevaju interesi čuvanja službene, poslovne ili lične tajne, interes
javnog reda ili razlozi morala, kao i što može isključiti javnost u slučaju kad se merama za
održavanje reda predviđenim Zakonom o parničnom postupku ne bi moglo obezbediti nesmetano
održavanje rasprave (član 308. Zakona o parničnom postupku). U postupku u vezi sa porodičnim
odnosima javnost je isključena (čl. 206 st. 1. Porodičnog zakona)
Ukoliko za određeno suđenje postoji veće interesovanje javnosti, sudska uprava će
obezbediti prostoriju koja može primiti veći broj lica, a sudsko veće je dužno da po nalogu
predsednika održi suđenje u većoj prostoriji koja je obezbeđena.
Fotografisanje i snimanje u Osnovnom sudu u Boru može se obaviti uz predhodno
pismeno odobrenje Vf predsednika suda.
Fotografisanje u toku suđenja i javno objavljivanje fotografija odobrava predsednik veća
na osnovu predhodno date saglasnosti stranaka i ostalih učesnika u postupku. Prilikom davanja
odobrenja za fotografisanje i snimanje, vodiće se računa o interesovanju javnosti, interesu
postupka, privatnosti i bezbednosti učesnika postupka.
Fotografisanje i snimanje u sudnici, nakon pribavljenog odobrenja, obavljaće se pod
upravom predsednika veća na način koji obezbeđuje nesmetan tok suđenja i red u sudnici.
Video i zvučno (magnetofonsko) snimanje na glavnom pretresu u krivičnom postupku i
javno prikazivanje (reprodukovanje) snimka van slučajeva regulisanih odredbom člana 179.
ZKP-a, obavlja se po odobrenju predsednika Vrhovnog Kasacionog suda, uz predhodno
pribavljanje mišljenja predsednika veća, sudije i saglasnost stranaka. Naime, istražni sudija može
odrediti da se izvođenje istražne radnje snimi pomoću uređaja za zvučno ili optičko snimanje. O
tome će istražni sudija prethodno obavestiti lice koje se saslušava, odnosno ispituje. Optička
snimanja se ne mogu vršiti na glavnom pretresu, osim kad za pojedini glavni pretres to odobri
predsednik Vrhovnog kasacionog suda. Ako je snimanje na glavnom pretresu odobreno, veće
može iz opravdanih razloga odlučiti da se pojedini delovi glavnog pretresa ne snimaju. Snimak
mora da sadrži podatke iz člana 175. stav 1. ZKP-a, podatke potrebne za identifikaciju lica čija
se izjava snima i podatak u kom svojstvu se saslušava, odnosno ispituje. Kad se snimaju izjave
više lica, mora se obezbediti da se iz snimka može jasno rasaznati ko je dao izjavu. Na zahtev
saslušanog, odnosno ispitanog lica, snimak će se odmah reprodukovati, a ispravke ili objašnjenja
tog lica će se snimiti. U zapisnik o istražnoj radnji ili glavnom pretresu uneće se da je izvršeno
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 13 snimanje, ko je snimanje izvršio, da je lice koje se saslušava, odnosno ispituje prethodno
obavešteno o snimanju, da je snimak reprodukovan i gde se snimak čuva, ako nije priložen
spisima predmeta. Istražni sudija ili predsednik veća može odrediti da se snimak u celini ili
delimično prepiše. U tom slučaju on će prepis pregledati, overiti i priključiti zapisniku o
preduzimanju istražne radnje. Snimak se čuva u sudu do vremena do kog se čuva i krivični spis.
Istražni sudija može dozvoliti da učesnici postupka koji imaju opravdan interes, pomoću
magnetofona, snime izvođenje istražne radnje. Snimci se ne mogu javno prikazivati bez
pismenog odobrenja stranaka i učesnika snimljene radnje.
Video i zvučno snimanje na glavnoj raspravi u parničnom postupku i javno prikazivanje
snimaka, odobrava predsednik suda uz predhodno pribavljeno mišljenje predsednika veća, sudije
i saglasnosti stranaka.
Služba za odnose sa javnošću
Sudskim poslovnikom („Sl. glasnik RS”, br. 110/09) propisano je da se u sudovima sa
većim brojem sudija osniva informativna služba ili se određuje sudija, odnosno lice (portparol) u
cilju informisanja javnosti o radu suda.
U Osnovnom sudu u Boru službom rukovodi Vf predsednika suda koji je u cilju
efikasnijeg rada službe odredio koordinatore suda prilikom kontaktiranja sa medijima i javnošću,
sudije Dragicu Stojanović i Bojana Đorđevića.
Osnovna delatnost koordinatora je informisanje medija i javnosti o radu suda na njihov
zahtev, ali i kada takvog zahteva nema, ako se radi o informacijama od javnog značaja ili od
značaja za očuvanje ugleda suda (tok postupka, prvostepene i drugostepene odluke u krivičnim i
drugim predmetima koji su izazvali veće uznemirenje javnosti, veću medijsku pažnju ili su od
značaja za veći broj građana i dr.).
RASPORED PROSTORIJA
Predsednik određuje raspored prostorija u sudskoj zgradi, tako da se tim rasporedom
određuju prostorije za održavanje suđenja (sudnice), prijem stranaka i njihovo zadržavanje u
zgradi, smeštaj Predsednika, sudske uprave, sudija, sudija porotnika, sudskih odeljenja i veća,
pisarnice i ostalih službi u sudu.
Prilikom određivanja prostorija za sudsku pisarnicu, zemljišne i druge javne knjige, vodi
se računa da se strankama olakša obavljanje poslova u sudu. Prijemna kancelarija odrediće se u
neposrednoj blizini ulaza.
Raspored radnih prostorija ističe se na vidnom mestu na ulazu u sudsku zgradu, na
orijentacionoj tabli.
Orijentaciona tabla izrađuje se u grafičkom obliku, a može biti izrađena i u elektronskom
obliku.
Orijentaciona tabla sadrži: pregled sudskih prostorija po odeljenjima i službama, brojeve
radnih prostorija u kojima se nalaze pojedina odeljenja, veća i službe sa imenima predsednika
veća, odnosno sudija pojedinaca, kao i sudskog osoblja koje neposredno postupa sa strankama.
Ukoliko je u sudu u službenoj upotrebi, pored srpskog jezika i ćiriličkog pisma, i jezik i pismo
nacionalnih manjina, tekst se ispisuje u skladu sa posebnim zakonom.
Na ulazu u svaku radnu prostoriju ističe se natpis sa oznakom odeljenja, veća ili službe,
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 14 kao i imena sudija i sudskog osoblja. Sudnice i prostorije u kojima se održava suđenje moraju
biti opremljene grbom i državnom zastavom, koji se po pravilu, postavljaju na zidu iza sudskog
veća.
Raspored prostorija i orijentaciona tabla Osnovnog suda u Boru, urađeni su u svemu
prema odredbama Sudskog poslovnika.
KUĆNI RED
Kućnim redom propisuje se radno vreme suda, način korišćenja radnih i drugih prostorija
u sudskoj zgradi, vreme zadržavanja u zgradi, mere potrebne za bezbednost prostorija i ostale
mere potrebne za čuvanje sredstava za rad i drugih predmeta koji se nalaze u sudu.
Kućnim redom utvrđuju se obaveze lica koja koriste prostorije suda ili se u njima
povremeno zadržavaju.
Sa kućnim redom upoznaju se sudije i sudsko osoblje, a izvod iz kućnog reda koji se
odnosi na građane ističe se na vidnom mestu u sudu i na drugi pogodan način.
Kućni red propisuje Predsednik suda.
Sudije, sudije porotnici, sudsko osoblje i pravosudna straža dužni su da se prema
strankama i licima koja se nalaze u sudskoj zgradi ili prisustvuju izvođenju pojedinih radnji u
toku sudskog postupka, odnose tako da poštuju dostojanstvo njihove ličnosti.
Stranke i lica koja borave u sudskoj zgradi, dužni su da se pridržavaju kućnog reda i da
ne remete rad suda.
U slučaju kršenja kućnog reda od strane stranaka i drugih lica u sudskoj zgradi,
pravosudna straža može primeniti mere koje su određene zakonom i aktom o pravosudnoj straži.
Kućni red Osnovnog suda u Boru je urađen i istaknut prema odredbama Sudskog
poslovnika.
PRAVILA OBLAČENjA
Sudije, sudije porotnici, stranke i sudsko osoblje, obavezni su da se odevaju prikladno, na
način kojim se čuva ugled suda i lično dostojanstvo. O prikladnom odevanju sudskog osoblja
stara se sekretar suda. Sudije u toku suđenja na raspravama, pretresima i javnim sednicama nose
službenu odeću.
Sudsko osoblje u toku suđenja na raspravama, pretresima i javnim sednicama, može da
nosi službenu odeću.
Prilikom rada i boravka u sudnici, sudsko osoblje koje ne nosi službenu odeću, stranke i
drugi učesnici u sudskom postupku ne mogu nositi sportsku odeću i obuću (trenerke, patike,
papuče i sl.), kao ni drugu odeću i obuću koja nije primerena prirodi i ozbiljnosti posla koji se
obavlja u sudnici.
O prikladnom odevanju u sudnici stara se sudija koji vodi postupak i ovlašćen je da
neprikladno odevene udalji iz sudnice.
Pravosudna straža neće dozvoliti ulazak u sudsku zgradu neprikladno odevenim i
obuvenim licima (u šortsevima, kratkim pantalonama, majicama bez rukava, papučama i sl.).
Na ulazu u zgradu Osnovnog suda u Boru, istaknuto je obaveštenje o odeći i obući koja je
neprikladna za boravak u Sudu.
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 15 SUDSKI ODMORI
Prilikom sačinjavanja rasporeda korišćenja godišnjeg odmora, vodi se računa o tome da u
sudu ostane dovoljan broj sudija i sudskog osoblja kako bi se obezbedilo nesmetano vođenje
postupka u predmetima za koje je zakonom propisana hitnost u postupanju (pritvorskim,
istražnim, postupcima prema maloletnicima, krivičnom postupku kada je maloletnik oštećeno
lice, puštanja na uslovni otpust, radnim sporovima, predmetima smetanja državine, porodičnim
sporovima, postupcima po predlogu za obezbeđenje dokaza, postupcim za određivanje
privremenih mera, meničnim, čekovnim i stečajnim postupcima, sporovima u vezi sa javnim
informisanjem i sl.) .
RASPORED POSLOVA I GODIŠNjI RASPORED POSLOVA
Rasporedom poslova u sudu se formiraju sudska veća i određuju sudije i sudsko osoblje u
sedištu suda. Predsednik može rasporedom poslova poveriti pojedine poslove sudske uprave
zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja. Poslovi odlučivanja o pravima sudija po
osnovu rada, utvrđivanja godišnjeg rasporeda poslova, odlučivanja o pravima iz radnog odnosa
sudskog osoblja u slučaju kada je to zakonom određeno, kao i o udaljenju sudija i sudija
porotnika sa dužnosti ne mogu se poveravati.
Godišnjim rasporedom poslova u sudu predsednik određuje vrstu sudijskog posla za
svakog sudiju u sudu. Godišnjim rasporedom poslova predsednik može odrediti da se u sudu sudi
i preduzimaju sudske radnje samo iz jedne ili više pravnih oblasti.
Godišnji raspored poslova za narednu godinu utvrđuje se po prethodno pribavljenom
mišljenju sudija i saopštava na sednici svih sudija najkasnije do 1. decembra tekuće godine. Na
godišnji raspored poslova sudija može izjaviti prigovor u roku od tri dana od dana saopštavanja
na sednici svih sudija. O prigovoru sudije odlučuje predsednik neposredno višeg suda u roku od
osam dana od dana podnošenja prigovora.
Prečišćen tekst Godišnjeg rasporeda poslova Osnovnog suda u Boru za 2011. godinu,
naveden je u celini na kraju ovog informatora.
RADNO VREME SUDA
Radno vreme Osnovnog suda u Boru je od 07,30 do 15,30 časova. Međutim, pojedine
procesne radnje u postupku koje se smatraju hitnim, a ne trpe odlaganje sprovešće se bez obzira
na propisano radno vreme kao i što će se započeti pretres i ročišta čije bi odlaganje izazvalo
nepotrebne troškove ili odugovlačenje postupka završiti nakon radnog vremena. Onim danima
kada sud ne radi, vikendom, u dane praznika i noću, obavljaće se samo oni poslovi koji ne trpe
odlaganje. Predsednik suda, raspoređuje sudije i sudsko osoblje za sprovođenje istražnih radnji,
koji će naizmenično biti u sudu u dane i vreme kad sud ne radi ili će biti u pripravnosti da dođu u
sud ili sprovedu uviđaj ili prime pritvorena lica kada se za to ukaže potreba, a o tom rasporedu
obaveštava se i nadležni javni tužilac i organ unutrašnjih poslova.
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 16 Opis nadležnosti, obaveza i ovlašćenja
Opis postupanja u okviru nadležnosti, obaveza i ovlašćenja
Nadležnost Osnovnog suda u Boru regulisana je odredbom člana 22. Zakona o uređenju
sudova.
Osnovni sud u prvom stepenu sudi za krivična dela za koja je kao glavna kazna
predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do deset i deset godina ako za pojedina od njih nije
nadležan drugi sud i odlučuje o molbi za prestanak mere bezbednosti ili pravne posledice osude
za krivična dela iz svoje nadležnosti.
Osnovni sud u prvom stepenu sudi u građanskopravnim sporovima ako za pojedine od
njih nije nadležan drugi sud i vodi izvršne i vanparnične postupke za koje nije nadležan neki
drugi sud.
Osnovni sud u prvom stepenu sudi u stambenim sporovima, sporovima povodom
zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa, sporovima o pravima, obavezama i
odgovornostima iz radnog odnosa, sporovima o naknadi štete koju zaposleni pretrpi na radu ili u
vezi sa radom, sporovima povodom zadovoljavanja stambenih potreba na osnovu rada.
Osnovni sud pruža građanima pravnu pomoć, međunarodnu pravnu pomoć ako nije
nadležan drugi sud i vrši druge poslove određene zakonom. Zakonom se može predvideti da u
određenim vrstama pravnih stvari postupaju samo neki osnovni sudovi sa područja istog višeg
suda.
Navođenje propisa
Osnovni sud u Boru, kao i svi sudovi opšte nadležnosti, u svom radu najviše primenjuje
Zakon o uređenju sudova, Zakonik o krivičnom postupku, Krivični zakonik, Zakon o
bezbednosti saobraćaja na putevima, Zakon o parničnom postupku, Zakon o vanparničnom
postupku, Zakon o izvršnom postupku, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o osnovama
svojinsko – pravnih odnosa, Porodični zakon, Zakon o nasleđivanju, Zakon o radu, Zakon o
državnim službenicima, Zakon o platama državnih službenika i nameštenika, Zakon o hipoteci,
Zakon o prometu nepokretnosti, Sudski poslovnik, kao i mnoge druge zakone i podzakonske akte.
Usluge koje se pružaju zainteresovanim licima
Postupak radi pružanja usluga
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 17 Podaci iz ove oblasti su uglavnom navedeni u poglavlju o sudskoj pisarnici.
Stranka ili drugi učesnik u sudskom postupku imaju pravo pritužbe na rad suda,
predsedniku suda, kada smatraju da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo
kakav uticaj na njegov tok i ishod. Predsednik je dužan da osnovanosti pritužbe i preduzetih
merama pismeno obavesti pritužioca, kao i predsednika neposredno višeg suda, u roku od 15
dana od prijema pritužbe.
Pritužioce, stranke i njihove punomoćnike, VF Predsednika Osnovnog suda u Boru ili
njegov zamenik, prima svake srede u nedelji od 12,00 do 14,00 časova.
Podaci o prihodima i rashodima
Podaci o prihodima i rashodima Osnovnog suda u Boru
God.
Planirani prihodi
Odobreni prihodi
Planirani rashodi Ostvareni rashodi
2009. 20.973.000,00
61.486.419,01
20.973.000,00
61.486.419,00
2010. 22.888.000,00
73.481.475,03
22.888.000,00
73.481.475,03
2011. 25.675.000,00
25.675.000,00
Podaci o javnim nabavkama
2009. godina
R. Vrsta predmeta javne nabr. bavke
Ukupan broj postupaka nabavki male
vrednosti
Ukupna vrednost javnih
nabavki (u hiljadama dinara)
1
dobra
1
781
2
usluge
1
368
3
radovi
0
0
Ukupan broj postupaka nabavki male
Ukupna vrednost javnih
nabavki (u hiljadama di-
2010. godina
R. Vrsta predmeta javne nabr. bavke
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 18 vrednosti
nara)
1
dobra
1
800
2
usluge
0
0
3
radovi
1
3317



Plan javnih nabavki Osnovnog suda u Boru za 2011. Godinu obuhvata:
Nova zgrada Suda - 125.000.000,00 dinara
Kancelarijski nameštaj – 4.500.000,00 dinara
Telefonska centrala sa opremom – 3.000.000,00 dinara
Podaci o državnoj pomoći
U Osnovnom sudu u Boru, prema podacima u elektronskom obliku kojima sud raspolaže,
nije bilo sredstava koje sud dodeljuje drugim licima po nekom osnovu koji ne podrazumeva
obavezu jednakih uzvratnih davanja.
Podaci o isplaćenim platama, zaradama i drugim primanjima
plate sudija i zaposlenih za decembar 2010. godine
R.
br.
Funkcija, odnosno zvanje, ili drugi osnov Neto iznos u dinarima na mesečnom nivou –
osnovna plata
1
Vf predsednika suda
92.248,00
2
zamenik Vf predsednika suda
89.964,00
3
sudija
85.680,00
4
samostalni savetnik
49.416,00
5
saradnik – III platni razred
37.302,00
6
saradnik – I platni razred
34.519,00
7
referent
26.498,00
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 19 8
nameštenik IV vrste
25.352,00
9
nameštenik VI vrste
20.278,00
10
naknada po osnovu društvene brige o deci 31.337,00
naknada za prevoz sudija i zaposlenih
R. ukupan neto iznos za ukupan neto iznos za ukupan neto iznos
br. decembar 2010. (u hil- 2009. (u hiljadama)
2010. (u hiljadama)
jadama)
1
129, 1
1732, 462
za
1298, 682
sredstva na ime stimulacije državnim službenicima i nameštenicima
R. ukupan neto iznos za period januar – decembar 2010. (u hiljadama)
br.
1
1828, 388
Podaci o sredstvima rada
Kumulativni pregled osnovnih sredstava Osnovnog suda u Boru od 1.1 do 31.12.2010. godine
Inventarski broj
Naziv konta
Naziv org. jedinice
Nabavna
nost
osnovnih
stava
1
2
3
4
Konto 011125
ostale poslovne zgrade
3.464.349,26
42.209,10
3.422.140,16
Konto 011211
oprema za kopneni saobraćaj
2.164.136,81
1.770.380,49
393.756,32
Konto 011221
kancelarijska oprema
3.300.523,36
3.076.777,51
223.745,85
Konto 011222
3.076.916,63
1.805.998,63
1.270.918,00
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. vred- Ispravka
nosti
sred- ukupno
vred- Sadašnja vrednost
strana 20 računarska oprema
Konto 011223
komunikaciona oprema
380.555,93
222.499,44
158.056,49
Konto 011224
1.600.776,91
elektronska i fotogrfska oprema
1.600.776,91
0,00
Konto 011225
oprema za domaćinstvo
ugostiteljstvo
31.442,50
13.821,59
17.620,91
Konto 011281
oprema za javnu bez
564.799,60
100.040,03
464.759,57
Konto 011294
nemotorna oprema
250,45
250,45
0,00
1 Osnovni sud u Boru
Organizaciona jed. 1
14.583.751,45
8.632.754,15
5.950.997,30
Ukupno:
14.5837.51,45
8.632.754,15
5.950.997,30
i
Čuvanje nosača informacija
Podaci o vrstama informacija u posedu, odnosno vrstama informacija kojima državni organ omogućava pristup
Osnovni sud u Boru poseduje podatke, odnosno informacije u vezi sa predmetima u radu
i arhiviranim predmetima, statističkim izveštajima i izveštajima o radu, u vezi sa sudskom praksom, podatke o imenima i primanjima zaposlenih, sistematizaciji radnih mesta, godišnjem
rasporedu poslova itd.
Nosači informacija:
- predmeti (papir i jedinstvena elektronska baza podataka sudova („Libra“)
- arhivirani predmeti (papir)
- izveštaji o radu suda (papir)
- evidencije o imenima zaposlenih (papir)
Informacije o podnošenju zahteva za pristup informacijama
U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni
glasnik RS" br. 120/2004 od 05.11.2004. godine, br. 54/2007 od 13.06.2007. godine i br.
104/2009 od 16.12.2009. godine) javnost ima pravo na pristup informacijama od javnog značaja
kojima raspolaže sud „radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog
demokratskog poretka i otvorenog društva“ (član 1.) .
Navedeni Zakon definiše da je informacija od javnog značaja „ informacija kojom
raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u
određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna”
(član 2).
Prema članu 5. istog zakona, svako ima pravo da mu bude saopšteno da li organ vlasti
poseduje određenu informaciju od javnog značaja, odnosno da li mu je ona inače dostupna.
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 21 Svako ima pravo da mu se informacija od javnog značaja učini dostupnom tako što će mu se
omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, pravo na kopiju tog dokumenta, kao i pravo da mu se na zahtev, kopija dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom
poštom ili na drugi način. Sud će naplatiti samo troškove umnožavanja i dostave kopije traženog
dokumenta, a ne i samog uvida.
POSTUPAK PO ZAHTEVIMA ZA SLOBODAN PRISTUP
INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA
Podnošenje zahteva
Zahtev tražioca informacija od javnog značaja podnosi se i pisanoj formi i treba
obavezno da sadrži ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji opis tražene informacije.
Tražilac nije dužan da navede razloge za zahtev.
Ako zahtev ne sadrži navedene podatke, odnosno ako nije uredan, ovlašćeno lice suda
dužno je da pouči tražioca uputstvom o dopuni kako da te nedostatke otkloni. Ako tražilac u roku
od 15 dana od dana prijema uputstva to ne učini, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može
postupati, sud donosi zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog, Protiv ovog zaključka
nema prava žalbe.
Odlučivanje po zahtevu
U smislu odredbe člana 16. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog
značaja sud je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva,
tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu
informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Kopija dokumenta je upućena
tražiocu danom napuštanja pisarnice suda od koga je informacija tražena.
Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od značaja za
zaštitu života ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva i
životne sredine, sud mora da obavesti tražioca o posedovanju te informacije, da mu stavi na uvid
dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno da mu izda kopiju tog dokumenta najkasnije
u roku od 48 sati od prijema zahteva.
Ako sud nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da u roku od 15 dana obavesti tražioca
o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu
izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da o tome, najkasnije u roku od sedam dana
od dana prijema zahteva, obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40
dana od dana prijema zahteva, u kome će tražioca obavestiti o posedovanju informacije, staviti
mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, izda mu, odnosno uputi kopiju tog
dokumenta.
Ako sud na zahtev ne odgovori u roku, tražilac može uložiti žalbu Povereniku, osim u
slučajevima utvrđenim ovim zakonom.
Sud će zajedno sa obaveštenjem o tome da će tražiocu staviti na uvid dokument koji
sadrži traženu informaciju, odnosno izdati mu kopiju tog dokumenta, saopštiti tražiocu vreme,
mesto i način na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade
kopije dokumenta, a u slučaju da ne raspolaže tehničkim sredstvima za izradu kopije, upoznaće
tražioca sa mogućnošću da upotrebom svoje opreme izradi kopiju.
Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju vrši se u službenim prostorijama suda.
Tražilac može iz opravdanih razloga tražiti da uvid u dokument koji sadrži traženu
informaciju izvrši u drugo vreme od vremena koje mu je odredio sud od koga je informacija
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 22 tražena.
Licu koje nije u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument koji sadrži traženu
informaciju, omogućiće se da to učini uz pomoć pratioca.
Ako udovolji zahtevu, sud neće izdati posebno rešenje, nego će o tome sačiniti službenu
belešku.
Ako sud odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju informacije, da
mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog
dokumenta, dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva,
donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi
tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja
Pregled primljenih zahteva
Spisak najčešće traženih informacija od javnog značaja
Tokom 2010. godine, Osnovnom sudu u Boru je podneto 7 zahteva po osnovu Zakona o
slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.
Ni jedan od podnetih zahteva za pristup informacijama od javnog značaja nije odbijen,
niti odbačen. Od 3 zahteva građana kojima nije udovoljeno, prema stanju u spisima predmeta, u
jednom slučaju je podnosiocu poslat odgovor da se spisi ne nalaze u sudu, jer su službeno
dostavljeni drugom organu, dok je u drugom slučaju podnosiocu poslat odgovor da mu je kao
učesniku u postupku, po posebnom zahtevu upućenom sudećem sudiji, ranije već poslat odgovor
sa traženim dokumentima. U trećem slučaju je prema stanju u spisima predmeta, podnosiocu
odgovoreno da sud ne poseduje tražene informacije.
Najčešće tražene informacije se tiču pre svega krivičnih ali i parničnih postupaka, sa
zahtevima za dostavu podataka i kopija dokumenata iz predmeta o obavljenim veštačenjima,
zapisnika, izjava učesnika u postupku, ali i kopija skica, fotoelaborata i druge dokumentacije iz
istražnog postupka.
*
Godišnji raspored poslova Osnovnog suda u Boru za 2011. godinu sa izmenama i
dopunama od 10.01.2011. godine – prečišćen tekst.
GODIŠNjI RASPORED POSLOVA
OSNOVNOG SUDA U BORU ZA 2011. GODINU
I
SEDIŠTE SUDA
Sedište Osnovnog suda u Boru nalazi se u sudskoj zgradi u ulici Moše Pijade br. 5.
Kontakt telefon: 030/458-490, faks:030/458-501, e-mail: [email protected]
U sedištu suda nalazi se sudska uprava, istražni sudija, krivično odeljenje, parnično
odeljenje, vanparnični sudija, izvršni sudija, računovodstvo suda, sudska pisarnica, odeljenje za
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 23 IT podršku i druge prateće službe.
U istoj sudskoj zgradi postupaće specijalizovano sudsko veće za porodične sporove i veće
za radne sporove koja su sastavni deo parničnog veća.
Poslovi vezani za međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim i građanskim stvarima i
poslovi vezani za izvršenje krivičnih sankcija su sastavni deo poslova sudske uprave.
Poslovi vezani za overu potpisa, prepisa i rukopisa i vođenje intabulacionih knjiga su
sastavni deo poslova sudske pisarnice.
II
SUDSKA UPRAVA
Poslovima sudske uprave rukovodi Vf predsednika suda, sudija DRAGANA ANIČIĆ.
Za zamenika Vf predsednika suda određuje se sudija JASMINA ISAKOV.
Zameniku Vf predsednika suda, pored opštih poslova, poveravaju se posebne obaveze,
ovlašćenja i odgovornosti, i to: donošenje i potpisivanje akata sudske uprave u njegovom
odsustvu, a koje nisu u isključivoj – neprenosivoj nadležnosti VF predsednika suda, postupanje
po pritužbama i zahtevima za izuzeće i isključenje sudija, postupanje po zahtevima za davanje
informacija u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja,
sprovođenje i praćenje Programa rešavanja starih predmeta.
Zamenik Vf predsednika suda dužan je da istom dostavlja mesečne izveštaje o svom radu
u vezi sa posebnim ovlašćenjima, obavezama i odgovornostima.
Posebne obaveze poveravaju se sudijama
DRAGICI STOJANOVIĆ – za informisanje, kontakt sa javnošću i medijima u građanskim
stvarima (portparol)
BOJANU ĐORĐEVIĆU – za informisanje, kontakt sa javnošću i medijima u krivičnim stvarima
(portparol)
MILANKI MARKOVIĆ – za evidenciju, raspoređivanje i sprovođenje programa obuke i
stručnog usavršavanja sudijskih pripravnika i volontera
DRAGANI ANIČIĆ – za evidenciju, raspoređivanje i praćenje rada sudijskih pomoćnika i
sprovođenje programa obuke i stručnog usavršavanja ostalog sudskog osoblja
Poslove sekretara suda obavlja MILjAN ESKIĆ.
Administrativno tehničke poslove sudske uprave obavlja MILOVAN DUBLjEVIĆ.
Pismena koja se odnose na poslove sudske uprave, raspoređuju se u grupe i podgrupe na
način određen Sudskim poslovnikom.
Sudijski pomoćnici su: VESNA DIMITROVSKA, ŽELIMIR TRUJIĆ, NEBOJŠA
MILUTINOVIĆ, VIŠICA SRETENOVIĆ, DRAGANA ĐORĐEVIĆ I IVAN PAUNOVIĆ.
Sudijski pripravnici su: TANjA BARBULOVIĆ I VLADAN MARJANOVIĆ.
III
SUDSKA ODELjENjA
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 24 Sudije se raspoređuju radi obavljanja poslova u krivičnom i parničnom odeljenju, a
istražne, izvršne i vanparnične poslove obavljaju sudije pojedinci. Svi ovi poslovi obavljaju se u
sedištu suda u Boru u ul. Moše Pijade br. 5.
IV
RASPOREĐIVANjE PREDMETA
Raspoređivanje predmeta u sudskim odeljenjima i sudijama pojedincima vrši se u skladu
sa Sudskim poslovnikom, tako da se obezbedi ravnomerna opterećenost sudija po broju predmeta
i po njihovoj starosti.
V
PREDSEDNICI SUDSKIH ODELjENjA I SUDIJE POJEDINCI
Sudija JASMINKA STEFANOVIĆ postavlja se za ISTRAŽNOG SUDIJU.
Sudija BOJAN ĐORĐEVIĆ postavlja se za PREDSEDNIKA KRIVIČNOG ODELjENjA.
Sudija DRAGICA STOJANOVIĆ postavlja se za PREDSEDNIKA PARNIČNOG ODELjENjA.
Sudija DRAGANA ANIČIĆ postavlja se za VANPARNIČNOG SUDIJU.
Sudija ZORAN NEŠKOVIĆ postavlja se za IZVRŠNOG SUDIJU.
VI
ZAMENICI PREDSEDNIKA SUDSKIH ODELjENjA
Predsednika KRIVIČNOG ODELjENjA u slučaju sprečenosti ili odsutnosti, kao i radi
efikasnijeg postupanja, ZAMENjUJE sudija LjILjANA MILADINOVIĆ.
Predsednika PARNIČNOG ODELjENjA u slučaju sprečenosti ili odsutnosti, kao i radi
efikasnijeg postupanja, ZAMENjUJE sudija JASMINA ISAKOV.
ISTRAŽNOG SUDIJU u slučaju sprečenosti ili odsutnosti, kao i radi efikasnijeg
postupanja, ZAMENjUJU sudija BOJAN ĐORĐEVIĆ i sudija LjILjANA MILADINOVIĆ po
rasporedu dežurstva.
VII
ISTRAŽNI SUDIJA
Za ISTRAŽNOG SUDIJU određuje se JASMINKA STEFANOVIĆ.
Istražnog sudiju zamenjuju sudije krivičnog odeljenja po mesečnom rasporedu.
Istražni sudija postupa po predmetima ulaznih međunarodnih krivičnih zamolnica u
postupcima međunarodno pravne pomoći u krivičnim stvarima.
Poslove na pripravnosti (dežurstvu) obavljaju istražni sudija i sudije krivičnog odeljenja,
prema rasporedu dežurstva koji utvrdi VF predsednika suda.
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 25 VIII
KRIVIČNO ODELjENjE
Za sudije Krivičnog odeljenja određuju se:
Predsednik prvog krivičnog veća – sudija BOJAN ĐORĐEVIĆ.
Pojedine poslove pod nadzorom i uputstvima krivičnog sudije Bojana Đorđevića, obavlja
sudijski pomoćnik IVAN PAUNOVIĆ.
Predsednik drugog krivičnog veća – sudija LjILjANA MILADINOVIĆ.
Pojedine poslove pod nadzorom i uputstvima krivičnog sudije Ljiljane Miladinović, obavlja
sudijski pomoćnik NEBOJŠA MILUTINOVIĆ.
U ovom odeljenju sudije se međusobno zamenjuju prema posebnom mesečnom
rasporedu.
IX
PARNIČNO ODELjENjE
Za sudije parničnog odeljenja određuju se:
Predsednik prvog parničnog veća – sudija DRAGICA STOJANOVIĆ, koja je postupajući
sudija za porodične sporove. Za postupanje u porodičnim sporovima obrazuje se specijalizovano
veće koje čine sudija DRAGICA STOJANOVIĆ i sudija MILANKA MARKOVIĆ.
Predsednik drugog parničnog veća – sudija MILANKA MARKOVIĆ
Predsednik trećeg parničnog veća – sudija JASMINA ISAKOV, koja je postupajući sudija
za radne sporove. U slučaju sprečenosti ili odsutnosti, kao i zbog hitnosti u radnim sporovima
sudiju Jasminu Isakov ZAMENjUJE sudija DRAGANA ANIČIĆ.
Predsednik četvrtog parničnog veća – sudija MARINA PRVULOVIĆ.
Pojedine poslove pod nadzorom i uputstvima parničnog sudije Marine Prvulović obavlja
sudijski pomoćnik ŽELIMIR TRUJIĆ.
X
VANPARNIČNI SUDIJA
Za VANPARNIČNOG SUDIJU određuje se sudija DRAGANA ANIČIĆ, koja postupa po
predmetima eksproprijacije, ostavinskim predmetima i svim predmetima iz druge grupe
predmeta ZVP-a.
Predmete koji se odnose na uređenje međe, fizičku deobu, uređenje korišćenja
zajedničkih stvari, privremene mere i obezbeđenja dokaza dobijaju u rad sudije parničnog
odeljenja.
Predmete iz treće grupe ZVP-a (zaveštanja, ugovori o doživotnom izdržavanju, ugovori o
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 26 raspodeli imovine za života, kako u sudu tako i na licu mesta) sastavljaju i overavaju sve sudije.
Pojedine poslove pod nadzorom i uputstvima vanparničnog sudije obavlja sudijski
pomoćnik VESNA DIMITROVSKA.
XI
IZVRŠNI SUDIJA
Za IZVRŠNOG SUDIJU određuje se ZORAN NEŠKOVIĆ.
Pojedine poslove pod nadzorom i uputstvima izvršnog sudije obavlja sudijski pomoćnik
VIŠICA SRETENOVIĆ.
Predsednik veća “IPV“ je sudija DRAGANA ANIČIĆ, a članovi veća su sudije MARINA
PRVULOVIĆ i MILANKA MARKOVIĆ.
Pojedine poslove pod nadzorom i uputstvima Predsednika veća “IPV“ sudije Dragane
Aničić, obavlja sudijski pomoćnik NEBOJŠA MILUTINOVIĆ.
Službena lica – SUDSKI IZVRŠITELjI su RADOSLAV ILČIĆ, GORAN MITIĆ,
NEBOJŠA KASAPIĆ, DRAGAN MILOJKOVIĆ I SLAĐANA STOJADINOVIĆ.
XII
KRIVIČNO VEĆE ZA ODLUČIVANjE VAN GLAVNOG PRETRESA
VANPRETRESNO VEĆE
Krivičnim većem za odlučivanje van glavnog pretresa predsedavaju VF predsednika suda,
istražni sudija i sudije krivičnog odeljenja, po posebnom mesečnom rasporedu koji sačini Vf
predsednika suda.
Članovi ovog veća određuju se po pravilu iz sastava krivičnog odeljenja, a po posebnom
mesečnom rasporedu koji sačini Vf predsednika suda.
XIII
SLUŽBA MEĐUSOBNE PRAVNE POMOĆI MEĐU DOMAĆIM SUDOVIMA I
MEĐUNARODNO PRAVNE POMOĆI U GRAĐANSKIM STVARIMA
Pravnu pomoć među domaćim sudovima i međunarodnu pravnu pomoć u građanskim
stvarima (ulazne inostrane građanske zamolnice) pružaju sve sudije, a za nadzornog sudiju
određuje se sudija DRAGANA ANIČIĆ.
Poslove overe i nadovere isprava namenjenih za upotrebu u inostranstvu (stavljanje
štambilja “Apostille“) obavlja sudska uprava, a štambilj “Apostille“ potpisuje VF Predsednika
suda, a u njegovom odsustvu ovlašćuju se sve sudije.
XIV
SUDSKE SLUŽBE
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 27 Poslove prijema, overe rukopisa i prepisa obavljaju referenti ZORAN PETROVIĆ i
DANIJELA STANKOVIĆ.
Poslove informatičara obavlja saradnik MIROSLAV ŽIVKOVIĆ, a poslove informaciono
– komunikacione tehnologije obavlja referent za IT podršku RATKO STEVANOVIĆ, koji
obavljaju i sve poslove sudske uprave koje im poveri VF Predsednika suda i za čije obavljanje su
ispunjeni tehnički uslovi.
Određuje se raspored sudskog osoblja za rad u sudskoj pisarnici, tako da
poslove upravitelja sudske pisarnice obavlja SONjA TRIFUNOVIĆ
poslove vodioca parničnog upisnika obavlja SLAVOJKA BUĐELAN
poslove vodioca krivičnog upisnika obavlja SLAVICA STOJANOVIĆ
poslove vodioca vanparničnog upisnika obavlja LjUBICA ARSIĆ
poslove vodioca izvršnog upisnika obavlja SLAĐANA NEDELjKOVIĆ
Poslove naplate novčanih kazni i paušala obavlja JELENA ADAMOVIĆ –
NIKODIJEVIĆ
Poslove arhivara obavlja DANIJELA MLADENOVIĆ.
Poslove dostavne službe obavljaju DRAGANA VUČKOVIĆ i MARIJA RANĐELOVIĆ
(po ugovoru o radu na određeno vreme), DRAGI SIMIĆ i MIROSLAV STOŠIĆ, a nadzor nad
njihovim radom vrši upravitelj sudske pisarnice SONjA TRIFUNOVIĆ.
Poslove vođenja upisnika „IK“ i referenta izvršenja krivičnih sankcija obavlja referent
MILOVAN DUBLjEVIĆ.
Poslove vođenja zapisnika na suđenjima, raspisivanja predmeta i kucanja odluka
obavljaju: SANjA PROTIĆ, VOJKANA MILIĆ, GORDANA JAĆIMOVIĆ, SUZANA
TRAJKOVIĆ, LjILjANA SIMIĆ, SLAĐANA ŠEBALj, SUZANA GALIĆ, ZORICA NIKOLIĆ,
BISERKA ĐUKIĆ, SLAVICA MILOVANOVIĆ, RADMILA MARINOVIĆ i JASMINA
IVANOVIĆ.
Računovodstveno knjigovodstvene poslove obavljaju šef računovodstva NATAŠA
ALEKSIĆ i blagajnik SLOBODANKA ADAMOVIĆ.
Obezbeđenje suda vrše TOMISLAV BOGDANOVIĆ, SAFET DEMIRI, SAŠA SIMIĆ,
SLAVIŠA JAKOVLjEVIĆ i VLADIMIR OGRIZOVIĆ, koji obavlja nadzor nad radom ove
službe.
Poslove domara obavlja NIKOLA OBRADOVIĆ.
Poslove spremačice u radno vreme od 14,00 do 22,00 časa obavljaju ZORICA NAKIĆ i
VESNA STEFANOVIĆ – STUPAREVIĆ.
Poslove vozača obavlja ZORAN BOŽANOVIĆ.
Poslove telefoniste obavlja VESNA TASIĆ.
XV
PRIPRAVNOST (DEŽURSTVO)
U dane i vreme kada sud ne radi, pored istražnog sudije, biće u pripravnosti ili će
naizmenično biti u sudu – druge sudije i sudsko osoblje (za prijem pismena, u pisarnici,
dostavnoj službi i drugo) za sprovođenje radnji koje se po odredbama procesnih zakona smatraju
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 28 hitnim ili naročito hitnim, prema posebnom rasporedu koji blagovremeno odredi VF predsednika
suda ili sudija kome on poveri obavljanje ovih poslova.
XVI
RADNO VREME, PRIJEM STRANAKA I RAZGLEDANjE SPISA
Radno vreme suda je od 07,30 do 15,30 časova.
Pismena se mogu predavati sudu u toku celog radnog vremena.
Sudski spisi mogu se u sudu razgledati, prepisivati ili tražiti određene informacije i
uverenja od 10,00 do 13,00 časova.
Stranke i njihove punomoćnike prima VF Predsednika suda ili njegov zamenik svake
srede u nedelji od 12,00 do 14,00 časova.
Radno vreme Službe overe potpisa i prepisa je od 07,30 do 15,30 časova.
Razvrstavanje i raspoređivanje predmeta vrši se u skladu sa zakonom i Sudskim
poslovnikom.
Odluke i druga pismena otprema posebna organizaciona jedinica za ekspediciju pošte –
dostavna služba.
Oduzeti predmeti, koji se prema posebnim propisima ne predaju nadležnom organu –
Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom, predaju se na čuvanje referentu DANIJELI
MLADENOVIĆ.
Ovaj Godišnji raspored se može izmeniti u cilju realizacije Programa rešavanja starih
predmeta.
V.F PREDSEDNIKA OSNOVNOG SUDA U BORU
sudija Dragana Aničić
Informator o radu Osnovnog suda u Boru – 31.01.2011. strana 29 
Download

INFORMATOR O RADU OSNOVNOG SUDA U BORU