Broj: 06-23-5848-2/14
Sarajevo, 24.10.2014.godine
Na osnovu člana 35. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona
Sarajevo“, broj 45/12-Prečišćeni tekst i 26/14), čl. 17. do 20. Uredbe o načinu i uslovima rješavanja stambenih potreba boracabranitelja Bosne i Hercegovine (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 31/07, 23/09, 10/11, 33/12, 16/14 i 40/14) i čl. 5. i 8.
Pravilnika za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba (“Službene
novine Kantona Sarajevo” br. 36/07, 36/08, 18/11, 42/12 i 24/13) a u skladu s Javnim pozivima za podnošenje zahtjeva za
ostvarivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u
Kantonu Sarajevo za 2014.godinu, Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo donosi
PRELIMINARNU LISTU
KANDIDATA KOJI NE ISPUNJAVAJU USLOVE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU
BESPOVRATNU DODJELU SREDSTVA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA U VIDU GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA ZA 2014.GODINU (GRAĐEVINSKI MATERIJAL)
A) PRIJAVA BORAVIŠTA-PREBIVALIŠTA U KANTONU SARAJEVO
RB Prezime (ime oca) ime
Status
1
2
3
4
5
6
7
8
Ademović (Lutvo) Edhem
Alagić (Salko) Mujo
Andelija (Ibrahim) Fikret
Andelija (Šaćir) Mehdija
Andrić (Milan) Vaso
Buza (Mustafa) Salih
Dizdarević (Mujo) Omer
Dubičić (Meho) Mevludin
DB
DB
DB
RVI 30%
DB
DB
DB
DB
9
Gagulić (Ćamil) Enver
DB
10
Grbo (Aljo) Denijal
DB
11
Hasanović (Vehid) Fahir
12
13
14
Haznadar (Asim) Džemal
Hodžić (Hilmo) Remzijeta
Hodžić (Zaim) Esed
Razlog neispunjavanja uslova
Prijava na KS 07.09.2006.g. - Srebrenica
Od 30.05.2012. do 31.05.2012. prijava Višegrad, dokaz za objekat,
Prijava na KS 06.03.2007.- Foča, dokaz za objekat,
Imao status raseljene osobe
Prva prijava na KS 11.11.2009.g. - Kladanj
Prijava na KS 17.04.2001.g. - Visoko
Prva prijava na KS 07.01.2002.g.
Prva prijava na KS 28.10.1997.g. Dokaz za objekat,
Izjave nisu ovjerene (osim izjave o stanovanju), rodni list za suprugu i
sina, prijava na KS 15.06.2005. - Kakanj, dokaz za objekat
Prijava Čapljina od 05.03.2008.- 27.05.2008.
Prijava boravka 31.08.1988. do 16.04.2004.g. Olovo, Razlog
DB
demobilizacije,
DB
Imao status raseljene osobe
ŠP
Imala status raseljene osobe
RVI 70% Prijava na KS 20.03.2008.g. - Živinice
1
15
Hožbo (Muradif) Fadil
16
17
18
19
20
Hrustemović (Hajdar) Senad
Hrvat ( Sulejmna) Avdija
Hukić (Abid) Adem
Husić (Ćamil) Ifeta
Imamović (Ibrahim) Suljo
21
Imširović (Rasim) Vahida
22
Kadrić (Smajo) Salko
23
Karađuz (Mujo) Šemsudin
24
Karamović (Osman) Bego
25
Karić (Omer) Šerif
26
27
28
29
30
31
Mehmedović (Šaćir) Ahmet
Merdić (Rasim) Šefik
Milatović (Latif) Enes
Mišić (Mustafa) Edin
Mulić (Zaho) Rafet
Musić (Alija) Haša
32
Numanović (Hazim) Saudin
33
34
35
Osmanović (Rasim) Hasib
Pavica (Zahid) Kasim
Podrug (Mujo) Suad
36
Salihspahić (Halil) Ferida
37
Samardžić (Smajil) Muharem
38
Sejmenović (Mujo) Đulsa
39
40
41
42
43
Selimović (Ibro) Bida
Serdarević (Meho) Hasib
Sokolović (Hakija) Džemal
Spahić (Mehmed) Munib
Spaho (Ibro) Samir
44
Spirijan (Ahmet) Bećir
45
46
Subašić (Salko) Envera
Topić (Petar) Ljubomir
47
Veličanin (Hajrudin) Nevzada
48
Zunđa (Meho) Šaban
RVI 20% Prva prijava na KS 2004.g. Rodni list za Muradifa i Ajdina nije ovjeren
DB
DB
DB
ŠP
DB
Imao status raseljene osobe
Imao status raseljene osobe
Prijava od 24.08.2006. do 26.08.2008.g u Tuzli,
Imala status raseljene osobe
Prva prijava na KS 12.11.2002.g.
Obnova zahtjeva iz 2012.g. koji je odbijen - Prva prijava na KS
ŠP
01.06.2004.g.
DB
Prva prijava na KS 07.05.1996.g. - Pale, dokaz za objekat
Obnova zahtjeva iz 2009.g. koji je odbijen zbog prijave na KS
DB
04.7.2007.g
DB
Prijava 15.05.2001.-10.02.2005. Odjava za Olovo, kućna lista,
Odjava iz Novog Grada 19.08.2013.g. - za Miliće, 13.02.2014g. ponovo
DB
prijava u Novi Grad, dokaz za objekat
DB
Prijava na KS 02.04.2004.g
DB
Prijava na KS 06.11.1999. - Kakanj, dokaz za objekat,
DB
Imao status raseljene osobe
DB
Imao status raseljene osobe
DB
Prva prijava na KS 19.09.2003.g.
ŠP
Imala status raseljene osobe
Od 10.05.2004.g. do 13.10.2004. prijavljen u Olovu, rodni list za
DB
suprugu, dokaz za objekat,
DB
Imao status raseljene osobe
RVI 50% Imao status raseljene osobe
DB
Od 18.02.1997. do 20.04.2007. prijava Breza, dokaz za objekat,
Rodni listovi za ostale članove sa kućne liste, razlog demobilizacije,
DB
prva prijava na KS 19.02.2004.g.
RVI 60% Raseljeno lice po izjavi,
Prijava na KS 25.08.2008.g - Srebrenica, Rješenje o priznavanju prava
ŠP
na por.invalidninu,
ŠP
Prva prijava na KS 08.11.2004.g.
DB
Imao status raseljene osobe
DB
Prijava od 21.07.2004.-.26.04.2014.- Foča, kopija LK,
DB
Ima status raseljene osobe
RVI 20% Imao status raseljene osobe
Izjave nisu ovjerene, uvjerenje o državljanstvu ili kopija LK, šta je sa
DB
suprugom, prijava na KS 14.08.2003. - Foča
ŠP
Ima status raseljene osobe
DB
Prijava boravka 10.09.2004. do 14.02.2012.g. Kiseljak,
Obnova zahtjeva iz 2012.g. koji je odbijen - Dokaz o demobilizaciji,
Prijava boravka od 07.03.2002. go 29.03.2005.g Breza, građevinska
DB
dozvola.
DB
Imao status raseljene osobe
Zaključno sa rednim brojem 48.
2
B) DOKAZ ZA OBJEKAT
RB Prezime (ime oca) ime
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Ademović (Munib) Mufid
Adilović (Nezir) Nazif
Adžajlić (Abaz) Fahrudin
Agović (Edhem) Memso
Alić (Salko) Aljo
Alić (Salko) Ekrem
Ališa (Šemso) Jasmina
Aljović (Hasan) Džemal
Arnautović (Fuad) Emir
Bajrović (Mujo) Nurko
Bakal (Muharem) Rahmo
Bakaran (Bajro) Izet
Baltić (Ramiz) Alma
Bandić (Omer) Emin
Bašić (Fehim) Ekrem
Bašić (Pašaga) Ramiza
Batovac (Šućro) Nihad
Bećirević (Hilmo) Zemina
Bećirović (Adil) Refija
Bećirović (Mušan) Mehmed
Begović (Džemal) Emir
Bektašević (Nasuf) Nasuf
Belko (Osman) Begija
Bešlija (Vahid) Vahidin
Bihorac (Iso) Edin
Birdžo (Fadil) Edin
Blažević (Džemal) Fikret
Blažević (Sulejmna) Nurfet
Boračić (Muradif) Šaćir
Borišić (Smajo) Jusuf
Brković (Šaban) Munib
Bučan (Đule) Sabina
Bužo (Halil) Uzeir
Bužo (Osman) Mujo
Camović (Nedžib) Hido
Čakarić (Ibro) Hasan
Čaušević (Hasan) Nura
Čavrk (Hadžan) Nusreta
Čelik (Mehmedalija) Hajrudin
Čeljaj (Šefćet) Nedžat
Čizmo (Saliha) Ismet
Čolpa (Fehim) Sead
Status
DB
DB
DB
RVI 70%
DB
DB
DB
DB
RVI 70%
RVI 90%
DB
DB
RVI 60%
DB
DB
DB
DB
ŠP
ŠP
ŠP
DB
DB
ŠP
DB
DB
DB
DB
DB
DB
RVI 30%
DB
ŠP
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
RVI 30%
DB
Razlog neispunjavanja uslova
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, nedostaje izjava o donaciji,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat - neovjeren
Dokaz za objekat,
Saglasnost ostalih vlasnika
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, Prva prijava na KS 16.04.1998.g.
Dokaz za objekat
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Rešenje o otkupu stana,
Dokaz za objekat
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
3
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Čubro (Ahmet) Safeta
Čustović (Mehmed) Safet
Čustović (Omer) Zlatko
Čuturić (Zahir) Sabahudin
Ćano (Ibro) Bećir
Ćemo (Nasuf) Ramiz
Ćurevac (Rešid) Amir
Darman (Safet) Elvir
Delalić (Avdo) Suljo
Delalić (Meho) Adem
Delihasanović (Nezir) Abdulah
Demirović (Abdulah) Nerčes
Dervišević (Hamid) Osman
Dević (Ramiz) Rašid
Doljančić (Rasim) Kemo
Dupovac (Hamid) Mehmed
Duran (Šaban) Ismet
Džaferović (Husnija) Miralem
Džafić (Osman) Rasema
Džamalija (Hamid) Zulfo
Džanko (Avdo) Sadeta
Džubur (Meho) Sena
Đedović (Salih) Salahudin
Đono (Mušan) Mirsad
Fejzić (Abid) Amir
Fejzić (Himzo) Nijaz
Fejzović (Alija) Raif
Gadžo (Vejsil) Senadin
Gagula (Avdija) Samir
Grljević (Hasan) Hajrudin
Guska (Husein) Alija
Gušo (Malin) Edin
Gušter (Ibran) Ejub
Habibija (Bejamil) Amir
Hadžić (Džemal) Hamo
Hajdarević (Šahbaz) Ibrahim
Halilović (Adem) Muriz
Halilović (Edhem) Sadik
Hamzić (Avdulah) Hasan
Hamzić (Mustafa) Ramo
Hasković (Elmaz) Islam
Hatibović (Derviš) Mustafa
Helać (Salih) Rasim
Heldov (Šaban) Rusmir
Hodžić (Osman) Azem
Horman (Muhamed) Samir
Horman (Sulejman) Sadeta
ŠP
DB
DB
DB
RVI 40%
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
RVI 20%
ŠP
RVI 70%
DB
ŠP
DB
DB
DB
DB
DB
DB
RVI 20%
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
Dokaz za objekat
Saglasnost ostalih vlasnika
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Saglasnost ostalih vlasnika
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Saglasnost ostalih vlasnika
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, Rodni list za Ismeta
Dokaz za objekat
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, Korisnik donacije u 2003.g. - 5562,57 KM
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, Prijava na KS 18.11.96. izjava da nije raseljeno lice
Saglasnost ostalih vlasnika
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Vlasnik 1/3 objekta, saglasnost ostalih vlasnika,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, Građevinska dozvola
Dokaz za objekat - neovjeren,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, evidentiran kao raseljeno lice
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
4
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
Hrelja (Sulejman) Idriz
Hromo (Hasan) Ramiz
Hujić (Abdulah) Nezir
Hujić (Bajro) Ermin
Hujić (Osman) Ejub
Hurić (Ahmet) Mujo
Husić (Sejid) Faris
Ibišević (Ramiz) Mehmed
Ibrahimović (Safet) Hajrudin
Ibrica (Vejsil) Osman
Ibrović (Mušan) Murat
Ibrović (Šaban) Hamida
Imamović (Edhem) Esad
Imamović (Ragib) Omer
Jašarević (Bahrudin) Ernad
Junuzović (Mehmed) Ajdin
Kahriman (Fehim) Amir
Kajović (Ilijaz) Nuho
Kalem (Zaim) Sedžad
Kaliman (Muhamed) Munevera
Kaljanac (Husein) Esad
Kapo (Ismet) Mirsad
Karić (Hamed) Hamdo
Karišik (Nail) Mehmedalija
Karkelja (Mujo) Miralem
Katica (Hašim) Adil
Kazić (Mujo) Mehmed
Kepeš (Rasim) Izudin
Kerla (Nasko) Fatima
Kišić (Zahid) Džemal
Klačar (Arif) Dževad
Kladanjčić (Murat) Mirzet
Klinić (Saliha) Fahrudin
Kolenda (Ramo) Elvir
Kolenda (Ramo) Fadil
Komar (Junuz) Behija
Korjenić (Nazif) Izet
Koro (Smajo) Senad
Kovač (Aziz) Enes
Krajina (Mujo) Nermin
Krčalo (Sulejman) Sulejman
Kulašin (Ibrahim) Ismet
Kuloglija (Šećo) Fatima
Kurtaj (Kadrija) Vasvija
Ladanović (Fadil) Sead
Lilić (Bahto) Nurija
Lilić (Idriz) Nusret
DB
DB
DB
RVI 30%
DB
RVI 30%
RVI 20%
DB
RVI 60%
ŠP
DB
ŠP
DB
DB
ŠP
RVI 40%
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
ŠP
DB
ŠP
DB
DB
DB
DB
DB
DB
PDB
DB
DB
RVI 50%
DB
DB
DB
ŠP
DB
DB
PDB
DB
Dokaz za objekat,
Saglasnost ostalih vlasnika
Dokaz za objekat - neovjerena kopija,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, primanja
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Saglasnost ostalih vlasnika
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Saglasnost ostalih vlasnika
Dokaz za objekat - vlasnik otac
Saglasnost ostalih vlasnika
Dokaz za objekat, neovjereno rješenje o demobilizaciji,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, Građevinska dozvola
Dokaz za objekat
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, primanja,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, izjave o donaciji, o stanovanju i o dva st.objekta,
Vlasnik 3/4 objekta, Saglasnost ostalih vlasnika
Dokaz za objekat,
5
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
Lipa (Asim) Emir
Lokvančić (Tufik) Rasim
Loncić (Borivoje) Goran
Lončarić (Avdo) Fadil
Lujnović (Husein) Mersudin
Mahmutović (Rasim) Midhat
Medić (Esed) Hajro
Medić (Ramo) Devlija
Medić (Zahid) Nijaz
Medić (Zilđo) Đulaga
Međuseljac (Uzeir) Mevzet
Mehmedović (Amila) Ramo
Mehović (Jašar) Rifat
Mešetović (Vejsil) Fuad
Mešić (Ramiz) Nail
Milavica (Alija) Džemal
Mišić (Ismet) Izet
Mraković (Taib) Sejad
Muharemović (Aziz) Vahid
Musić (Muharem) Diba
Neretljak (Taiba) Alsad
Nikšić (Ibrahim) Himzo
Nišić (Suljo) Mehmed
Omeragić (Adem) Mušan
Omerhodžić (Asif) Nagib
Oručević (Alija) Esed
Palavrić (Mujo) Mirsad
Pandžo (Alija) Sead
Pašić (Edhem) Muhamed
Pičuga (Mustafa) Jasmin
Podumljak (Ahmet) Zajim
Radovac (Himzo) Munira
DB
DB
RVI 70%
DB
DB
RVI 30%
DB
ŠP
DB
DB
DB
RVI 20%
DB
DB
RVI 40%
DB
DB
DB
DB
PDB
DB
DB
RVI 60%
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
RVI 50%
DB
169 Ramić (Halil) Smajo
DB
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
Ramić (Ragib) Galib
Ranica (Rizvo) Asif
Raonić (Rašid) Nasko
Raščić (Aziz) Admir
Rizvić (Mehmed) Muhamed
Rovčanin (Džafer) Šefko
Sabit (Rasim) Sabit
Sadiković (Mušan) Muharem
Sajnica (Muharem) Mirsad
Salčin (Adem) Mujo
180 Salihović (Ramiz) Sakib
DB
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Vlasnik 1/2 objekta, Saglasnost ostalih vlasnika,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, Korisnik donacije 2003 - 6207,70 KM, kopija L/K
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat (građ.dozvola) 23.07.2012.- 08.02.2013.g.
Dokaz za objekat, Neblagovremeno podnešen zahtjev - 2013
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, Evidentiran kao raseljeno lice, dva st.objekta,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, Rodni list i primanja za majku,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, primanja za muža
Dokaz za objekat, Prijava na KS 14.09.1996. Sokolac, rodni list za
suprugu,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, Rodni list za sina, primanja za sina i Zejnu,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, izjava o dva st.objekta
Dokaz za objekat,
Saglasnost ostalih vlasnika
Dokaz za objekat, Prijava boravka od 12.10.10.g do 05.01.11.g u
Rogatici, dokaz za objekat
6
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
Sarajkić (Suljo) Ibro
Selimanović (Murat) Zineta
Selimović (Adil) Dževad
Selimović (Zaim) Zijo
Sinan (Alija) Elvir
Smajlović (Đulaga) Elvedin
Smajlović (Ekrem) Sabahudin
Smajović (Seid) Jasmin
Softić (Murat) Nijazija
Spahić (Alija) Kenan
Spahić (Atif) Sulejman
Srna (Nedžib) Ifet
Srnja (Edhem) Redžo
Subašić (Mustafa) Himzo
Subašić (Šemso) Senida
Sultanović (Kemal) Elvedina
Sužanj (Avdo) Jasmin
Svraka (Hasan) Huso
Šabeta (Suljo) Mehmed
Šabić (Diban) Nazif
Šandal (Meho) Mehmedalija
Šarić (Huso) Sabaheta
Šatrović (Zulfo) Mehmedalija
Šehović (Đafer) Muhamed
Šehović (Hamid) Safija
Šetkić (Abdulah) Avdo
Šišić (Himzo) Amira
Šito (Rašid) Zineta
Šovšić (Hasan) Smajo
Tabak (Nuhan) Rasim
Tahirović (Osman) Adem
Topalović (Hamed) Asim
Trešnjo (Halil) Smajo
Trle (Ramiz) Refik
Trnka (Alija) Izet
Tunović (Šukrija) Senad
Vatrić (Hamdija) Zijo
Vejo (Taib) Amer
Velić (Ćamil) Zijo
Velić (Derviš) Faik
Voloder (Mahmut) Bešir
Zemanić (Hajdar) Nermin
Zirojević (Zdravko) Zoran
Zolj (Mujo) Vejsil
Zuko (Osman) Izet
Žiga (Hilmo) Zufer
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
ŠP
PDB
DB
DB
RVI 50%
DB
DB
ŠP
RVI 20%
DB
PDB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
RVI 70%
DB
DB
RVI 70%
DB
DB
DB
DB
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, Kućna lista, uvjerenje o kretanju, Izjave 4x,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, Kopija L/K,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, Građevinska dozvola
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, dokaz o demobilizaciji,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat
Dokaz za objekat, Rješenje o legalizaciji
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, Prijava na KS 05.10.1996. Rogatica
Dokaz za objekat, Rodni list za Zinetu, primanja za Adnana
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, rodni listovi za sve,
Dokaz za objekat, Rodni list za Bešira i Lejlu, primanja
Saglasnost ostalih vlasnika
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, rješenje o demobilizaciji,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
7
227 Žilić (Mehmed) Omer
DB
Dokaz za objekat,
Zaključno sa rednim brojem 227.
C ) NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA
RB Prezime (ime oca) ime
Status
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ahmethodžić (Šaćir) Hasan
Ahmetović (Ramiz) Šifa
Ahmetović (Šaban) Ramiz
Ajanović (Fadil) Adi
Ajdarpašić (Bahto) Hazbo
Alibegović (Salko) Fuad
Asani (Ramiz) Severđan
Avdić (Hajdar) Omer
Avdić (Hasan) Ahmo
10
Bajrić (Alija) Senad
11
12
13
14
Bajrić (Halil) Safija
Bajrović (Merdan) Izeta
Baždarević (Ramo) Nusret
Bećković (Zulfo) Sanel
15
Begić (Ragib) Asim
16
Bešlija (Hasan) Munafera
PDB
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Bešlija (Mehmed) Sefer
Bešlija (Zahid) Emsudin
Bibić (Asim) Rasim
Bijedić (Hamid) Sead
Bjelak (Avdo) Nermin
Bojčić (Omer) Senad
Bosnić (Bećir) Zehra
Bulatović (Uzeir) Hanefija
Burejić (Husein) Hanifa
Butmir (Hamdo) Adem
Bužo (Huso) Ramiz
Bužo (Meho) Azema
Cviko (Sulejman) Ešref
Čampara (Šerif) Nusret
Čauš (Šaban) Mevsad
Čaušević (Sulejman) Šaćir
DB
DB
DB
DB
DB
DB
ŠP
DB
DB
DB
DB
ŠP
DB
RVI 20%
DB
DB
33
Čolpa (Edhem) Mehmed
Razlog neispunjavanja uslova
DB
ŠP
DB
RVI 50%
DB
DB
DB
DB
DB
Izjave nisu ovjerene, kućna lista, dokaz za objekat,
Obnavlja zahtjev koji nije predat u 2013.g
Izjave nisu ovjerene, sve kopije nisu ovjerene,
Uvjerenje o državljanstvu - kopija LK, dokaz za objekat,
Dokaz o pripadnosti ARBiH, dokaz za objekat,
Šta je sa suprugom od Azre,
Rodni listovi za sve sa k/l, dokaz za objekat,
Dokaz o demobilizacji, kopija L/K ili uvjerenje o državljanstvu
Uvjerenje o državljanstvu / kopija LK,
Dokaz o pripadnosti ARBiH, rodni listovi, uvjerenje o kretanju,
primanja, dokaz za objekat,
Nema godinu u ARBiH,
PDB
Smrtni list za Atifa, dokaz za objekat
DB
Izjava da nema drugu st.jedinicu,
RVI 60% Primanja za Sanela, dokaz za objekat,
Nema godinu u ARBiH, razlog demobilizacije, šta je sa snahom, dokaz
DB
za objekat (vlasnik otac),
DB
Rodni listovi za sve osim za Ajnura, Prva prijava na KS 08.07.1999.g.
Rješenje o priznavanju prava na por.invalidninu,
Kopija L/K, kopije rodni listova nisu ovjerene
Primanja za Rasima, dokaz za objekat,
Uvjerenje o državljanstvu - kopija LK,
Dokaz o demobilizacji, dokaz za objekat,
Uvjerenje o državljanstvu ili kopija LK, dokaz za objekat,
Primanja za Admira,
Rodni list za Hanefiju, uvjerenje o kretanju, dokaz za objekat,
Dokaz o boračkom statusu, šta je sa Adisom, dokaz za objekat,
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH,
Primanja za suprugu
Rodni list za Vedhad, primanja za sina i snahu, dokaz za objekat,
Rodni list za suprugu,
Rodni listovi, punomoć,
Obnavlja zahtjev iz 2011.g. (Dokaz za objekat)
Uvjerenje o kretanju, dokaz za objekat,
Kućna lista, dokaz za objekat, prijava od 29.06. do 20.07.2010.g Foča
8
34
35
Čorbo (Mušan) Safet
Čović (Fadil) Fadil
DB
DB
Šta je sa suprugom, primanja za Selvera, dokaz za objekat,
Primanja za suprugu
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH (neovjerena kopija), kopija L/K, dokaz
RVI 20%
za objekat
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH, rodni listovi nisu ovjereni, dokaz za
DB
objekat
Uvjerenje o državljanstvu i dokaz za objekat - neovjerene kopije, rodni
DB
list za Avdu i Mevlidu,
DB
Nepotpuna dokumentacija
Obnova zahtjeva koji je u 2013.g. odbijen - Rasljeno lice, prva prijava
na KS 11.06.1996.g Čajniče, ima 1/2 kuća u Čajniču, dokaz za objekat,
DB
36
Čovrk (Ramo) Ejub
37
Čustović (Murat) Ahmet
38
Čutura (Jusuf) Avdo
39
Ćatić (Lutvo) Nezim
40
Ćehaja (Nedžib) Izet
41
Ćiva (Ahmed) Ramiz
DB
42
Ćutahija (Meho) Ibrahim
DB
43
Dajdžić (Fehim) Rabija
DB
44
Dajdžić (Zahid) Rasim
DB
45
46
47
48
49
50
51
Dedić (Milorad) Milica
Delić (Osman) Rasim
Dervišević (Salih) Mustafa
Dević (Ahmed) Mehmed
Dizdarević (Abid) Šemsa
Drinčić (Omer) Safet
Dupovac (Osman) Mustafa
PDB
DB
DB
DB
ŠP
DB
DB
52
Džabija (Hasan) Bekir
DB
53
54
55
Džaferović (Ibro) Semiz
Džananović (Fadil) Meho
Džano (Rašid) Džemal
DB
DB
DB
56
Džebo (Osman) Ramiz
DB
57
Džehović (Ramiz) Sulejman
DB
58
Džubur (Adem) Samir
DB
59
60
61
Đendušić (Jusuf) Nermin
Đidelja (Džemail) Munevera
Đipa (Omer) Mirsad
DB
DB
DB
62
Đozo (Rifet) Dževad
DB
63
64
Efendić (Durmo) Rešad
Fatić (Juso) Mejra
DB
PDB
65
Fišo (Adem) Muharem
DB
66
Gibanica (Muharem) Husein
DB
Primanja za Ramizu
Neovjerene kopije (dokaz o pripadnosti ARBiH, Uvjerenje o
državljanstvu - kopija LK, rodni listovi) dokaz za objekat,
Sve osim izjava nedostaje,
Uvjerenje o državljanstvu - kopija LK, rodni listovi za Rasima i
suprugu,
Primanje za suprugu,
Rodni list za Rasima i Nuru, dokaz za objekat,
Kopija LK nije ovjerena, dokaz za objekat,
Rodni listovi i dokaz za objekat neovjereni,
Primanja za Adisa
Rodni listovi za ostale s K/L, dokaz za objekat,
Šta je sa snahom,
Izjave nisu ovjerene (osim izjave o stanovanju, biro i donacija), dokaz
za objekat,
Rodni list za Semiza
Kopija LK, kućna lista, vl.1/4 objekta,
Obnovia zahtjeva iz 2011.g. .g
Izjave nisu ovjerene, sve fali osim kućne liste, uvjernja o kretanju
uvjerenja o pripadnosti ARBiH,
Kopije nisu ovjerene, rodni list za Sulejmana,
Obnova zahtjeva iz 2012.g. koji je odbijen - Izjava o stanovanju,
uvjerenje o kretanju, dokaz za objekat
Uvjerenje o državljanstvu/kopija LK, dokaz za objekat,
Rodni list za Mustafu, dokaz za objekat,
Obnavlja zahtjev koji nije predat u 2013.g
Izjave nisu ovjerene, prijava na KS 16.11.2006. - Goražde, dokaz za
objekat,
Uvjerenje o državljanstvu - kopija LK, dokaz za objekat,
Umrli suprug nema borački status a supruga traži donaciju,
Neovjerene kopije uvjerenja o pripadnosti ARBiH, primanja za
Muharema i dokaz za objekat, kućna lista,
Nema godinu u ARBiH, razlog demobilizacije, primanja za Lejlu,
9
67
Glasić (Rifet) Samir
DB
Uvjerenje o državljanstvu / kopija LK,primanja za Samira, dokaz za
objekat,
68
Gljiva (Alija) Aziz
DB
Uvjerenje o državljanstvu / kopija LK, prva prijava na KS 12.11.1999.g.
69
Hafizović (Mahmut) Sabra
ŠP
70
71
72
Halilović (Fehim) Dževad
Halilović (Hasan) Fata
Handžić (Mustafa) Atulah
DB
PDB
DB
73
Hasanović (Adil) Jasmin
74
75
Hasanović (Omer) Zajko
Hodžić (Hasib) Ahmo
DB
76
Hodžić (Hasib) Ćamil
ŠP
77
78
79
Hujić (Salem) Senaid
Hujić (Zilko) Nijaz
Hurem (Hajro) Nusret
80
Huseinović (Rasim) Avdo
81
82
83
84
Imamović (Uzeir) Ramo
Imširović (Mustafa) Samir
Ivazović (Edhem) Vahid
Japalak (Ramiz) Enver
DB
Uvjerenje o državljanstvu - kopija LK,
DB
Rodni listovi za sve sa k/l/
RVI 70% Uvjerenje o kretanju, kućna lista, rodni list za Nusretu,
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH, uvjerenje o državljanstvu / kopija LK,
DB
rodni list za Avdu, primanje za kćerku, dokaz za objekat,
DB
Razlog demobilizacije, dokaz za objekat,
DB
Izjave ovjerila Elvira, dokaz za objekat,
RVI 70% U predmetu ima samo rj.o invalidnosti,
DB
Rodni listovi - kopje neovjerene, dokaz za objekat,
85
Kadić (Zahid) Zijad
RVI 60% Uvjerenje o državljanstvu - kopija LK, Dokaz o pripadnosti ARBiH,
86
Kadrić (Hasib) Beriz
87
Kahvedžić (Ćamil) Mubera
88
89
90
91
92
93
94
95
96
Kaleta (Sulejmna) Uzeir
Kaljača (Arif) Irfan
Kaljanac (Ešrefa) Redžo
Kaljanac (Hrustem) Husein
Karaman (Asim) Haris
Karić (Mehmedalija) Sedat
Karić (Sejdija) Sejad
Katkić (Mustafa) Hasan
Kečo (Avdo) Amir
97
Kerić (Omer) Šerif
98
99
Klino (Smajo) Ibro
Komarica (Vejsil) Nusret
Nema borački status, Prijava na KS 07.06.2004.g
Obnova zahtjeva koji je u 2011/12/13.g. odbijen. - Podnosilac zahtjeva
nema borački status,
DB
Uvjerenje o pripadnosti, Korisnik donacija 2002 i 2009. g.
DB
Rodni list za Birnasa, primanja, dokaz za objekat,
DB
Sve nedostaje osim izjava,
DB
Razlog demobilizacije, dokaz za objekat,
ŠP
Uvjerenje o kretanju, primanja za sina, izjava o stanovanju,
RVI 30% Ček od penzije za majku,
DB
Rodni list za Sabahetu, dokaz za objekat,
DB
Rodni listovi za Hasana i Azeminu, dokaz za objekat,
DB
Rodni listovi - neovjereni, dokaz za objekat,
Izjave nisu ovjerene, uvjerenje o kretanju, primanje za Šerifa, dokaz za
RVI 20%
objekat,
DB
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH, dokaz za objekat
DB
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH
Uvjerenje o državljanstvu - kopija LK, izjave o donaciji i dva st.objekta
DB
nisu ovjerene,
DB
Izjave nisu ovjerene, razlog demobilizacije,
100 Kondo (Mustafa) Đan
101 Koro (Ramiz) Muharem
Rješenje o priznavanju prava na por.invalidninu, rodni list, dokaz za
objekat,
Rodni listovi neovjereni, dokaz za objekat,
Šta je sa zetom, dokaz za objekat,
Razlog demobilizacije, uvjerenje o kretanju,
Uvjerenje o prapadnosti ARBiH ili rješenje o priznavanju prava na
por.invalidninu, nepotpuna dokumentacija, dokaz za objekat,
Šta je sa suprugom,
Rješenje o priznavanju prava na por.invalidninu,
Obnova zahtjeva iz 2012.g. koji je odbijen kao nepotpun - Rješenje o
priznavanju prava na por.invalidninu, kopija L/K ili uvjerenje o
državljanstvu, primanja za sina i snahu, izjave nisu ovjerene
10
102 Kraković (Avdo) Adnan
103 Kršo (Ejub) Dževad
104 Kučora (Stevan) Robert
105 Kujović (Adem) Ragib
106 Kunić (Džano) Bajro
107 Kurtović (Omer) Dževad
108 Kurudžija (Ferhat) Rasima
109 Kutlovac (Zaim) Omer
110 Ličina (Bajram) Derviša
111 Ljubunčić (Mensud) Ibrahim
112 Ljuca (Ibro) Ramiz
Uvjerenje o kretanju 21.10.2009. odjava iz Istočne Ilidže, presuda nije
ovjerna,
RVI 90% Kopije LK i rj.o invalidnosti - neovjerene, dokaz za objekat,
DB
Primanja za podnosioca zahtjeva, dokaz za objekat,
Rodni list za Ragiba i Džanu, Odjava sa KS od 09.06.2000 do
DB
08.11.2000.g, dokaz za objekat
Dokaz o pripadnosti ARBiH, rodni list, uvjerenje o kretanju - ne
DB
ovjerene kopije,
Izjave nisu ovjerene, rodni list za sina i suprugu, kućna lista, primanja
RVI 50%
za suprugu, uvjerenje o kretanju, dokaz za objekat
Rodni list za Subhu i Sanela (neovjereno), rješenje za objekat
DB
(neovjereno), primanja za sina i podnosioca zahtjeva
RVI 80% Izjava o dvije st.jedinice
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH za Rizu - razlog demobilizacije, rodni
PDB
listovi, kućna lista,
DB
Rodni list, Dokaz za objekat,
DB
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH, dokaz za objekat
RVI 60%
113 Maksumić (Alija) Nedžad
DB
114 Malagić (Idriz) Rizafeta
115 Marić (Salko) Suljo
ŠP
DB
Rodni list za Suvadu, primanja za Nedžada i suvadu, dokaz za objekt,
Nepotpuna dokumentacija
Izjava dva st.objekta
Rješenje o priznavanju prava na por.invalidninu, rodni list za Darija,
116 Marković (Radosav) Jelenka
ŠP
izjave nisu ovjerene,
Rodni list za Minu, dokaz za objekat,
117 Masleša (Halil) Zahid
DB
118 Masleša (Meho) Šerif
ŠP
Uslovan useljiv objekat, Izjava o obnovi zahtjeva nije ovjerena
119 Mekić (Selim) Mirsad
Nepotpuna dokumentacija
120 Memić (Mehmed) Kada
RVI 90% Uvjerenje o pripadnosti ARBiH, Dokaz za objekat,
121 Memija (Atif) Mustafa
DB
Rodni list za suprugu, dokaz za objekat,
Rješenje o priznavanju prava na por.invalidninu, rodni list za Avdiju,
122 Mešinović (Edhem) Avdija
DB
primanja za Avdija, neovjeren ZK,
Uvjerenje o državljanstvu - kopija LK, rodni list za Senudina, dokaz za
123 Milić (Muharem) Selim
DB
objekat,
124 Milić (Osman) Zineta
ŠP
Rješenje o priznavanju prava na por.invalidninu,
125 Mirvić (Hilmo) Suad
DB
Nema godinu u ARBiH, dokaz za objekat,
126 Muhić (Muhamed) Reuf
ŠP
Rodni list za suprugu, uvjerenje o kretanje, dokaz za objekat,
127 Muhović (Asim) Amir
DB
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH
128 Mujčić (Hasib) Meho
DB
Rodni list za Mehu i Enisu, dokaz za objekat
129 Mulaosmanović (Hamza) Džemila
ŠP
Izjave nisu ovjerene
130 Nahić (Mustafa) Sedik
DB
Izjave nisu ovjerene,
131 Nezirević (Zahid) Zaim
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH, rodni listovi, dokaz za objekat,
132 Omeragić (Hamid) Azem
RVI 30% Primanja za Azema, dokaz za objekat,
Uvjerenje o državljanstvu - kopija LK, rodni listovi nisu ovjereni, dokaz
133 Omerović (Jakup) Amrudin
DB
za objekat,
134 Omerović (Sulejman) Sead
DB
Rodni list za Seada i Jasminu, uvjerenje o kretanju,
135 Oputa (Ibro) Mirsad
DB
Primanja za Mirsada
11
143 Puška (Esad) Enver
Rodni list za Jusufa, Prijava boravka od 05.04.2007. do 26.09.2007 Foča
Uvjerenje o državljanstvu / kopija LK, rodni listovi za sve sa KL,
DB
uvjerenje o kretanju, rješenje za objekat (neovjereno),
PDB
Primanja za Seniju, dokaza objekat,
ŠP
Izjava o statusu rasljenog lica nije ovjerena,
RVI 70% Šta je sa suprugom, dokaz za objekat,
DB
Sve osim izjava nedostaje,
Uvjerenje o državljanstvu - kopija LK, rodni listovi - za sve za k/l,
DB
dokaz za objekat,
RVI 80% Rodni list za suprugu,
144 Radonja (Sejdo) Himzo
RVI 70% Rješenje o priznavanju prava na ličnu invalidninu, primanja za Himzu,
136 Palavra (Began) Jusuf
137 Palavra (Murat) Mušan
138
139
140
141
Pašić (Salko) Senija
Pilav (Memiš) Mušva
Plivac (Mustafa) Kenan
Podrug (Aziz) Zaim
142 Pustahija (Ćamil) Mustafa
145
146
147
148
149
150 Salić (Selim) Selima
ŠP
151 Salihagić (Meho) Fadil
ŠP
152 Sejdić (Ramiz) Nermin
DB
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH, dokaz za objekat
Šta je sa suprugom,
Rodni listovi za sve sa k/l/ (osim Ekrem), dokaz za objekat,
Dokaz o pripadnosti ARBiH, dokaz za objekat,
Rodni list za Almedinu, primanja za Almedinu, dokaz za objekat,
Rješenje o priznavanju prava na por.penziju, rodni list za Alnesa, dokaz
za objekat,
Izjave nisu ovjerene, rodni listovi za Fadila i Latifu, primanja, dokaz za
objekat,
Rodni list za Kenana, dokaz za objekat,
153 Sejmenović (Đemail) Bajazit
DB
Rodni list za Nurfetu i Semira, građevinska dozvola - neovjerena kopija
154
155
156
157
Raonić (Halil) Osman
Raščić (Smajo) Muamer
Rizvanović (Šaban) Ekrem
Rizvanović (Šemso) Nail
Rovčanin (Mumin) Alija
RVI 70%
Selmanović (Omer) Jasminka
Sijarić (Hrusto) Atif
Smajić (Mehmed) Ismet
Smajlović (Bajro) Mujo
DB
DB
DB
DB
DB
ŠP
DB
DB
RVI 20%
158 Smajlović (Mahmut) Zekrija
DB
159 Smječanin (Halil) Pašana
ŠP
160 Softić (Iljaz) Murat
161 Spahić (Ševkija) Šejla
162 Spahović (Ahmet) Senad
163 Sućeska (Rasim) Senad
164 Suljagić () Salim
165 Šabanović (Habiba) Zikrija
166 Šabanović (Šućro) Safeta
167 Šabić (Hasan) Senad
168 Šarić (Muhamed) Zijad
Obnavlja zahtjev koji nije predat u 2011-13.g
Uvjerenje o kretanju, građ.dozvola - kopija neovjerena,
Neovjeren dokaz za objekat,
Primanja za Sejada
Izjava da nije raseljeno lice, rodni list i primanja za majku, brata i
suprugu,
Rješenje o priznavanju prava na por.invalidninu, od 18.03.2008.g do
01.10.2009.g prijavljena u Trnovu RS, dokaz za objekat,
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH, kućna lista, primanja, dokaz za
objekat,
Podnosilac zahtjeva nema borački status, dokaz za objekat,
Izjave nisu ovjerene, nema godinu u ARBiH - razlog demobilizacije,
DB
kućna lista, uvjerenje o kretanju, dokaz za objekat,
DB
Primanja za Senada, dokaz za objekat,
DB
Nepotpuna dokumentacija
DB
Kućna lista, dokaz za objekat
Dokaz o brač.statusu, rodni listovi za sve sa KL, primanja, Dokaz za
ŠP
objekat,
RVI 60% Podnosilac zahtjeva nije započeo radove na izgradnji objekta
Uvjerenje o državljastvu, rodni listovi i kopja građ.dozvole - nije
DB
ovjereno, primanja za Admira,
DB
12
169 Šarić (suno) Hamid
170 Šikalo (Jusuf) Refik
DB
DB
171 Šljivo (Abid) Zahid
DB
172 Šljivo (Omer) Fatima
DB
173 Šorlija (Ramo) Bećir
DB
174 Šukalić (Hasan) Kadir
175
176
177
178
179
180
181
182
183
Tabaković (Rasim) Suvad
Tahirović (Zifo) Džiba
Talović (Bajram) Rifo
Tanović (Bego) Izet
Topalović (Osman) Zahid
Tufo (Omer) Enes
Turković (Ibrišim) Naza
Tutun (Alija) Ahmed
Tvrtković (Ćamil) Rešad
184 Vasić (Aleksandar) Dragoslav
185 Velić (Mujo) Sado
186 Vukas (Mujo) Esad
187 Zaljević (Hanefija) Davut
188 Zasela (Nurko) Fehrija
189 Zećiri (Medi) Sulejman
190 Zuko (Šaćir) Esad
191 Zulčić (Ibro) Vahid
192 Žilić () Seid
193 Žuga (Adil) Suvad
Dokaz o demobilizaciji
Uvjerenje o kretanju, dokaz za objekat,
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH nije ovjerena kopija (razlog
demobilizacije), sve kopije nisu ovjerene, rodni list za podnosioca
zahtjeva, primanja za Ifetu,
Rješenje o priznavanju prava na por.invalidninu, rodni list za Aminu
(snahu), razlog demobilizacije za Mehu, rješenje neovjereno,
Nepotpuna dokumentacija (neovjereno)
Kućna lista i primanja za Kadira i Muberu - neovjerene kopije, dokaz za
DB
objekat,
DB
LK nije ovjerena, rodni list za suprugu, dva stambena objekta,
Rj.o demobilizaciji, dokaz za objekat,
DB
RVI 30% Dokaz o demobilizaciji
DB
Kućna lista, rodni list za Avdiju, dokaz za objekat
DB
Rješenje o demobilizaciji,
DB
Izjava da nema drugu st.jedinicu, ček od penzije,
ŠP
Rješenje o priznavanju prava na por.invalidninu,
DB
Rodni list za suprugu,
DB
Rodni list za sve sa k/l,
Izjave ovjerila Muzafera, razlog demobilizacije,uvjerenje od Biro i
DB
rodni listovi nisu ovjereni,
DB
Neovjerene kopije,
Uvjerenje o državljanstvu/kopija LK, primanja za sina i podnosioca
DB
zahtjeva
DB
Rodni list za Davuta
ŠP
Uvjerenje o kretanju, šta je sa mužom Omerom, dokaz za objekat,
DB
Rodni listovi za Sulejmana i Akmu, dokaz za objekat,
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH, izjave nisu ovjerene, nedostaju rodni
DB
listovi za sve osim Esada i Fadile, uvjerenje o kretanju, primanja za
suprugu, sina i snahu, dokaz za objekat
Obnova zahtjeva koji je u 2013.g. odbijen - Netačna izjava za donaciju
RVI 20%
u 2012.g.
Predao neovjerene izjave, sve ostalo nedostaje,
RVI 30% Izjave nisu ovjerene
Zaključno sa rednim brojem 193.
D) OBJEKAT USLOVAN ZA STANOVANJE ILI KORISNIK DONACIJE ILI POZAJMICE U PERIODU 20072013. GODINI PUTEM OVOG MINISTARSTVA ILI KORISNIK/VLASNIK DVA ILI VIŠE ST.OBJEKATA
RB Prezime (ime oca) ime
1
2
3
Ahmethodžić (Sulejman) Arzemina
Alić (Ramiz) Muhamed
Aljukić (Fehim) Remzija
Status
Razlog neispunjavanja uslova
ŠP
Dva st. objekta, korisnik donacija, Netačna izjava za donaciju,
DB
Uslovan useljiv objekat, Netačna izjava za donaciju,
RVI 20% Korisnik donacije MBP 2007.g. - 7045,75
13
4
5
6
7
8
9
Amzoski (Adem) Šerif
Arnaut (Ibrahim) Mustafa
Arnautović (Salko) Đemila
Avdagić (Rasim) Zijad
Babić (Esad) Ibrahim
Bahtić (Mijo) Ruža
DB
DB
ŠP
DB
DB
ŠP
10
Bakija (Murat) Arif
DB
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Balić (Lutvo) Rasim
Barlov (Mujo) Jusuf
Baručija (Velija) Munevera
Bašalija (Salko) Zijo
Bećirević (Edhem) Džanan
Beganović (Bego) Šefik
Beganović (Halil) Muharema
Behlulović (Rasim) Ćazim
Bešlija (Ismet) Nusret
Bešović (Ibro) Suljo
Bičo (Ahmet) Alija
22
Birdžo (Asim) Osman
DB
23
Bobar (Rado) Vidoslav
RVI 40%
24
Bučan (Avdo) Ahmo
25
Buljugija (Bajro) Zaim
26
27
Bužo (Ćamil) Nihad
Čakar (Abid) Sakib
DB
DB
Uslovan useljiv objekat
Korisnik donacije MBP 2012 - 5608,00 KM
Korisnik donacije MBP 2007.g.- 9900,00 KM
Uslovan useljiv objekat, Netačna izjava za donaciju (10727,56KM i 6025,3
Uslovan useljiv objekat, imao status raseljene osobe
Uslovan useljiv objekat
Obnovio zahtjev iz 2011.g. koji je odbijena zbog dvije st.jedinice,
uvjrenje o pripadnosti, kopije nisu ovjerene,
Dva st.objekta
Uslovan useljiv objekat
Više st.jedinica
Uslovan useljiv objekat
Obnovio zahtjev iz 2012.g. koji je odbijen kao uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Dva st.objekta
Uslovan useljiv objekat
Više st.jedinica, Uslovan useljiv objekat
Obnovio zahtjev iz 2011 koji je odbijen, korisnik dvije donacije
4614,00 - 2006.g. , 4788,00 - 2007.g.
Obnova zahtjeva iz 2013.g. koji je odbijen zbog netačno date izjave o
donaciji,
Dva st. objekta,
Obnova zahtjeva koji je u 2012.g. odbijen - Korisnik donacije MBP
2011.g. - 4715,00 KM,
Uslovan useljiv objekat
Korisnik donacije MBP 2012 - 3402,00
28
Čaušević (Atif) Zahid
DB
Obnova zahtjeva iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan useljiv objekat,
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Čaušević (Suljo) Ferhat
Čolić (Hasib) Almir
Čolo (Ramo) Sifet
Čomor (Ahmer) Dino
Čomor (Ibro) Islam
Ćatović (Adem) Zirka
Ćorić (Ibro) Mehmed
Dalagija (Husein) Haris
Dedović (Ramiz) Mirsad
Deljković (Muhamed) Kemal
Demidžić (Hakija) Esad
DB
DB
DB
DB
DB
ŠP
DB
DB
DB
DB
DB
40
Dizdarević (Zulfo) Sahudin
DB
41
42
43
Došlić (Munib) Sakib
Dulić (Džemail) Edvija
Durmo (Nail) Asim
DB
PDB
DB
Dva st. Objekta, korisnik donacije 2003 - 12,000,00 KM
Uslovan useljiv objekat
Korisnik donacije MBP 2017.g. - 7387,55 KM,
Saglasnost drugog vlasnika,
Vlasnik 1/2 objekta, Više st.jedinica
Vlasnik 3/8 objekta , Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Korisnik donacije MBP 2008.g. - 7546,76
Dva st.objekta
Uslovan useljiv objekat
Obnova zahtjeva koji je u 2012.g. odbijen - 2010 - Korisnik donacije
MBP 4545,71 KM,
Dva st.objekta
Više st.jedinica
Uslovan useljiv objekat, saglasnost ostalih vlasnika,
RVI 80%
DB
ŠP
RVI 40%
DB
DB
ŠP
DB
DB
RVI 40%
RVI 30%
DB
RVI 20%
14
44
Durmo (Zulfo) Ramiz
DB
45
46
Džaka (Mujo) Zuhmed
Džanović (Hamšo) Husnija
DB
DB
47
Džebo (Ahmo) Mejra
PDB
48
Džihanić (Ahmo) Sado
DB
Uslovan useljiv objekat, saglasnost ostalih vlasnika, imao status
raseljene osobe
Dva.st.objekta
Uslovan useljiv objekat
Obnova zahtjeva koji je u 2011.g. realizovan - Korisnik donacije MBP
10.045,00 KM,
Korisnik donacije MBP 2010.g. - 5143,81 KM
49
Džinović (Himzo) Dževad
DB
Obnova zahtjeva iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan useljiv objekat,
50
Đedović (Rušid) Salih
DB
51
52
53
54
55
56
57
Efendić (Zajko) Munib
Fatić (Ibrahim) Sedik
Fazlagić (Latif) Ibrahim
Fejzović (Ibro) Habiba
Gadžo (Rahmo) Hamed
Gagula (Vejsil) Šemsa
Gušić (Rifet) Enver
58
Hadžić (Stanko) Jeka
59
Hadžović (Edhem) Šemsa
ŠP
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Hajdarević (Smajo) Halil
Halilović (Harun) Bajazit
Halilović (Suno) Adil
Hasković (Šećo) Hilmija
Hećo (Alija) Mehmedalija
Hodžić (Lutvo) Rizo
Hodžić (Nurko) Šaban
Holjan (Vejsil) Amir
Hujić (Bajro) Samir
RVI 60%
RVI 60%
DB
RVI 70%
DB
DB
RVI 30%
DB
DB
Korisnik donacije MBP 2011.g - 6000,00 KM, nepotpuna
dokumentacija
Uslovan useljiv objekat, Vlasnik 1/2 objekta,
Saglasnost drugog vlasnika, imao status raseljene osobe
Uslovan useljiv objekat
Više st.objekata
Korisnik pozajmice MBP 2013.g.
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Obnova zahtjeva koji je u 2012.g. realizovan - Korisnik donacije MBP
2756,40 KM,
Korisnik 2002.g. - 5,000.00 KM nije iskoristila na predmetnom objektu,
netačno data izjava o donaciji,
Uslovan useljiv objekat, Netačna izjava za donaciju,
Korisnik donacije MBP 2007.g. - 8763,75 KM
Korisnik donacije MBP 2009 - 10812,69 KM
Uslovan useljiv objekat
Korisnik donacije MBP 2011.g. - 6992,50 KM
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Obnavlja zahtjev iz 2012. (Dvije st.jedinice)
69
Hujić (Muhamed) Ahmed
DB
Obnova zahtjeva iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan useljiv objekat,
70
Hujić (Sulejman) Miralem
DB
71
Husomanovići (Vahid) Sabahudin
DB
Obnova zahtjeva koji je u 2012.g. realizovan - Korisnik donacije MBP
1922,80 KM,
Uslovan useljiv objekat
72
Husović (Salka) Adem
DB
Obnova zahtjeva iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan useljiv objekat,
73
Ibričić (Zajko) Hajrudin
74
Isanović (Edhem) Murat
75
Ismailovski (Ismail) Đelal
76
Isović (Rizvo) Vasva
77
78
79
Jaganjac (Ibrahim) Kenan
Januzi (Sulo) Kamer
Jašarević (Fehim) Asim
DB
DB
DB
ŠP
DB
PRVI
RVI 30%
PDB
RVI 20% Korisnik donacije MBP 2012.g. - 2703,20KM
Korisnik donacije MBP 2011.g. - 6522,65 KM, nepotpuna
RVI 30%
dokumentacija,
DB
Korisnik donacije MBP 2008.g - 4940,17 KM
Uslovan useljiv objekat, Vlasnik 1/2 objekta, Saglasnost ostalih
PDB
vlasnika
DB
Korisnik donacije MBP - 2011.g. - 7000.00 KM
DB
Više st.jedinica
DB
Obnavlja zahtjev iz 2012 .g. (Dvije st.jedinice)
15
80
81
82
83
84
85
Jašarević (Rifet) Meho
Jonuz (Rašid) Ševkija
Jusić (Ismeta) Dževad
Jusko (Abid) Fatima
Jusupović (Fehim) Šukrija
Jusupović (Mehmed) Hasan
DB
DB
DB
ŠP
RVI 70%
RVI 50%
86
Kadić (Hasan) Husnija
RVI 30% Obnovio zahtjev iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan - useljiv objekat
87
Kadrić (Mujo) Selver
88
Kadrić (Nedžib) Mujo
RVI 70% Obnovio zahtjev iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan - useljiv objekat
89
90
91
92
93
94
95
96
Kapetanović (Nurudin) Almir
Kapo (Bekto) Alija
Kargić (Fikret) Amela
Karić (Agan) Teufik
Karić (Rasim) Ekrem
Karić (Salih) Ahmed
Kečo (Muharem) Vejz
Kešo (Asim) Fatima
DB
DB
DB
DB
DB
DB
RVI 50%
ŠP
97
Kosovac (Kadrija) Safet
DB
98
Kovačević (Mehmed) Nezir
DB
Obnovio zahtjev iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan useljiv objekat
99 Kovačević (Šefkija) Ibrahim
100 Kozić (Murat) Hamid
101 Krbezlija (Mujo) Osman
DB
DB
DB
Uslovan useljiv objekat
Dva st.objekta
Dva st.objekta
102 Krčalo (Ramo) Đemko
DB
Obnovio zahtjev iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan - useljiv objekat
103 Kubat (Jusuf) Mehmed
104 Kučuković (Behadil) Merzudin
105 Kujović (Iso) Muriz
106 Kuloglija (Ejub) Mehmed
107 Kulović (Mašo) Suljo
108 Kurić (Nazif) Hamed
109 Kušundžija (Hamid) Edin
DB
Korisnik donacije MBP - 2012.g. - 2820.80 KM
Korisnik donacije 2007 - 3796,50 KM
Uslovan useljiv objekat
Korisnk donacije MBP 2012.g -6900,00 KM, dokaz za objekat
Obnova zahtjeva koji je u 2011/12.g. odbijen - Uslovan useljiv objekat
Dva st.objekta
Uslovan useljiv objekat, dva st.objekta
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Obnova zahtjeva iz 2012.g. koji je odbijen - dvije st. jedinice,
Korisnik donacije MBP 2010.g. - 7315,92 KM,
Obnovio zahtjev iz 2012.g. koji je odbijen kao zbog više st.objekta
Korisnik donacije MBP 2012.g. - 5120,60KM
Korisnik donacije MBP 2007.g. - 8069,00 KM
Uslovan useljiv objekat, Vlasnik 1/2 objekta, Saglasnost ostalih
vlasnika
RVI 50% Obnova zahtjeva koji je u 2011.g. Odbijen - Dvije st.jedinice,
DB
Uslovan useljiv objekat
Obnova zahtjeva iz 2012.g. koji je odbijen - 2009 - Donacija MBP
DB
2572,72 KM,
RVI 20% Uslovan useljiv objekat
Obnova zahtjeva koji je u 2012.g. realizovan - Donacija MBP 4256,60
DB
KM,
DB
Uslovan useljiv objekat
DB
Korisnik donacije MBP 2012g. - 5542,55KM
110 Latifović (Ibrahim) Mujo
DB
Obnovio zahtjev iz 2012.g. koji je odbijena kao uslovan useljiv objekat
111 Ligata (Fehim) Aziz
DB
Obnovio zahtjev iz 2012.g. koji je odbijena kao uslovan useljiv objekat
112
113
114
115
116
117
Livadić (Muhamed) Elvir
Lolić (Hirkija) Fehim
Ljukovac (Zulfo) Dževad
Mahalija (Šaban) Ahmed
Mahovkić (Bajram) Senahid
Majstorić (Mehmed) Sadik
DB
RVI 80%
DB
DB
RVI 40%
DB
Dva st.objekta (u prvi uložio donaciju a za drugi traži)
Korisnik održivog povratka - 2009.g. - 10.450,00 KM
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Dva st.objekta
Uslovan useljiv objekat
16
118 Masleša (Osman) Kemal
119 Maslo (Meho) Kemal
120
121
122
123
124
125
Medić (Zahid) Vahid
Memija (Meho) Mensur
Memović (Mušo) Adem
Mešić (Suljo) Edhem
Mešinović (Esad) Nermin
Milić (Abid) Aziz
RVI 40% Uslovan useljiv objekat
Obnovio zahtjev iz 2012.g. koji je odbijen zbog - Donacije 2009 MBP
DB
8373,94 KM,
DB
Korisnik donacije MBP 2010.g - 4364,00 KM
RVI 40% Dva st.objekta
DB
Netačna izjava za donaciju
RVI 30% Korisnik donacije MBP 2011.g. - 7000,25 KM,
RVI 20% Više st.jedinica, imao status raseljene osobe
RVI 40% Uslovan useljiv objekat, dva st.objekta
126 Milišić (Zejnil) Bajro
DB
Obnova zahtjeva iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan useljiv objekat,
127 Mirvić (Adil) Vezir
DB
Uslovan useljiv objekat, Vlasnik 1/2 objekta, Saglasnost ostalih
vlasnika
128 Mirvić (Meho) Hajro
DB
Obnova zahtjeva iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan useljiv objekat,
129 Mizdrak (Sado) Almir
130 Muharemović (Kasim) Benjamer
131 Mulagić (Hasan) Sakib
132 Mulaosmanović (Muhamed) Izet
133
134
135
136
137
138
139
140
141
Muminović (Redžo) Denis
Musić (Salko) Senija
Musić (Zejnil) Hasan
Mušanović (Meho) Esad
Nahić (Salem) Mujo
Novalić (Mešan) Omer
Novalić (Osman) Midhat
Omeragić (Halil) Nijaz
Omerović (Medo) Jakup
142 Osmanović (Ibro) Hajrudin
143
144
145
146
147
148
Pajo (Hašim) Osman
Palo (Omer) Ramiz
Pamuk (Osman) Muamer
Pandžić (Mesud) Almir
Panjeta (Jovo) Dragica
Pehilj (Meho) Omer
149 Pilav (Šaćir) Remzija
150 Polutak (Habib) Amir
151 Pribinja (Rašid) Selim
152
153
154
155
156
Ramdedović (Muhamed) Isad
Ramić (Jusuf) Rasim
Ramović (Uzeir) Ramiza
Ražanica (Smail) Midhat
Rikalo (Suljo) Sejda
DB
Uslovan useljiv objekat
DB
Saglasnost drugog vlasnika,
RVI 30% Obnova zahtjeva koji je u 2011/12.g. odbijen - Uslovan useljiv objekat
DB
RVI 20%
ŠP
DB
DB
DB
DB
DB
DB
RVI 30%
DB
Obnova zahtjeva iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan useljiv objekat,
Obnovio zahtjev iz 2012.g. koji je odbijen - dvije st. jedinice,
Uslovan useljiv objekat, Netačna izjava za donaciju,
Uslovan useljiv objekat, Više st.jedinica,
Vlasnik 1/2 u dva st. objekta.
Uslovan useljiv objekat
Korisnik donacije MBP 2007.g. - 4283,50 KM
Uslovan useljiv objekat, Više st.jedinica,
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat, Donacija 2007.g - MBP
Korisnik kredita 15.000,00 KM po povoljnim uslovima, više st.jedinica
DB
DB
DB
RVI 70%
PDB
DB
Uslovan useljiv objekat
Korisnik pozajmice MBP 2006.g. - 10000,00 KM
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Dva st.objekta
Uslovan useljiv objekat, Netačna izjava za donaciju, Saglasnost ostalih
RVI 60%
vlasnika
RVI 60% Dva st.objekta, korisnik donacije MBP 2004 - 8387,10 KM
DB
DB
DB
ŠP
DB
RVI 40%
Obnova zahtjeva iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan useljiv objekat,
Dva st.objekta
Uslovan useljiv objekat
sin vlasnik poslovnog prostora,
Uslovan useljiv objekat,
Korisnik donacije MBP 2011.g. - 6998,65 KM
17
157 Rizvo (Zijad) Almir
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
Rustemi (Selim) Zijad
Sakić (Avdo) Ramiz
Salman (Šerif) Samir
Sejdić (Mušan) Remzija
Sinanija (Esad) Fuad
Sipović (Ragib) Mustafa
Smajkan (Zajdo) Esed
Subašić (Husein) Enver
Subašić (Meho) Esad
Šečić (Hamid) Orhan
Šehić (Mušan) Fahrudin
Šesto (Zahir) Alija
Šiljević (Lutvija) Mirsad
Šito (Salko) Adem
Šito (Salko) Mujo
DB
DB
RVI 40%
DB
DB
DB
RVI 20%
DB
RVI 50%
DB
DB
DB
DB
DB
DB
RVI 40%
173 Šivšić (Mušan) Fadil
DB
174 Šuvalija (Hamid) Jusuf
175 Tatar (Avdo) Ragib
176 Tihić (Himzo) Nihada
DB
DB
DB
177 Vatrenjak (Mušan) Rasim
DB
178 Vejo (Mujo) Osman
DB
179
180
181
182
183
Velić (Deviš) Omer
Zagorčić (Ismet) Mirsad
Zukić (Adem) Sabrija
Zukić (Avdija) Muhamed
Žiko (Šerif) Sakib
RVI 100%
DB
DB
RVI 30%
DB
Obnovio zahtjev iz 2013.g. koji je odbijena kao uslovan - useljiv
objekat
Korisnik donacije MBP 2010.g. - 4364,3
Dva st.objekta
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Dva st.objekta
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat, dva st.objekta
Uslovan useljiv objekat
Korisnik donacije MBP 2009.g - 8670,00 KM
Obnova zahtjeva koji je u 2012.g. odbijen - Dvije st.jedinice
Uslovan useljiv objekat
Korisnik donacije MBP 2011g. - 6876,60 KM
Korisnik donacije MBP 2012.g. - 3899,00 KM
Korisnik donacije MBP 2012.g. - 3899,28 KM
Uslovan useljiv objekat, Vlasnik 1/2 objekta, Saglasnost ostalih
vlasnika
Više st. jedinica
Uslovan useljiv objekat, Više st.jedinica,
Obnova zahtjeva iz 2009.g. koji je odbijena zbog više st.jedinice,
Obnova zahtjeva koji je u 2012.g. odbijen - 2010 - Korisnik donacije
MBP 8222,41 KM,
Obnova zahtjeva iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan useljiv objekat,
Korisnik donacije MBP 2007 - 9600,00 KM
Uslovan useljiv objekat
Više st.jedinica
Vlasnik 1/3 objekta
Dva st.objekta
Zaključno sa rednim brojem 183.
E) NETAČNO DATI PODACI
RB Prezime (ime oca) ime
1
2
3
4
5
6
7
Status
Razlog neispunjavanja uslova
Abdurahmanović (Mustafa) Hasan RVI 60% Netačna izjava za donaciju
Adilović (Adem) Memsud
DB
Netačna izjava za donaciju
Netačna izjava za donaciju (korisnik dvije donacije), imao status
Alić (Adem) Avdija
DB
raseljene osobe, više st.objekta
Netačna izjava za donaciju, Vlasnik 1/3 objekta (saglasnost ostalih
Alijaj (Mujo) Munira
ŠP
suvlasnika),
Bajrić (Hasan) Zibija
ŠP
Netačna izjava za donaciju, saglasnost ostalih suvlasnika
Čauš (Mušan) Ramiz
DB
Netačna izjava za donaciju, dva st.objekta
Ćosibegović (Salko) Husein
DB
Netačna izjava za donaciju, dva st.objekta
18
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Dervišević (Hasan) Safet
Duran (Šaban) Zahid
Fatić (Salko) Mušan
Gerin (Alija) Mujo
Goro (Salih) Elvedin
Halilović (Adem) Senad
Kajanija (Osman) Mehmed
Kavazović (Salko) Senaid
Kozić (Nezir) Mufid
Maslahat (Rasim) Ibro
Mehmetović (Idriz) Alija
Memić (Suljo) Mirsad
Menzilović (Amir) Omer
Mulić (Sakib) Samir
Mutapčić (Meho) Abdulah
23
Omerspahić (Alija) Mehmed
24
25
26
Sefer (Mehmed) Husnija
Sužanj (Avdo) Osman
Škamo (Ragib) Rasim
DB
DB
DB
RVI 20%
DB
DB
DB
ŠP
DB
DB
DB
RVI 100%
RVI 30%
DB
DB
Netačna izjava za donaciju (korisnik tri donacija)
Netačna izjava za donaciju
Netačna izjava za donaciju, više st.objekata
Netačna izjava za donaciju, dva st.objekta
Netačna izjava za donaciju
Netačna izjava za donaciju
Netačna izjava za donaciju,
Netačna izjava za donaciju
Netačna izjava za donaciju
Netačna izjava za donaciju
Netačna izjava za donaciju
Netačna izjava za donaciju (korisnik više donacija)
Netačna izjava za donaciju, dva st. objekta
Netačna izjava za donaciju
Netačna izjava za donaciju
Netačna izjava za donaciju (2000,00KM i 8718,34KM), imao status
ŠP
raseljene osobe
RVI 30% Netačna izjava za donaciju
DB
Netačna izjava za donaciju
DB
Netačna izjava za donaciju
Zaključno sa rednim brojem 26.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Ova preliminarna lista kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za dodjelu sredstava za
rješavanje stambenih potreba u vidu građevinskog materijala borcima-braniteljima Bosne i Hercegovine u 2014. godini nije
konačna i protiv iste može se izjaviti prigovor ministru za boračka pitanja Kantona Sarajevo u roku od 8 (osam) dana od dana
objavljivanja "Obavještenja" u dnevnom listu. Prigovor se podnosi putem protokola Kantona Sarajevo, neposredno ili putem
pošte naslovljeno na ovo Ministarstvo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, Sarajevo.
Obradio:
Rasim Duraković
Kontrolisao:
Osman Smajlović
MINISTAR
mr. Faid Hećo
19
Download

Preliminarne liste 2014 - objava - Ministarstvo za boračka pitanja