Broj: 06-23-5848-2K/14
Sarajevo, 31.12.2014.godine
Na osnovu člana 35. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 45/12Prečišćeni tekst i 26/14), čl. 17. do 20. Uredbe o načinu i uslovima rješavanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 40/14 - Prečišćeni tekst) i čl. 5. i 8. Pravilnika za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu
dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 36/07, 36/08, 18/11, 42/12 i 24/13) a u skladu s
Javnim pozivima za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih
potreba boračkih populacija u Kantonu Sarajevo za 2014.godinu, Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo donosi
KONAČNU LISTU ZAHTJEVA KOJI NE ZADOVOLJAVAJU USLOVE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU
BESPOVRATNU DODJELU SREDSTVA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA U VIDU GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA ZA 2014.GODINU
A) PRIJAVA BORAVIŠTA-PREBIVALIŠTA U KANTONU SARAJEVO
RB
registrator Prezime (ime oca) ime
Status
Razlog neispunjavanja uslova
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
340
352
394
368
313
542
431
309
259
546
Ademović (Lutvo) Edhem
Alagić (Salko) Mujo
Andelija (Ibrahim) Fikret
Andelija (Šaćir) Mehdija
Andrić (Milan) Vaso
Bublin (Ibro) Mujo
Buza (Mustafa) Salih
Dizdarević (Mujo) Omer
Dubičić (Meho) Mevludin
Džafo (Adem) Advija
DB
DB
DB
RVI 30%
DB
11
412
Gagulić (Ćamil) Enver
12
415
Grbo (Aljo) Denijal
13
31
Hasanović (Vehid) Fahir
14
15
16
449
122
373
Haznadar (Asim) Džemal
Hodžić (Hilmo) Remzijeta
Hodžić (Zaim) Esed
Prijava na KS 07.09.2006.g. - Srebrenica
Od 30.05.2012. do 31.05.2012. prijava Višegrad, dokaz za objekat,
Prijava na KS 06.03.2007.- Foča, dokaz za objekat,
Imao status raseljene osobe
Prva prijava na KS 11.11.2009.g. - Kladanj
Prva prijava na KS 19.01.2004.g. - Kalinovik
DB
Prijava na KS 17.04.2001.g. - Visoko
DB
Prva prijava na KS 07.01.2002.g.
DB
Prva prijava na KS 28.10.1997.g. Dokaz za objekat,
DB
Brat obnovio zahtjev u ime sestre Advije,
Izjave nisu ovjerene (osim izjave o stanovanju), rodni list za suprugu i
DB
sina, prijava na KS 15.06.2005. - Kakanj, dokaz za objekat
DB
Prijava u Čapljini od 05.03.2008.- 27.05.2008.g
Prijava boravka 31.08.1988. do 16.04.2004.g. Olovo, Razlog
DB
demobilizacije,
RVI 70% Imao status raseljene osobe
ŠP
Imala status raseljene osobe
RVI 70% Prijava na KS 20.03.2008.g. - Živinice
17
323
Hožbo (Muradif) Fadil
RVI 20% Prva prijava na KS 2004.g. Rodni list za Muradifa i Ajdina nije ovjeren
18
19
20
21
385
588
501
295
Hrustemović (Hajdar) Senad
Hrvat ( Sulejmna) Avdija
Hukić (Abid) Adem
Imamović (Ibrahim) Suljo
DB
DB
DB
DB
22
137
Imširović (Rasim) Vahida
ŠP
23
382
Kadrić (Smajo) Salko
DB
24
486
Karađuz (Mujo) Šemsudin
DB
25
252
Karamović (Osman) Bego
DB
26
210
Karić (Omer) Šerif
DB
Imao status raseljene osobe
Imao status raseljene osobe
Prijava od 24.08.2006. do 26.08.2008.g u Tuzli,
Prva prijava na KS 12.11.2002.g.
Obnova zahtjeva iz 2012.g. koji je odbijen - Prva prijava na KS
01.06.2004.g.
Prva prijava na KS 07.05.1996.g. - Pale, dokaz za objekat
Obnova zahtjeva iz 2009.g. koji je odbijen zbog prijave na KS
04.7.2007.g
Prijava 15.05.2001.-10.02.2005. Odjava za Olovo, kućna lista,
Odjava iz Novog Grada 19.08.2013.g. - za Miliće, 13.02.2014g. ponovo
prijava u Novi Grad, dokaz za objekat
1
27
28
29
30
31
32
33
34
529
272
357
552
107
534
290
336
Mehmedović (Šaćir) Ahmet
Mehmedović (Amila) Ramo
Merdić (Rasim) Šefik
Milatović (Latif) Enes
Mišić (Mustafa) Edin
Mrkonjić (Fajro) Ermin
Mulić (Zaho) Rafet
Musić (Alija) Haša
DB
RVI 20%
DB
DB
DB
DB
DB
ŠP
Prijava na KS 02.04.2004.g
Odjava sa KS u periodu 23.07.2012.- 08.02.2013.g. - Srebrenica
Prijava na KS 06.11.1999. - Kakanj, dokaz za objekat,
Imao status raseljene osobe
Imao status raseljene osobe
Prijava na KS 2000.g.
Prva prijava na KS 19.09.2003.g.
Imala status raseljene osobe
Od 10.05.2004.g. do 13.10.2004. prijavljen u Olovu, rodni list za
DB
suprugu, dokaz za objekat,
DB
Imao status raseljene osobe
DB
Imao status raseljene osobe
RVI 50% Imao status raseljene osobe
DB
Od 24.05.2004. do 26.05.2004 prijava Čajniče,
DB
Od 18.02.1997. do 20.04.2007. prijava Breza, dokaz za objekat,
Rodni listovi za ostale članove sa kućne liste, razlog demobilizacije, prva
DB
prijava na KS 19.02.2004.g.
RVI 60% Raseljeno lice po izjavi,
Prijava na KS 25.08.2008.g - Srebrenica, Rješenje o priznavanju prava
ŠP
na por.invalidninu,
ŠP
Prva prijava na KS 08.11.2004.g.
DB
Imao status raseljene osobe
DB
Prijava od 21.07.2004.-.26.04.2014.- Foča, kopija LK,
DB
Ima status raseljene osobe
RVI 20% Imao status raseljene osobe
Izjave nisu ovjerene, uvjerenje o državljanstvu ili kopija LK, šta je sa
DB
suprugom, prijava na KS 14.08.2003. - Foča
ŠP
Ima status raseljene osobe
DB
Prijava boravka 10.09.2004. do 14.02.2012.g. Kiseljak,
35
351
Numanović (Hazim) Saudin
36
37
38
39
40
457
55
437
532
329
Oruč (Ahmed) Jasmin
Osmanović (Rasim) Hasib
Pavica (Zahid) Kasim
Pekmez (Hajra) Safet
Podrug (Mujo) Suad
41
149
Salihspahić (Halil) Ferida
42
441
Samardžić (Smajil) Muharem
43
139
Sejmenović (Mujo) Đulsa
44
45
46
47
48
385
125
513
74
237
Selimović (Ibro) Bida
Serdarević (Meho) Hasib
Sokolović (Hakija) Džemal
Spahić (Mehmed) Munib
Spaho (Ibro) Samir
49
76
Spirijan (Ahmet) Bećir
50
51
54
243
Subašić (Salko) Envera
Topić (Petar) Ljubomir
52
487
Veličanin (Hajrudin) Nevzada
DB
Obnova zahtjeva iz 2012.g. koji je odbijen - Dokaz o demobilizaciji, Prijava
boravka od 07.03.2002. go 29.03.2005.g Breza, građevinska dozvola.
53
415
Zunđa (Meho) Šaban
DB
Imao status raseljene osobe
Zaključno sa rednim brojem 53.
B) DOKAZ ZA OBJEKAT
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
registrator Prezime (ime oca) ime
51
67
39
273
135
40
459
121
358
405
334
135
333
Ademović (Munib) Mufid
Adilović (Nezir) Nazif
Adžajlić (Abaz) Fahrudin
Alić (Salko) Aljo
Alić (Salko) Džafer
Alić (Salko) Ekrem
Aljović (Hasan) Džemal
Arnautović (Fuad) Emir
Bajrović (Mujo) Nurko
Bakal (Muharem) Rahmo
Bakaran (Bajro) Izet
Baltić (Ramiz) Alma
Bašić (Fehim) Ekrem
Status
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
RVI 70%
RVI 90%
DB
DB
RVI 60%
DB
Razlog neispunjavanja uslova
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, nedostaje izjava o donaciji,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
2
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
388
200
147
364
297
8
538
291
168
292
454
443
33
46
310
146
301
444
242
383
68
15
458
442
34
422
463
407
230
427
361
131
115
165
29
159
77
192
493
62
389
92
464
235
350
483
63
547
450
205
37
481
Bašić (Pašaga) Ramiza
Batovac (Šućro) Nihad
Bećirević (Hilmo) Zemina
Bećirović (Adil) Refija
Beganović (Rasim) Sabit
Begović (Džemal) Emir
Bektaš (Hasan) Sead
Bektašević (Nasuf) Nasuf
Belko (Osman) Begija
Bešlija (Vahid) Vahidin
Bihorac (Iso) Edin
Birdžo (Fadil) Edin
Blažević (Džemal) Fikret
Bosnić (Bećir) Zehra
Boračić (Muradif) Šaćir
Borišić (Smajo) Jusuf
Brković (Šaban) Munib
Bučan (Đule) Sabina
Bužo (Halil) Uzeir
Bužo (Osman) Mujo
Camović (Nedžib) Hido
Čakarić (Ibro) Hasan
Čaušević (Hasan) Nura
Čavrk (Hadžan) Nusreta
Čelik (Mehmedalija) Hajrudin
Čeljaj (Šefćet) Nedžat
Čizmo (Saliha) Ismet
Čolpa (Fehim) Sead
Čubro (Ahmet) Safeta
Čustović (Mehmed) Safet
Čustović (Omer) Zlatko
Čuturić (Zahir) Sabahudin
Ćemo (Nasuf) Ramiz
Ćurevac (Rešid) Amir
Darman (Safet) Elvir
Delalić (Meho) Adem
Delihasanović (Ferid) Zijad
Delihasanović (Nezir) Abdulah
Demirović (Abdulah) Nerčes
Dervišević (Hamid) Osman
Dević (Ramiz) Rašid
Doljančić (Rasim) Kemo
Duran (Šaban) Ismet
Džaferović (Husnija) Miralem
Džafić (Osman) Rasema
Džamalija (Hamid) Zulfo
Džanko (Avdo) Sadeta
Džanko (Muradif) Kasim
Džubur (Meho) Sena
Đedović (Salih) Salahudin
Đono (Mušan) Mirsad
Fejzić (Abid) Amir
DB
DB
ŠP
ŠP
DB
DB
RVI 30%
DB
ŠP
DB
DB
DB
DB
ŠP
DB
RVI 30%
DB
ŠP
DB
DB
DB
DB
DB
PDB
DB
DB
RVI 30%
DB
ŠP
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
RVI 20%
ŠP
RVI 70%
DB
DB
ŠP
DB
DB
DB
Saglasnost ostalih vlasnika
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, Prva prijava na KS 16.04.1998.g.
Dokaz za objekat
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat
Saglasnost ostalih vlasnika
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dva st.objekta
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Rešenje o otkupu stana,
Dokaz za objekat
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat
Saglasnost ostalih vlasnika
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, Rodni list za Ismeta
Dokaz za objekat
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat
Dokaz za objekat, Korisnik donacije u 2003.g. - 5562,57 KM
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Korisnk donacije MBP u 2009.g. 4152,69
3
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
274
414
289
256
409
25
451
474
268
300
348
88
439
184
79
264
27
471
141
16
343
544
519
43
21
406
10
433
157
475
102
23
34
85
271
24
130
42
107
326
352
58
467
518
418
116
202
355
128
140
90
232
523
Fejzić (Himzo) Nijaz
Fejzović (Alija) Raif
Gadžo (Vejsil) Senadin
Gagula (Avdija) Samir
Grljević (Hasan) Hajrudin
Guska (Husein) Alija
Gušo (Malin) Edin
Gušter (Ibran) Ejub
Hadžić (Džemal) Hamo
Hajdarević (Šahbaz) Ibrahim
Halilović (Adem) Muriz
Halilović (Edhem) Sadik
Hamzić (Avdulah) Hasan
Hamzić (Mustafa) Ramo
Hasković (Elmaz) Islam
Hatibović (Derviš) Mustafa
Helać (Salih) Rasim
Heldov (Šaban) Rusmir
Hodžić (Osman) Azem
Horman (Muhamed) Samir
Horman (Sulejman) Sadeta
Hošić (Mustafa) Sakib
Hrelja (Sulejman) Idriz
Hrustemović (Ramiz) Refija
Hujić (Bajro) Ermin
Hujić (Osman) Ejub
Hurić (Ahmet) Mujo
Husić (Sejid) Faris
Ibišević (Ramiz) Mehmed
Ibrahimović (Safet) Hajrudin
Ibrica (Vejsil) Osman
Ibrović (Šaban) Hamida
Imamović (Edhem) Esad
Imamović (Ragib) Omer
Isanović (Fevzija) Suljo
Jašarević (Bahrudin) Ernad
Junuzović (Mehmed) Ajdin
Jusufbegović (Jusuf) Hasib
Kahriman (Fehim) Amir
Kalem (Zaim) Sedžad
Kaliman (Muhamed) Munevera
Kaljanac (Husein) Esad
Kapo (Ismet) Mirsad
Karić (Hamed) Hamdo
Karišik (Nail) Mehmedalija
Karkelja (Mujo) Miralem
Katica (Hašim) Adil
Kazić (Mujo) Mehmed
Kepeš (Rasim) Izudin
Kerla (Nasko) Fatima
Kišić (Zahid) Džemal
Klačar (Esad) Dževad
Kladanjčić (Murat) Mirzet
DB
DB
DB
RVI 20%
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
PDB
RVI 30%
DB
RVI 30%
RVI 20%
DB
RVI 60%
ŠP
ŠP
DB
DB
DB
ŠP
RVI 40%
RVI 40%
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
ŠP
DB
ŠP
DB
DB
DB
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, Prijava na KS 18.11.96. izjava da nije raseljeno lice
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Vlasnik 1/3 objekta, saglasnost ostalih vlasnika,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, Građevinska dozvola
Saglasnost ostalih vlasnika
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, evidentiran kao raseljeno lice
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, primanja
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Saglasnost ostalih vlasnika
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, Neblagovremeno podnešen zahtjev 2013
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat - vlasnik otac
Saglasnost ostalih vlasnika
Dokaz za objekat, neovjereno rješenje o demobilizaciji,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, Građevinska dozvola
Dokaz za objekat
Dokaz za objekat,
4
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
32
224
477
112
11
100
151
72
73
330
44
9
258
540
480
349
515
103
408
509
41
293
66
280
152
118
203
521
65
59
536
533
440
549
461
49
145
446
552
132
510
89
434
45
294
667
Klinić (Saliha) Fahrudin
Kolenda (Ramo) Elvir
Kolenda (Ramo) Fadil
Komar (Junuz) Behija
Korjenić (Nazif) Izet
Koro (Smajo) Senad
Kovač (Aziz) Enes
Krajina (Mujo) Nermin
Krčalo (Sulejman) Sulejman
Kulašin (Ibrahim) Ismet
Kuloglija (Šećo) Fatima
Kurtaj (Kadrija) Vasvija
Ladanović (Fadil) Sead
Ličina (Fadil) Samir
Lipa (Asim) Emir
Lokvančić (Tufik) Rasim
Loncić (Borivoje) Goran
Lončarić (Avdo) Fadil
Lujnović (Husein) Mersudin
Mahmutović (Rasim) Midhat
Medić (Esed) Hajro
Medić (Ramo) Devlija
Medić (Zahid) Nijaz
Međuseljac (Uzeir) Mevzet
Mehović (Jašar) Rifat
Mešetović (Vejsil) Fuad
Mešić (Ramiz) Nail
Milavica (Alija) Džemal
Mišić (Ismet) Izet
Muharemović (Aziz) Vahid
Muhović (Rizvan) Safija
Musić (Alija) Zajko
Musić (Muharem) Diba
Mušović (Suljo) Azem
Nikšić (Ibrahim) Himzo
Nišić (Suljo) Mehmed
Omeragić (Adem) Mušan
Omerhodžić (Asif) Nagib
Oručević (Bajro) Dževad
Palavrić (Mujo) Mirsad
Pandžo (Alija) Sead
Pašić (Edhem) Muhamed
Pičuga (Mustafa) Jasmin
Podumljak (Ahmet) Zajim
Radovac (Himzo) Munira
Rakić (Borislav) Tihomir
DB
DB
DB
PDB
DB
DB
RVI 50%
DB
DB
DB
ŠP
DB
DB
DB
DB
DB
RVI 70%
DB
DB
RVI 30%
DB
ŠP
DB
DB
DB
DB
RVI 40%
DB
DB
DB
DB
RVI 100%
PDB
RVI 30%
DB
RVI 60%
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
RVI 50%
DB
DB
165
80
Ramić (Halil) Smajo
DB
166
167
168
169
172
508
170
354
Ramić (Ragib) Galib
Ranica (Rizvo) Asif
Raonić (Rašid) Nasko
Raščić (Aziz) Admir
DB
DB
DB
DB
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, primanja,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, izjave o donaciji, o stanovanju i o dva st.objekta,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Vlasnik 1/2 objekta, Saglasnost ostalih vlasnika,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, Neblagovremeno podnešen zahtjev - 2013
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, Evidentiran kao raseljeno lice, dva st.objekta,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Sin vlasnik st.objekta
Saglasnost ostalih vlasnika,
Dokaz za objekat,
Saglasnost ostalih vlasnika,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, Rodni list i primanja za majku,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, primanja za muža
Dokaz za objekat (legalizacijau toku)
Dokaz za objekat, Prijava na KS 14.09.1996. Sokolac, rodni list za
suprugu,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, Rodni list za sina, primanja za sina i Zejnu,
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat,
5
170
171
172
64
284
402
Rizvić (Mehmed) Muhamed
Sadiković (Mušan) Muharem
Sajnica (Muharem) Mirsad
173
82
Salihović (Ramiz) Sakib
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
117
462
239
133
28
482
38
328
368
472
175
750
71
75
255
143
155
514
150
480
54
30
516
169
61
52
125
18
377
106
83
Selimanović (Murat) Zineta
Selimović (Adil) Dževad
Selimović (Zaim) Zijo
Sinan (Alija) Elvir
Smajlović (Đulaga) Elvedin
Smajlović (Ekrem) Sabahudin
Smajović (Seid) Jasmin
Softić (Murat) Nijazija
Spahić (Alija) Kenan
Spahić (Atif) Sulejman
Srna (Nedžib) Ifet
Subašić (Mehmed) Edin
Subašić (Mustafa) Himzo
Subašić (Šemso) Senida
Sultanović (Kemal) Elvedina
Sužanj (Avdo) Jasmin
Svraka (Hasan) Huso
Šabeta (Suljo) Mehmed
Šabić (Diban) Nazif
Šalaka (Mujo) Hakija
Šandal (Meho) Mehmedalija
Šarić (Huso) Sabaheta
Šatrović (Zulfo) Mehmedalija
Šehović (Đafer) Muhamed
Šehović (Hamid) Safija
Šetkić (Abdulah) Avdo
Šišić (Himzo) Amira
Šito (Rašid) Zineta
Šovšić (Hasan) Smajo
Tabak (Nuhan) Rasim
Tahirović (Osman) Adem
Tatarević (Fikret) Edin
Topalović (Hamed) Asim
Trešnjo (Halil) Smajo
Trle (Ramiz) Refik
Trnka (Alija) Izet
Tunović (Šukrija) Senad
Turčalo (Bećir) Miralem
Vatrić (Hamdija) Zijo
Vejo (Taib) Amer
Velić (Ćamil) Zijo
Velić (Derviš) Faik
Voloder (Mahmut) Bešir
Zirojević (Zdravko) Zoran
Zolj (Mujo) Vejsil
Zuko (Osman) Izet
Žilić (Mehmed) Omer
496
325
93
460
105
109
12
346
522
512
91
181
120
348
174
DB
DB
DB
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, izjava o dva st.objekta
Dokaz za objekat,
Dokaz za objekat, Prijava boravka od 12.10.10.g do 05.01.11.g u
DB
Rogatici, dokaz za objekat
DB
Dokaz za objekat, Kućna lista, uvjerenje o kretanju, Izjave 4x,
DB
Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat
DB
Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat, Kopija L/K,
DB
Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat, Građevinska dozvola
DB
Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat,
ŠP
Dokaz za objekat,
PDB
Dokaz za objekat, dokaz o demobilizaciji,
DB
Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat,
RVI 50% Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat,
ŠP
Dokaz za objekat,
RVI 20% Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat
PDB
Dokaz za objekat, Rješenje o legalizaciji
DB
Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat, Prijava na KS 05.10.1996. Rogatica
DB
Dokaz za objekat, Rodni list za Zinetu, primanja za Adnana
DB
Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat, Građevinska dozvola
DB
Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat,
RVI 70% Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat,(odbije upis o grunt zbog hipoteke)
DB
Dokaz za objekat, Rodni list za Bešira i Lejlu, primanja
DB
Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat, rješenje o demobilizaciji,
DB
Dokaz za objekat,
DB
Dokaz za objekat,
6
Zaključno sa rednim brojem 220.
C ) NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA
RB
registrator Prezime (ime oca) ime
Status
1
2
3
4
5
6
7
8
9
381
220
238
335
360
456
498
488
303
Ahmethodžić (Šaćir) Hasan
Ahmetović (Ramiz) Šifa
Ahmetović (Šaban) Ramiz
Ajanović (Fadil) Adi
Ajdarpašić (Bahto) Hazbo
Alibegović (Salko) Fuad
Asani (Ramiz) Severđan
Avdić (Hajdar) Omer
Avdić (Hasan) Ahmo
10
267
Bajrić (Alija) Senad
11
12
13
401
240
179
Bajrić (Halil) Safija
Bajrović (Merdan) Izeta
Bećković (Zulfo) Sanel
14
208
Begić (Ragib) Asim
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
261
421
353
491
247
436
134
236
265
263
470
217
111
Bešlija (Hasan) Munafera
Bibić (Asim) Rasim
Bijedić (Hamid) Sead
Bjelak (Avdo) Nermin
Bulatović (Uzeir) Hanefija
Burejić (Husein) Hanifa
Butmir (Hamdo) Adem
Bužo (Huso) Ramiz
Bužo (Meho) Azema
Cviko (Sulejman) Ešref
Čampara (Šerif) Nusret
Čauš (Šaban) Mevsad
Čaušević (Sulejman) Šaćir
28
276
Čolpa (Edhem) Mehmed
DB
29
489
Čorbo (Mušan) Safet
DB
30
424
Čovrk (Ramo) Ejub
31
419
Čustović (Murat) Ahmet
32
246
Čutura (Jusuf) Avdo
33
56
Ćatić (Lutvo) Nezim
34
338
Ćehaja (Nedžib) Izet
35
359
Ćiva (Ahmed) Ramiz
Razlog neispunjavanja uslova
DB
ŠP
DB
RVI 50%
DB
DB
DB
DB
DB
Izjave nisu ovjerene, kućna lista, dokaz za objekat,
Obnavlja zahtjev koji nije predat u 2013.g
Izjave nisu ovjerene, sve kopije nisu ovjerene,
Uvjerenje o državljanstvu - kopija LK, dokaz za objekat,
Dokaz o pripadnosti ARBiH, dokaz za objekat,
Šta je sa suprugom od Azre,
Rodni listovi za sve sa k/l, dokaz za objekat,
Dokaz o demobilizacji, kopija L/K ili uvjerenje o državljanstvu
Uvjerenje o državljanstvu / kopija LK,
Dokaz o pripadnosti ARBiH, rodni listovi, uvjerenje o kretanju,
primanja, dokaz za objekat,
Nema godinu u ARBiH,
PDB
Smrtni list za Atifa, dokaz za objekat
RVI 60% Primanja za Sanela, dokaz za objekat,
Nema godinu u ARBiH, razlog demobilizacije, šta je sa snahom, dokaz
DB
za objekat (vlasnik otac),
PDB
Rodni listovi za sve osim za Ajnura, Prva prijava na KS 08.07.1999.g.
DB
Primanja za Rasima, dokaz za objekat,
DB
Neovjerene izjave,
DB
Dokaz o demobilizacji, dokaz za objekat,
DB
Rodni list za Hanefiju, uvjerenje o kretanju, dokaz za objekat,
DB
Dokaz o boračkom statusu, šta je sa Adisom, dokaz za objekat,
DB
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH,
DB
Primanja za suprugu
ŠP
Rodni list za Vedhad, primanja za sina i snahu, dokaz za objekat,
DB
Rodni list za suprugu,
RVI 20% Rodni listovi, punomoć,
DB
Obnavlja zahtjev iz 2011.g. (Dokaz za objekat)
DB
Uvjerenje o kretanju, dokaz za objekat,
Kućna lista, dokaz za objekat, prijava od 29.06. do 20.07.2010.g Foča
Šta je sa suprugom, primanja za Selvera, dokaz za objekat,
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH (neovjerena kopija), kopija L/K, dokaz
RVI 20%
za objekat
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH, rodni listovi nisu ovjereni, dokaz za
DB
objekat
Uvjerenje o državljanstvu i dokaz za objekat - neovjerene kopije, rodni
DB
list za Avdu i Mevlidu,
DB
Nepotpuna dokumentacija
Obnova zahtjeva koji je u 2013.g. odbijen - Rasljeno lice, prva prijava
na KS 11.06.1996.g Čajniče, ima 1/2 kuća u Čajniču, dokaz za objekat,
DB
DB
Primanja za Ramizu
7
36
363
Ćutahija (Meho) Ibrahim
DB
37
296
Dajdžić (Fehim) Rabija
DB
Neovjerene kopije (dokaz o pripadnosti ARBiH, Uvjerenje o
državljanstvu - kopija LK, rodni listovi) dokaz za objekat,
Rodni list za Rabiju i Aidu,
38
366
Dajdžić (Zahid) Rasim
DB
Uvjerenje o državljanstvu - kopija LK, rodni listovi za Rasima i suprugu,
39
166
Dedić (Milorad) Milica
PDB
40
41
42
43
44
45
46
399
376
35
479
371
535
555
Delić (Osman) Rasim
Dervišević (Salih) Mustafa
Dizdarević (Abid) Šemsa
Drinčić (Omer) Safet
Dupovac (Osman) Mustafa
Duraković (Ibro) Mehmed
Duraković (Šaban) Samira
DB
DB
ŠP
DB
DB
DB
DB
47
98
Džabija (Hasan) Bekir
DB
48
49
50
307
260
225
Džaferović (Ibro) Semiz
Džananović (Fadil) Meho
Džano (Rašid) Džemal
DB
DB
DB
51
237
Džebo (Osman) Ramiz
DB
52
492
Džehović (Ramiz) Sulejman
DB
53
180
Džubur (Adem) Samir
DB
54
55
56
233
374
215
Đendušić (Jusuf) Nermin
Đidelja (Džemail) Munevera
Đipa (Omer) Mirsad
DB
DB
DB
57
411
Đozo (Rifet) Dževad
DB
58
59
60
347
497
417
Efendić (Durmo) Rešad
Fatić (Juso) Mejra
Gibanica (Muharem) Husein
DB
PDB
DB
61
311
Glasić (Rifet) Samir
DB
62
209
Gljiva (Alija) Aziz
DB
63
356
Hafizović (Mahmut) Sabra
ŠP
64
65
266
2
Halilović (Hasan) Fata
Handžić (Mustafa) Atulah
PDB
DB
66
403
Hasanović (Adil) Jasmin
67
68
277
398
Hasanović (Omer) Zajko
Hodžić (Hasib) Ahmo
DB
69
449
Hodžić (Hasib) Ćamil
ŠP
70
71
72
321
124
393
Hujić (Salem) Senaid
Hujić (Zilko) Nijaz
Hurem (Hajro) Nusret
Primanje za suprugu, izgubila prava članom 37. stav 4 Zakona o pravima
branitelja i članova njihovih porodica,
Rodni list za Rasima i Nuru, dokaz za objekat,
Kopija LK nije ovjerena, dokaz za objekat,
Primanja za Adisa
Rodni listovi za ostale s K/L, dokaz za objekat,
Šta je sa snahom,
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH,
Razlog demobilizacije
Izjave nisu ovjerene (osim izjave o stanovanju, biro i donacija), dokaz za
objekat,
Rodni list za Semiza
Kopija LK, kućna lista, vl.1/4 objekta,
Obnovia zahtjeva iz 2011.g.
Izjave nisu ovjerene, sve fali osim kućne liste, uvjernja o kretanju
uvjerenja o pripadnosti ARBiH,
Kopije nisu ovjerene, rodni list za Sulejmana,
Obnova zahtjeva iz 2012.g. koji je odbijen - Izjava o stanovanju,
uvjerenje o kretanju, dokaz za objekat
Uvjerenje o državljanstvu/kopija LK, dokaz za objekat,
Rodni list za Mustafu, dokaz za objekat,
Obnavlja zahtjev koji nije predat u 2013.g
Izjave nisu ovjerene, prijava na KS 16.11.2006. - Goražde, dokaz za
objekat,
Uvjerenje o državljanstvu - kopija LK, dokaz za objekat,
Umrli suprug nema borački status a supruga traži donaciju,
Nema godinu u ARBiH, razlog demobilizacije, primanja za Lejlu,
Uvjerenje o državljanstvu / kopija LK,primanja za Samira, dokaz za
objekat,
Uvjerenje o državljanstvu / kopija LK, prva prijava na KS 12.11.1999.g.
Rješenje o priznavanju prava na por.invalidninu, rodni list, dokaz za
objekat,
Šta je sa zetom, dokaz za objekat,
Razlog demobilizacije, uvjerenje o kretanju,
Uvjerenje o prapadnosti ARBiH ili rješenje o priznavanju prava na
por.invalidninu, nepotpuna dokumentacija, dokaz za objekat,
Šta je sa suprugom,
Rješenje o priznavanju prava na por.invalidninu,
Obnova zahtjeva iz 2012.g. koji je odbijen kao nepotpun - Rješenje o
priznavanju prava na por.invalidninu, kopija L/K ili uvjerenje o
državljanstvu, primanja za sina i snahu, izjave nisu ovjerene
DB
Uvjerenje o državljanstvu - kopija LK,
DB
Rodni listovi za sve sa k/l/
RVI 70% Uvjerenje o kretanju, kućna lista, rodni list za Nusretu,
8
73
161
Huseinović (Rasim) Avdo
74
75
76
77
520
386
282
312
Imamović (Uzeir) Ramo
Imširović (Mustafa) Samir
Ivazović (Edhem) Vahid
Japalak (Ramiz) Enver
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH, uvjerenje o državljanstvu / kopija LK,
rodni list za Avdu, primanje za kćerku, dokaz za objekat,
DB
Razlog demobilizacije, dokaz za objekat,
DB
Izjave ovjerila Elvira, dokaz za objekat,
RVI 70% U predmetu ima samo rj.o invalidnosti,
DB
Rodni listovi - kopje neovjerene, dokaz za objekat,
78
342
Kadić (Zahid) Zijad
RVI 60% Uvjerenje o državljanstvu - kopija LK, Dokaz o pripadnosti ARBiH,
79
502
Kadrić (Hasib) Beriz
80
160
Kahvedžić (Ćamil) Mubera
81
82
83
84
85
86
87
88
89
214
279
257
55
77
285
400
484
314
Kaleta (Sulejmna) Uzeir
Kaljača (Arif) Irfan
Kaljanac (Ešrefa) Redžo
Kaljanac (Hrustem) Husein
Karaman (Asim) Haris
Karić (Mehmedalija) Sedat
Karić (Sejdija) Sejad
Katkić (Mustafa) Hasan
Kečo (Avdo) Amir
DB
DB
DB
DB
ŠP
RVI 30%
DB
DB
DB
90
438
Kerić (Omer) Šerif
RVI 20%
91
92
93
94
548
388
384
539
Klačar (Sabrija) Redžo
Klino (Smajo) Ibro
Koro (Ramiz) Muharem
Kozić (Muhamed) Fadila
DB
DB
DB
95
369
Kraković (Avdo) Adnan
RVI 60%
96
182
Kujović (Adem) Ragib
DB
97
322
Kunić (Džano) Bajro
DB
98
339
Kurtović (Omer) Dževad
99
156
Kurudžija (Ferhat) Rasima
100
495
Kutlovac (Zaim) Omer
RVI 80%
101
378
Ličina (Bajram) Derviša
PDB
102
541
Lilić (Mujo) Uma
103
104
154
253
Ljubunčić (Mensud) Ibrahim
Ljuca (Ibro) Ramiz
DB
DB
Nema borački status, Prijava na KS 07.06.2004.g
Obnova zahtjeva koji je u 2011/12/13.g. odbijen. - Podnosilac zahtjeva
nema borački status,
Uvjerenje o pripadnosti, Korisnik donacija 2002 i 2009. g.
Rodni list za Birnasa, primanja, dokaz za objekat,
Sve nedostaje osim izjava,
Razlog demobilizacije, dokaz za objekat,
Uvjerenje o kretanju, primanja za sina, izjava o stanovanju,
Ček od penzije za majku,
Rodni list za Sabahetu, dokaz za objekat,
Rodni listovi za Hasana i Azeminu, dokaz za objekat,
Rodni listovi - neovjereni, dokaz za objekat,
Izjave nisu ovjerene, uvjerenje o kretanju, primanje za Šerifa, dokaz za
objekat,
Nepotpuna dokumentacija,
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH, dokaz za objekat
Izjave nisu ovjerene, razlog demobilizacije,
Podnosilac zahtjeva nema borački status,
Uvjerenje o kretanju 21.10.2009. odjava iz Istočne Ilidže, presuda nije
ovjerena,
Rodni list za Ragiba i Džanu, Odjava sa KS od 09.06.2000 do
08.11.2000.g, dokaz za objekat
Dokaz o pripadnosti ARBiH, rodni list, uvjerenje o kretanju - ne
ovjerene kopije,
Uvjerenje o kretanju, dokaz za objekat (poslovni prostor)
Rodni list za Subhu i Sanela (neovjereno), rješenje za objekat
(neovjereno), primanja za sina i podnosioca zahtjeva
Izjava o dvije st.jedinice
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH za Rizu - razlog demobilizacije, rodni
listovi, kućna lista,
Dokaz o pripadnosti ARBiH, rodni listovi, uvjerenje o kretanju,
primanja, dokaz za objekat,
Rodni list, Dokaz za objekat,
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH, dokaz za objekat
105
324
Maksumić (Alija) Nedžad
DB
Rodni list za Suvadu, primanja za Nedžada i suvadu, dokaz za objekt,
106
144
Malagić (Idriz) Rizafeta
ŠP
107
527
Marić (Salko) Suljo
DB
108
306
Marković (Radosav) Jelenka
ŠP
109
110
111
195
511
682
Masleša (Halil) Zahid
Masleša (Meho) Šerif
DB
ŠP
DB
Mehmedović (Mehmedalija) Sead
DB
RVI 50%
DB
Rješenje o priznavanju prava na por.invalidninu (neovjereno), dokaz za
objekat
Izjava dva st.objekta
Rješenje o priznavanju prava na por.invalidninu, rodni list za Darija,
izjave nisu ovjerene,
Rodni list za Minu, dokaz za objekat,
Uslovan useljiv objekat, Izjava o obnovi zahtjeva nije ovjerena
Podnosioc zahtjeva preuzeo dokumentaciju na lični zahtjev,
9
112
113
114
218
506
387
Mekić (Selim) Mirsad
Memić (Mehmed) Kada
Memija (Atif) Mustafa
Nepotpuna dokumentacija
RVI 90% Uvjerenje o pripadnosti ARBiH, Dokaz za objekat,
DB
Rodni list za suprugu, dokaz za objekat,
Rodni list za Mirsadu, primanja (penzija iz radnog odnosa) ili potvrda o
Mešić (Šemso) Mirsada
ŠP
plati,
Rješenje o priznavanju prava na por.invalidninu, rodni list za Avdiju,
Mešinović (Edhem) Avdija
DB
primanja za Avdija, neovjeren ZK,
Methadžović (Mustafa) Mubera
PDB
Podnosilac zahtjeva nije započeo radove na izgradnji objekta
Uvjerenje o državljanstvu - kopija LK, rodni list za Senudina, dokaz za
Milić (Muharem) Selim
DB
objekat,
Mirvić (Hilmo) Suad
DB
Nema godinu u ARBiH, dokaz za objekat,
Mujčić (Hasib) Meho
DB
Rodni list za Mehu i Enisu, dokaz za objekat
Mulaosmanović (Hamza) Džemila
ŠP
Izjave nisu ovjerene
Muratović (Alija) Zada
PRVI
Podnosilac zahtjeva umro,
Nahić (Mustafa) Sedik
DB
Izjave nisu ovjerene,
Nezirević (Zahid) Zaim
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH, rodni listovi, dokaz za objekat,
Omeragić (Hamid) Azem
RVI 30% Dokaz za objekat,
Uvjerenje o državljanstvu - kopija LK, rodni listovi nisu ovjereni, dokaz
Omerović (Jakup) Amrudin
DB
za objekat,
Omerović (Sulejman) Sead
DB
Rodni list za Seada i Jasminu, Prijava na KS 18.08.2000.g.
Oputa (Ibro) Mirsad
DB
Primanja za Mirsada
Oručević (Ramo) Salih
DB
0
Rodni list za Jusufa, Prijava boravka od 05.04.2007. do 26.09.2007 Palavra (Began) Jusuf
RVI 70%
Foča
Uvjerenje o državljanstvu / kopija LK, rodni listovi za sve sa KL,
Palavra (Murat) Mušan
DB
uvjerenje o kretanju, rješenje za objekat (neovjereno),
Pašić (Salko) Senija
PDB
Primanja za Seniju, dokaza objekat,
Pilav (Memiš) Mušva
ŠP
Izjava o statusu rasljenog lica nije ovjerena,
Plivac (Mustafa) Kenan
RVI 70% Šta je sa suprugom, dokaz za objekat,
Podrug (Aziz) Zaim
DB
Sve osim izjava nedostaje,
Uvjerenje o državljanstvu - kopija LK, rodni listovi - za sve za k/l,
Pustahija (Ćamil) Mustafa
DB
dokaz za objekat,
115
551
116
173
117
422
118
327
119
120
121
122
123
124
125
452
420
302
375
304
503
278
126
365
127
128
129
57
525
553
130
435
131
164
132
133
134
135
476
171
517
281
136
319
137
287
Radonja (Sejdo) Himzo
138
139
140
141
142
396
87
248
341
315
Raonić (Halil) Osman
Raščić (Smajo) Muamer
Rizvanović (Šaban) Ekrem
Rizvanović (Šemso) Nail
Rovčanin (Mumin) Alija
DB
DB
DB
DB
DB
143
504
Salić (Selim) Selima
ŠP
144
445
Salihagić (Meho) Fadil
ŠP
145
317
Sejdić (Ramiz) Nermin
DB
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH, dokaz za objekat
Šta je sa suprugom,
Rodni listovi za sve sa k/l/ (osim Ekrem), dokaz za objekat,
Dokaz o pripadnosti ARBiH, dokaz za objekat,
Rodni list za Almedinu, primanja za Almedinu, dokaz za objekat,
Rješenje o priznavanju prava na por.penziju, rodni list za Alnesa, dokaz
za objekat,
Izjave nisu ovjerene, rodni listovi za Fadila i Latifu, primanja, dokaz za
objekat,
Rodni list za Kenana, dokaz za objekat,
146
318
Sejmenović (Đemail) Bajazit
DB
Rodni list za Nurfetu i Semira, građevinska dozvola - neovjerena kopija
147
148
149
129
270
254
Selmanović (Omer) Jasminka
Sijarić (Hrusto) Atif
Smajlović (Bajro) Mujo
150
404
Smajlović (Mahmut) Zekrija
RVI 70% Rješenje o priznavanju prava na ličnu invalidninu, primanja za Himzu,
ŠP
Obnavlja zahtjev koji nije predat u 2011-13.g
DB
Uvjerenje o kretanju, građ.dozvola - kopija neovjerena,
RVI 20% Primanja za Sejada
Izjava da nije raseljeno lice, rodni list i primanja za majku, brata i
DB
suprugu,
10
151
299
Smječanin (Halil) Pašana
ŠP
Rješenje o priznavanju prava na por.invalidninu, od 18.03.2008.g do
01.10.2009.g prijavljena u Trnovu RS, dokaz za objekat,
152
375
Softić (Iljaz) Murat
DB
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH, kućna lista, primanja, dokaz za objekat,
153
453
Spahić (Ševkija) Šejla
154
397
Spahović (Ahmet) Senad
155
156
157
432
543
320
Suljagić () Salim
Šabanović (Aljo) Alija
Šabanović (Habiba) Zikrija
158
344
Šabanović (Šućro) Safeta
159
13
Šabić (Hasan) Senad
160
370
Šarić (Muhamed) Zijad
161
162
194
219
Šarić (suno) Hamid
Šikalo (Jusuf) Refik
163
228
Šljivo (Abid) Zahid
164
426
Šorlija (Ramo) Bećir
165
379
Šukalić (Hasan) Kadir
166
167
168
169
170
171
172
173
174
372
114
36
234
359
262
189
269
390
Tabaković (Rasim) Suvad
Tahirović (Zifo) Džiba
Talović (Bajram) Rifo
Tanović (Bego) Izet
Titorić (Rašid) Ibro
Topalović (Osman) Zahid
Tufo (Omer) Enes
Turković (Ibrišim) Naza
Tutun (Alija) Ahmed
175
251
Vasić (Aleksandar) Dragoslav
176
177
178
179
413
47
499
316
Velić (Mujo) Sado
Zaljević (Hanefija) Davut
Zasela (Nurko) Fehrija
Zećiri (Medi) Sulejman
180
391
Zuko (Šaćir) Esad
181
142
Zulčić (Ibro) Vahid
182
336
Žilić () Seid
Podnosilac zahtjeva nema borački status, dokaz za objekat,
Izjave nisu ovjerene, nema godinu u ARBiH - razlog demobilizacije,
DB
kućna lista, uvjerenje o kretanju, dokaz za objekat,
DB
Nepotpuna dokumentacija
DB
Uvjerenje o državljanstvu / kopija LK,
DB
Kućna lista, dokaz za objekat
Dokaz o brač.statusu, rodni listovi za sve sa KL, primanja, Dokaz za
ŠP
objekat,
RVI 60% Podnosilac zahtjeva nije započeo radove na izgradnji objekta
Uvjerenje o državljastvu, rodni listovi i kopja građ.dozvole - nije
DB
ovjereno, primanja za Admira,
Dokaz o demobilizaciji
DB
DB
Saglasnost drugog vlasnika,
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH nije ovjerena kopija (razlog
demobilizacije), sve kopije nisu ovjerene, rodni list za podnosioca
DB
zahtjeva, primanja za Ifetu,
DB
Nepotpuna dokumentacija (neovjereno)
Kućna lista i primanja za Kadira i Muberu - neovjerene kopije, dokaz za
DB
objekat,
DB
LK nije ovjerena, rodni list za suprugu, dva stambena objekta,
Rj.o demobilizaciji, dokaz za objekat,
DB
RVI 30% Dokaz o demobilizaciji
DB
Kućna lista, rodni list za Avdiju, dokaz za objekat
DB
Neovjerena izjava o obnovi zahtjeva iz 2013.g.
DB
Rješenje o demobilizaciji,
DB
Izjava da nema drugu st.jedinicu, ček od penzije,
ŠP
Rješenje o priznavanju prava na por.invalidninu,
DB
Rodni list za suprugu,
Izjave ovjerila Muzafera, razlog demobilizacije,uvjerenje od Biro i
DB
rodni listovi nisu ovjereni,
DB
Neovjerene kopije,
DB
Rodni list za Davuta
ŠP
Uvjerenje o kretanju, šta je sa mužom Omerom, dokaz za objekat,
DB
Rodni listovi za Sulejmana i Akmu, dokaz za objekat,
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH, izjave nisu ovjerene, nedostaju rodni
DB
listovi za sve osim Esada i Fadile, uvjerenje o kretanju, primanja za
suprugu, sina i snahu, dokaz za objekat
Obnova zahtjeva koji je u 2013.g. odbijen - Netačna izjava za donaciju
RVI 20%
u 2012.g.
Predao neovjerene izjave, sve ostalo nedostaje,
Zaključno sa rednim brojem 182.
D) OBJEKAT USLOVAN ZA STANOVANJE ILI KORISNIK DONACIJE ILI POZAJMICE U PERIODU 2007-2013. GODINI
PUTEM OVOG MINISTARSTVA ILI KORISNIK/VLASNIK DVA ILI VIŠE ST.OBJEKATA
11
RB
registrator Prezime (ime oca) ime
Status
ŠP
DB
RVI 20%
DB
DB
ŠP
DB
DB
ŠP
Razlog neispunjavanja uslova
Dva st. objekta, korisnik donacija, Netačna izjava za donaciju,
Uslovan useljiv objekat, Netačna izjava za donaciju,
Korisnik donacije MBP 2007.g. - 7045,75
Uslovan useljiv objekat
Korisnik donacije MBP 2012 - 5608,00 KM
Korisnik donacije MBP 2007.g.- 9900,00 KM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
167
275
288
243
430
74
133
381
365
Ahmethodžić (Sulejman) Arzemina
10
478
Bakija (Murat) Arif
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
328
322
123
12
465
41
423
33
190
507
Balić (Lutvo) Rasim
Barlov (Mujo) Jusuf
Baručija (Velija) Munevera
Bašalija (Salko) Zijo
Bećirević (Edhem) Džanan
Beganović (Bego) Šefik
Beganović (Halil) Muharema
Behlulović (Rasim) Ćazim
Bešović (Ibro) Suljo
Bičo (Ahmet) Alija
21
185
Birdžo (Asim) Osman
DB
22
42
Bobar (Rado) Vidoslav
RVI 40%
23
15
Bučan (Avdo) Ahmo
24
188
Buljugija (Bajro) Zaim
25
26
380
425
Bužo (Ćamil) Nihad
Čakar (Abid) Sakib
DB
DB
Uslovan useljiv objekat, imao status raseljene osobe
Uslovan useljiv objekat
Obnovio zahtjev iz 2011.g. koji je odbijena zbog dvije st.jedinice,
uvjrenje o pripadnosti, kopije nisu ovjerene,
Dva st.objekta
Uslovan useljiv objekat
Više st.jedinica
Uslovan useljiv objekat
Obnovio zahtjev iz 2012.g. koji je odbijen kao uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Više st.jedinica, Uslovan useljiv objekat
Obnovio zahtjev iz 2011 koji je odbijen, korisnik dvije donacije 4614,00
- 2006.g. , 4788,00 - 2007.g.
Obnova zahtjeva iz 2013.g. koji je odbijen zbog netačno date izjave o
donaciji,
Dva st. objekta,
Obnova zahtjeva koji je u 2012.g. odbijen - Korisnik donacije MBP
2011.g. - 4715,00 KM,
Uslovan useljiv objekat
Korisnik donacije MBP 2012 - 3402,00
27
26
Čaušević (Atif) Zahid
DB
Obnova zahtjeva iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan useljiv objekat,
28
29
30
31
32
33
34
35
391
140
206
356
355
444
308
405
Čaušević (Suljo) Ferhat
Čolić (Hasib) Almir
Čolo (Ramo) Sifet
Ćatović (Adem) Zirka
Ćorić (Ibro) Mehmed
Dalagija (Husein) Haris
Dedović (Ramiz) Mirsad
Deljković (Muhamed) Kemal
DB
DB
DB
ŠP
DB
DB
DB
DB
36
178
Dizdarević (Zulfo) Sahudin
DB
37
38
39
201
53
17
Došlić (Munib) Sakib
Dulić (Džemail) Edvija
Durmo (Nail) Asim
DB
PDB
DB
40
155
Durmo (Zulfo) Ramiz
DB
41
42
241
145
Džaka (Mujo) Zuhmed
Džanović (Hamšo) Husnija
DB
DB
43
231
Džebo (Ahmo) Mejra
PDB
Dva st. Objekta, korisnik donacije 2003 - 12,000,00 KM
Uslovan useljiv objekat
Korisnik donacije MBP 2017.g. - 7387,55 KM,
Vlasnik 3/8 objekta , Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Korisnik donacije MBP 2008.g. - 7546,76
Dva st.objekta
Obnova zahtjeva koji je u 2012.g. odbijen - 2010 - Korisnik donacije
MBP 4545,71 KM,
Dva st.objekta
Više st.jedinica
Uslovan useljiv objekat, saglasnost ostalih vlasnika,
Uslovan useljiv objekat, saglasnost ostalih vlasnika, imao status
raseljene osobe
Dva.st.objekta
Uslovan useljiv objekat
Obnova zahtjeva koji je u 2011.g. realizovan - Korisnik donacije MBP
10.045,00 KM,
Alić (Ramiz) Muhamed
Aljukić (Fehim) Remzija
Amzoski (Adem) Šerif
Arnaut (Ibrahim) Mustafa
Arnautović (Salko) Đemila
Avdagić (Rasim) Zijad
Babić (Esad) Ibrahim
Bahtić (Mijo) Ruža
DB
RVI 80%
DB
ŠP
RVI 40%
DB
DB
ŠP
DB
RVI 40%
RVI 30%
DB
RVI 20%
Uslovan useljiv objekat, Netačna izjava za donaciju (10727,56KM i 6025,31KM)
12
44
45
425
197
Džemidžić (Hakija) Esed
Džihanić (Ahmo) Sado
DB
DB
Uslovan useljiv objekat
Korisnik donacije MBP 2010.g. - 5143,81 KM
46
101
Džinović (Himzo) Dževad
DB
Obnova zahtjeva iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan useljiv objekat,
47
448
Đedović (Rušid) Salih
DB
48
49
50
51
52
53
225
536
291
69
232
130
Efendić (Zajko) Munib
Fazlagić (Latif) Ibrahim
Fejzović (Ibro) Habiba
Gadžo (Rahmo) Hamed
Gagula (Vejsil) Šemsa
Gušić (Rifet) Enver
54
198
Hadžić (Stanko) Jeka
55
81
Hadžović (Edhem) Šemsa
ŠP
56
57
58
59
60
61
62
63
64
521
250
204
278
193
178
96
414
226
Hajdarević (Smajo) Halil
Halilović (Harun) Bajazit
Halilović (Suno) Adil
Hasković (Šećo) Hilmija
Hećo (Alija) Mehmedalija
Hodžić (Lutvo) Rizo
Hodžić (Nurko) Šaban
Holjan (Vejsil) Amir
Hujić (Bajro) Samir
RVI 60%
RVI 60%
DB
RVI 70%
DB
DB
RVI 30%
DB
DB
Korisnik donacije MBP 2011.g - 6000,00 KM, nepotpuna
dokumentacija
Uslovan useljiv objekat, Vlasnik 1/2 objekta,
Uslovan useljiv objekat
Više st.objekata
Korisnik pozajmice MBP 2013.g.
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Obnova zahtjeva koji je u 2012.g. realizovan - Korisnik donacije MBP
2756,40 KM,
Korisnik 2002.g. - 5,000.00 KM nije iskoristila na predmetnom objektu,
netačno data izjava o donaciji,
Uslovan useljiv objekat, Netačna izjava za donaciju,
Korisnik donacije MBP 2007.g. - 8763,75 KM
Korisnik donacije MBP 2009 - 10812,69 KM
Uslovan useljiv objekat
Korisnik donacije MBP 2011.g. - 6992,50 KM
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Obnavlja zahtjev iz 2012. (Dvije st.jedinice)
65
60
Hujić (Muhamed) Ahmed
DB
Obnova zahtjeva iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan useljiv objekat,
66
163
Hujić (Sulejman) Miralem
DB
67
22
Husomanovići (Vahid) Sabahudin
DB
Obnova zahtjeva koji je u 2012.g. realizovan - Korisnik donacije MBP
1922,80 KM,
Uslovan useljiv objekat
68
78
Husović (Salka) Adem
DB
Obnova zahtjeva iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan useljiv objekat,
69
70
191
545
Ibričić (Zajko) Hajrudin
Idrizović (Šaban) Ćamil
71
500
Isanović (Edhem) Murat
72
129
Ismailovski (Ismail) Đelal
73
264
Isović (Rizvo) Vasva
74
75
76
77
78
79
80
81
82
392
119
216
127
164
311
380
136
486
Jaganjac (Ibrahim) Kenan
Januzi (Sulo) Kamer
Jašarević (Fehim) Asim
Jašarević (Rifet) Meho
Jonuz (Rašid) Ševkija
Jusić (Ismeta) Dževad
Jusko (Abid) Fatima
Jusupović (Fehim) Šukrija
Jusupović (Mehmed) Hasan
DB
DB
DB
DB
DB
DB
ŠP
RVI 70%
RVI 50%
83
3
Kadić (Hasan) Husnija
RVI 30% Obnovio zahtjev iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan - useljiv objekat
84
267
Kadrić (Mujo) Selver
85
1
Kadrić (Nedžib) Mujo
DB
DB
ŠP
DB
PRVI
RVI 30%
PDB
RVI 20% Korisnik donacije MBP 2012.g. - 2703,20KM
DB
Uslovan useljiv objekat,
Korisnik donacije MBP 2011.g. - 6522,65 KM, nepotpuna
RVI 30%
dokumentacija,
DB
Korisnik donacije MBP 2008.g - 4940,17 KM
PDB
DB
Uslovan useljiv objekat, Vlasnik 1/2 objekta, Saglasnost ostalih vlasnika
Korisnik donacije MBP - 2011.g. - 7000.00 KM
Više st.jedinica
Obnavlja zahtjev iz 2012 .g. (Dvije st.jedinice)
Korisnik donacije MBP - 2012.g. - 2820.80 KM
Korisnik donacije 2007 - 3796,50 KM
Uslovan useljiv objekat
Korisnk donacije MBP 2012.g -6900,00 KM, dokaz za objekat
Obnova zahtjeva koji je u 2011/12.g. odbijen - Uslovan useljiv objekat
Dva st.objekta
Uslovan useljiv objekat, dva st.objekta
RVI 70% Obnovio zahtjev iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan - useljiv objekat
13
86
87
88
89
90
91
92
93
112
193
84
183
207
429
190
283
Kapetanović (Nurudin) Almir
Kapo (Bekto) Alija
Kargić (Fikret) Amela
Karić (Agan) Teufik
Karić (Rasim) Ekrem
Karić (Salih) Ahmed
Kečo (Muharem) Vejz
Kešo (Asim) Fatima
DB
DB
DB
DB
DB
DB
RVI 50%
ŠP
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Obnova zahtjeva iz 2012.g. koji je odbijen - dvije st. jedinice,
Korisnik donacije MBP 2010.g. - 7315,92 KM,
Obnovio zahtjev iz 2012.g. koji je odbijen kao zbog više st.objekta
Korisnik donacije MBP 2012.g. - 5120,60KM
Korisnik donacije MBP 2007.g. - 8069,00 KM
94
284
Kosovac (Kadrija) Safet
DB
Uslovan useljiv objekat, Vlasnik 1/2 objekta, Saglasnost ostalih vlasnika
95
505
Kovačević (Mehmed) Nezir
DB
Obnovio zahtjev iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan useljiv objekat
96
97
153
354
Kovačević (Šefkija) Ibrahim
Krbezlija (Mujo) Osman
DB
DB
Uslovan useljiv objekat
Dva st.objekta
98
6
Krčalo (Ramo) Đemko
DB
Obnovio zahtjev iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan - useljiv objekat
99
100
222
630
Kubat (Jusuf) Mehmed
Kučuković (Behadil) Merzudin
101
455
Kujović (Iso) Muriz
102
97
Kuloglija (Ejub) Mehmed
103
158
Kulović (Mašo) Suljo
104
105
293
96
Kurić (Nazif) Hamed
Kušundžija (Hamid) Edin
106
466
Latifović (Ibrahim) Mujo
DB
Obnovio zahtjev iz 2012.g. koji je odbijena kao uslovan useljiv objekat
107
524
Ligata (Fehim) Aziz
DB
Obnovio zahtjev iz 2012.g. koji je odbijena kao uslovan useljiv objekat
108
109
110
111
112
113
5
13
339
298
258
274
Lolić (Hirkija) Fehim
Ljukovac (Zulfo) Dževad
Mahalija (Šaban) Ahmed
Mahovkić (Bajram) Senahid
Majstorić (Mehmed) Sadik
Masleša (Osman) Kemal
RVI 80%
DB
DB
RVI 40%
DB
RVI 40%
114
187
Maslo (Meho) Kemal
115
116
117
118
119
120
201
147
531
223
105
144
Medić (Zahid) Vahid
Memija (Meho) Mensur
Memović (Mušo) Adem
Mešić (Suljo) Edhem
Mešinović (Esad) Nermin
Milić (Abid) Aziz
DB
RVI 40%
DB
RVI 30%
RVI 20%
RVI 40%
Korisnik održivog povratka - 2009.g. - 10.450,00 KM
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Dva st.objekta
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Obnovio zahtjev iz 2012.g. koji je odbijen zbog - Donacije 2009 MBP
8373,94 KM,
Korisnik donacije MBP 2010.g - 4364,00 KM
Dva st.objekta
Netačna izjava za donaciju
Korisnik donacije MBP 2011.g. - 7000,25 KM,
Više st.jedinica, imao status raseljene osobe
Uslovan useljiv objekat, dva st.objekta
121
95
Milišić (Zejnil) Bajro
DB
Obnova zahtjeva iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan useljiv objekat,
122
43
Mirvić (Meho) Hajro
DB
Obnova zahtjeva iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan useljiv objekat,
123
124
125
245
327
177
Mizdrak (Sado) Almir
Muharemović (Kasim) Benjamer
Mulagić (Hasan) Sakib
126
103
Mulaosmanović (Muhamed) Izet
127
176
Muminović (Redžo) Denis
RVI 50% Obnova zahtjeva koji je u 2011.g. Odbijen - Dvije st.jedinice,
DB
Uslovan useljiv objekat
Obnova zahtjeva iz 2012.g. koji je odbijen - 2009 - Donacija MBP
DB
2572,72 KM,
RVI 20% Uslovan useljiv objekat
Obnova zahtjeva koji je u 2012.g. realizovan - Donacija MBP 4256,60
DB
KM,
DB
Uslovan useljiv objekat
DB
Korisnik donacije MBP 2012g. - 5542,55KM
DB
DB
Uslovan useljiv objekat
DB
Saglasnost drugog vlasnika,
RVI 30% Obnova zahtjeva koji je u 2011/12.g. odbijen - Uslovan useljiv objekat
DB
Obnova zahtjeva iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan useljiv objekat,
RVI 20% Obnovio zahtjev iz 2012.g. koji je odbijen - dvije st. jedinice,
14
128
129
130
131
132
133
211
165
153
17
220
53
Musić (Salko) Senija
Musić (Zejnil) Hasan
Mušanović (Meho) Esad
Novalić (Mešan) Omer
Omeragić (Halil) Nijaz
Omerović (Medo) Jakup
134
108
Osmanović (Ibro) Hajrudin
135
136
137
138
139
140
141
27
473
203
372
238
85
29
Pajo (Hašim) Osman
Palo (Omer) Ramiz
Pamuk (Osman) Muamer
Pamuk (Vejsil) Aziz
Pandžić (Mesud) Almir
Panjeta (Jovo) Dragica
Pehilj (Meho) Omer
142
166
Pilav (Šaćir) Remzija
143
468
Polutak (Habib) Amir
144
104
Pribinja (Rašid) Selim
145
146
147
148
309
526
342
19
Ramdedović (Muhamed) Isad
Ramović (Uzeir) Ramiza
Ražanica (Smail) Midhat
Rikalo (Suljo) Sejda
149
7
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
305
286
93
99
95
192
21
528
109
406
226
249
20
221
194
485
Rustemi (Selim) Zijad
Sakić (Avdo) Ramiz
Salman (Šerif) Samir
Sejdić (Mušan) Remzija
Smajkan (Zajdo) Esed
Subašić (Husein) Enver
Subašić (Meho) Esad
Šečić (Hamid) Orhan
Šehić (Mušan) Fahrudin
Šemić (Samiz) Zihad
Šesto (Zahir) Alija
Šiljević (Lutvija) Mirsad
Šito (Salko) Adem
Šito (Salko) Mujo
Tatar (Avdo) Ragib
Tihić (Himzo) Nihada
DB
RVI 40%
DB
DB
DB
RVI 50%
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
RVI 40%
DB
DB
166
199
Vatrenjak (Mušan) Rasim
DB
167
86
Vejo (Mujo) Osman
DB
Obnova zahtjeva iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan useljiv objekat,
168
169
170
128
139
671
Zagorčić (Ismet) Mirsad
Zukić (Adem) Sabrija
Žiko (Šerif) Sakib
DB
DB
DB
Uslovan useljiv objekat
Više st.jedinica
Dva st.objekta
Rizvo (Zijad) Almir
ŠP
DB
DB
DB
DB
RVI 30%
DB
Uslovan useljiv objekat, Netačna izjava za donaciju,
Uslovan useljiv objekat, Više st.jedinica,
Vlasnik 1/2 u dva st. objekta.
Korisnik donacije MBP 2007.g. - 4283,50 KM
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat, Donacija 2007.g - MBP
Korisnik kredita 15.000,00 KM po povoljnim uslovima, više st.jedinica
DB
DB
DB
DB
RVI 70%
PDB
DB
Uslovan useljiv objekat
Korisnik pozajmice MBP 2006.g. - 10000,00 KM
Uslovan useljiv objekat
Korisnik pozajmice od Fondacije 2014.g. - 10.000,KM
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Dva st.objekta
Uslovan useljiv objekat, Netačna izjava za donaciju, Saglasnost ostalih
RVI 60%
vlasnika
RVI 60% Dva st.objekta, korisnik donacije MBP 2004 - 8387,10 KM
DB
DB
ŠP
DB
RVI 40%
DB
Obnova zahtjeva iz 2013.g. koji je odbijen kao uslovan useljiv objekat,
Dva st.objekta
Sin vlasnik poslovnog prostora,
Uslovan useljiv objekat,
Korisnik donacije MBP 2011.g. - 6998,65 KM
Obnovio zahtjev iz 2013.g. koji je odbijena kao uslovan - useljiv objekat
Korisnik donacije MBP 2010.g. - 4364,3
Dva st.objekta
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat
Uslovan useljiv objekat, dva st.objekta
Uslovan useljiv objekat
Korisnik donacije MBP 2009.g - 8670,00 KM
Obnova zahtjeva koji je u 2012.g. odbijen - Dvije st.jedinice
Uslovan useljiv objekat 2013
Uslovan useljiv objekat
Korisnik donacije MBP 2011g. - 6876,60 KM
Korisnik donacije MBP 2012.g. - 3899,00 KM
Korisnik donacije MBP 2012.g. - 3899,28 KM
Uslovan useljiv objekat, Više st.jedinica,
Obnova zahtjeva iz 2009.g. koji je odbijen zbog više st.jedinice,
Obnova zahtjeva koji je u 2012.g. odbijen - 2010 - Korisnik donacije
MBP 8222,41 KM,
Zaključno sa rednim brojem 170.
15
E) NETAČNO DATI PODACI
RB
registrator Prezime (ime oca) ime
1
2
175
161
3
505
4
184
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
471
366
560
490
257
66
344
261
400
67
259
16
531
17
18
19
20
21
23
229
376
142
92
Status
Razlog neispunjavanja uslova
Abdurahmanović (Mustafa) Hasan RVI 60% Netačna izjava za donaciju
Adilović (Adem) Memsud
DB
Netačna izjava za donaciju
Netačna izjava za donaciju (korisnik dvije donacije), imao status
Alić (Adem) Avdija
DB
raseljene osobe, više st.objekta
Netačna izjava za donaciju, Vlasnik 1/3 objekta (saglasnost ostalih
Alijaj (Mujo) Munira
ŠP
suvlasnika),
Bajrić (Hasan) Zibija
ŠP
Netačna izjava za donaciju, saglasnost ostalih suvlasnika
Čauš (Mušan) Ramiz
DB
Netačna izjava za donaciju, dva st.objekta
Ćosibegović (Salko) Husein
DB
Netačna izjava za donaciju, dva st.objekta
Dervišević (Hasan) Safet
DB
Netačna izjava za donaciju (korisnik tri donacije)
Duran (Šaban) Zahid
DB
Netačna izjava za donaciju
Fatić (Salko) Mušan
DB
Netačna izjava za donaciju, više st.objekata
Gerin (Alija) Mujo
RVI 20% Netačna izjava za donaciju, dva st.objekta
Halilović (Adem) Senad
DB
Netačna izjava za donaciju
Kajanija (Osman) Mehmed
DB
Netačna izjava za donaciju,
Kozić (Nezir) Mufid
DB
Netačna izjava za donaciju
Maslahat (Rasim) Ibro
DB
Netačna izjava za donaciju
Netačna izjava za donaciju, izjave nisu ovjerene, rodni list za Tahira i
Medić (Zilđo) Tahir
DB
suprugu, primanja za Tahira, dokaz za objekat,
Mehmetović (Idriz) Alija
DB
Netačna izjava za donaciju
Menzilović (Amir) Omer
RVI 30% Netačna izjava za donaciju, dva st. objekta
Mulić (Sakib) Samir
DB
Netačna izjava za donaciju
Omerspahić (Alija) Mehmed
ŠP
Netačna izjava za donaciju (2000,00KM i 8718,34KM),
Sužanj (Avdo) Osman
DB
Netačna izjava za donaciju
Zaključno sa rednim brojem 21.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Ova Lista je konačna u upravnom postupku i protiv iste nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti
upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana objavljivanja Obavještenja u dnevnom listu.
Obradio:
Rasim Duraković
Kontrolisao:
Osman Smajlović
MINISTAR
mr. Faid Hećo
16
Download

Konacne liste 2014 - potpisane - Ministarstvo za boračka pitanja