3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 12.-14.10. 2012.
RIJEČI DOBRODOŠLICE
Poštovane kolegice i kolege,
Sa velikim zadovoljstvom vas pozdravljam na Trećem Kongresu
psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
koji se održava u Tuzli 12. -14. oktobra/listopada 2012. godine.
Ovo će biti dobra prilika da psihijatri i drugi stručnjaci iz oblasti
mentalnog zdravlja, psihijatrije, neuropsihijatrije i neuroznanosti iz Bosne i Hercegovine, regiona, kao i iz ostalih dijelova Evrope i svijeta, razmijene iskustva i aktuelne informacije iz ove
oblasti medicine. Nadamo se da će tema kongresa “Psihijatrija
između fenomenologije i neuroznanosti” dati mogućnosti da diskutujemo o mnogim temama vezanim za stručne i znanstvene
dileme, mjestu i ulozi psihijatrije kako u medicini tako i u društvu
uopće, te humanističkom i personaliziranom pristupu osobama
koje imaju problem mentalnog zdravlja u svjetlu savremenih
saznanja o psihičkim poremećajima i poremećajima ponašanja. Cilj Kongresa je da se
prezentiraju rezultati najnovijih istraživanja, prikažu najsvježija iskustva iz prakse i otvore novi putevi za integraciju različitih pristupa i terapijskih procedura kako bi Kongres
bio podsticaj za nova pregnuća i postignuća u našem svakodnevnom radu, za dobrobit
pacijenata i društvene zajednice u cjelini.
Tuzla je središte Tuzlanskog kantona, grad soli, kulturni, univerzitetski i ekonomski centar, prepoznatljiv po multinacionalnoj i multikulturalnoj toleranciji, tradicionalno dobar i
pažljiv domaćin.
Radujemo se vašem dolasku i ugodnom druženju u Tuzli i iskreno želimo da sa ovog
skupa ponesete lijepe uspomene i nova iskustva.
Dobro došli!
Predsjednik Udruženja/Udruge psihijatara u Bosni i Hercegovini
Prof. dr. Izet Pajević
4
3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 12.-14.10.2012.
ORGANIZATORI
Udruženje/udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini
Univerzitetski klinički centar Tuzla
Klinika za psihijatriju
POKROVITELJ
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
KONGRESNI ODBOR
Predsjednik: Izet Pajević
Dopredsjednici: Abdulah Kučukalić, Marija Burgić-Radmanović, Dragan Babić
Generalni sekretari: Alma Džubur-Kulenović, Goran Račetović
Članovi: Ismet Cerić, Nermana Mehić-Basara, Alija Sutović, Mevludin Hasanović, Miro
Klarić, Boris Maslov, Mira Spremo, Nera Zivlak-Radulović, Katica Nikolić, Radmila
Ćeranić, Halima Hadžikapetanović, Gospava Crnogorčić, Evresa Okanović, Vjekoslav
Kovačević, Zlata Paprić, Biljana Lakić, Slobodanka Grujić-Timarac, Stoja Stijepić, Ferid
Mujanović, Senada Hrvić, Bajro Torlak, Sabrija Čandić, Elvir Selimbegović.
NAUČNI ODBOR
Predsjednik: Slobodan Loga
Članovi: Ismet Cerić, Osman Sinanović, Abdulah Kučukalić, Alija Sutović, Izet Pajević,
Enver Zerem, Vera Daneš-Brozek, Marija Burgić-Radmanović, Saida Fišeković, Lilijana
Oruč, Esmina Avdibegović, Milan Stojaković, Milan Novaković, Dragan Babić, Alma
Bravo-Mehmedbašić, Miro Klarić, Boris Maslov, Mevludin Hasanović.
MEĐUNARODNI ODBOR
Pedro Ruiz (WPA, SAD), Tarek Okasha (WPA, Egipat), Patrice Boyer (EPA, Francuska)
Syed Arshad Hussain (SAD), Michaela Amering (Austrija), Helen Herrman (Australija),
Solomon Rataemane (Južna Afrika), Jürgen Deckert (Njemačka), Saeed Farook (Velika
Britanija), Khalid A Mufti (Pakistan), Andrea Raballo (Italija), Norman Sartorius (Švicarska),
Jirí Raboch (Češka Republika), Afzal Javed (Velika Britanija), Mark Agius (Velika Britanija),
Björn Lindquist (Švedska), Dušan Kecmanović (Australija), Dušica Lečić-Toševski (Srbija),
Eduard Klain (Hrvatska), Miro Jakovljević (Hrvatska), Rudolf Gregurek (Hrvatska), Vlado
Jukić (Hrvatska), Tanja Frančišković (Hrvatska), Ljiljana Moro (Hrvatska), Danijel Buljan
(Hrvatska), Ivan Urlić (Hrvatska), Slavica Ðukić-Dejanović (Srbija), Miroslava JašovićGašić (Srbija), Nađa Marić-Bojović (Srbija), Ivana Timotijević (Srbija), Veronika IšpanovićRadojković (Srbija), Petar Nastasić (Srbija), Peter Pregelj (Slovenija), Antoni Novotni
(Makedonija), Lidija Injac-Stevović (Crna Gora), Ferid Agani (Kosovo).
5
3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 12.-14.10. 2012.
POČASNI ODBOR
Božidar Matić, Predsjednik ANUBiH; Rusmir Mesihović, Ministar zdravstva F BiH; Ranko
Škrbić, Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS; Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravstva F
BiH; Milan Latinović, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite RS; Nada Čalić-Pavlović,
Ministrica zdravstva TK; Elmir Čičkušić, Direktor UKC Tuzla; Faris Gavrankapetanović,
Generalni direktor KCUS; Brane Topić, Direktor UKC Banja Luka; Ante Kvesić, Ravnatelj
SKB Mostar; Enver Halilović, Rektor Univerziteta u Tuzli; Farid Ljuca, Dekan Medicinskog
fakulteta u Tuzli; Bakir Mehić, Dekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu; Zdenka Krivokuća,
Dekanica Medicinskog fakulteta u Banja Luci; Ljerka Ostojić, Dekanica Medicinskog fakulteta
u Mostaru; Haris Huseinagić, Predsjednik Ljekarske komore TK.
LOKALNI ORGANIZACIONI ODBOR
Predsjednik: Izet Pajević
Dopredsjednici: Alija Sutović, Esmina Avdibegović
Generalni sekretar: Mevludin Hasanović
Članovi: Amir Arnautalić, Kasim Brigić, Zoraj Sijerčić, Zihnet Selimbašić, Abdurahman Kuldija,
Avdo Šakušić, Jasna Petković, Vedrana Marinković, Nerminka Aljukić, Olica Šušić-Marinković,
Kanita Hadžibeganović, Nermina Kravić, Rusmir Softić, Elvir Bećirović, Jasmin Hamidović,
Miralem Mešanović, Amra Delić, Nihad Mešanović, Emina Hujdur, Hajrudin Halilović.
Sekretarijat kongresa: Mevludin Hasanović, Esmina Avdibegović, Amir Arnautalić, Abdurahman Kuldija, Emina Hujdur, Mersiha Idrizović, Hajrudin Halilović, Maja Brkić, Sandra Zorić, Amra Odobašić, Ersija Aščerić-Mujedinović, Eldar Šehić.
KONTAKTI
Naučni dio i sažeci
Doc. dr. sci. Mevludin Hasanović
GSM:+387 61 656 608
E-mail: [email protected]
Tehnički dio (registracija, kotizacija,
KME kursevi i radionica, rezervacija
smještaja, Svečana večera i otkazivanje)
Mersiha Idrizović
GSM: +387 61 810 431
E-mail: [email protected]
Izvršni producent kongresa
Marketing agencija B40
Mehmeda Spahe 24, 71 000 Sarajevo
tel: +387 33 203 846, Fax: +387 33 203 845
E-mail: [email protected]
6
Kongresni sekretarijat
Klinika za psihijatriju
Univerzitetski klinički centar Tuzla
Rate Dugonjića bb
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 35 268 011
GSM: +387 61 656 608
e-mail: [email protected]
WEB stranica Kongresa:
http://www.upubih.com/3kongres/
3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 12.-14.10.2012.
OPĆE INFORMACIJE
Mjesto održavanja: Hotel “Tuzla”, Tuzla, Bosna i Hercegovina
Vrijeme održavanja: 12. – 14. oktobаr/listopad 2012.
Službeni jezici: bosanski, srpski, hrvatski i engleski
Valuta
Domaća valuta je konvertibilna marka (KM). 1€=1,95583 KM.
Vrednovanje skupa (KME)
Sudjelovanje liječnika vrednovati će se temeljem Pravilnika o trajnoj medicinskoj izobrazbi Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.
Odgovornost i osiguranje
Kongresni sekretarijat i Organizatori ne mogu prihvatiti odgovornost za lične udese ili
gubitak i/ili oštećenje privatne svojine učesnika. Učesnici se savjetuju da pribave za
sebe lično putničko i zdravstveno osiguranje.
Usmena izlaganja
Pozvani predavači: 15 minuta i 5 minuta za raspravu.
Usmena izlaganja: 7 minuta i 3 minuta rasprava.
Sva usmena izlaganja u sali A bit će praćena dvojezičnim (službeni jezici BiH i engleski) Power Point prezentacijama.
Tehnička podrška
Laptop i LCD projektori za usmena izlaganja. Učesnici koji imaju usmena izlaganja
mole se da elektronske verzije svoja izlaganja predaju dan ranije ili najmanje dva sata
prije početka sesije tehničkom osoblju Kongresa.
Posteri
Dimenzije postera iznose 90 X 120 cm. Postere treba pisati na službenim jezicima BiH
ili na engleskom jeziku. Ukoliko poster nije napisan na engleskom jeziku, neophodno
je napisati sažetak na engleskom jeziku. Tablice, crteže, grafikone, skice i fotografije
treba učiniti što čitljivijim, jasnim i jednostavnim. U toku poster sesije autor/i su dužni
biti pokraj postera. Uklanjanje postera će biti moguće isti dan poslije poster prezentacije. Posteri koje autori sami ne uklone bit će uklonjeni od strane osoblja i neće biti
pohranjeni niti poslani autorima nakon Kongresa.
Sva korespondencija vezana za stručni i naučni dio
UKC Tuzla, Klinika za psihijatriju
Sekretarijat III Kongresa psihijatara (Dr. Mevludin Hasanović)
Rate Dugonjića bb, 75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina e-mail: [email protected]
7
3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 12.-14.10. 2012.
3. KONGRES PSIHIJATARA
U BOSNI I HERCEGOVINI SA
MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
Petak, 12.10.2012. 08:00 – 19:00
INFO PULT
REGISTRACIJA UČESNIKA
Petak, 12.10.2012. SALA A
15:00 – 16:30
Plenarna predavanja:
SAVREMENA PSIHIJATRIJA – DILEME I KONTRAVERZE
Predsjedavajući: Slobodan Loga, Abdulah Kučukalić
15:00 – 15:20
15:20 – 15:40
15:40 – 16:00
16:00 – 16:20
16:20 – 16:30
SEKULARNA I POSTSEKULARNA PSIHIJATRIJA
Izet Pajević, Tuzla, BiH
PSIHIJATRIJA NA RASKRIŽJU ILI U KRIZI IDENTITETA
Miro Jakovljević, Zagreb, Hrvatska
PSIHIJATRIJA IZMEĐU STIGME I GLORIFIKACIJE
Alija Sutović, Tuzla, BiH
UTJECAJ MEĐUNARODNO PRIZNATIH KRITERIJA NA ZNANSTVENA
ISTRAŽIVANJA I AKADEMSKE PROMOCIJE U MEDICINI
Enver Zerem, Tuzla, BiH
Diskusija
16:30 – 16:45
PAUZA
Petak, 12.10.2012. SALA A
16:45 – 18:00
Plenarna predavanja:
PSIHIJATRIJA I MENTALNO ZDRAVLJE – AKTUELNE TEME
Predsjedavajući: Osman Sinanović, Miro Jakovljević
16:45 – 17:05
17:05 – 17:25
17:25 – 17:45
17:45 – 18:00
PSIHIJATRIJA U RAZVIJENIM I ZEMLJAMA U RAZVOJU: SISTEMATSKI PREGLED
Solomon Rataemane, Limpopou, Južnoafrička Republika
MENTALNO ZDRAVLJE I OKOLINA
Slobodan Loga, Sarajevo, BiH
TRAUMA, OPORAVAK I OTPORNOST KOD DJECE – LEKCIJE IZ PODRUČJA
Syed Arshad Husain, Columbia, Missouri, SAD
Diskusija
8
3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 12.-14.10.2012.
Petak, 12.10.2012. 18:00 – 18:30 SALA A
Satelitski Simpozijum - ZADA PHARMACEUTICALS
SAVREMENI PRISTUP U TRETMANU SHIZOFRENIJE
Izet Pajević, Klinika za psihijatriju UKC Tuzla, BiH
Petak, 12.10.2012. SALA A
18:30 – 19:00
Satelitski Simpozijum - BELUPO
SUVREMENI PRISTUP LIJEČENJA DEPRESIJE
Miro Jakovljević, Klinika za psihijatriju KBC Zagreb, Hrvatska
20:00
CEREMONIJA OTVARANJA
20:30
KOKTEL DOBRODOŠLICE
9
3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 12.-14.10. 2012.
Subota, 13.10.2012.
08:00 – 19:00
INFO PULT
REGISTRACIJA UČESNIKA
Subota, 13.10.2012.
SALA A
08:30 – 10:30
Plenarna predavanja:
PSIHOTIČNI POREMEĆAJI – SAVREMENA SHVATANJA
Predsjedavajući: Alija Sutović, Miroslava Jašović-Gašić
08:30 – 08:50
08:50 – 09:10
09:10 – 09:25
09:25 – 09:40
09:40 – 09:55
09:55 – 10:10
10:10 – 10:30
POREMEĆAJI SELFA I ISKUSTVENA JEZGRA RANJIVOSTI SPEKTRA SHIZOFRENIJE
Andrea Raballo, Reggio Emilia, Italija
DA LI JE AKUTNI I PROLAZNI PSIHOTIČNI POREMEĆAJ
(APPP) MINI SHIZOFRENIJA? FENOMENOLOŠKI I EPIDEMIOLOŠKI DOKAZI
Saeed Farooq, Staffordshire, Velika Britanija
UČESTALOST BIPOLARNOG AFEKTIVNOG POREMEĆAJA
KOD ISPITANIKA SA VELIKOM DEPRESIVNOM EPIZODOM
SA ILI BEZ PSIHIJATRIJSKOG KOMORBIDITETA
Abdulah Kučukalić, Sarajevo, BiH
ZAŠTO GENETIKA SHIZOFRENIJE TRAŽI EPIGENETIKU
Nadja Marić-Bojović, Dragan Švrakić, Beograd, Srbija, St. Louis, SAD
ETIOLOGIJA SHIZOFRENIJE - OD SIMPTOMATSKIH
PODTIPOVA DO FENOTIPSKIH GRUPA
Gordana Rubeša, Rijeka, Hrvatska
IMPULSIVNOST, TEMPERAMENT I POREMEĆAJI RASPOLOŽENJA
Urban Groleger, Ljubljana, Slovenija
Diskusija
10:30 – 11:00
PAUZA
10
3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 12.-14.10.2012.
Subota, 13.10.2012.
SALA A
11:00 – 13:00
Plenarna predavanja
NEUROBIOLOGIJA PSIHIJATRIJSKIH POREMEĆAJA
Predsjedavajući: Urban Groleger, Nadja Marić Bojović
11:00 – 11:20
11:20 – 11:40
11:40 – 11:55
11:55 – 12:10
12:10 – 12:25
12:25 – 12:40
12:40 – 13:00
KOGNITIVNI ASPEKTI MOŽDANE LATERALIZACIJE U
PARKINSONOVOJ BOLESTI
Peter Riederer, Würzburg, Njemačka
NEUROBIOLOGIJA ANKSIOZNIH POREMEĆAJA:
ZNAČAJ ZA TERAPIJU
Jürgen Deckert, Würzburg, Njemačka
NEUROBIOLOGIJA SUICIDALNOG PONAŠANJA
Peter Pregelj, Ljubljana, Slovenija
SEROTONERGIČKA ORGANIZACIJA CENTRALNOG
NERVNOG SISTEMA Ivana Timotijević, Beograd, Srbija
PREDIKTIVNO GENETIČKO TESTIRANJE I
PSIHIJATRIJSKI POREMEĆAJI
Lilijana Oruč, Sarajevo, BiH
ANTIPSIHOTICI – ISTORIJAT RAZVOJA I INDIKACIJE ZA PRIMJENU – NOVO VINO STARE ČAŠE
Miroslava Jašović-Gašić, Beograd, Srbija
Diskusija
Subota, 13.10.2012.
13:00 – 13:30
SALA A
Satelitski Simpozijum - JANSSEN
VAŽNOST RANOG I KONTINUIRANOG UČINKOVITOG LIJEČENJA SHIZOFRENIJE
- PREVENCIJA RELAPSA U SHIZOFRENIJI JE PREVENCIJA
NEURODEGENERACIJE
Gordana Rubeša, Klinika za psihijatriju, Klinički centar Rijeka-Hrvatska
- USPJEŠNO LIJEČENJE PRVIH EPIZODA SHIZOFRENIJE KOJE SU MOGUĆNOSTI
Izet Pajević, Klinika za psihijatriju UKC Tuzla, BiH
Subota, 13.10.2012.
SALA A
13:30 - 14:00
Satelitski Simpozijum - PFIZER
EMB U PSIHIJATRIJSKOJ PRAKSI: ZAŠTO JE ZOLOFT
NAJBOLJI SSRI PRVOG IZBORA?
Alma Džubur Kulenović, KCU - Sarajevo, Psihijatrijska klinika, BiH
14: 00 - 15:00
PAUZA
11
3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 12.-14.10. 2012.
Subota, 13.10.2012.
SALA A
15:00 – 16:10
Plenarna predavanja
RANE INTERVENCIJE, PSIHOSOCIJALNA
REHABILITACIJA I NOVE KLASIFIKACIJE
Predsjedavajući: Dragan Babić, Peter Pregelj
15:00 – 15:20
15:20 – 15:40
15:40 – 15:55
15:55 – 16:10
REHABILITACIONA PSIHIJATRIJA U 21. VIJEKU
Afzal Javed, Warwick, Velika Britanija
PITANJE PETOGODIŠNJEG ISHODA RANE INTERVENCIJE U PSIHOZAMA; POSLJEDICE ZA OBLIKOVANJE USLUGA
Mark Agius, Cambridge, Velika Britanija
RANE INTERVENCIJE KOD PSIHOTIČNIH POREMEĆAJA DA LI NAM DSM-5 NUDI RJEŠENJE
Alma Džubur Kulenović, Sarajevo, BiH
Diskusija
Subota, 13.10.2012.
SALA A
16:10 – 16:40
Satelitski Simpozijum - SANOFI AVENTIS
AMISULPRID (SOLIAN) – ATIPIČAN MEĐU ATIPIČNIM
Urban Groleger, Psihijatrijska klinika Ljubljana, Slovenija
16:40 – 17:00
PAUZA
Subota, 13.10.2012.
SALA A
17:00 – 18:00
Plenarna predavanja:
NOVI IZAZOVI U PSIHIJATRIJI
Predsjedavajući: Afzal Javed, Ivana Timotijević
17:00 – 17:20
17:20 – 17:40
17:40 – 17:55
17:55 – 18:00
OPORAVAK – PREOBLIKOVANJE NAŠIH KLINIČKIH I
NAUČNIH ODGOVORNOSTI
Michaela Amering, Vienna, Austrija
PROMOCIJA MENTALNOG ZDRAVLJA KOD MLADIH LJUDI
Helen Herrman, Melbourne, Australija
SAVREMENI KONCEPT RANIH INTERVENCIJA U PSIHIJATRIJI
Saida Fišeković, Sarajevo, BiH
Diskusija
Subota, 13.10.2012.
18:00 - 19:00
12
Satelitski Simpozijum - ELI LILLY
DEPRESIJA I BOL: POVEZANOST UMA I TIJELA
SALA A
3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 12.-14.10.2012.
Subota, 13.10.2012.
SALA B
9. SEEA Net simpozij
08:30- 10:30
Pozvana predavanja
BOLESTI OVISNOSTI - NOVE SPOZNAJE I NOVI KONCEPTI U LIJEČENJU
Predsjedavajući: Andrej Kastelic, Slavko Sakoman
08:30 – 08:35
08:35 – 09:00
09:00 – 09:15
09:15 – 09:30
09:30 – 09:45
09:45 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 10:30
OBRAĆANJE PREDSJEDNIKA SEEA NET SIMPOZIJU
Andrej Kastelic, Ljubljana, Slovenija
ŠTA JE SPECIFIČNO U PSIHOPATOLOGIJI KOD
HEROINSKIH OVISNIKA PRI UVODJENJU U LIJEČENJE?
Icro Maremmani, Piza, Italija
TRETMAN OVISNIKA U BIH – OGRANIČENJA I MOGUĆNOSTI
Nermana Mehić-Basara, Sarajevo, BiH
DISFUNKCIONALNOST U GENEZI POLITOKSIKOMANIJE
Milutin Nenadović, Beograd, Srbija
HRVATSKA I EU ZONA, OPIJATSKA OVISNOST, POLITIKA LIJEČENJA
Slavko Sakoman, Zagreb, Hrvatska
LIJEČENJE OVISNOSTI O DROGAMA U JUGO-ISTOČNOJ
EVROPI U ZAJEDNICAMA I SKRBNIČKOM SMJEŠTAJU
Andrej Kastelic, Ljubljana, Slovenija
MEDICINSKI ASISTIRANO LIJEČENJE OVISNOSTI O
OPIJATIMA SUBOKSONOM KAO PREVENCIJA
SOCIJALNOG ISKLJUČIVANJA MLADIH-TUZLANSKI MODEL
Mevludin Hasanović, Tuzla, BiH
PODRŠKA UNDP-a SUPSTITUCIJSKIM PROGRAMIMA
LIJEČENJA OPIJATSKIH OVISNIKA U BIH KROZ GRANT
DODIJELJEN OD STRANE GLOBALNOG FONDA
Nešad Šeremet, Sarajevo, UNDP, BiH
10:30 – 11:00
PAUZA
13
3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 12.-14.10. 2012.
Subota, 13.10.2012.
SALA B
9. SEEA Net simpozij
11:00 – 12:10
Oralne prezentacije
OPIJATSKA OVISNOST I TERAPIJSKE OPCIJE
Predsjedavajući: Nermana Mehić-Basara, Jasmin Softić
11:00 – 11:10
11:10 – 11:20
11:20 – 11:30
11:30 – 11:40
11:40 – 11:50
11:50 – 12:00
12:00 – 12:10
STACIONARNI TRETMAN OVISNIKA-ČETIRI GODINE ISKUSTVA
Samir Kasper, Ahmed Ćerim, Jasmin Softić, Zenica, BiH
SUPSTITUCIONA TERAPIJA- PUT OD METADONA DO BUPRENORFINA
Stojana Raičević Čelebić, Olivera Sbutega, Beograd, Srbija
BUPRENORFIN – PRVA ISKUSTVA JEDNOG „METADONSKOG CENTRA“
Jasmin Softić, Samir Kasper, Hajrudin Hasečić, Zenica, BiH
LIJEČENJE OPIJATSKIH OVISNIKA METODOM
BUPRENORFIN/NALOXONE NA KLINICI ZA PSIHIJATRIJU U TUZLI
Abdurahman Kuldija, Mevludin Hasanović, Izet Pajević,
Alija Sutović, Tuzla, BiH
PERCEPCIJA KVALITETA ŽIVOTA OVISNIKA O OPIJATIMA KOJI SE LIJEČE SUPSTITUCIONOM TERAPIJOM
METADONOM ILI SUBOXONOM
Miloš Pokrajac, Edina Borovac, Snježana Marjanović-Lisac, Neira Durak, Sarajevo, BiH
SPOLNI ASPEKTI EPIDEMIOLOŠKIH KARAKTERISTIKA
HEROINSKIH OVISNIKA LIJEČENIH NA KLINICI ZA PSIHIJATRIJU
IZ SJEVEROISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE
Mevludin Hasanović, Abdurahman Kuldija, Izet Pajević,
Sandra Zorić, Tuzla, BiH
OVISNOST O HEROINU U PORODIČNOJ TERAPIJI - PRIKAZ SLUČAJA
Olica Marinković Šušić, Vedrana Marinković, Esmina Avdibegović, Tuzla, BiH
14
3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 12.-14.10.2012.
Subota, 13.10.2012.
SALA B
9. SEEA Net simpozij
12:10-13:00
Oralne prezentacije
OPIJATSKA OVISNOST I KOMORBIDITETI
Predsjedavajući: Olivera Sbutega, Marko Martinac
12:10 – 12:20
12:20 – 12:30
12:30 – 12:40
12:40 – 12:50
12:50 – 13:00
KOMORBIDITET I OPIJATSKA OVISNOST SA NAZNAČENOM
SOCIJALNOM PROBLEMATIKOM (Prikaz slučaja)
Amir Balić, Nizama Šukurović, Amir Burzić, Sarajevo, BiH
HEROINSKA OVISNOST I TRUDNOĆA
Snježana Marjanović-Lisac, Nermana Mehić Basara, Miloš Pokrajac, Amir Balić, Amir Tahirović, Vedrana Novković, Sarajevo, BiH
PREVALENCIJA HEPATITISA C MEDJU HOSPITALNO LEČENIM OPIJATSKIM ZAVISNICIMA
Olivera Sbutega, Stojana Raičević Čelebić, Beograd, Srbija
PREVALENCIJA I RIZIČNI FAKTORI HCV INFEKCIJE U
OVISNIKA O HEROINU LIJEČENIH U CENTRU ZA PREVENCIJU I IZVANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI U MOSTARU
Marko Martinac; Dragan Babić, Siniša Skočibušić,
Milena Latinčić, Sanjin Lovrić, Mostar, BiH
ANTIVIRALNA TERAPIJA HRONIČNOG HEPATITISA C KOD OPIJATSKIH OVISNIKA U PROGRAMU METADONSKE SUPSTITUCIONE TERAPIJE
Senija Selman, Nermana Mehić Basara, Nizama Šukurović,
Magbula Grabovica, Sabina Mađar, Džemail Mehmedspahić,
Mahir Osmanspahić, Sarajevo, BiH
Subota, 13.10.2012.
13:00 – 13:30
SALA B
Satelitski Simpozijum - RECKITT BENCKISER
SUBOXON U LIJEČENJU OPIJATSKE OVISNOSTI
Mevludin Hasanović, Klinika za psihijatriju, UKC Tuzla, BiH
Subota, 13.10.2012.
SALA B
13:30 – 14:00
Satelitski Simpozijum - ROCHE
MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP U LIJEČENJU VIRUSNOG
HEPATITISA C KOD OVISNIKA O OPIJATIMA U PROGRAMU
SUPSTITUCIONE TERAPIJE
Moderator: Mevludin Hasanović, Klinika za psihijatriju, UKC Tuzla, BiH
- TRETMAN HRONIČNOG VIRUSNOG HEPATITISA C
Nermin Salkić, Klinika za interne bolesti,
Odjeljenje za gastroenterologiju i hepatologiju, UKC Tuzla, BiH
- HEPATITIS C KOD OPIJATSKIH OVISNIKA U PROGRAMU METADONSKE SUPSTITUCIONE TERAPIJE – NAŠA ISKUSTVA
Nermana Mehić–Basara, Zavod za alkoholizam i druge
toksikomanije Kantona Sarajevo, BiH
14:00 - 15:00
PAUZA
15
3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 12.-14.10. 2012.
Subota, 13.10.2012.
SALA B
9. SEEA Net simpozij:
15:00 – 16:40
Oralne prezentacije
ALKOHOLNA I DRUGE OVISNOSTI
Predsjedavajući: Nera Zivlak-Radulović, Rasema Okić
15:00 – 15:10
15:10 – 15:20
15:20 – 15:30
15:30 – 15:40
15:40 – 15:50
15:50 – 16:00
16:00 – 16:10
16:10 – 16:20
16:20 – 16:30
16:30 – 16:40
ZLO/UPOTREBA ALKOHOLA I DRUGIH PSIHOAKTIVNIH
SUPSTANCI KOD DJECE LIJEČENIH OVISNIKA O ALKOHOLU
Mirjana Novković, Rasema Okić, Vedrana Novković, Sabina Mađar,
Sarajevo, BiH
ZLOUPOTREBA ALKOHOLA I PSIHOAKTIVNIH
SUPSTANCI MEĐU MLADIMA (PRIKAZ SLUČAJA)
Rasema Okić, Vedrana Novković, Mahir Parla, Sabina Mađar, Sarajevo, BiH
ANALIZA SEKUNDARNE DOBITI U ALKOHOLIČARSKOJ PORODICI
Danica Bošković–Đukić, Dragana Deh, Beograd, Srbija
ALKOHOLOM UZROKOVANI SOMATSKI POREMEĆAJI U
HOSPITALNO LIJEČENIH PACIJENATA
Avdo Šakušić, Arnela Šakušić, Amir Arnautalić, Hajrudin Halilović, Tuzla, BiH
POSTHOSPITALNO PRAĆENJE OVISNICA O ALKOHOLU KROZ KLUBOVE LIJEČENIH ALKOHOLIČARA
Rasema Okić, Mirjana Novković, Emira Havić, Fuad Điho, Sarajevo, BiH
TERAPIJSKI ZNAČAJ KLA KOD PACIJENTA SA
DUALNOM DIJAGNOZOM GRANIČNOG POREMEĆAJA
LIČNOSTI I POLITOKSIKOMANIJE- PRIKAZ SLUČAJA
Nera Zivlak-Radulović, Anita Mitrović, Maja Šiniković,
Dragoljub Marčeta, Banja Luka, BiH
OVISNOSTI O ZOLPIDEMU – PRIKAZ SLUČAJA
Elvir Bećirović, Tuzla, BiH
NEKONTROLISANO PROPISIVANJE OPIJATNIH
ANALGETIKA OD STRANE LJEKARA – PRIKAZ SLUČAJA
Nera Zivlak-Radulović, Višnja Banjac, Siniša Dragojević,
Davorin Udovičić, Banja Luka, BiH
ODGOVORNO vs. PATOLOŠKO KOCKANJE
Vera Trbić, Danica Bošković–Đukić, Beograd, Srbija
OSNOVNE SOCIODEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE
LEČENIH PATOLOŠKIH KOCKARA
Danica Bošković – Đukić, Vladan Jugović, Milo Jokanović, Beograd, Srbija
16:40 – 17:00
PAUZA
16
3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 12.-14.10.2012.
Subota, 13.10.2012.
SALA B
17:00 – 18:00
Oralne prezentacije
Predsjedavajući: Dragan Babić, Alma Džubur-Kulenović
17:00 -17:10
17:10 – 17:20
17:20 – 17:30
17:30 – 17:40
17:40 – 17:50
17:50 – 18:00
MOGUĆA PATOFIZIOLOŠKA ULOGA VEZE IZMEĐU NIVOA AZOTNOG OKSIDA I BILIRUBINA U PACIJENATA SA SHIZOFRENIJOM
Amra Memić, Abdulah Kučukalić, Lilijana Oruč, Jasminko Huskić,
Lejla Burnazović, Sarajevo, BiH
LAJMSKA BOLEST: NEUROPSIHIJATRIJSKO OBOLJENJE PRIKAZ SLUČAJA
Alija Sutović, Leila Avdić, Nerminka Aljukić, Aida Smriko-Nuhanović,
Tuzla, BiH
DEPRESIVNOST I ANKSIOZNOST U ŽENA SA ISKUSTVOM
U RATU NESTALOG ČLANA PORODICE
Devla Baraković, Esmina Avdibegović, Brčko-Tuzla, BiH
PROJEKAT PSIHOSOCIJALNE POMOĆI SMANJUJE INTENZITET
SIMPTOMA POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA I
DEPRESIVNOSTI MEĐU UČENICIMA OSNOVNE I SREDNJE
ŠKOLE U POSLIJERATNOJ BOSNI I HERCEGOVINI
Mevludin Hasanović, Jasminka Husanović, Sehaveta Srabović,
Emina Haskić, Dalibor Lukić, Amir Jaganjac, Mirela Muharemagić,
Izet Pajević, Tuzla, BiH
NEUROPSIHIJATRIJSKA PREZENTACIJA WILSONOVE BOLESTI-PRIKAZ SLUČAJA
Nerminka Aljukić, Alija Sutović, Leila Avdić, Tuzla, BiH
INTELEKTUALNE PROMJENE U VETERANA RATA SA
RAZVIJENIM PTSP-em
Slobodan Pavlović, Mevludin Hasanović, Nera Kravić-Prelić,
Tuzla, BiH
17
3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 12.-14.10. 2012.
Subota, 13.10.2012.
08:00 – 11:00
SALA C
EPA akademski KME kurs 1:
KOMPLEKSNOST POSTTRAUMATSKIH REAKCIJA
Tanja Frančišković, Rijeka, Hrvatska; Dolores Britvić, Split Hrvatska;
Jasna Grković, Rijeka, Hrvatska.
(Kurs će se održati na hrvatskom jeziku)
Subota, 13.10.2012.
SALA C
11:00 – 14:00
EPA akademski KME kurs 2:
RIZIK ZA PSIHOZU: KLINIČKA PROCJENA VULNERABILNOSTI
Andrea Raballo, Italija
(Kurs će se održati na engleskom jeziku)
14:00 – 17:00
PAUZA
Subota, 13.10.2012.
SALA C
17:00 – 18:00
Oralne prezentacije
Predsjedavajući: Marko Martinac, Milan Novaković
17:00 – 17:10
17:10 – 17:20
17:20 – 17:30
17:30 – 17:40
17:40 – 17:50
17:50 – 18:00
KARAKTERISTIKE SOMATSKOG KOMORBIDITETA U DEPRESIVNOM POREMEĆAJU U HOSPITALIZIRANIH
PACIJENATA
Lamija Duranović-Vinković, Elmir Šator, Meliha Mehić,
Mehmed Kovačević, Mostar, BiH
CRP, IL-6, TNF-Α, ACTH I KORTIZOL U DEPRESIVNOM
POREMEĆAJU S I BEZ DIJAGNOZE METABOLIČKOG
SINDROMA
Marko Martinac, Dragan Babić, Dalibor Karlović,
Miro Jakovljević, Mostar, BiH
SOCIODEMOGRAFSKI ASPEKTI DEPRESIJE KOD OSOBA TREĆE ŽIVOTNE DOBI U KANTONU SARAJEVO
Nihada Kurbegović-Čampara, Sarajevo, BiH
ANKSIOZNOST I DEPRESIJA U POPULACIJI NAGLUHIH
Mira Spremo, Slobodan Spremo, Tatjana Marković-Basara, Nada Letić, Banja Luka, BiH
STOPA PRIJEMA PACIJENATA SA POREMEĆAJIMA RASPOLOŽENJA U ODNOSU NA GODIŠNJA DOBA I
KLIMATSKE FAKTORE U TOKU 2010/2011. GODINE
Ifeta Ličanin, Saida Fišeković, Alem Ćesir, Sarajevo, BiH
KOMORBIDITET DUŠEVNIH POREMEĆAJA I METABOLIČKOG
SINDROMA
Dragan Babić, Boris Maslov, Marko Martinac, Marko Pavlović,
Mostar, BiH
18
3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 12.-14.10.2012.
Subota, 13.10.2012.
08:00-18:00
POSTER SALA
Poster sesija 1
DEPRESIJA
1
2
3
4
5
6
7
8
BOLESNIK S DEPRESIVNIM POREMEĆAJEM S PSIHOTIČNIM OBILJEŽJIMA – PRIKAZ SLUČAJA
Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Miro Jakovljević, Zagreb, Hrvatska
NUSPOJAVE ANTIDEPRESIVA I NJIHOVA VAŽNOST TIJEKOM LIJEČENJA
BOLESNIKA S DEPRESIVNIM POREMEĆAJEM – PRIKAZ SLUČAJA
Oliver Kozumplik, Suzana Uzun, Mir o Jakovljević, Zagreb, Hrvatska
DEPRESIJA KOD PACIJENATA NA DIJALIZI
Milan Novaković, Dragan Savković, Zlatko Maksimović, Mara Mitrić,
Nedžad Havić, Zoran Dakić, Bijeljina, BiH
LIMBIČKA PSIHOTIČNA TRIGER REAKCIJA I HOMICID
Alija Sutović, Esmina Avdibegović, Tuzla, BiH
DEPRESIJA KOD BIPOLARNOSTI JE ČESTO DIJAGNOSTICIRANA KAO VELIKI DEPRESIVNI POREMEĆAJ
Anila Hashorva, Elga Spaho, Ejona Zilja, Valbona Alikaj, Gjon Preci, Tirana, Albanija
POVEZANOST DEPRESIJE I SAMOĆE U OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI
Katarina Ćuže, Romana Babić, Dragan Babić, Mostar, BiH
POJAVNOST DEPRESIVNOSTI U RATNIH VETERANA OBOLJELIH OD
POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA
Marina Žderić, Dragan Babić, Marko Martinac. Mostar, BiH
DEPRESIJA U STAROSTI
Enisa Ramić, Nurka Pranjić, Subhija Prasko, Enisa Karić, Esad Alibašić, Tuzla, BiH
Poster sesija 1
9. SEEA net simpozij o ovisnosti
9
10
11
12
13
14
POJAVNOST PIJENJA ALKOHOLNIH PIĆA U SREDNJOBOSANSKOJ ŽUPANIJI
Jelena Drljo, Dragan Babić, Marko Martinac, Mostar, BiH
DJEČIJE POTEŠKOĆE U ALKOHOLIČARSKIM OBITELJIMA:
POVEZANOST SA DISTRESOM MAJKI
Amela Salčin Satriano, Božo Petrov, Miro Klarić, Mostar, BiH
OVISNOST O ALKOHOLU I PRATEĆI KOMORBIDITET U ALKOHOLIČARA
LIJEČENIH NA KLINICI ZA PSIHIJATRIJU KB MOSTAR
Božo Petrov, Ružica Marjanović, Miro Klarić, Amela Salčin Satriano, Mostar, BiH
EFEKTI PARTNERSKE REHABILITACIJE U KLUBU LIJEČENIH ALKOHOLIČARA
NA ZDRAVLJE I PSIHOSOCIJALNO FUNKCIONIRANJE SUPRUGA
Amela Salčin Satriano, Bozo Petrov, Miro Klarić, Mostar, BiH
KVALITET ŽIVOTA HEROINSKIH OVISNIKA I ČLANOVA NJIHOVIH
PORODICA U TOKU LIJEČENJA BUPRENORFIN/NALOKSONOM
Mevludin Hasanović, Izet Pajević, Abdurahman Kuldija, Amra Delić,
Alija Sutović, Adisa Mešić, Tuzla, BiH
PROBLEMI U UVOĐENJU INTERFERONSKE TERAPIJE
OPIJATSKIH OVISNIKA SA HEPATITISOM C KOJI SU U ZAMJENSKOJ
TERAPIJI ODRŽAVANJA SA BUPRENORFIN/NALOKSONOM
Mevludin Hasanović, Izet Pajević, Abdurahman Kuldija, Amra Delić, Alija Sutović, Tuzla, BiH
19
3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 12.-14.10. 2012.
Subota, 13.10.2012.
POSTER SALA
Poster sesija 1
Posttraumatski stresni poremećaji
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
UPITNIK METAKOGNICIJA KOD PACIJENATA SA POSTTRAUMATSKIM
STRESNIM POREMEĆAJEM
Emir Tupković, Meliha Hrustić, Jasna Petković, Tuzla, BiH
EMDR U TRETMANU POSTTRAUMATSKOG STRESNOG PORMEĆAJA
Jasna Petković, Emir Tupković, Tuzla, BiH
POSTTRAUMATSKI STRESNI POREMEĆAJ VETERANA RATA - EFEKTI
GRUPNE REKONSTRUKTIVNE TERAPIJE
Zihnet Selimbašić, Esmina Avdibegović, Kanita Hadžibeganović,
Jasmin Hamidović, Tuzla, BiH
POJAVNOST METABOLIČKOG SINDROMA U OBOLJELIH OD
POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA
Romana Babić, Boris Maslov, Mostar, BiH
MEHANIZMI ODBRANE U VETERANA RATA SA POSTTRAUMATSKIM STRESNIM POREMEĆAJEM
Avdo Šakušić, Arnela Šakušić, Amir Arnautalić, Miralem Mešanović,
Raza Bakalović, Tuzla, BiH
KVALITET ŽIVOTA VETERANA RATA U BOSNI I HERCEGOVINI SA
POSTTRAUMATSKIM STRESNIM POREMEĆAJEM
Mevludin Hasanović, Osman Sinanović, Izet Pajević, Esmina Avdibegović, Tanja Frančišković, Tuzla, BiH
MEDIKAMENTOZNI DELIRIJ-NEOPHODNOST INTERDISCIPLINARNOG PRISTUPA U TRETMANU DUŠEVNIH BOLESNIKA SA SOMATSKIM
KOMORBIDITETOM
Srebrenka Bise, Dževad Begić, Biljana Kurtović, Omer Ćemalović, Sarajevo, BiH
PSIHOZA, IMIGRACIJA I SOCIODEMOGRAFSKI ČIMBENICI - KORELACIJA
IZMEĐU ČIMBENIKA I PSIHOTIČNIH SIMPTOMA U ALBANSKOG STANOVNIŠTVA
Elga Spaho, Valbona Alikaj, Anila Hashorva, Valmira Skendi, Anastas Suli,
Tirana, Albanija
PROCJENA POTREBA SHIZOFRENIH PACIJENATA U CENTRIMA ZA
MENTALNO ZDRAVLJE KANTONA SARAJEVO
Dubravka Salčić, Alma Bravo Mehmedbašić, Abdulah Kučukalić,
Edina Ibrahimagić, Diana Kapetanović, Sarajevo, BiH
TRENING U GRUPNOJ ANALIZI NAKON RATA 1992-1995.
U BOSNI I HERCEGOVINI
Mevludin Hasanović, Izet Pajević, Esmina Avdibegović, Nermina Kravić,
Ljiljana Moro, Tanja Frančiškovic, Rudolf Gregurek, Gorana Tocilj, Tuzla, BiH,
Rijeka-Zagreb, Hrvatska
Subota, 13.10.2012.
20:45
20
SVEČANA VEČERA
SALON “BREZA“
3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 12.-14.10.2012.
Nedjelja, 14.10.2012.
08:00 – 12:00
INFO PULT
REGISTRACIJA UČESNIKA
Nedjelja, 14.10.2012.
SALA A
08:30 – 10:30
Pozvana predavanja:
PSIHIJATRIJA I PSIHOTRAUMA
Predsjedavajući: Marija Burgić-Radmanović, Alma Džubur Kulenović
08:30 – 08:45
08:45 – 09:00
09:00 – 09:15
09:15 – 09:30
09:30 – 09:45
09:45 – 10:00
10:00 – 10-15
10:15 – 10:30
ODRAZ DESTRUKCIJE KLASIČNIH MORALNIH NAČELA NA ETIČKA PITANJA U PSIHIJATRIJI
Vlado Jukić, Zagreb, Hrvatska
PTSP: PARADIGMA ZA NOVU PSIHIJATRIJU
Dragan Babić, Mostar, BiH
PSIHIJATRIJSKI POREMEĆAJI U NEUROLOGIJI
Osman Sinanović, Tuzla, BiH
SAVREMENI KONCEPTI DISOCIJACIJE
Esmina Avdibegović, Tuzla, BiH
SOCIJALNE I PSIHOPATOLOŠKE ODLIKE POČINILACA SUICIDA I HOMICIDA
Milan Novaković, Bijeljina, BiH
PROCJENA INTERNET ZAVISNOSTI I DEPRESIVNOSTI PREKO TELEPSIHIJATRIJSKOG SERVISA
Milan Stojaković, Banja Luka, BiH
SEKUNDARNA TRAUMATIZACIJA SUPRUGA VETERANA OBOLJELIH OD PTSP-a
Miro Klarić, Mostar, BiH
Diskusija
10:30 – 11:00
PAUZA
Nedjelja, 14.10.2012.
11:00 - 11:30
SALA A
Satelitski Simpozijum - APOMEDICAL
MIRTAZAPIN I DOSULEPIN – NOVE MOGUĆNOSTI U LIJEČENJU
ANKSIOZNIH I DEPRESIVNIH POREMEĆAJA
Izet Pajević, Klinika za psihijatriju UKC Tuzla, BiH
21
3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 12.-14.10. 2012.
Nedjelja, 14.10.2012.
SALA A
11:30 – 13:30
Pozvana predavanja:
PSIHOTERAPIJA I PSIHIJATRIJA RAZVOJNE DOBI
Predsjedavajući: Miro Klarić, Milan Stojaković
11:30 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 12:10
12:10 – 12:25
12:25 – 12:40
12:40 – 12:55
12:55 – 13:10
13:10 – 13:30
UVID U PSIHOTERAPIJI
Ljiljana Moro, Zagreb, Hrvatska
PSIHODINAMSKA PSIHOTERAPIJA U PSIHIJATRIJI:
KARIKA KOJA NEDOSTAJE
Tomislav Gajić, Valjevo, Srbija
Diskusija
AKTUALNE KARAKTERISTIKE PSIHOPATOLOGIJE RAZVOJNE DOBI
Vera Daneš-Brozek, Sarajevo, BiH
PRVE PSIHOTIČNE EPIZODE U RAZVOJNOJ DOBI
Marija Burgić-Radmanović, Banja Luka, BiH
PSIHIČKI POREMEĆAJI KOD DJECE VETERANA RATA SA PTSP
Zihnet Selimbašić, Tuzla, BiH
UDRUŽENJE PSIHIJATARA U BIH- PREPOZNATLJIVA ULOGA U DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM OKVIRIMA
Goran Račetović, Prijedor, BiH
Diskusija
Nedjelja, 14.10.2012.
13:30 – 14:00
Satelitski Simpozijum - NOVARTIS
DA LI ZNAMO SVE O LEPONEX-u
Abdulah Kučukalić, KCU-Sarajevo, Psihijatrijska klinika, BiH
Nedjelja, 14.10.2012.
14:00 – 14:15
14:15
22
SALA A
SALA A
CEREMONIJA ZATVARANJA TREĆEG KONGRESA
PSIHIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
SKUPŠTINA UDRUŽENJA PSIHIJATARA U BIH
3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 12.-14.10.2012.
Nedjelja, 14.10.2012.
SALA B
08:30 – 10:30
Oralne prezentacije
Predsjedavajući: Mira Spremo, Zihnet Selimbašić
08:30 – 08:40
08:40 – 08:50
08:50 – 09:00
09:00 – 09:10
09:10 – 09:20
09:20 – 09:30
09:30 – 09:40
09:40 – 09:50
09:50 – 10.00 10:00 – 10:10
10:10 – 10:20
10:20 – 10:30
KARAKTERISTIKE LIČNOSTI ADOLESCENATA KOJI SU PREŽIVJELI GENOCID U RANOM DJETINJSTVU
Nermina Kravić, Izet Pajević, Mevludin Hasanović,
Raza Bakalović, Tuzla, BiH
PROBLEMI MENTALNOG ZDRAVLJA DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Jasminka Marković, Dragan Mitrović, Olga Živanović,
Aleksandra Nedi, Novi Sad, Srbija
SINERGISTIČKI UČINAK PSIHOTERAPIJSKOG I PSIHOFARMAKOLOŠKOG LIJEČENJA ŠKOLSKE FOBIJE – PRIKAZ SLUČAJA
Katica Nikolić, Mostar, BiH
NEUOBIČAJENI STAVOVI I NAVIKE U ISHRANI
ADOLESCENATA
Mira Spremo, Tatjana Marković-Basara, Nada Letić, Banja Luka, BiH
POVEZANOST POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA RODITELJA, KONTAKATA I ZADOVOLJSTVA
DJECE I PREADOLESCENATA SA OSOBAMA U OKRUŽENJU
Zihnet Selimbašić, Osman Sinanović, Esmina Avdibegović, Tuzla, BiH
ANKSIOZNOST, DEPRESIVNOST I POSTTRAUMATSKI STRESNI POREMEĆAJ KOD ADOLESCENTICA KAO POSLJEDICA NAMJERNOG POBAČAJA
Vesna Zulčić Nakić, Izet Pajević, Mevludin Hasanović,
Slobodan Pavlović, Dženita Ljuca, Tuzla, BiH
Diskusija
PROFIL LIČNOSTI OSOBA SA POREMEĆAJEM RODNOG IDENTITETA
Jasmina Barišić, Dragana Duišin, Beograd, Srbija
TRANSRODNI POREMEĆAJI: PROMENA POLA, ISKUSTVA I PERSPEKTIVE
Dragana Duišin, Jasmina Barišić, Beograd, Srbija
STRATEGIJE SUOČAVANJA U ŽENA SA ISKUSTVOM U
RATU NESTALOG ČLANA PORODICE
Devla Baraković, Esmina Avdibegović, Izet Pajević, Brčko - Tuzla, BiH
DEPRESIVNI SIMPTOMI KOD PACIJENATA OBOLJELIH
OD SHIZOFRENIJE
Emina Šabić, Eliza Idrizi, Amra Zahiragić, Alem Ćesir,
Ismar Halilović, Alma Džubur Kulenović, Sarajevo, BiH
Diskusija
10:30 – 11:00
PAUZA
23
3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 12.-14.10. 2012.
Nedjelja, 14.10.2012.
SALA B
11:30 – 13:30
Oralne prezentacije
Predsjedavajući: Tatjana Jalušić-Glunčić, Ifeta Ličanin
11:30 – 11:40 11:40 – 11:50
11:50 – 12:00
12:00 – 12:10
12:10 – 12:20
12:20 – 12:30
12:30 – 12:40
12:40 – 12:50
12:50 – 13:00
13:00 – 13:10
13:10 – 13:20
13:20 – 13:30
POSTTRAUMATSKI STRESNI POREMEĆAJ KOD
DEMOBILISANIH BORACA KANTONA SARAJEVO
Nermana Mehić-Basara, Emina Kurtagić-Pepić, Senadin Ljubović,
Zemir Sinanović, Aida Hadžibajrić, Sarajevo, BiH
POSTTRAUMATSKI STRESNI POREMEĆAJ U ŽENA SA ISKUSTVOM U RATU NESTALOG ČLANA PORODICE
Devla Baraković, Esmina Avdibegović, Brčko-Tuzla, BiH
ULOGA PLUĆNE REHABILITACIJE KOD BOLESNIKA KOJI
BOLUJU OD KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI (KOPB) I POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA (PTSP)
Tajana Jalušić-Glunčić, Zagreb, Hrvatska
Diskusija
KOMPLEMENTARNA MEDICINA U PSIHIJATRIJI: PRO ET CONTRA
Dragan Babić, Mostar, BiH
ZNANJE I PONAŠANJE ODRASLOG STANOVNIŠTVA I
ZDRAVSTVENIH RADNIKA SLUŽBE PORODIČNE MEDICINE U
OBLASTI MENTALNOG ZDRAVLJA
Jelena Niškanović, Tatjana Popović, Biljana Lakić, Slađana Šiljak,
Banja Luka, BiH
JAPANSKA PSIHOLOŠKA REHABILITACIJA I ZDRAVLJE
Asghar Dadkhah, Teheran, Iran
Diskusija
POVEZANOST ALKOHOLOŠKIH I PSIHIJATRIJSKIH
OBELEŽJA SA DRUGIM OBELEŽJIMA SEKSUALNIH
DELIKVENATA
Milojko Vlaški, Nikola Vučković, Sombor, Srbija
AGRESIVNOST I ANKSIOZNOST U BORILAČKIM SPORTOVIMA
Emir Tupković, Edin Mazalović, Emir Karalić, Merita Tirić, Tuzla, BiH
SUDSKO – PSIHIJATRIJSKA I OBELEŽJA DELIKTNE SITUACIJE
Milojko Vlaški, Nikola Vučković, Sombor, Srbija
BRIEVIK (NE) MORA BITI LUD
Alija Sutović, Lejla Zonić, Emina Zoletić, Tuzla, BiH
24
3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 12.-14.10.2012.
Nedjelja, 14.10.2012.
08:30- 11:30
SALA C
WPA radionica
PARTNERSTVO ZA POBOLJŠANJE MENTALNOG ZDRAVLJA U
SVIJETU: WPA PREPORUKE ZA DOBRU PRAKSU U RADU SA
KORISNICIMA USLUGA MENTALNOG ZDRAVLJA I SA ČLANOVIMA
NJIHOVIH OBITELJI
Michaela Amering, Vienna, Austrija, Afzal Javed, Warwick,
Velika Britanija; Helen Herrman, Melbourne, Australija
Nedjelja, 14.10.2012.
SALA C
12:00 – 13:15
Oralne prezentacije:
PSIHOTERAPIJA
Predsjedavajući: Branka Stamatović Gajić, Mevludin Hasanović
12:00 – 12:10
12:10 – 12:20
12:20 – 12:30
12:30 – 12:40
12:40 – 12:50
12:50 – 13:00
13:00 – 13:15
FENOMENOLOGIJA LAŽNOG SELFA - PRIKAZ SLUČAJA
Aneta Sandić, Sarajevo, BiH
GUBITAK U SISTEMSKOJ PORODIČNOJ TERAPIJI PRIKAZ SLUČAJA
Vedrana Marinković, Olica Marinković Šušić, Esmina Avdibegović, Tuzla, BiH
RACIONALNO EMOTIVNA BIHEJVIORALNA TERAPIJA
ANKSIOZNOSTI-PRIKAZ SLUČAJA- Medin Hodžić,
Raza Bakalović, Gračanica, BiH
ADOLESCENCIJA-NOVA STARA PRIČA U PORODICI
Olica Marinković Šušić, Vedrana Marinković,
Esmina Avdibegović, Tuzla, BiH
ZNAČAJ RAZUMEVANJA PSIHODINAMSKIH POJMOVA U
RADU TIMA KUĆNE PSIHIJATRIJSKE ZAŠTITE
Branka Stamatović Gajić, Tomislav Gajić, Zorka Lopičić, Valjevo, Srbija
UTJECAJ FORMALNOG ZNANJA NA STAVOVE
STUDENATA PREMA ALKOHOLIČARIMA
Maja Brkić, Esmina Avdibegović, Meliha Bijedić, Osman Sinanović,
Tuzla, BiH
Diskusija
25
3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 12.-14.10. 2012.
Nedjelja, 14.10.2012.
08:00- 14:00
1
2
3
4
5
6
7
8
26
POSTER SALA
Poster sesija 2
DJEČIJA I ADOLESCENTNA PSIHIJATRIJA
PROBLEMI U PONAŠANJU DJECE VETERANA RATA SA
POSTTRAUMATSKIM STRESNIM POREMEĆAJEM
Zihnet Selimbašić, Osman Sinanović, Esmina Avdibegović, Tuzla, BiH
PORODIČNI RIZIKO FAKTORI KAO PREDIKTORI PSIHIČKIH PROBLEMA DJECE RODITELJA S POSTTRAUMATSKIM STRESNIM POREMEĆAJEM
Zihnet Selimbašić, Osman Sinanović, Esmina Avdibegović, Tuzla, BiH
NEUROTICIZAM I OSOBINE LIČNOSTI DJECE VETERANA RATA SA POSTTRAUMATSKIM STRESNIM POREMEĆAJEM
Zihnet Selimbašić, Osman Sinanović, Esmina Avdibegović, Tuzla, BiH
EFEKTI DUGOTRAJNOG IGRANJA VIDEO I RAČUNARSKIH IGRICA NA AGRESIVNO PONAŠANJE DJECE
Gordana Lastrić, Amir Čustović, Belma Sadibašić, Zenica, BiH
DJEČIJA TJESKOBA I OVERPROTEKTIVNO RODITELJSTVO NA
ALBANSKOJ DJEČIJOJ I ADOLESCENTNOJ PSIHIJATRIJSKOJ KLINICI
Valmira Skendi, Valbona Alikaj, Elga Spaho, Anastas Suli, Tirana, Albanija
INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA PETNAESTOGODIŠNJE PACIJENTICE S
ANOREKSIJOM NERVOSOM - PRIKAZ SLUČAJA
Vesna Horvat, Sarajevo, BiH
NAŠA ISKUSTVA U TRETMANU DJECE PRETŠKOLSKOG UZRASTA SA
POREMEĆAJIMA IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA
Nermina Kravić, Zihnet Selimbašić, Maja Brkić, Nevzeta Salihović,
Amra Fatušić, Tuzla, BiH
NEUROTICIZAM I POSTTRAUMATSKI STRESNI POREMEĆAJ BOSANSKIH
INTERNO RASELJENIH I PROGNANIH ADOLESCENATA IZ TRI RAZLIČLITA
PODRUČJA NAKON RATA 1992.-1995. U BOSNI I HERCEGOVINI
Mevludin Hasanović, Tuzla, BiH
3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 12.-14.10.2012.
Nedjelja, 14.10.2012.
POSTER SALA
Poster sesija 2
SCHIZOFRENIJA I OSTALO
9
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20
21
22 23
24
NEGATIVNE POSLJEDICE DUGE PRISILNE HOSPITALIZACIJE FORENZIČKIH PACIJENATA NA ODJELU ZA KRONIČNE PSIHOZE I
PRODUŽENO LIJEČENJE KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU SVEUČILIŠNE KLINIČKE BOLNICE MOSTAR
Krešimir Grbavac, Dragan Babić, Slavica Ćorluka, Mostar, BiH
POVEZANOST IZMEĐU PSIHOPATSKIH OSOBINA I BOLNIČKOG NASILJA SHIZOFRENIH BOLNIČKIH PACIJENATA U UZORKU FORENZIČNE ZAJEDNICE
Nazmie F Ibishi, Shpend S Haxhibeqiri, Univerzitetski klinički centar Kosovo,
Priština, Republika Kosovo
DVADEST I JEDNA GODINA ŠUTNJE
Krešimir Grbavac, Dragan Babić, Slavica Ćorluka, Mostar, BiH
METABOLIČKI SINDROM I KONCENTRACIJA C-REAKTIVNOG PROTEINA
U OBOLJELIH OD SHIZOFRENIJE
Marko Pavlović, Boris Maslov, Dragan Babić, Pejana Rastović, Mostar, BiH
NASILNA I NENASILNA VIKTIMIZACIJA
Milan Novaković, Vesna Despotović, Zlatko Maksimović, Mara Mitrić,
Radmila Novaković, Zoran Dakić, Igor Novaković, Bijeljina, BiH
PSIHOLOŠKI I KLINIČKI ASPEKTI LUMBALNOG BOLNOG SINDROMA U
TREĆEM TRIMESTRU TRUDNOĆE
Mediha Nišić, Semiha Mešanović, Emir Tupković, Tuzla, BiH
UTJECAJ KOMORBIDITETA NA UČINKOVITOST LIJEČENJA PACIJENATA
DNEVNE BOLNICE PSIHIJATRIJSKE KLINIKE KLINIČKE BOLNICE U MOSTARU
Katica Nikolić, Ivona Bevanda, Marija Kordić, Mostar, BiH
MOBING KOD MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA
Marija Kordić, Nataša Šimić, Miro Klarić, Božo Petrov, Mostar, BiH
AGRESIVNOST KOD ZDRAVSTVENIH RADNIKA
Selma Avdić, Raza Bakalović, Emir Tupković, Tuzla, BiH
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA KVALITETOM USLUGA CENTRA ZA
MENTALNO ZDRAVLJE MOSTAR
Dijana Vuković, Boris Maslov, Darija Jurišić, Romana Babić, Mostar, BiH
KOLIKO ŽIVACA VRIJEDI ISPIT: ANALIZA ANKSIOZNOSTI STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Marina Milić, Dragan Babić, Romana Babić, Mostar, BiH
KOGNITIVNI I EMOCIONALNI STATUS PACIJENATA NAKON
CEREBROVASKULARNOG INZULTA
Emir Tupković, Danijela Čiča, Semiha Mešanović, Mediha Nišić, Tuzla, BiH
RACIONALNO EMOTIVNA BIHEJVIORALNA TERAPIJA DEPRESIJE –
PRIKAZ SLUČAJA
Medin Hodžić, Raza Bakalović, Gračanica, BiH
ALKOHOL PREKRIVA DIJAGNOZU BIPOLARNOG POREMEĆAJA II
Anila Hashorva, Blerta Greblleshi-Berberi, Tirana, Albanija
PERCEPCIJA STIGMATIZACIJE I KVALITET ŽIVOTA OSOBA SA
PSIHOTIČNIM POREMEĆAJIMA – KOMPARATIVNA STUDIJA
Esmina Avdibegović, Branka Stamatović Gajić, Daniele Bombardi,
Paolo Serra, Nenad Perić, Tuzla, BiH, Valjevo, Srbija, Caritas, Italija
SEZONSKA POJAVA BIPOLARNOG POREMEĆAJA
Alija Sutović, Vedrana Marinković, Nerminka Aljukić, Lejla Avdić, Tuzla, BiH
27
Download

Untitled - Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini