MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Sektor za javno zdravlje i sanitarnu inspekciju
Odeljenje za graničnu sanitarnu inspekciju
KONTROLA BEZBEDNOSTI HRANE
PRI UVOZ - INSPEKCIJSKI NADZOR
mr sci.Raša Milanov
CILJ ZAKONSKOG UREĐENJA
BEZBEDNOSTI HRANE
VISOK NIVO ZAŠTITE
ŽIVOTA I ZDRAVLJA
LJUDI;
ZAŠTITA INTERESA
POTROŠAČA
ZAKONSKA PODELA HRANE (ZBH-član 5.):
Hrana se prema poreklu deli na
1) hranu životinjskog porekla
2) hranu biljnog porekla;
3) mešovitu hranu koja sadrži sastojke
biljnog i životinjskog porekla;
4) HRANU NI BILJNOG, NI ŽIVOTINJSKOG
POREKLA (mineralne materije, so);
5) OSTALU HRANU (nova hrana, genetski
modifikovana hrana i genetski
modifikovana hrana za životinje).
Šta je hrana ?
HRANA JESTE SVAKA SUPSTANCA ILI PROIZVOD, PRERAĐENA,
DELIMIČNO PRERAĐENA ILI NEPRERAĐENA, A NAMENJENA JE ZA
ISHRANU LJUDI ILI SE OPRAVDANO MOŽE OČEKIVATI DA ĆE SE
KORISTITI ZA LJUDSKU UPOTREBU,
OSIM:
(1) hrane za životinje koje ne služe za proizvodnju hrane,
(2) živih životinja, ako nisu pripremljene za stavljanje u promet
radi ishrane ljudi,
(3) biljaka pre žetve, berbe ili ubiranja plodova,
(4) medicinskih proizvoda,
(5) kozmetičkih proizvoda,
(6) duvana i duvanskih proizvoda,
(7) narkotika ili psihotropnih supstanci,
(8) ostataka (rezidua) i kontaminenata.
 Hrana jeste i piće, guma za žvakanje, kao i bilo koja supstanca namenski
dodata hrani tokom pripreme, obrade ili proizvodnje.
 Hrana jeste i voda za piće, uključujući vodu u originalnoj ambalaži (stona
voda, mineralna voda i izvorska voda), kao i voda koja se upotrebljava,
odnosno dodaje tokom pripreme, obrade ili proizvodnje hrane.
 Voda za piće jeste voda u originalnoj ambalaži i voda za javno
snabdevanje stanovništva;
NADLEŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ZA
VRŠENJE KONTROLE HRANE ???
???
Bezbednost hrane obezbeđuju:
SUBJEKTI koji se upisuju u Centralni registar objekata i drugi subjekti u
oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje;
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao centralni organ;
Ministarstvo zdravlja
Laboratorije.
Nadležne inspekcije u kontroli
hrane pri uvozu
1. GRANIČNA VETERINARSKA
INSPEKCIJA;
2. GRANIČNA FITOSANITARNA
INSPEKCIJA;
3. Fitosanitarna inspekcija za bezbednost
hrane ???
4. SANITARNA INSPEKCIJA
U fazi uvoza, izvoza i provoza, zavisno od
vrste hrane, po članu 12 ZoBH kontrolu vrši:
Granična veterinarska inspekcija kontroliše:
• Hranu životinjskog porekla
• Mešovitu hranu *)
Fitosanitarna inspekcija kontroliše:
• Hranu biljnog porekla
• Mešovitu hranu
Poljoprivredna inspekcija :
• Vina i alkoholnih pića
________________________________
*) podela izvršena posebnim Pravilnikom...
Ministarstvo zdravlja preko sanitarne
inspekcije pri uvozu vrši:
KONTROLU zdravstvene ispravnosti
predmeta opšte upotrebe;
KONTROLU bezbednosti hrane *
__________________________________
*
Odnosi se samo na određene vrste namirnica, u proizvodnji, prometu i
pri UVOZU
- čl.12. stav 5. Zakona o bezbednosti hrane.
Podela nadležnosti – kontrola hrane
sanitarna inspekcija vrši kontrolu
(čl.12.stav 5. ZoBH):
☑
☑
☑
☑
☑
☑
NOVE HRANE,
DIJETETSKIH PROIZVODA,
DEČJE HRANE – ZAMENE ZA MAJČINO MLEKO,
DIJETETSKIH SUPLEMENATA
SOLI ZA ISHRANU LJUDI
PROIZVODNJU ADITIVA, AROMA, ENZIMSKIH PREPARATA
NEŽIVOTINJSKOG POREKLA
☑ POMOĆNIH SREDSTAVA NEŽIVOTINJSKOG POREKLA,
☑ VODE ZA PIĆE U ORIGINALNOJ AMBALAŽI (STONA VODA,
MINERALNA VODA I IZVORSKA VODA),
☑ VODE ZA JAVNO SNABDEVANJE STANOVNIŠTVA VODOM
ZA PIĆE;
U SVIM FAZAMA PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA
(PROMET NA VELIKO, PROMET NA MALO,
☑ UVOZ NA MESTIMA CARINJENJA I IZVOZ).
Zakonska definicija predmeta opšte upotrebe:
Pod predmetima opšte upotrebe podrazumevaju se:
 POSUĐE, PRIBOR, POSTROJENJA, UREĐAJI I
AMBALAŽA ZA ŽIVOTNE NAMIRNICE;
 Dečije igračke;
 Sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje



lica i tela i ambalaža za ta sredstva;
Sredstva za održavanje čistoće;
duvan, duvanske prerađevine i pribor za pušenje;
Određeni predmeti opšte upotrebe koji dolaze u
neposredni dodir sa kožom ili sluznicom.
• POSTUPAK PRI UVOZU
HRANE
Organi carinske službe ne vrše carinjenje hrane
• Dok od graničnog sanitarnog inspektora ne dobiju
REŠENJE da pošiljka u pogledu bezbednosti
odgovara uslovima propisanim u Republici Srbiji.
• Radi ubrzanja postupka carinjenja moguće izdavanje
potvrde da je započet postupak utvrđivanja
bezbednosti hrane – kada su laboratorijska ispitivanja
u toku...
Postupak kontrole pri uvozu
Uvoznik HRANE dužan je da:
neposredno ili preko svog
predstavnika (špedicije) po prispeću
pošiljke koju uvozi, obavesti
sanitarnog inspektora ili drugog
ovlašćenog inspektora (VET/FSI ”BH”)
teritorijalno nadležnog za kontrolu pri
uvozu.. (na graničnom prelazu ili u mestu
carinjenja).
Kako ovu obavezu uvoznuk izvršava ?
Ovu obavezu uvoznik izvršava tako
što za svaku prispelu pošiljku
podnosi pismeni
ZAHTEV za pregled pošiljke koju
uvozi,
sa sledećim podacima o pošiljci:
Podaci koje najmanje mora da
sadrži zahtev za pregled
 ime i tačna adresa pošiljaoca, uvoznika i korisnika,
 sadržina pošiljke i njena težina,
 stanje i vrstua ambalaže kao i broj ambalažnih
jedinica,
 oznaka prevoznog sredstva (broda, vagona,
automobila, itd.),
 deklaracija i namena pošiljke,
 eventualna havarija za vreme prevoza,
 naziv i adresa organizacije koja snosi troškove
analize,
 vreme kada će pošiljka biti pripremljena za
pregled i mesto pregleda,
 broj i datum carinske prijave, (JCI-a ili sličnog
dokumenta za identifikaciju pošiljke).
Uz zahtev za pregled, uvoznik je dužan da priloži
sledeća dokumenta:
ispravu nadležnog organa zemlje izvoznika da je
pošiljka namirnica odnosno predmeta opšte
upotrebe zdravstveno ispravna;
specifikaciju proizvoda ako po fakturi pošiljka
sadrži više različitih artikala;
proizvođačku specifikaciju za hemijske
supstance, aditive i slične proizvode;
prevod deklaracije proizvoda u originalnom
pakovanju i dr. dokumenta eventualno potrebna
za vođenje postupka radi utvrđivanja zdravstvene
ispravnosti proizvoda podvrgnutih kontroli.
Pri uvozu aditiva,
Za strana dokumenta dostavljaju se orginali na uvid a fotokopije originala kao i prevod
ovlašćenog sudskog tumača, na srpskom jeziku kao prilog predmetu
svi aditivi, (podrazumevaju se i arome, enzimski preparati i
pomoćna sredstva neživotinjskog porekla):
 podvrgavaju se laboratorijskim ispitivanjima u cilju
potvrde specifikacije, i utvrđivanja identiteta i čistoće;
 od analitičara se može zahtevati da uz mišljenje o
identitetu i čistoći, da i mišljenje da li je bližim
propisima predmetni aditiv dozvoljen, kao i za koje
proizvode i u koje svrhe;
 uvoznik je dužan da na zahtev inspektora da sve
tražene podatke bez odlaganja, o vrsti, sastavu i
čistoći sirovina, hemijskih sredstava i drugih
supstancija upotrebljenih u proizvodnji hrane,
odnosno predmeta opšte upotrebe od kojih se
uzimaju uzorci što je posebno značajno kada je reč o
aditivima, aromama.....
Drugi prilozi:
• ADMINISTRATIVNA TAKSA
shodno Zakonu o administrativnim taksama u iznosu
od 5250,00 dinara. Taksa se uplaćuje na
odgovarajući žiro račun u korist budžeta Republike
Srbije.
• NAKNADA ZA za pregled pošiljke,
uvoznik je dužan da uplati odgovarajući iznos prema
Naredbi o visini i načinu plaćanja naknade za
pokrivanje troškova utvrđivanja zdravstvene
ispravnosti njivotnih namirnica i predmeta opšte
upotrebe, koji se uvoze ("Sl. list SRJ", br. 7/97 i
24/97). Sada samo za P.O.U.
Uvoz dijetetskih proizvoda
• Prethodni postupak na osnovu Pravilnika o
zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih
proizvoda – UPIS U BAZU PODATAKA
MZ.
Novi rok: 31.12.2012.godine
• PO OPISANOM POSTUPKU KONTROLE
PRILIKOM UVOZA SVAKE POŠILJKE....
Postupak inspekcijske kontrole obuhvata:
☑pregled dokumentacije;
☑utvrđivanje higijenskih uslova pod
kojima je pošiljka dopremljena;
Pregled-nastavak:
☑fizički pregled pošiljke na
prevoznom sredstvu ili u mestu
skladištenja;
☑organoleptički pregled pošiljke;
☑uzimanje uzoraka predmetne
pošiljke radi laboratorijskih
ispitivanja.
1. Pregled dokumentacije:
• Podrazumeva pregled ispravnosti
podnetog zahteva u smislu datih
podataka kao i podnetih priloga.
2. UTVRĐIVANJE HIGIJENSKIH USLOVA POD
KOJIMA JE POŠILJKA DOPREMLJENA
Pregled prispele pošiljke na licu mesta
• obuhvata utvrđivanje higijenskih uslova
pod kojima je dopremljena pošiljka što
podrazumeva pregled prevoznog
sredstva ( avion, vagon, kamion,
prikolica, kontejner, cisterna. . )
• Pregled uslova prevoza:
Prilikom procenjivanja higijenskih uslova
utvrđuje se sledeće:
☑ kakva je higijena vozila?
☑ da li je vozilo prethodno korišćeno za prevoz druge
robe ili se u trenutku pregleda, hrana prevozi sa drugom
robom koja može zagaditi namirnice (veštačka đubriva,
pesticidi, benzin i dr.)?
☑ da li su obezbeđeni mikroklimatski uslovi, čime se
sprečava kvarenje hrane i da li je u toku transporta
došlo do prekida rada uređaja za rashlađivanje?
☑ da li je konstrukcija prevoznog sredstva odgovarajuća u
odnosu na obezbeđenje i očuvanje higijenske
ispravnosti?
☑ vreme transporta od trenutka utovara do prispeća na
granični prelaz, odnosno u mesto u kome se vrši
pregled pošiljke.
Posledice loše higijene:
• Loši higijenski uslovi transporta,
pored ostalih nalaza, mogu biti
odlučujući razlog za zabranu uvoza.
3. Fizički pregled pošiljke na prevoznom
sredstvu ili u mestu skladištenja
Ova faza pregleda obuhvata:
pregled oblika i načina pakovanja
pošiljke;
utvrđivanje eventualnih oštećenja
i havarija u toku transporta
odnosno skladištenja ;
.....Fizički pregled pošiljke na
prevoznom sredstvu ili u mestu
skladištenja
proveru podataka i informacija sadržanih
na deklaraciji transportnog pakovanja ili
drugog zbirnog pakovanja kao i
komercijalnog pakovanja;
proveru eventualnog prisustva insekata,
glodara ili drugih štetočina (skladišne
štetočine), odnosno prisustvo njihovih
tragova...
• Pod organoleptičkim pregledom,
podrazumeva se ispitivanje
higijenske ispravnosti i kvaliteta
HRANE (senzorna ocena), čulima na
osnovu spoljnog izgleda, boje,
ukusa, mirisa, konzistencije i dr....
OBAVEZAN ZAPISNIK
☑ Za ovu vrstu pregleda, može se koristiti odgovarajući
priručni pribor (lupa, skalpel, makze, različite vrste
termometara, indikator papir i sl.).
☑ Organoleptički pregled je važan, a nekad i dovoljan za
ocenu zdravstvene ispravnosti P.O.U., odnosno
bezbednosti hrane, naročito u slučajevima kada
namirnica zbog mikrobioloških, hemijskih i fizičkih
procesa ima toliko izmenjena svojstva da više nije za
upotrebu.
☑ Ako je pošiljka u originalnom pakovanju,
organoleptičkim pregledom treba obuhvatiti i
ambalanju jer ona monje znatno uticati na zdravstvenu
ispravnost
5. UZIMANJE UZORAKA HRANE RADI
LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA.
• Po izvršenom organoleptičkom pregledu,
inspektor vrši uzorkovanje pošiljke radi
njenog laboratorijskog ispitivanja. Uzorci se
uzimaju u količini, broju i na način predviđen
UPUTSTVOM O NAČINU UZIMANJA
UZORAKA ZA VRŠENJE ANALIZE I
SUPERANALIZE NAMIRNICA I PREDMETA
OPŠTE UPOTREBE
("Službeni list SFRJ", br. 60/78).
Pravila uzorkovanja:
• Uzorci za laboratorijska ispitivanja uzimaju se
obavezno u dva primerka, od kojih se jedan šalje na
analizu, ovlašćenoj laboratoriji, a drugi tzv. kontrolni
uzorak služi za superanalizu i čuva se do okončanja
postupka kod graničnog sanitarnog inspektora pod
odgovarajućim uslovima propisno zapečaćen i
označen.
• O uzimanju uzoraka za laboratorijska ispitivanja
sastavlja se zapisnik na posebnom obrascu u
najmanje četiri primerka, od kojih se po jedan
uručuje, laboratoriji koja će vršiti ispitivanje,
uvozniku i skladištaru, a jedan primerak se
zadrnjava za potrebe inspektora.
• Zapisnik o uzimanju uzoraka potpisuje inspektor koji
je uzeo uzorke i prisutni predstavnik uvoznika, ili
organizacije od koje se uzimaju uzorci, odnosno
sopstvenik namirnice ili predmeta opšte upotrebe.
Ako se zdravstvenim pregledom utvrdi da
pošiljka ispunjava sve uslove predviđene
važećim propisima
INSPEKTOR ĆE:
• odobriti uvoz te pošiljke donošenjem
rešenja u prvostepenom upravnom
postupku.
Ako pošiljka ne ispunjava sve uslove predviđene
važećim propisima o zdravstvenoj ispravnosti
predmeta opšte upotrebe, i bezbednosti hrane
INSPEKTOR će,
ZABRANITI UVOZ i NAREDITI vraćanje
pošiljaocu zabranjene pošiljke, ili će
NAREDITI njeno uništenje ako pošiljka ne
može da se vrati pošiljaocu, o čemu obavezno
donosi PISMENO REŠENJE, u prvostepenom
upravnom postupku.
• Protiv rešenja SANITARNOG INSPEKTORA može se
izjaviti žalba.
 Žalba se izjavljuje MINISTRU nadlenjnom za poslove
zdravlja (drugostepeni organ) u roku od 8 (osam)
dana, od dana dostavljanja rešenja. ....
Download

- Ihis Nutricionizam