Dr Sci. Raša Milanov
SANITARNA KONTROLA PRI UVOZU
DIJETETSKE I DEĈIJE HRANE,
SUPLEMENATA, ADITIVA, AROMA,
ENZIMSKIH PREPARATA I VODE ZA PIĆE
Beograd 19.02.2015.
[email protected]
+381 63 112 0968
Sanitarno – inspekcijski
nadzor pri uvozu obuhvata
• KONTROLU zdravstvene ispravnosti predmeta opšte
upotrebe;
• KONTROLU bezbednosti hrane - odnosi se samo na
određene vrste namirnica, u proizvodnji, prometu i pri uvozu
[email protected]
+381 63 112 0968
Zakonska definicija predmeta opšte upotrebe:
Pod predmetima opšte upotrebe podrazumevaju se:
1. PosuĊe, pribor, postrojenja, ureĊaji i ambalanja za njivotne
namirnice;
2. Deĉije igraĉke;
3. Sredstva za odrnjavanje liĉne higijene, negu i ulepšavanje lica
i tela i ambalanja za ta sredstva;
4. Sredstva za odrţavanje ĉistoće;
5. duvan, duvanske preraĊevine i pribor za pušenje;
6. OdreĊeni predmeti opšte upotrebe koji dolaze u neposredni
dodir sa konjom ili sluznicom.
[email protected]
+381 63 112 0968
ZAKONSKA PODELA HRANE (ZBH-ĉlan 5.):
Hrana se prema poreklu deli na:
1)
hranu ţivotinjskog porekla;
2)
hranu biljnog porekla;
3)
mešovitu hranu koja sadrţi sastojke biljnog i ţivotinjskog
porekla;
4)
HRANU NI BILJNOG, NI ŢIVOTINJSKOG POREKLA
(mineralne materije, so);
5)
OSTALU HRANU (nova hrana, genetski modifikovana hrana i
genetski modifikovana hrana za ţivotinje).
[email protected]
Šta je hrana ?
SVAKA SUPSTANCA ILI PROIZVOD, PRERAĐENA, DELIMIĈNO
PRERAĐENA ILI NEPRERAĐENA, A NAMENJENA JE ZA ISHRANU LJUDI ILI SE
OPRAVDANO MOŢE OĈEKIVATI DA ĆE SE KORISTITI ZA LJUDSKU UPOTREBU
OSIM:
1)hrane za životinje koje ne služe za proizvodnju hrane,
2)živih životinja, ako nisu pripremljene za stavljanje u promet radi ishrane ljudi,
3)biljaka pre žetve, berbe ili ubiranja plodova,
4)medicinskih proizvoda,
5)kozmetičkih proizvoda,
6)duvana i duvanskih proizvoda,
7)narkotika ili psihotropnih supstanci,
8)ostataka (rezidua) i kontaminenata.
+381 63 112 0968
[email protected]
+381 63 112 0968
Šta je hrana ?
Hrana jeste i piće, guma za ţvakanje, kao i bilo koja supstanca
namenski dodata hrani tokom pripreme, obrade ili proizvodnje.
Hrana jeste i voda za piće, ukljuĉujući vodu u originalnoj ambalaţi
(stona voda, mineralna voda i izvorska voda), kao i voda koja se
upotrebljava, odnosno dodaje tokom pripreme, obrade ili
proizvodnje hrane.
Voda za piće jeste voda u originalnoj ambalaţi i voda za javno
snabdevanje stanovništva;
[email protected]
+381 63 112 0968
CILJ ZAKONSKOG UREĐENJA
OBLASTI BEZBEDNOSTI HRANE
◦
◦
VISOK NIVO ZAŠTITE ŢIVOTA I
ZDRAVLJA LJUDI;
ZAŠTITA INTERESA
POTROŠAĈA
[email protected]
+381 63 112 0968
NADLEŢNOSTI I ODGOVORNOSTI ZA
VRŠENJE KONTROLE HRANE ???
Bezbednost hrane obezbeđuju:
◦SUBJEKTI koji se upisuju u Centralni registar
objekata i drugi subjekti u oblasti bezbednosti
hrane i hrane za životinje a to su:
◦Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne
sredine kao centralni organ;
◦Ministarstvo zdravlja
◦Laboratorije.
[email protected]
+381 63 112 0968
Podela nadleţnosti – kontrola hrane
sanitarna inspekcija vrši kontrolu (ĉl.12.st.5.
ZoBH)
1. NOVE HRANE,
2. DIJETETSKIH PROIZVODA,
3. DEĈJE HRANE – ZAMENE ZA MAJĈINO MLEKO,
4. DIJETETSKIH SUPLEMENATA
5. SOLI ZA ISHRANU LJUDI
6. ADITIVA, AROMA, ENZIMSKIH PREPARATA NEŢIVOTINJSKOG POREKLA
7. POMOĆNIH SREDSTAVA NEŢIVOTINJSKOG POREKLA,
8. VODE ZA PIĆE U ORIGINALNOJ AMBALAŢI (STONA VODA, MINERALNA
VODA I IZVORSKA VODA),
9. VODE ZA JAVNO SNABDEVANJE STANOVNIŠTVA VODOM ZA PIĆE;
U svim fazama proizvodnje, prerade I prometa (promet na veliko, promet na malo, uvoz na mestima
carinjenja I izvoz).
[email protected]
+381 63 112 0968
POSTUPAK KONTROLE HRANE I
P.O.U. PRI UVOZU
SANITARNI NADZOR NAD UVOZOM HRANE I P.O.U. VRŠI SE:
• Na granici
• U unutrašnjosti u jednom od mesta u kome se vrši carinjenje
LABORATORIJSKIM ISPITIVANJEM UTVRĐENA ISPRAVNOST UZORAKA
NE
DA
Sanitarni inspektor donosi REŠENJE o
ODOBRENJU uvoza
Sanitarni inspektor obaveštava stranku o rezultatu analize-a i o istom
traži izjašnjenje u smislu saglasnosti ili zahteva za vršenje superanalize
duplikata uzoraka u zakonskom roku od 3 dana. STRANKA SAGLASNA SA
REZULTATOM ANALIZE
DА
NЕ
Sanitarni inspektor donosi REŠENJE o
ZABRANI uvoza
Sanitarni inspektor u najkrađem roku dostavlja uzorke
ovlašćenoj laboratoriji na SUPERANALIZU
Rezultatom superanalize POTVRĐENA NEISPRAVNOST analiziranih uzoraka
KRAJ POSTUPKA
DА
Sanitarni inspektor donosi REŠENJE o ZABRANI uvoza na
osnovu rezultata superanalize
IZVRŠENJE REŠENJA
NЕ
Sanitarni inspektor donosi REŠENJE o
ODOBRENJU uvoza
KRAJ POSTUPKA
[email protected]
+381 63 112 0968
Carinjenje P.O.U. pre okonĉanja
postupka sluţbene kontrole
Carinjenje P.O.U moţe se izuzetno odbiti
na zahtev uvoznika i pre okonĉanja
postupka laboratorijskog ispitivanja na
osnovu ĉlana 5. i 35. stav 1. pod
uslovima iz ĉlana 2. 3. i 4. Zakona o
zdravstvenoj ispravnosti P.O.U....
[email protected]
+381 63 112 0968
Organi carinske sluţbe ne vrše
carinjenje hrane
Dok od graniĉnog sanitarnog inspektora ne dobiju REŠENJE da pošiljka
u pogledu bezbednosti ODGOVARA uslovima propisanim u Republici
Srbiji.
Radi ubrzanja postupka carinjenja moguće je izdavanje POTVRDE o
zapoĉetom postupku utvrĊivanja bezbednosti hrane – kada su
laboratorijska ispitivanja u toku...
[email protected]
+381 63 112 0968
Podaci koje najmanje mora da sadrţi
zahtev za pregled pošiljke pri uvozu
• ime i taĉna adresa pošiljaoca, uvoznika i korisnika,
• sadrţina pošiljke i njena teţina,
• stanje i vrsta ambalaţe kao i broj ambalaţnih jedinica,
• oznaka prevoznog sredstva (broda, vagona, automobila, itd.),
• deklaracija i namena pošiljke,
• eventualna havarija za vreme prevoza,
• naziv i adresa organizacije koja snosi troškove analize,
• vreme kada će pošiljka biti pripremljena za pregled i mesto
pregleda,
• broj i datum carinske prijave, (JCI-a ili sliĉnog dokumenta za
identifikaciju pošiljke).
[email protected]
+381 63 112 0968
Uz zahtev za pregled, uvoznik je
duţan da priloţi sledeća dokumenta:
• ispravu nadleţnog organa zemlje izvoznika da je pošiljka
HRANE zdravstveno ispravna;
• specifikaciju proizvoda ako po fakturi pošiljka sadrţi više
razliĉitih artikala;
• proizvoĊaĉku specifikaciju za hemijske supstance, aditive i sliĉne
proizvode;
• prevod deklaracije proizvoda u originalnom pakovanju i dr.
dokumenta eventualno potrebna za voĊenje postupka radi
utvrĊivanja zdravstvene ispravnosti proizvoda podvrgnutih
kontroli.
[email protected]
+381 63 112 0968
Drugi prilozi:
ADMINISTRATIVNA TAKSA
shodno Zakonu o administrativnim taksama u iznosu od
5.700,00 dinara. Taksa se uplaćuje na odgovarajući ţiro raĉun u
korist budţeta Republike Srbije.
NAKNADA ZA za pregled pošiljke,
uvoznik je duţan da uplati odgovarajući iznos prema Naredbi o
visini i naĉinu plaćanja naknade za pokrivanje troškova
ispitivanja i utvrĊivanja zdravstvene ispravnosti ţivotnih
namirnica i predmeta opšte upotrebe, koji se uvoze ("Sl. list
SRJ", br. 9/97, 24/97 i 20/99).
[email protected]
+381 63 112 0968
Pri uvozu aditiva
Za strana dokumenta dostavljaju se orginali na uvid, a fotokopije originala kao i
prevod ovlašćenog sudskog tumaĉa, na srpskom jeziku kao prilog predmeta
Svi aditivi, (podrazumevaju se i arome, enzimski preparati i pomoćna sredstva
neţivotinjskog porekla):
• podvrgavaju se laboratorijskim ispitivanjima u cilju potvrde specifikacije, i utvrĊivanja
identiteta i ĉistoće;
• od analitiĉara se moţe zahtevati da uz mišljenje o identitetu i ĉistoći, da i mišljenje da li je
bliţim propisima predmetni aditiv dozvoljen, kao i za koje proizvode i u koje svrhe;
• uvoznik je duţan da na zahtev inspektora da sve traţene podatke bez odlaganja, o vrsti,
sastavu i ĉistoći sirovina, hemijskih sredstava i drugih supstancija upotrebljenih u
proizvodnji hrane, odnosno predmeta opšte upotrebe od kojih se uzimaju uzorci što je
posebno znaĉajno kada je reĉ o aditivima, aromama.....
[email protected]
+381 63 112 0968
PREDMET, SADRŢAJ I REDOSLED POSTUPAKA
KONTROLE HRANE U PROIZVODNJI I PROMETU
– ŠTA SE RADI?
1.
LOKACIJA
2.
PREGLED OBJEKTA (opšti i posebni sanitarni uslovi, odrţavanje
higijene)
3.
LICA POD NADZOROM.....
4.
KONTROLA HRANE
• Organoleptiĉka svojstva
• Deklaracija
• Uslovi skladištenja i transporta
• Kontrola dokumentacije (dokazi i evidencije o zdravstvenoj
ispravnosti sirovina, ambalaţe, gotovog proizvoda...)
[email protected]
+381 63 112 0968
KONTROLA DIJETETSKIH PROIZVODA
DIJETETSKI PROIZVODI – namirnice koje se zbog posebnog sastava
ili posebnog naĉina proizvodnje jasno razlikuju od namirnica
uobiĉajenog sastava i koje su pogodne za posebno navedenu nutritivnu
namenu za koju se stavljaju u promet;
[email protected]
KONTROLA DIJETETSKIH PROIZVODA
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI DIJETETSKIH
PROIZVODA
(„Sl. glasnik RS“, br. 45/10, 27/11, 50/12)
Dijetetski proizvodi zavisno od sastava i namene, stavljaju se u
promet kao:
1) formule za odojĉad;
2) hrana za odojĉad i malu decu;
3) hrana za osobe na dijeti za mršavljenje;
4) hrana za posebne medicinske namene;
5) hrana za osobe intolerantne na gluten;
6) zamene za so za ljudsku ishranu
7) dodaci ishrani (dijetetski suplementi).
+381 63 112 0968
[email protected]
+381 63 112 0968
KONTROLA DIJETETSKIH PROIZVODA
DODACI ISHRANI (DIJETESKI SUPLEMENTI) su namirnice
koje dopunjuju normalnu ishranu i predstavljaju koncentrovane
izvore vitamina, minerala ili drugih supstanci sa hranljivim ili
fiziološkim efektom, pojedinaĉno ili u kombinaciji, a u prometu su
u doziranim oblicima dizajnirane da se uzimaju u odmerenim
pojedinaĉnim koliĉinama (kapsule, tablete, kesice praška,
ampule teĉnosti, boĉice za doziranje u kapima i dr.);
[email protected]
DIJAGRAM ZA UPIS DIJETETSKOG PROIZVODA U BAZU
PODATAKA MINISTARSTVA ZDRAVLJA
Stručno mišljenje i kategorizacija dijetetskih
proizvoda
Analitički izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti
dijetetskih proizvoda –
IZJZ Srbije, IZJZ Vojvodine, IZJZ Kragujevac, IZJZ Niš
GZZJA Beograd , VMA – Institut za higijenu
Zahtev za upis u bazu podataka Ministarstva
zdravlja
+381 63 112 0968
[email protected]
+381 63 112 0968
SPISAK DOKUMENTACIJE KOJU PODNOSI UVOZNIK
I / ILI PROIZVOĐAĈ FARMACEUTSKOM FAKULTETU
(ĉl. 22a Pravilnika; obrazac Zahteva - Prilog 30)
1.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DIJETETSKOG
PROIZVODA;
2.
SPECIFIKACIJA SIROVINA I POREKLO SIROVINA;
3.
UPUTSVO O NAMENI I NAĈINU PRIMENE DIJETETSKOG
PROIZVODA;
4.
OGRANIĈENJA ZA UPOTREBU I POSEBNA UPOZORENJA
ZA DIJETETSKI PROIZVOD (AKO POSTOJE);
5.
TEKST DEKLARACIJE DIJETETSKOG PROIZVODA
[email protected]
+381 63 112 0968
SPISAK DOKUMENTACIJE KOJU PODNOSI UVOZNIK I / ILI
PROIZVOĐAĈ LABORATORIJI
(IZJZ SRBIJE, IZJZ VOJVODINE, IZJZ NIŠ, IZJZ KRAGUJEVAC,
GZZJZ BEOGRAD, VMA)
(ĉl. 22b Pravilnika; Obrazac Zahteva – Prilog 31)
1)
STRUĈNO MIŠLJENJE I KATEGORIZACIJA
FARMACEUTSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U
BEOGRADU;
2)
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DIJETETSKOG
PROIZVODA;
3)
ODOBREN TEKST DEKLARACIJE DIJETETSKOG
PROIZVODA FARMACEUTSKOG FAKULTETA
[email protected]
+381 63 112 0968
SPISAK DOKUMENTACIJE KOJU PODNOSI UVOZNIK
I / ILI PROIZVOĐAĈ ZA UPIS U BAZU PODATAKA
MINISTARSTVA ZDRAVLJA
(ĉl. 22b Pravilnika; Obrazac Zahteva – Prilog 29)
Dokumentacija se dostavlja u vidu fotokopije originala a dokazi it taĉaka 4), 5) i 6) i na srpskom jeziku (prevod na srpski
jezik od strane ovlašćenog sudskog tumaĉa)
1)
struĉno mišljenje i kategorizaciju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
2)
tekst deklaracije odobren od strane Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
3)
struĉno mišljenje i analitiĉki izveštaj zdravstvene ustanove o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskog proizvoda (IZJZ
Srbije, IZJZ Vojvodine, IZJZ Niš, IZJZ Kragujevac, GZZJZ Beograd ili Institut za higijenu VMA u Beogradu);
4)
sertifikat nadleţnog organa da je dijetetski proizvod proizveden u skladu sa principima analize opasnosti i
kritiĉnih kontrolnih taĉaka (HACCP) i/ili dobre proizvoĊaĉke prakse (GMP) i dobre higijenske prakse (GHP);
5)
za proizvode iz uvoza potvrdu nadleţnog drţavnog organa da se dijetetski proizvod nalazi u prometu u zemlji
proizvoĊaĉa ili da se nalazi u prometu u zemlji ĉlanici EU;
6)
izjavu proizvoĊaĉa da dijetetski proizvod ne sadrţi genetiĉki modifikovane mikroorganizame (GMO) i sirovine
riziĉne od spongiformne encefalopatije goveda i drugih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (BSE/TSE);
7)
fotokopiju rešenja, odnosno zapisnika sanitarnog inspektora o ispunjenosti opštih i posebnih sanitarnohigijenskih uslova za proizvodnju dijetetskih proizvoda (za proizvoĊaĉe u Republici Srbiji);
8)
fotokopiju upisa u Registar Agencije za privredne registre Srbije;
9)
fotokopiju uplatnice kao dokaz za pokrivanje troškova postupka upisa dijetetskog proizvoda u bazu podataka
Ministarstva;
10)
podatke o uvozniku i/ili proizvoĊaĉu (pun naziv privrednog subjekta, ime i prezime odgovornog i kontakt lica,
adresa: mesto, ulica i broj, telefon, faks, e-mail, internet adresa);
11)
izjavu da su kopije dokumentacije iz taĉ. 1) do 9) ovog ĉlana verodostojne originalu.
[email protected]
+381 63 112 0968
UVOZ DIJETETSKIH PROIZVODA
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI DIJETETSKIH PROIZVODA
(Sl. glasnik RS br. 45/10, 27/11, 50/12)
Prethodni postupak na osnovu Pravilnika o zdravstvenoj
ispravnosti dijetetskih proizvoda – UPIS U BAZU PODATAKA
MZ.
PO OPISANOM POSTUPKU KONTROLE PRILIKOM UVOZA
SVAKE POŠILJKE....
[email protected]
+381 63 112 0968
Postupak inspekcijske kontrole
obuhvata
• pregled dokumentacije;
• utvrđivanje higijenskih uslova pod kojima je pošiljka dopremljena;
• fizički pregled pošiljke na prevoznom sredstvu ili u mestu skladištenja;
• organoleptički pregled pošiljke;
• uzimanje uzoraka predmetne
• pošiljke radi laboratorijskih ispitivanja.
[email protected]
+381 63 112 0968
Pregled dokumentacije
Podrazumeva pregled ispravnosti podnetog zahteva u smislu
datih podataka kao i podnetih priloga.
[email protected]
+381 63 112 0968
UTVRĐIVALJE HIGIJENSKIH USLOVA POD KOJIMA JE
POŠILJKA DOPREMLJENA
Pregled prispele pošiljke na licu mesta
obuhvata utvrĊivanje higijenskih uslova pod kojima je
dopremljena pošiljka što podrazumeva pregled prevoznog
sredstva (avion, vagon, kamion, prikolica, kontejner, cisterna. . )
Pregled uslova prevoza:
[email protected]
+381 63 112 0968
Prilikom procenjivanja higijenskih
uslova utvrđuje se sledede:
• kakva je higijena vozila?
• da li je vozilo prethodno korišdeno za prevoz druge robe ili se u
trenutku pregleda, hrana prevozi sa drugom robom koja je može
zagaditi (veštačka đubriva, pesticidi, benzin i dr.)?
• da li su obezbeđeni mikroklimatski uslovi, čime se sprečava kvarenje
hrane i da li je u toku transporta došlo do prekida rada uređaja za
rashlađivanje?
• da li je konstrukcija prevoznog sredstva odgovarajuda u odnosu na
obezbeđenje i očuvanje higijenske ispravnosti?
• vreme transporta od trenutka utovara do prispeda na granični prelaz,
odnosno u mesto u kome se vrši pregled pošiljke.
[email protected]
+381 63 112 0968
Posledice loše higijene:
• LOŠI HIGIJENSKI USLOVI TRANSPORTA,
PORED OSTALIH NALAZA, MOGU BITI
ODLUĈUJUĆI
RAZLOG ZA ZABRANU
UVOZA.
[email protected]
+381 63 112 0968
Fiziĉki pregled pošiljke na prevoznom sredstvu
ili u mestu skladištenja
Ova faza pregleda obuhvata:
• pregled oblika i načina pakovanja pošiljke;
• utvrđivanje eventualnih oštedenja i havarija u toku transporta odnosno
skladištenja ;
• proveru podataka i informacija sadržanih na deklaraciji transportnog
pakovanja ili drugog zbirnog pakovanja kao i komercijalnog pakovanja;
• proveru eventualnog prisustva insekata, glodara ili drugih štetočina
(skladišne štetočine), odnosno prisustvo njihovih tragova...
[email protected]
+381 63 112 0968
ORGANOLEPTIČKI PREGLED
Pod organoleptiĉkim pregledom, podrazumeva se ispitivanje
higijenske ispravnosti i kvaliteta HRANE (senzorna ocena), ĉulima
na osnovu spoljnog izgleda, boje, ukusa, mirisa, kon
OBAVEZAN ZAPISNIK
• za ovu vrstu pregleda, moţe se koristiti odgovarajući priruĉni pribor
(lupa, skalpel, makze, razliĉite vrste termometara, indikator papir i sl.).
• Organoleptiĉki pregled je vaţan, a nekad i dovoljan za ocenu
zdravstvene ispravnosti P.O.U., odnosno bezbednosti hrane, naroĉito u
sluĉajevima kada namirnica zbog mikrobioloških, hemijskih i fiziĉkih
procesa ima toliko izmenjena svojstva da više nije za upotrebu.
• Ako je pošiljka u originalnom pakovanju, organoleptiĉkim pregledom
treba obuhvatiti i ambalanju jer ona monje znatno uticati na zdravstvenu
ispravnost
[email protected]
+381 63 112 0968
UZIMANJE UZORAKA HRANE RADI
LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA
Po izvršenom organoleptiĉkom pregledu, inspektor vrši
uzorkovanje pošiljke radi njenog laboratorijskog ispitivanja.
Uzorci se uzimaju u koliĉini, broju i na naĉin predviĊen
UPUTSTVOM O NAĈINU UZIMANJA UZORAKA ZA VRŠENJE
ANALIZE I SUPERANALIZE NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE
UPOTREBE
("Sluţbeni list SFRJ", br. 60/78).
[email protected]
+381 63 112 0968
Pravila uzorkovanja
Uzorci za laboratorijska ispitivanja uzimaju se obavezno u dva
primerka, od kojih se jedan šalje na analizu, ovlašćenoj
laboratoriji, a drugi tzv. kontrolni uzorak sluţi za superanalizu i
ĉuva se do okonĉanja postupka kod graniĉnog sanitarnog
inspektora pod odgovarajućim uslovima propisno zapeĉaćen i
oznaĉen.
O uzimanju uzoraka za laboratorijska ispitivanja sastavlja se
zapisnik na posebnom obrascu u najmanje ĉetiri primerka, od
kojih se po jedan uruĉuje, laboratoriji koja će vršiti ispitivanje,
uvozniku i skladištaru, a jedan primerak se zadrnjava za potrebe
inspektora.
Zapisnik o uzimanju uzoraka potpisuje inspektor koji je uzeo
uzorke i prisutni predstavnik uvoznika, ili organizacije od koje se
uzimaju uzorci, odnosno sopstvenik namirnice ili predmeta opšte
upotrebe.
[email protected]
Ako se zdravstvenim pregledom utvrdi da
pošiljka ispunjava sve uslove predviĊene
vaţećim propisima
INSPEKTOR ĆE:
odobriti uvoz te pošiljke
donošenjem rešenja u
prvostepenom upravnom
postupku.
+381 63 112 0968
[email protected]
+381 63 112 0968
Ako pošiljka ne ispunjava sve uslove
predviĊene vaţećim propisima o
bezbednosti hrane INSPEKTOR će
• ZABRANITI UVOZ I NAREDITI VRADANJE POŠILJAOCU ZABRANJENE
POŠILJKE, ILI DE NAREDITI NJENO UNIŠTENJE AKO POŠILJKA NE MOŽE
DA SE VRATI POŠILJAOCU, O ČEMU OBAVEZNO DONOSI PISMENO
REŠENJE, U PRVOSTEPENOM UPRAVNOM POSTUPKU.
• PROTIV REŠENJA SANITARNOG INSPEKTORA MOŽE SE IZJAVITI ŽALBA.
• ŽALBA SE IZJAVLJUJE MINISTRU NADLENJNOM ZA POSLOVE ZDRAVLJA
(DRUGOSTEPENI ORGAN) U ROKU OD 8 (OSAM) DANA, OD DANA
DOSTAVLJANJA REŠENJA. ....
Download

Dr Sci. Raša Milanov SANITARNA KONTROLA PRI UVOZU