UREDBA
O REŽIMIMA ZAŠTITE
("Sl. glasnik RS", br. 31/2012)
Član 1
Ovom uredbom bliže se propisuju režimi zaštite, postupak i način njihovog određivanja,
kao i objekti, radovi i aktivnosti koji su zabranjeni ili ograničeni.
Član 2
Režime i mere zaštite na zaštićenom području predlaže organizacija za zaštitu prirode (u
daljem tekstu: zavod) u postupku izrade studije zaštite za svako zaštićeno područje, kroz
valorizaciju prirodnih vrednosti i stepena ugroženosti područja koje se predlaže za
zaštitu u cilju očuvanja i unapređenja zaštićenog područja.
Na zaštićenom području uspostavlja se režim zaštite І stepena, režim zaštite ІІ stepena
i/ili režim zaštite ІІІ stepena.
Član 3
Režim zaštite I stepena zabranjuje korišćenje prirodnih resursa, izgradnju objekata, bilo
kakve radove i aktivnosti osim aktivnosti iz stava 2. ovog člana.
Režim zaštite I stepena ograničava radove i aktivnosti na:
1) naučna istraživanja i praćenje prirodnih procesa;
2) kontrolisanu posetu u obrazovne, rekreativne i opštekulturne svrhe, a koje nisu u
suprotnosti sa ciljevima očuvanja prirodnih vrednosti;
3) obeležavanje granica;
4) sprovođenje zaštitnih, sanacionih i drugih neophodnih mera u slučaju požara,
prirodnih nepogoda, udesa, rekonstrukcije, sanacija i održavanja postojećih objekata od
posebnog značaja kao što su visokonaponski dalekovodi, bolesti i prenamnoženja
određenih biljnih i životinjskih vrsta.
Način, obim, mesto i vreme izvođenja ovih aktivnosti moraju biti planirani kako bi se
sprečio svaki oblik ugrožavanja temeljnih vrednosti zaštićenog područja. Ukoliko postoji
sumnja u posledice aktivnosti na temeljne vrednosti smatraće se da imaju značajan
negativan uticaj i u tom slučaju se ne mogu dozvoliti.
Član 4
Režim zaštite II stepena zabranjuje izgradnju objekata, radove i aktivnosti utvrđene
članom 35. Zakona o zaštiti prirode.
Režim zaštite II stepena radove i aktivnosti ograničava na:
1) regulaciju i pregrađivanje vodotoka, formiranje vodoakumulacija kod kojih voda koja
dotiče ili se dodatno zadržava ili akumulirana voda, ograničava na količinu do ukupno 10
miliona m3, melioracione i druge hidrotehničke radove, na površinu do ukupno 5 ha;
2) izgradnju hidroelektrana pojedinačne snage maksimalno do 5 MW;
3) izgradnju elektrana na bio-gas i to elektrana snage do ukupno 1 MW, dok se izgradnja
solarnih elektrana ograničava na kapacitet do ukupno 50 kW;
4) objekte turističkog smeštaja, ugostiteljstva, nautičkog turizma, turističke infrastrukture
i to na izgradnju manjih objekata za prezentaciju prirodnih vrednosti ili objekata u
tradicionalnom stilu koji su u skladu sa potrebama kulturnog, seoskog i ekoturizma i
održavanje javnih skijališta;
5) izgradnju objekata saobraćajne, energetske, komunalne i druge infrastrukture
stambenih i ekonomskih objekata poljoprivrednih i šumskih gazdinstava, samo na
objekte koji ne utiču negativno na povoljniji položaj životinjskih ili biljnih vrsta, njihovih
staništa, prirodnih vrednosti, lepotu predela, tresetišta;
6) korišćenje kamena, gline i drugog materijala na tradicionalan način na površinu terena
do 150 m2;
7) objekte za konvencionalno gajenje domaćih životinja i sitne divljači u okviru postojećih
seoskih domaćinstava kapaciteta:
(1) do 1.000 mesta za brojlere,
(2) do 500 mesta za živinu,
(3) do 10 mesta za goveda;
8) ribolov na rekreativni i naučnoistraživački, s tim što se na pojedinim delovima
vodotoka, koji su značajni za reprodukciju, može zabraniti;
9) lovstvo na sanitarni lov divljači, zaštitu i unapređivanje populacija divljači u lovištu i
mere na unapređivanje staništa divljači;
10) sakupljanje gljiva, divljih biljnih i životinjskih vrsta samo na sakupljanje na privatnim
parcelama;
11) mere gazdovanja šumama i šumskim zemljištem utvrđenim u planovima i osnovama
gazdovanja šumama kojima se obezbeđuje umereno povećanje površina pod šumskim
ekosistemima i poboljšanje njihovog sastava, strukture i zdravstvenog stanja, očuvanje
raznovrsnosti i izvornosti drveća, žbunja i ostalih biljnih i životinjskih vrsta u šumskim
sastojinama;
12) održavanje postojećih poljoprivrednih monokultura;
13) unošenje vrsta stranih za divlji biljni i životinjski svet regije u kojoj se nalazi zaštićeno
područje;
14) primenu hemijskih sredstava na upotrebu veštačkih đubriva na obradivim
površinama, a za hemijska sredstva za zaštitu bilja uz saglasnost ministarstva
nadležnog za poslove zaštite prirode (u daljem tekstu: Ministarstvo);
15) sakupljanje i transport neopasnog otpada.
Postojeći izgrađeni objekti energetskih i rudarskih subjekata i započeti radovi na režimu
zaštite II stepena, koristiće se u skladu sa zakonom.
Član 5
Režim zaštite III stepena zabranjuje izgradnju objekata, radove i aktivnosti utvrđene
članom 35. Zakona o zaštiti prirode.
Režim zaštite III stepena radove i aktivnosti ograničava na:
1) izgradnju drugih industrijskih objekata i to na izgradnju manjih objekata za pretežno
lokalne potrebe, kao i izgradnju energetskih objekata i mini hidroelektrana snage
maksimalno do 30 MW;
2) izgradnju elektrana na bio-gas i to elektrana na bio-gas snage do ukupno 5 MW, dok
se izgradnja solarnih elektrana ograničava na kapacitet do ukupno 100 kW;
3) izgradnja vetrogeneratora, i to samo na izgradnju u značajno izmenjenim,
antropogenim područjima u rubnim zonama spoljašnjih granica III stepena;
4) izgradnju asfaltnih baza na manje pogone, koji se mogu rastaviti, kapaciteta do
ukupno 50 t na sat samo u značajno izmenjenim, antropogenim područjima u rubnim
zonama spoljašnjih granica III stepena;
5) izgradnju objekata turističkog smeštaja i javnih skijališta, infrastrukturne mreže i
infrastrukturnih objekata u skladu sa održivim korišćenjem prirodnih vrednosti i
kapacitetom prostora;
6) skladišta industrijske robe i građevinskog materijala i vikendica, i to na rubne delove
zaštićenog područja i uz postojeća naselja;
7) eksploataciju i primarnu preradu rezervi mineralnih sirovina i geotermalnih resursa na
udaljenosti koja su veća od 2-3 km od zona I i II režima zaštite;
8) obrazovanje objekata za upravljanje otpadom, na manje objekte za upravljanjem
otpadom, koji služe za sakupljanje, skladištenje i tretman neopasnog otpada. Odlaganje
otpada je zabranjeno u granicama zaštićenog područja, u skladu sa zakonom;
9) izgradnju naselja i širenje njihovih građevinskih područja, na izgradnju unutar i oko
postojećih naselja i na izgradnju individualnih stambenih objekata i malih industrijski i
privrednih objekata. Nije dozvoljeno širenje postojećih naselja u pravcu područja u
režimu I i II stepena zaštite;
10) ribolov - na rekreativni, sanacioni i naučnoistraživački, s tim što se na pojedinim
delovima vodotoka, koji su značajni za reprodukciju, može zabraniti;
11) lov - na potrebe održavanja optimalne brojnosti i zdravstvenog stanja populacija
lovnih vrsta;
12) lovstvo - na zaštitu, upravljanje, lov, korišćenje populacija divljači u lovištu, očuvanje
i mere na unapređenju staništa divljači i zaštitu, uređivanje i održavanje lovišta;
13) formiranje šumskih monokultura alohtonih vrsta na šumskom zemljištu, osim u cilju
sprečavanje erozije i sanacije devastiranih i neplodnih površina;
14) održavanje postojećih poljoprivrednih monokultura;
15) primenu hemijskih sredstava na upotrebu veštačkih đubriva na obradivim
površinama, a za hemijska sredstva za zaštitu bilja uz saglasnost Ministarstva.
Postojeći izgrađeni objekti energetskih i rudarskih subjekata i započeti radovi na režimu
zaštite II stepena, koristiće se u skladu sa zakonom.
Član 6
Radovi i aktivnosti iz čl. 3, 4. i 5. ograničavaju se prostorno, vremenski, po obimu i u
odnosu na prostorni raspored prirodnih i stvorenih vrednosti, u skladu sa održivim
korišćenjem prirodnih vrednosti i kapacitetom prostora i pojava.
Radovi i aktivnosti koji su ograničeni i predmet su ove uredbe, a ugrožavaju neku od
temeljnih vrednosti zaštićenog područja zabranjuju se u skladu sa zakonom kojim se
uređuje zaštita prirode, aktom o proglašenju zaštićenog područja i međunarodnim
ugovorima.
Član 7
Aktom o proglašenju zaštićenog područja bliže i detaljnije se utvrđuju zabrane i
ograničenja za izgradnju objekata, radovi i aktivnosti.
Član 8
Aktivne mere zaštite u režimu zaštite II, odnosno proaktivne mere zaštite u režimu
zaštite III stepena su aktivnosti kojima se obezbeđuje povoljno stanje zaštićenih vrsta i
prioritetnih tipova staništa.
Ove mere bliže se utvrđuju aktom o proglašenju zaštićenog područja, u skladu sa
zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.
Član 9
Radovi koji nisu zabranjeni, kao i radovi za koje se osnovano pretpostavlja da mogu
imati nepovoljne posledice na zaštićeno područje, podležu proceduri procene uticaja na
životnu sredinu i pribavljanja saglasnosti, u skladu sa zakonom.
Član 10
Prostorni i urbanistički planovi, programi i osnove korišćenja zaštićenih područja moraju
da budu usaglašeni sa ovom uredbom.
Član 11
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku
Republike Srbije".
Download

„Службени гласник РС“ бр. 31/2012