GODIŠNJI PLAN NASTAVNOG RADA ZA ŠKOLSKU 2013./2014. GODINU NASTAVNI PREDMET: Bosanski jezik Razred _____prvi________ nedjeljni fond ____5_________, god. Fond časova ___180____ TIPOLOGIJA NASTAVNIH ČASOVA VRIJEME OBRADA UTVRĐIV.
VJEŽBA OBNAVLJ. SISTEMAT. PISM.Z. SVEGA I POLUGODIŠTE 50 16 18 / 1 / 84 II POLUGODIŠTE 48 29 17 / 1 / 96 SVEGA 98 45 35 / 2 / 180 NEOPHODNI UDŽBENICI I DRUGO: 1.
2.
3.
4.
“Sehara slova”, Klett (Adela Melajac, Sanela Međedović, Mevluda Melajac) “Čitanka za prvi razred” Klett (Adela Melajac, Hodo Katal)_____________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 4 3 3 4 2 5 6 3 3 9 I OSNOVE ČITAN JA I PISANJA III KNJIŽEVNOST IV KULTURA IZRAŽAVANJA 9 5 1 3 1 3 1 15 6 2 I OSNOVE ČITAN JA I PISANJA III KNJIŽEVNOST IV KULTURA IZRAŽAVANJA 7 5 3 1 2 2 7 10 3 OBRADA SEPTEMBAR SVEGA PISM.ZAD. VJEŽBE UTVRĐIVANJE I OSNOVE ČITANJA I PISANJA II JEZIK III KNJIŽEVNOST IV KULTURA IZRAŽAVANJA SISTEMAT. Č A S O V A OBNAVLJANJE ISHODI OKTOBAR OBRAZOVNI STANDARDI NOVEMBAR NASTAVNA TEMA ISHODI Č A S O V A 6 3 4 1 3 1 2 15 3 1 1 I OSNOVE ČITANJA I PISANJA II JEZIK III KNJIŽEVNOST IV KULTURA IZRAŽAVANJA II JEZIK III KNJIŽEVNOST V MEDIJSKA KULTURA 3 1 1 1 1 2 1 1 4 3 1 7 1 5 3 1 1 5 13 1 3 10 5 1 1 1 3 16 1 1 II JEZIK III KNJIŽEVNOST IV KULTURA IZRAŽAVANJA V MEDIJSKA KULTURA SVEGA PISM.ZAD. I OSNOVE ČITANJA I PISANJA III KNJIŽEVNOST IV KULTURA IZRAŽAVANJA V MEDIJSKA KULTURA VJEŽBE SISTEMAT. DECEMBAR JANUAR FEBRUAR MART OBNAVLJANJE OBRAZOVNI STANDARDI UTVRĐIVANJE NASTAVNA TEMA OBRADA Č A S O V A OBNAVLJANJE SISTEMAT. PISM.ZAD. 1 7 2 6 1 4 13 II JEZIK III KNJIŽEVNOST IV KULTURA IZRAŽAVANJA V MEDIJSKA KULTURA 2 10
1 4 1 1 1 4 14
1 1 II JEZIK III KNJIŽEVNOST IV KULTURA IZRAŽAVANJA 3 1 2 1 1 1 1 3 6 1 SVEGA UTVRĐIVANJE VJEŽBE OBRADA ISHODI II JEZIK III KNJIŽEVNOST APRIL OBRAZOVNI STANDARDI MAJ NASTAVNA TEMA JUN PLAN NASTAVNIH JEDINICA ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GOD
Nastavni predmet: BOSANSKI JEZIK
razred: PRVI
Nedjeljni fond časova: 5
Broj časova
za
obradu
za druge tipove
mjesec
1.
Bujrum - dobro došli
Uvodni čas
2.
Pjesma „Sretno odrastanje“ – Natali Šarić
3.
Moj dom
V
4.
Moja porodica
V
5.
Drugari
V
6.
Svi smo djeca istog svijeta
O
7.
Pjesma „Dijete“ - Ismet Bekrić
O
8.
Moja okolina
9.
Priča po nizu slika iz Bukvara: „Minina
tajna“
O
10.
Učionica
O
11.
Glas, slovo, riječ, rečenica
O
12.
13.
Igrajmo se glasovima, slovima, riječima i
rečenicama (ispitivanje poznavanja
štampanih slova latinice)
Pjesma „Učimo slova“ - Kemal Handan
O
14.
Glasovi i štampana slova: Aa, Mm
O
15.
Glasovi i štampana slova: Ii, Tt, Jj
O
O
V
U
Septembar
13 O + 2U+5V+UČ
Nastavna jedinica
U
17.
Glasovi i štampana slova: Oo, Ee
O
18.
Upotreba velikog početnog slova
O
19.
Govorna vježba po nizu slika: Moj radni
dan – dnevni raspored
20.
Glasovi i štampana slova: Kk, Vv, Uu
O
21.
Upoznajmo rečenične znakove ( tačka,
upitnik, uzvičnik)
O
22.
Glasovi i štampana slova: Ss, Šš
O
23.
Glasovi i štampana slova: Kk, Vv, Uu, Ss,
Šš
U
24.
Vježbe pisanja - diktat
provjera
25.
Glasovi i štampana slova: Nn, Nj
O
26.
Priča u slikama: „Vuk i sedam jarića“
O
27.
Glasovi i štampana slova: Ll, Lj lj
O
28.
Glasovi i štampana slova: N n, Nj nj, Ll, Lj
lj
29.
Pjesma „Uspavanka za jednu djevojčicu“ -
V
oktobar
U
O
Ismet Bekrić
30.
Glasovi i štampana slova: Cc, Čč, Ćć
O
31.
„Nasrudin Hodza i dijete“- narodna priča (
Čitanka)
O
32.
Glasovi i štampana slova: Bb, Dd, Gg
O
33.
Vježbe čitanja i pisanja
34.
“Golub i pčela” – narodna priča
35.
“Golub i pčela” – narodna priča
U
O
U
15O+ 4U+3V=1P
Glasovi i štampana slova: Aa, Mm, Ii, Tt,
Jj
Septembar
13 O + 2U+5V
16.
36.
Glasovi i štampana slova: Zz, Žž
O
37.
Pisana vježba: Nastavi priču..
38.
Glasovi i štampana slova: Đđ, Dždž
O
39.
Glasovi i štampana slova: Ff, Hh
O
40.
Vježbe čitanja i pisanja
41.
Abeceda
O
42.
„U biblioteci“ – Nedžati Zekerija
O
43.
Narodne umotvorine – poslovice,
zagonetke, pitalice, brojalice
O
44.
Pravopisna vježba- diktat
45.
Pjesma „Zašto volim svoju nanu“ - Šimo
Ešić
46.
Sintaksičke vježbe: Kad si...
47.
„Vrana i vrč s vodom“ - Narodna priča
48.
Narodna priča: „Vrana i vrč s vodom“ vježbe usmenog izražavanja
49.
Pjesma „Medin rođendan“ – Zehra Hubijar
50.
Pisanje čestitke
51.
Pisana slova: Aa, Nn, Mm
O
52.
Pisana slova: Ee, Oo
O
53.
Pisana slova: Aa, Nn, Mm, Ee, Oo
54.
Pisana slova: Jj, Ii
O
55.
Pjesma „Torbetina“ – Omer Turković
O
56.
Pisana slova: Uu, Vv
O
57.
Pisana slova: Jj, Ii, Uu, Vv
58.
Pisana slova: Ll, Tt
oktobar
15O+ 4U+3V=1P
Novembar
12O+4U+3V+1P
V
V
V
O
V
O
V
O
U
U
U
O
59.
Vježbe pisanja naučenih slova
V
60.
Pisana slova: Cc, Ćć, Čč
61.
Pisana slova: Cc, Ćć, Čč
U
62.
Pravopisna vježba - diktat
provjera
63.
Pjesma „Cipelice nepadice“ - Kasim
Pisana slova: Ss, Šš
65.
Ortografske vježbe: Prepisivanje teksta
„Sijelo“ pisanim slovima
66.
„Šta to šuška bez oduška“ – Avdija Avdić
(Čitanka)
O
67.
Pisana slova: Pp, Rr, Bb
O
68.
Pisana slova: Ss, Šš, Pp, Rr, Bb
U
69.
Čitamo i pišemo pisanim slovima latinice
V
70.
Pisana slova: Zz, Žž
O
71.
Pisana slova: Dd, Gg
O
72.
Tekst: „ Stari drugari“- vježbe čitanja i
usmenog izražavanja
V
73.
Pisana slova: Zz, Žž, Dd, Gg
U
74.
Govorna i pisana vježba: Junaci iz naših
crtanih filmova
V
75.
Pisana slova: Hh, Ff, Kk
76.
Pisana slova: Hh, Ff, Kk
77.
Pjesma: „Hajde babo“ – Ismet Bekrić
O
78.
Pisana slova: Dž, Đđ
O
79.
Pisana slova: Dž, Đđ
12O+3V+4U+1P
64.
9O+4V+6U +1S+1P
Deraković
Novembar
O
Decembar
O
O
V
O
U
U
80.
„Džak sunđera“-narodna basna
O
81.
Čitamo i prepričavamo basnu „ Džak
sunđera“
82.
Pisana slova: Lj lj, Nj nj
83.
Provjeravamo znanje na kraju prvog
polugodišta
provjera
84.
Sistematizacija
S
85.
Abeceda – pisana i štampana slova
V
86.
„Grudva snijega“ Tone Seliškar
87.
Govorna i pisana vježba: Igre na snijegu
88.
„Dječak sa praznom saksijom“ – narodna
priča
89.
Čitamo i prepričavamo priču „ Dječak sa
praznom saksijom“
V
90.
Pravopisna vježba – diktat
provjera
91.
Priča po nizu slika iz Bukvara
O
92.
Tekst „ Operacija “- Nidžara Bešlija
O
93.
Kazivanje stihova naučenih iz „Sehare
slova“
U
94.
Upoznajmo novog druga „Čitanku“
V
95.
„Kupi mi mamice" Kemal Coco
96.
„Kupi mi mamice" Kemal Coco – izražajno
čitanje, recitovanje
U
97.
U Biblioteci i- posjeta biblioteci
V
98.
„Prvi snijeg" Gustav Krklec
99.
„Prvi snijeg" Gustav Krklec
U
100.
„Doživjeo-doživjela sam na zimskom
raspustu” pismena vježba
V
U
O
O
Januar
4O+1V+3U+1P
O
U
8O+6U+4V+1P
O
Februar
O
101.
„Dvije pahulje" Šukrija Pandžo
O
102.
„Dvije pahulje" Šukrija Pandžo
103.
Skupovi -je -ije
O
104.
„Koliko je pet i jedan" Indijska narodna
priča"
O
105.
„Zemlja bajki“– Branko Ćopić
O
106.
„Vuk i sedam jarića” Braća Grim
O
107.
„Vuk i sedam jarića” Braća Grim
U
108.
Ortografske vježba - prepisivanje
štampanog teksta pisanim slovima
V
109.
„Cvrčak i mrav" La Fonten
110.
„Cvrčak i mrav" La Fonten
U
111.
Rečenica
U
112.
Pravopisna vježba – provjera znanja
provjera
113.
„Lisica i roda" narodna basna"
114.
„Lisica i roda" narodna basna
115.
„Mamina kosa" Enes Kahvić
116.
„Mamina kosa" Enes Kahvić
U
117.
„Moja majka” pisana vježba
V
118.
„Sjenice" Nasiha Kapidžić-Hadžić
O
119.
„ Djed i repa“ narodna priča
O
120.
„ Djed i repa“ narodna priča
121.
Obavještajna rečenica
O
122.
„Zubić" Grigor Vitez
O
O
O
U
U
13O+6U+1V+1P
Mart
O
8O+6U+4V+1P
Februar
U
123. Izbor iz poezije za djecu Jovan Jovanović
Zmaj
O
124. Izbor iz poezije za djecu Jovan Jovanović
Zmaj
O
125.
Upitne rečenice
O
126.
„Proljeće" Rizo Džafić
O
127.
„Proljeće" Rizo Džafić
128.
„Teče rijeka” Kasim Deraković
129.
Kazivanje napamet naučenih stihova
130.
Uzvične rečenice
O
131.
„Prije prvog školskog sata” Halid Kadrić
O
132.
Pozornica učionica
U
133.
Provjera znanja
provjera
134.
„Lopte " Uzair Ajradini"
135.
„Lopte " Uzair Ajradini
U
136.
Rečenice po značenju
U
137.
„Prvi leptir" Zlata Vidaček
138.
„Prvi leptir" Zlata Vidaček
U
139.
Upotreba velikog slova u pisanju imena i
prezimena
U
Mart
13O+6U+1V+1P
April
8O+8U+1P
140. „Dva zečića, dva prvaka" Dragan Kulidžan
U
O
U
O
O
O
141. „Dva zečića, dva prvaka" Dragan Kulidžan
U
142.
„Potočić" Bela Džogović
O
143.
„Potočić" Bela Džogović
U
144.
Kazivanje napamet naučenih stihova
U
145.
„Štipaljke" Bisera Alikadić
O
146.
„Štipaljke" Bisera Alikadić
147.
„Kada djeca vožnju uče" Muharem
Omerović
O
148.
Glavni dijelovi rečenice
O
149.
„Teče rijeka” Kasim Deraković
O
150.
Provjera znanja
151.
„Dva druga" L.N.Tolstoj
152.
„Dva druga " L.N.Tolstoj
U
153.
Govorna vježba: Pomogao sam drugu u
nevolji
V
154.
„Papučica maca" Ela Peroci
155.
„Papučica maca" Ela Peroci
156.
Upotreba velikog slova u pisanju naziva
gradova, sela i naseljenih mjesta
(jednočlana)
O
157.
“Poštar“ Nasiha Kapidžić-Hadžić
O
158.
Izbor iz poezije Nasihe Kapidžić
o
159.
Izbor iz poezije Nasihe Kapidžić
o
160.
Pisanje naziva praznika i blagdana
O
161.
„Lav, magarac i lisica” narodna basna
o
162.
Govorna vježba: Pročitao/ la sam u
časopisu za djecu
163.
„Naušnice od trešanja” Mirsad Beširbašić
O
164.
„Starac i ptičica” Ernest Hemingvej
o
165.
„Starac i ptičica” Ernest Hemingvej
U
provjera
O
O
Maj
12O+5U+2V+1P
U
V
U
166.
Upotreba velikog slova
U
167.
Pravopisna vježba-provjera
provjera
168.
„Imena stara” Bela Džogović
O
169.
„Tužibaba” Dušan Radović
O
170.
„Tužibaba” Dušan Radović
U
171.
Govorna vježba: Bliži se ljeto
V
172.
Rečenice
U
173.
„Medeni“ Ahmet Hromadžić
174.
„Medeni“ Ahmet Hromadžić
U
175.
Provjeravamo svoja znanja na kraju
školske godine
provjera
176.
„Za sretan put po dukat žut” Enisa
Osmančević Ćurić
O
177.
„Prije prvog školskog sata” Halid Kadrić
O
178.
„Prije prvog školskog sata” Halid Kadrić
U
179.
Učionica pozornica (kazivanje napamet
naučenih tekstova iz čitanke)
U
180.
Sistematizacija
S
Jun
3O+4U+1V+1P+1S
O
Download

Nastavni plan i program Bosanski jezik i književnost za 1. razred OŠ