STRATEGIJA KOMUNIKACIJE
OPŠTINE BRATUNAC
2011-2013
maj 2011
SADRŽAJ
I UVOD
O Opštini Bratunac
1. Misija i principi
2. Zakonski okvir
3. Akteri u procesu
4. 4. Metodologija
5. Transparentnost
II POLAZNI ELEMENTI
1. Analiza stanja
1.1. Komunikacijski ciljevi
1.2. Elementi komunikacijske strategije
2. Analiza komunikacija
2.1. Interna komunikacija
2.1.1. Sastanci zaposlenog osoblja
2.1.2. Telefon
2.1.3. Internet i intranet
2.1.4. Oglasna tabla
2.1.5. Službeni bilten
2.1.6. Prijem građana
2.1.7. Neformalni kontakti
2.2. Eksterna komunikacija
2.2.1. Odnosi sa medijima
2.2.2. Web stranica Opštine
2.2.3. Javne rasprave
2.2.4. „ Dani otvorenih vrata“
2.2.5. Fotografije
2.2.6. Reklamiranje u promotivne svrhe
2.2.7. Zakono propisano oglašavanje
2.2.8. Pristup informacijama
2.2.9. Manifestacije
2.2.10. Mediji,dopisništva
III CILJNE GRUPE
3.1. Građani
3.2. Preduzetnici,investitori,donatori
3.3. Viši nivoi vlasti
3.4. Interna javnost
3.5. Udruženja građana i NVO
3.6. Mjesne zajednice
IV MARKETING
V STVARANJE IMIDŽA OPŠTINE
VI PRAĆENJE REALIZACIJE STRATEGIJE
VII ZAVRŠNE NAPOMENE
Strategija komunikacije opštine Bratunac
1
I
UVOD
O opštini Bratunac
Opština Bratunac je smještena u sjevero-istočnom dijelu BiH. Teritorija opštine iznosi 293
km2 i pruža se duž lijeve obale Drine u dužini od 68 kilometara kojom i graniči sa susjednom
državom, SR Srbijom. Unutar granica BiH graniči se sa opštinama Zvornik, Srebrenica i
Milići.
Sam grad je udaljen 3 km od graničnog prelaza sa Republikom Srbijom, te 140 km od
Sarajeva, 100 km od Tuzle i 210 km od Beograda.
Područje opštine Bratunac obuhvata jedan veliki ravničarski pojas na lijevoj obali rijeke
Drine, nadmorske visine od 300 m i više, a cjelokupna teritorija opštine se nalazi u pojasu
umjereno kontinentalne klime.
Prema statističkim podacima opština Bratunac je 1991.godine brojala 33.575, a trenutno na
području opštine živi oko 22.000 stanovnika.
1. Misija i principi
Bazirajući se na dok umentu Strategija razvoja opšt ine Bratunac za period do
2012.godine, kao i nizu treninga koji su odr žani od strane Misije OEBS- a u
BiH, na temu transparentnost i rada organa uprave, t e opredjeljenja opšt ine
Bratunac ka podizanju kvaliteta život a u lokalnoj zajednici i unapređenju rada
organa lokalne samouprave, opština Bratunac nastoj i razvit i dvosmjernu
komunikaciju između Administrat ivne službe opšt ine Bratunac i građana,
vladinih i NVO, medija i drugih subjekat a u zajednici. Na taj način se gradi
pozitivan imidž opšt ine i njen aktivan i transpar entan odnos prema građanima
i javnom mnijenju.
Da bismo post igli željeni cilj,moramo razg ovarati,razmjenjivati inf ormacije.
Planskim i kontinuir anim aktivnostima ćemo izgradit i im idž opštine Bratunac
kao otvor ene zajednice i njen trajan transparentan – aktivan odnos sa
javnost ima i javnim mnijenjem slijedeći sljedeće pr incipe:
1.
2.
3.
4.
komunikacija – inter na i eksterna
inf ormisanje
marketing
stvar anje im idža opštine
2. Zakonski okvir
Zakonske okvir e koji su korišteni pr ilikom izrade Strategije komunikacije, čini
niz akata od kojih su najznačajnij i:
Evropska povelja o lokalnoj samoupravi, Zakon o lokalnoj samoupravi RS,
Statut Opšt ine Brat unac, Zakon o slobodi pr istupa inf ormacijama, kao i niz
drugih podzakonskih kata, od kojih je najznačajniji Pr avilnik o unutrašnjoj
organizacij i i sistem atizacij i radnih mjesta u Administrativnoj službi Opštine
Bratunac.
3. Akteri u procesu
Tokom procesa pr ipr eme,donošenja
opštine Brat unac, učešće će uzet i:
udruženja, javne ustanove,medij i,
organizacije ( OEBS )i dr.Nakon
i implementacije Strategije komunikacije
opšt inski organ uprave,građani i njihova
interesne grupe, kao i međunar odne
provedenih javnih rasprava, Načelnik
Strategija komunikacije opštine Bratunac
2
Opštine će Prijedlog strategije uputit i na razmatranje odbornicima SO-e
Bratunac.
4. Metodologi ja
Kako bi se Strategija komunikacije donijela i implementirala, Opština
Bratunac je f ormirala Tim za izradu St rategije,kao i imenovala Mješovit u
komisiju, sastavljenu od predstavnika Administrativne službe, odbornika SOe,NVO, medija i javnih ustanova.
Tim za izr adu i Kom isija imaju zadatak da obezbjede praćenj e javne raspr ave
o izradi Strat egije,njenu implem entaciju i stalnu doradu.
5. Tr ansparentnost
U cilju upoznavanja javnost i sa sadr žajem Strategije, tokom donošenja iste,
potrebno je ost var iti saradnju sa sredstvima inf ormisanj a i put em tih
sredstava upoznati građane sa detalj im a ovog dokumenta. Nakon usvajanja
Strategije, ista će bit i na web stranici i u Biltenu SO-e. Takođe će biti
organizovan Okrugli sto na temu: „ Upoznavanje sa tekstom Strategije“,na
koji će biti pozvani predstavnici MZ, NVO, kao i zainteresovani građani, dok
će istovr emeno tekst Strategije bit i distribuir an građanima u što većem broju.
II POLAZNI ELEMENTI
1. Analiza stanja
Funkcionisanje lokalne samoupr ave u direktnoj je vezi sa broj em stanovnika i
zaposlenih u jedinst venom organu upr ave, koji uglavnom r ade u direktnom
kontaktu sa građanima.
U dosadašnjem radu opšt inski organ uprave je posebnu pažnju posvećivao
inf ormisanju građana o svim aktivnost ima i planovima Opšt ine.
1.1.
Komuni kaci jski cil jevi
Komunikacijski ciljevi Opšt ine Bratunac def inisani su t ako da direktno
dopr inose ost varenj u strateških r azvojnih ciljeva Opšt ine, a što se ogleda u
sljedećem:
- poboljšat i int ernu i eksternu komunikaciju
- odrediti osobu koja će u okviru svoj ih poslova biti spona između
interne i eksterne komunikacije,
- osposobiti i obavezati sva opšt inska odjeljenja i službe da o svoj im
aktivnostima inf ormišu javnost
- promovisati Opšt inu i njene aktivnost i
- povećati nivo znanja građana o aktivnost ima opštinske adm inistrativne
službe
- povećati nivo učešća građana u donošenju odluka od interesa za
lokalnu zajednicu
Da bi opšt i cilj razvoja opšt ine Brat unac bio realizovan na najbolji način ,
mora biti razvijen sist em rada kada su u pitanju svi oblici i kanali
komunikacije.
Izradom Strategije komunikacije postojeće stanje će se unapr ijedit i i st vor iti
pozitivnija slika o opštini Brat unac, a za šta će bit i korišteni glavni i posebni
ciljevi, čija realizacij a vodi ka gore pomenutom.
Strategija komunikacije opštine Bratunac
3
1.2. ELEM ENTI KOMUNIK ACI JSKE STRATEGIJE
Da bi sagledali stvarno stanje cjelokupne komunikacije u Opštini Bratunac,
izvršićemo analizu u sljedećim f azama, prema kojima je ovaj dokument i
struktuiran: analiza inter ne komunikacije, analiza eksterne komunikacije i
analiza ciljnih grupa.
2. AN ALIZ A KOMUNIK ACI J A
U ovoj f azi ćemo uradit i detaljnu analizu internih i eksternih komunikacij a
Opštine, kao nastavak analize iz redovnih godišnj ih izvj eštaja upućenih
načelniku Opštine i Skupštini Opštine.
U okviru analize komunikacija bavićemo se analizom int ernih i eksternih
komunikacija, zatim analizom vizuelnih komunikacijskih rješenja i konačno
analizirat i ključne aspekte ljudskih kapaciteta Opštine Brat unac u domenu
komunikacija.
Dakle,u ovoj f azi,koja se bavi analizom komunikacija, daćemo detaljan uvid u
načine i ef ekte komunikacije unutar ( INTERNA K.) i izvan(EXTERNA K)
Opštine.
Kod analize internih komunikacija pažnj u ćemo obr atit i na sastanke osoblja,
telef on, internet, intranet, oglasnu ploču, e-mail, prijem ne i nef ormalne
kontakte i radnu grupu za komunikacije.
Kod analize eksternih komunikacija bavićemo se odnosima sa medij ima (
press konf erencije, saopšt enja za štampu ), web stranicom, zborovima
građana i javnim raspravama, promot ivnim publikacijama ( brošure, leci
),nef ormalnim susretima sa građanima i novinar ima, „ danima ot vorenih
vrata“, r eklamiranjem u promot ivne svrhe, zakonom pr opisanim oglašavanjem
( konkursi za radna mjesta, odluke, tenderi ..), biltenom ,oglasnom pločom,
odnosima sa korisnicima usluga ( šalt eri i službe ) događajima, lokalnim
radiom, dizajnom, vizuelnim identitetom, znakom /logom.
2.1. INTERN A KOMUNIK ACI J A
2.1.1. S AST ANCI Z APOSLENOG OSOBLJ A
Analiza stanja: u Opštini Bratunac,sastanci se uglavnom održavaju u okviru
kabineta Načelnika kome prisust vuju načelnici odjeljenja.
Sastanci kolegija SO-e se održavaju po potrebi, a najmanje izm eđu dvije
sjednice skupšt ine opštine i podr azumjevaju komunikaciju između izvršne i
zakonodavne vlast i.
Sastanci načelnika odjeljenja sa službenicima se rijetko odr žavaju i nisu
planir ani
Ciljevi koje želimo postići:
• izradit i Pravilnik o internoj komunikaciji
• poboljšat i odnose u hijerarhijskom lancu upravljanja unutar organa
uprave
• identif ikovati zastarjele i birokratske načine rade i odstranit i ih
• podr žavati inicijative koje će razvijat i zdr av duh i odnose unutar samog
kolektiva
podst icat i zaposlene da sami daju inicijat ive i prijedloge za poboljšanje
komunikacije, te na t aj način st vorit i podlogu za uvažavanje i sprovođenje
inovacija;
• stvor it i osjećaj pr ipadnost i kući u kojoj su zaposleni i razviti svijest
dobrog domaćina i menadžer a – onog koji se br ine i koji je odgovoran
za svoju kuću;
Strategija komunikacije opštine Bratunac
4
•
•
•
•
u svakoj službi organa upr ave odredit i osobu koja će biti zadužena da
prati aktivnosti službe, kao i izmjene u njima, te inf ormacije o tome
dostavljati službeniku za inf ormisanje
stvar anje ugodne radne klime
na početku i kraju kalendarske godine vršiti anketiranja zaposlenih o
mišljenju o svojoj or ganizaciji i koji su to načini za unapređenje u radu
EDUKACIJA,EDUKACIJA,EDUKACIJA..
2.1.2. TELEFON
Analiza stanja: u Opštini postoji dobro or ganizovana telef onska komunikacija:
13 direktnih telef onskih linija i lokalna mreža sa mogućnošću međusobne
komunikacije bez zastoja. Kultura komunikacije je dosta dobra, iako ima
mjesta za njeno unapređenje.
Ciljevi koje želimo postići:
• Zadr žat i post ojeći način rada
• Skratiti vrijeme komunikacije
• Uvijek bit i dostupan
Akti vnosti koje ćemo preduzeti kako bi smo ost varili ciljeve:
• Napravit i pravilnik o kulturi telef onske komunikacije
2.1.3. INTERNET I INTR ANET
Analiza stanja: Opština Brat unac posjeduje 50 računara i 3 odvojene mreže
za komunikaciju izm eđu kancelar ija u kojima ima najmanje po 1 računar. Pr va
mreža je LAN ( Local Area Net work ) tipa i svi računar i su povezani preko 2
mrežna čvor išta ( switch ) čime je obezbj eđena f izička povezanost radnih
stanica u kancelar ijama.
Druga mreža je W LAN ( W ireless Local Area Net work )čiji se signal prost ire
na oba sprata zgrade i obezbjeđuje bežičnu povezanost radnih st anica (
laptopova i kasnije pristiglih računar a za koje ne postoje slobodni LAN
mrežni resursi ) preko dva W ireless Router-a. Obje mreže su povezane na
CISKO bežični Internet i na ADSL kao podršku komunikaciji u slučaj u
otkazivanja CISKO I nternet konekcije.
Treća mreža je LAN tipa i korist i je Mat ična služba koja se sastoji od tr i
radne stanice i jednog ser vera koji su povezani mrežnim kablovima preko
swich-a.O va mreža je f izički odvojena od ostalih mreža kao i od Internet a
zbog očuvanja int egriteta i bezbjednosti inf ormacija.
Zbog smetnji i čestih kvarova I NTRANET trenutno nije u f unkciji, te se u
narednom periodu tr eba posebna pažnja posvet iti otklanjanju istih.
Svi zaposleni uspješno su prošli obuku o osnovam a rada na računarima i
obuku za specif ične programe koje svakodnevno koriste
Ciljevi koje želimo postići:
• Unapr ijedit i tehničke kapacitete
• Povećati nivo upotrebe postojećih
Akti vnosti koje ćemo preduzeti:
• Izvršiti edukaciju zaposlenih od strane I T administrator a
Dosljednije korist iti sof tvere za neposrednu komunikaciju
2.1.4. OGLASN A T ABL A
Strategija komunikacije opštine Bratunac
5
Analiza st anja: Na ulazu u zgradu Opštine i u Šalter Sali, postavljene su
oglasne table na kojima se građani i zaposleni mogu upoznat i sa
inf ormacijama o radu organa uprave, javnim pozivima i oglasima za
stipendije, donacijama, aktivnost ima sindikata i dr ugim inf ormacijama i
obavještenjima.
Oglasna tabla je postavljena na samom ulazu u zgradu, na vidnom je mjestu i
ima dovoljno pr ostor a za oglašavanje. Pravilnik i protokol o oglašavanju na
oglasne table ne postoje, a ključni problem je što se putem t abli oglašavaju i
interne i eksterne inf ormacije, koje su često zastarjele. I z tog razloga je
nužno odrediti osobu koja će imat i zadatak da blagovrem eno postavlja i
uklanja obavještenja.
Na gradskom trgu takođe postoj i oglasna tabla,ali ta tabla vr lo malo služi
svojoj
pravoj
namjeni,tj.oglašavanj u
organa
uprave,
ust anova,
MZ,NVO,sportskih klubova. Ne odr žava se, tako da je najčešće izlijepljena
oglasima građana sa ličnom sadr žinom,reklamama ugostiteljskih objekata i
posmrtnicama.
Neophodno je da se ta tabla u št o skorije vr ijeme privede svoj oj namjeni, da
se of arba,kao i da se nasuprot nje,napravi nova oglasna tabla koja se neće
zaključavat i,a služiće za oglašavanje građana,pr eduzetnika i sl..
Ciljevi koje želimo postići:
• Odvoj iti internu od eksterne oglasne table
• Postaviti oglasne table u što većem broju MZ
• Sistemat izovati korištenje
Akti vnosti koje ćemo preduzeti da bism o ost varili ciljeve
• Urediti posebnu tablu u zgradi Opšt ine koja će služiti sam o za int erno
oglašavanje
• Odredit i lice koje će bit i zaduženo za oglašavanje na oglasnim tablama
• Donijeti Pravilnik o postupcima i načinu oglašavanja
• Inf ormacije ažurirat i redovno,a najmanje j ednom sedmično
2.1.5. SLUŽBENI BILTEN
Analiza stanja: Opština Bratunac uglavnom jednom mjesečno izdaje
Službeni bilten u kome se oglašavaju ak ti Načelnika Opštine i SO-e ( odluke,
rješenja i sl). Tehničku pripremu obavlja Stručna služba SO-e, a tiraž je oko
45 pr imjeraka. Nije propisano koliko se Biltena izdaje,a nisu vršena ni
anketiranja vezana za mišljenja građana o kvalitetu inf ormacij a.
Ciljevi koje želimo postići:
• Sistemat izovati produkciju i distribuciju
• Učinit i Bilten dostupnim svim zainteresovanim subjektima
Akti vnosti koje ćemo preduzeti da bism o ost varili ciljeve:
• U svakom odjeljenju imenovati osobu koja će biti zadužena da prima,
prati sadr žaj i puža obavještenja drugim službenicima o sadr žini akata
• Postaviti Službeni bilten na web stranicu
2.1.6. PRIJEM GR AĐ AN A
Analiza st anja: Jednom sedmično ( srijedom ) Načelnik Opštine prima
stranke,ali ne postoji posebna procedura za prijem stranaka obzirom da
Načelnik posredstvom Kabineta načelnika prima sve građane koji su se
blagovremeno najavili. Građani se evidentiraju na portirnici , a o broju
posjetilaca se ne vodi uredna evidencija.
Strategija komunikacije opštine Bratunac
6
Načelnici Odjeljenja svakodnevno, bez određene pr ocedur e ili određenog
vremena pr ijema, vr še prij em građana i stranaka. Takođe, ni u ovom slučaju
ne postoj i evidencija o broju posjeta ili temama razgovora.
Ciljevi koje želimo postići:
• Sistemat izovati komunikaciju putem pr ijema
Akti vnosti koje ćemo preduzeti da bism o ost varili ciljeve:
• Ut vrdit i protokol
• Voditi evidencije posjeta ( ko je bio, tema, trajanje )
• Odredit i dan prijema predsjednika savjet a MZ kod Načelnika Opštine
• Uspostavit “Dan ot vorenih vrata“kada će Načelnik Opštine i načelnici
odjeljenja jednom mjesečno primat i zaint eresovane građane
• Postaviti sandučad u centralnom holu u koji će građani moći da
ostavlj aju svoje sugestije, prijedloge, pohvale,primjedbe
2.1.7. NEFORM ALNI KONTAKTI
Analiza st anja: Naj češći oblik prenosa inf ormacija u internoj komunikaciji su
upravo nef ormalni kontakti, koji najviše doprinose širenj u nezvaničnih i
netačnih inf ormacija, a zbog nedostatka zvaničnih inf ormacija.
Ciljevi koje želimo postići:
• Smanjit i potrebu za nef ormalnim kontaktima
Akti vnosti koje ćemo preduzeti da bism o ost varili ciljeve:
• Uvest i najmanje jednom mjesečno , a po potrebi i češće, sastanke
načelnika odjelj enja sa službenicima
2.2. EKSTERNE KO MUNIK ACIJE
2.2.1. ODNOSI S A M EDIJIM A
Analiza stanja: U zavisnosti od potreba, Opšt ina organizuje PRESS
KONFERENCIJE, ali ne postoj i Pravilnik ili prot okol za nj ihovo odr žavanje.
Po ukazanoj potrebi pišu se razne vr ste saopšt enja, reagovanja, demantija.
Ni u ovom slučaju nema Pravilnika, jedinst venog pr otokola, ne postoj i
evidencija o poslatim i objavljenim saopštenj ima i ne evidentiraju se u
polugodišnjim i godišnjim izvještajima u okvir u bilo kojih izvj eštaja.
Intervjue daje ug lavnom Načelnik Opštine. Davanje int er vjua nije
sistemat izovano, jer ne postoji ovlaštenje koja lica ispred Opštine mogu
davat i int er vjue, niti postoje Pravilnici u vezi sa načinom davanja inter vjua.
Ciljevi koje želimo postići:
• Uvest i praksu odr žavanja press konf erencija
• Press konf erencije održavat i u skupštinskoj Sali
• Postaviti adek vatnu pozadinu sa logom Opštine Bratunac
• Obezbjediti tehničku opremu za snimanje i ozvučenje,ugraditi platno za
prezentaciju
• Sistemat izovati način slanja i praćenja saopštenja
• Sistemat izovati način davanja int er vjua
Akti vnosti koje ćemo preduzeti da bism o ost varili ciljeve:
• Mater ijalno i tehnički opremit i prostor u kojem će se odr žavati press k.
• Imenovati osobu zaduženu za organizovanje press konf erencij a
• Protokol o organizovanju press konf erencija
• Uvest i redovan press clipping
• Donijeti pravilnik i pr otokol o pisanju i slanju saopšt enja
Strategija komunikacije opštine Bratunac
7
•
•
Usvoj iti zvanični memorandum ( f ormu,izgled )saopštenja za štampu sa
kontakt inf ormacijama opštine i osobe koja šalje saopštenja u ime
Opštine
Arhivirat i tekstove o aktivnostima zakonodavne i izvršne vlasti
2.2.2. WEB STR ANI C A OPŠTINE
Analiza stanja: W eb stranica Opšt ine je uspostavljena i redovno se
ažurir a.Veliki broj linkova o opštini,skupštini opštine, načelniku Opštine,
opštinskim odjeljenjima i dr.su na raspolaganju korisnicima.
Sadr žaj na stranici i uređivanje,obezbjeđuje i vr ši IT adm inistarator koji od
predstavnika svih odjeljenja dobija sve neophodne inf ormacij e.
Ciljevi koje želimo postići:
• Povećati br oj posjet a
• Kompletir ati stranicu
Akti vnosti koje ćemo preduzeti da bism o ost varili ciljeve:
• Promovisat i stranicu u cilj u povećanja int eraktivnost i korisnika
• Pratit i broj posjeta
• Analizir ati pr imjedbe i sugestije upućene od strane građana
• Dovršiti sve linkove
• Redovno ažurir ati str anicu
2.2.3. J AVNE R ASPR AVE
Analiza stanja: u okviru CARITASOVOG projekta „ Održivo učešće građana
u procesima odlučivanja u Srebrenici i Bratuncu“, predstavnici Opšt inskog
tima su na osnovu anketiranja građana, priprem ili Nacrt i Pr ijedlog Odluka o
javnim raspr avama i transparent nost i rada SO-e,koje je Skupština Opštine
usvojila na sjednici odr žanoj 28.05.2008.godine.
Javne r asprave se planir aju i organizuju o svim aktuelnim temama gdje su
prijedlozi i sugestij e građana vr lo značajni za konačni pr ijedlog Odluke (
nacrt budžeta, prostorni plan, planirane invest icije,strategije i dr),ali još
uvijek nije zaživio masovni odziv i učešće građana na ist im.
Ciljevi koje želimo postići:
• Veće učešće građana na javnim raspravama
• Aktivno učešće građana na javnim raspravam a
Akti vnosti koje ćemo preduzeti da bism o ost varili ciljeve:
• Redovno anketiranje građana o svim bitnim pitanjima
• Edukacija građana o njihovim pravima, značaju i pr incipima javnih
rasprava
• Agresivnije promovisati javne rasprave
• Postaviti anketu na web stranicu
2.2.4 „D ANI O TVORENIH VR AT A“
Analiza stanja: Opština Br atunac do sada nije imala praksu organizovanj a
manif estacije „Dani otvorenih vr ata“. Prednost takve manif estacije bi bio
direktan kontakt predstavnika Opštine i građana.
Ciljevi koje želimo postići:
• Upoznavanje najšir eg kruga građana o poslovima i aktivnostima
zaposlenih, nosiocim a izvršne i zakonodavne vlasti
• Uspostavljanje prisnijeg odnosa građana sa zaposlenima i nosiocima
izvršne i zakonodavne vlast i
Strategija komunikacije opštine Bratunac
8
Akti vnosti koje ćemo preduzeti da bism o ost varili ciljeve:
• Ut vrdit i tačan datum manif estacij e „ Dani ot vorenih vrata“ ( dva puta
godišnje )
• Sačiniti prot okol manif estacije
• Organizovat i „ Dani otvorenih vrata za učenike“
• Organizovat i „ Dani ot vorenih vrat a“ u okviru manif estacij e „
Đurđevdanski dani kulture“
• Odredit i nosioce aktivnosti
2.2.5. FOTOGR AFIJE
Analiza stanja: Opština raspolaže sa 5 digitalnih aparat a,ali ne postoj i
Pravilnik o postupanju i načinu arhiviranj a f otograf ija,kao ni osoba zadužena
za f otograf isanje.
Ciljevi koje želimo postići:
• Standardizovat i upotrebu f otograf ija
• Formirat i centralnu arhivu f otograf ija
• Zadužit i osobu ili osobe za f otograf isanje
2.2.6. REKL AMI R AN JE U PROMOTI VNE SVRHE
Analiza st anja: Opština Bratunac za novogodišnje praznike izdaje
promotivne mater ijale: setove,hemijske olovke,rokovnike i kalendar e.Za
manif estacije „ Dani maline „ i „ Drinski slalom“štampa se veliki broj majica
koje se dijele gost ima sajma i učesnicima regate,kao i drugi pr igodni
promotivni pokloni ( šolje,čaše,pepeljare, ćupovi )
Ne postoj i Pravilnik o načinu i postupcima reklamiranja u promotivne svr he,
kao ni protokol ni evidencija objavljenih materijala.
Ciljevi koje želimo postići:
• Sistemat izovati oglašavanje u promotivne svr he
Akti vnosti koje ćemo preduzeti da bism o ost varili ciljeve:
• Donijeti Pravilnik o načinu reklamir anja u promotivne svrhe
• Voditi evidenciju o urađenim publikacijama
• Odredit i lice za provođenje aktivnost i
2.2.7. Z AKO NOM PROPIS ANO OGL AŠAV ANJE ( konkursi , oglasi, tenderi ,
odluke..)
Analiza stanja: Opština Bratunac vr ši zakonom propisana oglašavanja, a
određena lica, zavisno od oblast i vrše oglašavanja takve vrste ( tender i,
radni odnosi ). Odluke Skupštine se objavljuju u Službenom biltenu Opštine,
dok se ostala oglašavanja objavljuju u Službenom glasniku RS, dnevnim
novinama i web stranici Opštine.
Ciljevi koje želimo postići:
• Sistemat izovati zakonom propisano oglašavanje
Akti vnosti koje ćemo preduzeti da bism o ost varili ciljeve:
• Donijeti protokol o postupku i načinu oglašavanja
• Uspostaviti i voditi evidenciju objavljenih publikacija
2.2.8. PRISTUP INFORM ACIJ AM A
Strategija komunikacije opštine Bratunac
9
Analiza stanja: Zakon o slobodi pr istupa inf ormacijama O pština Bratunac
dosljedno provodi i poštuje. Godišnje se prosječno obradi oko 20 predmet a.
Svi zahtjevi za inf ormacijama koje stignu e-mailom, telef onom, neposrednim
kontaktom ili na nek i drugi, manje f ormalan način, imaju isti tretman, kao i
zahtjevi podnešeni putem propisanog obrasca u Šalter Sali i na njih se
odgovara u zakonski predviđenom roku.
Ciljevi koje želimo postići:
• skratiti vrijeme realizacije zahtjeva
Akti vnosti koje ćemo preduzeti da bism o ost varili ciljeve:
• uraditi Pravilnik o pristupu inf ormacijama
• češće inf ormisati građane o načinu provođenja Zakona o slobodi
pristupa inf ormacijama
2.2.9. M ANIFESTACIJE
Analiza stanja: u posljednjoj sedm ici mjeseca juna Opština tradicionalno
organizuje Međunar odni sajam poljopr ivrede, prehrambene industr ije i
turizma.
Pr va subota u mjesecu avgustu već četiri godine, pr edviđena je za
organizaciju i odr žavanje „Dr inskog slaloma“ – regate, koja iz godine u
godinu okuplja sve veći broj učesnika i po kojoj je Brat unac postao poznat,
ne samo unutar granica BiH,nego i u širem okruženju.
Opština je takođe pokrovitelj „ Đurđevdanskih dana kultur e“, Moto skupa,
Škobalj ijade, Novog odišnjeg turnira u m alom f udbalu,takmičenja u plivanju za
bogojavljenski krst časni, kao i Novogodišnjeg zabavnog programa na
gradskom trgu.
Sve ove manif estacije su izuzetno posjećene i u velikoj mjeri dopr inose
stvar anju povoljnog imidža naše opštine.
Ciljevi koje želimo postići:
• Uraditi Program-kalendar kulturno sportskih aktivnosti
Akti vnosti koje ćemo preduzeti da bism o ost varili ciljeve:
• Donijeti Pravilnik o načinu organizovanja događaja
2.2.10. LOK ALNI M EDIJI, DOPISNIŠTVA
Analiza stanja: Opština Bratunac je do 2009.godine imala JODP za
novinsko-izdavačku i radio dif uznu djelatnost „NAŠA RIJEČ“,koja je zbog
prestanka postojanj a uslova za obavljanje djelatnost i i ost var ivanja ciljeva
zbog kojih je osnovana, Odlukom Skupštine Opštine prestala sa radom,tako
da se sada korist e usluge Radija „ Medžik“ iz Milića i Radija RS „ Omladinski
studio za Sr ebrenicu i Bratunac“. Sjedišt e radio stanice Omladinskog studija
je u Srebrenici,ali Opština sa nj ima ostvaruje izuzetnu saradnju i sve
značajne događaje i dešavanja na području Bratunca se propr ate u em isijama
Omladinskog studija.
S obzirom da je Radio medij koji može najbr že r eagovat i i medij koji u
određenom trenutku doseže naj veći krug potencijalnih slušateljki i slušalaca,
to bi ponovno osnivanje Radio Bratunca, sigurno dovelo do veće i k valitet nij e
inf ormisanosti građana.
Što se tiče TV stanica,cijelo područje opštine je pokriveno kablovskim
signalom,tako da je veliki broj građana u mogućnosti da se inf ormiše putem
ovog medija. Opština Bratunac je potpisala Ugovor sa RTV BN i ova
televizijska kuća redovno prat i sva značajna dešavanja na području opšt ine,
uključujući zasjedanj a skupštine opšt ine, a tu je i RTRS i njihovo dopisništ vo
sa sjedištem u Bratuncu,koji takođe redovno pr ave priloge sa aktuelnim
temama.
Strategija komunikacije opštine Bratunac
10
Vrlo značajan segment koji u velikoj mjeri dopr inosi da inf ormacija
blagovremeno stigne do krajnjeg korisnika su i pisani mediji,odnosno tekstovi
sa događajima iz Bratunca, koji mat ičnim kućama redovno šalju dopisnic i
Glasa Sr pske i Dnevnog avaza.
III CILJNE GRUPE
3.1. GR AĐ ANI
Analiza stanja: Svi građani opštine Br atunac su osnovna ciljna grupa kojoj
je potrebno obezbjedit i br zu, tačnu i pravovremenu inf ormaciju o načinu
ostvarivanja njihovih prava u Opštini.U okviru Adm inistrativne službe nisu
vršene ankete o kvalitetu usluga za struktuirane javnost i ( biznis sktor, NVO,
mladi, MZ ) i uopšte šta građani znaju o organu uprave. Naj više inf ormacija
građani pr imaju neposrednim kontaktom, putem javnih rasprava, put em
medija,bilborda, web stranice
Poruka za cil jnu gr upu:“ Opština Brat unac je ser vis na usluzi građanima
opštine – upravl jajmo našom zajednicom Z AJEDNO „
Ciljevi:
• Anketirati građane o zadovoljst vu pruženih usluga
• Povećati nivo znanja o pozit ivnim i uspješnim projektima Opštine
Akti vnosti koje ćemo preduzeti da bism o ost varili ciljeve:
• Nastavit i pozitivnu saradnju sa medij ima
• Štampati veći tiraž promotivnih i inf ormativnih mater ijala
KOMUNIK ACIJ A SKUPŠTINE OPŠTI NE
Analiza stanja: Na sjednicama Skupštine Opšt ine redovno pr isust vuju
predstavnici medija i blagovr emeno obavj eštavaju javnost o svim zbivanjima i
radu sjednica SO-e. Nakon sjednice, Str učna služba izrađuje INFO LETAK sa
osnovnim inf ormacij ama o broju odbornika koji su pr isustvovali sjednici i
realizovanim dnevnim redom. Inf o letak se distribuira MZ,a počeće i da se
stavlja na web stranicu Opštine.
Ciljevi koje želimo postići:
• Aktivnije uključivati odbornike u proces bolje inf ormisanosti građana
• Odbornici treba da prate i budu upućeni u zakonske propise,da budu
dostupni građanima
• Dva puta godišnje organizovati anketu „ Koliko poznajete svoga
odbornika“ , a rezult ate medijskim putem saopšt iti građanima
• Dosljedno sprovoditi Odluku o Odborničkom času, kako bi se građani
što bolje upoznali sa odbornicima i nj ihovim radom
• Organizovat i odlazak odbornika u MZ
• Unapr ijedit i mehanizme za komunikaciju između radnih tijela SO-e (
komisije,savjet i ) i građana
Akti vnosti koje ćemo preduzeti da bism o ost varili ciljeve:
• Organizovat i edukaciju odbornika o sprovođenju zakonskih i drugih
akata
• Pripr emiti plan rada svakog radnog tijela SO-e, te načina komunikacije
sa građanima i javnošću
• Promovisat i plan komunikacije u sredst vima javnog inf ormisanja
3.2. PREDUZETNI CI, INVESTI TORI, DO N ATO RI
Strategija komunikacije opštine Bratunac
11
Analiza cil jne gr upe: Još uvijek nisu vršena anketiranja o tome koliko su
privredni subjekti upoznat i sa radom organa uprave, problemima sa kojima s e
susreću, ciljevima i pravcima djelovanja.Privrednici inf ormacije najčešće
primaju neposrednim kontaktom i putem namjenskih sastanaka koji se po
potrebi odr žavaju u okviru nadležne opšt inske službe,u kontaktima sa
načelnikom, te putem medija, Službenog glasnika, obavještenja, web
stranice.
Poruka za ciljnu gr upu: „ Opština Brat unac je pouzdan poslovni part ner
koji r adi na kr eiranju povoljnog okruženja za razvoj posl ovanja. Budite i
Vi naš partner.“
Ciljevi koje želimo postići:
• Uspostaviti dobar partnerski odnos sa biznis sektorom
• Povećati nivo znanja o pozit ivnim i uspješnim projektima Opštine
• Povećati znanje o m ogućnostima i benef icijama saradnje i poslovanja
na podr učju opšt ine
• Povećati broj potencijalnih investit ora koji smatraju da je u opštini
pozitivno okruženje za razvoj biznisa
Akti vnosti koje ćemo preduzeti da bism o ost varili ciljeve:
• Organizovat i redovne inf ormativne sastanke sa privrednicima
• Štampati veći tiraž promotivnih i inf ormativnih mater ijala
• Štampati inf ormativne materijale samo za privredne subjekte i
dostavljati ih na adr ese f irmi
• Analizir ati stepen komunikacije sa višim nivoima vlasti i unapr ijediti
komunikaciju kroz susrete u oba smjera
• Maksimalno olakšat i izdavanje dozvola, rješenja i sl.pot encijalnim
privrednicima
3.3. VIŠI NIVOI VL ASTI
Analiza ciljne gr upe: Komunikacija sa višim nivoima vlasti vrši se
neposr ednim
kontaktima,
telef onom,
elektronskom
poštom,
pisanim
dokumentima i sl.
Nisu vršena istraživanja o tome koliko su viši nivoi vlast i zadovoljni tom
komunikacijom i koliko znaju o Opštini Bratunac.Inf ormacije o opštini pr imaju
posredst vom medija,neposrednim kont aktima, posjetama, u telef onskim
razgovor ima, ali nema jasne strategije komunikacije prem a višim nivoima
vlast i.
Poruka za cil jnu gr upu: „ Opština Br atunac je Vaš partner u efikasnom
upravl janju na lokal nom ni vou“.
Ciljevi koje želimo postići:
• Uspostaviti ef ikasan sistem komunikacije sa višim nivoima vlasti
Akti vnosti koje ćemo preduzeti da bism o ost varili ciljeve:
• Napravit i listu kontakata prema višim nivoima vlast i
• Organizovat i sastanke sa višim nivoima vlasti i otvoreno i
argumentovano zagovar ati poboljšanje tr etmana opšt ine
• Organizovat i f ormalne i nef ormalne sastanke sa pr edstavnicima
međunarodnih organizacija, agencija i dr.
Redovno dostavljati sve štampane inf ormativne materijale svim
ministarst vima i predstavnicima međunar odne zajednice
3.4. INTERN A J AVNOST
Strategija komunikacije opštine Bratunac
12
Analiza ciljne gr upe: Predpostavka je da se prenos inf ormacija u okviru
interne komunikacije obavlja najčešće nef ormalnim kontaktima koji svakako
dopr inose šir enju nezvaničnih i netačnih inf ormacija.
Ciljevi koje želimo postići:
• Smanjit i potrebu za nef ormalnim kontaktima
• Unapr ijedit i inf ormisanost interne javnost i o radu Opšt ine
• Povećati nivo pozitivnih stavova o radu O pštine
• Povećati nivo razumjevanja uloge Opštine kao „ javnog ser visa u službi
građana“
Akti vnosti koje ćemo preduzeti da bism o ost varili ciljeve:
• Uvest i najmanje jednom mjesečno,a po potrebi i češće, sastanke
načelnika odjelj enja sa zaposlenima
• Edukovat i zaposlene o njihovoj ulozi u f unkciji „ javnog ser visa za
građane“
• Redovno distr ibuirat i sve inf ormacije putem ostalih sredstava interne
komunikacije
• Uvest i godišnju zabavu i nef ormalno druženje zaposlenih
3.5. UDRUŽENJ A G R AĐ AN A I NEVL ADI NE ORG ANIZ ACIJE
Analiza cil jne grupe: Opština prat i i podr žava rad udruženja građana i
nevladinih organizacija, postoj i i potpisan Sporazum između SO-e,načelnika i
NVO, ali nisu vr šena istraživanja koliko su NVO i udruženja upoznati i
zadovoljni sa radom izvršne i zakonodavne vlast i.
Inf ormacije o Opštini primaju posr edst vom medija, neposrednim kontaktima,
pisanim
dokument ima,
telef onom,elektronskom
poštom,organizovanim
sastancima, ali ne postoji jasna strategija komunikacije pr ema udruženjima
građana i NVO koje djeluju na području opštine.
Ciljevi koje želimo postići:
• Uspostaviti
ef ikasne
mehanizme
komunikacije
prema
NVO
i
udruženjima građana
• U godišnj i plan rada SO-e uvrst iti podnošenje Inf ormacije o radu
najaktivnijih udruženja i NVO
Akti vnosti koje ćemo preduzeti da bism o ost varili ciljeve:
• Ažur irati i štampat i listu udruženja građana, odnosno NVO
• Održavati dva puta godišnje ili po potrebi i češće sastanke sa NVO i
UG
• Redovno im dostavlj ati sve relevantne inf ormacije
• Uspostaviti linkove na web stranici
• Uraditi istraživanje o stavovima i potrebama UG i NVO
• Osmisliti partnerske projekte sa nevladinim sektorom koji će biti od
koristi za cijelu opšt inu i njene građane
3.6. MJESNE Z AJEDNICE
Analiza ciljne grupe: Opština prati i podr žava r ad mjesnih zaj ednica kojih
na području opšt ine ima 27.Komunikacija sa mjesnim zajednicama vrši se
uglavnom neposrednim kontaktima, telef onskim putem,na sastancima,ali je
veliki problem što u Adm inistrativnoj službi ne postoj i sistemat izacijom
predviđeno radno mj esto za r ad sa MZ, t e iz tog razloga predstavnici MZ ne
znaju kome treba da se obrate za pojedine pr obleme u
njihovim
sredinama,niti na jednom mjestu post oji evidencija šta se u kojoj mjeri
uradilo i šta se planira uraditi u narednom periodu.
Strategija komunikacije opštine Bratunac
13
Mj esnim zajednicama se redovno dostavljaju brošure sa donesenim
odlukama, izvještaj ima, zaključcima, kao i Bilten koji izrađuje stručna služba.
Ciljevi koje želimo postići:
• U Pr avilniku o sistematizacij i radnih mjesta predvidjeti poziciju
ref erenta koji će koordinirat i rad sa MZ
• Uspostaviti ef ikasne mehanizme komunikacije sa MZ
• Organizovat i jednom mjesečno,a po potr ebi i češće sast anke Načelnika
Opštine sa predsjednicima Savjeta MZ
Akti vnosti koje ćemo preduzeti da bism o ost varili ciljeve:
• Inicirati i f inansijski podr žati nabavku t ehničke opreme za kancelar ije
MZ
• Inicirati obuku osoblj a MZ
• Postaviti oglasne t able u svim MZ, te zadužit i lice koje će im
dostavljati OBAVJEŠTENJA,INFO RMACIJE i sl.
IV M ARKETING
Na svaki ulaz na područje opšt ine postaviti veliku tablu dobrodošlice
koja će biti prepoznatljiva ,tj.odmah asocirati na Br atunac
U vrijeme tur ističke sezone ( u Bratunac tokom praznika i godišnjih
odmora dolazi veliki broj građana koji žive u dijaspor i ) postaviti plakat
dobrodošlice, npr. „ Dobrodošli kući!“
Na važnim raskrsnicama u mjestu, postavit i putokaze sa oznakom
kretanja prema Opštini
Izradit i prepoznat ljiv promot ivni materijal o kulturnim i istor ijskim
znamenitost ima, privrednim resursima,tur ističkim atrakcijama..
Promovisat i pokrovit eljst vo značajnih manif estacija
Promovisat i svako učešće u suf inansiranju projekata
Promovisanje razvoj a;
Dobar i prepoznat ljiv dizajn web st ranice, dobro dizajnirana i
prepoznatlj iva sva opštinska glasila
Promovisanje projekata koji su urađeni u saradnj i sa NVO
Promovisanje Lokalnog ekološkog akcionog plana;
Promovisanje zajedničkoh obilježavanj a i čestitanja svih vjerskih
praznika;
R ADI DOBRO I HV ALI SE !
V STV AR ANJE POVOLJNOG IMIDŽ A O PŠTINE
Razviti svijest da svako ponaosob u svakom trenutku stvara imidž svog
grada
Kvalitet na implement acija Strat egije razvoja opštine
Kvalitet na implement acija Lokalnog ekološkog akcionog plana
Prepoznat ljiv izgled zgrade Opšt ine, kao i zaposlenih u Organu uprave;
Transparentan i ef ikasan rad Administrativne službe;
Prof esionalnost u pr užanju usluga građanima;
Isticanje grba grada;
Predstavljanj e opštine sloganom, logo-om, maskotom, prirodnim
ljepotama, istaknut im i uspješnim sugrađanima i kolektivima,
inf ormativnim materij alom..
Prof esionalna sar adnja izm eđu odbornika, Adm inistrativne službe,
nevladinih organizacija, potencij alnih poslovnih partnera i svih
korisnika usluga;
Strategija komunikacije opštine Bratunac
14
Stvorit i st var an imidž ot vorene zajednice, uvijek spremne na saradnju i
transparentan i aktivan odnos sa javnostima;
BRATUN AC – V AŠ P ARTNER!!!
VI PR AĆENJE RE ALIZ ACI JE
Za izradu, praćenje i primjenu Strategije komunikacije Opštine Bratunac biće
zadužena Radna grupa. Radna grupa će odr žavat i jednom mjesečno , a po
potrebi i češće radne sast anke u ok viru kojih će sprovodit i predviđen e
aktivnosti.
Strategija komunikacije će bit i ažurir ana j ednom godišnje, kada će se praviti i
novi akcioni planovi.
Osoba zadužena za provođenje i ažur iranje Strategije komunikacije moraće
bit i upoznat a o svim aktivnostima unutar Opštine, što će podrazumjevat i
dobru internu komunikaciju unutar Organa uprave.
Nakon provedene Javne rasprave, Strategiju komunikacije usvaja SO
Bratunac.
VII Z AVRŠNE N APO MENE
Strategija komunikacije sa javnošću je dokument koji određuje aktivnost i i
njihove nosioce u oblasti komunikacije sa javnošću. Našom svestranom
komunikacijom ćemo steći povjer enje javnosti, a Strategija doprinijet i lakšem
ostvarenju vizije razvoj a i politike kvaliteta naše opštine.
Usvojeni dokument Strategije biće dostavlj en svim Udr uženj ima, NVO,
vjerskim zajednicam a, službenicima u Or ganu uprave, javnim ustanovama, te
postavljen na web stranicu Opštine.
RADNA GRUPA ZA
KOMUNIKACIJU
Strategija komunikacije opštine Bratunac
15
Download

Стратегија комуникације општине Братунац 2011-2013