PLAN PROFESIONALNOG RAZVOJA NA NIVOU ŠKOLE
VREMENSKI PERIOD: septembar 2014 - avgust 2015. godine
Cilj 1: Nastavnici redovno daju osvrt na realizaciju sopstvenih LPPR
Aktivnosti
Ciljna gr.
Vrijeme
Odg. osoba
Ažuriranje
Svi
Do
Nastavnici
postojećih i
nastavnici
oktobra
Tim za PR
priprema novih
2015.
Koordinator
tima
portfolija i LPPR
Uprava
Sekretar
Praćenje realizacije LPPR
Svi
Maj- junNastavnici
pojedinačno i na nivou Škole;
nastavnici
avgust
Tim za PR
analiza, planiranje narednih
2015.
Koordinator
tima
ciljeva.
U LPPR nastavn. prave napomene
Uprava
o realizaciji.
Cilj 2: Unaprijeđen proces inkluzije
Aktivnosti
Ciljna gr.
Sastanak na temu inkluzija i rad
Odjelj.
sa djecom sa POP
vijeća
Ojačati podršku učenicima RAE
odjeljenja u
populacije
kojima ima
Razmjena informacija o procesu
učenika sa
inkluzije, iskustva u dosadašnjem POP
radu sa ovim učenicima, priprema
i distribuiranje štampaniog
materijala
Upoznavanje sa Priručnikom i
obrascima za IROP ...
Obezbjeđivanje osnovnih
smjernica za izradu IROP-a i
Saradnja sa članovima Opštinske
komisije za djecu sa POP
Usavršavanja nastavnika u oblasti Nastavnici
inkluzije, na nivou Škole i
seminari u organizaciji institucija
Vrijeme
Početak i
tokom
2014/15.
Odg. osoba
Pedagog
Asistent za
inkluziju
Timovi za
inkluziju
Roditelji
Institucije
Indikatori
Broj i
sadržajnost LPPR
Njihova usmjerenost ka
ostvarivanju školskog
razvojnog plana
Urađena analiza i date
preporuke za naredne aktivnosti
Indikatori
Evidencija o realizaciji –
Spisak učenika sa POP
Spisak RAE učenika
Spisak članova OV koji realizuju
nastavu učenicima sa POP
Uvid u priručnike i materijal koji
je nastavnicima na raspolaganju
i date smjernice na sastancima
Dokumentacija asistenta za
inkluziju
Zapisnici o sastancima
Pohađani seminari
Cilj 3 : Unaprijeđeno vođenje elektronske dokum.
Kreirana baza podataka elektronski pripremljenih nastavnih planova, programa
Aktivnosti
Ciljna gr.
Vrijeme
Odg. osoba
Indikatori
Planiranje nastavnog procesa
Svi
Početak
Predsjednici
Objedinjeni podaci na nivou
korišćenjem ICT
nastavnici
šk. godine stručnih aktiva
aktiva
Pedagog
Cilj 4 : Zaposleni su motivisani da se stručno usavršavaju i profesionalno razvijaju
Aktivnosti
Ciljna gr.
Vrijeme
Odg. osoba
Indikatori
Analiza završenih obukausavršavanja nastavnika
Svi
nastavnici
Septembarmaj
2014-15.
Tim za PR
Koordinator tima
Nastavnici
Predsjednici
stručnih aktiva
Podaci o broju i satima obuke
Finansijski plan stručnog
usavršavanja nastavnika
Spisak seminara – pojedinačno
opredjeljenje i na nivou
stručnih aktiva
Donošenje finansijskog plana
stručnog usavršavanja nastavnika
Upoznavanje nastavnika sa
Katalogom seminara i
opredjeljivanje prema
interesovanjima.
Razmatranje motivacije za
usavršavanjem, analiza
opredjeljenosti i mogućnosti
organizovanja najčešće odabranih
seminara ili tema
Objedinjeni podaci, analiza i
predlozi za organizaciju
seminara
Anketiranje,
Diskusije,
Sastanci aktiva
Praćenje mogućnosti realizacijeučešća u
programima obuke
(Kat.str.usavršavanja - ZZŠ)
Cilj 5: Poboljšana komunikacija među nastavnicima kroz različite vidove organizovanog i
planiranog prenošenja znanja ili razmjene profesionalnih
iskustava unutar škole ili između
škola („horizontalno učenje“)
Aktivnosti
Ciljna gr.
Vrijeme
Odg. osoba
Indikatori
Preduzetništvo - Ogledni cas
Frizeri III r
Oktobar
Nastavnica
–gostovanje uspješnog frizera
2014.
preduzetništva –
Nastavnici intenzivno sarađuju
D. Pavlićević
i razmjenjuju informacije
Tandem čas – Crnog-srp., bos. i
hr. j. i knj./Psihologija
Pisane pripreme nastavnika
III - 1
Prikaz stručnih tema ili literature
na stručnim tijelima
Novembar
2014.
M. Ganjola
B. Terzić
Tokom
godine
Tim za PR
Koordinator tima
Pred. Aktiva
Međusobno upozna
vanje
kolega
sa sopstvenim inovativnim
metodama ili pristupima
Zapisnici stručnih aktiva
Zapisnici Tima za PR
Pred. Aktiva
Cilj 6: Pojačana motivacija učenika za učešćem na školskim takmičenjima
Aktivnosti
Ciljna gr.
Vrijeme
Odg. osoba
Organizovanje i sprovođenje
Nastavnici
Septemba Nastavnici
školskih takmičenja
r- avgust
Predsjednici
2014-15.
stručnih aktiva
Školsko takmičenje iz hemije
II1,III1,IV1 Decembar B. Radulović, M.
Peković, Dž.
Koljenović
II2,III2IV2
Decembar J. Kotlaja,
Školsko takmičenje – grafički
do 15 uč.
Mart
A.Ćetković
tehničari
Školsko takmičenje frizera
Uč. I-III r.
Mart
Z. Ivanović
S. Savović
Školsko takmičenje - strani jezik
I - IV r.
Decembar
Nast.str. j.
Indikatori
- Školska takmičenja sprovode
se na osnovu plana i utvrđenih
procedura
- Učenici pokazuju
zainteresovanost, trud,
odgovornost ... prilikom
organizovanja i realizacije
takmičenja
- Zapisnici o organizaciji i
realizaciji takmičenja
Školsko takmičenje - obrađivači
plemenitih metala: izrada nakita i
suvenira od metala
Takmičenja
po odjelj.
April
II, III, IV r.
April
Nastavnici
Sept.oktobar
D.Danilović,
D.Mugoša,
V. Mihailović
Školsko takmičenje - prehrambeni
tehničari
Dragana Boričić,
Milica Stošić,
Vladimir Đaković i
II r. smjer
April
Dragana Boričić,
pekar
Vladimir Đaković
Unapređivanje prakse
Nastavnici
Sept.Članovi tima za
Donesen je Pravilnik o
pohvaljivanja u smislu jačanja
avgust
PRNS
pohvaljivanju i nagrađivanju
motivacije i davanja podrške
Pedagog-koord.
učenika koji ih motiviše i daje
učenicima
Uprava
podršku za napredovanje.
Priprema finansijskog plana za
ICT koordinator
Donesen je finansijski plan za
obezbjeđivanje nagrada
Sekretar
nagrade učenicima
učenicima
Računovođa
Donijeti plan realizacije
Nastavnici Sept.Članovi tima za
Donesen plan realizacije
edukativnih programa koji
avgust
PRNS
edukativnih programa
doprinose unapr. kvaliteta rada
Pedagog(uč. i zaposleni)
koordinator
Uprava
ICT koordinator
Bibliotekar
Redovno
Nastavnici
Sept.Članovi tima za
Na sjednicama aktiva prati se
ocjenjivanje
avgust
PRNS
redovnost ocjenjivanja i
Aktivno učešće na sjednicama
Pedagogusklađuje kriterijum
aktiva kroz analizu postignuća
koordinator
Na sjednicama aktiva anliziraju
Uprava
se postignuća
Evidencija - zapisnici
Školsko takmičenje pekara
Utvrditi plan realizacije dopunske i
dodatne nastave
Dopunskom i dodatnom nastavom
obuhvatiti veći broj učenika
Aktivno učešće na sjednicama
aktiva kroz analizu postignuća
Cilj 7: Kontinuitet u analizi rezultata interne evaluacije
Aktivnosti
Ciljna gr.
Vrijeme
Analiza rezultata interne
Odbor
Septemb.evaluacije
Svi
oktobar
2014. i
nastavnici
tokom
godine
Članovi tima za
PRNS
Pedagogkoordinator
Uprava
ICT koordinator
Donesen je plan realizacije
dopunske i dodatne nastave i
sastavni je dio Godišnjeg plana
rada škole
Odg. osoba
Članovi Odbora za
int. utvrđivanje
kvaliteta
Predstavnik CSO
Tim za PR
Koordinator tima
Nastavnici
Indikatori
Izvještaj o internom
utvrđivanju kvaliteta
Povećan broj učenika koji
prisustvuju dopunskoj i
dodatnoj nastavi i povećan
broj nastavnika koji realizuju
časove dodatne i dopunske
nastave
Zapisnici aktiva, analiza
postignuća
Cilj 8: Osavremenjavanje nastavnog procesa, kroz oblike, metode i tehnike rada, primjena
savremenih nastavnih sredstava i pomagala
Aktivnosti
Primjena savremenih metoda,
interaktivne metode nastave i
učenja
Međusobno upozna
vanje
kolega
sa sopstvenim inovativnim
metodama ili pristupima
Ciljna gr.
Vrijeme
Odg. osoba
Nastavnici
Sept.avgust
Članovi tima za
PRNS
Uprava
ICT koordinator
20142015.
Plan korišćenja računarske
učionice i učionice br.1
Nastavnici
Unapređenje pisanih priprema za
časove, sa osvrtom na realizaciju
Nastavnici
Saradnja sa pedagoško
psihološkom službom
Edukativni sastanci u saradnji sa
pedagogom i projekti u
organizaciji pedagoga ...
Teme radionica:
Nastava/učenje
Inkluzivno obrazovanje – rad sa
djecom sa POP
„Svi smo posebni“ – pružanje
podrške
Učenička ponašanja – poboljšanje
komunikacije ...
Nastavnici
Sept.-jul
20142015.
Sept.- jun
20142015.
Unaprijediti plan nabavke
udžbenika i časopisa
Nastavnici
Sept.avgust
2014-15.
Osvrt na realizaciju operativnih i
godišnjih i dr. planova rada
Nastavnici
Sept.avgust
20142015.
ICT koordinator
u saradnji sa izr.
rasp. časova
Nastavnici
Članovi tima za
PRNS
Pedagog-koord.
Pedagog
Nastavnici
Članovi tima za
PRNS
Članovi tima za
PRNS
Uprava
Bibliotekar
Članovi tima za
PRNS
Pedagog-koord.
Uprava
ICT koordinator
Indikatori
U nastavnoj praksi
primjenjuju se interaktivne
metode nastave i učenja
Evidencija o primjeni
savremenih nastavnih
sredstava i pomag.
Urađen plan korišćenja
računarske učionice i
učionice br.1
Poboljšan kvalitet dnevnih
priprema
Pripreme nastavnika
Nastavnici sarađuju sa
pedagoško-psihološkom
službom u cilju unapređenja
kvaliteta procesa nastave i
rješavanje pitanja
discipline.
Pedagoška evidencija –
odjeljenjske starješine,
pedagog
Evidencija i izvještaji o
održanim sastancima,
radionicama ...
Urađen plan nabavke
udžbenika i časopisa
U godišnjim i operativnim
planovima nastavnici bilježe
osvrt na realizaciju
Download

Plan PRNS