Crna Gora
ZAVOD ZA ŠKOLSTVO
KATALOG PROGRAMA STRUČNOG
USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA
za školsku 2013/2014. godinu
Podgorica
2013.
Katalog programa stručnog usavršavanja
Odlukom o izboru programa stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2013/2014.
Godinu, br.: 01-1484/1, od 18. oktobra 2013. godine, Ministarstvo prosvjete potvrdilo je
izbor programa obuke koji slijede.
SADRŽAJ
PONUĐENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA
I JEZIK I KNJIŽEVNOST
CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
1.
Kreiranje učeničkog portfolija i njegova uloga u praćenju i vrednovanju postignuća
učenika osnovne škole u nastavi crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i
književnosti
2. Metode i tehnike u nastavi crnogorskog kao drugog jezika
3. Nastava maternjeg jezika i književnosti u II i III ciklusu osnovne škole
4. Nastava maternjeg jezika i književnosti u I ciklusu osnovne škole
5. Nastava početnog čitanja i pisanja po kompleksnom metodu
6. Nastava usmenog i pismenog izražavanja u osnovnoj školi
7. Put stvaraoca ili kako stvarati tekst
8. Razvoj vještina čitanja i pisanja
9. Strategija izrade godišnjeg plana za crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i
književnost
10. Stvaralaštvo učenika - stilsko-jezičko oblikovanje usmenog i pisanog teksta
11. Stvaranje teksta – vrednovanje i ocjena učeničkog stvaralaštva
12. Usavršavanje rada profesora crnogorskog jezika koji taj predmet predaju kao
nematernji jezik đeci uzrasta 6-7 godina
STRANI JEZICI
13. Komunikativna metoda u nastavi engleskog jezika
14. Ocjenjivanje u komunikativnom pristupu nastavi engleskog jezika (Communicative
assessment online)
15. Osnove metodike nastave engleskog jezika (TKT Essentials)
16. Nastava engleskog jezika u prvom i drugom ciklusu osnovne škole (Primary essentials)
17. Sertifikat za nastavu engleskog jezika u osnovnim školama (Certificate in primary
English language teaching)
18. Sertifikat za nastavu engleskog jezika u srednjim stručnim školama ( Vocational
education certificate)
19. Sertifikat za nastavu engleskog jezika u trećem ciklusu osnovne škole i u srednjoj školi
(Certificate in secondary English language teaching)
20. Testiranje u nastavi italijanskog jezika – receptivne vještine
21. Upotreba ICT tehnologije u nastavi (Learning technologies in the classroom)
II MATEMATIKA I PRIRODNE NAUKE
22. Dodatna nastava iz matematike u drugom ciklusu osnovne škole
23. Hemija – savremeni pristup nastavi, korelaciji i planiranju obaveznih izbornih sadržaja
24. Interaktivni dinamički procesi GeoGebre u nastavi matematike – osnovi rada u
programu
25. Istraživački metod u nastavi fizike u osnovnoj školi
2
Katalog programa stručnog usavršavanja
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Karte i nove kartografske tehnologije
Kreativnost učitelja u nastavi matematike
Motivacija u nastavi geografije
Nastava biologije u trećem ciklusu devetogodišnje osnovne škole i mjesto udžbeničkog
seta u nastavi
Novi pristup u obuci nastavnika iz predmeta biologija u osnovnoj školi po sistemu
„IBSME“
Obuka nastavnika za implementaciju programa Energija oko nas i klimatske promjene
Obuka nastavnika za implementaciju programa iz predmeta hemija za osnovnu školu
Obuka nastavnika za implementaciju Zelenog paketa i Zelenog paketa junior
Otpad kao faktor degradiranja životne sredine
Planiranje i realizacija otvorenog dijela programa u nastavi geografije
Podizanje svijesti o vrijednosti prostora i njegovoj održivosti
Škola – strateški činilac u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj
III TEHNOLOGIJA
38.
39.
40.
41.
42.
Kroz igru do znanja uz pomoć računara
Osnovi rada na računaru
Pedagoška upotreba ICT-a
Primjena računara u nastavi
Uključivanje ECLD standarda u crnogorski obrazovni sistem
IV DRUŠTVENE NAUKE I GRAĐANSKO OBRAZOVANJE
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Demokratija i obrazovanje
Društveno i finansijsko obrazovanje djece
Kultura ljudskih prava
Integrisanje principa prevencije u borbi protiv trgovine ljudima u obrazovni sistem
Crne Gore
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori
Istraživanje humanitarnog prava
Medijska pismenost – obuka nastavnika za izborni predmet
Mi, narod... projekt građanin
Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv
predrasuda i stereotipa (program za djecu)
Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv
predrasuda i stereotipa (program za odrasle)
Obrazovanje za održivi razvoj
Obrazovanjem protiv predrasuda
Obuka nastavnika Građanskog vaspitanja u osnovnoj školi i Građanskog obrazovanja u
gimnaziji
Prava djeteta – životne potrebe djeteta
Priručnik za rad nastavnika sa dječjim parlamentom
Teorija i praksa ljudskih prava
Upotreba medija za učešće u demokratskom društvu
V UMJETNOST I FIZIČKA KULTURA
60.
61.
62.
63.
Antroploški aspekti nastave fizičkog vaspitanja
Čas fizičkog vaspitanja u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole
Edukacija nastavnika za izvođenje izbornog predmeta šah u osnovnoj školi
Muzička kultura kao kamen temeljac svobuhvatnog razvoja ličnosti
3
Katalog programa stručnog usavršavanja
64. Planiranje i ocjenjivanje u muzičkim školama
65. Rastimo uz ples
VI INKLUZIVNO OBRAZOVANJE
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
Brajevo pismo – ključ kvalitetnog obrazovanja
Brajevo pismo u inkluzivnom obrazovanju
Djelatnosti mobilne službe u resursnom centru
Edukacija asistenata u nastavi kao i drugih koji mogu biti podrška đeci sa posebnim
obrazovnim potrebama u obrazovno-vaspitnom sistemu Crne Gore
Edukacija nastavnog kadra u srednjim opštim i stručnim školama
Edukacija nastavnog kadra u srednjim stručnim školama za rad sa djecom sa
posebnim obrazovnom potrebama
Indeks za inkluziju
Individualni razvojni i obrazovni plan – korak ka inkluzivnom obrazovanju
Inkluzivno obrazovanje
Inkluzivnoobrazovanje: vrtić po mjeri djeteta
Inovativne metode rada sa učnicima sa posebnim potrebama u nastavi prirode i
biologije
Integracija romske djece u osnovne škole – podrška inkluziji
Intenzivna interakcija u grupama djece sa teškim kombinovanim smetnjama
Ka punoj inkluziji
Metode u radu i didaktičke posebenosti učenika sa motoričkim smetnjama
Nastava crnogorskog – srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti u
inkluzivnom obrazovanju
Nastava talijanskog jezika u radu sa učenicima bez ostatka vida
Obuka za mobilne službe podrške redovnim vaspitno-obrazovnim ustanovama
Ocjenjivanje učenika u inkluzivnom obrazovanju
Osmovnoškolska inkluzija – škola po mjeri djeteta
Podrška roditeljima djece sa smetnjama u razvoju uključena u inkluzivno obrazovanje
Portidž metod rane stimulacije
Personalni asistenti u nastavi
Preduslovi za lakšu primjenu uputstava za prilagođavanje eksternih ispita djeci sa POP
Prilagođavanje matematičkih sadržaja djeci sa posebnim potrebama
Putokaz (test-instrumentarij za prepoznavanje teškoća u procesu ovladavanja
vještinama čitanja i pisanja)
Rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama
Rad sa djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji i učenju
Rana intervencija za djecu sa smetnjama u razvoju vida i smetnjama u tjelesnom
razvoju
Savjetodavna i stručna pomoć nastavnicima i roditeljima u radu sa djecom sa lakim
smetnjama u mentalnom razvoju
Senzorna integracija djece u predškolskim i školskim ustanovama
Specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa posebnim kategorijama djece
Sportske aktivnosti djece sa tjelesnim smetnjama
Srednjoškolska inkluzija
Uloga pedagoga u sprovođenju inkluzivnog programa i u utvrđivanju kvaliteta rada
vaspitno-obrazovnih ustanova
Vrtić kao porodični centar za romsku djecu – podrška inkluziji
4
Katalog programa stručnog usavršavanja
VII PEDAGOGIJA, PSIHOLOGIJA I METODIKA (PREDŠKOLSKO VASPITANJE,
OSNOVNA I SREDNJA ŠKOLA)
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
Aktivno učenje/nastava
Edukacija o ranom razvoju za vaspitačice i medicinske sestre zapolsene u jaslicama
Efektivna komunikacija u učionici
Interaktivna nastava
Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja
Karijerna orijentacija u srednjim školama (gimnazije i srednje stručne škole)
Ključna kompetencija: učiti kako se uči
Komunikacijske vještine u nastavi
Kooperativno učenje
Kooperativno učenje u cilju ostvarivanja pozitivne konstruktivne klime u školi
Kreativno rješavanje konflikata u učionici
Metodologija u službi promjene neprihvatljivog ponašanja kod učenika i učenica
Moć mašte, moć pokreta – dramske tehnike u pričama za djecu
Motivacija važan faktor uspjeha učenika
NTC sistem učenja – razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja
(osnovna škola)
NTC sistem učenja – razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja
(predškolsko vaspitanje i obrazovanje)
Obuka za izradu test-zadataka za devetogodišnju osnovnu srednju školu
Od priče do scene
Otkrivanje, rad i dalja afirmacija nadarenih učenika
Planiranje vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama u skladu sa važećim
programom
Posmatranje u cilju praćenja dječjeg razvoja
Prevencija odustajanja od školovanja
Porodični raspored u radu sa agresivnom i hiperaktivnom djecom osnovnoškolskog
uzrasta
Podrška talentovanim i darovitim učenicima
Problemsko učenje i kreativno rješavanje problema
Profesionalna orijentacija u osnovnim školama
Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima
centralnu ulogu (od I do IV razreda devetogodišnje osnovne škole)
Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima
centralnu ulogu (jasleni, vrtićki i predškolski uzrast)
Psiho-socijalna podrška djeci
Rad sa nadarenom djecom
Razumijevanje adolescenata u učionici – uloga nastavnika
Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT(Reading and Writing for Critical Thinking)
Rješavanjem konflikata do međusobnog razumijevanja
Smisleno učenje verbalnih sadržaja
Škola bez nasilja: ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju
Škola za roditelje i nastavnike predškolskog vaspitanja
Učenje usmjereno na učenika
Učiti kako živjeti zajedno – prevencija nasilja u školama
Uloga nastavnika u kreiranju pedagoške klime
Uloga stručnih saradnika u prevenciji zanemarivanja i zlostavljanja djece
5
Katalog programa stručnog usavršavanja
142.
143.
144.
145.
146.
Unapređenje kompetencija nastavnika
Upotreba pitanja u nastavi/učenju
Vaspitač u osnovnoj školi
Vrtić bez vršnjačkog nasilja
Zdravi stilovi života
VIII UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
Ljudski resursi u vaspitno-obrazovnim ustanovama
Mentorstvo
Obrazovanje u vanrednim situacijama
Odjeljenski sastanci - od ideje do realizacije
Partnerstvo roditelja i škole
Saradnja direktora i stručnih saradnika (pedagozi i psiholozi)
Trening za trenere
Učešće roditelja u životu škole
Unapređenje škola – podrška razvoju škola
NARUČENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA
156. Interaktivna obuka – program za trenere
157. Program obuke za nastavnike nosioce viših zvanja
158. Samoevaluacija škole i predškolske ustanove
6
Katalog programa stručnog usavršavanja
PONUĐENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA
NASTAVNIKA
I JEZIK I KNJIŽEVNOST
CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
1. Kreiranje učeničkog portfolija i njegova uloga u praćenju i vrednovanju
postignuća učenika osnovne škole u nastavi crnogorskog-srpskog,
bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti
Autorka: mr Biljana Vukmanović
Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Biljana Vukmanović
Adresa: Polje 5b, 85 000, Bar
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-485-098
Ciljevi programa: unapređivanje (osavremenjivanje) metoda procjenjivanja i ocjenjivanja
postignuća učenika u nastavi crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i
književnosti, kao ključne profesionalne vještine nastavnika; uspostavljanje savremenog vida
komunikacije na relaciji nastavnik – učenik; obezbjeđivanje kontinuiranog procesa praćenja
i vrednovanja postignuća učenika na osnovu postojećih standarda znanja; stvaranje
podsticajnog ambijenta u kojem se učeniku omogućava konstantan, precizan uvid u
sopstvena postignuća (standarde znanja kojima vlada); uviđanje značaja njegovanja
međusobnog uvažavanja i klime povjerenja između nastavnika i učenika.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje vještine praćenja
i vrednovanja postignuća učenika u nastavi crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog
jezika i književnosti, kao ključne profesionalne vještine nastavnika; razvijanje profesionalne
osjetljivosti za individualne specifičnosti učenika tokom primjene učeničkog portfolija;
usvajanje novog metodičkog modela u procesu procjenjivanja i ocjenjivanja u nastavi;
uočavanje kompleksnosti procjenjivanja i ocjenjivanja postignuća učenika u nastavi
crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti; razvijanje kreativnih
sposobnosti nastavnika, kao važnog činioca u poboljšanju kvaliteta nastavnog procesa.
Ciljne grupe: nastavnici crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika u osnovnim
školama i nastavnici razredne nastave.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Procjenjivanje i ocjenjivanje kao ključna profesionalna vještina nastavnika; ličnost
učenika u procesu procjenjivanja i ocjenjivanja
2. Anketa za učenike: kako doživljavam ocjenjivanje u školi
3. Ocjenjivanje kao motivacijski faktor u obrazovnom procesu; I, II i III ciklus
7
Katalog programa stručnog usavršavanja
4. Specifičnosti praćenja i vrednovanja postignuća učenika u nastavi crnogorskogsrpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti
5. Kako ocjenjivanje može podsticajno ili negativno djelovati na napredak učenika
6. Kvalitet ocjenjivanja u nastavi – odjeljenska knjiga I, II i III ciklusa i njene slabosti
7. Anketa za učesnike seminara : kako pratim i vrednujem postignuća učenika
8. Usklađenost ocjene sa standardima znanja
9. Prezentacija modela portfolija i popunjavanje jednog primjerka
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (10 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 15 € odnosno 20 € (osvježenje i ručak).
8
Katalog programa stručnog usavršavanja
2. Metode i tehnike u nastavi crnogorskog jezika kao drugog jezika
Autorke: mr Fadila Kajević i mr Blaga Žurić
Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Fadila Kajević
Adresa: Ul. Lala Vuksanovića 15, Bijelo Polje
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-093-021
Ciljevi programa: sticanje i proširivanje znanja i vještina za realizaciju ciljeva predmetnog
programa Crnogorski jezik kao nematernji.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: identifikovanje razlika u
nastavi maternjeg jezika, drugog jezika i stranog jezika;izvođenje nastave receptivnih i
produktivnih vještina;izvođenje nastave gramatike i leksike;planiranje i pripremanje za
nastavu.
Ciljna grupa: nastavnici koji realizuju predmetni program Crnogorski jezik kao nematernji
u svim školama.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Razlike u nastavi/učenju maternjeg, stranog i drugog jezika
2. Receptivne vještine – nastavne tehnike i razvoj strategija slušanja i čitanja po
ciklusima osnovne škole
3. Vrste čitanja (glasno/tiho, intenzivno/ekstenzivno) i faze u nastavi čitanja
4. Prezentacija leksike
5. Prezentacija domaćeg zadatka po grupama
6. Jezički sistem i nastava gramatike
7. Produktivne vještine - nastavne tehnike i razvoj strategija govora i pisanja po
ciklusima osnovne škole
8. Komunikativne aktivnosti
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).
Broj učesnika u grupi: od15 do 35 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
9
Katalog programa stručnog usavršavanja
3. Nastava maternjeg jezika i književnosti u prvom ciklusu osnovne
škole
Autorke: dr Dušanka Popović, mr Dijana Laković
Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Dijana Laković
Adresa: OŠ „Radojica Perović”, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 067-507-057
Ciljevi programa: da nastavnici razumiju razloge za izmjene u
teorijska polazišta u nastavi iz jezika i književnosti u osnovnoj
trogodišnjeg opismenjavanja i značaj razvoja dvije strategije
neumjetničkog teksta), kao i da razumiju i praktikuju način rada na
nastavnim programima,
školi, koncept i značaj
čitanja (umjetničkog i
te dvije vrste tekstova.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija
nastave jezika i književnosti u skladu sa novim pristupom; komunikacijski pristup u nastavi
jezika i književnosti; polazak od teorije recepcije u nastavi književnosti; razvoj vještine
čitanja neumjetničkog teksta i uvođenje učenika u proces učenja putem čitanja.
Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Nastava jezika u I ciklusu osnovne škole
2. Metodski pristup čitanju i tumačenju neumjetničkog teksta
3. Nastava književnosti u I ciklusu osnovne škole
4. Metodski pristup čitanju i tumačenju književno umjetničkog teksta
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 17,5 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
10
Katalog programa stručnog usavršavanja
4. Nastava maternjeg jezika i književnosti u drugom i trećem ciklusu
osnovne škole
Autorke: Nađa Durković i dr Dušanka Popović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Nađa Durković
Adresa: Marka Miljanova 27, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Novaka Miloševa 36
E-mail: [email protected] i [email protected]
Broj telefona: 020-230-413; 020-230-079; 067-576-566
Ciljevi programa: da nastavnici razumiju razloge za izmjene u nastavnim programima,
teorijska polazišta u nastavi jezika i književnosti u devetogodišnjoj osnovnoj školi i značaj
razvoja dvije strategije čitanja za dvije vrste tekstova (umjetnički i neumjetnički); da
razumiju i praktikuju odgovarajući način rada na obje vrste tekstova; da znaju da primijene
savremene metode tumačenja književnog teksta; da znaju da primijene znanja o pozitivnoj
atmosferi na času književnosti; da se osposobe za funkcionalnu korelaciju sa ostalim
umjetnostima (likovna i muzička), predmetima građansko vaspitanje, istorija... i izbornim
predmetom računarska obrada i dizajn teksta, i da znaju da na funkcionalan način koriste
udžbenike i priručnike za nastavu iz maternjeg jezika i književnosti.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija
nastave iz jezika i književnosti u skladu s novim pristupom u toj nastavi; komunikativni
pristup u nastavi književnosti i osvješćivanje svih operacija koje se podrazumijevaju u
pravom čitanju književnih djela; uvođenje učenika u proces učenja putem čitanja i
povezivanje s nastavom iz drugih premeta.
Ciljna grupa: nastavnici maternjeg jezika i književnosti.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Nastava jezika u osnovnoj školi
2. Metodski pristup čitanju i tumačenju neumjetničkog teksta
3. Nastava književnosti u devetogodišnjoj osnovnoj školi
4. Metodski pristup čitanju i tumačenju književnoumjetničkog teksta
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 17,5 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
.
11
Katalog programa stručnog usavršavanja
5. Nastava početnog čitanja i pisanja po kompleksnom metodu
Autori: mr Vesnica Rašajski Čikara i Dragutin Šćekić
Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Vesnica Rašajski Čikara
Adresa: Sušćepan b.b., Herceg Novi
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-490-468; 069-450-147
Ciljevi programa: upoznavanje sa osnovnim postavkama kompleksnog metoda kao i
mogućnostima primjene u našim uslovima; upoznavanje sa ulogama koje učitelj ima u
primjeni kompleksnog metoda; osposobljavanje za primjenu kompleksnog metoda u nastavi
početnog čitanja i pisanja; osposobljavanje za procjenu donijetih znanja i praćenje daljeg
napredovanja učenika u čitanju i pisanju.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih
osnova nastave početnog čitanja i pisanja po kompleksnom metodu; pripremanje i
realizacija nastave početnog čitanja i pisanja po kompleksnom metodu.
Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa
Teme:
Prvi dan
1. Nastanak kompleksnog metoda
2. Osnovne postavke kompleksnog metoda
3. Kompleksni metod i razvitak cjelokupne ličnosti djeteta
4. Uloga učitelja u primjeni kompleksnog metoda
5. Poznavanje slova i vještine čitanja – znanja koja djeca donose u školu
6. Nastava početnog čitanja: priprema, usvajanje štampanih slova, rad na
tekstovima, usvajanje logičkog čitanja
Drugi dan
1. Primjer časa – nastava početnog čitanja po kompleksnom metodu
2. Primjer časa – nastava početnog čitanja po kompleksnom metodu
3. Primjena kompleksnog metoda u nastavi početnog čitanja i pisanja - rad po
grupama
4. Analiza urađenog; pitanja učesnika i razrešavanje dilema
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati)
Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara, prilozi za
učesnike, materijal i pribor za rad kao i CD sa prezentacijom).
12
Katalog programa stručnog usavršavanja
6. Nastava usmenog i pismenog izražavanja u osnovnoj školi
Autorke: dr Dušanka Popović, Aleksandra Vešović Ivanović, Nađa Durković i mr Dijana
Laković
Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dušanka Popović
Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020-408-931
Ciljevi programa: nastavnici će uočiti i definisati značaj, te prednosti i nedostatke nastave
usmenog i pismenog izražavanja kroz: analizu programa (ciljevi i standardi koji se odnose
na nastavu usmenog i pismenog izražavanja, tj. na produktivne vještine govor i pisanje);
analizu godišnjih planova rada (izdvojene ciljeve pronaći u godišnjim planovima
rada);diskusiju na nivou velike grupe na temu pripremanja za časove govornih i pismenih
vježbi, analizu vrsta govornih i pismenih vježbi koje se realizuju u nastavi, analizu načina na
koje se biraju teme, diskusiju da li se i kako provjeravaju i ocjenjuju pismeni radovi (zadaci
rađeni u školi, kod kuće...) i dr.;razmatranje usmenog prema pismenom izražavanju,
analizu kulture izražavanja u svakodnevnoj životnoj praksi i
u nastavnoj praksi;
razmatrenaje kulture izražavanja na časovima jezika i književnosti; uočavanjem zahtjeva
koji se danas postavljaju nastavniku u odnosu na klasičnu retoriku; razmišljanje o
vannastavnim i vanškolskim uticajima na razvoj kulture govora učenika; razmatranjem
značaja teorija pismenoste i metodike nastave pisanog izražavanja za ovu oblast.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: u aktuelnom obrazovnom
programu uočiti i razumjeti ciljeve i standarde koji se odnose na nastavu usmenog i
pismenog izražavanja (govor i pisanje); pravilna formulacija i adekvatna zastupljenost ovih
cilejva u sopstvenim godišnjim i mjesečnim rasporedima gradiva;način pripremanja za
podučavanje učenika iz ove oblasti; način pripremanja učenika za učenje iz ove oblasti;
vještina refleksije na sopstvenu praksu i kritički pristup praksi;
Ciljna grupa: nastavnici jezika i književnosti u osnovnoj školi i učitelji.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa
Teme:
1. Usmeno i pismeno izražavanje u obrazovnim programima
2. Planiranje usmenog i pismenog izražavanja u osnovnoj školi
3. Usmene i pismene vježbe u nastavi I
4. Usmene i pismene vježbe u nastavi II
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
13
Katalog programa stručnog usavršavanja
7. Put stvaraoca ili kako stvarati tekst
Autorke: dr Dušanka Popović i Nađa Durković
Odgovorna osoba (koordinatorka): Nađa Durković
Adresa: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Novaka Miloševa 36
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 067-576-566
Ciljevi programa: nstavnici će: uočiti i izdvojiti ključne probleme u procesu podučavanja i
učenja učenika stvaranju teksta; unaprijediti rad na razvijanju pismenosti učenika;
razmatrati i razumjeti značaj principa komponovanja teksta (princip jedinstva, princip
odabiranja, princip skladnosti, princip proporcije, princip raznovrsnosti); razmatrati značaj
preciznog određivanja teme, odnosno njenog naslova; uočiti i razmatrati značaj utvrđivanja
predmeta teme; uočiti i razmatrati uslovljenost sadržaja teksta tačkom gledišta u odnosu na
temu; uočiti uslovljenost oblika izražavanja temom, predmetom teme i utvrđenom tačkom
gledišta; razmatrati načine odabira teme i uticaj ove aktivnosti na uspješno stvaranje
teksta; uočiti i razmatrati značaj pripreme za izradu teksta, odabir ključnih ideja i pojmova,
kao i podataka važnih za njihov razvoj i razumijevanje; uočiti i razmatrati značaj izrade
plana teksta, prve verzije, konsultacija u odnosu na tekst i njegove popravke – za uspješno
stvaranje teksta; uočiti i razmatrati značaj činjenice da „pisac“ piše za publiku; iskusiti put
stvaraoca; prihvatiti da je stvaranje teksta proces, te da je podučavanje za stvaranje
teksta, takođe, proces; da se stvaranje tekstova, usmenih i pisanih, uči se kroz stvaranje
tekstova; da je za taj proces potrebno je vrijeme; identifikovati deskripciju kao jedan od
najvažnijih oblika učeničkog pismenog izražavanja; promišljati o najefikasnijim
uvježbavanjima poređenja kao funkcionalne stilske figure za deskripciju; uočiti efekte
uspjelih poređenja; razmatrati i razumjeti rad učenika na stvaranju hiperteksta.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: unaprijediti znanja i vještine
za rad na razvoju pismenosti kod učenika; unaprijediti sposobnost preciznog utvrđivanja
teme teksta u odnosu na predmet, tačku gledišta i oblik izražavanja koji želimo da učenici
primijene, odnosno utvrđivanje sva tri elementa u odnosu na postavljenu temu; provođenje
učenika kroz proces stvaranja teksta demonstrirajući značaj svake etape uz nastojanje da
ga učenici prepoznaju i prihvate; unaprijediti sposobnosti za pripremu učenika za
deskripciju, naraciju i raspravljanje; kroz ovaj proces uvažavati individualne potrebe učenika
kao stvaraoca; razvijajati sopstvene kreativne sposobnosti.
Ciljna grupa: Nastavnici jezika i književnosti u u osnovnoj školi i učitelji.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
I dan
1. Principi komponovanja teksta
2. Teme i njihov izbor; analiza teme; tačka gledišta i oblik izražavanja
3. Pripreme za stvaranje teksta i planiranje rada na stvaranju sopstvenog teksta, plan
teksta
4. Poređenje − moćna alatka za deskripciju
II dan
1. Pisanje kao proces (put stvaraoca): izbor teme i izrada plana
2. Radna verzija/nacrt; analiza i konsultacije
3. Prerada teksta i izrada završne verzije
14
Katalog programa stručnog usavršavanja
4. Objavljivanje svog teksta/svoje priče; predstavljanje teksta/priče/knjige drugima
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala
15
Katalog programa stručnog usavršavanja
8. Razvoj vještina čitanja i pisanja
Autori: doc. dr Dijana Vučković, doc. dr Nada Šakotić i doc. dr Veselin Mićanović
Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. dr Dijana Vučković
Adresa: Ul.Danila Bojović b.b., Nikšić
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 068-160-140
Ciljevi programa: učesnici će upoznati savremena istraživanja iz oblasti metodike
početnog opismenjavanja ; shvatiti značaj procesa koji prethode opismenjavanju (auditivna
i vizuelna percepcija, analitičko-sintetičke sposobnosti, glasovna osjetljivost, glasovna
osviješćenost...);se osposobiti za primjenu interaktivnih i problemskih metodskih postupaka
koji pomažu djeci da shvate odnose: govorenje (usmeni govor) – pisanje, pisanje – čitanje;
razumjeti auditivne, vizuelne, motoričke poteškoće koje se javljaju prilikom početnog
opismenjavanja; usvojiti znanja o razvojnoj disleksiji i disgrafiji i razviti vještine adekvatnog
metodičkog pristupa identifikovanim teškoćama; razviti kompetencije za uočavanje i
otklanjanje učeničkih poteškoća u različitim oblicima usmenog i pismenog izražavanja;
procijeniti složenost problema razumijevanja i zapamćivanja verbalnog sadržaja ( linearan
slijed pojmova u govornom nizu) ;ovladati tehnikama nelinearnog prezentovanja gradiva;
razmijeniti iskustva sa ostalim učesnicima; na primjerima iz prakse; identifikovati poteškoće
i interaktivnim pristupom pokazati mogućnost rješavanja problema; upoznati emocionalne i
socijalne probleme disleksične i disgrafične djece; se osposobiti za odgovarajuće metodičke
postupke ublažavanja i prevazilaženja disortografije.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje teorijskih
osnova metodike nastave čitanja i pisanja ( psihološke , lingvističke, fiziološke osnove –
savremena istraživanja razvojne pismenosti, kognitivistička itd ); usvajanje znanja i razvoj
kompetencija prepoznavanja učeničkih poteškoća u ovladavanju vještinama čitanja i
pisanja; ovladavanje tehnikama nelinearnog predstavljanja gradiva; razvijanje vještina
adekvatnog metodičkog pristupa u nastavi čitanja i pisanja – zadovoljenje odgovarajućih
principa, izbor metoda , metodskih postupaka i oblika rada.
Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Savremeno shvatanje procesa čitanja i pisanja; vrste čitanja i pisanja
2. Nedostatak auditivne percepcije i diferencijacije fonema; nesposobnost analize i
sinteze riječi; nerazumijevanje pročitanog
3. Teškoće priprepisivanju i diktatu;poteškoće u izradi samostalnih pismenih sastava
4. Nedostatak verbalnog pamćenja; predstavljanje verbalnog sadržaja na različite
načine (sheme, grafikoni, dijagrami, mape uma…)
5. Elementi disgrafije; disleksična disgrafija, motorna disgrafija, spacijalna disgrafija,
razvojna disgrafija,vizuelna i auditivna disgrafija; disgrafičan rukopis.
6. Disortografija; emocionalni i socijalni problemi djece sa poteškoćama u čitanju i
pisanju
16
Katalog programa stručnog usavršavanja
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 25.
Cijena po učesniku (dnevno): 40 € i uključuje ručak i piće bez honorara za trenere i
potrošni materijal.
17
Katalog programa stručnog usavršavanja
9. Strategija izrade godišnjeg plana rada za predmet crnogorski-srpski,
bosanski, hrvatski jezik i književnost u osnovnoj školi
Autorka: mr Biljana Vukmanović
Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Biljana Vukmanović
Adresa: Polje 5b, 85 000 Bar
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-485-098
Ciljevi programa: unapređivanje kvaliteta godišnjeg plana rada, kao ključnog i trajnog
dokumenta u godišnjem planiranju; uviđanje značaja sistematičnosti u godišnjem planiranju
na osnovu ponuđenog modela; uočavanje specifičnosti strategije godišnjeg planiranja za
crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost; poimanje značaja standarda znanja
u mjesečnom i godišnjem planiranju; edukacija nastavnika za izradu ponuđenog modela
godišnjeg plana rada;
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: unapređivanje umijeća
godišnjeg planiranja u nastavi crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i
književnosti; razvijanje sposobnosti izrade godišnjeg plana na osnovu modela koji
podrazumijeva isticanje bitnih pojedinosti na mjesečnom nivou (standardi znanja, srazmer
časova jezika i književnosti, tabela sa pojmovima koji se usvajaju); njegovanje
profesionalne osjetljivosti za specifičnosti
i značaj godišnjeg planiranja za predmet
Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost; razvijanje timskog rada u
godišnjem planiranju (na nivou aktiva),
Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave, nastavnici crnogorskog-srpskog, bosanskog,
hrvatskog jezika i književnosti predmetne nastave;
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Značaj godišnjeg plana rada u nastavi
2. Razmjena iskustava: Upoređivanje planova za crnogorski – srpski, bosanski,
hrvatski jezik i književnost različitih osnovnih škola (sličnosti i razlike)
3. Selekcija i definisanje problema pri godišnjem planiranju
4.
Struktura godišnjeg plana
5. Analiza postojećih godišnjih planova za crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski
jezik i književnost u razrednoj i predmetnoj nastavi (radionice)
6. Anketa: Izrada godišnjeg plana rada (analiza rezultata i diskusija)
7. Prezentacija modela godišnjeg plana rada za VIII razred za crnogorski – srpski,
bosanski, hrvatski jezik i književnost
8. Zaključci, sugestije i rezime i izrada po modelu
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):jedan dan (9 sati )
Broj učesnika u grupi: od 20 do 35
Cijena po učesniku (dnevno):15 € odnosno 20 € (osvježenje i ručak)
18
Katalog programa stručnog usavršavanja
1o. Stvaralaštvo učenika - stilsko-jezičko oblikovanje usmenog i
pisanog teksta
Autorke: dr Dušanka Popović, doc. dr Sanja Šubarić, Nađa Durković
Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dušanka Popović
Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 067-336-699
Ciljevi programa: nastavnici će razumjeti značaj intenzivnog podučavanja i vođenja
učenika kroz proces stvaranja sopstvenog, usmenog ili pisanog, umjetničkog ili
neumjetničkog teksta: u dijelu razumijevanja pasusa kao cjeline u sopstvenom tekstu,
njegovoj strukturi i razvoju;u odnosu na stil i jezik teksta, njihovu usklađenost sa
temom/naslovom;u odnosu na izbor leksike usklađene sa stilom teksta, a uslovljene
oblikom i vrstom teksta (pripovijedanje, opisivanje; raspravljanje; umjetnički,
neumjetnički);analizirati najčešća odstupanja od jezičke i pravopisne norme u tekstovima
koje učenici stvaraju.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: polaznici će unaprijediti
znanja i vještine za rad na razvoju pismenosti kod učenika; uvažavati individualne razlike i
potrebe učenika kao stvaraoca;razvijati vještinu intenzivnog podučavanja učenika u
stvaranju usmenih i pisanih tekstova, posebno u odnosu na stil i jezik teksta i njihovu
usklađenost sa temom/naslovom; u odnosu na izbor riječi usklađen sa stilom teksta, a
uslovljenog oblikom i vrstom teksta;analizirati učeničke sastave u odnosu na odstupanja od
jezičke i pravopisne norme; osmišljavati efikasne stilsko-jezičke vježbe za korekciju
najtipičnijih grešaka; osmišljavati primjerene načine koji će predočiti učeniku značaj dobrog
stila, značaj izbora odgovarajuće leksike, značaj korektne primjene gramatičkih i
pravopisnih pravila u sopstvenom tekstu.
Ciljna grupa: nastavnici jezika i književnosti u u osnovnoj školi i učitelji.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Principi tekstualnosti – pasus i njegovo razvijanje
2. Stil i jezik u tekstu I
3. Stil i jezik u tekstu II
4. Najčešća odstupanja od jezičke i pravopisne norme
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
19
Katalog programa stručnog usavršavanja
11. Stvaranje teksta – vrednovanje i ocjena učeničkog stvaralaštva
Autorke: Aleksandra Vešović Ivanović, Nađa Durković i dr Dušanka Popović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Aleksandra Vešović Ivanović
Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020/408-975; 069/093-080
Ciljevi programa: nastavnici će:izdvojiti ključne elemente procjene i ocjene nastanka
teksta;razmatrati i razumjeti njihov značaj za sadržinu i funkcionalnost teksta;razmatrati i
vrednovati upotrebu principa komponovanja i kompozicije teksta uopšte, način obrade
predmeta teme u odnosu na utvrđenu tačku gledišta, povezanost oblika izražavanja sa
prethodna tri elementa; razmatrati koherentnost teksta: povezanost ideje, likova i događaja
i njihovu organizaciju; razmatrati vrednovanje i ocjenjivanje stila učeničkog teksta –
adekvatnost i originalnost korišćenja stilskih figura, preciznost i jasnost rečenice...
razmatrati dosljednost u upotrebi pravopisne norme u tekstu; urednost i preglednost
sastava, čitkost rukopisa;razmotriti važnost učenikovog samostalnog rada prilikom rada na
ispravci ocijenjenog pismenog sastava;razmotriti upotrebu odgovarajuće taksonomije
znanja prilkom ocjenjivanja pismenih sastava.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje značaja
istaknutih činilaca teksta za njegov kvalitet i funkcionalnost (principi komponovanja i
kompozicija teksta; tema, gledište, oblik izražavanja; ideje, likovi i događaji; čitkost
rukopisa i pravopis u tekstu...); unaprijediti znanja i vještine za rad na razvoju pismenosti
kod učenika kroz adekvatno vrednovanje, procjenjivanje i ocjenjivanje; uvažavanje
individualnih razlika i potrebe učenika kao stvaraoca; upotreba odgovarajuće taksonomije
znanja radi ujednačavanja kriterijuma; upotreba jasnih standarda, deskriptora, radi
ujednačavanje kriterijuma za procjenjivanje; sagledavanje činilaca opšte analize sastava i
analize posebnih elemenata pismenosti u pismenim sastavima; sagledavanje
uspjeha/neuspjeha učenika kao ocjenu sopstvne vještine podučavanja iz ove oblasti i
unapređenje sopstvene prakse.
Ciljna grupa: nastavnici jezika i književnosti u u osnovnoj školi i učitelji.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Ispravka učeničkih tekstova (pismenih sastava/zadataka)
2. Analiza učeničkih tekstova (pismenih sastava/zadataka) sa učenicima
3. Vrednovanje učeničkih tekstova (pismenih sastava/zadataka) u skladu sa
odgovarajućom taksonomijom znanja/skalom procjene
4. Ocjenjivanje učeničkih tekstova (pismenih sastava/zadataka)
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
20
Katalog programa stručnog usavršavanja
12. Usavršavanje rada nastavnika crnogorskog jezika koji taj predmet
predaju kao nematernji đeci uzrasta 6 i 7 godina
Autori: dr Dijana Vučković i mr Dragana Đukanović
Odgovorna osoba (koordinator): Lida Vukmanović-Tabaš
Adresa: Beogradska 28, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 067-283-410
Ciljevi programa: uputiti nastavnika za korišćenje udžbenika, radne sveske, priručnika i
CD-a za crnogorski jezik kao nematernji kao i na različite pristupe i metode za ovladavanje
vještinama slušanja i govorenja, uključujući i nastavne igre.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju:rad sa djecom uzrasta šest i
sedam godina;primjena metoda interaktivne nastave i izvođenje kvalitetne nastave s
krajnim ciljem postavljanja osnove za dalje ovladavanje crnogorskim jezikom.
Ciljna grupa: nastavnici koji realizuju predmetni program Crnogorski jezik kao nematernji
u svim školama.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Rad sa udžbenikom za prvi i drugi razred – metodičke osnove
2. Rad sa radnom sveskom za prvi i drugi razred – metodičker osnove
3. Rad sa priručnikom za prvi i drugi razred – metodičke osnove
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (8 sati).
Broj učesnika u grupi: od15 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
21
Katalog programa stručnog usavršavanja
STRANI JEZICI
13. Komunikativna metoda u nastavi engleskog jezika
Autorka: Lea Lonza
Odgovorna osoba (koordinatorka): Lea Lonza
Adresa: Ul. Žrtava fašizma bb, Budva
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-331-994, 078-105-511
Cilj programa: obučavanje učesnika za korišćenje komunikativnih aktivnosti u nastavi
engleskog jezika u grupama/odjeljenjima sa različitim nivoom znanja.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikativne aktivnosti;
grupisanje učenika i organizacija rada u učionici; autonomija učenika i samostalno učenje.
Ciljna grupa: nastavnici osnovnih škola.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Komunikativne aktivnosti
2. Organizacija rada u učionici
3. Profil i karakteristike učenika
4. Grupisanje i oblici interakcije, autonomija učenika
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).
Broj učesnika u grupi: 30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
22
Katalog programa stručnog usavršavanja
14. Ocjenjivanje u komunikativnom pristupu nastavi engleskog jezika
(Communicative assessment online)
Autori: Rejmond Ker, Fil Dekster i tim stručnjaka Britanskog savjeta
Odgovorna osoba (koordinatorka): Vanja Madžgalj
Adresa: Ulcinjska 8, Gorica C, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020-618-405
Ciljevi programa: identifikovanje ključnih oblasti u komunikativnom pristupu nastavi
engleskog jezika i unapređenje znanja i vještina vezano za ocjenjivanje i testiranje u
komunikativnom pristupu
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: teorija i praksa ocjenjivanja
i testiranja u komunikativnom pristupu nastavi engleskog jezika
Ciljna grupa:nastavnici u osnovnim i srednjim školama.
Metode i tehnike rada: Program se pohađa online uz stručno vođstvo e-moderatora
Teme:
1. Teorija ocjenjivanja
2. Formativno ocjenjivanje
3. Procjena i analiza ajtema
4. Testiranje jezičkih vještina
5. Testiranje integrisanih vještina
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 20 sati.
Broj učesnika u grupi: nema ograničenja.
Cijena po učesniku: 45 €.
23
Katalog programa stručnog usavršavanja
15. Osnove metodike nastave engleskog jezika (TKT Essentials) –
Autori: Rejmond Ker, Fil Dekster i tim stručnjaka Britanskog savjeta
Odgovorna osoba (koordinatorka): Vanja Madžgalj
Adresa: Ulcinjska 8, Gorica C, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020-618-405
Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina potrebnih za primjenu komunikativnog
pristupa u nastavi engleskog jezika.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i pripremanje za
nastavu; izvođenje nastave jezičkih vještina, vokabulara i gramatike;ocjenjivanje, testiranje
i ispravljanje grešaka; upotreba svaremenih nastavnih sredstava;korišćenje udžbenika.
Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim školama (posebno početnici)
Metode i tehnike rada: Program se pohađa online uz stručno vođstvo e-moderatora
Teme:
1. Planiranje i pripremanje
2. Stilovi učenja i motivacija
3. Nastava jezičkih vještina
4. Nastava gramatike i vokabulara
5. Ocjenjivanje i ispravljanje grešaka
6. Upotreba nastavnih sredstava i dodatnog materijala
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 50 sati.
Broj učesnika u grupi: nema ograničenja za redovne termine (januar, april i septembar);
za 15 i više polaznika moguća je realizacija programa i u drugim terminima
Cijena po učesniku: 95 € (uračunati materijali za rad).
24
Katalog programa stručnog usavršavanja
16. Nastava engleskog jezika u prvom i drugom ciklusu osnovne škole
(Primary essentials)
Autori: Rejmond Ker, Fil Dekster i tim stručnjaka Britanskog savjeta
Odgovorna osoba (koordinator): Vanja Madžgalj
Adresa: Ulcinjska 8, Gorica C, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020-618-405
Ciljevi programa: identifikovanje i razumijevanje ključnih oblasti rada sa djecom uzrasta
5-12 godina;razumijevanje stilova učenja učenika;unapredjenje planiranja i pripremanje za
nastavu i organizacije rada u učionici
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: rad sa djecom uzrasta 5-12
godina;planiranje i pripremanje nastave i organizacija rada u učionici; korišćenje nastavnih
igara; individualizacija nastave u odnosu na stilove učenja
Ciljna grupa:nastavnici u osnovnim školama.
Metode i tehnike rada: Program se pohađa online uz stručno vođstvo e-moderatora
Teme:
1. Uvod u online učenje
2. Rad sa djecom uzrasta 5-12 godina
3. Pjesmice i igre u nastavi engleskog jezika
4. Stilovi učenja
5. Planiranje i pripremanje
6. Organizacija rada u učionici
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 50 sati.
Broj učesnika u grupi: nema ograničenja za redovne termine (januar, april i septembar);
za 15 i više polaznika moguća je realizacija programa i u drugim terminima
Cijena po učesniku: 95 €(uračunati materijali za rad).
25
Katalog programa stručnog usavršavanja
17. Sertifikat za nastavu engleskog jezika u osnovnim školama
(Certificate in primary English language teaching)
Autori: Rejmond Ker, Fil Dekster i tim stručnjaka Britanskog savjeta
Odgovorna osoba (koordinatorka): Vanja Madžgalj
Adresa: Ulcinjska 8, Gorica C, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020-618-405
Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina nastavnika za rad sa djecon u osnovnoj
školi ,sa posebnim fokusom na prilagođavanje nastave uzrastu učenika; program se
realizuje kroz tri modula i to : Ready – uzrast od 6-7 godina, Steady – uzrast od 8-9 godina
i Go – uzrast 10-11 godina.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i pripremanje za
nastave, kako djeca uče, organizacija rada u učionici, , ocjenjivanje, razvoj jezičkih vještina
(govor, slušanja, čitanja i pisanje)
Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim školama.
Metode i tehnike rada: Program se može pohađati online uz stručno vođstvo emoderatora ili po zahtjevu, i uz dovoljan broj zainteresovanih nastavnika kao seminar sa
obukom interaktivnog tipa.
Teme:
1. Kako djeca uče
2. Planiranje i pripremanje za nastavu
3. Organizacija rada u učionici
4. Nastava vokabulara
5. Nastava gramatike
6. Nastava sve četri jezičke vještine
7. Procjenjivanje i ocjenjivanje
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 30 sati plus samostalan
rad
Broj učesnika u grupi: nema ograničenja za redovne termine(januar, april i septembar);
za 15 i više polaznika moguća je realizacija programa i u drugim terminima.
Cijena po učesniku: 95€ (uračunati materijali za rad).
26
Katalog programa stručnog usavršavanja
18. Sertifikat za nastavu engleskog jezika u srednjim stručnim školama
(Vocational education certificate)
Autori: Rejmond Ker, Fil Dekster i tim stručnjaka Britanskog savjeta
Odgovorna osoba (koordinatorka): Vanja Madžgalj
Adresa: Ulcinjska 8, Gorica C, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020-618-405
Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina potrebnih za nastavu engleskog jezika u
srednjim stručnim školama
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju:planiranje i pripremanje za
nastavu; izvođenje nastave jezičkih vještina, vokabulara i gramatike; ocjenjivanje,
testiranje i ispravljanje grešaka; upotreba savremenih nastavnih sredstava; korišćenje
udžbenika
Ciljna grupa: nastavnici u srednjim stručnim školama
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa
Teme:
1. Jezik struke
2. Nastava gramatike, vokabulara
3. Nastava jezičkih vještina
4. Karakteristike učenika
5. Korišćenje udžbenika
6. Planiranje i pripremanje nastave
7. Uloge nastavnika
8. Ocjenjivanje i ispravljanje grešaka
9. Upotreba nastavnih sredstava i dodatnog materijala
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 90 sati.
Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno): zavisi od izražene potrebe za ovim programom obuke.
27
Katalog programa stručnog usavršavanja
19. Sertifikat za nastavu engleskog jezika u trećem ciklusu osnovne
škole i u srednjoj školi (Certificate in secondary English language
teaching)
Autori: Rejmond Ker, Fil Dekster i tim stručnjaka Britanskog savjeta
Odgovorna osoba (koordinatorka): Vanja Madžgalj
Adresa: Ulcinjska 8, Gorica C, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020-618-405
Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina nastavnika za rad sa učenicima u trećem
ciklusu osnovne škole i u srednjoj školi kao i razvoj refleksivene prakse; program se
realizuje u dva nivoa, stručni i napredni.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje procesa
učenja, planiranje i pripremanje za nastave, kako djeca uče, organizacija rada u učionici, ,
ocjenjivanje, jezičke vještine (govor, slušanja, čitanja i pisanje), nastava gramatike i
vokabulara, organizovanje nastave usmjerena na učenika, korišćenje udžbenika
Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim i srednjim školama.
Metode i tehnike rada: Program se može pohađati online uz stručno vođstvo emoderatora ili po zahtjevu, i uz dovoljan broj zainteresovanih nastavnika kao seminar sa
obukom interaktivnog tipa.
Teme:
1. Kako učenici uče jezik
2. Pripremanje i planiranje nastave
3. Nastava gramatike, vokabulara i izgovora
4. Nastava jezičkih vještina
5. Nastava usmjerena na učenika
6. Korišćenje udžbenika, rad na projektima
7. Opservacija časa
8. Praćenje, ocjenjivanje, ispravljanje grešaka
9. Korišćenje raspoloživih resursa
10. Jezik struke i bilingvalna nastava
11.Jezik i kultura
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 48 sati plus samostalan
rad
Broj učesnika u grupi: nema ograničenja za redovne termine(januar, april i septembar);
za 15 i više polaznika moguća je realizacija programa i u drugim terminima
Cijena po učesniku: 95 €(uračunati materijali za rad).
28
Katalog programa stručnog usavršavanja
20. Testiranje u nastavi italijanskog jezika – receptivne vještine
Autorka: prof. dr Julijana Vučo
Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Gordana Bojičić
Adresa: Danila Bojovića bb, 81400 Nikšić
E-mail: [email protected], [email protected]
Broj telefona: 040-243-912, 068-723-192
Ciljevi programa: program je usmjeren ka unapređivanju znanja vezanih za receptivne
vještine u nastavi stranih jezika – vještinu slušanja i čitanja, kao i vještine medijacije i
komunikacije u komunikativnoj nastavi stranih jezika; razvoj sposobnosti nastavnika da
različite vrste testova prilagođava cilјevima nastave stranog jezika, da određuje kriterijume
za testiranje jezičkih veština i nastavne građe, kao i da evaluira postignuća učenika u skladu
sa jezičkim nivoima Zajedničkog referentnog okvira.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: polaznici će biti upoznati sa
savremenim teorijskim dostignućima i podstaknuti na praktične aktivnosti vezane za
testiranje u komunikativnoj nastavi stranih jezika.
Ciljna grupa: nastavnici italijanskog jezika
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa
Teme:
1. Predstavljanje različitih tipova testova za testiranje receptivnih jezičkih vještina;
2. Kriterijumi ocjenjivanja i vrednovanja koji su primjenjuju prilikom testiranja za
međunarodne sertifikate za italijanski jezik (CILS, CELI, PLIDA, Roma Tre);
3. Upotreba Zajedničkog evropskog referentnog okvira za definisanje sadržaja testova,
izvođenje kriterijuma postignuća u odnosu na postavlјene cilјeve učenja i
kontinuiranu evaluaciju postignuća učenika u skladu sa određenim nivoima ZERO-a;
4. Kritički osvrt na kriterijume testiranja;
5. Praktični dio: rad u paru ili u grupi u cilju koncipiranja testova u skladu sa potrebama
crnogorske nastavne prakse na svim nivoima učenja italijanskog jezika;
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (8 sati)
Broj učesnika u grupi (dnevno): od 15 do 20 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala)
29
Katalog programa stručnog usavršavanja
21. Upotreba ICT tehnologije u nastavi (Learning technologies in the
classroom)
Autori: Rejmond Ker, Fil Dekster i tim stručnjaka Britanskog savjeta
Odgovorna osoba (koordinatorka): Vanja Madžgalj
Adresa: Ulcinjska 8, Gorica C, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020-618-405
Ciljevi programa: osavremenjavanje nastave korišćenjem ICT tehnologije; unapređenje
procesa učenja i komunikacijskih vještina nastavnika i učenika
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upotreba ICT tehnologije u
nastavnom procesu
Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim i srednjim školama.
Metode i tehnike rada: Program se pohađa online uz stručno vođstvo e-moderatora
Teme:
1. Korišćenje ICT tehnologije u nastavnom procesu
2. Upotreba interneta i veba
3. Upotreba MS Office aplikacija
4. Projekti
5. Interaktivni internet
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 50 sati.
Broj učesnika u grupi: nema ograničenja za redovne termine (januar, april i septembar);
za 15 i više polaznika moguća je realizacija programa i u drugim terminima
Cijena po učesniku: 95 € (uračunati materijali za rad).
30
Katalog programa stručnog usavršavanja
II MATEAMTIKA I PRIRODNE NAUKE
22. Dodatna nastava iz matematike u drugom ciklusu osnovne škole
Autori: prof. dr Žarko Pavićević, prof. dr Vanja Vukoslavčević
Odgovorna osoba (koordinatorka): prof. dr Vanja Vukoslavčević
Adresa: Prirodno-matematički fakultet, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-024-639
Ciljevi programa: inforrmisanje učitelja o najnovijiim didaktičkim koncepatima u dodatnoj
nastavi iz matematike u drugom ciklusu osnovne škole; otkrivanje i rad sa talentovanim
učenicima za matematiku; modernizacija nastave matematike i jačanje koncepta
kontinuiranog usvajanja znanja učenika; podizanje stručne kompetencije i podsticanje
kreativnosti učesnika programa.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje vještina i načina
rada učitelja i nastavnika matematike za dodatnu nastavu iz matematike; otkrivanje i rad sa
talentovanim učenicima; tačna interpretacija matematičkih sadržaja i podizanje
kompetencije učesnika programa za izvođenje dodatne nastave matematike; unapređenje
kreativnosti u nastavi matematike kroz korišćenje savremene stručne literature i interneta.
Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave i nastavnici matematike.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Ljepota, jednostavnost, tačnost i „ludost“ matematičkih ideja
2. Nestandarni zadaci: dešifrovanje, magične, figure, metoda inverzije
3. Matematičke igre
4. Metoda duži i metoda pravougaonika u rješavanju zadataka
5. Načini implementacije ciljeva seminara
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (8 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala, didaktičkog matrijala (CD), štampani materijali za rad).
31
Katalog programa stručnog usavršavanja
23. Hemija – savremeni pristup nastavi, korelaciji i planiranju
obaveznih izbornih sadržaja
Autori: Milojka Stijepović i Dragan Planinčić
Odgovorna osoba (koordinatorka): Milojka Stijepović
Adresa: Božidara Žugića b.b., Žabljak
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 052-361-336; 069-609-739
Ciljevi programa: unapređenje i usvajanje novih metodičkih i stručnih znanja; sticanje
potrebnih znanja za povećanje kvaliteta nastave; bolja korelacija u nastavi; povećanje
znanja i motivacije učenika; bolja komunikacija sa učenicima i kvalitetnije planiranje.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad, saradnja,
proširivanje znanja radi bolje realizacije nastave i kreativnost u planiranju.
Ciljna grupa: nastavnici hemije, fizike i biologije.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Savremene metode u nastavi
2. Korelacija sa drugim prirodnim naukama – usklađivanje načina prezentovanja
zajedničkih tema u različitim prirodnim naukama
3. Planiranje obaveznih izbornih sadržaja (pozitivna iskustva)
4. Korelacija u planiranju obaveznih izbornih sadržaja
Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).
Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorar za trenere i troškovi osvježenja
za učesnike).
32
Katalog programa stručnog usavršavanja
24.Interaktivni dinamični program Geogebra u nastavi matematike -osnove
rada u program
Autorke: Dijana Milošević i Dušanka Vujičić
Odgovorna osoba (koordinatorka): Dijana Milošević
Adresa: Zlatne njive, Kotor
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-345-651
Ciljevi programa: upoznavanje nastavnika sa mogućnostima i osnovama rada u programu
GeoGebra; osposobljavanje nastavnika za samostalnu izradu radova programom GeoGebra,
skladištenje materijala, preuzimanje i korišćenje dinamičnih prezentacija rađenih
programom GeoGebra u nastavi; podsticanje nastavnika na lični razvoj i profesionalno
usavršavanje u širim okvirima informaciono-komunikacione tehnologije; uvođenje
interaktivnih metoda u nastavi matematike; osposobljavanje nastavnika za realizaciju
nastavnih sadržaja putem istraživačke nastave.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje istraživačkih
vještina primjenom tehnologije i interaktivne metodologije; unaprijeđivanje vještina
vizualizacije matematičkih sadržaja i razvijanje kreativnosti.
Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave i nastavnici matematike ( posjedovanje
elementarnih ICT znanja)
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. O programu Geogebra (što je Geogebra, autori i razvoj Geogebre, Geogebra institut,
uvodne prezentacije radova i prednosti korišćenja programa)
2. Preuzimanje i instaliranje programa Geogebre
3. Izbornici (datoteka, uređivanje, pogled, postavke, alati, prozor i pomoć)
4. Rad sa alatnom trakom
a. Jednostavne konstrukcije pomoću alatne trake
b. Osnovne geometrijske konstrukcije sa alatima iz alatne trake
5. Traka za unos
6. Skladišta materijala i Geogebrine veb zajednice
7. Analiza radova polaznika seminara
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).
Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 eura (uračunati su honorar za voditelje seminara i
cijena potrošnog materijala).
33
Katalog programa stručnog usavršavanja
25. Istraživački metod u nastavi fizike u osnovnoj školi
Autorke: prof. dr Nevenka Antović i prof. dr Jovan Mirković
Odgovorna osoba (koordinatorka): prof. dr Jovan Mirković
Adresa: Bulevar revolucije, Vektra III/IV ulaz 5, br. 45a, Podgorica
E-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]
Broj telefona: 069-491-502; 067-491-502
Ciljevi programa: inoviranje nastave fizike i objašnjavanja prirodnih fenomena u
osnovnoj školi, kroz primjenu istraživačkog (IBSE - InquiryBasedScienceEducation) metoda;
demonstarcija odabranih fizičkih/prirodnih fenomena kroz jednostavne eksperimente;kako
razvijati naučnu pismenost kod učenika; kombinovanje tradicionalnog ii straživačkog
pristupa u nastavi fizike.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost nastavnika da
teorijske probleme praktično objasne; komunikacija nastavnik učenik, mentorskirad.
Ciljna grupa: nastavnici fizike i razredne nastave u osnovnim školama
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Istraživački metod (IBSE) u nastavi fizike
2. Termičke pojave
3. Električne pojave
4. Optičke pojave
5. Priprema eksperimenta
6. Eksperiment
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (9 sati)
Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati suhonorar za voditelje seminara, materijal
i sredstva za rad, kao i osvježenje u pauzama).
34
Katalog programa stručnog usavršavanja
26. Karte i nove kartografske tehnologije
Autor: doc. dr Goran Barović
Odgovorna osoba (koordinator): doc. dr Goran Barović
Adresa: Filozofski fakultet, Ul. Danila Bojovića b.b., Nikšić
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 067-515-515
Ciljevi programa: edukacija nastavnika za korišćenje savremenih kartografskih sredstava:
prezentacija, orijentacija, pozicioniranje.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osposobljavanje nastavnika
za uključivanje u savremene tokove kartografskog predstavljanja jer budućnost kartografije
je u digitalnim kartama, GIS-u, korišćenju GPS-a kao savremenog instrumenta za kretanje
kroz prostor.Geografski informacioni sistem (GIS), predstavlja skup grafičkih i
alfanumeričkih podataka tako organizovan da omogućava potpuno sinhronu vezu između
opisnih i grafičkih podataka o prostornim objektima, tako da se svakom elementu objekata
može, svakog momenta, pristupiti kako iz alfanumeričke tako i grafičke baze podataka. GIS
predstavlja budućnost u geografskom predstavljanju razultata istraživanja ali i sam je može
biti predmet izučavanja i analiza po raznim nivoima. GPS je savremeni instrument koji nam
služi za orjentaciju u prostoru ali i uredjaj koji prikuplja podatke koji mogu biti predmet
dalje obrade i analize na osnovu koje možemo planirati nove zadatke, izvoditi zaključke i
zakonitosti o prodjenom prostoru, vršiti dopunu sadržaja ili eliminaciju dijela koji trenutno
nije interesantan ali može biti sačuvan i veoma bitan u nekom narednom novom procesu
analize prostora.
Ciljna grupa: nastavnici prirodne grupe predmeta u osnovnim i srednjim školama.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1.
Kritičko čitanje štampanih tematskih karata
2.
Digitana karta – (prednosti-nedostaci)
3.
GIS – definicija, mogućnosti, programi,...
4.
GPS – vrste, upotreba
5.
Praktičan rad
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (8 sati)
Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20€ (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
35
Katalog programa stručnog usavršavanja
27. Kreativnost učitelja u nastavi matematike
Autori: prof. dr Žarko Pavićević, prof. dr Vanja Vukoslavčević
Odgovorna osoba (koordinatorka): prof. dr Vanja Vukoslavčević
Adresa: Prirodno-matematički fakultet, Podgorica.
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069 024 639
Ciljevi programa: infrormisanje učitelja o najnovijiim didaktičkim koncepatima nastave
matematike u prvom ciklusu osnovne škole; modernizacija nastave matematike i jačanje
koncepta kontinuiranog razvoja vaspitača i nastavnika razredne nastave; podizanje stručne
kompetencije i podsticanje kreativnosti učesnika seminara.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje vještina i načina
rada učitelja i nastavnika, koji su u funkciji motivisanja učenika za učenje matematike;
tačna interpretacija matematičkih sadržaja, izbjegavanje matematičkih varvarizama,
pseudopojmova i matematičkih nedosljednosti; unapređenje kreativnosti u nastavi
matematike kroz korišćenje savremene stručne literature i interneta.
Ciljna grupa: vaspitači i nastavnici razredne nastave.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Kreativnosti učitelja u nastavi matematike
2. Razvijanje matematičkog mišljenja kod djece – odabrani zadaci
3. I to je matematika
4. Literatura i didaktički materijal u nastavi matematike
5. Načini implementacije ciljeva seminara
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (8 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala, didaktičkog matrijala (CD), štampani materijali za rad).
36
Katalog programa stručnog usavršavanja
28. Motivacija u nastavi geografije
Autorke: dr Snežana Grbović i Nada Maras
Odgovorna osoba (koordinatorka): Nada Maras
Adresa:.Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica
E-mail: nada.maras@.zzs.gov.me
Broj telefona: 020-408-956; 069-093-006
Ciljevi programa: opšti cilj: razvoj nastavničkih kompetencija koje čine osnovu povećanja
zainteresovanosti i zanimanja učenika za geografiju kao nastavni predmet, odnosno
nastavni sadržaj i školski rad; specifični ciljevi: razumjeti motivaciju kao sredstvo koje
potiče na učenje, usmjerava ga, određuje mu intenzitet, trajanje i kvalitet; shvatiti potrebu
motivacije u uvodnom dijelu nastavnog časa, ali i potrebu uvođenja motivacije
postupnjevima, odnosno pri obrađivanju nastavnog gradiva;stvoriti takvu nastavnu situaciju
koja budi interes i stvaralaštvo kod svih učenika, različitim aktivnostima, djelatnostima,
odnosno aktivnimna stavnim oblicima i metodamarada; primijeniti adekvatne motivacione
tehnike u odgovarajućim nastavnim situacijama.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost da motiviše
učenike u svim faza nastavnog rada te obezbijedi aktivnu radnu atmosferu i uspješnu
relizaciju planiranih ciljeva nastave; vještinu izbora najefikasnijih motivacionih tehnika u
pojedinim fazama nastavnog časa u pravcu da se održi pažnja, poveća važnost predmeta te
gradi pouzdanje u sposobnosti i podstiče zadovoljstvo učenika.
Ciljna grupa: nastavnici geografije osnovnih i srednjih škola, stručni saradnici, direktori i
pomoćnici direktora
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Motivacija u nastavnom procesu
2. Geografija kao motivirajući i zanimljiv predmet
3. Nastavne motivacijske tehnike
4. Povećanje motivacije za učenje
5. Primjena stečenog znanja: izrada scenarija časa na zadatom geografskom sadržaju
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
37
Katalog programa stručnog usavršavanja
29. Nastava biologije u trećem ciklusu osnovne škole i mjesto
udžbeničkog seta u nastavi
Autorke: dr Danka Petrović, Desanka Malidžan i Snežana Martinović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Snežana Martinović,
Adresa: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Ul. Novaka Miloševa 36, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 067-605-600, 067-579-100
Ciljevi programa: nastavnici će bolje razumjeti strategiju nastave/učenja koju promovišu
nastavni programi; unaprijediti didaktička i metodička znanja potrebna u realizaciji
nastavnih planova iprograma biologije u III ciklusu; razumjeti i praktikovati nastavu koja
favorizuje induktivno učenje i prirodnjačke saznajne postupke; unaprijediti znanja o ulozi
udžbeničkog seta i funkcionalnije ga koristiti u realizaciji nastavnog plana i programa;
upoznati različite modele nastave/učenja i načine dizajniranja nastavnih situacija koje nude
priručnici iz udžbeničkog seta
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: tokom obuke nastavnici će:
razviti i unaprijediti pripremu i realizaciju nastave u skladu sa novijim teorijama učenja i
pristupima nastavi; unaprijediti vještinu organizovanja modela nastave koji doprinose
funkcionalnom učenju; unaprijediti vještine korišćenja udžbenika, koji nudi unapređenje
odnosa nastavnika i učenika, kao i priručnika za nastavnike koji nudi različita rješenja
(modele) za uspješnu realizaciju ciljeva i standarda programa.
Ciljna grupa: nastavnici biologije.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1.
2.
3.
4.
Nastava biologije u III ciklusu – teorije učenja i nastavni modeli u školskoj praksi
Iskustveno učenje: principi i praktične implikacije
Značaj udžbeničkog kompleta u nastavi biologije
Primjena različitih tipova aktivnosti, oblika i metoda koje nudi priručnik za
nastavnike
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (8 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 18€
38
Katalog programa stručnog usavršavanja
30. Novi pristup u obuci nastavnika iz predmeta biologija u osnovnoj
školi po sistemu „IBSME“
Autori: Milutin Radonjić i dr Ivanka Antović
Odgovorna osoba (koordinator): Milutin Radonjić
Adresa: Bulevar revolucije, Vektra III/IV ulaz 5, br. 45a, Podgorica
E-mail: [email protected], [email protected]; [email protected]
Broj telefona: 069-229-650
Ciljevi programa: podržati nastavnike da implementiraju istraživački metod
(InquiryBasedScienceEducation - IBSE) u realizaciji naučnih sadržaja u osnovnim školama;
eksperimentalna demonstracija odabranih bioloških fenomena; primjeri bioloških fenomena
u svakodnevnom životu; naučno opismenjavanje svih učenika.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost nastavnika da
teorijske probleme praktično objasne; poboljšanje oratorskih sposobnosti nastavnika
prilikom objašnjavanja bioloških problema; jačanje komunikacije nastavnika i učenika;
mentorski rad; obuka nastavnika za praktičnu nastavu.
Ciljna grupa: nastavnici biologije i hemije u osnovnim školama.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Istraživačke metode u nastavi
2. Voda
3. Vazduh (gasovi)
4. Klimatske promjene, otpad (biorazgradljivost), reciklaža
5. Upoznavanje sa pripremljenim nastavnim materijalom
6. Eksperimentalni rad
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (9 sati)
Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorar za voditelje seminara,cijena
potrošnog materijala i osvježenje).
39
Katalog programa stručnog usavršavanja
31. Obuka nastavnika za implementaciju programa Energija oko nas i
klimatske promjene
Autor: dr Goran Kovačević
Odgovorna osoba (koordinatorka): Milutin Radonjić
Adresa: Bulevar revolucije, Vektra III/4, ulaz 5, br. 45a, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-229-650
Ciljevi programa: promovisanje obrazovanja o klimatskim promjenama i energetskoj
efikasnosti; izgradnja kapaciteta za produbljivanje znanja o obnovljivim izvorima energije i
energetskoj efikasnosti; razumijevanje procesa upotrebe neobnovljivioh izvora energije i
njihovih uticaja na životnu sredinu i klimatske promjene; razvijanje kritičkog mišljenja;
prikupljanje, analiziranja i prezentovanja podataka; formulisanje pitanja, učenje pomoću
eksperimenata, timski rad.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sagledavanje i suočavanje
sa multidisciplinarnim problemima kakve su klimatske promjene, energetska efikasnost i
obnovljivi izvori energije;eksperimentalna potvrda prirodnih procesa i tokova energije koji
nas okružuju u prirodi.
Ciljna grupa: nastavnici fizike i biologije u osnovnim školama.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Energetske potrebe i njihovi trendovi
2. Klimatske promjene
3. Energetska efikasnost
4. Obnovljivi izvori energije
5. Upoznavanje sa pripremljenim nastavnim materijalom
6. Eksperimentalni rad
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (8,5 sati)
Broj učesnika u grupi: od15 do 20 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 45 € (uračunati su honorar za voditelje seminara,cijena
potrošnog materijala, nadoknada putnih troškova, obrok i osvježenje u pauzama).
40
Katalog programa stručnog usavršavanja
32. Obuka nastavnika za implementaciju programa iz predmeta hemija
za osnovnu školu
Autori: Jovan Adžić, prof. dr Jovan Mirković
Odgovorna osoba (koordinatorka): Jovan Adžić
Adresa: Bulevar revolucije, Vektra III/4, ulaz 5, br. 45a, Podgorica
E-mail: [email protected];[email protected]
Broj telefona: 067-871-676
Ciljevi programa:promovisanje prirodnih nauka a posebno hemije; približavanje gradiva
hemije učenicima po principu povezivanja teorijskog predavanja sa eksperimentalnim
radom; pojednostavljivanje apstraktnih hemijskih pojmova i procesa na način koji je
razumljiv učenicima; motivisanje učenika za proučavanje kako hemije tako i drugih
prirodnih nauka; upućivanje nastavnika na nužnu potrebu povezivanja teorije i prakse, uz
maksimalno poštovanje njihovih pedagoških kompetencija, eudukovanje nastavnika u
smislu predstavljanja zanimljivih načina predavanja koje mogu, a bilo bi poželjno, da
primijene u svome radu.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: eksperimentalna potvrda
hemijskih procesa kojom nastavnici mogu da upotpune svoja predavanja radi postizanja
boljih rezultata svojih učenika; sagledavanje i suočavanje sa problemom nedovoljne
zainteresovanosti i motivisanosti učenika za izučavanje prirodnih nauka; unapređivanje
komunikacije učenik – nastavnik.
Ciljna grupa: nastavnici hemije, fizike i biologije u osnovnim školama
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa, eksperiment.
Teme:
1. Oblici materije koji se proučavaju u hemiji
2. Disperzni sistemi
3. Hemijske reakcije
4. Brzina hemijske reakcije
5. Toplota u hemiji
6. Kiseline, baze i soli
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (8 sati )
Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 40 € (uračunati su honorar za voditelje seminara, cijena
potrošnog materijala i osvježenje u pauzama).
41
Katalog programa stručnog usavršavanja
33. Obuka nastavnika za implementaciju Zelenog paketa i Zelenog paketa
Junior
Autori: Kliment Mindjov, Nevena Čabrilo, Mira Vasiljević
Odgovorna osoba (koordinatorka): MiraVasiljević
Adresa: Bulevar IvanaCrnojevica 16/2, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020-210-226
Ciljevi programa: promovisanje obrazovanja za održivi razvoj; izgradnja kapaciteta za
produbljivanje znanja o održivom razvoju; predlaganje metodologija učenja koje mogu biti
implementirane od strane nastavnika saglasno različitim nivoima školovanja i različitim
obrazovnim programima;razumijevanje procesa koji su se odvijali u prirodnoj sredini tokom
vremena; razvijanje kritičkog mišljenja; prikupljanje, analiziranja i prezentovanja podataka;
formulisanje pitanja, vođenje debate, timski rad.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: aktivno orjentisan pristup u
razvijanju sposobnosti učenika da učestvuju i podržavaju promjene na održiv način; kritičko
mišljenje; interdisciplinaran pristup; multidisciplinaran pristup; problemski – orjentisano
učenje; do sadržinskih znanja dolazi kroz procesno učenje; projektna organizacija; upotreba
različitih vrsta izvora informacija (računari, Internet,...)
Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim školama.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme: (Zeleni paket)
1.
2.
3.
4.
Komponente životne sredine (vazduh, voda, zemljište i biodiverzitet)
Prijetnje i izazovi (urbanizacija, buka, otpad i hemikalije)
Ljudske aktivnosti (energija, transport, industrija,poljoprivreda, šumarstvo,turizam)
Globalni
izazovi
(klimatske
promjene,
uništavanje
ozonskog
omotača,zakiseljavanje,mora i okeani)
5. Vrijednosti (potrošačko društvo,životna sredina i zdravlje, ljudska prava, naša
planeta Zemlja u budućnosti)
TEME: (Zeleni paket Junior)
1. Sve oko nas je povezano
2. Atmosfera
3. Voda
4. Zemljište
5. Energija
6. Biodiverzitet
7. Resursi
8. Stanovništvo
9. Potrošnja i otpad
10. Razvoj društva i životna sredina
11. Zdrav način života
12. Kilmatske promjene
42
Katalog programa stručnog usavršavanja
Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (8 sati)
Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (ishrana, osvježenje u pauzama, honorari za trenere i
potrošni materijal).
43
Katalog programa stručnog usavršavanja
34. Otpad kao faktor degradiranja životne sredine
Autorke: dr Snežana Grbović i Nada Maras
Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović
Adresa: Zavod za školstvo, Karađorđeva 4, Nikšić
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-093-016
Ciljevi programa: opšti cilj: motivisati i podržati nastavnike da rade na razvoju
obrazovanja za održivi razvoj kroz integraciju sadržaja o otpadu u formalni obrazovni
sistem; posebni ciljevi: upoznavanje
aspekata degradiranja životne sredine (širenje
stručnog i metodičkog repertoara o temama koji se odnose na otpad; produbljivanje
saznanja o karakteristikama i kategorijama otpada); razumijevanje principa upravljanja
otpadom; razvijanje preduzetničkog duha i bolja motivacija nastavnika za realizaciju
sadržaja koji se donose na pomenutu temu.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost da se razumije
uticaj otpada na životnu sredinu kao faktor ekološkog degradiranja prostora; vještinu i
sposobnost da se adekvatno razmotre vrste, izvori i kategorije otpada; sposobnost
razumijevanja principa i aspekata integralnog održivog upravljanja otpadom; vještinu izbora
i primjene optimalnih oblika i metoda rada u implementaciji sadržaja o otpadu.
Ciljna grupa: nastavnici osnovnih i srednjih škola, profesori razredne nastave
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Šta znamo i mislimo o otpadu (vrste, izvori, karakterizacija i kategorizacija)
2. Aspekti degradiranja životne sredine
3. Principi, elementi i aspekti integralnog održivog menadžmenta otpadom
4. Pregled i klasifikacija metoda tretmana otpada u svijetu i Crnoj Gori
5. Šta se može preduzeti da bi se smanjile količine otpada: redukuj, koristi, re ci kl i ra j
6. Izr a da akci on og p la n a ( k ako stečena znanja implementirati u svoj nastavni
predmet uz uspostavljanje korelacije sa drugim predmetima)
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati)
Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 eura ( stručni materijal koji učesnici dobijaju, potreban
materijal za realizaciju radionica, ručak, autorski honorari)
44
Katalog programa stručnog usavršavanja
35. Planiranje i realizacija otvorenog dijela programa u nastavi
geografije
Autorke: dr Snežana Grbović i Nada Maras
Odgovorna osoba (koordinatorka): Nada Maras
Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica
E-mail: nada.maras@.zzs.gov.me
Broj telefona: 020-408-956; 069-093-006
Broj faksa: 020-408-927
Ciljevi programa: opšti cilj ovog programa jeste podrška nastavnicima geografije u
planiranju i realizaciji ciljeva i ishoda nastave koji nijesu centralno planirani a koji uključuju
sadržaje vezane za lokalnu sredinu; posebni ciljevi programa su:proširivanje saznanja o
mjestu i ulozi sadržaja vezanih za lokalnu sredinu u obrazovanju iz geografije,
razumijevanje značaja unošenja takvih sadržaja u nastavne programe, poznavanje i
razumijevanje načina i postupaka ugrađivanja tih sadržaja u nastavni program, adekvatan
izbor didaktičko-metodičkih rješenja u izučavanju geografskih sadržaja vezanih za lokalnu
sredinu iizrada scenarija za odabrane sadržaje u vezi s lokalnom sredinom, planiranim
ciljevima i postavljenim ishodima.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost izbora
najpogodnijih sadržaja vezanih za lokalnu zajednicu u skladu s planiranim ciljevima i
ishodima nastave geografije i, u vezi s tim, izbor i primjena najefikasnijih oblika i metoda.
Ciljna grupa: nastavnici geografije u osnovnim i srednjim školama.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Lokalni sadržaji i načelo lokalnih zahtjeva u vezi s obrazovanjem iz geografije –
temeljne pretpostavke takvog obrazovanja
2. Pristupi geografskim saznanjima u lokalnoj sredini – metode i tehnike utemeljene na
načelu zavičajnosti
3. Fizičko-geografska obilježja – podrška planiranju
4. Društveno-ekonomska obilježja – podrška planiranju
Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno)e: 20€ (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
45
Katalog programa stručnog usavršavanja
36. Podizanje svijesti o vrijednosti prostora i njegovoj održivosti
Autorka: Nevena Čabrilo
Odgovorna osoba (koordinatorka): Nevena Čabrilo
Adresa: Vaka Đurovića bb Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020-408-939; 067-615-614
Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika za realizaciju obrazovnih programa
iz izbornih predmeta, vrednovanje prostora i istraživanje prostora; primjena planom i
programom predviđene metodologije; unapređivanje znanja o prostoru kao resursu,
vrednovanju prostora i prostornom planiranju u smislu njegovog održivog razvoja;
simuliranje i testiranje mogućih etapa procesa učenja s osvrtom na podizanje svijesti o
vrijednosti prostora za život; predlaganje metodologija učenja koje nastavnici mogu da
implementiraju saglasno različitim nivoima školovanja i različitim obrazovnim programima;
razumijevanje procesa koji su se, tokom vremena, odvijali u prirodnoj sredini; razvijanje
kritičkog mišljenja; prikupljanje, analiziranje i prezentovanja podataka; formulisanje
pitanja; širenje znanja o vrednovanju prostora, i razumijevanje odnosa između prirodnih,
ekonomskih, kulturnih i socijalnih resursa.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: aktivno orijentisan pristup u
razvijanju sposobnosti učenika da učestvuju i podržavaju promjene na održiv način; kritičko
mišljenje; interdisciplinarni pristup; multidisciplinarni pristup; problemski orijentisano
učenje; kako se do sadržinskih znanja dolazi kroz procesno učenje i projektna organizacija.
Ciljna grupa: nastavnici osnovnih i srednjih škola.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa i istraživanje terena.
Teme:
1. Održivi razvoj i dokumenti kojima se definiše
2. Pojam i elementi prostora
3. Istraživanje prostora
4. Uočavanje i vrednovanje elemenata prostora
5. Raznovrsnost upotrebe prostora
6. Upotreba javnog prostora
7. Pejzaži
8. Opažanje prostora svim čulima
9. Prostor i biodiverzitet
10. Elementi prostora
11. Planiranje prostora
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (16 sati ).
Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara, cijena
potrošnog materijala i ručak za učesnike).
46
Katalog programa stručnog usavršavanja
37. Škola – strateški činilac u obrazovanju za životnu sredinu i održivi
razvoj
Autori: dr Snežana Grbović i Vuko Nikolić
Odgovorna osoba (koordinator): Vuko Nikolić
Adresa: JU Prva srednja stručna škola, Ul. Vuka Karadžića 3, Nikšić
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 067-311-990; 040-217-039
Ciljevi programa: opšti ciljevi su pokretanje i podrška razvoju kompetencija nastavnika
neophodnih za uspješnu implementaciju ciljeva i zadataka obrazovanja o životnoj sredini i
održivom razvoju unutar škole; specifični ciljevi su: upoznavanje i razumijevanje
savremenih koncepata životne sredine i održivog razvoja, kao i koncepata obrazovanja za
životnu sredinu i održivi razvoj; podizanje nivoa znanja i vještina za primjenu ekološke
paradigme (životna sredina i održivi razvoj) prema specifičnostima pojedinih
programa/predmeta; usavršavanje metoda aktivnog učenja koje su specifične u oblasti
saznanja životne sredine; osposobljavanje za korišćenje saznanja iz oblasti životne sredine i
održivog razvoja u kontekstu škole kao dijela lokalne sredine; povezivanje teorije i prakse –
praktična primjena znanja o životnoj sredini i održivom razvoju, i razvoj kritičkog mišljenja i
elemenata stvaralačkog mišljenja (originalnost, fleksibilnost, osjetljivost na problem).
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: integralno savladavanje
ključnih elemenata koncepta životna sredina, koncepta održivi razvoj i koncepta
obrazovanje o životnoj sredini i održivom razvoju; identifikovanje i razumijevanje problema
u životnoj sredini; razumijevanje ciljeva i zadataka obrazovanja za životnu sredinu i održivi
razvoj; razvoj sposobnosti primjene novih saznanja u školskoj praksi prema specifičnostima
predmetnih programa/područja aktivnosti; primjena savremenih oblika i metoda rada u
saznanju životne sredine i podsticanje učenika na samostalno, kreativno i praktično
stvaranje u oblasti lokalnog ekološkog djelovanja.
Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i osnovnim i srednjim školama.
Metode i
Teme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teorijske osnove životne sredine
Načela i principi održivog razvoja
Stanje i problemi životne sredine na globalnom i lokalnom nivou – indikacije i
uzroci propadanja životne sredine, društveni pristup zaštiti životne sredine
Polazišta i pristupi obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj
Analiza nastavnih programa/područja aktivnosti – primjena ekološke paradigme
(životna sredina i održivi razvoj) unutar različitih nastavnih programa/područja
aktivnosti
Interaktivne metode i modeli obrazovanja u oblasti životne sredine
Lokalna zajednica kao partner u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj
Povezivanje teorije i prakse – razvoj preduzetničkog duha kod
polaznika/nastavnika
Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (stručni materijal koji učesnici dobijaju, potreban
materijal za realizaciju radionica, ručak, autorski honorari)
47
Katalog programa stručnog usavršavanja
IV TEHNOLOGIJA
38. Kroz igru do znanja uz pomoć računara
Autorke: Dušanka Vujičić i Dijana Milošević
Odgovorna osoba (koordinatorka): Dušanka Vujičić
Adresa: Njegoševa br. 16, OŠ “Ratko Žarić”, Nikšić
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 067-341-037
Ciljevi programa: osposobljavanje polaznika za korištenje mogućnosti savremenih
informaciono-komunikacionih tehnologija u okviru unaprijeđivanja nastave kroz kreiranje
interaktivnih sadržaja i integrisanje edukativnih vježbi i kvizova u nastavni proces;
poboljšanje međusobne komunikacije i razmjene mišljenja upotrebom Web 2-0 alata za
saradnju, putem kojih će se prevazići fizička udaljenost i vremensko ograničenje školskog
časa, na relaciji učenik-nastavnik i učenik-učenik; sticanje informacija o besplatnim
aplikacijama za izradu različitih tipova interaktivnih vježbi i testova i savladavanje vještina
korištenja i primjene u praksi tih alata.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje digitalnih
kompetencija nastavnika potrebnih za rad sa digitalnom generacijom: upoznavanje sa
najpoznatijim pedagoškim teorijama; razumijevanje značaja impementacije igre u nastavni
proces; sticanje znanja i vještina potrebnih za kreiranje interaktivnih elektronskih testova u
online i ofline softverima, sticanje znanja i vještina potrebnih za upotrebu saradničkih
Web2.0 alata.
Ciljna grupa: nastavnici osnovnih i srednjih škola (posjedovanje elementarnih ICT znanja)
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa
Teme:
1. Najpoznatije pedagoške teorije ili teorije učenja
2. Igre u nastavi
3. Online i ofline alati za kreiranje elektronskih interaktivnih testova
4. Web 2.0 saradnički alati – Lino i Big Marker
5. Edukativna platforma Zondle
6. Edukativna platforma Purpose games
6. Program Hot Potatoes;
7. Analiza radova polaznika seminara
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati)
Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog
materijala)
48
Katalog programa stručnog usavršavanja
39. Osnovi rada na računaru
Autori: Živorad Bojović i Milojka Stijepović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Milojka Stijepović
Adresa: Božidara Žugića b.b.,Žabljak
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 052-361-336; 069-609-739
Ciljevi programa: podizanje nivoa informatičke pismenosti, uvođenje savremenih
obrazovnih tehnologija, sticanje potrebnih znanja kojima bi se povećao kvalitet nastave.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad, saradnja,
proširivanje znanja radi bolje realizacije nastave, praćenje novina u nauci korišćenjem
interneta radi unapređenja nastave.
Ciljna grupa: nastavnici
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1.Rad na računaru.
2.Windows, word, power point, excel, internet explorer
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 30 sati (4 dana).
Broj učesnika u grupi: od 7 do 15 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 35 € (honorari za trenere i osvježenje za učesnike)
49
Katalog programa stručnog usavršavanja
40. Pedagoška primjena ICT-a
Autori: Dragutin Šćekić i Tomislav Goranović
Odgovorna osoba (koordinator): Dragutin Šćekić
Adresa: Dobrota b.b., Kotor
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 032-149-905
Ciljevi programa: osnaživanje digitalne kompetencije nastavnika, tj. znanja i vještina u
domenu ICT tehnologije u svakodnevnom radu, upravljanja informacijama i komunikacije i
umrežavanja podsredstvom interneta.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje mogućnosti
upotrebe ICT-a u radu; integrisanje ICT-a u proces učenja; primjena metoda aktivnog
učenja uz upotrebu ICT-a; jačanje digitalne kompetencije nastavnika i unapređenje
komunikacijskih vještina.
Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnim školama i srednjim
školama.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa .
Teme:
1. Digitalna kompetencija
2. ICT u pripremi za nastavu i administraciju
3. ICT u nastavi
4. Obrazovni softver
5. Osmišljavanje aktivnosti učenja baziranih na upotebi ICT-a
6. Efikasno korišćenje resursa kojim raspolaže škola
7. Upotreba digitalne kamere u nastavi
8. Internet kao resurs
9. Komunikacija i umrežavanje
10. Etički i zdravstveni aspekti upotrebe ICT-a
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).
Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara, prilozi za
učesnike i materijal i pribor za rad kao i CD sa prezentacijom).
50
Katalog programa stručnog usavršavanja
41. Primjena računara u nastavi
Autori: doc. dr Veselin Mićanović, doc. dr Dijana Vučković i doc. dr Nada Šakotić
Odgovorna osoba (koordinator): doc. dr Veselin Mićanović
Adresa: Ul. Danila Bojovića b.b., Nikšić
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-453-936
Ciljevi programa: osposobiti nastavnike za savremeniji model prenošenja znanja u
nastavi; upoznati nastavnike sa različitim modelima primjene računara u nastavi; upoznati
učesnike sa širom lepezom praktičnih modela primjene računara u različitim vaspitnoobrazovnim područjima; analizirati eventualne probleme oko uvođenja računara u nastavni
proces; razmotriti etape primjene računara u nastavnom procesu; staviti učenika u poziciju
aktivnog učesnika u nastavnom procesu i onda kada nije fizički prisutan na času; upoznati
se s procesom planiranja realizacije nastavnih sadržaja primjenom računara; identifikovati i
razmijeniti primjere dobre prakse.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upotpuniti teorijska sa
praktičnim znanjima o primjeni računara u realizaciji planiranih sadržaja; razvijanje
praktičnih sposobnosti primjene računara u realizaciji nastavnih sadržaja u vaspitnoobrazovnom procesu; poznavanje mogućnosti kvalitetne primjene računara u nastavi;
sposobnost primjene različitih metoda i tehnika rada tokom realizacije nastave primjenom
računara; vladanje savremenom tehnologijom u nastavnom procesu; prepoznavanje veće
aktivnosti djece u nastavnom procesu; vještina korišćenja gotovih i izrada novih obrazovnih
programa i materijala u nastavi prilagođenih novom modelu učenja uz računar; evaluiranje
sopstvenog rada u novoj poziciji nastavnika.
Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja, nastavnici razredne i predmetne nastave
u osnovnoj školi, nastavnici u srednjoj školi, direktori, pomoćnici, pedagoz i psiholozi.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Mjesto i uloga računara u vaspitno-obrazovnom procesu
2. Modeli primjene računara u vaspitno-obrazovnom procesu
3. Praktični primjeri neposredne realizacije planiranih sadržaja primjenom računara
4. Problemi oko uvođenja računara u nastavni proces
5. Etape primjene računara u nastavi
6. Učenje na daljinu
7. Planiranje toka realizacije nastavnog sadržaja primjenom računara
8. Evaluacija, komentari, sugestije, predlozi
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).
Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku: za dvodnevni seminar cijena po učesniku je 40 € i ne uključuje
honorare za trenere i potrošni materijal.
51
Katalog programa stručnog usavršavanja
42. Uključivanje ECDL standarda u crnogorski obrazovni sistem (7
modula)
Autorka: mr Vesna Bulatović
Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Vesna Bulatović
Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020-408-936
Ciljevi programa: osposobljavanje polaznika za osnovno korišćenje računara u nastavi i
vannastavnim aktivnostima.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: priprema polaznika za
polaganje ispita ECDL modula 1.; upoznavanje sa terminologijom, osnovama arhitekture
računara, opštim postavkama primjene, zakonskim obavezama i prihvaćenim društvenim
normama pri korišćenju računara.
Ciljna grupa: nastavnici osnovnih i srednjih škola, uprave škola, pedagoško-psihološke
službe i administrativno osoblje, koji ne mogu da polažu ECDL module bez obuke.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Osnovni pojmovi informaciono – komunikacione tehnologije
2. Korišćenje računara i upravljanje datotekama
3. Obrada teksta
4. Tabelarne kalkulacije
5. Korišćenje baza podataka
6. Prezentacije
7. Internet i komunikacije
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): prvi modul: dva dana (16
sati); ostali moduli: po tri dana (24 sata); obuka se može realizovati za sve module, ili za
četiri po izboru; ukupna obuka traje 20 dana ili 160 sati.
Broj učesnika u grupi: do 15 polaznika.
Cijena po učesniku (dnevno):/
52
Katalog programa stručnog usavršavanja
V DRUŠTVENE NAUKE I GRAĐANSKO OBRAZOVANJE
43. Demokratija i obrazovanje
Autori: prof.dr Nikola Mijanović i radna grupa Civitas Montenegro centra i Filozofskog
fakulteta u Nikšiću
Odgovorna osoba (koordinator): prof. dr Nikola Mijanović
Adresa: Ul. Danila Bojović b.b., Nikšić
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 040-243-921
Ciljevi programa: informisanje učesnika o osnovnim pojmovima demokratije i suštini
ljudskih prava; objašnjenje da učenje o demokratiji i ljudskim pravima ne može biti
odvojeno od učenja o duhu demokratije ljudskih prava; uviđanje da se sadržaji o
demokratiji i ljudskim pravima ne mogu prenositi na akademski način, već kooprerativnim
učenjem, odnosno neposrednim uključivanjem mladih u aktivnosti u kojima se odlučuje o
pitanjima značajnim za njihovu egzistenciju.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: ovladavanje vještinama za
razvoj demokratije i ljudskih prava i shvatanje, odnosno prihvatanje činjenice da je učenje o
demokratiji i ljudskim pravima nužna potreba, koju treba zadovoljiti na optimalan način;
informisanje o osnovnim vidovima učenja o demokratiji i ljudskim pravima; informisanje o
organizacionim vidovima i rješenjima koji će jačati kompetencije nastavnika građanskog
vaspitanja i obrazovanja, ali i ostalih, da praktikuju demokratsku komunikaciju sa
učenicima, šire njihova znanja iz te oblasti i podižu ukupni nivo kompetenicija za rad u
nastavi.
Ciljne grupe: nastavnici osnovnih i srednjih škola koji predaju građansko vaspitanje i
obrazovanje i ostali nastavnici.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Osnove demokratije (demokratija i građansko društvo, lokalna i globalna solidarnost
i međuzavisnost, nacionalni identitet i globalizacija)
2. Ljudska prava i slobode (prava i vrijednost, stablo ljudskih prava)
3. Demokratizacija škole (izgradnja demokratske atmosfere u učionici, stvaranje i
poštovanje pravila)
4. Kako demokratizovati školski sistem? – izvori i kritika (mjesto i uloga studentskog
parlamenta)
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara
(48 sati).
Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
53
Katalog programa stručnog usavršavanja
44. Društveno i finansijsko obrazovanje djece
Autorke: Ana Rodriques i Jilly Hillier
Odgovorna osoba (koordinatorka): Marina Lutovac
Adresa: Bulevar Ivana Crnojevića 93, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefon: 069-081-013
Cilj programa: osposobljavanje nastavnika za realizaciju ciljeva programa Društveno i
finansijsko obrazovanje djece; razumijevanje razvojnih karakteristika, interesovanja,
potreba i prava djece; sagledavanje problema iz perspektive djeteta; unapređenje
komunikacijsklih vještina i samoprocjenjivanja; primjena interaktivnih metoda rada;
razumijevanje društvenog i kulturnog konteksta obrazovanja i škole.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i pripremanje za
nastavu; realizacija časa;uspostavljanje prijatne atmosfere za rad; pružanje podrške
učenicima; ocjenjivanje učenika i samoprocjena sopstvenog rada; interdisciplinarnost,
inicjativnost, odgovornost, cjeloživotno obrazovanje i aktivno ušešće u zbivanjima u užoj i
široj zajednici.
Ciljne grupe: nastavnici
Teme:
1. Lično razumijevanje i istraživanje (lične vrijednosti i vrijednosti zajednice)
2. Prava djeteta i odgovrnosti
3. Štenja i trošenje
4. Planiranje i budžetiranje
5. Dječje društveno i finansijsko preduzetništvo
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara
(32 sata).
Broj učesnika u grupi: 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 75€ (uračunati su honorar za voditelje seminara, cijena
potrošnog materijala, smještaj, putni troškovi i osvježenje u pauzama).
54
Katalog programa stručnog usavršavanja
45. Kultura ljudskih prava
Autorka: doc. dr Ivana Jelić
Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. dr Ivana Jelić
Adresa: Pravni fakultet, Ul. 13. jula 2, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 067-879-498
Ciljevi programa: učesnici treba da shvate građanska, politička, socijalna i ekonomska
prava, prava u oblasti kulture, prava djeteta, prava manjina i multikulturu; usvajanje
evropskih vrijednosti u obrazovanju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, širenje
kulture ljudskih prava
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje svijesti o
pripadanju prava čovjeku na osnovu njegovog dostojanstva i samosvojne ljudske prirode;
razumijevanje ideje o evropskim vrijednostima u sferama socijalnog života i razumijevanje
koncepta zabrane diskriminacije i njenih savremenih oblika.
Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja i građanskog obrazovanja u osnovnim i
srednjim školama.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa
Teme:
1.Koncept savremene zaštite ljudskih prava
2. Evropski sistem zaštite ljudskih prava
3. Implementacija ljudskih prava
4. Zabrana diskriminacije u međunarodnom pravu i pravu Crne Gore
5. Građanska i politička prava
6. Ekonomska i socijalna prava
7. Kolektivna prava
8. Kulturna prava
9. Prava djeteta
10. Pravo i multikultura
11. Interkulturni dijalog
12. Zaštita prava manjina
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dvodnevna seminara
(32 sata)
Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno): 25 €
55
Katalog programa stručnog usavršavanja
46. Integrisanje principa prevencije u borbi protiv trgovine ljudima u
obrazovni sistem Crne Gore
Autorke: Sonja Perišić, Tijana Šuković i Marijana Radunović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Sonja Perišić i Tijana Šuković
Adresa: Ul. Jovana Tomaševića b.b., Podgorica
E-mail: [email protected], [email protected]
Broj telefon: 020-241-313
Cilj programa: proširivanje znanja o važnosti adekvatnog pristupa problemu trgovine
ljudima; sticanje znanja i vještina neophodnih za prenošenje znanja o fenomenu trgovine
ljudima, rizicima i opasnostima vezanim za proces vizne liberalizacije i otvaranja granica;
prepoznavanje potrebe uključivanja različitih aktera koji učestvuju u sistemu obrazovanja
(učenici, roditelji, nastavnici, uprava škole, šira zajednica itd.); prepoznavanje važnosti
pružanja pomoći mladima da donesu što pravilniju odluku uvezi sa izborom zanimanja;
jačanje sposobnosti za pravovremeno prepoznavanje pojave i savladavanje vještina otpora
potrebnih u eventualnim situacijamau kojima postoji rizik od trgovinu djecom, i
identifikovanje i razmjena primjera dobre prakse između obrazovnog kadra i Ministarstva
prosvjete i nauke radi razrade i uključivanja odgovarajućih (realističnih) obrazovnih modula
u nastavne programe škola.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje principa
efikasne i kvalitetne interaktivne nastave i sagledavanje socijalno-ekonomskih uslova
svakog učenika sa posebnom pažnjom usmjerenom na grupu najrizičnijih kao što su oni koji
žive u ekstremnom siromaštvu, bez roditeljslog staranja ili žrtve seksualnog i drugih oblika
zlostavljanja)
Ciljne grupe: nastavnici.
Teme:
6. Trgovina ljudima, osnovni pojmovi
7. Trgovina ljudima – međunarodni standardi i domaće zakonodavstvo
8. Institucijalni okvir i interagencijska saradnja
9. Posljedice trgovine ljudima, primjeri iz prakse
10. Načini preventivnog djelovanja
11. Primjeri sudske prakse u slučajevima trgovine ljudima
12. Načini uključivanja trgovine ljudima u redovne društvene tokove – primjeri
reintegracije
13. Najbolje metode prenošenja znanja o trgovini ljudima
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).
Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
56
Katalog programa stručnog usavršavanja
47. Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u obrazovnim
institucijama u Crnoj Gori
Autorka: prof. dr sci. Jelena Radulović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Irena Bošković
Adresa: Ul. Stanka Dragojevića 2, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020-244-145
Ciljevi programa: opšti cilj je jačanje sistema zaštite djece od nasilja, zasnovano na
Konvenciji UN o pravima djeteta, radi efikasnije prevencije nasilja u porodici, kao izvora svih
ostalih vidova nasilja i ublažavanja posljedica; pojedinačni ciljevi: edukacija stručnjaka u
obrazovnim institucijama o pojmu i značaju rodne ravnopravnosti kao uslovu demokratskog
razvoja društva; unaprjeđenje znanja i razumijevanja rodne ravnopravnosti, razumijevanje
stereotipa i razvijanje vještina za njihovo prepoznavanje i prevazilaženje; osposobljavane
stručnjaka u obrazovnim institucijama za prevenciju i prepoznavanje i postupanje kod
slučajeva nasilja nad djecom; prepoznavanje i suzbijanje nasilja u porodici.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: znanje o rodnoj
ravnopravnosti i nasilju u porodici i bolje razumijevanju ovog pitanja kod nastavnika, kako
bi ga mogli primjenjivati u svakodnevnom radu; vještina konstruktivnog prevazilazenja
konfliktnih situacija, vještina lobiranja, razvoj motivacije i emocionalne inteligencije.
Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja u osnovnim školama i građanskog
obrazovanja u srednjim školama
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa
Teme:
1. Teorija i pojmovi rodne ravnopravnosti
2. Ostvarivanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori
3. Upotreba rodno-senzitivnog jezika
4. Međunarodni i domaći zakonodavni okvir rodne ravnopravnosti i primjena u praksi
5. Nasilje u porodici i prepoznavanje slučajeva nasilja od strane nastavnika.
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 70 € (uključujući smještaj i hranu)
57
Katalog programa stručnog usavršavanja
48. Israživanje humanitarnog prava
Autorke: doc. dr Ivana Jelić, Vidosava Kašćelan, Nadežda Vujašković i Snježana Bošković
Odgovorna osoba (koordinator): Vidosava Kašćelan
Adresa: Vaka Đurovića b.b., Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020-406-928
Ciljevi programa: informisanje nastavnika o osnovnim pojmovima međunarodnog
humanitarnog prava ,osnovnim temama i ciljevima obrazovnog programa Istraživanje
humanitarnog prava;obučavanje za izvođenje nastave iz obaveznog izbornog predmeta
Istraživanje humanitarnog prava u VIII ili IX razredu i usvajanje osnovnih koncepata
programa, razumijevanje njegovog značaja i način realizacije sa učenicima.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih
pojmova međunarodnog humanitarnog prava kao i tema i ciljeva obrazovog programa;
razvijanje ideje i vrijednosti humanosti , poštovanja života i ljudskog dostojanstva u svim
situacijama, u ratu i miru kod djece
Ciljna grupa: nastavnici građanskog vaspitanja.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Pojam međunarodnog humanitarnog prava, istraživanje humanitarnog
humanitarne organizacije
2. Posmatrači i šta mogu da učine
3. Očevidac, ljudsko dostojanstvo i socijalni pritisak
4. Osnovna pravila MHP, razlikovanje vojnih i civilnih ciljeva
5. Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava
6. Kodeksi tokom vremena
7. Kršenje MHP (otkrivanje kršenja i razlozi za pravdu)
8. Sankcionisanje kršenja MHP
9. Posljedice ratnih razaranja (izbjeglice, kampovi, obnavljanje porodičnih veza)
10. Etika humanitarne akcije
prava,
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 27 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorar za voditelje seminara, cijena
potrošnog materijala i osvježenje za učesnike).
58
Katalog programa stručnog usavršavanja
49. Medijska pismenost – obuka nastavnika za izborni predmet
Autor: mr Božena Jelušić; program su dopunili: mr Janko Ljumović, Dragoljub – Duško
Vuković, doc. dr Biljana Maslovarić i dr Dušanka Popović
Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. dr Biljana Maslovarić
Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020-248-668, 020-248-667
Ciljevi programa: osvješćivanje ličnog odnosa prema medijima i medijskim tekstovima;
razvoj sposobnosti kritičke recepcije medijskih tekstova; razvoj sposobnosti produkcije
medijskih tekstova s obzirom na njihov estetski, tehnološki i organizaciono-produkcioni
aspekat, i podsticanje i smisleno i produktivno uključivanje elemenata medijske pismenosti
u ostale predmete, posebno u nastavu jezika i književnosti, sociologije, psihologije, filozofije
i istorije.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sticanje znanja i vještina o
konceptima medija i njihovoj ulozi i snazi u svakodnevnom životu pojedinaca; razvijanje
spremnosti za saradnju, razmjenu iskustava i učenja od kolega; promovisanje ideja o
refleksivnom praktičaru i razvijanje nastavnika-refleksivnih praktičara; jačanje nastavnika
kao nosioca obrazovne reforme;
Ciljna grupa: nastavnici i stručni saradnici (pedagozi, psiholozi) gimnazija i srednje
stručnih škola
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme: definicija i funkcija medija; manipulacija u
predstavljanje predmetnog programa i svake od sedam
nastavnih materijala; iskustva u implementaciji; rodni
poruka kao konstrukt; recepcija; uvod u obrazovanje za
kulture i forme represije.
medijima, medijska pismenost;
predmetnih cjelina; predstavljanje
stereotipi; jezik medija; medijska
društvenu pravdu, dubinske odlike
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata)i 16
sati praktične primjene programa između seminara.
Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
59
Katalog programa stručnog usavršavanja
50. Mi, narod... Ja, građanin
Autori: Centar za gradjansko obrazovanje – Kalabasas, USA; za Crnu Goru program je
prilagodio radni tim Civitas Montenegro centra i Zavoda za školstvo: Rade Delibašić,
Radovan Damjanović, Bojka Đukanović, Radovan Radonjić, i Vidosava Kašćelan
Odgovorna osoba (koordinatorka): Marijana Cerović
Adresa: Danila Bojovića bb, Nikšić
E-mail: cmarijana_2000@ yahoo.com
Broj telefona: 040-247-109
Ciljevi programa: podsticanje razvoja demokratskih i građanskih vrijednosti nastavnika i
učenika, razvijanje pozitivnih građanskih stavova, upoznavanje učenika sa političkim
procesima, javnoj politikom, potrebom učestvovanja u javnom životu
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost komunikacije i
inicijativnosti, organizovanja timskog rada, vodjenja projekta, istraživanja i rješavanje
problema
Ciljna grupa: nastavnici osnovnih škola, gimnazija, srednjih stručnih škola, direktori
osnovnih škola i gimnazija
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa
Teme:
1. Upoznavanje sa projekt – metodom
2. Evidentiranje problema u školi, porodici, lokalnoj sredini
3. Izbor problema za rješavanje
4. Uočavanje mjera koje zajednica preduzima da bi se problem riješio
5. Mjere koje predlaže odjeljenje za rješavanje problema
6. Izrada portfolia koji se demonstriraju faze u projektu
7. Javna prezentacija projekta
8. Analiza rezultata projekta, kritički osvrt
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): trajanje seminara za
nastavnike, 5 dana po 4 radionice, rad sa učenicima, 18 sati, prezentacije portfolia,
takmičenja, 3 mjeseca; ukupno trajanje Programa je 5 mjeseci
Broj učesnika u grupi (dnevno): od 25 do 30 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno): 30 € ( pun pansion, putni troškovi za učesnike, potrošni
material za seminar i honorar za trenere).
60
Katalog programa stručnog usavršavanja
51. Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog
društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za odrasle)
Autori: tim stručnjaka na čelu sa doc. dr Jelenom Vranešević; program “Obrazovanjem za
društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva-Protiv predrasuda i stereotipa “ je
zajednički projekat Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte i Centra za interaktivnu
pedagogiju iz Beograda
Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. dr Biljana Maslovarić
Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 25/V, 81000 Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020-248-668; 020-248-667
Ciljevi programa: uvećavanje znanja, razumijevanja i osjetljiivosti na mehanizme koje
čine i održavaju sisteme dominacije; razvijanje posvećenost procesu izgradnje kapaciteta za
promjenu na ličnom, profesionalnom i institucionalnom planu i razvijanje interkulturalne
osjetljivosti.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: program inicira procese lične
i profesionalne transformacije i izgrađuje aktivni/aktivistički pristup u borbi protiv
predrasuda i stereotipa; učesnici programa će uvećati svoje znanje, razumijevanje i
osjetljivost za mehanizme koje čine i održavaju sisteme dominacije; razviti posvećenost
procesu izgradnje kapaciteta za promjene; razumjeti nastanak stereotipa i razviće vještine
za dekonstruisanje stereotipa; razumjeti oblike u kojima se javlja opresija i naučiti
startegije koje će im pomoći sa transformišu svoju ličnu i nstitucionalnu okolinu.
Ciljne grupe: program je namijenjen nastavnicima, ali i svim ostalim obrazovnim profilima
(posebno onima koji u svakodnevnom radu utiču na živote djece).
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
Modul I
I dan
1. Uvod u obrazovanje za društvenu pravdu (logistika, ishodi, problematizacija,
očekivanja, priča o imenu)
2. Uspostavljanje pravila i ograničenja (smernice za život, važnost konteksta)
3. Identifikacija (tri kulture)
4. Imenovanje-Ljudska priroda (lični prostor, domeni funkcionisanja , konstruktivističko
slušanje)
II dan
5. Konsolidacija i proširivanje znanja (oglašavanje, etiketiranje)
6. Okrivi okrivljenog (struktura moći)
7. Meta-jesmo nijesmo (preko crte, reci javno)
8. Moć i oglašavanje (kultura moći)
III dan
9. Ramatranje i razumijevanje tuđih realnosti (iskustvo autsajdera, dijalog kao proces)
10. Od glašavanja do djelanja
61
Katalog programa stručnog usavršavanja
11. Vrjednovanje različitosti i stvaranje saveznika
MODUL II
I dan
12. Norme i očekivanja
13. U međuvremenu
14. DEI model (tri fotografije, primjena DEI modela)
15. Forme represije (razumijevanje i manifestacije opresije)
II dan
16. Konsolidacija i proširivanje znanja
17. Inventar potreba (potrebe u vezi sa manjinskim grupama)
18. Interkulturalna osjetljivost
19. Društvena klasa
III dan
20. Konsolidacija i proširivanje znanja (krugovi nasilja)
21. O Opresiji
22. Jezik pozitivne akcije- plan akcije
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): program obuke je
organizoivan kroz realizaciju dva modula u ukupnom trajanju od šest dana. Prvi, trodnevni
trening (ili Modul I: Izgradnja kritičke svijesti) koji korsiti dijalog i postavljanje problema da
bi se učesnicima pomoglo da imenuju i oglase se o temamama koje su povezane sa
predrasudama i opresijom, i drugi trodnevni trening (ili Modula I: Od refleksije do akcije/sa
riječi na djela) naglašava startegije i ličnu posvećenost koje su potrebne za preduzimanje
individualne i institucionalne akcije; ukupan broj efektivnog rada 36 sati.
Moguće je organizovati i seminarsko-modularni pristup koji podrazumijeva obradu jedne ili
više tema u okviru ovog programa u trajanju od najmanje jednog seminarskog dana.
Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20€
62
Katalog programa stručnog usavršavanja
52. Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog
društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za djecu)
Autori: tim stručnjaka na čelu sa prof dr. Dawn Tankersley; program je prilagođen/dorađen
od strane stručnog tima Pedagoškog centra Crne Gore, a u skladu da potrebama našeg
obrazovnog sistema.
Odgovorna osoba (koordinatorka): doc.dr BiljanaMaslovarić
Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 25/V, 81000 Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020-248-668; 020-248-667
Ciljevi programa: obučiti nastavni kadar za sprovođenje obrazovnog programa koji će
unaprijediti veze/odnose između porodice i škole, u cilju stvaranja atmosfere u školama u
kojoj će svako pojedinačno dijete moći da dosegne svoj puni potencijal.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: po završenoj obuci učesnici
će razumijeti filozofiju/koncept obrazovanja za društvenu pravdu i važnost primjene u
praktučnom radu sa djecom.
Ciljna grupa: nastavnici (prevashodno onim koji rade u nižim razredima osnove školenastavnicima razredne nastave)
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
I dan1. Teoriski okvir i prikaz programa
2. Uvod u obrazovanje za društvenu pravdu, multikulturalno i transformativno
obrazovanje
3. Osnovni principi i primjena obrazovanja za društvenu pravdu
4. Tarnsformativno obrazovanje: širi kontekst
5. Primjena obrazovanja za društvenu pravdu
II dan
6. -Proces transformativnog dijaloga i obrazovanja ()
7. Nastavne jedinice u kojima se primjenjuje proces transformativnog dijaloga
8. Koriščenje priča
9. Korišćenje fotografija
10. Korišćenje atrifakata
III dan
11. Autori iz učionice
12. Osnaživanje nastavnika/ica u ličnom iskazivanju
13. Knjižice nastale u učionici kao mostovi između kultura
14. Nastavne jedinice: afirmacija sopstvenosti, slavljenje ljudskih kvaliteta; osnaživanje
ličnog identiteta; izgradnja zajednica;
15. Integracija društvene pravde u kurikulum
63
Katalog programa stručnog usavršavanja
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): obuka podrazumijeva
trodnevni trening u ukupnom trajanju od 18 sati obuke; moguće je organizovati i
seminarsko-modularni pristup koji podrazumijeva obradu jedne ili više tema u okviru ovog
programa u trajanju od najmanje jednog seminarskog dana.
Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno): 20€
64
Katalog programa stručnog usavršavanja
53. Obrazovanje za održivi razvoj
Autori: Mira Vasiljević, Sreten Lazarević i Veselin Vukićević
Odgovorna osoba (koordinator): Veselin Vukićević
Adresa: Božidara Žugića b.b., Žabljak
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 052 361 267
Ciljevi programa: opšticilj ovog programa je usmjeriti rad škola/nastavnika/uprava na
važnu i nadasve aktuelnu temu održivog razvoja, doprinijeti razumijevanju koncepta
obrazovanja za održivi razvoj i promišljati o efikasnim načinima njegovog sprovođenja;
posebni ciljevi ovog programa su:unaprijediti znanja i vješine nastavnika u području
održivog razvoja i obrazovanja za održivi razvoj za bolje razumijevanje načela i ciljeva
obrazovanja za održivi razvoj i njihovu primjenu; rasvijetliti mogućnosti implementacije
sadržaja/tema održivog razvoja u postojeći obrazovni kurikulum- intredisciplinarni pristup i
interdisciplinarne aktivnosti; identifikovati i analizirati kompetencije učenika koje se
razvijaju kroz obrazovanje za održivi razvoj; analizirati i osvijetliti kompetencije nastavnika
koje su neophodne za obrazovanje za održivi razvoj; posticati ka promjeni postojeće
obrazovne paradigme – od prenošenja i učenja činjenica, premao brazovanju u kojem se
traži, kritičko preispitivanje, razmišljanje i donošenje zaključaka, primjena novih metoda
učenja i poučavanja; rasvijetliti različite mogućnosti za unapređenje obrazovanja za održivi
razvoj –akcioni plan.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kreiranje i implementacija
najpogodnijih sadržaja/tema održivog razvoja u obrazovni kurikulum; izrada scenarija za
postavljene ciljeve i odabrane sadržaje; odabiranje najefikasnijih metoda i oblika rada za
implementaciju tema održivog razvoja u svim oblicima nastave; razvijanje kompetencija
učenika koje se razvijaju kroz obrazovanje za održivi razvoj; kritičko preispitivanje,
razmišljanje i donošenje zaključaka; samostalna izrada akcionog plana za djelovanje na
planu obrazovanja za održivi razvoj.
Ciljna grupa: nastavnici osnovnih i srednjih škola, direktori, pedagozi i psiholozi.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Obrazovanje za održivi razvoj – razumijevanje koncepta obrazovanja za održivi
razvoj i promišljanje o efikasnim načinima njegovog sprovođenja.
2. Tematska područja Dekade obrazovanja za održivi razvoj i Strategije obrazovanja za
održivi razvoj (UNECE)- uporišta u nastavnim programima-analize
3. Učeničke kompetencije kao cilj obrazovanja za održivi razvoj
4. Kako steći kompetencije potrebne za OOR – nove metode učenja i poučavanja
5. Nastavničke kompetencije važne za OOR
6. Mogućnosti implementacije sadržaja održivog razvoja kroz nastavne i vannastavne
aktivnosti
65
Katalog programa stručnog usavršavanja
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).
Broj učesnika u grupi: od20 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara, cijena
potrošnog materijala i ručak).
66
Katalog programa stručnog usavršavanja
54. Obrazovanjem protiv predrasuda
Autorke: Vesna Dimitrijević, Svetlana Dujović i Sabra Decević
Odgovorna osoba (koordinatorka): Sabra Decević
Adresa: Tuzi b.b., Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 067-828-746
Ciljevi programa: opšti cilj programa je podupiranje i jačanje temelja uzajamnih odnosa
između različitih društava i različitih većinskih ili manjinskih kulturoloških grupa;učiniti
napor i priznati različite kulturološke identitete i podsticati poštovanje manjina;prevladati
negativne predrasude i etničke stereotipe; favorizovati pozitivnu evoluciju različitosti i
raznolikosti; tražiti i istaći sličnosti;stvarati pozitivne stavove i navike ponašanja prema
ljudima iz drugih društava i kultura; pretvoriti u djelo principe solidarnosti i građanske
odvažnosti
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kritičko preispitivanje svojih
stavove i vrijednosti i shvaćane ulogu koju ima u podsticanju razvoja djece i odgovornost
koja tu ulogu prati; uvođenje novih informacije i znanja koja pomažu u dekonstrukciji
stereotipa/predrasuda o drugima, uči kako podsticati kritičko mišljenje djece/mladih i time
ih učiniti “otpornijim” narazličite vrste pristrasnog mišljenja i podsticanje odgovornosti za
akciju na ličnom i profesionalnom planu.
Ciljne grupe: Učenici, nastavnici, psihološko-pedagoškaslužba, uprava škole
Metode i tehnike rada:obuka interaktivnog tipa
Teme:
1. Stvarnost naših društava
2. Različitost
3. Multikulturalna društva
4. Lokalne manjine
5. Interkulturalna društva
6. Kulture
7. Identitet;
8. Etnocentrizam;
9. Diskriminacija;
10. Ksenofobija;
11. Netolerancija;
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata),
program je podjeljen u dva modula, a škola moze da naruči I modul samo u trajanju od 2
dana (16 sati)
Broj učesnika u grupi: 20-28 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno): 18.5€ (uračunati su honorar za voditelje seminara,
material za rad, osvježenje i hrana za učesnike, smještaj i putni troškovi za trenere)
67
Katalog programa stručnog usavršavanja
55. Obuka nastavnika građanskog vaspitanja u osnovnoj školi i
građanskog obrazovanja u gimnaziji
Autorke: Vidosava Kašćelan, Snježana Bošković i Slavica Popović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan
Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020-408-938
Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina i kompetencija nastavnika građanskog
vaspitanja, kako nastavnika početnika tako i nastavnika sa iskustvom u nastavi građanskog
vaspitanja/obrazovanja.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje osnovnih
koncepata građanskog vaspitanja/obrazovanja; praktikovanje interaktivnih metoda rada;
međupredmetni pristup u nastavi građanskog vaspitanja/obrazovanja; uticaj na izgradnju
demokratske kulture u školi, lokalnoj zajedinici i društvu.
Ciljna grupa: nastavnici građanskog u osnovnim školama i građanskog obrazovanja u
gimnazijama.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
Osnovni modul:
1. Osnovni koncepti nastavnog predmeta Građansko vaspitanje/obrazovanje
2. Metode rada u nastavi građanskog vaspitanja/obrazovanja
3. Ocjenjivanje i procjenjivanje u nastavi građanskog vaspitanja/obrazovanja
4. Politička filozofija
Napredni modul:
1. Identitet (lični i kolektivni), ja i drugi
2. Demokratija i obrazovanje, demokratske vrijednosti kao princip u nastavi
3. Stavovi, dijalog, tolerancija i način razrješenja konflikata
4. Ljudska i dječja prava, evropske vrijednosti u obrazovanju
5. Program za trenere
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): najmanje jedan, a najviše
tri dana (8, odnosno 24 sata).
Broj učesnika u grupi: od20 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
68
Katalog programa stručnog usavršavanja
56. Prava djeteta – životne potrebe djeteta
Autorka: Olivera Leković
Odgovorna osoba (koordinatorka): Tanja Crvenica
Adresa: Ul. Cvijetna V, Podgorica
E-mail: [email protected]
Telefon: 067-320-452
Ciljevi programa: motivacija i podsticaj nastavnika da učenicima kreairaju, samostalno ili
u saradnji, pedagoške radionice o dječjim pravima i obuka da demokratskim pristupima
podstiču učenika i pomažu mu u aktivnom procesu učenja (nastava je efikasnija ako slijedi
životne potrebe djeteta).
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: realizacija nastavnih časova
o dječjim pravima; osposobljavanje za optimalni razvoj djeteta i učenje kako da štiti vlastita
i tuđa prava, i razumijevanje praktične primjene dječjih prava.
Ciljne grupe: nastavnici (nastavnici razredne nastave, razredne starješine, nastavnici
građanskog vaspitanja i obrazovanja), psihološko-pedagoška služba i učenici.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Uvod u dječja prava, dokumenta i zakoni o pravima djeteta
2. Konvencija o pravima djeteta – pravo djeteta da zna svoje pravo
3. Klima u školi – prepoznavanje i uklanjanje nepovoljnih činilaca koji otežavaju
njegovanje prava djeteta
4. Prava djece sa smetnjama u razvoju – Konvencija UN o pravima osoba sa
invaliditetom, socijalni model, nediskriminacija, pristupačnost i samostalan život,
obrazovanje
5. Prava preživljavanja – pravo na zdravlje, pravo na zdravu okolinu
6. Razvojna prava – pravo na obrazovanje, pravo na jezik i njegovanje vlastite kulture,
pravo na igru
7. Zaštitna prava – pravo na zaštitu od zloupotrebe, zaštita od droga, alkohola, duvana
8. Prava na učešće – pravo na slobodu govora i mišljenja, pravo na udruživanje
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).
Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
69
Katalog programa stručnog usavršavanja
57.Priručnik za rad nastavnika sa dječjim parlamentom
Autorka: Rajka Perović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Rajka Perović
Adresa: Bulevar SV. Petra Cetinjskog br.13
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-071-339
Ciljevi programa: podizanje svijesti o pravima djeteta i afirmacija prava na participaciju
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: veća upućenost na prava
djeteta, unaprijeđena komunikacija s djecom, otvorenost za dječje učešće u stvarima koji ih
se tiču
Ciljna grupa: nastavnici i stručni saradnici
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa
Teme:
1. Priroda rada u grupi i timski rad
2. Komunikacija i nenasilno rješavanje konflikata
3. Konvencija o pravima djeteta
4. Potrebe i želje
5. Vrste prava
6. Sukobi prava, prava i odgovornosti
7. Razlike, stereotipi, tolerancija
8. Diskriminacija i šta sa njom
9. Zaštita djece od zanemarivanja, zloupotrebe i zlostavljanja
10. Šta je dječija participacija u školi?
11. Moja porodica
12. Moja škola i ja
13. Ja u svojoj zajednici
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): facilitator obezbjeđuje
saglasnost škole za prostor koji će se koristiti za održavanje sastanaka; sa članovima
dječijeg parlamenta, utvrđuje dan, vrijeme i dužinu trajanja sastanaka, pri tome treba da
ima u vidu aktivnosti date u priručniku koje su vremenski planirane da traju oko 90 minuta;
sastanci parlamenta se održavaju jednom nedeljno u periodu dok traje školska godina.
Broj učesnika u grupi: svako odeljenje od petog do devetog razreda bira po jednog
prestavnika za člana dječijeg parlamenta
Cijena po učesniku:/
70
Katalog programa stručnog usavršavanja
58. Teorija i praksa ljudskih prava
Autorke: prof.dr Bojka Đukanović i Vidosava Kašćelan
Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan
Adresa: Vaka Đurovića bb, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020-408-938
Ciljevi
programa:
jačanje
kapaciteta
uprave
škole,
nastavnika
građanskog
vaspitanja/obrazovanja, predstavnika NVO koje saradjuju sa školom u oblasti ljudskih i
dječjih prava; promocija principa obrazovanja za demokratsko građanstvo i ljudska prava u
životu škole i svakodnevnom životu.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: jačanje kompetencija u
oblasti ljudskih prava, veća saradnja unutar škole, veća saradnja sa lokalnom zajednicom,
zajedničko rješavnje problema, uzajamno poštovanje, saradnja, primjena istraživačkih
metoda u nastavi
Ciljna grupa: predstavnici uprave škole, nastavnici građanskog vaspitanja/obrazovanja,
predstavnici roditelja i NVO koje saradjuju sa školom u oblasti ljudskih prava
Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa
Teme:
1.Osnovi koncepti i filozofija obrazovanja za demokratsko građanstvo i ljudska prava
2. Realizacija u praksi – dosadašnja iskustva
3. Nastava/učenje o ljudskim pravima i demokratskom građanstvu, kako poboljšati ukupan
proces?
4. Kreiranje klime povjerenja, otvorenosti i saradnje u školi i van nje
5. Kako svi nastavnici mogu učestvovati u podržavanju i poštovanju principa demokratskog
građanstva i poštovanju ljudski prava
6. Demokratsko vođenje škole – učćestvovanje svih
7. Akcioni plan za unapredjenje principa poštovanja ljudskih prava i demokratskog
građanstva u školi i zajednici
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 2 trodnevna seminara ( 6
dana, 48 sati)
Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno): 25 €
71
Katalog programa stručnog usavršavanja
59.Upotreba medija za učešće u demokratskom društvu-Pestaloci
program
Autorka: Snježana Bošković
Odgovorna osoba (koordinatorka): Snježana Bošković
Adresa: IV Crnogorska 36-3 a -Nikšić
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 068-808-164
Ciljevi programa: unapređivanje obrazovnih pristupa i nastavnih metoda sa ciljem učenja
zajedničkog suživota u demokratskom, multikulturalnom društvu kako bi omogućili
učenicima da steknu znanje i vještine za unapređivanje društvene kohezije; poštovanje
različitostii jednakosti; poštovanje razlika – posebno između raznih vjerskih i etničkih grupa
;rješavanje neslaganja i konflikata na nenasilan način i uz poštovanje prava drugih, kao i za
borbu protiv svih oblika diskriminacije i nasilja, a posebno protiv nasilništva i
uznemiravanja; osposobljavanje nastavnika za savremeniji model prenošenja znanja i
informisanje o osnovnim vidovima učenja;o demokratiji i ljudskim pravima.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost poznavanja i
osnaživanja primjene savremenih metodologija u grupi društvenih predmeta; promjena
nastavnickih kompetencija, uloga učitelja iz osnovne uloge predavač i ispitivač u ulogu
mentorstva učenicima kroz različite metode i tehnike za uspješno učenje i kreativno
razmišljanje;vještina upotrebe suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija u
savremenom nastavnom procesu postaje glavni zadatak u profesionalnom razvoju
nastavnika; stjecanje kompetencija kroz primjenu informacijske tehnologije u učenju
nastavniku postaje preduslov za uspješno ispunjavanje postavljenih vaspitno -obrazovnih
zadataka; razvijanje znanja,vjestina i stavova; razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja ;
razvijanje sposobnosti rješavanja problema; grupne kohezije ;komunikativnih sposobnosti.
Ciljna grupa: nastavnici istorije, građanskog vaspitanja i obrazovanja u osnovnim i
srednjim školama
Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa
Teme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uloga slobodnih medija za demokratsko društvo
Ljudska-dječija prava,slobode ,odgovornosti.
Znanja ,vjestine i stavovi.
Demokratija , civilno društvo ,građanin.
Karakteristike i elementi ljudskih prava
Osnovni principi ljudskih prava Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan ( 8 sati)
Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno): 20 €
72
Katalog programa stručnog usavršavanja
VI UMJETNOST I FIZIČKA KULTURA
60. Antropološki aspekti nastave fizičkog vaspitanja
Autori: doc. dr Jovica Petković, doc.dr Dragan Krivokapić i dr Stevo Popović
Odgovorna osoba (koordinator): doc.dr Jovica Petković
Adresa: Mrkošnica bb, 81400 Nikšić
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-449-595
Ciljevi programa: unapređenje znanja, vještina i sposobnosti vaspitača, učitelja razredne
nastave i nastavnika fizičkog vaspitanja u oblasti uticaja nastave fizičkog vaspitanja na
pravilan rast, razvoj i poboljšanje zdravlja učenika i ostalih segmenata antropološkog
statusa mladih.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prilagođavanje organizacije
časa fizičkog vaspitanja postizanju optimalnih zdravstvenih efekata na organizam učenika i
stvaranje neophodnih preduslova za ostvarivanje pravilnog rasta i razvoja djece.
Ciljna grupa: vaspitači u predškolskim ustanovama, učitelji razredne nastave i nastavnici
fizičkog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
I blok
1. Značaj svestranog razvoja djeteta
2. Usavršavanje motoričkih vještina
3. Razvoj koordinacije kod djece od 6 do 10 godina
4. Trening snage u periodu puberteta
5. Genetička određenja antropoloških karakteristika
II blok
1. Fizička i zdravstvena kultura u funkciji zdravlja učenika.
2. Prevencija i umanjenje pojave gojaznosti kod učenika.
3. Značaj nastave fizičkog vaspitanja u formiranju zdravih stilova života.
4. Uloga nastave fizičkog vaspitanja u suzbijanju vršnjačke agresivnosti.
5. Značaj redovne fizičke aktivnosti u smanjenju učestalosti poremećajia u ishrani
adolescenata (anoreksije i bulimije).
III blok
1. Učešće djece u sportu
2. Sport u srednjim školama i na univerzitetima
3. Učešće osoba ometenih u razvoju u sportu
4. Etnička i rasna pripadnost i sport
5. Rodna ravnopravnost i sport
IV blok
1. Intezifikacija časa fizičkog vaspitanja.
73
Katalog programa stručnog usavršavanja
2.Sredstva fizičkog vaspitanja, nastava.
3.Opterećenja učenika na času fizičkog vaspitanja.
4.Nastava u prirodi.
5.Uticaj fizičkog vježbanja na organizam učenika
6.Osnovne zdravstveno higijenske mjere obezbjeđenja procesa fizičkog vaspitanja.
7.Tekuća kontrola zdravlja kao mjera obezbjeđenja procesa fizičkog vaspitanja.
V blok
1.Procjena i kontrola efekata fizičkog vaspitanja djece predškolskog uzrasta.
2. Opterećenje na času fizičkog vaspitanja.
3. Mjere motivacije, stimulacija i objezbedjenja u toku nastavnog procesa.
4. Tjelesna vježba kao sredstvo nastave fizičkog vaspitanja
VI blok
1. Značaj aerobika na razvojne karakteristike učenika srednjih škola
2. Efekti nastave fizičkog vaspitanja na razvoj motoričkih sposobnosti kod učenika osnovne
škole
3. Uticaj redovne nastave fizičkog vaspitanja na zdrastveni status učenika osnovne škole
4. Učestalost testiranja i praćenja rasta i razvoja učenika osnovnih škola u nastavi fizičkog
vaspitanja
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet dana (30 sati)
Broj učesnika u grupi: od 50 do 100 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno): 10 € ( honorara za trenere, štampani materijal za praćenje
programa, edukativni materijal u elektronskoj verziji i osvježenje za učesnike seminara).
74
Katalog programa stručnog usavršavanja
61. Čas fizičkog vaspitanja u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne
škole
Autori: Ivan Đorđević i mr Vesnica Rašajski Čikara
Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Vesnica Rašajski Čikara
Adresa: Sušćepan b.b., Herceg Novi
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-490-468; 069-450-147
Ciljeviprograma: unapređenje znanja i vještina za izvođenje časa fizičkog vaspitanja u
prvom ciklusu osnovne škole, u uobičajenim kao i u otežanim uslovima rada; razvijanje
sposobnosti za ciljno planiranje nastave fizičkog vaspitanja.
Profesionalne vještine i sposobnosti kojese unapređuju: osnaživanje sposobnosti
nastavno-ciljnog pristupa obrazovnom procesu; sposobnost planiranja nastave fizičkog
vaspitanja; pripremanje i realizacija časa fizičkog vaspitanja u skladu sa novim pristupom;
pripremanje i realizacija časa fizičkog vaspitanja u uslovima učionice.
Ciljne grupe: nastavnici razredne nastave.
Metoda i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Uzrasne karakteristike djece mlađeg osnovnoškolskog uzrasta
2. Podjela motoričkih sposobnosti i mogućnost njihovog unapređenja
3. Organizacioni oblici rada u nastavi fizičkog vaspitanja
4. Planiranje u nastavi fizičkog vaspitanja
5. Čas fizičkog vaspitanja kao osnovni organizacioni oblik rada
6. Čas fizičkog vaspitanja u uslovima učionice
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (8 sati)
Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara, prilozi za
učesnike i materijal i pribor za rad kao i CD sa prezentacijom).
75
Katalog programa stručnog usavršavanja
62.Edukacija nastavnika za izvođenje izbornog predmeta šah u osnovnoj
školi
Autori: Slobodan Mirković, Radmila Milošević i Nevenka Jovanović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Radmila Milošević
Adresa: Danila Kiša 5, Blok 5, Podgorica
E-mail: [email protected], [email protected]
Broj telefona: 020-268-137, 069-490-279
Ciljevi programa: opšti cilj je unapređenje profesionalnih kompetencija nastavnika
izbornog predmeta šah za primjenu raznovrsnih metoda rada u nastavi; specifični ciljevi su
edukacija nastavnika i stručnih saradnika osnovne škole o elementima šahovske igre;
sticanje potrebnih znanja i vještina za podizanje kvaliteta nastave; unapređenje vještina u
ovladavanju kognitivnim i motivacionim elementima šaha u osnovnoj školi.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje i razumijevanje
opštih principa i ciljeva izbornog predmeta Šah u osnovnoj školi, kao i nastavni plan i
program, koji omogućavaju ostvarivanje nastave i njen razvoj; sticanje znanja, vještina i
sposobnosti da realizuje nastavu izbornog predmeta Šah u osnovnoj školi i ostvaruje
obrazovne, vaspitne, estetske i funkcionalne nastavne ciljeve u skladu sa programom za
određeni razred, koristeći raznovrsne i dostupne resurse radi povećanja očiglednosti,
dinamičnosti nastave, boljeg razumijevanja nastavnih sadržaja i lakšeg sticanja znanja,
vještina i vrednosnih stavova; sticanje znanja, vještina i sposobnosti da analizira postojeće
resurse, planira različite aktivnosti i stvara uslove za realizaciju izborne nastave Šah u
osnovnoj školi, usklađujući sadržaje sa predznanjima, potrebama i osobenostima učenika;
sticanje znanja, vještina i sposobnosti da prati, mjeri, analizira i vrednuje postignuća
učenika i preduzima mjere u cilju poboljšanja rezultata rada učenika i nastavnog procesa.
Ciljna grupa: nastavnici
Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa
Teme:
I dan
1. Značaj šaha u saznajnom, vaspitnom i motivacionom području
2. Realizacija izbornog predmeta osnovi šaha (šahovska table i šahovske figure; osnovi
šahovske igre; mat usamljenom kralju; osnove otvaranja; pešačke završnice)
3. Realizacija izbornog predmeta šah I (otvaranja – otvorene igre; različite figure u
borbi protiv pješaka; svojstva, položaj i uzajamno dejstvo figura; matiranje u dva
poteza; pješačke završnice; topovske završnice)
4. Realizacija izbornog predmeta šah II (mat usamljenom kralju; otvaranja –
poluotvorene igre;)
II dan
1. Realizacija izbornog predmeta šah II (borba različitih figura; pretvaranje pješaka u
damu; matiranje u 2 poteza)
2. Obuka u korišćenju šahovskih programa na računaru (chessbase, fritz, DVD...)
76
Katalog programa stručnog usavršavanja
3. Organizovanje šahovskih turnira, simultanki i pojedinačnih i ekipnih takmičenja
(Bergerov i Švajcarski sistem parovanja...)
4. Šah u školama u zemljama Evropske unije
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati)
Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika
Cijena po učesniku(dnevno): 50 € bez PDV-a ( pansion za 20 učesnika, priručnik za
nastavnike, honorare za troje autora i voditelja seminara)
77
Katalog programa stručnog usavršavanja
63.Muzička kultura kao kamen temeljac sveobuhvatnog razvoja ličnosti
Autorka: dr Nada Ivanović O’Brien
Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Popović
Adresa: Ul. Novaka Miloševa br.15, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020-230-086, 069-319-219
Ciljevi programa: razvijanje znanja i veština u osmišljavanju i realizaciji programa Muzičke
kulture usmerenih ka razvoju kognitivnih sposobnosti, socijalnoj inteligenciji i opšteg uspeha
(u nemuzičkim predmetima).
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvoj analitičkih veština u
proceni prirodnih predispozicija kao i ranoj detekciji inhibicija na koje se pedagog treba
fokusirati (putem upoznavanja i primene rezultata savremenih istraživanja komparativne
razvojne psihologije); razvoj specijalnog spoja muzičkih i pedagoških veština putem kojih se
podstiče dečiji razvoj (posebno u prirodnim, posebno u društvenim naukama) i vrste
suptilne intervencije; komercijalne i preduzetničke veštine nastavnika u cilju uspostavljanja
različitih partnerstva relevantnih za kvalitetnu realizaciju nastavnog programa, obogaćivanje
sadržaja i vizibilnost škole.
Ciljna grupa: Nastavnici muzičke kulture u osnovnim školama, vaspitači, pedagozi i
psiholozi.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa
Teme: Prezentacije, koncepta, rezultata istraživanja, radionice, simulacija projekta
uspostvaljanja partnerstva sa relevantnim institucijama, upitnik i planiranje sledeće etape
rada.
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (8 sati)
Broj učesnika u grupi: od 20 do 50 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno): 28 € (honorar za voditelje seminara i putni troškovi)
78
Katalog programa stručnog usavršavanja
64.Planiranje i ocjenjivanje u muzičkim školama
Autori: dr Slobodan Jerkov i Radoje Novović
Odgovorna osoba (koordinator): dr Slobodan Jerkov
Adresa: Ul. Vlada Ćetkovića 11, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020-408-924
Ciljevi programa: informisanje učesnika o metodologiji izrade novih nastavnih planova i
programa; informisanje nastavnika muzičke kulture o značaju, karakteristikama i načinima
interdisciplinarnog pristupa u realizaciji i rješavanju važnih vaspitno-obrazovnih problema;
unapređenje znanja o ocjenjivanju kao sastavnom dijelu nastavnog procesa; unapređenje
znanja i vještina za praćenje i evaluaciju nastavnog časa; upoznavanje sa opisnim
ocjenjivanjem (deskriptivno – analitičko ocjenjivanje.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: ciljni pristup u planiranju
nastave kao vještine neophodne za instruktivno-pedagoški rad sa nastavnicima;
organizovanje timskog rada u školi i prepoznavanje jakih strana pojedinca u kolektivu kao
nosiocu različitih uloga u timu;opservacija školskog časa; opisno ocjenjivanje u svijetlu
nastavno-ciljnog kurikuluma; posmatranje, praćenje i evaluacija ukupnih postignuća;
kreativnost i inventivnost i slobode izbora i odgovornosti
Ciljna grupa: nastavnici u muzičkim školama.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Planiranje
Timski rad
Ocjenjivanje
Opservacija školskog časa
Osnovni koncept o učenju i znanju
Ocjenjivanje za razvoj učenika
Kriterijumi ocjenjivanja I
Kriterijumi ocjenjivanja II
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati)
Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
79
Katalog programa stručnog usavršavanja
65. Rastimo uz ples
Autor: Radomir Krsmanović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović
Adresa: Šušanj br. 19a, Bar
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-066-744
Ciljevi programa: opšti ciljevi su unapređenje vještina u ovladavanju kognitivnim i
razvojnim elementima plesa u predškolskim ustanovama radi doprinosa razvoju plesne
kulture kod djece u uzrastu od tri do sedam godina i povećanje kompetencija vaspitača u
predškolskim ustanovama u domenima razumijevanja i podsticanja motoričkog razvoja
djece u tom uzrastu; specifični ciljevi su osposobljavanje za zapažanje ritma i ritmičke
interpretacije i oblika kretanja zavisno od muzike, kao i za izvođenje elemenata plesne slike
(stav, osmjeh, držanje tijela) i plesnu koreografiju.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usavršavanje u oblasti plesa
kao timskog rada s djecom radi razumijevanja sopstvene uloge i odgovornosti u procesu
učenja djece plesu i jačanja ličnih umijeća, inspiracije, motivacije i kreacije u
profesionalnom radu.
Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Upoznavanje vaspitača sa vrstama plesa
2. Upoznavanje vaspitača sa varijantama plesa koje omogućavaju precizno i dosledno
uvažavanje načela uzrasne i individualne primjerenosti
3. Izbor plesa u skladu sa iskustvom djece i stepenom razvoja, i prema uzrastu i
individualnim mogućnostima
4. Ples u sistemu aktivnosti i režimu dana
5. Priprema za ples, motivacija djece, o sadržaju igre, doziranje fizičkog napora i tempo
igre
6. Zapažanje ritma, oblici kretanja, plesni korak, formiranje plesne koreografije
7. Mogućnost plesa kao društvene aktivnosti koja utiče na socijalno-emotivni razvoj
djeteta
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (20 sata).
Broj učesnika u grupi: od 28 do 35 učesnika.
Cijena po učesniku: 40 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena pisanog i
audio materijala).
80
Katalog programa stručnog usavršavanja
VIII INKLUZIVNO OBRAZOVANJE
66. Brajevo pismo – ključ kvalitetnog obrazovanja
Autori: doc. dr Nada Šakotić, mr Zorica Tončić i Goran Macanović
Odgovorna osoba (koordinator): Goran Macanović
Adresa: Ul. manastirska br. 21, Nikšić
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 067-343-537
Ciljevi programa: poboljšati uslove za školovanje djece sa oštećenim vidom; povećati nivo
znanja i vještina nastavnika o opismenjavanju djece sa oštećenim vidom na Brajevom
pismu; podići nivo svijesti javnosti o mogućnostima osoba sa oštećenim vidom kroz
štampanje publikacija o inkluzivnom obrazovanju, individualnim obrazovnim planovima za
djecu sa oštećenim vidom i opismenjavanju na Brajevo pismo.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje sa efektima
inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori; usvajanje znanja i razvoj kompetencija u ovladavanju
vještinama čitanja i pisanja Brajevog pisma od strane učesnika; razvijanje vještina
adekvatnog metodičkog pristupa u nastavi čitanja i pisanja – zadovoljenje odgovarajućih
principa, izbor metoda, metodskih postupaka i oblika rada kod djece koja koriste Brajevo
pismo.
Ciljna grupa: prosvjetni radnici u osnovnim i srednjim školama.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1.
2.
3.
4.
5.
O inkluzivnom obrazovanju
IROP
Metodika rada lica oštećenog vida
Istorijat pisma za osobe sa oštećenjem vida
Prikaz - čitanje i pisanje Brajevog pisma
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).
Broj učesnika u grupi: od 12 do 15 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 50 € za dvodnevni seminar (uračunati su honorar za
voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).
81
Katalog programa stručnog usavršavanja
67. Brajevo pismo u inkluzivnom obrazovanju
Autori: Jadranka Radulović , Budimir Mrdak i Milodarka Vukašević
Odgovorna osoba (koordinatorka): Zoran Bošković
Adresa: Ulica princeze Ksenije br. 6, Podgorica
E-mail:/
Broj telefona: 020-640-408
Ciljevi programa: sprovođenje radionica kojima ce moderirati stručnjaci različtih profila na
polju edukacije učenika sa i bez ostatka vida, shvatanje suštine i značaja inkluzivnog
pokreta i afirmativne terminologije; kroz planirane aktivnosti učesnici će proći kroz iskustvo
djece bez ostatka vida; postati svjesni svojih predrasuda i snage njihovog djelovanja;
učesnici se upoznaju sa karakteristikama ove djece metodama i preporukama u radu,
komunikacijom, orijentacijom, Brajevim pismom, savremenom metodom čitanja i pisanja
slijepe djece i neopodnim sredstvima potrebnim u radu sa djecom; značaj resursnog
centra kao podrška djeci sa smetnjama u razvoju vida.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifične
metodologije i tehnika u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju vida; sticanje vjestina za
upotrebu i primjenu Brajevog pisma u učionici i sticanje vjestina za pisanje i čitanje
Brajevog pisma
Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave, predmetni nastavnici, direktori i pomoćnici
direktora
Metode i tehnike rada:obuka interaktivnog tipa
Teme:
1. Inkluzivni pokret ( Integracija – medicinski model, Inkluzija-socijalni model, Sistemski
model – PNI – process nastajanja invalidnosti, Afirmativna terminologija)
2. Predrasude i prihvatanje razlicitosti
3. Djeca sa smetnjama u razvoju vida – specifičnosti, razvoj taktilnog čula, kompenzatorski
razvoj
4. Luj Braj – Brajevo pismo, šestotačka. Brajeva mašina.
5. Komunikacija djece bez percepcije svijetla
6. Orijentacija djece bez percepcije svijetla
7. Djeca bez ostataka vida na času engleskog jezika i fizičkog
8. Praktičan rad upotreba Brajeve mašine
9.Uloga Resursnog centra za djecu i mlade Podgorica
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati)
Broj učesnika u grupi: od 10 do 20
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
82
Katalog programa stručnog usavršavanja
68.Djelatnost mobilne službe u resursnom centru
Autorke: Mirjana Vučinić, Jelisavka Gavranić, Jadranka Radulović, Koletić Suzana i Irena
Bogićević
Odgovorna osoba (koordinatorka): Mirjana Vučinić
Adresa: Ul. Princeze Ksenije br.6, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-365-019
Ciljevi programa: optimalno predškolsko vaspitanje i školovanje učenika s motoričkim,
senzornim i kombinovanim smetnjama u skladu sa njihovim individualnim mogućnostima;
upoznaće se sa ulogom i zadacima resursnog centra; neophodnost kontinuirane razmjene
iskustava između članova mobilne službe (timova) i vaspitno-obrazovnih ustanova; usvojiti
timski rad kao način rada, poštujući znanje i iskustva pojedinaca vodeći računa o podršci
djece sa smetnjama u razvoju;
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: savjetovanje u odnosu na
prilagođavanja vaspitno-obrazovnog procesa djetetovim (učenikovim) specifičnim
potrebama i učestvovanje u izradi IROP-a (prilagođavanje metoda i oblika rada,
provjeravanje postignutog znanja i sl.); pružanje dodatne stručne pomoći u obliku posebnih
edukacijsko-rehabilitacijskih programa kao i o upotrebi posebnih pomagala.
Ciljna grupa: nastavnici i roditelji ili članovi porodice.
Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa.
Teme:
1. Uloga i zadaci mobilnog tima
2. Karakteristike (specifičnosti) djece sa smetnjama u razvoju (tjelesne, senzomotorne i
kombinovane smetnje)
3. Metode i oblici rada, sredstva koja su potrebna u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju
4. Izrada IROP-a i timski rad
5. Saradnja resursnog centra i vaspitno-obrazovnih ustanova
6. Preporuke u radu i razmjena iskustava
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati)
Broj učesnika u grupi: od 18 do 21 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (priprema materijala, izrada programa i realizovanje
radionica)
83
Katalog programa stručnog usavršavanja
69. Edukacija asistenata u nastavi, kao i drugih koji mogu biti podrška đeci
sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovno-vaspitnom sistemu Crne
Gore
Autori: Anita Marić, Tamara Milić, Anka Đurišić i Svetlana Dujović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Anka Đurišić
Adresa: NVU „Staze“, Ul. 18 jula br. 86, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 078-103-378
Ciljevi programa: ostvarivanje prava đece s posebnim obrazovnim potrebama na
obrazovanje i uključivanje u redovne škole i primjena obrazovne politike u oblasti
inkluzivnog obrazovanja; obezbjeđivanje kvalitetne podrške tokom procesa redovnog
obrazovanja i vaspitanja đece sa posebnim obrazovnim potrebama; edukacija asistenata za
njihov opis posla i ulogu tehničke podrške u procesu realizovanja nastave; poštovanje
principa jednakih mogućnosti za sve; razvijanja znanja, vještine i kompetencije potrebne
asistentu učenika u nastavi sa đecom sa konkretnim smetnjama u razvoju; unapređenje
saradnje, komunikacije i relacije asistenata i drugih zaposlenih u školi i roditelja đece sa
posebnim obrazovnim potrebama i praćenje postignuća đece sa posebnim obrazovnim
potrebama.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: informisanje asistenata
učeniku u nastavi o postavkama inkluzivnog obrazovanja definisanih kroz niz međunarodnih
i državnih dokumenata (obrazovna politika: rezolucije, zakoni, strategije); predstavljanje
procedure usmjeravanja ove đece u sistem obrazovanja i vaspitanja čiji je koncept
nastajanje posebne obrazovne potrebe sa akcentom na prepreke i barijere u okruženju
đeteta, a ne na smetnju koja je njegova razvojna ili trenutna karakteristika; usvajanje uloge
čija je svrha podrška đeci sa posebnim obrazovnim potrebama u redovnom obrazovanju i
vaspitanju; usvajanje znanja, razvijanje vještina i kompetencija koje su potrebne asistentu
učenika u nastavi za rad sa đecom sa konkretnim smetnjama u razvoju; umijeće
komunikacije i rješavanja konflikata sa fokusom na timski rad i saradnju sa nastavnikom,
relacije sa zaposlenima u školi i roditeljima đece sa posebnim obrazovnim potrebama;
upoznavanje sa osnovnim elementima efikasne i kvalitetne implementacije inkluzivnog
obrazovanja kroz učešće u prilagođavanju ambijenta u školi i izradi individualnih razvojnoobrazovih programa; suočavanje i prevazilaženje ličnih strahova i predrasuda; ovladavanje
osnovnim tehnikama i strategijama kontinuiranog praćenja i evaluacije akademskih i
razvojnih postignuća đece s posebnim obrazovnim potrebama u nastavnom procesu.
Ciljna grupa: asistenti učeniku u nastavi, kao i drugi koji mogu biti podrška đeci sa
posebnim obrazovnim potrebama u obrazovno-vaspitnom sistemu Crne Gore
Metode i tehnike rada:. obuka interaktivnog tipa
Teme:
Prvi modul:
1. Obrazovna politika u oblasti inkluzivnog obrazovanja – pristup đeci sa posebnim
obrazovnim potrebama
2. Proces usmjeravanja đece sa posebnim obrazovnim potrebama u sistem obrazovanja i
vaspitanja (sa osvrtom na DCP model)
84
Katalog programa stručnog usavršavanja
3. Asistent učeniku u nastavi – podrška đeci sa posebnim obrazovnim potrebama u
redovnom obrazovanju i vaspitanju (sa akcentom na opis posla i njegovu ulogu uz osvrt
na saradnju, relacije sa zaposlenima u školi i roditeljima đece sa posebnim obrazovnim
potrebama)
4. Znanja, vještine i kompetencije potrebne asistentu učenika u nastavi sa đecom sa
konkretnim smetnjama u razvoju (đeca sa intelektualnim smetnjama, smetnjama vida i
smetnjama u tjelesnom razvoju)
Drugi modul:
1. Znanja, vještine i kompetencije potrebne asistentu učenika u nastavi sa đecom sa
konkretnim smetnjama u razvoju (đeca sa govorno-jezičkim i smetnjama sluha i đeca sa
autizmom)
2. Vještine komunikacije i rješavanja konflikata
3. Lični strahovi i predrasude
4. Praćenje postignuća đece sa posebnim obrazovnim potrebama (učešće u izradi IROP-a,
timski rad, izvještavanje, evaluacija)
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva modula po dva dana (
32 sata).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
85
Katalog programa stručnog usavršavanja
70. Edukacija nastavnog kadra u srednjim opštim i stručnim školama
Autori: Mirjana Vučinić, Zoran Bošković, Irena Bogićević, Toni Koletić, Daliborka Banović,
Marijana Bojović i Igor Tomić
Odgovorna osoba (koordinatorka): Toni Koletić
Adresa: Ul.Princeze Ksenije br. 6, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-365-123
Ciljevi programa: moderirati stručnjake različitih profila na polju edukacije učenika sa
posebnim obrazovnim potrebama; razumijevanje suštine i značaja inkluzivnog pokreta i
afirmativne terminologije; prolazak kroz iskustvo etiketiranih, osvješćivanje svojih
predrasuda i snage njihovog djelovanja; upoznati karakteristike djece sa posebnim
obrazovnim potrebama; upoznati metode rada, sredstva, IROP i načinom usmjeravanja
djece u vaspitno-obrazovni sistem kao i ulogom Resursnog centra za djecu i mlade
„Podgorica“.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifične
metodologije i tehnika u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama.
Ciljna grupa: nastavnici, pedagozi, psiholozi, direktori i pomoćnici direktora.
Metode i tehnike rada:obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Inkluzija – inkluzivni pokret
2. Medicinski, socijalni i sistemski model inkluzije
3. Afirmativna terminologija
4. Djeca sa posebnim obrazovnim potrebama su djeca sa smetnjama u tjelesnom i
senzornom razvoju kao i djeca sa kombinovanim smetnjama
5. Specificnosti metoda i tehnika rada u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim
potrebama
6. Predrasude i prihvatanje različitosti
7. Izrada IROP-a
8. Način usmjeravanja djece u redovni sistem – u odgvarajući programi uloga komisija
za usmjeravanje
9. Uloga Resursnog centra za djecu i mlade, Podgorica
10. Preporuke u radu i razmjena iskustva
Trajanjeprograma (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).
Brojučesnikaugrupi: od 20 do30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
86
Katalog programa stručnog usavršavanja
71. Edukacija nastavnika u srednjim stručnim školama za rad sa učenicima sa
posebnim obrazovnim potrebama
Autorke: Svetlana Dujović, Martina Kastenhuber-Jakopeh i Marijana Bulatović
Odgovorna osoba (koordinatorka):Vjera Mitrović
Adresa: Vaka Đurovića bb, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020-664-785
Ciljevi programa: ostvarivanje prava djece s posebnim obrazovnim potrebama na
obrazovanje i uključivanje u redovne srednje stručne škole i primjena obrazovne politike u
oblasti inkluzivnog obrazovanja; edukacija nastavnika, stručnih saradnika i roditelja djece s
posebnim obrazovnim potrebama; formiranje modela škola za dalje širenje projekta u
srednjim stručnim školama u Crnoj Gori; adaptacija sistema obrazovanja u srednjim
stručnim školama u Crnoj Gori – poštovanje principa jednakih mogućnosti za sve;
zastupanje jednakih prava djece i mladih putem medijske prezentacije i povezivanje sektora
obrazovanja sa sektorima zdravstva, socijalnog staranja i zapošljavanja radi
sveobuhvatnijeg sagledavanja potreba djece s posebnim obrazovnim potrebama: razvijenija
znanja, vještine i kompetencije potrebne nastavnicima u srednjim stručnim školama,
edukacija nastavnika za praćenje postignuća i ocjenjivanje djece sa posebnim obrazovnim
potrebama.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: informisanje nastavnog
kadra o osnovnim teorijskim postavkama inkluzivnog obrazovanja i prednostima u odnosu
na medicinski model zbrinjavanja djece s posebnim obrazovnim potrebama; načinu
usmjeravanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovno-vaspitni sistem u
skladu sa DCP modelom (proces nastajanja smetnje i teškoće), adolescencija, osnovnim
elementima efikasne i kvalitetne implementacije inkluzivnog obrazovanja kroz adaptaciju
fizičkog ambijenta u učionici, izradu individualnih razvojno-obrazovnih planova tehnikama i
strategijama kontinuiranog praćenja i evaluacije akademskih i razvojnih postignuća djece s
posebnim obrazovnim potrebama u vaspitno-obrazovnom procesu i konkretnim primjerima i
mogućnostima za uspostavljanje saradnje i partnerskog odnosa sa roditeljima djece s
posebnim obrazovnim potrebama, strategijama podrške tim porodicama i osnovama
timskog rada nastavnika, roditelja i stručnih saradnika iz resursnih centara i drugih
relevantnih institucija i prezentovanje konkretnih primjera i mogućnosti dizajniranja, razvoja
i strukturiranja nastavnog časa baziranog na individualnim razvojno obrazovnim planovima,
kreiranje tranzicionog plana – praćenje djteta sa posebnim obrazovnim potrebama od
osnovne škole preko srednje škole sa akcentom na zapošljavanje, procjenjivanje vještina i
znanja učenika u stručnom obrazovanju, nastavne metode i različiti stilovi učenja u srednjim
stručnim školama, kreiranje djelimičnih kvalifikacija u okviru standarda zanimanja sa ciljem
dobijanja sertifikata o stečenim vještinama u toku školovanja i kreiranje razvojne strategije
za zapošljavanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama.
Ciljna grupa: nastavnici u srednjim stručnim školama
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa
Teme:
Prvi modul:
1. Socijalna inkluzija
87
Katalog programa stručnog usavršavanja
2. Zakon o obrazovanju i vaspitanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama i
Strategija razvoja stručnog obrazovanja
3. Proces nastajanja smetnje i teškoće – DCP model
4. Predrasude i prihvatanje različitosti
5. Adolescencija kod učenika sa posebnim obrazovnim potrebama
6. Iskustva u radu sa učenicima sa smetnjama i teškoćama u razvoju
7. Timski rad
Drugi modul:
1. Rad sa učenicima sa vizuelnim, slušnim, tjelesnim smetnjama i sa učenicima sa
teskoćama u razvoju u srednjim stručnim školama
2. Rad sa učenicima sa intelektualnim smetnjama i autizmom u srednjim stručnim
školama
3. Posmatranje i procjenjivanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama u srednjim
stručnim skolama
5. Standardi i stručne kvalifikacije
6. Djelimične kvalifikacije za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama u srednjim
stručnim školama
7. Partnerstvo sa roditeljima
8. IROP u stručnom obrazovanju
Treći modul:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Procjenjivanje vještina i znanja učenika u stručnom obrazovanju
Ocjenjivanje na osnovu IROPa u srednjim stručnim školama
Nastavne metode i različiti stilovi učenja u srednjim stručnim školama
Nastavne metode i različite strategije rada i ličnost nastavnika i ličnost učenika
Saradnja sa ustanovama i servisima podrške
Razvojna strategija za zapošljavanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebam
IROP i djelimične kvalifikacije
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnogr ada): tri modula po dva dana (
48 sati); zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i
seminarsko-modularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u
okviru navedenog programa, u trajanju od najmanje dva radna dana.
Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 15 € ( cijena uključuje honorar za trenere, materijal za rad
, putne troškove i smještaj trenera)
88
Katalog programa stručnog usavršavanja
72. Indeks za inkluziju
Autorke: Mirjana Djurovic, Olivera Leković i Irena Vasiljević
Odgovorna osoba (koordinatorka): Sabra Decević
Adresa: Tuzi b.b., Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 067-828-746
Ciljevi programa: informisanje o pravima djece i inkluzivnom pokretu u svijetu i kod
nas;upoznavanje sa metodologijom Indexa za inkluziju;osposobljavanje za određivanje
prioriteta unutar škole i osposobljavanje za osmišljavanje aktivnosti koje će „poboljšati”
školu; eventualno pravljenje Kodeksa ponašanja učenika i nastavnika ili Razvojnog plana
škole
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: saradnja i bolja
komunikacija sa djecom i roditeljima; partnerstvo i timski rad; kreiranje prihvatajuće
atmosfere u grupi/razredu; razvijanje sposobnost samoevaluacije, samokritičnost;razvijanje
senzibiliteta za potrebe različitih aktera u životu škole
Ciljne grupe: učenici, nastavnici, psihološko-pedagoška služba, uprava škole, roditelji,
predstavnici lokalne zajednice
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
I dan:
1.
2.
3.
4.
Pravo na različitost i Inkluzivni pokret
Timski rad i komuikacija
Pokazatelji inkluzivnosti škole
Indeks za inkluziju – metodologija
II dan:
1. Osmišljavanje upitnika, predlaganje aktivnosti
2. Pilot istraživanje
3. Prezentovanje rezultata
4. Dogovor o dinamici predstojećih aktivnosti i/ili evaluacija seminara,
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati);
mentorski rad tokom mjesec dana u trajanju od 4 sastanka, ili 8 sati.
Broj učesnika u grupi: minimalno 15 učesnika (10 nastavnika, 2 roditelja, 2 učenika i
predstavnik lokalne samouprave), a maksimalan broj je 30, što daje mogućnost da 2 škole
zajedno organizuju seminar i podijele troškove organizacije
Cijena po učesniku (dnevno): 15,8 € dnevno (honorar trenera, materijal, hranu i
osvježenje, putne troskove trenera i smještaj).
89
Katalog programa stručnog usavršavanja
73. Individualni razvojni i obrazovni plan –
korak ka inkluzivnom obrazovanju
Autorke: Nada Šakotić, Gojana Đurašković i Miljana Radoman
Odgovorna osoba (koordinatorka): Gojana Đurašković
Adresa: Ul. arhitekte Milana Popovica br. 1, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-091-666
Ciljevi programa: usvajanje osnovnih smjernica za izradu i realizaciju individualnih
razvojnih i obrazovnih planova i ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za
izradu IROP-a.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osjetljivost na
prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti vaspitnih i obrazovnih mogućnosti djece sa
teskoćama/smetnjama u razvoju; ovladavanje osnovnim elementima i tehnikama za izradu,
primjenu, praćenje i evaluaciju individualnih razvojnih i obrazovnih planova; ovladavanje
tehnikama kontinuiranog praćenja razvojnih postignuća djece sa teskoćama/smetnjama u
razvoju i ovladavanje osnovama timskog rada nastavnika, roditelja, stručnih saradnika škole
i drugih institucija.
Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim i školskim ustanovama
grupama/odjeljenjima imaju djecu sa teškoćama/smetnjama u razvoju.
koji
u
svojim
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa
Teme:
1. Šta su to individualni razvojni i obrazovni planovi (tim za izradu IROP-a, šta sadrži
IROP, planiranje )
2. Posmatranje i procjena – prvi korak u izradi IROP-a (šta posmatramo, zašto nam
trebaju podaci do kojih dolazimo posmatranjem, kako vršimo procjenu i na osnovu
čega )
3. Postupci prilagođavanja ili kako ćemo stići do cilja
4. Postavljanje razvojnih i obrazovnih ciljeva i zadataka kao okosnica individualnih
razvojnih i obrazovnih planova (dugoročni i kratkoročni ciljevi )
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (deset sati).
Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
90
Katalog programa stručnog usavršavanja
74. Inkluzivno obrazovanje
Autori: tim stručnjaka sa: Ellen Daniels, Georgetown University iz Washington DC,USA
Ellen Daniels i Key Staford
Odgovorna osoba (koordinator): prof. dr SašaMilić
Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 25/V, 81000 Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020-248-668
Ciljevi programa: priprema i osposobljavanje učitelja/vaspitača za stvaranje pozitivne
klime i demokratskih odnosa u odjeljenju; podsticanje djece da prihvate i uvažavaju razlike
koje medju njima postoje, kao i osposobljavanje za izgradjivanje partnerskog odnosa sa
roditeljima u cilju stimulacije njihovog razvoja; ostvarivanje prava djece sa posebnim
potrebama na obrazovanje i uključivanje u redovne škole; edukacija učitelja, stručnih
saradnika i roditelja djece sa posebnim potrebama; formiranje model škola za dalje širenje
projekta u osnovnim školama u Crnoj Gori; adaptacija sistema vaspitanja i obrazovanja u
Crnoj Gori: poštovanje principa jednakih mogućnosti za sve; analiza postojećeg stanja u
osnovnim školama u Crnoj Gori; motivacija učitelja/vaspitača i utvrđivanje broja djece sa
posebnim potrebama u nižim razredima; formiranje baze podataka; edukacija
učitelja/vaspitača i stručnih saradnika za trenere; edukacija i priprema nastavnog kadra u
reformskim školama; zastupanje jednakih prava djece putem medijske prezentacije;
povezivanje sektora obrazovanja sa sektorima zdravstva i socijalnog staranja u cilju
sveobuhvatnijeg sagledavanja potreba djece sa posebnim potrebama; za učesnike koji su
prošli tri seminara planira se nastavak edukacije odnosno organizovaje četvrtog i petog
seminara.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje nastavnog
kadra sa osnovnim teorijskim postavkama inkluzivnog obrazovanja, sa njegovim
prednostima u odnosu na medicinski ili socijalni model zbrinjavanaj djece sa poebnim
potrebama; upoznavanje nastavnog kadra sa postavkama i viđenjima pedagoškopsiholoških teoretičara u koristima od inkluzivnog obrazovanja za djecu sa posebnim
potrebama, za ostalu djecu, za roditelje djece sa posebnim potrebama, te za vaspitače i
učitelje koji rade u inkluzivnim vaspitnim grupama/odjeljenjima; upoznavanje nastavnog
kadra sa postavkama i viđenjima aktuelnih pedagoško-psiholoških teorija vezanih za socioemocionalni i afektivni, fizički, i intelektualni razvoj djece sa posebnim potrebama;
upoznavanje nastavnog kadra sa osnovnim, ključnim elementima efikasne i kvalitetne
implementacije inkluzivnog oobrazovanja kroz adaptaciju fizičkog ambijenta u učionici, kroz
izradu individualnih edukacionih planova, kroz razvoj interpersonalne komunikacije djece sa
posebnim potreabma i ostale djece u odjeljenju; upoznavanje nastavnog kadra sa
konkretnim primjerima i mogućnostima dizajniranja, razvoja i strukturiranja nastavnog časa
baziranog na individualnim edukacionim planovima, te načinima usklađivanja individualnog i
kolektivnog nastavnog rada; upoznavanje nastavnog kadra sa tehnikama i strategijama
kontinuiranog praćenja i evaluacije akademskih i razvojnih postignuća djece sa posebnim
potrebama u vaspitno-obrazovnom procesu; upoznavanje nastavnog kadra sa konkretnim
primjerima i mogućnostima uspostave saradnje i partnerskog odnosa sa roditeljima djece sa
posebnim potrebama, strategijama podrške ovim porodicama, te osnovama timskog rada
vaspitača, roditelja i stručnih saradnika iz škole i drugih relevantnih institucija (pedagozi,
psiholozi, defektolozi, ljekari, fizioterapeuti itd.);
Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole), vaspitači,
pedagozi, psiholozi, defektolozi, te visokoškolski nastavnici
91
Katalog programa stručnog usavršavanja
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Temelji integralne vaspotno-obrazovne prakse
2. Uspostavljanje partnerskog odnosa sa porodicama
3. Posmatranje i procjenivanje
4. Izrada individualizovanih vaspitno-obrazovnih razvojnih planova(IRP-a)
5. Prilagođavanje škole djeci sa posebnim potrebama
6. Tematska organizacija vaspitno-obrazovnog rada
7. Podsticanje socijalnog i emocionalnog razvoja
8. Podsticanje razvoja govora
9. Podsticanje intelektualnog razvoja
10. Podsticanje razvoja fizičkih vještina
11. Kako da nađete podršku koja će vam biti potrebna
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 90 radnih sati; 15 radnih
(trening) dana; moguće je organizovati i seminarsko/modularni pristup koji podrazumjeva
obradu jedne ili više tema u okviru ovog programa u trajanju od najmanje jednog
seminarskog dana.
Broj učesnika u grupi: od 25 do35 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 €
92
Katalog programa stručnog usavršavanja
75. Inkluzivno obrazovanje – vrtić po mjeri djeteta
Autorke: Vesna Dimitrijević i doc. dr Tatjana Novović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević
Adresa: Slovenska obala 17, Budva
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-513-579
Ciljevi programa: informisanje učesnika o suštini inkluzije i inkluzivnog obrazovanja i o
osnovnim tipovima smetnji, tj. razvojnih teškoća; formiranje, tokom zajedničkog rada,liste
osobina prihvatljivog vaspitača; razumijevanje načina za korišćenje skale za procjenu grupe
i bilježaka o razvojnom napretku; informisanje o suštini IROP-a i načinu njegove izrade,i
razumijevanje značaja partnerskog odnosa sa roditeljima.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje i implementacija
suštinskih elemenata inkluzivnog obrazovanja; osposobljavanje za primjenu važnih
instrumenata koji se koriste u procjeni razvojnih karakteristika djece i osposobljavanje za
izradu IROP-a.
Ciljna grupa: nastavnici predškolskolskog vaspitanja i obrazovanja.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
I modul
1. Inkluzivni pokret
2. Smetnje u razvoju i teškoće u učenju
3. Prihvatanje različitosti
4. Objektivna procjena dječjeg ponašanja
II modul
1. Imlementacija na konkretnom primjeru
2. Izrada IROP-a – I dio
3. Izrada IROP-a – II dio
4. Partnerstvo sa roditeljima
Razmak između dva modula – najmanje dvije nedjelje.
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
93
Katalog programa stručnog usavršavanja
76. Inovativne metode rada sa učenicima sa posebnim obrazovnim
potrebama u nastavi prirode i biologije
Autorke: mr Blaženka Petričević i Anita Marić
Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Blaženka Petričević
Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020-408-948
Ciljevi programa: upoznavanje nastavnika sa novim metodama rada na polju prirodnih
nauka sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvoj kompetencije Učiti
kako učiti i nove metode u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama.
Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave, prirode i društva, poznavanja društva, prirode,
biologije, biologije sa ekologijom kako redovnih škola tako i resursnih centara.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Primjena RWCT metoda
2. Modeli pojednostavljivanja nastavnih sadržaja za djecu sa posebnim obrazovnim
potrebama
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
94
Katalog programa stručnog usavršavanja
77. Integracija romske djece u osnovne škole – podrška inkluziji
Autori: autori originalnih modula obuke stručnjaci su OSI (Open Society Institute) i CRI
(Childrens Resources International, SAD) – Kirsten A. Hansen, Roxane K. Kaufmann i Kate
Burke Walsh
Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu
programa obuke u našoj zemlji; za potrebe u obrazovanju nastavnika i romskih
asistenata/medijatora program su prilagodili prof. dr Saša Milić, doc.dr Biljana Maslovarić,
doc.dr Veselin Mićanović, doc.dr Tatjana Novović i dr Dušanka Popović.
Odgovorna osoba (koordinator): doc.dr Biljana Maslovarić
Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog br. 25/V, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020-248-668, 020-248-667
Ciljevi programa: pružanje podrške romskim zajednicama i romskoj djeci u integraciji u
društvo i obrazovni sistem; obuka odraslih profesionalaca i odraslih Roma, u ulozi
asistenata, za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitnom i obrazovnom radu sa
romskom djecom; razvijanje profesinalne osjetljivosti za organizovanje vaspitnoobrazovnog rada na demokratskim principima u nacionalno mješovitoj dječjoj zajednici;
sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko posmatranje i praćenje
individualnog napredovanja učenika u razvoju i učenju; razvijanje strategija za
prevazilaženje problema vezanih za uključivanje romske djece u obrazovne institucije;
usvajanje znanja i vještina potrebnih za rad sa romskom zajednicom na unapređivanju
vaspitnih i obrazovnih modela i procesa u porodici i lokalnoj zajednici; ovladavanje bazičnim
znanjima i vještinama potrebnim za sveobuhvatno pripremanje romske djece za školovanje
na nematernjem jeziku;
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje profesionalne
osjetljivosti za prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti romske zajednice i kulture, kao i za
potrebe te zajednice u vezi sa vaspitanjem i obrazovanjem učenika; sticanje vještine
potrebne za kreiranje sredine koja je podsticajna za učenje i pogodna za rad; korišćenje
interaktivnih metoda vaspitno-obrazovnog rada pomoću kojih se učenici dovode u poziciju
aktivnih učesnika; ovladavanje vještinom komunikacije potrebne za kreiranje u vaspitnim
procesima atmosfere jednakosti i ravnopravnosti među učenicima, bez obzira na različito
porijeklo, socijalnu sredinu iz koje dolaze i sposobnosti; sticanje vještine tematskog
planiranja
vaspitno-obrazovnih
aktivnosti;
ovladavanje
vještinom
primjenjivanja
individualnog plana napredovanja učenika prema njihovim individualnim, kulturnim i drugim
razlikama; ovladavanje vještinom rada u timu i upravljanja timom nastavnika, romskih
asistenata i drugih odraslih osoba koje učestvuju u realizaciji programa; sticanje vještina
potrebnih za saradnju sa romskom porodicom i njeno uključivanje u vaspitno-obrazovni
proces, i osposobljavanje za saradnju sa lokalnom zajednicom i njeno uključivanje u procese
vaspitanja i obrazovanja učenika.
Ciljne grupe: učitelji i romski asistenti/medijatori ‒ (roditelji i članovi lokalne zajednice) i
stručni saradnici (pedagozi i psiholozi).
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
Prva godina – tri modula
95
Katalog programa stručnog usavršavanja
I modul: filozofija programa, specifičnosti razvoja djece u depriviranim uslovima,
specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa romskom djecom, podsticajna sredina za razvoj,
tematsko planiranje, učenje kroz igru, rad u timu, individualizacija, njegovanje romskog
jezika i kulture, i specifičnosti saradnje sa romskom porodicom i zajednicom.
II modul: stvaranje zajednice, principi i stilovi učenja, tehnike za posmatranje djece u
vaspitno-obrazovnom radu, uticaj konteksta na posmatranje djece, analiza i interpretacija
prikupljenih podataka, instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju, i
uloga nastavnika i romskog asistenta u vaspitno-obrazovnom procesu.
III modul: dječji portfolio, vrste dječjeg portfolija, grafičko praćenje i predstavljanje
procesa, porodica kao partner u vaspitno-obrazovnom radu, roditelj kao saradnik u
planiranju i realizaciji vaspitno-obarzovnog rada, aktiviranje lokalne zajednice i planiranje.
Druga godina – dva modula
I modul: razvoj govora, čitanje i pisanje/bilingvalna sredina, socijalno-emocionalni razvoj
djece, vještine partnerske komunikacije, kooperativne aktivnosti, učenje kroz projektno
planiranje, razvoj matematičkih pojmova, učeničko stvaralaštvo i razvoj samopoštovanja
kod učenika.
II modul: nastavnik kao refleksivni praktičar, romski asistent/medijator – spona između
škole i romske zajednice, evaluacija programa rada sa učenicima, portfolio učenika,
nastavnički profesionalni portfolio i samoevaluacija nastavnika.
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka za
program traje dvije godine, a sastoji se od pet trodnevnih seminara/modula (po 18 sati); u
prvoj godini su tri seminara, a u drugoj godini dva seminara (ukupno 90 sati) ; instruktivnopedagoški rad na terenu najmanje dva dana godišnje za jednu školu (ukupno 24 sata).
Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u okviru
navedenog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana.
Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara, cijena
potrošnog materijala).
96
Katalog programa stručnog usavršavanja
78. Intenzivna interakcija u grupama djece sa teškim kombinovanim
smetnjama
Autorka: Cath Irvine
Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Knežević
Adresa: Ul. princeze Ksenije br. 6, Podgorica
E-mail: [email protected],[email protected]
Broj telefona: 068-529-234
Ciljevi programa: sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko
posmatranje i praćenje dječjeg individualnog napredovanja u razvoju i učenju; razvijanje
profesionalneo sjetljivosti za posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog
napredovanja u razvoju; pomoći nastavniku (osobi koja radi sa djetetom sa teškoćama) da
uspostavi bolju komunikaciju sa djecom koja imaju teže smetnje u razvoju ( teže smetnje u
intelektualnom razvoju, teški oblici autizma, teži oblici cerebralne paralize, Daunovog
sindroma i druga dijagnosticirana ili nespecifična stanja), koja ne komuniciraju sa
okruženjem i nisu do sada pokazala napredovanje ili reagovanje na drugu stimulaciju;
pomoći nastavniku da bolje upozna dijete i bolje razumije i odgovori nanjegove potrebe;
razvijati partnerski odnos sa roditeljima (koji bi takođe bili uključeni za obuku).
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifičnog načina
rada i komunikacije sa djecom sa težim smetnjama u razvoju; vještine potrebne za
kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju;
vještine koje su potrebne da osoba koja radi sa djetetom svoj rad uskladi s nivoom
djetetovog učešća bez zauzimanja dominantne pozicije; rad u timu; vještine i znanja
potrebna za praćenje i evidentiranje napredovanja djece u razvoju; kreiranje i njegovanje
partnerskog odnosa sa porodicom i drugim osobama koje rade sa djetetom.
Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja, personalni asistenti, stručni saradnici i
medicinsko osoblje (medicinske sestre, fizioterapeuti) u predškolskim ustanovama, dnevnim
centrima i udruženjima roditelja djece sa smetnjama u razvoju i roditelji djece s posebnim
potrebama.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Teorijski okvir i prikaz programa
‐ kratak pregled emotivnog i socijalnog razvoja (kako počinje i teče tipičan proces
razvoja; kako teče razvoj kod djece sa teškoćama)
‐ kratak pregled toka procesa učenja
‐ Pijažeova teorija ponašanja u ranom djetinjstvu
‐ terapeutski pristupi u radu sa djecom sa teškoćama(pristup osnovne njege,
pristup stimulacije, bihejvioralni pristup i interaktivni pristup)
‐ istorijska perspektiva i teorijski kontekst Intenzivne interakcije
‐ efekti i ciljevi Intenzivne interakcije
‐ kako se odvijaju sesije Intenzivne interakcije
2. Efekti primjene intenzivne interakcije
– Sistem vođenja bilježaka u okviru intenzivne interakcije (instrukcije popunjavanja
i načina vođenja evidencije, formulari za posmatranje, formulari za posmatranje
u okviru Intenzivne interakcije, formulari za sesije intenzivne interakcije,
97
Katalog programa stručnog usavršavanja
formulari za bilježenje novih oblika ponašanja i ostvarenog napretka, upotreba
video snimanja u Intenzivnoj interakciji)
3. Praktični rad
– sesije Intenzivne interakcije, pregledanje i analiza video snimaka, stila rada
učesnika i napretka djece.
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet jednodnevnih
seminara (40 sati).
Broj učesnika u grupi: od tri do šest učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (obuhvata pripremu materijala, izradu programa
irealizovanje radionica)
98
Katalog programa stručnog usavršavanja
79. Ka punoj inkluziji
Autori: Jadranka Radulović, Budimir Mrdak, Jelisavka Gavranić, Jasna Popović i Danijela
Baletić
Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Radulović
Adresa: Princeze Ksenije br: 6, Podgorica
E-mail:/
Broj telefona: 067-400-169
Ciljevi programa: sprovođenje radionica kojima će moderirati stručnjaci različitih profila na
polju edukacije za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama; shvatanje suštine i značaja
inkluzivnog pokreta i afirmativne terminologije; kroz planirane aktivnosti učesnici će proći
kroz iskustvo etiketiranih i postati svjesni svojih predrasuda i snage njihovog djelovanja;
učesnici se upoznaju sa karakteristikama djece sa posebnim obrazovnim potrebama,
metodama rada, neophodnim sredstvima, IROP-om i načinom usmjeravanja djece u
vaspitno obrazovni sistem kao i ulogom Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specificne
metodologije i tehnika u radu u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama
Ciljne grupe: predmetni nastavnici, direktori i pomoćnici direktora
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1.Inkluzivni pokret (integracija – medicinski model, Inkluzija - socijalni model, Sistemski
model, PNI – process nastajanja invalidnosti, Afirmativna terminologija)
2.Predrasude i prihvatanje razlicitosti
3.Specificnosti metoda i tehnika rada u radu s a djecom sa posebnimo brazovnim
potrebama (senzorne smetnje, mentalne smetnje, tjelesne smetnje, kombinovane
smetnje, mentalne smetnje, poteškoće u učenju, poremećaji u ponašanju i emocionalne
teškoće).
4. IzradaIROP-a
5.Način usmjeravanja djece u redovn isistem – u odgovarajući programi uloga komisija
za usmjeravanje
6.Uloga Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica” i ostalih servisa podrške.
7.Preporuke u radu i razmjena iskustva
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati)
Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog i materijala).
99
Katalog programa stručnog usavršavanja
80. Metode u radu i didaktičke posebnosti učenika sa motoričkim
smetnjama
Autori: Jelisavka Gavranić, Suzana Koletić, Toni Koletić i Irena Bogićević
Odgovorna osoba (koordinatorka): Jelisavka Gavranić
Adresa: Ul.Princeze Ksenije br.6 Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-536-310
Ciljevi programa: pružanje stručne pomoći nastavnicima i stručnim saradnicima o
učenicima sa motoričkim smetnjama i njihovim potrebama u vaspitno-obrazovnom procesu;
informisanje i edukacija nastavnika o metodama, didaktičkim specifičnostima i potrebi
adaptacije
prostora i sredine za optimalno korišćenje sposobnosti djece u vaspitnoobrazovnom procesu; prilagođavanje pribora i pomagala individualnim sposobnostima
učenika (radni sto, radna ploča, stolica i pomagala za grafičke aktivnosti, prilagođavanje
računarske opreme).
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje sa tjelesnim
smetnjama kao i sa njihovim specifičnostima i karakteristikama, rješavanje problematike
vezane za prilagođavanje prostora ,opreme i pomagala kao i metoda u vaspitno
obrazovnom radu
Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave, vaspitači, pedagozi i psiholozi.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa
Teme:
1. Vrste-podjela tjelesnih smetnji (definicija i klinička slika)
2. Posebnosti u realizciji nastavnog sadržaja (prilagođene sveske, nastavni listići,
udžbenici)
3. Tehnička pomagala, oprema i pribor, asistivna tehnologija u radu sa djecom sa
tjelesnim smetnjama
4. Uloga i značaj Resursnog centra kao vida podrške inkluzivnom obrazovanju
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan ( 8 sati)
Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € ( obuhvata pripremu materijala, izradu programa i
realizovanje radionica).
100
Katalog programa stručnog usavršavanja
81. Nastava crnogorskog - srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i
književnosti u inkluzivnom obrazovanju
Autori: Mirjana Rašković, Marijana Bojović i Zoran Bošković
Odgovorna osoba (koordinatorka): Mirjana Rašković
Adresa: Ul. princeze Ksenije br. 6, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-567-522
Ciljevi programa: pomoći nastavnicima u osnovnim i srednjim školama da metodološki
adekvatno rade sa slabovidom, bez ostatka vida i djecom sa motoričkim smetnjama.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sticanje osnovnih znanja za
primjenu kvalitetnog rada sa djecom oštećenog vida (slabovidim i bez ostatka vida) ili
nekim drugim smetnjama u razvoju u cilju očuvanja postojećeg znanja i usvajanja novog na
području opismenjavanja na Brajevom pismu (ako već nijesu opismenjeni) i unapredjivanja
vještine čitanja i pisanja ( ako su već opismenjeni).Upotreba Brajevih knjiga, saradnja sa
institucijama koje se bave i okupljaju djecu sa smetnjama u razvoju i Bibliotekom za djecu
bez ostatka vida. Upotreba Brajeve mašine, prilagodjavati font i tisak slova prema potrebi
svakog slabovidog učenika, prilagodjavati radni prostor (klupe,osvjetljenje…) prema potrebi
svakog pojedinog učenika. Ukoliko nema drugih smetnji ovi učenici u cjelosti savladavaju
nastavni plan crnogorsko-srpskog,bosanskog,hrvatskog jezika i književnosti na svim
nivoima obrazovanja (predškolsko,osnovno i srednjoškolsko obrazovanje). Potrebna je
izrada IROP-a.
Ciljna grupa: nastavnici crnogorsko-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti,
nastavnici razredne nastave, pedagozi, vaspitači, stručni saradnici, roditelji djece bez
ostatka vida i motoričkim smetnjama.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Upoznavanje sa specifičnostima rada djece bez ostatka, slabovidom i djecom sa
motoričkim smetnjama,
2. Predavanja i demonstracije praktičnih iskustava iz učionice,
3. Prilagođavanje radnog prostora, udžbenika i nastavnih sredstava djeci bez ostatka
vida, slabovidoj i djeci sa motoričkim smetnjama,
4. Upoznavanje sa Brajevim pismom,
5. Osposobljavanje za rukovanje sa Brajevom mašinom,
6. Osposobljavanje nastavnika za pregledanje i ispravljanje učeničkih pisanih radova
na Brajevom pismu,
7. Priprema kontrolnih listića na Brajevom pismu,
8. Osposobljavanje za rad sa djecom sa motoričkim smetnjama (prilagodjavanje
radnog prostora i pribora za rad, način izrade pisanih i kontrolnih zadataka),
9. Obuka za izradu IROP-a,
10. Upućivanje za primjenu zvučnih lektira, časopisa…(Biblioteka za slijepe),
11. Upućivanje na stvaranje samostalnih audio zadataka,
12. Saradnja sa roditeljima (izrada domaćih zadataka, čitanje domaćih lektira),
101
Katalog programa stručnog usavršavanja
13. Upućivanje na dobijanje stručne pomoći (tiflopedagog, logoped, somatoped,
oftalmolog, fizijatar…)
14. Upućivati na značaj gledanja pozorišne predstave, filma (izgled scene, kostima,
izgled glavnog junaka, način kretanja na sceni, zvukove, boja glasa, način
izgovora),
15. Procjena uključivanja učenika u sekcije prema njihovim afinitetima i
mogućnostima. Trajanjeprograma (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana ( 16 sati)
Broju česnika u grupi: od 15 do 20 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelja seminara i cijena
potrošnog materijala).
102
Katalog programa stručnog usavršavanja
82. Nastava talijanskog jezika u radu sa učenicima bez ostatka vida
Autorka: Darinka Radović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Darinka Radović
Adresa: Bul. Ivana Crnojevića br. 123, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 067-532-050
Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika italijanskog jezika za realizaciju ciljeva
nastave italijanskog jezika u radu sa učenicima bez ostatka vida: upoznavanje sa
specifičnostima u radu sa učenicima bez ostatka vida; ukazivanje na metode i tehnike u
usvajanju stranog jezika koje daju najefikasnije rezultate; prezentiranje osnovnih ideja koje
nastavnici mogu dalje razviti na osnovu sopstvene inventivnosti i intuicije.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: unapređivanje vještina u
radu sa učenicima bez ostatka vida; adekvatan pristup i odabir metoda i tehnika u nastavi.
Ciljna grupa: nastavnici italijanskog jezika
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa
Teme:
1. Specifičnosti u nastavi sa učenicima bez ostatka vida – osnovni preduslovi: ambijent
i komunikacija, nastavna sredstva za slabovide i učenike bez ostatka vida, pomoć u
nastavi
2. Nastava stranih jezika sa učenicima bez ostatka vida: pregled literature i vladajućih
stavova, osnovni stilovi učenja, azvoj jezičkih vještina (slušanje, čitanje, pisanje,
govor)
3. Jezičke vještine u radu sa učenicima bez ostatka vida – praksa u nastavi italijanskog
jezika: upotreba propisanih udžbenika, odabir materijala
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (8 sati)
Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
103
Katalog programa stručnog usavršavanja
83. Obuka za mobilne službe podrške vaspitno-obrazovnim ustanovama
Autor: Darko Kobetić
Odgovorna osoba (koordinatorka): Aleksandra Radoman
Adresa: Ul.Veljka Vlahovića 5, Podgorica
E-mail:[email protected]
Broj telefona: 00385-99-2401-004
Ciljevi programa: razumjeti specifičnu ulogu stručnjaka u mobilnim službama kao timu
podrške uključivanju učenika s posebnim obrazovnim potrebama u redovni sistem
vaspitanja i obrazovanja; razumijeti filozofiju uključivanja učenika s posebnim obrazovnim
potrebama u redovni vaspitno-obrazovni sistem i sve prednosti koje inkluzija predstavlaj;
razumjeti i praktikovati nove oblike rada kroz savjetodavnu pomoć nastavnicima,
asistentima u nastavi i roditeljima za unapređenje kvaliteta vaspitanja i obrazpovanja
učenika sa posebnim obrazovnim potrebama; usvojiti znanja potrebna za izradu i provedbu
individualizovanih razvojno-obrazovnih programa kao i obučavanje nastavnog i nenastavnog
osoblja, roditela i stručnih saradnika u vaspitno-obrazovnim ustanovama.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: savjetovanje assistenata u
nastavi, nastavnika i roditela s ciljem koordinacije i podsticanja saradnje; koordinacija
procesa inkluzije u vaspitno-obrazovnoj ustanovi; procjena znanja, vještina i sposobnosti
učenika sa posebnim obrazovnim potrebama u redovnom sistemu; davanje savjeta
nastavnicima o metodologiji rada sa učenicima ovisno o oštećenim funkcijama kod učenika;
vođenje procesa izrade individualizovanog razvojno-obrazovnog programa u saradnji sa
nastavnicima, stručnim timom škole i roditeljima i davanje savjeta nastivnicima o
postupcima vrednovanja i ocjenjivanja.
Ciljne grupe: nastavnici i stručni saradnici resursnih centara i posebnih odjeljenja pri
redovnim vaspitno-obrazovnim ustanovama.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Školstvo u Crnoj Gori i djeca sa posebnim obrazovnim potrebama
2. Osnove rada mobilnih službi i asistenata u nastavi
3. Koordinatori za posebne obrazovne potrebe u vrtićima i školama i njihova uloga
4. Iskustva mobulnih službi u lokalnim sredinama
5. Procjena znanja, vještina i sposobnosti učenika s posebnim obrazovnim potrebama
6. Osnove ADHD sindroma i pristupa u vaspitno-obrazovnom radu
7. individualizovani razvojno-obrazovni programi u redovnoj školi
8. Vrednovanje i ocjenjivanje u inkluzivnoj školi
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): petnaest dana (20 sati
teorije i 30 sati praktičnog rada).
Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku: 350 € (uračunati su honorar za voditelje seminara, cijena potrošnog
materijala, smještaj i putni troškovi trenera).
104
Katalog programa stručnog usavršavanja
84. Ocjenjivanje učenika u inkluzivnom obrazovanju
Autori: Irena Bogićević, Suzana Koletić, Danijela Baletić, Toni Koletić, Marijana Bojović i
Mirjana Rašković
Odgovorna osoba (koordinatorka): Irena Bogićević
Adresa: Ul. Princeze Ksenije br. 6 Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-217-745
Ciljevi programa: informisanje o osnovnom konceptu ocjenjivanja kroz nastavno-ciljni
kurikulum i mehanizama za procjenjivanje postignuća; ukazivanje na specifičnosti
procjenjivanja i posmatranja djece sa smetnjama u razvoju; prepoznavanje ključnih
komponenata koje se procjenjuju, način praćenja postignuća, način definisanja očekivanih
postignuća (IROP).
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje suštine
kriterijuma ocjenjivanja, načina vođenja evidencije o praćenju i ocjenjivanju, primjena
načina ocjenjivanja u nastavnoj praksi.
Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave, pedagozi, psiholozi, vaspitači.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Pojam i značaj ocjenjivanja: vrste ocjenjivanja, osnovni principi na kojima se zasniva
aktivnost koju čini proces ocjenjivanja, faktori koji utiču na ocjenjivanje
2. Načini praćenja postignuća i način definisanja očekivanih postignuća (IROP) djece sa
smetnjama u razvoju
3. Preporuke pri ocjenjivanju učenika sa smetnjama u razvoju i razmjena iskustva
4. Uloga i značaj resursnog centra kao vida podrške inkluzivnom obrazovanju.
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).
Broj učesnika u grupi: od 16 do 32 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
105
Katalog programa stručnog usavršavanja
85. Osnovnoškolska inkluzija – škola po mjeri djeteta
Autorke: Mirjana Đurović i Ranka Božović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Ranka Božović
Adresa: Nikole Tesle b.b. Nikšić
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-211-505
Ciljevi programa: unapređenje kompetencije nastavnika za rad sa djecom sa smetnjama u
razvoju i teškoćama u učenju; upoznavanje sa inkluzivnim pokretom kod nas i u svijetu;
upoznavanje sa tipovima smetnji i teškoćama u učenju; osposobljavanje za partnerstvo i
timski rad; osposobljavanje za izradu IOP-a (individualni obrazovni plan), primjenu različitih
metoda učenja i ocjenjivanje učenika;
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: program unapređuje
sposobnosti nastavnika osnovnih škola da: prepoznaju učenike koji imaju teškoće u učenju,
razviju osjetljivost za njihove posebne obrazovne potrebe, prepoznaju specifičnosti i stilove
učenja, prepoznaju očuvane potencijale učenika, koriguju problematično ponašanje učenika,
izradjuju IOP učenika za svoj predmet.
Ciljna grupa: nastavnici, stručni saradnici osnovnih škola i roditelji djece sa POP.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1.dan
1. Inkluzivni pokret
2. Smetnje u razvoju i teškoće u učenju kod učenika osnovne škole
3. Posmatranje u cilju objektivne procjene
4. IOP – I dio
2.dan
5. IOP – II dio
6. Problematično ponašanje
7. Korigovanje problematičnog ponašanja
8. Ocjenjivanje djece sa IOP-om
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati)
Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno): za učesnike iz škola u opštinama Podgorica, Cetinje,
Danilovgrad, Bar ili Nikšić, cijena po učesniku dnevno je 17 €; za škole van pomenutih
opština, cijena po učesniku dnevno je 19 €.
106
Katalog programa stručnog usavršavanja
86.Podrška roditeljima djece sa smetnjama u razvoju uključena u
inkluzivno obrazovanje
Autori: Zoran Bošković, Mirjana Vučinić i Budimir Mrdak
Odgovorna osoba (koordinator): Zoran Bošković
Adresa:.Princeze Ksenije broj 6, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-962-790
Ciljevi programa: osnaživanje i podršku djece, roditelja, i redovno vaspitno-obrazovnog
sistema za podizanje kvaliteta obrazovanja djece sa smetnjama u razvoju; upoznavanje sa
načinom uključivanja djece sa smetnjama u razvoju u redovno školovanje (inkluzivno
obrazovanje); spoznaja podrške integraciji djece; sticanje osnovnih znanja za sistemsko
praćenje djece sa smetnjama; upoznavanje sa načinom individualnog praćenja
napredovanja učenika sa smetnjama u razvoj.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: vještinu dobre komunikacije
pomoću koje će se lakše uspostaviti odnos škola-dijete-roditelj; kreiranje atmosfere,
jednakosti i ravnopravnosti među djecom bez obzira na različitosti različitih stavova.
Ciljna grupa: nastavnici, pedagog, psiholog, pomoćnik direktora, direktor
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Osnaživanje i podrška djece, roditelja, ustanove za podizanje kvaliteta
obrazovanja djece sa smetnjama u razvoju.
2. Upoznavanje sa načinom uključivanja djece sa smetnjama u razvoju u redovno
školovanje (inkluzivno obrazovanje).
3. Spoznaja podrške integraciji djece.
4. Sticanje osnovnih znanja za sistemsko praćenje djece sa smetnjama u razvoju.
5. Upoznavanje sa načinom individualnog praćenja napredovanja učenika sa
smetnjama u razvoju.
6. Značaj ostvarivanja dobre komunikacije sa svim osobama koje se bave djecom
sa smetnjama u razvoju.
7. Značaj saradnje sa porodicama.
8. Timski rad.
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana ( 16 sati)
Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno):20 € ( obuhvata materijal i izradu programa i realizovanje
radionica)
107
Katalog programa stručnog usavršavanja
87. Portage metod rane stimulacije djece
Autori: Albert Kušlik, osnivač nacionalnog Portage udruženja Velike Britanije, Jo Birbek,
školski psiholog, trener i supervisor Hampshire Portage udruženja i Mollie White, trener,
socijalni radnik i Portage praktičar iz Velike Britanije;
Psiholozi Mirjana Đurovic i Ranka Božović su program adaptirali za potrebe predškolskih
ustanova u Crnoj Gori.
Odgovorna osoba (koordinatorka): Mirjana Đurović
Adresa: Ul. Svetozara Markovića br. 32, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-039-773
Ciljevi programa: osposobljavanje predškolskih nastavnika za rad sa djecom sa
smetnjama u razvoju; upoznavanje sa Portage servisima i metodologijom; rad sa djecom sa
smetnjama u razvoju; osposobljavanje za partnerstvo sa roditeljima; osposobljavanje za
izradu IROP-a (individualni razvojni i obrazovni plan) i plana korekcije problematičnog
ponašanja djece predškolskog uzrasta.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje specifičnosti
djece sa smetnjama u razvoju; uspostavljanje komunikacije sa djecom sa smetnjama u
razvoju i njihovim roditeljima i prepoznavanje očuvanih potencijala djece; izrada IROP-a
djeteta u saradnji sa roditeljem i izrada plana za korekciju problematičnog ponašanja kod
djece; stimulisanje kognitivnih, motornih, socijalnih i jezičkih vještina i vještina samopomoći
kod sve djece.
Ciljna grupa: nastavnici i stručni saradnici predškolskih ustanova i roditelji djece sa
smetnjama.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. dan
1. Portage servisi – film i tipična kućna posjeta
2. Portage materijali – ček-liste po oblastima razvoja
3. Roditelji djece sa teškoćama u razvoju
4. Posmatranje i procjenjivanje dječjih sposobnosti
2. dan
5. Postavljanje ciljeva učenja (dugoročni i kratkoročni)
6. Analiza zadataka i izrada IOP-a i Grafikon aktivnosti
7. Problematično ponašanje
8. Korigovanje problematičnog ponašanja
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati)
Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): za učesnike iz škola u opštinama Podgorica, Cetinje,
Danilovgrad, Bar ili Nikšić, cijena po učesniku dnevno je 17 €; za škole van pomenutih
opština, cijena po učesniku dnevno je 19 €.
108
Katalog programa stručnog usavršavanja
88. Personalni asistenti u nastavi
Autorke: Gojana Đurašković i Miljana Radoman
Odgovorna osoba (koordinatorka): Gojana Đurašković
Adresa: Ul. arh. Milana Popovića br. 1, Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-091-666
Ciljevi programa: ovladavanje osnovnim znanjem i vještinama koje su potrebne u radu sa
djecom sa smetnjama/teškoćama u razvoju.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje, uvažavanje i
osjetljivost
na
specifičnosti
vaspitnih
i
obrazovnih
mogućnosti
djece
sa
smetnjama/teškoćama u razvoju; ovladavanje osnovama timskog rada u nastavi.
Ciljna grupa: nastavnici koji rade kao personalni asistenti.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dosadašnje iskustvo u radu sa djecom sa smetnjama/teškoćama u razvoju
Inkluzija djece sa razvojnim smetnjama/teškoćama
Pravo na različitosti i prihvatanje različitosti
Timski rad i partnerstvo u vaspitnoj grupi/odjeljenju
Komunikacija
Podsticanje dječijeg učenja i razvoja
Završna radionica (evaluacija seminara i podjela sertifikata
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (10 sati)
Broj učesnika u grupi:od 15 do 20 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
109
Katalog programa stručnog usavršavanja
89. Preduslovi za lakšu primjenu uputstva za prilagođavanje eksternih
ispita djeci sa POP
Autori: Bruna Mudrić-Petrović i Slavica Latković
Odgovorna osoba (koordinator): Borislav Kašćelan
Adresa: Put Prvoboraca 184, Kotor
E-mail: [email protected], [email protected]
Broj telefona: 069-496-482, 069-331-756
Ciljevi programa: ojačavanje kompetencija nastavnika za rad sa djecom sa posebnim
obrazovnim potrebama.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje profesionalne
osjetljivosti za posmatranje razvoja djeteta i praćenje njihovog individualnog napretka;
osposobljavanje za realizaciju nastavnih programa; primjena metoda i tehnika koje se
prilagođavaju specifičnostima djeteta.
Ciljna grupa: nastavnici
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa
Teme:
1. Uvod u specijalnu pedagogiju
2. Metodički pristup u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama
3. Disleksija i disgrafija
4. Senzorna integracija
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 2 dana (16 sati)
Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno): 20 €
110
Katalog programa stručnog usavršavanja
90. Prilagođavanje matematičkih sadržaja djeci sa posebnim potrebama
Autori: doc. dr Veselin Mićanović, doc. dr Dijana Vučković i doc. dr Nada Šakotić
Odgovorna osoba (koordinator): dr Veselin Mićanović
Adresa: Ul. Danila Bojovića b.b. Nikšić
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 069-453-936
Ciljevi programa:se upoznati sa psihologijom razvoja mišljenja kod djece sa posebnim
potrebama na osnovno-školskom uzrastu; razmotriti i analizirati osobenosti matematičkog
pojma; razmotriti praktične modele oblikovanja matematičkog pojma;proširiti svoja znanja
o vrstama i načinima pripremanja nastavnika za diferenciranu realizaciju matematičkih
sadržaja u inkluzivnoj nastavi; se obučiti za izradu individualnih obrazovnih planova iz
matematike; razmotriti različite probleme računanja u radu s djecom sa posebnim
potrebama; se upoznati sa praktičnim idejama izrade diferenciranog matematičkog
materijala u inkluzivnoj nastavi matematike; se upoznati sa različitim matematičkim igrama
koje se mogu implementirati u radu s djecom sa posebnim potrebama; identifikovati i
razmijeniti primjere dobre prakse.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje praktičnih
sposobnosti neposredne realizacije matematičkih sadržajau inkluzivnoj nastavi; poznavanje
principa diferencijacije i kvalitetne primjene inkluzivne nastave matematike; upoznavanje
sposobnosti mišljenja djece sa posebnim potrebama i, u skladu sa tim, organizacija
odgovarajućih načina rada; sposobnost primjene različitih metoda i tehnika rada tokom
realizacije inkluzivne nastave matematike; vladanje savremenom tehnologijom u inkluzivnoj
nastavi matematike; prepoznavanje važnosti sopstvene aktivnosti u napredovanju djece sa
posebnim potrebama; vještina izrade individualnih obrazovnih planova u inkluzivnoj nastavi
matematike i evaluiranje soptvenog rada u inkluzivnoj nastavi matematike.
Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave matematike u osnovnoj školi
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa .
Teme:
1. Razvoj mišljenja kod djece sa posebnim potrebama
2. Karakteristike matematičkog pojma i praktičan rad na njihovom oblikovanju
3. Pripremanje nastavnika za diferenciranu realizaciju matematičkih sadržaja u
inkluzivnoj nastavi
4. Izrada individualnih obrazovnih planova iz matematike
5. Praktična uputstva za izradu diferenciranog matematičkog materijala u radu sa
djecom sa posebnim potrebama
6. Problemi računanja
7. Matematičke igre prilagođene djeci s posebnim potrebama
8. Evaluacija, komentari, sugestije, predlozi
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati), a može
se sprovesti i u dva modula (1+1 dan) .
Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku: za dvodnevni seminar 40€ i ne uključuje honorare za trenere i
potrošni materijal.
111
Katalog programa stručnog usavršavanja
91. Putokaz (test-instrumentarij za prepoznavanje teškoća u procesu
ovladavanja vještinama čitanja i pisanja)
Autorke: doc. dr Ritva Ketonen i Anita Marić
Odgovorna osoba (koordinatorka): Anita Marić
Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 067-831-689, 020-408-918
Ciljevi programa: unapređenje profesionalnih vještina i sposobnosti neophodnih za
korićenje instrumenta i razvijanje profesionalne osjetljivosti za uviđanje problema u
ovladavanju vještinama čitanja i pisanja; smanjenja broja učenika sa teškoćama u čitaju i
pisanju kao i kvalitetnija podrška učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama u
redovnom obrazovnom sistemu kao i učenicima u resursnim centrima.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prihvatanje i rad sa djecom
koja imaju teškoće sa usvajanjem čitanja i pisanja; posmatranje, procjenjivanje i izrada
IROP-a djeteta s teškoćama u čitanju i pisanju; kreativnost i inventivnost u radu; sloboda
izbora i odgovornost; informisanje nastavnog kadra o bazičnim karakteristikama đece sa
teškoćama u čitanju i pisanju; primjena instrumenta Putokaz , za prepoznavanje teškoća u
ovladavanju čitanjem i pisanjem, i analiziranje i samoanaliziranje izvedenog testiranja.
Ciljna grupa: nastavnici
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Disleksija i disgrafija
2. Početne teškoće u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja
3. Izrada instrumenta
4. Struktura instrumenta
5. Kako koristiti instrument
6. Način rada sa učenicima koji imaju teškoće u čitanju i pisanju
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (8 sati).
Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
112
Katalog programa stručnog usavršavanja
92. Rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama
Autorke: doc. dr Nada Šakotić i mr Jasmina Đorđević
Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Jasmina Đorđević
Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica
E-mail: [email protected]
Broj telefona: 020-408-971
Ciljevi programa: informisanje o osnovnim načelima inkluzivnog obrazovanja; sticanje
slike o inkluzivnoj praksi u osnovnim školama u Crnoj Gori; informisanje o iskustvima u
radu s djecom sa usporenim kongnitivnim razvojem; analiziranje mape razvoja djeteta od
rođenja do 15 godine; informisanje o teorijama o mentalnoj ometenosti; analiziranje
kompleksne situacije pri podučavanju djece s kombinovanim smetnjama; razmjena načina
primjene instrumenta za početno čitanje i pisanje; razmatranje osnovnih elemenata
posmatranja i procjenjivanja; informisanje o skali procjene; analiziranje principa
funkcionanlog učenja i taksonomskih stepena; objašnjenje osnovnih elemenata i načina
izrade IOP-a; analiziranje ključnih uputstava za rad sa djecom sa intelektualnim
poteškoćama za predmete: maternji jezik, matematika, priroda i društvo, likovna kultura,
muzička kultura i fizičko vaspitanje; definisanje ključnih elemenata prilikom praćenja i
ocjenjivanja postignuća; informisanje o principima rada s djecom sa elementima autizma i
principima rada s djecom sa specifinim poteškoćama u učenju, i indentifikovanje i razmjena
primjera dobre prakse.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih
teorijskih postavki inkluzivnog obrazovanja i današnjeg stanja u vezi sa inkluzivnim
obrazovanjem kod nas i u svijetu; poznavanje osnovnih teorija o mentalnoj ometenosti;
poznavanje ključnih elemenata rada s djecom sa intelektualnim poteškoćama; poznavanje
metodskih principa rada s djecom sa intelektualnim poteškoćama iz maternjeg jezika,
matematike, prirode i društva, likovne kulture, muzičke kulture i fizičkog vaspitanja;
poznavanje načina praćenja i ocjenjivanja djece sa intelektualnim poteškoćama, i primjena
različitih metoda i tehnika rada u podučavanju djece sa intelektualnim poteškoćama.
Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave i pedagozi i psiholozi u osnovnim i
srednjim školama.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
Bazični nivo
1. Inkluzivni pokret
2. Efekti inkluzivne prakse u osnovnim školama u Crnoj Gori
3. Iskustva u radu s djecom sa usporenim kognitivnim razvojem
4. Mapa razvoja djeteta
5. Teorije o mentalnoj ometenosti
6. Instrumenti za početno čitanje i pisanje
7. IOP; posmatranje i procjenjivanje
8. Metodska uputstva – crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost
9. Metodska uputstva matematika
113
Katalog programa stručnog usavršavanja
10. Metodska uputstva – fizičko vaspitanje
11. Praćenje postignuća – ocjenjivanje
12. Evaluacija
Napredni nivo
1. Kombinovane smetnje I (disgrafija, disleksija)
2. Kombinovane smetnje II (diskalkulija, disortografija, dispraksija)
3. Autizam
4. Specifične poteškoće u učenju
5. Skala procjene
6. Funkcionalno učenje – taksonomski stepeni
7. Metodska uputstva – likovna kultura
8. Metodska uputstva – muzička kultura
9. Metodska uputstva – priroda i društvo
10. IOP; posmatranje i procjenjivanje
11. Praćenje postignuća – ocjenjivanje
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): bazični nivo – tri dana,
odnosno, 18 sati efektivnog rada; napredni nivo – tri dana, odnono, 18 sati efektivno rada.
Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (honorari za voditelje seminara i cijena potrošnog
materijala)
114
Katalog programa stručnog usavršavanja
93. Rad sa djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u
komunikaciji i učenju
Autorke: Nataša Knežević i Ljiljana Krsmanović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Knežević
Adresa: Ul. princeze Ksenije br. 6, Podgorica
E-mail [email protected]; [email protected]
Broj telefona: 068-529-234
Ciljevi programa: informisanje o principima rada s djecom sa teškoćama iz spektra
autizma i teškoćama u učenju i komunikaciji; sticanje znanja i vještina potrebnih za
primjenu sistema razmjene simbola i slika u komunikaciji i učenju; razvijanje profesionalne
osjetljivosti za posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u
razvoju, i razvijanje partnerskog odnosa sa roditeljima.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: vještine koje su potrebne da
osoba koja radi sa djetetom svoj rad uskladi s nivoom djetetovog učešća; vještine potrebne
za kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad sa djecom sa smetnjama u
razvoju; znanja i vještine potrebne za korišćenje različitih formi komunikacije; primjena
različitih metoda i tehnika rada u podučavanju djece sa teškoćama iz spektra autizma i
teškoćama u komunikaciji u učenju.
Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave,
personalni asistenti i stručnisaradnici (psiholozi, pedagozi, defektolozi) predškolskih
ustanova, osnovnih škola, dnevnih centara i udruženja roditelja djece sa smetnjama u
razvoju.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Teorijski okvir i prikaz programa (poteškoće koje imaju djeca sa autizmom)
2. Teškoće u komunikaciji kod djece sa autizmom, odnosno kod djece koja imaju
umjerene i kombinovane smetnje, teškoće u komunikaciji i učenju, i tehnike koje
mogu pomoći da se razviju neke forme komunikacije (gestovi, facijalna ekspresija i
govor tijela; konkretni objekti kao znakovi; govor; fotografije; simboli; sistem
razmjene simbola i slika; pisane riječi)
3. Upotreba simbola u svakodnevnim aktivnostima kod kuće i u školi (rasporedi časova,
podjela časa na dionice, grupni rad, rutine)
4. Optimalni kanali komunikacije (strategije, koraci, aktivnosti, ciljevi)
5. Socijalne priče
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).
Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
115
Katalog programa stručnog usavršavanja
94. Rana intervencija za djecu sa smetnjama u razvoju vida i
smetnjama u tjelesnom razvoju
Autori: Jadranka Radulović, Jasna Popović, Mira Vučinić, Budimir Mrdak, Milodarka
Vukasević, Mirjana Vucinić, Dragana Mijatović, Suzana Koletić, Danjela Baletić, i Jelisavka
Gavranić
Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Radulović
Adresa: Ulica princeze Ksenije br. 6, Podgorica
E-mail: /
Broj telefona: 067-400-169
Ciljevi programa: shvatanje suštine i značaja rane intervencije kod djece sa smetnjama u
razvoju vida i smetnjama u tjelesnom razvoju; spoznati da se ranom intervencijom
unapređuje zdravlje djeteta, osnažuje razvoj njegovih vještina, sprečava nastanak razvojnih
teškoća i preventivno djeluje na funkcionalna pogoršanja.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifične
metodologije i tehnika u radu sa djecom uzrasta od 0 do pet godina sa smetnjama u razvoju
vida i smetnjama u tjelesnom razvoju.
Ciljna grupa: nastavnici, defektolozi i zdravstveni radnici.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Specifičnosti u razvoju malog djeteta: značaj rane intervencije, rani emocionalni i
socijalni razvoj, rana komunikacija sa djetetom
2. Vizualni i tjelesni aspekti rane intervencije: oftomološke – motoričke komponente
3. Motorički razvoj djeteta
4. Orjentacija i kretanje u ranoj dobi
5. Podsticanje u razvoju kognitivnih sposobnosti
6. Samostalnost djeteta
7. Rad i saradnja sa roditeljima
8. Timski rad
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati)
Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
116
Katalog programa stručnog usavršavanja
95. Savjetodavna i stručna pomoć nastavnicima i roditeljima u radu sa
djecom sa lakim smetnjama u mentalnom razvoju
Autorke: Negosava Klimović i Biljana Bošković
Odgovorna osoba (koordinatorka): Negosava Klimović
Adresa: Ulica princeze Ksenije br. 8, Podgorica
E-mail: centar1.jun@t-com.me
Broj telefona: 069-091-981; 020-640-136
Ciljevi programa: informisanje nastavnika i roditelja o specifičnostima razvoja djece sa
lakim smetnjama u mentalnom razvoju; razvijanje profesionalne osjetljivosti za
posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u razvoju;
pomoć nastavnom kadru u redovnom sistemu da kvalitetno i ciljano radi s djecom sa lakim
smetnjama u mentalnom razvoju, prije svega iz oblasti matematika i maternji jezik; sticanje
novih znanja, vještina i metoda za rad sa djecom sa lakim smetnjama u razvoju (primjena
oligofrenopedagogije i oligofrenometodike); obučavanje za izradu individualnih obrazovnih
planova iz matematike i maternjeg jezika; razmatranje mogućnosti primjene pomoćnih
nastavnih sredstva u procesu usvajanja matematičkih sadržaja i maternjeg jezika.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje
sposobnostima i karakteristikama mišljenja djece
razvoju, i primjena odgovarajućih načina, metoda i
djeteta i prepoznavanje očuvanih i vitalnih kapaciteta
se unapređuju: informisanost o
sa lakim smetnjama u mentalnom
tehnika rada; izrada IROP-a po mjeri
djeteta i njihovo stimulisanje.
Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (oblasti: matematika i maternji
jezik) i roditelji djece sa lakim smetnjama u mentalnom razvoju.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Iskustva u radu sa djecom sa lakim smetnjama u mentalnom razvoju
2. Psihofizičke karakteristike djece sa lakim smetnjama u mentalnom razvoju,
opservacija i procjena sposobnosti djeteta
3. Oligofrenometodika u oblasti matematike
4. Oligofrenometodika u oblasti maternjeg jezika
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 2 dana (16 sati)
Broj učesnika u grupi:od 15 do 20 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
117
Katalog programa stručnog usavršavanja
96. Senzorna integracija djece u predškolskim i školskim ustanovama
Autorke: Gojana Đurašković i Miljana Radoman
Odgovorna osoba (koordinatorka): Gojana Đurašković
Adresa: Ul. arh. Milana Popovića br. 1, Podgorica
E-mail: gojana@ljubicapopovic.com
Broj telefona: 069-091-666
Ciljevi programa: ovladavanje osnovnim znanjima i vještinama koje su potrebne u
nastavnim i vannastavnim aktivnostima u radu sa djecom sa senzornim smetnjama.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje i uvažavanje
razvojnih i obrazovnih mogućnosti djeteta sa senzornim smetnjama i njegovih individualnih
potreba.
Ciljna grupa: vaspitači, nastavnici i stručni saradnici.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
Dan I
1. Uvodna radionica
2. Osnove senzorne integracije
3. Tipovi senzorne disfunkcije I
4. Tipovi senzorne disfunkcije II
Dan II
1. Suočavanje sa izazovom (analiza aktivnosti i problemska situacija)
2. Šta nastavnici mogu da učine? (prepoznavanje problema, kontrola okruženja..)
3. Multisenzorno okruženje (senzorna soba)
4. Evaluacija seminara
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (10 sati)
Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
118
Katalog programa stručnog usavršavanja
97. Specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa posebnim kategorijama
djece
Autori: prof. dr Saša Milić i doc.dr Milja Vujačić
Odgovorna osoba (koordinator): prof. dr Saša Milić
Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog br. 25/V, Podgorica
E-mail: sasam@pccg.co.me
Broj telefona: 020-248-668
Ciljevi programa: opšti cilj jeste kreiranje individualizovanog pristupa u nastavi, tj.
edukacionog pristupa sa uzimanjem u obzir svega što dijete unosi u taj proces; posebni cilj
je informisanje nastavnog kadra o specifičnostima vaspitno-obrazovnog rada sa
hiperaktivnom, hipoaktivnom, agresivnom i nadarenom/talentovanom djecom.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: saznanja o osnovnim
teorijskim postavkama individualizovanog nastavnog pristupa, razvojnim specifičnostima,
simptomatologiji hiperaktivne i hipoaktivne djece i raznim pedagoško-psihološkodidaktičkim strategijama i postupcima u vaspitno-obrazovnom radu sa tom kategorijom
djece; razvojnim specifičnostima, simptomatologiji agresivne djece i raznim pedagoškopsihološko-didaktičkim strategijama i postupcima u vaspitno-obrazovnom radu sa tom
kategorijom djece; razvojnim specifičnostima, simptomatologiji nadarene/talentovane djece
i raznim pedagoško-psihološko-didaktičkim strategijama i postupcima u vaspitnoobrazovnom radu sa tom kategorijom djece; različitim praktičnim postupcima i tehnikama
za nesmetano uključivanje posebnih kategorija djece u redovne vaspitne grupe i odjeljenja,
i o uspostavljanju njihove normalne komunikacije i interakcije sa ostalom djecom.
Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole), vaspitači,
pedagozi, psiholozi, defektolozi i visokoškolski nastavnici.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Teorijske osnove individualizovane nastave
2. Hiperaktivnost kod djece
3. Hipoaktivnost kod djece
4. Agresivnost kod djece
5. Nadarenost kod djece
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).
Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u okviru
navedenog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana.
Broj učesnika u grupi: od 25 do 40 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara, cijena
potrošnog materijala i metodološki priručnik).
119
Katalog programa stručnog usavršavanja
98. Sportske aktivnosti djece sa tjelesnim smetnjama
Autori: Suzana Koletić, Jelisavka Gavranić, Marina Vučeraković i Igor Tomić
Odgovorna osoba (koordinatorka): Suzana Koletić
Adresa: Ul.Princeze Ksenije br.6 Podgorica
E-mail: suzana.koletic@gmail.com
Broj telefona: 069-187-298
Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina nastavnika razredne nastave i nastavnika
fizičkog vaspitanja za izvođenje sportskih aktivnosti kod djece sa tjelesnim smetnjama na
časovima fizičke kulture; poboljsanje tjelesnih sposobnosti kod djece u cilju boljeg
funkcionisanja u svakodnevnim životnim aktivnostima.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prilagođavanje časa fizičkog
vaspitanja za djecu sa tjelesnim smetnjama.
Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave i nastavnici fizičke kulture
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa
Teme:
1. Upoznavanje sa tjelesnim smetnjama, podjela i klasifikacija
2. Značaj i oblici sportskih aktivnosti prilagodjene djeci sa tjelesnim smetnjama
3. Priprema djece sa tjelesnim smetnjama za Paraolimpijadu
4. Uloga resursnog centra u inkluzivnom obrazovanju
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati)
Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € po radioničaru (obuhvata pripremu materijala, izradu
programa i realizovanje radionica).
120
Katalog programa stručnog usavršavanja
99. Srednjoškolska inkluzija
Autori: Mirjana Đurović i Ranka Božović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Ranka Božović
Adresa: Nikole Tesle b.b. Nikšić
E-mail: jack21@t-com.me
Broj telefona: 069-211-505
Ciljevi programa: unapređenje kompetencije nastavnika za rad sa djecom sa smetnjama u
razvoju ili teškoćama u učenju; upoznavanje sa inkluzivnim pokretom kod nas i u svijetu;
upoznavanje sa tipovima smetnji i teškoćama u učenju; osposobljavanje za partnerstvo i
timski rad; osposobljavanje za izradu IOP-a (individualni obrazovni plan), primjenu različitih
metoda učenja i ocjenjivanje učenika
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznaju učenike koji
imaju teškoće u učenju; razviju osjetljivost za njihove posebne obrazovne potrebe ;
prepoznaju specifičnosti i stilove učenja; prepoznaju očuvane potencijale učenika; koriguju
problematično ponašanje učenika; izradjuju IOP učenika za svoj predmet,
Ciljna grupa: nastavnici i stručni saradnici srednjih škola.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa
Teme:
1.dan
1.Inkluzivni pokret
2.Smetnje u razvoju i teškoće u učenju kod srednjoškolaca
3.Posmatranje u cilju objektivne procjene
4.IOP – I dio
2.dan
5.IOP – II dio
6.Problematično ponašanje
7.Korigovanje problematičnog ponašanja
8.Ocjenjivanje i evaluacija seminara
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati)
Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno): za učesnike iz škola u opštinama Podgorica, Cetinje,
Danilovgrad, Bar ili Nikšić, cijena po učesniku dnevno je 17 €; za škole van pomenutih
opština, cijena po učesniku dnevno je 19 €.
121
Katalog programa stručnog usavršavanja
100. Uloga pedagoga u sprovođenju inkluzivnog programa i u
utvrđivanju kvaliteta rada vaspitno-obrazovne ustanove
Autori: doc. dr Tatjana Novović i Radoje Novović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Radoje Novović
Adresa: Ul. Vlada Ćetkovića br. 11, Podgorica
E-mail: radoje.novovic@zzs.gov.me
Broj telefona: 067-527-085
Ciljevi programa: prihvatanje ključnih principa iz oblasti inkluzivnog obrazovanja;
sagledavanje mjesta i uloge pedagoga u multiprofesionalnom timu za praćenje djece s
posebnim potrebama; usvajanje ključnih zahtjeva (odrednica) za funkcionalno oblikovanje
IOP-a za djecu s posebnim potrebama; posmatranje, praćenje i ocjenjivanje djece s
posebnim obrazovnim potrebama; pomoć pedagozima u sticanju jasne predstave o tome šta
se želi postići unutrašnjom evaluacijom; sagledavanje mjesta i uloge pedagoga u planiranju
i sprovođenju procesa samoevaluacije, i sticanje znanja i kompetencija o pravljenju akcionih
planova za prevazilaženje nedostataka u radu i razvojnog plana vaspitno-obrazovnih
ustanova.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osposobljavanje pedagoga
za rad u reformisanoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi ;instruktivne i savjetodavne uloge
pedagoga; podrška implementacij i inkluzivnog obrazovanja i utvrđivanju kvaliteta rada u
vaspitno-obrazovnim ustanovama; znanja pedagoga o radu u reformisanim vaspitnoobrazovnim ustanovama kada je riječ o inkluzivnom obrazovanju i utvrđivanju kvaliteta rada
u vrtiću/školi, i kompetencije pedagoga za implementaciju inkluzivnog obrazovanja
(oblikovanjeIOP-a) i utvrđivanje kvaliteta rada škola (izrada akcionih razvojnih planova).
Ciljna grupa: pedagozi.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Osvrt na dosadašnja postignuća i aktuelnu situaciju na području inkluzivnog
obrazovanja kod nas (prikaz strategije IOP)
2. Uloga pedagoga u multiprofesionalnim timovima za podršku djece s posebnim
potrebama
3. Izrada IOP-a za djecu s posebnim obrazovnim potrebama
4. Praćenje, procjenjivanje i ocjenjivanje djece s posebnim potrebama
5. Značaj, ciljevi i metode utvrđivanja kvaliteta rada vrtića/škola
6. Uloga pedagoga u timu za sprovođenje samoevaluacije u vrtiću/školi
7. Analiza i obrada podataka samoevaluacije
8. Izrada akcionog plana za otklanjanje nedostataka u radu i razvojnog plana
vrtića/škole
Trajanje programa (broj dana i sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).
Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
122
Katalog programa stručnog usavršavanja
101. Vrtić kao porodični centar za romsku djecu – podrška inkluziji
Autori: autori originalnih modula obuke su stručnjaci OSI i CRI – Kirsten A. Hansen, Roxane
K. Kaufmann i Kate Burke Walsh
Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA (International Step
by Step Association, Netherland) za primjenu programa obuke u našoj zemlji; program su
prilagodili obrazovnim potrebama vaspitača i romskih asistenata/medijatora u vaspitnim
grupama sa romskom djecom prof. dr Saša Milić, doc.dr Milja Vujačić.
Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. dr Biljana Maslovarić
Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog br. 25/V, Podgorica
E-mail: katarinat@t-com.me; biljanam@pccg.co.me
Broj telefona: 020-248-668; 020-248-667
Ciljevi programa: podrška integraciji romske zajednice i romske djece u društvo i
obrazovni sistem; obuka odraslih profesionalaca (vaspitači i stručni saradnici) i odraslih
Roma u ulozi asistenata za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitnom i
obrazovnom radu sa romskom djecom; uspostavljanje saradničkih odnosa između vaspitača
i romskih asistenata u primjeni Programa Korak po korak u radu sa djecom i njihovim
porodicama; razvijanje profesionalne osjetljivosti za organizovanje vaspitnog rada na
demokratskim principima u nacionalno mješovitoj dječjoj zajednici; usvajanje znanja i
vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice koja uči na principima uzajamnog
poštovanja djece i odraslih; sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za
sistematsko posmatranje i praćenje dječjeg individualnog napredovanja u razvoju i učenju;
razvijanje strategija za prevazilaženje problema vezanih za uključivanje romske djece u
obrazovne institucije; usvajanje znanja i vještina potrebnih za rad sa romskom zajednicom
na unapređivanju vaspitnih i obrazovnih modela i procesa u porodici i lokalnoj zajednici, i
ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za sveobuhvatno pripremanje
romske djece za školovanje na nematernjem jeziku.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osjetljivost za
prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti romske zajednice i kulture i njenih potreba vezanih
za vaspitanje i obrazovanje djece predškolskog uzrasta; vještine potrebne za kreiranje
podsticajne sredine za učenje pogodne za rad sa djecom u manjim grupama; korišćenje
interaktivnih metoda vaspitno-obrazovnog rada (kooperativne igre i aktivnosti, razne
tehnike grupnog i individualnog rada...) pomoću kojih se djeca dovode u poziciju aktivnih
učesnika; vještine komunikacije pomoću kojih se u vaspitnim procesima kreira atmosfera
jednakosti i ravnopravnosti među djecom, bez obzira na različito porijeklo, socijalnu sredinu
iz koje dolaze i sposobnosti; vještine tematskog planiranja vaspitno-obrazovnih aktivnosti;
vještina primjenjivanja individualnog plana napredovanja djece u razvoju i učenju prema
njihovim individualnim, kulturnim i drugim razlikama; vještine refleksivnog praktičara koji
svoje vaspitne postupke usklađuje s nivoom djetetovog učešća; vještine rada u timu i
upravljanja timom nastavnika, romskih asistenata i drugih odraslih osoba koje učestvuju u
realizaciji programa; vještine potrebne za saradnju sa romskom porodicom i njeno
uključivanje u vaspitno-obrazovni proces u vaspitnoj grupi, i vještine potrebne za saradnju s
lokalnom zajednicom i njeno aktiviranje u procesima vaspitanja i obrazovanja romske
djece.
Ciljne grupe: nastavnici, romski asistenti (roditelji i članovi lokalne zajednice), pedagozi i
psiholozi.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
123
Katalog programa stručnog usavršavanja
Teme:
Prva godina:
– I modul: filozofija programa, specifičnosti razvoja djece u socijalno depriviranom
okruženju, specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa romskom djecom, podsticajna sredina
za razvoj, organizacija rada u sredini strukturiranoj po centrima interesovanja, učenje kroz
igru, rad u timu, individualizacija, njegovanje romskog jezika i kulture i specifičnosti
saradnje sa romskom porodicom i zajednicom.
– II modul: stvaranje zajednice u odjeljenjima, principi i stilovi učenja, tehnike za
posmatranje djece u vaspitno-obrazovnom radu, uticaj postojećih uslova na posmatranje
djece, analiza i interpretacija prikupljenih podataka, instrumenti za praćenje napredovanja
djece u razvoju i učenju i uloga romskog asistenata u vaspitnom procesu.
– III modul: evidentiranje vaspitnog rada, objašnjenje suštine dječjeg portfolija, vrste
dječjeg portfolija, grafičko praćenje i predstavljanje procesa u vaspitnoj grupi, porodica kao
partner u vaspitno-obrazovnom radu, roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji
vaspitnog rada, aktiviranje lokalne zajednice i akciono planiranje.
Druga godina
– I modul: razvoj govora, čitanje i pisanje/bilingvalna sredina, socijalno-emocionalni
razvoj djece, vještine partnerske komunikacije, kooperativne igre i aktivnosti, učenje kroz
otkrivanje, razvoj početnih matematičkih pojmova, dječje stvaralaštvo, način dječjeg
samostalnog planiranja i praćenja sopstvenog napretka, i razvoj samopoštovanja kod djece.
– II modul: vaspitač kao refleksivni praktičar, romski asistent kao spona između
predškolske ustanove i romske zajednice, evaluacija programa rada sa djecom, vaspitački
portfolio za vaspitnu grupu, vaspitački profesionalni portfolio i samoevaluacija vaspitača
praktičara.
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet trodnevnih seminara
(90 sati);supervizija i instruktivi rada na terenu je 24 sata po vrtiću.
Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u okviru
navedenog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana.
Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara, cijena
potrošnog materijala).
124
Katalog programa stručnog usavršavanja
VII PEDAGOGIJA, PSIHOLOGIJA I METODIKA
(PREDŠKOLSKO VASPITANJE, OSNOVNA I SREDNJA
ŠKOLA)
102. Aktivno učenje/nastava
Autori: prof. dr Ivan Ivić, prof. dr Ana Pešikan i Slobodanka Antić
Odgovorna osoba (koordinatorka): Tatjana Vujović
Adresa: Ul. Mila Boškovića H 13/ II 85000 Bar
E-mail: vujovic.tanja@gmail.com
Broj telefona: 030-315-330; 068-315-330
Ciljevi programa: opšti cilj je unapređivanje kvaliteta znanja i umjenja koja učenici stiču u
školi, preko unapređivanja znanja i umjenja nastavnika da stvaraju nastavne situacije koje
će omogućavati i podsticati kvalitetno i efikasno učenje; specifični ciljevi su unapređivanje
pedagoških, nastavničkih kompetencija nastavnika i uvođenje aktivnih, participativnih i
interaktivnih metoda nastave/učenja u osnovne i srednje škole
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda
aktivne/participativne/interaktivne nastave; projektovanje (koncipiranje) časova aktivnog
učenja/nastave; analiziranje i samoanaliziranje projektovane i izvedene nastave (scenariji
za izvođenje nastave); sposobnost za sve faze timskog rada – projektovanje (koncipiranje),
izvođenje i analizu nastave.
Ciljna grupa: nastavnici, stručni saradnici, direktori i pomoćnici direktora u osnovnim i
srednjim školama
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
Bazični seminar: obrazovni sistem i njegove komponente, tradicionalna i aktivna koncepcija
nastave, međusobni odnosi nastave i učenja, položaj učenika u školi, participacija učenika u
procesu nastave, aktivnosti nastavnika, postupci aktiviranja učenika, uloge nastavnika,
metode nastave/učenja, edukativna radionica, ciljevi obrazovanja i aktivna škola, zavisnost
metoda nastave/učenja od prirode sadržaja, pokušaji izrade scenarija za izvođenje časova
aktivne nastave/učenja, priroda školskih predmeta i oblici nastave, aktivna škola i realni
uslovi školske prakse.
Supervizijski seminar:saopštavanje i analiza prvih iskustava nastavnika u koncipiranju AUN
časova, aktivnosti i uloge djece u aktivnom učenju/nastavi, postupak analize scenarija za
čas aktivnog učenja, vježba u analizi scenarija, uvođenje pojma sekvencijalna analiza,
demonstracija sekvencijalne analize na primjeru snimljenog (ili uživo) izvedenog časa,
planiranje daljeg rada na AUN.
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): bazični seminar traje tri
dana (24 sata), a supervizijski seminar – dva dana (ukupno 16 sati).
Broj učesnika u grupi: od16 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
125
Katalog programa stručnog usavršavanja
103. Edukacija o ranom razvoju djece za vaspitače i medicinske sestre
zaposlene u jaslicama
Autori: Ljiljana Krkeljić i Radoje Novović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Krkeljić
Adresa: Ul. Slobodana Škerovića br. 86, Podgorica
Broj telefona: 067-241-567
E-mail: krkeljic@t-com.me
Ciljevi programa: podizanje nivoa informisanosti o ranom razvoju djece sa psihološkopedagoškog aspekta; razvijanje vještina u radu sa djecom; povećanje kapaciteta timskog
rada (vaspitači i medicinske sestre) u jaslicama i povećanje psihološko-pedagoških
kompetencija na relaciji medicinska sestra – roditelj.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: nivo pedagoško-psihološkog
znanja i vještina u radu sa djecom jaslenog uzrasta; prepoznavanje socijalno-emocionalnih
potreba djece i adekvatnog„odgovora” na te potrebe; usmjeravanje medicinskih sestara i
nastavnika u predškolskim ustanovamana stvaranje uslova za stimulativniji socijalnoemocionalni dječji razvoj i preveniranje „burn out” sindroma.
Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i medicinske sestre zaposlene u
jaslicama.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
I dan
1. Značaj edukacije o ranom razvoju za medicinske sestre i vaspitačice
2. Prva godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta, praktičan značaj tih
znanja u svakodnevnom radu)
3. Prva godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima,
praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu)
4. Druga godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta, praktičan značaj tih
znanja u svakodnevnom radu)
II dan
1. Druga godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima,
praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu)
2. Treća godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta, praktičan značaj tih
znanja u svakodnevnom radu)
3. Treća godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima,
praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu)
4. Evaluacija i buduće aktivnosti
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).
Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
126
Katalog programa stručnog usavršavanja
104. Efektivna komunikacija u učionici
Autori: Marry Wiliams i Dragutin Šćekić
Odgovorna osoba (koordinator): Dragutin Šćekić
Adresa: Dobrota b.b., Kotor
E-mail: dragutin.scekic@live.edu.me
Broj telefona: 069-450-147
Ciljevi programa: osnaženje nastavnika da način komunikacije sa učenicima prilagode
potrebama obrazovnog sistema koji funkcioniše u društvu znanja; osposobljavanje da na
osnovu promjene načina komunikacije motivišu učenike za kritičko razmišljanje i time utiču
na razvoj interpersonalnih vještina, individualne kreativnosti i preduzetničkih vještina, i
osposobljavanje za efektivno pružanje konstruktivnih povratnih informacija o tome kako da
povećaju nivo učenja u učionici.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: demokratizacija odnosa u
učionici; pružanje konstruktivnih povratnih informacija; efektivna komunikacija u učionici i
motivisanje učenika za učenje.
Ciljna grupa: nastavnici osnovnih i srednjih škola.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prepreke učenju u učionici
Vještine koje su potrebne na radnom mjestu
Šta je komunikacija?
Vrste komunikacije u učionici
Teorija konstruktivne povratne informacije
Davanje povratne informacije u učionici
Kako pružiti konstruktivnu povratnu informaciju
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedandan (osam sati).
Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara, prilozi za
učesnike i materijal i pribor za rad kao i CD sa prezentacijom).
127
Katalog programa stručnog usavršavanja
105. Interaktivna nastava
Autori: autori originalnih modula obuke Korak po korak za osnovne škole su Kate Burke
Walsh, CRI, i stručnjaci Georgetown University – Washington DC, SAD
Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu
programa obuke u Crnoj Gori. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim
institucijama naše zemlje adaptirali: prof. dr Saša Milić, doc.dr Milja Vujačić, dr Dušanka
Popović, Miodrag Vučeljić, doc.dr Tatjana Novović, doc.dr Veselin Mićanović, doc.dr Biljana
Maslovarić itd.
Odgovorna osoba (koordinator): prof. dr Saša Milić
Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V, Podgorica
E-mail: sasam@pccg.co.me
Broj telefona: 020-248-668
Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika i stručnih saradnika u školama za
primjenu metodologije rada u programu usmjerenom na dijete; sticanje znanja i
neposrednog iskustva za kreiranje sredine koja kod djece podstiče aktivan i istraživački
odnos prema procesu učenja i sticanju znanja, organizovanje po centrima aktivnosti i
interesovanja; usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u
učionici, odjeljenju, školi) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih, kao
i na demokratskim principima rada i življenja u zajednici; razvijanje profesionalne
osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja i praćenje individualnog napredovanja
djece u učenju radi autentičnog procjenjivanja; usvajanje osnovnih znanja i vještina
potrebnih za konceptualno/tematsko planiranje i evaluaciju nastave, kao i za
samoevaluaciju nastavnika; ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano
podučavanje djece na nivou opštih znanja i na nivou pojedinih obrazovnih oblasti i
predmeta, i podrška reformi obrazovnog sistema primjenom savremenih obrazovnih
metodologija zasnovanih na opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju
djece i mladih i o procesu učenja i sticanja znanja.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju potrebne su: organizovanje
podsticajne i dinamične sredine za učenje u skladu sa dječjim interesovanjima i savremenim
konceptom našeg obrazovnog sistema; primjenu interaktivnih metoda u nastavi maternjeg
jezika i književnosti; primjenu interaktivnih metoda u nastavi matematike; primjenu
interaktivnih metoda u nastavi prirode i društva; primjenu interaktivnih metoda u nastavi iz
umjetničkih predmeta; integrisano podučavanje i tematsko (konceptualno) planiranje
obrazovnih procesa i nastave, i individualizovani pristup u podučavanju.
Ciljna grupa: nastavni razredne i predmetne nastave u osnovnim školama, vaspitači,
pedagozi, psiholozi, defektolozi i visokoškolski nastavnici.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
Modul za nastavnike I razreda
1. Ambijent u učionici i odgovarajuća organizacija rada
2. Interaktivna nastava maternjeg jezika
3. Interaktivna nastava matematike
4. Interaktivna nastava prirode i društva
5. Kooperativno učenje
128
Katalog programa stručnog usavršavanja
Modul za nastavnike II razreda
1. Individualizacija vaspitno-obrazovnog procesa
2. Integrisano podučavanje u prvom ciklusu – tematsko planiranje
3. Saradnja škole i porodice
4. Interaktivna nastava umjetnosti
5. Savremeni pristup nastavimatematike i maternjeg jezika i književnosti
Trajanje programa:devet dana (72 sata obuke) i 10 sati instruktivnog rada na terenu
Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u okviru
navedenog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana.
Broj učesnika u grupi: od 25 do 40 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
129
Katalog programa stručnog usavršavanja
106. Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja
Autori: Mira Soldo, Slavko Peković, Dragan Nikčević
Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Soldo
Adresa: Ul.Vuka Karadžića 83, Nikšić
E-mail: somic@t-com.me
Broj telefona: 067-341-298
Ciljevi programa: poznavanje elemenata efikasnog učenja; shvatanje nove izmijenjene
uloge nastavnika; razmjena ideja;poznavanje različitih stilova učenja u teoriji i praksi;
upoznavanje sa karakteristikama učenja odraslih
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija; rad u timu;
saradnja; samorazumijevanje/razumijevanje; tolerancija; kreativnost; vođenje; moderacija;
uspješnije rješavanje različitih problemskih situacija
Ciljna grupa: nastavnici /zainteresovani pojedinci-profesionalci (ili grupe) koji se bave
procesom obrazovno-vaspitnog rada, učenja i podučavanja.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa
Teme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uvod, lična iskustva u učenju, elementi efikasnog učenja
Shvatanja uloge nastavnika
Nastavnik u novoj ulozi u CG
Kolbov ciklus učenja, stilovi učenja
Stilovi učenja u praksi – rad na problemu
Upotreba poznavanja stilova učenja u školi
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
130
Katalog programa stručnog usavršavanja
107. Karijerna orijentacija u srednjim školama (gimnazije i srednje
stručne škole)
Autorke: Branka Kankaraš, Vidosava Kašćelan i Jelena Knežević
Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan i Jelena Knežević
Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica
E-mail: vidosava.kascelan@cso.gov.me;jelena.kneževic@sco.gov.me
Broj telefona: 020-408-938, 020-664-713
Ciljevi programa: proširiti znanja o značaju sprovođenja programa za razvoj karijere u
srednjim školama; proširiti znanja i vještine za podsticanje mladih za realnu procjenu
sopstvenih mogućnosti, potreba, interesovanja i postignuća; unaprijediti znanja i vještine za
razvoj učeničkih znanja i vještina neophodnih u procesu prelaza u svijet rada, kao i viši nivo
obrazovanja zapošljenja; proširiti znanja o značaju stalnog prikupljanja informacija o
zahtjevima različitih zanimanja, zanimanja za koje se učenici školuju, ili neophodnim
znanjima i vještinama za dalje školovanje, kao i mogućnostima zapošljenja i
prekvalifikacija; razviti vještine za podsticanje mladih ka prepoznavanju i procjeni
mogućnosti za obrazovanje, obuku i rad uključujući poznavanje relevantnih zanimanja i
ustanova iz oblasti obrazovanja i usavršavanja; ovladati potrebnim znanjima i vještinama za
uključivanje u proces karijerne orijentacije svih učesnika nastavnog procesa (učenici,
roditelji, nastavnici, uprava škole, CPS, šira zajednica); identifikovati i razmijeniti primjere
dobre prakse.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje principa
efikasne i kvalitetne primjene interaktivne obuke u realizaciji programa karijerne
orijentacije; razvijanje vještina neophodnih za podsticanje mladih u aktivnom učestvovanju
u procesu učenja, stalnom preispitivanju svojih postignuća i razvoju ličnih potencijala,
praćenju učeničkih postignuća i pružanje pomoći onda kada je to potrebno; poznavanje i
osnaživanje primjene savremenih metoda i različitih stilova učenja u cilju razvoja „Vještina
za zapošljavanje“ kod učenika; unapređivanje znanja i vještina iz oblasti aktivnog učenja,
timskog rada, radioničarskog rada, organizovanja debata, grupnih diskusija, prezentacija,
istraživačkih projekata značajnih pored ostalog i za unapređivanje vještina zapošljivosti
mladih.
Ciljna grupa: nastavnici opšte-obrazovnih i stručno-teorijskih predmeta, pedagoškopsihološke službe i uprave škole.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Samospoznaja i samorazvoj (značaj programa za razvoj karijere u srednjim školama,
izrada plana časova za izvođenje radionica po programu za razvoj karijere, značaj
samospoznaje i samorazvoja u procesu donošenja odluka o daljem školovanju i
zaposlenju, procjena ličnih sposobnosti, interesovanja, vrijednosnih orijentacija i
postignuća, sopstvenih vještina i samorazvoja).
2. Istraživanje karijere (saznanja o mogućnostima), zahtjevi različitih zanimanja i
mogućnosti daljeg školovanja, mogućnosti učenja i prekvalifikacija, rad na
samorazvoju, poređenje vještina za zapošljavanje i sopstvenih vještina, posjete
poslodavcima, visokoškolskim institucijama, sajmovima zapošljavanja i ZZZ).
3. Upravljanje karijerom i donošenje odluka (donošenje odluke, plan aktivnosti za
postizanje ciljeva u karijeri, tehnike traženja posla i vještine za zapošljavanje,
pisanje CV-a i motivacionog pisma, intervju/razgovor za posao).
131
Katalog programa stručnog usavršavanja
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): najmanje pet, a najviše
sedam radnih dana (40, odnosno 56 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar i smještaj za voditelje
seminara i koordinatora, cijena potrošnog materijala, putni troškovi učesnika i osvježenje u
pauzama).
132
Katalog programa stručnog usavršavanja
108. Ključna kompetencija: učiti kako se uči
Autori: Hans – Jorgen Knusden i Elvira Hadžibegović-Bubanja.
Odgovorna osoba (koordinatorka): Elvira Hadžibegović-Bubanja
Adresa: Bratstva jedinstva 4; 81 000 Podgorica
E-mail: elvira.hb@forum-mne.com
Broj telefona: 069-364-199
Ciljevi programa: upoznavanje nastavnog
kompetencije „ učiti kako se uči“ kod učenika
kadra
sa
metodama
razvoja
ključne
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: odnos nastavnika sa
učenicima; komuniciranje i saradnja; lični i profesionalni razvoj nastavnika profesionalne
vještine i sposobnosti koje ovaj program unapređuje će biti prikazane kroz standard za
nastavnička zvanja; postignuća i različitosti učenika; planiranje; izvođenje nastave;
ambijent za učenje; saradnja, timski rad i učenje u kolektivu.
Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim i srednjim školama.
Metode i tehnike rada: obuka intraktivnog tipa.
Teme :
1. Osam Ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje
2. Ključna kompetencija „ Učiti kako se uči“
3. Stilovi učenja i piramida usvajanja znanja
4. Organizacija učenja
5. Nastava – koncept
6. Projektni metod – kao način rada
7. Prostor – kao sredstvo
8. Akciono učenje
9. Razvoj kompetencija škole
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 3 dana ( 24 sata)
Broj učesnika u grupi: od 15 do 25
Cijena po učesniku (dnevno): 60 € za sva tri dana obuke ( uključuje sav neophodni radni
material, uključujući dodatni materijal za sve učesnike, troškove smještaja i hrane
trenerskog tima za tri dana kao i nadokande za trenerski rad; ne uključuje: prostor u kom
se obuka izvršava i troškove hrane i kafe pauza za učesnike obuke; po potrebi Forum MNE
može pružiti i ove usluge).
133
Katalog programa stručnog usavršavanja
109. Komunikacijske vještine u nastavi
Autorka: doc.dr Katarina Todorović
Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. dr KatarinaTodorović
Adresa: Filozofski fakultet, Nikšić
E-mail: katarinat@t-com.me
Broj telefona: 069-029-551
Ciljevi programa: unapređenje komunikacije u nastavnom procesu; informisanje
nastavnika o značaju komunikacije za razvoj čovjeka, njegovih vrijednosnih stavova i
odnosa s društvenom sredinom; sticanje znanja i vještina u vezi s tipovima komunikacije i
mogućnostima koje pruža u procesu ostvarivanja ciljeva u vaspitno-obrazovnom procesu, i
osnaživanje nastavnika za adekvatan proces komunikacije, na kojem je baziran kompletan
rad u nastavnom procesu.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: realizacija kvalitetne
nastave; ostvarivanje vaspitno-obrazovnih ciljeva za koje se pretpostavlja adekvatan odnos
pojedinca sa grupom, grupe sa pojedincem i pojedinca sa pojedincem, i namjerna
individualizacija nastavnog procesa.
Ciljna grupa: nastavnici, stručni saradnici i direktori osnovnih i srednjih škola.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme
1.
2.
3.
4.
5.
:
Značaj komunikacije za efekte nastavnog procesa
Priroda i principi adekvatne komunikacije u nastavi
Vrste komunikacije u vaspitno-obrazovnom radu
Vrste poruka, barijere i njihove posljedice
Aktivno slušanje
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (8 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (honorari i radni materijal) odnosno 40 € (uračunati
su honorar i putni troškovi za voditelje seminara i troškovi za nabavku i pripremu materijala
za radionicu).
134
Katalog programa stručnog usavršavanja
110. Kooperativno učenje
Autor: prof. dr Saša Milić
Odgovorna osoba (koordinator): prof. dr Saša Milić
Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V, Podgorica
E-mail: sasam@pccg.co.me
Broj telefona: 020-248-668
Ciljevi programa: unapređenje komunikacije na relaciji nastavnik – učenik kroz primjenu
kooperativnog učenja; inoviranje i povećanje kvaliteta rada nastavnika i doprinos aktuelnoj
reformi vaspitno-obrazovnog procesa u obrazovnom sistemu.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih
postavki kooperativnog učenja i njegovih prednosti i eventualnih nedostataka u odnosu na
ostale nastavne pristupe ili strategije (individualistički i takmičarski), kao i pravilno
definisanje pojma kooperativno učenje u sistemu pedagoško-psiholoških pojmova;
poznavanje pedagoško-psiholoških teorija iz prošlosti vezanih za kooperativno učenje i
poznavanje praktičnih pokušaja implementacije tog nastavnog pristupa u prošlosti;
poznavanje i razumijevanje aktuelnih pedagoško-psiholoških teorija vezanih za
kooperativno učenje i aktuelnih operativnih obrazovnih modela zasnovanih na, između
ostalog, učeničkoj kooperaciji; poznavanje i primjena ključnih elemenata efikasne i
kvalitetne implementacije kooperativnog učenja, i poznavanje konkretnih primjera i
sposobnost dizajniranja, razvoja i strukturiranja nastavnog časa baziranog na osnovnim
principima kooperativnog učenja kao nastavnog pristupa.
Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole), vaspitači,
pedagozi, psiholozi, defektolozi i visokoškolski nastavnici.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Teorijske osnove pojma kooperativno učenje
2. Osnovni elementi kooperativnog učenja kao nastavnog pristupa
3. Kriterijumi za formiranja grupa za kooperativno učenje
4. Načini praćenja i procjene učeničkog postignuća u kooperativnom učenju
5. Uloga i mjesto nastavnika u kooperativnom učenju
6. Uloga i mjesto učenika u kooperativnom učenju
7. Nastava iz maternjeg jezika i kooperativno učenje
8. Nastava iz matematike i kooperativno učenje
9. Nastava iz prirode i društva i kooperativno učenje
10.Nastava iz umjetnosti i kooperativno učenje
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata).
Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u okviru
navedenog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana.
Broj učesnika u grupi: od 25 do 40 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
135
Katalog programa stručnog usavršavanja
111. Kooperativno učenje u cilju stvaranja pozitivne, konstruktivne
klime u školi
Autorka: Mladenka Perić
Odgovorna osoba(koordinator): Mladenka Perić
Adresa: Bulevar maršala Tita b.b., Ulcinj
E-mail: majaperic@t-com.me
Broj telefona: 067-803-814
Ciljevi programa: osavremenjivanje i unapređenje nastavnog procesa, ali i života u školi
uopšte; stvaranje ambijenta u kojem je moguće aktivno, kompleksno i napredno učenje radi
poboljšanja uspjeha; omogućavanje istovremenog sticanja stručnih znanja i socijalnih
vještina, veoma bitnih za razvoj ličnosti, kao što su samopouzdanje, samovrednovanje,
preuzimanje odgovornosti za svoje učenje i za učenje drugih, spremnost za timski rad,
razvoj kritičkog mišljenja, prevazilaženje slabosti i socijalnih razlika itd.; izgradnja
pozitivnog odnosa prema samom sebi, vršnjacima, učenju i nastavnicima, ipriprema
učenika da svaki pojedinačno bude građanidemokratskog društva i za tržište rada.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje modela
kooperativnog učenja i njegove prednosti u odnosu na takmičarskio ili individualističko
učenje; vještina organizovanja kooperativnog učenja u učionici i uključivanje svakog
učenika u ativno učenje podjelom uloga/zadataka; uspješno prevazilaženje eventualnih
problema unutar grupe; vještina korišćenja različitih načina za formiranje grupe i
poboljšanje saradnje i partnerstva među kolegama.
Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave (osnovne i srednje škole),pedagozi,
psiholozi, pomoćnici direktora škola i direktori škola.
Metode i tehnike rada:obuka je interaktivnog tipa.
Teme:
1. Model kooperativnog ili saradničkog učenja
2. Šta je kooperativno učenje i po čemu se razlikuje od takmičarskog i individualnog
učenja (prednosti ili eventualni nedostaci)
3. Pet osnovnih elemenata kooperativnog učenja
4. Razlika između kooperativno učenje i tradicionalnog grupnog rada
5. Strategije kooperativnog učenja i načini na koje se može implementirati
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 18 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
136
Katalog programa stručnog usavršavanja
112. Kreativno rješavanje konflikta u učionici
Autorke: Dijana Uljarević i Tamara Krivokapić
Odgovorna osoba (koordinatorka): Elvira Hadžibegović Bubanja
Adresa: Ul. bratstva i jedinstva br. 4, Podgorica
E-mail: elvira.hb@forum-mne.com
Broj telefona: 069-364-199
Ciljevi programa: cilj ovog programa je obuka nastavnog kadra u polju transformacije
konflikta u učionici sa posebnim akcentom na istraživanje uloge nastavnika u ovom polju, ali
i na mehanizmima uspješno suočavanje sa ovim problemom; program, takođe, ima za cilj
da usmjeri obrazovni proces ka grupnom i individualnom pristupu konfliktu (na mikro i
makro nivou), ka razvijanju vještina i znanja za kreativni rad sa različitostima kao i ka
razumijevanju različitih percepcija i predrasuda; putem obuke nastavnika/ca, program će
pružiti podršku njihovom stručnom usavršavanju u skladu sa prioritetima aktuelne reforme
obrazovanja, a uz jaku spregu sa aktuelnim kontekstom i izazovima sa kojima adolescenti
danas rastu i razvijaju se; osnivanju struktura koje će osigurati kvalitetan rad sa
učenicima/ama u onom najosjetljivijem razvojnom periodu mladih.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacijske vještine u
kontekstu rada sa učenicima u konfliktnim situacijama; rad na konfliktima i prihvatanje
razlika; stavovi i vrijednosti vezano za autonimiju učanika, uvažavanje učenika, empatiju i
izgradnju samopoštovanja kod učenika; reciprocitet između procesa i ishoda rješenja
sukoba.
Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim i srednjim školama, kao i vaspitači u institucijama
koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem adolescenata.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa
Teme:
1. Razumijevanje i prepoznavanje konflikta
2. Misli, osjećanja i reakcije u konfliktnim situacijama
3. Teorije i praktična primjena nenasilnih komunikacijskih metoda i konkretnih
razvojno-usmjerenih aktivnosti u kojima učenici/e imaju centralnu ulogu
4. Funkcionalnost i funkcije konflikta
5. Kreativne metode transformacije konflikta
6. Kako raditi sa teškim temama
7. Kako raditi sa snažnim emocijama
8. Uloga percepcije u konfliktu
9. Zaštita djece i mladih – polise i procedure
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).
Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 60,90€
137
Katalog programa stručnog usavršavanja
113. Metodologija u službi promjene neprihvatljivog ponašanja kod
učenika i učenica
Autori: mr Sava Kovačević i Aleksandra Radoman
Odgovorna osoba (koordinator): mrSava Kovačević
Adresa: Ul. Veljka Vlahovića 5, Podgorica
E-mail: coo.montenegro@gmail.com, kovacevic.sava@gmail.com
Telefon: 069-433-868
Ciljevi programa: informisanje o tehnikama za analizu ponašanja učenika, razumijevanje
problematike društveno neprihvatljivog ponašanja i stvaranje pozitivnog okruženja u kojem
učenici mogu razviti i korisno upotrijebiti sve svoje potencijale na kognitivnom,
emocionalnom i socijalnom planu, i o različitim metodologijama koje doprinose promjeni
ponašanja učenika i njihovom korišćenju radi smanjivanja rizika od društveno
neprihvatljivog ponašanja i strukturiranog i sistematskog djelovanja ka promjeni takvog
ponašanja kod djece.
Profesionalnevještineisposobnostikojeseunapređuju: razumijevanje uticaja različitih
teorija na djelovanje nastavnika i učenika u školskom okruženju; uspješna i efektna
komunikacija kroz govor, prilagođavanje komunikacije ciljnoj grupi (učenici) i vođenje
razgovora uz poštovanje principa povjerljivosti; stavovi i vrijednosti: sposobnost da se
učenik posmatra kao inidividua koja ima stavove, vrijednosti i uvjerenja, odnosno kao
ravnopravan pojedinac, sa potpunim poštovanjem; rad na sebi: sposobnost da se razlikuju
sopstvene potrebe od potreba učenika i analiza sopstvenih postupaka, stavova i ponašanja;
pristup usmjeren ka individui, prepoznavanje značaja individualnog rada sa učenicima i
omogućavanje identifikacije osjećanja, stavova, potreba i vjerovanja kao i da se razumiju
ograničenja rada sa učenicima pojedinačno i u odeljenju i da se oni upute drugim
profesionalcima kada je to neohodno.
Ciljne grupe: nastavnici (prvenstveno nastavnici odjeljenjske starješine).
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Društveno neprihvatljivo ponašanje kod đece i mladih – pojam i definicija
2. Uzroci, posljedice i vrste društveno neprihvatljivog ponašanja
3. Tipovi učenika prema problematici društveno neprihvatljivog ponašanja
4. Metodologije rada koje doprinose promjeni ponašanja učenika
5. Analiza problema (istraživanje uzroka, prepoznavanje potreba, donošenje
zajedničkog cilja, plan akcije i praćenje promjene ponašanja)
6. Analiza resursa koji se mogu koristiti u prevenciji društveno neprihvatljivog
ponašanja
7. Prevencija i promjena društveno neprihvatljivog ponašanja kod đece i mladih
8. Planiranje akcije za strukturirano i sistematsko djelovanje poštujući princip
uspostavljanja pozitivne discipline
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (48 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunat je honorar za voditelje seminara).
138
Katalog programa stručnog usavršavanja
114. Moć mašte, moć pokreta – dramske tehnike u pričama za djecu
Autorke: Dušica Bojović i mr Dijana Kopunović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Ivana Durutović
Adresa: Ul. J. Tomaševića br. 8/22m Podgorica
E-mail: svetionikbar@t-com.me
Broj telefona: 067-628-668
Ciljevi programa: opšti: osposobljavanje učesnika za ovladavanje tehnikama
pripovjedanja i elementima koji čine pripovjedački proces interaktivnom formom i
kreativnim procesom; unapređenje profesionalne kompetencije učesnika novim saznanjima
o značaju emocionalne inteligencije i njene povezanosti sa dramskom igrom u detinjstvu;
metodički aspekti interpretacije književnog teksta; specifični: edukacija učesnika kako da
različite dramske strategije i tehnike imlementiraju u priče za djecu i uvećaju stepen
komunikacionog procesa; upoznavanje učesnika sa različitim načinima koji doprinose
podsticanje kreativnosti darovite djece; obučavanje učesnika načinima i tehnikama koji
doprinose aktivnom uključivanju djece sa smetnjama u razvoju u proces interaktivnog
pripovedanja,obučavanje tehnikama prilagođavanja dječije priče potrebama grupe.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost podsticanja
kritičkog, analitičkog i divergentnog mišljenja kod djece; podsticanje i podržavanje različitih
stilova učenja i razvoj strategije učenja; sposobnost primjenjivanja različitih oblika rada i
aktivnosti u skladu sa znanjima i iskustvima kojima djeca raspolažu, njihovim individualnim
karakteristikama i potrebama, postavljenim ciljevima, ishodima, sadržajima i
karakteristikama konteksta u kojem se realizuje rad; vještina podržavanja djece da iznose
svoja mišljenja, postavljaju pitanja, diskutuju i komentarišu; sposobnost sagledavanja i
uvažavanja u radu fizičkih, emocionalnih, socijalnih i kulturnih razlika među djecom;
planiranje različitih aktivnosti u cilju podsticanja kreativnosti i inicijative djece.
Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama, stručni saradnici, nastavnici razredne
nastave u osnovnim školama.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Kratak prikaz dramskog metoda – ciljevi, koristi, ograničenja
2. Drama i pozorište u obrazovanju i vaspitanju – istraživanja i preporuke
3. Kakve rezultate možemo očekivati upotrebljavajući aktivnosti kreativne i neformalne
drame
4. Emocionalna inteligencija i dramska igra
5. Dramske tehnike-prikaz
6. Dramske tehnike u pripovedačkom procesu – funkcije tehnika
7. Interpretacija priča za djecu – metodički aspekti govorne interpretacije
8. Izbor tehnika i obrada tekstova u cilju postizanja što veće doživljajno-saznajne
motivacije naročito kod djece sa posebnim potrebama
9. Primeri akcione dramatizacije
10. Elementi pripovedačkog procesa
11. Predstavljanje dramskih tehnika korak po korak i usmeravanje učesnika da se
isprobaju na konkretnim sadržajima u primjeni istih
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati)
139
Katalog programa stručnog usavršavanja
Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala, priručnik za vaspitače i konsultacije).
140
Katalog programa stručnog usavršavanja
115. Motivacija – važan faktor uspjeha učenika
Autorke: Anđela Milošević i Radica Stojanović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Anđela Milošević
Adresa: Partizanski put bb, 81400 Nikšić
E-mail: angelitaland@gmail.com
Broj telefona: 068-610-193
Ciljevi programa: obučiti nastavnika kako da što efikasnije podstiče različite motivacione
procese kod učenika, ali i da ga usmjeri na koji način može koristiti tehnike
samomotivisanja u procesu ličnog profesionalnog razvoja; sticanje znanja i vještina koji
nastavniku omogućavaju da na uspješniji način iskoristi potencijale i interesovanja učenika
u nastavnom procesu.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pravilno i uvremenjeno
korišćenje intrinzičkih i ekstrinzičkih faktora motivisanja učenika u nastavnom procesu;
valjano prilagođavanje nastavnog sadržaja učenicima različitih kognitivnih tipova; koriščenje
timskog oblika rada kao motivacionog faktora; primjena kritčkog mišljenja kao
motivacionog faktora u nastavnom procesu; aktivno korišćenje tehnika samomotivacije u
procesu profesionalnog napredovanja
Ciljna grupa: predmetni nastavnici osnovnih i srednjih škola.
Metode i tehnike rada:. Obuka interaktivnog tipa
Teme:
1.
2.
3.
4.
Ekstrinzička i intrinzička motivacija
Rad u timu kao motivacioni faktor
Različiti kognitivni stilovi - različiti stilovi učenja
Teške situacije
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):jedan i po dan (12 sati)
Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala)
141
Katalog programa stručnog usavršavanja
116. NTC sistem učenja – razvoj kreativnog i funkcionalnog
razmišljanja i efikasnog učenja (osnovna škola)
Autori: Ranko Rajović, autor; Uroš Petrović, koautor
Odgovorna osoba (koordinatorka): Tatijana Vujović
Adresa: Mila Boškovića H/13, 85000 Bar
E-mail: vujovic.tanja@gmail.com
Broj telefona: 068-315-330; 030-302-828
Ciljevi programa: opšti ciljevi: povećanje efikasnosti učenja i razvoja funkcionalnog
mišljenja svih učenika kao i adekvatan rad sa darovitom djecom u redovnim školama;
specifični ciljevi: osposobljavanje učitelja za rad sa darovitom djecom kroz sticanje
funkcionalnih znanja za podsticaj darovitosti u svakodnevnom vaspitno-obrazovnom radu sa
djecom u školskim institucijama; pedagoško osmišljavanje koncepta primjene u vaspitnoobrazovnom procesu; stimulacija i rana identifikacija darovite djece; osposobljavanje
učitelja za individualizaciju nastavnih sadržaja koja može biti primjenljiva na svako dijete
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sticanje znanja i vještina
nastavnika i stručnih saradnika za njegovanje i stimulaciju:intelektualnih sposobnosti,
motoričkih sposobnosti i fizičke spremnosti, opažanja, pamćenja; sticanje funkcionalnih
znanja, razvoj samopuzdanja, radoznalosti, motivacije i kooperacije kod djece; sticanje
znanja i vještina za primjenu zagonetnih priča,( autora Uroša Petroviča) koje predstavljaju
izuzetnu stimulaciju mašte, stvaralaštva, kreativnog rješavanja problema i divergentnog
mišljenja; sticanje znanja i vještina za lakšu identifikaciju darovite djece kao i za stimulaciju
njihovog daljeg razvoja
Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave, nastavnici predmetne nastave i stručni saradnici
u osnovnim školama.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Neurofiziologija učenja
2. Tehnike memorije
3. Funkcionalno razmišljanje
4. Tehnike memorije
5. Tehnike učenja
6. Vježbe koordinacije i koncentracije
7. Tehnike učenja, memorije, analiza radova, konsultacije
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (20 sati -16 sati
obuke i 4 sata za primjenu naučenih metoda u praksi kroz konsultacije sa voditeljima
seminara)
Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala, Priručnik za nastavnike, konsulatcije sa autorima u periodu od šest
mjeseci primjene programa u praksi).
142
Katalog programa stručnog usavršavanja
117. NTC sistem učenja – razvoj kreativnog i funkcionalnog
razmišljanja i efikasnog učenja (predškolsko vaspitanje i obrazovanje)
Autori: Ranko Rajović, autor; Uroš Petrović, koautor;
Odgovorna osoba (koordinator): Boris Savić
Adresa: Ilino 2, b.b., 85000 Bar
E-mail: borsavic@yahoo.com
Broj telefona: 069-221-425
Ciljevi programa: opšti ciljevi: povećanje efikasnosti učenja i razvoja funkcionalnog
mišljenja djece predškolskog uzrasta; adekvatan rad sa darovitom djecom u vaspitnim
grupama u predškolskim ustanovama; specifični ciljevi:osposobljavanje vaspitača za rad sa
darovitom djecom kroz sticanje funkcionalnih znanja za podsticaj darovitosti u
svakodnevnom vaspitno-obrazovnom radu sa djecom u predškolskim institucijama;
pedagoško osmišljavanje koncepta primjene u vaspitno-obrazovnom procesu; stimulacija i
rana identifikacija darovite djece; osposobljavanje vaspitača za individualizaciju nastavnih
sadržaja koja može biti primjenljiva na svako dijete.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sticanje znanja i vještina
vaspitača i stručnih saradnika za njegovanje i stimulaciju: intelektualnih sposobnosti,
motoričkih sposobnosti i fizičke spremnosti, opažanja, pamćenja, sticanje funkcionalnih
znanja, razvoj samopuzdanja, radoznalosti, motivacije i kooperacije kod djece; sticanje
znanja i vještina za primjenu zagonetnih priča,( autora Uroša Petroviča) koje predstavljaju
izuzetnu stimulaciju mašte, stvaralaštva, kreativnog rješavanja problema i divergentnog
mišljenja; sticanje znanja i vještina za lakšu identifikaciju darovite djece kao i za stimulaciju
njihovog daljeg razvoja.
Ciljna grupa:
ustanovama.
nastavnici predškolskog vaspitanja i stručnim saradnicima u predškolskim
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa
Teme:
1. Neurofiziologija učenja
2. Tehnike memorije
3. Funkcionalno razmišljanje
4. Tehnike memorije
5. Tehnike učenja
6. Vježbe koordinacije i koncentracije
7. Tehnike učenja, memorije, analiza radova, konsultacije
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana, 20 sati (16 sati
obike i 4 sata za primjenu naučenih metoda u praksi kroz konsultacije sa voditeljima).
Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (honorari autora i voditelja, materijal za učesnike,
konsulatcije sa autorima u periodu od 6 mjeseci primjene programa u praksi)
143
Katalog programa stručnog usavršavanja
118. Obuka za izradu test-zadataka za osnovnu i srednju školu
Autori: Divna Paljević-Šturm, Dragana Nenadović, Ligj Berisha, Tatjana Vujošević, Tatijana
Čarapić i Dragoje Đokić
Odgovorna osoba (koordinatorka): Divna Paljević-Šturm
Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica
E-mail: divna.paljević@iccg.co.me
Broj telefona: 020-667-823; 069 017 724
Ciljevi programa: upoznati metodologiju izrade zadataka kojima se provjeravaju znanja u
osnovnoj i srednjoj školi i kvalitativna i kvantitativna analiza zadataka i testova.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: proširivanje stručnih i
metodičkih znanja o eksternom ocjenjivanju; podsticanje kreativnosti u izradi test-zadataka
i objektivnosti u ocjenjivanju i timski rad.
Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim i srednjim školama.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Ispitni programi, nivoi i kognitivne sposobnosti
2. Tipovi zadataka, njihove dobre strane i mogući rizici
3. Izrada zadataka otvorenog i zatvorenog tipa
4. Kvalitativna analiza zadataka
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (8 sati)
Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 100 € po predmetnoj grupi
144
Katalog programa stručnog usavršavanja
119. Od priče do scene
Autori: Radmila Knežević i Mirjanka Jović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Radmila Knežević
Adresa: Ul. Prva proleterska br. 27/10, Budva
E-mail: radmila.s.knezevic@gmail.com
Broj telefona: 068-460-221 i 069-560-221
Ciljevi programa: osposobljavanje učesnika da primjenom različitih dramskih tehnika
omoguće aktivno učenje;edukacija učesnika kako da različite dramske strategije i tehnike
implementiraju u priči za djecu i na taj način uvećaju;stepen komunikacijskog procesa
dijete-priča-nastavnik; osposobljavanje profesionalne kompentancije učesnika novim
saznanjima o značaju emocionalne inteligencije i njenom povezanosti sa dramskom igrom u
djetinjstvu; osposobljavanje učesnika u ovladavanju tehnikama pripovijedanja i elementima
koji čine pripovijedački process interaktivnom formom i kreativnim procesom; podsticaj
darovitosti i kreativnosti; obučavanje učesnika načinima i tehnikama koji doprinose
aktivnom uključivanju djece sa smetnjama u razvoju u process interaktivnog pripovijedanja
i glume; osposobljavanje učesnika dramskom metodu i scenskom prikazu kao načinu
podsticanja verbalne komunikacije, koncentracije, samostalnosti u radu; osposobljavanje
učesnika o značaju dramskog rada kao načina da se funkcioniše kao dio tima i da se
prihvate i tolerišu različitosti;priča i njena dramska primjena kao sredstvo organskog
razvoja tijela, uma, emocija i duha;umjetnička edukacija
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: naracija ili pripovijedanje;
umjetnička interpretacija teksta; dramatizacija teksta; prepoznavanje dramskog momenta
kao bitnog elementa u rješavanju konflikta (sukobi) i prevladavanju nesporazuma;
pretvaranje priča u malu pozorišnu predstavu u kojoj su glumci djeca; rad na sceni;
rediteljska znanja i njihova praktična primjena; sposobnost planiranja, organizacije i
realizacije; kreativnost i darovitost; umjetničko vrednovanje; sticanje većeg povjerenja i
kvalitetniji odnos između učenika i nastavnika.
Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i razrednoj nastavi, nastavnici u školi
za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, medicinske sestre i stručni saradnici.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Drama i pozorište u vaspitanju i obrazovanju – istraživanja i preporuke
2. Kakve rezultate možemo očekivati u primjeni dramske igre
3. Emocionalna inteligencija i dramska igra
4. Prikaz dramske tehnike i njihove funkcije
5. Dramski prikaz priče kao način da se razvije govor kod djece, naročito kod djece sa
smetnjama u govoru
6. Dramska i scenska interpretacija priče kao bitnog elementa za emocionalni, socijalni,
saznajni i vaspitni razvoj djeteta
7. Obrada odabranih tekstova (dramatizacija) radi podstizanja što veće motivacije,
naročito kod djece sa posebnim potrebama
8. Predstavljanje dramskih tehnika i usmjeravanje učesnika da se isprobaju u
konkretnom stvaranju male predstave
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati)
Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika.
145
Katalog programa stručnog usavršavanja
Cijena po učesniku (dnevno): 40 € (uključuje radionice i edukativni material brošure,
olovke, sveske, štampani material, scenografija za dramsku radionicu, rekvizita)
146
Katalog programa stručnog usavršavanja
120.Otkrivanje, rad i dalja afirmacija nadarenih učenika
Autori: Milena Jelić i Karmen Trivundža
Odgovorna osoba (koordinator): mr Nenad Šoškic
Adresa: Šantićeva b.b., Cetinje
E-mail: nsoskic@yahoo.com
Broj telefona: 041-231-506
Ciljevi programa: informisanje učesnika o teorijama nadarenosti; načini uočavanja
sposobnosti kod učenika; informisanje o NTC sistemu učenja; adekvatan rad sa darovitom
djecom u redovnim školama; osposobljavanje nastavnog kadra za rad sa darovitom djecom.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: stimulacija intelektualnih,
motoričkih i fizičkih sposobnosti; razvoj samopouzdanja, radoznalosti; rad na motivaciji
nadarene djece; sticanje vještina za prepoznavanje nadarenosti i dalju afirmaciju.
Ciljna grupa: vaspitači, nastavnici osnovnih i srednjih škola
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Identifikacija sposobnosti kod učenika;
2. Podsticanje kreativnosti;
3. Nadarenost;
4. NTC sistem učenja;
5. Izrada IOP-ea;
6. Istraživački rad na temu nadarenosti;
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati)
Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
147
Katalog programa stručnog usavršavanja
121.Planiranje vaspitno-obrazovnog rada u vrtiću u skladu sa
principima programa
Autorke: Vesna Dimitrijević i doc. dr Tatjana Novović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević
Adresa: Slovenska obala 17, Budva
E-mail: nikiva@t-com.me
Broj telefona: 069-513-579
Ciljevi programa: da učesnici povećaju svoja znanja i shvate važnost praćenja pojedinih
oblasti razvoja za adekvatno planiranje rada sa djecom; da postanu kompetentniji u izradi
plana vaspitno-obrazovnog rada u kojem se uvažavaju različitosti;da razumiju značaj
tematskog planiranja za dodatno podsticanje dječjeg razvoja i da uvide značaj posmatranja
i odgovarajućeg bilježenja za dalje planiranje podsticanja dječjeg razvoja.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje u funkciji
vaspitno-obrazovnog
rada;
poznavanje
i
implementacija
suštinskih
elemenata
individualizacije u radu sa djecom predškolskog uzrasta i korišćenje posmatranja i
adekvatnog bilježenja tokom praćenja dječjeg postignuća u određenom periodu, ali i u
procesu izrade plana vaspitno-obrazovnog rada za naredni period.
Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme
1.
2.
3.
:
Domeni dječjeg razvoja i područja aktivnosti
Kako planirati uz uvažavanje različitosti
Posmatranje i bilježenje u cilju praćenja dječjeg razvoja i izrade plana podsticanja za
naredni period
4. Tematsko planiranje i izrada konkretnog plana
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (8 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
148
Katalog programa stručnog usavršavanja
122. Posmatranje u cilju praćenja dječjeg razvoja
Autorke: Vesna Dimitrijević i doc.dr Tatjana Novović
Odgovorna osoba (koordinator): Vesna Dimitrijević
Adresa: Slovenska obala 17, Budva
E-mail: nikiva@t-com.me
Broj telefona : 069-513-579
Ciljevi programa: uviđanje značaja posmatranja dječjeg ponašanja za planiranje i
realizovanje VOR-a sa djecom; uočavanje mogućih izvora podataka o djeci; razmjenjivanje
iskustava o tome kada, gdje, šta i kako posmatramo; shvatanje važnosti objektivnog
bilježenja posmatranog ponašanja; razmjenjivanje iskustva u čuvanju podataka o djeci
(dječji portfolio) i uviđanje kako likovni izraz djeteta može biti indikator dječjeg razvoja.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: objektivno praćenje dječjeg
razvoja; objektivno bilježenje posmatranog ponašanja; adekvatno podsticanje dječjeg
razvoja na osnovu prethodnog posmatranja i korišćenje crteža kao indikatora dječjeg
razvoja.
Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Na osnovu čega određujemo šta ćemo i kada posmatrati?
2. Izvori podataka o djeci, način prikupljanja i čuvanja
3. Šta posmatramo tokom pripreme i realizacije raznih internih manifestacija i javnih
nastupa
4. Likovni izraz kao indikator dječjeg razvoja
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):jedan dan (8 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku: 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog
materijala).
149
Katalog programa stručnog usavršavanja
123. Prevencija odustajanja od školovanja
Autori: dr Sibylle Hielscher i Aleksandra Radoman
Odgovorna osoba (koordinator): Aleksandra Radoman
Adresa: Ul.Veljka Vlahovića 5, Podgorica
E-mail: aleksandra.radoman@gmail.com , coo.montenegro@gmail.com
Broj telefona: 067-503-837
Ciljevi programa: kvalitativno obezbjeđivanje mehanizama za uključivanje i ostanak RE
đece u redovnom osnovnoškolskom sistemu; primjena samoprocjene i vršnjačke procjene;
kreiranje mehanizama praćenja uključivanja RE đece u osnovnoškolski sistem; korišćenje
modela upravljanje slučaja (case management); podržavanje inkluzije RE đece na nivou
učionice; davanje individualne podrške RE đeci za uključivanje i ostanak u redovno
osnovnoškolskom sistemu i razvijanje mehanizma saradnje i komunikacije u školi, saradnje
sa roditeljima, lokalnom zajednicom , civilnim sektorom i institucijama socijalne zaštite.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda
prilagođenih obrazovnim i socijalnim potrebama RE đece; komunikacijske vještine,
uvažavanje stavova, vrijednosti i uvjerenja učenika; društvena i građanska kompetencija;
korišćenje resursa u holističkom pristupu u radu sa đecom kroz učešće roditelja;
organizatorske vještine u kreiranju i vođenju života u školi; analiza stanja i mapiranje
resursa u zajednici i planiarnje dugoročnih aktivnosti za zadražavanje i ostanak RE đece u
školi.
Ciljne grupe: nastavnici.
Metode i tehnike rada:o buka interaktivnog tipa
Teme:
1. Prevencija odustajanja od školovanja – upravljanje slučaja u učionici, pristupi i
aktivnosti
2. Prevencija odustajanja od školovanja – upravljanje slučaja u školi, identifikovanje
slučaja, organizovanje timova za upravljanje slučaja
3. Prevencija odustajanja od školovanja – upravljanje slučaja na nivou zajednice,
saradnja sa roditeljima, umrežavanje u zajednici
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (48 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunat je honorar za voditelje seminara).
150
Katalog programa stručnog usavršavanja
124. Porodični raspored u radu sa agresivnom i hiperaktivnom djecom
Autori: Vladica Ilić
Odgovorna osoba (koordinator): Ivana Durutović
Adresa: Ul.Jovana Tomaševića 8/22, Podgorica
E-mail: svetionikbar@t-com-me
Broj telefona: 067-628-668,
Ciljevi programa: osnažiti nastavike da upravljaju odjeljenjem; povećati kompetencije
nastavnika za smanjenje i rješavanje problema; sagledavanje važnosti i uticaja socijalnih i
porodičnih odnosa kao jednog od uzročnika problema kroz prizmu porodičnog rasporeda.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje koncepta
porodičnog rasporeda; prepoznavanje uzroka problema (u kojoj je poziciji dijete u grupi i
zašto je to tako); poznavanje pricipa porodičnog rasporeda u funkciji smanjenja problema i
senzibilnost nastavnika za primjenu tehnika porodičnog rasporeda.
Ciljne grupe: nastavnici, vaspitači, direktori, stručni saradnici, medicinske sestre i roditelji.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Koncept porodičnog rasporeda po Bertu Helingeru
2. Definisanje osnovnih pojmova:hiperaktivnost i agresivnost
3. Sagledavanje važnosti i uticaja socijalnih i porodičnih odnosa na agresivno
ponašanje kod učenika
4. Osnovni elementi rada sa djecom: igra, relaksacija, imaginacija, eventualno
pravljene mobile
5. Demonstracija i osnovne tehnike rada sa pomoćnim rasporedom
6. Uvježbavanje tehnika i vještina porodičnog rasporeda na konkretnim primjerima
iz prakse i iskustva polaznika seminara
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).
Broj učesnika u grupi: najmanje 25.
Cijena po učesniku (dnevno): 100 €(uračunati su honorar za voditelje seminara, cijena
potrošnog materijala, smještaj i putni troškovi).
151
Katalog programa stručnog usavršavanja
125. Podrška talentovanim i darovitim
Autorka: Nevenka Jovanović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Lida Vukmanović-Tabaš
Adresa: Ul. Beogradska 28, Podgorica
E-mail: lida.vukmanovic@zuns.me
Broj telefona: 067-283-410
Ciljevi programa: opšti cilj: osposobljavanje nastavnika da otkrije darovitog učenika i
omogući mu razvoj u skladu s njegovim potrebama; specifični ciljevi: osposobljavanje
nastavnika za uočavanje raznovrsnih intelektualnih i kreativnih potencijala darovitih
učenika; osposobljavanje nastavnika da kreiraju zadatke različitoga nivoa u skladu sa
specifičnostima svakog pojedinca; osposobljavanje i motivisanje nastavnika za
implementaciju stečenih znanja u radu s učenicima, čime bi podigli nivo obrazovnovaspitnog rada u cjelini.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: program unapređuje:
kompetencije za metodiku nastave, podučavanje i učenje i podršku razvoju ličnosti učenika.
Ciljna grupa: nastavnici
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Što je darovitost?
2. Identifikacija i podsticanje darovitosti u nastavi
3. Darovito dijete koje podbacuje
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (8 sati)
Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 €
152
Katalog programa stručnog usavršavanja
126. Problemsko učenje i kreativno rešavnje problema
Autori: Mira Soldo, Slavko Peković i Dragan Nikčević,
Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Soldo
Adresa: Vuka Karadžića 83, Nikšić
E-mail: somic@t-com.me
Broj telefona: 067-341-298
Ciljevi programa: da se uvedu tehnike i materijali koji se odnose na problemsko učenje
(PBL) u stručnim obrazovanju ; se uvedu tehnike i materijali koji se odnose na kreativno
rješavanje problema (CPS) u učionicama i radionicama u stručnom obrazovanju; se urade
akcioni planovi za korišćenje ovih tehnika sa učesnicima – odnosno njihovim učenicima od
kojih očekujemo da dobijemo konstruktivnu povratnu informaciju o tim planovima
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kreativno rešavanje
problema; sposobnost rešavanja problema u formi problemskog učenja; razvoj
konvergentnog i divergentnog mišljenja; kooperativno učenje; razvoj kritičkih vještina;
efikasnost u podučavanju učenika; ključne vještine građanina; razvoj emocionalne
inteligencije; sposobnost primjene znanja iz kognitivne psihologije i neuroloških nauka;
samorazumijevanje/razumijevanje; nastavnik kao aktivni, samousmjereni, reflektivni,
prilagodljivi i “sveživotni učenik”; komunikacija; rad u timu; saradnja, tolerancija,
kreativnost, vođenje i moderacija.
Ciljna grupa: nastavnici /zainteresovani pojedinci-profesionalci (ili grupe) koji se bave
procesom obrazovno-vaspitnog rada, učenja i podučavanja
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Analiza implementirane akcije i uvod u PBL
2. Uvod u kooperativno učenje (CL) i alate za PBL
3. Uvježbajte i dizajnirajte projekat koristeći PBL
4. Uvod u Kreativno rješavanje problema (CPS)
5. Vježbajte dizajniranje projekata za korišćenje CPS
6. Prezentacija PBL i CPS projekata sa uvjažbavanjem i povratnom informacijom
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
153
Katalog programa stručnog usavršavanja
127. Profesionalna orjentacija u osnovnim školama
Autorke: Branka Kankaraš, Jelena Knežević, Rada Mujović, Katarina Vučinić i Jasmina
Đukić
Odgovorna osoba (koordinator): Branka Kankaraš
Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica
E-mail: branka.kankaras@mps.gov.me
Broj telefona: 020-410-113
Ciljevi programa: proširiti znanja o značaju profesionalne orjentacije za mlade; steći
znanja i vještine za podsticanje mladih ka prepoznavanju ličnih osobina, sposobnosti, radnih
navika i suočavanju sa sopstvenim prednostima i nedostacima; proširiti znanja o značaju
prikupljanja relevantnih infromacija o zanimanjima, analizi i selekciji podataka iz različite
informacione ponude; razviti vještine neophodne za osnaživanje mladih da na vrijeme
preduzmu odgovarajuće aktivnosti kako bi se prilagodili promjenama i zahtjevima na tržištu
rada; unaprijediti organizacione vještine u procesu pripreme, sprovođenje i evaluacije
susreta mladih sa svijetom zanimanja i rada; proširiti znanja o povezanosti procesa izbora
zamnimanja sa ostalim životno važnim odlukama; osnažiti učesnike da samostalno izrade
ličnu strategiju za sopstveno planiranje karijere; identifikovati potrebu uključivanja u proces
profesionalne orjentacije širokog spektra aktera koji učestvuju u sistem obrazovanja;
prepoznati i razmijeniti primjere dobre prakse.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje principa
efikasne i kvalitetne interaktivne nastave; razumijevanje značaja intenzivnog rada na
sprovođenju programa profesionalne orjentacije u školama; izrada plana primjene i
implementacije programa profesionalne orjentacije u školama; saradnja sa širom
društvenom zajednicom tokom procesa sprovođenja programa profesionalne orjentacije.
Ciljne grupe: nastavnici premetne nastave, stručni saradnici i uprava škole.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Uvod u profesionalnu orjentaciju i samospoznanja
2. Informisanje i istraživanje
3. Mogućnosti školovanja i karijere
4. Realni susreti i odlučivanje
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet dana (40 sati)
Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara, cijena
potrošnog materijala, smještaj, ishrana i putni troškovi učesnika).
154
Katalog programa stručnog usavršavanja
128. Korak po korak (Step by step) - Kreiranje vaspitno-obrazovnog
rprocesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (jasleni, vrtićki i predškolski
uzrast)
Autori: autori originalnih modula obuke Programa Korak po korak za osnovne škole su Kate
Burke Walsh, CRI i stručnjaci Georgetown University – Washington DC, SAD
Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu
programa obuke u Crnoj Gori. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim
institucijama Crne Gore adaptirali: prof. dr Saša Milić, doc.dr Milja Vujačić, dr Dušanka
Popović, doc.dr Biljana Maslovarić.
Odgovorna osoba (koordinator): prof. dr Saša Milić
Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V, Podgorica
E-mail: sasam@pccg.co.me
Broj telefona: 020-248-668
Ciljevi programa: primjena metodologije Korak po korak u vaspitno-obrazovnoj praksi;
sticanje znanja i neposrednog iskustva za kreiranje sredine (organizovane po centrima
interesovanja) koja podstiče razvoj djece i njihov aktivan i istraživački odnos prema
okruženju i novim saznanjima; usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i
njegovanje zajednice (u vaspitnoj grupi i vrtiću) koja uči na principima uzajamnog
poštovanja djece i odraslih i na demokratskim principima rada i življenja u zajednici;
razvijanje profesionalne osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja djece i praćenje
njihovog individualnog napredovanja u razvoju; usvajanje osnovnih znanja i vještina
potrebnih za konceptualno (tematsko) planiranje i evaluaciju vaspitno-obrazovnog rada i za
samoevaluaciju medicinskih sestara i vaspitača; ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim
za integrisano podučavanje djece na nivou opštih saznanja i na nivou pojedinih vaspitnoobrazovnih oblasti, i podrška reformi obrazovnog sistema pomoću primjene savremenih
obrazovnih metodologija zasnovanih na opšte prihvaćenim pedagoškim i psihološkim
znanjima o razvoju djece i procesu učenja i sticanja znanja.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: organizovanje podsticajne
sredine za učenje u skladu sa dječjim interesovanjima i obrazovnim i drugim potrebama
djece i odraslih; korišćenje interaktivnih metoda u podučavanju i kooperativnih igara, i
integrisano podučavanje i tematsko planiranje vaspitno-obrazovnih aktivnosti; vještine
refleksivnog praktičara, koji svoje podučavanje usklađuje s nivoom djetetovog učešća; rad u
timu i upravljanje timom; upravljanje procesima i dinamikom u vaspitnoj grupi kao
zajednici; individualizovan pristup u planiranju i organizovanju aktivnosti za djecu; vještine i
znanja potrebna za praćenje i evidentiranje napredovanja djece u razvoju; kreiranje i
njegovanje partnerskog odnosa sa porodicom i drugim učesnicima u vaspitno-obrazovnom
procesu i saradnja s lokalnom zajedicom u vezi s njenim uključivanjem u život vaspitne
grupe.
Ciljna grupa: medicinske sestre, vaspitačice, direktori i stručni saradnici iz predškolske
djelatnosti, roditelji, predavači i studenti predškolskog vaspitanja, nadzornici i savjetnici.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa; supervizija na terenu (u predškolskim
ustanovama) praćena je instruktivno-pedagoškim radom sa vaspitačima i medicinskim
sestrama.
155
Katalog programa stručnog usavršavanja
Teme:
Prva godina – tri modula
I modul: motivacija za iskorak, filozofija programa, podsticajna sredina za razvoj,
organizacija rada u sredini strukturiranoj po centrima interesovanja, učenje kroz igru, rad u
timu, individualizacija i partnerstvo u vaspitanju.
II modul: stvaranje zajednice u vaspitnoj grupi, pravila i rutine u funkciji osamostaljivanja
djece, principi i stilovi učenja, tehnike za posmatranje djece u vaspitno-obrazovnom radu,
uticaj životne sredine na posmatranje djece, analiza i interpretacija prikupljenih podataka,
instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju, i uloga vaspitača u
programu usmjerenom na dijete.
III modul: evidencija vaspitnog rada, šta je dječji portfolio?, vrste dječjeg portfolija,
grafičko praćenje i predstavljanje procesa u vaspitnoj grupi, porodica kao partner u
vaspitno-obrazovnom radu, roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji vaspitnog rada,
aktiviranje lokalne zajednice i akciono planiranje.
Druga godina – dva modula
I modul: razvoj govora, radionica za čitanje i pisanje, socijalno-emocionalni razvoj i vještine
komunikacije, kooperativne igre i aktivnosti, učenje kroz otkrivanje, stvaralaštvo i prljavi
materijali, razvoj početnih matematičkih pojmova, kako dijete samostalno planira i prati
sopstveni napredak, i razvoj samopoštovanja kod djece.
II modul: vaspitač kao refleksivni praktičar, učenje i podučavanje postavljanjem pitanja,
evaluacija programa rada sa djecom, vaspitački portfolio za vaspitnu grupu, vaspitački
profesionalni portfolio i samoevaluacija vaspitača praktičara.
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet trodnevnih
seminara/modul (90 sati); instruktivno-pedagoški rad na terenu najmanje dva dana
godišnje za jedan vrtić (ukupno, najmanje 24 sata).
Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u okviru
navedenog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana.
Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
156
Katalog programa stručnog usavršavanja
129. Korak po korak (Step by Step) - Kreiranje vaspitno-obrazovnog
procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (I do III razred osnovne
škole)
Autori: autori originalnih modula obuke Programa Korak po korak za osnovne škole su Kate
Burke Walsh, CRI, i stručnjaci Georgetown University – Washington DC, SAD.
Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu
programa obuke u Crnoj Gori. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim
institucijama naše zemlje adaptirali: prof. dr Saša Milić, doc.dr Milja Vujačić, dr Dušanka
Popović, doc.dr Biljana Maslovarić itd.
Odgovorna osoba (koordinator): prof. dr Saša Milić
Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog br. 25/V, Podgorica
E-mail: sasam@pccg.co.me
Broj telefona: 020-248-668
Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika i stručnih saradnika u školama za
primjenu metodologije rada u programu usmjerenom na dijete; sticanje znanja i
neposrednog iskustva za kreiranje sredine koja kod djece podstiče aktivan i istraživački
odnos prema procesu učenja i sticanja znanja organizovane po centrima aktivnosti i
interesovanja; usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u
učionici, odjeljenju, školi) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih, ali i
na demokratskim principima rada i života u zajednici; razvijanje profesionalne osjetljivosti
za sistematsko posmatranje razvoja i praćenje individualnog napredovanja djece u učenju
radi autentičnog procjenjivanja; usvajanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za
konceptualno/tematsko planiranje i evaluaciju nastave i za samoevaluaciju nastavnika;
ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano podučavanje djece na nivou
opštih znanja i na nivou pojedinih obrazovnih oblasti i predmeta, i podrška reformi
obrazovnog sistema pomoću primjene savremenih obrazovnih metodologija zasnovanih na
opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju djece i mladih i procesu
učenja i sticanja znanja.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju potrebne su: organizovanje
podsticajne sredine za učenje prema dječjim interesovanjima i obrazovnim potrebama;
primjenu interaktivnih metoda u podučavanju, kooperativnog učenja i raznih tehnika
grupnog i individualnog rada; integrisano podučavanje i tematsko (konceptualno) planiranje
obrazovnih procesa i nastave; refleksivno podučavanje (metod kojim se usklađuje
podučavanje s nivoom učešća učenika); rad u timu i upravljanje timom, procesima i
dinamikom u odjeljenju; individualizovani pristup u podučavanju; praćenje i evidentiranje
napredovanja djece i autentično procjenjivanje; kreiranje i njegovanje partnerskog odnosa
sa porodicom, i ostvarivanje saradnje sa lokalnom zajednicom i njeno uključivanje u školski
život.
Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole), vaspitači,
pedagozi, psiholozi, defektolozi i visokoškolski nastavnici.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa i supervizijske posjete na terenu
(instruktivno-pedagoški rad).
157
Katalog programa stručnog usavršavanja
Teme:
Prvi razred – tri modula (po tri dana)
I modul
1. Filozofija i osnovna polazišta za program
2. Organizacija rada u učionici, principi učenja djece i odraslih
3. Rad u timu
4. Saradnja sa porodicom
II modul
5. Kreiranje SbS učionice
6. Individualizovani pristup u podučavanju
7. Tematsko planiranje
8. Praćenje i posmatranje u funkciji planiranja
III modul
9. Polazišta i strategije u početnom čitanju i pisanju
10. Vođeno čitanje
11. Radionica za pisanje
12. Interaktivne metode u nastavi iz matematike
13. Građevinski blokovi kao nastavno sredstvo
14. Svojstva autentičnog procjenjivanja
Drugi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
razred – jedan modul (trodnevni)
Izrada očiglednih sredstava u nastavi
Kooperativno učenje
Uloge učitelja
Dječji i nastavnički potfolio
Interaktivna nastava iz jezika
Interaktivna nastava iz matematike
Interaktivna nastava iz prirode i društva
Treći
1.
2.
3.
4.
5.
razred – jedan modul (trodnevni)
Individualizacija – djetetov individualni plan napredovanja
Centri interesovanja i njihova funkcija u nastavi
Evaluacija i samoevaluacija
Interaktivna nastava iz umjetnosti
Demokratizacija vaspitno-obrazovnog procesa
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 15 dana, (90 sati)
Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u okviru
navedenog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana.
Broj učesnika u grupi: od 25 do 50 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
158
Katalog programa stručnog usavršavanja
130. Psihosocijalna podrška djeci
Autori: Radoje Novović, mr Zoran Lalović i Nađa Luteršek
Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović
Adresa: Ul. Vlada Ćetkovića br. 11, Podgorica
E-mail: radoje.novovic@zzs.gov.me
Broj telefona: 020-408-979
Ciljevi programa: osposobiti stručne saradnike i nastavnike za pružanje adekvatne
psihosocijalne pomoći i podrške učenicima u vanrednim situacijama.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podizanje nivoa svjesnosti i
znanja stručnih saradnika o različitim vrstama stresnih situacijai načinima reagovanja u
njima; učenje različitih socijalnih vještina koje olakšavaju konstruktivno suočavanje sa
stresorima.
Ciljne grupe: pedagozi i psiholozi, nastavnici i vaspitači iz predškolskih ustanova, osnovnih
i srednjih škola i domova učenika.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Emocionalna stabilnost I
2. Emocionalna stabilnost II
3. Strategije za prevazilaženje neprijatnih stanja I
4. Strategije za prevazilaženje neprijatnih stanja II
5. Vještine samoizražavanja i sporazumijevanja
6. Povjerenja i samopouzdanje
7. Povjerenja i pouzdanja u druge
8. Pozitivnih saznanja o sebi i drugima
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati)
Broj učesnika u grupi:od 15 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
159
Katalog programa stručnog usavršavanja
131. Rad sa nadarenom djecom
Autorke: doc.dr Nada Šakotić, mr Jasmina Đorđević i doc. dr Dijana Vučković
Odgovorna osoba (koordinatorka): doc.dr Dijana Vučković
Adresa: Danila Bojovića b.b.,-Nikšić
E-mail: dijanav@ac.me
Broj telefona: 069-540-409
Ciljevi programa: informisanje učesnika o osnovnim teorijama o nadarenosti, razmatranje
načina identifikacije sposobnosti kod učenika, informisanje o iskustvima u radu sa
nadarenom djecom , analiziranje načela i metoda Glifordovog modela , analiziranje načela i
metode Gardnerovog modela, objašnjavanje načina primjene Glifordovog i Gardnerovog
modela, informisanje o teorijama o multiploj inteligenciji , razmatranje načina i metoda
podsticanja razvoja multiple inteligencije, razmatranje načina i metoda podsticanja
kreativnosti kod nadarene djece i indetifikovanje i razmjena primjera dobre prakse.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih
teoretskih postavki koncepta nadarenosti, poznavanje osnovnih teoretskih modela rada s
nadarenom djecom , poznavanje nacina pracenja i podsticanja kreativnosti kod nadarene
djece i primjena razlicitih metoda i tehnika rada u podučavanju nadarene djece.
Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave, pedagozi i psiholozi u osnovnim i
srednjim školama.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa .
Teme:
1. Identifikacija sposobnosti kod ucenika
2. Multipotencijalnost
3. Nadarenost
4. Gilfordov model
5. Gardnerov model
6. Razvijanje multiple inteligencije
7. Podsticanje kreativnosti
8. Evaluacija
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).
Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
160
Katalog programa stručnog usavršavanja
132. Razumijevanje adolescenata u učionici – uloga nastavnika
Autorke: Ajša Hadžibegović i Tamara Čirgić
Odgovorna osoba (koordinatorka): Elvira Hadžibegović-Bubanja
Adresa: Bratstva i jedinstva 4, podgorica
E-mail: elvira.hb@forum-mne.com
Broj telefona: 069-364-199
Broj faksa: 020-602-710
Cilj programa: obuka nastavnog kadra sa akcentom na metodskom pristupu u polju
uspostavljanja odnosa sa adolescentima/kinjama u obrazovnom procesu koji će im
omogućiti da ostvare svoje potencijale i postignu najbolje rezultate u skladu sa njima;
pružiti podršku njihovom stručnom usavršavanju u skladu sa prioritetima aktuelne reforme
obrazovanja, kao i osnivanju struktura koje će osigurati kvalitetan rad sa učenicima u
najosjetljivijem razvojnom periodu
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost da se razumiju
uticaji različitih teorija na djelovanje nastavnika, kao i učenika u školskom okruženju;
sposobnost za uspješnu i efektnu komunikaciju kroz govor, sposobnost da se izvedu
uobličeni argumenti, da se oni prenesu tačno i uspješno, kao i da se sredstva komunikacije
prilagode ciljnoj grupi (učenicima) kojoj su namijenjena; sposobnost za vođenje razgovora
uz poštovanje principa pouzdanosti i validnosti; stavovi i vrijednosti; rad na sebi i rad sa
učenicima/ama (adolescentima) individualno.
Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim i srednjim školama koji rade sa adolescentima.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa
Teme:
1. Prepoznavanje važnosti i definisanje različitih uloga (odgovornosti) koje ima
nastavnik u odnosu na adolescente u obrazovnom procesu
2. Imajući u vidu sve teorije o adolescenciji (npr. biosocijalna teorija, organizmička
teorija, teorije učenja, bihevioristička teorija, teorije socijalnog učenja i sociološke
teorije), prepoznati metode koje učenicima mogu pomoći tokom njihovog
emocionalnog i intelektualnog razvoja a primjenljive su u učionici
3. Teorije na osnovu kojih se oblikuje, tj. koje karakterišu rad sa adolescentima
individualno i u odjeljenju kao široj sredini
4. Teorije i praktična primjena nenasilnih komunikacijskih metoda i konkretnih
razvojno-usmjerenih aktivnosti u kojima učenici imaju centralnu ulogu
5. Sistemi vrijednosti i postojećih uvjerenja, rad na emocijama i stavovima i načini
njihovog potencijalnog uticaja na izgradnju odnosa sa adolescentima u obrazovnom
procesu
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).
Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 60.90 € (za dvadeset učesnika)
161
Katalog programa stručnog usavršavanja
133. Razvoj kritičkog mišljenja - RWCT (Reading and Writing for
Critical Thinking)
Autori: Tim stručnjaka sa dr Kurtis S. Meredith
Program Razvoj kritičkog mišljenja zajednički je projekat International Reading Association,
Univerziteta Sjeverna Ajova i Fondacije za otvoreno društvo iz Njujorka.
Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. dr Biljana Maslovarić
Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog br. 25/V, Podgorica
E-mail: biljanam@pccg.co.me
Broj telefona: 020-248-668, 020-248-667
Ciljevi programa: ovladavanje načinom podučavanja koji doprinosi razvoju kritičkog
mišljenja; sticanje znanja i vještina o metodama i tehnikama interaktivne nastave;
razvijanje spremnosti za saradnju, razmjenu iskustva i učenja od kolega; promovisanje
ideje o refleksivnom praktičaru i razvijanje nastavnika refleksivnog praktičara (koji
kontinuirano preispituje, usavršava i prilagođava svoj rad potrebama obrazovne prakse), i
jačanje nastavnika kao nosioca reforme obrazovanja.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: vještine i sposobnosti
potrebne za primjenu nastavnih metoda i tehnika koje praktičari kombinuju, tj.
prilagođavaju predmetu koji predaju i specifičnostima programa; načini i oblici razmjene
između nastavnika i učenika i između učenika; vještine čitanja i pisanja kod djece; primjena
tehnika grupnog i individualnog rada, i preispitivanje odnosa nastavnika prema obrazovanju
i nastavi.
Ciljna grupa: učitelji, nastavnici predmetne nastave i stručni saradnici (pedagozi, psiholozi)
predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Okvirni sistem za razvijanje kritičkog mišljenja
2. Metode unapređivanja kritičkog mišljenja
3. Čitanje, pisanje i diskusija u svim nastavnim predmetima
4. Kooperativno učenje
5. Planiranje nastavne jedinice
6. Ocjenjivanje
7. Pisanje kao sredstvo samoizražavanja
8. Kritičko čitanje
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dvodnevna seminara
(48 sati); praktična primjena metoda u nastavi između seminara traje ukupno 42 sata;
zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u okviru
pomenutog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana.
Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
162
Katalog programa stručnog usavršavanja
134. Rješavanjem konflikata do međusobnog razumijevanja
Autorka: Dragana Radoman
Program je osmišljeni na osnovu Pestalozzi programa Ključna znanja, vještine i stavovi za
sve nastavnike
Odgovorna osoba (koordinatorka): Dragana Radoman
Adresa: Ul. Stubička br. 7/2, Nikšić
E-mail: dragana_radoman@yahoo.com
Broj telefona: 068-081-180
Ciljevi programa: informisanje o posebnim tehnikama za rješavanje sukoba, strategijama
za rješavanje problema i tehnikama pozitivne discipline; sticanje novih znanja o fazama
kroz koje konflikt prolazi i o modelima ponašanja u konfliktu; stvaranje bezbjednog
okruženja za učenje koje doprinosi razvoju samopouzdanja, samopoštovanja i
samosvjesnosti učesnika; sticanje vještina za primjenu formalnih i neformalnih metoda
rada, i naglašavanje i preispitivanje mogućnosti saradnje svih aktera uključenih u školski
sistem (učenički parlament, udružene inicijative sa roditeljima i učenicima, realizacija
lokalnih, nacionalnih i međunarodnih projekata).
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje faza kroz
koje konflikt prolazi i upravljanje konfliktima; davanje i primanje povratne informacije;
prepoznavanje stilova reagovanja u konfliktnim situacijama; ostvarivanje uspješne saradnje
na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou; razmjena informacija i iskustava
nastavnika i razvijanje timskog rada i međusobne saradnje; preuzimanje inicijative i
posvećenost kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i razvoju.
Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave u osnovnim školama i pedagoškopsihološka služba.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa
Teme:
1. Važnost saradnje, timskog rada i zajedničkih inicijativa
2. Upoznavanje sa tehnikama za rješavanje konflikata i fazama kroz koje konflikt
prolazi
3. Medijacija kao tehnika za nenasilno rješavanje konflikata
4. Uloge u konfliktnim situacijama kreiranje sigurnog okruženja za učenje.
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (8 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 28 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (honorar za voditelje seminara i potrošni material.).
163
Katalog programa stručnog usavršavanja
135. Smisleno učenje verbalnih sadržaja
Autori: dr Dijana Vučković, dr Nada Šakotić i dr Veselin Mićanović
Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dijana Vučković
Adresa: Ul. Danila Bojovića b.b., Nikšić
E-mail: dijanav@ac.me
Broj telefona: 068-160-140
Ciljevi programa: proširiti saznanja o unapređenju procesa podučavanja; biti upoznati sa
različitim strategijama djelotvornog učenja; se osposobiti za uvažavanje, podržavanje i
razvoj stilova učenja; upoznati vrste učenja verbalnog gradiva i nivoe znanja; razviti
kompetencije kontinuiranog praćenja, mjerenja i vrednovanja postignuća učenika kako u
pogledu dostignutog nivoa znanja, tako i u odnosu na razvoj strategija djelotvornog učenja;
shvatiti kako da prilikom planiranja polaze od učeničkih postignuća i mogućnosti;
unapređivati procese samostalnog učenja; razvijati vještine učenja; se upoznati sa
troslojnim modelom pamćenja i učenja; ovladati nekim mnemo tehnikama; raditi na
unapređivanju procesa obrade i pamćenja podataka; upoznati strategije nelinearnog
predstavljanja gradiva (kognitivne mape, Venovi i dr.dijagrami, skice...);razviti
metakognitivne vještine
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: proširivanje znanja o
tehnikama smislenog verbalnog učenja; upoznavanje strategija nelinearnog prezentovanja
gradiva; prepoznavanje mogućnosti poboljšanja vlastitog i učeničkog učenja; uočavanje
značaja i rad na razvoju metakognitivnih sposobnosti
Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa .
Teme:
1. Teorijska polazišta o učenju učenja; stilovi i vrste učenja
2. Razvijanje strategije djelotvornog učenja; troslojni model pamćenja i učenja; kodiranje i
pohranjivanje podataka; nivoi znanja
3. Praćenje, mjerenje i vrednovanje znanja
4. Kognitivne mape; dijagrami , skice , grafikoni i dr. načini predstavljanja sadržaja;
metakognitivne vještine
5. Predstavljanje gradiva pojedinih predmeta na nelinearan način
6. Izrada modela
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (12 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 40€ (uključuje ručak i piće, bez honorara za trenere i
potrošni materijal)
164
Katalog programa stručnog usavršavanja
136. Škola bez nasilja: ka sigurnom i podsticajnom školskom
okruženju
Autorka: Ljiljana Krkeljić
Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Krkeljić
Adresa: Piperska 370A, Podgorica
E-mail: krkeljic@t-com.me
Broj telefona: 067-241-567
Ciljevi programa: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o pojavi vršnjačkog nasilja u školi;
definisanje i funkcionisanje zaštitne mreže kao odgovora cijele škole na pojavu vršnjačkog
nasilja i povezivanje škole i lokalne zajednice radi unapređenja i održivosti aktivnosti u školi.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podizanje nivoa svjesnosti i
znanja o nasilju u školi; učenje novih metoda i vještina rada (intervencija) u slučajevima
pojave nasilja; razvoj kooperativnih odnosa između svih zaposlenih u školi; vještina rada u
grupi i razvijanje kooperativnih odnosa sa roditeljima.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Ciljna grupa: nastavnici i vannastavno osoblje.
Teme:
1. Upoznavanje i integracija grupe, značaj i razlozi za realizovanje projekta
2. Organizacija u školi kao preduslov realizacije projekta
3. Nasilje i vrste nasilja u školi
4. Potrebe: šta nas pokreće na određeno ponašanje?
5. Kako potrebe mogu biti zadovoljene
6. Kako odrasli reaguju na potrebe djece
7. Kako odrasli reaguju na neprimjereno ponašanje djeteta
8. Disciplinovanje
9. Restitucija
10. Primjeri restitucije
11. Posljedice koje smišlja dijete
12. Evaluacija i plan budućih aktivnosti.
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).
Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za trenere i cijena potrošnog
materijala).
165
Katalog programa stručnog usavršavanja
137. Škola za roditelje i nastavnike predškolskog vaspitanja
Autori: Lidija Mirković i Rajko Radunović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Lidija Mirković
Adresa: Ul. Arhitekte Milana Popovića 1, Podgorica
E-mail: anchy89m@gmail.com
Broj telefona: 069-020-032
Ciljevi programa: unapređenje kvaliteta života djece u porodici.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: program unapređuje odnos
roditelja, vaspitača i djece, ali i odnos roditelja i predškolske ustanove.
Ciljna grupa: roditelji i nastavnici predškolskog vaspitanja
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa i savjetovalište
Teme:
I dan
1. Igra i igračke kao alat za izgradnju dječijeg svijeta.
2. Disciplina koja djeluje – nagrada ili kazna
3. Voljeti djecu – kako prenijeti takvu poruku
4. Psihološki aspekti podučavanja vrijednostima na predškolskom uzrastu
5. Interaktivne igre za stimulaciju razvoja
II dan
6. Kako pripremiti dijete za polazak u školu
7. Kako pripremiti dijete za polazak u vrtić
8. Kako pomoći djetetu da razvije društvene vještine
9. Dječiji strahovi i šta sa njima
10. Dječije laži i kako sa njima
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (12 sati)
Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorari za voditelje, cijena potrošnog
materijala, konsultacije sa autorom u periodu od šest mjeseci)
166
Katalog programa stručnog usavršavanja
138. Učenje usmjereno na učenika
Autori: Dragutin Šćekić, Marry Williams i Janet Swainger
Odgovorna osoba (koordinator): Dragutin Šćekić
Adresa: Dobrota b.b., Kotor
E-mail: dragutin.scekic@live.edu.me
Broj telefona: 069-149-905
Ciljevi programa: jačanje kapaciteta za praktično znanje i vještine kojima se podržava
prelaz sa pristupa umjerenog na nastavnika na pristup usmjeren na učenika (Student
Cetred Learning) i individualni pristup s naglaskom na razvoj stavova i ključnih
kompetencija koje su neophodne za razvoj konkurentne i stručne radne snage i njeno
zapošljavanje;prepoznavanje i pravilno vrednovanje različitih stilova učenja; integrisanje
kocepta ključnih kompetencija u proces učenja; promovisanje razmjene dobre prakse u
učenju usmjerenom na učenika između škola i nastavnika.
Profesionalnevještineisposobnostikojese unapređuju: primjena savremenih metoda
podučavanja/učenja; nastavno-ciljni pristup obrazovnom procesu; kreativnost u planiranju
nastavnih aktivnosti; facilitiranje, umrežavanje i saradnja nastavnika; pružanje
konstruktivnih povratnih informacija i kreiranje okruženja koje podržava učenje usmjereno
na učenika.
Ciljna grupa: nastavnici i stručni saradnici u osnovnim i srednjim školama.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Stilovi učenja i motivacija za učenje
2. Od tradicionalne nastave ka učenju usmjerenom na učenika
3. Šta je učenje usmjereno na učenika i kako ono utiče na razvoj ključnih kompetencija
za cjeloživotno učenje?
4. Učenje usmjereno na učenika – teorijske osnove
5. Konstruktivna povratna informacija
6. Aktivnosti zasnovane na aktivnom učenju
7. Podrška učenicima u učenju usmjerenom na učenike
8. Uloga nastavnika kao facilitatora u procesu učenja
9. Kako osmisliti i obezbijediti aktivno učenje putem projekta?
10. Stvaranje okruženja za aktivno učenje ili učenje usmjereno na učenika
11. Kontinuirana evaluacija postignuća učenika u odnosu na postavljene ciljeve
Trajanje programa (brojadana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).
Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara, prilozi za
učesnike i materijal i pribor za rad kao i CD sa prezentacijom, osvježenje za učesnike u
pauzama i jedan obrok).
167
Katalog programa stručnog usavršavanja
139. Učiti kako živjeti zajedno – prevencija nasilja u školama
Autori: mr Sava Kovačević
Odgovorna osoba (koordinator): mr Sava Kovačević
Adresa: Ul. Veljka Vlahovića br. 5, Podgorica
E-mail: kovacevic.sava@gmail.com
Telefon: 069-433-868
Ciljeviprograma: razvijanje mehanizama za prevenciju nasilja u školama; razumijevanje
pojma prevencija; promovisanje suživota u harmoniji; razvijanje mehanizama za dugoročne
efekte preventivnog djelovanja nasilja u školama; podsticanje na preuzimanje odgovornosti
za život u školi.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje uticaja
različitih teorija na djelovanje nastavnika/ca, kao i učenika u školskom okruženju;
komunikacijske vještine; posmatranje učenika kao individue koja ima stavove, vrijednosti i
uvjerenja;rad na sebi;rad sa učenicima primjenjujući pristup usmjeren ka individui
Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave i roditelji –predstavnici Savjeta
roditelja.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Vrste vršnjačkog nasilja – analiza situacije
2. Pozitivna disciplina
3. Uspostavljanje grupnog dogovora u učionici
4. Samorefleksija – znanja, vještine i stavovi za prevenciju nasilja
5. Mehanizmi za prevenciju vršnjačkog nasilja – analiza i rješavanje konfliktnih situacija
6. Konvivencija – kako živjeti zajedno
7. Akcioni plan
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):dva dana (16 sata).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i podrška
u školama).
168
Katalog programa stručnog usavršavanja
140. Uloge nastavnika u kreiranju pedagoške klime
Autorka: doc.dr Katarina Todorović
Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. dr KatarinaTodorović
Adresa: Filozofski fakultet, Nikšić
E-mail: katarinat@t-com.me
Broj telefona: 069-029-551;
Ciljevi programa: informisanje o ulogama nastavnika ukreiranju klime u odjeljenju i
njenom značaju; unapređenje vještina u procesu kreiranja klime u nastavnom procesu i
informisanje o putevima i efektima kreiranja adekvatne klime u odjeljenju.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: izvođenje nastave uz
intenzivnije i cjelishodnije vođenje računa o sopstvenim ulogama u formiranju klime u školi i
odjeljenju; partnerski rad svih učesnika nastavnog procesa na ostvarivanju vaspitnoobrazovnih ciljeva; kreiranje kvalitetnog časa i adekvatno, individualizovano motivisanje
učenika za aktivizaciju u nastavi.
Ciljna grupa: nastavnici, stručni saradnici i direktori osnovnih i srednjih škola.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme
1.
2.
3.
4.
:
Nastavnik
Nastavnik
Nastavnik
Nastavnik
– planer i realizator kvalitetnog časa
– vješti komunikator
– saradnik svima i u svemu
– motiv učenicima za učenje
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (8 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar i putni troškovi za voditelje
seminara i troškovi za nabavku i pripremu materijala za radionicu).
169
Katalog programa stručnog usavršavanja
141. Uloga stručnih saradnika u prevenciji zanemarivanja i zlostavljanja
djece
Autori: Ljiljana Krkeljić, Radoje Novović i Nađa Luteršek
Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović
Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica
E-mail: radoje.novovic@zzs.gov.me
Broj telefona: 020-408-972
Ciljevi programa: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o pojavi nasilja nad djecom kao i
načinima postupanja u cilju zaštite djece od nasilja unutar škole i u institucijama socijalne
zaštite kao njenim partnerima u tom procesu.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podizanje nivoa svjesnosti i
znanja o nasilju u školi; učenje novih metoda i vještina rada (intervencija) u slučajevima
pojave nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja djece i mladih;
Ciljna grupa: pedagozi i psiholozi iz osnovnih i srednjih škola.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Zlostavljanje i zanemarivanje
2. Faktori rizika i indikatori prepoznavanja nasilja u školi
3. Uloga škole u idetifikaciji nasilja
4. Sprovođenje mjere zaštite
5. Nasilje moderne tehnologije
6. Značaj rada pedagoga u prevenciji nasilja u školi
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati)
Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za trenere i cijena potrošnog
materijala).
170
Katalog programa stručnog usavršavanja
142. Unapređenje kompetencija nastavnika
Autori: Slavica Vujović, Vidosava Kašćelan i Radovan Popović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan
Adresa: Vaka Đurovića bb
E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me
Broj telefona: 020-408-938
Ciljevi programa: podška nastavnicima i stručnim saradnicima za preuzimanje novih,
raznovrsnih i kompleksnih uloga u reformi gimnazije i drugih srednjih škola kroz osnaživanje
njihovih ukupnih kompetencija; razvijanje sposobnosti ispoljavanja sopstvenih i kreativnih
potencijala nastavnika i učenika.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena
nastavno – ciljnog planiranja; planiranje u skladu sa novim obrazovnim programima;
koncepcija časa; primjena interaktivnih metoda u nastavi; razvijanje komunikacijskih
vještina: unapređivanje praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja učeničkih postignuća;
proširivanje i aktiviranje znanja o funkcijama, principima i vrstama ocjenjivanja; razvoj
standarda i kriterijuma ocjenjivanja; rješavanje konflikata i izgradnja povjerenja u školi i
van nje.
Ciljna grupa: nastavnici svih nastavnih predmeta i stručni saradnici u gimnazijama i
drugim srednjim školama, kao i predstavnici uprave škola.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Planiranje i prepremanje nastave
2. Savremeni oblici i metode rada (interaktivne strategije i metode rada; uloga
nastavnika i uloga učenika; postupci aktiviranja učenika u nastavi
3. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi
4. Primjeri dobre prakse ( razmjena iskustava u vezi sa planiranjem, metodama i
ocjenjivanjem)
5. Motivacija učenika i nastavnika, značaj dobre komunikacije u nastavi i izgradnje
odnosa saradnje
6. Prepoznavanje konflikata i njihovo razrešenje, izgradnja odnosa povjerenja i
uzajamnog poštovanja
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): najmanje jedan, a može da
traje do 5 dana ( 8 odnosno 40 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku: 25 € (osvježenje za učesnike, nadoknade za trenere, potrošni
materijal i putni troškovi).
171
Katalog programa stručnog usavršavanja
143. Upotreba pitanja u nastavi
Autorke: Radmila Bajković i Tatijana Vujović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Radmila Bajković
Adresa: Ul. Jovana Tomaševića br. 16/6, Bar
E-mail: r.bajkovic@gmail.com
Broj telefona: 067-588-919; 030-313-803
Ciljevi programa: unapređivanje pedagoške komunikacije i stvaranje pozitivne atmosfere
u učionici koja će omogućiti misaono aktiviranje učenika i uspješno učenje; sticanje znanja
o značaju i funkciji pitanja, kako nastavničkih tako i učeničkih, u procesu učenja/nastave.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: formulisanje pitanja
različitih nivoa težine i ovladavanje metodama i tehnikama obuke učenika za postavljanje
pitanja u procesu samostalnog učenja i u procesu učenja tokom nastave, i znanja i vještine
za misono aktiviranje učenika u nastavi i za razvijanje kreativnosti i logičkog mišljenja.
Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim i srednjim školama i stručni saradnici
Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa
Teme :
1. Da li ste danas postavili dobro pitanje? (teorijski okvir)
2. Kako mjeriti kvalitet pitanja?
3. Kako nastavnici mogu unaprijediti svoju vještinu postavljanja pitanja u učionici?
4. Kako učenike naučiti da postavljaju pitanja?
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (8 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (cijena uključuje honorare voditeljima, materijale za
učesnike i šestočasovne konsultacije sa voditeljima)
172
Katalog programa stručnog usavršavanja
144. Vaspitač u osnovnoj školi
Autorke: dr Dušanka Popović i doc.dr Tatjana Novović
Odgovorna osoba (koordinator): doc.dr Tatjana Novović
Adresa: Ul. Kralja Nikole br.7, Podgorica
E-mail: tabo@t-com.me
Broj telefona: 068-314-976
Ciljevi programa: analiza obrazovnih programa za predškolsko vaspitanje i prvi razred
osnovne škole; planiranje u skladu s novim obrazovnim programima; posmatranje,
praćenje, procjenjivanje i ocjenjivanje djece, i timski rad vaspitača i učitelja.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena
nastavno-ciljnog kurikuluma; podsticanje kreativnosti i inventivnosti; komunikacija i sloboda
izbora, i vještina timskog i partnerskog rada u školi.
Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivno gtipa.
Teme:
1. Teorijske osnove kurikuluma za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i osnovno
obrazovanje i vaspitanje
2. Planiranje u osnovnoj školi
3. Svrha i tipovi procjenjivanja i ocjenivanja
4. Timski rad u školi
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (8 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
173
Katalog programa stručnog usavršavanja
145. Vrtić bez vršnjačkog nasilja
Autori: Radoje Novović i Ljiljana Krkeljić
Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović
Adresa: Ul. Vlada Ćetkovića br. 11, Podgorica
E-mail: radoje.novovic@zzs.gov.me
Broj telefona: 069-093-073
Ciljevi programa: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o pojavi vršnjačkog nasilja u
predškolskoj ustanovi; definisanje mogućnosti rada u vrtiću i saradnje i edukacije roditelja
kada je u pitanju vršnjačko nasilje u vrtiću, i povezivanje vrtića i lokalne zajednice radi
unapređenja i održivosti aktivnosti u vrtiću.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podizanje nivoa svjesnosti i
znanja o nasilju u vrtiću; učenje novih metoda i vještina rada (intervencija) u slučajevima
pojave nasilja; razvoj kooperativnih odnosa između svih zaposlenih u vrtiću; vještina rada u
grupi i razvijanje kooperativnih odnosa sa roditeljima.
Ciljna grupa: svi zaposleni u predškolskoj ustanovi.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Nasilje i vrste nasilja u vrtiću
2. Potrebe: šta nas pokreće na određeno ponašanje?
3. Kako potrebe mogu biti zadovoljene
4. Kako odrasli reaguju na potrebe djece
5. Kako odrasli reaguju na neprimjereno ponašanje djeteta
6. Disciplinovanje
7. Restitucija i primjeri restitucije
8. Posljedice koje smišlja dijete
9. Ekstremni oblici ispoljavanja bijesa
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):dva dana (16 sati).
Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog
materijala).
174
Katalog programa stručnog usavršavanja
146. Zdravi stilovi života
Autori: Anđa Backović, Slavica Vujović, dr Elvir Zvrko i Tanja Vujović
Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović
Adresa: Ul. Vlada Ćetkovića 11, Podgorica
E-mail: radoje.novovic@zzs.gov.me
Broj telefona: 020-408-979; 069-093-073
Ciljevi programa: stručno osposobljavanje za realizaciju programa u nastavi za učenike
VIII ili IX razreda osnovne škole i I i II razreda gimnazije i srednjih stručnih škola;
upoznavanje sa nastavnim programom (ciljevi, sadržaj, teme, aktivnosti); obuka za
najvažnije metode rada u nastavi i dobijanje sugestija od nastavnika u vezi s budućom
organizacijom nastave.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje i primjena
aktivnih i interaktivnih metoda u nastavi iz zdravih stilova života; razvijanje spsobnosti kod
nastavnika za pružanje podrške učenicima u njegovanju zdravog životnog stila; pomoć djeci
na osnovu primjene savremenih metoda u sticanju znanja, razvijanju stavova i ovladavanju
vještinama neophodnim za njegovanje zdravog životnog stila, i izgradnja spsobnosti za
procjenu radne klime u odjeljenju.
Ciljna grupa: nastavnici biologije, profesori fizičkog vaspitanja, pedagozi i psiholozi.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Prezentacija nastavnog programa i priručnika
2. Čovjekov odbrambeni sistem, zarazne bolesti i HIV/AIDS
3. Mentalno zdravlje i vještine komunikacije
4. Zdrava ishrana
5. Lična higijena tijela i kultura odijevanja
6. Prevencija fizičkog i psihičkog nasilja
7. Reproduktivno zdravlje
8. Način realizacije programa (metod rada)
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).
Broj učesnika u grupi:od 15 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za trenere i cijena potrošnog
materijala).
175
Katalog programa stručnog usavršavanja
XII UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE
147. Ljudski resursi u vaspitno-obrazovnim ustanovama
Autori: mr Sreten Lutovaci i Ljerka Petković
Odgovorna osoba (koordinator): mr Sreten Lutovac
Adresa:Ulica Svetog Save 25, Berane
E-mail: gimpm@t-com.me
Broj telefona: 051-230-104; 068-844-000
Ciljevi programa: upoznavanje osnove ljudskih potencijala i primjena znanja u
profesionalnom razvoju; prepoznavanje specifičnosti ljudskih resursa u vaspitnoobrazovnom radu i unapređenje kvaliteta rada u školi kroz ulaganje u ljudske resurse
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: vještina uspješnog
upravljanja ljudskim resursima; primjena različitih načina aktualizacije ljudskih resursa u
nastavi; prepoznavanje sopstvenih potencijala, potencijala u ustanovi i potencijala u učionici
i njihova uspješna aktualizacija
Ciljna grupa: nastavnici osnovnih i srednjih škola
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa
Teme: 1. Ljudski resursi - pojam, upravljanje, menadžment, ulaganje u ljudske resurse
2. Prepoznavanje sopstvenih resursa / preduslov za aktualizaciju sposobnosti svakog
pojedinca
3. Aktualizacija ljudskih resursa
4. Motivacija - pojam, podjela motiva, psihološki motivi, najpoznatije teorije motivacije
5. Vidovi horizontalnog učenja u okviru Profesionalnog razvoja na nivou škole
6. Timski rad - značaj formiranja timova i prednosti timskog rada
7. SWOT analiza sopstvenih potencijala
Seminarski zadaci:
1. SWOT analiza matične ustanove na polju ljudskih resursa
2. Mogućnosti unapređenje kvaliteta rada u školi
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (8 sati)
Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno): 25 € ( osvježenje tokom pauza, potrošni materijal, honorar
za trenere, troškovi smještaja za trenere)
176
Katalog programa stručnog usavršavanja
148. Mentorstvo
Autori: prof. dr Saša Milić i doc. dr Biljana Maslovarić
Odgovorna osoba (koordinator): doc. dr Biljana Maslovarić
Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog br. 25/V, Podgorica
E-mail: biljanam@pccg.co.me
Broj telefona: 020-248-668
Ciljevi programa: obuka za mentorstvo, tj. za kvalitetno praćenje i podršku nastavnika
početnika/pripravnika (pomoć mladim kolegama u profesionalnom razvoju).
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upućivanje nastavnog kadra
(budući mentori) u osnovne teorijske postavke mentorskog rada; informisanje nastavnog
kadra (budući mentori) o bazičnim karakteristikama efektivnog mentorstva, principima
učenja odraslih i stilovima učenja; refleksija mentorovog profesionalnog iskustva na njegov
mentorski rad; informisanje nastavnog kadra (budući mentori) o načinima komunikacije na
relaciji mentor – pripravnik i načinima prevazilaženja eventualnih nesuglasica u toku
trajanja pripravničkog staža; predstavljanje nastavnom kadru (budući mentori) načina
planiranja i implementacije akcionog plana mentorstva; upućivanje nastavnog kadra (budući
mentori) u načine pružanja podrške nastavniku pripravniku pri izboru teme za stručni rad i
pripremi nastavnih aktivnosti za stučni ispit.
Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole), vaspitači,
pedagozi, psiholozi, defektolozi i visokoškolski nastavnici.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Uvod u mentorstvo i stilovi učenja odraslih
2. Principi učenja odraslih; kreiranje stručnog rada
3. Karakteristike efektivnog mentorstva
4. Mentorski proces
5. Kreiranje vaspitačkog portfolija
6. Mentorske uloge i stilovi
7. Komunikacijske vještine u mentorstvu
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata).
Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u okviru
navedenog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana.
Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
177
Katalog programa stručnog usavršavanja
149. Obrazovanje u vanrednim situacijama
Autori: mr Ljuban Tmušić, Zoran Perović, Radoslav Milošević Atos, Radoje Novović, Nađa
Luteršek i mr Zoran Lalović
Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović
Adresa: Ul. Vlada Ćetkovića br. 11, Podgorica
E-mail: radoje.novovic@zzs.gov.me
Broj telefona: 020-408-979
Ciljevi programa: podizanje nivoa svjesnosti i znanja nastavnika i stručnih saradnika o
obrazovanju u vanrednim situacijama, kao i mjerama prevencije, pripremljenosti,
intervencije i oporavka.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: teorijska i praktična znanja
za realizaciju ciljeva obrazovanja za reagovanje u vanrednim situacijama(metodologije za
realizaciju nastave).
Ciljne grupe: nastavnici, pedagozi, psiholozi
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Uvod u obrazovanje u vanrednim situacijama
2. Pravo na obrazovanje - uticaj obrazovanja u vanrednim situacijama na djecu
3. INEE-Minimalni obrazovni standardi
4. Koordinacija i obrazovanje u vanrednim situacijama
5. Izrada scenarija, mapiranje kapaciteta, procjene, planiranje i intervencije u
nepredviđenim situacijama
6. Presjek - obrazovna pripremljenost, intervencija i oporavak u kriznim situacijama
7. INEE alati i vodiči (inkluzija; rodna ravnopravnost; rad u timu...)
8. Akciono planiranje
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati)
Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
178
Katalog programa stručnog usavršavanja
150. Odjeljenski sastanci – od ideje do realizacije
Autori: MilicaPajović i mr Sava Kovačević
Odgovorna osoba (koordinator): Milica Pajović i mr Sava Kovačević
Adresa: Ul. Buda Tomovića b.b., Podgorica
E-mail: pajovicmil@gmail.com, kovacevic.sava@gmail.com
Broj telefona: 069-433-868; 069-091-903
Ciljevi programa: razvoj kompetentnosti nastavnika u radu odjeljenske zajednice;
podsticanje aktivnog učešća i razvoj pozitivne atmosfere; razvoj timskog rada u grupi;
osvješćivanje nastavnika o važnosti odjeljenskog starješine kao pedagoško-psihološkog
vođe odjeljenja.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost da se časovi
odjeljenskog starješine primjenjuju na interaktivan način; istraživanje i razumijevanje
potreba odjeljenske zajednice; razumijevanje funkcionisanja učenika u odjeljenju i stvaranje
pozitivne atmosfere u učionici, spoosbnost da se poštuje autonomija učenika i da se prihvati
i sa poštovanjem odnosi prema vjerovanjima i njihovom ponašanju; sposobost da se
reaguje „ovdje i sada'' na situacije u odjeljenju na struktuiran i planiran način.
Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Uloga odjeljenskog starješine
2. Analiza stanja odjeljenja
3. Faze razvoja odjeljenja
4. Unapređivanje vrijednosti i stavova u odjeljenju
5. Stereotipi i predrasude i šta sa njima
6. Razvoj vještine nenasilne komunikacije
7. Planiranje akcije za realizovanje časova odjeljenske zajednice
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 18 € (uračunat je honorar za voditelje seminara).
179
Katalog programa stručnog usavršavanja
151. Partnerstvo roditelja i škole
Autorke: Jasna Popović, Jelisavka Gavranić, Zagorka Pavićević, Irena Bogićević, Nataša
Knežević i Negosava Klimović
Odgovorna osoba (koordinatorka): Jasna Popović
Adresa: Ulica princeze Ksenije br.6, Podgorica
E-mail: juzinv@t-com.me
Broj telefona: 067-555-877
Ciljevi programa: osnaživanja partnerstva na relaciji škola-porodica; isticanje uloge
roditelja kao glavnog (re)habilitatora svog djeteta sa smetnjama u razvoju; formiranje
realnog stava roditelja prema djetetu sa smetnjama u razvoju; formiranje servisa za pomoć
roditelja u vaspitanju, aktivnostima svakodnevnog života, (re)habilitaciji njihovog djeteta
kao i pružanje pravne pomoći u ostvarivanju prava iz domena socijalne i dječije zaštite,
prava iz profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja, penzijskog, invalidskog osiguranja.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: vještine komunikacije i
saradnje sa roditeljima; način sagledavanja suštine problema i načina prevazilaženja
konflikata; uvažavanje roditelja kao glavnog (re)habilitatora djeteta sa smetnjama u
razvoju; spremnost da se roditelj prihvati kao član tima u izradi IROP-a
Ciljna grupa: vaspitači, učitelji, nastavnici, pedagozi, psiholozi, direktori, pomoćnici
direktora, roditelji
Metode i tehnike rada:. obuka interaktivnog tipa
Teme:
1.
Partnerstvo roditelja (porodice) i škole
-
Uloga roditelja kao glavnog rehabilitatora svog djeteta sa smetnjama
-
Stavovi roditelja prema djetetu sa smetnjama u razvoju: prihvatanje smetnji
-
Prednosti, nedostaci, mogućnosti i poteškoće učitelja i roditelja
-
Uloga nastavnika u partnerskom odnosu
2. Servisi za pomoć roditeljima
-
Vaspitanje i obrazovanje
-
Aktivnosti svakodnevnog života (roditeljska očekivanja, slobodno vrijeme, razvoj
socijalnih vještina)
-
(Re)habilitacija
-
Pravna pomoć
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16sati)
Broj učesnika u grupi: od 16 do 32 učesnika
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € ( uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
180
Katalog programa stručnog usavršavanja
152. Saradnja direktora i stručnih saradnika (pedagozi i psiholozi)
Autori: Radoje Novović i Nađa Luteršek
Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović
Adresa: Ul. Vlada Ćetkovića br. 11, Podgorica
E-mail: radoje.novovic@zzs.gov.me
Broj telefona:067-527-085; 069-093-073
Ciljevi programa: analiza dosadašnje saradnje; informisanje direktora o novom programu i
načelima rada pedagoga i psihologa; razumijevanje značaja saradnje između uprave škole i
pedagoško-psihološke službe, i informisanje učesnika o mjestu i ulozi pedagoško-psihološke
službe u reformisanoj školi.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: konstruktivna saradnja
između uprave škole i pedagoško-psihološke službe.
Ciljne grupe: direktori osnovnih škola.
Metode i tehnike rada:obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Analiza postojeće prakse
2. Program rada pedagoga i psihologa – načela u radu pedagoga i psihologa
3. Program rada pedagoga i psihologa – saradnja uprave i PP službe
4. Smjernice za budući rad
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada):jedan dan (8 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
181
Katalog programa stručnog usavršavanja
153.Trening za trenere
Autori: prof. dr Saša Milić i doc. dr Biljana Maslovarić
Odgovorna osoba (koordinator): doc.dr Biljana Maslovarić
Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog br. 25/V, Podgorica
E-mail: biljanam@pccg.co.me
Broj telefona: 020-248-668
Ciljevi programa: opšti cilj je diseminacija znanja i vještina interaktivne obuke na veći broj
potencijalnih trenera/voditelja; posebni ciljevi su: podizanje nivoa kompetentnosti voditelja
seminara; kvalitativno unapređenje cjelokupnog programa stručnog usavršavanja
nastavnog kadra; decentralizacija programa stručnog usavršavanja nastavnog kadra i
aktivnije uključivanje visokoškolskih institucija, posebno onih koje pripremaju budući
nastavni kadar, u procese stručnog usavršavanja nastavnika.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih
teorijskih postavki interaktivne obuke, prednosti i eventualnih nedostataka takvog načina
rada u odnosu na ostale tradicionalne pristupe (plenumi, kongresi, konferencije itd.);
informisanost o postavkama pedagoško-psiholoških teoretičara u prošlosti vezanim za
interaktivne oblike stručnog usavršavanja nastavnika; poznavanje osnovnih elemenata
efikasne i kvalitetne implementacije interaktivne obuke; poznavanje konkretnih primjera i
mogućnosti dizajniranja, razvoja i strukturiranja seminarskog dana baziranog na osnovnim
principima interaktivne obuke u skladu sa programima, propozicijama i regulativima
stručnog usavršavanja nastavnog kadra Crne Gore; sposobnost za primjenu kooperativnog
učenja, različitih oblika komunikacije, trening-strategija, i slično.
Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole), vaspitači,
pedagozi, psiholozi, defektolozi i visokoškolski nastavnici.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Vještine, strategije i tehnike interaktivnog treninga
2. Vještine komunikacije interaktivnog treninga
3. Metode interaktivnog treninga
4. Specifičnosti interaktivnog treninga za različite nastavne sadržaje
5. Timski rad trenera
6. Evaluacija treninga
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva četvorodnevna
seminara (64 sata ); zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i
seminarsko-modularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u
okviru navedenog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana.
Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
182
Katalog programa stručnog usavršavanja
154.Učešće roditelja u životu škole
Autori: mr Sava Kovačević i Aleksandra Radoman
Odgovorna osoba (koordinator): mr Sava Kovačević
Adresa:Ul. Veljka Vlahovića br. 5, Podgorica
E-mail: coo.montenegro@gmail.com, kovacevic.sava@gmail.com
Telefon: 069-433-868
Ciljevi programa: upoznavanje učesnika sa pojmovima šire i uže zajednice kao i
osvješćivanje uloge roditelja u školskoj zajednici u cilju kvalitetnijeg života škole ostvarivog
kroz holistički pristup u radu i učenje djece u nastavi i van nje; ostvarivanje udruženog i
sinhronizovanog djelovanja za dobrobit djeteta/mlade osobe i usvajanje navedenih znanja i
vještina u radu sa roditeljima na postupan, planiran, sistematski i kvalitetan način kako bi
usvojena znanja i vještine mogli dugoročno primjenjivati, prenositi i dijeliti sa kolegama u
školskoj zajednici i šire.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: analize stanja i mapiranje
resursa u zajednici (analiziranje stanja i definisanje uloga roditelja, uključivanje roditelja u
proces zdravog razvoja škole i rada u školi); društvene i građanske kompetencije
(uspostavljanje saradnje sa lokalnom zajednicom i roditeljima u cilju zajedničkog
djelovanja); komunikacijske vještine (uspješna i efektna komunikacija kroz govor, izvođenje
uobličenih argumenata i njihovo tačno i uspješno prenošenje, vođenje razgovora uz
poštovanje principa demokratičnosti i zajedničkog djelovanja i odlučivanja sa roditeljima);
stavovi i vrijednosti (posmatranje učenika kao inidividue sa stavovovima, vrijednostima i
uvjerenjima koje treba istraživati i razvijati); korišćenje resursa u holističkom pristupu u
radu sa djecom kroz učešće roditelja (sposobnost prepoznavanja resursa koji postoje u
lokalnoj zajednici i sposobnost korišćenja resursa iz lokalne zajednice); organizatorske
vještine u kreiranju i vođenju života u školi (inicijativa i preduzetništvo) i planiranje
(sposobnost analize i planiranja dugoročnih aktivnosti sa roditeljima koje utiču na
kvalitetniji život u školi).
Ciljne grupe: nastavnici.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Resursi u zajednici, definisanje i analiza odnosa zajednica – škola
2. Roditelji kao vrijedan resurs u zajednici
3. Metode rada sa roditeljim;
4. Predstavljanje mehanizama kako da se roditelji uključe u proces vaspitanja i
obrazovanja djece/mladih
5. Načini definisanja vrijednosnih kategorija bitnih za zdrav razvoj djeteta;
6. Planiranje akcije za strukturirano i sistematsko djelovanje u cilju uključivnja roditelja
u život škole
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 €(uračunat je honorar za voditelje seminara).
183
Katalog programa stručnog usavršavanja
155.Unapređenje škola – podrška razvoju škola
Autorke: prof. dr Linda Lee i prof. dr Susan Rona (autorke originalnih modula obuke)
Program su adaptirali za potrebe naših obrazovnih institucija prof. dr Saša Milić, doc.dr Milja
Vujačić i doc.dr Biljana Maslovarić.
Odgovorna osoba (koordinatorka): doc.dr Biljana Maslovarić
Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog br. 25/V, Podgorica
E-mail: biljanam@pccg.co.me
Broj telefona: 020-248-668
Ciljevi programa: podizanje nivoa svijesti učesnika u obrazovanju o potrebi
samoorganizovanja (na nivou obrazovne institucije i lokalne zajednice) za iniciranje i
pokretanje procesa promjene, reforme i razvoja obrazovne institucije; podizanje na viši nivo
motivacije i samopoštovanja kod profesionalaca koji se bave obrazovanjem, ali i kod svih
ostalih saradnika i obrazovnih institucija, za djelovanje u pravcu reformisanja i uvođenja
savremenih obrazovnih tehnologija; integrisanje u život obrazovne institucije savremenih
znanja i vještina vezanih za organizovanje, rukovođenje, odlučivanje i timski rad u
obrazovanju; podizanje nivoa kompetencija učesnika za programiranje i realizaciju različitih
programa i sadržaja koji doprinose kvalitetnom i sadržajnom ostvarivanju vaspitne i
obrazovne funkcije obrazovne institucije; sticanje potrebnih znanja za razvijanje metoda i
strategija neposrednog uključivanja djece/mladih, roditelja i predstavnika lokalne zajednice
u donošenje odluka i upravljanje svim procesima u instituciji koji imaju ključnu važnost za
njenu vaspitnu i obrazovnu funkciju.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kritičko sagledavanje
trenutnog stanja i perspektive razvoja institucije; korišćenje proaktivnog stava u
profesionalnom domenu; kreiranje i upravljanje promjenama u instituciji; partnerska
komunikacija; konstruktivno prevazilaženje konfliktnih situacija; formiranje zajednice koja
uči na svim nivoima obrazovne institucije; rukovođenje, kooperacija i saradnja u timu i
zajednici; strateško i akciono planiranje; implementiranje i upravljanje različitim
programima, i zastupanje, prezentovanje, lobiranje i pregovaranje u procesu realizacije
planova i akcija.
Ciljne grupe: nastavnici u predškolskim ustanovama , osnovnim i srednjim školama,
stručni saradnici , direktori, učenici, roditelji, spoljni saradnici, volonteri i predstavnici
lokalne zajednice.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
I modul – otvorenost za promjene i upravljanje promjenom; formiranje proaktivnog
stava prema razvoju obrazovne institucije; strategije za kreiranje i funkcionisanje obrazovne
sredine u funkciji razvoja i učenja; vještine komunikacije; klima povjerenja i uzajamnog
podržavanja; konstruktivni pristup problemima i konfliktima, i kooperacija i saradnički
odnosi u kolektivu/timu.
II modul – usmjerenost ka ciljevima u okviru zajedničke vizije; organizaciona struktura
koja doprinosi razvoju institucije; vještine upravljanja, rukovođenja i odlučivanja u timu;
vještine planiranja; formiranje partnerskih odnosa kao preduslova za zajedničke akcije,
prezentovanje, lobiranja i pregovaranje, i akciono i strateško planiranje.
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara
(36 sati); zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i
184
Katalog programa stručnog usavršavanja
seminarsko-modularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u
okviru navedenog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana.
Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena
potrošnog materijala).
185
Katalog programa stručnog usavršavanja
NARUČENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA
NASTAVNIKA
156. Interaktivna obuka – program za trenere
Autori: dr Kristin Grinlend i radna grupa Zavoda za škostvo
Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan
Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica
E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me
Broj telefona: 020-408-938
Ciljevi programa: informisanje o ključnim kompetencijama trenera; razmatranje i
primjena načina izrade programa obuke; razmatranje načina organizovanja obuke; sticanje
novih znanja o vrstama i načinima evaluacije obuke; razmatranje principa učenja odraslih;
razmišljanje o razlikama u načinu učenja odraslih i djece; istraživanje stilova učenja;
razmatranje važnosti stvaranja pozitivne sredine za učenje odraslih; uočavanje i analiziranje
vještina voditelja interaktivne obuke; razmatranje i primjena vještina potrebnih za uspješnu
prezentaciju; razmatranje koncepta konstruktivne povratne informacije i njene upotrebe za
unapređenje prakse; definisanje šta se podrazumijeva pod facilitacijom; razmatranje
upotrebe facilitacije u učenju; identifikovanje vještina potrebnih za uspješnu facilitaciju;
istraživanje kako se pomoću facilitacije može unaprijediti učenje; razmatranje značaja
podrške individualnom učenju u učenju odraslih; istraživanje koristi od uspješne podrške
individualnom učenju; razmatranje različitih modela podrške individualnom učenju;
razmatranje strategije za implementaciju i identifikovanje, i razmjena primjera dobre
prakse.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih
postavki i nteraktivne obuke; planiranje i organizacija obuke; dizajniranje seminara kao
cjeline, te radionica kao posebnih cjelina i njihovih segmenata; poznavanje načina na koje
uče odrasli i, u skladu sa tim, organizacije odgovarajućih načina rada; komunikacija i
facilitacija; uvažavanje različitih pristupa učenju i primjena različitih metoda i tehnika rada
tokom interaktivne obuke.
Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave, pedagozi, psiholozi, pomoćnici
direktora i direktori.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Uvod i kompetencije trenera
2. Izrada programa obuke
3. Organizacija obuke
4. Evaluacija obuke
5. Karakteristike učenja odraslih
6. Stilovi učenja
7. Vještine voditelja obuke/trenera
8. Facilitacija učenja
9. Dinamika grupe I i II (upravljane vremenom, povratna informacija)
10. Vještine prezentovanja I (korišćenje vizuelnih sredstava)
186
Katalog programa stručnog usavršavanja
11. Vještine prezentovanja II (priprema prezentacija − učesnici)
12. Vještine prezentovanjaIII, IV, V i VI (prezentacije učesnika uz povratnu informaciju)
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara, cijena
potrošnog materijala, putni troškovi učesnika i osveže).
187
Katalog programa stručnog usavršavanja
157. Program obuke za nastavnike nosioce viših zvanja
Autori : dr Kristina Grinled i radna grupa Zavoda za školstvo: dr Snežana Grbović, dr
Dušanka Popović, Anđa Backović, Ljubomir Kovačević, Željko Korać, mr Ljiljana Subotić,
Dragutin Šćekić, Nađa Luteršek, mr Zoran Lalović, Vesna Vučurović, dr Lidija Kaljaj, dr
Ranko Šljivić, Ranko Čabrilo
Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović
Adresa: Ul. Karađorđeva br. 4, Nikšić
E-mail: gsnezana@t-com.me
Broj telefona: 040-212-552; 069-093-016
Cilj programa: podrška nastavnicima nosiocima viših zvanja u realizaciji aktivnosti koje će,
nakon dobijanja zvanja, obavljati u školi; podrška ličnom profesionalnom razvoju i širenje
ideje o značaju tog razvoja kako u školi, tako i šire (na lokalnom, regionalnom i državnom
nivou).
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: vođenje i podržavanje
promjena i upravljanje promjenama; konstruktivno prevazilaženje konfliktnih situacija;
rukovođenje, kooperacija i saradnja u timu; partnerska komunikacija; akciono i strateško
planiranje; akciono istraživanje, zastupanje, predstavljanje, lobiranje i pregovaranje u
procesu realizacije planova i akcija; razvoj motivacije; emocionalna inteligencija;
opservacija časa; sposobnost podrške PRNŠ-a; razumijevanje strukture dobrog časa;
razumijevanje procesa učenja odraslih; pedagoška upotreba ICT-a; prezentacija;
razumijevanje procesa samoevaluacije u školi, upravljanje projektom.
Ciljna grupa: nastavnici nosioci viših zvanja (mentor, savjetnik, viši savjetnik, istraživač u
nastavi); moduli ovog programa namijenjeni su i svim nastavnicima zainteresovanim za
unapređenje sopstvene prakse.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Uvodni modul (prethodni i sadašnji sistem viših zvanja)
2. Upravljanje promjenama
3. Razvoj tima
4. Kako uče odrasli
5. Nastava i učenje
6. Promovisanje škole
7. Istraživanje i evaluacija
8. Istraživanje, analiza i interpretacija podataka
9. Strateško planiranje
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet dana (30 sati, u dva
dijela). Obuka za nastavnika mentora traje ukupno 19,5 sati, za nastavnika savjetnika i
nastavnika višeg savjetnika – 28,5 sati, i za nastavnika istraživača u nastavi – 30 sati
efektivnog rada; u trajanje obuke uračunato je dodatno vrijeme potrebno za izradu
individualnog zadatka, i to prema zvanju nastavnika.
Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 30 eura (trenerski rad, potreban materijal za realizaciju
radionica)
188
Katalog programa stručnog usavršavanja
158. Samoevaluacija škole/predškolske ustanove
Autori: Dragutin Šćekić, Vesna Vučurović, Nataša Vlahović, mr Zoran Lalović, Radomir
Sušić, Radoje Novović, mr Ljiljana Subotić, Jasmina Vukašević, Radovan Popović i Nermin
Hajdarpašić
Odgovorna osoba (koordinator): Dragutin Šćekić
Adresa: Dobrota b.b., Kotor
E-mail: dragutin.scekic@live.edu.me
Broj telefona: 069-149-905
Ciljevi programa: informisanje o indikatorima kvaliteta koji će poslužiti za samoevaluaciju,
praćenje i unapređivanje kvaliteta rada škole/predškolske ustanove; informisanje o pristupu
usvajanja metodologije samoevaluaciješkole/predškolske ustanove i informisanje o načinu
korišćenja rezultata samoevaluacije na osnovu kojih se razrađuju razvojniplanovi
škole/predškolske ustanove.
Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje svrhe
samoevaluacije škole/predškolske ustanove radi unapređivanja kvaliteta njenog rada;
posmatranje, praćenje i evaluacija svih domena rada škole/predškolske ustanove;
razumijevanje važnosti uključivanja u proces unapređivanja kvaliteta svih učesnika u
procesu obrazovanja i timski rad.
Ciljne grupe: direktori, pomoćnici direktora, stručni aradnici i nastavnici/vaspitači.
Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.
Teme:
1. Ključne oblasti rada škole
2. Indikatori kvaliteta
3. Metodologija samoevaluacije
4. Razvojni plan škole
5. Timski rad
Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).
Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.
Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara, prilozi za
učesnike i materijal i pribor za rad kao i CD sa prezentacijom).
189
Katalog programa stručnog usavršavanja
Finansijski će se podrži realizacija sljedećih programa:
1.
2.
3.
Srednjoškolska inkluzija, autorke: Mirjana Đurović i Ranka Božović
Odjeljenjski starješina – od ideje do realizacije, autori: Milica Pajović i Sava
Kovačević
Moć mašte, moć pokreta – dramske tehnike u pričama za djecu, autorke: Dušica
Bojović i Dijana Kopunović
Komisija za akreditaciju programa stručnog usavršavanja nastavnika:
1. Doc. dr Katarina Todorović, predsjednica, Univerzitet Crne Gore
2. Radovan Popović, član, Zavod za školstvo
3. Vesna Dimitrijević, član, JPU „Ljubica V. Jovanović Maše“
4. Milonja Ojdanić, član, Zavod za školstvo
5. mr Ljiljana Subotić, član, Zavod za školstvo
6. dr Snežana Grbović, član, Zavod za školstvo
7. Jadranka Radunović, član, Centar za stručno obrazovanje
8. Predrag Vujičić, član, Zavod za školstvo
190
Download

KATALOG PROGRAMA STRUČNOG