Profesionalni razvoj
nastavnika u Crnoj Gori
broj 10
jun – decembar 2012.
Urednica:
dr Dušanka Popović
Redakcija:
dr Dušanka Popović
mr Ljiljana Subotić
dr Snežana Grbović
Vidosava Kašćelan
Nađa Luteršek
Nataša Gazivoda
Željko Korać
Nataša Perić
Dizajn korica:
Danijela Đilas
Štampa: NIO „Pobjeda“
Tiraž: 500
ZAVOD ZA ŠKOLSTVO
Podgorica
Vaka Đurovića b.b.
020 408 931
020 408 913
020 408 938
020 408 930
020 408 941
Tivat
Ul. L. Tomanovića 2
032 670 100
Bijelo Polje
Obala b.b.
050 432 870
Nikšić
Ul. Karađorđeva br. 4
040 212 552
www.zzs.gov.me
Podgorica, 2012. godina
ISSN 1800-9158.
SADRŽAJ
AKTIVNOSTI KPR-A ................................................................................................. 4
Realizacija programa obuke nastavnika (septembar – decembar 2012) ........................ 4
Profesionalni razvoj na nivou škole – najbolja inicijativa profesionalnog razvoja
nastavnika u regionu ....................................................................................................... 6
Savjetovanja o profesionalnom razvoju ‒ za kvalitetnu obrazovnu praksu..................... 8
Primjer saradnje fakulteta i škola na polju profesionalnog razvoja................................ 11
O PROGRAMIMA OBUKE ....................................................................................... 15
Istraživanje humanitarnog prava ................................................................................... 15
ANALIZE ................................................................................................................... 17
Analiza PRNŠ/V-a na osnovu izvještaja Odsjeka za utvrđivanje kvaliteta .................... 17
Prvi ciklus PRNŠ modela u srednjim stručnim školama ................................................ 21
Evaluacija reforme obrazovanja u Crnoj Gori – kompetencije nastavnika .................... 23
NOVE IDEJE I AKTIVNOSTI .................................................................................. 27
Stručni aktivi na nivou opštine – zajedno ka boljim postignućima ................................. 27
Primjena okvira kontinuiranog profesionalnog razvoja nastavnika................................ 30
ISKUSTVA IZ ŠKOLA ............................................................................................. 31
Saradnja i timski rad – dobra formula za uspješnu realizaciju PRNŠ-a ....................... 31
Mentorski proces – profesionalni razvoj i mentora i pripravnika.................................... 33
Činioci uspješnog PRNŠ-a ............................................................................................ 37
PRNŠ – siguran put unapređenja nastave i učenja ...................................................... 39
Profesionalni razvoj – unutrašnja potreba i lična inicijativa ........................................... 41
MEĐUNARODNI SKUPOVI I SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA44
Okvir za kontinuirani profesionalni razvoj...................................................................... 44
Prevencija nasilja ili učiti kako živjeti zajedno ............................................................... 47
Upotreba medija za učešće u demokratskom društvu .................................................. 51
BLIC INFO................................................................................................................... 53
Četvrta regionalna konferencija edukatora: Promjena počinje u meni – za kvalitetno
obrazovanje sve djece .................................................................................................. 53
Prva ljetnja akademija: Ljudska prava u akciji............................................................... 53
Potpisan sporazum o saradnji ....................................................................................... 54
Seminar Nastava moderne istorijeJugoistočne Evrope ................................................ 55
Konferencija Interkulturalno obrazovanje: pluralistički pristupi jezicima i kulturama ..... 56
Obrazovanje za društvenu pravdu ................................................................................ 56
Seminar za profesore francuskog jezika ....................................................................... 57
Forumi za profesore engleskog jezika .......................................................................... 58
Pestaloci program – kalendar aktivnosti za 2013. godinu..............................................58
Savjetovanje za profesore matematike – PISA projekat................................................59
Udžbenik u nastavi engleskog jezika.............................................................................59
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Poštovane koleginice i kolege!
Pred vama je deseti broj časopisa Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj
Gori. To znači da naš časopis izlazi već pet godina, dva puta godišnje.
Ponosni na kontinuitet koji smo uspjeli da održimo, i ovoga puta nastojimo da
najviše bude priloga u kojima nam predstavljate vaša iskustva i primjere dobre
prakse. Prilozi koji se odnose na profesionali razvoj, nove ideje koje uvodite u
svoje škole, učešće na nacionalnim i međunarodnim seminarima i primjena
naučenog, sigurno su najdragocjeniji dio našeg časopisa.
Nastojeći da, u skladu sa nadležnostima naše institucije, podržimo i omogućimo profesionalni razvoj svih
nastavnika i njihovo profesionalno napredovanje, trudimo se da dalje razvijamo već utemeljene segmete
postavljenog sistema, kao i da pratimo i uvodimo ono što je u ovoj oblasti novo. Sa tim ciljem prihvatili smo
inicijativu Britanskog savjeta da Okvir za profesionalni ravoj nastavnika engleskog jezika prilagodimo svim
nastavnicima i tako vam obezbijedimo dodatnu alatku za planiranje i uspješnu realizaciju ličnog profesionalnog
razvoja. Zavod za školstvo i Britanski savjet potpisali su Memorandum o saradnji u okviru kojeg će se planirane
aktivnosti dešavati.
Posebno ističemo da je model profesionalnog razvoja na nivou škole, nakon seminara na temu profesionalnog
razvoja nastavnika održanog na inicijativu Britanskog savjeta u Noriču, u Engleskoj, od stane eksperata ove
organizacije proglašen najboljom inicijativom profesionalnog razvija u regionu. Model je osmišljen u okviru
projekta Svjetske banke, u saradnji Zavoda za školstvo i škola, tako da ovaj uspjeh smatramo zajedničkim.
I u ovoj polovini godine nastavili smo sa realizacijom savjetovanja za PRNŠ timove.
U tekstu Analiza PRNŠ/V-a na osnovu izvještaja Odsjeka za utvrđivanje kvaliteta, predstavljeno je kako se u
okviru eksterne evaluacije škola procjenjuju procesi PRNŠ-a i PRNV-a. Sudeći po rezultatima analize, eksterna i
interna evaluacija ovog procesa prilično se poklapaju. U ovoj rubrici predstavili smo i dio evaluacije reforme
obrazovanja u Crnoj Gori koji se odnosi na kompetencije nastavnika, a u čijim rezultatima se, između ostalog, vidi
da su nastavnici zadovoljni obukom (temama i kvalitetom) koju im pruža Zavod za školstvo.
Da li rezultati eksterne provjere znanja mogu biti osnova za planiranje profesionalnog razvoja i aktivnosti na polju
podizanja uspjeha učenika, razmatra se u tekstu Stručni aktivi na nivou opštine – zajedno ka boljim postignućima.
U tekstu se ukazuje na značaj saradnje timova za profesionalni razvoj i stručnih aktiva na opštinskom nivou i
navode aktivnosti koje su na tom polju preduzele barske osnovne škole (piše Tatijana Vujović).
Slijedi niz vaših priloga kojima se upućuje na mentorstvo kao mogućnost profesionalnog razvoja i za mentora i za
pripravnika (piše Ljiljana Adžić), zatim koliko smo lično odgovorni da nam se aktivnosti profesionalnog razvoja
odista i dese i ima li takvih mogućnosti u Crnoj Gori (piše Dragana Radoman), koja vrsta podrške je u školi
potrebna za dobru organizaciju PRNŠ-a i drugo.
I ovog puta vas pozivamo da nastavite da šaljete priloge o dobroj praksi koju ste uveli u vaše vrtiće, škole, resurs
centre, ili ste pojedinačno napravili uspješne korake na polju svog profesionalnog razvoja.
Dr Dušanka Popović,
rukovodilac Odsjeka za KPR
3
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
AKTIVNOSTI KPR-A
REALIZACIJA PROGRAMA OBUKE NASTAVNIKA (septembar – decembar 2012)
U periodu od septembra do decembra 2012. godine Zavod za školstvo realizovao je značajan broj seminara koji
su namijenjeni profesorima u osnovnim i srednjim školama: Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi pojedinih
predmeta, Razvoj kompetencija nastavnika za rad u opštoj gimnaziji, Stvaranje teksta – procjena i ocjena
učeničkog stvaralaštva, Mentorstvo nastavniku pripravniku, Obuka za izradu test zadataka za reformisanu školu,
Istorija religije (izborni predmet), Planiranje otvorenog dijela kurikuluma u nastavi geografije i Komunikativna
metoda u nastavi engleskog jezika, kao i tri modula iz programa obuke za direktore.
Programi su dio obuke planirane za kalendarsku 2012. godinu čiji izbor je izvršen u skladu sa iskazanim
potrebama nastavnika, rezulatima eksterne i interne evaluacije škola i međunarodnog PISA projekta, i u skladu
sa sredstvima opredijeljenim za ovu oblast.
Programi obuke koje organizuju i podržavaju druge institucije u sklopu različitih projekata ili u saradnji sa
Zavodom za školstvo, takođe su realizovani u ovom periodu. To su: Seminar za profesore francuskog jezika,
Nastava moderne istorije Jugoistočne Evrope, Zdravi stilovi života, Podizanje ekološke svijesti – kurikulum za
održivi razvoj, Udžbenik u nastavi engleskog jezika i predstavljanje udžbeničke serije Discover English,
Obrazovanje za društvenu pravdu, kao i set programa u okviru IPA projekta EU Crna Gora Servis inkluzivnog
obrazovanja i dr.
Zavod za školstvo/Odsjek za KPR sa ciljem povećanja efikasnosti i unapređenja komunikacije sa školama, kao i
funkcionalnog korišćenja ICT-a, od oktobra 2012. godine, Kalendar programa obuke nastavnika izlaže na svom
sajtu. Kalendar sadrži naziv programa obuke, ciljnu grupu, mjesto i vrijeme održavanja seminara i napomene.
Koordinator za profesionalni razvoj u školi, ili neko drugi koga odredi direktor, treba redovno da otvara sajt
Zavoda i prati Kalendar kako bi blagovremeno prijavio nastavnike za pohađanje ponuđenih programa obuke. Sve
škole u Crnoj Gori dobile su ovu informaciju. Sa školama kojima internet nije dostupan, komunikacija će se
obavljati kao i do sada.
TABELARNI PRIKAZ REALIZACIJE PROGRAMA OBUKE NASTAVNIKA ZA 2012. GODINU
Tabela 1: Realizovani programi obuke, broj učesnika i broj seminara tokom 2012. godine u organizaciji Zavoda
za školstvo.
Program
Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (po predmetima)
Kompetencije nastavnika za rad u opštoj gimnaziji
Nastava maternjeg jezika i književnosti u prvom ciklusu osnovne škole
Nastava maternjeg jezika i književnosti u drugom i trećem ciklusu osnovne
škole
Put stvaraoca ili kako stvarati tekst
Stvaralaštvo učenika – stilsko-jezičko oblikovanje usmenog i pisanog teksta
Stvaranje teksta – vrednovanje i ocjena učeničkog stvaralaštva
Mentorstvo nastavniku pripravniku
Program za obuku rukovodilaca obrazovno-vaspitnih ustanova
Nastava biologije u trećem ciklusu osnovne škole i mjesto udžbeničkog seta
u nastavi
Kako izgraditi odnose povjerenja (podrška programima iz Kataloga)
Dramska i scenska pedagodija (podrška programima iz Kataloga)
Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja (podrška PRNŠ-u)
4
Zavod za školstvo
Broj nastavnika/direktora
411
167
27
Broj seminara
19
8
1
25
1
59
52
53
213
21
3
3
3
9
6
21
1
17
22
21
1
1
1
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Istorija religije - izborni predmet (podrška PRNŠ-u)
Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (podrška PRNŠ-u)
OŠ „Vladislav Sl. Ribnikar“, Bijelo Polje
Planiranje i realizacija otvorenog dijela programa u nastavi geografije
(podrška PRNŠ-u) Podgorica i Nikšić
Obuka za izradu test zadataka za reformisanu školu (podrška PRNŠ-u)
Procjena vršnjačkog nasilja u školama (seminar realizovan u okviru obuke
trenera Pestaloci programa Savjeta Evrope)
Ocjenjivanje usmenog izražavanja (finansira Britanski savjet, organizuje
Zavod za školstvo)
Rad sa djecom uzrasta šest do osam godina (finansira Britanski savjet,
organizuje Zavod za školstvo)
Moć socijalnih medija i njihova primjena u nastavi i komunikaciji (finansira
Britanski savjet, organizuje Zavod za školstvo)
Vještina pisanja u nastavi engleskog jezika (finansira Britanski savjet,
organizuje Zavod za školstvo)
Udžbenik u nastavi engleskog jezika i predstavljanje udžbeničke serije
Discover English (finansira Longman, organizuuje Zavod za školstvo)
UKUPNO
23
1
29
1
50
2
64
2
21
1
25
1
131
7
55
2
39
2
159
6
1705
47
Tabela 2: Realizovani programi obuke, broj učesnika i broj seminara tokom 2012. godine u organizaciji drugih
institucija, organizacija i pojedinaca
Program
MENSA NTC sistem učenja – razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i
efikasnog učenja
Metode i tehnike nastave/učenja
Rastimo uz ples
Samoevaluacija predškolske ustanove (predškolske ustanove)
Efektivna komunikacija u učionici
Planiranje vapitni-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama u skladu sa
važećim programom
Timski rad – važna komponenta angažovanja ljudskih resursa
Profesionalna orijentacija (GIZ)
Podizanje ekološke svijesti – curriculum za održivi razvoj (Ministarstvo
održivog razvoja i turizma)
Posmatranje u cilju praćenja dječjeg razvoja
Aktivno učenje/nastava
Profesionalna orijentacija
Timski rad – važna komponenta angažovanja ljudskih resursa
UKUPNO
Broj nastavnika/direktora
Broj seminara
85
3
35
45
53
17
1
2
2
1
30
1
21
103
1
3
114
4
29
43
81
27
683
1
2
2
1
24
5
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Dr Dušanka Popović, rukovodilac Odsjeka za KPR
Zavod za školstvo
Mr Ljiljana Subotić, samostalna savjetnica
Zavod za školstvo
PROFESIONALNI RAZVOJ NA NIVOU ŠKOLE – NAJBOLJA INICIJATIVA PROFESIONALNOG
RAZVOJA NASTAVNIKA U REGIONU
Britanski savjet je tokom 2012. godine, u saradnji sa Zavodom za školstvo/Odsjekom za KPR, pokrenuo više
akcija u kojima se promoviše i podržava profesionalni razvoj nastavnika engleskog jezika, ali i svih nastavnika.
Tako je na konferenciji o profesionalnom razvoju nastavnika engleskog jezika pod nazivom Nastavnik 21. vijeka –
kontinuirani profesionalni razvoj, održanoj u Podgorici 16. maja 2012. godine, promovisan Okvir za kontinuirani
profesionalni razvoj koji predstavlja važan resurs i podršku kako za same nastavnike, tako i za institucije
obrazovanja.
Predstavnice Zavoda za školstvo dr Dušanka Popović i mr Ljiljana Subotić, učestvovale su u radu kursa na temu
profesionalnog razvoja nastavnika realizovanom u Noriču, u Engleskoj, od 25. do 29. juna 2012. godine.
Realizaciju seminara podržao je Britanski savjet, tj. njegova predstavništva u zemljama Zapadnog Balkana.
Radionice su vodili Rod Bolito, direktor Instituta, Tim Fillips, stručnjak za kontinuirani profesionalni razvoj
Britanskog savjeta i Amol Padvad. U radu je učestvovao i predstavnik Britanskog savjeta Demijen Ros. Teme o
kojima su predavači govorili bile su: Kontinuirani profesionalni razvoj – pregled i opcije, Povezanost stručnog
usvaršavanja (INSETT) i KPR-a, Aktivnosti profesionalnog razvoja (klubovi nastavnika), Refleksivna praksa i
njena uloga u profesionalnom razvoju, Inicijalna obuka nastavnika (bazične studije) i KPR i dr.
Osim Crne Gore u radu su učestvovali
predstavnici regiona: Srbije, Bosne i
Hercegovine, Hrvatske i Makedonije, kao i
Rusije, Ukrajine i Jermenije. Učesnici su
predstavili
aktivnosti
na
polju
profesionalnog razvoja nastavnika u svojim
zemljama ističući pri tome razumijevanje
suštine
kontinuiranog
profesionalnog
razvoja u svojoj sredini, mogućnosti za
kontinuirani profesionalni razvoj, politike u
odnosu na ovu oblast, izazove i neriješena
pitanja, kao i rezultate realizovanih
istraživanja u ovoj oblasti. Predstavnice
Crne Gore prezentovale su sistem
profesionalnog
razvoja
nastavnika
utemeljen u periodu od 2005. do 2009.
godine, posebno ističući mogućnost kontinuiteta u unapređivanju profesionalnih vještina i znanja kroz model
profesionalnog razvoja na nivou škole (PRNŠ-a).
Sa uvođenjem ovog modela počelo se školske 2008/09. u A, B i C grupi osnovnih škola uključenih u reformu, a
zatim u D i E grupama škola, predškolskim ustanovama i gimnazijama školske 2009/10. godine. U srednje
stručne škole i resurs centre, u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, model je uveden 2011. godine.
Uvođenju modela prethodila je obuka direktora predškolskih ustanova i škola, koordinatora i timova za
profesionalni razvoj, kao i izrada priručnika za njegovu implementaciju. Savjetnici Odsjeka za KPR imenovani su
za koordinatore za profesionalni razvoj za određeni broj škola i vrtića na nacionalnom nivou. Savjetnici iz Odsjeka
za KPR redovno organizuju godišnja savjetovanja i sastanke sa koordinatorima za PRNŠ i PRNV.
6
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Tokom prethodne četiri godine završen je po jedan dvogodišnji ciklus primjene PRNŠ-a u svim osnovnim
školama i gimnazijama kao i predškolskim
ustanovama. Na osnovu izvještaja iz škola urađen je
nacionalni izvještaj (vidi: Profesionalni razvoj
nastavnika u Crnoj Gori, br. 9, Zavod za školstvo,
http://www.zzs.gov.me/naslovna/profesionalnirazvoj)
o PRNŠ-u koji sadrži rezultate evaluacije tog
procesa. Evaluacija je izvršena na osnovu preporuka
u trećem poglavlju priručnika za škole Profesionalni
razvoj na nivou škole (Popović, D.; Subotić, Lj. i dr.
(2008): Profesionalni razvoj na nivou škole, Zavod
za školstvo, Podgorica). Škole i predškolske
ustanove imaju obavezu da Zavodu za školstvo
(svom koordinatoru na nacionalnom nivou) dostave
izvještaj o samoevaluaciji PRNŠ-a u skladu sa
prethodno navedenim instrumentima.
Analiza je pokazala da je model profesionalnog razvoja na nivou škole/predškolske ustanove prihvaćen od strane
većine nastavnika kao realna mogućnost za njihov kontinuirani profesionalni razvoj, pa je samim tim i unaprijedio
ovu oblast života i rada škola/vrtića. To iziskuje potrebu intenzivnije i veće podrške PRNŠ-a odnosno njegovih
segmenata, kako od uprave škole, tako i sa centralnog nivoa (MPS, ZZŠ).
Nakon seminara u Noriču, eksperti Britanskog savjeta su, prepoznavši savremenost i funkcionalnost PRNŠ-a,
istakli ovaj model kao najbolju inicijativu profesionalnog razvoja nastavnika u regionu. Oni su ponudili
predstavnicama Zavoda za školstvo/Odsjeka za KPR da sistem profesionalnog razvoja nastavnika u Crnoj Gori,
posebno model PRNŠ-a, predstave u publikaciji Britanskog savjeta i na IATEFL konferenciji u Liverpulu, u
Engleskoj, koja će se održati u aprilu 2013. godine.
Podsjećamo da je model PRNŠ-a nastao kao dio projekta reforme obrazovanja u periodu od 2005. do 2009.
godine i da su u njegovoj izradi volonterski učestvovali nastavnici i pedagozi iz škola, kao i savjetnici i nadzornici
iz Zavoda za školstvo. Radnu grupu činili su: dr Dušanka Popović, mr Ljiljana Subotić, dr Lidija Stefanović Kaljaj,
Nataša Gazivoda, Nataša Ćeranić, Borka Ćevriz, Mirjana Đukanović i strani ekspert Aleksandru Krisan.
7
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
SAVJETOVANJA O PROFESIONALNOM RAZVOJU ‒ ZA KVALITETNU OBRAZOVNU PRAKSU
U drugoj polovini 2012. godine Odsjek za KPR nastavio je sa organizacijom planiranih savjetovanja, tj.
regionalnih sastanaka koordinatora za profesionalni razvoj iz predškolskih ustanova i škola. Teme savjetovanja
uglavnom su se odnosile na analizu rezultata evluacije PRNŠ-a na nacionalnom nivou i prezentaciju primjera
dobre prakse iz vaspitno-obrazovnih ustanova. U periodu jun – decembar 2012. godine realizovano je devet
savjetovanja za timove iz vrtića i osnovnih škola i tri savjetovanja za timove iz gimnazija i mješovitih srednjih
škola.
1.2. Savjetovanja za PRNŠ timove iz predškolskih ustanova i osnovnih škola
U OŠ „Risto Manojlović“, u Kolašinu, 17. septembra 2012. godine, realizovano je savjetovanje za koordinatore i
članove timova za profesionalni razvoj iz osam osnovnih škola iz kolašinske i mojkovačke opštine: OŠ „Risto
Manojlović“ Kolašin, OŠ „Dr Radoslav Vešović“ Bare Kraljske, OŠ „Vojin Čepić“ Dragovića Polje, OŠ
„Međuriječje“ Međuriječje, OŠ „Mojsije Stevanović“ Manastir Morača, OŠ „Aleksa Bećo Đilas“ Mojkovac, OŠ
„Radomir Rakočević“ Prošćenje, OŠ „Milovan Rakočević“ Lepenac.
U OŠ „Braća Ribar“ u Zatonu 18. septembra
2012. godine održano je savjetovanje za
koordinatore i članove timova za profesionalni
razvoj iz dvanaest osnovnih škola iz opština
Bijelo Polje, Berane i Rožaje: OŠ „Braća Ribar“
Zaton, OŠ „Vuk Karadžić“ Bistrica, OŠ „Šukrija
Međedović“ Godijevo, OŠ „21. maj“ Goduša, OŠ
„Miroslav Đurović“ Bašča, OŠ „Bukovica“
Rožaje, OŠ „Krsto Radojević“ Tomaševo, OŠ
„Lubnice“ Lubnice, OŠ „Bać“ Bać OŠ „Štitari“
Štitari, OŠ „Tucanje“ Tucanje, OŠ „Savin Bor“
Savin Bor, OŠ „Trpezi“ Trpezi, OŠ „Nedakusi“
Nedakusi, OŠ „Mladost“ Kanje, OŠ „Donja
Lovnica“, Donja Lovnica, OŠ „Mehmet Adrović“
Petnjica i OŠ „Vladislav R. Korać“ Štitari. Savjetovanja za navedene grupe škola realizovale su Nađa Luteršek i
Nataša Gazivoda.
Prvi dio navedenih savjetovanja sastojao se od prezentacije i analize evaluacije PRNŠ-a u vrtićima, osnovnim
školama i gimnazijama u Crnoj Gori. Koordinatori iz škola su, tokom drugog dijela savjetovanja, predstavili
realizaciju odabranog cilja iz PRNŠ plana, odnosno aktivnosti putem kojih su taj cilj realizovali, a koje su ostalim
učesnicima savjetovanja mogli da posluže kao primjer dobre prakse. Almira Murić, profesorica engleskog jezika,
govorila je o formiranju učeničkog portfolija i mogućnostima njegove primjene u praćenju i procjenjivanju rada
učenika i u drugim predmetima.
Psiholog Marijana Bulatović iz OŠ „Risto Manojlović“ govorila je o realizaciji i značaju programa obuke Porodični
raspored u radu sa hiperaktvnom i aktivnom djecom osnovnoškolskog uzrasta, kao i primjeni naučenog u njihovoj
školi. Snežana Ćorić i Dragana Bošković, nastavnice iz OŠ „Milovan Rakočević“ Lepenac, i Mariola Stanić iz OŠ
„Radomir Rakočević“ Prošćenje, govorile su o edukaciji nastavnika za izradu scenarija za ogledne i ugledne
časove, kao i konstruktivno kritičkoj analizi realizovanih časova. Jovica Drašković, direktor OŠ „Aleksa Bećo
Đilas“ iz Mojkovca, predstavio je položaj PRNŠ-a u širem kontekstu Razvojnog plana škole, kao i prioritete PRNŠ
plana. Posebno je govorio o aktivnostima koje su se odnosile na planiranje nastave i, u okviru toga, o značaju
horizontalnog povezivanja sadržaja iz različitih predmeta.
Tokom savjetovanja istaknut je značaj saradničkog učenja, kao moguće strategije profesionalnog razvoja škole.
Uvođenjem tog model obezbijedila bi se podrška svim nastavnicima za uspješniju primjenu naučenog nakon
pohađanih programa obuke. Ideja da nastavnici uče zajedno tako što razmatraju i razmjenjuju svoja iskustva,
8
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
međusobno opserviraju časove i primjenjuju nove ideje, prihvaćena je od strane učesnika uz davanje konkretnih
primjera koji potvrđuju mogućnost primjene ove strategije u školi.
U OŠ „Olga Golović“ u Nikšiću, 28. septembra 2012. godine, realizovano je savjetovanje za koordinatore i
članove timova iz jedanaest osnovnih škola i dvije predškolske ustanove iz opština Nikšić, Plužine i Danilovgrad:
OŠ „Bajo Pivljanin“ Donja Brezna, OŠ „Dragan Kovačević“ Nudo, OŠ „Janko Bjelica“ Crkvice, OŠ „Jovan
Gnjatović“ Vraćenovići, OŠ „Jovan Draganić“ Petrovići, OŠ „Milosav Koljenšić“ Slap, OŠ „Dušan Đukanović“
Lukovo, OŠ „Dobrislav Đ. Perunović“ Bogetići, OŠ „Ivan Vušović“ Vidrovan OŠ „Branko Višnjić“ Krstac, OŠ „Rade
Perović“ Velimlje, JPU „Dragan Kovačević'' Nikšić, JPU „Irena Radović“ Danilovgrad.
Na savjetovanju su, kao i na prethodnim, osim prezentacije evaluacije PRNŠ-a na nacionalnom nivou, članovi
timova iz svih vaspitno-obrazovnih ustanova iznijeli svoje primjere dobre prakse i predstavili sopstvene PRNŠ
planove. Prilikom prezentacije PRNŠ-a iz svoje škole mr Vesna Mijušković, direktorica OŠ „Jovan Gnjatović“,
istakla je da je u okviru PRNŠ-a realizovano niz aktivnosti zahvaljujući, prije svega, uspješnoj saradnji sa
Zavodom za školstvo. Škola posjeduje interaktivnu tablu, pa su svi zaposleni, u saradnji sa SEŠ „Vaso Aligrudić“
iz Podgorice, pohađali obuku za njeno korišćenje. Zbog specifičnih uslova u kojima se odvija rad (mali broj
učenika, večika udaljenost od gradskih centara, nastavnici koji rade u više škola i sl.) sa školama iz susjedstva
organizovan je okrugli sto na temu Prednosti PRNŠ-a i teškoće u realizaciji ciljeva profesionalnog razvoja. Na
sastanku je, između ostalog, istaknuto da se obuka nastavnog kadra kroz različite programe obuke pozitivno
odrazila na postignuća učenika, što se pokazalo prilikom evaluacije znanja učenika od strane Ispitnog centra.
Istaknuta je potreba veće saradnje među školama u cilju razmjene primjera dobre prakse. Savjetovanja u Nikšiću
i Pljevljima realizovala je dr Snežana Grbović.
U Podgorici je 21. novembra 2012. realizovano savjetovanje za škole „Anto Đedovic“, „Blažo J. Orlandic“,
„Mrkojevići“, „Bratstvo-jedinstvo“ Đuravci, „Mirko Srzentić“', „Maršal Tito“, „B. V. Podgoričanin“, „Milan Vukotić“,
„Mahmut Lekic“ i „Savo Kažić“. Savjetovanje je realizovala mr Ljiljana Subotić, a prisustvovali predstavnici tri
škole „Blažo J. Orlandic“, „Mirko Srzentic“ i „Savo Kažić''. Za plavske, rožajske, andrijevičke i beranske škole i
vrtiće savjetnik Željko Korać realizovao je pet savjetovanja tokom novembra i decembra 2012. godine. Teme su
bile iste kao na prethodno predstavljenim savjetovanjima.
1.2. Savjetovanja za PRNŠ timove iz gimnazija i srednjih mješovitih škola
Za PRNŠ timove iz gimnazija i srednjih mješovitih škola realizovana su savjetovanja u SMŠ „Vuksan Đukić“ u
Mojkovcu, 26. oktobra 2012. godine, i Srednjoj mješovitoj školi u Andrijevici, 23. novembra 2012. godine.
Savjetovanju su prisustvovali i predstavnici uprava škola, a vodila ih je Vidosava Kašćelan.
U Mojkovcu su učestvovali predstavnici SMŠ
„Vuksan Đukić” Mojkovac, SMŠ „Braća Selić”
Kolašin, Gimnazije „Miloje Dobrašinović” Bijelo
Polje i SMŠ „17. septembar” Žabljak. U Andrijevici,
osim Srednje mješovite škole iz Andrijevice, u radu
su učestvovali predstavnici Gimnazije „Tanasije
Pejatović“ iz Pljevalja, Gimnazije „Panto Mališić“ iz
Berana i SMŠ „Bećo Bašić“ iz Plava. Cilj
savjetovanja bio je analiza postojećih planova za
profesionalni razvoj na nivou škole, analiza
realizovanih aktivnosti, preduzimanje mjera za
poboljšanje profesionalnog razvoja nastavnika,
afirmacija primjera dobre prakse i dr. Timovi su
istakli primjere dobre prakse na nivou škole: saradničko učenje, obuku za elektronski dnevnik, ogledne i ugledne
časove, saradnju i razmjenu iskustava među profesorima, veliki broj otvorenih časova, hospitacije časovima i dr.
Kao prepreke istakli su nezainteresovanost i nemotivisanost (posebno spoljašnju) jednog broja profesora i
nedovoljnu saradnju i usklađenost među svim segmentima obrazovnog procesa. Na savjetovanju je bilo riječi o
9
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
obuci nastavnika u narednom periodu, potrebama za daljim usavršavanjem, posebno kada su i pitanju nastavnici
početnici i oni koji do sada nijesu pohađali određenu obuku.
U SMŠ u Andrijevici realizovane aktivnosti odnosile su se na ogledne i ugledne časove i međusobna
hospitovanja, kao i rad na usaglašavanju kriterijuma ocjenjivanja. U Gimnaziji „Panto Mališić“ to su, takođe,
časovi otvorenog tipa, razmjena iskustava, primjena metoda aktivnog učenja, korelacija u nastavi, upotreba ICT,
preduzetnički duh. Realizovano je i akciono istraživanje u odnosu na primjenu interaktivnih metoda rada čiji
rezultat pokazuje da 77% nastavnika u potpunosti koristi aktivne metode rada, dok 15% uglavnom želi da se
usavrši u ovoj oblasti. Predstavnici Gimnazije „Tanasije Pejatović“ iz Pljevlja ističu edukaciju nastavnika na
različite teme iz oblasti vaspitno-obrazovnog rada, kao i ogledne i ugledne časove, analizu časova sa akcentom
na interdisciplinarni pristup. SMŠ „Bećo Bašić“ ističe saradnju u stručnim aktivima, organizovanje okruglih
stolova, interne obuke u okviru aktiva, realizaciju oglednih i uglednih časova, zajedničke projekte, kao i podršku
nastavnicima početnicima.
Kao prepreke za aktivniji proces profesionalnog razvoja na nivou škole profesori navode: nedostatak motivacije,
opterećenost istih nastavnika, način finansiranja škola (unutar budžeta bi trebalo planirati sredstva za
profesionalni razvoj), nedostatak najosnovnijih nastavnih sredstava posebno kada su u pitanju stručna zanimanja,
slaba razmjena iskustava među profesorima iste struke, nedovoljna informisanost unutar kolektiva, nedostatak
vremena, nedovoljna primjena sistema viših zvanja i uopšte položaj prosvjetnih radnika u društvu. Kao mjere za
poboljšanje procesa profesionalnog razvoja predlažu se: motivisanje nastavnika kroz unapređenje uslova rada,
primjena sistema napredovanja (viša zvanja), bolji materijalni položaj, intenzivnija saradnja na nivou stručnih
aktiva, razmjena primjera dobre prakse, veća uključenost u programe obuke, konferencije i stručne skupove.
Takođe, stvaranje efikasnijih instrumenata za praćenje rezultata rada, javno prezentovanje realizovanih
aktivnosti, opremanje laboratorija, stvaranje boljih uslova za rad i dr.
U nastavku savjetovanja razmatrane su se
mogućnosti za pomoć nastavnicima početnicima na
nivou škole, kao i potrebe nastavnika za daljim
profesionalnim usavršavanjem. Neke od oblasti koje
nastavnici navode su: pisanje projekata,
procjenjivanje i ocjenjivanje i interaktivne metoda u
nastavi.
Savjetovanje za nastavnike građanskog vaspitanja
održano je 18. decembra 2012. godine u prostorijama
Gimnazije „Slobodan Škerović“ u Podgorici. Cilj
savjetovanja bio je da se učesnici upoznaju sa
aktuelnim aktivnostima u oblasti građanskog
vaspitanja i obrazovanja, u prvom redu sa ciljevima i postignućima ljetnje akademije Ljudska prava u akciji koja
je, u organizaciji Savjeta Evrope, Evropskog Vergalend centra iz Osla i Zavoda za školstvo, održana juna 2012.
godine na Cetinju, kao i ostalim aktuelnostima.
Prezentaciju pomenutih ciljeva i postignuća uradio je tim OŠ „Njegoš“ iz Spuža koji je u ime Crne Gore
učestvovao na Akademiji: direktorica Smiljka Pavićević, nastavnica građanskog vaspitanja Gordana Domazetović
i predstavnica NVO Tatjana Jokić. Takođe, na savjetovanju je predstavljen i Pestaloci program Savjeta Evrope, a
oglednu radionicu realizovala je Snježana Bošković, nastavnica istorije u OŠ „Olga Golović“ u Nikšiću, učesnica
jednog od seminara za trenere u navedenom programu,. Učesnici su posebno upoznati sa Poveljom Savjeta
Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava, kao i narednim aktivnostima vezanim za
učešće na regionalnoj akademiji Ljudska prava u akciji koja će biti održana na Cetinju u periodu od 21. do 29.
juna 2013. godine.
10
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
dr Snežana Grbović, samostalna savjetnica
Zavod za školstvo
PRIMJER SARADNJE FAKULTETA I ŠKOLA NA POLJU
PROFESIONALNOG RAZVOJA
Univerzitetsko obrazovanje budućih nastavnika svuda u svijetu korjenito se mijenja u pravcu aktuelnih zahtjeva
pedagoške teorije i novih naučnih saznanja. Nastavnicima se nude novi modeli organizacije obrazovnih i
vaspitnih aktivnosti sa učenicima u funkciji njihove maksimalne participacije u školskom sistemu, i u životu
uopšte. Nastavnici stiču stručne i profesionalne kompetencije kako bi bili u mogućnosti da aktivno učestvuju u
društvu znanja i neprekidno se preispituju i promišljaju o kvalitetu sopstvene nastave i učenja. U kontekstu naših
razmatranja, kada govorimo o poboljšanju kvaliteta obrazovanja nastavnika, osim inicijalnog visokoškolskog
obrazovanja, iz perspektive koncepta cjeloživotnog učenja, vrlo je bitan i njihov kontinuirani profesionalni razvoj.
Koncept cjeloživotnog učenja, obnavljanja i sticanja novih znanja i vještina nastavnika u funkciji podsticanja
cjeloživotnog učenja učenika jeste aspekt sa kojeg posmatramo ulogu fakulteta.
Vjerujući da fakulteti u Crnoj Gori koji obrazuju buduće nastavnike idu u korak sa aktuelnim zahtjevima
pedagoške teorije i prakse, smatramo ih značajnim partnerom u razvoju profesionalne karijere nastavnika.
Uspostavljanje partnerske saradnje i uzajamnog učenja između fakulteta koji obrazuju nastavnike i vaspitnoobrazovnih institucija (vrtića i škola) neophodno je kako bi se osigurao razvoj nastavnika tokom njihove karijere, a
fakultetima otvorio prostor za istraživanje i unapređivanje one oblasti kojom se, u procesu vaspitanja i
obrazovanja, bave. U svakom trenutku svoje karijere, nastavnici treba da imaju ili budu u mogućnosti da steknu
pun obim znanja predmeta/struke, stavova i pedagoških vještina kako bi učenicima pomogli da dosegnu svoj puni
potencijal.
Kakva nam je praksa? Uprkos vrlo ograničenim podacima angažovanja fakulteta u razvoju profesionalne karijere
nastavnika možemo istaći sljedeće: analizom Kataloga programa stručnog usavršavanja nastavnika, dokumenta
koji je u ovom momentu jedina mjera konkretizacije i operacionalizacije obrazovne politike u domenu
usavršavanja nastavnika, evidentan je porast broja programa obuke čiiji su autori profesori na pojedinim
fakultetima ili se fakultet javlja kao institucija koja podržava njihovu realizaciju. Sa druge strane, broj i sadržaj
programa akreditovanih u katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika još uvijek nije sasvim u skladu sa
potreba savremenog nastavnika za edukacijom. Takođe, ističemo da se uspostavlja saradnja fakulteta i pojedinih
škola u funkciji profesionalnog razvoja nastavnika, ali ne u nivou i na način koji bi činio organizovani model
saradnje.
Jedan od primjera dobre prakse saradnje škola i fakulteta na polju profesionalnog razvoja nastavnika, realizovan
kroz aktivnost na Projektu Nastavnici budućnosti. Projekat je, na regionalnom savjetovanju o profesionalnom
razvoju realizovanom 13. marta 2012. godine u OŠ „Olga Golović“, predstavlila Snježana Bošković, profesorica
istorije iz iste škole.
Projekat je dio Projekta Međunarodno nastavničko liderstvo (International Teacher Leadership project u daljem
tekstu ITL projekat). ITL projekat je istraživački i razvojni projekat koji je započeo profesor Dejvid Frost na
Fakultetu za obrazovanje Univerziteta u Kembridžu 2008. godine. Proizašao je iz Herts Cam programa, u okviru
Vođstva za učenje u Kembridžu i interesovanja koje su istraživači i praktičari širom Evrope pokazali za rad u vezi
sa nastavničkom profesijom. ITL projekat je sada velika zajednica koja okuplja projektni tim od preko 50
stručnjaka i ljudi koji podržavaju oko 1000 nastavnika u 100 škola iz 17 gradova u 16 zemalja: Albaniji, Bosni i
11
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Hercegovini, Bugarskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Moldaviji, Novom Zelandu, Portugaliji,
Rumuniji, Srbiji, Turskoj i Velikoj Britaniji.
ITL projekat ima za cilj razvijanje sistema podrške uvođenju inovacija u nastavu u zemljama Balkana i u ostatku
Evrope, kao i ispitivanje na koji način one doprinose reformi obrazovanja. Materijali i tehnike razvijeni u Velikoj
Britaniji prilagođeni su i prevedeni za partnere u zemljama učesnicama, kako bi pomogli nastavnicima da postanu
lideri inovativnih procesa. Članovi projektnih timova su, u saradnji sa direktorima škola i drugim kolegama, radili
na osmišljavanju programa koji omogućavaju nastavnicima da identifikuju prioritete za osmišljavanje akcionih
planova i strateški uvedu inovacije u svoje škole. Oni su ustanovili lokalne mreže u okviru kojih nastavnici mogu
da razmijene svoja iskustva i inspirišu jedni druge. Sa tim u vezi, prikupljene su i objavljene priče o uspješnim
praksama uvođenja inovacija u nastavu, kako bi se stvorio korpus znanja o načinima unapređenja nastave i
učenja. Dejvid Frost razvija modele, strategije i alate za podršku nastavnicima kao pokretačima inovacija i
promjena u Velikoj Britaniji u poslednjih 20 godina. Ideja nastavničkog vođstva nadovezuje se na predanost
nastavnika demokratskim oblicima učenja i liderstva.
Osnovni cilj ITL projekta u različitim zemljama jeste da pomogne nastavnicima da postanu lideri uvođenja
obrazovnih promjena u sopstvenom kulturološkom okruženju i pripremi ih za izazove koji mogu se mogu pojaviti.
To se postiže prvenstveno uspostavljanjem programa podrške od strane stručnjaka sa fakulteta u odnosu na
pitanje: Kako razvoj nastavničkog profesionalnog identiteta i oblika profesionalnosti može doprinijeti reformi
obrazovanja u različitim kulturološkim kontekstima? ITL projekat u Crnoj Gori se realizuje od septembra 2010.
godine pod nazivom Nastavnici budućnosti, u saradnji Filozofskog fakulteta iz Nikšića i tri osnovne škole: „Olga
Golović“, „Luka Simonović” i „Ratko Žarić“. Koordinatorke Projekta su saradnice u nastavi sa Filozofskog fakulteta
Milica Krulanović i Milica Jaramaz, sa katedre za pedagogiju. U Projektu je učestvovao 21 nastavnik.
Projekat je od posebne važnosti za uspješnu primjenu reformskih rješenja jer podstiče nastavnike na
usavršavanje kroz saradnju, proširuje i produbljuje profesionalne uloge nastavnika, omogućava im da utiču na
svoje kolege i doprinesu razvoju škole. Nastavnici preuzimaju inicijativu kako bi poboljšali vlastitu praksu
određujući šta je to što bi trebalo, prije svega, promijeniti u sopstvenoj učionici bez obzira na druge uslove.
Uticaj projekta
1. Podrška reformi obrazovanja kroz: podsticanje nastavnika na usavršavanje, produbljivanje profesionalne
uloge nastavnika, mogućnost uticaja na kolege – njihovu inovativnost, dinamičnost i doprinos razvoju
škole u cjelini.
2. Uticaj na nastavnike: unapređenje ličnih sposobnosti – nastavnici stiču nove vještine i razvijaju strategije
podučavanja, stiču znanja i razvijaju lične sposobnosti (emocionalna inteligencija, samosvjesnost,
samopouzdanje); unapređuju interpersonalne sposobnosti – aktivnije učestvuju u razvoju škole, razvijaju
i održavaju profesionalne odnose.
3. Uticaj na školu kao organizaciju: unapređenje procesa donošenja odluka te uvođenje strukturiranog
liderstva nastavnika, unapređenje kolegijalnih odnosa i kvaliteta profesionalnog diskursa.
4. Uticaj na učenike: unapređenje postignuća (uspjeh na međunarodnim i nacionalnim provjerama znanja);
dodatno unapređenje znanja i vještina, poboljšanje metakognicije – razvijanje samosvijesti i sposobnosti
da razmisle o načinama učenja, samoprocjene i ocjene.
5. Mogućnost uticaja izvan škole: nastavnici razmjenjuju ideje i primjere dobre prakse sa nastavnicima iz
drugih škola; objavljuju svoje radove na profesionalnim mrežama, vebsajtovima, žurnalima...
12
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
U OŠ „Olga Golović“ realizovani su sljedeći potprojekti: Promjena ponašanja kroz igru (Stana Koprivica, Nada
Lalatović, Olivera Backović, Radoje Stanić), Motivacija učenika za čitanje (Nikica Gutović), Prezentacija,
uvježbavanje i testiranje leksike u osnovnoj školi (Tanja Đonlaga), Razvijanje ljubavi prema času fizičkog
vaspitanja (Sonja Đukanović) i Uključivanje roditelja u školske aktivnosti odjeljenja (Slavica Vuković). Realizacija
se odvijala u Školi uz međusobnu saradnju nosilaca potprojekata. O aktivnostima u vezi sa Projektom bile su
upoznate i ostale kolege. Rad na projektnim zadacima tj. individualnim projektima pratile su koordinatorke
projekta Milica Krulanović i Milica Jaramaz. Svakog mjeseca održavani su radni sastanci na Filozofskom
fakultetu, na kojima su se razmjenjivala stečena iskustva i analiziralo urađeno. Takođe, bila je to prilika da se
dobiju konkretna, korisna uputstva za dalju uspješnu realizaciju planiranih aktivnosti, kao i potrebna stručna
podrška.
Na završnoj konferenciji održanoj 29. marta 2012. godine u OŠ „Aleksa Šantić“ u Sarajevu nastavnici, voditelji
promjena iz BiH, Srbije, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore, predstavili su svoje inicijative za nastavničko vođstvo.
Snježana Bošković, profesorica istorije, predstavljala je Crnu Goru Projektom Lijepa je riječ čovjek, ako si čovjek.
Projekat je imao za cilj unapređenje građanske svijesti kod učenika (razvijanje drugarstva, humanosti,
tolerantnosti, mirno rešavanje konflikta, poštovanje različitosti). Razvojni djelovi potprojekta na kome je radila
profesorica Bošković odnosili su se na: konsultacije sa kolegama i upravom škole, pretragu interneta, analizu
literature, prikupljanje podataka, eksperimentisanje, refleksiju. Tokom realizacije aktivnosti radilo se na
produbljivanju učeničkih znanja iz istorije, uz uspostavljanje korelacije sa drugim nastavnim predmetima. Na
savjetovanju je posebno istaknuta saradnja sa profesoricom italijanskog jezika Tanjom Đonlagom i profesorom
informatike Radojem Stanićem. Kao primjer dobre prakse naveden je zajednički realizovan čas istorije Rimsko
carstvo na kome je uspostavljena korelacija istorije sa italijanskim jezikom i uključivanje učenika u izradu
prezentacije o realizovanim aktivnostima. Pored aktivnosti u samoj učionici, realizovan je veliki broj humanitarnih
akcija koje su pratile priredbe za Rome uz podršku kolega iz škole. Naime, u humanitarnim akcijama učestvovali
su učenici čitave škole kao i sve kolege, a ostvarena je uspješna saradnja sa NVO, Cvenim krstom i roditeljima.
Značaj realizovaniih aktivnosti ogledao se u tome što su dopriijele da se kod učenika poveća samopoštovanje i
povjerenje, motivacija za učenje, razvijanje saznanja o značaju vlastitog učenja. Od posebne važnosti je i
činjenica da su u rad bili uključeni i učenici sa smetnjama u razvoju što je doprinijelo shvatanju i uvažavanju
različitosti, značaja saradnje, empatije.
13
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Prilikom dodjele sertifikata prezentovani su projekti iz sve tri škole. Prezentacijama su prisustvovali i profesor
Frost i koordinatorke sa Filozofskog fakulteta Milica Krulanović i Milica Jaramaz. Saradnja sa Fakultetom
nastavljena je i nakon zatvaranja Projekta, jer je u proceduri izrada publikacije Nastavnici budućnosti. Publikacija
će biti predstavljena na sajtu www.nastavnickovodjstvo.net. To je prilika za razmjenu iskustva sa kolegama iz
regiona, te mjesto gdje su škole u mogućnosti da objavljuju svoje „nove priče”.
Na savjetovanju je posebno istaknuta uspješna saradnja među školama – učesnicama Projekta. Razmjenjivana
su iskustva stečena kroz realizaciju malih projekata i zajednički se radilo na izradi portfolija koji je sadržao rad
svake škole na Projektu.
Imajući u vidu da društvo u kome stopa učenja nije veća od stope promjena nema šansu za konkurentan
napredak i razvoj, postaje jasno da obrazovanje i obrazovni sistem, kao nikada ranije, predstavljaju ključ budućeg
razvoja društva i kvaliteta žvota. Stoga bi obrazovanje i profesionalni razvoj nastavnika trebalo da budu ključno
pitanje u svakoj zemlji. Odrednice uspješnog profesionalnog razvoja nastavnika jesu da je kontinuiran,
sistematski planiran i doživotan proces, smješten u samu školu i kroz saradnju sa ostalim partnerima, usmjeren
na unapređenje kvaliteta rada u školi (posebno učeničkog postignuća) i položaja nastavničke profesije u društvu.
U ostvarivanju tih ključnih odrednica neophodno je, pored ostalog, unaprijediti saradnju svih obrazovno-vaspitnih
ustanova u Crnoj Gori, a posebno sa fakultetima koji obrazuju nastavnike, kako bi se osiguralo da obrazovanje
nastavnika po ulasku u profesiju zaista bude kontinuirano, a ne slučajno, sporadično i prepušteno dobroj volji
pojedinaca.
14
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
O PROGRAMIMA OBUKE
Vidosava Kašćelan,
samostalna savjetnica, nacionalni koordinator za IHP
Zavod za školstvo
ISTRAŽIVANJE HUMANITARNOG PRAVA
Istraživanje humaniranog prava je međunarodni obrazovni program namijenjen
mladima uzrasta između trinaest i osamnaest godina. Cilj ovog programa jeste upoznavanje mladih sa osnovama
međunarodnog humanitarnog prava koje je dio međunarodnog javnog prava, a odnosi se na zaštitu ljudskih
života i ljudskog dostojanstva u uslovima ratnih sukoba i neposredno nakon njih. Program je kreirao Međunarodni
komitet Crvenog krsta (MKCK) i realizuje se u mnogim zemljama Evrope, Azije, Afrike. Izučava se na preko 440
različitih jezika širom svijeta. Program upućuje mlade na činjenicu da život u zajednici zahtijeva poštovanje
određenih pravila i u ratu i u miru, i doprinosi razvijanju i razumijevanju života u zajednici i izgradnji građanskog
društva, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou. Kao takav, program je komplementaran sa ukupnim
ciljevima reforme obrazovanja u Crnoj Gori, izgradnjom demokratskog i otvorenog društva, a posebno sa
ciljevima nastave građanskog vaspitanja i obrazovanja. To je i bio razlog da se za realizaciju programa u školama
odrede nastavnici građanskog vaspitanja i obrazovanja.
U našem obrazovnom sistemu program se realizuje u osmom ili devetom razredu osnovne škole kao izborni
predmet. Takođe, ostavljena je mogućnost njegove realizacije u kraćem obimu, u okviru 10 časova kroz slobodne
aktivnosti učenika. Cilj je da se uključi što više učenika
kako bi dobili osnovna znanja o međunarodnom
humanitarnom pravu, o međunarodnim konvencijama i
protokolima iz ove oblasti, da stiču znanja i vještine koje
snaže njihovo humano ponašanje u svim situacijama,
snaže razumijevanje i ematiju posebno prema
ugroženim licima, razvijaju poštovanje prema drugima i
sebi, što utiče na reafirmaciju osnovnih ljudskih
vrijednosti: poštenja, solidarnosti, razumijevanja i
uopšte poštovanja ljudskog dostojanstva kao najviše
ljudske vijednosti i u ratu i u miru.
Na intezivnijoj implentaciji programa u naš obarzovni
sistem počelo se raditi školske 2007/08. godine kada je
potpisan Memorandum o saradnji između MKCK i
Zavoda za školstvo i imenovan nacionalni koordinator. Na osnovu testiranja učenika i nastavnika i Analitičkog
izvještaja koji je na osnovu toga urađen, usvojen je koncept primjene IHP u naš obrazovni sistem i urađena
strategija primjene za određeni period. Iako je Crna Gora počela sa primjenom ovog programa kasnije od ostalih
zemalja u regionu, mi već možemo biti primjer kako se brzo i efikasno može uvesti takav program u nastavu.
Kako bi se program uspješno impelementirao, realizovana je dodatna obuka nastavnika građanskog vaspitanja
koji su već uspješno završili odgovarajuću metodološku obuku. Takođe, nastavnici koji su već pohađali program
obuke za trenere uključeni su u obuku dodatnog modula za IHP, tako da su preuzeli realizaciju dijela obuke svojih
kolega za primjenu ovog programa. U realizaciji ukupnih aktivnosti obuke, kreiranju nastavnog programa i izradi
priručnika za nastavnike aktivno su učestvovali nacionalni koordinatori, predstavnici MKCK-a, kao i pravna
ekspertkinja za ovu oblast doc. dr Ivana Jelić. Realizovana je obuka za 117 nastavnika, koju je u dosadašnjem
periodu podržao MKCK, a posljednji seminar za 20 nastavnika podržao je i Danski Crveni krst. Neophodno je i
dalje raditi na obuci nastavnika i organizaciji povremenih savjetovanja sa ciljem razmjene iskustava, afirmaciji
15
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
primjera dobre prakse, podizanju motivacije kod nastavnika i uprava škola da se ovaj predmet ponudi učenicima
u što većem broju škola.
Takođe, naši učenici su u više navrata organizovali humanitane akcije koje su predviđene obrazovnim
programom i učestvovali u međunarodnim kampovima za mlade u regionu. U okviru aktivnosti u međunarodnim
kampovima oni su na veoma kvalitetan način predstavili aktivnosti u svoj školi i sredini, Crnu Goru i njene
vrijednosti.
Svake godine održavaju se regionalni sastanci koordinatora za zemlje regiona u organizaciji MKCK-a, na kojima
se daju izvještaji o postignućima u prethodnom periodu i planiraju aktivnosti za naredni period. Sastanak
koordinatora i predstavnika nacionalnih društava Crvenog krsta održan je u Zagrebu u periodu od 23. do 25.
avgusta 2012. godine. Na sastanku je dat presjek stanja IHP danas u zemljama regiona, a zahvaljujući
predstavniku iz Azije učesnici su se upoznali, u kojoj mjeri, ko i na koji način implementira ovaj program u
azijskim zemljama. Posebno je istaknuto da IHP, budući da je usmjeren na humanitarno obrazovanje mladih,
treba implementirati kroz različite aktivnosti koje čine život škole, slobodne aktivnosti, kroskurikularni pristup,
humanitarne akcije u školi, prezentacije i dr. Sve zemlje regiona su na određeni način uvele program IHP u svoje
obrazovne sisteme, bilo da se radi o kratkim paketima koji su dio određenih predmeta, prvenstveno društvene
grupe predmeta, najčešće u okviru građanskog vaspitanja i obrazovanja, bilo kao aktivnosti u okviru programa
odjeljenske zajednice (BiH), ili kao izborni predmet (Crna Gora).
Dalje aktivnosti u našem obrazovnom sistemu odnosiće se na sistematsku promociju ovog programa među
učenicima, nastavnicima, upravama škola i roditelja. Takođe, nastavićemo sa obukom nastavnika, realizacijom
savjetovanja i saradnjom sa nacionalnim društvom Crvenog krsta. Naši učenici već rade kao volonteri Crvenog
krsta i nastavljaju da rade nakon završetka srednje škole. U svakom slučaju, mladi se kroz ovu saradnju podstiču
da učestvuju u humanitarnim akcijama koje postaju sve veća potreba mnogih društava, pa i našeg.
Takođe, u narednom periodu više će se raditi na evaluaciji programa od strane nadzorne službe Zavoda za
školstvo, podizanju kvaliteta nastave, ali i učestvovanju u regionalnim i drugim aktivnostima (kampovi za mlade,
razmjena učenika, nastavnika i trenera u regionu i dr.).
Izazovi sa kojim se ovaj program sreta su brojni: održivost programa u uslovima kada su kurikulumi još uvijek
preobimni, motivacija nastavnika i učenika, promocija programa (ne samo u školi već i izvan škole) prvenstveno
putem medija, podsticanje humanitarnih akcija i volonterskog rada kod mladih i drugi.
16
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
ANALIZE
Nađa Luteršek, samostalna savjetnica
Zavod za školstvo
Nataša Gazivoda, samostalna savjetnica
Zavod za školstvo
ANALIZA PRNŠ/V-a NA OSNOVU IZVJEŠTAJA ODSJEKA ZA UTVRĐIVANJE KVALITETA
1. Uvod
Profesionalni razvoj nastavnika predstavlja kontinuirano sticanje, proširivanje i produbljivanje znanja i vještina
koje su relevantne za unapređenje kvaliteta nastave i učenja i postignuća učenika. To je dugoročan proces koji se
velikim dijelom odvija u školi. U poređenju sa obukom koja se odvija van škole i dešava se periodično,
profesionalni razvoj na nivou škole/predškolske ustanove (PRNŠ/PRNV) predstavlja kontinuirani proces koji
obuhvata različite aktivnosti koje se realizuju u samoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi. Proces prati izrada
odgovarajućih dokumenata: plan profesionalnog razvoja škole, lični plan profesionalnog razvoja i profesionalni
portolio. Aktivnosti se zasnivaju na timskom radu, razmjeni iskustava i mišljenja, a u rad treba da se uključe svi
nastavnici.
PRNŠ i PRNV kao neposredna mogućnost za kontinuirano profesionalno usavršavanje, uveden je u sve
predškolske ustanove, osnovne škole i gimnazije u Crnoj Gori.
Metodologijom utvrđivanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada u vaspitno-obrazovnim ustanovama, između
ostalog, procjenjuje se i uspješnost realizacije aktivnosti profesionalnog razvoja nastavnika na nivou škole i
predškolske ustanove. Metodologija za eksternu evaluaciju vaspitno-obrazovnog rada sadrži sve neophodne
parametre koji se uzimaju u obzir da bi se dobila sveobuhvatna i objektivna slika stanja organizacije vaspitnoobrazovnog rada u vaspitno-obrazovnim ustanovama.
Odsjek za utvrđivanje kvaliteta vrši eksternu procjenu kvaliteta rada škole na osnovu osam ključnih oblasti:
Upravljanje i rukovođenje školom/ustanovom, Kadrovski, materijalni, tehnički i bezbjednosni uslovi rada
škole/ustanove, Etos škole/ustanove, Podrška koju škola/ustanova pruža učenicima, Saradnja škole/ustanove sa
roditeljima, drugim ustanovama i lokalnom, Nastava i učenje (po predmetima), Postignuća znanja i vještina
učenika prema obrazovnim standardima u školi/ustanovi.
Zapažanja i preporuke Odsjeka za utvrđivanje kvaliteta u odnosu na PRNŠ i PRNV su predmet naše analize.
Naime, interesuje nas na osnovu kojih podindikatora se vrši procjena uspješnosti Profesionalnog razvoja na nivou
vaspitno-obrazovnih ustanova, iz kojih izvora Odsjek za utvrđivanje kvaliteta crpi podatke i kakva su njihova
zapažanja i preporuke.
17
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
2. Realizacija PRNŠ i PRNV procesa
Profesionalni razvoj nastavnika na nivou vaspitno-obrazovnih ustanova evaluira se u okviru druge oblasti nadzora
Kadrovski, materijalni, tehnički i bezbjedonosni uslovi rada škole/ustanove, a preko sljedećih podindikatora:
1. Usklađenost plana profesionalnog razvoja nastavnika sa potrebama škole
2. Realizacija aktivnosti PRNŠ-a u skladu sa planom za PRNŠ-a
3. Evidencija o realizovanim aktivnostima PRNŠ-a
4. Portfolio o profesionalnom razvoju nastavnika, za svakog nastavnika
5. Usklađenost Plana rada mentora i Programa rada mentora sa nastavnikom pripravnikom
6. Realizacija Plana rada mentora i broja nastavnika koji su dobili viša zvanja u odnosu na ukupan broj
nastavnika
Predmet naše analize jeste realizacija profesionalnog razvoja nastavnika na nivou vaspitno-obrazovnih ustanova
na osnovu nalaza Odsjeka za utvrđivanje kvaliteta u 42 osnovne škole, 5 predškolskih ustanova i 10 gimnazija.
Analizu realizacije PRNŠ-a/PRNV-a na osnovu izvještaja Odsjeka za utvrđivanje kvaliteta vršili smo po
podindikatorima na osnovu kojih ovaj Odsjek vrši evaluaciju uspješnosti njihove realizacije.
Podindikator 1:
Usklađenost plana profesionalnog razvoja nastavnika sa potrebama škole/predškolske ustanove
U izvještajima za pojedine škole/predškolske ustanove dat je osvrt na strukturu plana profesionalnog razvoja, kao
i na usaglašenost plana sa potrebama škole/predškolske ustanove, a manje je istaknuto koliko su jasno definisani
prioriteti, ciljevi, aktivnosti, ciljne grupe, vrijeme realizacije aktivnosti, odgovorne osobe i indikatori postignuća
ciljeva. Navođenje ovih elemenata stvorilo bi jasniju sliku strukture plana profesionalnog razvoja nastavnika na
nivou vaspitno-obrazovne ustanove, neophodnu za objektivno sagledavanje procesa PRNŠ-a/PRNV-a. Takođe,
jasan opis elemenata na osnovu kojih je urađen plan profesionalnog razvoja i usklađivan sa potrebama
škole/predškolske ustanove bi bio dragocjen podatak ovog izvještaja.
U manjem broju škola/predškolskih ustanova, na osnovu Izvještaja Odsjeka za utvrđivanje kvaliteta, planovi
profesionalnog razvoja nastavnika na nivou vaspitno-obrazovnih ustanova rezultat su procjene realnih potreba
ustanova do kojih se došlo na osnovu preporučenih kriterijuma, odnosno rezultata samoevaluacije i eksterne
evaluacije rada ustanove.
Analizom izvještaja može se zaključiti da znatan broj
planova za PRNŠ/PRNV nije urađen na osnovu
preporučenih kriterijuma, već je nastao kao rezultat
internog ispitivanja individualnih profesionalnih potreba
nastavnika, kao i procjene potreba na nivou stručnih
aktiva, na šta nas upućuju sljedeće konstatacije Odsjeka
za utvrđivanje kvaliteta: Od iskazanih želja i potreba
napravljen je program rada profesionalnog razvoja
nastavnika. Međutim, plan nije sačinjen na osnovu
samoevaluacije i eksterne evaluacije rada škole. Plan
profesionalnog razvoja donijet je na osnovu procjene
potreba i upitnika za iskazivanje interesovanja nastavnika
za konkretna usavršavanja.
Podindikator 2:
Realizacija aktivnosti PRNŠ-a/PRNV-a u skladu sa planom za PRNŠ/PRNV
U većini vaspitno-obrazovnih ustanova redovno se, po izvještajima Odsjeka za utvrđivanje kvaliteta, prati i
analizira realizacija planova profesionalnog razvoja nastavnika. Aktivnosti se, uglavnom, realizuju u skladu sa
predviđenim planom. U izvještajima se najčešće navodi da se ciljevi profesionalnog razvoja ostvaruju kroz
realizaciju oglednih časova, okruglih stolova i radionica.
18
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Na osnovu izvještaja se ne može zaključiti koji su ciljevi profesionalnog razvoja nastavnika u svakoj pojedinoj
vaspitno-obrazovnoj ustanovi, kao ni kojim aktivnostima se oni realizuju, odnosno ne može se procijeniti u kojoj
mjeri su definisane aktivnosti realizovane, kao ni relevantne za realizaciju ciljeva.
Podindikator 3:
Evidencija o realizovanim aktivnostima PRNŠ-a/PRNV-a
Koordinatori za profesionalni razvoj na nivou vaspitno-obrazovnih ustanova (pedagozi), vode urednu evidenciju i
prate realizaciju aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi PRNŠ/PRNV. U izvještajima su prisutne konstatacije da
koordinator za PRNŠ/PRNV, periodično upoznaje tim i nastavnike u školi i vrši analizu realizovanih aktivnosti.
U vaspitno-obrazovnim ustanovama uredno se vodi evidencija o stručnom usavršavanju nastavnika u okviru
različitih programa obuke koji se realizuju van njih. U izvještajima se konstatuje da se nastavnicima nesmetano
omogućava odlazak na seminare i savjetovanja koja se realizuju van ustanova.
Podindikator 4:
Portfolio o profesionalnom razvoju nastavnika
Nastavnici, uglavnom, imaju svoje portfolije. U školama/predškolskim ustanovama u kojima se veoma uspješno
realizuje PRNŠ/PRNV, (devet od ukupno 57), urađeni portfoliji nastavnika su sveobuhvatni i uredno se
dopunjavaju. Dok većina nastavnika ima svoj profesionalni portfolio, manji broj nastavnika posjeduje LPPR (lični
plan profesionalnog razvoja).
Podindikator 5:
Usklađenost Plana rada mentora i Programa rada mentora sa nastavnikom pripravnikom
U određenom broju vaspitno-obrazovnih ustanova postoji urađen plan i program rada mentora sa nastavnikom
pripravnikom koji su usklađeni sa važećim dokumentom Zavoda za školstvo, Program rada mentora sa
nastavnikom – pripravnikom (Mentorstvo – priručnik za nastavnike, Podgorica, 2009). U pojedinim vaspitnoobrazovnim ustanovama, planovi su, uglavnom, operativni i vremenski razrađeni. Evidencije mentora sadrže
planove časova pripravnika, mišljenje mentora o času i mjesečne izvještaje realizacije planova.
Podindikator 6:
Realizacija Plana rada mentora i broja nastavnika/ca koji/e su dobili/e viša zvanja u odnosu na ukupan
broj nastavnika
U izvještajima nema podataka o tome kako i koliko se uspješno realizuje plan rada mentora sa nastavnikompripravnikom. Izuzetak je primjer dobre prakse u jednoj podgoričkoj osnovnoj školi, gdje pedagog uspješno
usmjerava i podstiče pedagošku saradnju nastavnika pripravnika i nastavnika mentora. Nepostojanje podataka o
broju nastavnika koji su dobili više zvanje je razumljivo, jer procedura dodjele viših zvanja još uvijek nije zaživjela
u praksi.
Zaključci i preporuke
Na osnovu analiziranih izvještaja Odsjeka za utvrđivanje kvaliteta o procjeni uspješnosti realizacije PRNŠ-a i
PRNV-a, dobili smo podatak da je prosječan broj bodova uspješnosti realizacije aktivnosti profesionalnog razvoja
na nivou svih ustanova u kojima je vršen nadzor jeste 7,34.
Na nivou osnovnih škola prosječan broj bodova je 8,23, na nivou predškolskih ustanova 7,2, a na nivou gimnazija
6,6 (tabela 1). Podatak da je prosječan broj bodova uspješnosti realizacije profesionalnog razvoja nastavnika
unutar vaspitno-obrazovnih ustanova u osnovnim školama znatno veći, nego u predškolskim ustanovama, a
posebno u odnosu na gimnazije, može se tumačiti time što je realizacija PRNŠ-a u osnovnim školama počela
2008/09. godine, a u predškolskim ustanovama i gimnazijama godinu dana kasnije. Dakle, u trenutku vršenja
nadzora, u većini osnovnih škola, bio je završen prvi, dvogodišnji ciklus realizacije PRNŠ-a. To bi samo po sebi
19
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
trebalo da znači da su, u tom periodu, škole stekle dovoljno iskustva da na pravi način, odnosno na osnovu
rezultata samoevaluacije rada škole i eksterne evaluacije, izvrše procjenu potreba škole za profesionalnim
razvojem nastavnika i u skladu sa tim utvrde priporitete, jasno definišu ciljeve, te u odnosu na njih izvrše izbor
aktivnosti čijom realizacijom se može ostvariti kvalitetan proces profesionalnog razvoja u samoj školi. Za
unapređenje procesa PRNŠ/V-a bilo bi korisno kada bi izvještaji Odsjeka za utvrđivanje kvalieta u opisnom dijelu
sadržali osvrt na strukturu plana profesionalnog razvoja, kao i konstatacije da li su jasno definisani prioriteti, ciljevi
i aktivnosti.
Tabela 1: Prosječan broj bodova uspješnosti realizacije PRNŠ/PRNV
Vaspitno-obrazovne ustanove
Predškolske ustanove
Osnovne škole
Gimnazija
Ukupno/prosječan broj bodova
Broj
Procjena uspješnosti
5
7,2
42
8,23
10
6,6
57
7,34
Na osnovu analiziranih izvještaja iz 57 vaspitno-obrazovnih ustanova konstatujemo da se profesionalni razvoj
veoma uspješno realizuje u 9 ustanova, uspješno u 41, a da njegova realizacija zadovoljava u 6 ustanova, dok ne
zadovoljava u jednoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi (tabela 2).
Tabela 2: Opisna procjena kvaliteta PRNŠ-a i PRNV-a
Opisna procjena kvaliteta
Predškolske
ustanove
Veoma uspješno
1
Uspješno
3
Zadovoljava
1
Ne zadovoljava
/
Osnovne
škole
7
33
1
1
Gimnazije
1
5
4
/
Navedeni podaci, takođe, govore o tome da se profesionalni razvoj nastavnika realizuje u svim vaspitnoobrazovnim ustanovama, kao važan dio života i rada škole. Važan je podatak da se u čak 50 vaspitnoobrazovnih ustanova profesionalni razvoj nastavnika realizuje na nivou uspješno i veoma uspješno, što govori o
tome da se ovaj proces u ustanovama vrši planski i uz dobru koordinaciju tima za PRNŠ/PRNV. Takođe, ističemo
da se interna i eksterna evaluacija PRNŠ procesa u predškolskim ustanovama i školama u značajnoj mjeri
podudara.
20
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Jadranka Radunović, samostalna savjetnica
Centar za stručno obrazovanje
PRVI CIKLUS PRNŠ MODELA U SREDNJIM STRUČNIM ŠKOLAMA
Primjena PRNŠ sistema u srednjem stručnom obrazovanju počela je pilot
projektom realizovanom u periodu od januara do juna 2011. godine u Srednjoj
pomorskoj školi u Kotoru. Tokom juna iste godine, u organizaciji Zavoda za
školstvo, realizovana su dva jednodnevna seminara Profesionalni razvoj na
nivou škole, za PRNŠ koordinatore i direktore svih srednjih stručnih škola
čime su stvorene polazne pretpostavke za implementaciju ovog sistema u njima. Na sastanku tokom januara
2012. godine, kojem su pored PRNŠ koordinatora iz ovih škola, prisustvovali predstavnici tri resursna centra u
cilju uvođenja modela i u ovim ustanovama, koordinaciju za uvođenje PRNŠ sistema u srednjim stručnim
školama preuzeo je Centar za stručno obrazovanje (CSO).
Sve škole su u periodu koji je uslijedio uradile PRNŠ planove za dvije školske godine (2011/12 i 2012/13) i
dostavile ih CSO-u. U cilju dobijanja svrsishodnog i sveobuhvatnog PRNŠ plana, 83% škola dobile su preporuke
za njihovo unapređenje. Koordinatorima je pružana podrška u dodatnom tumačenju sistema, postupku
imenovanja koordinatora i tima, izradi ličnog plana profesionalnog razvoja (LPPR), pojašnjenju razvojnog dijela
portfolija, načinu vođenja dnevnika o profesionalnom razvoju, itd. Kako bi se podstaklo kontinuirano odvijanje
procesa, škole redovno izvještavaju o realizaciji planova i o procentu nastavnika koji imaju portfolio o
profesionalnom razvoju (PPR). Dosadašnji rezultati pokazuju da je prosječno 57% nastavnika po školi kreiralo
svoj profesionalni portfolio, za 75% škola koje su dostavile podatke u vezi s tim.
Analiza dostavljenih planova i grupisanje ciljeva po oblastima, imalo je za cilj okvirno utvrđivanje prioriteta za
dalju obuku nastavnika u školama i na nivou stručnog obrazovanja. Rezultati su u skladu sa kvalifikacionom
strukturom nastavnika koji realizuju obrazovanje i obuku u srednjem stručnom obrazovanju, tako da je najveći
procenat ciljeva (41,67%) u oblasti Metodika i Podrška učenicima. Iznad 10 procenata ciljeva, nalaze se u
oblastima Unapređenje rada škole i Informaciono komunikaciona tehnologija, a najmanje ciljeva je u oblasti
Profesionalna orijentacija učenika. Svaka oblast sastoji se iz više različitih ciljeva, a struktura oblasti Metodika i
Podrška učenicima, prikazane su u tabeli 1.
Tabela 1: Ciljevi u oblasti Metodika i Podrška učenicima
%
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ciljevi u oblasti Metodika i
Podrška učenicima
Interaktivne metode u nastavi
Timski rad i horizontalno učenja
Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi
Komunikacijske vještine u nastavi
Aktivna nastava
Stručno usavršavanje profesora ‒ metodika
Ključna kompetencija: učiti kako se uči
Razvoj kritičkog mišljenja
Primjena novih nastavnih metoda
Vještina postavljanja pitanja u nastavi
Individualna podrška učenicima
Broj škola
(identifik.
cilj)
7
7
6
6
4
4
3
3
3
2
2
u oblasti
Metodika i
PU
11,67
11,67
10
10
6,67
6,67
5
5
5
3,33
3,33
na nivou
stručnih
škola
4,86
4,86
4,17
4,17
2,78
2,78
2,08
2,08
2,08
1,39
1,39
21
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Kooperativno učenje
Planiranja nastave u skladu sa novim nast. prog.
Efikasnije rješavanje disciplinskih problema
Pojačana motivacija učenika za učenjem
Edukaciju nastavnika o subkulturama adolesc.
Škola znakovnog jezika
Upotreba senzorne sobe
Učenje usmjereno na učenika
Individualna nastava
Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3,33
3,33
3,33
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
100
1,39
1,39
1,39
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
41,67
Evidentno je da se veliki broj škola vrlo brzo
uključio u proces i realizovao potrebne korake, kako
bi se PRNŠ model uspješno implementirao u
njihovim ustanovama. Teškoće koje su uočene kod
učesnika ovog procesa, razumljive su s obzirom da
je u toku prvi ciklus implementacije ovog sistema u
stručnim školama, u odnosu na veći broj ciklusa
realizovanih u osnovnim školama i gimnazijama.
Osim toga na dinamiku procesa u resursnim
centrima utiče i činjenica da je u ovim institucijama
u toku proces transformacije, što iziskuje dodatne
aktivnosti.
Koordinatorima i timovima je nesporno potrebna dalja podrška, pa ukoliko škole iskažu interesovanje, CSO će
nastojati da organizuje razmjenu dosadašnjih iskustva i prezentaciju primjera dobre prakse sa ciljem dalje
podrške PRNŠ sistemu u srednjim stručnim školama i resursnim centrima.
22
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Tomislav Reškovac
dr Miloš Bešić
EVALUACIJA REFORME OBRAZOVANJA U CRNOJ GORI – KOMPETENCIJE NASTAVNIKA1
Procjene nastavničkih kompetencija
Kompetencije nastavnika bile su poseban predmet interesovanja ove evaluacije. Prije svega, sama opservacija
nastave jeste dobar izvor podataka o nastavničkim kompetencijama. Samim činom opservacije svaki pojedini
nastavnik i nastavnica bili su svjesni da se njihova aktivnost na času posmatra, pa je realno pretpostaviti da su na
tom času pružili svoj maksimum. Nastavničke kompetencije mjerili smo i pomoću procjena ispitanika u anketi,
uključujući procjene samih nastavnika, a isključujući stavove učenika. Rezultati istraživanja (Fig 68 do Fig 72)
ukazuju na dva ključna nalaza. Prvo, kada je riječ o generalnoj osposobljenosti nastavnika za sprovođenje ciljeva
reforme, sve kategorije ispitanika su kompetencije nastavnika i nastavnica potrebne za realizovanje ciljeva
reforme ocijenili veoma visoko. Drugo, kada je riječ o podsticajima koje nastavnici daju učenicima za aktivno
učenje, kritičko mišljenje, komunikacijske vještine i timski rad, zaposleni u centralnim institucijama sistema (CIS)2
su nastavnike ocijenili negativno, dok su sve ostale kategorije ispitanika ove kompetencije nastavnika ocijenili
veoma pozitivno.
Fig 68. U kojoj mjeri su nastavnici osposobljeni da realizuju ciljeve reforme? ‒ % SUM u potpunosti i uglavnom
Fig 69. Nastavnici su osposobljeni za aktivno učenje đaka ‒ % SUM veoma i uglavnom
Izvodi iz izvještaja Reškovac, T.; Bešić, M.: Evaluacija reforme obrazovanja u Crnoj Gori, Mreža fondacija za otvoreno društvo, 2012,
Podgorica.
2 Ministarstvo prosvjete i sporta, Zavod za školstvo, Ispitni centar Crne Gore, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
1
23
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Fig 70. Nastavnici su osposobljeni za razvoj kritičkog mišljenja ‒ % SUM veoma i uglavnom
Fig 71. Nastavnici su osposobljeni za razvoj komunikacijskih veština kod đaka ‒ % SUM veoma i uglavnom
Fig 72. Nastavnici su osposobljeni za uvođenje učenika u timski rad ‒ % SUM veoma i uglavnom
Procjena mehanizama osiguranja i unapređivanja kvalitete
Djelotvorni mehanizmi osiguranja i unapređivanja kvaliteta neizostavan su dio svakog dobro utemeljenog i
uređenog obrazovnog sistema. Ti mehanizmi omogućavaju da se utvrdi stepen kvaliteta obrazovanja, identifikuju
problematična mjesta u sistemu, te da se na osnovu tih informacija koncipiraju i realizuju aktivnosti čiji je cilj
unapređivanje kvaliteta. Stoga je uspostavljanje međusobno povezanih mehanizama osiguranja i unapređivanja
kvaliteta jedan od najvažnijih ciljeva reforme.
U obrazovnom sistemu Crne Gore su, kao sastavni dio reforme, ustanovljenje institucije (Zavod za školstvo,
Ispitni centar) i uspostavljeni procesi (nacionalna testiranja, državna matura, evaluacija i samoevaluacija škola,
kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika) koji predstavljaju ključne elemente sistema osiguranja i
unapređivanja kvaliteta. U ovoj evaluaciji pokušali smo dobiti informacije o efikasnosti tog sistema. Indikatore
efikasnosti sistema osiguranja i unapređivanja kvaliteta ugradili smo u anketne upitnike3 za nastavnike (Fig.
120‒126), zatim zaposlene u školama koji ne rade u nastavi (direktori, zamjenici direktora, pedagozi...) i
zaposlene u CIS-u (Fig. 127‒133).
3
Drugi izvor informacija o efikasnosti sistema osiguranja i unapređivanja kvaliteta bili su individualni i grupni intervjui. Njihovi rezultati su
prezentirani u 4. poglavlju Izvještaja koji sadrži rezultate kvalitativnog dijela istraživanja.
24
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Fig 120. Sprovodi li Vaša škola samoevaluaciju?
Fig 121. Sprovodi li se u Vašoj školi procjena uspješnosti
rada nastavnika?
Koliko često dobijate relevantne informacije o kvalitetu vašeg rada (nastave):
Fig 122. ...od nadležnih osoba u vašoj školi?
Fig 123. ...od nadležnih osoba iz drugih institucija
obrazovnog sistema (ZzŠ, ICCG, MPS...)?
Fig 124. Da li i u kojoj mjeri koristite informacije o kvalitetu
Vaše nastave koje ste dobili za njeno unapređivanje?
Fig 125. Da li se u Vašoj školi organizuju interne
edukacije za nastavnike (radionice, seminari,
okrugli stolovi...) u svrhu poboljšanja kvaliteta nastave?
Fig 125a. Jeste li u posljednjih pet godina prisustvovali nekom programu stručnog usavršavanja? % Da odgovora
25
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Fig 126. U kojoj mjeri programi stručnog usavršavanja u organizaciji Zavoda za školstvo mogu pomoći da
steknete znanja i vještine pomoću kojih biste mogli unaprijedili kvalitet svoje nastave?
26
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
NOVE IDEJE I AKTIVNOSTI
Tatijana Vujović, pedagogica
OŠ „Blažo Jokov Orlandić“,
Bar
STRUČNI AKTIVI NA NIVOU OPŠTINE – ZAJEDNO KA BOLJIM
POSTIGNUĆIMA
Realizujući koncept PRNŠ-a u stalnom smo promišljanju kako iskoristiti sve
potencijale kojima škola raspolaže i razviti unutrašnju motivaciju za profesionalni i
lični rast i razvoj svih zaposlenih. Jedan od ciljeva koji sebi kao koordinatorka tima za profesionalni razvoj
nastavnika u školi postavljam, jeste stalno traganje i pronalaženje što šireg zajedničkog interesa odnosno polja
interesovanja oko kojeg bismo udružili svoje znanje i iskustvo i dalje se razvijali.
U našem timu procijenili smo da bi upravo eksterno-interna provjera znanja učenika mogla da predstavlja
zajedničku temu za diskusiju, promišljanje i šansu za razvoj naših potencijala. U tom smislu smo sebi postavili
sljedeća pitanja: Da li eksterno-interna provjera znanja učenika može biti jedna od mjera kvaliteta rada škole? Da
li se i kako koristi u našim uslovima? Da li je i kako koriste učenici, nastavnici, roditelji, uprava škole, institucije
sistema?
Naša procjena se zasniva na sljedećem:
• Eksterna i eksterno-interna provjera znanja učenika odvija se u osnovnim školama već nekoliko godina. Čini
se da, još uvijek, škole nijesu u dovoljnoj mjeri razumjele značaj i mogućnosti ovog vida procjene znanja
učenika za unapređenje kvaliteta nastave, pa i cjelokupnog rada škole.
•
Osim toga, školama još uvijek nedostaju detaljne informacije o tome kako će se tačno organizovati „mala
matura“ koja nas očekuje u ovoj školskoj godini, šta će za učenike predstavljati uspjeh ili neuspjeh na ovoj
provjeri znanja, u kojoj mjeri će uticati na mogućnost za upis željene srednje škole i slično.
•
Nakon pilot „male mature“ koja je sprovedena u maju školske 2011/12. godine, kao eksterno-interna provjera
znanja učenika, što je podrazumijevalo i interno ocjenjivanje testova i javno saopštavanje individualnih
rezultata učenika, nastavnici i mnogi učenici bili su zatečeni lošim uspjehom učenika u OŠ „Bažo Jokov
Orlandić“, koji se značajno razlikovao od postojećih školskih ocjena.
U iščekivanju rezultata i analize učeničkih postignuća koje školama dostavlja Ispitni Centar, kao i pravilnika o
polaganju „male mature“, Tim za PRNŠ u našoj Školi postavio je, kao jedan od ciljeva, i sljedeći cilj:
razumijevanje i primjena znanja o formativnom ocjenjivanju i procjenjivanju u procesu nastave/učenja. Za
realizaciju ovog cilja predvidjeli smo, između ostalog, organizovanje okruglog stola na temu: Rezultati eksternog i
eksterno-internog testiranja znanja učenika ‒ mogu li biti polazna osnova za samoevaluaciju i unapređenje
procesa nastave/učenja?
Na sastanku Tima za PRNŠ na nivou opštine pokrenula sam inicijativu za održavanje radionice za nastavnike na
temu: Eksterna provjera znanja učenika kao mjera kvaliteta rada škole u okviru dana porfesionalnog razvoja u
Školi. Radionica je održana 21. juna 2012. godine u prostorijama OŠ „Blažo Jokov Orlandić“. Prisustvovali su
nastavnici matematike i crnogorskog − srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti kao i koordinatori za
PRNŠ iz sedam osnovnih škola iz naše opštine.
Radionicu su osmislile i vodile Tatijana Vujović, pedagogica i Radmila Bajković, psihologica. Naš cilj bio je da
pružimo mogućnost za razmjenu iskustava svim akterima eksterno-interne provjere znanja učenika u školama, da
27
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
napravimo uporednu analizu postignuća učenika na ovoj provjeri znanja i da donosemo predloge mjera za
unapređenje nastave/učenja.
Radionica je realizovana u sljedećim koracima/aktivnostima:
– uvodna prezetnacija – informisanje o eksternoj provjeri
znanja učenika kao obliku vrednovanja kvaliteta rada
škole; pregled stanja i iskustava iz drugih zemalja
(Slovenija, Srbija i Hrvatska); prikaz analize uspjeha
učenika na eksternim provjerama znanja kod nas i u
drugim zemljama (PISA testrianje),
– prikaz rezultata eksterne provjere znanja učenika VIII
razreda (pilot mala matura) za sedam osnovnih škola iz
naše opštine,
– analiza i diskusija o faktorima uticaja na postignuća
učenika na ovoj provjeri znanja,
– analiza postignuća učenika u kontekstu nastave,
– zaključci i predlozi mjera za unapređenje kvaliteta
nastave/učenja u cilju postizanja boljih rezultata učenika
na eksternoj provjeri znanja.
Tokom diskusije konstatovano je da uspjehom učenika iz predmeta crnogorski ‒ srpski, bosanski, hrvatski jezik i
književnosti u svim školama ne možemo biti zadovoljni. Posebno loš rezultat učenici su pokazali na provjeri
znanja iz matematike. U samoj diskusiji učesnici radionice su najviše komentarisali ponašanje i zalaganje učenika
i predmetne programe kao najvažnije faktore koji determinišu ovakav rezultat na testovima. Izostalo je, na žalost,
uočavanje značaja kvaliteta nastave i metodičkih postupaka nastavnika za uspjeh u učenju učenika. Zato je
potrebno analizirati ova postignuća u kontekstu nastave. Postavili smo otvorena pitanja za sve učesnike: Šta
možemo učiniti da učenje bude češće i intenzivnije na školskim časovima umjesto kod kuće? Kako možemo
znati da je naša nastava uspješna?
U zaključku radionice voditeljke su naglasile da je potrebno da nastavnici uvide da je proces učenja (učenik) i
proces nastave (nastavnik) recipročan. Što znači da, ukoliko nastavnik osmisli odgovarajuće situacije učenja na
časovima, učenici će postizati značajno bolje rezultate, o čemu govore mnogobrojna relevantna istraživanja. To
mogu biti:
– adekvatna dinamika i broj časova za obradu i uvježbavanje gradiva – ideal kome treba težiti je jedan
čas obrade, dva časa uvježbavanja,
– podsticajne učenika na postavljanje pitanja,
– zanimljivi sadržaji,
– zadaci različitih nivoa težine i različite forme,
– redovni domaći zadaci i njihova kontrola,
– provjera naučenog prije obrade novog gradiva (naročito za ključne pojmove),
Preporuka voditeljki je da nastavnici na nivou aktiva u sljedećoj školskoj godini predvide dovoljan broj časova za
pripremu učenika za eksternu provjeru znanja. Ove časove treba rasporediti tokom školske godine a ne
koncetrisati pred samo testiranje. Tokom ovih časova nastavnici treba da pripremaju zadatke koji obuhvataju
ključne oblasti iz predmeta za III ciklus. Tako će se učenici učiti da povezuju gradivo iz više predmeta i u
najboljem slučaju iz više oblasti. Važno je da nastavnici i škole u cjelini uvide značaj eksterne provjere znanja
učenika i da razumiju da ova procedura predstavlja dobru mjeru kako kvaliteta znanja učenika tako i kvaliteta
njihove nastave. Jedino tako će eksterna provjera znanja uticati na poboljšanje kvaliteta nastave/učenja i jedino
tako će imati opravdanje za dalju primjenu.
28
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Voditeljke su takođe, kao jednu od mjera
za realizaciju navedenih preporuka,
predložile formiranje stručnih aktiva
nastavnika za ova dva predmeta na nivou
opštine. Ovakav vid profesionalnog
udruživanja nastavnika neophodan je
ukoliko želimo da unapređujemo proces
nastave/učenja, da učenici bolje razumiju
gradivo, odnosno da njihovo znanje bude
kvalitetnije i trajnije. Predstavnici svih
škola prihvaliti su ovu inicijativu. Tako je
prvi
sastanak
aktiva
nastavnika
matematike održan u OŠ „Anto Đedović“,
a stručnog aktiva nastavnika crnogorskog
− srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i
književnosti u OŠ „Jugoslavija“. Oba sastanka su bila konstruktivna, izabran je predsjednik aktiva i utvrđen plan
aktivnosti za ovu školsku godinu.
Ostaje da vidimo na koji način će nastavnici iskoristiti predložene mjere za unapređenje nastave/učenja i za svoj
profesionalni razvoj na nivou škole i više škola u jednoj opštini, i u kolikoj mjeri će imati podršku uprave škola i
institucija koje kontrolišu i vrednuju njihov rad.
Za pripremu radionice korišćena je sljedeća literatura:
1. Anthony, G., Walshaw M. (2009): Effective pedagogy in mathematics: International Academy of Education International Bureau
of education, Educational practices series–19; dostupno na: http://www.ibe.unesco.org/en/services/onlinematerials/publications/educational-practices.html
2. Baucal, A. (2010): Dobre prakse i dobre škole, Beograd: Filozofski fakultet u Beogradu i Zavod za vrednovanje kvaliteta
obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, dostupno na: http://www.mpn.gov.rs/sajt/
3. Brophy, J.: Teaching (1999): International Academy of Education International Bureau of Education, Educational practices
series–1; dostupno na: http://www.ibe.unesco.org/en/services/online-materials/publications/educational-practices.html
4. Čaklovic, l. : Zagreb Eksterna evaluacija. nužnost ili zabluda: Pmf - matematički odjel, dostupno na:
http://decision.math.hr/papers/ocjenjivanje.pdf
5. Douglas A. Grouws and Kristin J. Cebulla(2000): Improving student achievement in mathematics: ofEducation International
Bureau of Education, Educational practices series–4; dostupno na: http://www.ibe.unesco.org/en/services/onlinematerials/publications/educational-practices.html
6. Glamočak, S., Grahovac, V., Đelić, J., Najdanović Tomić, J. (2010): Standardi kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih ustanova,
Beograd: Međunarodna konferencija Praćenje kvaliteta rada škola u Srbiji
7. Eksterna provjera znanja, Informator za nastavnike (2006) Podgorica: Ispitni centar
8. Havelka, N., Hebib, E., Baucal, A. (2003): Ocenjivanje za razvoj - priručnik za nastavnike, Evaluacija za razvoj, Beograd:
Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije - sektor za razvoj obrazovanja i međunarodnu prosvetnu saradnju i British
Council.
9. Kostić, mr Z. (2010): Eksterna evaluacija u funkciji kvaliteta rada škola , Beograd: konferencija: Praćenje kvaliteta rada škola u
Srbiji
10. Nacionalno testiranje učenika IV razreda (2007) Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
11. Nacionalni ispiti iz perspektive nastavnika i učenika (2006) Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Centar za
istraživanje i razvoj obrazovanja
12. Nacionalno preverjanje znanja Informacije za učence in starše, osnovna šola (2012): Državni izpitni centar, Ljubljana
13. Navodila za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli (2011): Državni izpitni center in Zavod Republike Slovenije
za šolstvo, Ljubljana
14. Pejić, A., Todorović, O. (2007): Nacionalno testiranje učenika 4. razreda osnovne škole, Srpski jezik i matematika, Priručnik za
nastavnike, Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanje, Ministarstvo prosvete, Republika SrbijaL ACA
15. Rezultati istraživanja stavova i uvjeta o uvođenju eksterne mature iz perspektive gimnazijskih nastavnika (2006/2007): Agencija
za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju za Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku, Sarajevo
16. Vodič kroz nacionalne ispite (2006): Prikaz nacionalnih ispita iz hrvatskoga jezika, matematike, engleskoga jezika, njemačkoga
jezika i francuskoga jezika za učenike prvih razreda gimnazije, Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja:
Vijeće Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za uvođenje državne mature u hrvatski školski sustav
29
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Mr Ljiljana Subotić, samostalna savjetnica
Zavod za školstvo
Saradnja Britanskog savjeta i Zavoda za školstvo
PRIMJENA OKVIRA KONTINUIRANOG PROFESIONALNOG RAZVOJA
NASTAVNIKA
Prepoznajući zajednički interes u saradnji u oblasti kontinuiranog profesionalnog razvoja nastavnika u Crnoj Gori,
Zavod za školstvo i Britanski savjet pokrenuli su primjenu Okvira za kontinuirani profesionalni razvoj Britanskog
savjeta kao zvaničnog dokumenta za razvoj nastavnika engleskog jezika u Crnoj Gori. Cilj ovog dokumeta jeste
podizanje kompetencija nastavnika i unapređenje kvaliteta nastave engleskog jezika. Tokom decembra 2012.
godine nastavnici engleskog jezika realizovali su kaskadnu obuku svojih kolega za primjenu Okvira. Obuku
nastavnika za ovu aktivnost podržao je Britanski savjet.
U Okviru se definišu nivoi u procesu profesionalnog razvoja nastavnika ‒ od nastavnika početnika do nastavnika
eksperta,
detaljno
utvrđuje
očekivano
profesionalno napredovanje u svim ključnim
sferama rada u učionici i nudi funkcionalan model
profesionalnog portfolija. Kako je sistem
profesionalnog razvoja nastavnika u Crnoj Gori već
utemeljen na sličnim postavkama i ciljevima, Zavod
za školstvo i Britanski savjet pokrenuli su proces
prilagođavanja i usvajanja ovog Okvira kao
zvanične smjernice na polju profesionalnog razvoja
svih nastavnika u Crnoj Gori. Okvir će biti
prilagođen postojećem sistemu profesionalnog
razvoja nastavnika u našoj zemlji, uz uvažavanje
već uspostavljenih i provjerenih procedura.
Smatramo da ćemo prilagođavanjem ovog Okvira unaprijediti već uspostavljene mehanize profesionalnog razvoja
nastavnika kod nas.
Sa tim ciljem formirana je Radna grupa za prilagođavanje i implementaciju Okvira za kontinuirani profesionalni
razvoj Britanskog savjeta za opštu upotrebu na nivou predškolskog,
osnovnog i srednjeg obrazovanja. Radna grupa će proučiti i
adaptirati Okvir i donijeti konačni dokument najkasnije do 1. marta
2013. godine.
Članice radne grupe su: dr Dušanka Popović, Zavod za školstvo,
mr Ljiljana Subotić, samostalna savjetnica, Zavod za školstvo,
Aleksandra Vešović Ivanović, nadzornica, Zavod za školstvo,
Vesna Stojanović, pomoćnica direktora, OŠ „Radojica Perović“
Podgorica, Vesna Dimitrijević, psihologica, JPU „Ljubica Jovanović
Maše“, Budva, Ljiljana Adžić, pedagogica, OŠ „Narodni heroj Savo
Ilić“ Kotor, Dragana Janković, profesorica razredne nastave, OŠ „Vuk Karadžić“ Podgorica i Jadranka Radunović,
savjetnica, Centar za stručno obrazovanje.
30
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
ISKUSTVA IZ ŠKOLA
Ljiljana Jokić, nastavnica biologije i hemije
OŠ „Milovan Rakočević“, Lepenac
Mariola Stanić, profesorica crnogorskog jezika i književnosti
OŠ „Radomir Rakočević“, Prošćenje
SARADNJA I TIMSKI RAD – DOBRA FORMULA ZA USPJEŠNU
REALIZACIJU PRNŠ-a
Osnovne škole „Milovan Rakočević“, u Lepencu i „Radomir Rakočević“ u Prošćenju male su seoske škole,
udaljene od urbanih sredina. Međutim, naši mali kolektivi su, zahvaljujući dobroj organizaciji, uspjeli da uhvate
korak s reformskim procesima, pa i u realizaciji PRNŠ-a. Uvođenje kompleksnih promjena u cjelokupan život
škole zahtijevao je intenzivnije učenje nastavnika, ne samo putem seminara koje smo pohađali, već i razmjenom
dobre prakse u školi i sa kolegama iz drugih škola. Na tom putu prepoznali smo značaj saradnje i udruživanja u
cilju postizanja što boljih rezultata naših učenika.
Naime, činjenica da dio nastavnika radi u obje škole, te da su uslovi u kojima realizujemo vaspitno-obrazovni
proces slični, povezali su nas i rezultirali izuzetno kvalitetnom saradnjom naša dva kolektiva. Tu saradnju
posebno podržavaju upravo nastavnici koji rade u obje škole. Njihova angažovanost obezbjeđuje da komunikacija
i razmjena iskustava bude svakodnevna.
Takva saradnja rezultirala je zajedničkom izradom plana PRNŠ-a, tako da mnoge aktivnosti realizujemo zajedno.
Pored toga što često organizujemo okrugle stolove o različitim temama i radionice na kojima učestvuju nastavnici
obje obrazovne ustanove, u velikoj mjeri prisutna je uzajamna podrška u izradi kako godišnjih, tako i drugih
planova rada. Zajednički realizujemo aktivnosti koje se odnose na saradnju sa lokalnom zajednicom, a poseban
doprinos svemu daju timovi za profesionalni razvoj.
Jedan od ciljeva PRNŠ-a koji je postavljen jeste: Primjena horizontalnog učenja i timskog oblika rada u funkciji
unapređivanja kvaliteta nastave/učenja. U okviru realizacije ovog cilja održane su zajedničke radionice: Edukacija
nastavnika za izradu scenarija za ugledni i ogledni čas u školi u Prošćenju i Edukacija nastavnika za primjenu
konstruktivne kritičke analize održanog časa u školi u Lepencu. U svim ovim aktivnostima učestvovali su:
direktorka i koordinatorka Danica Jušković, Snežana Ćorić, Dragana Bošković i ostali nastavnici iz škole u
Lepencu (ukupno osam), kao i direktor i koordinator Zoran Ilić, Mariola Stanić, Boris Ilić i još devet nastavnika
škole u Prošćenju.
Na okruglom stolu koji je prethodio ovim aktivnostima iskristalisana je potreba za kvalitetnijom organizacijom
uglednih i oglednih časova i izrade scenarija časa. Iako je putem horizontalnog učenja veći broj nastavnika
prezentovao svoja znanja i vještine kolegama, uočena je potreba pravljenja scenarija po tačno utvrđenim
koracima.
Radionicu Edukacija nastavnika za izradu scenarija za ugledni i ogledni čas realizovale su Snežana Ćorić,
nastavnica engleskog jezika, i Mariola Stanić, nastavnica crnogorskog – srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i
književnosti. Rezime ove radionice je sljedeći: 1. korak (PP prezentacija): Pojam ugledni i ogledni čas, Odnos
između scenarija i pripreme, Faze u izradi scenarija, Koraci u izradi scenarija i Mogućnost uvođenja interaktivnih
metoda; 2. korak: nastavnici, u manjim grupama, izrađuju scenarija za ugledne i ogledne časove; 3. korak:
analiza i komentarisanje urađenog, izvođenje zaključaka. Logično je da je svaki scenario individualan i da
odslikava ličnu sposobnost u organizaciji časa, tako da su date smjernice samo ponuđeni mogući modeli.
31
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Radionicu Edukacija nastavnika za primjenu kritičke konstruktivne analize održanog časa pripremili su i
realizovali direktori i koordinatori Danica Jušković i Zoran Ilić. Radionica je realizovana u školi u Prošćenju Naime,
prilikom realizacije PURN-a (procjene uspješnosti rada nastavnika) i u procesu interne evaluacije, nastavnici i
direktori uočili su važnost opservacije i kritičke konstruktivne analize časa, a sve sa ciljem poboljšanja kvaliteta
nastave i unapređenja učeničkih postignuća. Fragmenti ove radionice su: pojam kritička analiza, pojam
opservacija časa, svrha i primjena opservacije časa, instrukcije za opservaciju časa, rezultati opservacije časa i
razgovor o prezentaciji.
Oni su izdvojili činjenice da je opservacija časa važna vještina koju nastavnik treba da posjeduje i da se ona stiče
i unapređuje, prije svega primjenom tj. praktikovanjem. Opservacija časa omogućava: način sticanja uvida o tome
šta se dešava u učionici tj. sakupljanje podataka i informacija o nastavnom procesu i procesu učenja, nudi drugu
perspektivu događanja u učionici, kao i obilje informacija i iskustava koji će poslužiti za razmatranje i refleksiju, a
time i sistematsko i kompetentnije donošenje odluka za dalji rad i razvoj. Takođe, razumijevanje odnosa teorije i
prakse i uspostavljanje smislenog odnosa između teorijskih znanja o nastavi i učenju i sopstvene svakodnevne
prakse, izgrađivanje odnosa sa kolegama koji su zasnovani na uzajamnom poštovanju i podržavanju, te stvaranje
i razumijevanje učionice kao laboratorije za učenje.
Obje radionice realizivane su u dobroj atmosferi, uz kreativno učešće nastavnika. Timski rad je važna aktivnost u
okviru profesionalnog razvoja nastavnika. Obje škole imaju veoma pozitivan stav o kontinuitetu horizontalnog
učenja i njegovom unapređivanju kroz spoj mladalačke energije i aktivnosti i dobre prakse i iskustva starijih
članova tima. Rad i saradnja ove dvije škole pokazatelj je kako se na najbolji način koriste, kako ljudski tako i
prostorni resursi. Smatramo da ozbiljan pristup realizaciji ciljeva PRNŠ-a garantuje uspješne krajnje ishode
procesa nastave/učenja.
32
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Ljiljana Adžić, pedagogica-psihologica,
koordinatorka za PRNŠ
Osnovna škola „Narodni heroj Savo Ilić“
Dobrota, Kotor
MENTORSKI PROCES – PROFESIONALNI RAZVOJ I MENTORA I
PRIPRAVNIKA
Profesionalni razvoj predstavlja cjeloživotni dinamičan i progresivan proces u
kojem svaki pojedinac preispituje svoja znanja i sposobnosti, kao i svoje potrebe i mogućnosti. Nastavnik
pripravnik i stručni saradnik pripravnik, na početku svog razvojnog profesionalnog puta veliku podršku i pomoć
dobija od mentora (nastavnika ili stručnog saradnika). U toj partnerskoj djelatnosti, mentor i pripravnik, kroz
interakciju teorije i prakse, sprovode neposredni jednogodišnji vaspitno-obrazovni rad u skladu sa standardima
struke. Cilj svakog dobrog mentora jeste razvijanje profesionalnih i socijalnih kompetencija koje su neophodne za
samostalan vaspitno-obrazovni rad nastavnika i stručnih saradnika u školi.
U OŠ „Narodni heroj Savo Ilić“ obuku u okviru programa Mentorstvo nastavniku pripravniku u organizaciji Zavoda
za škosltvo završile su Dalija Ljutić, profesorica engleskog jezika i Ljiljana Adžić, pedagogica-psihologica,
koordinatorka za PRNŠ, kao i njena pripravnica Vanesa Manojlović, pedagogica. Profesorica Ljutić bila je
mentorka pripravnici Kristini Janović, profesorici engleskog jezika.
Mentorke su prenijele novousvojena znanja ostalim koleginicama i kolegama u Školi, kao i izvještaje o radu i
rezultatima rada pripravnica, nakon polaganja stručnog ispita. Sa zadovoljstvom ističem da su pripravnice
položile stručni ispit sa najvišom ocjenom, što smatramo uspjehom i mentora i ustanove koja je pripravnicama
pružila podršku.
Tokom jednogodišnjeg uspješnog rada saradnja mentora i pripravnika dovela je do realizovanja čitavog niza
uspješnih aktivnosti o čemu svjedoči bogata foto, video i pisana dokumentacija. Pored obaveznih i redovnih
zadataka (planiranja, programiranja, ostvarivanja i vrednovanja vaspitno-obrazovnog rada) sa pripravnicama su
realizovane i brojne interesantne aktivnosti.
1. Aktivnosti realizovane tokom pripravničkog staža
Nastavnice pripravnice (ovaj naziv se u daljem tekstu odnosi na nastavnicu pripravnicu i pedagogicu pripravnicu)
su uz pomoć svojih mentorki uradile Upitnik za samoevaluaciju rada pripavnika i Skalu procjene rada mentorki, a
mentorke su izradile Izvještaj o radu nastavnica pripravnica. Uz podršku mentorki, pripravnice su formirale
kvalitetan reprezentativni i razvojni portfolio i postavile cljeve u okviru plana ličnog profesionalnog razvoja (LPPR)
i u potpunosti ih i realizovale. Školska koordinatorka za PRNŠ izradila je i Vodič za nastavnike pripravnike,
formiran je i školski portfolio za rad mentora i nastavnika priravnika (sadrži svu neophodnu pravnu dokumentaciju,
priručnike za rad mentora i pripravnika, kataloge programa stručnog usavršavanja, primjere dobre prakse,
izvještaje mentora, skale procjene, upitnike, vodič za nastavnike...);
Nastavnice pripravnice pohađale su obuku za rad sa djecom sa posebnim potrebama. Na školskom računaru u
zbornici bile su im dostupne sve informacije prikupljene nakon seminara, kao i primjeri dobre prakse. Upoznate
su i sa zbirkom IROP-a, radnim materijalima i informacijama o specifičnostima, mogućnostima i poteškoćama
djece sa posebnim potrebama, vježbama, kompezatorskim programima i sl. Takođe, pripremljene su za izradu
IROP-a, učestvovale su u izradi istih, a takođe su se upoznale i sa radom Prvostepene komisije za usmjeravanje
djece s posebnim potrebama. Podrška inkluzivnom programu realizovana je i putem autorske emisije Putevi
života, urednice Slavice Kruščić. Njena sagovornica, školska pedagogica-psihologica Ljiljana Adžić je u
33
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
jednočasovnom intervjuu na RTCG promovisala pozitivna iskustva u radu sa učenicima, nastavnicima i
roditeljima. emisija je pored osnaživanja inkluzivne prakse imala i savjetodavni karakter, a značajan doprinos u
realizovanju ove ideje dale su i nastavnice pripravnice.
Uz podršku mentorke nastavnica pripravnica je organizovala više zapaženih priredbi za učenike i roditelje naše
Škole u kojima su djeca sa posebnim potrebama imala značajno učešće. Nakon višegodišnjeg iskustva u radu sa
učenicima koji rade po posebnom programu, sačinjena je i zbirka učeničkih radova, koja je javno prezentovana
na proslavi tridest godina od osnivanja Škole, a čijem nastanku je doprinijela pripravnica pedagogica svojim
jednogodišnjim angažmanom.
Saradnja pedagoško-psihološke službe i nastavnika pripravnika, osim upućivanja i praktikovanja savjetodavnog
rada sa nastavnicima, učenicima i roditeljima, kao i ostalih redovnih planiranih aktivnosti, ostvarena je i obradom
raznih stručnih tema, prezentovanim na Aktivu nastavnika razredne nastave. Neke od obrađenih tema su:
Disleksija i disgrafija – terapija glasa i govora, Zlostavljanje i zanemarivanje djece, Igrom do spoznaje (uvodne
igrice-ledolomci), Kako se snaći u nevolji, Mogućnosti saradnje sa roditeljima, Predstavljanje etičkog kodeksa
škole, Mentorstvo nastavniku pripravniku, Nasilje moderne tehnologije, Kako da učenje ne bude mučenje i dr.
Tokom pripravničkog staža pripravnice su upoznate i sa procedurom Pilot eksterne provjere znanja učenika III, VI
i IX razreda, kao i sa dužnostima pedagogice u ulozi koordinatorke. Takođe, sa obavezama test-administratora.
Pripravnica pedagogica je nakon obuke bila i kvalitetan saradnik na poslu koordinatora, a obje pripravnice bile su
i test-administratorke. Mentorka i pripravnica pedagogica učestvovale su u Petrovcu na Prvoj konferenciji
pedagoga Crne Gore u Budvi.
Zajedničkim zalaganjem mentorke, pedagogice pripravnice i razrednih starješina izrađen je i kvalitetan Portfolio
razrednog starješine VI-3, kao i Portfolio učenika/učenica VII-2 razreda. Pedagogica pripravnica podučena je i za
izradu plana PRNŠ, a tema
njenog
stručnog
rada
Zloupotreba ICT kod djece
osnovnoškolskog
uzrasta
implementirana je u PRNŠ za
period 2012/13. godina i
2013/14. godina. Započeta
istraživanja se nastavljaju, a
tome
će
doprinijeti
i
pripravnica,
koja
nakon
odrađenog pripravničkog rada
nastavlja da volontira u našoj
Školi. Pripravnice su upoznate
sa pravilima radioničarskog
rada i bile su aktivne učesnice
tokom njihove realizacije;
Zajedno sa mentorkama nastavnice pripravnice izradile su i brojne postavke zidnih panoa podrške učenicima i
roditeljima: Prvi dani u školi, Separaciona anksioznost, Preporuke roditeljima, Od pohvale djeca rastu, Kako
uspješno učiti, Moje buduće zanimanje... Stručni radovi Teaching and Learning Vocabulary i Zloupotreba ICT kod
djece osnovnoškolskog uzrasta, kao i pedagoška radionica Sigurniji internet kao značajan doprinos
profesionalnom usavršavanju pripravnica, ali i dobra osnova kolegama za promišljanje, razmjenu saznanja i
iskustava, prezentovani su na sjednicama stručnih aktiva škole i dostupni su svim zainteresovanim učenicima,
nastavnicima i roditeljima.
Svim kolegama i koleginicama u Školi prezentovani su rezultati jednogodišnjeg rada i međusobna evaluacija rada
mentorki i pripravnica, kao i saradnja sa kolegama, stručnim saradnicima i drugim pripravnicima. Značaj
podizanja nivoa profesionalnih kompetencija prepoznali su i članovi Aktiva engleskog jezika koji su realizovani niz
oglednih i uglednih časova, ostvarili saradnju sa drugim aktivima, lokalnom zajednicom, roditeljima... U svemu su
34
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
ravnopravno učestvovale mentorke i pripravnice. Zajednički rad realizovan je i kroz osmišljavanje i prezentovanje
pripremljene multimedijalne priredbe povodom obilježavanja Evropskog dana jezika. Mentorka i pripravnica
formirale su svoj blog na kome se nalaze radni materijali koji se međusobno razmjenjuju, a dio je dostupan i
učenicima i roditeljima (www. dalijaljutic. wordpress. com; www.kristinajan.wordpress.com).
Osnaživanje saznanja o značaju poznavanja engleskog jezika u turizmu i životu uopšte, realizovano je u učionici
kroz susret učenika sa turističkim vodičem, koji su pripremile mentorika i pripravnica. Ostvarena je i kvalitetna
saradnja sa Gradskom bibliotekom gdje su, kroz prigodne radionice, učesnici usmjereni korišćenje odjela sa
dostupnom
literaturom
na
engleskom jeziku.
Mentorka je znanja stečena na
seminaru Teaching Writing Skills,
predstavila
kolegama
putem
prezentacije, dok je nastavnica
pripravnica
na
isti
način
prezentirala
naučeno
nakon
seminara What young learners
need? Razmijenu iskustva sa
kanadskom državljankom na temu
Različitosti nas spajaju, za
nastavnike engleskog jezika i
zainteresovane učenike pripremile
su takođe mentorka i nastavnica
pripravnica. Međusobna saradnja i
razmjena novih brošura, priručnika i drugih materijala prikupljenih tokom putovanja i istraživanja realizovana je
kroz saradnju mentorke i pripravnice, prigodnim predstavljanjem rada za roditelje i učenike: Christmas’s day,
Mum’s day, Easter day, A day at the airport...
2. Prednosti pripravničkog staža za pripravnike
Iz svega navedenog jasno je da je saradnja mentorki i pripravnica koristila svima u Školi, a prije svega učenicima.
Naše pripravnice izdvojile su neke prednosti ovako organizovanog pripravničkog staža:
– pripravnik, uz stalnu podršku, svoja teorijska znanja, sposobnosti i vještine potrebne za samostalan
rad sa učenicima, roditeljima i lokalnom zajednicom, provjerava u praksi;
– kroz praktičan rad pripravnik se dodatno edukuje za planiranje, programiranje, ostvarivanje i
vrednovanje, istražujući različite mogućnosti sticanja znanja i vještina (konsultacije, dodatne obuke,
istraživanja, samoobrazovanje..);
– cijeli pripravnički staž protiče u timskom radu koji jača sigurnost pripravnika kao praktičara i pomaže
mu da upozna sebe, svoje sposobnosti, ali i da uoči nedostatke i planira lični profesionalni razvoj;
– pripravnik prikuplja primjere dobre prakse, ali i uočava i negativne pojave i procjenjuje da li bi njihovo
usvajanje bilo kontraproduktivno;
– jača sistematičnost i odgovornost prema radu, učenicima, kolegama i roditeljima učenika;
– pripravnik se uvodi u posao kroz kontinuirano praćenje, pomaganje, savjetovanje, evaluiranje i
usmjeravanje bez vrednovanja;
– pripravnik ima priliku da tokom opservacija, redovnih, oglednih i uglednih časova, mentora i drugih
kolega, upoznaje različite stilove rada i puteve postizanja ciljeva časa;
– pripravnik i sam, u skladu sa planom i napredovanjem, izvodi nastavu, uključuju se u rad dopunske i
dodatne nastave, kao i slobodnih aktivnosti;
– praktično primjenjuje ICT u nastavi i obučava se u segmentima koje želi da dopuni;
– u praksi upoznaje usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama i izradu IROP-a;
35
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
–
–
–
–
uredno vodeći svu neophodnu pedagošku dokumentaciju, stiče naviku vođenja i čuvanja istih;
upoznaje arhivu i biblioteku škole i mentora, ali i resurse koje su koristile kolege tokom njihovog
pripravničkog staža;
upoznaje propise iz oblasti obrazovanja, kao i svoja prava i dužnosti;
upoznaje se sa mogućnostima napredovanja i sticanja zvanja u struci...
3. Prednosti pripravničkog staža za mentore
Dobri mentori, procjenjujući značaj svih početaka, pa i prvih dana rada u školi u potpunosti realizuju Program
rada mentora sa nastavnikom pripravnikom. Mentori, osim satisfakcije da su baš oni izabrani za tu odgovornu
ulogu, istovremeno se profesionalno usavršavaju u svojoj ulozi. Neka od zapažanja mentorki nakon
jednogodišnjeg rada su:
– Mentorstvo – priručnik za nastavnike u izdanju Zavoda za školstvo odlična je osnova za jednogodišnji
rad;
– obuka u okviru programa Mentorstvo nastavniku pripravniku Zavoda za školstvo u potpunosti je
iskorišćena i stečena znanja su primijenjena u praksi;
– odnos mentora i pripravnika zaista mora biti partnerski i podsticajan da bi čitav proces uspio;
– važno je podsticati inicijativu pripravnika i evidentirati realizaciju planiranih aktivnosti;
– kroz proces, iskustvo se prenosi pripravnicima, ali se istovremeno unapređuje saradnja i razmjena
iskustva i informacija sa drugim mentorima u školi: mentorke su ojačale kompetencije za timski rad,
verbalnu (obostrano slušanje) i neverbalnu komunikaciju;
– kroz evaluaciju pripravnika evaluira se i sopstveni rad;
– međusobna nadogradnja ideja koristila je svim akterima u vaspitno-obrazovnom procesu (spoj
entuzijazma i iskustva);
– formirale su dobru bazu podataka za naredne izazove i zainteresovane kolege;
– mentorstvo podstiče na ponovno istraživanje dostupnih vanškolskih resursa;
– kao mentorke imale su zadovoljstvo da njihov rad godinu dana kontinirano prate i procjenjuju mlade i
ambiciozne pripravnice, buduće koleginice;
– obogatile su svoj profesionalni portfolio, realizovale postavljene ciljeve ličnog profesionalnog razvoja
(LPPR) i promišljale o mogućnostima napredovanja i sticanja zvanja...
Pomenuto jednogodišnje iskustvo podstaklo je razvoj cjelokupne ustanove i poboljšalo vaspitno-obrazovni rad sa
učenicima. Dakle, da bi nastavnik postao kvalitetan stručnjak i praktičar, neophodan mu je i kvalitetan mentor.
Dobar pripravnik je ponos dobrog mentora, ali i škole. Ovaj tekst posvećen je takvim pripravnicima.
36
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Radonja Božović, pedagog
OŠ „Marko Miljanov“, Podgorica
ČINIOCI USPJEŠNOG PRNŠ-a
Profesionalnom razvoju, kao planiranom i kontinuiranom procesu učenja i
usavršavanja profesionalnih kompetencija nastavnika, u OŠ „Marko Miljanov“ u Podgorici posvećuje se velika
pažnja. Profesionalno usavršavanje nastavnika neposredno utiče na unapređenje kvaliteta rada u nastavi i u
vannastavnim aktivnostima. Savremeno doba zahtijeva drugačiju strategiju u organizaciji nastavnog procesa.
Znanja sve brže zastarijevaju, a kreativan nastavnik stalno traga za novim informacijama, korigujući i
unapređujući svoj rad. Takvo angažovanje nastavnika pozitivno se odražava na uspjeh učenika, na razvoj i
unapređenje njihovih stvaralačkih i drugih sposobnosti.
U našoj Školi već duži vremenski period organizuju se i
realizuju različite aktivnosti u cilju profesionalnog razvoja
nastavnika. Škola je pokretala i prihvatala mnoge oblike
stručnog usavršavanja nastavnika: projekte iz oblasti
obrazovanja, seminare, predavanja, savjetovanja... Stečena
znanja nastavnici su prenosili u praksu uvodeći savremene
oblike vaspitno-obrazovnog rada. Takođe, kontinuirano su
nabavljana različita savremena nastavna sredstva, a u Školi
je još 2002. godine opremljen i otvoren kabinet za
usavršavanje nastavnika i unapređenje nastave.
Poseban podsticaj za kontinuirani i sistematski proces profesionalnog razvoja nastavnika dao je Zavod za
školstvo/Odsjek za KPR, koji je školama ponudio i podržao primjenu PRNŠ modela. Model profesionalnog
razvoja na nivou škole primjenjujemo od školske 2008/2009. godine i od tada smo realizovali više prioriteta iz
oblasti profesionalnog razvoja nastavnika:
– informatičko usavršavanje nastavnika i unapređenje primjene informatičkih znanja u nastavi,
– usavršavanje znanja iz oblasti školske medijacije i njena primjena u obrazovno-vaspitnoj praksi,
– proširivanje znanja iz oblasti formiranja i obrazlaganja ocjena u drugom ciklusu devetogodišnje osnovne
škole,
– usavršavanje nastavnika iz oblasti inkluzivnog obrazovanja,
– podizanje nivoa stručne osposobljenosti nastavnika u primjeni savremenih metoda i sredstava u nastavi,
– usavršavanje i unapređenje rada nastavnika iz oblasti slobodnih aktivnosti,
– unapređenje metoda i oblika rada sa darovitim učenicima.
U Školi je od 2008. godine održan znatan broj uglednih i oglednih časova, prezentacija, tribina i savjetovanja iz
oblasti profesionalnog razvoja nastavnika. Najveći broj nastavnika prisustvovao je različitim seminarima u
organizaciji Škole, Zavoda za školstvo, Ministarstva prosvjete i sporta i mnogih međunarodnih humanitarnih i
nevladinih organizacija.
Činioci koji utiču na realizaciju profesionalnog razvoja u školi
Na kvalitet ostvarivanja profesionalnog razvoja u našoj Školi utiče više faktora i uvezanih aktivnosti kao što su:
1. Podrška od strane uprave Škole, prije svega direktorice, stalna je u organizacionom i materijalnom
smislu, što se neposredno odražava na uspješnost realizacije profesionalnog razvoja u Školi.
37
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
2. Tim za PRNŠ ima presudnu ulogu za promociju, planiranje, koordinaciju i samoevaluaciju
profesionalnog razvoja. Tim čine: Zlatija Jukić, direktorica škole, Radonja Božović, pedagog škole,
Nataša Popović, profesorica razredne nastave, Lidija Vulikić, profesorica razredne nastave, Dragana
Giljanović, profesorica engleskog jezika, Marija Keković, profesorica fizike, Stana Janković, nastavnica
informatike i Srđan Tmušić, profesor muzičke kulture.
3. Promovisanje PRNŠ-a i razvijanje kolektivne i individualne svijesti o neophodnosti kontinuiranog
profesionalnog razvoja. Promociju PRNŠ-a u školi obavljaju: školski tim za PRNŠ, uprava škole,
pedagoško-psihološka služba, rukovodioci stručnih aktiva, kao i nastavnici pojedinci.
4. Procjena i određivanje prioriteta profesionalnog razvoja koji su u skladu sa potrebama Škole, nastavnika
i učenika. Ovu aktivnost prije svega obavlja tim za PRNŠ i stručni aktivi.
5. Izrada realnog, preciznog i primjenjljivog plana profesionalnog razvoja škole, bitan je preduslov za
uspješnu realizaciju PRNŠ-a. Tu aktivnost obavlja naš tim za profesionalni razvoj. Svaki nastavnik
izrađuje svoj lični plan koji je u skladu sa školskim planom.
6. Obezbjeđivanje materijalno-tehničke osnove za realizaciju planiranih prioriteta PRNŠ-a. Uprava naše
Škole nastoji da, u skladu sa realnim mogućnostima, obezbijedi materijalne i tehničke uslove za
realizovanje planiranih aktivnosti z oblasti profesionalnog razvoja nastavnika.
7. Samoevaluacija realizacije školskog plana profesionalnog razvoja. Tim za PRNŠ i Komisija za evaluaciju
PRNŠ-a nastoji da na kraju svake školske godine obavi samoevaluaciju, kako bi se u narednom periodu
unaprijedilo profesionalno usavršavanje u Školi.
8. Saradnja sa drugim školama. Naša Škola je, na polju profesionalnog razvoja nastavnika, uspostavila
dobru saradnju sa drugim školama, prije svega sa OŠ „21, maj“ i sa OŠ „Pavle Rovinski“ iz Podgorice.
9. Saradnja sa humanitarnim i nevladinim organizacijama. Realizaciju profesionalnog razvoja u našoj Školi,
podržavaju humanitarne i nevladine organizacije. Već nekoliko godina Škola ima veoma uspješnu
saradnju sa Nansen dijalog centrom Crne Gore. Ova organizacija je 2008. godine u našoj Školi
pokrenula realizaciju Projekta Školska medijacija, koji je još uvijek u toku. Na početku realizaije Projekta
organizovana je obuka školskih medijatora, koju je završilo 15 nastavnika i 10 učenika. Naša Škola
svake školske godine organizuje obuku novih medijatora (nastavnika i učenika). Takođe, određeni smo
za model školu u Projektu Obrazovanje za mir. Obrazovanje za mir je jedan od prioriteta u našem planu
profesionalnog razvoja za ovu školsku godinu.
10. Saradnja sa Zavodom za školstvo/Odsjekom za KPR je kontinuirana i na najvećem je nivou. Savjetnici
Odsjeka za KPR svojim stručnim savjetima i sugestijama daju veliki doprinos realizaciji profesionalnog
razvoja u našoj Školi.
Zahvaljući svemu navedenom smatramo da u našoj Školi postoje svi uslovi za kontinuirani profesionalni razvoj
nastavnika, te da ih naši nastavnici prepoznaju i koriste. Takođe, rezultati su vidljivi u praksi, odnosno znanju i
uspjehu naših učenika.
38
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Milojka Stijepović, profesorica hemije,
koordinatorka za PRNŠ
SMŠ „17. septembar“, Žabljak
PRNŠ – SIGURAN PUT UNAPREĐENJA NASTAVE I UČENJA
Aktivnosti u okviru PRNŠ-a u našoj Školi počele su formiranjem tima za
profesionalni razvoj na sjednici Nastavničkog vijeća 26. marta 2009. godine. Tim
za PRNŠ u našoj Školi čine: Živorad Bojović, direktor škole, Milojka Stijepović, koordinatorka (profesorica
hemije), Dragan Planinčić, profesor fizike i Miladinka Pejović, profesorica istorije. Izradu dvogodišnjeg PRNŠ
plana temeljili smo na procjeni individualnih potreba nastavnika, na rezultatima interne evaluacije Škole za
prethodne četiri godine, kao i na izvještaju eksterne evaulacije Odsjeka za utvrđivanje kvaliteta Zavoda za
školstvo i Centra za stručno obrazovanje.
Plan je izrađen na osnovu preporuka Zavoda za školstvo, a ciljevi usklađeni sa potrebama učenika, nastavnika i
škole kao cjeline. Ciljevi profesionalnog razvoja koje smo tada izdvojili za dvogodišnji period bili su: primjena
interaktivnih metoda u nastavi prirodnih i društenih nauka, podizanje nivoa informatičke pismenosti, upoznavanje
sa izmjenama Zakona o obrazovanju i protivpožarna obuka. Plan je prezentovan članovima kolektiva i usvojen na
sjednici Nastavničkog vijeća i sastavni je dio Godišnjeg plana i programa rada škole.
U okviru realizacije plana svi zaposleni uradili su scenario za čas planirajući primjenu različitih metoda. Časovi
realizovani u skladu sa ovim pripremama bili su otvorenog tipa i njima su, osim članova tima i kolega,
prisustvovali i pojedini roditelji i predstavnici lokalne zajednice. Snimljeno je nekoliko časova, a časovi Milojke
Stijepović (hemija) i Blagoja Rakovića
(psihologija) prezentovani su i analizirani
na seminaru Primjena reforme u opštoj
gimnaziji – dosadašnja iskustva, u
organizaciji Zavoda za školstvo.
Obuci za rad na računaru prethodila je
prezentacija časa matematike na kojem je
profesorica
Daliborka
Šljivančanin
prikazala primjenu ICT-a u toj nastavi.
Kurs su vodili profesorica informatike
Stojka Leković i direktor Živorad Bojović.
Obuku su pohađali i uspješno završili svi
nastavnici naše Škole.
Anketa je pokazala da postoje
manjkavosti u poznavanju Zakona iz
oblasti obrazovanja što nastavnike čini nesigurnim pri donošenju odluka, pa smo pristupili izradi i štampanju više
korisnih knjiga, kao na primjer: Knjiga školskih propisa i zakona, Knjiga za odjeljenjske starješine, Dnevnik rada
OIS, slobodnih aktivnosti i dodatne i dopunske nastave, Dnevnik posjeta nastavnim časovima, Dnevnik procjene
uspješnosti rada nastavnika i Sveska za odjeljenske starješine. Sve ove knjige, dnevnici i sveske neophodne su u
svakodnevnom radu. Knjige se nalaze u zbornici i dostupne su svakom nastavniku, a dnevnici i sveske su u
posjedu nastavnika odnosno odjeljenjskih starješina.
39
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
U okviru zaštite na radu i programa osposobljavanja zaposlenih za bezbjedan rad, realizovana je obuka za
protivpožarnu zaštitu uz pomoć Vatrogasne jedinice u Žabljaku. U sklopu obuke realizovana je praktična vježba
gašenja požara protivpožarnim aparatom.
Paralelno sa navedenim aktivnostima, tim za PRNŠ realizovao je još niz aktivnosti usmjerenih na profesionalni
razvoj nastavnika:
– radionica na temu Izrada operativnog
plana (primjena horizontalnog učenja:
profesori koji su završili obuku,
prezentovali su znanja koja su stekli),
– prezentacija ličnog plana profesionalnog
razvoja i profesionalnog portfolija i pomoć
kolegama pri izradi istih, tako da svi
profesori u našoj Školi imaju lični plan
profesionalnog razvoja i profesionalni
portfolio,
– izrada baze podataka u kojoj se redovno
evidentiraju sve eksterne obuke, a u školi
se prezentuju znanja i vještine stečene
obukom,
– saradnji sa predsjednicima aktiva i prisustvom na sjednicama aktiva, tim za PRNŠ znatno je
unaprijedio realizaciju OIS za učenike gimnazije, odnosno dopunske i dodatne nastave i slobodnih
aktivnosti za učenike stručne škole.
U okviru ovih aktivnosti, u izdanju Škole, urađene su i odštampane sljedeće knjige: Knjiga školskih takmičenja
2010, Knjiga školskih takmičenja 2011. i Knjiga zadataka i testova 2011. za maturski i stručni ispit.
Većina navedenih aktivnosti odvija se kroz timski rad, pa su se kroz njih još više učvrstili inače dobri međuljudski
odnosi. Takođe, pokrenuti su podsticaji za nove aktivnosti i postizanje još boljih rezultata. Da se u našoj Školi
poklanja velika pažnja profesionalnom razvoju i unapređenju obrazovno-vaspitnog rada govori i činjenica da smo
u januaru 2011. godine, kao institucija, dobili državnu nagradu „Oktoih“.
40
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Dragana Radoman, profesorica engleskog jezika
OŠ „Milija Nikčević”, Nikšić
OŠ „Radoje Čizmović“, Nikšić
PROFESIONALNI RAZVOJ – UNUTRAŠNJA POTREBA I LIČNA
INICIJATIVA
Izreka Ko se usuđuje da podučava, ne smije nikada prestati da uči, J. C. Dana,
jedna je od onih koja me uvijek vraća na to koliko je, zapravo, cjeloživotno
učenje važno za posao koji obavljam kao nastavnica. Nakon osmogodišnjeg
iskustva, moja motivacija za rad sa djecom nije opala, već naprotiv – produbila se i povećala. Dječja radoznalost,
uspjesi, želja za sticanjem znanja, stremljenje ka novom, nepoznatom i mene navodi da budem bolja, uspješnija
kako bih spremno odgovorila dječijim visokim zahtjevima i kriterijumima. Međutim, da se svaki uloženi trud isplati,
pokazalo mi se u nekoliko posljednjih godina.
Počela bih sa „najsvježijim“ iskustvom. Na prvom nacionalnom takmičenju za nastavnike engleskog jezika u Crnoj
Gori, koje je organizovao Britanski savjet uz podršku Zavoda za školstvo, osvojila sam prvo mjesto. Konkursom je
traženo da se osmisli i realizuje interaktivni čas, preda priprema za taj čas i snimak dijela časa u trajanju od deset
minuta. Nagrada koju sam dobila bila je dvonedeljni seminar za nastavnike engleskog jezika na prestižnom St.
Giles univerzitetu u Londonu. Na seminaru je učestvovalo 12 nastavnika iz devet zemalja, uključujući i Crnu
Goru. Dvije nedjelje smo se družili, razmjenjivali iskustva i učili jedni od drugih. Seminar je bio osmišljen tako da
obuhvati sve bitne oblasti podučavanja engleskog jezika, kao i neke od alternativnih metodologija. Teme o kojima
se govorilo bile su: predavanje i učenje engleskog u učionici, predavanje na engleskom, govorenje, gramatika,
profesionalni razvoj i samorefleksija, alternativna metodologija, rječnik, stilovi učenja, korišćenje filma/TV/pjesama
u učionici, fonologija, izgovor, knjige za kurseve, planiranje časa, podučavanje čitanja i slušanja, provjeravanje
učeničkog razumijevanja gradiva, učenje i motivacija kod početnika, britanska kultura i identitet, korišćenje
autentičnih materijala u učionici, nove tehnologije u učionici, podučavanje pisanja, ispravljanje grešaka, povratna
informacija, razvoj jezika. Pored toga, imali smo priliku da posmatramo dva časa koja su vodili profesori St. Giles
univerziteta, i damo povratnu informaciju o tome.
Iako su teme bile manje ili više poznate, divna je stvar čuti nove pristupe i razmjeniti iskustva. Posebno je bilo
zanimljivo slušati na koji način se te teme obrađuju u drugim zemljama: Japanu, Holandiji, Poljskoj, Rusiji,
41
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Ukrajini, Brazilu, Turskoj, Švedskoj, i naravno u Velikoj Britaniji. Mislim da je oblast u kojoj druge zemlje
prednjače, a kojoj bi Crna Gora trebalo da posveti više pažnje, upotreba tehnologije u učionici. Već duži niz
godina u većini zemalja „pametna tabla” je jedno od osnovnih nastavnih sredstava koje, prema iskustvima kolega,
doprinosi dodatnoj motivaciji učenika, uzimajući u obzir njihovu sklonost ka upotrebi moderne tehnologije.
Zanimljivo je bilo čuti da nastavnici svih pomenutih zemalja imaju slične dileme u učionici. Uglavnom se tiču
motivacije učenika za učenje stranog jezika, korišćenje maternjeg jezika – da ili ne, podrška učenicima da koriste
engleski jezik, primijena komunikativnog pristupa u praksi i dr. Još jedan zanimljiv podatak jeste da broj učenika
kojima nastavnici, učesnici ovog seminara predaju, ne prelazi broj 20, a u odjeljenjima uglavnom ima od 12 do 16
učenika.
Mnoge mogućnosti za profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori
Sagledavajući nivo poznavanja pomenutih tema i oblasti kao nastavnica engleskog jezika iz Crne Gore, a na
osnovu znatnog nivoa informisanosti o trenutnoj situaciji u svojoj zemlji, mogu slobodno da kažem da nastavnici
engleskog jezika kod nas imaju priliku da steknu dodatna znanja i vještine potrebne za podučavanje engleskog
jezika, kroz razne mogućnosti koje se pružaju. Počevši od fakulteta kroz predmet Metodika nastave engleskog
jezika, preko seminara Zavoda za školstvo, kao i mnogobrojnih radionica, seminara, konferencija i foruma koje
ogranizuje Britanski savjet i druge međunarodne i nevladine organizacije, kao i aktivnosti profesionalnog razvoja
u samoj školi (otvoreni časovi, okrugli stolovi, prezentacije, diskusije i dr.) prilike za profesionalni razvoj su zaista
brojne. Trenutno su u toku forumi za nastavnike engleskog jezika sa profesoricom Draginjom Jeftić, otvoren je
konkurs za drugo nacionalno takmičenje i nastavnika i učenika engleskog jezika, i svakako smatram da vrijedi
pokušati i oprobati se u nekoj od oblasti.
Pored pomenutog konkursa za nacionalno takmičenje još jedna sjajna prilika za profesionalno usavršavanje, ali i
za pružanje mogućnosti našim
učenicima da se upoznaju i razmijene
iskustva sa učenicima drugih zemalja
jeste ACES – Akademija za
centralnoevropske škole. ACES svake
godine u februaru objavljuje konkurs za
projekte na različite teme, koje su
uvijek bliske školama, a koji za cilj
imaju umrežavanje dvije ili tri škole iz
različitih zemalja kako bi zajednički
radile na određenoj temi. OŠ „Milija
Nikčević“ je učestvovala u ovom
programu školske 2010/2011. godine
sa projektom Za dobro svih generacija
– živjela medijacija i osvojila priznanje
za posebna postignuća iz oblasti
rješavanja konflikata. Pored toga, tri
učenika su imala priliku da
predstavljaju
svoju
školu
na
međunarodnim događajima gdje je
oficijelni jezik engleski, dok su ostali
učenici imali priliku da odu na studijsku
posjetu partnerskoj školi, a zatim budu i
njihovi domaćini, da organizuju
događaje u školi i u lokalnoj zajednici i
sl. ACES događaji okupljaju preko
dvjesta učenika i nastavnika iz petnaest zemalja, ali i pored velikog broja učesnika, izuzetno su interaktivno
organizovani i predstavljaju pravu priliku za sticanje novih znanja, iskustava, poznanstava i partnerstava, kako
učenika, tako i nastavnika. Više informacija o ACES-u možete pronaći na www.aces.or.at
42
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Kako u našoj Školi već treću godinu za redom primjenjujemo školsku medijaciju, imala sam prilike da postignuća
u toj oblasti predstavim na ovogodišnjoj međunarodnoj konferenciji pod nazivom Prevencija sukoba i medijacija u
školama, održanoj u periodu od 17. do 20. oktobra 2012. godine u Ohridu. Konferencija je organizovana od
strane OEBS-a (Organizacija za evropsku
bezbjednost i saradnju), Foruma ZDF i
Ministarstva prosvjete Makedonije, a
mogućnost da svoja iskustva iz oblasti
medijacije prenesu drugima obezbijeđena
je predstavnicima osam zemalja. Pored
mene, priliku predstavljanja postignuća
Crne Gore u oblasti medijacije na
konferenciji su imali Miroslav Knežević,
direktor Centra za posredovanje i Branka
Kankaraš, samostalna savjetnica u
Ministarstvu prosvjete i sporta.
Još jedan od atraktivnih programa Savjeta
Evrope jeste Pestaloci program. Prvi modul
seminara Ključna znanja, vještine i stavovi
za sve nastavnike održan je u oktobru 2010. godine u Strazburu u Francuskoj, dok je drugi realizovan u maju
2011. godine u Larnaki, na Kipru. Kao rezultat ove obuke nastao je i program Rješavanjem konflikata do
međusobnog razumijevanja o kojem više možete saznati u Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika
za 2011/12. školsku godinu.
Savjet Evrope je 29. i 30. novembra 2012. godine u Strazburu organizovao konferenciju pod nazivom Ljudska
prava i demokratija u akciji – pogled u budućnost (Human Rights and Democracy in Action – Looking Ahead), na
kojoj je učestvovalo preko 200 predstavnika iz 50 zemalja potpisnica Evropske konvencije o kulturi. Pravo učešća
na konferenciji imali su predstavnici vlada, organizacija civilnog društva, međunarodnih institucija, kao i
profesionalci iz oblasti obrazovanja. Jedna od tema za diskusiju bila je i mogućnosti promovisanja ljudskih prava i
demokratije kroz obrazovanje uz pomoć Povelje Savjeta Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i
obrazovanje o ljudskim pravima. Izuzetno sam počastvovana što sam, kao profesionalac u oblasti obrazovanja,
pozvana od strane Savjeta Evrope da uzmem učešća na jednom ovakvom događaju.
Pored pomenutih programa na evropskom nivou, konkursa na nacionalnom nivou, mogućnost za profesionalno
usavršavanje nastavnicima nude i pojedine organizacije civilnog društva, kao recimo Forum MNE i Nansen
Dijalog centar u Podgorici, u okviru kojih sam pohađala veliki broj seminara.
Iz prethodno izloženog jasno je da su mogućnosti za profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori brojne i
dostupne, samo je pitanje da li želite da uložite trud, vrijeme i energiju i iskoristite ih. Iz ličnog iskustva nastavnice
iz male sredine, koja predaje u dvije osnovne škole u prigradskim naseljima u Nikšiću, a koja je svojim trudom,
radom i motivacijom uspjela da škole u kojima radi približi školama u Evropi i uspostavi saradnju sa njima, toplo
svima preporučujem da se odlučite bar za neku od prilika koje se nude. Ne dvoumite se, već se prijavite!
43
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
MEĐUNARODNI SKUPOVI I SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA
Vanja Madžgalj, direktorica
Britanski savjet (British Council)
OKVIR ZA KONTINUIRANI PROFESIONALNI RAZVOJ
Kako je sve počelo?
U proljeće 2012. godine, Britanski savjet organizuje konferenciju na kojoj
predstavlja svoj najnoviji resurs: Okvir kontinuiranog profesionalnog razvoja.
Rukovodilac Odsjeka za kontinuirani profesionalni razvoj u Zavodu za školstvo dr Dušanka Popović, i samostalna
savjetnica iz istog Odsjeka mr Ljiljana Subotić, pozvane su da prezentuju postojeći sistem PRNŠ-a. Uvodnu riječ
dala je Vesna Vučurović, pomoćnica ministra prosvjete i nauke. To je bio prvi susret sa resursom koji će se
uskoro predstaviti u svoj svojoj kompleksnosti, temeljnosti i efikasnosti. Nakon šest mjeseci, u novembru 2012.
godine potpisan je Memorandum o saradnji između Britanskog savjeta i Zavoda za školstvo kojim se ovaj resurs
usvaja u cjelini kada su u pitanju nastavnici engleskog jezika, i formira radna grupa koja radi na adaptaciji Okvira
za njegovu primjenu u svim drugim nastavnim oblastima i predmetima, od predškolskog do srednjeg obrazovanja.
Međutim, ovaj resurs je korisna alatka i za direktore, pedagoge i koordinatore za profesionalni razvoj, kao što
ćemo kasnije vidjeti.
Šta se dešavalo između maja i novembra 2012. godine?
Krajem juna 2012, Britanski savjet poziva koleginice Popović i Subotić da prisustvuju regionalnom seminaru
organizovanom na Insitutu za jezičko obrazovanje NILE u engleskom gradu Noriču, koji okuplja profesionalce iz
oblasti obrazovanja iz osam zemalja šireg regiona (Rusija, Ukrajina, Jermenija, Hrvatska, Srbija, Bosna i
Hercegovina, Makedonija i Crna Gora) koji su pozvani da predstave svoje modele cjeloživotnog obrazovanja, da
se upoznaju sa britanskim modelom i diskutuju o načinima na koje se ti modeli mogu unaprijediti. Crnogorski
model Profesionalni razvoj na nivou škole (PRNŠ) pokazao se kao najnapredniji u grupi u kojoj su obrazovni
sistemi imali ili jako slabo razvijen model ili ga nisu imali uopšte. Crnogorski predstavnici postaju lideri ove grupe
kad se radi o daljoj razradi modela kontinuiranog profesionalnog razvoja i dobijaju poziv od strane Britanskog
savjeta da izlažu na prestižnoj međunarodnoj konferenciji IATEFL u Liverpulu u aprilu 2013. godine, koja okuplja
nastavnike engleskog jezika i predstavnike obrazovnih institucija širom svijeta. Takođe, dobijaju poziv da
učestvuju na narednom regionalnom skupu o profesionalnom razvoju koji će biti održan u Sarajevu, u februaru
2013. godine, kada će pomoći zemljama koje još uvijek nemaju ustanovljen sistem, da dođu do što boljeg
rješenja koristeći novi resurs Britanskog savjeta.
Šta je Okvir kontinuiranog profesionalnog razvoja?
Okvir je struktura od šest nivoa koji opisuju faze razvoja nastavnika od nekvalifikovanog do specijalističkog. To je
takođe skup profesionalnih kompetencija i ponašanja koja karakterišu svaki pojedinačni nivo. Okvir daje uputstva
i sredstva za planiranje profesionalnog razvoja unutar svakog nivoa, odnosno planiranje prelaska na naredni nivo.
Zatim, pomaže nastavnicima da sistematizuju svoja dosadašnja iskustva, identifikuju svoje talente i interesovanja
i sve to stave u kontekst potreba učenika. Okvir je posebno koristan za nastavnike koji tek započinju svoju
karijeru i koji se moraju oslanjati na savjete iskusnijih kolega. U velikoj mjeri, Okvir je primjenjiv kako za
nastavnika engleskog jezika tako i za bilo kog drugog nastavnika jer govori o opštim kompetencijama i načinima
usavršavanja generičnih aspekata rada u nastavi. Radeći na svom usavršavanju, nastavnici usavršavaju svoje
učenike i ostvaruju fantastične rezultate koji im donose osjećaj unutrašnjeg zadovoljstva i profesionalne
ostvarenosti.
44
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Okvir takođe služi supervizorima, mentorima i direktorima da lako prepoznaju indikatore pozitivnog i negativnog
profesionalnog ponašanja i nudi im praktična uputstva za efikasno upravljanje negativnom praksom odnosno
pružanje podrške entuzijastima i nastavnicima koji praktikuju najbolje principe u obrazovanju. Zasnovan je na
aktuelnom shvatanju i istraživanju edukacije i razvoja nastavnika. U njemu se uzimaju u obzir rezultati istraživanja
koji pokazuju da uspješna nastava i učenje zavise od toga da li su nastavnici naučili da budu aktivni u planiranju i
realizaciji sopstvenog razvoja.
Okvirom se pokazuje da razvoj nije linearan ili poput penjanja uz stepenice, sa pravilnim napredovanjem na skali
kompetentnosti, već da obuhvata periode u kojima se mora analizirati stanje i obnoviti kompetentnost, te da za
promjene u karijeri, kao što je prelazak iz osnovne u srednju školu, može biti potrebna prekvalifikacija. Razvoj
nastavnika ne odvija se u formi stalnog napredovanja, već on donosi nekad aktivnije, a nekad pasivnije periode.
U Okviru se prepoznaju i glavni faktori koji utiču na razvoj nastavnika – značajni događaji u njihovom životu, kao
što su promjena radnog mjesta, formiranje novih uloga, obuka, upoznavanje sa novim resursima, uticaj kolega.
Okvir obuhvata refleksivni pristup profesionalnom razvoju. Razvijanje refleksivne prakse podrazumijeva razvijanje
načina da nastavnik analizira svoj rad tako da kreira djelotvorne postupke i internalizuje proces koji omogućava
kontinuirani razvoj. Kolb to smatra ciklusom učenja, koji se sastoji od četiri različite faze učenja na osnovu
iskustva, i u koji se može uključiti u bilo kojoj fazi. Da bi došlo do pravilnog učenja, kroz faze se mora proći
pravilnim redosljedom. Ciklus učenja ukazuje da za učenje nije dovoljno samo iskustvo. Potreban je osvrt na to
iskustvo kako bi došlo do uopštavanja i formulisanja koncepata, koji se onda mogu primijeniti na nove situacije.
Ovakav vid učenja se zatim mora potvrditi u novim situacijama. Učenik mora uspostaviti vezu između teorije i
prakse pomoću planiranja, sprovođenja, refleksije i povezivanja iskustva sa teorijom. Ovi principi reflektivne
prakse i ciklusa učenja važe ne samo u karijeri nastavnika, već i za svaku fazu razvoja pojedinačno, pri čemu
nastavnik koji se koristi refleksijom dolazi do uvida da razvoj nije linearan, već cikličan.
Na kojem ste nivou?
1 Početnik
Budući nastavnik engleskog jezika na osnovnim studijama, kao i nastavnik
engleskog jezika bez odgovarajuće kvalifikacije.
2 Novokvalifikovani
nastavnik
Kvalifikovani nastavnik engleskog jezika tokom prve ili druge godine rada, koji
naučeno primjenjuje u praksi.
3 Nastavnik u razvoju
Kvalifikovani nastavnik engleskog jezika sa više od dvije godine prakse koji treba
dalje da ojača svoje osnovne vještine i nadogradi svoje razumijevanje nastave i
učenja.
Iskusan, kvalifikovan nastavnik engleskog jezika sa snažnim sveobuhvatnim
znanjem i kompetencijama.
4 Stručan nastavnik
5 Napredni nastavnik
Veoma iskusan kvalifikovani nastavnik engleskog jezika koji sa samopouzdanjem
preuzima liderske uloge kao što su mentorstvo, a može i da planira razvoj
specijalističkih vještina.
6 Ekspert
Ekspert praktičar, npr. nastavnik-trener, autor nastavnih materijala, kurikuluma i
silabusa, rukovodilac odsjeka ili menadžer, ekspert za testiranje, savjetnik za
nastavu stranih jezika (osnovno, srednje ili stručno obrazovanje), nastavnikistraživač.
45
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Prednosti Okvira za kontinuirani profesionalni razvoj
Osim toga što precizno definiše šest faza razvoja nastavnika, U Okviru su veoma temeljno opisane osnovne
karakteristike nastavnika (deskriptori) u svakoj fazi, kreirajući takozvani profil sa tipičnim potrebama, načinima
ostvarivanja napretka, dostupnim i preporučenim resursima i obukama, načinima povezivanja i umrežavanja i
planiranjem prelaska u drugu fazu. Za nastavnike engleskog jezika u Okviru se nudi preko dvadeset online
kurseva koju su izuzetno praktični jer se realizuju
željenim tempom od kuće, uz stručno vođstvo emoderatora. Ti kursevi nisu fokusirani samo na
metodičke vještine već uključuju niz zanimljivih tema
kao što su motivisanje učenika u ranom ciklusu
osnovnog obrazovanja, rad sa talentovanim ili
učenicima sa smetnjama u razvoju, uptreba
tehnologije na času i sl.
Razumijevanje
i
integrisanje
adekvatnog
profesionalnog
ponašanja
čini
osnovu
profesionalnog razvoja nastavnika. U nastavi
engleskog jezika moguća je kategorizacija po
sljedećim poslovima zajedničkim za svakog nastavnika koje Okvir temeljno opisuje za svaki pojedinačni nivo, a
zatim preporučuje niz aktivnosti i resursa koji pomažu nastavniku da ostvari traženi kvalitet:
– planiranje časova i nastavnih jedinica,
– razumijevanje učenika,
– vođenje časa,
– evaluacija i ocjenjivanje,
– poznavanje predmeta,
– upravljanje profesionalnim razvojem.
Ovaj resurs Britanski savjet čini dostupnim putem svog vebsajta za nastavnike engleskog jezika
www.teachingenglish.org.you a njega dopunjuju veoma korisne i praktične publikacije kao što su:
1. Priručnik za kontinuirani profesionalni razvoj (detaljan vodič za primjenu Okvira namijenjen
ministarstvima i drugim obrazovnim institucijama)
2. Potfolio za cjeloživotno učenje (knjižica za nastavnike sa tabelama za planiranje i notiranje
profesionalnog razvoja i sistematizaciju prethodnih i budućih iskustava)
3. Napredovanje u karijeri: praktični vodič za supervizore, mentore i direktore za efikasno upravljanje
pozitivnim i negativnim indikatorima profesionalnog ponašanja
4. Napredovanje u karijeri: praktični vodič za nastavnike za efikasno i samostalno planiranje profesionalnog
razvoja
5. Nastavnikov dnevnik: knjižica za notiranje dnevnih refleksija i aktivnosti sa kalendarom i spiskom važnih
međunarodnih događaja i stručnih časopisa
6. Posteri: set od šest postera sa tabelama faza razvoja sa deskriptorima
Okvir je zvanično predstavljen nastavnicima engleskog jezika 21. decembra 2012. godine u Velikoj sali Zavoda
za školstvo, a krajem marta 2013. godine biće predstavljen i svim direktorima i koordinatorima profesionalnog
razvoja u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju.
U zaključku, želim da istaknem da Okvir pomaže nastavniku da preuzme odgovornost za sopstveni profesionalni i
lični razvoj i planira one aktivnosti koje najbolje odgovaraju njegovoj fazi razvoja, interesovanjima i potrebama
učenika. Okvir pomaže nastavniku da usvoji stav o tome da profesionalni razvoj nije skup bodova ostavenih na
nekoliko seminara tokom godine već skup svakodnevnih malih i velikih koraka koje nastavnik ostvaruje u
interakciji sa učenicima, kolegama i kroz refleksiju sa samim sobom. Koristeći Okvir, nastavnik će imati bolji uvid
u sopstvene kompetencije i talente koje će efikasnije koristiti za planiranje daljeg napretka u profesiji.
46
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Sava Kovačević, profesor razedne nastave
OŠ „Oktoih“
Podgorica
PREVENCIJA NASILJA ili UČITI KAKO ŽIVJETI ZAJEDNO
Zajedno smo jači, zajedno smo bolji, poruka je na vratima jedne učionice koja je zagolicala moje interesovanje.
Vrata su se stalno otvarala za vrijeme odmora. Unutra se čuo žagor, vriska... Djeca su tražila svoju učiteljicu....
Prošlo je neko vrijeme, čulo se lupanje i jauk, a nakon nekoliko trenutaka izašao je uplakani dječak.
Da li je ovo stvarno zbilja u našim školama? Šta djeca zajedno rade na odmorima? Sami zaključite! Činjenica je
da se slične situacije dešavaju u svim školama u Crnoj Gori, svim školama u Evropi i na svijetu, samo možemo
analizirati i mijenjati način i stav nastavnika prema ovim situacijama.
Projekat Učiti kako živjeti zajedno realizovan je kao praksa evropskog projekta Obrazovanje za prevenciju nasilja
u školama. Ovaj projekat dio je Pestaloci programa, evropskog modula za obuku trenera u organizaciji Savjeta
Evrope.
Pestaloci program, evropski trening program za obučavanje profesionalaca, već deceniju obučava nastavnike iz
zemalja Evropske Unije. Nastavnici dobijaju znanja, vještine i stavove trenera za trenere na temu koja se
modulima nudi, kako kroz učešće na seminarima, tako i kroz praktičnu primjenu u svojim učionicama i u radu sa
kolegama. Obuka se sastoji od dva modula koja se organizuju u zemljama Eropske Unije i praktičnog dijela koji
podrazumijeva analizu potreba i sprovođenje obuke u svojoj zemlji.
Prvi dio obuke (Modul A) za nastavnike realizovan je u Strazburu, Francuska (29. novembar 2011. godine do 2.
decembra 2011. godine) i podrazumijevao je upoznavanje učesnika sa pojmom nasilja i konvivencije (harmonije),
kao i razmjenu iskustava o metodologijama borbe protiv nasilja. Veliko bogatstvo čine iskustva 45 učesnika iz
različitih evropskih zemalja i različite metode i pristupi za prevenciju nasilja.
Drugi dio obuke (Modul B) realizovan je u Madridu, Španija (20. do 23. juna 2012. godine) i imao je za cilj da se
analiziraju i unaprijede već kreirani programi i metodologije koje su korišćene za prevenciju nasilja u zemljama
učesnicama.
Rezultat ovog Projekta jeste program obuke za nastavnike Prevencija nasilja – učiti kako živjeti zajedno koji sam
planirao i realizovao u Crnoj Gori. Prvi dio programa realizovan je 22. marta 2012. godine, a drugi dio 29. marta
2012. godine u ukupnom trajanju od deset sati. Seminar je bio usmjeren na posmatranje problemskih situacija
kao izazova i resursa za postizanje promjena na ličnom i društvenom razvoju jedne školske/odjeljenjske
zajednice. Promjene ponašanja i navika pojedinaca i razvoj njihovih socijalnih vještina ima za cilj razvoj
međusobnih odnosa koji podrazumijevaju poštovanje i uvažavanje. Činjenica je da je ovo dugoročan, planski i
strukturiran proces, čiji rezultati nijesu odmah očigledni, ali koji imaju nemjerljive efekte u dugoročnom smislu. U
svrhu postizanja zajedničkog života bez nasilja postavljeni su specifični ciljevi obuke: razumijevanje pojma
prevencija, promovisanje konvivencije (živjeti zajedno u harmoniji), razviti mehanizme za dugoročne efekte
preventivnog djelovanja nasilja na nivou škole, preuzimanje odgovornosti za zajednički život u školi i aktivno
učešće i razmjena iskustava.
Prevencija je dugoročan proces koji obezbjeđuje skup mehanizama koji omogućavaju da se negativne i nasilne
pojave, ponašanja ili odnosi spriječe, jer ostavljaju posljedice po neke osobe ili grupe. Međutim, u ovom
47
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
kontekstu, osnovni cilj prevencije jeste stvaranje harmonije u školi. Uspješna prevencija podrazumijeva
uključivanje različitih aktera u sam proces. Na sljedećem grafiku predstavljeni su elementi uspješne prevencije,
odnosno mogući učesnici u procesu prevencije nasilja.
Grafik 1: Elementi uspješne prevencije
Da bi obuka bila odgovarajuća u osnovni nivo prevencije uključio sam direktnu ciljnu grupu koja je sačinjavala
nastavnike razredne i predmetne nastave i roditelje Savjeta roditelja na nivou škole učesnice, dok su indirektna
ciljna grupa bili učenici i predstavnici lokalne zajednice. Škola je institucija koja bivstvuje u zajednici i za život u
školi nijesu odgovorni samo nastavnici i menadžment škole, već i roditelji, predstavnici lokalne zajednice i učenici.
Od umješnosti nastavnika zavisi koliko će se umrežiti i povezati svi subjekti u procesu uspješne prevencije nasilja
u školama.
Ovim programom obuke obuhvaćene su četiri osnovne škole sa područja Podgorice, dok je struktura uzorka
predstavljena tabelom 1.
Tabela 1: Struktura ciljne grupe
Ciljna grupa
Škola
OŠ „Oktoih“
OŠ „Pavle Rovinski“
OŠ „21. maj“
OŠ „Radojica Perović“
Ukupno: 25 učesnika
Grad
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Nast. raz. nastave
Nast. pred. nastave
Roditelji SR
Manadžment
škole
3
2
3
3
11
2
2
2
2
8
1
1
1
1
4
1
1
2
Prevencija = konvivencija? Ova jednakost izaziva dileme, ali je činjenica da jedna uslovljava drugu. Ako imamo
uspješne mehanizme prevencije imaćemo život u školi bez nasilja tj. u harmoniji. Harmonija jeste rezultat
prevencije.
Konvivencija je pojam koji se u pravnoj sferi definiše kao poštovanje prava drugih, na institucionalnom nivou
podrazumijeva dobrobit cijele zajednice, dok na psihološkom polju razvija osjećaj empatije i sreće da se živi sa
drugima, uključujući pro-socijalne stavove i ponašanja. Kako konvivencija znači živjeti zajedno u okruženju u
kojem se dijele aktivnosti, živi iz dana u dan, nema napada ili zastrašivanja drugoga, tako je i
nastavniku/roditelju/školskoj zajednici izazov da obezbijedi sve mehanizme prevencije da se konvivencija održi.
Postavlja se pitanje: kako postići harmoniju? Moguće je! Program obuke Prevencija nasilja: učiti kako živjeti
zajedno odgovora na to pitanje. Ključna riječ u nazivu Programa jeste učiti na različitim nivoima i to: uočavati
načine na koje se ponašamo, učiti kako ponašanje utiče na druge i učiti kako drugačije da se ponašamo da bi se
48
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
neko drugi osjećao dobro. Smatram da osnovni zadatak prevencije jeste da razvija socijalne vještine, rješava
socijalne probleme, razvija empatiju i kontroliše bijes.
Obrađene teme koje su od značaja za postizanje harmonije, kao i postizanje vještina da se preventivno djeluje u
nasilnim situacijama predstavljene su na grafiku 2.
Grafik 2: Koncept programa obuke Prevencija nasilja ili učiti kako živjeti zajedno
T RE N IN G I A k tiv n o s ti p rim je n e ak ti vn o s ti s a I tren in g a T RE N IN G II
NA SILJE R A D I O N IC A S A UČ E N IC IM A K O N V IV EN CIJA – U Č ITI K A K O Ž IV J E TI Z A JE D N O !!! P O ZITIV NA DISC IP LIN A TE M A: ‐KA KO ŽIVJET I ZA JE DN O‐ *Z a jed n ičk i o d jelje n jsk i d o g o vo r* Z N AN J E‐u čiti z na ti V JE ŠTI N E ‐u čiti rad iti S TA V O V I‐u čiti p o s to ja ti PR E VE NC IJA – Res urs i i iz az o v i P LA N pre ve n cij e E VA LU AC IJA KRE IR AN JE
‐reakcija i a kcija ‐sis tem p o d rš k e ‐z aje dn ičk o rj eša va nj e p rob le m a SA M O R EF LEK SIJA A F IR M A TIV NA PR A VILA IS TRA ŽIVANJE
AN A LIZA SITU A CIJA – v rste, u z ro ci, p o slj ed ice, m ito v i, an aliza tren u tn e s itua cije PR IM JE NA
PR A KT IČ NI D IO IS KU ST VENO U CE NJE
RA D IO NICA ČAS O TVO R ENI ČAS IZLO ŽB A D O G A ĐA J A KCIJA PR EZEN TA CIJA TR IB INE O KR UG LI STO P R IM JE NA P RAK TICA RA
Program obuke koncipiran je tako da učesnici na prvom seminaru analiziraju trenutno stanje u svojim
odjeljenjima, da razumiju pojam prevencija i konvivencija, da se upoznaju sa efektima pozitivne discipline i da
definišu afirmativna pravila koja će u praktičnoj radionici postaviti sa svojim učenicima na temu: Kako živjeti
zajedno? Nakon refleksije o radionici analiziramo konkretne situacije iz učionice i vježbamo socijalne vještine
nastavnika za uspješno rješavanje problema u učionici. Stub programa jeste izrada akcionog plana prevencije
nasilja u svojoj školi kojim se definišu koraci ka konvivenciji, gdje se analiziraju izazovi i resursi. Izrada ovog
plana predstavlja praktični dio koji je istovremeno završna aktivnost ovog programa obuke.
Rezultati primjene znanja i vještina stečenih tokom ovog programa obuke u svim školama jesu: tri prezentacije,
petnaest radionica sa učenicima, uspostavljanje dvanaest odjeljenjskih dogovora, tri radionice sa roditeljima,
jedan seminar sa nastavnicima, jedan performans, tri otvorena časa za kolege, jedno istraživanje Ovo smo mi,
jedna izložba crteža i fotografija pod nazivom Nasilje – nenasilje, formiranje jednog tima za prevenciju nasilja na
nivou škole i kreiranje četiri akciona plana za prevenciju nasilja na nivou škola učesnica.
Osnovna tema je umrežavanje i zajedničko djelovanje, kao i strukturirano i plansko djelovanje sa jasnim
ishodima. Program obuke temelji se na konceptima neformalnog obrazovanja, kroz principe kooperativnog učenja
koji je osnov za razvoj uspješnog zajedničkog života jednog odjeljenja. Naš model prevencije nasilja u školama
nastao je kao rezultat seminara, a prikazan je na grafiku 3.
49
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Grafik 3: Model prevencije vršnjačkog nasilja u školama
Ovakav model prevencije nasilja u školama sublimira sve do sada rečeno i predstavlja model za razvoj
konvivencije u školama.
Prevencija nasilja: učiti kako živjeti zajedno jeste program obuke koji je konkurentan programima u Evropi
realizovanim u okviru evropskog treninga za trenere. U okviru dana Open space program je bio veoma zapažen
od strane učesnika, trenera i predstavnika Pestaloci tima Savjeta Evrope sa veoma pozitivnim povratnim
informacijama.
Kako živjeti zajedno u harmoniji? Pitanje je za sve nastavnike. Tvrdim da, kada postane cilj svakom od nas, tada
ćemo biti na pravom putu ka prevenciji nasilja u školama. To nije kraj, već početak rada na prevenciji, kao i na
svim bitnim poljima u procesnom radu sa djecom koji vam daje prostor da puno dnevnih izazova pretvorite u
korisne prilike za njihov rast i razvoj u jake pojedince.
LITERATURA:
1. The violence reduction in schools training pack, Centre for learning Behaviour, Co-ordinated by Chris Gittins, Concel of Europe,
France, 2008.
2. Popadić, D. (2009): Nasilje u školi, Institut za psihologiju, UNICEF, Beograd.
3. Kovačević, S. (2012): Prevencija nasilja – učiti kako živjeti zajedno, Trening program za nastavnike i izvještaj, Pestalozzi
platforma, Podgorica.
50
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Snježana Bošković, profesorica istorije
OŠ „Olga Golović'“, Nikšić
Strazbur, Francuska
UPOTREBA MEDIJA ZA UČEŠĆE U DEMOKRATSKOM DRUŠTVU
U okviru Pestaloci programa Savjeta Evrope u periodu od 24. do 29. septembra 2012. godine u Strazburu
realizovan je program obuke Upotreba medija za učešće u demokratskom društvu. Tokom seminara realizovane
su radionice na sljedeće teme: Unapređenje znanja o upotrebi medija za učesće u demokratskom društvu,
Razumijevanje značaja primjene znanja, stavova i vještina za upotrebu medija u nastavi i Značaj učenja za čitav
život – stalna edukacija. U radu je učestvovalo 35 nastavnika iz 25 zemalja Evrope, pa smo imali priliku da o temi
programa podijelimo iskustva sa kolegama iz drugih zemalja.
Pestaloci program stavlja medijsku pismenosti u kontekst ljudskih prava i opisuje je kao kritičan, odgovoran i
koristan dio, kao jednu od ključnih kompetencija za održivo demokratsko društvo, dio osnovnih stavova, vještina i
znanja. Virtuelni prostor medija postao je u stvarnom životu proširenje konkretnog društvenog prostora, koji nas
okružuje i mi živimo i djelujemo u oba svijeta.
Radionice su bile zanimljive i korisne, a facilitatori su nam ukazivali na koji način možemo implementirati naučeno
u našim zemljama. Bilo mi je pravo zadovoljstvo da prilikom prezentovanja mog akcionog plana, odnosno
aktivnosti koje namjeravam da preduzmem po povratku u zemlju, istaknem prednosti našeg kurikuluma,
standarde znanja, primjenu savremenih metoda rada i interaktivne nastave, korelacije između predmeta i teme
koje uvode naše učenike u demokratsko društvo (nastava istorije i građanskog vaspitanja). U Akcionom planu
istakla sam da ću sa mojim učenicima realizovati časove na temu multikulturalnosti i interkulturalnosti, a za
kolege ‒ nastavnike građanskog vaspitanja pripremiću i realizovati jednodnevni seminar na temu Upotreba
medija u nastavi građanskog vaspitanja.
Moje aktivnosti odnosiće se na to,
kako kroz obrazovanje učenike
pripremiti za kritičko i odgovorno
korišćenje medija, za njihovo
učestvovanje u javnom životu,
pokretanje diksusije i debate i
iskazivanje svojih stavova. Takođe, na
demokratsku akciju usmjerenu na
unapređenje života i svijeta oko nas,
korišćenje društvenih medija za
socijalnu interakciju i participaciju
zasnovanu
na
demokratskim
vrijednostima
i
principima,
razumijevanje činjenice da nijedna
kultura nije do kraja homogena i da u
svakoj kulturi postoje različitosti, pa
samim tim i neophodnost razvijanja znanja, vještina i stavova u odnosu na interkulturalnost. Projekat ćemo
ostvariti timskim radom i iskustvenim učenjem kroz razumijevanje i poštovanje različitosti.
Izradu Akcionog plana za aktivnosti koje ću preduzeti kada se vratim u Crnu Goru olakšala mi je činjenica da na
polju profesionalnog razvoja i svih aktivnosti koje u toj oblasti preduzimamo imamo podršku Zavoda za školstvo. I
51
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
sama sam bila trener na nekoliko seminara u organizaciji ove institucije. Na edukaciji nastavnika kod nas radi se
mnogo, imamo različite mogućnosti za profesionalni razvoj, dok je većina učesnika skupa istakla problem
nemotivisanosti nastavnika za učenje i nepostojanje akreditovanih programa obuke u njihovim zemljama.
Iako smo mnogo radili, uspjeli smo da obiđemo ovaj lijepi grad
– Strazbur, njegovu katedralu, Malu Francusku, zgradu
Parlamenta i Savjeta Evrope.
Kao neko ko dugo godina radi u učionici smatram da nastavnik
ima veliku odgovornost, mora stalno da se usavršava, ide u
korak sa savremenim tokovima u obrazovanju. Učionica je
najljepša pozornica gdje morate biti dobar glumac, orator,
kreativan, zanimljiv i spreman na izazove i promjene,
sposoban da obrazujete i vaspitavate, ali zato za uzvrat
dobijete ono najvažnije – dječiju ljubav i poštovanje.
52
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
BLIC INFO
Neum, Bosna i Hercegovina
ČETVRTA REGIONALNA KONFERENCIJA EDUKATORA: PROMJENA POČINJE U MENI – ZA
KVALITETNO OBRAZOVANJE SVE DJECE
U Neumu, BiH, od 29. avgusta do 1. septembra 2012.
godine realizovana je četvrta regionalna konferencija na
temu Promjena počinje u meni. Cilj konferencije bio je da
se pokrene kampanja u kojoj će predstavnici civilnog
društva, nastavnici i roditelji raditi zajedno kako bi stvorili
platformu, viziju i strategiju za uključivanje svih
zainteresovanih u saradničke i proaktivne akcije na nivou
škola i zajednica, na lokalnom, državnom i regionalnom
nivou, dajući svima do znanja da su promjene moguće i
da svi možemo doprinijeti ostvarivanju prava svakog
djeteta na kvalitetno obrazovanje, rast i razvoj.
Rad na konferenciji odvijao se kroz više paralelnih sesija i poster prezentaciju, a teme su bile: Prezentacije
uspješno realizovanih aktivnosti, akcija i kampanja u regionu, usmjerenih na iskustva koja mogu poslužiti svima
nama i iz kojih možemo učiti; unapređenje kompetencija učesnika u oblastima vođenja kampanje, zagovaranja,
korišćenja različitih medija, izrade video materijala, pisanja vijesti i izvještaja i dr.; aktivnosti na osmišljavanju
Hiljadu dobrih ideja za akcije, ideja koje može svako i na svakom mjestu implementirati, i postavljanje akcija na
web stranicu kampanje (www.dobreprice.com); dogovor o dinamici i načinu realizovanja kampanje, dogovor o
akcijama, saradnji i načinu izvještavanja i komunikacije tokom
cijele godine.
Učesnice iz Crne Gore, između ostalih, bile su: dr Dušanka
Popović i mr Ljiljana Subotić (Zavod za školstvo), Nađa
Durković (Zavod za udžbenike i nastavna sredstva), dr Sanja
Šubarić (Filozofski fakultet), mr Dijana Laković (OŠ „Radojica
Perović“), Ljubica Bulatović (OŠ „M.M.Burzan“), Vera Mićunović
(OŠ „Olga Golović), Slavica Leković i Sanja Janjić (OŠ „Oktoih).
Cetinje, Crna Gora
PRVA LJETNJA AKADEMIJA: LJUDSKA PRAVA U AKCIJI
Na Cetinju je 20. juna 2012. otvorena ljetnja akademija za građansko obrazovanje i ljudska prava pod nazivom
Ljudska prava u akciji. Akademija je nastala kao rezultat rada i saradnje naših obrazovnih institucija i Savjeta
Evrope, koordinatora za obrazovanje za demokratsko građanstvo i Mreže za građansko obrazovanje za
Jugoistočnu Evropu. Akademiju je podržala Vlada Crne Gore i Ministarstvo prosvjete i sporta, a Zavod za
školstvo je neposredni organizator zajedno sa Savjetom Evrope i Evropskim Vergelend centrom.
Ciljevi Akademije jesu bolje razumijevanje osnovnih principa obrazovanja za demokratsko građanstvo i ljudska
prava, analiziranje različitih situacija u školi i lokalnoj zajednici u kontekstu poštovanja ljudskih prava, uočavanje
problema i načina na koji se oni mogu riješiti i, na kraju, kreiranje strategija za svaku školu: kako primjeniti u
praksi znanja i vještine stečene tokom ove aktivnosti. Učesnici Akademija su timovi od tri učesnika iz 12 zemalja
regiona: Albanije, Grčke, Bugarske, Rumunije, Turske, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine,
53
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Makedonije i Crne Gore. Timovi su formirani tako što iz svake zemlje učestvuje direktor škole, nastavnik
građanskog obrazovanja i predstavnik roditelja ili nevladinog sektora. Školski timovi formirani su kako bi lakše i
bolje promovisali principe građanskog obrazovanja, sproveli ih u praksi i napravili akcioni plan za svoju školu.
Na svečanom otvaranju, učesnicima su se
obratili, u ime Ministarstva prosvjete i sporta,
pomoćnica ministra gđa Vesna Vučurović, u ime
Savjeta Evrope šefica kancelarije Savjeta
Evrope u Sarajavu Meri En Henesi, u ime
Vergeland Centra direktorka Ana Perona
Fijeldstad, u ime grada Cetinja, gradonačelnik
Aleksandar Bogdanović i u ime domaćina,
zamjenik direktora Zavoda za školstvo mr
Radoslav Milošević Atos.
Akademija je trajala osam dana, a učesnici su
bili u prilici da se upoznaju sa načinima primjene osnovnih principa obrazovanja za demokratsko građanstvo i
ljudska prava u praksi. Svaki tim pripremio je svoj akcioni plan na soniovu kojeg će pokušati da uvede promjene
kako bi škola postala model demokratskog ponašanja. Koordinator Akademije u ime Zavoda za školstvo je
Vidosava Kašćelan.
Predstavnici Savjeta Evrope, Evropskog Vergelend Centra, kao i svi učesnici izrazili su zahvalnost
organizatorima iz Crne Gore, Zavodu za školstvo, koordinatorima za EDC/HRE i svim učesnicima za doprinos i
entuzijazam, kao i zadovoljstvo što su bili dio tako posvećene grupe učesnika, predavača i organizatora. Prva
ljetnja akademija ocijenjena je kao izuzetno uspješna. O tome govori i ocjena jednog od učesnika: „U ime svih
učesnika i u svoje lično ime želim da se zahvalim organizatorima na toplom gostoprimstvu, stalnoj pomoći i prilici
da uživamo u nekim od najljepših pejzaža Crne Gore. Takođe, želio bih da se zahvalim trenerima za rad,
posvećenost, strpljenje, podršku i savjete. Bilo je zaista zadovoljstvo raditi sa njima.“
POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI
Vlada Crne Gore, Savjet Evrope i Evropski Vergelend centar iz
Norveške složili su se da organizju ljetnju akademiju Ljudska
prava u akciji kao zajedničku inicijativu za zemlje Jugoistočne
Evrope. Ljetnja akademija treba da odgovori na politiku Savjeta
Evrope o unapređenju obrazovanja za demokratsko građanstvo,
posebno u dijelu Preporuke CM/Rec(2010)7 o Povelji Savjeta
Evrope i obrazovanju za demokratsko građanstvo. Crna Gora je
domaćin ljetnje akademije, i kao članica Savjeta Evrope
promoviše širenje i sprovođenje Povelje o obrazovanju za
demokratsko građanstvo i ljudska prava.
Vlada Crne Gore je, na sjednici održanoj 20. septembra 2012. godine, usvojila tekst Sporazuma o saradnji i
oranizovanju ljetnje akademije Jugoistočne Evrope Ljudska prava u akciji. Direktor Zavoda za školstvo gdin Pavle
Goranović je, u ime Vlade, potpisao Sporazum, budući da je Zavod za školstvo institucija koja je neposredni
organizator i domaćin ljetnje akademije. Sporazum o saradnji potpisali su i Olof Olafsdottir, direktor Direktorata za
demokratsko građanstvo Savjeta Evrope i Ana Perona – Fjedstad, direktorica Evropskog Vergelend centra.
Time je sporazum stupio na snagu i osnažena saradnja između ove tri značajne institucije, posebno kada je u
pitanju buduća organizacija regionalne ljetnje akademije posvećene principima i vrijednostima građanskog
obrazovanja i vaspitanja. Druga ljetnja akademija Ljudska prava u akciji biće održana u periodu od 21. do 29.
juna 2013. na Cetinju.
54
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Miločer, Crna Gora
SEMINAR NASTAVA MODERNE ISTORIJE JUGOISTOČNE EVROPE
U Miločeru je 8. i 9. septembra 2012. godine održan drugi dvodnevni seminar Nastava moderne istorije
Jugoistočne Evrope. Seminaru je prisustvovalo 19 nastavnika istorije iz osnovnih i srednjih škola Crne Gore.
Nastavnici su pohađali obuku za korišćenje dopunskog nastavnog materijala na četiri teme koje se obrađuju u
okviru svih nastavnih programa u Jugoistočnoj Evropi: Otomansko carstvo, Nacije i države, Balkanski ratovi i
Drugi svjetski rat.
O Balkanskim ratovima govorio je istoričar Dragutin
Papović, o nacijama i državama istoričar dr Živko
Andrijašević, o nacionalnim mitologijama izlaganje je imala
Vesna Kovačević, dok je o Osmanskom carstvu govorila
Ljiljana Bajčetić. Moderatorka radionica bila je Vanja
Vuković, istoričarka i predsjednica Crnogorskog udruženja
profesora istorije (Hipmont). Ispred Zavoda za školstvo,
prisutnima se obratio mr Radoslav Milošević Atos,
pomoćnik direktora u Sektoru za unapređivanje
obrazovanja, istakavši da je ovaj zajednički istorijski
projekat u Jugoistočnoj Evropi koji finansira Evropska
Unija, od početka dobio punu podršku u Crnoj Gori i da je
ovo prilika za unapređivanje nastave istorije u Crnoj Gori, upoznavanje, razmjenu iskustava i promociju primjera
dobre prakse.
U ime Centra za demokratiju i pomirenje u Jugoistočnoj Evropi (CDRSEE), prisutne je pozdravila gospođa
dKristina Kuluri, urednica serije ZIP-a, predsjednica Komiteta za nastavu istorije pri Centru za demokratiju i
pomirenje u Jugoistočnoj Evropi u Solunu.
Set od četiri istorijske čitanke i priručnika za nastavnike izdali su Centar za demokratiju i pomirenje u Jugoistočnoj
Evropi iz Soluna i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorca. Ovaj jedinstveni materijal osmislio je tim
renomiranih stručnjaka, profesora i akademika širom regiona, među kojima i domaći stručnjaci Zvezdan Folić i
Dragutin Papović, urednici serije izdanja na crnogorskom jeziku. Osnovna korist od ovog kompleta proističe iz
dostupnosti istorijskih izvora iz svih zemalja regiona
kojih nema u udžbenicima koji se sada koriste u
nastavi.
U pripremi ovih seminara u Crnoj Gori od početka
učestvuje Zavod za školstvo. Centar za demokratiju i
pomirenje u Jugoistočnoj Evropi, Solun, uz podršku
Zavoda za školstvo, planira još dva seminara u cilju
obuke nastavnika za primjenu ovog materijala. Program
stručnog usavršavanja Nastava moderne istorije
Jugoistočne Evrope, čiji su autori Krešimir Erdelja,
Živko Andrijašević, Dragutin Papović i Vesna Milović,
akreditovan je od strane Komisije Zavoda za školstvo.
55
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Podgorica, Crna Gora
KONFERENCIJA INTERKULTURALNO OBRAZOVANJE: PLURALISTIČKI PRISTUPI JEZICIMA I
KULTURAMA
U Podgorici, u Hotelu „Ramada“ 13. septembra
2012. godine, u organizaciji Britanskog savjeta i
Zavoda za školstvo, realizovana je konferencija na
temu Interkulturalno obrazovanje: pluralistički
pristupi jezicima i kulturama. Konferenciju je pratilo
oko 150 učesnika – nastavnika engleskog,
francuskog, italijanskog, njemačkog i ruskog jezika.
Teme konferencije bile su: Kultura i jezici: potreba
za razvijanjem interkulturalnih kompetencija u
učionici (dr Draginja Jeftić, vanredni profesor na
Odsjeku za engleski jezik i književnost, Filozofski
fakultet, Nikšić), Referentni okvir za pluralističke
pristupe jezicima i kulturama: Instrument za plurilingavalne programe i njihovu implementaciju (Ildikó Lörincz,
Evropski centar za moderne jezike, Grac), Interkulturalna komunikacija: kultura kao dio svakodnevnog govora
(Judy Copage, Pearson Education, Velika Britanija) i Projekat „EU Tune“ i drugi EU programi za međunarodnu
saradnju nastavnika i škola (Bojana Bulatović, Francuski institut, Podgorica). O važnosti izučavanja stranih jezika
i ulozi Francuskog instituta u Podgorici govorio je direktor Instituta Stephane Maicon, dok je Evropski centar za
moderne jezike i saradnju Crne Gore sa ovom institucijom Savjeta Evrope predstavila Nataša Perić iz Zavoda za
školstvo.
Nakon plenarnog dijela realizovane su radionice za nastavnike: Aktivnosti koje promovišu razvoj interkulturalnih
kompetencija kod učenika (dr Draginja Jeftić), Od znanja do produktivnosti: neke aktivnosti u učionici za
interkulturalnu komunikaciju (Judy Copage), Okvir za pluralističke pristupe jezicima i kulturama – kako ga
nastavnici mogu koristiti (Ildikó Lörincz).
Podgorica, Crna Gora
OBRAZOVANJE ZA DRUŠTVENU PRAVDU
Radi pružanja podrške konceptu interkulturalnog
obrazovanja u sklopu Projekta SIMPLE, PCCG je u
decembru 2012. organizovao edukaciju za
nastavnike iz predškolskog i osnovnoškolskog
obrazovnog nivoa na temu: Obrazovanje za
društvenu pravdu – protiv predrasuda i stereotipa.
Nastavak edukacije planiran je za februar 2013, kada
će se nastaviti i sa ostalim planiranim aktivnostima u
Projektu (organizacija okruglih stolova, razmjena
profesionalnih iskustava iz prakse, kampanja itd).
Kao što je to već pokazalo iskustvo u višegodišnjoj
implementaciji programa Obrazovanje za društvenu
pravdu ‒ protiv predrasuda i stereotipa, učesnici
seminara su i ovog puta iskazali visoki stepen
zadovoljstva zbog učešća na seminaru, prvenstveno u dijelu prepoznavanja važnosti njihovog aktivnog učešća u
borbi protiv predrasuda i stereotipa na ličnom i profesionalnom planu. Tako je, na primjer, više učesnika izjavilo
da su iznenađeni stereotipima i predrasudama koje i sami posjeduju, da su im aktivnosti na seminaru pomogle da
ih prepoznaju, te da će učiniti sve da ih prevaziđu na ličnom planu, ali i da se protiv njih bore u svom okruženju.
56
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Iz ugla trenera, kao neka vrsta samorefleksije u višegodišnjoj implementaciji ovog Programa, zapaženo je da su
se npr. stavovi učesnika o položaju žene u društvu, značajno izmijenjenili u smislu vidljivog progresa i
emancipacije. S druge strane stavovi učesnika, kada je u pitanju fizičko nasilje, kao mogućeg oblika u
razrješavanju konfliktnih „virutelnih“ situacija (misli se na primjere u tekstovima koji su korišćeni tokom seminara)
i dalje se smatraju opravdanim od strane učesnika (i eksplicitno i implicitno).
Važan indikator promjena vidljiv je i u spremnosti učesnika na otvorenu razmjenu iskustava iz nastavne prakse,
kao i života uopšte, zatim razgovor o društveno devijantnim pojavama i njihovo adekvatno imenovanje. Takođe,
primijećeno je da se u manjem stepenu, od strane učesnika koristi tzv. društveno prihvatljiv odgovor, čemu je
nesumnjivo doprinijelo otvoreno, prijateljsko i sigurno okruženje koje su, za vrijeme trajanja seminara kreirali
treneri. Sve što smo naveli potvrđuje da je za suštinsku promjenu stavova neophodno vrijeme, a jednako je važan
i proaktivni angažman svih društvenih činilaca.
Petrovac, Crna Gora
SEMINAR ZA PROFESORE FRANCUSKOG JEZIKA
Udruženje profesora francuskog jezika
Crne Gore je, od 5. do 7. oktobra 2012.
godine na Cetinju, organizovalo trodnevni
godišnji seminar za profesore francuskog
jezika. Realizovane su radionice na temu
pismenog izražavanja i animacije na času
stranog jezika, kao i radionice iz francuske
civilizacije i istorije. Osim toga, nastavnici
su razmatrali različite pristupe u izučavanju
stranih jezika uz korišćenje audio-vizuelnih
metoda, literature, pjesmama, poezije...
Prisutnima su se ispred Udruženja
profesora francuskog jezika obratili Edina
Mandić Abdić, predsjednica, ispred Zavoda za školstvo mr Ana Stanišljević, nadzornica za francuski jezik i
direktor Francuskog instituta u Podgorici gdin Stefan Maicon. Gost predavač na seminaru bio je ekspert iz
Francuske, gdin Bernard Gruas, dok su jezičke radionice vodili francuski lektori Anthony Gaudillère i Anguelos
Seimanidis. Predstavnica izdavačke kuće Clé International iz Pariza, Anne Vincent predstavila je novi udžbenik
Pixel. Predavači na seminaru bili su i doc. dr Dragan Bogojević, dr Jasmina Nikčević i doc. dr Milan Barac,
profesori sa Studijskog programa za francuski jezik na
Filozofskom fakultetu u Nikšiću.
Posljednjeg dana seminara održana je Godišnja
skupština Udruženja na kojoj su analizirane aktivnosti
realizovane tokom 2012. godine, i prezentirane aktivnosti
predviđene za narednu godinu. Takođe, na Skupštini su
predstavljena iskustva profesora koji su bili na studijskom
boravku u Francuskoj.
Seminar je bio dobro posjećen i visoko ocijenjen od
strane učesnika. Realizaciju seminara podržali su Zavod
za školstvo i Francuski institut.
57
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Herceg Novi, Nikšić, Podgorica
Crna Gora
FORUMI ZA PROFESORE ENGLESKOG JEZIKA
U okviru svoje djelatnosti u Crnoj Gori, Britanski savjet je u oktobru 2012. godine počeo sa organizovanjem
Foruma za nastavnike engleskog jezika. Forumi su mjesečna okupljanja kreirana i vođena od strane dr Draginje
Jeftić, ekpserta za metodiku nastave engleskog jezika, a za cilj imaju da pruže nastavnicima podršku u učenju,
povezivanju i razmjeni dobre prakse.
Dio foruma uvijek je posvećen i kontinuiranom
profesionalnom razvoju nastavnika na kojem se
nastavnici mogu upoznati sa modelom KPR-a
koji je razvio Britanski savjet, kako bi mogli
samostalno da planiraju i ostvaruju napredak u
karijeri unutar nivoa u kome se trenutno nalaze,
kao i da planiraju ciljeve daljeg profesionalnog
razvoja.
Do sada su organizovana tri foruma sa
sljedećim temama: Learning Styles: Leave no
Child Behind (12. oktobar 2012, Herceg Novi),
Empowering the Learner: reconstructing
classroom strategies (21. novembar 2012,
Nikšić) i Changing Paradigms in Education (21. decembar 2012, Podgorica).
Forumima je ukupno prisustvovalo 113 nastavnika. Više informacija o Forumu možete pronaći na vebsajtu
www.britishcouncil.me
PESTALOCI PROGRAM – KALENDAR AKTIVNOSTI ZA
2013. GODINU
Savjet Evrope pripremio je plan seminara i radionica koje će 2013.
godine realizovati u okviru Pestaloci programa obuke. Ovaj
program ima za cilj da zemljama članicama Savjeta Evrope ponudi
stručno usavršavanje nastavnika, stručnih saradnika i drugih
stručnjaka iz oblasti obrazovanja. Osnovni uslov za učešće na
seminarima jeste poznavanje radnog jezika seminara, kao i ispunjavanje drugih uslova specifičnih za svaku
pojedinačnu radionicu ili seminar. Radni jezik najčešće je engleski jezik, zatim francuski, njemački ili jezik zemlje
koja organizuje seminar. Kalendar radionica, seminara i modula za 2013. godinu nalazi se na sajtu Zavoda za
školstvo (zzs.gov.me). Više informacija o Pestaloci programu obuke i formular za prijavu nastavnici mogu naći na
veb sajtu programa: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/home/default_en.asp
Prijave za učešće možete poslati na sljedeće adrese: [email protected] i [email protected]
58
Zavod za školstvo
Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori br. 10
Nikšić
Crna Gora
SAVJETOVANJE ZA PROFESORE MATEMATIKE – PISA PROJEKAT
U OŠ „Luka Simonović“ u Nikšiću je, 25. oktobra
2012. godine, realizovano savjetovanje za
profesore matematike iz osnovnih škola nikšićke
opštine. Tema savjetovanja bila je PISA projekat i
matematička pismenost. Uvodna radionica
odnosila se na prezentaciju postignuća u oblasti
matematičke pismenosti crnogorskih učenika na
PISA 2006. i 2009, tj. postignuća sa dva ciklusa
testiranja u Crnoj Gori. Sljedeća aktivnost bila je
prezentacija i analiza primjera zadataka iz oblasti
matematike. Savjetovanje je vodio Milljan
Vujošević, samostalni savjetnik u Zavodu za
školstvo.
Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Nikišć, Budva i Podgorica
UDŽBENIK U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA
Sa ciljem pružanja podrške profesionalnom razvoju nastavnika engleskog jezika izdavačka kuća Pearson u
saradnji sa Zavodom za školstvo omogućila je realizaciju šest jednodnevnih seminara za nastavnike engleskog
jezika. Tema seminara bila je Udžbenik u
nastavi engleskog jezika i predstavljenje
udžbeničke serija Discover English koja će
se koristiti u nastavi engleskog jezika od
četvrtog do devetog razreda počevši od
školske 2013/14. godine.
Seminari su realizovani u Pljevljima,
Bijelom Polju, Beranama, Nikišću, Budvi i
Podgorici, u periodu oktobar – novembar
2012. godine. U radu je učestvovalo 159
nastavnika engelskog jezika, a radionice
su vodile mr Ljiljana Subotić (Zavod za
školstvo) i Žana Bulajić (OŠ „Braća
Ribar“). Nastavnici su pokazali veliko interesovanje za temu seminara i aktivno su učestvovali u radu. Nakon
seminara svaka škola je za svoje nastavnike dobila određeni broj kompleta koji se sastoji od priručnika i CD-a.
59
Zavod za školstvo
Download

PRNCG br.10 - Zavod za školstvo