Škola: JU SMŠ "Ivan Goran Kovačić" Herceg Novi
ŠKOLSKI IZVJEŠTAJ INTERNE EVALUACIJE
(2010-2012)
Strana
1
Jun 2012.
SADRŽAJ
Uvod .............................................................................................................................................................................3
Nulta interna evaluacija ...............................................................................................................................................5
Interna evaluacija .........................................................................................................................................................8
I Kooperativnost ...........................................................................................................................................................8
Planiranje upisne politike ................................................................................................................................ 8
Selekcija učenika ............................................................................................................................................. 8
Rad upravnih i stručnih organa ....................................................................................................................... 9
Pedagoško-instruktivni rad direktora i saradnika ......................................................................................... 10
Saradnja na obrazovanju i obuci djece sa posebnim potrebama ................................................................. 10
Struktura školskog osoblja ............................................................................................................................ 11
Nastavni kadar ............................................................................................................................................... 12
Podrška učenicima ........................................................................................................................................ 14
Interpersonalni odnosi nastavnika i učenika ................................................................................................. 16
Informisanje, promocija i uloga u zajednici, saradnja sa drugim ustanovama ............................................. 17
Saradnja sa roditeljima .................................................................................................................................. 18
Uključenost partnera u proces obrazovanja i obuke .................................................................................... 19
II Efektivnost.............................................................................................................................................................. 19
Postignuća učenika ........................................................................................................................................ 19
Izostanci učenika, vladanje i vaspitne mjere ................................................................................................. 21
Organizacija i učešće na školskim takmičenjima; učešće na državnom i međunarodnim takmičenjima ..... 23
Pohvale i nagrade .......................................................................................................................................... 23
Informacione i komunikacione tehnologije .................................................................................................. 23
Obuka nastavnika (PRNŠ) .............................................................................................................................. 25
Realizacija školskog plana i programa ........................................................................................................... 27
Školska razvojna dokumenta ......................................................................................................................... 28
Utvrđivanje kvaliteta nastave........................................................................................................................ 28
III Upravljanje resursima ........................................................................................................................................... 36
Kvalitet prostora i opreme; opremljenost nastavnim sredstvima ................................................................ 36
Odnos budžetskih sredstava prema drugim ostvarenim primicima ............................................................. 38
Visina sredstava koja se realizuje po učeniku ............................................................................................... 39
Preporuke:................................................................................................................................................................. 40
Strana
2
REZIME IZVJEŠTAJA O INTERNOJ EVALUACIJI............................................................................................................41
Uvod
O Školi
Srednja mješovita škola "Ivan Goran Kovačić" nastavlja tradiciju škola koje su u Herceg Novom nastale
tokom XIX i XX vijeka. Od Gimnazije kao matične škole osnovane 1953. godine, do danas, Škola je prošla kroz
različite periode transformacije i prilagođavanja obrazovnim ii ukupnim društvenim promjenama.
Sadašnji školski objekat sagrađen je 1971. godine, i pored niza unutrašnjih adaptacija, rekonstrukcije i
redovnog održavanja ne zadovoljava u potpunosti potrebe obrazovno-vaspitnog rada.
J.U. Srednja mješovita škola "Ivan Goran Kovačić" registrovana je školske 2004/2005. godine.
Pored matične gimnazije, u okviru Škole obrazuju se kadrovi i u sledećim područjima rada:
Područja rada,obrazovni profili – obrazovni programi
 stručno obrazovanje u trajanju od tri godine iz područja rada:
I Turizam, ugostiteljstvo, trgovina: obrazovni profil - konobar / kuvar; prodavač
II Lične usluge: obrazovni profil-frizer
 stručnog obrazovanja u trajanju od četiri godine iz područja rada:
I Turizam, ugostiteljstvo, trgovina: obrazovni profil - turistički tehničar; tehničar usluživanja i
kulinarstva; tehničar prodaje
II Arhitektura, građevinarstvo i geodezija: obrazovni profil - građevinski
tehničar za
visokogradnju
III Ekonomija, pravo, administracija: obrazovni profil - ekonomski tehničar; tehničar marketinga i
trgovine
IV Zdravstvo, farmacija, socijalna zaštita: obrazovni profil - fizioterapeutski tehničar
Škola je licencirana i za obrazovanje učenika pravne škole.
Danas (šk. 2011/12.) Škola ima ukupno 1139 učenika raspoređenih u 43 odjeljenja, i 103 zaposlenih, od
čega 86 u nastavi.
Škola se uključila u aktuelnu reformu školstva školske 2004/05.godine.
Novi nastavni programi se primenjuju: u 37 odjeljenja,i to u svim razredima gimnazije; I, II, III i IV razredu
ekonomske škole; I, II, III i IV razredu turističke škole; I, II i III i IV razredu marketinga i trgovine; I,II i III razredu
ugostiteljske škole, III stepena (kuvar-konobar); I, II i III razredu fizioterapeutske škole i I i II razredu ličnih uslugafrizer. Po starim nastavnim programima odvija se nastava u IV razredu fizioterapeutske škole; IV razredu
ugostiteljske škole četvrtog stepena, ukupno: 3 odjeljenja.
Organizacija teorijske nastave i vježbi
Teorijska nastava i vježbe iz obaveznih predmeta, obaveznih izbornih i stručno teorijskih predmeta izvodi
se u školskom prostoru, prema utvrđenom rasporedu.
Organizacija praktičnog obrazovanja
Strana
3
Redovnu praksu kao dio nastavnog procesa obavljaju učenici trgovačke, ugostiteljske, fizioterapeutske,
građevinske, turističke, ekonomske struke, kao i frizeri i tehničari marketinga i trgovine.
Praksu vode profesori određene struke u dogovorenoj raspodjeli po aktivima shodno planu i programu.
Ugovori o obavljanju prakse van škole sklapaju se sa socijalnim partnerima na početku školske godine.
Profesionalnu praksu, u trajanju određenom predmetnim katalozima, učenici obavljaju kod socijalnih partnera po
završetku nastavne godine. Ugovori o obavljanju profesionalne prakse sklapaju se sa socijalnim partnerima na
kraju nastavne godine i prije početka njene realizacije.
U toku školske godine u funkciji je i školski restoran u kojem učenici obavljaju praksu.
Biblioteka
Knjižni fond škole iznosi 18608 od toga 3056 za nastavnike, a za učenike 15522. Škola je pretplaćena na
slijedeće časopise:“Vaspitanje i obrazovanje”, “Gorske staze",“Prosvjetni rad” i “Il dalmata ”, "Luča", "Matica",
"Sociološka luča".
Odbor za interno obezbjeđivanje kvaliteta
Na sjednici Nastavničkog vijeća, koja je održana dana 15. 11. 2011. godine, postojeća Grupa za kvalitet
preimenovana je u Odbor za interno obezbjeđivanje kvaliteta, i, na predlog direktora, određeni su njeni članovi:
Momir Dragićević, direktor Škole;
Tatjana Relić, psiholog- koordinator tima;
Darinka Popović, pedagog;
Milan Pušica, pomoćnik direktora;
Ksenija Odalović, pomoćnik direktora;
Gojko Đurđević, profesor;
Jelica Đurković, profesor;
Mario Šimić, ICT koordinator;
Branislav Ivanović, predstavnik tehničke službe Škole;
Nedjeljka Stanojlović, predstavnik roditelja;
Tomo Jančić, predstavnik socijalnih partnera.
Poslovnik o radu Odbora za interno obezbjeđivanje kvaliteta (ex Grupe za kvalitet) usvojen je dana
04.09.2009. godine.
Tokom februara 2011. godine naša škola uključena je u izradu Priručnika „Razvoj stručnih škola procesom
interne evaluacije“ koji predstavlja vodič školama za organizaciju i realizaciju procesa interne evaluacije. Njegova
priprema rađena je u okviru projekta „Skills for Employability“ Britanskog savjeta.
Timovi za procjenu kvaliteta
Na sastanku direktora i psihologa sa predstavnicima aktiva održanom dana 26. 01. 2012. godine,
formirani su timovi za procjenu kvaliteta za devet oblasti, a zatim su 14. 02. 2012. godine podjeljena zaduženja u
okviru timova:
I UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE USTANOVOM:
Momir Dragićević, Tatjana Relić, Sanja Ateljević, Dubravka Kraljević;
II KADROVSKI, MATERIJALNO-TEHNIČKI I BEZBJEDONOSNI USLOVI RADA USTANOVE:
Milan Pušica, Momir Dragićević, Zoran Bigović, Jelica Đurković, Darinka Popović, Mario Šimić, Ljiljana Vavić;
III ETOS ŠKOLE:
Tatjana Relić, Ksandra Popović, Vesna Dragićević, Momir Dragićević;
IV PODRŠKA KOJU ŠKOLA PRUŽA UČENICIMA:
Tatjana Relić, Darinka Popović, Jelica Đurković, Natalija Bulajić, Slavica Žorić, Ksenija Odalović;
VII PROFESIONALNA PRAKSA I OBUKA KOD POSLODAVACA:
Momir Dragićević, Milan Pušica, Jagoš Rosić, Nataša Bulatović, Željko Vujičić;
Strana
VI NASTAVA I UČENJE:
Momir Dragićević, Milan Pušica, Ksenija Odalović, Tatjana Relić, Darinka Popović, članovi aktiva;
4
V SARADNJA SA RODITELJIMA, DRUGIM USTANOVAMA I LOKALNOM SREDINOM:
Darinka Popović, Momir Dragićević, Milan Pušica, Anica Radan, Milorad Kisjelica, Stana Polaček;
VIII POSTIGNUĆA ZNANJA I VJEŠTINA UČENIKA PREMA OBRAZOVNIM STANDARDIMA:
Tatjana Relić, Ksenija Odalović, Milan Pušica, Natalija Bulajić;
IX ISTRAŽIVANJA:
Tatjana Relić, Mario Šimić.
U periodu od 14.02. do 03. 04. 2012. vršene su stalne konsultacije (instrukcije i objašnjenja) sa timovima
u vezi izrade izvještaja.
Psiholog, Tatjana Relić je 22.02.2012. godine započela je pripremu upitnika (nalaze se u PRILOZIMA) i
distribuciju ispitanicima. Upitnicima je obuhvaćeno 75 učenika gimnazije, 88 učenika stručnih škola, 19
nastavnika, 18 predstavnika roditelja u Savjetu roditelja, 5 predstavnika socijalnih partnera, 3 predstavnika
lokalne sredine i direktor Škole, a zatim je obrađeno ukupno 974 upitnika. Štampanje rezultata završeno je 26.
03. 2012. godine.
U Školi su formirani timovi i određeni koordinatori i za sledeće oblasti:
Učenički parlament-D.Popović, koordinator;
Savjet roditelja-M.Pušica, D.Popović, koordinatori;
Slobodne aktivnosti i obavezni izborni sadržaji-K.Odalović, koordinator;
Grupa za estetsko-ekološko uređenje prostora-A.Ardalić, koordinator;
PRNŠ-D.Popović, koordinator;
PISA-M.Šimić, koordinator;
Eksterne provjere znanja-T.Relić, D.Popović, koordinatori;
Međunarodna saradnja-A.Radan, koordinator;
Izdavačka djelatnost-Lj.Ljubisavljević, Milan Rađenović, koordinatori;
Kulturno-umjetnička djelatnost škole-S.Vojvodić, A.Mirjačić, K.Popović, koordinatori;
Tim za izradu IROP-a-D.Kraljević, D.Popović, Lj.Ljubisavljević, koordinatori.
Nulta interna evaluacija
Strana
5
-Pokazuje sliku o funkcionisanju škole i resurse iz različitih uglova u ključnim oblastima na početku razvojnog
perioda (u oblasti nastave i vannastavnih aktivnosti, stručnog usavršavanja nastavnika, organizacije rada,
rukovođenja, atmosfere i komunikacije, saradnje sa lokalnom zajednicom...)
Zadnjih godina je evidentno smanjenje broja učenika i, posledično, broja odjeljenja u našoj školi. Školske
2007/08. godine upisano je 1338 učenika u 48 odjeljenja, a školske 2011/12. godine upisano je 1139 učenika u 43
odjeljenja.
Istovremeno, održava se konstantan odnos učenika gimnazije i učenika stručnih škola, kao i odnos broja
djevojaka i mladića (približno 56% učenica i 43% učenika).
Strana
6
Zainteresovanost učenika za upisivanje škola III stepena stručnosti se svake godine smanjuje. Školske
2009/10. godine nismo upisali ni jedno odjeljenje III stepena.
Strana
Prosječan broj učenika po odjeljenju školske 2011/12.godine iznosio je26,49, a odnos broja učenika prema
nastavniku iste godine je13,24.
7
Zadnjih godina raste broj odjeljenja sa manje od 26 učenika, prema ukupnom broju odjeljenja, a smanjuje
se broj odjeljenja sa više od 34 učenika. Školske 2009/10.godine odnos broja odjeljenja sa manje od 26 učenika u
odnosu na ukupan broj učenika bio je 20%, a školske 2011/12.godine je 34,88%, dok je 2009/10.godine odnos
broja odjeljenja sa više od 34 učenika u odnosu na ukupan broj odjeljenja bio 11,11%, a školske 2011/12.godine
iznosi 2,32%.
Zadnjih godina smanjuje se broj odjeljenja koja realizuju 2 i više programa. Školske 2008/09.godine taj
procenat odjeljenja, u odnosu na ukupan broj odjeljenja bio je 14,89%, a školske 2011/12.godine je 2,32%.
Interna evaluacija
Proces interne evaluacije obuhvata analizu kvaliteta u tri ključne dimenzije:
1. Kooperativnost;
2. Efektivnost;
3. Upravljanje resursima
I Kooperativnost
Planiranje upisne politike
Škola planira upis učenika u I razred na osnovu analize potreba tržišta rada, kadrovskih mogućnosti,
materijalnih, tehničkih i prostornih uslova, interesovanja učenika i roditelja, mišljenja socijalnih partnera...
Aktuelnost programa koji se nude učenicima na konkursu za upis se utvrđuje na osnovu broja prijavljenih
kandidata u odnosu na broj koji se traži.
Škola vodi evidenciju o broju prijavljenih učenika, a upis učenika se vrši na osnovu propisanih kriterijuma.
Školske 2009/10. godine konkursom je traženo 360 učenika a prijavljeno je 326 učenika (90,55%).
Iste školske godine, konkursom je traženo 30 učenika trogodišnjih programa,a nije se prijavio ni jedan
učenik. U četvorogodišnje programe je upisano 332 učenika (100,61% od broja traženog konkursom).
Školske 2010/11. godine konkursom je traženo 360 učenika a prijavljeno je 285 učenika (79,17%). U
trogodišnje programe je upisano 24 učenika (40% od broja traženog konkursom), a u četvorogodišnje programe
je upisano 274 učenika (91,33% od broja traženog konkursom). Školske 2011/12. odnos broja učenika traženih
konkursom prema broju upisanih bio je 360/298 (82,78%),u trogodišnje programe upisan je 41 učenik od traženih
90 (45,55%), a u četvorogodišnje programe upisano je 257, a traženo je 270 (upisano 95,18%).
Selekcija učenika
Strana
8
Selekcija učenika za upis u obrazovne programe vrši se na osnovu bodova, odnosno na osnovu kriterijuma
koji su bazirani na opštem uspjehu u zadnja tri razreda osnovne škole, postignućima iz predmeta od značaja za
programe za koje se učenici prijavljuju i rezultata sa takmičenja.
Rad upravnih i stručnih organa
OPŠTA PROCJENA RADA UPRAVNIH I STRUČNIH ORGANA: VEOMA USPJEŠNO
Obrazloženje:
Program rada Školskog odbora uglavnom obuhvata sadržaje koji se odnose na programiranje rada škole,
organizaciono-materijalnu problematiku, sadržaje koji usmjeravaju na saradnju sa društvenom sredinom i
kadrovsku problematiku. Program je uspješno urađen u skladu sa Zakonom i u skladu sa Statutom ustanove.
U toku školske 2010/11. godine održano je pet, a u tekućoj (2011/12.) tri sjednice Školskog odbora.
Direktor Škole redovno, sadržajno i dokumentovano obavještava Školski odbor o realizaciji odluka sa
prethodne sjednice.
Sa Programom razvoja Školski odbor je upoznat od strane direktora prilikom imenovanja istog, a Razvojni
plan je u procesu izrade.
Preporuka: Na budućim sjednicama upoznati Školski odbor sa Razvojnim planom Škole radi praćenja dinamike
njegove realizacije.
Na osnovu redovno vođene dokumentacije konstatuje se da se na Školskom odboru redovno usvaja
Godišnji plan i program rada Škole, poslije detaljnog razmatranja predloga plana i programa; razmatra se i usvaja
izvještaj o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Škole. Realizacija Godišnjeg plana sasvim je u skladu sa
realizacijom Programa razvoja.
Školski odbor redovno razmatra programe i rezultate vannastavnih aktivnosti.
Realizacija Programa rada Školskog odbora dobro je usklađena sa Godišnjim planom i programom rada
Škole, Zakonom i Statutom. Rad i odluke Školskog odbora dobro su usklađene sa Godišnjim planom i programom
i Programom razvoja.
Školski odbor poslije svakog klasifikacionog perioda razmatra postignuća učenika.
Preporuka: Na sjednicama više posvetiti pažnju predlaganju mjera za poboljšanje uslova rada u Školi, kao i
mogućnostima njihove realizacije.
Školski odbor je upoznat sa formiranjem i radom komisija obrazovanih na nivou Škole.
Preporuka: S ciljem optimizacije rada, Školski odbor bi trebao imenovati odgovarajuće komisije.
Aktivnosti Školskog odbora samo djelimično imaju uticaj na pozitivne promjene u kvalitetu nastave i
učenja, opremanja Škole, efikasno korišćenje prostora i resursa i unapređivanje svih aspekata rada Škole.
Preporuka: Veće angažovanje Školskog odbora na prikupljanju sredstava za opravljanje objekta Škole i za nabavku
savremene opreme.
Strana
Programi rada nastavničkog vijeća, stručnih aktiva nastavnika, odjeljenjskih vijeća su uspješno urađeni i u
skladu sa Statutom škole. Blagovremeno su urađeni i usvojeni na odgovarajućim sjednicama stručnih organa.
Stručni organi rade uspješno u skladu sa Zakonom, Statutom Škole, Godišnjim planom i programom rada.
U Školi se njeguje dobra koordinacija rada stručnih i drugih organa, kao i odjeljenjskih starješina i stručnih
saradnika. Organizacija procesa nastave i učenja je pravovremena, jasna i precizna. U organizaciji dopunske,
dodatne, fakultativne nastave i obaveznih izbornih sadržaja ima evidentnih nedostataka i propusta. Organi
upravljanja i rukovođenja uspješno usmjeravaju i usklađuju rad stručnih organa.
Odjeljenjska vijeća na zadovoljavajući način razmatraju obrazovno-vaspitni rad u odjeljenju, uglavnom
poslije klasifikacionih perioda. Program rada sa nadarenim učenicima i učenicima koji teže napreduju je
zadovoljavajući. Povremeno se preduzimaju odgovarajuće mjere i aktivnosti za unapređivanje kvaliteta nastave i
poboljšanje postignuća učenika. Evidentni su pojedini propusti u utvrđivanju rasporeda pismenih zadataka.
Odjeljenjska vijeća uspješno obavljaju i ostale aktivnosti u skladu sa Godišnjim planom i programom rada škole.
Stručni aktivi sistematično i detaljno razmatraju obrazovno-vaspitni rad po nastavnim predmetima. Daju
relevantne predloge i preduzimaju odgovarajuće aktivnosti za unapređivanje kvaliteta rada. Posebnu pažnju
poklanjaju aktivnostima na ujednačavanju kriterijuma ocjenjivanja, primjeni nastavnih sredstava i pomagala, kao i
primjeni interaktivnih metoda nastave/učenja u školi. Povremeno se realizuju i analiziraju ogledni časovi.
9
Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta je blagovremeno donesen, kao i Statut Škole
koji je razmatran na Školskom odboru.
Nastavničko vijeće je blagovremeno i detaljno razmotrilo Godišnji plan i program rada škole i dalo svoje
mišljenje o njegovom sadržaju i odgovarajuće sugestije u vezi njegovog poboljšanja.
Nastavničko vijeće daje predloge i preduzima odgovarajuće aktivnosti za osavremenjivanje obrazovnovaspitnog rada, uglavnom poslije prvog polugodišta i trećeg tromjesečja. Usmjerava na primjenu nastavnih
sredstava, problemsku usmjerenost i interaktivnost nastave, kao i na kriterijumsko ocjenjivanje zasnovano na
ciljevima i ishodima.
Zapisnici sa sjednica odjeljenjskih vijeća su sadržajni i jasni. Zapisnici sa roditeljskih sastanaka pišu se
redovno i uglavnom sadržajno. Zapisnici sa sjednica stručnih aktiva vođeni su uredno i sadrže uglavnom sve bitne
aspekte rada aktiva. U njima su tabelarno i analitički prikazana postignuća učenika na kraju prvog polugodišta, na
kraju nastavne i na kraju školske godine.Zapisnici sa sjednica nastavničkog vijeća vode se uredno i u skladu sa
Poslovnikom o radu. U njima su uglavnom jasno istaknuti zaključci sa sjednica.
Pedagoška evidencija i dokumentacija se vodi uredno, efektivno, blagovremeno i u skladu sa Pravilnikom
o obliku i načinu vođenja pedagoške evidencije i sadržini javnih isprava u školama. Škola vodi pedagošku
evidenciju tako da obezbeđuje čuvanje ličnih podataka učenika u skladu sa propisima. U Ljetopisu Škole su
hronološkim redom na primjeran način upisani važni događaji Škole. Pedagoška evidencija se u cjelini vodi na
papiru i u elektronskom obliku. Podaci u odjeljenjskim knjigama upisuju se uglavnom blagovremeno i redovno.
Podaci u matičnu knjigu (upisnicu) uneseni su u skladu sa propisima. Zadužene osobe se uspješno staraju da
pedagoška dokumentacija bude blagovremeno i valjano urađena.
Pedagoško-instruktivni rad direktora i saradnika
OPŠTA PROCJENA KVALITETA: USPJEŠNO
Obrazloženje:
U programima rada direktora i stručnih saradnika sasvim jasno je istaknuta pedagoško-instruktivna
funkcija.
Radnim zadacima pokriveni su svi aspekti rada Škole. Direktor i stručni saradnici pružaju pedagošku
pomoć nastavnicima u organizovanju procesa nastave i učenja i primjeni racionalne kombinacije oblika, metoda
rada i nastavnih sredstava.
Stručni organi Škole sistematično i kontinuirano upoznaju se sa pedagoško-instruktivnom pomoći u vezi
izrade didaktičkog materijala i podstiču se i usmjeravaju aktivnosti u vezi primjene obrazovne tehnologije.
Realizacija pedagoško-instruktivnog rada uspješno je usklađena sa planiranom dinamikom. Uspješno i
planski se preduzimaju aktivnosti u cilju realizacije preporuka prosvjetnih nadzornika datih u Izvještaju o
utvrđivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada.
Nastavnicima se nakon posjećenih časova veoma uspješno daje povratna informacija i oni se adekvatno i
argumentovano upoznaju sa stručno-pedagoškim zapažanjima i predlogom mjera za poboljšanje nastave.
Rasporedom časova ostvarena je zadovoljavajuća i učeničkim mogućnostima i razvojnim potrebama
odgovarajuća opterećenost u toku radnog dana i sedmice. Raspored je u skladu sa predmetno-sadržinskim
okvirima koje daje nastavni plan. Evidentni su pojedini slučajevi „dan za danom“ časova nastavnih predmeta čija
je sedmična norma dva časa. Povremeno se unose dnevne korekcije u raspored kako bi se omogućilo što
uspješnije ostvarivanje obrazovno-vaspitnih ciljeva i zadataka.
Racionalno se koriste svi prostorni, tehničko-didaktički i kadrovski potencijali Škole.
Direktor Škole i stručni saradnici motivišu zaposlene da se kontinuirano usavršavaju. Komunikacija svih
interesnih grupa je veoma dobra. Škola adekvatno primjenjuje propisane kriterijume za dodjelu pohvala i nagrada
za postignute rezultate.
Direktor i stručni saradnici realizovali su odgovarajući broj hospitacija o kojima se vodi uredna evidencija.
Direktor i stručni saradnici posjećuju časove svih nastavnih predmeta i kod svih predmetnih nastavnika. Češće se
realizuju hospitacije kod nastavnika sa manjim radnim iskustvom.
Strana
Saradnja se ostvaruje sa MPIS, Opštinom HN i Komisijom za usmjeravanje, Centrom za socijalni rad,
osnovnim školama, srednjim školama, Dječjim domom „Mladost“ Bijela, Dnevnim centrom u Igalu, Kultur
Kontaktom koji organizuje obuke...
10
Saradnja na obrazovanju i obuci djece sa posebnim potrebama
Struktura školskog osoblja
Strana
11
U Školi se vodi evidencija o broju zaposlenih: prema osnovu zapošljavanja, stručnoj spremi, godinama
starosti, podacima o položenom stručnom ispitu itd. Školske 2007/08. godine u Školi je bilo 108 zaposlenih, a
školske 2011/12. godine broj zaposlenih je smanjen na 103.
Prosječna starost svih zaposlenih zadnjih godina je približno 45 godina. Konstantan je odnos broja žena i
muškaraca (70% žena i 30% muškaraca).
U ukupnom broju zasposlenih dominira VII stepen stručne spreme, i to je konstantno (najniži procenat je
bio školske 2009/10. godine (77,14%), a najviši školske 2008/09. godine 81,82%). Najniži stepen stručne spreme
zaposlenih je II, a procenat u ukupnom broju se kretao od 8,74% školske 2010/11. godine do 10,48% školske
2009/10. godine.
Prema podacima o godinama radnog staža zaposlenih uočava se da najveći broj radi od 10 do 20 godina,
osim školske 2008/09. godine kada je najviše zaposlenih imalo između 20 i 30 godina radnog staža, a te godine je
bilo i najviše zaposlenih sa više od 30 godina radnog staža (10, 10%).
Nastavni kadar
Strana
12
Školske 2011/12. godine od ukupno 103 zaposlenih angažovano je 86 nastavnika. Učešće nastavnika u
ukupnom broju zaposlenih te godine je 83,50%. Najniži procenat nastavnika prema ukupnom broju zaposlenih bio
je školske 2009/10. godine kada je od 105 zaposlenih u nastavi angažovano 79 nastavnika, odnosno 75,24%.
Procenat nastavnika opšteobrazovnih predmeta se kreće od 69,23% školske 2007/08. do 55,29%, školske
2010/11. godine. Istovremeno, broj nastavnika stručno-teorijskih predmeta se povećavao od 30,77% školske
2007/08. do 44,71% školske 2010/11. godine. Školske 2011/12.godine taj procenat je 30,23. Odnos nastavnika
praktične nastave prema ukupnom broju nastavnika, školske 2009/10.godine iznosio je 5,06%, a školske
2011/12.godine je 1,16%.
Strana
13
Što se tiče polne strukture nastavnika veći procenat čine žene, a odnos broja žena i muškaraca je
konstantan (oko 69% čine žene a 31% muškarci).
Većina nastavnika ima odgovarajući stepen stručne osposobljenosti koji odgovaraju zahtjevima
obrazovno-vaspitnog procesa. Za manji broj povremeno odsutnih nastavnika obezbjeđuje se odgovarajuća
zamjena.
Obuka nastavnika predstavlja plansku aktivnost u Školi. Većina obuka realizuje se u saradnji ili organizaciji
međunarodnih partnera, Ministarstva prosvjete i sporta, Centra za stručno obrazovanje, Zavoda za školstvo, a
neke obuke su u internoj organizaciji Škole.
Podrška učenicima
PODRŠKA KOJU ŠKOLA PRUŽA UČENICIMA
R.br. Aspekti utvrđivanja kvaliteta
1.
Podrška učenicima koji zaostaju u savladavanju
gradiva
2.
Podrška nadarenim učenicima
Procjena kvaliteta
Z
U
3.
Podrška učenicima sa smetnjama u razvoju
4.
U
5.
Vannastavne aktivnosti/obavezni izborni
sadržaji
Prava i dužnosti učenika
6.
Zaštita i sigurnost učenika
U
7.
8.
Realizacija edukativnih i preventivnih programa
Rad učeničkog parlamenta
U
U
9.
Profesionalna orijentacija
U
Procjena kvaliteta ključne oblasti
VU
U
USPJEŠNO
Strana
Godišnjim planom rada Škole predviđeno je organizovanje dopunske i dodatne nastave, kao i u planovima
odjeljenjskih vijeća, a pojedini nastavnici su pripremili planove rada dopunske nastave za svoj predmet. Dopunska
nastava iz pojedinih oblasti se organizuje povremeno. Evidencija se vodi u sveskama i to, uglavnom, površno, bez
konkretnih podataka o aktivnostima i uspešnosti tih aktivnosti.
Pojedinačno i samoinicijativno nastavnici prepoznaju i podržavaju nadarene učenike. Dodatna nastava se
povremeno organizuje,a samo pojedini nastavnici su uradili program za svoj predmet.
14
Obrazloženje:
Zastupljen je savjetodavni rad pedagoga i psihologa sa učenicima. Postoji plan rada, mehanizmi praćenja i
mjere podrške učenicima u učenju, rješavanju konflikata, saradnji sa roditeljima i nastavnicima. O tome se vodi
uredna i precizna evidencija. Po potrebi se vrše istraživanja, a rezultati se koriste za unapređenje nastave i
predlažu mjere za poboljšanje uspjeha i postignuća uopšte.
Učenici se, po pravilu, na početku školske godine upoznaju sa pravima i obavezama. Odjeljenjske
starješine, pedagoško-psihološka služba i drugi organi u Školi redovno podsjećaju učenike na poštovanje pravila i
dužnosti, redovno i pravilno ih informišu preko oglasne table, knjige obavještenja, školskog lista, sajta i sl.
Kroz proces profesionalnog razvoja učenicima se pruža stalna i organizovana pomoć preko pedagoškopsihološke službe, odjeljenjskih starješina, uprave Škole i dr. Škola redovno organizuje posjete visokoškolskih
ustanova, čiji predstavnici učenicima odjeljenja završnih razreda prezentuju uslove za nastavak školovanja.
Obezbijeđeno je učešće učenika na sajmovima obrazovanja i manifestacijama koje promovišu dalje školovanje i
stručno usavršavanje. O aktivnostima na procesu profesionalne orijentacije se vodi evidencija.
Škola tradicionalno svojim učenicima nudi veliki broj izbornih predmeta, a samo u gimnaziji postoji čak 40
izbornih grupa.
U cilju postizanja i njegovanja individualnih sklonosti, uvažavanja talenata i bogaćenja društvenog života
učenika, u Školi postoje slijedeći izborni sadržaji i slobodne aktivnosti: novinarsko-literarna sekcija, bibliotekarska
sekcija, dramska i recitatorska sekcija, likovna sekcija, sportska sekcija-šah, stoni tenis, ekološka sekcija, muzička
sekcija-hor, debatni klub, informatička sekcija, radionica One minutes junior, projekat međunarodno kulturne
razmjene učenika Levanger - Herceg Novi, aktivnosti u okviru turističke grupe predmeta, terenska nastava, izleti,
maskenbali, Preduzeće za vježbe, Quadrilla.
Programi ovih aktivnosti nalaze se u knjigama svake od grupa, a učenici se o održavanjima obavještavaju
kroz obavještenja. O navedenim aktivnostima vodi se uredna i sadržajna evidencija. U Godišnjem planu rada su
navedeni i izborni predmeti i izborni sadržaji i slobodne aktivnosti.
Škola povremeno uključuje učenike u projekte sa ciljem podsticanja njihovog istraživačkog rada.
Preporuke: Učenicima bi se trebalo omogućiti da prilikom upisa daju svoj predlog izbornih sadržaja i slobodnih
aktivnosti, kako bi se isti uvrstio u već postojeću ponudu Škole; uključiti veći broj nastavnika i učenika u aktivnosti
vezane za izborne sadržaje; promijeniti nazive izbornih sadržaja, na primjer, umjesto sekcija radionica i slično.
PODRŠKA UČENICIMA SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA
Individualni razvojni obrazovni program (IROP) urađen je u našoj Školi za svako dijete sa rješenjem o
usmjeravanju i za svaki predmet. Programi su urađeni u saradnji sa pedagoško-psihološkom službom Škole.
Strana
Škola ima Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika. O pohvalama i nagradama se vodi evidencija, a
učenici se informišu preko sajta Škole, školskog lista, oglasne table...
Postoji Pravilnik o izboru đaka generacije i evidencija o tome.
15
Škola, u saradnji sa drugim ustanovama (npr, sa Domom zdravlja u HN), osmišljava aktivnosti koje imaju
za cilj promociju stavova o zdravim stilovima života, čuvanju i unapređenju sopstvenog zdravlja i zdravlja drugih.
Organizuju se zdravstveno –promotivni edukativni programi, radionice, predavanja, izrada postera i dr. U Školi se
vodi računa o zaštiti od svih vrsta nasilja.
U Školi se uspješno realizuju edukativni i preventivni programi, kao što su:
-Prevencija i odvikavanje od pušenja;
-Reproduktivno zdravlje;
-Prevencija HIVAa/AIDS-a;
-Prevencija narkomanije;
-Kuda poslije lečenja zavisnosti;
-Projekat 5+ za čistoću;
-Uređenje školskog prostora;
-Otpornost mladih (obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv trgovine ljudima);
-Rad na osnaženju Učeničkog parlamenta.
Preporuka: Povećati broj interaktivnih edukativnih radionica, tribina, filmova, izrade (i podjele) edukativnog
materijala, prvenstveno u vezi zaštite ljudskih prava.
Programi se veoma uspješno i u potpunosti realizuju. To najbolje pokazuju dobri rezultati ovih učenika,
kao i njihov vidan napredak u savladavanju nastavnog plana i programa predviđenog IROP-om.
Školske 2011/12. godine 3 učenika su imala Rješenje o usmjeravanju.
Svako odjeljenje ima onaj broj učenika koji je Zakonom predviđen, pa se, slobodno, može reći da je
organizacija odjeljenja veoma uspješna.
Škola je formirala tim koji ima zadatak da prati rad i napredovanje djece sa smetnjama u razvoju. Glavni
koordinator rada tog tima je pedagoško-psihološka služba Škole, potom nastavnici koji su prošli odgovarajuće
obuke. Tim ima stalne kontakte sa nadležnim institucijama, roditeljima, a i članovi tima u potpunosti sarađuju.
Međunarodna organizacija Kultur-Kontakt, sa sjedištem u Austriji, poslala je svoje predstavnike da
hospituju na časovima u odjeljenjima koja imaju ove učenike. Utisak o kvalitetu nastave je više nego pozitivan.
Veoma su zadovoljni načinom rada sa učenicima, komunikacijom na relaciji nastavnik-učenik, a i radom samog
tima.
U obavljanju naših obaveza od velike pomoći su nam roditelji učenika koji su nam uvijek, kad to treba,
dostupni i stalno kontaktiraju sa pedagogom, psihologom i nastavnicima Škole.
Škola se, u datim okolnostima, maksimalno potrudila da ukloni arhitektonske barijere, pa je napravljen
prilaz Školi, urađena su 2 mokra čvora u prizemlju škole, prilagođena potrebama djece sa otežanim kretanjem.
Pored ovoga, obezjeđena su 2 lap-topa i 1 projektor za slabovide učenike.
Preporuke:
-Napraviti rukohvate u učionicama i hodnicima Škole;
-Pripremiti jedan od kabineta u prizemlju Škole za odvijanje nastave iz svih predmeta.
UČENIČKI PARLAMENT
Učenički parlament je konstituisan u skladu sa Zakonom. Ima Pravilnik o radu a nadležnosti Parlamenta
određene su Zakonom o opštem obrazovanju i Statutom Škole.
Učenički parlament ima definisan Program rada koji je usklađen sa Zakonom i interesima učenika. U
Programu rada predviđeno je razmatranje pitanja vezanih za: odnose između učenika, učenika i nastavnika,
učestvovanje učenika u kulturno-zabavnim manifestacijama, izbornim sadržajima i vannastavnim aktivnostima,
planiranju izleta i ekskurzija, akcije uređenja škole, organizovanje sportskih takmičenja, poboljšanje uspjeha i
vladanja učenika, smanjenje izostanaka učenika i drugim pitanjima od značaja za učenike. Dobro osmišljen
program, podržan je od strane uprave Škole i stručnih saradnika.
Sastanci Učeničkog parlamenta se održavaju redovno. O aktivnostima Parlamenta se vodi uredna
evidencija, a odluke i zaključci se, na osnovu zapisnika, jasno i uredno protokolišu u odgovarajuće knjige.
Strana
PROCJENA KVALITETA: USPJEŠNO
Obrazloženje:
Interpersonalna komunikacija između nastavnika i učenika u školi uglavnom pozitivno utiče na razvijanje
međusobnog povjerenja, tolerancije, uvažavanja i odgovornosti za sopstvene postupke. I pored toga, međusobna
komunikacija između pojedinih nastavnika i učenika u školi u nekim situacijama je svedena na potrebni minimum
neophodan za odvijanje nastave.
Većina nastavnika ima pedagoški primjeren odnos prema učenicima, prihvataju različite stavove i
mišljenja istih, prijatni su u komunikaciji. Nastavnici prate ponašanje učenika, povremeno im ukazuju na
neprimjerene postupke ali rijetko predlažu mjere za njihovo korigovanje. Učenici uglavnom prihvataju različite
stavove i mišljenja nastavnika i cijene njihovo iskustvo.
Većina nastavnika svojim ponašanjem, odjevanjem i spoljnim izgledom vaspitno djeluje na učenike.
Nastavnike uglavnom vide kao uzore.
Poštuju se i uvažavaju mišljenja i realni zahtjevi i stavovi učenika izneseni na odjeljenjskim zajednicama i
kroz aktivnosti predstavnika u Učeničkom parlamentu.
Škola radovno prati kvalitet interpersonalnih odnosa, utvrđuje uzroke njihovih narušavanja i
blagovremeno preduzima mjere i aktivnosti za njihovo unapređenje i korigovanje. Redovno se ističu dobri
primjeri iz prakse.
16
Interpersonalni odnosi nastavnika i učenika
Informisanje, promocija i uloga u zajednici, saradnja sa drugim ustanovama
OPŠTA PROCJENA KVALITETA: VEOMA USPJEŠNO
Obrazloženje:
Škola poklanja značajnu pažnju informisanju učenika, roditelja i partnera o svom radu.
Strana
U cilju informisanja učenika osnovnih škola o programima i mogućnostima koje Škola pruža štampa se
Informator. Informator sadrži osnovne informacije o Školi, programima, izbornim predmetima sa kratkim opisom
mogućnosti zapošljavanja. Svake godine, pred junski upisni rok, za sve zainteresovane, organizuje se promocija
programa Škole u gradskoj dvorani „Park“.
Kroz Godišnji plan škole navode se mogući oblici saradnje sa ustanovama i lokalnom zajednicom sa
kojima se namjerava uspostaviti saradnja, ali bez detaljnijeg razrađivanja detalja vezanih za dinamiku, nosioce
saradnje ili praćenje rezultata. Uobičajeni način izvještavanja o saradnji zauzima svoje mjesto u dnevnom redu
sastanaka Školskog odbora.
Uobičajeni način obavještavanja lokalne zajednice su redovni izvještaji koje škola šalje lokalnoj
samoupravi na početku i na kraju školske godine, kao i definisanje očekivanja škole od lokalne zajednice kroz
obraćanje Odboru za obrazovanje, kulturu i sport, kao i Sekretarijatu za društvene djelatnosti. Škola takođe
kontaktira sa Opštinskom komisijom za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama, prenoseći svoje uspjehe,
probleme i potrebe. Prilikom rada na projektima kako lokalnog tako i međunarodnog karaktera, predstavnici
lokalne zajednice daju svoj doprinos i, koliko okolnosti dozvoljavaju, reaguju na inicijative Škole – talentovani i
odlični učenici se redovno nagrađuju, finansijski se pomaže štampanje školskog lista „Iskra“, kao i neki od izleta na
koje učenici u okviru projekata idu, kao i posjete prezentacijama na temu profesionalnog razvoja.
Škola u saradnji sa lokalnom zajednicom učestvuje u kreiranju slobodnog dijela nastavnog programa.
Nastavnici, u okviru predmetnih programa, afirmišu tradiciju i vrijednosti lokalne zajednice. Posjete Gradskoj
biblioteci, kući Ive Andrića, obilaženje bista poznatih ličnosti (Marko Car, Aleksa Šantić, kuća Sime Matavulja...),
saradnja sa plesnim studiom „As“ i „Diano“, sa Gradskom bibliotekom, NVO „Zrak sunca“, Forum MNE...; posjete
Zavičajnog muzeja, Arhiva, zadužbina grada... Ostvaruje se saradnja sa hercegnovskim pozorištem, grupni odlasci
učenika na aktuelne i programom podržane predstave; saradnja sa Domom zdravlja Herceg Novi.
Saradnja sa nevladinim sektorom je raznovrsna a realizuje se kroz aktivnosti koje se održavaju i u Školi i
van nje. Nastavnici i učenici podržavaju akcije (Zdravi stilovi života, Polne bolesti i bolesti zavisnosti, Ja-građanin,
Mir-tolerancija, Prevencija rizičnog ponašanja) i rade na omasovljavanju.
Saradnja sa međunarodnim organizacijama odvija se uz podršku institucija sistema. Nastavnici i učenici
participiraju u različitim projektima (EKO-NET, TUR-REG, British Council).
Međunarodna saradnja se ostvaruje i sa školom iz Levangera, Kultur Kontaktom iz Austrije, učešćem u
međunarodnom projektu „Kvadrila“...
17
Tabla sa nazivom Škole istaknuta je na vidnom mjestu, bista pjesnika po kome Škola nosi ime smještena
je u holu, a bista dr Sima Miloševića se nalazi u galeriji Škole ispred svečane sale. Postoji kvalitetno urađen
amblem. Redovno izlazi školski list „Iskra“ (jednom godišnje, na Dan škole, 21.03.,a školske 2011/12. godine izdat
je 53.broj) sa bitnim informacijama iz života i rada Škole. Foto dokumentacija i podaci u ljetopisu Škole ukazuju na
veoma efikasnu promociju škole u zajednici, kroz učešće većine članova kolektiva u organizovanju i realizaciji
izleta, priredbi, izložbi, tribina, sportskih aktivnosti i raznih manifestacija, koji na taj način doprinose razvijanju
organizacijsko-kulturnog identiteta Škole.
Naša škola je rasadnik talentovanih i poletnih učenika koji i te kako održavaju nivo kulturnih dešavanja u
gradu i šire. Treba napomenuti njihovo članstvo u plesnim klubovima „As“ i „Diano“ gdje osvajaju mnoga
međunarodna priznanja i tako na pravi način reprezentuju ustanovu iz koje dolaze. Učenici se priključuju i
humanitarnim i ekološkim organizacijama iz lokalne zajednice.
Škola redovno i blagovremeno promoviše postignute rezultate lokalnoj i široj javnosti: preko medija
(radio i TV emisija, dnevne štampe), knjige obavještenja, školskog lista, organizacije Dana otvorenih vrata,
upućivanjem pismenih izvještaja nadležnim institucijama, obavještenjima na oglasnim tablama Škole (za učenike,
zaposlene, roditelje i stranke), preko veb sajta Škole. Na internetu su informacije na veb adresi
http://www.smsigkovacic.me
Saradnja sa roditeljima
PROCJENA KVALITETA: USPJEŠNO
Obrazloženje:
Plan saradnje sa roditeljima sadrži jasno definisan način komunikacije sa roditeljima u pogledu nekih
aktivnosti, koje bi mogle biti sveobuhvatnije.
U školi postoji uslovna, dobro opremljena i označena prostorija za individualne razgovore sa roditeljima.
Roditeljima je obezbijeđena puna privatnost u pogledu informacija i razgovora sa direktorom, nastavnicima i
stručnim saradnicima Škole. Osoblje škole se brine da se roditelji ugodno osjećaju prilikom posjete školi.
Odjeljenjske starješine redovno i planski iniciraju različite oblike saradnje sa roditeljima (neposredni
razgovori, kontakti telefonom, putem dopisa i sl.), a u najboljem interesu za učenike, roditelje i Školu. Roditelji su
u potpunosti zadovoljni stepenom saradnje sa odjeljenjskim starješinom.
Škola redovno i u potpunosti informiše roditelje o postignućima i napredovanju njihove djece, kao i o
radu i dešavanjima u školi (na roditeljskim sastancima, individualnim razgovorima, dopisima, internet stranici
škole, mejlom, telefonom, preko Savjeta roditelja, školskog lista i sl.). Roditelji su, u većini slučajeva, zadovoljni
stepenom informisanja. Škola uvijek izlazi u susret roditeljima u pogledu informisanja, na njihov zahtjev, i mimo
zvaničnih planiranih sastanaka.
Škola njeguje partnerski odnos sa roditeljima, inicira i podstiče saradnju sa njima, traži njihovo mišljenje i
podršku o svim važnim pitanjima i uvijek je prijateljski otvorena za individulne sastanke, inicijative, primjedbe
(zvanični pozivi za razgovor, roditeljski sastanci, dopisi i sl.). Škola koristi svaku prigodnu priliku da pozove
roditelje i da ih upozna sa dešavanjima u školi. Zaposleni u školi su veoma ljubazni prilikom prijema roditelja.
Postoje evidencije o razmatranju inicijativa, primjedbi i prigovora roditelja i protokolisani odgovori Škole upućeni
roditeljima. Međutim, roditelji ne uviđaju uvijek takav odnos Škole prema njima, njenu inicijativnost, i u najvećoj
mjeri se interesuju samo za postignuća svoje djece.
Roditeljski sastanci se održavaju po planu Škole, o čemu se vodi uredna evidencija. Odziv roditelja nije
uvijek na očekivanom nivou, kao ni njihovo učešće, a u nekim odjeljenjima se održavaju povremeno uz prisustvo
malog broja roditelja. Nedostaje analiza realizacije plana i odgovarajući akcioni planovi.
Direktor Škole, prema sačinjenom planu, redovno organizuje opšte roditeljske sastanke nakon
klasifikacionih perioda i povodom drugih aktuelnih pitanja od interesa za školu i učenike. Na sastancima se
roditelji informišu o svim dešavanjima u Školi, uključujući i nastavni plan i program i pitanja vezana za reformu
obrazovanja. O održanim sastancima vodi se uredna evidencija. Roditelji su zadovoljni saradnjom sa direktorom i
informisanošću o školskim pitanjima.
Nastavnici Škole imaju tačno utvrđeno vrijeme za prijem roditelja (plan) sa kojim su upoznati roditelji.
Plan je blagovremeno dostavljen roditeljima. U odjeljenjskim knjigama uredno se vodi evidencija o prijemu
roditelja. Nastavnici škole, kao i odjeljenjske starješine, otvoreni su za prijem roditelja, na njihov zahtjev, i mimo
navedenog plana i uvijek se ljubazno odazivaju na pozive roditelja. Roditelji su u potpunosti zadovoljni saradnjom
sa nastavnicima i odjeljenjskim starješinama.
Škola ima plan o uključivanju roditelja u život i rad Škole sa odgovarajućim sadržajem, oblicima
komunikacije, dinamikom i nosiocima. U navedenom planu nije sadržano praćenje realizacije ciljeva.
Škola ne organizuje savjetovanja , edukativne radionice, tribine i sl. oblike komunikacije.
Samo pojedini roditelji se samoinicijativno i povremeno uključuju u proces nastave, i to uglavnom
prilikom organizovanja ekskurzije ili poboljšanja uslova za rad.
Škola analizira uključenost roditelja u život i rad Škole, ali bez donošenja odgovarajućih akcionih planova.
Strana
Savjet roditelja je konstituisan u skladu sa Zakonom. U Godišnjem planu Škole naveden je datum
konstituisanja Savjeta roditelja (22. 09.2011. godine). Savjet roditelja ima Poslovnik o radu koji je u potpunosti
usklađen sa Statutom Škole. Poslovnik sadrži jasno definisane i razrađene odredbe o pravima, dužnostima i
načinu rada Savjeta roditelja.
Savjet ima definisan Program rada koji je usklađen sa zakonom i interesima roditelja. Navedene aktivnosti
nisu uvijek jasno razrađene što se tiče vremenske dinamike, načina i nosilaca realizacije.
Škola traži mišljenje i saglasnost Savjeta roditelja kada donosi važne odluke za Školu (Savjet roditelja daje
mišljenje o planu rada Škole; kada se biraju predstavnici roditelja za Školski odbor, razmatra izvještaj o radu Škole,
18
SAVJET RODITELJA
razmatra prigovore roditelja i učenika /po potrebi/). Škola veoma cijeni, uvažava i podstiče inicijative i mišljenje
Savjeta roditelja.
Nakon svakog Savjeta roditelja, odluke i zaključci se, na osnovu zapisnika, jasno i uredno formulišu i
protokolišu u odgovarajuće knjige.
Predlozi, odluke, zaključci, prigovori i žalbe su uredno evidentirani, protokolisani i razmatrani u
zakonskom roku. Nakon razmatranja donose se odgovarajuće odluke i informišu se podnosioci preko odjeljenjskih
starješina na roditeljskim sastancima ili putem dopisa.
Aktivnosti Savjeta roditelja samo djelimično doprinose poboljšanju materijalnih uslova Škole.
Planirane aktivnosti se uglavnom realizuju u skladu sa utvrđenim planom.
PROCJENA RADA SAVJETA RODITELJA: VEOMA USPJEŠNO
Uključenost partnera u proces obrazovanja i obuke
PROCJENA KVALITETA: USPJEŠNO
Obrazloženje:
Saradnja Škole i socijalnih partnera je izuzetno raznovrsna, počev od obavljanja profesionalne prakse
naših učenika različitih obrazovnih profila, preko kreiranja upisne politike, podrške i realizacije različitih projekata
do obezbeđivanja uslova za izvođenje nastave i stručnog i profesionalnog kadra.
Predstavnici socijalnih partnera učestvuju u kreiranju nastavnih planova i programa, obezbeđuju uslove
za samostalno, sigurno, ekonomično i kvalitetno obavljanje poslova.
II Efektivnost
Postignuća učenika
POSTIGNUĆA ZNANJA I VJEŠTINA UČENIKA PREMA OBRAZOVNIM STANDARDIMA
R.br. Aspekti utvrđivanja kvaliteta
Procjena kvaliteta
1.
Postignuća po klasifikacionim periodima i na kraju
U
prethodne godine
2.
Postignuća na provjeri znanja i eksternoj provjeri
U
znanja
3.
Postignuća učenika na višim nivoima takmičenja
U
4.
Postignuća učenika na školskom takmičenju
U
5.
Postignuća učenika sa posebnim potrebama
VU
6.
Vaspitna postignuća
Z
Opšta procjena kvaliteta ključne oblasti
USPJEŠNO
Strana
19
Postignuća učenika prema obrazovnim standardima procjenjivana su, između ostalog, i na osnovu
ostvarenih rezultata prilikom internog ocjenjivanja od školske 2007/08. godine do školske 2011/12. godine.
Postignuća učenika, prema procentu prolaznosti na kraju klasifikacionih perioda, ukazuju da je najniži
procenat prolaznosti, svake školske godine, na kraju I klasifikacionog perioda (oko 40%), zatim raste na kraju I
polugodišta (kada je oko 53%), opada na kraju III klasifikacionog perioda, a onda opet značajno raste na kraju
nastavne godine, da bi na kraju školske godine dostigao oko 98%. Procenat prolaznosti učenika na kraju školske
2011/12.godine bio je 98,74%.
Školska
godina
Br.učenika
2010/11.
2011/12.
1215
1139
Školska
godina
Br.učenika
2010/11.
2011/12.
1215
1139
Odličnih učenika
(%)
13,53
11,46
Odličnih učenika
(%)
22,59
22,20
Kraj I polugodišta - uspjeh
Nedovoljnih učenika
(%)
44,28
45,61
%prolaznosti Srednja
ocjena
55,72
3,39
54,39
3,26
Kraj II polugodišta - uspjeh
Nedovoljnih učenika (%)
%prolaznosti
18,44
18,59
81,56
81,41
Srednja
ocjena
3,62
3,63
U Školi se redovno analizira uspjeh učenika po razredima i obrazovnim profilima, a rade se i uporedni
pokazatelji uspjeha učenika zadnjih godina.
Strana
Prosječna ocjena iz predmeta Maternji jezik i književnost, na kraju nastavne godine, kreće se od 3,05
(školske 2007/08.godine) do 3,26 (školske 2010/11.). Prosječna ocjena iz predmeta Matematika kreće se od 2,72
(školske 2008/09.) do 2,95 (školske 2011/12. godine). Školske 2011/12.godine prosječna ocjena iz predmeta
Maternji jezik i književnost bila je 3,20.
20
Broj učenika koji su polagali popravni ispit svake godine je bio oko 17%.
Posle svakog klasifikacionog perioda, a u okviru analize uspjeha i vladanja učenika, predlažu se i mjere za
poboljšanje istih, koje se prezentuju na Nastavničkom vijeću.
Od ukupno 263 učenika koji su sa uspjehom završili IV razred, školske 2011/12. godine, stručni ispit je
polagalo 165 učenika, a maturski ispit je polagalo 98 učenika. Maturanti nereformisanih škola (ugostiteljska,
fizioterapeutska) polagali su stručni ispit interno (njih 67), a svi ostali polueksterno. Sa odličnim opštim uspjehom
stručni ispit je položilo 13 učenika (7,88%), vrlodobrim - 73 učenika (44,24%), dobrim – 67 učenika (40,61%), sa
dovoljnim opštim uspjehom stručni ispit je položilo 9 učenika (5,45%), a sa nedovoljnim uspjehom - 2 učenika
(1,21%). Sa odličnim opštim uspjehom maturski ispit je položilo 19 učenika (19,39%), vrlodobrim - 47 učenika
(47,96), dobrim – 29 učenika (29,59%), a sa dovoljnim opštim uspjehom maturski ispit je položilo 3 učenika
(3,06%).
Izostanci učenika, vladanje i vaspitne mjere
Procenat izrečenih vaspitnih mjera opomena i ukor je u skladu sa procentom učenika sa dobrim i
nezadovoljavajućim vladanjem.
Strana
21
Odnos broja neopravdanih i opravdanih izostanaka učenika se nije mjenjao zadnjih godina (oko 80%
opravdanih-oko 20% neopravdanih izostanaka). Izuzetak je školska 2011/12.godina kada je povećan procenat
neopravdanih izostanaka (27,26%).
Primjerno vladanje učenika je od školske 2007/08. do 2010/11. godine prisutno kod polovine učenika. Na
kraju školske 2010/11.godine primjerno vladanje imalo je 48,05% učenika, nezadovoljavajuće 30,37% učenika, a
školske 2011/12. godine primjerno vladanje imalo je 42,78% učenika, dok je čak 39,44% učenika imalo
nezadovoljavajuće vladanje.
Školska
godina
2010/11.
2011/12.
Školska
godina
2010/11.
2011/12.
Br.
učenika
1215
1139
Br.
učenika
1215
1139
Kraj I polugodišta – izostanci/vaspitne mjere
Ukupno
Neopravdanih Opomena
Ukor (%
izostanaka
izostanaka (po (% učenika) učenika)
(po učeniku)
učeniku)
49,42
8,15
21,39
16,12
45,94
7,90
22,13
20,79
Kraj II polugodišta – izostanci/vaspitne mjere
Ukupno
Neopravdanih Opomena
Ukor (%
izostanaka
izostanaka (po (% učenika) učenika)
(po učeniku)
učeniku)
107,13
15,49
21,49
30,37
93,56
15,02
18,68
39,44
Isključenih
učenika(%)
0,5
0,6
Isključenih
učenika(%)
0,8
0,9
Školske 2010/11. i 2011/12. godine više od polovine učenika ima izrečene vaspitne mjere. Vaspitna
postignuća učenika se redovno prate. Izrečene vaspitne mjere su pravedne i postupne. O izrečenim mjerama se
redovno obavještavaju učenici i roditelji.
Preporuke:
Strana
22
- Analizirati uspjeh učenika po predmetima i po nastavnicima;
- Analizirati uzroke izostanaka učenika;
- Uraditi akcione planove za poboljšanje uspjeha i vladanja;
- Vršiti inicijalnu provjeru znanja učenika iz različitih predmeta, na početku I razreda i pratiti postignuća u odnosu
na inicijalno stanje.
Organizacija i učešće na školskim takmičenjima; učešće na državnom i
međunarodnim takmičenjima
U Školi se redovno održavaju školska takmičenja iz pojedinih predmeta (engleski jezik, njemački jezik,
istorija, geografija, biologija), a zatim učenici, u zavisnosti od rezultata na školskom takmičenju, učestvuju i na
državnom takmičenju. Školske 2011/12. godine, na školskom takmičenju je učestvovalo 65 učenika, od kojih je 8
učestvovalo na državnom takmičenju. Jedan učenik naše Škole je na Državnom takmičenju osvojio I mjesto iz
engleskog jezika, a jedan učenik III mjesto iz geografije. Naši učenici, njih troje, učestvovali su i na Državnom
takmičenju u debati. Na Državnom takmičenju ugostiteljskih škola naši učenici su osvojili jedno I mjesto, dva II
mjesta i dva III mjesta. I učenici frizerske škole su učestvovali na takmičenju frizera. U okviru Škole organizuju se i
sportska takmičenja: šah (8 učenika), stoni tenis (42 učenika), odbojka-žene (112 učenice), odbojka-muškarci (184
učenika), mali fudbal (350 učenika), košarka (48 učenika). Naši učenici učestvuju i na raznim nagradnim
konkursima: literarnim, likovnim ( „Borba protiv korupcije“-naši učenici su osvojili III i IV mjesto; „Svjetski dan
knjige“; „Olimpijada“...).
Na Kvadrili (međunarodni ples maturanata) učestvovalo je 212 učenika.
Naši učenici , u okviru Preduzeća za vježbu, redovno učestvuju i na Državnom i na međunarodnim
takmičenjima i sajmovima (Budva, Celje, Tirana).
Pohvale i nagrade
Postignuća učenika u procesu obrazovanja i obuke sagledavaju se i kroz pohvale i nagrade koje Škola
dodjeljuje učenicima. Svake godine pohvaljen je i nagrađen značajan broj učenika (zbog odličnog uspjeha i
primjernog vladanja u Školi, uspjeha u raznim nastavnim i vannastavnim aktivnostima..).
Školske 2008/09. godine od 1321 upisanog učenika 214 učenika je pohvaljeno, a 36 učenika je nagrađeno.
Školske 2009/10. pohvaljen je 271 učenik (od 1283 upisanih), a nagrađen je 41 učenik.
Procenat učenika dobitnika diplome „LUČA“, u odnosu na broj maturanata, svake školske godine je oko
7%. Najviše učenika koji su dobili Luču, u odnosu na ukupan broj maturanata, je školske 2009/10. godine (26
učenika).
Školske 2010/11. godine diplomu „LUČA“ dobilo je 22 učenika (6,51%), a školske 2011/12. godine 21
učenik (7,95%).
Strana
PROCJENA KVALITETA: VEOMA USPJEŠNO
Obrazloženje:
S obzirom na zahtjevnost novih obrazovnih programa u pogledu realizacije uz korišćenje informacionih
tehnologija i računara, Škola je u kontinuitetu povećavala broj računara: Od školske 2007/08. kada je ukupan broj
23
Informacione i komunikacione tehnologije
Strana
Opremljenost računarima i pratećom opremom je optimalna i u skladu sa ICT standardima.
Postoje dvije informatičke učionice sa odgovarajućom opremom i pristupom Internetu. Računarske
učionice se koriste i za nastavu drugih predmeta po utvrđenom rasporedu.
24
računara bio 55, od kojih su 42 koristili učenici, do školske 2011/12. kada je u Školi 99 računara (nije servisirano
12) od kojih 77 koriste učenici.
Broj učenika po računaru je školske 2007/08. godine je iznosio 14,43 u I smjeni i 17,43 u II smjeni, a
nabavkom novih računara, školske 2011/12. godine je smanjen na 6,77 u I smjeni i 8,02 u II smjeni.
ICT koordinator je angažovan po pitanju namjenskog korišćenja i upotrebljivosti računarske opreme.
Obuka nastavnika (PRNŠ)
Indikatori PRNŠ-a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Plan profesionalnog razvoja i
kvalitet plana
Prisustvo nastavnika na
seminarima i evidencija
prisustva
Portfolio o profesionalnom
rezvoju nastavnika
Realizacija aktivnosti u skladu
sa planom PRNŠ (posebno
edukacija za rad sa djecom sa
posebnim obrazovnim
potrebama i edukacija za
korišćenje računara u nastavi)
Posjedovanje potrebne
planske dokumentacije i
evidencije za nastavnike
pripravnike
Realizacija različitih oblika
stručnog usavršavanja za
prethodnu godinu
PROCJENA KVALITETA:
Veoma uspješno
VU
Procjena kvaliteta
Uspješno
Zadovoljava
Ne zadovoljava
VU
U
VU
U
VU
VEOMA USPJEŠNO
Cilj 1
Predstavljanje koncepta PRNŠ i izrada plana
-prezentacija PRNŠ na sjednici Nastavničkog vijeća
Strana
PLANOM SMO ZACRTALI OSAM CILJEVA:
25
Obrazloženje:
U Školi postoji razvijen plan profesionalnog razvoja nastavnika ( PRNŠ ). Plan profesionalnog razvoja ima
veoma jasnu strukturu u skladu sa potrebama Škole, jasne i ostvarive ciljeve i prioritete, vremensku dinamiku
planiranih aktivnosti, definisane nosioce aktivnosti. U skladu sa planom PRNŠ realizuju se sve zacrtane aktivnosti.
Naročito se posvećuje pažnja edukaciji za rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama (realizovani su
seminari za nastavnike, stručne saradnike i upravu Škole u organizaciji Zavoda za školstvo, Centra za stručno
obrazovanje u saradnji sa KulturKontaktom iz Austrije i Ministarstvom nauke i sporta; Prezentacije za profesore u
školi na temu: Inkluzivno obrazovanje; Prezentacija izrade IROP-a; Saradnja sa drugim školama, primjeri dobre
prakse).
Organizovana je obuka za rad na računarima (planirano 6 modula), te su profesori edukovani za rad na
računarima.
Nastavnicima se omogućava stalno stručno usavršavanje, učešće na seminarima i savjetovanjima što
potvrđujemo evidencijom prisustva. Nastavnici, stručni saradnici i rukovodeći kadar učestvuju u projektima
institucija koje se bave unapređenjem nastave.
61,66% profesora imaju profesionalni portfolio koji prati individualni program profesionalnog razvoja
nastavnika kao i program profesionalnog razvoja na nivou Škole.
Za nastavnike pripravnike postoji potrebna planska dokumentacija i evidencija o realizaciji aktivnosti
(program rada mentora , portfolio o profesionalnom razvoju pripravnika ).
Aktivnosti zacrtane planom PRNŠ za period 2009-2011.godine i realizacija istih:
Strana
-izvršena prezentacija rezultata na sjednici Nastavničkog vijeća, grafikoni istaknuti na vidno mjesto
-seminar – Razumijevanje adolescenata u učionici
trener: Slavica Vujović, prisustvovalo 18 profesora
Cilj 4
Osposobljavanje nastavnika za samoevaluaciju
-samoevaluacija nastavnika po želji
-svakog mjeseca planirane i izvedene hospitacije časova
(direktor, pomoćnici direktora, pedagog i psiholog)
-hospitacije unutar aktiva
-analiza hospitovanih časova, pripremanja za nastavu, godišnjeg i mjesečnog planiranja
-analiza uspjeha po odjeljenjima u Školi na kraju svakog klasifikacionog perioda, izrada grafikona, sa predlogom
mjera za poboljšanje
-analiza uspjeha učenika na nacionalnom testiranju i državnom takmičenju
-izvještaj sa probnog maturskog i stručnog ispita sa grafikonima
Cilj 5
Unapređenje kvaliteta nastave i učenja
-seminar – Primjena reforme u opštoj gimnaziji-dosadašnja iskustva
treneri: Vida Kašćelan i Radomir Sušić, učestvovalo 30 profesora
-akciono istraživanje – Unapređenje postignuća učenika primjenom interaktivnih metoda (istraživanjem
obuhvaćeno 261 učenik), istraživanje sproveli profesori: Slavica Žorić, Mare Vujinović, Milica Tušup, Danijela
Nikolić i pedagog škole.
Cilj istraživanja je eksperimentalno upoređivanje efekata rada primjenom interaktivnih metoda u odnosu na
tradicionalne metode u nastavi: maternjeg jezika, biologije, psihologije i matematike. Istraživanjem se potvrđuje
hipoteza da se primjenom interaktivnih metoda u nastavi navedenih predmeta mogu postići bolji efekti učenja,
unaprijediti postignuća učenika u odnosu na primjenu tradicionalnih metoda.
-prezentacija rezultata istraživanja na stručnim aktivima, grafikoni istaknuti na vidno mjesto
-održani ugledni i ogledni časovi iz biologije, psihologije, muzičke umjetnosti
Cilj 6
Podizanje nivoa profesionalnih kompetencija nastavnika za rad u inkluzivnom
obrazovanju
-prezentacija na temu: Uloga nastavnika u inkluzivnoj nastavi (stručni aktivi)
-saradnja sa osnovnim školama u Herceg Novom vezano za izradu IROP-a za učenike sa posebnim obrazovnim
potrebama kao i izrada IROP-a za učenika naše Škole
-saradnja sa Komisijom za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama
-seminar – Ka inkluziji u srednjem obrazovanju
treneri: prof.dr Nada Šakotić i mr Zorica Tončić Vučinić, održana dva modula , učestvovalo 28 profesora
Cilj 7
Podizanje kompetencija nastavnika u korišćenju računara
- planirano je 6 modula za obuku na računarima, obuku realizovao ICT koordinator , učestvovalo 18 profesora
Cilj 8
Sumiranje rezultata rada na realizaciji programa PRNŠ
-upoznat kolektiv sa rezultatima jednogodišnjeg sprovođenja PRNŠ
26
-prije pravljenja plana PRNŠ snimanje potreba nastavnika putem upitnika
-određivanje prioriteta potreba (na osnovu upitnika, interne i eksterne evaluacije i sl.)
-izrada plana
Cilj 2
Formiranje portfolija i izrada ličnih planova profesionalnog razvoja
-za izradu LPPR vršena edukacija profesora po grupama na sjednici Nastavničkog vijeća
-svakodnevne konsultantske aktivnosti na izradi LPPR i portfolija
Cilj 3
Razvijanje komunikacijskih vještina
-seminar – Vještina komunikacije u funkciji boljih rezultata učenja
trener: Slavica Vujović, učestvovalo 20 profesora
-istraživanje na temu-Vještina komunikacije u funkciji boljih rezultata učenja, obuhvaćeno istraživanjem 250
učenika, istraživanje sprovela psiholog Škole.
Ovo istraživanje je sastavni dio istraživanja: „Škola iz perspektive učenika“. Prikupljeni podaci ukazuju da, u
prosjeku, polovina anketiranih učenika smatra da je saradnja sa nastavnicima dobra. Očito je da treba raditi na
svijesti učenika na temu zadovoljavajuće saradnje sa nastavnicima i stvarati takve radne uslove u kojima će
nastavnici sarađivati sa učenicima i izvan same nastave. Učenici su u većini (preko 70%) zadovoljni odnosom sa
školskim drugovima. Treba istaći da su rezultati, ipak, bolji nego prije četiri godine.
Realizacija školskog plana i programa
Strana
27
PROCJENA: USPJEŠNO
Obrazloženje:
Ukupan nedjeljni fond časova se realizuje u okviru grupe opšteobrazovnih predmeta, stručnoteorijskih
predmeta i praktične nastave sa tehnologijom zanimanja. Odnos časova opšteobrazovnih predmeta prema
ukupnom broju časova-nedjeljno, kretao se od 68,41% školske 2007/08. godine do 49,93% školske 2011/12.
Godin, a taj odnos, kad su u pitanju časovi stručnoteorijskih predmeta, održava se na približnom nivou svake
školske godine (oko 27%). Odnos časova praktične nastave prema ukupnom broju časova-nedjeljno, do školske
2011/12.godine bio je oko 5%, a školske 2011/12.godine je 18%. Ukupni broj časova nedjeljno kreće se od 1576
školske 2008/09.godine do 1444 školske 2011/12.godine.
Prosječan broj časova po odjeljenju svake školske godine je oko 33, a prosječan broj časova po nastavniku
nedjeljno kreće se od 20,2 školske 2008/09.godine do 16,7 školske 2011/12.godine.
Školska razvojna dokumenta
PROCJENA KVALITETA: USPJEŠNO
Obrazloženje:
Program razvoja Škole jasno definiše aktivnosti koje će se realizovati po unaprijed utvrđenoj
četvorogodišnjoj dinamici. Evidentno je da je razvojni plan zasnovan na istraživanju i analizi postojećeg stanja,
prepoznavanju potreba Škole i nalaženju načina njihovog zadovoljavanja.
Prioritetne oblasti razvoja Škole veoma su uspješno definisane, a akcenat je stavljen na poboljšanje
kvaliteta nastave. Prioriteti Škole su: opremanje nastavnim sredstvima, napredovanje nastavnika, opremanje
biblioteke stručnom literaturom, racionalno korišćenje raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa, podizanje
nivoa bezbjednosti učenika i zaposlenih, razvijanje demokratske atmosfere i komunikacijskih sposobnosti učenika
i nastavnika, implementacija reforme, formiranje školskog Razvojnog tima.
U razvojnom planu Škole je sasvim jasno istaknuta misija i vizija Škole.
Razvojni ciljevi su realni, praktično ostvarivi, specifični i mjerljivi. Odnose se, prije svega, na kvalitet
učenja i nastave i poboljšanje postignuća učenika.
Razvojni prioriteti su određeni nakon analize postojećeg stanja i okolnosti. Ciljevi su razrađeni tako da se
jasno vidi promjena koja se želi ostvariti.
Organizacija rada Škole u skladu je sa ciljevima obrazovanja, resursima koje ima i prioritetima razvoja.
Razvojni plan je razmotren na Nastavničkom vijeću i usvojen na Školskom odboru. Realizacija Programa rada
razmatrana je na sjednici Nastavničkog vijeća.
U planu razvoja veoma uspješno su razrađene aktivnosti za ostvarivanje ciljeva, neophodni resursi,
procjena vremena potrebnog da bi se ostvarili ciljevi, osobe koje preuzimaju odgovornost za proces realizacije i
mjerljivi pokazatelji ostvarenja ciljeva.
Utvrđivanje kvaliteta nastave
-obavljeno je tokom aprila 2012.godine
Opservacija časova kod 8 nastavnika;
-u odjeljenjima: Itu, Ib, Igr, IIa, IVu2, IVb, IVv, Ift.
Strana
CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI I HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
28
OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI:
Aktiv za ovaj predmet broji 8 nastavnika, a njegov član je i bibliotekarka Škole.
Na nivou aktiva rad nastavnika je procjenjen kao USPJEŠAN.
Procjenjivala se: organizacija nastave, učenje na času, planiranje nastave, pisane pripreme za čas,
upotreba nastavnih sredstava, ocjenjivanje učenika, uslovi za rad, rad Aktiva, dopunska i dodatna nastava.
Hospitovanje je obavljeno u periodu od 23.04.2012. do 26.04.2012.godine.
Nastavnici su u svim segmentima realizacije i vođenja nastavnog procesa dobili ocjenu USPJEŠAN.
OBRAZLOŽENJE:
Većina nastavnika sagledala je i dobro uklopila u svoj rad primarne elemente nastave.
Planirane ciljeve i časove nastavnici realizuju u uslovima korektne saradnje i uvažavanja na relaciji učeniknastavnik.
Nastavnici uspješno prelaze iz tradicionalnog načina predavanja ka onom u kome su učenici aktivni
nosioci rada na času.
Svi nastavnici imaju razrađene godišnje planove i oni su blagovremeno planirani i usvojeni na sjednici
Aktiva.
Nastavnici su predvidjeli bitne elemente ciljnog tipa planiranja, a pored ovoga nastojali su da u godišnje
planove ugrade 20% nastavnih sadržaja koji se odnose na lokalnu zajednicu, tačnije na njeno kulturno nasljeđe i
na sadašnjost.
Nastavnici rade dnevne pripreme koje sadrže sve potrebne elemente (ciljeve časa, nastavne zadatke,
predviđene aktivnosti i nastavnika i učenika, metode i oblike rada). Manji broj nastavnika pravi osvrt na
uspješnost realizacije časa.
Neki od nastavnika koriste računare i projektore u realizaciji nastave, no većina radi primjenjujući nove
metode tipa: grupni rad, zujanje u grupama, pripremanje i prezentacija projekata.
Vodeći računa o tome u kom se materijalnom položaju nalazi i školski sistem i društvo uopšte, možemo
reći da kabineti za izvođenje nastave iz ovog predmeta uglavnom ispunjavaju svoju saznajnu i estetsku funkciju.
Dopunska nastava ove školske godine se ne izvodi i za to postoje dva razloga: nema učenika koji pokazuju
tako loše rezultate, a i oni koji imaju slabe ocjene ne pokazuju interes za ovaj vid nastave.
Kad je riječ o realizaciji dodatne nastave, za nadarene učenike, jedna nastavnica ima urađen plan , a ostali
nastavnici taj vid aktivnosti realizuju kroz rad sekcija (dramska, literarna, bibliotekarska).
Svi nastavnici redovno i javno ocjenjuju učenike i vode evidenciju o njihovom radu.
Aktiv, koliko može, sarađuje i dogovara se u vezi sa stručnim napredovanjem, usavršavanjem. Uglavnom
je to razmjena iskustava stečenih na seminarima ili tokom samog nastavnog procesa.
PREPORUKE:
-Članovi Aktiva bi željeli, ukoliko je to moguće, da nam se obezbjede sljedeća nastavna sredstva: 1-2 projektora,
1-2 CD plejera, veći broj pojedinih knjiga. Smatramo da bi nam ovo uveliko poboljšalo kvalitet nastave, učinilo je
zanimljivijom i lake pamtljivom za učenike.
Nastavnici će i dalje, koliko je to u njihovoj moći, uz pomoć učenika nastojati da unaprijede radni ambijent, ali kad
su tehnička pomagala u pitanju neophodna nam je pomoć Škole.
MATEMATIKA
Opservacija časova kod 4 nastavnika;
Strana
OBRAZLOŽENJE:
Uvodni dio časova je jasno definisan i doprinosi povezivanju prethodnog znanja sa novim sadržajem. Na
časovima dominira primjena aktivnih metoda učenja i kod učenika se razvijaju kompetencije za učenje putem
otkrića, rješavanja problema...Nastavnici kombinuju različite metode rada, koriste dostupne resurse radi
povećanja očiglednosti, dinamičnosti nastave, boljeg razumijevanja nastavnih sadržaja i lakšeg sticanja znanja,
vještina i vrijednosnih stavova. Kod većine nastavnika osnovni elementi nastavnog časa su dobro sagledani i od
njih je oblikovana cjelina. Povratna informacija je prisutna u velikom dijelu procesa nastave. Individualizacijom i
29
Opšta procjena kvaliteta: USPJEŠNO
diferencijacijom se prevazilaze razlike u saznajnom potencijalu učenika. Učenici prihvataju aktivnosti na času i
aktiviraju ranije stečena znanja i iskustva. Razvijaju radne navike, osposobljavaju se za rad u grupi i samostalno,
ujedno stičući osjećaj lične odgovornosti za postignute rezultate. Kroz proces učenja se razvijaju bitne vještine,
vrijednosti, kompetencije i uvjerenja. Prepoznati su zahtjevi učenika sa posebnim obrazovnim potrebama i oni su
uključeni u aktivnosti na času. Instrukcije i objašnjenja na času su jasni i precizni. Nastavnici su samouvjereni i
opušteni, nastavu izvode na način interesantan za učenike, aktivnosti koje sprovode su u skladu sa postavljenim
ciljevima. Pitanja se formulišu i osmišljavaju vješto, povratna informacija je prisutna u većem dijelu procesa
nastave. Ciljevi časa su u cjelini, na metodički dobar način, ostvareni.
Godišnji planovi rada usvojeni na sjednicama stručnog aktiva, usklađeni su sa obrazovnim programom.
Godišnji planovi su razrađeni u operativnim planovima, i to za svaku temu pojedinačno, pri čemu se vodi računa o
fondu časova. Za svaku nastavnu jedinicu navedeni su operativni ciljevi koji se realizuju.
Većina nastavnika ima pisane pripreme za čas, neki se koriste starim pripremama koje se stalno
dopunjavaju, a neki imaju skicu-koncept časa. Pripreme za realizaciju časa imaju jasnu strukturu, sadrže osnovne
elemente za realizaciju nastave.
Škola raspolaže osnovnim nastavnim sredstvima i skromnom stručnom literaturom za realizaciju
predmetnog programa. U nastavi se koriste odobreni udžbenici uz upotrebu odgovarajuće dodatne literature.
Kabineti posjeduju računare koji nisu povezani na internet, pa se samim tim umanjuje i ograničava njihova
upotreba u nastavi.
Ocjenjivanje je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o vrstama ocjena i načinu ocjenjivanja učenika.
Ocjenjivanje je redovno i blagovremeno, realizuje se tokom samog procesa učenja. Nastavnici uglavnom
kombinuju metode provjeravanja znanja i različite tehnike ocjenjivanja kako bi data ocjena bila što jasniji
pokazatelj znanja, zalaganja i napredovanja učenika. Ocjenjivanje je uvijek javno i nastavnici svoje ocjene
obrazlažu u odjeljenju, prije unosa u dnevnik rada. Prilikom vrednovanja znanja učenika ima se u vidu ličnost
učenika u cjelini.
Nastavnici, zajedno sa učenicima, osmišljavaju i izrađuju nastavna sredstva i didaktički materijal i time
doprinose savladavanju zahtjeva nastave. To su pretežno panoi sa formulama, sheme, modeli...
Stručni aktiv ima plan i program rada. Plan rada Stručnog aktiva sadrži podjelu časova na nastavnike,
usaglašavanje metoda i oblika rada, planiranje pismenih zadataka. Poslije svakog klasifikacionog perioda analizira
se uspjeh učenika i predlažu mjere za njegovo poboljšanje. Na sastancima se razmatraju stručna pitanja, a unutar
aktiva se organizuju hospitacije. Plan rada stručnog aktiva se realizuje predviđenom dinamikom.
Dopunska i dodatna nastava se realizuju kad postoji mogućnost organizovanja i kad ima zainteresovanih
učenika.
ENGLESKI JEZIK
Opservacija časova kod 5 nastavnika;
Strana
OBRAZLOŽENJE:
Na časovima je cilj časa uvijek jasno definisan. U uvodnom dijelu časa vrši se analiza domaćeg zadatka,
obnavljaju se sadržaji potrebni za povezivanje sa novim znanjima. Učenici su motivisani za intenziviranje
aktivnosti.
Na časovima dominira primjena aktivnih oblika učenja i kontinuirano se radi na razvijanju kompetencija
učenika za učenje putem otkrića, rješavanja problema, kooperativnog učenja. Učenici se usmjeravaju na
korišćenje udžbenika, interneta, rječnika itd.
Izbor nastavnih sadržaja je kvalitetan i podstiče interesovanje učenika. Koriste se raznovrsni resursi radi
dinamičnosti nastave, boljeg razumjevanja nastavnih sadržaja i lakšeg sticanja znanja.
Osnovni elementi nastavnog časa su veoma dobro sagledani i od njih je oblikovana cjelina. Povratna
informacija je prisutna u svakom dijelu procesa nastave. Individualne razlike u saznajnom potencijalu učenika i
motivaciji za učenje prevazilaze se individualizacijom i diferencijacijom u nastavnom procesu.
Velika većina učenika gimnazije je motivisana za učenje, ima odgovoran odnos prema učenju i pokazuje
visok stepen samostalnosti u radu. Prihvataju aktivnosti na času i maksimalno se angažuju. Učenici razvijaju radne
navike i osposobljavaju se za efikasan rad samostalno i u grupi. Prepoznate su posebne potrebe učenja kod
30
Opšta procjena kvaliteta: USPJEŠNO
određenih učenika. Znatan broj učenika stručnih škola ne pokazuje zainteresovanost za bilo koju aktivnost na
času. Uprkos stalnom podsticanju nastavnika, kod ovih učenika nema misaone aktivnosti.
Instrukcije nastavnika na času, kao i objašnjenja, su veoma jasna i precizna. Pedagoška klima u odjeljenju
je demokratska, njeguje se kultura dijaloga. Nastavnici su samouvjereni i opušteni, nastavu izvode na način koji je
najzanimljiviji za učenike, a sve u skladu sa postavljenim ciljem.
Nastavnici formulišu i osmišljavaju pitanja veoma vješto i ozbiljno se bave odgovorima učenika. Učenici se
pravilno usmjeravaju i redovno pohvaljuju i stimulišu za napore i postignuća. Povratna informacija je prisutna u
svakom dijelu procesa nastave.
Ciljevi časa su u cjelini na metodički dobar način ostvareni.
Što se tiče ocjenjivanja kao načina informisanja učenika (da imaju uvid u kvalitet svog zalaganja)on teče u
raznim vidovima, formalnog ili neformalnog , sve vrijeme nastavnog procesa. Učenicima se, na ovaj ili onaj način,
jasno stavi do znanja koliko uspješno rade, na skoro svakom času (od malih, kratkih komentara na svako učešće,
usmeno ili pismeno, do većih, detaljnijih vrednovanja za duže vremenske periode (sedmice npr)). Ocjenjivanje
pred kraj klasifikacionog perioda je redovan proces u pristupu evaluaciji učenika u stranom jeziku, i ono kao
prihvaćena praksa ne djeluje negativno na učenike ni u kom pogledu. Kombinuje se mnoštvo tehnika provjere
znanja, što potencijalno omogućava objektivniji uvid u učeničko znanje. Imajući u vidu ocjenu kao vrednosni sud o
učeniku, ona je samo jedan dio zadatka kada se procjenjuje njegov stav prema potrebnim zadacima i kvalitet
rezultata; ocjenjivanje kao izvor motivisanja i jačanja učeničkog samopouzdanja, osjećaj da on može da postigne
više, da jasno sebe vidi u odnosu na druge i procjeni sebe, je dodatni elemenat i objektivnog ocjenjivanja.
Navažniji elemenat ocjenjivanja je ipak nastavničko vrednovanje đaka dato u svjetlu integralne slike o učeniku, sa
svim uslovima u kojima živi, sa osobenostima koje nosi, sa svim potencijalnom koji posjeduje i sprovodi ga sa više
ili manje zalaganja. Zaključak je da, u ogromnom procentu, formalna ocjena odgovara učeničkom sveobuhvatnom
zalaganju (performansi) na času.
BIOLOGIJA I EKOLOGIJA
Opservacija časova kod 3 nastavnika;
-u odjeljenjima: Iv, I(ekologija), IIIb
Strana
OBRAZLOŽENJE:
Uvodni dio časa je vrlo efikasan i doprinosi ostvarenju definisanog cilja nastave/učenja. Izvršena je analiza
domaćeg zadatka, obnovljen sadržaj potreban za povezivanje sa novim znanjem i učenici su motivisani za
intenziviranje aktivnosti. Dominira primjena aktivnih oblika učenja i često se radi na razvijanju kompetencije
učenika na učenje putem otkrića, rješavanja problema, kooperativnog učenja. Koristi se raznovrsan didaktički
materijal. Ukazuje se na praktičnu primjenljivost izučavanih sadržaja. Povratna informacija je prisutna u velikom
dijelu nastave. Konkretizovane su međupredmetne povezanosti. Prosječan broj učenika je motivisan za učenje,
ima razvijen odgovoran odnos prema učenju i pokazuje visok stepen samostalnosti u radu. Veliki broj učenika
prihvata aktivnosti na času i aktivira ranije stečena znanja i iskustva. Instrukcije nastavnika i objašnjenja na času
su jasna i precizna. U odjeljenjima dominira demokratska klima, neguje se kultura dijaloga. Nastavnici postavljaju
pitanja vješto i ozbiljno se bave odgovorima učenika. Učenici se pravilno usmjeravaju i pohvaljuju za napore i
postignuća. Ciljevi časa su u cjelini na dobar metodički način ostvareni.
Godišnji, odnosno mjesečni planovi rada usvojeni su na sjednici stručnog aktiva. Urađeni su kvalitetno, sa
operativnim ciljevima kompatibilnim sa ciljevima iz predmetnog programa. Evidentna je saradnja nastavnika pri
planiranju. Nakon svakog mjeseca daje se osvrt na realizaciju sa odgovarajućom dopunom i korekcijama. U
slobodnom dijelu kurikuluma jasno su označeni ciljevi koji nijesu centralno planirani, prema inicijativama učenika,
lokalne sredine. Prihvaćeni su od strane stručnog aktiva.
Svi nastavnici imaju odgovarajuće pripreme za čas. Pripreme za realizaciju časa imaju jasnu strukturu i
detaljnu razradu. Navedeni su ciljevi i nastavni zadaci, planirane aktivnosti učenika. Koncizno su iskazane i
ilustrovane misli, stavovi, didaktička rješenja. Predviđeni su potrebni elementi nastave i vaspitno-obrazovni ishodi
časa.
31
Opšta procjena kvaliteta: USPJEŠNO
Škola raspolaže nastavnim sredstvima i stručnom literaturom prema resursima za realizaciju predmetnog
programa. Svi nastavnici koriste odgovarajuća nastavna sredstva i raznovrsan didaktički materijal, kao i računare.
Redovno se koriste odobreni udžbenici, uz upotrebu odgovarajuće dodatne literature.
Ocjenjivanje učenika je u potpunosti u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o vrstama ocjena i načinu
ocjenjivanja učenika. Ocjenjivanje je redovno i blagovremeno. Realizuje se tokom samog procesa učenja i po
završetku rada na tematskoj cjelini. Nastavnici kombinuju metode provjeravanja znanja i različite tehnike
ocjenjivanja (usmeno, pismeno, domaći zadaci, aktivnost na času...). Ocjenjivanje je uvjek javno i nastavnici
redovno obrazlažu ocjene prije nego što ih unesu u dnevnik rada. Svaki nastavnik posjeduje svoju bilježnicu u
kojoj kontinuirano prati i evidentira postignuća učenika. Prilikom vrednovanja učenika ima se u vidu ličnost
učenika u cjelini, uslovi pod kojima živi i radi, kao i njegove mogućnosti i zalaganja. Nema osnovanih prigovora
učenika i roditelja na nastavu i ocjene.
Prostor za nastavu i učenje je ugodan i stimulativan. Zadovoljeni su zdravstveni, estetski i saznajno
podsticajni zahtjevi.
Stručni aktiv ima plan i program rada, koji sadrži potrebne elemente i koji se realizuje predviđenom
dinamikom uz učešće svih članova. Poslije svakog klasifikacionog perioda detaljno se analizira uspjeh učenika i
predlažu se mjere za njegovo poboljšanje. Na sastancima se razmatraju stručna pitanja. Planiran je, u cilju
poboljšanja rada aktiva, veći broj oglednih časova.
Dopunska nastava se povremeno realizuje, ukoliko se ukaže potreba zbog većeg broja nedovoljnih ocjena
u odjeljenju. Dodatna nastava se realizuje sa nadarenim učenicima. Planirano je, sa ciljem angažovanja većeg
broja učenika: kontinuirani rad na motivaciji učenika za redovno pohađanje dopunske nastave; nalaženje načina
evidencije dopunske i dodatne nastave, jer u dnevnicima rada nije predviđena.
GEOGRAFIJA
Opservacija časova kod 2 nastavnika;
-u odjeljenjima: Ie,Ib
Opšta procjena kvaliteta: USPJEŠNO
OBRAZLOŽENJE:
U okviru kontrole kvaliteta, aktiv geografije je obavio hospitacije na časovima I razreda gimnazije i
ekonomske škole. Nastava se odvija prema mjesečnim planovima, doduše bez redovnog osvrta na realizaciju i bez
odgovarajućih dopuna i korekcija. U nastavi dominira frontalni oblik rada i kombinacija monološko-dijaloške
metode. Nastavnikove instrukcije su jasne, kao i objašnjenja. Učenici su zainteresovani i veoma aktivni. U većem
dijelu časa prisutna je demokratska klima u odjeljenjima, međusobno uvažavanje i saradnički odnos.
Upotreba nastavnih sredstava je veoma skromna. Primjena računara je rijetka. U kabinetu postoji računar
koji ne radi. Stručni aktiv ima plan i program rada, koji uglavnom sadrži potrebne elemente.
Dodatna i dopunska nastava su planinirane ali se izvodi samo dopunska.
PREPORUKE:
-Obezbjediti veći broj nastavnih sredstava;
-U saradnji sa učenicima posvetiti više pažnje učioničkom ambijentu;
-Realizovati dodatnu nastavu i voditi evidenciju o realizaciji.
FIZIČKO VASPITANJE
Opservacija časova kod 5 nastavnika;
-u odjeljenjima: Igr, IIIa, Iv, Itm, If
Strana
OBRAZLOŽENJE:
Uvodni dio časa je uspješan (efikasan) i doprinosi ispunjavanju cilja nastave. Veliki broj učenika aktivno
učestvuje u izvršavanju postavljenih zadataka, prihvata aktivnosti na času i povezuje ranije stečena znanja i
iskustva. Instukcije nastavnika i objašnjenja na času su jasna i precizna. Nastavnici objašnjavaju, demonstriraju
32
Opšta procjena kvaliteta: USPJEŠNO
planirane zadatke , atmosfera na času je dobra, raspoloženje pozitivno, povratna informacija prisutna. Učenici se
pravilno usmjeravaju i pohvaljuju za napore i postignuća. Ciljevi časa su u cjelini na dobar metodički način
ostvareni.
Godišnji i mjesečni planovi rada usvojeni su na sjednici stručnog aktiva. Urađeni su kvalitetno, evidentna
je saradnja nastavnika pri planiranju. Kvartalno se daje osvrt na realizaciju nastavnog plana i programa, sa
eventualnom odgovarajućom dopunom i korekcijama.
Svi nastavnici imaju odgovarajuće pripreme za čas, neki se služe starim pripremama, a neki imaju samo
skicu-koncept časa. Navedeni su ciljevi i nastavni zadaci, planirane su aktivnosti učenika. Predviđeni su potrebni
elementi nastave i vaspitno-obrazovni ishodi časa.
Škola raspolaže osnovnim nastavnim sredstvima i stručnom literaturom prema resursima za realizaciju
predmetnog programa, kao i osnovnim sportskim rekvizitima potrebnim za uspješno izvođenje nastave.
Ocjenjivanje učenika je u potpunosti u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o vrstama ocjena i načinom
ocjenjivanja učenika. Ocjenjivanje je blagovremeno i redovno. Realizuje se tokom samog procesa rada. Nastavnici
kombinuju metode provjeravanja znanja i vještina, kao i aktivnosti na času. Ocjenjivanje je uvijek javno i
nastavnici redovno obrazlažu ocjene prije nego ih unesu u dnevnik rada. Svaki nastavnik posjeduje bilježnicu u
koju kontinuirano evidentira postignuće i izostanke učenika. Prilikom vrijednovanja učenika ima se u vidu ličnost
učenika u cjelini, uslovi u kojima živi i radi, kao i njegove mogućnosti i zalaganja. Nema osnovanih prigovora
učenika i roditelja na nastavu i ocjene.
Prostor za nastavu i učenje je uređen na konvencionalan način i o njemu se malo vodi računa u smislu
estetske i saznajne motivisanosti učenika. Infrastruktura i prateće prostorije (svlačionice) prilagođeni su broju
učenika. Spoljni teren (poligon) nije adekvatno ograđen.
Stručni aktiv ima plan i program rada koji sadrži potrebne elemente i koji se realizuje određenom
(predviđenom) dinamikom, uz učešće svih članova. Poslije svakog klasifikacionog perioda detaljno se analizira
uspjeh učenika i predlažu se mjere za njegovo poboljšanje. Na sastancima se razmatraju stručna pitanja.
Dopunska i dodatna nastava se izvode povremeno u sklopu školskih turnira i takmičenja, o čemu postoje
zapisi u knjizi aktiva. Zastupljenost, motivacija je na visokom nivou i doprinosi podizanju motoričkih sposobnosti
na veći nivo.
FILOZOFIJA-SOCIOLOGIJA
Opservacija časova kod 3 nastavnika;
-u odjeljenjima: IVv,Ivu,IIt
Strana
OBRAZLOŽENJE:
U okviru kontrole kvaliteta nastave, aktiv filozofsko-sociološke grupe predmeta je obavio hospitacije na
časovima u odjeljenjima IVu, IIt,IVv (filozofija i sociologija).
Nastava se odvijala prema mjesečnim planovima usaglašenim sa katalozima znanja.
Pripreme za čas su uredno napisane. Dominira uglavnom frontalni oblik rada i kombinacija monološke i
dijaloške metode, kooperativno učenje i učenje putem otkrića. Učenici se većim brojem metoda i oblika učenja
stimulišu na aktivnost. Kod nastavnika su dobro sagledani osnovni elementi nastavnog časa od kojih je sklopljena
cjelina. U velikom dijelu procesa nastave je prisutna povratna informacija. Individualne razlike u saznajnom
potencijalu učenika djelimično se prevazilaze individualizacijom i diferencijacijom u nastavnom procesu. Tako se
podstiče motivacija za učenje. Na časovima uglavnom dominira demokratska klima, njeguje se saradnički odnos i
kultura dijaloga. Učenici se pravilno usmjeravaju i pohvaljuju za napore i postignuća. Ciljevi časova su na
metodički dobar način ostvareni.
Ocjenjivanje se vrši redovno i blagovremeno. Prilikom vrednovanja učenika ima se u vidu ličnost učenika
u cjelini, uslovi u kojima živi i radi, njegove mogućnosti i zalaganje, tako da ocjene date u dnevniku rada uglavnom
odgovaraju pokazanom znanju učenika na času. Nastavnici uglavnom kombinuju metode provjeravanja znanja
kako bi data ocjena bila što jasniji i objektivniji pokazatelj učeničkog znanja.
Plan rada stručnog aktiva u potpunosti sadrži potrebne elemente: podjelu časova na nastavnike,
usaglašavanje metoda i oblika rada i korelaciju među srodnim predmetima. Poslije svakog klasifikacionog perioda
33
Opšta procjena kvaliteta: USPJEŠNO
analizira se uspjeh i predlažu mjere za poboljšanje uspjeha učenika. Unutar aktiva se povremeno organizuju
ogledni časovi i hospitacije.
LIKOVNA UMJETNOST
Strana
OBRAZLOŽENJE:
Cilj časa je jasno definisan i pojedine cjeline se kvalitetno nadopunjuju. Uvodni dio doprinosi povezivanju
znanja iz prethodnog časa. Dominira aktivan oblik učenja uz primjenu različitih nastavnih metoda i sredstava.
Izbor sadržaja je pogodan za usvajanje i proširivanje znanja. Povratna informacija je prisutna kod većine učenika,
motivisani su za učenje, aktivno sudjelovanje i samostalan pristup radu. Nastavnikove instrukcije su jasne i
konkretne, a na času se njeguje kultura dijaloga.
Godišnji, odnosno mjesečni planovi rada su usvojeni na sjednici stručnih organa. Nastavnica ima godišnji
plan rada razrađen po mjesecima. Ciljevi su konkretno raspoređeni po mjesecima i dat je fond časova za
realizaciju programa. Operacionalizovani ciljevi su uglavnom navedeni. Slobodni dio kurikuluma je raspoređen na
već planirano gradivo ili su definisani novi ciljevi značajni za lokalnu zajednicu.
Nastavnica ima pripreme za čas koje sadrže osnovne elemente za organizaciju nastave.
Redovno se koriste različita nastavna sredstva koja se kombinuju u realizaciji nastave (udžbenici, računar,
projektor, CD-plejer...).
Ocjenjivanje je u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o ocjenjivanju. Ocjenjivanje je redovno i blagovremeno
i nastavnik kombinuje različite metode provjere znanja i tehnike ocjenjivanja. Ocjene su javne i obrazložene,
uglavnom odgovaraju pokazanom znanju učenika. Prilikom vrednovanja nastavnik ima u vidu ličnost učenika u
cjelini.
Prostor za nastavu i učenje je ugodan i stimulativan. Podsticajan je za kreativnost učenika, zadovoljava
estetske i zdravstvene zahtjeve. Nastavna sredstva i didaktički materijal su raznovrsni i informativni, često
osmišljeni u saradnji sa učenicima.
Stručni aktiv ima plan i program rada koji sadrži sve potrebne elemente. Sastanci se održavaju redovno,
jednom do dva puta mjesečno, a obavezno poslije svakog klasifikacionog perioda. Analizira se uspjeh učenika po
odjeljenjima i predlažu se mjere za njegovo poboljšanje. Na sastancima se analiziraju stručna pitanja, a ogledni
časovi i časovi hospitacije unutar aktiva se povremeno organizuju. Dodatna nastava se redovno analizira, dok se
efekti dopunske nastave ne analiziraju.
Dopunska nastava je planirana ali prateća evidencija o njenoj realizaciji nije kompletna. Nisu jasno
definisani ciljevi, a nije napravljena ni analiza realizovanog i postignutog napretka.
Dodatna nastava je korektno planirana, razrađen je godišnji plan realizacije po mjesecima. Redovno se
realizuje i evidentira se dolazak učenika. U knjizi aktiva likovne i muzičke umjetnosti vodi se redovna evidencija o
aktivnostima, predlažu mjere za poboljšanje i načini realizacije. Redovno se analiziraju pređeni sadržaji uz detaljan
osvrt na konkretne situacije.
PREPORUKE:
-Obratiti veću pažnju na individualne razlike među učenicima i prilagoditi pojedine djelove časa njihovim
potencijalima;
-Komunikaciju između nastavnika i učenika razviti tako da povratna informacija bude prisutna u svakom dijelu
procesa nastave;
-Poslije svakog mjeseca ili nastavne teme potrebno je dati osvrt na realizovano sa odgovarajućim dopunama,
korelacijama i poboljšanjima;
-Pripreme za čas trebaju biti detaljnije. Konkretnije definisati nastavne metode, oblike rada, aktivnosti učenika;
dati osvrt na realizaciju, potreban za uočavanje nedostataka i poboljšanje nastave;
-Nastavnik bi trebao, u saradnji sa učenicima, redovnije da osmišljava i izrađuje nastavna sredstva i didaktički
materijal;
-Detaljnije analizirati uspjeh učenika poslije svakog klasifikacionog perioda vodeći računa o pojedinačnim
slučajevima, predlagati mjere za poboljšanje uspjeha uz konkretne prijedloge vezane za pojedinačnog učenika;
-Češće organizovati ogledne časove i časove hospitacije unutar aktiva;
34
Opservacija časova kod jednog nastavnika;
Opšta procjena kvaliteta: USPJEŠNO
-Preciznije evidentirati dopunsku nastavu- broj učenika, ciljeve koje moraju savladati i osvrt na postignuto;
analizirati efekte dopunske nastave.
STRUČNO-TEORIJSKI PREDMETI:
EKONOMSKA GRUPA PREDMETA
Opservacija časova kod 9 nastavnika;
-u odjeljenjima: IIe, IIItm, Ie, IIIt, IIIe, Itm
Opšta procjena kvaliteta: USPJEŠNO
OBRAZLOŽENJE:
U okviru kontrole kvaliteta nastave, aktiv ekonomista je obavio hospitacije na časovima u I, II, III i IV
razredu na predmetima: Računovodstvo, Pravo, Ekonomika preduzeća, Poslovna ekonomija, Tehnika prodaje,
Finansijsko poslovanje.
Iz svih predmeta nastava se odvija prema mjesečnim planovima koji su usaglašeni sa katalozima znanja i
redovno se pišu. Pripreme za čas su uredno pisane, dominira frontalni oblik rada i kombinacija dijaloškog i
monološkog metoda. Učenici se, većim brojem metoda i oblika učenja, stimulišu na veću aktivnost. Iz većine
predmete su rađeni projekti koji su obavezali učenike da i van školskog prostora usvajaju i razumjevaju
predviđeno gradivo.
Na časovima Računovodstva (IIItm, IIIe, IIe) nastavnici biraju različite metode prezentacije gradiva, u
većini su one odgovarajuće prirodi materijala koji se tumači. Nastavnici posjeduju pisane pripreme za čas. Takođe,
svojim aktivnostima usmjeravaju učenike na sticanje znanja koja će koristiti u praksi, kao i povezivanje teorije i
primjera iz prakse. U uvodnom dijelu časa jasno je definisan cilj časa, materija kvalitetno obrađena, rekapitulacija
uspješno izvršena i dati su domaći zadaci iz pređene materije. Učenici su aktivni i postavljaju pitanja na koja su
nastavnici adekvatno odgovorili.
Na časovima Ekonomike preduzeća, Poslovne ekonomije, Tehnike prodaje i Finansijskog poslovanja
nastava se slično organizuje i sprovodi. Svi nastavnici imaju dosta iskustva u pedagoškom radu, što se i vidi kroz
sam proces odvijanja časa. Takođe, svi posjeduju pisanu pripremu za čas. Čas je detaljno isplaniran i plan
ispoštovan. Učenici su zainteresovani i veoma aktivni. Nastavnici ih pitanjima, koja su jasno i adekvatno
formulisana, stimulišu na samostalno zaključivanje. I pored obimne stručne literature učenici se upućuju na
korišćenje dodatnih izvora. Znanje učenika je na zavidnom nivou, a takođe su naučeni da sami pronalaze
korelaciju sa drugim predmetima.
Na času predmeta Pravo u odjeljenju IIe, nastava se realizuje prema planu i programu. Nastavnik
posjeduje pisane pripreme. Takođe, na čas donosi štampan i umnožen materijal koji dijeli učenicima. Uvodni dio
časa je posvjećen ponavljanju, pri čemu nastavnik navodi učenike da sami logično povežu i zaključe koja je nova
nastavna jedinica. Cilj časa je jasno istaknut, uglavnom je korišćenja monološko-dijaloška metoda, sa konkretnim
primjerima iz prakse. Nastavnik ostvaruje kvalitetnu komunikaciju sa učenicima i ohrabruje ih da iznesu svoje
mišljenje, debatuju i daju primjere iz prakse. Aktivnost učenika je na zavidnom nivou.
Na svim časovima ocjenjivanje se vrši blagovremeno, objektivno i uz obrazloženje ocjene.
PREPORUKE:
-Iz pojedinih predmeta je neophodno imati kabinetsku nastavu (Računovodstvo) gdje bi trebalo učiti knjiženje na
računaru;
-Pojačati saradnju sa socijalnim partnerima;
-Obezbjediti veći broj nastavnih sredstava (projektor, računar sa pristupom internetu i sl.)
Opšta procjena kvaliteta: USPJEŠNO
Strana
Opservacija časova kod 5 nastavnika;
35
UGOSTITELJSKA GRUPA PREDMETA
OBRAZLOŽENJE:
U okviru kontrole nastave, aktiv ugostiteljstva je obavio hospitacije na časovima I, II, III i IV razreda na
predmetima: Pekarstvo, Osnove poslastičarstva, Kuvarstvo, Kuvarstvo sa praktičnom nastavom, Praktična
nastava, Restoraterstvo, Usluživanje sa praktičnom nastavom, Osnove somelijerstva.
Iz svih predmeta nastava se odvija prema mjesečim planovima, koji su usaglašeni sa katalozima znanja i
redovno se pišu. Pripreme za čas su uredno pisane. Pripreme sadrže jasan cilj koji se postiže kroz planirane
razrađene teze i aktivnosti sa učenicima.
Praktična nastava se realizuje u školskoj radionici-kabinetu i Institutu dr „Simo Milošević“ Igalo.
Što se tiče nastave iz Restoraterstva, praktična nastava i vježbe se realizuju prema nastavnom planu,
učenici su aktivni tokom svih dijelova časa, odgovaraju na pitanja i od nastavnika povremeno zahtijevaju dodatna
objašnjenja.
Aktiv redovno održava sastanke, radi po utvrđenom planu i uredno vodi svesku zapisnika.
PREPORUKE:
-Obezbjediti da učenici koriste udžbenike;
-Motivisati učenike na pozitivnu orijentaciju prema zanimanju;
-Pojačati saradnju sa socijalnim partnerima.
TURISTIČKA GRUPA PREDMETA
Opservacija časova kod 2 nastavnika;
Opšta procjena kvaliteta: USPJEŠNO
OBRAZLOŽENJE:
U okviru aktiva planovi iz predmeta Turističko poslovanje, Osnove turizma, Praktična nastava, Animacija,
Turistički projekti, Agencijsko i hotelijersko poslovanje, Bonton u ugostiteljstvu i Ugostiteljsko poslovanje, su
kvalitetno i na vrijeme urađeni, tako da se veoma dobro usklađuju ciljevi časa, tip časa, oblik rada, metode rada i
pripremljena nastavna sredstva. U cilju dobre organizacije nastave uspješno se radi pisana priprema časa koja
odgovara strukturi organizacije nastave.
U izvođenju nastave dominira interaktivna metoda, metoda rada u grupama, i na taj način se vrši redovna
provjera znanja učenika. Nastoje se zainteresovati svi učenici i uključiti u zajednički rad.
Uspješno se vrednuju rezultati rada učenika.
Izuzetak u realizaciji nastave jeste odjeljenje IIItu zbog velikog broja učenika (36) i njihove nediscipline,
kao i rasporeda časova koji stvara prezasićenost kod učenika.
Na osnovu hospitacije redovno se analizira izvedeni čas sa javnim iskazivanjem potrebnih dopuna ukoliko
je neophodno.
Dopunska i dodatna nastava se povremeno realizuju ukoliko se javi potreba za tim.
III Upravljanje resursima
Strana
OPŠTA PROCJENA KVALITETA: USPJEŠNO
Obrazloženje:
Površina školskog objekta je 5737 m2. Izvršene su adaptacije postojećih prostornih kapaciteta u
cilju stvaranja uslova za realizaciju obrazovnih programa. Škola ima 33 učionice, a jedan broj njih je prilagođen
kabinetskoj nastavi ( kabineti: fizike, hemije, biologije, istorije, engleskog (3), francuskog, latinskog, građevinske
grupe predmeta); 3 specijalizovane radionice ( za obuku montera, kuvara, ekonomskih tehničara i turističkih
tehničara); dobro opremljen restoran sa kuhinjom za obuku učenika u ugostiteljstvu; salu za fizičko vaspitanje; 2
otvorena sportska terena (košarka, fudbal); svečanu salu.
Školska zgrada ima upotrebnu dozvolu. Škola ima Pravilnik o zaštiti na radu, koji obuhvata većinu
aspekata sigurnosti. Sandučići prve pomoći nalaze se u zbornici, restoranu i sali za fizičko.
36
Kvalitet prostora i opreme; opremljenost nastavnim sredstvima
Škola posjeduje 17 protivpožarnih aparata (CO,S9,S6). Svi aparati su atestirani u propisanom
roku.
Školska zgrada ima 8 ulaza. U Školi je instalirano 26 kamera: u holovima 13, spoljašnjih 9, u
učionicama 4. Praćenje se realizuje preko 2 server računara i 3 monitora. Sistem za snimanje sa kamere je u
funkciji.
Školsko dvorište je djelimično osvjetljeno (ulazni prilaz). Grijanje funkcioniše dobro. Upravljanje
kotlovima na mazut je u nadležnosti Škole. Kao dodatno grijanje u Školi se koriste kvarcne peći i grijalice, a za
hlađenje u ljetnjem periodu je instalirano 10 klima uređaja. Kućni red se poštuje u smislu čuvanja i održavanja
resursa, osim mobilijara u dvorištu Škole, zbog toga što Škola nije u potpunosti ograđena.
Školski prostor se održava ali je dvorište djelimično uređeno. U Školi je instalirano 5 sanitarnih
prostorija za učenike i 3 za nastavnike. Sanitarne prostorije su funkcionalne, a određeni dio prilagođen je i
osobama sa posebnim potrebama.
Sredstva opasna po zdravlje se odlažu i čuvaju na propisan način. Škola je vršila dezinfekciju,
dezinsekciju i deratizaciju od strane ovlašćenog lica – veterinarske ustanove, i uz to samostalno realizuje
određene aktivnosti.
U Školi postoje dvije računarske učionice sa 19 i 16 računara. Računarima je opremljena i
zbornica (4), biblioteka (3), svečana sala (1), 20 kabineta, od kojih 13 sa internet vezom, kancelarije (7),
omladinska prostorija i preduzeće za vježbe (7). U kabinetu istorije, fizike, francuskog jezika, maternjeg jezika i
svečanoj sali imamo TV aparate i DVD plejere za potrebe nastave različitih predmeta. Ukupan broj računara
dostupan nastavnicima i učenicima je 77, a ukupan broj računara u Školi je 99 (12 nije servisirano) i 4 lap topa (7
računara nije povezano na internet).
Od ostale IT opreme Škola raspolaže sa: 9 projektora, 3 skenera, 11 laserskih štampača, 1
štampač za format A2, 1 štampač A4 u boji.
Škola raspolaže sa 8 grafoskopa, 2 episkopa i 19 mikroskopa.
Unutrašnji školski prostor pruža dobre mogućnosti za realizaciju nastavnih i nenastavnih
aktivnosti, a spoljašnji školski pruža zadovoljavajuće mogućnosti.
Učionički prostor omogućava primjenu različitih oblika rada (frontalni, u paru, grupni;
eksperimentalni, istraživački, heuristički, problemski).
Opremljenost kabineta u skladu je sa standardima većine predmetnih programa.
Školska biblioteka raspolaže odgovarajućom udžbeničkom i priručničkom literaturom, kao i
dovoljnim brojem knjiga za potrebe nastavnika i učenika. Odnos beletristike i ostale literature je 2:1.
Postoje priručne biblioteke ali su sa nedovoljnim brojem knjiga i priručne literature.
Školske biblioteke redovno se dopunjuju i osavremenjuju novim izdanjima odgovarajućih knjiga i
časopisa za potrebe učenika i nastavnika.
Uređenost fiskulturne sale i opremljenost sportskim rekvizitima i ostalom opremom je
zadovoljavajuća.
U dvorištu škole postoje sportski tereni koji su zadovoljavajuće opremljeni i ponekad dostupni
učenicima i nastavnicima poslije nastave.
Škola posjeduje muzičke instrumente koji se povremeno koriste.
Strana
Rezultati upitnika koji se odnosi na Kadrovske, materijalno-tehničke i bezbjednosne uslove rada
u Školi pokazuju sljedeće:
Kadrovski, materijalno-tehnički i bezbjedonosni uslovi rada u Školi su zadovoljavajući. Upitnik su ispunili učenici i
nastavnici čiji se odgovori razlikuju. Učenici školski prostor smatraju sigurnim(77%), a da su propisi zaštite i način
njihove primjene, kao i ponašanje u vanrednim situacijama istaknuti na vidnim mjestima smatra 40% ispitanih.
Mišljenja su da Škola ne raspolaže sa dovoljno finansijskih sredstava za rad (52%) i da oprema i namještaj, kao i
nastavna sredstva djelimično odgovaraju (43%) ili neodgovaraju (35%). Nastavnici smatraju da Škola djelimično
raspolaže ovim sredstvim, u nešto većem procentu (58%). Mišljenja su da profil stručnih saradnika u velikoj mjeri
doprinosi kvalitetu obrazovno.vaspitnih aktivnosti (74%) i da Škola posjeduje adekvatni IC tehnologiju (89%).
37
Većina nastavnika ima odgovarajući stepen stručne osposobljenosti koji odgovara zahtjevima
obrazovno-vaspitnog procesa. Za manji broj povremeno odsutnih nastavnika obezbjeđuje se odgovarajuća i
blagovremena zamjena.
Školski prostor je u potpunosti prilagođen učenicima sa smetnjama u razvoju.
Škola je napravila i dva mokra čvora i prilaz za djecu sa posebnim potrebama.
ESTETSKA UREĐENOST PROSTORA
Cjelokupan prostor Škole je dobro uređen. Zadovoljeni su estetski, informativni i saznajni kriteriji.
Većina kabineta je opremljena plakatima informativno-edukativnog karaktera. Školski enterijer
oplemenjen je umjetničkim djelima, zidnim dekoracijama, radovima iz primjenjene umjetnosti, kao i ukrasnim
biljkama. Škola posjeduje i bogat izložbeni fond, kao i stalnu izložbenu postavku dječjih umjetničkih radova.
Učenički radovi zauzimaju veoma značajno mjesto pri uređenju unutrašnjeg prostora Škole. Na panoima
se često smjenjuju tematske cjeline učeničkih radova iz raznih oblasti. Radovi učenika su glavni estetski element u
uređenju školskog prostora. Dominiraju u svim prostorijama Škole (kabineti, holovi, zbornica, kancelarije...).
Učenici pozitivno reaguju na djela vršnjaka.
Povremeno se organizuju akcije uređivanja holova, učionica i školskog dvorišta, što je u funkciji vaspitnog
djelovanja i učenja. Dio školskog prostora dekorisan je, između ostalog, i sadržajima edukativnih postera kao
pokazatelja realizovanih aktivnosti u promovisanju zdravih načina života.
Zelene površine u dvorištu Škole su dobro njegovane i održavane.
Pojedini zaposleni sa grupom učenika aktivno sudjeluju u uređenju eksterijera i enterijera Škole,
opremajući prostor različitim estetskim, informativnim i edukativnim sadržajima.
PREPORUKE:
-Aktivirati veći broj zaposlenih, kao i veći broj učenika, u estetskom uređenju Škole;
-Povećati broj izložbenih panoa;
-U kontinuitetu povećavati izložbeni fond;
-Organizovati aukciju umjetničkih radova učenika.
Odnos budžetskih sredstava prema drugim ostvarenim primicima
Strana
38
Na osnovu završnog računa utvrđuje se iznos ukupnih primitaka Škole. Sredstva iz Budžeta su u ukupnim
primicima škole, školske 2007/08. godine, iznosila 94,57%, u odnosu na ostale primitke od 5,43%. Školske
2010/11. godine Budžet u primicima škole učestvuje sa 96,04% u odnosu na 3,96% ostalih primitaka, a školske
2011/12.godine taj odnos je 93,70/6,29.
Visina sredstava koja se realizuje po učeniku
Strana
39
Ukupni primici Škole iz završnog računa za 2007. godinu, ostvareni iz Budžeta i drugih izvora, podijeljeni
na broj upisanih učenika školske 2007/08. godine u iznosu od 681 €, predstavljau troškove koji se realizuju po
učeniku. Od 2007. do 2010. godine ralizacija sredstava po učeniku je povećana 15%. Školske 2011/12.godine,
prosječna cijena koštanja po učeniku u odnosu na ukupne primitke iznosila je 844 €.
Preporuke:
40
...
Unaprijediti planiranje i programe za nadarene učenike i učenike koji teže napreduju;
Unaprijediti proces organizovanja i izvođenja dopunske i dodatne nastave;
Unaprijediti pedagošku evidenciju o radu sa nadarenim učenicima i učenicima koji teže napreduju;
Inovirati i unaprijediti planove saradnje sa roditeljima;
Raditi na motivaciji i ohrabrivanju roditelja za aktivnije uključivanje u život i rad Škole;
Pedagošku evidenciju saradnje sa roditeljima podići na viši nivo;
Unapređivati opremljenost nastavnim sredstvima;
Raditi na intenzivnijem korišćenju raspoloživih resursa u nastavi;
Unaprijediti vođenje evidencije o saradnji sa NVO i međunarodnim organizacijama;
Inovirati vođenje evidencije posle klasifikacionih perioda i na kraju školske godine;
Povećati broj časova interno organizovane obuke: planiranjem i organizovanjem u okviru aktiva i
angažovanjem nastavnika trenera;
Unaprijediti vođenje evidencije o organizovanoj obuci zaposlenih;
Strana
-
REZIME IZVJEŠTAJA O INTERNOJ EVALUACIJI
ŠKOLA: JU SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA „Ivan Goran Kovačić“ Herceg Novi
DATUM: 03.09.2012.godine
DIREKTOR: Momir Dragićević
IZVJEŠTAJ ZA ŠKOLSKE GODINE: 2010/11. i 2011/12. godinu
1.Ukupna ocjena za školske godine 2010/11. i 2011/12.= USPJEŠNO
TREND KRETANJA KVALITETA: ŽUTA
Strana
3.Opšte procjene interne evaluacije prema osnovnim dimenzijama:
KOOPERATIVNOST
-Planiranje upisne politike i selekcija učenika-USPJEŠNO
-Rad upravnih i stručnih organa-VEOMA USPJEŠNO
-Pedagoško-instruktivni rad direktora i stručnih saradnika-USPJEŠNO
-Saradnja na obrazovanju i obuci djece sa posebnim potrebama-VEOMA USPJEŠNO
-Nastavni kadar-USPJEŠNO
41
2. Nalazi eksterne evaluacije:
(Utvrđivanja kvaliteta u periodu: od 12.04. do 16.04.2010.godine)
I Upravljanje i rukovođenje ustanovom-USPJEŠNO
II Kadrovski, materijalni, tehnički i bezbjednosni uslovi rada ustanove-USPJEŠNO
III Etos Škole/ustanove-USPJEŠNO
IV Podrška koju ustanova pruža učenicima-USPJEŠNO
V Saradnja sa roditeljima, drugim ustanovama i lokalnom sredinom-USPJEŠNA
VI Nastava i učenje
Opšteobrazovni predmeti:
-Matematika-USPJEŠNO
-Maternji jezik i književnost-USPJEŠNO
-Biologija sa ekologijom-USPJEŠNO
-Engleski jezik-USPJEŠNO
-Istorija-USPJEŠNO
-Fizičko vaspitanje-USPJEŠNO
-Hemija-ZADOVOLJAVA
-Informatika-USPJEŠNO
-Likovna umjetnost-USPJEŠNO
Izborni predmeti:
-Francuski jezik-USPJEŠNO
Stručno-teorijski predmeti i praktična nastava:
-Turistička grupa predmeta-USPJEŠNO
-Ekonomska grupa predmeta-USPJEŠNO
-Medicinska grupa predmeta-USPJEŠNO
-Građevinska grupa predmeta-USPJEŠNO
-Pravna grupa predmeta-ZADOVOLJAVA
-Poznavanje robe-ZADOVOLJAVA
-Umjetnost-USPJEŠNO
-Poslovna komunikacija-USPJEŠNO
-Turistička geografija-USPJEŠNO
-Poslovna informatika-USPJEŠNO
-Francuski jezik-USPJEŠNO
-Praktična nastava-usluživanje-USPJEŠNO
-Kuvarstvo sa praktičnom nastavom-USPJEŠNO
VII Postignuća znanja i vještina učenika prema obrazovnim standardima-USPJEŠNO
-Podrška učenicima-USPJEŠNO
-Interpersonalni odnosi nastavnika i učenika-USPJEŠNO
-Informisanje, promocija i uloga u zajednici, saradnja sa drugim ustanovama-VEOMA USPJEŠNO
-Saradnja sa roditeljima-USPJEŠNO
-Uključenost partnera u proces obrazovanja i obuke-USPJEŠNO
EFEKTIVNOST
-Postignuća učenika-USPJEŠNO
-Izostanci učenika, vladanje i vaspitne mjere-ZADOVOLJAVA
-Organizacija i učešće na školskim takmičenjima; učešće na državnom i međunarodnim takmičenjimaUSPJEŠNO
-Pohvale i nagrade-USPJEŠNO
-Informacione i komunikacione tehnologije-VEOMA USPJEŠNO
-Obuka nastavnika(PRNŠ)-VEOMA USPJEŠNO
-Realizacija školskog plana i programa-USPJEŠNO
-Školska razvojna dokumenta-USPJEŠNO
-Utvrđivanje kvaliteta nastave-USPJEŠNO
UPRAVLJANJE RESURSIMA
-Kvalitet prostora i opreme; opremljenost nastavnim sredstvima-USPJEŠNO
Strana
42
4.Rezultati eksterne mature (ključni predmeti):
-Matematika(gimnazija)-ocjena: 2,79
-Matematika(stručne škole)-ocjena: 2,41
-Crnogorski-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost(gimnazija)-ocjena: 3,59
-Crnogorski-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost(stručne škole)-ocjena: 2,99
-Engleski jezik(gimnazija)-ocjena: 3,76
-Engleski jezik(stručne škole)-ocjena: 3,41
Download

Pregled