UPUTSTVO ZA
KORIŠĆENJE
ReSound Sparx
Super Power BTE
1
2
Upozorenje!
Slušni aparati, njihovi delovi i baterije mogu biti
opasni ukoliko se progutaju ili nepravilno koriste.
Nepravilna upotreba ovih uređaja može dovesti do
povreda ili smrti.
ReSound
Čestitamo Vam na Vašem novom slušnom aparatu i želimo Vam
prijatan doživljaj slušanja!
Molimo Vas da se upoznate sa sadržajem ovog uputstva
kako biste u potpunosti mogli da uživate u koristima
svog novog slušnog aparata.
ReSound Sparx Super Power slušni aparat je potpuno
nov i savremen primerak tehnologije posebno dizajniran za osobe sa teškim do dubokim oštećenjem sluha.
Čestitamo Vam na
Vašem novom
slušnom aparatu
13
UPOTREBA TELEFONA
23
24
UPOZORENJA I OBAVEŠTENJA
KORISNI SAVETI
3
22
POPRAVKE I TEHNIČKI PODACI
20-21
12
DAI MOGUĆNOSTI
VODIČ KROZ PROBLEME
11
T- PRO GR AM
18-19
10
DUGME ZA PROGRAME
OPŠTA UPOZORENJA I UPUTSTVA
9
KORISNIČKE KONTROLE
16-17
8
RAZLIKOVANJE LEVOG OD DESNOG APARATA
OLIVA PO MERI
8
SKIDANJE APARATA
14-15
7
STAVLJANJE APARATA
SVAKODNEVNO ODRŽAVANJE
6
UPOZORENJA U VEZI BATERIJA
5
ISKLJUČIVANJE I UKLJUČIVANJE
6
5
VRATANCA ZA BATERIJU
ZAMENA BATERIJE
4
Strana:
RESOUND S PA R X
SADRŽAJ
4
Oliva po meri
Plastična
cevčica
Lulica
Mikrofon
Dugme za
programe
Točkić za jačinu
Vratanca za bateriju
Model SP90-VI
Pre nego što počnete sa korišćenjem svog novog
slušnog aparata važno je da utrošite malo vremena
u upoznavanju sa korisničkim oprecijama na aparatu.
off
5
Noću, isključite svoj aparat i otvorite vratanca za bateriju
u potpunosti. To će omogućiti isparavanje vlage iz Vašeg
aparata i produžiti životni vek Vašeg aparata.
Isključivanje slušnog aparata kada ga ne koristite produžiće
životni vek baterije.
Slušni aparat će uvek biti na
prvom programu kada se
uključuje. Dodatne informacije o programima možete
naći na strani 10.
Uključitesvojslušniaparatzatvaranjem
vratanca za bateriju.
Isključite svoj slušni aparat
pritiskom na mali zarez na
vratancima za bateriju. Ovo
će dovesti do otvaranja istih.
ISKLJUČIVANJE I UKLJUČIVANJE
Pre nego što počnete da koristite svoj slušni aparat,
otvorite vratanca za bateriju i proverite da li je baterija
u kućištu sveža.
VRATANCA ZA BATERIJU
6
Držite baterije dalje od male dece. U slučaju gutanja,
potražite hitnu medicinsku pomoć.
NE pokušavajte da se rešite baterija paleći ih.
Čuvajte stare baterije na sigurnom mestu i vratite ih
prodavcu slušnih aparata radi reciklaže. NE pokušavajte
da punite baterije koje nisu posebno označene kao takve
pošto mogu iscureti ili eksplodirati.
Baterije sadrže opasne materije i trebalo bi da se
odlažu pažljivo u interesu Vaše i bezbednosti životne sredine.
UPOZORENJA U VEZI BATERIJA
7
Savet
Otvaranje i zatvaranje usta može olakšati stavljanje.
6) Kada su oliva i slušni aparat pravilno namešteni
i ukoliko ga još uvek niste uključili, uključite ga
zatvaranjem vratanaca za bateriju
4) Postavite slušni aparat
iza svog uva
5) Pomerajte olivu gore-dole
i lagano pritisnite kako
biste bili sigurni da je
pravilno nameštena
3) Pomerajtepažljivogornjideo
olivenapred-nazadtakoda
onalepo‚‚legne‚‚izakožnih
naboraiznadVašegušnog
kanala
2) Ubacite olivu potpuno u
svoje uvo laganim okretanjem (umetanje će biti
lakše ukoliko nežno povučete svoje uvo naviše
i unazad svojom drugom
rukom
1) Držite olivu između svogpalca i kažiprsta tako da
vrh njenog kanala bude
okrenut ka Vašem ušnom
kanalu
Ubacite novu bateriju tako da + strana bude okrenuta
na gore na šta je ukazano na ivici kućišta za bateriju.
Uvek prvo izvadite staru bateriju pre stavljanja nove.
SP *0-VI koristi bateriju tipa 675 koja se ne puni. Slaba
baterija će smanjiti jačinu slušnog aparata.
STAVLJANJE APARATA (sa olivom po meri)
PROMENA BATERIJE
8
Levi
Desni
9
• Ukoliko ne želite da koristite ovaj točkić možete zamoliti svog prodavca slušnih aparata da Vam isključi
ovu opciju
Vaš točkić za kontrolu jačine ima brojeve na sebi koji ukazuju
na to koliko je slušni aparat pojačan.
Ukolikoimatedvaslušnaaparata,onimogubitipodešenirazličitozaVaše
desno i levo uvo. Nemojte zameniti slušne aparate bez konsultacija sa svojim prodavcem slušnih aparata. Kada skidate olive sa slušnih aparata pri čišćenju i/ili odlaganju, prove- Pri podešavanju slušnog
rite da ste stavili odgovarajuće olive na odgovarajuće slušne aparata, Vaš prodavac istih će
aparate pre stavljanja na uši.
odabrati optimalno pojačanje
za Vas. Molimo Vas da obratite
Radi tačnog razlikovanja levog od desnog aparata poglepažnju na podešavanje tog
dajte oznaku iznad dugmeta (strana 10), koja ukazuje na to konkretnog nivoa.
koji je koji aparat. L je za levi, a R je za desni.
Podešavanje jačine
Vaš aparat ima kontrolu jačine što Vam omogućava da podesite
i menjate jačinu ručno.
Kontrola jačine
Jačina se podešava pomoću pogodno lociranog točkića sa
oznakama od 1 (najniži nivo) do 4 (najviši nivo).
Kakobisteskinulislušniaparat,jednostavnoizvucitecevčicupomoći
svog palca i kažiprsta. Konsultujte svog prodavca slušnih
aparata ukoliko imate problema sa skidanjem slušnog
aparata.
RAZLIKOVANJE LEVOG OD DESNOG APARATA
KORISNIČKE KONTROLE
SKIDANJE SLUŠNOG APARATA
10
Pritisnite dugme za programe kako biste prešli na drugi
program.
Kada zatvorite vratanca za bateriju, slušni aparat
će se automatski uključiti, a aparat će biti na programu 1.
• Kada je aparat na programu 3 signal će se čuti tri
puta
• Kada je aparat na programu 2 signal će se čuti dva
puta
• Kada je aparat na programu 1 signal će se čuti jednom
Vaš slušni aparat ima ugrađenu funkciju zvanu telekalem, koja nudi bolje slušanje kada se koriste telefon
sa telekalem opcijom ili pomoćni uređaji za slušanje.
Vaš slušni aparat ima dugme za i do tri različita
programa, svaki za drugačije zvučno okruženje.
Ukoliko je uključen program 1, pritisak na dugme
će Vas prebaciti na
program 2. Ako je
Oznaka
uključen program
2, pritisak na dugme će Vas prebaciti na program 3
itd. Zvučni signal
će se čuti kada pritisnete dugme za
Dugme za programe
programe:
11
Na ovom programu, uglavnom nećete moći da čujete
zvuke preko mikrofona, ali ćete moći da direktno primate zvuk sa telefona sa telekalem opcijom i/il indukcionog sistema, npr. u crkvama, pozorištima, itd., ili kod
svoje kuće. Vaš
prodavac slušnih
aparata ima program kojim Vam
može podesiti da
istovremeno koristite i mikrofon i
telekalem, ukoliko
želite.
T- PRO GR AM
DUGME ZA PROGRAME
12
• Na ovom programu uglavnom nećete moći da čujete
preko mikrofona. Zato većinu ambijentalnih zvukova
nećete moći čuti kada ste na DAI programu.
Vaš prodavac slušnih aparata ima poseban program kojim
Vam može podesiti da čujete i ambijentalne zvuke
- i DAI
istovremeno.
• Prodavac slušnih aparata će Vam podesiti jedan od
programa za direktni audio ulaz. DabistekoristiliDAI,prebacite aparat na DAI program (uglavnom je to program
3).
• Izvor zvuka se povezuje sa Vašim aparatom preko
kabla i audio papučice.
Ovaj slušni aparat ima
opciju direktnog audio
ulaza (DAI). DAI omogu-ćava da eksterni izvor
zvuka bude povezan direktno sa slušnim aparatom preko DAI papučice DAI papučica
Čućete poboljšani signal kada koristite DAI jer zvuk
u slušni aparat dolazi direktno, zaobilazeći neke od
uobičajenih izvora buke. Neki od eksternih uređaja
koji se mogu povezati na DAI papučicu su telefon,
CD plejer, kompjuter itd... DAI papučica je opcioni
dodatak koji možete kupiti kod svog prodavca slušnih
aparata.
OPCIJA DIREKTNOG AUDIO ULAZA (DAI)
13
Dugme za programe
podešeno na T-program
UPOTREBA TELEFONA
Upotreba telefona, kada koristite svoj slušni aparat, može
zahtevati vežbu. Mnogi slušni aparati će pištati, kada im
približite telefon. Da biste izbegli ovaj problem, ReSound
Sparx ima indukcioni kalem. Prebacivanjem na T-program
(najčešće program 3), slušni aparat će pokupiti samo zvuke
koji dolaze preko telefona. Možda ćete morati podesiti
jačinu slušnog aparata kako biste poboljšali razumevanje
preko telefona. Telefonska slušalica treba da bude postavljena kao što je prikazano na srtežu ispod.
14
Nikada ne pokušavajte da ga osušite fenom, u pećnici itd.
Konsultujte svog prodavca slušnih aparata u vezi izbora
sredstva za isušivanje.
Neka Vam slušni aparat uvek bude suv. Ako je aparat
izložen preteranoj vlazi ili znojenju odlažite ga u zatvorenu posudu zajedno sa sredstvom za isušivanje preko
noći.
Redovno čistite svoj slušni aparat. Brišite ga mekom
krpom ili maramicom kako biste uklonili ulje ili vlagu.
Uklonite nagomilanu ušnu mast sa lulice aparata, npr.
malom četkicom kako je prikazano na crtežu ispod, ali
nikako ne potapajte aparat u vodu ili druge tečnosti jer
to može dovesti do trajnog oštećenja strujnih kola.
SVAKODNEVNO ODRŽAVANJE
15
Temparatura za držanje aparata je od -10°C (14°F)
pa do +50°C (122°F).
Skidajte slušni aparat pre odlaska na spavanje.
Uz to, otvarajte vratanca za bateriju kako bi vlaga
iz aparata mogla da ispari.
Koristite sveže baterije. Izvadite
bateriju iz slušnog aparata kada
ga ne koristite kako biste sprečili koroziju kontakata baterije.
Ne ostavljajte aparat na direktnoj
toploti ili suncu. Preterana toplota
može oštetiti aparat ili kućište.
Sa slušnim aparatom postu pajte pažljivo. Izbegavajte da
Vam ipada na tvrde površine ili
podove.
Cevčica
16
Olivu treba čistiti svakog dana. Skinite olivu i cevčicu
sa slušnog aparata pre čišćenja olive. Mlaka voda bi
trebalo da bude dovoljna za skidanje masnoće i vlage
sa olive. Ne potapajte olivu u dezinfekciona sredstva,
kao što je alkohol, jer to može dovesti do sušenja cevčice
i njenog pucanja. Ako se ušna mast nagomilala u cevčici ili olivi, koristite špric sa mlakom vodom da istisnete ušnu mast napolje. Cevčicu koja povezuje olivu
sa slušnim aparatom Vaš prodavac slušnih aparata treba
da Vam zameni ukoliko postane kruta ili krta.
Oliva po meri
Oliva omogućava prenos pojačanog zvuka iz slušnog
ap arata do uva. Važno je da oliva pravilno stoji u Vašem
uhu i da ne izaziva iritaciju ili bol. Ukoliko oliva iritira
Vaše uho na bilo koji način i sprečava Vas da nosite
svoj slušni aparat, molimo Vas da kontaktirate svog prodavca slušnih aparata kako bi se oliva modifikovala. Ne
smete nikako pokušavati da sami menjate oblik olive.
OLIVA PO MERI
17
Temeljno prosušite cevčicu i olivu pre stavljanja na
slušni aparat. Pažljivo izduvavanje cevčice će ukloniti
vodu zaostalu unutar nje.
Četkica
Alatka za čišćenje
18
Posebna pažnja se treba voditi pri izboru i podešavanju slušnog
aparata čija maksimalna izlazna snaga prevazilazi nivo od 132dB
SPL po IEC 60711: 1981uključen simulator uha, zato što može
dovesti do rizika pada još uvek očuvanog sluha korisnika slušnog
aparata.
• Upozorenje za prodavce slušnih aparata:
• Upozorenje: Ne nosite slušni aparat u rudnicima ili u drugim
eksplozivnim područjima, osim ako ta područja nisu certifikovana
za upotrebu slušnih aparata.
• Različiti tipovi zračenja, npr. od NMR, MRI ili CT skenera mogu
oštetiti slušni aparat. Prema tome, nemojte nositi slušni aparat
tokom ovih ili sličnih procedura skeniranja. Ostali tipovi zračenja
(protivprovalni alarmi, sistemi nadzora, radio oprema, mobilni
telefoni itd.) sadrže manje energije i zato neće oštetiti slušni aparat. Međutim, oni mogu uticati na kvalitet zvuka ili prouzrokovati
stvaranje neobičnih zvukova od strane slušnih aparata.
• Konsultujte lekara ukoliko pronađete strano telo unutar svog
ušnog kanala, ukoliko je Vaša koža iritirana ili ukoliko se ušna mast
previše nagomilava zbog upotrebe slušnog aparata.
OPŠTA UPOZORENJA
19
• Molimo Vas da slušne aparate i baterije bacate u skladu
sa odgovarajućim propisima.
• Držite slušni aparat na suvom mestu na temperaturama
između 0°C (32°F) i +40°C
(104°F)
• Molimo Vas da pažljivo obučite krajnjeg korisnika kako
kako da koristi i održava slušni aparat.
• Temeljna medicinsko/audiometrijska analiza jepreporučena pre podešavanja ovog slušnog aparata za dete.
UPOZORENJA ZA DISTRIBUTERA SLUŠNIH APARATA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Nepravilno stavljena oliva
Nema zvuka
Nije dovoljno
jako
Pištanje
20
Ukoliko imate dodatnih problema koji nisu pomenuti u ovom
vodiču, molimo Vas da kontaktirate svog prodavca slušnih aparata.
Nečist ili iskrivljen • Slaba baterija
zvuk
• Loše određena oliva ili standardni umetak
• Oštećen slušni aparat
• Podešavanje slušnog aparata nije optimalno
Nepravilno stavljena oliva
Zapušena oliva ili standardni umetak
Pad sluha
Previše ušne masti
Zapušen filter na lulici aparata
Smanjena jačina na točkiću
Aparat nije uključen
Istrošena baterija
Pogrešno stavljena baterija
Zapušena oliva ili cevčica
Zapušen filter na lulici aparata
UZROK
SIMPTOM
VODIČ KROZ SITNE PROBLEME
Ponovo pažljivo staviti olivu
Očistiti olivu ili standardni umetak
Konsultovati prodavca slušnih aparata
Konsultovati lekara
Zameniti filter ili konsultovati prodavca slušnih aparata
Konsultovati prodavca slušnih aparata
Uključiti aparat
Zameniti bateriju
Pravilno staviti bateriju
Očistiti olivu ili cevčicu
Zameniti filter ili konsultovati prodavca slušnih aparata
•
•
•
•
Zameniti bateriju
Konsultovati prodavca slušnih aparata
Konsultovati prodavca slušnih aparata
Konsultovati prodavca slušnih aparata
• Skinuti i ponovo staviti olivu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MOGUĆE REŠENJE
21
22
Maximum izlaz
(2cc coupler/ IEC 60118-7)
TEHNIČKI PODACI
141 dB SPL
(Tipično)
Slušni aparat Vam ne može vratiti sluh na normalni nivo.
Ipak, ako je dobro podešen i nosi se redovno, poboljšaće
Vašu sposobnost komunikacije. Vaš slušni aparat je samo
element Vaše slušne rehabilitacije. Za dodatne informacije, molimo Vas da kontaktirate svog prodavca slušnih
aparata.
Ukoliko je Vaš GN ReSound slušni aparat neispravan, mora biti popravljen od strane kvalifikovanog servisera. Ne pokušavajte da otvorite
kućište slušnog aparata pošto će to poništiti garanciju. Ako
Vaš GN ReSound slušni aparat zahteva servis, molimo Vas da kontaktirate svog prodavca slušnih aparata za pomoć.
23
Deca sa oštećenim sluhom
Pored posete lekaru radi davanja medicinskog mišljenja
dete sa oštećenjem sluha mora biti upućeno i audiologu. On može dati dodatnu audiološku procenu i
pružiti rehabilitaciju kako bi se minimizirali problemi
u razvoju govorne sposobnosti.
UPOZORENJA I OBAVEŠTENJA
POPRAVKE
24
•
•
•
•
•
KLJUČNE REČI
Zamena baterije
Vratanca za bateriju
Samo pozitvan stav.
Čišćenje olive
DAI
Krenite sa prijatnom jačinom u tihoj sredini.
Oliva
Uključenje
Učite da prepoznate poznate zvuke oko sebe pre
Opšta upozorenja
nego što počnete nositi slušni aparat u zahtevnijim
Korisni saveti
slušnim okruženjima.
Stavljanje aparata
Održavanje
Preporučljivo je da nosite dva slušna aparata, ako je moOn/Off funkcija
guće, da bi se optimizirala sposobnost slušanja.
Dugme
Popravke
ako je aparatu potreban servis, kontaktirajte svog
Upotreba telekalema
prodavca slušnih aparata. On/ona može biti u stanju
Upotreba telefona
da izvrši podešavanja u svom kabinetu, bez slanja
Vodič kroz probleme
aparata nazad u fabriku. Ako je neophodno proizvođač
Korisničke kontrole
može biti kontaktiran direktno na adresama na poslednjoj
Podešavanje jačine
strani ovog uputstva.
Upozorenja i obaveštenja
• Dabisteuživaliumaksimalnimrezultatimaslušniaparatmorate
nositi redovno.
KORISNI SAVETI
25
6
4,5
16-17
12
7, 16
5
18
15, 19
7
14
5
5, 10-11
22
11
13
20-21
9
9
6, 15, 23
26
27
Download

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE - Slušni aparati ReSound