PAMETNA LISTA za pacijente 2014
SADRŽAJ
PAMETNA LISTA
za pacijente
2014
Preporučeni lekovi kod
uobičajenih bolesti
Alergijski šok i teška alergija
Disajni putevi
Deca i lekovi
Krtost kostiju – osteoporoza
Malokrvnost – anemija
Endokrinologija uključujući dijabetes
Trudnoća i dojenje
Ginekologija
Srce i krvni sudovi
Kožne i venerične bolesti
Infekcije
Želudac i creva
Nervni sistem
Bubrežne bolesti
Psihijatrija
Bol i zapaljenje
Urologija
Starije osobe i lekovi
Oči
Uši
11
12
20
22
23
24
27
28
34
42
47
53
57
61
62
65
69
71
76
78
Ovako se čita Pametna Lista
Uticaj lekova na životnu sredinu
Komisija za lekove okruga Stokholm
Registar supstanci
Registar rubrika i pojmova za pretragu
Moja lista lekova
8
80
82
85
91
98
Komisija za lekove okruga Stokholm
Skupština okruga Stokholm
nast.
potpunu listu lekova. Na samom kraju Pametne liste možete upisati
imena svih svojih lekova koji su na receptu ili bez recepta kao i
prirodne lekove i biljne lekove (videti str. 98).
Kod posete lekaru važno je pokazati svoju listu lekova ili pakovanja sa
lekovima koje koristite i dogovoriti se o nastavku vaše terapije.
Povećajte svoje znanje o
lekovima uz pomoć Pametne
liste
na st.
Pametna lista sadrži lekove koji se
preporučuju kod uobičajenih bolesti. Lekovi
koji se nalaze na Pametnoj listi su pažljivo
odabrani. Oni su efikasni, bezbedni,
isprobani i isplativi. Zato se preporučuje
lekarima i medicinskim sestrama da
prvenstveno propisuju lekove koji se
nalaze na Pametnoj listi.
n a st..
Moja lista lekova
Trgovačko ime leka
Akti vna supstanca leka
Jačina
Doziranje
Početak,
datum
Kraj,
datum
..............................................................................................................................................
.................... .......................................................................... ....................... ......................
..............................................................................................................................................
.................... .......................................................................... ....................... .....................
.. . . .. . .. . ... . .. .. .. . ... . .. . ... . .. . .. . . .. ... . . ... .. . . .. . . .. ... . . ... .. . . ... .. . ... . .. . ... . .. .. .. . ... . .. . .. . . .. ... . . ... .. . . ... .. . ... . .. . ... . .. .. .
Moji sačuvani recepti u apoteci
Komisija za lekove okruga
Stokholm pravi odabir
Vaš lekar šalje vaše lekove bezbednom elektronskom vezom svim
apotekama. Recepti se čuvaju elektronski tokom celog perioda važenja
u centralnoj bazi podataka kojoj svi lanci apoteka imaju pristup. U
apoteci možete dobiti pisani pregled – Moji sačuvani lekovi u apoteci –
uključujući i preostali period važenja i broj preostalih izdavanja. To daje
jasnu sliku recepata koji su vam sačuvani u apoteci. Imajte na umu da
lekar može da izmeni doziranje, ili da vam je rekao da prestanete da
koristite lek, nakon što je recept poslat. To znači da vaša lista lekova
koju vam je lekar izdao ne mora da se slaže sa listom vaših sačuvanih
recepata iz apoteke. Treba da pratite preporuku koju vam je lekar dao
tokom vaše poslednje posete.
Komisija za lekove okruga Stokholm se sastoji od iskusnih i stručnih
bolničkih lekara, lekara primarne zdravstvene zaštite, kliničkih
farmakologa, medicinskih sestara i apotekara koji rade u Stokholmu.
Komisija za lekove je savetnik lekarima u pitanjima koja se tiču
lekova.
Komisija za lekove odlučuje u dogovoru sa 21 članom stručnog
saveta koji lekovi će se naći na Pametnoj listi. Izbor lekova se bazira na
naučnim istraživanjima koja se tiču efekta i sigurnosti, isprobanog
iskustva i isplativosti. U obzir se uzimaju i rodni aspekti. U onim
slučajevima gde je dostupna informacija o zaštiti životne sredine i
ona se uključuje u odabir lekova (videti odeljak Uticaj lekova na
životnu sredinu str. 80).
Uzeti lekove na pravi način
Znati zašto i kako da uzimate svoje lekove je važno da bi lekovi dali
najbolji mogući efekat. Uvek pratite uputstva koja ste dobili od svog
lekara. Ako uzmete isuviše malu dozu leka može se desiti da on
nema nikakvog efekta. Ako uzmete isuviše veliku dozu mogu se
desiti neželjena dejstva. Važno je i da znate da li lek treba uzimati uz
hranu ili ne, da li se tableta guta cela ili da li lek treba čuvati na
određen način da bi bio održiv. Čak iako se osećate zdravo ne bi
trebalo prekinuti ili promeniti terapiju prerano.
Lista lekova – sačinite sopstvenu
Možete zamoliti svog lekara da vam odštampa aktuelnu listu sa
lekovima koje koristite. Ako imate više različitih lekara dobro je
imati na umu da lista ne obuhvata uvek lekove od svih ordinacija.
Možete koristiti Pametnu listu da sačinite svoju sopstvenu
1
2
nast.
Interakcija lekova
– više lekova istovremeno
Foto: Thinkstock
Uvek pitajte koliko dugo treba da
uzimate vaše lekove. Recite kako se
osećate zbog lekova, kako ih uzimate i
šta mislite o vašoj terapiji. Recite svom
lekaru i ako ste prestali da uzimate
vaše lekove.
Ako istovremeno uzimate više lekova na recept i/ili bez recepta
uključujući i prirodne lekove i biljne lekove (na primer kantarion) oni
mogu da utiču jedni na druge tako da se efekat poveća ili smanji. To
se zove interakcija.
Pakovanje – koje
vama
najviše
odgovara?
Što više lekova koristite to je veći rizik da dođe do interakcije. Više
lekova može da sadrži istu aktivnu supstancu ili da pripadaju istoj
grupi lekova. Tada postoji rizik od predoziranja. Zato je važno da u
dogovoru sa lekarom pregledate vašu terapiju lekovima. Čak i
određena hrana, na primer grejpfrut, može da utiče na efekat lekova.
Recite vašem lekaru ili vašoj apoteci ako želite lekove u kutijici,
kartonskom pakovanju ili ako imate drugu želju za upotrebu
vaših lekova. Kada počinjete da uzimate novi lek ne znate da li
možete da ga podnesete ili da li ima pravi učinak. Zato tražite da
počnete sa malim pakovanjem (probno pakovanje). To može da
uštedi novac i čuva životnu sredinu.
Apoteke mogu zameniti lekove
U apoteci se desi da vam se ponudi drugi lek od onog koji vam je
lekar napisao na receptu. To se zove generička zamena i znači da
apoteka zameni taj lek koji stoji na vašem receptu za drugi lek sa
istim aktivnim sastojkom, ali sa nižom cenom.
Prirodni lekovi i biljni lekovi
Kada proizvođač lekova istraživanjem pronađe novi lek on patentira
aktivnu supstancu. Proizvođač lekova tada postaje jedini proizvođač baš
tog leka na tržištu tokom određenog vremenskog perioda. Kada period
patenta istekne onda i drugi proizvođači mogu da proizvode i prodaju lek
sa istim aktivnom supstancom. Ti proizvodi se zovu generički lekovi.
Generički lekovi mogu imati različit oblik, boju, ukus i miris pošto mogu
da sadrže različite pomoćne sastojke. Proizvođači mogu birati i različita
imena za generičke lekove. Aktivna supstanca i medicinski efekat u telu
je međutim isti. Pošto više proizvođača može konkurisati o prodaji ovih
lekova onda je cena često niža. Uprava za lekove kontroliše sve
generičke lekove i samo oni koji se procene da su ekvivalentni budu
odobreni za zamenu.
Prirodni lekovi su lekovi gde aktivna supstanca dolazi iz životinjskih
delova, bakterijskih kultura, minerala ili soli dok biljni lekovi potiču iz
biljnog sveta. Biljni lekovi se dele u dve grupe; dobro etablirani biljni
lekovi (DBL) i tradicionalni lekovi na bazi bilja (TLBB). Za DBL i
prirodne lekove su efekat i bezbednost potvrđeni naučnim
studijama i isprobanim iskustvom. Za tradicionalne lekove na bazi
bilja (TLBB) ne zahtevaju se naučne studije već se efekat i
bezbednost procenjuju na osnovu tradicionalne i dugotrajne
upotrebe. Da bi proizvodi koji potiču iz prirode bili bezbedni i imali
dobar kvalitet važe isti proizvodni zahtevi kao i za uobičajene
lekove. Prirodni lekovi i tradicionalni lekovi na bazi bilja se izdaju
bez recepta i mogu se koristiti kod blažih tegoba dok biljni lekovi
mogu biti bez recepta ili na recept.
3
4
Agencija za subvencije u stomatologiji i farmakologiji je organ vlasti koji
odlučuje o tome koji lekovi će biti obuhvaćeni zaštitom od visokih
troškova – što će reći, koji lekovi će biti subvencionisani od strane
društva.
Paraleleno uvezeni lekovi su originalni lekovi koji su uvezeni iz drugih
evropskih zemalja gde je cena lekova niža nego u Švedskoj. Razlika
u ceni čini da se uvezeni lekovi mogu prodavati po nešto nižoj ceni.
Paraleleno uvezeni lekovi se prepakuju tako da su pakovanje i
uputstva u skladu sa švedskim zahtevima.
Određeni lekovi imaju ograničenu subvenciju. To znači da je lek
sastavni deo subvencija za određenu oblast upotrebe ili za određenu
grupu pacijenata.
Ako ne želite da apoteka izmeni lek koji vam je lekar propisao
morate sami da platite dodatni trošak. U Pametnoj listi smo duplom
strelicom
označili koje lekove apoteka može predložiti da se
zamene.
Pročitajte više na www.1177.se.
Generičkih lekova ima i među lekovima bez recepta. Paracetamol
je na primer generički naziv za aktivnu supstancu u, između
ostalih, lekovima Alvedon i Panodil. Kada treba da kupite lek bez
recepta važno je da pročitate na pakovanju koja je aktivna
supstanca da ne biste uzeli više lekova sa istom aktivnom
supstancom.
Farmaceutsko osiguranje
Ako vam je naneta šteta lekom koji je prodat u Švedskoj, možete u
određenim slučajevima dobiti nadoknadu od farmaceutskog osiguranja.
To važi za, na primer, ozbiljna neželjena dejstva koja nisu mogla biti
predviđena. Ozleda mora biti ozbiljnija od osnovne bolesti. Više
informacija o farmaceutskom osiguranju se nalazi na www.1177.se.
Pročitajte više na www.lakemedelsverket.se/utbyte.
Zaštita od visokih troškova za lekove
Pitanja o lekovima
Zaštita od visokih troškova je državna subvencija lekova koja važi za
većinu lekova koji se propisuju receptom. To znači da tokom
dvanaestomesečnog perioda najviše platite 2200 kruna za vaše
lekove.
Obratite se vašem lekaru ili vašoj apoteci.
Informacije možete dobiti i na sledećim stranicama:
www.1177.se
www.lakemedelsverket.se
www.lakemedelsverket.se/utbyte
www.giftinformationscentralen.se
Trgovačko
ime
Generičko ime
Više lekova sadrži isti aktivan sastojak ali se
prodaju pod različitim trgovačkim imenima.
nast
5
6
nast.
Ovako se čita Pametna lista
Šta mislite o Pametnoj listi?
Dobrodošli ste da se obratite Komisiji za lekove okruga Stokholm
preko Susanne Elfving, tel. 08-123 136 96 ili e-pošta
[email protected]
Pametna lista sadrži lekove za različite bolesti. Neki lekovi su
navedeni kao prvi, drugi ili treći izbor. Kod većine pacijenata lek koji je
lekar prvenstveno propisao ima dobro dejstvo, ali pošto postoji razlika
u tome kako ljudi reaguju na lekove, vaš lekar možda mora da izabere
drugi ili treći alternativni lek.
Simbol se koristi u Pametnoj listi za one lekove koje apoteka može da
zameni za istovetnu generičku alternativu kada se propisuje receptom.
Foto: Märta Thisner
Za zamenljive lekove (videti str. 4) Komisija za lekove okruga
Stokholm ne preporučuje preparat nekog posebnog proizvođača.
U Pametnoj listi stoje imena preparata različitih proizvođača. Ponekad
nabrajanje preparata počinje sa „Naziv supstance ...“. Tačke
označavaju da je naziv proizvođača izostavljen i da postoje generički lekovi
od jednog ili više različitih proizvođača.
Eva Andersén Karlsson
Docent, primarijus
Predsedavajuća
Komisija za lekove
okruga Stokholm
Rolf Tryselius
Oblasni lekar opšte prakse,
Šef delatnosti
Medicinski urednik
Pametne Liste za pacijente
7
8
nast.
Zajedničko ime grupe
lekova.
– vid
BR Simbol se
koristi kada
postoje
pakovanja koja
se izdaju bez
recepta.
U levoj koloni stoji
generičko ime, t.j. aktivna
supstanca u leku.
 Simbol ukazuje da apoteka
može da zameni za istovetnu
generičku zamenu.
9
10
nast..
nast..
Alergijski šok i teška alergija
Disajni putevi
Akutne alergijske reakcije
Kod dugoročnih tegoba nosa i sinusa važno je raditi dnevna ispiranja
nosne šupljine sa fiziološkim rastvorom. Rastvor možete sami pomešati
tako što ćete dodati 2 kašičice kuhinjske soli u 1 litar vode. Informacije o
sredstvu za ispiranje se mogu dobiti u apoteci. Nazalni sprej sa
kortizonom se može koristiti i tokom trudnoće i dojenja.
ADRENALIN
Prvi izbor
adrenalin
adrenalin
Adrenalin Mylan inj
Jext epinefrin injekcija
Drugi izbor
adrenalin
Alergijska kijavica i alergijske očne tegobe
ANTIHISTAMINIK
Alergijske tegobe kao što su curenje i svrab nosa i očiju mogu se ublažiti
antihistaminicima. Dejstvo nastaje u roku od sat vremena.
EpiPen epinefrin injekcija
EpiPen jr epinefrin injekcija
desloratadin
Važno je da naučite od doktora ili medicinske sestre kako se koristi
epinefrin injekcija. Uvek imati dve epinefrin olovke pri ruci, pošto je
ponekad neophodno ponoviti injekciju.
ANTIHISTAMINIK
desloratadin
NAZALNI SPREJ SA KORTIZONOM
Nazalni sprej sa kortizonom ima bolje dejstvo od antihistaminskih tableta kod
zapušenja nosa koje je uobičajeno kod alergija. Puno dejstvo se dobija tek
nakon nekoliko dana.
 Desloratadin …, Aerius, Dasselta
KORTIKOSTEROIDI
betametazon
 Desloratadin …, Aerius, Dasselta
budesonid
mometazon
Betapred
Desonix BR
 Nasomet, Nasonex BR
KAPI ZA OČI
Kapi za oči su često dovoljne kod alergijskog konjunktivitisa (upale sluzokože
oka). Puno dejstvo natrijum kromoglikata se javlja nakon nekoliko dana
terapije i zato bi ga trebalo davati preventivno.
Prvi izbor
natrijum kromoglikat  Lecrolyn, Lomudal BR
Alergijska kijavica i alergijske očne tegobe str. 12
Astma kod odraslih str. 14
Astma kod dece str. 16
Koprivnjača – urtikarija str. 44
Natrijum kromoglikat mogu koristiti deca.
Drugi izbor – kod nezadovoljavajućeg efekta
emedastin
Emadine
Emedastin mogu koristiti deca od 3. godine uzrasta.
Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
11
12
nast..
Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
BR Postoje pakovanja koja se izdaju bez recepta
nast.. putevi
Disajni
Disajni putevi
Hronična, nealergijska kijavica
Kašalj
NAZALNI SPREJ SA KORTIZONOM
Teško je uticati na akutni kašalj povezan sa upalom sluznice dušnika, gripom ili
infekcijom gornjeg respiratornog trakta. Suvi kašalj je uobičajen tokom nekoliko
nedelja nakon akutne infekcije disajnih puteva. Lek protiv kašlja bez recepta se
može isprobati po želji, ali ne postoji naučna osnova za preporuku nekog
određenog leka. Trebalo bi biti suzdržan sa davanjem lekova protiv kašlja deci
mlađoj od 6 godina, pošto se kod njih često javljaju neželjena dejstva.
Rekurentan ili dugotrajan kašalj može biti znak plućne bolesti i trebalo bi ga
ispitati.
budesonid
mometazon
Desonix BR
 Nasomet, Nasonex BR
NAZALNI SPREJ PROTIV KIJAVICE SA CURENJEM IZ NOSA
ipratropijum
Atrovent Nasal
Zapušenje nosa kod prehlade
Astma kod odraslih
Nazalni sprejevi sa efektom smanjenja otoka sluznice nosa se mogu kupiti
bez recepta. Obratiti pažnju da se nazalni sprej koristi najviše 10 dana. Ne
uzimajte više od preporučene doze. Prekomerena upotreba može dovesti do
dugotrajnog zapušenja nosa.
Cilj lečenja astme je osloboditi se simptoma i normalna funkcija pluća. Lekovi
sa kortizonom za udisanje (inhalaciju) su osnovna terapija kod kontinuirane ili
rekurentne astme. Treba prilagoditi terapiju pošto bolest astme varira u težini.
Kako povećanje tako i smanjenje lekova treba da se obavi u dogovoru sa
lekarom ili medicinskom sestrom. Važno je pravilno koristiti inhalator. Astma
se leči na isti način tokom trudnoće i dojenja.
Polipi u nosu – nosna polipoza
Kod dijagnostikovanih nosnih polipoza preporučuje se terapija sa
nazalnim sprejom koji sadrži kortizon. Lekar treba da prati terapiju
nakon oko 3 meseca.
Postoje nekoliko različitih inhalatora za odabir. Zajedno sa medicinskim
osobljem možete izabrati inhalator koji vama najviše odgovara. Spejser je
posuda za udisanje koji se može koristiti kod terapije sprejom.
NAZALNI SPREJ SA KORTIZONOM
budesonid
Desonix BR
 Nasomet, Nasonex BR
mometazon
Korak 1
Rekurentna upala sinusa
Tegobe astme nekoliko puta u toku nedelje.
Terapija sa nazalnim sprejom koji sadrži kortizon se može isprobati
kod pacijenata sa rekurentnom akutnom upalom sinusa.
KRATKODELUJUĆI BRONHODILATATORI
Prvi izbor
salbutamol
Buventol Easyhaler
salbutamol
Airomir sprej (sa spejserom)
Kod poteškoća u rukovanju inhalatorom sa prahom
 Bricanyl Turbuhaler, Terbasmin Turbuhaler
terbutalin
NAZALNI SPREJ SA KORTIZONOM
 Nasomet, Nasonex BR
mometazon
Lažni krup – pseudokrup
betametazon
Betapred
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
BR Postoje pakovanja koja se izdaju bez recepta
Drugi izbor
salbutamol
13
14
Ventilastin Novolizer
Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
nast..
Disajni putevi
Disajni
putevi
ffoorrttss.
Korak 2
Astma kod dece
Tegobe astme više od 2 puta nedeljno
Cilj lečenja astme je osloboditi se simptoma i normalna funkcija pluća.
Lekovi sa kortizonom za udisanje (inhalaciju) su osnovna terapija kod
kontinuirane ili rekurentne astme. Treba prilagoditi terapiju pošto bolest
astme varira u težini. Kako povećanje tako i smanjenje lekova treba da se
obavi u dogovoru sa lekarom ili medicinskom sestrom. Važno je pravilno
koristiti inhalator.
Dodatak koraku 1
KORTIZON ZA UDISANJE (INHALACIJU)
Prvi izbor
budesonid
Giona Easyhaler
budesonid
Novopulmon Novolizer
ciklesonid
Alvesco* sprej (sa spejserom)
Kod poteškoća u rukovanju inhalatorom sa prahom
Drugi izbor
budesonid
Postoje nekoliko različitih inhalatora za odabir. Zajedno sa medicinskim
osobljem možete izabrati inhalator koji vama najviše odgovara. Spejser je
posuda za udisanje koji se može koristiti kod terapije sprejom.
Deca 6 meseci – 6 godina
Pulmicort Turbuhaler
Blage tegobe
salbutamol
* Ograničena subvencija, videti str. 6.
Airomir sprej (sa spejserom)
Korak 3
Perzistentne tegobe astme.
Privremena astma (oko 10 dana terapije)
Flixotide Evohaler, Flutide Evohaler
flutikazon
sprej (sa spejserom),od 1. godine
Montelukast …, Lukasm, Montegen, Singulair
montelukast
KOMBINOVANI PREPARATI – kortizon i dugodelujući bronhodilatatori
Prvi izbor
budesonid
+ formoterol
Drugi izbor
flutikazon
+ salmeterol
flutikazon
+ formoterol
Deca 7–17 g od in a – Korak 1
 Assieme Turbuhaler, Rilast Turbuhaler,
Tegobe astme nekoliko puta u toku nedelje
Symbicort Turbuhaler
KRATKODELUJUĆI BRONHODILATATORI
Prvi izbor
salbutamol
Buventol Easyhaler
salbutamol
Airomir sprej (sa spejserom)
Kod poteškoća u rukovanju inhalatorom sa prahom
Bricanyl Turbuhaler, Terbasmin Turbuhaler
terbutalin

Seretaide Diskus, Seretide Diskus,
Veraspir Diskus
Flutiform sprej (sa spejserom)
Kod poteškoća u rukovanju inhalatorom sa prahom
ili lek sa kortizonom za udisanje sa dodatkom
DUGODELUJUĆI BRONHODILATATORI
formoterol
Formatris Novolizer
formoterol
Oxis Turbuhaler
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
Drugi izbor
salbutamol
15
nast..
16
Disajni putevi
perioda pogoršanja. Mnogi lekovi koji se koriste kod HOBP mogu imati suvoću
usta kao neželjeno dejstvo. Tada se povećava rizik od pojave kvara zuba.
Zato je važno obratiti pažnju na higijenu zuba tokom terapije.
Tegobe astme više od 2 puta nedeljno
Dodatak koraku 1
Postoje nekoliko različitih inhalatora za odabir. Zajedno sa medicinskim
osobljem možete izabrati inhalator koji vama najviše odgovara. Važno je
pravilno koristiti inhalator.
KORTIZON ZA UDISANJE (INHALACIJU) ILI
ANTILEUKOTRIJENI
Prvi izbor
budesonid
Giona Easyhaler
budesonid
Novopulmon Novolizer

montelukast
Montelukast …, Lukasm, Montegen, Singulair
Bronhodilatatori za lečenje po potrebi
KRATKODELUJUĆI BRONHODILATATORI
Prvi izbor
ipratropijum
Atrovent
salbutamol
Buventol Easyhaler
Pulmicort Turbuhaler
Ipratropijum (Atrovent) ne treba koristiti zajedno sa
tiotropijumom (Spiriva).
 Flixotide Evohaler, Flutide Evohaler
sprej (sa spejserom)
Kod poteškoća u rukovanju inhalatorom sa prahom
Drugi izbor
salbutamol
Akutna terapija/kratkotrajna terapija
Ventilastin Novolizer
Bronhodilatatori za redovnu terapiju
BRONHODILATATORI
ipratropijum
 Ipratropiumbromid ..., Atrovent, Ipraxa
rastvor za nebulizator
salbutamol
 Salbutamol ..., Airomir, Ventoline
rastvor za nebulizator
DUGODELUJUĆI BRONHODILATATORI
Prvi izbor
tiotropijum
Spiriva HandiHaler
Drugi izbor
formoterol
formoterol
salmeterol
KORTIZON U TABLETI
betametazon
Betapred
prednizolon
 Prednisolon …
Formatris Novolizer
Oxis Turbuhaler
Serevent Diskus
Kod čestih perioda pogoršanja i smanjene
funkcije pluća
Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP)
KOMBINOVANI PREPARATI – Kortizon i dugodelujući bronhodilatatori
Prestanak pušenja je najvažnija pojedinačna mera pošto usporava
napredovanje bolesti i smanjuje simptome. Zdravstveni centri nude
pomoć za prestanak pušenja. Možete se obratiti i prestani-pušiti-liniji
www.slutarokalinjen.org, tel. 020-84 00 00 ili www.1177.se.
Fizička aktivnost je važna u svim stadijumima bolesti. Cilj terapije je
poboljšati kvalitet života i smanjiti broj akutnih
budesonid
+ formoterol
flutikazon
+ salmeterol
nast.
Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
nast. H O B P
Deca 7–17 go d in a – Korak 2
Drugi izbor
budesonid
flutikazon
Ventilastin Novolizer
17
18
Symbicort forte Turbuhaler
Seretide Diskus forte
nast..
Disajni
putevi
Hjärta och
kärl
nast.
Deca i lekovi
Akutna terapija/kratkotrajna terapija
BRONHODILATATORI

ipratropijum
Ipratropiumbromid ..., Atrovent, Ipraxa
rastvor za nebulizator

salbutamol
Salbutamol ..., Airomir, Ventoline
rastvor za nebulizator
Veliki broj lekova koji se daje deci nije testiran za decu. Uobičajeno je da
deca dobiju lekove gde podaci o doziranju za decu nedostaju u
Farmaceutskim specijalitetima u Švedskoj (Fass). Ovde slede kratke
informacije i neki saveti o deci i terapiji lekovima za decu.
Deca i metabolizam lekova
KORTIZON U TABLETI
betametazon
Betapred

prednizolon
Prednisolon …
Deca nisu mali odrasli. Metabolizam lekova kod dece je različite brzine u
različitim uzrastima što dovodi do toga da preporučena doza i interval
doziranja leka mogu varirati za mlađu i stariju decu iako ona imaju istu težinu.
Metabolizam lekova kod novorođenčadi i odojčadi do šest meseci starosti je
vrlo često sporiji nego kod starije dece i odraslih. Metabolizam lekova kod dece
između godinu dana i tri godine starosti je ponekad brži nego kod odraslih, što
znači da njima treba veća doza po kilogramu težine i danu nego drugim
uzrastima.
Deca i neželjena dejstva
Kod dece se mogu javiti drugačija neželjena dejstva lekova nego kod odraslih.
Što je dete mlađe, to je teže prepoznati neželjena dejstva.
Praktični saveti
Može biti teško naterati malu decu da uzmu svoje lekove. Važno je da kao
staratelj pratite savete i upute lekara, medicinske sestre ili apoteke. Dobro je
da samo dete učestvuje u svom lečenju, ali imajte na umu da vi kao staratelj
odlučujete.
Mnogi tečni lekovi, prevashodno penicilini, su lošeg ukusa. Roditelji često
potcenjuju sposobnost dece da popiju tablete.
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
nast..
19
•
Pokušajte sa davanjem tableta deci uzrasta od oko tri godina. Dobro
je ako dete već u lekarskoj ordinaciji proba da proguta tabletu.
•
Ako je neophodno zdrobiti tabletu pažljivo pratite instrukcije koje ste
dobili. Treba koristiti samo tablete koje su namenjene za deljenje kada
dajete manju dozu od cele tablete. Inače postoji rizik od pogrešnog
doziranja.
20
Deca i lekovi
nast.
•
Lakše je progutati lek u kombinaciji sa nekom gustom tečnošću sa
„grudvicama“, npr. voćnim jogurtom. Dete treba da pije tečnost
nakon uzimanja leka. U apoteci postoje proizvodi koji snabdevaju
tabletu tankim slojem, koji olakšava gutanje tako što čine tabletu
klizavom i poboljšavaju joj ukus.
•
Nemojte pomešati lek sa omiljenom hranom pošto je teško
zamaskirati lek koji ima loš ukus.
•
Ne valja pokušati prevariti dete da uzme lek.
•
Može biti teško naterati dete da počne sa terapijom inhalacijom,
lekovima koji se udišu. U mnogim ordinacijama postoje posebno
obučene medicinske sestre koje vam mogu dati uputstva i praktične
savete.
Krtost kostiju – osteoporoza
Važni životni faktori za prevenciju i lečenje krtosti kostiju su:
• Prestanak pušenja.
• Dobro organizovana hrana i normalna telesna težina. Niska telesna
težina, nizak BMI (Indeks telesne težine) je faktor rizika za prelom.
• Redovna fizička aktivnost.
• Izbegavati preterano konzumiranje alkohola.
• Smanjiti rizik od pada.
KALCIJUM + VITAMIN D
Daje se samo pacijentima sa smanjenim unosom kalcijuma i/ili rizikom od
nedostatka vitamina D, kao i onim pacijentima koji se tretiraju kortizonom ili
lekovima za osteoporozu.
kalcijum karbonat
Calcichew-D3 tablete za žvakanje
+ holekalciferol
kalcijum karbonat
Kalcipos-D tablete
+ holekalciferol
Informacije o tabletama koje se moraju ili bi trebalo progutati cele, to jest
ne smete ih podeliti ili zdrobiti, se nalaze na www.apoteket.se, Nega &
Preduzeća, Brošure, Rukovanje lekovima, Progutati cele („Vård &
Företag, Broschyrer, Läkemedelshantering, Sväljes hela“) ili pitajte u
vašoj lokalnoj apoteci.
Kada je nedostatak vitamina D izraženiji od nedostatka kalcijuma
kalcijum karbonat
Kalcipos-D forte tablete
+ holekalciferol
 Calcichew-D3 Forte, Kalcipos-D forte tablete za žvakanje
BISFOSFONATI
Bisfosfonati se daju u kombinaciji sa kalcijumom i vitaminom D pacijentima
sa visokim rizikom od preloma. Za pacijente starije od 80 godina sa visokim
rizikom od preloma i gde bisfosfonat nije pogodan, terapija kalcijumom i
vitaminom D može biti dovoljna.
Prvi izbor
alendronat
 Alendronat … Veckotablett, Alenat Veckotablett,
Fosamax Veckotablett
Bisfosfonat tablete i kalcijumske tablete se uzimaju odvojeno u toku dana,
inače organizam ne može da apsorbuje bisfosfonat.
Drugi izbor
Za pacijente koji ne mogu da koriste tablete sa bisfosfonatom postoji
mogućnost dobijanja terapije intravenskom infuzijom jednom godišnje.
zoledronska kiselina
21
22
Aclasta inf
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
nast..
Endokrinologi inklusive diabetes
ffoorrttss. Endokrinologi inklusive diabetes
Malokrvnost – anemija
Endokrinologija uključujući dijabetes
Uvek treba ispitati razlog malokrvnosti.
Dijabetes (lat. Diabetes mellitus)
Za osobe sa dijabetesom posebno je važno usredsrediti se na promišljen
način života sa pravilnom ishranom, dnevnim fizičkim aktivnostima i
prestankom pušenja. Poželjno je otići u brzu šetnju oko 30 minuta svakog
dana. Za one koji pate od gojaznosti, od velikog značaja je gubitak telesne
težine.
Nedostatak vitamina B12
cijanokobalamin
 Behepan, Betolvex, Betolvidon tablete BR
Nedostatak folne kiseline
folna kiselina
Cilj za HbA1c (dugoročna vrednost nivoa šećera u krvi)
Dobra kontrola šećera u krvi je važna da bi se smanjili simptomi isuviše
visokog ili isuviše niskog nivoa šećera u krvi, kao i da bi se sprečio razvoj
propratnih bolesti. Ciljna vrednost za dugoročnu vrednost nivoa šećera u
krvi (HbA1c) se prilagođava individualno za svakog pacijenta. Ciljna
vrednost je najčešće najviše ≤52 mmol/mol (6,0 %). Kod dijagnoze
dijabetesa tipa 2 i u godinama neposredno nakon toga, cilj se eventualno
može postaviti niže, na ≤42 mmol/mol (5,0 %). Ali kod starijih i teško
obolelih, poželjne su više vrednosti pošto je glavni cilj terapije osloboditi se
simptoma a ne prevencija propratnih bolesti.
 Folsyra …, Folacin, Folvidon
Nedostatak gvožđa
gvožđe glicin sulfat
gvožđe sulfat
gvožđe saharoza
dekstriferon
Niferex* BR
Duroferon BR
Venofer inj
Ferinject** inj
* Nije u okviru subvencionisanih lekova.
** Ograničena subvencija, videti str. 6.
Terapija propratnih bolesti
Angina pektoris, srčani udar i druge aterosklerotske bolesti srca su
uobičajene kod dijabetesa. Da bi se smanjio rizik od ateroskleroze važno je
lečiti visok krvni pritisak. Sniženje krvnog pritiska uz pomoć ACE inhibitora ili
blokatora angiontenzinskih receptora (ARB) je prvi izbor kod pacijenata sa
dijabetesom i albuminom (proteinom) u mokraći. Terapija za smanjenje masnoća
u krvi je često opravdana.
Srce i krvni sudovi str. 34
Dijabetes tip 2
Prvi izbor
Metformin smanjuje smrtnost i oboljenje srca i krvnih sudova kod gojaznih
pacijenata (BMI preko 30 kg/m2 ) sa dijabetesom tipa 2. Metformin se
preporučuje i pacijentima sa prekomerenom masom (BMI 25–30 kg/m 2).
metformin
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
BR Postoje pakovanja koja se izdaju bez recepta
23
24
Drugi izbor
Kod nedovoljnog efekta metformina može se dodati insulin ili neke od
dole navedenih tableta.
Bolesti štitaste žlezde
HORMON ŠTITASTE ŽLEZDE
levotiroksin
Insulini
Svim pacijentima sa dijabetesom tipa 1 potrebna je terapija insulinom. Kod
dijabetesa tipa 2 potrebne su česte insulinske terapije da bi se dobila
zadovoljavajuća kontrola šećera u krvi. Doza insulina treba da se prilagodi
tako da se postigne cilj terapije.
SREDNJEDELUJUĆI
humani insulin
humani insulin
humani insulin
Levaxin
Nedostatak vitamina D
Nedostatak vitamina D je globalno veliki problem, ali je još uvek nejasno
koliko je ovaj problem rasprostranjen u Švedskoj. Faktori rizika su
nedostatak izloženosti suncu, odeća koja pokriva, tamna koža, starost i
pogoršan unos hranljivih sastojaka.
INSULIN
Humulin NPH
Insulatard
Insuman Basal
VITAMIN D
holekalciferol
MIKSTARDI INSULINA
insulin aspart
insulin lispro
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
Endokrinologija uključujući dijabetes
Endokrinologija uključujući dijabetes
nast..
 Metformin …
Pauzirati sa metforminom kod teškog povraćanja i proliva, teške bolesti ili
drugog stanja sa rizikom od dehidracije. Dehidracija može dovesti do
ozbiljnog neželjenog dejstva koje se naziva trovanje mlečnom kiselinom.
Opet krenuti sa metforminom nakon nekoliko dana, kada ozdravite.
Pročitajte više u brošuri koju možete dobiti od vašeg lekara ili medicinske
sestre za dijabetes.
Divisun
Kod istovremeno niskog unosa kalcijuma
NovoMix
Humalog Mix
kalcijum karbonat
Kalcipos-D forte tablete
+holekalciferol
 Calcichew-D3 Forte, Kalcipos-D forte tablete za žvakanje
BRZODELUJUĆI INSULIN
insulin aspart
NovoRapid
insulin glulisin
Apidra
insulin lispro
Humalog
SU-preparat
glimepirid
glipizid
 Glimepirid …, Amaryl
Mindiab
Samo kod obnove recepta, nije nova terapija
glibenklamid*
 Glibenklamid …, Daonil
* Ograničena subvencija, videti str. 6.
Ozbiljna hipoglikemija/insulinska koma – kod niskog
nivoa šećera u krvi
glukagon
Glucagon Novo Nordisk
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
25
26
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
nast..
Gynekologi
nast. Preventivmedel
Trudnoća i dojenje
Ginekologija
Trudnoća i terapija lekovima
Kontracepcija
Uvek recite svom nadležnom lekaru ako ste trudni ili ako uskoro planirate
trudnoću kada vam propisuju lek. Pitajte u apoteci ako kupujete lek bez
recepta. Kada saznate da ste trudni, uvek ispričajte svojoj akušerskoj sestri
ili lekaru ako ste koristili neke lekove poslednjih meseci. Lekovi mogu da
prođu kroz posteljicu i tako utiču na plod ili novorođenu bebu. Rizik od
deformacija je najveći tokom prvog tromesečja trudnoće, ali nervni sistem
ploda može biti pogođen tokom cele trudnoće. Međutim, neuobičajeno je
da lek prouzrokuje deformaciju. Važno je za razvoj ploda, da se hronične
bolesti majke pažljivo leče tokom trudnoće.
Skupština okruga Stokholm subvencioniše određena kontraceptivna
sredstva za žene ispod 26 godina starosti. Imajte na umu da je kondom
dobra, ali ne i potpuna, zaštita od polno prenosivih bolesti.
Kombinovana kontracepcija
Kombinovana kontracepcija je veoma efikasna metoda kontracepcije sa
skoro stopostotnom zaštitom od neželjene trudnoće. Kombinovane
kontraceptivne pilule obično sadrže sintetički estrogen (etinil estradiol) i
progestagen. Kod novog propisivanja, prvi izbor su monofazne
niskodozirane kontraceptivne pilule sa levonorgestrelom.
Pozitivni zdravstveni efekti
Trudnička mučnina
Prvi izbor
meklizin
•
•
•
•
•
•
Postafen BR
Drugi izbor – kod nedovoljnog efekta
prometazin
Lergigan comp
+ kofein
+ efedrin
Smanjenje bola tokom menstruacije.
Smanjena krvarenja, što smanjuje pojavu anemije.
Redovna krvarenja.
Smanjena pojava funkcionalnih cisti jajnika.
Bolje očuvana plodnost.
Smanjen rizik od karcinoma jajnika, materice i debelog creva.
Negativni zdravstveni efekti
•
Povećan rizik od venske tromboze.
Komponenta estrogena je zadužena za povećan rizik od tromboze a
progestagena komponenta modifikuje rizik. Kombinovane
kontraceptivne pilule koje sadrže levonorgestrel smanjuju rizik od
venske tromboze više nego preparati sa drugim progestagenima.
Godišnji rizik od venske tromboze kod zdravih žena u reproduktivnom
dobu koje ne koriste kontraceptivne pilule je 1/10 000. Za korisnice
kontraceptivnih pilula, odgovarajuća cifra je 2-4/10 000, u poređenju sa
rizikom od venske tromboze u trudnoći koja je 10/10 000.
Dojenje i terapija lekovima
Lekovi koje majka uzima tokom dojenja mogu da prođu u majčino mleko,
ali ne moraju da imaju uticaj na dete. Uvek recite svom lekaru ako dojite
kada vam propisuje lek.
Sadržaj progestagena varira u različitim preparatima i čini glavni deo
doživljenih neželjenih dejstava, kao što su oticanje dojki, poremećaji
raspoloženja i depresija.
BR Postoje pakovanja koja se izdaju bez recepta
nast..
Prvi izbor
levonorgestrel
+ etinil estradiol
Drugi izbor
drospirenon
+ etinil estradiol
etonogestrel
+ etinil estradiol
nomegestrol
+ estradiol
27
28
nast..
nast. Kontracepcija
Ginekologija
Hormonska spirala (unutarmaterični uložak) pruža smanjenu količinu krvarenja,
smanjen rizik od malokrvnosti i smanjen rizik od karcinoma materice. Korišćenje
hormonske spirale može izazvati manja krvarenja na početku, a zatim oskudna
ili nikakva krvarenja.
Prionelle
 Abelonelle 28, Prionelle 28
Yaz*
levonorgestrel
NuvaRing** kontraceptivni prsten
SREDNJEDOZNE PROGESTAGENE METODE
Daju dobru zaštitu od trudnoće. Mogu se takođe koristiti od strane dojilja, ali
ne ranije od 6 nedelja posle rođenja zdravog, donešenog deteta. Neredovna
krvarenja, promene raspoloženja, oticanje grudi, dobitak telesne težine i
akne su najčešća neželjena dejstva.
Zoely*
* Nije u okviru subvencionisanih lekova i ne subvencioniše se od strane
Skupštine okruga Stokholm ženama ispod 26 godina starosti.
** Nije u okviru subvencionisanih lekova, ali se subvencioniše od strane
Skupštine okruga Stokholm ženama ispod 26 godina starosti.
desogestrel
etonogestrel
Desogestrel …*, Azalia*, Cerazette*, Gestrina*
Nexplanon implantat
* Nije u okviru subvencionisanih lekova, ne subvencioniše se od strane
Skupštine okruga Stokholm ženama ispod 26 godina i nije zamenljiv u
apoteci.
Kombinovana kontraceptivna sredstva, koja se preporučuju u Pametnoj
listi, mogu se koristiti bez prekida kako bi se smanjile menstrualne
tegobe, ali ukoliko dođe do krvarenja može se napraviti pauza 3–7 dana
sa očuvanom zaštitom od trudnoće.
VISOKODOZNE PROGESTAGENE METODE
Visokodozni dugodelujući progestageni obezbeđuju visoko efikasnu zaštitu
od trudnoće. Proizvodnja estrogena u telu postaje toliko niska kod
dugotrajne upotrebe da postoji rizik od dekalcifikacije kostiju, što bi moglo
imati značaj kod tinejdžera i žena preko 45 godina. Prestanak menstruacije i
neredovna krvarenja su uobičajena.
Kontraceptivni prstenovi koji sadrže lekove – kako korišćeni tako i
nekorišćeni – sadrže estrogen i zato ih ne treba bacati u WC šolju ili
đubre već ih treba predati u apoteku gde se odbacuju na način koji nije
štetan za životnu sredinu. Pažljivo pročitajte uputstva koja se nalaze u
pakovanju.
medroksiprogesteron Depo-Provera inj
Progestagene metode
Nehormonska kontracepcija – bakarna spirala
Zaštita od trudnoće varira između različitih progestagenih metoda.
One ne nose povećan rizik od tromboze.
Bakarna spirala se može preporučiti ženama bilo da su bile trudne ili ne.
Spirala nije prvi izbor kod najmlađih. Neželjena dejstva bakarne spirale su
obilna i bolna menstruacija.
NISKODOZNE PROGESTAGENE METODE
Mini pilule pružaju adekvatan preventivan efekat ženama preko 40 godina.
Mini pilule pružaju lošiju preventivnu sigurnost u odnosu na kombinovanu
hormonsku kontracepciju i stoga se ne preporučuje kao prvi izbor mladim
ženama. Mogu da ih koriste i dojilje, ali ne ranije od 6 nedelja posle rođenja
zdravog, donešenog deteta. Nema povećanog rizika za dekalcifikacije kostiju
uz korišćenje niskodoznih progestagenih metoda.
Akutna kontracepcija – „akutna anti-bebi pilula”
levonorgestrel
ulipristal
Norlevo* BR
ellaOne*
* Nije u okviru subvencionisanih lekova.
Akutna kontracepcija pruža bolju zaštitu što se ranije uzme. Norlevo u
pojedinačnoj dozi je efikasna do 3 dana nakon nezaštićenog odnosa.
Norlevo se ne preporučuje za telesne težine preko 75 kg usled lošeg
efekta.
noretisteron
Mini-Pe*
* Nije u okviru subvencionisanih lekova i ne subvencioniše
se od strane Skupštine okruga Stokholm ženama ispod 26
godina starosti.
nast.
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
Mirena hormonska spirala
29
30
... Generički lekovi od različitih proizvođača
BR Postoje pakovanja koja se izdaju bez recepta
nast..
nast. Predmenstrualni disforični poremećaj
Ginekologija
ellaOne je efikasna do 5 dana nakon nezaštićenog odnosa. Bakarna
spirala je veoma efikasna metoda ako se nameštanje izvrši u roku od 5
dana nakon nezaštićenog odnosa.
Terapija lekovima samo pred menstruaciju jednako je uspešna kao i
terapija tokom celog menstrualnog ciklusa.
citalopram
sertralin
Bolna menstruacija – dismenoreja
naproksen
 Naproxen …, Alpoxen, Pronaxen BR
Tegobe u klimakterijumu
Kombinovana hormonska preventivna sredstva isto imaju efekta kod
bolne menstruacije kao i hormonska spirala.
Tri od deset žena u menopauzi imaju tako ozbiljne tegobe u obliku znojenja,
valunga i probleme sa spavanjem da one žele terapiju. Ove tegobe obično
traju nekoliko godina pre i posle poslednje menstruacije, menopauze.
Estrogenska terapija daje odlično olakšanje simptoma kod valunga i znojenja.
Hormonska terapija može da se preporuči ženama sa tegobama u
klimakterijumu koje negativno utiču na kvalitet života. Ženama koje ranije uđu
u menopauzu uvek ponuditi supstitucionu terapiju sa srednje jakim
estrogenom do očekivanog godišta za menopauzu (oko 51. godine) ako ne
postoje nikakve medicinske prepreke. Terapija lokalnim vaginalnim
estrogenom ima dobar efekat kod nezadržavanja urina, kao i suvoće vagine i
uretre zbog nedostatka estrogena nakon menopauze.
Obilna menstruacija
levonorgestrel
Mirena hormonska spirala
traneksamična kiselina Tranexamsyra …, Cyklokapron, Cyklonova,
 Tranon
Čak i kombinovana preventivna sredstva imaju dobar efekat a
naproksen određen efekat kod obilne menstruacije.
Vaginitis – sekrecija iz vagine
Sve žene koje nisu uklonile matericu i koje se leče srednje jakim estrogenom
treba takođe da imaju dodatak sa sintetičkim progestagenom kako bi zaštitile
sluzokožu materice. Progestagen nije potreban kod lokalne terapije
estrogenom.
Gljivična infekcija
flukonazol
klotrimazol
 Flukonazol …, Diflucan kapsule BR
Canesten vaginalete BR
Tokom trudnoće se preporučuje klotrimazol.
Žene sa ranijim rakom dojki ili materice, prethodnom trombozom dubokih
vena noge, trombom u plućima, ili trenutnim oboljenjem jetre ne treba lečiti
srednje jakim estrogenom.
Bakterijska infekcija
klindamicin
metronidazol
 Citalopram …
 Sertralin …, Oralin, Sertrone, Zoloft
Dalacin vagitorije, vaginalna krema
Flagyl tablete, vagitorije
I protiv trihomonasa
Predmenstrualni disforični poremećaj (PMDD)
Treba koristiti najmanju efikasnu dozu tokom ograničenog vremenskog
perioda. Produžena terapija sa srednje jakim estrogenskim preparatima
uzrokuje neznatno povećan rizik od raka dojke nakon pet godina lečenja.
Rizik je veći sa kombinovanom terapijom (estrogen + progestagen) u odnosu
na onu samo sa estrogenom.
Predmenstrualni disforični poremećaj (PMDD) je stanje koje pogodi 3–5%
žena u reproduktivnom dobu i koji ima značajan uticaj na svakodnevni
život. Simptomi, kao što su prvenstveno razdražljivost, depresija, napetost i
poremećaji raspoloženja, potpuno nestanu tokom prve nedelje nakon
menstruacije. Terapija sa antidepresivima (SSRI) ima dobar efekat kod
PMDD-a. Različiti SSRI preparati imaju isti efekat.
Za žene starosti 50-59 godina, terapija ima nekoliko pozitivnih zdravstvenih
efekata, uključujući i blagotvorno dejstvo na procenat mineralne gustine
kostiju i smanjen rizik od preloma i izgleda da smanjuje rizik od
kardiovaskularnih bolesti. Prednosti terapije prevazilaze moguće rizike ako
se terapija započne neposredno nakon menopauze i ograniči na nekih 5
godina.
Terapiju treba redovno ocenjivati i preispitati.
nast.
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
BR Postoje pakovanja koja se izdaju bez recepta
nast..
KOMBINACIJE PROGESTAGEN-ESTROGEN
Prvi izbor – stalna kombinacija za bolje pridržavanje
31
32
Ginekologija
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
nast. Högt blodtryck
Srce i krvni sudovi
Sekvencijalna terapija
Prevencija kardiovaskularnih bolesti
noretisteron
+ estradiol
Novofem
Mere po pitanju stila života
Prestanak pušenja, fizička aktivnost i izbalansirana dijeta.
Kontinuirana terapija
medroksiprogesteron Indivina
+ estradiol
noretisteron
 Activelle, Cliovelle
+ estradiol
Lekovi za snižavanje krvnog pritiska
Visok krvni pritisak, videti dole.
Lekovi za snižavanje masnoća u krvi
Drugi izbor – individualna kombinacija estrogena i progestagena
ESTROGENI
estradiol
Femanest
estradiol
Estradot flaster
Statini su dobro dokumentovani lekovi koji smanjuju rizik od kardiovaskularnih
bolesti i prerane smrti zbog visokih masnoća u krvi. Kada je rizik od
kardiovaskularnih bolesti posebno visok koriste se statini u preventivne svrhe
čak i kada su masnoće u krvi na normalnom nivou.
STATINI (SNIŽAVANJE MASNOĆA U KRVI)
simvastatin
 Simvastatin …, Simidon
atorvastatin
 Atorvastatin …, Atorab, Atorbir, Atorstad,
Atorvastad, Lipitor, Zarator
U estrogenskim flasterima postoji veliki višak lekova. Kada se flaster
iskoristi još uvek ostane mnogo leka. Zato ne treba bacati korišćene
flastere u WC niti ih bacati u đubre već ih predati u apoteku gde se
odbacuju na način koji nije štetan za životnu sredinu. Pažljivo pročitajte
uputstva koje se nalaze u pakovanju.
Visok krvni pritisak
PROGESTAGENI
levonorgestrel
Mirena hormonska spirala
medroksiprogesteron Provera
noretisteron
Primolut-Nor
Važno je lečiti visok krvni pritisak i dobro pratiti tok lečenja. Dobra kontrola
krvnog pritiska umanjuje rizik od moždanog udara, srčane insuficijencije i
drugih kardiovaskularnih bolesti.
Cilj je da krvni pritisak bude niži od 140/90 mmHg. Trebalo bi težiti nižem
ciljnom krvnom pritisku (130-135/80-85 mmHg) kod dijabetesa, bolesti
bubrega i kod pacijenata koji već pate od kardiovaskularnih bolesti, kao što
su moždani udar, TIA („mini moždani udar“ ili privremeni nedostatak
kiseonika u mozgu zbog tromba), srčani udar, srčana insuficijencija ili
periferna arterijska bolest (intermitentne klaudikacije). Idite na redovne
kontrole krvnog pritiska.
Vaginalna suvoća
ESTROGENI ZA LOKALNU TERAPIJU
Koriste se bez dodataka progestagena. Ne povećava rizik od raka
dojke.
estradiol
estradiol
estriol
Oestring vaginalni umetak
Vagifem* vaginalete
Ovesterin vaginalna krema, vagitorijum BR
Za osobe sa visokim krvnim pritiskom je važno da se usredsrede na pametan
stil života sa pravilnom ishranom, dnevnom fizičkom aktivnošću i prestankom
pušenja. Krenite u brze, dnevne tridesetominutne šetnje.
* Nije u okviru subvencionisanih lekova.
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
BR Postoje pakovanja koja se izdaju bez recepta
33
34
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
nast..
Prvi izbor
ACE INHIBITORI
enalapril
ramipril
Srce i krvni sudovi
nast. Visok krvni pritisak
Drugi izbor
BETA BLOKATORI
metoprolol sukcinat *  Metoprolol ..., Metomylan, Seloken ZOC
 Enalapril …, Renitec
 Ramipril …, Triatec
* Ograničena subvencija, videti str. 6.
Beta blokatori se daju kao dopunska terapija ili kod istovremenog stezanja u
grudima, aritmije, srčane insuficijencije ili migrene. Kombinacija tiazida i beta
blokatora povećava rizik od dijabetesa.
BLOKATORI ANGIOTENZINSKIH RECEPTORA (ARB)
kandesartan
 Candesartan …, Amias, Candesarstad,
Candexetil, Kandrozid
losartan
 Losartan …, Losarstad, Losatrix, Lostankal
Dopunska terapija
Ako se ciljni krvni pritisak ne postigne kombinacijom gorepomenutih lekova,
terapiji se mogu dodati jedan ili dva dole navedena leka.
ANTAGONIST KALCIJUMA
amlodipin
 Amlodipin …, Amlarrow, Amloratio, Norvasc
DIURETIK
bendroflumetiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
+ amilorid
hlortalidon
ANTAGONIST ALDOSTERONA
spironolakton
 Spironolakton …, Aldactone
ALFA BLOKATORI
doksazosin*
 Doxazosin …, Alfadil, Cardura
* Ograničena subvencija, videti str. 6
Salures
 Hydroklortiazid …, Estr.rex
 Normorix mite, Sparkal mite
 Amiloferm, Normorix, Sparkal
Akutni koronarni sindrom
Hygropax
Prevencija srčanog udara
KOMBINACIJE
ACE inhibitori ili ARB plus amlodipin i/ili tiazid su kombinacije koje se
preporučuju. Kombinacija ACE inhibitora i ARB se ne preporučuje zbog
malog ili nikakvog dodatnog efekta ali povećanog rizika od neželjenih
dejstava.
STATINI (SNIŽAVANJE MASNOĆA U KRVI)
simvastatin
atorvastatin

Simvastatin …, Simidon

Atorvastatin …, Atorab, Atorbir, Atorstad, Ator-
vastad, Lipitor, Zarator
LEKOVI KOJI INHIBIRAJU TROMBOCITE (KRVNE PLOČICE)
acetilsalicilna kiselina Trombyl
klopidogrel
 Clopidogrel…, Cloriocard, Grepid, Plavix
Fiksne kombinacije preparata
Enalapril Comp …,
enalapril
+ hidrohlortiazid
Enalapril/Hydrochlorothiazide ..., Linatid
comp, Renitec comp, Synerpril
Candesartan/Hydrochlorothiazide…, Atacand
kandesartan
+ hidrohlortiazid
Plus, Blopresid Comp, Candemox Comp,
Candesarstad Comp, Candexetil Comp
Losartan/Hydrochlorothiazide …,
losartan
+ hidrohlortiazid
Losarstad Comp, Losatrix Comp,
Marozid, Tanlozid
Terapija nakon srčanog udara
LEKOVI KOJI INHIBIRAJU TROMBOCITE (KRVNE PLOČICE)
acetilsalicilna kiselina Trombyl
klopidogrel
 Clopidogrel …, Cloriocard, Grepid, Plavix
nast.
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
35
36
Srce i krvni sudovi
nast.
Srce i krvni sudovi
nast..
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
BETA BLOKATORI
metoprolol sukcinat  Metoprolol ..., Metomylan, Seloken ZOC
Srčana insuficijencija sa očuvanom sposobnošću
pumpanja
STATINI (SNIŽAVANJE MASNOĆA U KRVI)
simvastatin
 Simvastatin …, Simidon
atorvastatin
 Atorvastatin …, Atorab, Atorbir, Atorstad,
Atorvastad, Lipitor, Zarator
Terapija osnovne bolesti (npr. visok krvni pritisak) može pozitivno da utiče
na tok bolesti. Simptomi se leče kao kod srčane insuficijencije sa
smanjenom sposobnošću srca da pumpa krv.
Srčana insuficijencija sa smanjenom sposobnošću
pumpanja
ACE INHIBITORI
Kod smanjene funkcije leve komore nakon srčanog udara,
dijabetesa i/ili visokog krvnog pritiska.
ramipril
 Ramipril …, Triatec
Terapija kod srčane insuficijencije sa smanjenom sposobnošću srca da
pumpa krv poboljšava kako simptome tako i prognozu bolesti.
Srčana insuficijencija bez simptoma
ANTAGONIST ALDOSTERONA
Kod srčane insuficijencije nakon srčanog udara moguća i terapija sa
Prvi izbor
spironolakton
 Spironolakton …, Aldactone
Drugi izbor
eplerenon
ACE INHIBITORI
enalapril
ramipril
 Enalapril …, Renitec
 Ramipril …, Triatec
Srčana insuficijencija sa simptomima bez obzira na
stepen težine
ACE inhibitori prema gore navedenom u kombinaciji sa
BETA BLOKATORI
bisoprolol
 Bisoprolol …, Bisocard, Bisomyl, Bisostad,
Emconcor, Emconcor CHF
metoprolol sukcinat  Metoprolol ..., Metomylan, Seloken ZOC
Inspra
Stezanje u grudima – angina pektoris
Za ublažavanje simptoma kod napada angine pektoris
NITROGLICERIN
gliceriltrinitrat
 Glytrin, Nitrolingual sprej
gliceriltrinitrat
Nitroglycerin Recip tableta (za ispod jezika)
Umereno-teška srčana insuficijencija
Lekovi prema gore navedenom u kombinaciji sa
ANTAGONIST ALDOSTERONA
Za prevenciju stezanja u grudima
BETA BLOKATORI
bisoprolol
 Bisoprolol …, Bisocard, Bisomyl, Bisostad,
Emconcor, Emconcor CHF
metoprolol sukcinat  Metoprolol ..., Metomylan, Seloken ZOC
Prvi izbor
spironolakton
Drugi izbor
eplerenon
 Spironolakton …, Aldactone
Inspra
ANTAGONIST KALCIJUMA
amlodipin
 Amlodipin …, Amlarrow, Amloratio, Norvasc
verapamil
Isoptin Retard
DUGODELUJUĆI NITRATI
izosorbid mononitrat  Isosorbidmononitrat …, Imdur
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
37
38
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
nast..
Srce i krvni sudovi
nast.
Atrijalna fibrilacija
nast.
Za pacijente koji imaju intoleranciju na ACE inhibitore i
imaju umerenu do tešku srčanu insuficijenciju
Prevencija tromba
varfarin
varfarin
BLOKATORI ANGIOTENZINSKIH RECEPTORA (ARB)
kandesartan
 Candesartan …, Amias, Candesarstad,
Candexetil, Kandrozid
losartan
 Losartan …, Losarstad, Losatrix, Lostankal
Kod atrijalne fibrilacije postoji povećan rizik od moždanog udara. Kako bi se
procenio rizik, sabiraju se pacijentovi faktori rizika. Nakon toga se odlučuje
da li treba dati terapiju za sprečavanje nastanka tromba. Ova terapija daje
vrlo efikasnu zaštitu kada kod pacijenta postoji značajan rizik od moždanog
udara. Danas postoje tri nova leka kao alternativa varfarinu ali iskustvo sa
njihovom primenom u zdravstvu je još uvek ograničeno.
Dopunska terapija za ublažavanje simptoma srčane
insuficijencije
Kada se varfarin ili druga terapija za prevenciju tromba ne može ili ne bi
trebalo koristiti.
acetilsalicilna kiselina Trombyl
DIURETIK
bendroflumetiazid
Salures
furosemid
 Furosemid …, Furix, Impugan
furosemid
Lasix Retard
hidrohlortiazid
 Hydroklortiazid …, Estr.rex
Kod niske vrednosti kalijuma
Prvi izbor
spironolakton
 Spironolakton …, Aldactone
Drugi izbor
amilorid
kalijum-hlorid
Varfarin ili druga terapija za prevenciju tromba kod atrijalne fibrilacije štiti
efikasnije od šloga nego acetilsalicilna kiselina.
Terapija posle TIA/moždanog udara str. 57
Periferna arterijska bolest – intermitentne
klaudikacije
Amilorid Mylan
Kaleorid
Mere po pitanju načina života
Prestanak pušenja i hodanje su vrlo važne.
Kod atrijalne fibrilacije ili kao dopunska terapija za
ublažavanje simptoma kod teške srčane
insuficijencije
Moguća terapija sa
digoksin
Terapija za smanjenje krvnog pritiska
Cilj je da krvni pritisak bude 130–135/80–85 mmHg.
Kontrola šećera u krvi
Dijabetes str. 24
Digoxin BioPhausia
LEKOVI KOJI INHIBIRAJU TROMBOCITE (KRVNE PLOČICE)
acetilsalicilna kiselina Trombyl
 Clopidogrel..., Cloriocard, Grepid, Plavix
klopidogrel
Atrijalna fibrilacija/atrijalni flater
Regulacija srčane frekvencije
bisoprolol
digoksin
verapamil
Waran (plave tablete)
Warfarin Orion (bele tablete)

Bisoprolol …, Bisocard, Bisomyl, Bisostad,
STATINI (SNIŽAVANJE MASNOĆA U KRVI)
Emconcor, Emconcor CHF
Digoxin BioPhausia
Isoptin Retard
simvastatin
atorvastatin
 Simvastatin …, Simidon
 Atorvastatin …, Atorab, Atorbir, Atorstad, Ator-
vastad, Lipitor, Zarator
nast.
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
39
40
nast. Nagelsvamp
Srce i krvni sudovi
nast..
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
Lekovi protiv tromba
Kožne i venerične bolesti
HEPARIN U VIDU INJEKCIJA
dalteparin
Fragmin
tinzaparin
Innohep
Suva koža
Koriste se kod bolesti koje uzrokuju suvu kožu.
OMEKŠAVAJUĆE DEJSTVO
glicerol
Miniderm BR
ureja
Canoderm BR
propilen glikol
Propyderm krema BR
propilen glikol
Propyless emulzija za kožu BR
ANTIVITAMIN K LEKOVI
varfarin
Waran (plave tablete)
varfarin
Warfarin Orion (bele tablete)
Kod terapije varfarinom morate kao pacijent dobiti jasne informacije.
Treba raditi redovne kontrole krvi po pitanju zgrušavanja krvi. Treba da
imate redovan kontakt sa lekarom. Potreba za varfarinom varira između
ljudi ali i kod iste osobe u zavisnosti od vremena. Doza varfarina se
može prilagoditi, uz pomoć kontrole krvi, tako da rizik od šloga, ili drugog
tromba, i rizik od krvarenja budu svedeni na minimum.
Drugo pravilo je da što je suvlja koža to je omekšavajuće sredstvo
masnije. Ono što je ipak najvažnije jeste mazati suvu kožu. Proizvod koji
najviše odgovara je individualna stvar.
Kortizon za spoljašnu upotrebu – na primer
kod ekcema
Alkohol, lekovi za sprečavanje zapaljenja (npr. Magnecyl, Treo, Diklofenak,
Voltaren, Ipren, Naproxen), kao i određeni prirodni lekovi povećavaju
rizik od krvarenja. Neadekvatan unos hrane, privremen (2–4 dana) ili
tokom dužeg vremenskog perioda, nosi rizik od nedostatka vitamina K što
povećava efekat varfarina i rizik od krvarenja.
GRUPA I – SLABO DEJSTVO
hidrokortizon
Hydrokortison CCS BR
hidrokortizon
Mildison Lipid BR
Hemostatički lekovi
VITAMIN K
fitomenadion
Hidrokortizon se koristi kod blagog do umerenog ekcema 2 puta dnevno.
Kontaktirajte zdravstveni centar ako se ekcem ne popravi u roku od 2
nedelje. U prvu ruku koristite hidrokortizon u obliku kreme, ali kod suvog
ekcema bolja je mast. Možete sami, bez prethodne konsultacije sa lekarom,
hidrokortizonom lečiti decu stariju od 2 godine koja imaju blag do umeren
ekcem. Često mažite omekšavajućim proizvodima. To doprinosi lečenju
ekcema.
Konakion Novum inj
LEKOVI INHIBITORI FIBRINOLITIKA
 Tranexamsyra ..., Cyklokapron, Cyklonova,
traneksamična
kiselina
Tranon tablete
Cyklokapron šumeće tablete
GRUPA II – UMERENO JAKO DEJSTVO
hidrokortizon butirat
Locoid
klobetazon
Emovat
GRUPA III – JAKO DEJSTVO
betametazon
Betnovat
 Mometason …, Demoson, Elocon
mometazon
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
41
42
... Generički lekovi od različitih proizvođača
BR Postoje pakovanja koja se izdaju bez recepta
nast..
nast.. i venerične bolesti
Kožne
Kožne i venerične bolesti
Kožne gljivice
Koprivnjača – urtikarija
Kvasne gljivice
Svrab, otok i crvenilo na koži.
Pityriasis versicolor
 Ketokonazol … šampon BR
ketokonazol
ANTIHISTAMINICI
Prvi izbor

cetirizin
Cetirizin …, Cetimax BR

desloratadin
Desloratadin …, Aerius, Dasselta
Kandidijaza
klotrimazol
mikonazol
+ hidrokortizon
Dermatofiti
terbinafin
Canesten BR

Cortimyk, Daktacort BR
Drugi izbor
hidroksizin
 Terbinafin ..., Funginix, Terbisil krema BR
Atarax
Akne
Blage do umerene akne
Gljivična infekcija između nožnih prstiju može se lečiti uz pomoć
Cortimyk/Daktacort,
Canesten
ili
terbinafin
preparata
(Funginix/Terbisil/Terbinafin). Cortimyk/Daktacort se koristi kod gljivica
na nogama sa teškim svrabom. I za Cortimyk/Daktacort i Canesten važi
da ih treba mazati 2 puta dnevno i nastaviti terapiju 14 dana nakon što
je infekcija izlečena. Terbinafin krema se maže jedanput dnevno nedelju
dana. Pre terapije oprati i osušiti inficirano mesto. Gljivice prepona lečiti
samostalno terbinafin kremom jedanput dnevno u trajanju od 2 nedelje.
benzoil peroksid
adapalen
adapalen
+ benzoil peroksid
Basiron AC* BR
Differin
Epiduo*
* Nije u okviru subvencionisanih lekova.
Cortimyk/Daktacort i Canesten krema se mogu koristiti od 10 godina, dok
se terbinafin preparati mogu koristiti od 12 godina starosti.
Basiron AC, gel, koristi se kod lečenja akni. Lek ima antibakterijsko dejstvo.
Gel isušuje kožu te ga treba kombinovati sa hidratantnim gelom. Izbegavajte
sunčanje, čak i u solarijumima, tokom terapije. Obratiti pažnju na to da
benzoil peroksid izbeljuje tekstil.
Gljivična oboljenja noktiju
Umerene akne – ako isključivo lokalna terapija nije dovoljna
Gljivična oboljenja noktiju treba lečiti samo kod izraženih tegoba i
postavljene dijagnoze.
limeciklin
Ograničeno gljivično oboljenje noktiju
Rozacea
Kada su samo pojedini nokti zahvaćeni
Blaga–umereno teška rozacea
amorolfin
Prvi izbor
azelainska kiselina
 Amorolfine …, Finail, Loceryl lak za nokte BR
Izraženo gljivično oboljenje noktiju
terbinafin
Drugi izbor
metronidazol
 Terbinafin ... tablete
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
BR Postoje pakovanja koja se izdaju bez recepta
43
44
Kožne i venerične bolesti
nast..
 Lymecycline …, Tetralysal
Finacea
 Robaz, Rozex BR
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
BR Postoje pakovanja koja se izdaju bez recepta
Kožne
nast. i venerične bolesti
Umereno teška–teška rozacea
Aktinična keratoza
Ako isključivo lokalna terapija nije dovoljna
 Lymecycline …, Tetralysal
limeciklin
Svi koji imaju aktiničnu keratozu treba da se zaštite od sunca i poželjno
bi bilo da koriste sredstvo za zaštitu od sunca sa najnižim faktorom 15.
imikvimod
Psorijaza
Kortizon za spoljnu upotrebu str. 42
kalcipotriol
+ betametazon
Vaške
 Daivobet, Dovobet mast
 Daivobet, Xamiol gel za kožu glave
Medicinsko-tehnički proizvodi su prvi izbor kod vaški zbog njihove
povećane rezistencije (otpornosti) na lekove. Mogu se kupiti u apoteci.
Preporučljivo je izabrati proizvode koji sadrže dimetikon.
Važno je prvo saznati da li ima vaški u kosi tako što ćete kosu očešljati
češljem za vaške. Treba proveriti sve u porodici ili grupi. Treba tretirati samo
one sa živim vaškama. Istovremeno lečiti sve u porodici ili grupi koji imaju
vaške. Sredstvo protiv vaški se nanese na koren kose prema pratećim
uputstvima. Terapiju ponoviti nakon otprilike nedelju dana a zatim pratiti uz
redovno detaljno češljanje kose.
Atopijski ekcem
Atopijski ekcem je hronična bolest kože koja izaziva upalu i svrab kože.
Određeni faktori mogu pogoršati tegobe atopijskog ekcema, kao što su
na primer stres, hladnoća, voda i iritirajuće hemikalije. Omekšavajući
preparati za kožu vezuju vlagu za kožu i smanjuju rizik od povreda na
koži i ekcema. Kreme i masti sa kortizonom imaju dobar efekat protiv
upala i svraba kada se koriste lokalno na koži.
Polno prenosive bolesti
Važno je da se terapija kortizonom sprovedene u potpunosti do kraja,
uključujući i terapiju održavanja kada je ekcem izlečen. Inače postoji
rizik da se tegobe brzo povrate.
Imajte na umu da je kondom dobra, ali ne i potpuna, zaštita od polno
prenosivih bolesti.
Hlamidija
Kortizon za spoljašnu upotrebu str. 42
doksiciklin
Seboroični ekcem
ketokonazol
mikonazol
+ hidrokortizon
Aldara
 Doxycyklin ..., Doxyferm
Kondilomi

Ketokonazol … šampon BR

Cortimyk, Daktacort BR
podofilotoksin
Wartec
Ketokonazol šampon se koristi protiv peruti. Šampon utrljati da stoji
3–5 minuta pre nego što se ispere. Terapiju nastaviti 2 puta nedeljno
u trajanju od 2–4 nedelje.
Impetigo str. 51
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
BR Postoje pakovanja koja se izdaju bez recepta
45
46
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
nast..
Infekcije
Infektioner
Upala sinusa
Infekcije
Tegobe u sinusima lica su uobičajene kod prehlada. Mogu se pojaviti bol
nad sinusima, sekrecija i kijavica. Upala sinusa koju su izazvale bakterije
retko se javlja tokom prve nedelje prehlade. Većina upala sinusa koje su
izazvane bakterijama same se leče. Tegobe su često dugotrajne, 2-3
nedelje, bez obzira na to da li se antibiotici uzimaju ili ne. Simptomi su
često izazvani otokom sluzokože. Terapija traje 7-8 dana, ako su antibiotici
potrebni.
Antibiotici
Antibiotici su lekovi koji su delotvorni protiv bakterija. Organizam može
sam da se izbori sa blagim bakterijskim infekcijama. Antibiotici nemaju
nikakav uticaj na viruse i zato su nedelotvorni kod običnih prehlada.
Antibiotici se često previše koriste kod prehlada i bronhitisa.
Prekomerena upotreba povećava rizik da bakterije postanu otporne na
antibiotike, što može dovesti do toga da u budućnosti neće biti leka koji
može da vas izleči ako dođe do ozbiljne bakterijske infekcije.
Tegobe kod upale sinusa se mogu ublažiti tako što ćete spavati na
podignutom uzglavlju, ispirati nos fiziološkim rastvorom ili vodom iz česme i
korišćenjem nazalnog spreja za smanjenje otoka maksimalno 10 dana. Mogu
se isprobati i tablete protiv bolova. Kod povratnih akutnih epizoda upale
sinusa, može se isprobati terapija nazalnim sprejom sa kortizonom, videti str.
13.
Postoji veliki broj različitih antibiotika koji deluju protiv različitih
bakterija. Penicilini su oni koji se najviše koriste. Ako vam se
propišu antibiotici onda je bitno da ispratite celu terapiju čak iako
se osećate bolje nakon samo par dana. Ako prekinete terapiju,
infekcija se može vratiti i biti teža za lečenje. Trajanje lečenja
antibioticima varira od jedne doze do veoma dugog perioda
terapije. To zavisi od bakterije koja je izazvala infekciju, gde se
infekcija nalazi, koliko je ozbiljna i koji antibiotik se koristi. Ponekad
je potrebno istovremeno dati više različitih antibiotika.
Akutna upala uha str. 78
Upala slušnog kanala – otitis eksterna str. 78
Bronhitis kod odraslih
Bronhitis, ili akutni bronhitis, je veoma uobičajen i najčešće je izazvan
virusom, ali ga mogu izazvati i bakterije. Bronhitis ima iste simptome kao
prehlada sa kašljem. Postoji bol u grlu, može se dobiti povišena
temperatura, kijavica, i u nekim slučajevima bol u mišićima i zglobovima.
Ponekad se javlja bol iza grudne kosti, naročito kod kašlja. Kašalj može
biti suv i iritirajući ili vlažan. Bronhitis najčešće prolazi sam od sebe u roku
od nedelju dana do dve nedelje. Kašalj ponekad ostane još nekoliko
nedelja. Antibiotici nemaju efekta na bronhitis bilo da je izazvan virusom ili
bakterijama.
Više informacija na www.1177.se.
Upala krajnika
Upala krajnika je infekcija u i oko krajnika. Krajnici postanu crveni i otečeni
što dovodi do bola u grlu, povišene temperature i, ponekad, bola prilikom
gutanja. Upala krajnika je uobičajena bolest kod dece i mladih. Upale grla i
krajnika mogu izazvati kako virusi tako i bakterije. Većina infekcija grla su
virusne infekcije koje se ne leče antibioticima već se leče same od sebe.
Najuobičajenija vrsta bakterijske upale krajnika izazvana je streptokokama.
Terapija traje 10 dana, ako su antibiotici potrebni.
Upala pluća kod odraslih
Upala pluća je ozbiljno stanje koje je najčešće posledica infekcije i koje bi
skoro uvek trebalo lečiti antibioticima. Najčešći uzrok su bakterije. Tipične
tegobe su povišena temperatura, bol u grudima, kašalj, zadihanost i da se
osećate zaista bolesno. Većina obolelih osoba dobija antibiotike u trajanju od
7 dana.
Tegobe kod upale krajnika se mogu ublažiti tabletama protiv bolova
koje takođe snižavaju povišenu temperaturu.
Tegobe kod upale pluća se mogu ublažiti lekovima sa snižavanje
temperature i dosta tečnosti. Dobro je spavati na podignutom uzglavlju.
47
nast..
48
Infekcije
Infekcije
nast.
Bronhitis i upala pluća kod dece
Infekcije kože
Virusi prouzrokuju većinu bronhitisa i upala pluća kod odojčadi i
predškolske dece. Virusne infekcije često imaju sporiji početak bolesti sa
simptomima prehlade kao što su umereno povišena temperatura, kašalj i
kijavica. Odojčad i deca sa astmom su najčešće oni koji mogu imati
poteškoće sa disanjem sa brzim disanjem i zviždanjem u bronhijama.
Antibiotici ne deluju na infekciju ali deci može biti potrebna pomoć oko
čišćenja nosa, kapi za nos i udisanja fiziološkog rastvora ili terapije
bronhodilatatorima.
Infekcije rana
Rane treba temeljno oprati uz pomoć sapuna i vode. Kada rane zarastaju
obično se vidi crvenilo i tečnost iz rane a da je to nije infekcija. Inficirana rana
prepoznaje se po crvenilu, otoku, toploti i novom bolu. Terapija antibioticima
potrebna je samo ako deluje da se infekcija širi ili da ide dublje u kožu.
Naročito obratiti pažnju na rane u blizini zglobova ili tetiva. Terapija traje 7-10
dana, ako su antibiotici potrebni.
Rane uvek držati čistim. Flasteri ili zavoji sprečavaju ranu da se uprlja i da
dođe do infekcije. Male rane najbrže zarastaju bez flastera ili zavoja.
Bakterijske infekcije često imaju brz početak bolesti sa povišenom
temperaturom, dahtanjem ili brzim disanjem, ponekad čak i bolom u
stomaku i povraćanjem. Ubrzana frekvencija disanja i dahtanje su češći
od kašlja kod bakterijske upale pluća. Bakterijsku upalu pluća uvek treba
lečiti antibioticima.
Inficirani ujedi
Ujed psa, mačke ili druge domaće životinje može biti opasan ako je dubok.
Životinje imaju mnogo bakterija u ustima i mogu izazvati ozbiljne infekcije
koje se teško leče. I ljudski ujedi mogu izazvati ozbiljne infekcije. Inficirane
ujede uvek treba lečiti antibioticima. Inficiran ujed prepoznaje se po crvenilu
oko ujeda, bolu, otoku ili gnoju. Simptomi infekcije se mogu javiti nakon samo
nekoliko sati nakon ujeda. Površinski ujed koji ne krvari mnogo, često se ne
inficira i izleči se sam od sebe. Posebno obratiti pažnju na ujede ruku ili u
blizini zglobova i tetiva. Terapija obično traje 10 dana, ako su antibiotici
potrebni.
Mikoplazma je infekcija koja je češća kod malo starije dece u školskom
uzrastu. Ona može izazvati blag bronhitis sa kašljem, glavoboljom i
umerenom temperaturom ali i upalu pluća sa opštim uticajem i tegobama
pri disanju. Blage infekcije se dobro leče i bez antibiotika, ali upalu pluća
izazvanu mikoplazmom treba lečiti antibioticima.
Infekcija mokraćnih puteva – cistitis
Infekcije mokraćnih puteva koje su ograničene na bešiku su uobičajene,
naročito kod žena. Uobičajeno je da osećate veću potrebu za mokrenjem
nego inače. To može dovesti do bola u stomaku, peckanja prilikom
mokrenja i češćeg mokrenja. Polno prenosive bolesti mogu pokazati slične
simptome i trebalo bi kontaktirati zdravstvenu zaštitu kod tegoba. Polno
prenosive bolesti uvek treba lečiti.
Pažljivo operite ruke i ranu sapunom i vodom. Možete staviti i zavoj.
Izbegavajte previše zategnute zavoje.
Borelija
Borelija je infekcija koju prenose krpelji. Uobičajen znak infekcije je crvenilo
na koži na mestu uboda krpelja. Crvenilo kože najčešće se javlja od nedelju
dana do četiri nedelje nakon ujeda i najmanje je 5 cm u prečniku. Antibiotici
se najčešće uzimaju 10 dana. Česta je reakcija na ujed krpelja sa otokom i
svrabom i nestaje u roku od nedelju dana. Takvu reakciju ne treba lečiti
antibioticima.
Infekcije mokraćnih puteva izazvane su bakterijama i terapija antibioticima
skraćuje period sa simptomima. Povremene, blage tegobe ne treba uvek
lečiti. Trudnice treba uvek lečiti antibioticima ako imaju infekciju mokraćnih
puteva. Period lečenja može biti od nekoliko dana do malo dužeg
vremenskog perioda u zavisnosti od tegoba i antibiotika koji se koristi.
Tegobe kod infekcije mokraćnih puteva mogu se ublažiti lekovima protiv
bolova.
Ujed krpelja možete prevenirati tako što ćete nositi odeću koja pokriva celo telo
u oblastima gde ima krpelja. Uklonite krpelj koji se zakačio što je brže moguće.
49
50
nast..
Infekcije
Infekcije
nast.
Lekovi protiv virusa
Impetigo
Impetigo je površinska i zarazna infekcija kože izazvana bakterijama.
Simptomi infekcije su osip, plikovi i rane. Nije opasno ali je lako zarazno.
Zato je važno prati kraste, osip i rane nekoliko puta dnevno sapunom i
vodom, da bi kraste nestale i rane se osušile. Ako to, u roku od nedelju
dana, ne pomogne, mogu biti potrebni antibiotici. Infekcija je zarazna sve
dok postoje rane koje nisu zarasle.
– na primer herpes zoster
 Valaciklovir …, Valtrex tablete
valaciklovir
Lekovi protiv gljivičnih infekcija
 Flukonazol …, Diflucan kapsule
flukonazol
Antibiotici
Vakcinacije
PENICILINI
Za više informacija o vakcinacijama, videti www.1177.se.

amoksicilin

amoksicilin
+ klavulanska kiselina

fenoksimetilpenicilin (PcV)

flukloksacilin

pivmecilinam
Amoxicillin …, Amimox
Amoxicillin/Clavulanic acid …, Bioclavid,
Spektramox
Fenoximetylpenicillin …, Avopenin, Kåvepenin,
Tikacillin
Flukloxacillin …, Heracillin
Penomax, Selexid
OSTALI ANTIBIOTICI

cefadroksil

ciprofloksacin

doksiciklin
eritromicin

klindamicin
metronidazol
nitrofurantoin

trimetoprim
trimetoprim
+ sulfametoksazol 
Cefadroxil …
Ciprofloxacin …
Doxycyklin ..., Doxyferm
Ery-Max
Clindamycin …, Dalacin
Flagyl
Furadantin
Trimetoprim …, Idotrim
Bactrim
Bactrim forte, Eusaprim forte
ANTIBIOTICI ZA SPOLJAŠNU UPOTREBU
retapamulin
Altargo mast
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
51
52
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
nast.
nast.
Želudac i creva
Mage och tarm
Čir na želucu
Čir na želucu sa bakterijom Helikobakter pilori
omeprazol
+
metronidazol
+
klaritromicin
Bol u želucu
Bol u želucu je čest simptom koji retko ukazuje na ozbiljnu bolest. Bol u
želucu često prođe sam od sebe, bez terapije lekovima. Promena navika
ishrane i života nekad mogu ublažiti tegobe. U slučaju zabrinutosti i ako bol
ne prolazi, obratiti se izabranom lekaru. Zdravstvenoj službi se
treba obratiti i u slučaju povraćanja krvi, crne stolice, teškog gutanja,
neželjenog gubitka telesne težine, ili promenjenih navika u izbacivanju
stolice.
 Omeprazol …, Omecat, Omestad, Omezolmyl BR
Flagyl
Klacid
Kod perzistentne infekcije
 Omeprazol …, Omecat, Omestad, Omezolmyl BR
omeprazol
+
amoksicilin
 Amoxicillin …, Amimox
+
klaritromicin
Klacid
Gorušica/vraćanje kiseline
Gorušica i vraćanje kiseline (gastroezofagealna refluksna bolest) je kada
se sadržaj želuca vraća u jednjak. U slučaju da tegobe duže traju, treba
razmisliti o primeni terapije lekovima.
Čir na želucu bez bakterije Helikobakter pilori
Kod samolečenja gorušice i vraćanja kiseline preporučuje se za početak
lek koji sadrži ranitidin. Ranitidin ima brzo dejstvo i zato se primenjuje u
lečenju privremenih tegoba.
omeprazol
Gljivična infekcija u ustima
Kod većih tegoba ili ako ranitidin ne pomaže, obratite se
izabranom lekaru.
nistatin
Kod umerenih tegoba i samolečenja
Mučnina
ranitidin
 Omeprazol …, Omecat, Omestad, Omezolmyl BR
metoklopramid
Ranitidin Sandoz* BR
Mycostatin
Primperan
Bolest kretanja – mučnina od vožnje
* Nije subvencionisano.
Preventivno
meklozin
Kod izrazitih tegoba
 Omeprazol …, Omecat, Omestad,
omeprazol
Omezolmyl BR
Treba lekar da ga propiše
Postafen BR
Trudnička mučnina, str. 27
Migrena, str. 58
Čir na želucu
Preporuke se odnose na čir na želucu koji je dijagnostikovan
gastroskopijom. Što se tiče preventivne terapije kod pacijenata sa rizikom
od razvoja čira, kao posledice terapije lekovima za zaustavljanje zapaljenja
(inhibitori ciklooksigenaze) pogledati str. 66.
nast.
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
BR Postoje pakovanja koja se izdaju bez recepta
53
54
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
BR Postoje pakovanja koja se izdaju bez recepta
nast.
Želudac i creva
nast. Zatvor
Drugi izbor
makrogol
+ elektroliti
makrogol
+ elektroliti
Dijareja
Često je dovoljno unositi mnogo tečnosti. Ponekad je potrebno uvesti
lekove. U slučaju dijareje i povraćanja kod male dece treba dati rastvore
za oralnu rehidrataciju. Gotove mešavine se mogu naći u apoteci.
Tešku i dugotrajnu dijareju treba da proceni lekar.
loperamid
 Lacrofarm, Laxido, Laxiriva, Movicol, Moxalole,
Treći izbor
lauril sulfat
natrijum pikosulfat
 Loperamid …, Dimor, Imodium BR
Omnicol BR
Movicol Junior
Za decu stariju od 2 godine
Microlax BR
Cilaxoral BR
Kolerička dijareja
Stanje analnog bola
Dijareja koja nastaje zbog previše žuči u crevima.
holestiramin*
Simptomatska terapija
 Quantalan, Questran
lidokain
+ hidrokortizon
Questran Loc
* Ograničena subvencija, vidi str. 6.
Xyloproct salva* BR
* Nije subvencionisano.
Gasovi u crevima
Nedostatak enzima pankreasa
Nijedan od lekova koji se nalaze na tržištu nisu se pokazali efikasnim.
Izbegavati unošenje mnogo vlakana i namirnica koje stvaraju gasove, na
primer mahunarke, prokelj, šargarepu i celer.
enzimi pankreasa
Creon 25000 BR
Creon 40000 BR
Zatvor i nervozna creva sa simptomima
zatvora
Nervozna creva je švedski naziv za poremećaj rada creva koji se na
engleskom zove Irritabel Bowel Syndrom (Sindrom nadraženog creva) i
piše se skraćeno IBS. Poremećaji funkcije mogu biti sa dominantnim
zatvorom, dominantnom dijarejom ili ih može činiti smena zatvora i
dijareje.
Prvi izbor – i za dugotrajnu upotrebu
ispaghula
Vi-Siblin BR
Vi-Siblin S BR

laktuloza
Laktulos …, Duphalac BR
I za decu
sterkulija guma
Inolaxol BR
nast.
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
BR Postoje pakovanja koja se izdaju bez recepta
55
56
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
BR Postoje pakovanja koja se izdaju bez recepta
nast.
nast.
Nervsystemet
Terapija posle TIA/moždanog udara u slučaju kad
krvni ugrušak dolazi iz srca
Nervni sistem
Kod svake hospitalizacije proceniti rizike, a po potrebi i odrediti mere.
Održavanje dobrog krvnog pritiska je veoma važno.
Ugrušak krvi u mozgu – TIA/ishemijski moždani udar
LEK ANTIVITAMIN K
varfarin
Waran (plave tablete)
varfarin
Warfarin Orion (bele tablete)
Važni faktori stila života/mere prevencije nastanka ugruška krvi u mozgu:
•
Održavanje dobrog krvnog pritiska.
•
Ne pušite.
•
Kontrola nivoa šećera u krvi.
•
Redovna fizička aktivnost.
•
Izbegavajte preteranu upotrebu alkohola.
U slučaju TIA ili krvnog ugruška sa atrijalnom fibrilacijom uvek razmotriti
terapiju varfarinom. Ako se uzimaju bele tablete varfarina, radi bezbednosti ih
treba čuvati u posebnom dozatoru kako bi se razlikovale od drugih lekova.
U slučaju atrijalne fibrilacije terapija antikoagulansima, obično se uvek
razmatra varfarin. U slučaju sumnje na TIA ili moždani udar ispitivanja i
procene se obavljaju akutno u bolnici. Što je brže ukazana nega, to su
prognoze bolje.
Visok krvni pritisak. str. 34
Lekovi za snižavanje masti u krvi str. 34
Kasni efekti moždanog udara
Atrijalna fibrilacija, atrijalni flater. Str. 39
Depresija str. 62
Depresija i potištenost pogađaju najmanje 1/3 pacijenata nakon moždanog
udara.
Terapija posle TIA/moždanog udara
Kod svake hospitalizacije proceniti rizike, a po potrebi i odrediti mere.
Održavanje dobrog krvnog pritiska je veoma važno.
Visok krvni pritisak. str. 34
Epilepsija str. 59
Epilepsija pogađa oko 5% pacijenata nakon moždanog udara. Zato se
preporučuje preventivna terapija.
Prevencija ponavljanja TIA/moždanog udara
Posle stvaranja krvnog ugruška u mozgu uvodi se terapija lekovima radi
prevencije stvaranja ugrušaka kako bi se smanjio rizik od stvaranja novih
ugrušaka. Terapija je obično doživotna.nast Krvni ugrušak u mozgu
Migrena
Acetilsalicilna kiselina Trombyl
+
dipiridamol
Persantin Depot
alternativno
 Clopidogrel …, Cloriocard, Grepid, Plavix
klopidogrel
U slučaju tri ili više napada mesečno razmotriti preventivnu terapiju i
razgovarati sa lekarom..
Redovne navike, dovoljno sna i smanjen stres mogu smanjiti rizik od
napada migrene. Neka hrana i alkoholna pića mogu uzrokovati migrenu.
Lekovi imaju najbolji efekat ako se uzimaju čim se pojave prvi znaci
migrenske glavobolje. Lako rastvorive tablete, na primer šumeće tablete
imaju brzo dejstvo. Dobro jeodmoriti se na trenutak posle uzimanja leka.
Ako se ne toleriše nijedna od gorenavedenih alternativa lečenja, koristi se
Trombyl kao jedini lek (monoterapija).
nast.
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
57
58
nast.
Nervni sistem
nast. Epilepsija
Terapija napada
Prvi izbor
paracetamol
Rektalna akutna terapija – preko rektuma
diazepam
Paracut, Pinex BR
acetilsalicilna kiselina Magnecyl brus* BR
Za starije od 18 godina
Parkinsonova bolest
Fizička aktivnost je važna radi održavanja pokretljivosti.

levodopa
Levodopa/Benserazid …, Madopark
+ benserazid
Madopar Quick, Madopark Quick,


Madopar Depot, Madopark Depot
levodopa
Sinemet
+ karbidopa

Levocar, Sinemet Depot
* Nije subvencionisano.
Drugi izbor
naproksen
ibuprofen
Naproxen …, Alpoxen, Pronaxen BR
Za odrasle i decu stariju od 12 godina, kao i za
decu telesne težine iznad 50 kg
Ibuprofen …, Brufen, Burana, Ibumax, Ibumetin,
Ipren BR
Za decu 6-12 godina telesne težine ispod 50 kg
Sindrom nemirnih nogu (Restless legs – RLS)
Blaga srednje-teška RLS
levodopa

Levodopa/Benserazid …, Madopark
+ benserazid

Madopar Quick, Madopark Quick
levodopa
Sinemet
+ karbidopa
Terapija levodopom + benserazidom ili levodopom + karbidopom
dugoročno bolje deluje ako se lekovi ne uzimaju svako veče zato što
postoji rizik od pogoršanja simptoma.
Dodatak za bolji efekat i protiv mučnine
metoklopramid
Treći izbor
sumatriptan
sumatriptan
 Diazepam Desitin, Stesolid
Paracetamol …, Alvedon, Pamol, Panodil,
Primperan
 Sumatriptan … BR
Preporučena doza je 50 mg za odrasle.
Imigran sprej za nos*
Za decu 12-18 godina
Srednje-teška RLS
* Ograničena subvencija, vidi str. 6.
pramipeksol
Triptani, kao npr. sumatriptan, daju se tek pošto je aura prošla.
Neželjeno dejstvo može biti poremećaj ponašanja, na primer zavisnost od
kockanja.
 Pramipexol …, Derinik, Oprymea
Terapija prevencije napada
metoprololsukcinat  Metoprolol ..., Metomylan, Seloken ZOC
Epilepsija
Preventivna terapija
karbamazepin
valproinska kiselina
Tegretol Retard
Ergenyl
 Depakine Retard, Ergenyl Retard
nast.
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
BR Postoje pakovanja koja se izdaju bez recepta
nast. .
59
60
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
nast.
Psykiatri
Psykiatri
Bubrežne bolesti
Psihijatrija
Terapija za zaštitu bubrega
Stanje privremene uznemirenosti koje se ne
kategorizuje kao anksiozni poremećaj
Kod bubrežnih bolesnika (uključujući i pacijente sa transplantiranim
bubrezima) cilj je postići krvni pritisak 130–135/80–85 mmHg. Kod
pacijenata sa albuminom (protein) u urinu razmatra se niži krvni pritisak.
ACE-INHIBITORI
enalapril
ramipril
oksazepam
 Oxascand, Sobril
Kada treba izbegavati benzodiazepine.
alimemazin
Theralen
hidroksizin
Atarax
Enalapril …, Renitec
Ramipril …, Triatec
BLOKATORI ANGIOTENZINSKIH RECEPTORA (ARB)
 Losartan …, Losarstad, Losatrix, Lostankal
losartan
Stari mogu biti osetljiviji na neka neželjena dejstva alimemazina i
hidroksizina kao što je suvoću usta i konfuzije. Doze oksazepama i sličnih
lekova treba da budu niske radi sprečavanja rizika od konfuzije i pada.
Diuretici
Anksiozni poremećaj
furosemid
furosemid
Generalizovani anksiozni poremećaj, panični poremećaj, posttraumatični
stresni poremećaj, socijalna fobija i opsesivno-kompulzivni poremećaj.
 Furosemid …, Furix, Impugan
Lasix Retard
Prvi izbor
sertralin
Metabolička acidoza – povećana kiselost
(nizak pH) krvi
 Sertralin …, Oralin, Sertrone, Zoloft
Drugi izbor – kod paničnog poremećaja ili opsesivno-kompulzivnog poremećaja
 Klomipramin …, Anafranil
klomipramin
Anafranil Retard
natrium hidrogenkarbonat Natriumbikarbonat Recip
Nedostatak vitamina D
Nedostatak vitamina D je uobičajen kod bubrežnih bolesti.
Depresija
VITAMIN D
holekalciferol
Dolenavedeni lekovi imaju međusobno jednako dejstvo protiv depresije.
Procena treba da se obavi kada se lek uzima u dovoljno visokoj dozi toliko
dugo da bi trebalo da pokaže svoje efekte. Antidepresivi mogu povećati
rizik od krvarenja ako se istovremeno uzimaju lekovi za proređivanje krvi.
Divisun
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
61
62
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
nast.
Prvi izbor
citalopram
sertralin
Drugi izbor
mirtazapin
venlafaksin
nast. .Alkoholizam
ffoorrt
tss
Psihijatrija
Terapije apstinencije
 Citalopram …
 Sertralin ..., Oralin, Sertrone, Zoloft
oksazepam
 Oxascand, Sobril
Nedostatak vitamina B1
tiamin
 Mirtazapin …, Mirtin
 Venlafaxin …
Vitamin-B1 ratiopharm inj.
Vitamin-B1 ratiopharm je licencirani lek što znači da lekar za upotrebu ovog
leka mora da traži dozvolu Nacionalne agencije za lekove.
Zavisnost od nikotina
Poremećaji spavanja
Duvan je štetan po zdravlje i može biti uzročnik različitih ozbiljnih bolesti.
Šanse za uspešno odvikavanje od pušenja veoma mnogo su veće uz
podršku i pomagala različitih vrsta. Savet i motivišući razgovor su
najvažniji, ali mogu se upotrebiti više različitih vrsta sredstava za zamenu
nikotina u cilju odvikavanja od pušenja. Ako se uzimaju preparati koji
sadrže nikotin, važno je da su inicijalne doze dovoljno visoke da
minimalizuju nikotinsku apstinenciju.
Ove lekove treba uzimati samo kraći period (nekoliko dana ili nedelja). U
slučaju dugoročne upotrebe treba praviti pauze u terapiji u jednakim
razmacima. Tako se smanjuje rizik od navikavanja. U slučaju dugotrajnih
tegoba sa spavanjem potrebno je utvrditi da li postoji druga bolest koja
uzrokuje poremećaj spavanja. Za uopšteno preporučivanje lekova za
spavanje za decu ne postoji dovoljno naučnih dokaza.
Terapija ne treba da sa sobom nosi povećan umor tokom dana.
Ambulante nude pomoć u odvikavanju od pušenja. Možete pozvati i
prestani-da-pušiš-liniju, www.slutarokalinjen.org, tel. 020-84 00 00 ili
www.1177.se.
zopiklon
Alkoholizam
Kod rizika od zavisnosti
propiomazin
Propavan
Terapija prevencije recidiva
Svi delovi zdravstvene zaštite, ne samo ustanove koje se bave
zavisnošću, mogu propisati ove lekove, medicinski savet i podršku.
Prvi izbor
akamprosat
naltrekson
 Zopiklon …, Imovane
Stare treba lečiti sa propiomazinom pažljivo zbog povećanog rizika od umora
tokom dana i tegoba sa mišićima, npr. ukočenost mišića, nemirne noge,
drhtanje i grčevi..
 Aotal, Campral
 Naltrexon ...
Drugi izbor
disulfiram
Antabus
nast.
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
63
64
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
.
nast. Bol
Smärta
nast..
Bol i upala
Drugi izbor
ibuprofen*
Bol
PARACETAMOL
paracetamol
ketoprofen
 Paracetamol …, Alvedon, Pamol, Panodil,
Ipren BR
Brufen Retard
Orudis Retard
* Kod samonege odraslih preporučuje se dnevna doza ibuprofena od 1200 mg.
Ibuprofen se može uzimati od 6 meseci starosti u prilagođenoj dozi.
Paracut, Pinex BR
Paracetamol ublažava bol i snižava temperaturu i sredstvo je prve pomoći
kod različitih tipova bola. Paracetamol se koristi protiv, npr. glavobolje,
zubobolje, menstrualnog bola, bola u mišićima i zglobovima. Kod doze od
2 tablete (od 500 mg) 4 puta dnevno (=4 g) za odrasle neželjena dejstva
se retko pojavljuju. Kod prekoračenja maksimalne doze (4 g/dnevno)
postoji rizik od oštećenja jetre. Paracetamol se može koristiti u samonezi
od 3 meseca života u prikladnoj dozi. Za stare osobe se preporučuje
maksimalna doza od 3 g/dnevno.
Rizik od dobijanja čira na želucu od inhibitora ciklooksigenaze raste sa
povećanjem doze. Veći je rizik od dobijanja čira na želucu od antiinflamatornih
lekova ako je osoba ranije imala čir na želucu. Pacijentima koji su imali čir na
želucu preporučuje se da uz inhibitore ciklooksigenaze uzimaju i omeprazol.
MORFIN I LEKOVI SLIČNI MORFINU
Lekar koji je započeo terapiju ovakvim lekovima odgovoran je za praćenje
terapije. Kod upotrebe ovih lekova postoji rizik od stvaranja zavisnosti.
Ublažavanje bola pri uzimanju tablete ili oralnog rastvora dobija se posle
½–1 sata. Kod čepića potrebno je 2-3 sata za postizanja punog dejstva.
U slučaju istovremene terapije varfarinom paracetamol u dozi većoj od 2
g/dnevno može pojačati dejstvo varfarina u proređivanju krvi, zbog čega
se PK-INR treba dodatno kontrolisati.
morfin
morfin
oksikodon
oksikodon
buprenorfin
kodein
+ paracetamol*
INHIBITORI CIKLOOKSIGENAZE (NSAIL)
Inhibitori ciklooksigenaze (NSAIL) su dobri za ublažavanje bola i
sprečavanje zapaljenja. Rizik od neželjenih dejstava raste sa povećanjem
doze. Neki inhibitori cikolooksigenaze povećavaju rizik od krvarenja.
Pacijenti koji se leče varfarinom pre upotrebe inhibitora ciklooksigenaze
moraju da konsultuju lekara.
 Morfin … kratkotrajno
Dolcontin dugotrajno
 Oxycodone …, OxyNorm kratkotrajno
 Oxycodone …, OxyContin dugotrajno
Norspan flaster
 Paracetamol/Kodein …, Citodon, Codalvonil,
Panocod
Samo za kratkotrajnu upotrebu
* U slučaju uzimanja drugih lekova koji sadrže paracetamol (npr. Alvedon ili
Panodil) treba voditi računa da ukupna doza paracetamola ne prelazi 4
g/dnevno radi izbegavanja ozbiljnih oštećenja jetre.
Stari i srčani bolesnici ili pacijenti sa smanjenom bubrežnom funkcijom
treba da uzimaju inhibitore ciklooksigenaze samo posle konsultacije sa
lekarom. Redovno uzimanje ibuprofena čini da acetilsalicilna kiselina
(npr. Trombyl) gubi svoje preventivno dejstvo od stvaranja krvnog
ugruška.
Prvi izbor
 Naproxen …, Alpoxen, Pronaxen BR
naproksen
nast.
Kodein se u telu u različitom stepenu pretvara u morfin. Posledica je izrazito
dejstvo morfina kod nekih ili izostanak dejstva morfina kod drugih.
Kodein se ne preporučuje deci i starima.
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
BR Postoje pakovanja koja se izdaju bez recepta
 Ibuprofen…, Brufen, Burana, Ibumax, Ibumetin,
65
66
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
BR Postoje pakovanja koja se izdaju bez recepta
nast..
Bol i zapaljenje
Bol i zapaljenje
Zatvor uzrokovan morfinom i lekovima sličnim morfinu
Neuralgija trigeminusa – bol nerva lica
Zatvor je česta neželjena pojava, koja nastaje zbog slabljenja
pokretljivosti creva. Ponekad je potrebno uvesti lek koji podstiče
pokretljivost creva (stimulator motorike). Preparati sa vlaknima (kao npr.
Lunelax i Vi-Sibilin) nisu prikladni kod zatvora uzrokovanog morfinom i
lekovima sličnim morfinu.
Stanje teškog, sevajućeg ili cepajućeg bola na jednoj strani lica,
obično ispod jednog oka ili u obrazu.
karbamazepin
Tegretol
Tegretol Retard
Osnovna terapija
Inflamatorne bolesti zglobova
 Lacrofarm, Laxido, Laxiriva, Movicol, Moxalole,
makrogol
+ elektroliti
KORTIZON ZA TERAPIJU INJEKCIJAMA
metilprednizolon
Depo-Medrol
triamcinolon
Lederspan
Omnicol BR
Dodatna terapija po potrebi
natrijum pikosulfat
Cilaxoral BR
KORTIZON U TABLETAMA
Kod teških inflamatornih stanja, npr. reumatske polimijalgije.
Mučnina uzrokovana morfinom i lekovima sličnim
morfinu
meklozin
prednizolon
Postafen BR
 Prednisolon …
Giht
Akutna terapija
Za terapiju bola kod napada gihta preporučuje se inhibitor ciklooksigenaze, vidi
str. 65.
Opšte stanje bola – bol raširena po telu
Dejstvo lekova kod tzv. opšteg stanja bola (npr. fibromijalgija) je
ograničeno. Preporučuje se multiprofesionalni nadzor npr. lekara,
fizioterapeuta, psihologa i socijalnog radnika. Amitriptilin može smanjiti
osećaj bola i poboljšati spavanje.
amitriptilin
Preventivna terapija
alopurinol
Saroten
 Allopurinol …, Zyloric
Migrena str. 58
Neuralgije
Bol koji nastaje zbog bolesti ili povrede na nervnom sistemu, npr.
herpes zoster, kod tzv. dijabetesne neuropatije ili posle moždanog
udara.
Prvi izbor
amitriptilin
Saroten
Drugi izbor
gabapentin
Gabapentin Sandoz
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
BR Postoje pakovanja koja se izdaju bez recepta
67
68
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
Urologija
nast. .
nast..
Urologija
Urgentna inkontinencija – prekomerno aktivna
bešika kod žena i muškaraca
Bolesti prostate
Preporuke se odnose i na žene i na muškarce. Lekovi protiv inkontinencije
imaju umeren efekat. Terapija treba da traje 4-6 nedelja pre kontrole, uz
pretpostavku da pre toga ne dođe do neželjenih pojava. Suvoća usta je
uobičajena neželjena pojava. Manje česta neželjena pojava je problem
potpunog pražnjenja bešike. Treba da se vodi lista mokrenja (lista u koju se
upisuje kada i koliko se mokri) pre i posle terapije radi procene dejstva.
Prostata, koja je važna za razmnožavanje, je mala žlezda smeštena kao
manžetna oko gornjeg dela urinarnog kanala. Zbog položaja, bolesti na
žlezdi kao što je zapaljenje (prostatitis), benigni poremećaj prostate i rak
mogu otežavati pražnjenje bešike. To dovodi do, između ostalog, slabog
mlaza mokraće, nepotpunog pražnjenja bešike, česte potrebe za
mokrenjem (posebne tegobe tokom noći), popustljivosti bešike i rizika od
potpunog nemokrenja.
INHIBITORI MUSKARINSKIH RECEPTORA
tolterodin
Specifični antigen prostate (PSA)
PSA je protein koji se stvara u prostati. Nivo PSA se meri u krvi i koristi
se za utvrđivanje sumnjive bolesti prostate. Važno je obratiti pažnju da
pojedini PSA-testovi nisu dovoljni za dijagnostikovanje, ali mogu biti
signal da su potrebna dodatna ispitivanja.
 Tolterodin …, Detrusitol tablete
 Tolterodin …, Detrusitol SR depo-kapsule
Erektilna disfunkcija - impotencija
PDE5-INHIBITORI
Lek se nikako ne sme uzimati istovremeno sa nitroglicerinom protiv angine
pektoris (str. 37). Lek se ne sme uzimati ni kod nekih bolesti očnog nerva.
Nezadržavanje mokraće i benigno
uvećanje prostate
Uobičajeni simptom benignog uvećanja prostate je problem sa
pražnjenjem bešike. Za ublažavanje simptoma koriste se dve različite
vrste leka: blokatori α-1 receptora i inhibitori 5α-reduktaze. Blokatori α-1
receptora imaju brzo dejstvo i čine da se mišići oko gornjeg dela
urinarnog kanala opuste. Na taj način se olakšava oticanje mokraće.
Inhibitori 5α-reduktaze čini da se žlezda smanji. Dejstvo se može
procenjivati tek posle 3-6 meseci. Benigno uvećanje prostate se može
lečiti i operacijom.
Prvi izbor
sildenafil
Sildenafil …*, Idilico*, Viagra*
Drugi izbor
tadalafil
Cialis**
Dejstvo traje oko 6 sati kod sildenafila i oko36 sati kod tadalafila.
* Nije subvencionisano i ne može se zameniti apoteci.
** Nije subvencionisano.
BLOKATORI Α-1 RECEPTORA
alfuzosin
 Alfuzosin …, Danafusin, Lafunomyl, Xatral OD
PGE1-ANALOG
alprostadil
INHIBITORI 5Α-REDUKTAZE
finasterid
 Finasterid …
Bondil uretralni štapić
Ostala urologija
SREDSTVA ZA LOKALNU ANESTEZIJU
lidokain
Xylocain gel
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
69
70
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
nast..
Starije
nast. osobe i lekovi
Äldre och läkemedel
Sredstva za smirenje i spavanje
Starije osobe i lekovi
Sredstva za smirenje i spavanje koja sadrže benzodiazepine sa
dugotrajnim dejstvom treba izbegavati kod starih. Ovde se misli na lekove
koji sadrže diazepam, flunitrazepam ili nitrazepam. Sredstvo za spavanje
propiomazin (Propavan) takođe treba izbegavati zbog povećanog rizika od
neželjenih dejstava kod starih osoba.
Kad se govori o preporukama za starije osobe i lekove, obično se misli na
osobe starosti 75 i više godina. Kod lečenja pacijenta uvek treba imati u
vidu individualno stanje i preduslove, npr. druge bolesti i lekovi.
Pregled lekova
Antipsihotički lekovi
Terapija lekovima se mora redovno pratiti i proveravati. Tako je moguće
izbeći nepotrebne lekove i štetne kombinacije lekova i tako se smanjuje
rizik od neželjenih pojava.
Samo pacijente sa psihotičkim simptomima kod kojih terapija bez lekova nije
dovoljna treba lečiti antipsihoticima. Terapija treba redovno da se proverava.
Lekovi za dijabetes
Opšte preporuke
Sa upotrebom lekova za dijabetes u formi tablete raste rizik od ozbiljnih
neželjenih pojava kada se funkcija bubrega pogorša. U slučaju već umereno
smanjene bubrežne funkcije terapiju sa supstancama kao što su metformin,
glibenklamid, glimepirid i glipizid treba prekinuti.
Treba težiti najmanjoj dozi koja daje efekte pošto sa godinama osoba
postaje posebno osetljiva na mnoge lekove. Lekovi koji se većim delom
izlučuju preko mokraće treba da se daju u manjim količinama pošto se s
godinama funkcija bubrega pogoršava.
Bol
Kada se kao stara osoba lečite od visokog pritiska, mislite na to da
prilikom naglog podizanja pritiska postoji rizik od privremenog naglog
pada krvnog pritiska.
Kao osnovna terapija kod bola preporučuje se lek sa paracetamolom, na
primer Alvedon ili Panodil. Lek koji sadrži tramadol, stari ljudi treba da
izbegavaju zbog povećanog rizika od neželjenih dejstava. Kada stari uzimaju
antiinflamatorne lekove (inhibitori ciklooksigenaze), treba koristiti najmanju
dozu koja ima efekat. Kod srčane insufucijencije i smanjene bubrežne
funkcije antiinflamatorne lekove treba oprezno koristiti i samo posle
konsultacije s lekarom. Kod dugotrajne terapije antiinflamatornim lekovima
osobe koje su imale čir na želucu treba da zaštite želudac inhibitorima
protonske pumpe, na primer omeprazolom. Nadležni lekar treba da donese
odluku za svaki pojedinačni slučaj da li je lečenje inhibitorima protonske
pume neophodno. Kod terapije jakim sredstvima za ublažavanje bola,
takozvanim opioidima, važno je imati na umu da oni zaista ublažavaju bol a
ne samo umor. Doza se mora prilagoditi svakom pacijentu da bi se smanjili
rizici od neželjenih dejstava.
Mnogi uobičajeni lekovi imaju neželjena dejstva koja mogu da utiču na
unošenje hrane na različite načine. Lečenje mnogim različitim lekovima
povećava rizik od gubitka apetita, suvoće usta i mučnine.
Lekovi koje treba izbegavati ili davati starim
osobama sa oprezom
Lekovi sa antikoagulantnim dejstvom
Neki lekovi imaju tzv. antikoagulantno dejstvo ili neželjena dejstva. Treba
ih uzimati sa oprezom zbog povećanog rizika od konfuzije, suvoće usta,
zatvora i poteškoća kod mokrenja. Primer takvih lekova su neki
antihistaminici kao Atarax i Lergigan i triciklični antidepresivi.
Kodein
Kodein se više ne preporučuje starim zbog velikih varijacija u dejstvu kod
različitih osoba. Kada je, međutim, kodein kombinovan sa paracetamolom
u istoj tableti, npr. Citodon, može biti teško odrediti prikladnu dozu.
71
nast..
PARACETAMOL
paracetamol
72
Starije osobe i lekovi
Starije osobe i lekovi
nast.
Depresija
 Paracetamol …, Alvedon, Pamol, Panodil,
Dejstvo antidepresiva kod starih ljudi počinje kasnije nego kod mladih.
Prvi izbor
citalopram
 Citalopram …
Paracut, Pinex BR
ANTIINFLAMATORNI LEKOVI (INHIBITORI CIKLOOKSIGENAZE)
naproksen
 Naproxen ..., Alpoxen, Pronaxen BR
ibuprofen
 Ibuprofen …, Brufen, Burana, Ibumax,
Ibumetin, Ipren BR
Drugi izbor
mirtazapin
 Mirtazapin …, Mirtin
Poremećaji spavanja
MORFIN I LEKOVI SLIČNI MORFINU
morfin
 Morfin … kratkotrajno
morfin
Dolcontin dugotrajno
oksikodon
 Oxycodone …, OxyNorm kratkotrajno
oksikodon
 Oxycodone …, OxyContin dugotrajno
buprenofrin
Norspan flaster
Pre uvođenja terapije sredstvima za spavanje treba ispitati da li su problemi
sa spavanjem neželjeno dejstvo leka ili fizičke bolesti. Prvenstveno treba
isprobati druge metode pre lekova. Lekove za spavanje treba primenjivati
kao izuzetak i samo kratkotrajno (nekoliko dana do nekoliko nedelja). Kod
dugotrajne terapije treba praviti pauze sa jednakim razmacima. Na taj način
se smanjuje rizik od navikavanja.
Neuralgija
zopiklon
Prvi izbor
amitriptilin
Saroten
Drugi izbor
gabapentin
Gabapentin Sandoz
 Zopiklon …, Imovane
Alchajmerova bolest
Svi lekovi kod blage do umerene Alchajmerove bolesti imaju malo ali
ekvivalentno dejstvo. Kod teške Alchajmerove bolesti može se probati
donepezil ili memantin.
Anksioznost
Pre uvođenja terapije treba obaviti potpuno ispitivanje radi isključivanja
uzroka simptoma sličnih demenciji koji se mogu lečiti. Istovremeno treba
preispitati terapiju lekovima. Terapija uvek mora da obuhvati aktiviranje,
kontrolu socijalne bezbednosti i psihičke tegobe. Kod terapije lekovima mora
se obaviti individualna procena posle 6 meseci radi eventualne izmene
doziranja. Potom je treba obavljati najmanje jednom godišnje.
Kod kratkotrajnih anksioznih poremećaja i eventualno na početku terapije
citalopramom ili sličnim lekovima.
oksazepam
 Oxascand, Sobril
Dugotrajni anksiozni poremećaji
citalopram
 Citalopram …
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
BR Postoje pakovanja koja se izdaju bez recepta
U slučaju izostanka dejstava ili pojave neželjenih dejstava preporučuje se
zamena ili isključivanje preparata. Najkasnije 3 nedelje posle isključivanja
treba obaviti procenu.
73
74
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
forts.Inflammation i hörselgången – extern otit
nast.
Starije osobe i lekovi
nast..
Blaga-umerena Alchajmerova bolest
Prvi izbor
donepezil
Oči
 Donepezil …, Aricept, Azepezil
Bakterijska upala sluzokože oka
Teška Alchajmerova bolest
Infekcija sluzokože oka uglavnom se leči sama od sebe za sedam dana i
obično nije neophodno uvoditi terapiju lekovima. Često je dovoljno ispiranje
mlakom vodom ili fiziološkim rastvorom. Ovo se posebno odnosi na infekcije
koje se javljaju zajedno sa prehladom.
Prvi izbor
donepezil
 Donepezil ..., Aricept, Azepezil
Prvi izbor
fuzidinska kiselina
Fucithalmic
Drugi izbor
memantin
 Memantine ..., Axura, Ebixa, Mentixa,
Drugi izbor
hloramfenikol
Chloromycetin
Drugi izbor
rivastigmin
Exelon flaster
Nemdatine
Alergijska upala sluzokože oka (konjunktivitis)
Bihejvioralni i psihološki simptomi demencije
(BPSD)
Kod blagih simptoma kao dodatak terapiji lekovima mogu se stavljati hladne
vlažne komprese i kapi za suve i iritirane oči za ublažavanje tegoba.
Kod BPSD treba uključiti fizičke uzroke i neželjena dejstva lekova.
Prvenstveno treba probati terapiju bez lekova (nega i stimulacija). Ako to
nije dovoljno, mogu se uvesti lekovi, najradije kratkotrajno. Dejstvo i doza
treba da se provere u roku od 2 nedelje i posle toga redovno.
Prvi izbor
natrium kromoglikat
Drugi izbor
emedastin
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
... Generički lekovi od različitih proizvođača
75
76
Zapaljenje slušnog kanala – otitis eksterna
Postoji mnogo različitih preparata protiv suvih i iritiranih očiju.
Pitajte svog lekara ili u apoteci.
Zapaljenje slušnog kanala je uobičajeno oboljenje koje se, pre svega desi,
kada tokom kupanja u slušni kanala uđe voda, kao i zbog čačkanja ušiju
štapićima za uši. Kožu slušnog kanala štiti ušna mast. U preteranom
kontaktu sa vodom i prilikom čačkanja, naslaga masti se oštećuje. Na koži
se pojavljuje ekcemska reakcija i može da nastupi bakterijska infekcija.
Slušni kanal otiče i zapušava se, a javlja se simptom zapušenosti i bola u
uhu. Može pogoditi i decu i odrasle. Pošto su simptomi otprilike isti kao kod
akutnog zapaljenja uha, dobro je obratiti se lekaru radi postavljanja tačne
dijagnoze. Zapaljenje slušnog kanala može se lečiti npr. kapima za uši.
Lekar, takođe, može da očisti slušni kanal, što je dobro za izlečenje. Terapija
antibioticima najčešće nije potrebna. Protiv bola mogu se koristiti lekovi za
ublažavanje bola koji se izdaju bez recepta.
Opšte preporuke
•
Mislite na to da trepćete kod dugotrajnog fiksiranja, recimo
rad uz monitor.
•
Izbegavajte alergene.
•
Kontaktna sočiva su neprikladna kod suvih očiju.
•
Kod dugotrajne terapije veštačkim suzama treba izabrati
preparat bez konzervansa (po pravilu one koji su u jednokratnoj
pipeti).
•
Neki preparati daju veće ili manje simptome prolaznog zamagljenog
vida. Preparati za blage tegobe uzrok su zamagljenog vida manjeg
stepena od onih za teške tegobe, koji se takođe doživljavaju kao
„žilaviji“ i „lepljiviji“.
 Apoteke mogu da predlože jeftiniji ekvivalentni lek
BR Postoje pakovanja koja se izdaju bez recepta
Uši
Suve i iritirane oči
Izbegavate promaju, suv vazduh, visoku temperaturu
vazduha, dim i prašinu.
Emadine
nast. Miljöeffekter av läkemedel
Oči
•
 Lecrolyn, Lomudal BR
Prvi izbor
oksitetraciklin
+ hidrokortizon
+ polimiksin B
Drugi izbor
hidrokortizonbutirat
betametason
Terracortril med polymyxin B kapi za uši
Locoid rastvor kutana
Diproderm kapi za uši
Akutna upala uha
Akutno zapaljenje uha je česta posledica prehlade, pre svega kod dece. To je
infekcija srednjeg uha, ispred bubne opne. Uzrok akutnog zapaljenja uha
najčešće su bakterije, ali može biti i virus.
Ako se noću javi bol u uhu, može se dati lek za ublažavanje bola. Po potrebi
dan posle obratiti se lekaru, ako je simptom i dalje prisutan. Ako se dete čini
ozbiljno bolesno, lekaru se treba obratiti odmah. Ako dete ima bol u uhu koji
ne prolazi u roku od 1 dana, takođe se preporučuje odlazak kod lekara, čak
iako to ne utiče ozbiljno na dete.
77
78
for ts. lekova na životnu sredinu
Uticaj
Uši
Uticaj lekova na životnu sredinu
Terapija antibioticima protiv zapaljenja uha preporučuje se deci mlađoj od
godinu dana. Čak i deca starija od 12 godina i odrasli treba da se leče.
Kod dece u uzrastu od 1 do 12 godina najčešće treba sačekati sa
antibioticima zato što se zapaljenje uha najčešće leči samo. Ipak je
razumno od lekara tražiti tačnu dijagnozu. Tada se lekar izjašnjava da li
su antibiotici potrebni ili ne. Ako je bubna opna pukla i iz uha curi tečnost,
uvek se preporučuje terapija antibioticima. Kod obostranog zapaljenja uha
kod dece mlađe od 2 godine takođe se preporučuju antibiotici. Terapija
najčešće traje 5 dana.
Najveći broj lekova koji se koriste na kraju završe u kanalizaciju, jer se
izlučuju iz tela u neizmenjenom obliku ili kao metabolit (proizvod
razgradnje). Ostaci lekova mogu dospeti u vodotok i podzemne vode i
pored prolaska kroz sistem za pročišćavanje kanalizacije. Lekovi se često
proizvode tako da izdržavaju biološku razgradnju i zato ostaju u životnoj
sredini veoma dugo.
Dokazano je postojanje nekih lekova u pijaćoj vodi, što je signal uzbune da naš
način rukovanja lekovima danas može dovesti do zdravstvenih problema i
problema životne sredine u budućnosti. Skupština Stokholmskog okruga je zato
donela odluku da se supstance lekova klasifikuju u odnosu na uticaj na životnu
sredinu.
Kod neke dece zapaljenje uha se ponavlja. U tom slučaju preporučuje se
odlazak lekaru.
Tegobe koje nastaju kod zapaljenja uha mogu se ublažiti lekovima za
ublažavanje bola i snižavanje temperature koji se izdaju bez recepta.
Pametna lista uzima u obzir uticaj na životnu sredinu
Prilikom preporuke preparata u Pametnoj listi uzima se u obzir klasifikacija
uticaja na životnu sredinu. Ukoliko preparati koji se porede imaju
ekvivalentno medicinsko dejstvo, bezbednost i farmaceutsku
svrsishodnost, u obzir se uzimaju uticaj na životnu sredinu i cena.
Terapija antibioticima str. 47
Bolest kretanja – mučnina od vožnje str. 54
Opasnost po životnu sredinu se odnosi na svojstva supstanci koja
su štetna za životnu sredinu
Klasifikuju se i opasnost po životnu sredinu i rizici po životnu sredinu.
Opasnost po životnu sredinu se odnosi na svojstva supstanci koja su
opasna po životnu sredinu, kao što je otpornost na razgradnju
(perzistentnost), sposobnost nagomilavanja u masnom tkivu
(bioakumulacija) i škodljivost za vodene organizme (toksičnost).
Klasifikaciju štetnosti po životnu sredinu obavlja Skupština Stokholmskog
okruga i zasniva se na podacima proizvođača lekova.
Rizici po životnu sredinu se odnose na verovatnoću da postoje škodljive
količine
Rizici po životnu sredinu se odnose na verovatnoću postojanja toksičnog uticaja
na vodene organizme pri upotrebi supstanci u sadašnjoj meri. Ocenu rizika po
životnu sredinu izvode Udruženje industrije lekova prema modelu izrađenom u
saradnji sa Skupštinom Stokholmskog okruga, Apoteket AB, Agencijom za
lekove kao i Švedske opštine i Skupštine.
Uzeti u obzir i opasnosti i rizike po životnu sredinu
Pri oceni uticaja supstanci na životnu sredinu obratiti pažnju i na rizike i
opasnosti na životnu sredinu pošto ovi pojmovi delimično podrazumevaju
različita svojstva. Za dodatne informacije o uticajima lekova na životnu
sredinu pogledati www.janusinfo.se/miljo.
.
79
80
Uticaj lekova na životnu sredinu
Komisija za lekove Okruga Stokholm i ekspertski saveti
Komisija za lekove okruga Stokholm i ekspertski
saveti
Preostale lekove predati u apoteku
Preostali lekovi se predaju apoteci. Ovo se odnosi i na lekove u formi
flastera i vaginalni prsten sa estrogenom – i upotrebljene i
neupotrebljene. Čak i sa nekim korišćenim višekratnim inhalatorima koji
sadrže lek, a koji se mogu još koristiti, važno je pravilno rukovati.
Bezbedan način zbrinjavanja je predavanje svih vrsta ovih proizvoda u
apoteku gde se sa njima rukuje na način na koji se ne šteti životnoj
sredini. Zato izuzetno pažljivo pročitajte uputstvo koje prati lek.
Komisiju za lekove Stokholmskog okruga sačinjavaju iskusni i stručni bolnički
lekari, lekari primarne zdravstvene zaštite, klinički farmakolozi, medicinske
sestre i apotekari u Stokholmu. Komisija za lekove je savetodavac lekarima
po pitanju lekova. 21 ekspertski savet Komisije za lekove okruga Stokholm
izrađuje preporuke za Pametnu listu. Ekspertski saveti predlažu preporuke za
Pametnu listu zasnovane na naučno-dokumentovanim efektima i bezbednosti,
dokazanom iskustvu i isplativosti. Komisija za lekove Okruga Stokholm donosi
odluke o tome koji lekovi će biti u Pametnoj listi i svake godine se proveravaju.
Članovi Komisije za lekove okruga Stokholm
Eva Andersén Karlsson, docent, primarijus, šef jedinice
Predsednik
Johan Bratt, docent, šef lekara, potpredsednik
Predsednik Savet za lekove pri Karolinska Universitetssjukhuset
Kristina Ateva, apotekar
Farmaceutski sekretar
Marja-Liisa Dahl, profesor, operativni šef
Klinička farmakologija
Stina Fransson Sellgren, dr med., medicinska sestra
V.d. šefa nege
Jan Hasselström, dr med., lekar opšte prakse
Predsednik Ekspertskog saveta opšte medicine
Roger Henriksson, profesor, šef odeljenja
Predsednik Ekspertskog saveta za onkološke i hematološke bolesti
Paul Hjemdahl, profesor, primarijus
Predsednik Ekspertskog saveta za kardiovaskularne bolesti
Thomas Kahan, profesor, primarijus
Predsednik Saveta lekara pri Danderyds sjukhus
Inga Klarin, dr med., primarijus
Predsednik Ekspertski savet za gerijatrijske bolesti
Synnöve Lindemalm, dr med., zamenik primarijusa
Pedijatar
81
82
nast..
Komisija za lekove Okruga Stokholm i ekspertski saveti
nast. Komisija za lekove Okruga Stokholm i ekspertski saveti
Bolesti kože
Lena Lundeberg, docent, izvršni direktor
Infektivne bolesti
Elda Sparrelid, dr med., primarijus
Bolesti disajnih puteva i alergije
Michael Runold, dr med., primarijus
Medicinske bubrežne bolesti
Peter Bárány, docent, primarijus
Neurološke bolesti
Mia von Euler, docent, primarijus
Akušerstvo i ginekologija
Angelica Lindén Hirschberg, profesor, primarijus
Onkološke i hematološke bolesti
Roger Henriksson, profesor, šef odeljenja
Derivati plazme i antitrombotički lekovi
Margareta Holmström, dr med., primarijus
Psihijatrijske bolesti
Mussie Msghina, docent, primarijus
Rickard Malmström, docent, primarijus
Predstavnik ispred Karolinska Institutet
Mussie Msghina, docent, primarijus
Predsednik Ekspertski savet za psihijatrijske bolesti
Christer Norman, lekar opšte prakse
Marie-Louise Ovesjö, dr med., primarijus
Predsednik Skupštinskog odbora Pametne liste
Predsednik Saveta lekara pri Södersjukhuset
Peter Persson, dr farm., apotekar
Predsednik Saveta lekara pri Capio S:t Görans sjukhus
Michael Runold, dr med., primarijus
Predsednik Ekspertski savet za bolesti disajnih puteva i alergije
Marie Sundström, medicinska sestra odgovorna za medicinu
(MAS)
Björn Wettermark, docent, apotekar, šef odeljenja
Praćenje i procena
Rumiana Zlatewa, lekar specijalista
Lekar privatne prakse
Radiološki lekovi
Peter Aspelin, profesor, primarijus
Posebni lekovi
Katarina Wide, dr med., primarijus
Ekspertski saveti komisije za lekove Okruga Stokholm
Predsednik
Urologija
Tareq Alsaody, zamenik primarijusa
Opšta medicina
Jan Hasselström, dr med., lekar opšte prakse
Analgetici i reumatološke bolesti
Carl-Olav Stiller, docent, primarijus
Anestetici, terapija tečnostima i ishrana
Inga Tjäder, dr med., primarijus
Endokrinologija i bolesti metabolizma
Charlotte Höybye, docent, primarijus
Gastroenterološke bolesti
Mikael Lördal, dr med., primarijus
Gerijatrijske bolesti
Inga Klarin, dr med., primarijus
Kardiovaskularne bolesti
Paul Hjemdahl, profesor, primarijus
Vakcinacija
Åke Örtqvist, docent, infektolog
Bolesti oka
Leif Tallstedt, docent, šef lekara
nast.
83
84
Supstance
nast..
D
Supstance
dalteparin
desloratadin
desogestrel
dekstriferon
diazepam
digoksin
dipiridamol
disulfiram
donepezil
doksazosin
doksiciklin
drospirenon + etinil estradiol
A
Acetilsalicilna kiselina
adapalen
adapalen + benzoilperoksid
adrenalin
akamprosat
alendronat
alfuzosin
alimemazin
alopurinol
alprostadil
amilorid
amitriptilin
amlodipin
amorolfin
amoksicilin
amoksicilin + klavulanska kiselina
atorvastatin
azelainska kiselina
36, 40, 57, 59
44
44
11
63
22
69
62
68
70
39
67, 73
35, 37
43
51, 54
51
34, 36, 37, 40
44
E
emedastin
enalapril
enalapril + hidrohlortiazid
eplerenon
eritromicin
etonogestrel
etonogestrel + etinil estradiol
estradiol
estriol
B
bendroflumetiazid
benzoilperoksid
betametazon
bisoprolol
budesonid
budesonid + formoterol
buprenorfin
35, 39
44
11, 13, 17, 19, 42, 78
37, 38, 39
12, 13, 15, 17
15, 18
66, 73
12, 76
35, 38, 61
35
37, 38
51
30
29
33
33
F
fenoksimetil penicilin (PcV)
finasterid
flukloksacilin
flukonazol
flutikazon
flutikazon + formoterol
flutikazon + salmeterol
folna kiselina
formoterol
furosemid
fuzidinska kiselina
fitomenadion
C
cefadroksil
cetirizin
ciprofloksacin
citalopram
cijanokobalamin
41, 51
11, 12, 44
30
23
60
39
57
63
75
36
46, 51
29
51
44
51
32, 63, 73, 74
23
51
69
51
31, 52
16, 17
15
15, 18
23
15, 18
39, 61
76
41
G
gabapentin
85
86
67, 73
Supstance
Substanser
glibenklamid
glimepirid
glipizid
glukagon
glicerol
gliceriltrinitrat
H
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid + amilorid
hidrokortizon
hidrokortizon butirat
hidroksizin
hlortalidon
holekalciferol
holestiramin
Supstance
25
25
25
25
42
klobetazon
klomipramin
klopidogrel
klotrimazol
kodein + paracetamol
37
laktuloza
35, 39
35
42
42, 78
44, 62
35
26, 61
55
laurilsulfat
levodopa + benserazid
levodopa + karbidopa
levonorgestrel
levonorgestrel + etinil estradiol
levotiroksin
lidokain
lidokain + hidrokortizon
loperamid
losartan
losartan + hidrohlortiazid
limeciklin
I
ibuprofen
imikvimod
insulin aspart
insulin glulisin
insulin humant
insulin lispro
ipratropijum
izosorbidmononitrat
ispaghula
59, 66, 73
46
25
25
25
25
13, 17, 18, 19
37
55
23
23
K
kalcipotriol + betametazon
kalcijum karbonat + holekalciferol
kalijum hlorid
kandesartan
kandesartan + hidrohlorotiazid
karbamazepin
karbamid
ketokonazol
klaritromicin
klindamicin
45
22, 26
39
35, 39
35
59, 68
42
43
54
31, 51
87
16, 17
66, 67, 73
S
salbutamol
salmeterol
sertralin
sildenafil
simvastatin
spironolakton
sterkulija guma
sumatriptan
63
31, 59, 65, 73
12, 76
56, 67
61
51
29
29, 33
33
54
53, 54
62, 64, 73
66, 73
78
33
33
P
pankreas, enzimi
paracetamol
pivmecilinam
podofilotoksin
pramipeksol
prednizolon
prometazin + kofein + efedrin
propiomazin
propilenglikol
70
43
14, 16
64
41
18
70
31
68
51
51
U
56
59, 65, 73
51
46
60
17, 19, 68
27
64, 72
42
ulipristal
30
V
R
ramipril
ranitidin
rivastigmin
14, 16, 17, 18, 19
18
32, 62, 63
70
34, 36, 37, 40
36, 37, 38, 39
55
59
T
tadalafil
terbinafin
terbutalin
tiamin
tinzaparin
tiotropium
tolterodin
traneksamska kiselina
triamcinolon
trimetoprim
trimetoprim + sulfametoksazol
O
omeprazol
oksazepam
oksikodon
oksitetraciklin + hidrokortizon + polimiksin B
estradiol
estriol
56, 67
30, 33
33
27, 54, 67
75
24
54, 59
36, 37, 38, 59
31, 44, 51, 54
68
43, 45
63, 74
12, 13, 42
Supstance
nast.
N
naltrekson
naproksen
natrium kromoglikat
natrium pikosulfat
natrium hidrogenkarbonat
nitrofurantoin
nomegestrol + estradiol
noretisteron
noretisteron + estradiol
nistatin
56
60
60
30, 31, 33
29
26
70
56
55
35, 39, 61
35
44, 45
88
Supstance
montelukast
morfin
55
M
makrogol + elektroliti
medroksiprogesteron
medroksiprogesteron + estradiol
meklozin
memantin
metformin
metoklopramid
metoprololsukcinat
metronidazol
metilprednizolon
mikonazol + hidrokortizon
mirtazapin
mometazon
J
gvožđe saharoza
gvožđe sulfat
42
62
36, 57
31, 43
66 L
35, 37, 38, 61
53
75
89
90
valaciklovir
valproinska kiselina
varfarin
venlafaksin
verapamil
52
59
40, 41, 57, 58, 65
63
37, 39
Z
zoledronska kiselina
zopiklon
22
64, 74
Rubrike i pojmovi za pretragu
nast..
Pankreas, nedostatak enzima
Herpes zoster
Rubrike i pojmovi za pretragu
A
C
Akne
Aktinična keratoza
Akutna kontracepcija – „akutna anti bebi pilula”
Akutne alergijske reakcije
Akutna anti bebi pilula
Akutni bol, zglobova i mišića
Alkoholizam
Alergija
Alergijski šok i teška alergija
Alergijska kijavica i alergijske očne tegobe
Alchajmerova bolest
Analno stanje bola
Disajni putevi
Lekovi protiv virusa
Anemija – malokrvnost
Angina pektoris – stezanje u grudima
Antibiotici
Kontracepcija, anti bebi pilule
Astma – kod odraslih
Astma – kod dece
44
46
30
11
30
65
63
12, 13
11
12
74
56
12
52
23
37
47, 51
28
14
16
Kolon, iritabilni
Vitamin D, nedostatak
Pilula za „dan posle“
Demencija
Depresija
Dijabetes
Dijareja
Dismenoreja
42
24
56
59
70
78
F
Lažni krup
Povišena temperatura
Fibromijalgija
Bubuljice
Sekrecija iz vagine – vaginitis
Fobija, socijalna
Gljivice na nogama
Periferna arterijska bolest
Trovanja
Prehlada
Atrijalna fibrilacija
Zatvor
20
22
75
13, 48
12, 76
22
11
23
34
41, 57
34
13
47, 48, 49, 65
67
44
31
62
43
40
11
13, 47–49
39
55, 67
92
nast. .Rubrike i pojmovi za pretragu
Rubrike i pojmovi za pretragu
G
I
55
53
67
11
68
27
27
28
IBS – Irritable Bowel Syndrome
Mučnina
Impetigo
Impotencija
Infekcije
Zapaljenje
Inkontinencija
Terapija insulinom
Insulinska koma
Nervozna creva
H
Gorušica
Upala krajnika
Hemoroidi
Helikobakter pilori
Herpes zoster
Moždani udar – ishemijski
Srce i krvni sudovi
Atrijalna fibrilacija
Srčani udar
Srčana insuficijencija
Hormoni – endokrinologija
Kašalj
Kožne i venerične bolesti
Infekcije kože
Kožne gljivice
Ujed šarke
Vaši glave
Glavobolja – migrena
Hipertenzija
Hipoglikemija
Visok krvni pritisak
Slušni kanal, zapaljenje
Slušni kanal, ekcem
Alergijska kijavica
26, 61
30
74
58, 62, 74
24
55
31
E
Ekcem
Endokrinologija – hormoni
Nedostatak enzima – pankreas
Epilepsija
Erektilna disfunkcija
Otitis eksterna – zapaljenje slušnog kanala
91
Gasovi u crevima
Gastroezofagealna refluksna bolest
Opšte stanje bola
Ujed ose
Giht
Trudnoća
Trudnička mučnina
Ginekologija
55
D
B
Deca i lekovi
Krtost kostiju – osteoporoza
Poremećaji u ponašanju kod starih
Upala sinusa
Zapaljenje sluzokože oka
Bisfosfonati
Ubod pčele
Malokrvnost – anemija
Lekovi za snižavanje masnoća u krvi
Ugrušak krvi
Krvni pritisak, visok
56
52, 67
53
47
56
54
52, 67
57
34
39
36
38, 39
24
14
42
50
43
11
46
58, 65
34
25
34
78
78
12
55
27, 54, 59
51
70
47
65,68
70
25
25
55
J
Nedostatak gvožđa
23
K
Kalcijum i vitamin D
Kalijum
Višak kalijuma
Tegobe u klimakterijumu
Svrab
HOBP – Hronična opstruktivna bolest pluća
Kolerička dijareja
Lekovi za snižavanje holesterola
Kortizon
Stezanje mišića - epilepsija
Akutni koronarni sindrom
Hronična opstruktivna bolest pluća – HOBP
Krup, lažni
Osetljiva creva
Stezanje u grudima – angina pektoris
Žlezda iza nosa – polipi
22
39
61
32
44
17
55
34
42
59
36
17
13
55
37
13
L
Bol u zglobovima
Zapaljenje zglobova ili mišića
Lekovi za snižavanje lipida
Sredstva za lokalnu anesteziju
93
94
65
68
34
70
Rubrike i pojmovi za pretragu
nast. .
Rubrike i pojmovi za pretragu
Upala pluća
Nizak nivo šećera u krvi
Pregled lekova
Vaške, glava
Polenska alergija
Reumatska polimijalgija
Polipi u nosu – nosna polipoza
Posttraumatični stresni poremećaj
Anti-bebi pilule
Kontraceptivna sredstva
Dobroćudno uvećanje prostate
Pseudokrup
Psorijaza
Psihijatrija
48, 49
25
71
46
M
Želudac i creva
Katar želuca
Čir na želucu
Menstruacija, obilna
Bolna menstruacija
Metabolička acidoza
Migrena
Uticaj lekova na životnu sredinu
Omekšavajuće sredstvo
Morfin
Bol u mišićima
53
53
53
31
31
61
58
80
42
66, 73
65
R
Nemirne noge
Refluks
Restless legs
Iritirajući kašalj
Rozacea
Poremećaji ritma srca
Odvikavanje od pušenja
Bolest kretanja
N
Prirodni lekovi i biljni lekovi
Potištenost
Neuralgija
Nervni sistem
Zavisnost od nikotina
Bubrežne bolesti
Nosna polipoza – polipi u nosu
Koprivnjača
Zapušenje nosa
3
58, 62, 74
67
57
63
61
13
44
13
53
22
P
Panični sindrom
Parkinsonova bolest
Penicilini
Periferna arterijska bolest
62
60
47, 51
40
95
Rubrike i pojmovi za pretragu
Rane
Poremećaji spavanja
50
64, 72, 74
T
TIA
Suvi kašalj
Suva koža
Kandidijaza
Trigeminalna neuralgija – bol nerva lica
Tromboza
Urgentna inkontinencija – prekomerno aktivna bešika
Opsesivno-kompulzivni poremećaj
Tireoidea
57
14, 48, 49
42
54
68
40, 41
70
62
26
U
Nezadržavanje mokraće
Infekcija urinarnih kanala
Urologija
Urtikarija
70
49
69
44
V
Vaginitis – sekrecija iz vagine
Bol
Diuretici
31
65
35, 39, 61
Å
Mučnina od vožnje
Anksioznost
54
62, 73
Ä
Starije osobe i lekovi
71
Ö
Oči
Zapaljenje oka
Uši
Zapaljenje uha
Estrogeni
Menopauza kod žena
Prekomerno aktivna bešika – urgentna inkontinencija
60
53
60
14
44
39
63
54
S
Polno prenosive bolesti
Socijalna fobija
Sinuzitis
Bolest štitaste žlezde
Šlog
Vaginalna suvoća
Bol, zapaljenje
Kijavica
Šećerna bolest
Spirala
Pukotine u analnom otvoru
Moždani udar
Vraćanje kiseline
Gljivična infekcija, koža
Gljivična infekcija, usta
Gljivična infekcija, nokti
Gljivična infekcija, vagina
O
Bol u želucu
Osteoporoza – krtost kostiju
12
68
13
62
28
28
69
13
45
62
12, 76
76
78
78
33
32
70
97
96
46
62
13, 48
26
57
33
65
12, 13, 48
24
30
56
57
53
43
54
43
31
nast..
nast.
Moja lista lekova
Trgovački naziv leka
Aktivna supstanca leka
Styrka
Jačina
Dosering
Doziranje
Datum
StartDatum
Slutpočetka
datum prestanka
datum
..............................................................................................................................................
................... .......................................................................... ....................... .......................
..............................................................................................................................................
................... .......................................................................... ....................... ......................
..............................................................................................................................................
................... .......................................................................... ....................... .......................
..............................................................................................................................................
................... .......................................................................... ....................... .......................
..............................................................................................................................................
................... .......................................................................... ....................... .......................
..............................................................................................................................................
................... .......................................................................... ....................... ......................
..............................................................................................................................................
................... .......................................................................... ....................... .......................
..............................................................................................................................................
................... .......................................................................... ....................... .......................
..............................................................................................................................................
................... .......................................................................... ....................... .......................
..............................................................................................................................................
................... .......................................................................... ....................... .......................
..............................................................................................................................................
................... .......................................................................... ....................... .......................
..............................................................................................................................................
................... .......................................................................... ....................... .......................
..............................................................................................................................................
................... .......................................................................... ....................... .......................
99
Pametna lista
za pacijente 2014.
U Pametnoj listi naći ćete lekove za terapiju najčešćih
bolesti. Ovde možete dobiti obaveštenje o tome koje
lekove Skupština Okruga Stokholm smatra najefikasnijim,
bezbednim, dokazanim i isplativim. Zato se preporučuje
lekarima i medicinskim sestrama da propisuju lekove koji
se nalaze na Pametnoj listi.
Za izbor lekova u Pametnoj listi odgovorni su istaknuti
specijalisti iz različitih oblasti terapije. Oni pripadaju
ekspertskom savetu koji čine iskusni bolnički lekari, lekari
primarne zdravstvene zaštite, klinički farmakolozi i apotekari
iz Okruga Stokholm.
Za sva pitanja o leku obratite se svom lekaru ili u
apoteci.
Pametnu listu možete naći i na www.1177.se.
Pametnu listu možete poručiti besplatno.
Telefon: 08-123 136 96
E-pošta: [email protected]
Tryckt hos Åtta.45 AB, 2013
98
Download

Mudra lista 2. deo.pdf