PRIJEPIS TONSKOG ZAPISA
10. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA
GRADA SPLITA
Održana 27. ožujka 2014. godine
S A D R Ž A J
DNEVNI RED:
Stranica
1.
Vijećnička pitanja i odgovori
2.
Usvajanje Zapisnika 9. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
34
3.
Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća
Hrvatskog narodnog kazališta Split
34
Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća
Hrvatskog narodnog kazališta Split
48
Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih
odbora i gradskih kotareva Grada Splita
48
4.
5.
5.1. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora i gradskih kotareva na području grada Splita
6.
8
49
Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih
ljubimaca te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama
54
7.
Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Splita
63
8.
Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi
64
9.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja uređenoga građevinskog
zemljišta za 2013. godinu
75
Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu
81
Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Grada Splita za 2013. Godinu
84
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove “Športski objekti” Split
97
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 4936/45, 4936/46, 4943/6,
4943/10, 4937/21, 4937/22, 4941/4 i 4936/39, sve K.O. Split
100
Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem.
9978/38 K.O. Split, površine 439 m2
100
Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem.
9928/16 K.O. Split, površine 11 m2
101
Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem.
10008/8 K.O. Split, površine 70 m2
101
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 425/4648 i 109/4648 dijela
čest.zem. 3359/4 i čest.zem. 4408/4 Z.U. 15839 sve K.O. Split u naravi
poslovni prostori i pripadajući dvor zgrade u Splitu na adresi Dujmovača b.b.
101
2
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 508/4648, 370/4648,
386/4648, 1507/4648, 421/4648 i 922/4648 dijela čest. zem. 3359/4 i
čest.zem. 4408/4 Z.U. 15839 sve K.O. Split, u naravi poslovno –
skladišni prostori i pripadajući dvor zgrade u Splitu na adresi Dujmovača bb
102
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr.
1096/1 Z.U. 10457 K.O. Split u naravi četverosoban stan na III. katu
zgrade u Splitu na adresi Sinjska 7
102
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra – kuće
dvorišta i izgrađenog zemljišta u Splitu, Petrića 2, ukupne površine
99,00 m2, označenih kao čest.zgr. 1311 Z.U. 18732 K.O. Split
103
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2921 Z.U.
3522 K.O. Split, u naravi stan površine 67,89 m2 na II. katu zgrade u Splitu
na adresi Bregovita 12
103
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 1684 Z.U.
372 K.O. Split, u naravi trosoban stan položen u prizemlju u zgradi u
Splitu na adresi Lukačićeva 6
103
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem. 8887/1 Z.U.
10194 K.O. Split u naravi zemljište u Splitu u Ulici Botićevo šetalište
104
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 2/6 dijela čest.zgr.
1781 Z.U. 4095 K.O. Split, u naravi dio zgrade u Splitu na adresi
Medulićeva 2
104
Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 957/20 i
čest. zgr.957/22 P.U. 9360 K.O., u naravi stan površine 165,74 m2 na III.
katu zgrade u Splitu na adresi Trg Republike 2
105
Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o određivanju lokacija
postaja za praćenje kakvoće zraka
105
Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća
Gradskog kazališta mladih Split
107
Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća
Gradskog kazališta mladih Split
108
Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća
Gradskog kazališta lutaka Split
108
Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća
Gradskog kazališta lutaka Split
109
Prijedlog rješenja o razrješenju članice Upravnog vijeća
Gradske knjižnice Marka Marulića
111
Prijedlog rješenja o imenovanju članice Upravnog vijeća
Gradske knjižnice Marka Marulića
112
Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika i članova
Mandatne komisije Gradskoga vijeća Grada Splita
113
3
Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora
Gradskoga vijeća za proračun i financije
117
Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe
117
Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova Odbora za rad s nacionalnim manjinama
118
Prijedloga rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika
i članova Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike
118
Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika
i članova Komisije Gradskoga vijeća Grada Splita za suradnju s
mladima Grada Splita
118
Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika
i članova Odbora za međunarodnu suradnju i iseljeništvo
119
Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova Gradskoga povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda
119
Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika
i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova
120
Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja na području grada Splita
122
43.
Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Splita za 2013. godinu
122
44.
Izvješće Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Split o
obavljenoj financijskoj reviziji Grada Splita za 2012. godinu
127
Prijedlog rješenja o dopuni rješenja o izboru članova Socijalnog
vijeća Grada Splita
136
Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje doktora
medicine koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba
umrlih izvan zdravstvene ustanove na području grada Splita
136
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
45.
46.
4
PRIJEPIS TONSKOG ZAPISA
10. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA
GRADA SPLITA
održana 27. ožujka 2014. godine
u zgradi Grada Splita
Obala kneza Branimira 17/II
Predsjedatelj: mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur., predsjedatelj Gradskoga
vijeća Grada Splita
Početak sjednice u 9,05 sati.
PREDSJEDATELJ
Dobar dan. Štovane vijećnice i vijećnici puno vas pozdravljam kao gospodina
gradonačelnika, njegove zamjenike i prisutne pročelnike, kao predstavnike izvršne vlasti
upravnih tijela i ovdje prisutne predstavnike medija. Danas započinjemo sa 10. sjednicom.
Konstatiram da je od ukupno 35. vijećnika u ovom trenutku u 9 sati i 5 minuta, kada je
sjednica započela, prisutno 30 vijećnika, dakle da imamo potreban kvorum za punovažno
odlučivanje. Odsutni su gospodin Mladinić, gospođa Matošić-Matičević, gospodin Ivanišević,
gospodin Kerum i gospođa Mladineo, s tim što se gospodin Igor Mladinić opravdao i on će
doći naknadno.
Ovu sjednicu započinjem sa slijedećom napomenom, predlagatelj gradonačelnik
povukao je prijedlog odluke o dopuni odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora i
gradskih kotareva Grada Splita, ona će u tijeku ove sjednice vama doći na stol i o njoj ćemo
odlučivati, a sam predlagatelj će objasniti odnosno izvjestitelj koga odredi gradonačelnik koji
su razlozi bili da vam ja ovdje ne ponavljam, a uglavnom dobili smo različita tumačenja od
strane ministarstva i konačno smo dobili stav Državnog izbornog povjerenstva o tome na koji
način se izbori mogu i kako održati. Stav je, izbornog, Državnog izbornog povjerenstva da se
ti izbori ne mogu održati sa zajedničkim biračkim odborom i na istim mjestima. E sad u okviru
ove točke, tu ćemo, imali smo jednu malu dežgraciju, Vijeće će odlučivati o amandmanu
Odbora za statut, poslovnik i propise koji na prošloj sjednici prilikom izglasavanja prijedloga
odluke nije pročitan, pa ćete vi to dobiti i o tome ćete odlučiti.
Nadalje, predlagatelj, gradonačelnik Grada Splita, gospodin Ivo Baldasar povukao
je točku 11. dnevnoga reda, to je prijedlog zaključka o održavanju manifestacija u turističkoj
sezoni 2014. godine, to je točka 11. prijedloga dnevnoga reda.
Dana 25. ožujka 2014. e-mail ste dobili dopunske materijale uz točke 6., 26. i 28.
dnevnoga kao i prijedloge za dopunu dnevnog reda o kojim dopunama sukladno članku 89.
stavku 4. Poslovnika Gradsko vijeće odlučuje bez rasprave da li će se navedene točke unijeti
u dnevni reda. Gradonačelnik je utvrdio prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove
Vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva na području grada Splita te isti prijedlog predlaže
da se uvrsti u dnevni red po hitnom postupku o čemu, sukladno članku 85. Poslovnika Vijeća
odlučuje kao o prethodnom pitanju na početku sjednice. (-čuje se više glasova-)To će doći u
toku, u toku, dobro je, zahvaljujem. Dakle, stavljam, (-čuje se više glasova-) molim, bez
rasprave ovo sada pa će, dakle stavljam na glasovanje prijedlog da se u dnevni red po
hitnom postupku uvrsti prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora i gradskih kotareva na području grada Splita. Izvolite gospodine Podrug.
LUKA PODRUG
Sve u redu samo sam želio, pozdravljam sve, otklonit eventualni nesporazum,
znači točka 3. se povlači a u biti se stavlja druga točka, ja sam mislio da se u biti samo
povlači materijal i da je drugo rješenje, mi povlačimo točku 3. po hitnom postupku stavljamo
neku drugu točku?
5
PREDSJEDATELJ
3.1.
LUKA PODRUG
Zar nije bilo logičnije da ova točka samo izmijeni, a čak je i naslov isti, onaj
sadržaj, vi ste trebali po meni samo povući sadržaj, a ostavit točku i imat drugi sadržaj,
umjesto prijedlog da budu izbori zajednički bit će izbori odvojeni.
PREDSJEDATELJ
U redu. Idemo, idemo, samo da razjasnimo ovu situaciju. Izvolite gospođa
Blaženka.
BLAŽENKA TOLIĆ – tajnica Gradskog vijeća Grada Splita
Ma Luka ovdje mi vraćamo amandman vezano za odluke, Odluku o izborima u
vijeću mjesnih odbora i gradskih kotareva i radi onog amandmana koji nismo prilikom
izglasavanja odluke usvojili, a ovo je druga odluka, Odluka o raspisivanju izbora koja se
donosi temeljem Odluke ove, eto.
PREDSJEDATELJ
Gospodine Podrug je li sad sve u redu. Eto zahvaljujem. Dakle stavljam na
glasovanje prijedlog da se u dnevni red po hitnom postupku uvrsti prijedlog odluke o
raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva na području grada
Splita.
Tko je za? –
Ima li tko protiv? –
Utvrđujem da je prijedlog usvojen jednoglasno sa 30 glasova za.
To bi bila nova točka 3.1., e, ne, ne, u 3. ide onaj amandman šta ćemo pročitati,
samo amandman.
Nadalje, Odbor za izbor i imenovanje kao ovlašteni predlagatelj predlaže četiri
dopune dnevnoga reda, pod 1. prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća
HNK Split, 2. prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog,
HNK Split, 3. prijedlog rješenja o dopuni rješenja o izboru članova Socijalnog vijeća Grada
Splita i 4. prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje doktora medicine koji
utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na
području grada Splita.
Izvolite gospodine Podrug.
LUKA PODRUG
Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege vijećnici ja bi predložio da
ovu točku dodatnu 44. prijedlog razrješenja, rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća
Hrvatskog narodnog kazališta Split samo nadopunimo u naslovu, da ona ostane ja sam za to
apsolutno, da ona nosi naslov Izvješće o radu HNK s prijedlogom razrješenja. Mi moramo
naprosto prije raspravit zašto Vijeće raspuštano, a ne ga raspustit, razriješit ili ga
razrješujemo u tijeku mandata, a onda ćemo naknadno govorit. I ja mislim da u okviru te
točke, ja ne znam da li ste vi vijećnici, ali ja, vjerujem da smo to svi dobili, ja sam kao vijećnik
na svoj službeni mail dobio, a da ne kažem stotine ukazanih primjedbi na stvarno ružne
stvari koje se događaju u HNK Split i apsurdno je da vijećnici kao vlasnici HNK, Gradsko
vijeće prije raspusti Kazališno vijeće, a onda raspravlja. Mislim da čisto jedno normalno
kompromisno rješenje koje samo daje mogućnost da kroz ovu točku raspravimo o onim
osnovnim elementima, a ja ako svi imaju materijale ja ih ovdje imam sve, a ja vjerujem da to
ima i Grad i da možemo raspravit, posebno šta je to 44. točka. Ali, ali i ako hoćete i bez
ikakvog materijala i bez ikakvog materijala mi imamo odgovornost kao vijećnici, jer ja osobno
kao vijećnik kažem i od Kazališnog vijeća i od tijela i pojedinaca iz HNK sam dobio toliko
informacija da ne pristajem na to da slijepo smjenjujem ljude bez da raspravimo zašto ih
smjenjujemo, ako ih uopće smjenjujemo.
6
PREDSJEDATELJ
Razumio sam, samo molim vas polako, samo jedno da vam kažem, da skratimo
samo eventualne sve reakcije i diskusije. Dakle kad se radi o predlaganju dnevnoga reda u
pravilu se to radi bez rasprave, međutim iznimno zbog važnosti i složenosti itd., a i želje da
pridonesemo zajednički ovoj sjednici evo iznimno dopuštam da se o ovim točkama dnevnoga
reda i raspravlja na ovakav način. Gospodine Blaževski vi kao predlagatelj izvolite.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala gospodine predsjedniče. Čisto radi razjašnjenja, mi smo uz prijedlog
rješenja o razrješenju i prijedlog razrješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća HNK
dostavili i obrazloženje koje ste dobili u privitku, dakle koje su izradile stručne službe koje je
Odbor raspravljao o njime i suglasio se s tim tekstom odnosno donio, donio taj tekst
obrazloženja, piše vam, dakle u privitku vam se dostavlja taj prijedlog rješenja o razrješenju s
obrazloženjem, s obrazloženjem, dakle kojeg je Odbor jednoglasno usvojio. Hvala lijepo.
Dakle ima obrazloženje uz samu odluku o razrješenju.
PREDSJEDATELJ
Evo samo kratak odgovor, gospodine Podrug i onda gospodin Čepo i s tim ćemo
završiti. Izvolite.
LUKA PODRUG
Jedna rečenica, obrazloženje je upravo razlog zašto ovo tražim, jer obrazloženje
se poziva samo na formalne zakonske promjene usklađenja, a bježi od biti problema. U
Kazalištu ima izuzetnih problema, od intendanta, njegovog ponašanja, od financijskih
dugova, neizvršavanja obveza, ima milijardu problema i ne možemo ko nojevi stavit glavu u
pijesak i slijepo. Ja predlažem i volio bi da se očituje predlagatelj da samo ovo nije nova
točka, ovo je samo nadopuna da nam se da mogućnost kroz tu točku razgovarat i ništa
drugo.
PREDSJEDATELJ
Evo u redu. Gospodin gradonačelnik pa će gospodin Čepo. Izvolite.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Pa ja se slažem sa kolegom Podrugom, mislim i onako i onako kad dođe ne može
vas nitko zaustavit da govorite, prema tome mislim imate pravo govorit, možemo mi pisat šta
hoćemo, ali vi ćete tražit riječ, prema tome slažem se, a ionako ćemo raspravljat i razgovarat
o tome.
LUKA PODRUG
Ako predlagatelj prihvaća ja ću samo sažeti, izvješće o radu HNK s prijedlogom
razrješenja. Rasprava o radu.
PREDSJEDATELJ
Dakle, molim vas, molim vas, dakle rasprava, nemojte, molim vas, nećemo, evo ja
ću, ja ću to zaključit. Gospodine Podrug, polako molim vas, polako. Dakle ne može po
Poslovniku ići izvješće, može ići rasprava, to je tako jasno i nema tu nikakvih problema.
Gospodine Čepo evo vi ste tražili, izvolite, vrlo kratko molim vas.
GOJKO ČEPO
Hvala predsjedniče, jako ću kratko. Na tragu ovoga što je govorio i vijećnik
Podrug i gradonačelnik Baldasar, ja sam isto htio reći da kad dođe ta točka dnevnog reda da
nema sumnje da će se tu raspravljat o svemu vezano za HNK. Maloprije sam je bilo priče do
kada će trajat sjednica, pa je netko konstatirao, govori ta točka dnevnog reda koja će trajat
najduže doći će kasno popodne pa ćemo, pa će svi bit umorni. Ja bi s obzirom na bitnost ove
točke, pa da i ne podcijenimo možda i najbitnije, najbitnije točke na dnevnom redu predložio,
7
s obzirom da se ne dovedemo u situaciju da ona bude 44. kad svi budu umorni i
nezainteresirani, kad mediji već napuste, napuste Banovinu da mi ovu točku dnevnog reda
zajedno sa prijedlogom koji je dao kolega Podrug da se raspravi i malo šire da je stavimo na
dnevni red nakon, nakon usvajanja dnevnog reda ili nakon vijećničkih pitanja i odgovora kao
3. točku dnevnog reda ako se predlagatelj slaže da o njoj raspravljamo.
PREDSJEDATELJ
Imamo prijedlog vijećnika gospodina Čepe. Tko je za? Ne, ne, tko je za da se, da
bude ova po redu. Samo časkom ovako. E dobro. A sad ćemo, ovako sad ću ja stavit je na
glasovanje, to je tako jasno je li. Dakle stavljam na glasovanje prvu dopunu dnevnog reda,
rasprava i prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog
kazališta Split.
Tko je za? –
Protiv? –
30 vijećnika za, niti, a ha, skužajte, gospođa Matošić je došla, dakle 31 vijećnik
za. Zahvaljujem. Ujedno napominjem da je ova točka dnevnog reda pod 3. Sukladno vašoj
odluci da ona bude pod rednim brojem 3. sve ostale točke dnevnoga reda pomjeraju se za
jedno mjesto odnosno jedan redni broj.
MILAN BLAŽEVSKI
(-nije uključen mikrofon-) Hoćete pročitat i da mora ići i imenovanje odmah nakon
toga?
PREDSJEDATELJ
Da, da, to, dakle stavljam na glasovanje drugu dopunu dnevnog reda, prijedlog
rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split.
Tko je za? –
Protiv? –
31 glas za, ni jedan protiv. Ovo bi bila 3. a), dobro 4., u redu 4.
Stavljam na glasovanje treću dopunu dnevnog reda, prijedlog rješenja o dopuni
rješenja o izboru članova Socijalnog vijeća Grada Splita.
Tko je za? –
Protiv? –
Utvrđujem da je 31 vijećnik glasovao za ovaj prijedlog. Hoćemo li ovo isto staviti
iza ovoga ili da ide u imenovanje? Dobro, onda će ovo ići, ide onako kako ide. Zahvaljujem.
Je.
Stavljam na glasovanje četvrtu dopunu dnevnog reda, prijedlog zaključka o
utvrđivanju prijedloga za imenovanje doktora medicine koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i
uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području grada Splita.
Tko je za? –
Protiv? –
Utvrđujem da je 31 vijećnik glasovao za ovu točku dnevnog reda.
Sada predlažem dnevni red koji je dostavljen u pozivu za 10. sjednicu Gradskog
vijeća uz usvojene dopune. Stavljam predloženi red koji ste dobili uz ove dopune na
glasovanje.
Tko je za? –
Protiv? –
Utvrđujem da je za dnevni red 10. sjednice zajedno sa dopunama glasovao 31
vijećnik i vijećnica.
U skladu sa ranijom odlukom da skratimo potrebno vrijeme za rad vijećnika i
vijećnica ne čita se dnevni red, on je u tonskom zapisu. Sada prelazimo na točku 1.
dnevnoga reda, to su vijećnička pitanja i odgovori u trajanju do 90 minuta.
8
Ad 1. Vijećnička pitanja i odgovori
Ponovno apeliram, jeste, ali bez poluvremena od 15 minuta, apeliram zaista da
koncizno, kratko, jasno i jezgrovito postavljate pitanje, a isto tako želim i da predlagatelji ili
oni kojima upućeno dadu iste takve odgovore. Radi vaše informacije ukupno je prijavljeno 20
vijećnika koji će postavljati prijavljenim redoslijedom pitanja, u pravilu gradonačelniku, prema
tome gospodine gradonačelniče pripremite se dobro, a vas bi, jasno, molio, e. Prva na redu
je gospođa Marijana Puljak. Izvolite gospođo Puljak. Malo pažnje molim vas.
MARIJANA PULJAK
Evo dobar dan, pozdrav, pozdrav svima. Moje vijećničko pitanje dakle upućujem
evo gradonačelniku gospodinu Ivi Baldasaru. Obzirom da ste prekjučer, dana 25. ožujka
izjavili dakle u medijima prvo da nema vijećnika koji me nije molio da zaposlim nekoga i
gotovo da nema nitko, nikoga tko dolazi u Banovinu izuzev medija a da me nije molio za
neku vrst zapošljavanja ili pomoći kod zapošljavanja, da bi zatim tu izjavu isto popodne
promijenili u, što se tiče gospodina Škorića on mi zaista nikad ništa nije tražio, molimo vas da
nam navedete točno imenom i prezimenom koji vijećnici su od vas tražili usluge
zapošljavanja da bi se isti mogli očitovati o tome je li to istina ili nije, te da se ostalima javno
ispričate. Istovremeno pitamo i predsjednika Gradskog vijeća na koji način ćete zaštititi
dignitet gradskim vijećnika? U protivnom, dakle ako ne dobijemo imena i ispriku pozivamo
sve vijećnike koji se osjećaju pogođeni ovom izjavom da nam se pridruže u podizanju
zajedničke tužbe za klevetu. Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Izvolite gospodine gradonačelniče.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Poštovana gospođo Puljak tužite me, šta da vam kažem drugo. Kontekst
razgovora i kontekst odgovora je po meni bio potpuno jasan. Da je većina vijećnika tražila
nekakvu intervenciju na bazi onoga što sam već više puta govorio, a to su intervencije
vezano za teške ljudske sudbine, pomoć kod nekim obiteljima itd., što im služi na čast, a ne
na štetu i nemam namjeru govorit njihova imena i ne smatram da sam bilo koga uvrijedio i ne
smatram da ću i nemam potrebe da vam se ispričavam. Drugo sam vam već odgovorio
putem medija, vi ste isto tako jednu prepisku dali i medijima iz koje je isto sam ja rekao točno
ono što sam, ponovit ću vam, ja smatram da ste tražili od mene vi neku vrstu zapošljavanja i
to i dalje smatram, vi mislite drukčije ja imam pravo na svoje mišljenje i ja ne smatram da
sam bilo kojeg vijećnika uvrijedio, dapače mislim da svi oni koji su rekli nešto u vezi nekoga,
ovdje, ovdje moram reći i za don Ivana Grubišića i zadnji put i njemu to služi na čast, jer je
pokušao nekome pomoći kao i većina vijećnika, jer vi i jeste tu da pokušate ljudima pomoć, a
jesam tu da vam odgovorim na najbolji mogući način, a ako je moguće to ću napraviti, a da
ne prekršimo zakon ni oni ni ja. Vi ne znam zbog čega ste se osjetili pogođenom ni zbog
čega tako reagirate, jer ja ne smatram da sam vas bilo čim uvrijedio. A što se tiče
zapošljavanja gledajte, ono što ste vi predložili u e-mail je zaista nešto što ja smatram da je
daleko više od onoga što su mi drugi tražili nekakvu sitnicu da nekoga pomognem, da
nekome pomognem u obiteljskim problemima ili općenito u životnim problemima, to vam je
moje tumačenje a vi izvolite pa me tužite.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem.
MARIJANA PULJAK
Mogu li?
PREDSJEDATELJ
Izvolite.
9
MARIJANA PULJAK
Mogu li odgovorit? Dakle u redu, ništa, podižemo tužbu za klevetu obzirom, evo
očito se ne razumijemo, vi funkcionirate na jedan način, mi na potpuno drugi. Ono što smo,
evo sad da komentiram taj strategiju i to što se vama čini da je to, ne znam, traženje poslova
za našu, kako ste nas nazvali, stranku, pa evo objasnit ćemo vam na jednoj javnoj tribini
slijedeći tjedan u srijedu, evo pozivamo sve vijećnike ovim putem i građanstvo da nam se
pridruže na jednoj javnoj tribini gdje ćemo ono što nam niste dali priliku da vam predstavimo
gdje ćemo pokazat, gdje ćemo pokazat dakle na koji način mislimo da bi se trebala izrađivati
strategija razvoja ovoga grada. U onom mail-u vidite dakle da nismo tražili ...
PREDSJEDATELJ
(-prekida-) Gospođo Puljak moram vas prekinuti, vi možete samo odgovor na
gospodina gradonačelnika, eventualno dopunsko pitanje.
MARIJANA PULJAK
Ovo je odgovor, ovo je odgovor.
PREDSJEDATELJ
Ne, ne, nije, molim vas, govorite o strategiji, govorite, nemojte, morat ću vas
prekinut. Imate li dopunsko pitanje gospodinu gradonačelniku ili komentirajte njegovu izjavu.
MARIJANA PULJAK
Komentiram njegovu izjavu, komentiram, ne tumačim vam sad kako će se
izrađivat strategija, kažem vam dakle da, da ćemo imat javnu tribinu gdje ćemo to tumačit,
gdje ćemo to istumačit, dakle i komentiram dakle da je on ono što je pročitao iz onog mail-a,
jer jednostavno tako gradonačelnik funkcionira. Znači on je u onom mail-u pročitao, dakle
protumačio da mi tražimo posao za sebe, mi smo rekli dakle da će se izabrati izvođač koji će
izvoditi strategiju naravno na javnom natječaju kojega će raspisati Grad i strategijom i, i
izradom upravljao gradonačelnik. On to tumači na jedan način, jer njegom ......... takav dakle
da svatko dolazi tražit nekakve usluge za sebe. Nama to ....
PREDSJEDATELJ
(-prekida-) Molim vas ....
MARIJANA PULJAK
... palo na pamet nije.
PREDSJEDATELJ
... pitanje je bilo vezano za zapošljavanje.
MARIJANA PULJAK
Sve je u redu. Evo ga komentirala sam, tužba za klevetu ide, tko se želi pridružiti
može se pridružiti.
PREDSJEDATELJ
Hvala.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
A gospođo Puljak mislim i vaša sadašnja izjava je uvredljiva, ako vi mislite da sam
ja vas uvrijedio ja mislim da ste vi s ovim izlaganjem uvrijedili mene i većinu nas ovdje
prisutnih. Pa vaš sami, sami ime vaše liste je na neki način malo ofenzivno ako mogu
primijetit, dakle vi ste pametni, a šta smo mi ostali? Oprostite, ali to tako zvuči i kad vi kažete
da moj mozak tako funkcionira onda i meni se to čini malo (-isključio se mikrofon-) .....
10
MARIJANA PULJAK
A ha, pardon. Ispričavam se, ime naše liste je za pametne ljude.
PREDSJEDATELJ
Polako, molim vas, molim vas. Gospodo, gospodine Čepo, (-čuje se više glasova)
gospodine Čepo, čekaj, čekaj, gospodine Čepo, gospodine Čepo molim vas, pazite ovako.
Nemojte tjerat predsjednika da se poziva na određene članke Poslovnika pa da prošetamo
dva sata po Zvončacu, zaista nema, nema potrebe. Dopuštam da može zaiskriti, dopuštam
da imamo različita mišljenja, dopuštam da se i ne slažemo pa čak i malo posvađamo, ali
dajmo držimo do vlastitog našeg digniteta i nastojmo i kad se ne slažemo na jednoj visokoj
kulturološkoj razini kako ovom Gradskom vijeću pripada rješavati sve stvari. I upozoravam
vas, molim vas, nemojte bez da ste dobili riječ uskakati i saobraćati sa ostalim vijećnicima, to
nije zaista korektno ni u redu. Vrijedit će za sve i sve je to u redu. Dakle imali smo pitanje,
dobili smo odgovor, mala rasprava, sada idemo dalje. Izvolite gospodine gradonačelniče.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Ja se ispričavam, ali mi gospođa Puljak nije dala da završim, mislim ako vam je to
strategija šta da vam kažem, mislim, niste mi dozvolili da završim, ja sam vam samo rekao
ono moje mišljenje, vi ste rekli vaše mišljenje, ja sam vama rekao moje mišljenje. Ja imam i
argumente zbog čega smatram da je vaš mail i vaša, vaša ponuda bila ustvari zahtjev za
zapošljavanje. Vi ste zaboravili da je vaš kolega Ranko Milić dok ste vi to, dok smo radili
prepisku ja to tada nisam bio siguran pa sam provjerio, toga momenta je on radio za Grad,
dakle ima jednu narudžbu koja je bila, istina, iz prethodnog perioda, ali je radio za potrebe
Grada i radio je jednu određenu strategiju. Ja mislim da se gospodin Milić s tim slaže i ja tu
ne vidim da, da, ja iz toga sam mogao to iščitat, možda nisam u pravu, ali dozvolite da to je
moje pravo da ja to tako iščitam, a vi tvrdite da to nije tako, a ja vam samo kažem kad netko
izrađuje metodologiju taj postavlja parametre, a sad vidite, vidite to drukčije, ja vam samo, ja
sam vam sad odgovorio.
PREDSJEDATELJ
Ovo su vijećnička, žao mi je, vijećnička su pitanja, nije rasprava. Ne, ne možete
gospodine. Ne, ne može, za to, dozvolite. Idemo dalje. Gospodin Tomislav Alujević Grgas.
Izvolite.
TOMISLAV ALUJEVIĆ GRGAS
Zahvaljujem gospodine predsjedniče.
PREDSJEDATELJ
Gospodine Čepo molim vas. Ne dopuštam takve reakcije u odnosu na vijećnike.
Ponavljam, možemo se ne voljet i ne slagat, ali se ovdje moramo poštivati i građanima grada
Splita moramo pokazati da smo dostojni ovoga mjesta koje ovdje zauzimamo. Zato molim i
apeliram, dakle molim i apeliram kako predsjednik, dajmo, budimo disciplinirani, budimo
zaista na nivou našeg zadatka. Izvolite gospodine Tomislave Alujević Grgas.
TOMISLAV ALUJEVIĆ GRGAS
Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege evo neću ja
nikoga tužit, a i neću ni radit s Gradom, ali ovo mi je pitanje prije dobro došlo kao uvod, jer se
moje pitanje nastavlja, a ja ću ga pročitat čisto da bude brže da ne opisujem.
PREDSJEDATELJ
Oprostite, kome je upućeno?
TOMISLAV ALUJEVIĆ GRGAS
Znači gospodinu gradonačelniku.
11
PREDSJEDATELJ
Hvala.
TOMISLAV ALUJEVIĆ GRGAS
Gospodine gradonačelniče svjedoci smo od početka mandata ove gradske vlasti
da je javnost poprilično senzibilizirana na pitanjima zapošljavanja i organizacije Gradske
uprave. Često su pitanja i oko Gradske uprave fokusirana samo na to tko, gdje i kako dolazi,
iako je osnovno pitanje kako ta uprava funkcionira. Činjenica je da je za sve nas osnovno
pitanje kada će Gradska uprava postati efikasnija kako bi uistinu postala pravi servis
građana? Kao ključno pitanje se nameće kad će se krenuti u snimanje i reorganizaciju
poslovnih procesa pogotovo što znamo da je Gradska uprava prije dvije godine ostala i bez
ISO standarda 9001 koji upravo definira odnose u smislu kvalitetnijeg i kvalitetnog
upravljanja. No treba posebno, ne treba posebno napominjati da su u proračunu za 2014.
godinu rezervirana sredstva za početak takvih aktivnosti. Reorganizacijom poslovnih procesa
se osim podloge za uspostavljanje još boljeg ustrojstva dobiva i odlična podloga za
informatizaciju koja je nažalost sada na jako niskoj razini, te se nadam da će dolaskom nove
osobe na čelo službe započeti aktivnosti i na tom području. Stoga, jeste li pokrenuli postupke
vezano za snimku poslovnih procesa i reorganizaciju kako bi Grad vratio certifikat ISO 9001 i
što je najvažnije uveo funkcioniranje uprave na onu razinu koju zaslužuju građani grada
Splita? Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Izvolite gospodine gradonačelniče.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Hvala na pitanju. Pokrenuli smo procese, dakle dogovorili smo se sa vanjskim
konzultantom koji će, dakle neću govorit tko je, jer je to još uvijek, nije tajna naravno, ali će
uskoro počet radit svoju funkciju kao vanjski suradnik odnosno vanjski konzultant koji će
napravit prvi snimak stanja odnosno razgovor sa većinom pročelnika, voditelja odsjeka, dokle
god bude mogao doći da bi nam napravio prvi sken na neki način. Nakon toga ćemo
zajednički odlučit da li ćemo ići u drugu fazu. Ova prva faza bi trebala trajat nekoliko mjeseci,
a nakon toga ćemo u drugoj fazi odlučit koliko ćemo dalje ići i na koji način ćemo ići u daljnju
reorganizaciju. Paralelno s tim natječaj za pročelnika informatičke službe je već raspisan kao
pojačanje timu za kojega ne bi rekao da, da nije napravio, dapače mislim da oni u danim
okolnostima i sa sredstvima kojim raspolažu mislim da rade dobar posao. A vidjeli smo već
nekoliko puta da su nas vrlo ugodno iznenadili brzinom kojom su reagirali na nekakve
primjedbe ili savjete, dakle sama web stranica, zatim snimak grada itd. vrlo uspješno su to
odradili sa relativno malim sredstvima. To jedno i drugo zajedno bi trebalo dovest do toga do
faze, ja vjerujem do negdje na jesen ili možda prema kraju godine da idemo onda u postupak
dobivanja certifikata 9 tisuća, ISO 9001. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Jeste zadovoljni s odgovorom? Izvolite.
TOMISLAV ALUJEVIĆ GRGAS
Pa evo samo bi dodao da s obzirom da je informatika moje područje pa malo
drugačije možda gledam nego drugi koji nisu iz tog područja, za mene je trenutačno stanje
nezadovoljavajuće jer u situaciji kad tolike tehnologije postoje na tržištu, kad postoje toliki
gradovi koji nisu toliko otišli daleko ja želim i volio bi da ih Grad Split prati i da zapravo Grad
Split bude uzor drugima kako treba funkcionirat na području znači uvođenja informacijske
tehnologije, ali ne samo to nego i upravljanja s gradskom upravom. Eto samo tako.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Treći se za postavljanje pitanja javio gospodin Hrvoje Marušić.
Izvolite. Kome vi postavljate pitanje?
12
HRVOJE MARUŠIĆ
Gospodinu gradonačelniku. Hvala lijepa predsjedniče. Pozdrav svima. Ma evo
dva prva pitanja o pražnjenju proračuna tko će ga bolje ispraznit, na koji način, zapošljavanje
itd., moje pitanje je uvijek u svrhu punjenja proračuna pa ću tako i ovaj put pitat
gradonačelnika, sezona nam se bliži i gosti će počet dolazit, već su po gradu, počet će
dolazit brodovi, jahtaši, brodice, svašta nešto, zanima me u kojoj je fazi privezište na
zapadnoj obali i da li će za ovu sezonu bit spremno i hoće li Grad napokon od te investicije
početi uprihođivat novce koji nam stoje tu pred vratima, a u koliko se za ovu sezonu sve
pripremi to će bit dobar financijski prihod Grada Splita? Pa pitam u kojoj je to fazi, šta će bit s
tim i da li će za ovu sezonu bit sve spremno? Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Izvolite gospodine gradonačelniče.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Hvala kolegi Marušiću. Dakle cijelu zimu smo intenzivno radili na, na zakonskoj
podlozi da možemo koristit zapadnu obalu, zapadna obala istina ipak nije završena,
ponavljam, ona nije završena, njena ukupna investicija u zapadnu obalu je 93 milijuna kuna,
prva informacija je bila 82, koju sam ja više puta rekao, međutim kad smo sad sve podbrojili,
zbrojili, izračunali 93 milijuna kuna i nije završena. Sa, zajedno sa Lučkom upravom Split i
Ministarstvom pomorstva i infrastrukture smo na nekoliko, u nekoliko susreta i sa nekoliko
dopisa razmatrali cijelu tu situaciju, isto tako i sa Županijom i Županijskom lučkom upravom
smo razmatrali ima nekoliko mogućih kombinacija, međutim postoje i nekakve zakonske
nedorečenosti. Tako da ovoga momenta smo krenuli zajedno sa Ministarstvom na jedan
drukčiji način, jer prijedlozi koji su išli od Županijske lučke uprave i Županije splitskodalmatinske po nama nisu bili u potpuno, ne zakoniti, ne mogu reći da su bili nezakoniti nego
nisu bili u skladu sa, sa, po nama, onim što bi trebalo napravit. Tako da smo poslali dopis
Ministarstvu i Ministarstvo će nam upravo, uskoro, ja se nadam već slijedeći tjedan dati
konkretan odgovor i konkretan prijedlog kako dalje nastaviti i šta napraviti. Kad dobijemo to
ja ću vas izvijestit detaljno o svemu, jer ovoga momenta nemam pisani odgovor, imam
načelni stav, ali nemam pisani odgovor, ali uskoro ću vam dati kompletan odgovor zajedno
sa kolegom Blaževskim koji je direktno u to involviran obzirom da je ravnatelj Lučke uprave
Split ćemo vas uskoro zajednički izvijestit, najvjerojatnije na slijedećoj sjednici danas mjesec
dana. U svakom slučaju mislimo da ćemo bit spremni negdje oko 20.-toga svibnja da bi bili
spremni sa svim, jer još uvijek postoji želja i volja da Croatia boat show bude održan u Splitu
a na zapadnoj obali. Dakle u tom slučaju više ne bi bila istočna obala zbog toga šta on, on je
prvo tamo smetao, sad je on zaista maloga kapaciteta i možemo ga uredno napravit ovdje i
to bi bilo neka vrsta, 25. 05. je bilo predviđeno da bude, da traje sedam dana, negdje do 1.
06. otprilike i tu bi možda bio početak komercijalnog korištenja zapadnoga, zapadne obale,
ali dat ću vam za danas mjesec dana kompletan izvještaj.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Za vašu informaciju ukupno je sad 32 vijećnika i vijećnice prisutno.
Hvala. Slijedeći se za riječ javio gospodin Damir Ćosić. Kome vi postavljate pitanje?
DAMIR ĆOSIĆ
Hvala predsjedniče. Pitanje postavljam gradonačelniku. Mene zanima kako će
Grad Split raditi na lobiranju za domaćinstvu Eura 2020. godine? Naime poznato je da je prvi
čovjek HNS-a odnosno da ne ispadne stranka, Hrvatskog nogometnog saveza Dabor Šuker
nedavno izjavio kako bi on osobno volio da se kandidira Zagreb za domaćina što je izjava,
što je izjava koju trebamo uzeti zaozbiljno. S obzirom na prometnu infrastrukturu, vrijeme
održavanja pred turističku sezonu i sportski predznak našeg grada volio bi znati kojim ćemo
sredstvima i na koji način svi zajedno boriti se da i Splitu pripadne privilegija ali i pravo da
bude domaćin. Ja smatram da ne smijemo dopustiti da pojedinci iz HNS-a tradicionalno
13
skloni Zagrebu odlučuju o našoj sportskoj ali i gradskoj sudbini. Ja se nadam da se slažete
pa eto i želio bi vaš komentar. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Molim odgovor. Izvolite.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Dakle bila je medijska prepiska na neki način i gospodin Šuker je rekao u,
posljednja njegova izjava je bila prilično pomirljivim tonom, međutim moram reći da službeno
niti nam se javio niti nam se obratio, niti nam je odgovorio ni usmeno ni pisanim putem. Naš
zahtjev za dođe na sastanak još uvijek stoji. Naš prijedlog da se nađemo još uvijek stoji,
međutim on na nijedan mogući način nama nije odgovorio, odgovorio je preko medija bit će
ako bude, ja sam to tako protumačio. Ni dan danas nismo dobili njegovu obavijest da li će
nam poslati i kad će nam poslat dokumente koje je očito dobio, jer je to tako potvrdio da je
dobio od FIFA-e a koji su vezani za moguću kandidaturu grada Zagreba i grada Splita. On je
tek naknadno u medijima rekao da je, da je prije toga kandidirao i grad Zagreb i grad Split, ali
to je uslijedilo nakon što smo ga nekoliko puta prozvali. Tako da mi službenu informaciju
nemamo, niti znamo da li je on stvarno prijavio, da li je stvarno dobio dokumente, šta radi s
tim dokumentima, navodno ih prevodi, ako mu za dokumente za prijevod treba petnaest
dana ne znam kad možemo dobit te dokumente. Mi smo već praktički slijedeći tjedan je 1.
travnja, rok je 25. travnja, ja se bojim da ćemo mi ako uopće i dobijemo dokumente dobiti ih
24. travnja. A naš stav je jasan, mi i jesmo zainteresirani, Grad je zainteresiran, Hrvatska
vlada je dala jasnu poruku da stoji iza grada Splita i da je voljna investirat u gradski stadion,
dakle Poljud je gradski stadion, da je voljna investirat i to u omjeru 1/3 Vlada, 1/3 Grad i 1/3
HNS. Dakle negdje oko 100 milijuna kuna, govorimo o 100 milijuna kuna koji je bio proračun i
koji smo i mi potvrdili na bazi analize koju su napravili Hajdukovi, Hajdukovo tehničko osoblje
i mislimo da bi iz tih 100 milijuna kuna bilo sasvim dovoljno da uredimo i stadion i travnjak u
onoj mjeri ukoliko, u kojoj FIFA to traži. Međutim dok ne dobijemo dokumente i dok ne vidimo
šta se stvarno traži od nas ne možemo vam ništa konkretno odgovorit, pa se bojim da je to i
dalje jedna vrsta igre gospodina Šukera. Nadam se da će nam sada novoizabrani
predstavnik gospodin Šupraha pomoć da razriješimo to. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Jeste zadovoljni s odgovorom? Slijedeći će postaviti pitanje vijećnik
gospodin Tonći Blažević. Izvolite. Kome?
TONĆI BLAŽEVIĆ
Gradonačelniku.
PREDSJEDATELJ
Hvala.
TONĆI BLAŽEVIĆ
Hvala. Pozdravljam sve prisutne. Ovi kolega Marušić je pitao o punjenju
proračuna, a ja ću, a ja ću o neovlaštenom traženju proračuna. Gradonačelniče
pretpostavljam da ste gledali Vlak u snijegu film, je li tako, e, sjećate se one scene kad onaj
ćato vrti onu ........ knjižicu i kaže ja rješenja ne vidim kad je vlak zapeo u snijegu a djeca
čiste, e taj ćato me podsjeća na gradsku administraciju, a radi se o onome šta ja već upirem
dobrih devet mjeseci o neovlaštenom korištenju gradskih javnih ugibališta od prijevoznika
Dalmatinca pa ćemo pročitat. U više navrata ovim putem upozoravao sam gradsku
administraciju na izvlačenje novaca džepova poreznih obveznika od strane autoprijevoznika
Dalmatinac koji i dalje posluje u neskladu sa odobrenom koncesijom, što znači da staje na
postajama za koje nama koncesiju, od Strožanca do Splita tj. Gradske luke ne bi smio stati ni
na jednoj postaji. Kao završnu i početnu stanicu koristi kolodvor Sukoišan za što nema
odobrenje. Koncesionar Dalmatinac uporno krši odobrenja po koncesiji i vrši nelegalne
14
radnje. Vozni red mu je takav da dolazi na gradska i prigradska ugibališta koju minutu prije
Prometovih autobusa tj. čak previše ni ne pridonosi boljoj popunjenosti i rasporeda vožnje.
Porezni obveznici i komunalno redarstvo čekaju kao što su neki čekali Godoa. Financijske
dubioze i problemi Prometa su nam svima poznati. Isto tako nam je poznato da je ovo
ponavljanje situacije s kružnim taksijima od prije desetak godina. Nitko nema ništa protiv
obavljanja predmetnih poslova, ali to jedino može i smije biti u skladu s dobivenom
koncesijom. Dok mi čekamo ili dočekamo naše prometno redarstvo nelegalno stečena
zarada će se umnogostručiti. Prometne redare možemo regrutirati preraspodjelom iz
napučenih gradskih poduzeća i gradske administracije. Pozivam vam vas da urgentno
reagirate i zaštitite prava poreznih obveznika, ako treba idemo svi zajedno stati pred one koji
nam se svima smiju i istjerati sve na vidjelo dana. Poštovani što kanite učiniti da zaštitite
porezne obveznike Grada Splita? Poštovani da li je ovo nereagiranje ponašanje manirom
dobrog gospodarstvenika u slučaju zaštite interesa Prometa d.o.o. kojeg smo mi većinski
vlasnik? Toliko.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Slijedi odgovor gradonačelnika. Izvolite.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Iako nisam razumio onaj uvod vezano za Vlak u snijegu mogu vam odgovorit na
jedan drugi način, dakle jučer je bila ovdje u ovoj prostoriji je bila sastanak kojega smo mi
organizirali, Grad, zajedno sa Prometom i na koji smo pozvali sve suvlasnike, dakle sve
općine koji su suvlasnici Prometa. Grad Split je vlasnik u 65%, a sve okolne općine su
suvlasnici, netko više, netko manje. Bilo je prisutna i predstavnik Županije, gospodin Šošić je
bio prisutan iako nije suvlasnik, ali oni se uvijek rado odazovu i rado učestvuju i rado pomažu
i ovim putem se zahvaljujem Županiji koja nema financijsku obavezu, ali, ali uvijek financijski
pomaže Prometu. Jedna od točaka dnevnog reda je bila i upravo ovo što ste vi sad rekli,
dakle neovlašteno korištenje bus stanica unutar grada Splita onima koji nemaju za to, na to
pravo. Međutim vam je tu jedan zakonski problem, dakle dozvole izdaje Županija, to su
dopusnice koje izdaje Županija i u kojima postoji jedno opet zakonsko nesnalaženje odnosno
zakonska rupa gdje nije jasno precizirano da li on smije ući u grad ili ne smije ući u grad.
Naime po jednome tumačenje oni to mogu radit, ako je to tako onda imamo ozbiljni problem
svi skupa, a pogotovo Promet ima problem, međutim po našem tumačenju oni mogu proći
kroz grad bez zaustavljanja, dakle mogu ići od kolodvora A do kolodvora B ne zaustavljajući
se u gradu. Oni se zaustavljaju u gradu i mi smo poslali, više puta smo zvali da nam, naše
službe su više puta zvale inspekciju, međutim da bi vi efikasno zaustavili njih morali bi imat
na pojedinim autobusnim postajama po cijeli dan inspektora zajedno sa policajcem. Više
puta smo ih upozoravali, molili. Jučer smo sa Županijom o tome razgovarali, gospodin Šošić
je svjestan problema, jer to direktno utječe na financijsku, dakle na likvidnost Prometa i
Promet je naravno da je pokušao na sve načine pokušava se zaustavit taj način i nije samo
gospodin kojega ste prozvali nije samo on, ima ih nekoliko koji imaju takav tip dozvole i koji
zloupotrebljavaju zaustavljajući se na autobusnim postajama grada Splita. Zajedno sa
Županijom ćemo sad ići u akciju, jer oni su, Županija je izdala dozvole, Županija će im
najvjerojatnije sada, to još nismo precizno, ali mi smo molili da Županiju da ih upozori da će
im oduzeti dozvole ukoliko nastave to radit, međutim, gledajte, tu je jedan problem šta je
Županija legalno izdala dozvole a oni nelegalno to koriste, ne smiju koristit, e, ali postoji vam
tumačenje po kojem, e dobro, stručnjaci kažu da ima jedna mala, ali O.K., mislim mi smo na
stajalištu ovo šta vi govorite, ne smiju koristit. Što se tiče kružnih taksija isto se borimo protiv
njih na slični način, dakle isto neovlašteno staju, isto.
TONĆI BLAŽEVIĆ
(-nije uključen mikrofon-) Nema, nema više toga, to je bilo prije .....
15
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Ima povremeno ih se nađe, povremeno nađe, ali smo ih, ali Promet ih je uspješno
zaustavio, tu i tamo se još netko desi.
PREDSJEDATELJ
Gospodine Blažević imate li vi mišljenje o odgovoru?
TONĆI BLAŽEVIĆ
Ma ja uvijek imam mišljenje pa bilo kakvo bilo, e. Ovi ma ja sam vam puno čitao
Modru lastu pa je ono bilo sve što hoću to i mogu, a to je odgovor na za Vlak u snijegu. Ovi
oduzmimo im koncesiju bez pardona, dakle direktno dižu lovu iz proračuna Promet, iz zarade
Prometu a time mi moramo davat više novaca itd. Nek se ponaša u skladu sa koncesijom,
nema tu tumačenja zakona ovako ili onako itd., to su smiješne stvari. Prošli smo mi prije
deset godina istu priču s kružnim taksijima, zato sam i spomenuo pa je bilo povuci-potegni i
tako, ali se oni moraju ponašat u skladu ili ćemo lijepo dogovorit sa Županijom, jer ............ na
Županijskoj skupštini prije neki dan, sjest, ovo što ste rekli, sjedite još jedanput zajedno i
dogovorimo pritisak i način na koji se to može napravit pa neka dobiju koncesiju koja će
koštat kud i kamo više pa će moći stajat, pa ćemo onda imat konkurenciju, zašto ne itd., je li,
ovisi o tome, ali ovo je nedopustivo, jednostavno nedopustivo. Ja ljudi moji svako jutro idem
na posao u 6 i pol lijepo Dalmatinac ispred mene a onda poslije njega autobus Prometa. Ma
svaka njemu čast ako je on platio za to, ali ako nije platio. Eto, samo toliko.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodinu Blaževiću. Slijedeći će postavit pitanje Tomislav Gojo.
Kome vi postavljate pitanje?
TOMISLAV GOJO
(-nije uključen mikrofon-) Gradonačelniku.
PREDSJEDATELJ
Hvala.
TOMISLAV GOJO
Evo ja bi prvo samo nadopunu odgovora na pitanja od ovaj zadnji put, dakle dobio
sam samo dio odgovora, dakle dobio sam odgovor o visini prikupljenih sredstava od EKO
rente za Karepovac, ali nisam dobio odgovor na drugi dio pitanja, dakle da li će se ti novci
koristiti sukladno odluci Gradskog vijeća odnosno koji će, koja će im biti konkretna namjena?
A sad ovaj pitanje za ovo Gradsko vijeće, nadovezuje se na pitanje gospodina
Blaževića odnosno ovo je jedan dodatan razlog zašto bi trebalo osnovati prometno
redarstvo. Brojke su tu dakle jednostavne, godišnje pauk služba digne oko 16 tisuća
automobila u Splitu, kad oduzmemo cijelu podizanja koju plaćamo HVIDRA-i prosječna
kazna koju plaćamo MUP-u odnosno državi je nekih 500 kuna. Znači pomnožite 16 tisuća
automobila koji se podigne puta 500 kuna dođete do brojke od nekih 9 milijuna kuna koje
danas uzima država, a mogao bi uzeti Grad Split, jer osnutkom prometnog redarstva oni
preuzimaju ulogu koju ima ovaj MUP. Dakle broj ovaj podizanja bi mogao biti i veći, jer MUP
ima samo nadležnost na prometnicama, a Grad ima nadležnost i na javnim površinama na
kojima također ima veliki broj nepropisno parkiranih automobila. Evo dakle to bi vam mogao
biti jedan izvor prihoda za popravit prometnice u Gradu Splitu o kojima se danas toliko puno
priča, a i eto vam prilike i za nova radna mjesta za zadovoljit apetite svih ovih vijećnika koji
vam ovaj, koji vam ovaj traže radna mjesta. Dakle konkretno prometno redarstvo, mogući
prihod Grada i evo novac koji bi se mogao uložiti u ...
PREDSJEDATELJ
Izvolite odgovor gospodine gradonačelniče.
16
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Hvala lijepa. Naravno da ćemo EKO rentu koristit za sanaciju Karepovca, ona i je
takva i po zakonu je taj dio. Molim?
TOMISLAV GOJO
Sanaciju okoliša.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Za sanaciju Karepovca i okoliša, naravno, mislim da, onda vas možda nisam
razumio, ali dobro, ali ono šta, vi znate da smo smanjili tamo jedan, stanovnicima okolo smo
smanjili, radikalno smo smanjili to, smatramo da su oni zaista pogođeni tom situacijom, ali
ćemo uskoro ja se nadam vrlo brzo prići sanaciji Karepovca pa ćemo sve te novce itekako
dobro potrošit tamo.
Drugi dio pitanja vezano za prometno redarstvo koje me je pitao i kolega Blažević,
elaborat je gotov kompletan već ima neko vrijeme da je potpuno gotov. Mogući, imamo čak i
jednu osobu raspoređenu već kao jednu, jednog prometnog redara koji bi ustvari trebao bit
nukleus budućega prometnoga redarstva. Ono zbog čega ja još uvijek malo oklijevam sa
formiranjem redarstva je upravo to šta je ono, šta bi to redarstvo trebalo biti
samofinancirajuće, međutim može bit, ono i mora bit i u drugim gradovima je
samofinancirajuće, međutim jedini razlog moga oklijevanja, premda mi i drugi govore da
krenem u to je to što će ono bit samofinancirajuće na način da će kažnjavat naše sugrađane.
I sad to je možda malo ovako populistički s moje strane vam reći nije mi baš jednostavno
stavit redarstvo da ... ( - kraj 1. kazete A strane - )... ljudi zaista se osjećaju loše kad im
HVIDRA digne vozilo, ali je to red. Slažem se sve, sve vam ja slažem se, međutim HVIDRA
dobro radi svoj posao i ljudi ipak malo više paze na to kako će se parkirat, gdje će se parkirat
itd., e sada još dodatno ići u kažnjavanje na neki način, znam da je to po zakonu i znam da
ste u pravu, ali jedini razlog zbog čega oklijevam je to.
PREDSJEDATELJ
Izvolite gospodine Gojo.
TOMISLAV GOJO
Samo kratko, dakle prvo što se tiče EKO rente ona po odluci Gradskog vijeća ide
za sanaciju, za sanaciju okoliša Karepovca, a ne za sanaciju Karepovca, a što se tiče
kažnjavanja građani se kažnjavaju i tako i tako samo će ta kazna ići u drugu blagajnu, jedina
je ta razlika, ovako ide u državnu blagajnu, a ovako bi išla u gradsku blagajnu i mislim da je
tu, mislim da je tu interes Grada.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Slažem se s vama da je interes Grada i to bi, onda bi definitivno mogli to podijelit
u dva dijela, prvi dio redarstva koji će radit zajedno sa HVIDRA-om umjesto Policije na način
da se pri tome onda puni proračun Grada Splita, a drugi dio je ono redovno redarstvo koje bi
trebalo bit na prometnicama, to ćemo i napravit. Slažem se.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. No prije nego što idemo dalje ja bi samo jedno dodao, niti jedna
kazna u Republici Hrvatskoj ne bi trebala biti u funkciji punjenja proračuna nego generalne i
specijalne prevencije, znači tu smo svi suglasni dakle da se onaj tko krši zakon
kažnjavanjem dovede pameti. Ja mislim da smo mi tu svi suglasni. Slijedeći će postavit
pitanje gospodin Tomislav Prljević. Kome?
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Gospodinu gradonačelniku.
17
PREDSJEDATELJ
Popularan je danas gradonačelnik.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Strašno.
PREDSJEDATELJ
Izvolite.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Dobro, bar neću pisat e-mail. Onaj evo nakon što je Gojo onaj govorio vezano za
punjenje, sad ću vam dat ja jedan prijedlog kako onaj i potrošiti novce. Znači u razgovoru sa
direktorom, u razgovorima sa direktorom Čistoće onaj d.o.o. rečeno nam je da Čistoća ima
dovoljno financijskih sredstava, sredstava za postavljanje zaštitnih ograda oko odlagališta
otpada Karepovac te dovoljno financijskih sredstava za financiranje izgradnje potrebnih ovi
crpki koje bi riješe problem otpadnih voda koje ugrožavaju onaj zdravlje lokalnog
stanovništva. Prvenstveno dobro znate svi da su tim problemom pogođeni stanovnici
Mjesnog odbora Kamen i Mjesnog odbora Šine, te dio Mejaša točnije predjela Kila. Rečeno
nam je također da ukupna investicija iznosi oko 2 i pol milijuna kuna. S obzirom da Grad
godišnje uprihodi, bar po onim izvješćima 15 milijuna kuna, smatram da i dio, ako je problem
Čistoće, znači ako Čistoća ne može u cijelosti pokrit ovu investiciju od 2 i pol milijuna kuna
da i Grad iz te EKO rente koja je strogo namijenjena ovi i služi, namjenska naravno sredstva
se prikupljaju za isključivo tu namjenu da može i financirati izgradnju te, tih ograda i crpki
tako da, samo me zanima, u biti moje pitanje ide u tom smjeru da li mi, Grad Split može to u
2014. godini riješiti? S obzirom da Čistoća kaže da imaju dovoljno sredstava, vidimo da i u
Gradu postoje sredstva, evo samo za primjer u 2013., ako se dobro sjećam, mi smo po
izvješćima potrošili samo 51 tisuću, 51 tisuću kuna. Naravno uvijek, standardno imamo
objašnjenje, a vjerujte mi onaj stanovnike istoka to više i ne zanima da su, da je problem u
imovinsko-pravnim odnosima. Znači jedna zaštitna ograda i te stvari mislim da ne bi, ne
smiju biti problem. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Izvolite.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Dakle formiran je već neko vrijeme, ima već par mjeseci da je formiran tim koji se
sastoji od predstavnika Čistoće koji bi trebali bit operativni nosioci cijeloga projekta sanacije
Karepovca, uređenja sanacije Karepovca i okoliša što je kolega Gojo prije spomenuo, u
okviru kojega je i prikupljanje procjednih voda i odvoz, dakle projekt je već gotov i
usmjeravanje procjednih voda odnosno odvoženje procjednih voda na kolektor Stupe, ako se
ne varam. Isto tako i projektirana je i ograda oko cijeloga područja Karepovca. Za sve to
skupa je zadužena Čistoća i dio komunalnih ovdje ljudi iz komunale. Projekti su gotovi,
usklađuju se projekt, postojeći projekti koje je izradila još IGH i koje je Grad Split platio, samo
sad moramo radit nekakve male dopune, ali problem i je u imovinsko-pravnim odnosima,
zbog toga što tamo nisu sve čestice otkupljene i nisu sve definirane. Da bi imali potpunu
jasnu situaciju morate imat jasno imovinsko-pravni odnos da bi mogli izdat lokacijsku
odnosno građevinsku dozvolu, sami sebi moramo izdat odnosno Čistoći u ovom slučaju
moramo izdat građevinsku dozvolu. To nam je jedna problem kojega ćemo riješit, a paralelno
s tim smo u dogovoru sa Fondom za zaštitu okoliša koji nam je obećalo financiranje do 85%
ovoga o čemu vam govorim, dakle kompleks cijeli Karepovac o kojem smo već više puta
govorili, jedna faza to je prvo selekcioniranje otpada, zatim izrada postrojenja za NBO
tretiranje smeća, izrada platoa za procjedne vode, kanal za odvod na Stupe, ograda,
sanacija okoliša, sanacija unutrašnjega dijela, pokrivanje toga sa zemljom, ne beton, ne
betonskih sarkofaga nego zemljom i otplinjavanje, to je najkraće šta vam mogu reći i idemo u
18
tom smjeru i mislim da ćemo mi ne samo ovo što ste pitali do kraja 2014. nego da ćemo ići u
pravu sanaciju, dakle da ćemo uspjet i postrojenje postavit do konca ove godine.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Izvolite.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Znači ako sam vas sad dobro razumio ovo zaštitnu ogradu i potrebne pumpe tj.
crpke u 2014. će biti postavljene?
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) Tako je.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
O.K. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Slijedeći će postaviti pitanje Ivan Banović. Izvolite gospodine
Banović.
IVAN BANOVIĆ
Hvala.
Prije
svega
dobar
dan
svima,
pozdrav
gradonačelniku,
dogradonačelnicima, kolegama vijećnicima, medijima i svima koji nas prate putem malih
ekrana. Evo moje pitanje je isto upućeno gradonačelniku pošto je popularan, od jutros smo
svi po postavljanju pitanja. Kratko pitanje, ali očekujem iscrpan odgovor. Molim da nam
kažete koje ste sudske sporove riješili do sada i što imate dalje u tom planu? Hvala.
PREDSJEDATELJ
Gospodine gradonačelniče izvolite, pitanje je vrlo, vrlo kratko i nadasve jasno.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Hvala lijepa. Dakle ukupni broj parničnih sporova odnosno sporova koji se vode
pred sudom i upravnim tijelima Republike Hrvatske za Grad Split, (-čuje se više glasova-)
imam već prije, je 2539, ponovit ću vam možda niste me dobro čuli, 2539 sudskih sporova
imamo. Neću vam čitat pojedinačno, ali najveći broj je baš parnični postupci kojih ima 1085,
a ukupna vrijednost svih parnica zajedno je 923, 924 milijuna kuna, dakle težina ukupnih
parnica je 924 milijuna kuna, ja mislim da vam više od ovoga zaista nema potrebe govorit.
TOMISLAV GOJO
(-nije uključen mikrofon-) Je li mi toliko dugujemo ili .......
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Ne, ovo je težina parnica usmjerenih prema Gradu, dakle Grad je okrivljenik u
ovom slučaju odnosno optuženik sa težinom, mogućom težinom, naravno ja se nadam da
nećemo platit ni blizu ovoga, ali ukupno je 924 milijuna kuna. Dakle ovo je, ovo je sve u
zadnjih, ne znam koliko, 20 i više godina, nije to od jučer niti je to prošli mandat, to je
skupljeno više se i ne zna od kada. Tako da ovaj, imamo i mi dosta velikih potraživanja,
međutim ono što nas brine je to šta u ovrsi imamo 140 milijuna kuna prema nama, ali to vam
je, to vam je jedan od problema i jučer smo isto tako se pokušali izvući da ne dođe do
blokade, a mislim financijska situacija općenito šta da vam kažem. Oko 210 milijuna kuna
smo platili od prošle godine od 6. ili 7. 06. 210 milijuna kuna ovih prethodnih obaveza, dakle
nismo, i prethodna vlast i ona prije toga imala je slične situacije, međutim obzirom na
pogoršavanje i recesiju sve teže nam pada to, to plaćanje.
19
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Sve u redu? Molim? Ja bi samo dodao da sam ja bio jedan od onih
koji je nakon deset dana šta je gradonačelnik zasjeo u gradonačelničku stolicu mu rekao
obavezno se upoznaj sa dubiozama i vidi sporove Grada Splita, dakle materijal je već davno
njemu na stolu, može se samo nadopunjavati. Hvala. Slijedeći se javio za postavit pitanje
gospodin Gojko Čepo. Kome vi postavljate pitanje?
GOJKO ČEPO
Evo ne bih kvario dobru tradiciju s kojom smo počeli danas, svi su postavili pitanje
gradonačelniku pa ću i ja. Moje pitanje je vezano uz jednu, uz jednu pozitivnu priču koja nije
vezana uz gradsku upravu i naoko možda i većini ljudi i nebitnu priču, ali u ovim turobnim
vremenima meni prilično interesantnu i zanimljivu. Naime društvene mreže i youtube,
općenito Internet zadnjih tjedana okupirani su stotinama spotova iz raznih dijelova svijeta, iz
raznih gradova, a na muziku Farelovog hita Happy. Među morem tih spotova ističe se, ističe
se jedan kojeg većina kritičara na internetu smatra i ponajboljim, a on se, a on prikazuje
upravo grad Split i napravila ga je grupa splitskih entuzijasta volontera samoinicijativno,
dakle naša sugrađanka Damira Kalajžić fotografkinja u suradnji sa svojim, sa svojim
kolegama Novakom, Bilonićem i Barabom napravili su spot koji je do sada na internetu
pogledan gotovo 700 tisuća puta i mislim da je napravio promociju grada kakvu nam je
napravilo malo šta u zadnje, u zadnje vrijeme. Ovo sve spominjem zbog toga jer smatram da
je Grad Split na nekakav način dužan odati priznanje toj grupi mladih ljudi koji su bez jedne
kune i samoinicijativno napravili veliku promociju gradu i jednu jako pozitivnu priču. Pa u tom
smjeru ide pitanje gradonačelniku, ja ne znam da li ste dosad razmišljali o tome, ali na koji
način Grad misli odati priznanje, odati nekakvo priznanje tim ljudima? Hvala.
PREDSJEDATELJ
Izvolite gospodine gradonačelniče.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Hvala kolegi Čepi na pitanju. Ovo me pitalo nekoliko ljudi po ulici, doslovce, jučer
sam bio na HTV-u i tamo su me pitali i ispred su me pitali, nekoliko ljudi na ulici me pitali,
pitali su svi jeste pogledali spot, jesam, pogledao sam spot i ja kao i većina vas koji ste ga
pogledali odnosno svi koji ste ga pogledali je više nego oduševljena s tim, zaista iz ničega
stvorit nešto onako sa blizu 700 tisuća klikova je hvale vrijedno i mi ćemo im se zahvalit,
pozvat ćemo ih ovdje da im se zahvalimo pa ćemo s njima razgovarat. Vidjet ćemo da
možda imaju još kakvu genijalnu ideju vezano za promociju, jer ovo je zaista genijalna ideja i
genijalna promocija grada Splita gotovo potpuno besplatno.
PREDSJEDATELJ
Gospodin, gospodine doktore zahvaljujem na iznenadnom upadu. Idemo. Vi
možete dati mišljenje kao vijećnik na gradonačelnikov odgovor.
GOJKO ČEPO
Dobro. Ja, ja se nadam da ovaj, da će to bit nešto, nešto više od, od samo hvala i
kažem potvrda još jednom da u Splitu postoje mladi. mladi i kreativni ljudi i mislim da su, da
su čak svi četvero, svi četvero nezaposleni, a i poruka (-svi u smijeh-), a i poruka, a i poruka
onima koji su, koji su kritizirali, kritizirali neke mlade ljude kad ih se predlagalo ustanove,
ustanove u kulturi pa provjerite možda se imena neka preklapaju.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Slijedeća se javila za postavit pitanje gospođa Slavica Bartulović
Barać. Izvolite.
20
SLAVICA BARTULOVIĆ BARAĆ
Hvala. Pozdravljam sve prisutne i moje pitanje je upućeno dogradonačelnici, a
vezano je za projekt Turističke palače. Zanima me u kojoj je fazi projekt, što se sve do sada
poduzelo i kada možemo očekivati realizaciju?
AIDA BATARELO - zamjenica gradonačelnika Grada Splita
Dobar dan svima. Poštovani gospodine gradonačelniče, poštovani predsjedniče
Gradskog vijeća, poštovani vijećnici evo unaprijed se ispričavam ako ostanem bez signala u
trenutku. Ovako, u legalnoj proceduri izabran je ponuditelj, to je arhitektonski ured iz Splita,
isto tako svaki četvrtak odnosno ovaj put će bit petak imamo radni sastanak kojim se utvrđuju
status projekta. Nakon što su projektanti instalacija obišli zgradu snimljena je građevina u
izvornim gabaritima, utvrđeno je da je nužno izvršiti istražne radove na postojećoj armiranobetonskoj konstrukciji, oni su i napravljeni. Potvrđen je prijedlog projektanata o granici
obuhvata s tim da će jedan mali problem oko preklopa sa Lučkom kapetanijom morati Grad
riješiti s njima. Za Turističku palaču inače postoji uvjerenje da je evidentirana građevina prije
15. veljače '968. godine, nije potrebno ishođenje lokacijske dozvole. Odlučeno je da će imati
jedan lift i terasu koji će bit zaista jedan reprezentativni dio u centru grada. Inače radovi bi
mogli početi već u toku sezone, ali ćemo preskočit sezonu iz razloga koji su vam jasni, dakle
ljudi koji tamo rade odradit će ovu cijelu sezonu i na jesen će se početi sa radovima.
Predviđeno vrijeme završetka rekonstrukcije je 1. 06. 2015. godine.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Idemo dalje, slijedeći se za postavit pitanje javio gospodin Podrug
Luka. Izvolite gospodine Podrug.
LUKA PODRUG
Jedna rečenica komentara prošloga pitanja bilo je pitanje reda u prostoru, štekati,
nelegalno ponašanje, pa u mom odgovoru je konstatirano da je izmjenom Zakona o
građevinskoj inspekciji od 1. 01. 2014. to u nadležnosti Grada Splita, to je samo konstatirano
i evo ja bi molio da onda Grad Split napokon počne i uvodit taj red u prostoru, da zaista
lokalnim i svim drugih šerifima stanemo na kraj.
Moje je današnje vijećničko pitanje u pisanom obliku je bilo vezano za HNK pa bi
molio da ga zanemarite obzirom da će bit točka onda nema smisla da sad trošim vrijeme na
HNK, ja ću postavit pitanje vezano za neke civilne udruge. Ne znam da li gradonačelnik ili
netko od zamjenika tko pokriva taj društveni sektor, ali ukazat ću na nešto što smo, ja,
vjerujem i drugi vijećnici i ja upozoravani. Neke udruge nam se javljaju sa tezom da su
diskriminirane, ako da se u gradu Splitu stvaraju neke privilegirane i neke diskriminirane
udruge. Obzirom da su to udruge civilnog društva koje se bave humanitarnim, socijalnim
programima ja bi zaista molio da mi se odgovori. Evo vezano za udrugu „Halo za pomoć“, to
je jedna udruga koja već godinama funkcionira na način, temeljna ideja da se stari i
nemoćnim osobama kroz ovu narukvicu osigura 24-satni nadzor. Red vrijednosti je nekih
200-300 tisuća kuna, što je velik novac, ali u činjenici kad mi uz sve poštivanje i mog kolege i
gradonačelnika koji su maloprije govorili o eventualnom evropskom prvenstvu u nogometu
koje u praksi znači samo kaprica sa Zagrebom i izvršavanje hirova frustriranoga ministra i
gore bacamo 100-tine milijuna, ovdje nismo sposobni dati 200 tisuća kuna za nadzor
bolesnih, starih i nemoćnih ljudi. Ako nema neki ozbiljni razlog ja moram reći kao vijećnik da
me je stid ako to radimo. A drugo pitanje, iste takve važnosti, je čisto kao primjer, isti je
kontekst, meni se isto kao vjerujem i veći vas iz drugih, drugih vijećnika javili predstavnici
udruge „Bijeli krug“, to je udruga za žrtve nasilja koja se isto tako protestira i još što je najviše
protestira na nedostatak ozbiljne komunikacije u gradu. Ono što mene čudi kod vijećnika s
dugogodišnjim stažem ja tvrdim Grad Split je u tom smislu dosad bio najbolji, imao je i dobar
i odličan socijalni program i korektan i konkretan odnos sa udrugama. Pa zaista postavljam
pitanje, bez ikakve tendencioznosti, je li ovdje negdje prekid u komunikaciji i mislim da kad
se nešto ne može ni napravit ne smije se dogodit da se nekoj udruzi netko ne želi javit, a kad
smo kod nasilja, završit ću posljednjom rečenicom. Postoje udruge, evo ova udruga ukazuje
21
da je program koji su oni dosad vodili sad dodijeljen jednom privilegiranoj udruzi Domine i
zato i pitam postoje profesionalne udruge i profesionalci u udrugama koji samo imaju
paravan za isisavanje gradskog novca, a s druge strane se neke udruge stavljaju u zapećak.
A s druge strane ove udruge koje se bave, ako hoćete prevencijom, borbom protiv nasilja ne
da su nam potrebne nego su nam nasušna potreba. Kad uzmem u obzir nešto što ću ja reći
sad ovdje pred svima vama, a vjerojatno se nitko od vas sa mnom neće složit, mene osobno
stid što živim u gradu u kojem se javno potiče nasilje preko medija, službenih institucija, od
nasilnika pravimo junaka. Ako ste na to ponosni nećemo o tome imat posebnu točku,
sjednicu, neće reagirat ni pravobraniteljstvo, ništa, nebitno je tko je s druge strane. Ja sam
osobno doživio nasilnike kao vijećnik u jednoj, od jednog taksista, prošli gradonačelnik je
doživio nasilje u gradu, novinar je nedavno doživio nasilje i sad je predstavnik jednoga kluba,
makar ga mi mrzili i voljeli, doživio ovdje nasilje, ali nikad se još nije dogodilo da nasilnik
dobije tri stranice naslovnice i da bude heroj. (-čuje se više glasova-) Gospodine Čepo
nemoj, nije ovo Torcida, ovo je Gradsko vijeće.
PREDSJEDATELJ
Molim vas, molim vas.
LUKA PODRUG
Mene je stid što promovirate nasilnike i ja se osobno u vlastito, u samo u svoje
osobno ime ispričavam svima onima koji su u ovom gradu doživjeli nasilje, a nasilnici postali
zvijezde. Hvala.
PREDSJEDATELJ
(-čuje se više glasova-) Molim vas, molim vas, nemoj, nemoj. Dozvolite, dozvolite.
Tišina! Ne, Čepo, ma molim vas, nemojte se ...
LUKA PODRUG
(-nije uključen mikrofon-) Ja se u svoje osobno ime ispričavam svima onima koji
su doživjeli nasilja, a vi pravite od nasilnika junaka.
PREDSJEDATELJ
Gospodine Podrug molim vas. Ajmo, ajmo završit s ovim. Prije nego što dam riječ
ovdje samo da kažem da sam ja sa predstavnicima Bijeloga kruga sutra dogovorio razgovor
pa ću biti upoznat sa problemom do u tančine i onda je moje kao predsjednik Vijeća da
interveniram prema gradonačelniku i službama. I inače, molim vas, vaše informacije, svaka
udruga koja je kod mene zatražila prijem ja sam je primio, obradio predmet i uputio
nadležnim stručnim službama, a onako između nas govoreći po nekim pitanjima, posebno
kad su u pitanju slabiji, nemoćni mogu bit otvoren ja u popriličnoj mjeri tlačim i
gradonačelnika. Izvolite gospodine gradonačelniče.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Hvala kolegi Podrugu, ja se slažem s tim, svako nasilje je nasilje i svako nasilje
treba osudit i tu ne bi dalje od toga govorio jer ćemo ući sad u drugu priču koja nije vezana
za ovo, a kolega Podrug je potpuno u pravu. Svaki oblik nasilja mi kao gradski vijećnici, kao
zaposlenici i kao ljudi ovoga grada moramo osudit bez obzira na koji način nastalo.
Šta se tiče vašega pitanja, konkretno ja ću vam odgovorit za Bijeli krug, a
pročelnica Škrabić će vam odgovorit na ovaj drugi dio odnosno treći dio pitanja. Dakle što se
tiče Bijeloga kruga oni su poslali svima, mislim da ih je bez razložno uhvatila nekakav strah,
dakle oni su u istoj poziciji kao i ostali 82 udruge kojima nije produžen ugovor, dakle ukupno
ih je ovoga momenta 82 udruge koje koriste prostore Grada Splita i kojima nije ugovor
produžen. Zaustavili smo produženje ugovora odnosno potpisivanje ugovora iz jednostavnog
razloga zato šta smo upravo donijeli zaključak o kriterijima, mjerilima i postupanjima vezano
za dodjele prostora u vlasništvu Grada Splita na privremeno korištenje u organizacijama
civilnoga društva i zbog toga samo nismo napravili, zbog toga šta smo shvatili da ako
22
nastavimo ovim ritmom davat udrugama, bez obzira s čim se one bavile, prostori Grada
Splita u roku od tri mjeseca nećemo imat više niti jedan jedini prostor, osim onih prostora
koje nitko ne želi uzeti jer su na takvim pozicijama i u takvom stanju da ih nitko zaista ne želi
uzeti. Stalno nam se obraćaju, najmanje dva puta tjedno dobijemo zahtjev da dodijelimo
prostor nekoj od udruga civilnoga društva koje se zaista bave različitim aktivnostima i koje im
služi na čast, dakle humanim radom, djecom, bolestima, nemoćnima itd., međutim mislim da
moramo promijenit način dodjele prostora i općenito korištenja prostora, jer udruge mogu i
zajednički koristit određene prostore, neke od udruga koriste prostor recimo četiri dana
tjedno, tri dana su prostorije prazne, pokušat ćemo to ipak vidjeti zajedno sa njima na način
da zajednički koriste te prostore. Konkretno Bili krug nema razloga da se boji, bit će im
produžen ugovor, ali ćemo razgovarat sa svima da vidimo baš da li to možemo to spojit. Nije
vam samo prostor, nego je za prostor vezano i financiranje, jer oni teoretski moraju platit
nekakvu minimalnu cijenu, obično je to ispod jednoga eura, ali imaju troškove vode, struje pa
i to im je koji put teško, onda nam pošalju zahtjev za donacijom da bi mogli uopće se
financirat, onda i to moramo još dodatno, tako da bi nam bilo lakše da ih stavimo u nekoliko
prostorija da budu zajedno i onda nam je lakše to sve skupa financirat i održavat. A ovaj
drugi pitanja će vam kolegica Škrabić odgovorit.
ROMANA ŠKRABIĆ – pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
Dakle drugi dio pitanja se tiče financiranja, znači financiranje ovaj dio bi
obuhvaćao i jednu i drugu udrugu, i Halo za pomoć i Bijeli krug, naime već davno smo
definirali način davanja sredstva, nepovratnih sredstava ugovora definiran je mislim 2007.
godine sa kodeksom koji se zove Kodeks pozitivne prakse standarda i mjerila za ostvarivanje
financijske potpore programima i projektima udruga, znači da bi se financirale udruge
bespovratnim sredstvima potrebno je raspisat javni natječaj i ima točno određene postupke
koje tijekom tog javnog natječaja kako se sredstva mogu podijelit. Prema tome ni jednoj
udruzi u ovom gradu nije zabranjeno aplicirat na legalni i javni natječaj sa svojim programom
na svoje programsko područje, znači ni jednoj ni drugoj udruzi. Drugi način doniranja
odnosno ne doniranja sredstava nego drugi način financiranja udruga to je preko postupka
javne nabave. Naime Zakon o javnoj nabavi predviđa kupovanje socijalnih usluga i to u, u
dodatku 2.B prema tome legalno kupovanje socijalnih usluga s time da se kupuju socijalne
usluge one koje su kao socijalne usluge definirane ili Zakonom o socijalnoj skrbi ili nekim
drugim zakonom. Znači možemo kupovat samo te, to nije ono kao što se piše o vašem
procesnom pismu da kupujemo krumpire ili ne znam što drugo, nego se kupuju socijalne
usluge što je definirano zakonom. E sad ako govorimo o udruzi Bijeli krug povijest njihovih
financiranja seže negdje u '12. godinu kad su se prvi put obratili nama, zamolili su da im
damo potporu za vrlo važni dio kao što ste vi gospodine vijećniče i rekli za psihosocijalni
tretman žrtava nasilja, Upravni odjel se odazvao i na narudžbenicu smo otvorili postupak
kojim je osigurano za godišnje financiranje nekih 35 tisuća kuna. '13., početkom '13. godine
taj ugovor je ovaj završio i kako su, kako su imali veliki priliv korisnika molili su nas da ih,
njihova zamolba je bila da idemo na veći iznos, preko 70 tisuća kuna. U to doba Zakon o
javnoj nabavi je limitirao kupovanje usluga preko 70 tisuća kuna više se ne može ići na
narudžbenicu nego otvoreni postupak javne nabave. Otvorili smo postupak javne nabave, na
taj postupak javne nabave javio se samo Bijeli krug i nakon zatvaranja postupka napravljen
je ugovor sa udrugom Bili krug na 99 tisuća i 800 kuna za godinu dana financiranja.
Početkom ove godine ponovo je istekao natječaj, ponovo smo, istekao je ugovor, ponovo se
javila udruga Bijeli krug, ponovo je zamolila da imaju veliki priliv korisnika da ponovo
otvorimo javnu nabavu, legalno smo otvorili postupak javne nabave, na postupku javne
nabave javile su se tri udruge, jedna udruga je otpala zbog formalno pravnih razloga i ostale
su dvije od koje znači Bijeli krug i udruga Domine, od kojih je udruga Domine imala povoljniju
ponudu i od tog trenutka počinje medijski pritisak na nas od strane udruge Bijeli krug da su
ostali bez financiranja. Mislim ostali su bez financiranja jer se netko drugi drznuo javit na isti
natječaj, je li. Znači o udruzi Bijeli krug još uvijek postoji natječaj, javni natječaj za udruge koji
sad kreće u 4. mjesecu, to je što se tiče financiranja. Znači nek se jave, nek apliciraju,
23
povjerenstvo će vjerojatno zbog kvalitetnog programa vjerojatno dati, dodijeliti mogućnost
financiranja.
A što se tiče udruge Halo za pomoć to na neki način de javu fenomen ponovo, to
je ako se vi sjećate medijski pritisci su bili '10. i '11. godine gospođa koja drži tu udrugu
jednostavno je smislila jedan krasan način za zaradu, dvostruku zaradu, dvostruko
financiranje, ona istovremeno uzima članarinu od svih, svih korisnika svoje narukvice i
istovremeno traži financiranje, sufinanciranje od Grada i drugih pravnih subjekata u državi.
Kad smo se raspitali za cijenu uređaja i cijenu te usluge onda smo shvatili da u ovom gradu
postoje nekoliko pravnih subjekata koji su također spremni prihvatit to, međutim spremni su
to radit bez uplitanja Grada, dakle smatraju da se financira ta usluga može isključivo iz
članarine, bez ikakve potrebe da im netko donira sredstva sa strane. Grad je u to dobra '11.
godine, ako se sjećate, bio spreman financirat članarinu za sve socijalno ugrožene, dakle
one koji su u okviru gradskog cenzusa, a svi ostali ako su spremni uvijek mogu plaćat
članarinu i to je sasvim dovoljno za tu vrstu usluge. Dakle nije potrebno dvostruko
financiranje k'o što gospođa inzistira, a plus toga ni ta udruga nije zaboravljena od strane
uprave Grada oni godinama bez, besplatno koriste prostor Gradskog kotara Trstenik, prema
tome Grad također podržava i rad te udruge.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Izvolite gospodine Podrug.
LUKA PODRUG
Hvala. Moram reći da sam izuzetno zadovoljan odgovorom i pročelnice i
gradonačelnika. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Odlično. Zahvaljujem i ja također. Slijedeći se za postavit pitanje javio vijećnik
gospodin Ante Restović. Izvolite.
ANTE RESTOVIĆ
Hvala predsjedniče. Imam pitanje za gradonačelnika. Zanima me status
komunalnog opremanja gradskog kotara Kila, posebno vezano za stanove iz POS
programa?
PREDSJEDATELJ
Goran Kovačević, zamjenik gradonačelnika. Izvolite gospodine Kovačević.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Dobar dan poštovani vijećnicama i vijećnicima. Nastavno na vaše pitanje dakle u
tijeku su pripreme ishođenja svih dozvola za početak gradnje POS-ovih stanova Kila 3, 2 i 1
se priprema da bi ušla u tu proceduru od čega je trenutno najbliže za ishođenje dozvola Kila
3, ukupna vrijednost, ukupna količina stanova cijeloga toga projekta bi bila 575 stanova i u
tom smislu smo pri kraju definiranja ugovora između APN-a, Grada Splita i države na način u
kojem bi se definirale sve naše obveze po uređenju komunalne infrastrukture. Trenutna
zgrada koja je tamo sada spremna za useljenje nije u sustavu Kile, ali se tu upravo dovršava
prometnica koja će kroz, kako imamo informaciju negdje odmah početkom 4. mjeseca,
ovisno o vremenskim uvjetima, bit zgotovljena i omogućit će da zgrada dobije uporabnu
dozvolu i da stanari te zgrade uđu u svoje stanove. Što se tiče svih drugih obaveza
komunalne infrastrukture dakle Grad Split je obvezan i on će izvršit sve svoje, sve svoje
obveze. U tijeku su najviše imovinsko pravni otkupi zemljišta za potrebnu infrastrukturu koja
će se, koja će se na tom projektu desit. Očekujemo da bi negdje u 6. mjesec bila gotova od
strane APN-a knjiga stanova i da bi onda po redoslijedu liste građana koji su se prijavili za
stanove bili pozvani na odabir stanova, a nakon toga bi bili upućeni u banke za rješavanje
ukoliko .............. rješavaju sva pitanja i da bi negdje na ljeto se mogao napravit popularno
kazano prvi kamen temeljac za prvu gradnju POS-ovih stanova.
24
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Zadovoljni s odgovorom?
ANTE RESTOVIĆ
Najljepše hvala.
PREDSJEDATELJ
Hvala. Slijedeći će postavit pitanje vijećnik Goran Sučić. Izvolite.
GORAN SUČIĆ
Hvala gospodine predsjedniče. Ovaj moje pitanje je usmjereno ovaj Upravnom
odjelu za urbanizam, ne znam komu, bilo tko tko bi mogao, ali radi se o tome da, govori se o
............ koje su se radnje događale ....... informaciju za sada, a bitno je da ne bi u buduće
griješili, a naročito kada su građani oštećeni. Naime radi se o slijedećem. Kako može služba
ili grad, ovaj, napravit primopredaju jednog objekta ili zgrade a da zgrada nije u skladu sa tim
projektom odnosno građevinskom dozvolom pa su oštećeni građani i dan danas moraju
plaćat tu cijenu. Postavljam pitanje odgovornosti i pojava za takav slučaj. Mislim da taj slučaj
nije mal ako bude ................... na konkretnom događaju znam i konkretan događaj, je li, ali
nije jedini, dakle u periodu koji je od ranije ............ A konkretno Žnjan – Pazdigrad, evo
mislim gdje ja živim i (-čuje se više glasova-) Molim? A nije, nije nažalost samo jedan, cijelo
prizemlje je u pitanju, veliki, velike zgrade i ne samo jedne, nažalost je li.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Pa kolegica će vam odgovorit, ali mogu vam i ja već odgovorit. Po zakonu je bilo
to moguće napravit, dakle bilo je moguće prije završetka okoliša, a osobito ceste bilo je
moguće izdat građevinsku dozvolu i to se masovno koristilo zašto što ej bio pritisak na
gradske službenike da izdaju dozvolu bez obzira šta su kasnili sa cestom, međutim od 1. 01.
2014. godine to više nije moguće. Da bi dobili uporabnu odnosno građevinsku, prvo
građevinsku dozvolu morate imat završenu cestu i to sada smo dobili kako u dotu da riješimo
sve unazad, dakle i to je sad strahovito opterećenje, ali kolegica će vam puno bolje od mene
objasnit.
GORAN SUČIĆ
Ako mogu, ovaj, dodatno, ovo mi je dobra informacija od ranije, je li, za što nisam
ni znao, međutim ne radi se samo o okolišu nego se radi o cijelom prizemlju i katu, je li, dakle
ovaj kako uopće građani mogu uselit u takvu zgradu, netko je morao a da, evo potaknut sam
i ovim pitanjem pritisak. Tko bi to mogao taj pritisak napravit da se radi nezakonito? Evo
hvala.
PREDSJEDATELJ
Evo gospođa Ružica izvolite.
RUŽICA BATINIĆ SANTRO – v.d. pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Ja ću vam pokušat odgovorit. Znači grad zgradu vjerojatno o kojima vi sada
govorite ne znam kad su dobile građevinsku dozvolu, zakoni su se mijenjali. Ja radim na
ovim poslovima 20 godina i više ne znam ni koliko je bilo izmjena i dopuna Zakona o
prostornom uređenju i gradnji. Nekadašnji zakon je onaj od 2004. do 2007. po tadašnjem
zakonu, znači moglo se dobit uredno građevinsku dozvolu za gradnju objekta ako je cesta
bila planirana u prostornom planu, znači cesta je bila na papiru, a ceste na terenu nije bilo
nigdje. U tom slučaju su takve zgrade dobivale građevinske dozvole, dobivale uporabne
dozvole a ceste nije bilo nigdje. Međutim izmjenom zakona 2007. godine rečeno je da cesta
do zgrade mora bit osigurana, znači trebala je imat barem lokacijsku dozvolu, potvrdu
glavnom projekta, jer tad se već prešlo sa građevinske dozvole na potvrdu glavnog projekta i
trebali su bit izvedeni zemljani radovi. Znači, a novi zakon koji je stupio na snagu 1. 01. 2014.
godine ima druge odredbe koje kažu da prije ishođenja građevinske dozvole za gradnju
25
objekta cesta mora imat građevinsku dozvolu i moraju bit započeti radovi. To što bi pitate
kako se dobila uporabna dozvola, znači da bi neka zgrada dobila uporabnu dozvolu mora se
napravit tehnički pregled građevine u kojem sudjeluje ne samo upravni odjel koji izdaje
dozvolu nego svi sudionici gradnje, znači od HEP-a, Vodovoda, nadzornih inženjera,
sudionika u gradnji, inženjera koji provjerava, revizora statike i ostalih, znači ako takva
građevina prođe tehnički pregled i ako svi članovi komisije kažu da se može izdat uporabna
dozvola onda se izdaje uporabna dozvola. To što bi govorite da su pojedini dijelovi građevine
nezavršeni i to vam je dio zakona koji kaže da se može uporabna dozvola izdati za dio
građevine ukoliko nije završena cijela građevina, ako se taj samostalni dio može koristiti.
Znači ako imate neku stambeno-poslovnu zgradu koja ima recimo prizemlje i četiri kata pa je
prizemlje poslovni prostori, a u podrumskim etažama su garaže i na katovima su stanovi,
ukoliko su stanovi dovršeni i garaže dovršene znači taj dio građevine se može koristiti prije
završetka cijele građevine. Znači to je zakon koji je vrijedio od 2007. do 2014., po tom
zakonu su se dobivale uporabne dozvole. Ukoliko je razlika odnosno bilo šta u projektu,
izvedbenom projektu i u građevini koja je završena različito od projekta po kome je građevina
dobila dozvolu, bez obzira zvala se ona građevinska dozvola, potvrda glavnog projekta ili bilo
kako kako se zakon mijenjao takva građevina nije mogla dobit uporabnu dozvolu, znači
naglašavam nije mogla. Bili su potrebni ispunjeni svi uvjeti da bi građevina dobila uporabnu
dozvolu. Međutim moram napomenuti još jednu odredbu koja je vrijedila do, do 1. 01. 2014.
godine znači zakon je uveo jednu formu uporabna, uporabna, uporabne dozvole koja je,
odnosno uporabljivost građevine gdje nismo gledali da takva građevina, takva građevina nije
prolazila klasični tehnički pregled nego bi se samo gledalo da je građevina u gabaritima
izgrađena u skladu sa građevinskom dozvolom. Znači zakoni su se mijenjali, ali kažem, ako
je građevina građena protivno projektima onda nije smjela ni u kom slučaju dobit uporabnu
dozvolu, ni na kakve pritiske, ničega, zakon je jasan.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem na iscrpnom odgovoru.
GORAN SUČIĆ
Evo hvala, ovaj, i ja sam zadovoljan odgovorom, međutim samo je ostalo još
jedan dio da građani zbog svega toga ne trebaju ispaštati i danas on plaća cijenu ovaj
legalizacije itd. Evo hvala.
PREDSJEDATELJ
U redu, idemo dalje. Slijedeća će postavit pitanje vijećnica gospođa Dvornik Maja.
Izvolite.
MAJA DVORNIK
Dobro. Evo pozdravljam sve nazočne, gradonačelnik je već dijelom odgovorio na
moje pitanje, a pitanje se odnosi na gospodarenje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada
Splita. Grad Split je vlasnik ukupno 884 poslovna prostora od kojih se koristi 748. Udruge,
stranke, klubovi i druge neprofitne organizacije koriste oko 321 poslovni prostor po
povlaštenim cijenama, to je ona čuvena cijena oko 1 eura za metar kvadratni. Smatram da
su zaista sve neprofitne organizacije, od stranaka, do udruga važne za grad Split, međutim
korištenje poslovnih prostora u centru i zaštićenoj gradskoj jezgri ne pomaže njihovom radu,
a štetno je za razvoj turizma. Prema informacijama kojima raspolažem od 17 političkih
stranaka koje su smještene u gradske prostore samo četiri stranke nisu u središtu grada.
Najtransparentniji primjer koji opisuje navedeno stanje da od 12 poslovnih prostora na
Prokurativama, znači najuži centar grada samo je polovica namijenjena komercijalnim
djelatnostima, ostalo koriste dvije stranke i četiri udruge. Dakle sve ide po ovim vrlo
povlaštenim cijenama. Svjedoci smo da je Split u posljednjih nekoliko godina postao vrlo
prepoznatljiva destinacija na turističkoj karti svijeta, te da su prostori u centru postali veoma
interesantni za turističku ponudu. U svezi navedenog tražim slijedeće informacije, da li je
izrađen plan gospodarenja poslovnim prostorima u vlasništvu Grada, posebno sa naglaskom
26
na sam najuži centar i gradsku jezgru, te da li postoji plan izmiještanja neprofitnih
organizacija, dakle tu smatram i za stranke i za udruge, za sve neprofitne organizacije iz
centra grada u druge poslovne prostore na manje atraktivnim lokacijama, ali koje bi bile
dovoljne i adekvatne za njihov rad. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Izvolite gospodine gradonačelniče.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Dobro, hvala kolegici Dvornik. Ja ću odgovorit dio, a dio će odgovorit pročelnik
Pavić koji se bavi s tim nekretninama. Dakle pritisak na Gradsku upravu je već dugo
vremena, nije to sada, to je već vjerojatno iz prošloga sustava, ali je sad ovih zadnjih možda
nekoliko godina posljednjih obzirom na recesiju i na sva ova naša događanja koja su nas
svih skupa prilično osiromašila je pritisak se povećao, dakle svi traže nekakav prostor po
povlaštenim uvjetima, a oni koji ne traže po povlaštenim uvjetima vrlo brzo dođu, dođu nas
molit da im ne naplaćujemo jer da ne mogu niti to platit, a govorim opet o cijenama koje su
nekoliko eura. Povlaštene cijene su vam 1 eur za političke stranke, a za ove udruge koje se
bave .............. djelatnostima ispod 1 eura. Čim stavite nekome nekakvu cijenu od 3, 4 ili 5
eura već imate problem, oni ne mogu to platit, praktički dovodite ih u poziciju da im
onemogućujete rad i vrlo rado bi izmjestili iz određenih lokacija neke od političkih stranaka ili
nekih udruga, ali gdje, pitanje je gdje ćemo ih poslat, jer nemamo, nažalost nemamo toliko
prostora niti izvan užega centra, najveći broj prostora i je baš u ovome dijelu starijeg, starijem
dijelu grada, u vanjskim dijelovima grada nemamo toliko prostora da možemo svi izmjestit.
Ona ideja koja je postojala da Grad odluči i sagradi jedu zgradu i onda sve te udruge i
političke stranke stavi u jednu veliku zgradu na prvi pogled izgleda krasno, ali se ipak radi o
nekoj vrsti ............. Udruge ipak malo i oživljuju grad, ljudi se kreću, vrte se tu, ako ste i
primijetili kad prođete kroz centar grada imate jako puno prostora koji ili su zatvoreni ili svako
tri mjeseca se promijene korisnika odnosno promijene djelatnost, radi se o privatnim
prostorima zbog najamnine, ljudi ne mogu više to plaćat, trenutačna situacija je zaista takva
da ukoliko idemo sad izbacit i udruge iz centra grada, a i političke stranke pitanje je moguće
da nam cijeli život u samome centru ipak malo bude smanjen, dakle da se smanji onaj šušur
na koji smo toliko ponosni i koji je na neki način ipak pozitivno utječe na turizam. Neke jesmo
izmjestili, imamo neke malo pozitivne primjere, uzet ću ovdje HSLS koji je vrlo rado pristao
da se izmjesti sa najatraktivnije lokacije na samoj Rivi na jednu drugu lokaciju koja nije
daleko ali ipak nije ni toliko atraktivno, evo to ću vam uzet samo za primjer, recimo politička
stranka HSLS je vrlo rado na to pristala, bez ikakvih problema, dobili smo dva izuzetno
atraktivna prostora koje ćemo dati u komercijalne svrhe odnosno koje ćemo dati na neki
drugi način korištenju, a ne političkim strankama niti nekakvoj društvenoj udruzi civilnog
društva, dat ćemo nekome drugome od koga mislimo da ćemo imat puno više koristi ili ćemo
ih iznajmit po puno, puno većoj cijeni. A kolega Pavić možete vi odgovorit brojkama.
IVICA PAVIĆ – pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore
Zahvaljujem. Poštovani vijećnici, poštovani predsjedniče ja vodim poslovni prostor
zadnjih desetak godina i previše se priča o vlasništvu poslovnih prostora Grada Splita. Ja ću
vam iznijeti jedan podatak koji će iznenadit vjerojatno sve prisutne, Grad ima uknjiženo 200
prostora u vlasništvo Grada Splita, to znači to je jedan broj koji sve iznenađuje. Priča o
poslovnim prostorima u centru grada je vrlo specifična i vjerojatno ste vi za nju čuli, međutim
svi ti prostori manje-više nisu vlasništvo Grada Splita, oni su predmet povrata bivšim
vlasnicima ili su u konačnici vlasništvo Republike Hrvatske. To znači temeljem Zakona o
naknadi koji je stupio na snagu '96. odnosno '97. godine manje-više velika većina gradskih
poslovnih prostora kojima trenutačno gospodari Grad Split nije vlasništvo Grada Splita ili je
vlasništvo bivših vlasnika ili je vlasništvo Republike Hrvatske. Ako ste gledali natječaj za
zakup poslovnih prostora prije desetak dana je izašao u Slobodnoj Dalmaciji i označeni su
neki prostori sa zvjezdicom, to je upozoren budući zakupac da ima zvjezdicu kao
nacionaliziran, konfisciran ili bilo koji drugi način izuzet prostor iz mogućnosti gospodarenja
27
kao s vlasništvom Grada Splita. Samo ću vam iznijeti jedan podatak, Grad Split je, to znači
samo u zadnjih deset godina izgubio je u centru grada 9284 kvadrata, to znači ti prostori
Grad Split je izgubio, to više nije vlasništvo Grada. Ako ste prijetili na GIS-u grada svaki dan
se mijenjaju ti podaci, to se može pratiti i Grad je, samo pomnožite, najatraktivnije prostore
9280 sa 10 eura puta 12 mjeseci puta 10 godina koliko je Grad neprimjetno izgubio milijuna
kuna od zakupa atraktivnih prostora u gradu. Samo u periodu gradonačelnika novoga
našega Ive Baltasara 58 zahtjeva za neposrednu dodjelu poslovnih prostora udrugama, to
znači 58 zahtjeva. Ja imam ovdje popis svih zahtjeva tako da to je nebitno, udruge su
zatražile, 90% udruga traži da se njima prostor dodijeli u centru grada, u centru grada. Što se
tiče Mertojaka i ovo što se pozivamo na rubne dijelove grada mi smo raspisali natječaj
odnosno Grad je raspisao natječaj, stavili smo cijenu 1 eur, jer ih nitko neće. Ti prostori su
podrumski, ti prostori vlaže, ti prostori, to znači kada je Grad stjecao vlasništvo određenih
prostora Grad nikad nije stjecao vlasništvo atraktivnih prostora, uvijek su to bili manje
atraktivni prostori. Problem koji je vezan za reguliranje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
da bi Grad se mogao uknjižiti, to je bilo prošli put pitanje gospodina Vidoševića, to znači mi
dana danas još nismo riješili Ruđera Boškovića, država je uknjižena i na naše i na svoje, a
stoje prazni već 20 godina. Prema tome problematika je malo složenija nego što, ako smijem
ovako reći, običnom puku izgleda. Trenutačno Grad Split uknjižen je na cirka jedva 200
prostora, vlasnik je onda Grad Split kad u zemljišnim knjigama vlasnički list glasi na Grad
Split. Današnje gospodarenje poslovnim prostorom Grad Split gospodari s prostorima koje je
preuzeo '91. godine na način da je preuzeo gospodarenje, ali ne i vlasništvo. A mislim sad bi
mogao još dugo, ali mislim da je dovoljno. Hvala.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) Mogu li ja samo nadopunit?
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Može gospodine gradonačelniče.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Samo ću vam ponovit, jer sam to već nekoliko puta rekao, ali ovo vam je
konkretni podatak. U deset mjeseci 58 zahtjeva različitih udruga, svi su zaslužili i svi se
osjećaju pogođeni ukoliko im odmah istoga dana ne dodijelimo prostor.
MAJA DVORNIK
Ako mogu?
PREDSJEDATELJ
Izvolite gospođo Dvornik.
MAJA DVORNIK
Bez daljnjega, bez daljnjega će toga biti, jer udruge jednostavno rastu ko gljive
poslije kiše i udruge su dobra stvar, ali postoji i onaj loši dio vezano za udruge zbog toga jer
su ljudi vidjeli da se na jedan malo drugačiji način može doći do određenih sredstava i do
prostora. Znači ne, ne vrijeđajući bilo koga zaista u današnjoj situaciji se i to događa,
međutim ono što mene zabrinjava vezano je za ovo pitanje ... ( - kraj 1. kazete B strane - )...
zakupcima znači taj dug se kretao čak negdje oko 60 milijuna kuna koliko se sjećam, Grad
ubire prosječno oko 25 milijuna kuna godišnje. Dakle ono što se može naplatit pitam se, evo
još samo to kratko, mislim da bi trebalo vodit računa o bržoj naplati i o tome da se neke i
udruge i stranke ako treba i ja sad govorim o udrugama i strankama, ima tu još raznih oblika
udruživanja neprofitnoga da isele iz tih prostora ukoliko zaista ne mogu to naplaćivat i da se
ide na, prema, sukladno zakonu, znači o deložacija na dalj. Eto toliko. Nisam zadovoljna s
odgovorom i ne mogu bit zadovoljna na cijelo stanje, ali odgovor je u redu. Hvala lijepa.
28
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Slijedeći se ...
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Ako mogu komentar?
PREDSJEDATELJ
Vrlo kratko, vrlo kratko.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Slažem se, slažem se gospođo Dvornik s vama da i ne možemo ni mi bit
zadovoljni, ali u par slučajeva kad smo pokušali imamo problem, mediji, odmah se svi dignu,
a osim toga recimo jedni su nas i tužili, zato šta smo ih pokušali jednostavno iselit iz prostora
kojega koriste i godinama ne plaćaju. Dakle O.K., mi ćemo napravit svoj dio posla, ali ovaj
prvi, prvi iskorak u konačno rješavanju na neki način toga nereda vezano za poslovne
prostore i udruge civilnoga društva je donošenje ovoga zaključka o kriterijima, mjerilima,
postupcima dodjele poslovnih prostora s kojima ćemo zaista mislimo uvest red. On će uskoro
biti na Vijeću, prezentirat ćemo ga, poslat ćemo vam ga pa ćemo počet ga i primjenjivat.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Slijedeći će postavit pitanje vijećnik gospodin Petar Škorić. Izvolite.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa. Evo pitanje gospodinu gradonačelniku vezano za najavu zatvaranja
odnosno ukidanja Zoološkog vrta na Marjanu. Evo ja bi pitao gospodina gradonačelnika tko
vas je u biti ovlastio za vaše višekratne najave o ukidanju Zoološkog vrta na Marjanu čime
sebi uzimate gotovo faraonske ovlasti stavljajući se pri tome evo iznad Gradskog vijeća i
građana Splita koji, koje o tome ništa niste pisali, pitali? Kakvu poruku šaljete vjernim
posjetiteljima Zoološkog vrta, djelatnicima koji vrijedno rade i njihovim obiteljima? To me
podsjeća evo na vaše koalicijskog ministra koji je došao u Split s ruksakom na leđima i
biciklom zatvarati Diokom obećavajući budućnost radnicima, al svi smo vidjeli ishod te
situacije i na koji način su radnici završili. Vrijeme je da se u Splitu i Dalmaciji konačno
prestane zatvarati i nestajati radna mjesta počev dakle evo u posljednje vrijeme od Hrvatskih
pošta, HŽ Karga i drugih institucija. Vaša Vlada i vaša vlast u Splitu mora shvatiti da se ne
možete poigravati sa strpljenjem građana koje je na izmaku. Dok Hrvatska ima 380 tisuća
nezaposlenih i još 310 tisuća građana s blokiranim računima Vlada ukida mjere aktivnog
zapošljavanja. Nažalost vidimo da u svemu kopirate državnu vlast i ovdje u Splitu umjesto da
pokrene investicijski ciklus i otvorite radna mjesta građanima, a ne isključivo partijskim
kadrovima te osigurate budućnost mladima i zaustavite daljnje iseljavanje. Ja sam protiv
zatvaranja Zoološkog vrta, a vjerujem i većina građana grada Splita, jer smatram da naši
najmlađi stanovnici imaju pravo uživo vidjeti medvjeda, vuka i druge životinje isto kao djeca u
Zagrebu i Osijeku. Odakle vam pravo da u Splitu zatvarate nešto što postoji 80 godina? Koji
je razlog tome? Znamo da upravna, da Uprava trenutno dobro radi, javnost je upoznata da
su svi zakonski standardi zadovoljeni što je potvrdilo i vaše ministarstvo. Svi znamo da
postoje adekvatnija rješenja i mi smo to nudili u našem programu, ali Grad u tome treba biti
partner, a ne da to ukida i širi nepovjerenje. Jer svjedoci smo što god se ukinulo do sada u
Splitu nije vraćeno. Pitamo se je li uopće danas nešto ostalo od onih vaših predizbornih
obećanja sa plakata Split je bitan koji sve više blijede. Izvolite popravite uvjete, unaprijedite,
poboljšajte, izgradite, najlakše je danas sve ukinuti, dakle niste za to dobili mandat građana.
Gdje završavaju silni milijuni uplaćeni od poreza građana Splita, gdje idu ti novci? Dosta je
zatvaranja, otvarajte radna mjesta, niste dobili mandat za stečajnog upravitelja Splita što
dosadašnjim postupcima uporno pokušavate postati. Nije ovdje problem o životnom prostoru
za medu koji se može i proširiti u zoološkom vrtu, ali je problem što više nema radnog
prostora u Banovini za sve one podobnike koje svakodnevno dovodite. Zar je grad Split toliko
29
jadan da ne može nahraniti nekoliko životinja, da se djeca mogu veseliti, već ih se želi riješiti.
Evo, hvala vam lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Izvolite gospodine gradonačelniče.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Nisam shvatio vaše pitanje, malo ste, malo politički malo pjesnički, malo, O.K. u
redu, prihvaćam. Šta se tiče podobnika koje sam doveo u Banovinu već sam više puta rekao,
14 ljudi je zaposleno preko javnog natječaja, plus oni koji su zaposleni isključivo na
legalizaciji i to vam je sve koliko je ljudi došlo u Banovinu, ukupno 32. Ponovit ću vam, dakle
pročelnici preko javnog natječaja, tri službenika koji nisu pročelnici i svi ostali su na
legalizacijama, to je javna brojka i svi znate o toj brojci, prema tome nema podobnika i nema
uhljebljavanja, nego je sve išlo preko javnog natječaja. Neću vam odgovorit politički pa da
vam kažem koliko je prethodne vlasti pa i vaša između ostalog ondašnja zaposlila ljudi, jer bi
to se pretvorilo u politički pamflet. Odgovorit ću vam ipak vezano za zoološki vrt, ali mislim da
je kolega Goran tu, tu puno dublje u problemu pa bi molio njega da vam on odgovori.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Dakle poštovani vijećniče nastavno na pitanje zoološkog vrta, dakle možemo imat
različita razmišljanja, ali ono što je činjenica da zoološki vrt na prostoru park šume Marjan u
ovakvome obimu i prostoru u kojem je sada jednostavno nije adekvatan i nema mogućnosti
za proširenje koje bi stvorilo one najadekvatnije moguće uvjete za obitavanje svih vrsta
životinja u takvom zoološkom vrtu. U to nije samo mišljenje nas kao uprave nego je mišljenje
i udruga civilnog društva i imamo mišljenja, a vidjeli ste i sami posjetioca zoološkog vrta,
turista koji su, koji su navikli da idu u zoološke vrtove kojis u dostojni obitavanja životinja i
uvjeta za njih u 21. stoljeću u kakvom živimo. Na žalost taj zoološki vrt je istina star 80
godina, ali isto tako zbog prostornih ograničenja nije nikad kroz tih 80 godina na dostatan
način bio u mogućnosti da stvori one uvjete koji su i za životinje u proteklih 80 godina se
podigli kako standard koji mi kao Grad koji želi bit prijatelj i životinja i bit Grad koji će bit
ponosan na svoj zoološki vrt trenutno na onom prostoru ne možemo ispunit. Zbog toga je
upravno vijeće zajedno sa Gradom dalo nalog da se napravi plan iseljavanja onih životinja za
koje se procijeni da su ugrožene u ovakvim uvjetima da se pokuša naći i udomit ih u drugih
zoološkim vrtovima i isto tako da se napravi plan prenamjene zoološkog vrta u centar
autohtonih domaćih životinja koje bi u ovim prostorima kakvi jesu tamo imali najbolje moguće
prirodne uvjete za obitavanje .Ukoliko Grad Split bude imat alternativnih lokacija, bude imat
financijskih i drugih sredstava da izgradio na nekom drugom području novi zoološki vrt
onakav kakav želimo imat, da bude na ponos grada Splita to ćemo u budućnosti napravit, ali
sad ćemo pod hitno napravit uvjete kakve zaslužuju životinje u zoološkom vrtu, a ne samo da
bude u skladu sa minimalnim zakonskim uvjetima, nego da budu u skladu sa, sa
maksimalnim obitavanjima koje su standard jednog civilizacijskog društva i odnosa jednog
grada prema svim vrstama životinja Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Izvolite gospodine Škorić.
PETAR ŠKORIĆ
Evo ja bih ovdje upravo reagirao, upravo ona priča koja se uporno dakle
posljednjih mjesec dana širi kroz medije ispada da je Grad Split nekakav supervizor i da je
Grad Split iznad zakona i propisa, dakle postoje nadležna državna tijela koja su dala
suglasnosti i koja kažu da su standardi svi ispunjeni, koje su to nevladine udruge i koji je u
biti cilj da se Zoološki vrt pretvori u što, u dakle prostor za domaće životinje, za gušterice ili
nešto slično. Dakle gdje će nama djeca gledati one životinje koja ne mogu ovaj vidjeti u
prirodi. Ovdje je dakle jednostavno problem taj ako nešto se zatvori pitanje je da li će se više
ikada otvoriti. Dakle nitko ne spori je li, jesu li uvjeti primjereni, je li mogu biti bolji, je li
30
potrebno Zoološki vrt izmjestiti na neku drugu lokaciju, samo ako je nešto funkcioniralo 80
godina funkcionira i danas, a stanište za medvjeda se može proširit, postoje uvjeti. Dakle tko
je taj, to upravno vijeće ili bilo koja nevladina udruga koja na sebe uzima to da tumači
mišljenja nadležnih državnih tijela i praktički dovodi nas u poziciju da građani Splita, naši
mališani ostanu bez mogućnosti da vide i one životinje koje ne mogu vidjeti u, dakle u gradu
Splitu i uskraćeni su u odnosu na Zagreb i Osijek dakle i sve one, kad se pozivamo na evo
druge gradove mislim najlakše je nešto ukinuti, niste dobili mandat da ukidate nego da nešto
stvarate. Prema tome u ovom vremenu nikakva posebna ulaganja nisu potrebna, dakle riječ
je evo od nekoliko stotina tisuća kuna da se stanje popravi i da se omogući da se premosti
jedno razdoblje do izmještanja odnosno pronalaska nove lokacije i stvaranja uvjeta da se
Zoološki vrt smjesti na adekvatnije mjesto. Prema tome apsolutno smo protiv toga da se na
taj način raspravlja, a da se ne pita ni Gradsko vijeće ni bilo što, ne znam čemu služi onda
Gradsko vijeće ovaj kad već vi samostalno sa nekim udrugama donosite takve odluke.
Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Slijedeće pitanje gospođa Ljubica Vrdoljak i to je na žalost zadnje
pitanje danas vijećnika, jer smo već u 90-toj minuti. Izvolite.
LJUBICA VRDOLJAK
Evo kolega Škorić je govorio o zatvaranju radnih mjesta, a ja ću sada kazat o
jednom otvaranju koje mene ovaj vrlo neugodno iznenadilo. Evo pitanje je gradonačelniku,
ali može i bilo tko od dogradonačelnika ukoliko ima takvu informaciju. Naime na zadnjim
lokalnim izborima dobili ste javnu potporu Društva Marjan koje je osnovano prije 130 godina,
predsjednik Društva gospodin Srđan Marinić imenovan je na mjesto predsjednika Upravnog
vijeća Javne ustanove Park-šume Marjan, znači ova aktualna vlast ga je tako imenovala.
Napominjem kako je 130 godina predsjednik Društva bio volonter i sve koje sam osobno
poznavala, a moram kazat da 30-tak godina pratim rad Društva Marjan, ovaj, bili su isključivo
volonteri, bili su veliki zaljubljenici u Marjan i vjerovala sam nakon neke medijske buke o
zaštiti Marjana da se nastavlja ta velika ljubav, ali nedavno saznajem da je gospodin Marinić
prvi put u dugoj povijesti Društva postao zaposlenik Društva. Znači do sada 130 godina je
Društvo Marjan bilo, imalo volontera za predsjednika, a kako su u zadnje vrijeme prate
političari koji su u sukobu interesa i to postaje vijest za naslovnice, ako je gospodin Marinić
zaista zaposlenik Društva Marjan tada je u najdirektnijem sukobu interesa na mjestu
predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove Park-šume Marjan, ne može u isto vrijeme bit
i ovaj zaposlenik Društva Marjan i predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove Park-šume
Marjan. Ovakvi postupci su u prvom redu velika šteta udrugama civilnog društva i pokazuju
nažalost da ne, ne mogu bit ni oni kao udruge, evo jedna od takvih udruga, savjest građana
već da boluju od istih bolesti koje dnevno pune medijske stranice. Zanima me koliko
proračunskih sredstava udruga dobiva i dostavlja li Društvo Marjan programske aktivnosti i
račune za iste aktivnosti? Zašto ovo kažem? Jedan veliki broj udruga koje su tako dobivale
donacije kroz mandate svih vlasti u, upravo u prošloj vlasti su se ugasile jer nisu mogle
pravdat računima projekte koje su predlagali Gradu i mnoge su se i ugasile. Mene sada
zanima znači, ovaj, ja znam koliko udruga dobiva, ali bi voljela ovdje i javnu informaciju zašto
se troše ta sredstva, jer ako je to za plaću još jednog, još jednog zaposlenika onda apsolutno
to nisu sredstva za rad udruge i posebno danas vidim u Slobodnoj Dalmaciji gdje upravo ovaj
gospodin proziva i aktualnu vlast kako je gore potrošila 40 tisuća kuna za nekakve
skulpturice koje je radio jedan umjetnik, poklonio gradu, a u isto vrijeme, kažem, nakon 130
godina postaje zaposlenikom i zanima me kolika je njegova plaća i ako se ona financira,
ovaj, sredstvima koja dobiva iz proračuna Grada onda sam protiv takvog zapošljavanja,
apsolutno iako sam i ja čovjek koji se zalaže uvijek za otvaranje jednog radnog mjesta, dva,
tri, pet, sve je veliko u ovoj situaciji kada se radna mjesta zatvaraju.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo odgovor gospodina gradonačelnika.
31
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Prije više mjeseci sam bio pozvan na sastanak odnosno na sjednicu Društva
Marjan na kojoj je bilo više tema, jedna od tema je bila i moj prijedlog njima da oni se puno
aktivnije uključe u čuvanje Park-šume Marjan nego što je to bilo do sada i tom prilikom sam
im predložio da naravno njihov član, predstavnik bude i u Upravnom vijeću park, Javne
ustanove Park-šume Marjan da bi imao direktnu uvid u stanje, direktnu kontrolu. Oni su to
pozdravili, dogovorili smo se i on je imenovan kao predsjednik Upravnog vijeća Park-šume
Marjan, dakle gospodin Marinić. Također su tada tražili za svoje potrebe i za bolje rad
Društva Marjan koji je usmjeren prema, jasno, prema čuvanju šume Marjan određena
sredstva i odobrena su im sredstva u proračunu, to ste i vidjeli u konačnici, jer smo to u
proračunu izglasali, 150 tisuća kuna. Nikad mi nisu rekli da će to bit usmjereno prema
zapošljavanjima, plaćama ili bilo čemu drugom, mi smo im dali 150 tisuća kuna proračunskih
sredstava koje su navedene u proračunu za njihove aktivnosti kao nekoj od udruga civilnoga
društva i drugim dajemo to itd. I ja sam tek nema prošli tjedan sam i ja saznao da se
gospodin Marinić profesionalno zaposlio kao profesionalni tajnik Društva Marjan. Niti mi je
tko rekao niti me tko pitao, dakle nisam ni ja znao do prošli tjedan, njihova je, njihovo je
pravo da tako postupaju, a sve ostalo je u domeni morala. Ja nažalost vam ne mogu drukčije
odgovorit, jer moram priznat da sam, niti su me pitali niti su imali potrebu da me pitaju, ali i ja
sam ostao malo iznenađen.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo mišljenje na odgovoru gospođe Ljubice.
LJUBICA VRDOLJAK
Mene, pogledajte, mene ovaj zanima i njegov sukob interesa, jer on je
predsjednik Upravnog vijeća u Javnoj ustanovi Park-šume Marjan, a sredstva kojim se
financira udruga tih 150 tisuća kuna da budemo vrlo jasni, da naši sugrađani znaju o čemu
se radi, ovaj, dolaze upravi iz te Ustanove. Ne može bit u isto vrijeme i jedno i drugo, a
posebno ne može gospodin Marinić, ovaj, ta sredstva koristit za profesionalnu plaću. Ovo
Društvo je imalo niz sjajnih ljudi od pokojnoga Borića, do Lozica, do doktora Rosija, do divnih
ljudi koji su bili zaista zaljubljenici u Marjan i kad se pokrenula ona hajka da se u Marjanu
neće dozvolit gradnja i kad se medijski to tako fenomenalno pratilo mene samo čudi kako
danas ne prate medijski upravo ovaj je bio na čelu svega toga, kako danas ne prate ovaj
njegovo ponašanje, jer ovo je pljuska mnogim udrugama u civilnom društvu koje sjajno rade
svoj posao. Prema tome pokazuje se ustvari da nisu oni imuni od ovih bolesti zbog čega su
političari na naslovnici pa evo gospodin Marinić dragi moji mediji zaslužuje naslovnicu,
pokrenuo je cijelu jednu hajku da se na jednom građevinskom zemljištu u Marjanu ne može
ništa napravit, a u isto, sve u svrhu zaštite Marjana, sve u svrhu zaštite Marjana, ali isto tako
u svrhu zaštite Marjana on uzima sredstva koja bi se mogla potrošit recimo oko uređenja
jedne crkvice, oko čišćenja Marjana, oko mnogih aktivnosti koje se na Marjanu mogu
provest. Evo hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Nažalost ne, još je ostalo, nećemo, ostalo je još pet vijećnika, deset,
gospodine Boraska ne možete postavit pitanje iz jednostavnog razloga što je isteklo 96
minuta po Poslovniku predviđenih pitanja vijećnika. Ovaj put ja ne želim raditi nikakvu
iznimku iz jednostavnog razloga da prisilim vas vijećnike da se držite članka 19. Poslovnika,
da ponovim „Pitanja moraju biti kratka i jasno formulirana.“, prema tome pet vijećnika je
ostalo uskraćeno, ja vas mogu samo pitat želite li biti sa tim pitanjima na slijedećoj sjednici
Gradskog vijeća prvih pet vijećnika ili ćete se zadovoljiti da dobijete pisani odgovor?
IGOR BORASKA
Da želio bi bit prvi slijedeći vijećnik, onda ako sam ja na redu, inače su moja
pitanja uvijek koncizna, a vi ovdje dopuštate da neki ljudi diskutiraju desetak minuta sa
svojim vijećničkim pitanjima, dakle moje svako vijećničko pitanje traje kraće od dvije minute.
32
PREDSJEDATELJ
Žao mi je, rekao sam svoje, dakle ukoliko ne želite da budete slijedeći put ...
IGOR BORASKA
Stavite onda slijedeći put.
PREDSJEDATELJ
Slijedeći put, onda ćemo vas ostavit vas, dakle da vas pročitam: Igor Boraska,
gospođa Daša Dragnić, Duje Sučić, gospodin Milić Ranko i gospođa Danira Matošić
Matičević, dakle zapišite ih da su oni prvih pet za postavljanje pitanja. Žao mi je, moramo se
držat Poslovnika, jer će to otklizat, drugi put ćemo tražit dva sata pa nešto više, nemojte se
ljutit, a ja bi zamolio vas prethodne vijećnike od kojih su neki zaista malo imali po šira uvodna
izlaganja da se drugi put ipak malo nekako ukalupe u poslovnički red. Sada, sada idemo
dalje sa našim dnevnim redom. Molim?
TOMISLAV GOJO
(-nije uključen mikrofon-) Ovo baš nije u skladu sa Poslovnikom da idući put budu
prvi .....
PREDSJEDATELJ
Evo ovako, ovako, da se mi, da se mi razumijemo, ja sam nešto predložio,
vijećnici nisu reagirali, molim vas, dakle ja mogu sad ovaj svoj stav i stavit na glasovanje i to
ću i napraviti, jer Vijeće može pretumbati cijeli Poslovnik na ovoj sjednici ako želi. Dakle tko
je za to da vijećnici koji ne uspiju u 90 minuta predviđenog sata i pol za vijećnička pitanja i
odgovore ne uspiju doći do izražaja da li želite da oni slijedeće, na slijedećoj sjednici
Gradskog vijeća budu po ovom redoslijedu ...
TOMISLAV GOJO
(-nije uključen mikrofon-) Toga nema u Poslovniku.
PREDSJEDATELJ
Nema ga, ali ja vas pitam, oprostite. (-čuje se više glasova-) Dakle, ma čekajte,
sad, sad sam vas lijepo sam vas zapitao, ne možete, ne dozvoljavam raspravu po ovome.
Dakle vi možete sada odlučiti i ne i riješili smo problem.
Molim vas, dakle tko je za ovo što sam ja predložio? –
Tko je protiv? –
Niste digli ruke, .............., dakle nije prošlo, vi ćete dobiti pisane odgovore i
gotovo, a usput kritičarima ovog mog stava da kažem, Gradsko vijeće može na svojoj
sjednici predviđenim brojem glasova donositi odluke i zaključke koji nisu sadržani u
Poslovniku. Molim vas, to je abeceda nomotehnike. Idemo dalje. Je li Petru, gdje je Petar
ovo što sam rekao idemo dalje.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Ali samim tim onda možemo dozvolit njima i da danas ..........
PREDSJEDATELJ
Ne, ne, ja znam šta sam rekao, gospodine Prljević stoji to, ali nema potrebe.
Idemo dalje. Dakle gdje smo, a ha. Slijedeća, (-čuje se više glasova-) Tiše. Opet moram,
gospodine gradonačelniče zaboravili ste malo ovako. Dakle sad idemo na točku 2. dnevnog
reda to je usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita.
33
Ad 2. Usvajanje Zapisnika 9. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
Da li ima primjedbi na dostavljeni vam Zapisnik? Ukoliko nema zaključujem
raspravu po ovoj točci dnevnoga reda i stavljam na glasovanje.
Tko je za usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita? –
Ima li tko protiv? – Nema.
Utvrđujem da je sa 28 glasova dakle jednoglasno usvojen Zapisnik sa 9. sjednice
Gradskoga vijeća Grada Splita.
I sada idemo po dopunama usvojenog dnevnog reda, a ha sve je tu, odlično, a
ovo je tvoje, novi, vidim ja da nešto nije ovdje. Dakle točka 3. to je rasprava o radu
Kazališnog vijeća sa prijedlogom rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog
narodnog kazališta Split.
Ad 3. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog
narodnog kazališta Split
Izvjestitelj je po ovom pitanju rješenja, prijedloga rješenja Milan Blaževski, a što
se tiče rasprave i uvodnih izlaganja da li predlagatelj ima potrebu nešto više ili šire reći kao
uvodno obrazloženje ili da saslušamo gospodina Blaževskog?
MILAN BLAŽEVSKI
Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege Odbor Gradskog vijeća Grada Splita
za izbor i imenovanje na svojoj 15. sjednici održanoj 4. veljače 2014. godine utvrdio je
prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća HNK Split te vam ga dostavlja na
raspravu i odlučivanje. Radi se o razrješenju slijedećih osoba: Ana Domančić, Nela Bujas
Luketić, Gorana Lepetić, doktor znanosti Josip Belamarić, te istovremeno obzirom na odluku
sa 19. sjednice Odbora za izbor i imenovanje održane 21. ožujka ove godine dostavlja vam
se tekst obrazloženja kao prilog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća HNK Split.
Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem predlagatelju. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Javio
se gospodin Podrug Luka. Izvolite.
LUKA PODRUG
Gospodine predsjedniče odmah u početku govorim u ime Kluba, tako da vas
molim da ovaj uvažite obzirom na vrijeme. Naime prijedlog je, prijedlog za ovu raspravu je
proizišao iz činjenice što smo mi vijećnici, a i šira javnost i mediji upoznati sa mnogim
negativnostima u Kazalištu, u ponašanju intendanta i ovaj činjenica da nam inače naprasno
dolazi točka dnevnog reda smjena Kazališnog vijeća koja je legalno i legitimno izabrano
mislim da sigurno traži jednu raspravu pa ću ja pokušat iznijeti neka svoja saznanja ona koja
imam kao vijećnik i molit od predstavnika Grada tj. predstavnika vlasnika da u tom smislu
odgovori pa ako treba i da saslušamo i neke članove i predsjednika Kazališnog vijeća prije
nego donesemo odluku je li ih treba smijenit. Ako su odgovorni ili suodgovorni za to stanje u
Kazalištu onda sam ja prvi za to da ih se smijeni, ali ono što želim reći u ovoj šumi materijala
koje sam ja dobio mislim legitimnim putem od i službenih predstavnika i zaposlenika i
zainteresiranih osoba u Hrvatskom narodnom kazalištu zaista proizlazi da je tamo u pitanju
jedno totalno bezakonje. Kad se sjetim onog prošlog saziva kako i zašto smo prozivali
prošlog intendanta, zašto se tražila njegova smjena i odgovornost, kako je bio prema njemu
proveden medijski linč ja stvarno moram postavit pitanje, zar u Hrvatskoj zaista postoje dvije
kategorije ljudi?. Uz sve poštovanje intendanta i njegove struke i stručnosti, ali činjenica da je
osobni prijatelj s nekim pomoćnikom ministra ili predsjednikom države ili ne znam kim drugim
ne smije bit razlog da mi ovaj stisnemo oči i stavimo glasu u pijesak i pravimo se da ne
vidimo što se tamo događa. Naime, ugovor koji intendant ima mu daje zaista blago i malo je
reći faraonske ovlasti. On može i ne mora bit u Kazalištu na radnom mjestu. On, na njega se
34
ne primjenjuje ni Zakon o radu, ni Zakon o kazalištu, ni Zakon o ustanovama, on uopće
nema evidencije kad je i koliko je u Kazalištu. Njemu se to sve što je najapsurdnije dopušta,
on ima pravo na odvojeni život, on ima pravo na 300 tisuća kuna ako mu raskinemo ugovor,
on ima pravo na stalno trajno radno mjesto šefa dirigenata, čini mi se, ako sam dobro iščitao
iz ugovora, on ima pravo na deset plaća ako ga rasporedimo prije toga, ali ja kao pravnik
možda imam jednu profesionalnu deformaciju, postoji članak 13. tog ugovora njegovog u
kojem kaže se da intendant može bit razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je
imenovan iz razloga propisanim kako slijedi, u stavku 1. – ako osnivač ne prihvati
programske odnosno financijsku, programsko odnosno financijsko izvješće. Tumačim, a želio
bi da mi to netko pojasni, da nije točna informacija koja se provlači u medije da je on
nesmjenjiv i da mi u svakom slučaju kad bi ga vlasnik i smjenjivao zbog nerada, krivog rada,
pogrešnog rada, štetnog rada bi bio izložen ogromnim troškovima od deset plaća, 300 tisuća
i slično. Mislim temeljem članka 13. stavka 1. ako, ako je točno ovo što ja imam u
neslužbenom smislu među u materijalima da na vrlo jednostavan način, ako hoćete i već
danas ako to želimo i to je bio razlog zašto sam ja osobno tražio da se uvrsti i ovakva
formulacija točke dnevnog reda, može naravno zatražit službene materijale vlasnik i
eventualno neprihvaćanjem financijskoga izvješća automatski smijenit intendanta na njegovu
odgovornost bez ikakve štete za Grad Split. Argumenti za ovo su ako hoćete prije svega u
financijskom izvješću po kojem po onome što ja imam preko 4 milijuna kuna 2013. završava
u manjku. HNK je nažalost ...
PREDSJEDATELJ
(-prekida-) Samo trenutak gospodine, molim vas, molim vas, ajmo budimo pažljivi,
saslušajmo vijećnika što nam želi reći. Hvala.
LUKA PODRUG
... HNK je nažalost u mnogo čemu vreća bez dna, to je jedna od nekoliko splitskih
tabu tema, to je institucija koja ne osjeća nikakvu krizu, nikakvu solidarnost sa okolinom oko
sebe, mi režemo i stipendije, mi režemo novorođenoj djeci, mi režemo sportašima, mi
režemo komunali, mi ne asfaltiramo ulice itd., ali u tu jednu privilegiranu kastu se nitko ne
usudi dirnuti, pod optužbom vjerojatno iza toga ako eventualno skrešemo sredstva kao
vlasnici vjerojatno smo u najmanju ruku blago rečeno nekulturni, a bog zna kakve ćemo još
slijedeće dobit etikete. Naime imam bezbroj pojedinačnih, ja, ja ću sad govorit načelno pa
tijekom rasprave ću se uključit kroz raspravu drugih kolega, ali ja imam bezbroj dojava
potpisanih od djelatnika i tako, kaže recimo postavite pitanje zašto vozilo HNK ide na Pleso u
Zagreb dovodit neku XY u navodne znake uglednu osobu? Pitajte koliko košta najam dizalice
na Starom placu kod izvođenja jedne predstave. Tko ima korist od iznajmljivanja bine koja je
ujedno vlasništvo teatra ili HNK. A s druge strane nedostaje 5 tisuća kuna za jednu dizalicu
za ove fizičke ranike koji rade na bini, oni nemaju niti zaštitne cipele. Na jednu stranu
nedostaje najosnovnijih stvari u Kazalištu, s druge strane se rasipa to je nevjerojatno, s treće
za Splitsko ljeto se potroši duplo više nego ranijih godina, s četvrte strane preko 4 milijuna, a
to mi je najvažnija informacija, ja bi molio predstavnike Grada da se tu u tom smislu očituju
se završava u manjku, a preljeva se sredstva na način kako se ne smije prelijevati, ovdje
postoji jedna vrlo ozbiljno napravljena analiza da bi se to sve skupa prikrilo i sakrilo. Iz svega
ovog što ja kažem u medijima Ministarstvo kulture, nedavno izišao jedan članak, kažu HNK
Split je primjer dobrog poslovanja i ako je to zaista primjer dobrog poslovanja ja ću se ispričat
za sve ovo što sam ovdje kazao i prestat ću se ovim uopće bavit, jer ili smo mi ovdje, ili sam
ja, ne govorim u ničije drugo ime, ovaj nedorastao ovom poslu pa ne znam pročitat ove
dokumente ili nas netko u Ministarstvu dobro laže ili je ovaj naš intendant toliko privilegiran
da on može vući za nos cijeli grad, vlasnika i sve nas zajedno. I zaključno, moj prijedlog da
nakon današnje provedene rasprave se zatraži izvješće službeno, organizira točka dnevnog
reda sa prijedlogom razrješenja intendanta temeljem članka 13. stavka 1., njegovog vlastitog
ugovora bez ikakve štete za Grad Split pod uvjetom da ja ovaj ugovor ispravno tumačim, a
ako ne molio bi da stručne službe objasne, jer u medijima je stvorena jedna slika da se
35
ugovor uvijek raskida isključivo samo na štetu Grada uz ogromne otpremnine i uvjet da on
dobije stalno mjesto zaposlenika šefa dirigenata u HNK Split. Toliko za uvod, hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Bili ste, bili ste puno kraći od deset minuta. Evo imamo na vaše
izlaganje dvije replike. Prva je gospodina Sučića i druga od gospodina Tomislava Alujevića
Grgasa. Izvolite.
GORAN SUČIĆ
Ma evo ovaj nekoliko netočnih navoda odnosno jednostavnog gledanja oko
problema. Sva pitanja koja su upućena od strane Podruga pa na prvi pogled su za običan
odnosno čovjeka možda i normalna i pitanja su, ali pitanja su usmjerena koliko ja vidim
upravo kazališnom, članu Kazališnog vijeća koji su za ovu problematiku trebaju znati,
postavljat pitanja intendantu i kontrolirat cijeli sustav, jer su oni dio sustava upravljanja. Mi
kao Grad, Gradsko vijeće dakako da smo zainteresirani za cijelu situaciju ne samo u
Kazalištu nego u svakom dijelu života koje Grad organizira, međutim ne znam koliko smo
dovoljno mi operativno vezani da možemo ovaj rješavati problem, mi smo imenovali ljudi,
Grad Split normalno, da tamo rješavaju probleme. Međutim kako su problemi nastali i
novonastali i impliciraju se kroz ovaj pitanja gospodina Podruga vidi se i razlog drugačijeg
postavljanja stvari. Kad govorimo o izvještaju intendanta ja mislim da je on prihvaćen od
strane Kazališnog vijeća, ja mislim jedanput ili dva puta, to, to nije ni upitno, međutim ovaj
stvar nije ovaj jednostavna. Tamo se da postavljamo stručna pitanja kažem nismo ni
kompetentni da odgovaramo na to, a ovaj o odgovornosti ne možemo govoriti jednostrano,
odgovornost postoji višestrano odnosno i ako intendanta možemo razgovarat o njemu, a i
Kazališnog vijeća za takvo stanje, ne samo ovoga nego i bilo kojega ako je stanje
pogoršano. Zato bi ovaj bilo korisno da idemo prema ovaj zakonskim odredbama koje kažu
da se stvar mora mijenjati sa brojem ovaj članova Kazališnog vijeća i u tome je razlog
mijenjanja, a ne znači da ne možemo razgovarati o odgovornosti koja nije samo tako
jednostrana kao što vi govorite. Evo.
PREDSJEDATELJ
Evo kratki odgovor. Izvolite.
LUKA PODRUG
Poštovani kolega ni najmanje ne želim branit Kazališno vijeće ukoliko je krivo,
ukoliko je suodgovorno, ukoliko ne nadzire rad intendanta, ali bi bilo korektno i fer da u
upravo ako hoćete u tijeku i ove rasprave ako treba se napravit pauza se njih pozove da
čujemo ipak drugu stranu, mi smo živi ljudi, u ovom gradu živimo, svatko svakoga zna, sa
svima razgovaramo i postoji sasvim druga priča. Netočan je vaš navod kad vi kažete
prihvaćeno, ja imam zapisnik 22. sjednice Radničkog vijeća HNK Split koji od jednom od
svojih zaključaka u 10. točci upravo predlaže nama kao vlasniku, kao Gradskom vijeću da
odbije prihvatiti program rada kao i financijski plan, ako i godišnji obračun godišnjeg plana, to
nama službeno predlaže službeno tijelo Radničko vijeće, a šta upravo čini osnov da
temeljem članka 13. stavka 1. se raskine ugovor sa intendantom na njegovu štetu.
PREDSJEDATELJ
Nema, nema, molim vas. Gospodine Alujević Grgas izvolite.
TOMISLAV ALUJEVIĆ GRGAS
Evo iako je dijelom kolega Podrug je odgovorio, zapravo ja sam samo htio kazat
da mi je malo bilo nelogično da s jedne strane ovo Upravno vijeće je totalno van ove priče,
da nema veze, a s druge strane ti ogromni problemi pa je upravo moje pitanje bilo na ovo, ali
vi ste i odgovorili sad dijelom ovaj na to pitanje. Dakle odgovornost je praktično svih ako
postoje problemi, znači ne može se nikoga izvući iz te priče pa tako ni Kazališno vijeće, ako
je sve to kako vi kažete ako to sve stoji.
36
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo riječ je zatražio predstavnik Grada, gospodin zamjenik
gradonačelnika Kovačević Goran.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Hvala predsjedniče. Evo mislim da je dobro da, da ovaj već sad damo neke
odgovore na pitanja kako bi ovaj zapravo i kvalitetnije mogli usmjerit daljnju, daljnju raspravu.
Dakle ono što mi danas imamo kao prijedlog odluke gradskim vijećnicima jeste imenovanje
novoga Kazališnog vijeća. Kao što i sami znate temeljem novog zakona kojim se proširio broj
članova vijeća u kazalištu sa pet na sedam i temeljem isto tako promjene Statuta HNK mi
smo donijeli odluku o imenovanju novog Kazališnog vijeća. Samim time primjenom tog
zakona i konstituiranjem, proširenjem i primjenom zakona prestaje mandat starom
Kazališnom vijeću tako da se ne radi formalno o smjeni nego se radi formalno o imenovanju
novoga Kazališnog vijeća prema tumačenjima i ministarstva i naših pravnika. No kao što
vidite na, na samome prijedlogu jedan od starih članova Kazališnog vijeća je i novi prijedlog i
k tome su onda i novi, dodati i novi prijedlozi, jer upravo iz ove rasprave što smo mi kao
uprava Grada zaključili jeste da zbilja postoje ozbiljni šumovi u komunikacijama između i
intendanta, Radničkog vijeća, Upravnog vijeća Grada i u tu svrhu sa našim kandidatima za
koje smatramo da su više nego referentni da na najbolji mogući način, a sukladno važnosti i
veličini ove institucije mogu na kvalitetan način obavljat svoju zadaću i upravljat i
homogenizirat cijelu tu situaciju. Ovdje su se otvorila neka i tehnička pitanja za koja ću, evo
tu je naš pročelnik gospodin Kuko, dati detaljnije odgovore, međutim ono što je sada važno
da znate da je postojeće Kazališno vijeće usvojilo na svojoj sjednici za 2013. godinu i
programski i financijski izvještaj intendanta i samim time je bespredmetno dalje razgovarat
vezano za mogućnosti koje bi proizlazile iz neusvajanja takvog istog izvješća. Evo sad ću
sad riječ pročelniku.
SINIŠA KUKO – pročelnik Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru
Poštovani vijećnice, vijećnici ja bi samo ustvari počeo sa pokušavajući odgovoriti
ustvari na više pitanja uvaženog vijećnika Podruga samo bi istako značenje i važnost
Kazališnog vijeća po Zakonu o kazalištima. U izvatku kojeg imam ispred sebe u članku 32.,
1. 32., ima tu više stavaka, Kazališno vijeće ima izrazito velike ovlasti, među ostalima na
prijedlog intendanta odnosno ravnatelja usvaja godišnji program rada i razvoja javnoga
kazališta odnosno javne kazališne družine koji mora biti sukladan sa osnovnim programskim
i financijskim okvirom iz članka 27. stavka 3. ovoga Zakona, itd. Dakle onda dalje ima, kaže u
jednoj alineji, razmatra i usvaja programska i financijska izvješća intendanta odnosno
ravnatelja i to se i dogodilo kako je i rekao zamjenik gradonačelnika, dakle ja ga imam ispred
sebe dakle poprilično veliki materijal koje je Kazališno vijeće dakle ne, da ne bi bilo slučajno
zabune nije Radničko vijeće, Radničko vijeće daje samo jednoga člana, Kazališno vijeće je
dakle usvojilo program odnosno financijsko i programsko izvješće. Po članku 33. istoga
Zakona intendant i poslovni ravnatelj odnosno ravnatelj dužni su Kazališnom vijeću
tromjesečno podnositi izvješće o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja. Dakle
Kazališno vijeće je na takav način može, ja bih rekao, efikasno kontrolirati rad samoga
intendanta. Kazališno vijeće razmatra i usvaja godišnje programsko i financijsko izvješće po
istom članku kao izvješće o ostvarenju protekle kazališne sezone. Kazališno vijeće je dužno
pisano izvijestiti osnivača o razlozima usvajanja odnosno neusvajanja izvješća. U članku 34.
se spominje među ostalim da je najmanje jedanput godišnje Kazališno vijeće ovaj opet oko
usvajanja itd. Članak 35. i da preskočim, da ubrzam, vezano je za eventualno razrješenje
ravnatelja, ovo pardon intendanta, dakle otprilike kaže, ne otprilike nego ovako kaže članak,
„Ako osnivač ne prihvati programsko odnosno financijsko izvješće intendant odnosno
ravnatelj kazališta i kazališne družine može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata.“.
Dalje, prije donošenja odluke o razrješenju intendanta odnosno ravnatelja mora se pružiti
mogućnost očitovanja o razlozima razrješenja, dakle intendant. U slučaju razrješenja iz
stavka 1. ovog članka osnivač može razriješiti člana Kazališnog vijeća itd., to je sad isto priča
koja nema direktno veze sa ovim što mi na ovoj sjednici po sukladno izmjenama i dopunama
37
novoga Zakona o kazalištima ustvari na mandat od četiri godine imenujemo, imenujemo sva,
sve članove koje mi kao osnivač možemo imenovati dakle članove Kazališnog vijeća. Inače
ovo Kazališno vijeće koje ovdje se isto spominje je prihvatilo, dakle da ponovim, financijsko i
programsko izvješće HNK i tu između ostalog piše da je zacrtani program izveden u cijelosti i
da je poslovanje bilo takvo i takvo itd. Eto toliko, pa. (-čuje se više glasova-) Što se tiče
gubitka, još samo da nadodam, Kazališno vijeće je usvojilo izvješće intendanta u kojemu se
kaže doslovce ovako, u 2013. godini HNK Split je završio sa viškom prihoda od 48 tisuća
236,44 kune što je iskazano kao pozitivan rezultat poslovanja za 2013. godinu. I sad mogu
ići možda još neke detalje, ušli su u sustav PDV-a gdje su porasle obaveze 822 tisuće kuna
ili su imali nekakav ovaj gubitak od prošle godine koji se isto nadoknađivao itd., itd.. Pa evo
ja toliko ne znam, možda još. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Evo imali smo repliku od gospođe Daše Dragnić, zatim gospodina Luke Podruga,
gospođe Ljubice Vrdoljak i gospodina Petra Škorića na izlaganje gospodina Siniše Kuke.
Izvolite.
DAŠA DRAGNIĆ
Dakle kratko ću, jer sam se i javila poslije za diskusiju, ali obzirom da su
spomenuta sad isto već dva puta odnosno i u predstavljanju točke razlog za razrješavanje je
zakonska promjena u kojoj umjesto pet treba biti sedam i nešto je promijenjena struktura,
ukoliko nemamo razloga za, ako smo zadovoljni s radom Kazališnog vijeća onda se kao i
kod naših radnih tijela kad nam nedostaje netko ili se zamjenjuje onda se nadopune ona dva
mjesta pa smo onda ovaj riješili problem. Dakle to važi i za ovu odluku i za one dvije koje
slijede o Kazalištu mladih i lutaka. Obrazloženje da zato što treba biti sedam a sad ih je pet i
onda se smijene ovih pet, a u onih sedam više nema nikoga od ovih pet je zapravo
neprihvatljivo, jer time se bez obrazloženja tih, usred mandata, mijenjaju oni ljudi, ako oni ne
rade dobro onda je u redu da damo obrazloženje da nismo zadovoljni rezultatima da ih se
zato ne postavlja ponovo u ono novo Vijeće. Dakle čisti formalni razlog zato šta mogu, treba
mi sedam pa ću sad birat svih novih sedam mislim da jednostavno nije prihvatljiv kao
obrazloženje. Eto hvala.
PREDSJEDATELJ
Evo hoćete odmah odgovorit? Što kraće molim vas.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Dakle ja sam u svom uvodnom izlaganju jasno rekao da pojasnim vijećnicima da
se ne radi o smjeni nego da se radi o isteku mandata prijevremena temeljem primjene
novoga zakona, samo kao definicije i ali isto tako sam najavio da je naš razlog za promjenu u
članova u sastavu njegovome ne samo zakonska obveza nego isto tako i kao što je u
uvodnom izlaganju ste čuli jasno sam naveo jedan nedostatak kvalitetne komunikacije
između Radničkog vijeća, Upravnog vijeća, intendanta i Grada Splita za koji smatramo da će
sa novim Upravnim vijećem se homogenizirat na jedan ispravniji način koji će bit na interes i
bolji i uspješniji rezultat te institucije koja je od velikog značaja za grad Split i smatramo da će
oni bolje radit svoj posao. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođo Danira ne možete vi sada, molim vas, gospodin Podrug
izvolite.
LUKA PODRUG
U izlaganju predstavnika Grada postoji jedna nelogičnost koju ja naprosto ne
shvaćam, Kazališno vijeće je prihvatilo program izvješće, a mi ga smjenjujemo. Intendant
radi dobro, ništa nije točno od onoga na ono što ja ukazujem i nema zaista razloga za
nekakvu smjenu. Zamjenik kaže smjenjujemo primjenom zakona Vijeće, šta opet nije točno,
38
jer ako je bilo pet samo dodate dva i bude sedam, nitko ne kaže da morate onih pet
promijenit da bi pet drugih, je li to dokazujete, jer vidite recimo jednog ostavljate, mogli ste
tako i bilo kod drugog. Ja bi govorio sadržajno, nitko vama ne spori ono što smo davno riješili
da stručne ljude stavite u Kazalište ja ću prvi dignuti ruku da tamo budu stručni ljudi i prvi ću
dignuti ruku za smjenu sadašnjih ako nisu radili svoj posao, ali nam zaista fali logičnog
obrazloženja, nemojte nas toliko podcjenjivat. Ja mislim da je tamo jedno izuzetno loše
trenutno stanje i poštenije bi bilo reći smjenjujemo Kazališno vijeće jer nije sposobno
odrađivat svoj posao, nego smjenjujemo je zbog primjene zakona, a s druge strane kad
kažete gospodin Kuko i ne znam tko je citirao članak Zakona koji, na koji sam se ja pozvao iz
ovog ugovora da vlasnik može smijenit intendanta ukoliko mu ne prihvati itd., vi kažete
Kazališno vijeće je prihvatilo. Evo ja molim kao vijećnik u ime moje, u ime naše koalicije ako
hoćete vjerujem u ime svih ovdje vijećnika i građana grada Splita i poreznih obveznika
stavite nam na slijedeću točku dnevnog reda na slijedećoj sjednici izvješće o poslovanju i
financijsko poslovanje i dajte nam mogućnost da mi kao vlasnik, predstavnik vlasnika ga
prihvatimo ili ne prihvatimo. Ako ga mi prihvatimo onda nema ovoga razloga, ako ga mi ne
prihvatimo onda ima razloga. Vi kažete plus, a ja čitam izvješće, ako ga je netko krivotvorio
ja se ispričavam, ja nisam zaposlenik Kazališta.
PREDSJEDATELJ
Vrijeme.
LUKA PODRUG
Evo rečenica, Bilić nema dovoljno vlastitog prihoda, ali ga pokriva proračunom,
Mucalo nije imao ali ga nije mogao pokrit proračunom, ista kasa, isti novac, čiji novci sada
može, prije nije moglo, ovaj nije znao, ovi zna, pa osigurao znanje ugovorom itd., itd.? Možda
ovo nije točno, ali ... ( - kraj 2. kazete A strane - )... ako su onakve kakve ja danas imam ja ću
inzistirat na smjeni intendanta, ako nisu.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ma ja bi samo još ove dvije replike pa da ili ako želite odmah.
Gospođo Ljubice Vrdoljak izvolite.
LJUBICA VRDOLJAK
Ma ja ću bit vrlo kratka. Pošto sumnjam u izvješće ovaj po kojemu je HNK u
pozitivnom, pozitivno poslovao u prošloj godini ja vas molim da u HNK pošaljete gradsku
reviziju, ja sam potpuno sigurna da će vrlo brzo gospođa, ovaj, Alma otkrit o čemu se radi.
To ja kao vijećnik imam pravo i normalno da ću tražit ovdje da, ovaj, ako treba to kao
amandman ili kao moj zahtjev da glasuju svi vijećnici. Kažem, imamo ovdje reviziju, imamo
vrlo stručne, sposobne ljude koji će u vrlo kratkom vremenu otkrit je li se radi o pozitivnom
poslovanju ili negativnom poslovanju, a ugovor intendanta, ja moram kazat, da je nemoralan
i sramotan, jer ovakav ugovor ne znam tko, da ne kažem neku tešku riječ, može potpisat s
nekim. On je protivan ma svim zakonima koji se odnose na zaposlenike u ovoj državi koji
ostaju bez posla ko keks, a on navodno se kao ne može smijenit ni ako ovaj ne dolazi na
posao. Ja bi voljela da i danas on dođe ovdje ako je u Splitu pa da on pojasni ovaj o čemu se
radi, ali ja vjerujem da nije u Splitu ili je možda imao sreću da danas je.
PREDSJEDATELJ
Gospodin Petar Škorić.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa. Evo prethodnici su mi već, veći dio onoga što sam planirao, ovaj,
kazali, svi se ovdje i vi pozivate na promjenu zakona itd., znamo da evo Zakon o kazalištu da
je vrlo značajan i da je lex specialis, dakle izravno ispod ustavnih zakona i po tom značaju i
njegove provedbe bi se trebale posebno primjenjivati i promatrati u svakom pogledu. Vidimo
da je izvješće prihvaćeno, međutim s druge strane ne znam evo Kazališno vijeće je jako
39
bitno u nadzoru intendanta. Mi znamo evo da naš intendant, imamo te informacije, da ima
svojevrsne gaže sa strane, najmanje je u Splitu, dakle dirigira nekakvim Beogradskim
orkestrom, vodi radijski zbog u Zagrebu, dakle najmanje je u Splitu. Pitanje dakle evo da li je
u tom dijelu Kazališno vijeće dalo ovlasti intendantu za takve aktivnosti i je li to u biti razlog
ovaj prijedloga smjene Kazališnog vijeća? Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo da li predstavnici Grada, evo izvolite gospodine Kovačević.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Evo poštovanom vijeću ovaj Podrugu, ja sam više puta naveo i sad ću ponovit
ovo što ste vi rekli, dakle ja sam rekao nije samo zakonska promjena uvjet našeg novog
prijedloga, nego je i to naše mišljenje da ovaj sastav novi koji predlažemo će puno bolje radit.
Ako hoćete nismo zadovoljni sa radom sadašnjeg Kazališnog vijeća, mislimo da su mogli
radit bolje. Također na upit vezano za Kazališno vijeće i usvajanje, dakle oni su to usvojili
prema svojim zakonskim ovlastima, ali su usvojili izvješće za prošlu godinu, u, s obzirom da
je vijećnica gospođa Vrdoljak predložila, a i vi ste više puta naveli da imate neke druge
podatke, mi vam govorimo službene podatke koje je Upravno vijeće kao ovlašteno tijelo
Grada Splita i jedino relevantno usvojilo i kao takvo nama prezentiralo. Ali mi prihvaćamo da
ako postoji ikakve indicije da, da se treba to još jedanput preispitat da interna revizija Grada
Splita ode u HNK i nakon toga podnese izvještaj gradskim vijećnicima nastavno na i
financijsko izvješće i sve druge, druge ovlasti koje oni imaju u smislu kontrole poslovanja
kako ne bi bezrazložno širili neke sumnje ili ukoliko one postoje da se onda argumentirano
od strane interne revizije utvrde.
PREDSJEDATELJ
.... ima potrebu nešto reći? E, gospodine Luka ne bi sad išla replika, možete
iskoristiti raspravu, ali ako želite nešto vrlo kratko. E, ne, ne, on je imao raspravu u ime Kluba
vijećnika, ali ne i kao vijećnik, molim vas to morate razlikovat.
LUKA PODRUG
(-nije uključen mikrofon-) A mislim u pravilu se predlagatelju u pravilu može
replicirat .........
PREDSJEDATELJ
U redu, ajte, vrlo kratko.
LUKA PODRUG
Mi ne možemo zanemarit bez obzira šta je samo stručno tijelo, a ne, ajmo kazat,
zakonodavno, ali Radničko vijeće HNK je napravilo jedan dopis koji sam ja kao vijećnik dobio
i u kojem sažimlju ono što smo rekli i Ljubica i ja itd., sumnjaju u istinitost ovoga izvješća,
tražu odgovornost intendanta i Kazališnog vijeća, traže neovisnu reviziju, može ona bit i
gradska, ja ne sumnjam u gradsku internu reviziju i tražu da iza nalaza revizije se provede
javna rasprava na Gradskom vijeću. Evo recimo to su apsolutno i moja traženja i da mi
utvrdimo činjenice. Ja uopće ne mogu tvrdit je li sve točno ovo što smo mi dobili, ali je istina
da jedno ipak službeno tijelo, a to je Radničko vijeće HNK vrlo iscrpno, vrlo analitički, vrlo
precizno i sa dalo jedan prijedlog koji evo ja kao vijećnik apsolutno podržavam, i ako vi kao
predlagatelj to prihvaćate mislim da na taj način možemo skratit raspravu, napravit reviziju,
dobit izvješće, organizirat točku i onda raspravit zaista što je točno, a što nije točno. Ali
moram još jednom istaći nelogičnost, meni je drago da ste vi na kraju glasno izgovorili
nezadovoljni smo radom Kazališnog vijeća i to je razlog za smjenu i to svaki vlasnik ima
pravo, ali onda ne možete tu presjeći odgovornost i reći zašto se neodgovorni, jesu li oni,
nisu radili svoj posao ili su pustili intendanta da ne radi svoj posao a da prima plaću. Ja se
bojim da je ovo drugo u pitanju.
40
PREDSJEDATELJ
Evo izvolite gospodine gradonačelniče.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Hvala svim vijećnicima koji su dosad učestvovali. Kolega Luka je u biti pogodio
suštinu, ja ću samo u biti na drugi način ponovit njegove riječi, dakle razgovarajući sa i
Kazališnim vijećem, ja ne ali kolega Goran je razgovarao sa, sa našim još uvijek važećim
Kazališnim vijećem, a zajedno smo razgovarali i sa Radničkim vijećem ......... Goran više
puta s njima, razgovarajući s intendantom i sa drugim zaposlenicima Kazališta i mi smo
shvatili da tamo nešto ne štima. Nisu nam trebali ni medijska upozorenja, premda su mediji
to uzeli, počeli su polako ulazit u te probleme i zbog toga smo shvatili da nešto ne štima i da
odnosi između Kazališnog vijeća, Radničkog vijeća, intendanta u tome trokutu ne štima, ne
komuniciraju. Meni se čini da se sadašnje Kazališno vijeće jednostavno nije snašlo, mislim
da su imali dobre namjene, ali da jednostavno se, jednostavno se nije snašlo odnosno
direktno je rečeno šta sam ja intendantu i rekao, tako da mu ne govorim sad iza leđa jer ga
nema, ali on je toliko jaka ličnost da nije jednostavno s njim surađivat, obzirom na njegovu
struku, na njegovu profesiju to je jedan gard kojega on ima tako. Kazališno vijeće se počelo
povlačit u odnosu na njega i u suštini on je zaista se, zaista je rukovodio Kazalištem na jedan
način gdje Kazališno vijeće je sve manji, i manji, i manji utjecaj imalo. Dakle to je ono što
smo mi definirali kao nezadovoljstvo radom, mi nismo zadovoljni radom Kazališnog vijeća, a
na to su nas upozorili i Radničko vijeće i cijeli niz zaposlenika. Intencija je bila da ne bi došlo
do daljnje eskalacije, svađe, mogućih sukoba je logički bilo da prvo promijenimo Kazališno
vijeće da bi dobili tamo i jači sastav za kojega mislimo da će biti jači, da će bolje komunicirat i
da ćemo svi skupa imat drukčiji odnos između, u tome trokutu. Ključni je intendant koji bi
trebao bit ipak kontroliran od strane Kazališnog vijeća, zbog toga smo primijenili i još dva,
razmišljali smo više puta, prijedlog koji smo sad vama, sad stavili je potpuno apolitičan, ako
pogledate bolje vidjet ćete da tu zaista nema traga politici, stavili smo ljude koji su svi visoko
obrazovani i na zahtjev tih ljudi s kojima smo razgovarali smo zadnjega člana, petoga člana
stavili doktor ekonomskih znanosti koji je financijski stručnjak, bez obzira što je mlad stavili
smo i financijskog stručnjaka, jer su nam svo četvero ostali koje smo predložili, ali i prethodni
sastav, dakle danas, današnje važeće Kazališno vijeće reklo je da, ali gledajte kad su
financije u pitanju možda mi nismo dovoljno obrazovani, možda nam treba pomoć, stručna
pomoć nekoga tko je zaista ekspert u financijama. Sami intendant je rekao i meni bi trebala
dodatna podrška u financijskom smislu, nisam ni ja baš toliko, on je ipak umjetnik,
prvenstveno umjetnik, a nije financijski dovoljno stručan, treba i njemu dodatna pomoć. Zato
predlažemo doktor ekonomskih znanosti koji bi trebao nam dati jasnu i jasniju sliku
financijskoga stanja. Prijedlog gospođe Vrdoljak, ne moramo ići na glasanje, ja ga prihvaćam
odnosno mi ga prihvaćamo, poslat ćemo reviziju ne s namjerom da otkrije ne znam šta nego
s namjerom da im pomogne. HNK je kuća kojoj treba pomoć i ovdje se ne radi o tome da mi
želimo tamo dovest bilo koga tko će se sad počet ponašat kao nekakvi komitet za smjenu pa
počet smjenjivat jednoga, drugoga, trećega, HNK ima potrebu da im pomognemo, mi smo
vlasnici i želimko im pomoć. Ako je sve u osobi intendanta i cijeli problem u osobi intendanta
onda ćemo ga lako i brzo riješit, ali nažalost nije tako. I vi ste svjesni i prošli intendant je imao
cijeli niz problema, svi smo svjesni bili, ja sam bio vijećnik i ovdje su kolege drugi vijećnici, pa
nije bio on uvijek kriv, na kraju se sve svalilo na njega, a nije on jedini bio kriv. Dakle cijeli niz
stvari je, je bilo tamo koje su iskomplicirale život i njemu i Kazališnom vijeću i Radničkom
vijeću i svim zaposlenicima. Dakle moje mišljenje je da mi trebamo tamo poslat ljude koji će
nam stručno bez ikakvog, bez gledanja na političku pripadnost, potpuno neutralno reći dvoje
mišljenje i pokušat nam pomoć svima skupa da HNK bude u normalnoj situaciji, koje ovoga
momenta ipak nije. Dakle i odnosi su poremećeni, ali i financije su poremećene. Financije
lako možemo pokrit, bez obzira koliko koštalo, jer HNK je HNK, institucija ovoga Grada i ove
države, a ljudske odnose moramo počet popravljat. Evo to vam je razlog zbog čega
predlažemo ovo Kazališno vijeće neka počne ako ga izglasate, da počne radit i da prvi
izvještaj bude i od revizije Grada Splita, ali i od Kazališnog vijeća da vidimo njihov prvi utisak
stanja tamo pa ćemo onda naravno na ovom Gradskom vijeću raspravljat o svemu i o
41
njihovim izvješću i o izvješću prethodnih, prethodnog sastava Kazališnog vijeća, ali i o
intendantu. I još da vam napomenem, intendant ne osporava da se razgovara o njegovom
ugovoru, on kaže da, razgovarajmo, apsolutno. Eto ovo vam je nakraće rečeno slika, dakle
ovo bi trebao bit početak procesa pomoći HNK, a ne početak rezanja glava, nazovimo to
tako.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Imamo dvije replike na izlaganje gradonačelnika, gospođa Daša
Dragnić, Tonći Blaževi i za raspravu se javio gospodin Prljević.
DAŠA DRAGNIĆ
Ja bi samo zamolila predlagatelje zapravo u buduće da ne dostavljaju materijale u
kojima je stvar hoćemo li pogodit o čemu se radi ili ne, nego nek napišu o čemu se radi. I to
je jako smiješno, tako da ovaj, dakle mi moramo donositi odluke temeljem onoga što nam se
dostavi i oni koji predlažu bilo šta šta predlažu u prijedlogu mora biti i obrazloženje, ne
polovično, ne prikriveno, nego ono što stvarno je. I temeljem toga mi moramo odgovorno
donositi, ko što mi moramo donositi odgovorno odluke tako se moraju i prijedlozi izrađivat.
PREDSJEDATELJ
Dobro. Evo gradonačelnik ima potrebu za odgovorom.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Imam, ali zato postoje sjednice Gradskog vijeća na kojima se razgovara,
raspravlja o ovakvom, u ovakvom sastavu gdje ljudi iznose različita razmišljanja, nije moguće
sve napisat i nemojte insinuirat da smo opet nešto prikrivali, nismo prikrivali, nezakonito
radili, mi smo napisali osnovu iz koje vi možete imat osnovni dio materijala, a onda je
rasprava na ovom Vijeću i ovi zaključci će ovdje bit oni koji jedini su vjerodostojni i valjani.
PREDSJEDATELJ
Gospodin Tonći Blažević.
TONĆI BLAŽEVIĆ
Zahvaljujem. Jedna rečenica što je gradonačelnik rekao, kaže intendant je teška
ličnost, jaka, kako ste ono rekli, tako dalje, ovi pa me to, ma ne bi htio griješit dušu, ali
asocira me na to tko sam, šta sam, jer ja sam kad sam razgovarao sa članovima Kazališnog
vijeća upravo su se potužili na to da intendant jednostavno, rekli bi mi po dalmatinski, ne
obadaje. Pa bi ja poručio intendantu, ovi, on je dirigent, dirigira zborom, evo ja sam isto
dirigent dirigiram elektranama i rijekama, ovi, da ovo novo Kazališno vijeće koje će vjerojatno
bit izglasano da je to predstavnik Grada Splita, da je Grad Split dobrim dijelom vlasnik ustvari
vlasnik HNK, da on odgovara poreznim obveznicima grada Splita i da se spusti s nebeskih
visina jer mu neće biti veselo kad dođe na sjednicu Gradskog vijeća, dakle svi smo mi
obavezni prema nekome i tako bi zamolio intendanta ako je to tako kako je da, ovi, da spusti
lopticu malo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Marijana Puljak. Izvolite.
MARIJANA PULJAK
Ma ovako, komentirat ću ovo, ne možete dakle opet sve reći, sve napisati, mi smo
prošli put kod ove točke tražili dakle da se objasni zašto se razrješuje Kazališno vijeće, znači
tražili smo objašnjenje, bili smo veseli evo kad smo vidjeli da ima neko objašnjenje, međutim
kad smo ga pročitali dakle objašnjenje nema veze sa životom, je li. Znači usklađuje se nešto
sa zakonom, moglo se dodat dva člana umjesto da se izabire sve novo. Ali znači tražili smo
ako nismo, prošli put smo govorili tijekom rasprave, ako niste zadovoljni radom Kazališnog v
vijeća napišite to, nismo zadovoljni, stanje tamo ne valja, puno je problema itd., međutim
42
tražili smo isto tako da se razmišlja i o odgovornosti intendanta i upitali smo vas da li, da li je
ovo razlog da smijenimo Kazališno vijeće a intendanta zaštitimo. Tražili smo isto tako i
reviziju u svojem vijećničkom pitanju, evo i pozdravljam ovdje i prijedlog gospođe Vrdoljak
koji se evo sad usvojio, u prošlom, prošloj sjednici Vijeća smo kroz vijećničko pitanje tražili
reviziju stanja u Kazalištu. Dakle mi bez te revizije stanja u Kazalištu ne možemo ići dalje.
Ako Kazališno vijeće nije radilo jer je stanje u Kazalištu ne valja, pa i za to stanje mora
odgovarati i intendant.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo gospodin Prljević, rasprava.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Hvala predsjedniče. U biti ja imam samo jedno pitanje. Obzirom da na većinu
stvari ste odgovorili i moje su kolege i spominjali, ali želim samo da se još jedanput na neki
način to podeblja, kako se kaže. Znači u slučaju, vi ste naglasili znači da ste voljni i uloga i je
Grada da bude, da pruži ruku da bude partner u ovom cijelom problemu, ali šta ako se
uspostavi znači da je većina od ovih navoda koje je gospodin Luka Podrug spominjao znači
od nedolaska na posao, raznoraznih gaža našeg intendanta, da li ćemo mi kao Grad pomoći
našem onaj Kazalištu na način da zamijenimo rukovodećeg čovjeka Kazališta, da li je to
......... solucija ako je ovo o čemu je Luka Podrug onaj govorio istina?
PREDSJEDATELJ
Evo izvolite gospodine gradonačelniče. A zakon je .....
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Pa naravno, mislim ako se dokaže da je dio tvrdnji koje je iznijelo Radničko vijeće
točan naravno da ćemo onda ići u daljnji postupak, ali prvo moramo ustanovit stvarno stanje,
nama je problem šta ne znamo točno šta je stvarno stanje, vrlo ga je teško razlučit obzirom
da se ipak radi o jednoj specifičnoj ustanovi koje ima određenu i težinu. I zato sve ovo skupa
ja vas ponovo molim za iznimni oprez kad se bavimo sa Kazalištem. Imali smo prošli, prošli,
prošlo vijeće gdje smo mi svi učestvovali u nečemu šta nam u konačnici moje mišljenje je
bilo, a i mislim da svih, svi vijećnici koji su bili u oporbi i koji nisu bili u oporbi tamo smo radili
nešto šta nam nije baš ovaj bilo primjereno, dakle javno raščetvorit nešto i nekoga je na kraju
ispao jedan jedini krivac, šta to apsolutno nije bilo točno onda. Bio je odgovoran, naravno,
zato i kod ovoga ovdje ćemo bit oprezni i korak po korak ići. Ali Kazalište je, gledajte, da ne
bi bilo pogreške, Kazalište funkcionira, predstave se održavaju, plaće se isplaćuju, sve se
plaća, dakle nije crno-bijela tehnika, ima tu i cijeli niz nijansi sive boje, ali naravno da ćemo
postupit u skladu sa zakonima nakon šta vidimo šta je.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Vi niste se za repliku se javili ništa. Gospođa, gospođa Marijana
Puljak replika, u redu.
MARIJANA PULJAK
Ma evo zapravo jedno pitanje koje sam evo zaboravila prošli put postavit,
Kazališno vijeće nam je još i za prošle rasprave dostavilo dopis koji vam je upućivalo
prošloga ljeta i tražilo je sastanak s vama glede problema u komunikaciji s intendantom,
dakle ne dostava financijskih izvješća, jednostavno nemoguće komunikacija s intendantom.
Evo pitam vas zašto niste odgovorili na njihove pozive za sastanak i tražili i ranije sastanak s
njima?
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo raspravu su se, za raspravu su se javila gospođa Maja Dvornik.
Izvolite.
43
MAJA DVORNIK
Evo ja bih malo svjetla u cijeloj ovoj magli, mi smo, ja i suprug dugogodišnji
pretplatnici na kazališne predstave i ja mogu reći da se nakon vrlo dugo vremena u Splitu
najzad vratio, kazalište se vratilo kazalištu. Dakle mi od kad je gospodin Bilić imamo
fantastične predstave, sada ja govorim o čistim rezultatima. Apsolutno se slažem sa svim
ovim prethodnim što je rekla gospođa Vrdoljak, gospođa Puljak, dakle stvari treba provjeriti iz
temelja. Međutim ono što je bitno, bitni su i rezultati. Mi smo prethodnih godina imali vrlo loše
predstave, osim baleta, bio je nedostatak svega i svačega i osjećalo se to da nemamo
jednoga pravoga intendanta upravo ovoga jednog umjetničkog, pravog umjetničkog profila.
Dakle u posljednjem periodu se desio zaista jedan kazališni bum u Splitu, svaka premijera je
fantastična, ljudi dolaze iz drugih gradova i mislim da ne smijemo preći preko tih rezultata, ne
braneći sada unaprijed nikoga, ali da su i također rezultati važni i da je važno i kazališna
publika u krajnjoj liniji koja velikim dijelom sve to financira i da o svemu tome treba vodit
računa. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Samo čas, gospodine gradonačelniče imamo dvije ove replike, gospodin Prljević i
gospođa Ljubica Vrdoljak na izlaganje gospođe Maje Dvornik.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Tu svjetlost i taj bum koji vas obasjava i sve nas to ja, to vrlo dobro mi i plaćamo,
izdašna sredstva mi odvajamo i to se i očekuje. Sa preko 30 milijuna kuna normalno je,
najmanje je što se može očekivat da nešto bude vrhunski, a ovdje mi govorimo o totalno
drugim stvarima, nitko ne ulazi u taj stručni dio. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Gospođa Vrdoljak.
LJUBICA VRDOLJAK
Ma mala sredstva su ta koja, kojima se Kazalište financira iz publike koja
posjećuje Kazalište, a najveći dio sredstava su proračunska sredstva, Grad je osnivač, Grad
je vlasnik, Grad ima pravo apsolutno isto tako od građana, ali kažem i Grad Split apsolutno
ima pravo znati potpunu istinu. Ovaj, ja moram kazat da nije problem postavit premijere, ali
da se ozbiljan intendant mora postavit u okvire proračunskih sredstava i da ih nikada ne
smije probijat, a kamoli da stvara gubitke koji ovaj dovode u pitanje funkcioniranje, ako
hoćete i nečega u gradu što je jednako važno, neću kazat, ovaj, važnije, kultura ima svoju
ulogu u gradu Splitu, ali što je jednako važno u ovom gradu. Nitko nema pravo probijati, ovaj,
proračunska sredstva koja su planirana za te namjene. To se odnosi i na sva komunalna
društva, to se odnosi i na sve ono gdje i dijelom financira Grad. Znači mi se moramo uokvirit
u ono što imamo u, ovaj, proračunu planirano.
PREDSJEDATELJ
U redu, zahvaljujem. Sad možete vrlo kratko gospođo Dvornik na oba ova
repliciranja dat svoje ......
MAJA DVORNIK
Pa vrlo kratka replika, dakle ponovo se slažem sa svim dakle što se tiče financija i
što se tiče svega, mislim da treba reći i onu pozitivnu stranu i kvalitetu, mislim da niti jednu
premijeru nije lako postavit, to je zaista težak posao i odgovoran posao, međutim bez
daljnjega trebamo pogledat financije, u pravu ste da se samo jedan manji dio nažalost
naplaćuje iz karata i da svi ostali, da Grad jako puno toga plaća, međutim do sada se
govorilo samo o nekakvim lošim stranama i taj čovjek je ispao poprilično crn u cijeloj ovoj
priči. Ja bi samo htjela naglasit, jer imam mogućnost te usporedbe od prethodnih intendanata
i sadašnjeg intendanta i zaista se vidi jedan ozbiljan pomak u predstavama i u onome
umjetničkom radu teatra. Eto samo toliko. Hvala.
44
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo gospodin gradonačelnik. Izvolite.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Evo ja se moram složit i sa gospođom Vrdoljak i sa gospođom Dvornik, iskorak u
umjetničkom smislu stručnjaci kažu, ja nisam stručan, ja volim otići u kazalište i zaista mi je u
zadnje vrijeme pravo zadovoljstvo odlazit, jer je zaista predstava od predstava bolja i, a
stručnjaci kažu da je zaista napravljen jedan ključni iskorak u tom smislu, u umjetničkom,
dakle kulturnom smislu da su, da je kazalište zaista doseglo jedan svoj novi nivo i sad već
imamo ljude iz Zagreba koji kažu da, da vrlo rado će doći recimo na zadnju, na zadnju ovaj
premijeru Mefisto, Mefistofela itd. i kažu da je pravo zadovoljstvo to vidjeti i da funkcionira,
dakle da ansambl, svi skupa da zaista funkcioniraju na jedan bolji način, a s druge strane je
to upravo ključ jesmo li to mi mogli sa ovim sredstvima koje imamo i koja smo odredili da
imamo jesmo li mogli postavit takav tip predstava, jesmo li mogli postavit Ukletoga
Holandeza prošle godine, i sami intendant se zapitao na kraju je li to isplatilo se i je li to
moguće bilo. Prošloga intendanta smo doveli u nemoguću situaciju, na kraju nije mogao sa
onim financijama koje smo mu bili odredili nije mogao postići kvalitetu i on je to više puta
rekao ne mogu ja sa ovim, sa tim sredstvima nije mogao postići kvalitetu, na kraju je da bi
zadovoljio pritisak kojega smo i vijećnici i neki drugi krugovi izvršili na njega počeo je spuštat
kriterij i počeo je spuštat nivo kvalitete usluge koje je Kazalište dalo. I zato vam kažem
iznimni oprez da bi vidjeli stvarno, moguće da ćemo vidjeti i da ćemo mi ovdje na ovom
Vijeću kad dobijemo iscrpne izvještaje i kad dobijemo jedan drugi pogled na to sve skupa
reći O.K., ajmo dati još dva milijuna kuna onda Kazalištu. Naše Kazalište koje je postiglo
jedan novi kulturni nivo, jedan novi umjetnički doseg je zaslužilo da još dva milijuna kuna
damo, jer smo sad već dostigli nivo skoro pa Zagreba, barem u tome dijelu. Ja ne isključujem
tu mogućnost da vam ja predložim to ako vidimo da financijski to je opravdano, dakle da je
svaka kuna tri puta se zavrtila i da ima zaista opravdanje zašto je to tako potrošeno. Pa osim
toga vodite računa da u Kazalištu fali cijeli niz zaposlenika, nije zaposlen tamo, ima jako
puno honoraraca, jako puno ljudi dolazi sa strane, oni na dnevnoj bazi uzimaju ljude, na
ugovor o djelu, na honorar, uzimaju ljude sa strane da im rade na, na, u tehničkom smislu
itd., dakle Kazalište je vrlo komplicirani sustav i treba bit zaista oprezan, međutim rezultat
kojega smo sada dobili za naš novac je dobar, ajmo to pojednostavnit, imamo dobar rezultat
za naš novac, da li ga možemo plaćat e to je druga priča. Eto zato i gospođa Ljubica je u
pravu, pogledajmo financije, vidimo da li je to opravdano svaka kuna pa ćemo vidjeti, pa
ćemo onda opet sjesti ovdje i odlučit, ali nemojmo unaprijed nikoga osuđivat i nemojmo
unaprijed govorit ne, intendant je kriv za sve, tako smo govorili i prošli put pa smo pogriješili.
Ja vam otvoreno govorim, ja sam pogriješio prošli put vezano za prošlog intendanta, stisli
smo ga toliko da više nije mogao disat, nemojmo to sami sebi napravit. Mislim dovest ćemo
opet, cijeli Grad ćemo dovest u poziciju da nam HNK ne valja, pa onda šta ćemo im dati, 20
milijuna kuna dobit ćemo, šta ćemo dobit, ništa. Budimo oprezni kod toga, a radi se negdje
oko 2, 2 i pol milijuna kuna je spornih, e to vam je iznos, dajemo 38 milijuna kuna da li je to
dovoljno ili je previše, ali mislim da se govorimo između 36 i pol i 40 milijuna kuna, to su vam
iznosi kod kojega mi možemo dobit manje-više ovakav kvalitet, ali moramo srediti neke
druge stvari. Pokušao sam bit ovaj šta plastičniji, hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih za raspravu? Nema. Vi ste. E dobro izvolite. E.
DAŠA DRAGNIĆ
Dakle ovako, ovo od prije su bile replike, a prvo sam se prijavila za raspravu. Ja bi
samo zamolila kolegu Čepu, ovaj, kad smo pomicali ovu točku i zato sam bila suzdržana,
kao prvu točku dnevnog reda rečeno je nešto, a to je da smo popodne umorni, nismo pažljivi
i ne možemo dobro obraditi ovu točku. Ja bi zamolila i ograđujem se od toga, jer to bi ispalo
da sve one točke koje su u popodnevnom dnevnom redu nepažljivo obrađene s naše strane
pa se ograđujem od toga i trebali bi ovaj pazit šta. Ova je po važnosti, stavili smo je na prvo
45
mjesto, sve O.K., ali ne, bez ovog objašnjenja da popodne ne možemo bit pažljivi. To je, to je
prvo. Ono što bi zapravo rezimirali, a ja to govorim i kad smo govorili o Košarkaškom klubu i
kad smo govorili o Hajduku i sad govorimo i o ovome, uvijek je ista stvar, koliko para toliko
muzike, ali možemo i obrnut situaciju i to je pravilnije često. Kakvu muziku hoćemo toliko
para trebamo dat i to su jednostavni, zapravo je to jednostavno pravilo, uz naravno je opet
jednostavno pravilo moramo upravljat tim parama do pravilom dobrog gospodara, dakle
racionalno trošit da budemo maksimalno efikasni, dakle uz minimalna ulaganja da se
dobivaju najbolji rezultati. I to je jednostavno pravilo za sva, za sve šta financira i ovaj Grad,
jer o privatnicima neću govorit, jer je to njima normalno, je li. To je što, što se tiče da ne
ulazimo sad u detalje, ako ćemo dobiti i izvještaj, pa da sad ne ulazim po pojedinim točkama.
I još jedan zapravo komentar na ovaj, bez obzira šta će doći ta točka tek, ali se već dosta
puta spominjala pa da onda ponovo kažem, osobno, sad govorim stvarno osobni stav,
osobno mislim da u svim vijećima i to sam već jedanput rekla, upravnim, nadzornim i koji
bilo, trebaju biti i ekonomisti i pravnici i to, je li, i u bolnicama i u kazalištima i na fakultetima,
dakle sve treba voditi miješano, ajmo to tako nazvat, miješana tijela, jer je to garancija
kvalitete, međutim ako smatramo da je to tako, a život pokazuje da je tako, ajmo predložit
izmjene zakona i da se to, da se to zakonom dozvoli, jer ovako ja ne osporavam da time ne
želimo činiti dobro, ali zapravo u zakon, ja ću reći sad možda na žalost, kaže da članovi
moraju biti umjetnici ili umjetnički, je li, ugledni, kulturni i umjetnički i ako smatramo da to nije
dobro ajmo to tražit, ajmo tražit promjene tog zakona i vjerojatno bi to prošlo bez problema i
onda bi svi mirno radili kako treba i u skladu sa zakonom. Eto, hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo imali smo dvije replike. Prva je od gospodina Sučića i druga od
gospodina Tonća Blaževića.
GORAN SUČIĆ
Da, svi smo u nastojanju da pomognemo, ali kad dođe do nekih promjena kao da
se otimamo ili ovaj se protivimo tim promjenama, je li kao i sada ta promjena koja je
pretpostavljam dobre naravi i da je u smjeru depolitizacije, jer znate i kultura je alergična na
tu politizaciju i svaki segment i ........ itd. i u tom nastojanju da se to depolitizira, međutim
replika se odnosi na to, ovaj, da ste vi postavili pitanje, ovaj, kolegice da ste postavili pitanje,
ovaj, kakvu muziku hoćemo, za koliko novaca. Pa nećemo mi valjda određivat to ovdje u
Gradskom vijeću kakvu muziku, kakav program, projekat itd., nego će to struka i zato sam
rekao u početku sam replicirao kolegi, ovaj, Podrugu da je to kompleksno pitanje. I ovaj
složio bi se s ovim kojim pozitivnim notama da produkt i tako lošeg stanja organizacijskog je
ipak dobar program, ali duži niz godina, nije samo, ne možemo reći samo ovaj novim
intendantom da je recimo orkestar, jedan od najboljih orkestara u državi, da je zbor najbolji u
državi, a da je balet najbolji u dijelu Evrope. Evo toliko, međutim to nije ovaj olakšavajuća
okolnost da ne moramo rješavati tekuće probleme koji se javljaju, ali nemojmo previše u
struku ići da određujemo i koncepciju ovaj tog dijela programa. Hvala vam.
PREDSJEDATELJ
Ajte vi Tonći pa će gospođa Daša odgovorit.
TONĆI BLAŽEVIĆ
O.K. Kolegice Dašo ja ću kratko, ja podržavam vašu, vaš prijedlog, ali predložite u
vidu zaključka uz ovu točku da Gradsko vijeće pokreće inicijativu za promjenu zakonskih
propisa u ovom smislu kako smo razgovarali pa da zajedno s našim stručnim službama da
vidimo možemo li na neki način poboljšat taj zakon da ove prijepore koji su se događali svim
ovih, sve ovo zadnje vrijeme u biti otkad smo startali s ovim Gradskim vijećem da na neki
način vidimo možemo li ih zaobići, jer u biti se slažem sa gradonačelnikom i slažem se s
vama, treba ljudi različitih, različitih struka, a zakon nam kaže jedno i onda dolazimo u
sukobe. Dakle ako se kolege i kolegice slažu predložite u vidu zaključka, na brzinu ga
napišite pa da izglasamo tako da stvorimo sebi obavezu.
46
PREDSJEDATELJ
Može, može, evo predlagatelj želi odgovoriti na sve ovo. Izvolite. Samo, samo
čas, oprosti, ja sam pogriješio. Izvolite gospođa Dragnić Daša.
DAŠA DRAGNIĆ
Ma samo sam htjela ovaj odgovorit, pre doslovno ste me shvatili, ovaj dakle
koliko, koliko para toliko muzike sam mislila, rekla sam i u sportu, dakle ovisi šta hoćemo
toliko para moramo odvojit, je li, dakle mi moramo imat viziju je li Grad hoće imat ovakvo
kazalište i kulturu ili onakvo, a onda to isto kako za Košarkaški klub, isto kao za Hajduk i sve
ostalo, je li, to je, to je muzika, ne biranje skladatelja i.
PREDSJEDATELJ
E u redu je, sad smo izgleda sve to raspravili. Evo predlagatelj ima još potrebu da
dade još neka objašnjenja vezano za rasprave i replike. Izvolite.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Evo zahvaljujem predsjedniče. Evo poštovana vijećnice dakle nastavno ovaj prvu,
prvu vašu zamjerku, sugestiju, kako god da je shvatimo, a da zbog važnosti točka bude, ova
točka bude treća a ne pri kraju, dakle kad se radi dnevni red samog Gradskoga vijeća onda
se on nastoji, takva jest uputa, složit da one točke koje imaju veću važnost budu u prvom
dijelu, u prvom dijelu dnevnog reda, jer je takva procedura našeg i Poslovnika i u tom smislu
mislim da je ovo bila jedna važna i vrijedna točka i da bude u početku. Naravno da možda
nespretno ispalo da ovaj one su točke koje su pri kraju ovaj mi s manje ćemo pažnje možda
odlučivat zato što je pri kraju, ali objektivno se događa i zbog umora i pada koncentracije da
je ono lakši domaći zadatak ovaj u šest popodne nego li dok smo još svi svježi i odmorni pa
stog aspekta se pretpostavlja da je onda i mi svi skupa možemo aktivnije i bolje učestvovat u
raspravama. Što se tiče ovoga vašeg upita vezano za zakone. Dakle mi smo više puta to, tu
temu stalno raspravljali, mi upravo na primjeru HNK Split imamo, dakle zakon donosi
Ministarstvo kulture i jedino koje može tumačit zakone i davat mišljenja o pojedinim člancima
zakona ovaj jeste opet isto to ministarstvo. Dakle neki zakon nakon sebe ima niz mišljenja i
tumačenja, ako je tumači onaj koji je taj zakon i donio i to je najrelevantnije mišljenje
zakonodavca. Upravo na primjeru HNK imenovanja doktora znanosti i ekonomiste mislim
gospodin Pervan daje bio 2010. godine upućeno je Ministarstvu kulture od strane Grada
Splita dopis, da li je to u koliziji sa člankom zakona u kojima stoji da svi moraju biti iz redova
umjetnika. Ministarstvo koje tumači zakone napisalo je zakone je napisalo da je to volja
osnivača, jer to i je logično. Mi smo osnivači i mi smo odgovorni. Ako mi smatramo, evo što
sad su i svi drugi članovi, kandidati novoga Vijeća smatrali da treba jedan financijer, naravno
da, da je to logično da smo mi osnivači i da imamo pravo da imenujemo ono po strukama
upravno vijeće kako mislimo da će najbolje vodit našu vlastitu imovinu i to imamo pisano
mišljenje od strane zakonodavca i on je na taj način tumačio vlastitu odredbu, prema tome tu
nema ništa sporno.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih za raspravu? Ukoliko nema zaključujem
raspravu po ovoj točci dnevnog reda, 3. i stavljam raspravu i prijedlog rješenja o razrješenju
članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split na glasovanje.
Tko je za razrješenje? –
Tko je protiv? –
Tko je suzdržan? – 3.
Dakle utvrđujem da je usvojen prijedlog razrješenja, rješenja o razrješenju
članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split sa 17 glasova za, 9 protiv i 3
suzdržana, jesam dobro rekao? 19, e 19 za. Zahvaljujem. Prelazimo na 4. točku dnevnog
reda to je prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog
kazališta Split.
47
Ad 4. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog
narodnog kazališta Split
Izvjestitelj je gospodin Milan Blaževski. Izvolite gospodine Blaževski.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala gospodine predsjedniče. Odbor Gradskog vijeća Grada Splita za izbor i
imenovanje je na svojoj 19. sjednici održanoj 21. ožujka ove godine utvrdio prijedlog rješenja
o imenovanju slijedećih članova Kazališnog vijeća HNK-a u Splitu te vam ga dostavlja na
raspravu i odlučivanje. Dakle 1. doktor znanosti Josip Belamarić, 2. profesor doktor znanosti
Tonći Šitin, 3. doktor znanosti Eldi Grubišić Pulišelić, 4. doktor znanosti Željko Mateljak, 5.
profesor doktor znanosti Inga Tomić Koludrović. Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem izvjestitelju. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda.
Utvrđujem da nema prijavljenih za raspravu, zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnoga
reda i stavljam prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog
narodnog kazališta Split na glasovanje. Tko je za prijedlog rješenja o imenovanju članova
Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split?
Tko je za? –
Tko je protiv? – 11.
Tko je suzdržan? – 1.
Utvrđujem da je usvojen prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog
vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split sa 19 glasova za, 11 protiv i 1 glasom suzdržanim.
Zahvaljujem.
Prelazimo na točku 5. dnevnoga reda, to je prijedlog amandmana na prijedlog
odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva Grada Splita.
Ad 5. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih
odbor i gradskih kotareva Grada Splita
Molim, ne, ne, to je, to ide ona ispravka, ispravka, ispravka. Molim vas. E, ako
bude trebalo dat ćemo mi objašnjenja. Odbor za statut, poslovnik i propise na 5. sjednici
održanoj 14. veljače 2014. jednoglasno je 6 glasova od 6 glasova, svih 6, dakle jednoglasno
donio zaključak kojim se predlaže izmjena članka 14. prijedloga odluke na način da glasi:
„Izborno povjerenstvo čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana koje imenuje
gradonačelnik. Predsjednik i potpredsjednik izbornog povjerenstva moraju biti magistri
pravne struke ili diplomirani pravnici.“, ovo je po starijem i po Bolonji, „Dva člana predlažu
predstavnici većinske političke stanke odnosno političkih stranaka i dva člana dogovorno
predlažu predstavnici oporbenih stranaka sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća.
Potpredsjednik izbornog povjerenstva zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti
ili spriječenosti sa svim ovlastima predsjednika, a svi članovi izbornog povjerenstva imaju
jednaka prava i dužnosti. Predsjednik, potpredsjednik i članovi izbornog povjerenstva ne
smiju biti članovi niti jedne političke stranke niti kandidati za članove vijeća.“. Izvjestitelj je,
molim, da, da, pozivam gospodina Filipa Butorovića u ime predlagatelja da dade, dakle da se
očituje da li prihvaća amandman ovako kako sam ga pročitao.
FILIP BUTOROVIĆ – pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
Hvala gospodine predsjedniče. Dame i gospodo vijećnice i vijećnici prihvaćamo
amandman kako je pročitan u cijelosti.
PREDSJEDATELJ
U redu, zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Gospodin
Prljević Tomislav, izvolite.
48
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Na prošloj sjednici Gradskog vijeća o tom smo raspravljali, a vezano je za ove
članove biračkih odbora. Mislim da smo onaj i ja isto osobno sam onaj podržao tu tezu u biti
da znači da se član biračkih odbora definiraju ovisno o sastavu u Gradskom vijeću. I u biti
kad sam se poslije raspitivao u biti shvatili, mi, moje mišljenje je da je to krivo razmišljanje,
znači da smo prošli put, mislim da smo u krivom smjeru krenuli. Znači ovisno o rezultatima o
prošlim kotarskim izborima definiraju se i zastupljenosti članovi biračkih odbora u
određenome kotaru ili mjesnom odboru, znači to je, to je određen logični slijed, jer otako se
definira i za Gradsko vijeće, znači ovisno o rezultatima, to ja govorim svoje mišljenje, znači
ovisno o rezultatima prošlih izbora sastavu Gradskog vijeća definiraju se članovi biračkih
odbora na slijedećih izborima. To je nekakvo moje mišljenje i sad ispravite me ako sam onaj
u krivu.
PREDSJEDATELJ
Imate li vi potrebe za odgovorit?
FILIP BUTOROVIĆ – pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
Mislim da nema potrebe za ovo komentirat.
PREDSJEDATELJ
Hvala. Nije, nije, u zakonska odredba, ali nema, u redu je, ovo je dobra stvar da
razjasnimo mislim svima. Ima li još prijavljenih za raspravu? Nema. Zahvaljujem. Dakle
predlagatelj je prihvatio amandman i sada ja slijedom, hoćemo prvo staviti i amandman na
glasovanje, e. Dakle mogu samo sad utvrditi, slijedom navedenog potrebno je ponovno
staviti na glasovanje prijedlog odbora pa ukoliko se isti usvoji sa ovim amandmanom pristupi
izmjeni članka 4. Odluke na način da se iza riječi Splita stavlja točka, a ostali dio rečenice
briše. Evo. Dakle ovaj amandman koji je usvojen sa ovim prijedlogom stavljam na glasovnje.
Tko je za? –
Ima li tko protiv? –
Suzdržan? –
Utvrđujem da je prijedlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih
odbor i gradskih kotareva Grada, kotareva Grada usvojen jednoglasno sa, sa 25 glasova za,
niti jednim protiv i niti jednim suzdržanim. Sada idemo na točku 5.1. prijedlog odluke o
raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva na području grada
Splita.
Ad 5.1. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora i gradskih kotareva na području grada Splita
Izvjestitelj je također gospodin Filip Butorović. Izvolite.
FILIP BUTOROVIĆ – pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
Hvala lijepo. Evo obzirom, obzirom na činjenice koje su se dešavale u proteklih
nekoliko dana povukli smo onu točku 3. koja je bila prijedlog dopune, naime prijedlog
Ministarstva uprave je bio da se izbori provedu istovremeno i sa istim izbornim tijelima, znači
to je dopuna mišljenja i Ministarstva uprave od 26. veljače ove godine, međutim evo 20.
ožujka 2014. godine odnosno prije dva dana smo dobili priopćenje Državnog izbornog
povjerenstva koje izričito kaže da to nije moguće. Obzirom da je Državno izborno
povjerenstvo nadležno za provedbu izbora mi smo dužni postupiti u skladu sa njihovim
priopćenjem odnosno s njihovim mišljenjem. Slijedom toga izbore moramo provesti neki
drugi termin, nije ih moguće provesti isti dan, ali sa različitim izbornim tijelima iz razloga što
se biračka mjesta preklapaju u 25 biračkih mjesta. Naime znači Gradsko izborno
povjerenstvo također ima određena biračka mjesta u gradskim kotarevima i zbog tehničkih
razloga nije moguće provesti isti dan, ali sa različitim izbornim tijelima i u različitim
prostorima. Slijedom toga mi predlažemo da se izbori provedu znači dana 15. lipnja 2014.
49
godine u vremenu od 7 sati do 19 sati s tim da ova odluka stupi na snagu 17. travnja 2014.
godine zbog zakonskih rokova. Naime izbori su od datuma raspisivanja pa do provedbe
mora proći ne manje od 30 dana i ne više od 60 dana. Evo, hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Evo imamo, molim, dobro može, izvolite, da dajemo prvo replike. Gospodin
Tomislav Gojo i gospodin Marušić. Jeste vi? E.
TOMISLAV GOJO
Mislim da bi bilo normalno da je u nekoj odluci raspravljano i da mi tu odluku
imamo. Znači mi odluku nismo dobili praktički da bi uopće mogli, gdje, nije.
BLAŽENKA TOLIĆ – tajnica Gradskog vijeća Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) Podijeljeno vam je.
TOMISLAV GOJO
Kome? Nije podijeljeno. Nema je nitko.
BLAŽENKA TOLIĆ – tajnica Gradskog vijeća Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) Ja sam je dobila na klupu.
PREDSJEDATELJ
Ajmo samo, samo malo da vidimo ovo. E, eto ga. Dobro, dobro, u pravu ste,
jedna mala ova. Hoćemo li pauzu od deset minuta? Ajte molim vas u 12,25.
(-pauza-)
... ( - kraj 2. kazete B strane - )... gospodin Tomislav Gojo i gospodin Tomislav, e,
i gospodin Hrvoje Marušić. Izvolite. Je, je.
TOMISLAV GOJO
Evo hvala.
PREDSJEDATELJ
Gospodin Tomislav Gojo u ime Kluba vijećnika se javlja. Hvala.
TOMISLAV GOJO
Pa evo ova već polako trakavica oko datuma lokalnih izbora po meni postaje već
pomalo apsurdna. Stvar je dakle trebala biti apsolutno jednostavna. Zadnji izbori su bili prije
četiri godine u 4. mjesecu i najlogičnije i najjednostavnije bi bilo da su izbori kako je i bilo
najavljeno ove godine bili 27. 04., e ali onda su se vjerojatno kolege iz SDP-a sjetile da bi ih
bilo dobro spojit sa evropskim izborima radi veće izlaznosti, jer su dakle pucali na to da će
kod veće izlaznosti ostvariti bolji rezultat, ali praktički ste time jedne izbore koji su dakle
komunalni izbori politizirali, jer u kotaru pobjeđuje pojedinac praktički koji rješava neke
komunalne probleme, a ne politička stranka, evo gospodin Grubišić je najbolji primjer za to.
Evo sad kad pratim uopće kronologiju ovaj kako je ova cijela priča dakle išla, znači mi smo
zadnje Gradsko vijeće došli sa odlukom da izbori moraju biti odvojeni i onda smo priložili i
takvo tumačenje Ministarstva dakle uprave iz kojega proizlazi da bi spajanje izbora dakle
povisilo znatno njihovu cijenu, ali onda ste se vjerojatno sjetili ove cijele priče da bi bilo dobro
spojiti izbore pa vam je vaš kolega ovaj Bauk dao suprotno tumačenje od onog tumačenja
koje je dao dakle prvi put pa je rekao da bi bilo moguće dakle spojiti evropske i kotarske
izbore i sad po tom tumačenju bi nas to dakle bilo koštalo manje, jer bi eventualno članovima
biračkih odbora nadoplatili po nekih 50 kuna, ali i da, kad ste i to sve zbrojili dakle opet bi nas
dakle došlo skuplje. Isti ministar je zaboravio još jedno tumačenje koje je dao dakle u Saboru
kad je zakonom smanjio broj članova biračkih odbora za Evropski ovaj parlament sa deset
na šest, tada je u pisanom obrazloženju promjene tog zakona dakle rekao da kod
jednostavnih svih, kod jednostavnih izbora gdje ima samo jedan glasački listić je moguće da
50
bude šest članova biračkih odbora, kod složenih dakle izbora gdje u biračkom odboru ima
dakle deset, gdje imamo više u biti glasačkih listića obavezno je da bude deset članova u
biračkome odboru. Dakle u ovom slučaju da smo išli na spajanje izbora bilo bi obavezno
deset članova ovaj biračkog odbora, međutim s obzirom da kad vidimo da ovaj isti ministar o
istoj, o istoj stvari daje tri različita tumačenja ja bi onda praktički sva ta njegova tumačenja
zanemario, jer je apsolutno vidljivo da su sva ta tri tumačenja naručena dakle praktički on ih
je napisao kako je vama u određenom trenutku odgovaralo. E sad nije mi u biti jasno zašto
se odmah nije pitalo mišljenje izbornog povjerenstva, jer je ono praktički nadležno za
provođenje izbora, a ne dakle Ministarstvo uprave i onda bi svima nama bile dakle skraćene
muke i ove rasprave danas uopće ne bi ovaj bilo. I onda danas dolazimo praktički do krajnjeg
apsurda da izbore dakle predlažete usred ljeta 15. 06., to je mislim prvi put u povijesti da su
izbori ovaj u tom terminu dakle to je dva dana nakon završetka škole, nakon svetog Ante,
mislim da će izlaznost biti daleko manja nego je u onom prvom terminu dakle 27. 04. Dakle
ono što ste htjeli postići najveću izlaznost rezultat će konačno bit da će biti najmanja
izlaznost u povijesti ovih ovaj izbora. Ja ću zaključit s jednom šalom, s obzirom na ovaj koji
termin ste predvidjeli ove izbore, ja predlažem Turističkoj zajednici grada da izbore uvrsti
ovaj u svoj popis turističkih manifestacija, jer s obzirom da su 15. 06. izbori ja ne mogu to na
neki drugi način ovaj komentirat.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin. Replika? Izvolite gospodine Sučiću.
GORAN SUČIĆ
..... jedno drugačije mišljenje neslaganja je da će, da je datum važan ovaj količini
izlaznosti odnosno nego odnos prema kotarevima je razina izlaznosti. Ja sam to pratio i
usporedio i došli smo do ispod 6%, evo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Kratki odgovor.
TOMISLAV GOJO
Vaš odnos prema kotarevima ste najbolje pokazali time što ste kotarevima
smanjili 30% iznose njihovih decentraliziranih sredstava, a i ono što ste im dali praktički sa
propisima, sa korištenjem tih sredstava kotarevi jednostavno nemaju mogućnost niti da to što
ste im dali potroše, jer propisi koje ste propisali za trošenje tih sredstava ja nemam lijepe
riječi za te propisa.
GORAN SUČIĆ
(-nije uključen mikrofon-) Količina novca nije razlog, mislim to je jedan ..........
TOMISLAV GOJO
Nemate pravo ...
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ovaj, ne može gospodine Škoriću, kasno ste se javili na repliku.
Gospođo Ljubice mogu mu to usvojiti, jelte? Može, izvolite.
PETAR ŠKORIĆ
Evo gospodinu Goji ovaj replika vezano za izjavu o mogućim razlozima dakle i
lutanjima oko datuma izbora, ja ne bih rekao da je tu bilo takvih namjera, jer svjedoci smo
prošlogodišnjih izbora za Evropski parlament i lokalnih izbora gdje je evo vaš premijer dakle
izjavio da demokracija košta i da zbog toga trebaju izbori biti odvojeni, dakle to je evo
slijeđenje jedne te iste politike.
51
PREDSJEDATELJ
Samo polako, polako, evo ovako idemo. Polako. Gospodin Hrvoje izvolite.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala gospodine predsjedniče. Ma slijedom ove priče kolega, kolege Goje dakle
apsolutno termin je važan, termin je neprihvatljiv, termin je početak ljeta, termin je nakon
završetka škole, mnoge obitelji idu na otoke i kud li već sve ne, zaradit preko ljeta koju kunu.
Kotarski izbori su im sigurno zadnja stvar u tom periodu godine koji ih interesiraju. Kotarski
izbori su bitni, bitni su za ljude u kotarevima koje žive i unatoč tome što su se smanjila
sredstva, šta je vrlo teško do tih sredstava uopće doći, jer sam i sam kotarski vijećnik na
Trsteniku, mislim da ovo sa 15. 06. bi stvarno bio potpuni promašaj i da ne bi bilo to u redu i
da se ne bi stekao praktički legitimitet tih izbora, jer bi izlaznost bila toliko mala da oni ne bi
predstavljali nikoga. Zato u ime demokracije, u ime većeg broja izlaznosti ljudi na kotarske
izbore ja vas molim kao oporbeni vijećnik, vi možete izglasovat kako hoćete, imate ruke, ali
da promislite o tome, to ne ide u prilog nikome, ni velikim strankama, ni nezavisnim listama,
nikome, jednostavno u ime demokracije i veće izlaznosti to treba stavit puno, puno ranije. Ja
vas stvarno molim da o terminu promislite ponovo, jer ovo definitivno nije dobro. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Tko se dalje javlja za raspravu? Gospodin Ivica Grubišić. Izvolite.
IVICA GRUBIŠIĆ
A čini mi se da je kad je bilo dogovoreno da ide za isti datum, ne slažem se da se,
da to odgovara samo jednoj stranci, logično je da to, da to odgovara i jednoj i drugoj velikoj
stranci, ali je, mislim da smo mi kao nezavisne liste koji smo dosad izlazili zakinuti i po broju
odnosno po nemogućnosti da imamo svoje članove u biračkim odborima, pa imate stranke
koje već nisu u Vijeću po 16 godina, po tri-četiri mandata a koriste gradske prostore, a imate
nekoliko nezavisnih lista koje imaju po dva, tri ili čak četiri nezavisna vijećnika koji nemaju
pravo na gradski prostor. Dakle sada kad netko hoće kazat da li je to u 4. mjesec, da li je u
6., da li je zajedno ja smatram oni koji imaju svoje birače i oni koji su zaslužili povjerenje
svojih birača da ti izbori bez obzira kad bili, kad bili da bili onaj tko ima svoje birače oni će
njemu izaći i tko nema neće mu izaći, ako mu neće izaći neka se misli zašto mu neće izaći.
Dakle meni kao do sada uvijek nositelju nezavisnih lista meni odgovara svaki datum, dakle
prema tome to da li će biti, da li će, meni je veći problem šta nemamo prostora za djelovanje,
šta nemamo je li, a ovo je manje važan, ovo je sada, sad nadmudrivanje je li kad kome
odgovara taj datum. Toliko.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Imamo repliku gospodina Marušića na vaše izlaganje.
HRVOJE MARUŠIĆ
Ovo šta gospodin Gire kaže naši, vaši, velike, male stranke i ovo sve skupa, ja
ovdje ne bi raspravljao čiji su čiji i tko koga ima pod kontrolom i tko koga ima petnaest
brojeva u mobitelu više ili manje, ovdje se radi o principu, ovdje se radi o nečemu šta je bitno
za Grad, ovdje se radi o svim kotarevima, o svim strankama, nezavisnim listama i
pojedincima. Dakle ovdje se radi o jednoj primjedbi koja je utemeljena na zdravom razumu
da nakon 13. 06. kad završi školska godina da većina ljudi ide iz Splita i da dobar dio birača i
nezavisnih i zavisnih i kakvih god neće bit prisutno u Splitu, a da neće za to doći sa Brača,
Šolte ili Hvara, čisto iz praktičnih razloga, dobronamjerno, bez preferiranja bilo koga za bilo
šta. A šta se tiče prostora, lista i to, to nije tema ovoga o čemu pričamo, dakle promašena je
tema. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo jedan kratki odgovor gospodina Grubišića, pa je predlagatelj
zatražio riječ.
52
IVICA GRUBIŠIĆ
Ma ne, samo kratko, ne znam kako sam shvaćen, međutim isto tako kad smo mi
na prošloj sjednici ovaj se zalagali da i nezavisne liste imaju svoje članove biračkog odbora,
što recimo ne bi nikoga oštetilo, pa nismo dobili potporu ni jedne stranke, jer to opet
strankama ne odgovara da mi imamo. Dakle ja ostajem pri svoje da je sasvim svejedno kad
su izbori, ja podržavam ovaj datum.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Riječ u ime predlagatelja gospodin Goran Kovačević, zamjenik
gradonačelnika.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Ovaj, evo mi smo proteklih mjeseci zapravo temeljno ovaj jeste što najviše
odgovara građanima i samim ovaj, i samim demokratskim procesima je bio temeljni interes u
pokušaju da se održe izbori istoga dana. Smatrali smo da jedna nedjelja za dvoje izbore će
najviše odgovarat građanima da to obave istovremeno, jedna kutija dodatna uz postojeće
kutije za Europarlamentarne izbore bi mislim utjecala i na veću izlaznost i samim time i na
povećanje demokracije, jer znamo i sami, a time i relevantnost odluka pa i kredibilitet svih
izabranih predstavnika građana, jer znamo da na kotarske izbore izlazi jako mal broj naših
sugrađana, mislim da je negdje oko 12% svega bio izlazak na zadnjim izborima. Naravno
raspravljali smo i o tome kako da iskoristimo te mogućnosti, bilo je i za uštedu ili u najmanju
ruku da se organiziraju sa istim sredstvima. Nije ista situacija, ista je situacija i u mnogim
drugim gradovima u Republici Hrvatskoj se održavaju isto tako na nižem lokalnom nivou
izbori u periodu kad se održavaju i Europarlamentarni izbori tako da nije samo Grad Split
uputio na mišljenje i mogućnosti oko takve organizacije izbora i od prije svega dva dana DIP
je na upit brojnih lokalnih uprava i samouprava donio jedno mišljenje koje nas je evo na
žalost u tome onemogućilo, a pretpostavljam da, da bi bilo kao takav datum najbolje i da bi
bilo izglasano na Gradskom vijeću. Ono što nas je, s obzirom da smo to mišljenje dobili zbilja
prije dva dana i sve to uzrokovalo je da smo evo i ove materijale pripremili temeljem toga i
naše obveze da sada donesemo na ovom Gradskom vijeću datum, ono što je nas ponukalo
da 15. 06. bude drugi datum jeste mišljenje da generalno mislim da ćete se složit da su u
Hrvatskoj stalno neki izbori, znači evo nisu ni završili lokalni sad su Europarlamentarni, pa će
bit kotarski, pa predsjednički, pa opet parlamentarni i da su građani možda malo zasićeni
tom dinamikom prečestih izbora i da bi onda trebalo ovaj malo, malo pomaknuti taj datum da
ne bude u, da bude u ono zakonskom periodu ali što dalje od izbora za Europarlament tako
da je to bio jedini naum zbog čeka, ali i uvažavamo i ovu činjenicu koju zbilja nismo
promišljali da je prestanak škole, ljeto i da bi to moglo, brojni naši sugrađani neće biti u gradu
Splitu i da će na taj datum možda utjecat taj period na neki drugi način. Stoga nemamo ništa
protiv ukoliko svi smatrate da, da je to, da će to, da je taj argument bolji od ovog argumenta
da se složimo i sa terminom koji ste vi predložili, dakle da to bude 8. 06. Dakle kao
predlagatelj prihvaćamo taj prijedlog.
PREDSJEDATELJ
Gospodine Škorić jednu repliku imate?
PETAR ŠKORIĆ
Ma evo vezano za tumačenja o razlozima prije, kasnije, sve mislim da je se SDP
ovdje preračunao, što kasnije izbori rejting će im bit niži, prema tome za njih je nepovoljnije.
PREDSJEDATELJ
Hvala. Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih za raspravu? Nema. Evo ovako, dakle
ovdje je dat jedan amandman kojeg je predlagatelj usvojio, dakle izbori se trebaju održati 8.
lipnja 2014. godine. Sada ćemo staviti ovaj, ovu točku dnevnog reda na glasovanje. E, e,
dobro. Što?
53
BLAŽENKA TOLIĆ – tajnica Gradskog vijeća Grada Splita
Predlagatelj, vezano za stupanje, može ostat stupanje?
PREDSJEDATELJ
Može ostat. E, dobro je. Dakle stavljam na glasovanje prijedlog odluke o
raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora (-čuje se više glasova-) Sve mi se čini
da ću ja na pivo otići, a vi ovdje fino. Dakle stavljam na glasovanje prijedlog odluke o
raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva na području grada
Splita sa utvrđenim datumom 8. lipnja 2014. godine.
Tko je za? –
Ima li tko protiv? –
Suzdržan? –
Dakle utvrđujem da je ova točka dnevnoga reda usvojena jednoglasno sa 26
glasova za.
Zahvaljujem. Idemo dalje sa dnevnim redom, sada je na redu točka 6. prijedlog
Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja
sa napuštenim i izgubljenim životinjama.
Ad 6. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih
ljubimaca te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama
Izvjestitelj je gospodin Špiro Cokarić. Molio bi istog da pristupi i dade uvodno
obrazloženje. Izvolite gospodine Cokarić.
ŠPIRO COKARIĆ – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Dobar dan, pozdravljam sve. Prijašnja odnosno sada važeća odluka je
napravljena 2000. godine i dva puta je dopunjavana u skladu sa tadašnjim zakonima. U
međuvremenu su na snagu stupila dva nova zakona koja uređuju ovu problematiku, Zakon o
zaštiti životinja i Zakon o veterinarstvu i donesen je niz odgovarajućih podzakonskih akata
redi usklađivanja tih zakona, te je bilo potrebno i ovu našu odluku uskladit s tim zakonima.
Izričito nam Zakon o zaštiti životinja je propisao da se mora donijeti odluka ovakva gdje bi se
utvrdili uvjeti i način držanja pasa i postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama.
Zakon uređuje termin kućnih ljubimaca, međutim ovom odlukom su se uređuju samo uvjeti
za pase i mačke kao najznačajnije kategorije kućnih ljubimaca, jer za ove ostale je
predviđeno u ovim zakonima koje sam spominjao. I mi smo u skladu sa zakonskim ovaj
odredbama uz ovlasti veterinarske inspekcije koje su propisane zakonom uveli i obaveze
komunalnih redara u nadgledanju posjednika kućnih ljubimaca u držanju i postupanju s
njima. Toliko.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu. E sad da vidim tko se kojim redom javio. Dobro,
osim, osim evo Ivan Banović, tko, tko se drugi javio.
_____________
(-nije uključen mikrofon-) Ma kad se taj Banović javio?
PREDSJEDATELJ
Ovdje, ovdje je, javio se, javio se.
____________
(-nije uključen mikrofon-) Preko veze, je li?
PREDSJEDATELJ
Nije, nije. Danira, zatim Sućo, Sučić, Tonći Blažević je li, Igor Mladinić. Dobro.
Evo zahvaljujem. Prvi se je javio za raspravu Ivan Banović. Izvolite.
54
IVAN BANOVIĆ
Hvala gospodine predsjedniče. Evo imama nekoliko amandmana na ovo što je,
na ovaj prijedlog, više-manje samo ovaj stvar tehničkih stvari da se promijene. Tako u članku
8. ...
PREDSJEDATELJ
Evo samo, samo trenutak gospodine Banović, molim samo predlagatelja da
sasluša ove amandmane, nakon tih, je li. Ajde.
IVAN BANOVIĆ
Naime članak 8. koji glasi: „U slučajevima držanja pasa i mačaka iz prethodnog
članka ove odluke suvlasnici zajedničkih prostora stambene zgrade“ itd., predlažem da se iz
tog članka izbaci iz prethodnog članka ove odluke, te iza zareza da se stavi u više
stambenim zgradama, suvlasnici zajedničkih prostora stambene zgrade.
Druga, drugi amandman je pod člankom 10. koji glasi sada: „Posjednik čiji pas
učestalim i dugotrajnim lajanjem ili zavijanjem remeti mir građana dužan je po pritužbi
susjeda odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo daljnje uznemiravanje
građana pa makar to podrazumijevalo i uklanjanje samog psa.“, moj amandman je na to da
se izbaci ovo „pa makar to podrazumijevalo i uklanjanje samog psa“ nego da to preuzmu oni
koji su to ovlašteni od Grada odnosno tko, koji su u okviru svojih ovlasti mogu to riješit taj
problem, a ne uklanjanje samog psa.
I treći amandman je na članak 19. koji glasi: „Da neupisane pse, mačke i pse
lutalice te napuštene i izgubljene pse i mačke hvataju i zbrinjavaju zaposlenici veterinarsko
higijenskog servisa, pravne osobe koja je za, pravne osobe koja za Grad obavlja iste
poslove.“. Pošto veterinarsko higijenski servisi nisu u skladu više sa člankom 70. Zakona o
zaštiti životinja predlažem da se izbaci samo taj naziv veterinarsko-higijenskih servisa.
Moram napomenuti isto tako da je ovo bilo u suradnji sa udrugama za zaštitu
životinja pa tako predlažem da se ovi amandmani prihvate.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo imamo i jednu repliku na vaše izlaganje. Gospodin Gojko Čepo.
GOJKO ČEPO
Evo pitanje je još jednostavnije od ovoga što je kolega predlagao, ja bi u istom
tom članku 10. predložio da se riječ uklanjanje zamijeni riječju sklanjanje.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Da, bitna je razlika između ukloniti i skloniti. Dobro.
IVAN BANOVIĆ
(-nije uključen mikrofon-) Mogu li ja odgovorit?
PREDSJEDATELJ
A ha, izvoli.
IVAN BANOVIĆ
Pa mislim da je, dolazimo do iste stvari, ali ovaj cijelim izbacivanjem te rečenice
dobila bi se ista stvar, tako da samo sklanjanje ili uklanjanje ja bi, prelazi, prelazi u okvir
nadležnih službi.
PREDSJEDATELJ
U redu je, ovdje je amandman dat pa ćemo mi o njemu odlučivati itd. Sada idemo
dalje. Sada se javila gospođa Danira Matošić Matičević. Izvolite.
55
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Imam i ja dva amandmana na ovu odluku, odnose se, zapravo mislim da je to
poboljšica da bi trebalo dodati u kategoriji izuzetaka i rehabilitacijske i terapijske pse. Znači
ova odluka između ostalog donosi i pravila ponašanja na javnim površinama, pristup javnim
ustanovama i javnom prijevozu i u samoj odluci je raspisano da se odredbe ne odnose
odnosno ne primjenjuju na službene pse i pse vodiče slijepih osoba, smatram da bi trebalo
dodati isto tako i rehabilitacijske i terapijske pse. Ja mogu pročitat same amandmane, mi
smo ih predali tu, ne znam da li ima potrebe. Znači u članku 3. mijenja se i glasi odnosno
dodaje se „ove odluke ne primjenjuju se na službene pse koje je u obavljanju svojih poslova
koriste tijela državne uprave i druge pravne osobe kao i na pse vodiče slijepih osoba,
rehabilitacijske i terapijske pse.“.
A u članku 15. mijenja se i gasi odnosno dodaje, „Slijepa osoba može koristiti psa
vodiča u vozilima javnog prijevoza putnika i s njima se, s njime se kretati na javnim mjestima
sukladno zakonu o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča.“, ista mogućnost da je se i
osobama s invaliditetom u pratnji rehabilitacijskog psa ili djetetu s poteškoćama u pratnji
terapijskog psa. Terapijski psi i rehabilitacijski psi nose posebnu ormu po kojoj su
prepoznatljivi tako da ne bi trebalo bit problema razlučit ovaj i pustit ih znači na ustanove i
javni prijevoz. I mislim važno je da korisnici terapijskih i rehabilitacijskih pasa mogu koristiti
sve sadržaje koji su dopušteni i slijepim osobama sa psima vodičima. I još samo jedna
napomena, da prisnažim sve skupa, prijavljenih zajedno i pasa vodiča i rehabilitacijskih pasa
u gradu Splitu trenutno ima sedam, tako da neće nastat gužva.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. U svakom slučaju lijepo je misliti i na potrebe takvih ljudi. Sad idemo
dalje sa raspravom. Gospodin Sučić.
GORAN SUČIĆ
Htio sam, ovu točku dnevnog reda koristim da ovaj dam jednu inicijativu koja je
postojala već prije u gradu Splitu prije 15-tak godina ovaj sa drugim ovaj osobama koje su
zainteresirane tu a to je već civilizacijsko pitanje gdje u ovom našem okruženju u Hrvatskoj to
postoji, a u evropskim gradovima već odavno, da i Grad Split razmisli o potrebi ovaj groblja
za kućne ljubimce. Mislim to je kulturno .......... pitanje i mislim da postoje zainteresirane
osobe i udruge ovaj ljubitelja životinja koje bi bile zainteresirane i u koncesiju uzeti i to ovaj
biti dio tog okruženja. Evo jedna inicijativa. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Dobro, zahvaljujem. Vi u svakom slučaju kao vijećnik možete pokrenuti takvu
jednu inicijativu pa ćemo putem stručnih službi vidjeti gdje je i kada je to moguće realizirati,
mislim. E. Zahvaljujem. Gospodin Tonći Blažević se javio za raspravu.
TONĆI BLAŽEVIĆ
Zahvaljujem predsjedniče. Ovi, aj prvo ćemo o ovom članku 10. pa onda poslije
ono što sam imamo kazat. Dakle nisu svi vlasnici pasa ovi dobre osobe itd., ovdje uredno
piše „posjednik čiji pas učestalim, dugotrajnim lajanjem ili zavijanjem remeti mir građana
dužan je po pritužbi susjeda odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo daljnje
uznemiravanje građana pa makar to podrazumijevalo i uklanjanje samog psa.“, što je loše
napisano i to je u redu, u smislu ispada kao da ga treba ubit, je li tako dalje. Zato se slažem s
kolegom Čepom što je kod, i da ostane pa makar to podrazumijeva, pa uključujući i
sklanjanje samog psa, tako treba stajati, jer život, ja sam doživio više puta da to po cijelu noć
laje i onda nazoveš vlasnika itd., dakle, molim, šta, ma treba i vlasnika sklonit što se toga
tiče, slažem se i s time. Dakle treba ostati, treba ostati i da bude podrazumijevajući i
sklanjanje samog psa i onda poslije može ići i globa vlasniku, to je jedna stvar.
A druga stvar iskoristit ću ovu točku, jer sam dobio par interesantnih mail-ova od
ljubitelja životinja itd., je li, pa da postavim par pitanja, ja ne znam jesu li, jesu li ove, ovi
komentari istiniti ili nisu ali mislim da, da je dobro da svi to čujemo. Dakle napisano mi je,
56
jedno od brojnih predizbornih obećanja je bio azil u Splitu, a Šibenik, Šibenski AS EKO i dalje
drži vrlo dobro uhodan i profitabilan biznis te i kaže zna se da AS EKO te pse preprodaje
najčešće u Njemačku i to vrlo ........... Njemačkim udrugama. Pa bi volio pošto je AS EKO još
uvijek naš koncesionar po tom pitanju da se provjeri ako se ikako može kakva je situacija s
tim. Onda ovdje piše rečenica, žalosna je činjenica da Grad Split ove godine neće dati novce
za sterilizaciju uličnih mačaka. Ja stvarno nisam upoznat sa problematikom, ali
pretpostavljam da mi netko može odgovorit po tom pitanju je li se davalo prije i zašto se ove
godine ne daje, jer onda se ide na eutanaziranje tih mačaka, je li. I eto još jedna, još jedan
komentar od ljubitelja znači životinja, kaže što se tiče javnih površina svakako treba postrožiti
kažnjavanje bilo da je riječ o kaznama za izmet ili za šetanje bez povoca, ali isto tako treba
što je moguće više urediti površina za pse u svakom kotaru, znači ne možemo sve imat
idealno itd., ali znači omogućiti prostore u kotarevima da se životinje mogu prošetati itd. Eto,
eto pa bi volio ako znate da mi odgovorite na ova pitanja, a ako ne znate da se provjeri,
pogotovo ovo prvo, jer djeluje poprilično ovako neugodno. Hvala.
PREDSJEDATELJ
U redu, zahvaljujem. Evo imamo jednu repliku na vaše izlaganje. Gospodin
Banović Ivan.
IVAN BANOVIĆ
Evo kolega Blaževiću kao što sam ja maloprije dao amandman koji ne znam u
čemu je problem, znači poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo daljnje
uznemiravanje građana, tu da se stavi zarez, u protivnom u okviru svojih ovlasti slučaj po
prijavi preuzimaju nadležni policijski službenici. Znači izbacivanje te rečenice to bi
podrazumijevanju i sklanjanje i uklanjanje ili bilo šta, psa, nego će, nego preuzimaju nadležni
policijski službenici i to je to. Izbacivanje cijelog tog dijela i zna se, zna se po zakonu šta tada
slijedi. To je to. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Idemo dalje sa raspravom. Gospodin Igor Mladinić.
IGOR MLADINIĆ
Pozdravljam sve. Prva stvar u ovome prijedlogu odluke o uvjetima i načinima
držanja pasa i mačaka mišljenja sam da ova odluka ne pokriva sve dijelove pa bi je bilo
dobro, sam priložio i na Odboru za statut i poslovnik da se u 1. članku uvede, da se poziva
ova odluka na zakon i sve šta nije definirano ovom odlukom da je regulirano zakonom. Ne
znam još nisam dobio odgovor na takovo pitanje od gospodina Cokarića.
I drugo, predlažem amandman da se u članku 25. stavak 1. riječ s 300 kuna
izmijeni sa riječju 500 kuna, a obrazloženje tome da ova sankcija ne treba biti samo imati
svrhu prevenciju nego da mora imati i biti preventivna, a ne samo prekršajnu funkciju. I bilo bi
dobro da se sve te kazne koje su, ostale druge dvije kazne su bile po 500 kuna bilo bi u redu
da se i ova kazna bez povodca ja mislim da je 300 kuna prenamjeni u 500 kuna. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Slijedeći se za raspravu javio gospodin Marijo Sičić. Izvolite Marijo.
MARIJO SIČIĆ
Evo zahvaljujem se predsjedavajući. Evo samo bi dao, dao amandman na članak
12. te bi uz postojeći samo nastavio, „a u slučaju kada se izvode opasni psi da uz uzicu ide i
brnjica.“. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Marijana Puljak.
57
MARIJANA PULJAK
Ma ovako kad smo već sad počeli govoriti o raznim inicijativama na, na ovu temu
evo složila bi se s ovim prijedlogom da se 300 kuna digne na 500 kuna i da to zapravo bude
jedna preventivna i odgojna, odgojna mjera. Ona se zapravo odnosi na kažnjavanje vlasnika
koji ne čiste za svojim psima. Mi smo prije možda dvije godine jedno desetak kotareva, evo
neki predsjednici kotareva su tu ovdje sad sjede u Vijeću, smo slali jednu inicijativu prema
Gradu zapravo da se naprave javne akcije u kojem će komunalni redari zajedno, ne znam,
uz Policiju ako je potrebno, napraviti akcije kojim će kazniti ljude koji ne čiste za svojim psima
i javno to u medijima objaviti ono čisto preventivno da se ljudi nauče da to moraju raditi, ovaj,
moraju čistiti dakle za svojim, za svojim psima. Svi se mi danas vezujemo u automobilima ne
zato što smo naglo postali svjesni svoje sigurnosti, nego zato da nas ne bi kaznilo, je li. Tako
evo sigurna sam uz dvije-tri takve akcije u dva-tri mjeseca sigurna sam 10% manje izmeta bi
bilo po gradu, je li. Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Ćosić Damir. Izvolite.
DAMIR ĆOSIĆ
Hvala. Evo čitam ovdje članak 11. ima ovdje dosta simpatičnih ovih članaka. Kaže
ovaj 11. kaže „sa sobom mora nositi pribor za čišćenje i uklanjanje izmeta psa“, onda u
zagrade, „(metlicu, lopatu i vrećicu)“, isto ka da je vojnik i sad „koji je na zahtjev komunalnog
redara dužan to pokazat.“. To znači da je ta lopata i vrećica i metla da je toliko mala da je to
negdje njemu u džepu pa da to komunalni redar ne vidi, pa bi ja to sad predložio da jedan,
jedan naš komunalni redar nama to malo prezentira ispred Banovine tako da mi vidimo kako
se to radi. Ali dobro, evo ja se recimo slažem sa gospodinom Sučićom na ovu njegovu
inicijativu vezano za groblje pa bi možda trebalo na istoj toj ako bude točka dnevnog reda
oko tog groblja, dakle evo ja sam recimo gore u Zagrebu, ne znam, Bandić je napravio
nekakve po kotarevima nekakve ograde pa je stavio nekakvo, nekakvu nulu, pržinu, pa je
stavio nekakve ove male koševe, pa je stavio sa strane ka na pumpi one plastične rukavice
pa na tim rukavicama imate nekakve ovaj lopatice i te metlice tako da bi možda prostori za
vršenje nužde naših pasa trebalo u svakom kotaru bit bar po jedan-dva, ovisi koliki je, koliki
je kotar. Ja mislim da je to jedna dobra ideja. Eto hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo imamo jednu repliku na vaše izlaganje, gospodin Igor Mladinić.
IGOR MLADINIĆ
Ma što se tiče metlice i ovih to se može držati u borši pa zato .......... lopatica
.......... pa zbog toga treba i pokazat, ali mislim i to može imati rukavicu pa skupiti rukom. Na
koncu pas može obavit nuždu bilo gdje, ne mora napravit u prostoru gdje mu je definirano i u
redu je da u biti pokaže na zahtjev komunalnog redara.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Maja Dvornik. Izvolite.
MAJA DVORNIK
Jedna, jedan kratki amandman, vezan je dakle u članku 2. stavku 8. dakle da se
iza riječi „čovjeka“ dodaje „ i ili drugu životinju“, dakle postoje psi, dakle ti tzv. opasni psi koji
ne napadaju samo ljude nego ljudi imaju vrlo često problema vlasnici pasa upravo sa pasima
koji napadaju druge pse, je li i da onda bi možda bilo zgodno da se u ovome članku i taj dio i
ta riječ stavi. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo imamo jednu repliku na vaše izlaganje. Gospodin Ivan Banović.
58
IVAN BANOVIĆ
Ma evo ja bi se složio sa kolegicom, naime i ja i kao gospodin Roda imam
maltezera i ovaj moram reći da veliki i opasni psi napadaju stvarno te male pse, znaju ih ubit
vrlo često i moralo bi se s tim povest računa o tome. Eto hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih? Gospodin Tomislav Prljević.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Obzirom da je ovo jedan od najvećih problema u gradu Splitu onaj to što nemamo
groblje za pse, samo bi usput ako je moguće da se i povede računa, s obzirom koliko
raspravljamo o ovoj temi i da smo se svi javili, da recimo malo uzmemo u obzir i da u
istočnim dijelovima grada Splita i neka groblja nisu na adekvatnoj razini. Hvala. Za ljude.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li dalje prijavljenih? Evo ako nema ja bi dao riječ predlagatelju s
tim šta bi napomenuo da je zaista ovo jedna od važnih današnjih točaka dnevnoga reda gdje
mi moramo svi skupa naći ovaj jedno optimalno rješenje između ljubitelja životinja, onih koji
ih imaju i potrebe održavanja reda. I ja vam zaista kao predsjednik Vijeća zahvaljujem na
suradnji i na amandmanima koje ste podnijeli, jer to zorno govori o tome koliko je ova tema
za nas važna. Izvolite gospodine zamjeniče gradonačelnika.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Zahvaljujem predsjedniče Vijeća. Ja bih, ja bi također se zahvalio svim
vijećnicima na jednoj zbilja konstruktivnoj raspravi i sa nizom vrlo kvalitetnih prijedloga i
također osobno mislim da je ovo jedna vrlo važna tema i da je ovaj pravilnik će nakon ove
diskusije i rasprave u Gradskom vijeću bit još bolji. Ja ću pokušat, bilo je jako puno ovaj
prijedloga, amandmane ćemo posebno pročitat, mislim da je najveći dio njih prihvatljiv i vrlo
kvalitetan. Ono što ću odgovorit na ona pitanja koja, koja su bila prije amandmana, gospodin
Blažević, vijećnik Blažević je pitao vezano za azil odnosno sklonište za, za pse i mačke u
gradu Splitu, dakle trenutni koncesionar je tvrtka koja se jedina javila na natječaj i dobila, ona
je sa sjedištem u Šibeniku. Mi često primamo, da tako kažem, sumnje čim je nešto
dislocirano odmah se stvara možda i veća sumnja od one potrebne, od raznih udruga,
ljubitelja životinja i u tom smislu smo često reagirali da utvrdimo ispravnost tih, tih mail-ova
koje i mi dobivamo kao i vi, čak puno i više. Grad Split bi želio imati svoj vlastiti azil za, azil
nije jednostavno napraviti, on zahtijeva da je udaljen od naseljenih mjesta tako da ste samim
time već moramo locirat neka područja koja moraju udovoljit svim zakonskim uvjetima.
Također on zahtijeva jednu značajnu investiciju, jer po zakonu on mora imat i veterinarsku
ambulantu i prostore prihvatilišta i niz objekata zaposlenika koji s njime mogu kvalitetno
upravljat. Ali to i je naša želja i smatramo da je to dugoročno najbolje rješenje i za kućne
ljubimce i za ljubitelje životinja odnosno razne udruge civilnog društva koje bi na taj način bile
više uključene i pod boljim nadzorom bi se skrb i briga vodila. Što se tiče sterilizacije mi
imamo određeni budžet, dakle procedura je takova da one mačke koje se uklone sa ulica u
određenom postupku su udomljavanja, one imaju i zakonsku obvezu da prvo prođu
veterinarsku ambulantu i liječnički pregled i nakon toga određena procedura u kojoj se
pokuša njih udomit. Postoji mogućnost sterilizacije i vraćanja te životinje na njeno mjesto
prebivališta, dakle nazad u grad tamo gdje je, gdje je i pokupljena sa ulice. Sterilizacija košta,
cijeli taj postupak, nemojte me hvatat točno za, za riječ, ali je negdje, negdje sveukupno
dođe to i do 600-700 kuna. Tako da s obzirom na ogroman broj mačaka koje dolaze i
sredstva koja imamo, ali se u budžetu troše koliko točno to vam možemo možda pismeno
odgovorit, jer sad ne znamo ni pročelnik ni ja točno tu stavku koliko se potroši, ali se, ali se
sterilizacija radi.
Vijećnik Igor Mladinić je bio postavio pitanje vezano za članak da se uvrsti, da će
se, da će se sve primjenjivat po zakonu, u tom dijelu nije dobio do sada ovaj odgovor. Naime
to nije potrebno uvrstiti, jer sve ono što nije ovdje propisano se primjenjuje se po zakonu,
59
dakle to se, to je standardna procedura, ne treba posebno naglašavat, to je jedini razlog
zbog čega ovaj nije specificirano da bude po zakonu. Što se tiče povećanja cijene, to će biti
amandman.
Ja bi samo ovdje naglasio da se slažem s time da je kazna jedan od načina da se
smanji problem koji, koji imamo sa vlasnicima životinja prije svega pasa koji ne čiste iza
svojih kućnih ljubimaca, ali da će Grad Split zajedno i sa tvrtkom Čistoća pokrenuti i
procedure edukacija. Edukacija je isto jako potreba i da osim same preventivnih mjera i
samih mjera kažnjavanja nam je potrebna i veća edukacija. Uskoro, kako sam se čuo sa
direktorom Čistoće za Dan planete Čistoća već namjerava ići i po školama radit edukacije
djece i vezano za odvojena odlaganja, ekološke i druge potrebe i također radimo jedan
zajednički program da se uvrsti onda edukacija i za naše građane potrebe čišćenja za svojim
kućnim ljubimcima. I za to ćemo, i spremni smo i za to odvojit jedan određeni iznos pa
možda i ove kazne pomognu u tom smislu da imamo neki budžet i za to, je li.
Evo mislim da sam više-manje sve sad, ovo drugo su bili amandmani. Što se tiče
inicijative, inicijativa se naravno od vijećnika prihvaća i mi ćemo zajedno sa stručnim
službama ovaj napravit jednu analizu da vidimo kako i bi dobili i to što drugi gradovi imaju i
grad Split kao drugi grad po veličini u Hrvatskoj bi po našem dubokom uvjerenju trebao imat
a to je, to je groblje za kućne ljubimce.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo izlaganje gospodina zamjenika gradonačelnika izazvalo je dvije
replike. To je gospodin Igor Mladinić i gospođa Ljubica Vrdoljak.
IGOR MLADINIĆ
Ma ja sam samo htio replicirat što se tiče odluke u ovom pa u vezi zakona, obično
u svakoj odluci stoji da je u prvom članku da je to povezano sa nekim zakonom odnosno što
ne definira u odluci da je u tom slučaju iza toga zakon, mislim jasno da je odluka napravljena
u skladu sa zakonom, ali čisto to sam htio ukazat pozornost da u članku 1. je moglo stajat da
se poziva na Zakon o zaštiti životinja. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Ljubica Vrdoljak.
LJUBICA VRDOLJAK
Evo kratko ću kazat, gospodine dogradonačelniče Čistoća neće sudjelovat u
dijelu u kojem ste naveli da će radi na ovaj prikupljanju i edukaciji vezano za pseći izmet, jer
Čistoća u svojoj djelatnosti nema takvu vrstu otpada i to ne spada ni u komunalni otpad ni u
ulični otpad, znači Čistoća ne smije ni po djelatnosti koju obavlja sudjelovat u tom dijelu.
PREDSJEDATELJ
Evo, je, je, evo imamo sad odgovor predlagatelja. Izvolite.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Ovaj, uvažena vijećnice možda se nismo dobro razumjeli, ja nisam mislio da, da
ćete vi sudjelovat u kupljenju te vrste otpada, nego zajedno sa Gradom Splitom u edukaciji
građana za potrebe kako odvajanja otpada tako i drugih ekoloških i stvari koje započinju
kako sam s vašim direktorom dogovorio pa ćete to ipak napravit za Dan planete zemlje, ali
samo edukacija ne i čišćenje. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Evo zahvaljujem. Sada bi, ima li još prijavljenih za raspravu? Nema, e sada bi
krenuli, zaključujem raspravu, sad bi krenuli sa amandmanima. Ja ću ovako ići redoslijedom
kako ste ih vi predlagali.
Dakle gospodin Ivan Banović predložio je dva amandmana, tri. E moramo ih
pročitat, jer moramo se o svakom amandmanu odvojeno izjasniti. E, evo ovako dakle, tri su
60
amandmana. Zahvaljujem. Ispravljam samog sebe. Dakle da se (-čuje se više glasova-), je,
je, ne, ne, moram ja sad pročitat pa da vidimo, da ovi, da prihvati dakle, ima ih puno, da je
jedan ili dva amandmana nema problema. Dakle ovako, gospodin Banović predlaže
slijedeće, u članku 8. odluke da se briše u prvoj rečenici u slučajevima držanja pasa i
mačaka da se brišu riječi iza mačaka „iz prethodnog članka ove odluke“.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Prihvaća se.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. U članku 10. gospodin Banović predlaže da se u trećoj rečenici iza
riječi „uznemiravanje građana“ brišu riječi „pa makar to podrazumijevalo i uklanjanje samoga
psa,“.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Prihvaćamo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Članak 19. stavak 1. rečenica druga da se iza riječi „zbrinjavaju
zaposlenici“ brišu riječi „veterinarsko higijenskog servisa“ je li ih prema navodima vijećnika
nema takvog instituta kao zakonskog rješenja.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Prihvaća se amandman.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Dakle konstatiram ovo što je gospodin Gojko Čepo ovi već rekao, od
ovome nećemo raspravljati, jer se ovo prihvaća. Idemo dalje, gospođa Danira Matošić
Matičević predložila je također dva amandmana. Ja bi vas molio samo, to je njeno to sa
crvenim.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Je, može, ali moram malu konstataciju ....
PREDSJEDATELJ
A ha, skužajte.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Dakle načelno smo suglasni, samo da vidimo da li, da li već, da nam se ne
preklapaju.
PREDSJEDATELJ
Sad ću, sad ću ja to pročitat, a vi pazite i gledajte. Dakle članak 3. odluke da se u
drugoj rečenici iza riječi ... ( - kraj 3. kazete A strane - )... odlično, amandman je prošao.
I drugi, u članku 15. da se u trećoj rečenici na početku iza broja 131/98, zatvorene
zagrade, točka, umetne rečenica koja glasi „ista mogućnost daje se i osobama s
invaliditetom u pratnji rehabilitacijskog psa ili djetetu u poteškoćama u pratnji terapijskog
psa.“.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Prihvaćamo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Prema tome i ova su dva amandman prošla. Mislim da je ovo vrlo,
vrlo korektno, je, je. Dalje tko je? Hoćete li dat odmah, e Dvornik, je li tu, odnosno tu su još
61
neki. A ha Mladinića, prvo idemo redoslijedom, od gospodina Mladinića. Dakle gospodin
Mladinić je dao slijedeći amandman, predlaže da se u članku 25. u stavku 1. riječ odnosno
brojka 300,00 kuna zamijeni sa riječju 500,00 kuna.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Prihvaćam.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Znači i ovaj je amandman prošao. I mislim da je ovo zadnji
amandman, vi me ispravite, od gospođe Maje Dvornik. U članku 2. stavku 8. iza riječi
čovjeka dodaje se „i“, kosa crtica, „ / ili drugu životinju.“.
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Prihvaćamo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Da nekoga ne zakinem, jeste vi gospodine Marijo Sičić imali
amandman? A je li tu? Ništa, ajte pročitajte ga, molim vas.
MARIJO SIČIĆ
(-nije uključen mikrofon-) ................
PREDSJEDATELJ
Molim vas što konciznije.
MARIJO SIČIĆ
Znači članak 12. samo nastaviti u slučajevima kada se izvode opasni psi, zna se
što su opasni, da se uz uzicu ide obavezno i brnjica. Znam da je to u zakonu, znam da je to u
zakonu, međutim mislim da bi bilo dobro da stoji i u ovome zakonu tako da komunalci
odnosno ljudi koji rade ne bi morali znati dva zakona. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Što kaže predlagatelj?
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Prihvaćamo.
PREDSJEDATELJ
Svitu ja sam iznenađen, ali još jednom moram ponoviti, zaista je vrlo vrijedna, vrlo
vrijedna odluka i zaista vam zahvaljujem na, u ime predlagatelja na uloženom trudu i vidi se
zaista da ste danas jedan opći akt sa vašim angažmanom bitno, bitno poboljšali. Sada ću
staviti ovu točku dnevnog reda, jasno sa usvojenim amandmanima na konačno usvajanje.
Dakle stavljam na glasovanje prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao
kućnih ljubimaca te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama sa datim i
usvojenim amandmanima na glasovanje.
Tko je za? –
Protiv? –
Suzdržan? –
Utvrđujem da je ova točka dnevnog reda, ova odluka usvojena jednoglasno sa 27
glasova za.
Idemo na točku 7. prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama na području grada
Splita.
62
Ad 7. Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Splita
Molim izvjestitelja gospodina Špira Cokarića da podnese uvodno izlaganje.
Izvolite.
ŠPIRO COKARIĆ – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Stupanjem na snagu ovog novog Zakona o cestama izmijenjen je čitav niz
dijelova tog Zakona i člancima 107. i 109. je određeno da jedinica lokalne samouprave
donosi odluke kojom detaljnije uređuje pitanje građenja, upravljanja, održavanja i zaštite
nerazvrstanih cesta, a izmijenjen je između ostalog dosadašnji pravni status nerazvrstanih
cesta i one se sad utvrđuju kao javno dobro u općoj upotrebi u vlasništvu jedinica lokalne
samouprave. Decentraliziralo se u upravljanje cestovnom infrastrukturom tako da je Grad
Split dobio na upravljanje i održavanje 55,73 kilometra ranijih županijskih i lokalnih cesta.
Propisan je postupak evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u katastar i u zemljišne knjige.
Propisane su mjere zaštite nerazvrstanih cesta kao i nadzor održavanja i zaštite
nerazvrstanih cesta putem komunalnog redarstva jedinica lokalne samouprave i propisano je
.................. kažnjavanje za nepoštivanje odredbi odluka o nerazvrstanim cestama koje
donose jedinice lokalne samouprave. Zadnja odluka o nerazvrstanim cestama koja je sada
važeća je bila napravljena 2000. godine, imala je izmjene 2010. odnosno 2012. nakon
stupanja ovog, nekih .......... na snagu uglavnom je bila kozmetička to prepravka sa
poglavarstva na drukčiji nazivi s obzirom na drukčije ustrojstvo jedinica lokalne samouprave i
ovim se napravilo jedno, ajmo reći, sveobuhvatni redizajn svega toga da se uklopi sve ono
što zakon propisuje da odluka mora imat.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem uvodničaru. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda i prva se
javila za raspravu gospođa Daša Dragnić. Izvolite.
DAŠA DRAGNIĆ
Dakle nema tu puno sad rasprave, zakonom je raspodijeljeno, sad je to naše,
ovaj, i šta je tu je, ali ono što je pitanje moje da li je to predviđeno već u onom proračunu koji
smo donijeli, da li se znalo za to odnosno da li su sredstva predviđena za održavanje tih
cesta planirana u tome ili je, nas je ovo, ajmo to tako reći, iznenadilo odnosno tražit će neko
povećanje ovaj proračuna u toj stavci odnosno opasnije bi bilo, je li, da nam se desi da ne
povećamo i da ne održavamo ceste, jer ćemo vidjeti u onoj slijedećoj ovaj točki koja ide da
se tu jako malo troši i polako nam ceste postaju opasne zapravo za sigurnost u prometu, pa
da nam se to ne desi još sa ovih 55 kilometara šta dobivamo?
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih za raspravu? Ukoliko nema zaključujem
raspravu po ovoj točci dnevnoga reda. Da li predlagatelj ima nešto za odgovoriti ili?
GORAN KOVAČEVIĆ – zamjenik gradonačelnika Grada Splita
Planirano je u proračunu dakle.
PREDSJEDATELJ
Sredstva su znači planirana? U redu, zahvaljujem. Stavljam ovu točku dnevnog
reda na glasovanje. Dakle tko je za prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama na području
grada Splita?
Tko je za? –
Ima li tko protiv? –
Suzdržan? – Nema.
26. Utvrđujem da je za ovu točku dnevnog reda prijedlog odluke o nerazvrstanim
cestama na području grada Splita glasovalo 26 vijećnika i to jednoglasno.
63
E sad imam jednu vrlo, vrlo nesretnu vijest, na redu je ručak. ja bi vas molio pola
sata.
(-pauza-)
Gospodin Sučić molim vas zauzmite svoje mjesto. Evo ja ću ti se vrlo rado
maknuti. Idemo. Evo sad će i ostali doći. Tko je ono snimio film svi predsjednikovi ljudi.
Poštovani skupe ja bi krenuo. Imamo kvorum, ostali će vijećnici doći. Točka 8. dnevnoga
reda prijedlog odluke o socijalnoj skrbi.
Ad 8. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi
Odbor za statut, poslovnik i propise na 6. sjednici održanoj 26. ožujka 2014.
većinom je glasova, 4 za, 1 suzdržan od ukupno 5 donio zaključak kojim je mišljenja da je
navedeni prijedlog odluke o socijalnoj skrbi sukladan zakonima i drugim propisima. Odbor za
proračun i financije je na 4. sjednici održanoj 26. ožujka 2014. jednoglasno je sa 5 glasova
od 5 donio slijedeći zaključak, prihvaća se prijedlog odluke o socijalnoj skrbi. Molim
izvjestiteljicu gospođu Romanu Škrabić da dade uvodno izlaganje. Izvolite.
ROMANA ŠKRABIĆ – pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
Hvala gospodine predsjedniče. Ja ću prvo se ispričat članovi Gradskoga vijeća na
kašnjenju s materijalima. Naime mi smo sukladno kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom
javnošću naš nacrt prijedloga odluke o socijalnoj skrbi stavili na web stranicu Grada i zamolili
svu zainteresiranu javnost da se javi sa svojim prijedlozima i komentarima. Savjetovanje je
završilo u petak, sjednicu Socijalnoj vijeća sazvali smo u ponedjeljak i tek nakon toga smo
proslijedili vama prijedlog odluke o socijalnoj skrbi, znači ispričavamo se zbog kašnjenja,
jednostavno nismo mogli ranije. Svoje izlaganje koncipirat ću u tri dijela, u prvom dijelu ću
vas upozorit što je novo u odluci, jer je više-manje ostala po starome, u drugom dijelu zamolit
ću gradske vijećnike da uvaže još jednu primjedbu koja je naknadno stigla sa od
zainteresirane javnost odnosno jedne gospođe i u trećem dijelu kratko bi se osvrnula na
amandmane koje je dao gospodin Ranko Milić. Znači meni piše Ranko Milić, lista grupe
birača za pametni, da, da ...
PREDSJEDATELJ
(-nije uključen mikrofon-) Je, to su svi ja mislim amandmani, je li tako?
ROMANA ŠKRABIĆ – pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
Pretpostavljam. Znači u odluci glavne osnovne promjene su dvije, najvažnije
promjene. Prva promjena se tiče članka 8. to su, to su opće odredbe same odluke. U članku
8. dosad je uvijek egzistiralo uskrata prava podnosiocu zahtjeva i članova, uskrata prava
onom podnosiocu zahtjeva ako je on sam ili članovi njegovog kućanstva dužan prema Gradu
iz bilo kakve osnove. Gradonačelnik je predložio, a Socijalno vijeće je usvojilo, da se iz takve
uskrate prava ne uzima se u obzir uskrata prava za sva prava i mogućnosti koje se odnose
na djecu i na njihove eventualne prava iz socijalne skrbi. Druga velika promjena se tiče jedne
zakonske odredbe Grada, zakonska odredba, zakonska obveza Grada jeste između ostalog i
plaćanje troškova stanovanja. Troškovi stanovanja dakle to Zakon o socijalnoj skrbi nalaže
svim lokalnim samouprava da djelomično sufinanciraju troškove stanovanja građanima svoje
lokalne samouprave. Mi smo do sada imali korisnike, kad smo pravili proračun, kad smo
davali prijedlog proračuna u 12. mjesecu korisnici su bili negdje, broj korisnika je bio negdje
ispod 500 korisnika i ispod 500 korisnika mi smo planirali sredstva čak i malo povišenje
sredstava nego što je inače bio, znači u '13. godini raspolagali smo sa milijun i 900 tisuća
kuna, tražili smo u novom proračunu 600 tisuća kuna više i tako da ove godine raspolažemo
sa 2 milijuna i 500 tisuća kuna. Međutim dogodila se promjena zakona zbog koje mi između
ostalog idemo u usklađivanje odluke. U promjeni zakona su se primijenili uvjeti onim
osobama koje apliciraju za troškove stanovanja. Do sad su postojala dva uvjeta koje
podnosioc zahtjeva morao kumulativno ispuniti, jedan uvjet se ticao stambenog prostora, a
drugi prihoda i na taj način mi smo zaista imali manje od 500 korisnika. Novi zakon koji je
64
stupio na snagu 1. 01. malo je olabavio uvjete, dakle po zakonu svi korisnici zajamčene
minimalne naknade ili po starome pomoći za uzdržavanje imaju pravo na troškove
stanovanja. Na taj način se broj potencijalnih korisnika povećao sa manje od 500 na tisuću
pa i pol, ravnateljica centra kaže da blizu tisuću i pol korisnika. Ako računamo na sredstva
koja imamo, dakle 2 i pol milijuna, način na koji smo počeli upravni postupak vršiti donositi
upravna rješenja drastično smo smanjili iznos subvencija za troškove stanovanja što je
izazvalo val nezadovoljstva, pretpostavljam da ste po medijima također pratili. Gradonačelnik
je predložio stoga da u novoj odluci definiramo minimalni svotu koje lokalna samouprava
može dati korisnicima za troškove stanovanja. Naime zakonom je predviđena samo
maksimalni iznos, maksimalni iznos je 50% zajamčene minimalne naknade, to znači da bilo
kakav iznos ispod toga lokalna samouprava svojim aktima određuje koliko će se davati.
Gradonačelnik predlaže u ovoj odluci da se unese odredba koja je minimalna, dakle donji
prag koji može bit 30% s tim da mi, mi upozoravamo odmah Gradsko vijeće da na taj način
ako se jave zaista svi potencijalni korisnici u jednom dijelu godine morat ćemo otići u
rebalans sredstava, jer 2 i pol milijuna neke biti dovoljno za tisuću i pol građana sa 30%
sredstava. Znači to su dvije osnovne promjene, neke druge korekcije postoje, ali to su više
proizašle iz same prakse. Druga stvar, to je ono što je, ha, nakon Socijalnog vijeća javila se
zainteresirana osoba koja, koja smatra da smo napravili propust, a u točci 18. to je naknada
novorođenoj djeci, naime u, mi smatramo da je, da je osoba koja je to predložila u pravu,
naime radi se o tome da smo pri naknadi novorođenoj djeci računali samo na novorođenu
djecu, nismo uzeli u obzir posvojiteljske obitelji koje recimo što ima ovaj odluka o socijalnoj
skrbi Grada Zagreba i nekih drugih građana, tako da mi predlažemo ovdje sad na Vijeću
vama da usvojite da se izjednačavaju za naknadu novorođenoj djeci i posvojitelji maloljetne
djece naravno pod uvjetom da to pravo nisu iskoristili djeca prilikom svog rođenja, ako to
naravno Gradsko vijeće prihvati. Znači to je, to bi bilo ono što bi stručna služba predložila na
temelju zainteresirane, zainteresirane primjedbe zainteresirane građanke, je li. I treća stvar,
treći dio mog izlaganja odnosi se na, na amandmane koji su priložili grupa birača za pametne
ljude, gospodin Milić. Dakle ...
_______________
(-nije uključen mikrofon-) Pametan grad.
ROMANA ŠKRABIĆ – pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
Pametan grad, oprostite malo, malo sam disponirana. Dakle prvi amandman se
tiče članka 16. i 17. u kojem se predlaže da dijete sa teškoćama u razvoju također ima,
članak 16. su besplatne marende, članak 17. su subvencija prehrane u cjelodnevnom i
produženom boravku. Ja bi samo obrazloženje je da roditelj djece sa teškoćama u razvoju
troše na različite vrste pomagala, lijekova, posebne ishrane itd. i da također zaslužuju
temeljem toga besplatan obrok, dakle troše jako puno sredstava i za to. Ja bi samo htjela
definirat što su to djeca sa teškoćama u razvoju, u članku, u članku 4. Zakona o socijalnoj
skrbi dijete sa teškoćama u razvoju je dijete koje zbog tjelesnih, senzoričkih, komunikacijskih,
govorno jezičnih ili intelektualnih teškoća treba dodatnu pomoć, bla, bla, bla, dakle uglavnom
se radi ne o akutnim tegobama, radi se o kroničnim tegobama, da ne kažem o stanju, o već
jednom stanju. Takve osobe, ja garantiram što se tiče lijekova imaju sve lijekove ili barem
generičke, slične lijekove na listi HZZO besplatne. Nije im potrebna posebna ishrana većini
njih, prema tome to nisu baš argumenti koji stoje tu. S druge strane moramo računat i jedno
temeljno pravilo Zakona o socijalnoj skrbi odnosno temeljno načelo, to je načelo socijalne
pravičnosti koje kaže da korisnik koji ostvaruje prava iz sustava socijalne skrbi ne može
korištenje tih prava postići povoljniji materijali položaj od osoba koja sredstva za život
ostvaruje radom po osnovi prava i prava koje proizlaze iz rada. Navodim to zbog čega,
naime djeca sa teškoćama u razvoju najčešće imaju osobnu invalidninu koja iznosi tisuću i
250 kuna. Ta djeca imaju iz HZMO i dječji doplatak preko 800 kuna, 850 kuna ili tako nešto,
isto tako te osobe imaju pravo od Grada, dakle svi nosioci osobne invalidnine imaju pravo na
grada mjesečnu nadoknadu na osobnu invalidninu još 150 kuna. Prema tome ja se slažem
da te obitelji, i mi imamo isto tako u članku 36., u članku 36. imamo mogućnost da za bilo
65
kakva pomaganja, pomagala, mislim članak 36., članak 36. po novoj, po novome nacrtu,
pomoć za, mogu se obratiti Gradu pomoć za nabavku ortopedskog ili drugog pomagala.
Navodim sva ova prava da ne bi došlo do nagomilavanja prava iz socijalne skrbi na jednu
skupinu ljudi, a da na drugi način uzmemo, oduzmemo mogućnost da netko drugi ostvari ta
prava. Dakle to je, to je osvrt što se tiče članka 16. i 17. s obzirom na djecu za besplatnu
marendu i za subvencio....
AIDA BATARELO - zamjenica gradonačelnika Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) Oni imaju organizirani prijevoz.
ROMANA ŠKRABIĆ – pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
Sad ću, sad ću to reći sve. Druga stvar, drugi članak, drugi ili isti amandman ili
drugi amandman to je subvencija usluga organiziranog prijevoza. Tu, u tom članku piše da
djeca sa teškoćama u razvoju, mi smo se vezali za Centar Slava Raškaj i Juraj Bonaći,
naime pretpostavljam da vam nije poznata situacija da iz sve ostale škole ako se radi o djeci
sa teškoćama u razvoju postoji direktno financiranje njihovog prijevoza iz ministarstva, dakle
nema nikakve potrebe da ih uvrštavamo u odluku kad oni to pravo ostvaruju direktno iz
Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta, tako da je to komentar na drugi amandman.
Zatim postoji, a ha, vi ste se osvrnuli na sve aman..., na sve članke u kojem
postoji formulacija da je djeci sa, obiteljima sa četiri i više djece osigurano nekakvo pravo
odnosno tu se radi točno o određenim prava, to su besplatne marende, sufinanciranje
prehrane djece u cjelodnevnom boravku, pomoć pri kupnji udžbenika i besplatni prijevoz za
djecu iz obitelji četiri i više djece, znači to su prava koja ostvaruju obitelji sa četvero i više
djece. Vi predlažete da se sve to odnosi i na obitelji sa troje i više djece, ne radi se čisto o
socijalnoj mjeri, radi se o jednoj pronatalitetnoj mjeri i mislim da je to zaista na Gradskom
vijeću da odluči. Naravno pri tome treba mislit na stanje našeg proračuna i kolike su naše
mogućnosti odnosno mogućnostima rebalansa ako bude trebalo u jednom trenutku, je li. Ja
sam isključena, oprostite.
I postoji ovaj zadnji amandman koji je zaista u redu je, radi se o tome na članak
47. Odluke o socijalnoj skrbi gdje bi riječ mora, riječ može zamijenili sa mora, ja se zaista
slažem, radi se o lapsus lingve, zaista mislim da je obveza da postavimo, bez obzira šta
jedan dio naših korisnika nikad u životu neće ni vidjeti kompjuter, ali mislim da zaista
moramo stavit naše zahtjeve na ovaj, na web stranicu, je li. Dakle ako imate još pitanja tu
sam.
AIDA BATARELO - zamjenica gradonačelnika Grada Splita
Evo mogu li ja dati jedan komentar. S obzirom da se radi o socijalnoj, o socijalnoj
skrbi, s obzirom da se radi o vrlo osjetljivoj kategoriji djece ja predlažem da ovo na određeni
način bude prvo čitanje, jer ćemo razmotriti koji su svi prijedlozi navedeni ovdje i zahvaljujem
na vašim amandmanima. Usporedit ćemo ih da li se slučajno nekakva prava koja ostvaruju
preklapaju sa već ostvarenim pravima, da se, da bi se to izbjeglo predlažem ovo kao prvo
čitanje, a onda možemo slijedeći put razgovarati i donijeti konačnu odluku. Inače načelno
prihvaćam osim, osim ukoliko se ne, ne događaju preklapanja sa već ostvarenim pravima.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem izvjestiteljima. Dakle evo već imamo jedan zauzeti stav po kojem će
ovo biti prvo čitanje, tako da bi vas molio da u vašim raspravama dadete zaista što
konkretnije i što bolje prijedloge. Evo redom ste se javili gospodin Luka Podrug, zatim
gospodin Ranko Milić za raspravu i gospodin Tomislav Gojo. Izvolite.
LUKA PODRUG
Evo drago mi je da je ovo prvo čitanje pa da možemo sustavnije, bez obzira
prihvaćamo logiku i obrazloženje, ali stvarno je nezgodno što smo dobili zadnji čas a ovo je
stvarno bitna odluka. Ja sam želio samo jedan, evo jedan detalj ono što je pročelnica kolegi
66
na one amandmane odgovarala, nije mi logično ono jedino dio vezano za osobnu invalidninu,
vi ste logično objasnili da osoba sa invaliditetom ima različitog stupnja ...
PREDSJEDATELJ
Samo čas gospodine Podrug, gospođa Romana hoćete saslušat, on ima
konkretno ......
LUKA PODRUG
... da ima različitog stupnja invaliditeta, ali ste u svom izlaganju istakli kako osobe
koje su korisnici osobne invalidnine to one koji su korisnici osobne invalidnine znači da su
prošla određenu proceduru po zakonu i po svim drugim zakonima, mislim da je tu apsolutno
potrebno da takve osobe ..., ma makar se to sedam puta onaj dupliralo, da takve osobe
imaju ovaj besplatnu marendu u školi, mislim tu razinu ovaj mislim razumijevanja prema
osobama sa takvim problemima bi apsolutno trebali pokazat. Drugi, druga tema, a posebno
pošto je prvo čitanje ja ću se potrudit i pisano to negdje obrazložit i sustavno ......... napravit,
mislim da je krajnje vrijeme da jednom napokon i nezaposlene negdje stavimo makar jednim
korakom u ovu, mislim nevjerojatno je, čast svima, ali sve razne razine od umirovljenika,
nezaposlenih sportaša i slično imaju neku mogućnost kroz program socijalne skrbi, naši
nezaposleni sugrađani apsolutno ih nema. Evo recimo tu najbanalniju subvencija prijevoza,
pa da to bude makar ono ko šta su one đačke i tako, jednim dijelom da se o tome razmisli, ali
kažem ja ću se tu pisano očitovat pa ćemo vidjeti do drugog čitanja šta se eventualno može
napravit. Ja sam u više navrata govorio, više na nekoj političkoj razini, a sad kad usvajamo
odluku ja zaista mislim uz razumijevanje Grada da bi trebali iznaći negdje ma makar
minimalni fond. Znate kad smo pričali o sportu govorili smo o nekoj zakladi za izvrsnost za
sport i slično, dali neka inicijalna sredstva, pozivali privredu i drugo da se uključe. Naprosto
život pokazuje uz sve ove naše razlike život pokazuje mi smok predstavnici ovog našega
grada, izabrani svi, susrećemo se s ljudima i bezbroj vi imate situacija koje izlaze iz svih ovih
okvira. Ovo mora se propisat, jer naravno nekad i vrlo lako se dogode i zlouporabe, a vi
prečesto imate neke situacije koje ne možete predvidjeti i ja mislim da zbog toga Grad mora
imat jedan fond. To može bit 500 tisuća, to može bit milijun koji izravno ide iz gradskog
proračuna i dijelom tako nekim donacijama sa strane u kojem gradonačelnik i neko
povjerenstvo koje može bit sastavljeno od dva vijećnika može i mora intervenirat u onim
izuzetnim slučajevima koji se stalno događaju i onda mi ili netko drugi dođe vas moli ili
mjesni odbori ili vas moli i ne znam župnik ili susjed ili slično dogodi se tragedija, a vi po
formalnim. Zašto ovo govorim? Zato što sve mjere koje vi donosite one se uvijek odnose na
prošlu godinu, netko prošle godine može bit situiran, bogat, zaposlen, sve u redu, može
doživjeti takve tragedije da ovoga časa, ono što se kaže, nema za kruh. I treću jednu ideju
koju imam dugo je već govorim, ona ovisi i o gradskom proračunu, to je jasno, ali ja vjerujem
da je vrijedna jednoga maloga rebalansa kad bude moguće, a to je jedna mala korekcija koja
ide isto u tragu ovoga i kolege Ranka, naknada za novorođenu djecu. Mi zasad imamo
odluku 2 tisuće, a za treće i svako slijedeće dijete 3. Mi imamo neke gradove, mi imamo
neka mjesta koja provodeć pronatalitetnu politiku su to dosta solidno razradili, a ideja je moja
da o iznosima, o svemu možemo govorit, ali mislim da moramo podizat taj iznos od trećeg,
četvrtog i slijedećeg djeteta na način da se to nikad ne isplaćuje u jednoj godini. Primjer, prvo
i drugo dijete 2 tisuće, treće i četvrto dijete 4 tisuće, četvrto i svako slijedeće 6 tisuća, ali se
isplaćuje u prvoj godini dvije, u drugoj dvije i u trećoj dvije, to vam je isto kao da vam se
umjesto tisuću rodilo tisuću i sto djece. To rade mnogi gradovi, ja sam radio nekakvu analizu
itd., ovo je više za razmišljanje, pošto je prvo čitanje ja ne bi dalje išao, evo ja ću osobno ovo
sve što sam kazao dati u pisanom obliku, ali sažimljem, mislim da bi trebali pokazat jedan
drukčiji malo odnos bez obzira na krizu i pokazat ovaj ne samo na riječima nego na djelu da
podržavamo pronatalitetnu politiku da bi trebali napravit jedan mali minimalni iskorak prema
našim nezaposlenim sugrađanima i smatram ovim osobama sa invaliditetom da bi trebali
riješit svakako marendu. Hvala.
67
AIDA BATARELO - zamjenica gradonačelnika Grada Splita
Poštovani vijećniče, pardon, poštovani vijećniče što se tiče interventnih fondova
oni kao takvi postoje i to se onda rješava zaključkom gradonačelnika, a što se tiče ovog
drugo prijedloga za veći broj djece ja vas molim da to uputite kao prijedlog u pisanoj formi.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Za raspravu se dalje javio gospodin Ranko Milić. Izvolite.
RANKO MILIĆ
Ma evo samo sam htio onaj, dakle pozdrav svima, danas sam prvi put na, evo,
mikrofonu. Evo zahvaljujem najprije što je evo ovaj prijedlog išao na takav način da se ide u
novo, u drugo čitanje i ja bi samo isto rekao da ustvari smatramo da zaista treba vodit računa
o tome da se stvari ne dupliciraju. Ovi, ovaj prijedlog je izašao iz ustvari predstavnika udruga
osoba sa invaliditetom i očigledno postoje situacije kad se, kad zaista postoji potreba za
ovim, znači treba jednostavno vidjeti kad postoji potreba i onda evo što je, što je rekao
gospodin Luka bit onda malo fleksibilan i onda evo omogućit u takvim situacijama da se
pomogne osobama koje su zaista u teškim situacijama. Tako da svakako podržavamo da
evo još malo razmotrimo ovo, ali evo i tu, tu neku način da se pronađe i da se ,da se ne
dupliciraju stvari, da se jednostavno evo postigne to pravilo socijalne pravednosti na kraju.
Eto to je ono što mislim da zaista bi bilo nekad nešto što bi, što bi bio jedan kvalitetan korak
ovoga Vijeća da zaista počnemo još, još više i još kvalitetnije najugroženije skupine naših
građana ustvari pomagat. Evo hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Tomislav Gojo.
TOMISLAV GOJO
Hvala predsjedniče. Evo također mi je drago da ovaj odluka ide u ovaj drugo
čitanje tako da ono sve što danas dakle kažem može imat dakle nekoga ovaj učinka,
odnosno može ući u razmatranje. Evo dakle, ma u biti mislim da je osnovni razlog ove
promjene bio dakle ovaj volja gradonačelnika da u ovom članku 8. dakle napravi ovaj
izmjene. Ja sam u načelu uopće protiv uvjeta da se ograničava pravo nekom pojedincu dakle
da ostvari neko pravo iz sustava socijalne skrbi ako mu neki drugi član kućanstva ima
dugovanja prema dakle Gradu, jer smo dakle dosad imali ovaj apsurdne situacije da, ne
znam, dijete nema pravo na marendu u školi zato što mu roditelj ima određeni dug prema
Gradu i dakle sa ovom dakle ispravkom dakle praktički ovaj se napravila jedna dakle dobra
stvar da, jer nema smisla da ovi djeca ispaštaju. Međutim s druge strane sad smo ljude dakle
doveli u jedan neravnopravan položaj, jer za neke uvjet vrijedi, a za neke uvjet, uvjet ne, ne
ovaj vrijedi. Jer kad pročitamo dakle i ova sve, sva dakle druga prava i druge kategorije ne
znam ja bih isto tako predložio recimo da se iz ovog uvjete izuzmu i u članku 34. dakle
socijalni slučajevi koji imaju pravo na naknadu troškova pogreba, u članku dakle 39.
subvencija prijevoza za invalide dakle osobe koje se kreću pomoću invalidskih kolica i oni
dakle sa teškim motoričkim oštećenjima. Mislim da s ovom odlukom dakle njih na neki način
dovodimo u neravnopravan položaj, mislim da to ne bi bio nekakav dodatni veliki trošak za
Grad i dakle mislim da bi i za njih taj uvjet mogli izostaviti. Evo isto tako pozivam službu da
još jedanput razmisli i o vraćanju mogućnosti dakle da određene kategorije iz ovi članka 24.
umjesto dakle obroka u pučkoj kuhinji imaju mogućnost uzeti bon od dakle 200 kuna. Zašto
to kažem? Dakle kad smo predlagali tu promjenu tada nekakva ovaj projekcija troška za
Grad bila da će dakle trošak za Grad biti povećan, jer mjesečni obroci u kuhinji koštaju više
nego što je onaj mjesečni bon od dakle 200 kuna. Međutim vrijeme je pokazalo da se ukupni
trošak Grada smanjio, a ne povećao, ne zato što je manje ljudi kojima je to potreba nego
jednostavno zbog toga što ljudi ili zbog udaljenosti ili zbog, ne znam, zdravstvenih problema,
nisu u mogućnosti svaki dan doći u pučku kuhinju na dakle uzeti taj obrok. Evo primjerice
evo tamo gdje ja živim i dakle ljudi iz mjesnih odbora jednostavno njima otići svaki dan na
obrok u pučku kuhinju je i izgubiti cijeli dan, a dakle nije da njima ta pomoć ne treba i njima je
68
dakle taj bon ovaj značio puno, dakle evo ja stoga pozivam da se razmisli o dakle povratku
mogućnosti da ti bonovi ostanu za te nekakve određene kategorije. Evo još nekoliko pitanja,
dakle evo kad pročitam članak 26. i dakle kriterije koji moraju zadovoljiti dakle ovaj
beskućnici da bi bili smješteni u prihvatilištu ne znam kako će se to dakle odraziti na sada
osobe koje su smještene u ovaj prihvatilištu, jer nisam siguran da svi mogu zadovoljiti ove
dakle uvjete koji se predviđaju ovdje koji su predviđeni zakonom. Članak 38. subvencija
prijevoza za građane, mislim da li će to sad bit riješeno nekakvim dakle posebnim, nekakvim
posebnim aktom, jer znam da je dosad bilo precizirano za određene kategorije već, već
dakle u ovoj odluci i dakle hoće li taj ovaj akt donositi gradonačelnik ili će ga donijeti Gradsko
vijeće, ne znam u čijoj će bit ovaj nadležnosti. I dobro, ima tu još ovaj nekakvih sugestija da
se malo veća pažnja ovaj posveti dakle duševno bolesnim osobama, dakle jer u gradu nema
dnevnog boravka za njih niti za starije osobe i možda još jedna, jedan prijedlog dakle u aktu
nema kaznenih odredbi. Dakle to je ono isto nešto što zakon predviđa mogućnost, dakle
ukoliko netko primjerice kažem temeljem lažnih podataka ostvari neko, neko od ovih prava
da li postoji mogućnost da dakle Grad ovaj traži jednu vrstu naknade dakle štete ukoliko se
utvrdi da je netko ovaj, da je netko dakle, to nema u ovoj odluci, znam da u zakonu ima, ne
znam da li je dakle potrebno i to možda uvrštavat sa nekakvom ovaj, sa nekakvom
odredbom u ovu odluku. Eto toliko.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Tonći Blažević.
TONĆI BLAŽEVIĆ
Hvala predsjedniče. Trenutak je da postavim pitanje u vezi besplatnog prijevoza
umirovljenika autobusa našeg gradskog prijevoznika. S obzirom da sam i kao stranka i kao
vijećnik podnio ovi jedan prijedlog ima tome i i hi, hi mjeseci itd., ja vidim da se ovdje u odluci
spominje na lijepi način, znači može bit potpuno subvencioniranje, može bit djelomično. Pa
me zanima dokle ste došli u suradnji sa javnim gradskim prijevoznikom Prometom u pripremi
nove, nove odluke o načinu sufinanciranja za ljude iznad 65 godina, znači ne moraju bit
samo umirovljenici, znači prijevoza građana, pogotovo znajući da je, da u biti još nisu izdane
nove iskaznice, znači nešto se priprema, nego svi su još na onim starima od prošle godine,
ako dobro znam? Eto samo toliko.
PREDSJEDATELJ
Evo izvolite odgovorite.
ROMANA ŠKRABIĆ – pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
Dakle krenut ću sa gospodinom Gojom. Prvo ćemo ići sa pučkom kuhinjom i
bonovima, bonovi su ukinuti iz jednostavnog razloga što namjenska sredstva se nalaze za
pučku kuhinju u proračunu, a ne za bonove. Bonovi su bili izvor manipulacije od prodaje,
preprodaje i kupovanja alkohola i sličnih, alkohola, cigareta i sličnih stvari, nismo ih mogli
kontrolirat na niti jedan način, a da ne kažem koji apsurd, ako imamo otprilike dvije i pol do 3
tisuće mogućih potencijalnih korisnika bonova, korisnika pučke kuhinje pitanje kako ljudi koji
nemaju nikakva sredstva osim pomoći za uzdržavanje odnosno zajamčeni minimalne
naknade kako mogu bit zadovoljni tijekom mjeseca uzet bon od 200 kuna i živjet od njega, a
na drugi način zanemarit prehranu u pučkoj kuhinji, svakodnevni topli obrok koji Grad u
najmanju ruku košta jedno, po sadašnjim cijenama preko 600 kuna. Znači pitanje da li njima
uopće i treba ovaj taj bon odnosno uopće pučka kuhinja. Dobro. U svakom slučaju što se tiče
ovih drugih argumenata za bon možemo reći svi periferni dijelovi grada i dalje će imat
besplatan prijevoz, znači ne trebaju trošit novac nego imaju besplatan prijevoz putem
Prometa, a što, isto tako za sve oboljele u međuvremenu i nešto sa postupkom javne nabave
osim prehrane mi uvijek tražimo i mogućnost distribucije obroka na kućnu adresu takvim
osobama. Prema tome mislim da nije potrebno uvodit bonove i ponovo se izvrtat različitim
manipulacijama i slično. Što se tiče beskućnika činjenica je, tužna činjenica da u ovom
trenutku kao i prije Grad nema nikakvog uvida u smještaj osoba u ovaj prenoćište za
69
beskućnike. Naime u Gradu Zagrebu i u drugim gradovima je ta, ta je problematika uređena,
mi je uz sve naše trud koji smo uložili nismo je, nismo je uspjeli uložit. Naime zakon je točno
definirano tko je beskućnik i zakonom je definirano da smještaj u prenoćište za beskućnike
treba ići putem uputnice Centra za socijalnu skrb. Ako gledate analogiju sa sigurnom kućom,
u sigurnu kuću ulaze žrtve nasilja koje imaju uputnicu od Centra za socijalnu skrb. Mi stalno
zaboravljamo da je Centar za socijalnu skrb referenta ustanova sa stručnim kadrom koja je
osposobljena utvrdit nečije socijalno stanje, nečije bilo stanje žrtve nasilja ili stanje
beskućništva i koja je kao takva dužna, po zakonu dužna izdat uputnicu i odredit tko će ići u
Centar za beskućnike. Kad smo pisali ovaj članak vodili smo se uglavnom zakonskim
odredbama, znači ništa izvan zakona. Mislim da ste još pitali dnevni boravak, da, na žalost
ovaj grad nema dnevni boravak za psihički bolesne osobe. Postojalo je nekoliko inicijativa
međutim na žalost nismo ih uspjeli ostvarit.
A što se tiče pitanja gospodina Blaževića, a jesam nešto zaboravila?
TOMISLAV GOJO
(-nije uključen mikrofon-) Za odluku ste rekli za, za subvencioniranje ............
prijevoza da će bit ...............
ROMANA ŠKRABIĆ – pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
Da, da, što se tiče troškova prijevoza to nije dio ove odluke odnosno mi se
vežemo na, za posebni akt koji će bit za prijevoz građana u javnom cestovnom prijevozu.
Odluka je već negdje pri kraju dogovaranja, naravno bit će riješeno na, mi ne znamo točno
na koji način, jer to i nije socijalna mjera, prijevoz osoba poslije 65 godine života nije
socijalna mjera, ona je nekim atavizmom ostala u odluci o socijalnoj skrbi, znači to će bit sad
u posebnoj odluci definirano na koji način s tim da mi znamo da sve socijalne kategorije koje
su bile one će također bit u toj odluci. Znači sve ono što je pisalo u odluci o socijalnoj skrbi bit
će i u novoj odluci o prijevozu građana u javnom cestovnom prijevozu, je li.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
(-nije uključen mikrofon-) Mogu li ja odgovorit ovaj zadnji dio?
PREDSJEDATELJ
Izvolite gospodine gradonačelniče.
IVO BALDASAR – gradonačelnik Grada Splita
Evo samo nadopuna na ovo zadnje pitanje vezano za, za Promet i odnosno za
eventualno nekakve promjene u odnosu na sadašnje stanje za osobe starije od 65 godina,
danas svi oni plate samo iskaznicu od 30 kuna dođe iskaznica. I radili smo nekoliko modela,
međutim smatramo da je to ipak jedna određena vrsta socijalne kategorije i povećat ćemo
samo najvjerojatnije ćemo povećat, još nismo donijeli definitivno odluku, ali Promet nam je
sugerirao ukoliko ne želimo mijenjati da samo povećamo sa 30 na 50 kuna vrijednost same
iskaznice. Dakle neki mali troškovi su se povećali i samo bi to povećali na 50 i ništa drugo
više ne bi dirali, ali to znači da ćemo i dalje morat subvencionirat ................. subvencionirat
od Prometa pored svih onih drugih dubioza koje Promet ima.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Jedna replika na izlaganje gradonačelnika. Tonći Blažević.
TONĆI BLAŽEVIĆ
Pa evo da podsjetim, pošto se ljudi brzo zaborave itd., da ne bi bilo zabune, O.K.,
u redu gradonačelniče ako mislite da imamo dovoljno novaca, ali činjenica i je da mi imamo
ljude s penzijama od tisuću kuna, 4 tisuće kuna, 8 tisuća kuna itd., pa ne volim baš tu
uravnilovku i to je bio osnovni cilj mog, mog prijedloga. Prva osoba koja mi je prigovorila je
bila moja mater koja ima dobru penziju itd., ali ja sam rekao majko ne ide. Dakle razmislite i
pratite situaciju, O.K. 20 kuna povećanje u odnosu na prije svima jednako, ali nisu svima
70
jednaki životni uvjeti ni umirovljenicima ni ljudima od 25 godina, eto samo na tom, na tragu
toga.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Dalje se za raspravu javio gospodin Sičić Marijo.
MARIJO SIČIĆ
Zahvaljujem se na riječi. Ma evo dotakao bi se dvije stvari pošto je, pošto je prvo,
prvo čitanje. Tu stoji točka 1.6. pomoć za kupnju školskih udžbenika za osnovnu školu. Pa
evo čisto prijedlog, tu kaže učenici iz kućanstva čiji prihodi po članu ne prilaze tisuću kuna. S
obzirom da je donja točka kaže učenici iz obitelji sa četvero djece i više mislim da bi bilo
dobro da razmislimo da ovaj konsenzus od tisuću kuna iz ove gornje točke ide na tisuću i
300, tako da uhvatimo i obitelji koje imaju dvoje i troje djece, naravno imajući u obzir o
financijskih, financijske izdatke te dolje Grad svake godine u svom proračunu osigurava
sredstva za pokriće dijela troškova 200 kuna za učenike 1. do 4. razreda ide na 300 odnosno
sa 300 na 400. Naravno sve u okvirima financijske mogućnosti, može jednog dana i da to
bude ovaj i za sve kad se bude imalo novaca, odnosno besplatna marenda u osnovnim
školama, više-manje mi je tu sve O.K., bar meni. Možda bi tu isto stavio stavku kao što smo
stavili ovdje učenici iz kućanstava čiji prihod po članu ne prelazi tisuću i 300 kuna isto da bi
ogradili, ogradili obitelji sa dvoje i troje djece koji mislim da su u ovom trenutku čak i malo,
najviše zastupljene u ovom broju, je li. Toliko, hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Petar Škorić.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa. Evo nekoliko prijedloga, prije svega u poglavlju djece i mladih evo
predlažem da ubacimo članak o pravu na besplatno ljetovanje i zimovanje djece, dakle pod
nazivom pravo na besplatno ljetovanje i zimovanje imaju djeca predškolskog uzrasta i
školskog uzrasta do završetka osnovne škole i da se tu prvenstveno upućuju djeca iz obitelji
slabijeg imovinskog stanja, djeca branitelja iz Domovinskog rata i djeca s teškoćama u
razvoju. Poznato je dakle da mnogi gradovi u Hrvatskoj to organiziraju, a za ostvarivanje tog
prava da utječe socijalno-imovinski status obitelji, zdravstveni status djeteta, broj djece u
obitelji, kao i uspjeh i ponašanje u školi. Drugo vezano za promišljanje o poboljšanju
pružanja socijalnih usluga na lokalnoj razini, imam više pitanja i prijedloga, ali evo istaknuo bi
samo nekoliko. Što je učinjeno na gradskoj razini da bi se poboljšala dostupnost javnim
sadržajima, dakle prvenstveno mislim na pristup javnim plažama, kazalištima, kino
dvoranama, turističkim sadržajima, muzejima i slično, dakle brojnim institucijama,
pružateljima socijalnih i drugih usluga osobama sa hendikepom, dakle tu prvenstveno mislim
na pristup invalidnim osobama s kolicima, dakle jer je upitna njihova mobilnost. Turistička
zajednica trebala bi ponuditi određeni broj smještajnih kapaciteta prilagođenih osobama sa
hendikepom i zašto u biti Grad Split ne bi postao grad prijatelj osobama sa hendikepom po
uzoru na neke druge evropske gradova, a na temelju stečenog statusa dakle i sredstava iz
EU fondova. I općenito zanima me dakle u ovom području koliko je sredstava iz EU fondova
do sada povukao Grad Split za financiranje projekata koji bi poboljšali status socijalno
ugroženih građana i tko se u Gradu time bavi. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo izvolite odgovor.
ROMANA ŠKRABIĆ – pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
Ja ću se osvrnuti na dio koji govorite o barijerama, znači ako govorite o
barijerama to nije, Upravni odjel za socijalnu skrb nema ovlaštenje, barijere su uglavnom
javne površine, prema tome o tome ne možemo pričat o odluci o socijalnoj skrbi. Ako
govorimo o ljetovanju – zimovanju onda to treba razradit tu mjeru, ali ne sa pravnim
71
standardom slabije socijalnog stanja, jer slabije je socijalno stanje je dosta onako široki
pojam, dakle ono što se kaže u pravu pravni standard, je li, tu treba točno definirat koje, koje
kategorije ljudi, a isto ako se uvede neka mjera onda morate znat da ta mjera bi se mogla
uvodit od iduće godine, dakle od novog proračuna, jer u ovom proračunu sadašnjem mi
nemamo sredstva za to, znači to je možda za program socijalne skrbi rasprava. I ne znam
što je treća bila.
AIDA BATARELO - zamjenica gradonačelnika Grada Splita
Evo ja bi, ja bi dodala nešto vezano za EU fondove. Dakle u zgradi gradske
uprave iz raznoraznih odjela je negdje oko 30-tak ljudi do sada završilo određene edukacije i
ima određene stupnjeve edukacije u smislu EU fondova. Ja sam dala jedan prijedlog da se
svi ti ljudi okupe iz svih resora u jedan zajednički tim i da jednostavno ne gledaju što se nudi,
nego što nama treba i to iz svih područja, bilo da se radi o socijali, bilo da se radi o
gospodarstvu, bilo da se radi o vrtićima, o igralištima, o školama i jednostavno da štancaju,
da tako zovem, te programe, e onda tražimo izvore financiranja koji mogu biti različiti. Dakle
taj tim je u fazi okupljanja. Na čelu tog tima ja sam imenovala Anđelku Visković koja je sada
isto tako na jednoj edukaciji i onda ćete dobit popis svih imena, a ujedno ćete bit na
pravovremeno obavještavani i o projektima.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo odgovor.
PETAR ŠKORIĆ
Evo ovo što sam čuo od dogradonačelnice to je hvale vrijedno, jer evo i mi smo
čuli i pitali smo se u biti što je sa tih 30-tak osoba koje su prošli raznorazna osposobljavanja ,
a vidimo da učinaka nema, dakle to je dobro i hvale vrijedno i to je ispravan put. Ovo što se
tiče kažem kategorija kojih djece, mi imamo ovdje konkretan prijedlog pa ćemo vam predložit
vašem odjelu pa bi zamolio da se razmotri, ako ne može u ovoj godini bar evo nekakav plan
projekcije za slijedeću. Hvala lijepa.
AIDA BATARELO - zamjenica gradonačelnika Grada Splita
Ja bi samo još dodala što se tiče učinaka, vi znate da je škola, osnovna škola
Pazdigrad uvrštena na listu projekata i prošli mjesec smo bili u Ministarstvu znanosti i
obrazovanja i to po pozivu upravo zbog toga što je projekt na listi i sada smo s njima na
mjesečnoj razini na sastancima i izvješćima koje mora, koji se moraju dostavljat njima u kojoj
fazi projekt napreduje.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Za raspravu se prijavio gospodin Hrvoje. Izvolite. A kasno je, poslije
će dobit gospođa priliku, Puljak.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ma evo mi raspravljamo o socijalnoj skrbi
šta je jedna jako bitna tema i za Grad i za društvo u cjelini, ali isto je tako vrlo teško
raspravljat ... ( - kraj 3. kazete B strane - )... zapošljavanje mladih, starijih i svih onih koji su
se nadali zaposlit uz sredstva poticaja, onda dakle sva briga o tome pada na teret grada, kad
znamo da su gradovi pa i grad Split nažalost u financijskim problemima uz ovakvu potporu
pod navodnike Vlade Republike Hrvatske uistinu će i gradu Splitu i nama vijećnicima ovdje
svima bit teško donijet neke odluke jer ta sredstva za zapošljavanje su bila ključna i
poduzetnicima i onima koji zapošljavaju, tako da jednostavno prešutno se prešlo preko toga,
niko to ne spominje i možda bi bilo interesantno pitat evo ovdje, ima li ikakve šanse da se
Grad malo uključi oko tih sredstava za zapošljavanje mladih. Hvala lijepa.
72
PREDSJEDATELJ
Malo odskače od teme. Sad ćete odgovorit, nema problema, ali u svakom slučaju
ako izostane zapošljavanje povećava se socijala, mislim, pretpostavljam to, nego, samo bi
dopustio gospođi Marijani Puljak, istina, malo kasnije se javila za repliku, ali izvolite.
MARIJANA PULJAK
Ma evo zapravo samo pitanje gospođi Batarelo. Sad ste spomenuli školu
Pazdigrad i rekli ste da imate mjesečna izvješća. Mogu li ona biti ne znam isto javna bit
objavljena na internetu Grada, na web stranicama, da i građani i zainteresirani roditelji znaju
dakle u kojem je tijeku taj projekt.
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Ne mogu. Iz prostog razloga što ne možete znati svaki operativni papir koji izađe
iz bilo koje kancelarije gradske uprave. On ne može biti u svakom trenutku javan. To je jedan
od razloga. A o svim važnim pitanjima, bit ćete pravovremeno izvještavani. Dakle, mjesečno
imamo sastanke, mjesečno se projekt pregledava, na mjesečnoj razini dobivamo upute što i
kako raditi dalje, isto tako vi i sami znate, naime, vi ste bili informirani o tome na samoj, na
samom zboru građana koji ste sazvali, jer ja sam došla na taj zbor građana i obavijestila sve
zainteresirane koji su bili u sali, u kojoj fazi su projekti, i najavila projekte, i ne samo što se
tiče eu fondova, nego tražimo za istu školu i preko JPP-a i ono što bude za Grad Split
najpovoljnije to će biti iskorišteno. No ne znači da odustajemo ni od jedne situacije, nego
jednostavno će mo izvagat što je tada u tom trenutku za Grad Split najpovoljnije.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Grubišić Ivica se javio za raspravu.
IVICA GRUBIŠIĆ
Ja sam samo htio kazat jednu drugu stvar. Možemo ovdje sada predlagati da se o
svim ovim kategorijama povećaju iznosi. Međutim, da li, ovo je za pročelnicu, da li Grad radi
nešto na tome da otkriva one koji primaju socijalnu pomoć, a zapravo ne bi trebali primati.
Recimo primjerice u mom kotaru, a nadam se da toga ima i ostalim kotarevima, ima nekoliko
stanovnika ili stanovnica kojima je to zapravo postao stil života. Oni formalno i nemaju neke
nekretnine na svom imenu, jel, na sebi, ali znamo da ima kuću, auto, da ima druge
nekretnine i sada iz formalno pravnih razloga zadovoljava te uvjete. Što se može napraviti u
nedostatku sredstava, znamo kakav nam je proračun, koliko bi se moglo naprosto
prenamijeniti, kad bi se uskratilo jednom dijelu koji primaju, a ne bi trebali primati, da li se
nešto na tom planu radi, da li tu mogu pomoći i dosta kotara recimo u razotkrivanju takvih
slučajeva, dakle, jel imate, kakav vam je recimo zadnji pola godine, zadnji godinu dana, jeste
li i koliko ste osoba skinuli kad ste utvrdili te nove činjenice ili. Ako možete odgovorit.
PREDSJEDATELJ
Evo izvolite odgovor.
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Evo ja bi pokušala odgovoriti. Dakle, mi nemamo sve mehanizme u svojim
rukama da bi to utvrdili. Jednostavno mi postupamo u gradskoj upravi po rješenjima. Centar
za socijalnu skrb vodi o tome računa, a jedan od modela na koji način bi to trebalo biti
objedinjeno to je kroz razno razne institucije, i institucije Porezne uprave, Centra za socijalnu
skrb, putem OIB-a, ne znam, to bi trebalo na neki način kroz više institucija osmisliti jedan
model kojim će se osmisliti da li neko vara. Ali Grad Split nema te mehanizme. Ni jedan grad,
ne samo Grad Split.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Izvolite.
73
IVICA GRUBIŠIĆ
Samo kratko. Dakle, ali oni svi dolaze u Grad tražit novce, a te druge institucije
dakle je li treba to razotkriti.
ROMANA ŠKRABIĆ, pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
Ako pogledate Odluku o socijalnoj skrbi, onda ćete vidjet da velika većina prava i
mogućnosti utvrđuje se na osnovu dokaza, a dokaz je u principu rješenje Centra za socijalnu
skrb za ovu ili onu pomoć. Znači on je već obrađen u Centru za socijalnu skrb na temelju
rješenja o osobnoj invalidnini, o pomoći i njegi, o pomoći za uzdržavanje na temelju tih
rješenja, Upravni odjel postupa. Upravni odjel nisu izvidnici koji hodaju po terenu, niti imaju
znanja ni sredstva da to utvrđuju. Mi postupamo na osnovu obrađenih ljudi koji dolaze kod
nas i to samo za one pomoći koje postoje namjenska sredstva predviđena u proračunu.
Znači ovo je Upravni odjel, nije Centar za socijalnu skrb. Tu nema socijalnih radnika,
nemamo ni znanja, niti nam je to struka da utvrđujemo status. To radi Centar za socijalnu
skrb, a mi postupamo po njihovim rješenjima. I eventualno iz Porezne uprave znamo tražiti
povremeno za neka prava uvjerenja o prihodima. Znači to je sve što mi možemo napraviti.
Sve ostalo je nadležan Centar za socijalnu skrb.
AIDA BATARELO
Ja bih rekla da Porezna uprava barata sa najširim saznanjima u svezi svakog
građanina, pa između ostalog bi možda mogli pomoć zatražiti od njih, ali to definitivno ne
može napraviti Grad Split. I iskoristila bi priliku još samo odgovoriti vijećniku Hrvoju Marušiću
koliko sam ja saznala, premijer je demantirao da su ukinuti poticaji za zapošljavanje.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih za raspravu? Gospodine Milić, vi ste već
jedanput bili u raspravi. Ako nema, zaključujem raspravu po ovom pitanju. E sada u skladu.
Ajte, izvolite, vrlo kratko molim vas.
HRVOJE MARUŠIĆ
Ispravak netočnog navoda. Ja sam dobio informaciju dakle da se poticaji ne
ukidaju, ali da se neće provodit. Pa sad što to znači. Eee, znači da se ipak neće provoditi
PREDSJEDATELJ
Izvolite gospon Milić, recite.
RANKO MILIĆ
Ma evo mislim da neće biti beskorisno. Radi se u stvari o tome, ja bih htio
pohvaliti ovo što se počelo zaista raditi na tome da se tim organizira ljudi koji bi tu u Banovini
eto malo aktivnije radio na EU fondovima, ja bih samo sugerirao da u stvari na temu
socijalne skrbi, jedna od osnovnih postavki novog zakona jest međusektorsko partnerstvo u
stvari. I ono što Europa će svakako nudit kao mogućnost je da se upravo Grad Split zajedno
sa lokalnim pružateljima znači iz profitnog i neprofitnog sektora zajedno prijavljuje na
projekte, tako da bi u stvari bilo jako korisno da se postojeći pružatelj socijalnih usluga,
uključuje i ovo halo slučaj halo za pomoć na primjer. Znači svi ti pružatelji socijalnih usluga
mogu sada u stvari raditi na pripremi projekata i povlačit značajna sredstva čime bi se
rasteretio proračun, a istovremeno rješavali ti najteži slučajevi. Tako da u svakom slučaju
pozdravljam ali evo pozivam da se u stvari u takav jedan rad uključi onda i drugi dionici na
lokalnoj razini koji zajedno onda mogu timski ustvari stvarat jednu zalihu projekata koja bi se
pripremala za natječaj dolazeći jer će se raditi o zaista značajnim sredstvima. A druga
dimenzija jest što u stvari Grad Split kao nositelj urbane aglomeracije u stvari šire regije će
imat prava neka posebna sredstva koja će se moć povuć u slučaju da se povežu sa
susjednim gradovima i općinama. Znači, na neki način bilo bi dobro da ta onda grupa zaista
onda objedi i ljude iz socijalnih gradova koji se bave socijalnom i da vidimo kako zajedno
možemo neke stvari onda aplicirat prema europskim fondovima i povuć značajnija sredstva,
74
znači kad govorimo o većim tim projektima to se govori o milijonima, o desecima milijona
eura. Znači, zaista možemo pojačat ne samo rješavanje problema, nego na kraju krajeva
rješavati i nekakve stvari koje su stvar našeg proračuna, kako da ga pojačamo i na treću
dimenziju koju bi isto volio reć, a to je socijalno poduzetništvo. Znači, mislim da bi Grad Split
zaista mogao biti pionir poticanja jedne proaktivne politike socijalne i socijalne politike, tako
da u svakom slučaju potičem da promislimo kako da možda zajedno sa ministarstvima
riješimo neke prostore koji postoje u gradu i da se tamo događaju zapošljavanja, neki dan
sam bio u Centru za socijalnu skrb, i oni imaju jednu vrlo kvalitetnu inicijativu da ustvari
mlade ljude koji su iz kategorije socijalnih korisnika socijalnih usluga, da im se ponudi jedan
program gdje bi se kroz socijalno poduzetništvo moglo u stvari aktivirat, na jedan način
skidamo sa proračuna, a u stvari im damo šansu da idu u svijet rada i da počnu biti nositelji
nekih prihoda za sebe i za ovaj grad. Dakle, to su čisto male sugestije, i evo ako to može
kroz nekakav sastanak napraviti gdje bi se onda zaista objedinili ti različiti dionici koji mogu
pomoć da se rješavaju problemi koji nas muče. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Nema potrebe, ovo su neke opće sugestije, a vi ako želite izvolite.
AIDA BATARELO
Evo ja sam samo htjela napomenuti da će Grad Split podržati svaki kvalitetan
projekt. I svaku kvalitetnu suradnju.
PREDSJEDATELJ
Ima li još prijavljenih? Ako nema ja bi zaključio raspravu po ovoj točci dnevnoga
reda i u skladu sa Poslovnikom mi moramo zauzeti zaključak u kojem će mo iznijeti stajališta,
pa evo vi me pratite, dakle, zaključak je, a to će stručne službe skinuti i dati upravnom odjelu,
jeste da će se sve današnje vaše sugestije, prijedlozi i primjedbe naći na dnevnom redu
Upravnog odjela koji će ih u skladu sa zakonom obraditi i Socijalnim vijećem i naročito poslije
pred Odborom, jasno, Socijalnim vijećem, gdje će se obraditi, vidjeti, što je to što se od vaših
primjedbi i prijedloga može ubaciti u odluku, s tim što bi ja napomenio da sve ono što iziskuje
financijska sredstva, tu moramo biti vrlo oprezni i ne smijemo na sljedećoj kad budemo na
glasovanju o ovoj odluci, ne smijemo tu sitničariti jer jednostavno za ono za što nema
sredstava to neće moć ući u odluku ili vi morate kao vijećnik predložiti izvor financiranja. Ako
se ja ne varam. Prema tome, ja mislim da je ovo sasvim dovoljno da se prihvati kao
zaključak. Treba li glasovati o ovakvom zaključku? Da li se slažete sa ovakvim zaključkom?
Tko je „za“? –
Protiv? Suzdržan? Dakle, zaključak je usvojen jednoglasno sa 29 glasova „za“.
Zahvaljujem.
Idemo na točku 9. dnevnoga reda:
Ad 9. Izvješće o izvršenju programa održavanja uređenog građevinskog
zemljišta za 2013. godinu
Odbor za proračun i financije je na 4. sjednici održanoj 26. ožujka 2014. godine
jednoglasno je sa 5 od 5 glasova donio sljedeći zaključak: prihvaća se Izvješće o izvršenju
Programa održavanja građevinskog zemljišta za 2013. godinu. izvjestitelj po ovoj točci
dnevnog reda je gospodin Špiro Cokarić. Izvolite gospodine Cokarić.
ŠPIRO COKARIĆ, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Hvala. Evo izvještaj ste svi dobili u materijalima. Ima jedno 15-etak stranica
teksta, zapravo nabrojeno količinski što se u prošloj godini radilo i tablica sa prikazom
realizacije odnosno utroška sredstva u odnosu na proračun za prošlu godinu. Vidljivo je da je
proračun nije premašen, da je utrošeno 99,7% sredstava i neke sitne stavke su malo prošle
svoju vrijednost, ali u globalu je sve u okviru predviđenih i odobrenih sredstava. Sad ne znam
je li potrebno čitat ovo što je ovdje napisano količine, ovo je na onaj način kako je praćeno
75
bilo do sada. Ja se nadam da će sljedeći izvještaj biti malo drukčiji, po nekakvim cjelinama
da se može malo bolje vidit šta je di rađeno jer iz ovoga je to teško izvuć. Recimo vidi se da
je nekih 16500 m2 asfaltiranih površina obnovljeno, da je oko 3500 m2 nogostupa, ovo
govorim samo u dijelu cesta i da je horizontalna i vertikalna signalizacija u značajnim
iznosima po metrima i kvadratima, odnosno nekakav možda moj kratki zaključak napravljeno
je sve što se moglo napraviti u okviru sredstava koji su predviđeni proračunom. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Za riječ se javila
gospođa Daša Dragnić, pa gospodin Tonči Blažević. Ma Tončiju da dajete rič? U redu. U
redu. Zahvaljujem. Gospodine Tonči Blažević izvolite.
TONČI BLAŽEVIĆ
Hvala kolegici. Vratit će mo istom mjerom. Šta god to značilo. Dakle, nadovezat
ću se na pročelnika koji je rekao da će sljedeći put ovo izvješće ili sve ovo skupa izgledat
drukčije. Ne samo izvješće, nego pročelniče, mislim da su u ovim brojkama krije mnogo
iznenađenja. Nisam stigao, priznajem, analizirati zadnjih 10 godina ko što radim za neke
stvari, ali imam dojam da se neke stvari godinama ponavljaju, a ne mogu virovat da su uvik
iste. Pa ću krenit ono što želim vama kazat je da vi sa svojim timom da bi bilo dobro da se do
sljedećeg proračuna da se napravi predvid, jer imam dojam da se neki troškovi samo
prepisuju, ne u smislu da se stvari ne obave, nego da jednostavno se neke stvari ponavljaju i
tako dalje, a život teče, život se mijenja i vjerojatno su neke stvari trebali raditi više, neke
stvari manje i tako dalje. E pa sad imam par pitanja pa bi molio da me poslušate. Ovo prvo
pitanje je na stranici 4. imamo točku B.2. uređenje i niveliranje željeznih poklopaca. Kaže –
niveliranje i zamjena poklopaca 435 komada. Pa se vezujem na onu maloprijašnju odluku
koju smo donijeli u kojoj se kaže da je obaveza onih koji imaju znači opremu ispod tih
poklopaca ili su vlasnici tih poklopaca da ih oni održavaju u smislu ne ugrožavanja prometa.
Pa me zanima kad mi platimo nekome ko popravi ovaj poklopac ili koji put poravna oko njega
da li se taj račun posli ispostavi recimo Telekomu, ili Vodovodu koji je opet naš i tako dalje, ili
HEP-u, šta ja znam, znači da se provjeri ta kombinacija. I ako sam dobro razumio, oni su
dužni vlasnik instalacije dužan i održavat ono što je gori na vrhu.
Sljedeća stvar i to je jedan prijedlog, to je obnova oznaka na kolniku. Dakle, mi
imamo ovu kombinaciju obnova uzdužnih linija, to je crtanje onih crta po kolniku – 135
kilometara smo napravili prošle godine. Godinama gledam uvijek se velikoj većini situacija se
to događa u toku radnog dana, znači ekipa iz Cestara dođe i blokira promet i crtaju one linije,
nastane gužva, posli toga ljudi odma krenu autima preko toga i do kraja dana dobar dio linija
je već išaran i nije baš da je isti ka šta je prije bio ali je načet puno brže nego što je trebao
bit, s tim da imam dojam da se kvaliteta boje popravila ovih zadnjih par godina, jer to je prije
bila tragedija. To je doslovno odmah nestajalo. E sad predlažem pročelniku da razmisli sa
svojim ljudima da vidi, to su inače, to su troškovi ukupni u vrijednosti od 30 milijona kuna
godišnje. Nisu to male pare. Jednu cost benefit analizu što bi to značilo s obzirom na natječaj
i tako dalje, koliko bi ga poskupilo ili dapače možda i pojeftinilo, ima i drugih koji bi tili radit,
ako bi se obnova te signalizacije radilo satima koji su primjereniji popodne, pa možda čak i
navečer, znači manja gužva manje oštećenje opituranoga. Dakle, jedan prijedlog za
razmišljanje.
Sljedeće, primjetio sam, to vam je na stranici 9, ovi sati održavanja semafora,
samo sekund da nađem, dobro, uglavnom ću ovako otprilike kazat, sad da ne tražim, što se
tiče održavanja semafora, kad usporediš sa održavanjem javne rasvjete koja je jednostavnija
i tako dalje, ali količinski puno veća, učinilo mi se ja mislim da ima 5680 sati godišnje rada na
održavanju semafora. Djeluje mi malo previše. Tako da se i te brojke analiziraju.
I još dvije stavke koje ovako malo bodu oči, pa bi volio da mi se pojasne, to je
održavanje naših satova, nemamo ih baš puno ovih javnih satova, 60 000 kuna godišnje.
Kontrola zdravlja bilja 150.000 godišnje kuna, pa da provjerimo i tu o čemu se tu radi i ono
što me isto malo bocka, kaže, održavanje tendi i električnih ormarića na rivi – 200 000 kuna
godišnje. 200.000 kuna godišnje, vidjet ćete poslije kad budemo pričali o čistoći, o planu
76
gospodarenja otpadom, i tako dalje, koliko para recimo potrošimo za edukaciju stanovništva i
te stvari. Dakle, molio bi da mi se odgovore na ova pitanja. Ne mora odmah. Možemo se čak
dogovorit za neke stvari za koje se ne znaju da se pošalju e-mailom i tako dalje, i predlažem
još jedanput pročelniku da zajedno sa svojim timom ovo dobro, dobro protrese i da za
sljedeći proračun da vidimo možemo li postić uštede, ima li nekih stvari koje jednostavno
smo zaboravili na njih i dogodine nam se ponavljaju i da dobro kontroliramo poslove koje
dajemo onima koji ih izvršavaju. Eto toliko. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Želite li odmah odgovorit? Izvolite.
ŠPIRO COKARIĆ, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Pa ja mogu na nešto odgovorit odmah, a nešto će mo analizirat pa odgovorit. Što
se tiče, kažete natječaj za izvršenje i za ove radove. Natječaj je proveden lani i održavanje
cesta, znači kolnika i trotoara rade Point i Cestar. I imaju četverogodišnji ugovor. I ove cijene
po kojima oni naplaćuju su iz tog ugovora jasno koji se sad ne može mijenjati i ne znam
način zapravo je li se može promijeniti. Drugo, što se tiče pojedinih stavki koje ste pitali,
recimo semafori, ova ovdje di su nabrojeni sati. To je slična stavka kao i gore recimo uhodar
na cestama. Njih jednostavno moramo imati i to je dežurstvo radili ne radili, odnosno
ophodari obilaze ceste i uklanjanju ono što je hitno, organiziraju dolazak ako nešto triba. A za
semafore to je centar odakle se upravlja radom semafora di mora postojat dežurstvo i
dežurno vozilo u slučaju intervencije. I ovo je ugovorna stavka koja je u satima.
TONČI BLAŽEVIĆ
Brzinsko pitanje – zašto onda ne bi 8600 sati cila godina, nego imamo rad VKV
servisera na održavanju semaforske opreme 5.856. zašto onda ne bi stavili 4000 sati?
Napravit neku analizu da vidimo koliko to nama treba, u kakvoj su situaciji i tako dalje. Ili ić
na ugovor po pozivu. Da razmislimo o tome kako će mo uštedit. A ono što se tiče maloprije
poklopaca. Ja sam samo pita s obzirom, ako sam dobro razumio onaj maloprije o održavanju
cesta što smo napisali pravilnik nerazvrstanih, u njemu je lipo pisalo da su oni koji su vlasnici
znači neke komunikacije ili svega što je ispod, da su oni dužni održavat same poklopce i tako
dalje, da ne oštećuju kolnike, da ne smetaju vozačima. Pa kažem, možda griješim, jel onda
nekako logično da ako mi platimo Cestaru ili Pointu da nam to iznevelira što se nešto, da
onda pošaljemo račun dečkima koji su zaduženi za to, koji bi sami trebali napravit, jer mi njih
ne možemo pustit da to popravljaju. Ili možda griješim dušu što se kaže, možda povezujem
nepovezivo.
ŠPIRO COKARIĆ, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Ne znam konkretno sad odgovorit, ali to ću provjerit.
PREDSJEDATELJ
Onda digni repliku. To je rasprava. Dobro. Replika na gospodina Tončija
Blaževića.
GOJKO ČEPO
Nije bitno na koga je replika, više je doprinos ovoj raspravi vezano uz to ko bi
trebao održavat poklopce. U pravilu kad se radi o prometnicama ne dolazi do oštećenja
okna, okna ostaju statički di su se i nalazila, ali se u pravilu u ulegnućima ili podizanju asfalta
što je znači u nadležnosti održavanja nas kao grada i našeg koncesionara, tako da VIK, HEP
i svi ostali koji imaju svoju infrastrukturu ispod ceste, teško da će se pomaknuti njihovo okno
sa šahtom. Dakle, pomiče se cesta oko toga što smo mi dužni održavat.
TONČI BLAŽEVIĆ
Ok. Objašnjenje je u redu. Hvala.
77
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. S tim što i grad ima svoje šahte, atmosferska, odvodnja je gradska
isključivo i tako dalje. Za raspravu se javila Daša Dragnić. Gospođo Dragnić izvolite.
DAŠA DRAGNIĆ
Dakle, zapravo isto vrlo kratko. Ja pozdravljam što je sam pročelnik reko da,
naime, i ovdje se već vide neki pomaci u izvještaju i hvala na tome gdje bar u onom
financijskom dijelu je postavljen omjer u odnosu na prošlu godinu planirano i ostvareno. Ono
što bi u svakom slučaju doprinjelo kvaliteti odnosno kao alat i upravljanja i kontrole je možda
i u ovom količinskom dijelu uvest sličan princip, odnosno da postoji neki, ili normativi ili
relativni odnosi, dakle, od toliko kilometara cesta, toliko je održavano, od toliko semafora,
toliko je popravljeno. Da se dobije osjećaj šta zapravo to količinski znači, jer usporedba
financijska je dapače naravno u redu i pozdravljam, ali ona ne mora nužno znači, dakle
mogu se povećat cijene pa je onda smanjena količina, a financijski ili obratno. Znači bilo bi
dobro da u ovom najavi poboljšanja, pa će onda biti puno lakše ja vjerujem i vama u
organizaciji i u kontroli u svemu. To je jedno.
I drugo, samo bi htjela, ono što sam već rekla i kod onih nerazvrstanih cesta,
skrenut pažnju recimo u glavi 2 je investicijsko komunalno održavanje, investicijsko
održavanje cesta, ulica i signalizacije, pa je bilo u planu, odnosno godina prije 1.400.000
kuna, a realizirano 400.000. Jasno nam je da vjerojatno nedostatak sredstava utječe na
radove i količinu obavljenog posla, međutim, stvarnost neke prometnice postaju problem za
sigurnost prometa i to bi trebalo pazit da se zbog nedostatka sredstava ne pređe ta neka
mjera sigurnosti u prometu. Evo samo toliko.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Imate li potrebu za odgovorit. Izvolite gospodine Cokarić.
ŠPIRO COKARIĆ, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Dobro ovo što ste rekli u investicijskom održavanju, to je bilo najprije 1.400.000,
pa je rebalansom splanjeno na 720, realizirano 419. Ali činjenica je zapravo koliko para toliko
muzike. I pokušava se pratiti i rješavati ono što je najspornije. Recimo od udarnih rupa i
ulegnuća na cestama što se praktički radi svakodnevno. A za veće zahvate ovisno o
raspoloživim sredstvima se dogovara i amo reć sistematski pokušava rješavat dio po dio.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo zamjenik gradonačelnik gospodin Kovačević bi tio još nešto
reći.
GORAN KOVAČEVIĆ, zamjenik gradonačelnika
Želio bih informirati vijećnice i vijećnike da je napravljena ta analiza zajedno sa
vanjskim suradnicima i policijom svih kritičnih točaka, najkritičnijih točaka u gradu Splitu. I
prema tome smo odredili prioritete naših aktivnosti u sanaciji tih kritičnih točaka. Tu je nekih
7, 8, ovdje su baš tu sam ih izvadio prepostavljajući da bi to bilo interesantno da vas
informiram, i nadam se da će radovi počet vrlo brzo, da je do ljeta završimo i to je i vrijednost
tih radova će biti oko 3 milijona kuna. Ali su baš odabrani po prioritetima, to je sanacija
kolnika u Ulici Domovinskog rata, od Vukovarske ulice do Mažuranićevog šetališta, radi se o
istočnom prometnom traku, sanacija kolnika u Zagrebačkoj ulici od Realke do ovog velikog
pješačkog prijelaza, sanacija kolnika u Zagrebačkoj ulici, na križanju Vukovarske i
Dubrovačke ulice, sanacija kolnika u Ulici Domovinskoga rata, od Ulice Hrvatske mornarice
do Ličke, zapadna prometna traka, i sanacija kolnika u Dubrovačkoj ulici i Ulica
Domovinskog rata, ali sjeverni prometni trak od ulaza u grad kod Kauflanda. Također smo
dobili od Centra za vozila Hrvatske koji ima određena sredstva za pomoć i sufinanciranje
kritičnih točaka, jedna od po procjeni njih i policije je od najvećih kritičnih točaka je i potreba
izgradnja rotora ovdje ispred upravne zgrade Grada Splita, gdje smo dobili 700.000 kuna s
78
kojima će se sufinancirat i taj projekt i mislim da bi on mogao ići na jesen u realizaciju.
Pročelnik kaže i prije.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Tonči Blažević ima jednu kratku repliku na vaše
izglaganje.
TONČI BLAŽEVIĆ
Pitanje dogradonačelniku, da li su ovakve situacije definirane kao stavke u
postojećem ugovoru ili će mo ići na poseban natječaj. Znači ovo je neka korektiva ili
intervencija i tako dalje. I koliko je ovih 3 milijuna kuna koliko je to u odnosu na godišnju cifru
koju smo dobili sa našim ovima koji održavaju, kolika je godišnja cifra u ugovoru za
održavanje tih cesta.
ŠPIRO COKARIĆ, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Ovo što je zamjenik rekao su zapravo odabrane lokacije koje su unutar
troškovanika koji je pojedinačni po kvadratu, po kubiku, ili kako je već napravljeno. A što se
tiče sredstava to je za ceste, same ceste, kolnike u smislu, i nogostupe u smislu asfalta i
ovoga je predviđeno na nivou ove godine 17 milijona. Znači mi smo već u toku ova dva, prva
tri mjeseca imali neke troškove i koji ne znam napamet su oko 5 milijona. Znači još ova tri
kad dodamo od prilike smo od prilike na polovici proračunskih sredstava od ove godine.
TONČI BLAŽEVIĆ
Zahvaljujem. Da ljudima bude lakše, da ne postavljaju pitanje, ovaj ugovor je u biti
definiran kao na neki način okvirni sporazum, pa koliko ispunimo, koliko napravimo, to je to, i
onda tako možemo. Sve u redu.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Idemo dalje, s tim što bi ja napomenuo da svojedobno dok sam ja
radio u gradu, zahtjevali smo da se noću signalizacija radi, međutim, to poskupljuje cijenu
sata za 50%, jer je noćni rad u pitanju, znači, tu se štedi na račun malo gužvi, eto. Ali tu je
gospodin Cokarić, on je to primio na znanje, pa će se pripremiti. Gospodin Tomislav Gojo se
prijavio dalje za raspravu.
TOMISLAV GOJO
Hvala. Evo dakle nekoliko pitanja, odnosne se uglavnom na mjesne odbore.
Održavanje dakle zelenih površina u mjesnim odborima, dakle ovdje je navedeno 33.850 m2,
da u sustavu održavanja, dakle, ono što me zanima jel se može dobiti popis tih površina i u
biti koji je dakle kriterij da određena zelena površina uđe u sustav održavanja. Drugo dakle
tekuće održavanje groblja mjesnih odbora. Ja bih dakle volio s obzirom da ste friški pročelnik
da obiđete sva groblja mjesnih odbora, čisto da napravite jednu usporedbu stanja, dakle, s
jedne strane imate centralno groblje Lovrinac koje je praktički uređeno bez ikakvih mana, u
bijelom kamenu, sve zeleno, ograde od kovanog željeza, pa čisto da usporedite sa stanjem
na ovim mjesnim grobljima. Neka su od njih u stvarno lošem stanju, a mislim da bi na neki
način briga dakle grada i ulaganja trebala biti ravnomjerna u centralna i ova manja groblja.
Evo jedan konkretan primjer što se tiče održavanja dječjih igrališta, dakle, na Kamenu ima
jedno dječje igralište, već ima godinu i po dana je dakle prijavljeno službi grada da su
razbijene dvije igračke koje se tu nalaze, dakle, već više puta smo napominjali, dakle, godinu
i po dana nema nikakve reakcije, evo samo praktički da riješite ovu stvar ja do kraja mandata
glasam za svaki vaš izvještaj. I evo još jedan projekt dakle, projekt čišćenja i pranja javnih
površina, dakle, tu imamo recimo, prvu, drugu, treću i četvrtu zonu, dakle, prvu zonu koja se
čisti dva puta dnevno do četvrte koja se čisti jedan put tjedno, ja sam to više puta ponavlja
dakle, mjesnih odbora nema u niti jednoj zoni, dakle, za nas je praktički dovoljno da nas
opere kiša i to je to. Mislim da bi se moglo razmisliti i u tom dijelu jer svaki ovaj mjesni odbor
ima neki svoj centar mjesta pa ne bi bilo loše razmisliti i o toj mogućnosti.
79
GORAN KOVAČEVIĆ, zamjenik gradonačelnika
Mogu ja kratko kazat, naime, moramo biti svjesni činjenice da je grad u proteklih u
kontinuitetu naravno proteklih 5,6 godina narastao, da su se javne površine proširile, da su
se potrebe za održavanjem povećale, a uz sve to kontinuirano bilježimo pad proračuna.
Proračun je nekad bio preko milijardu kuna i naravno da sa ovim sadašnjim proračunom koji
je za 200, 300 milijona manji od nekadašnjega, a uz rastuće potrebe, evo i za ovu potrebu da
dio županijskih cesta isto je na teretu grada, je jednostavno nemoguće zbilja sve potrebe
ažurno rješavat, ali u ovom vidu pitanja vijećnika vodit će mo računa o tome, svaka ruka je
važna.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Ljubica Vrdoljak.
LJUBICA VRDOLJAK
Evo ja ću imat jedan prijedlog i odgovorit ću mom kolegi vijećniku. Mjesni odbor
Stobreč i mjesni odbor Žrnovnica se redovito čiste, ovi ostali nemaju baš neke površine koje
bi trebalo posebno čistiti, ako govorimo o zelenim površinama, u tom ne želim ulazit.
Međutim, ja imam jedan prijedlog, ovdje imate u stavci deponiranja otpada, pa sa zelenih
površina gdje se uglavnom radi o organskom otpadu granama i tom slično, deponiranje se
na godišnjoj razini plati oko 300.000kuna. predlažem da se nabavi sjeckalica koja košta
manje nego što je to 300.000kuna i taj dio bi se mogao normalno koristiti za svrhe za koje se
treba koristit, jer morate znat da Lovrinac ima neku sjeckalicu staru 20 i nešto godina ili 30 i
više, koja je svako malo u kvaru, ali mi je svake godine zamolimo da aktiviraju to za naših 7
dana dovođenja jelki sa javno prometnih površina, a u isto vrijeme plaćamo, Grad plaća za
Parkove i nasade i Javnu ustanovu Park šumu Marjan, deponiranje takve iste vrste otpada
preko 300.000 kuna Čistoći za deponij. Znači, u jednoj godini nabavite sjeckalicu i imate
uštedu od godišnjeg plaćanja deponiranja i trajno oslobađa, i dalje, može se koristit normalno
i oni koji je koriste van ovog redovnog programa, mogu plaćat njeno korištenje, pa i Čistoća
kad dovede jelke sa javno prometnih površina.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospođi Ljubici Vrdoljak, i sa obe ruke podržavam ovu ideju. Ja kao
fizička osoba imam sjeckalicu već 5 godina i radim kompost i to je u skladu sa europskim
direktivama i mislim da to ne bi bilo loše. Zahvaljujem. Idemo dalje, gospodin Igor Boraska.
Izvolite.
IGOR BORASKA
Hvala. Samo jedno kratko pitanje. Budući sam primjetio u izvješću ovdje da dobar
dio sredstava za signalizaciju je ostao neutrošen u prošloj godini, a imamo na nekoliko
velikih križanja u gradu problem, nemamo lijevo skretanje s jedne strane kad se dolazi,
recimo Ulica Hrvatske ratne mornarice i Domovinskog rata, imamo lijevo skretanje s jedne
strane, kad dolazimo od gore nema tog. I isto tako Velebitska i Poljička cesta, isto tako na
Mertojaku, fali lijeva strelica s jedne strane, često tu znaju se dogoditi i nezgode, jako su
opasna ta i velika križanja. Mislim da bi bila od prioriteta u ovoj godini bio postavljanje te
lijeve strelice na svim većim križanjima našeg grada. Pa sad ja se nadam da će se to i
realizirati u ovoj godini. Evo. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujemo. Odličan prijedlog. Izvolite. Na znanje, a hoće li se po tom pitanju
nešto napraviti je zbilja, jer svi patimo vozači obzirom na lijevu strelicu.
ŠPIRO COKARIĆ, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Mi ka vozači patimo ne samo zbog lijeve strelice, patimo zbog općeg stanja, ali,…
analizirat će mo ključna križanja u suradnji s policijom, brojem vozila, protoka, pa će mo
poduzet nešto.
80
IGOR BORASKA
Čudna stvar da s jedne strane na istom križanju imamo lijevo skretanje, s druge
strane nemamo. Tako da se događa da samo s jedne strane možete normalno proć.
PREDSJEDATELJ
A ništa pratit će mo u toku ove godine šta će se po tom pitanju napravit. Prema
tome, gospodin pročelnik je to primio k znanju. Gospodin Grubišić Ivica izvolite.
IVICA GRUBIŠIĆ
Za pročelnika. Mi smo već dva na tu temu razgovarali, održavanje javne rasvjete.
Vidite, svake godine se jednim dijelom povećavaju broj rasvjetnih mjesta i poznato mi je da
ovaj naš koncesionar, njemu je zapravo zadatak samo održavati uličnu javnu rasvjetu. On
održava onako, jel, na riječ, učini uslugu, i škole, i vrtiće, i šetnice i lučice i spomenike, i ne
znam šta sve ne, tako da sad dijelom se dolazi u pitanje i ovo održavanje ulične rasvjete,
ponekad kad ga zamoliš da ti nešto napravi ili neko dodatno rasvjetno mjesto, nije baš u
mogućnosti jer mora održavati i sve ostalo što nije njemu u nadležnosti tako da bi se trebalo
dogovoriti sa ovim pročelnicima prosvjete i sporta da oni iz vlastitih sredstava plaćaju
održavanje rasvjete za svoje objekte. Dok to nije stvaralo probleme i koncesionaru, a
konačno i nama, nije se postavljalo pitanje recimo. Sad je to već postao jedan problem šta se
to nije razgraničilo ko će šta plaćat za održavanje. Evo pročelnik zna pa ako može.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih za
ŠPIRO COKARIĆ, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Dobro. To smo istina razgovarali i to će mo sa ovim ostalim službama vidjeti i
pokušat razdvojit, ali sve ono što koncesionar napravi i popravi mu se plati. Tako da nije
oštećen što se tiče prihoda, jedino što ga ima manje jer brzo potrošimo proračunska
sredstva.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih za raspravu? Ako nema zaključujem raspravu
po ovoj točci dnevnog reda. I stavljam glasovanje izvješće o izvršenju Programa održavanja
uređenog građevinskog zemljišta za 2013. godinu?
Tko je „za“? Protiv? Suzdržan? – dakle, ova točka dnevnog reda usvojena je
jednoglasno sa 27 glasova „za“.
Sada prelazimo na točku 10.:
Ad 10. Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu
Odbor za proračun i financije je na 4. sjednici održanoj 26. ožujka 2014.
jednoglasno je sa 5 glasova za od ukupno 5, donio zaključak: prihvaća se Izvješće o
izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
Izvjestitelj po ovoj točci dnevnog reda je gospodin Anto Krželj. Izvolite gospodine Krželj.
ANTO KRŽELJ, pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i geodeziju
Hvala gospodine predsjedniče. Dakle, stavkom 5. Članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu, propisano je da izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno
do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave
izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
prethodnu kalendarsku godinu. Temeljem te odredbe upućuje se ovo izvješću ovome Vijeću
na razmatranje i usvajanje. Hvala.
81
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Gospođa Marijana
Puljak, pa Tonči Blažević za sada.
MARIJANA PULJAK
Ma evo samo jedno pitanje. Ovdje sam u ovom izvješću uočila da ste naveli
izgradnju dječjeg igrališta u gradskom kotaru Žnjan, u Rašeljkinoj ulici. To je igralište koliko
znam otvoreno u 10. mjesec 2012. godine. Je li to nekom greškom završilo tu i može li se
ono kod dosta ovih ulica, dosta ove komunalne infrastrukture, stalno se kroz ova izvješća
godinama ponavljaju neke stvari tipa ono radi se na rješavanju imovinsko pravnih odnosa.
Može li barem u izvješću pisati od kad smo počeli na rješavanju tih imovinsko pravnih
odnosa, pa je li to višegodišnji problem, pet, deset godina, ili je to počelo ove godine, ili je
prije par mjeseci i ima li šanse, vidi li se ikakav nekakav rok za rješenje tih stvari. Evo. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Hoćete li odgovoriti odmah ili da saslušamo sve? Dobro. Gospodin Tonči
Blažević. Izvolite.
TONČI BLAŽEVIĆ
Evo kolegica Puljak je imala pitanje. Ja imam nagradno pitanje za sve kolege i
kolegice vijećnike i vijećnice, a ono glasi sljedeće – zna li tko od vas sad ovako iz topa ispaliti
koja su tri, koja su tri jedino pravca dovršena u prošloj godini? Nagradu će mo se dogovoriti
ako neko pogodi, ali evo ga, nagrada je lagana večera, ne ova na koju Baldasara vodim.
Dakle, ja ću je sad pročitat, osim zapadne obale za koju su ishođena uporabne dozvole,
ništa nije drugo nije napravljeno osim sljedećega, na strani 6, Put Dragovoda, osi A i C i os A
i os C su završene, odmah doli je ispod njih prometnica unutar DPU južnog dijela
Dragovoda, građevinska čestica broj 4, dovršeno izvođenje radova i još na stranici 11 dragi
moji i drage, prometnice unutar DPU-a priobalnog područja Trstenik-Radoševac, prometnica
na građevinskoj jedinici JP 6 dovršeni su radovi na izgradnji prometnice. Ostalo nakrcali smo
se lokacijskih i drugih dozvola i tako dalje, ništa nismo napravili, jadni smo, nikakvi smo i ovo
baš pokazuje kakvo je stanje ovoga grada. Koji put se pitam čemu mi uopće sidimo ovdje. Ja
se nadam da će bit bolje, a bit će bolje ako mi svi skupa zajedno budemo bolji. Dakle, mi
smo tri male cestice dovršili prošle godine. Kupilo se zemljišta, recimo za Iza bolnice i tako
dalje, i zapadna obala je pozobala sve pare, a činjenica je da smo mi veliki grad sa 800
milijuna kuna proračuna, tri ceste su se prošle godine dovršili. Dovršili. Stavili do kraja. Eto
samo ovo svima nama opomena. Ništa drugo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo imamo jednu repliku na izlaganje gospodina Blaževića,
gospodin Hrvoje Marušić.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo gospodin Blažević je rekao da su tri
pravca napravljena, uređena, asfaltirana, evo ja sam sad čuo da je napravljen još jedan,
naime, iz pouzdanih izvora sam čuo da je Gojo asfaltirao svoj komad ceste ispred garaže.
Tako da su četri komada napravljena. Nemojte tri molim vas.
PREDSJEDATELJ
Dobro. Evo gospodin Grubišić repliku.
IVICA GRUBIŠIĆ
Ovo što je Tonči reka nažalost točno je, međutim nije sve stvar novaca Tonči. Evo
recimo i u mom kotaru, a tako je i na razini cijeloga grada. Ništa se ne može izgraditi upravo
zbog imovinsko pravnih odnosa. Prvo, zakonska procedura je vrlo dugačka i vrlo je
komplicirana i kod mene imaju sad tri ulice koje se vuču godinama, a bilo je sredstava u
82
gradu. A sad više nema ni sredstava. E to je sad stvar … mislim, tako, u pravu si Tonči, ali
stvar je iznad ovoga.
PREDSJEDATELJ
Vrlo kratko gospodine Blažević.
TONČI BLAŽEVIĆ
Kratko. Baš sam htio, ovde sam sebi zapisa, pa ni Gire se nije dokazao, ali onda
kažem neću čovika. Dakle, kolega mi to svi znamo. A što nam je napraviti. Evo nek se Luka
Podrug javi sa onim svojim 417 put da ponovi onu priču, ja opet kažem, kad se hoće i uspije
se. ……….( - kraj 4A kazete - )…………
PREDSJEDATELJ
…. Sporazumno rješenje, a vi pokušate bilo što nasilnim putem, ulaže se
privremena mjera, u zakonskom roku opravdate je sa tužbom, kreće prvi stupanj, drugi
stupanj, ako je iznad 100.000 kuna vrijednost predmeta spora, ide vam revizija. To vam je
brat bratu 8 do 12 godina spora. Druga je stvar kad se radi o interesima države Republike
Hrvatske kada vi jednostavno deponirate sredstva i radite izvlaštenje. No slažem se da se tu
treba napraviti jedan bitan iskorak. Izvolite gospođa Aida Batarelo.
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Evo jedna mala primjedba s moje strane. S ozbirom da sam kao rekla bi
višegodišnja vijećnica u ovom Gradskom vijeću kritizirala u više navrata ovako kao i vi
pojedine procedure odnosno rokove, jedna od prvih stvari koju sam zamolila da mi se na
neki način dostavi iz nadležnih službi, to je da mi popišu rokove postupanja u pojedinim
procedurama, jel, da mi jednostavno poslože jedan hodogram procedura kod gradnje. I došla
sam do jednog poraznog zaključka, ja se mogu potrudit čisto radi vas pa zatražiti da mi se taj
materijal iskopira i svakome od vas ga dat. Dakle, jedna, mogu vam poslati mailom, jedna od
poraznih istina je da za bilo što što počnete raditi vam je potrebno vrijeme između 300 do
1500 dana. Morate znati da 300 nije nikad. Možda nije uvijek ni 1500, ali porazna je svaka
činjenica između toga. I ukoliko će mo biti legalisti, dakle, vrlo često ovdje šetaju organi iz
odvjetništva, i ne izlaze, točno, ja bi rekla i ne izlaze, zaista, ukoliko ćete se držati procedure,
onda je to jednostavno tako. Treba ić po redu u proceduri i onda ćete jedan dio stvari
napravit vi, jedan dio neko drugi, jedan dio opet ako Bog da mi u idućem mandatu, tako
zapravo se škola Pujanke završila, ovaj aneks se završio u našem mandatu. Nije manje
odgovorna vlast koja je bila prije nas i ona prije nje, jednostavno se tako dogodilo. I nema
nam druge nego ići po redu, hvatat, biti u tom smislu na neki način koliko god možemo mi
sami postat najažurniji, ali procedure ne možemo preskakat. Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Imamo jednu repliku na naše izlaganje. Gospođa Marijana Puljak.
MARIJANA PULJAK
Samo sam htjela reć dakle na ono moje pitanje, kad govorimo o imovinsko
pravnim odnosima, sami ste rekli, je li, neki postupci traju, ne znam, od 8 do 12 godina, pa bi
bila jako korisna informacija u ovom izvještaju, dakle, radi se na imovinsko pravnim
odnosima, već smo petu godinu u postupku, četvrtu, tako da znamo jesmo li bliže ovoj 12.etoj maksimalnoj godini, ili smo počeli ima mjesec dana pa nas čeka 12 godina posla, jel.
Eto. Hvala. Pardon, samo sam htjela još napomenit, sjetimo se
PREDSJEDATELJ
Molim vas, tiše. Molim vas samo časkon, završite vi gospođo Puljak.
83
MARIJANA PULJAK
Samo se referiram na ovu Bračku ulicu gdje su ono neki pročelnici rekli da se
neće sljedećih 30 godina, ali dobro, evo da barem znamo 15 godina rada na Bračkoj ulici, jel.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li predlagatelj potrebu za odgovorit? Ima li prijavljenih za
raspravu? Dobro. Predlagatelj se još dogovara ako nemate šta, onda, izvolite.
ANTO KRŽELJ, pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i geodeziju
Samo gospođi Puljak, ispričavam se na, u pravu ste, Rašeljkina je dovršena u
2012. godini, 8. Ili 9. mjesec. Da. A ovo sve ostalo, evo predsjednik vam je najbolje
odgovorio o imovinsko pravnim odnosima, e sad u samom izvješće kakav, nije problem
napisati da se rješavaju imovinsko pravni odnosi na Vukovarskoj ulici, od 6. Svibnja 2006.
godine, to možemo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li prijavljenih za raspravu? Nema. Zaključujem raspravu po ovoj
točci dnevnoga reda. I stavljam na glasovanje Izvješće o izvršenju programa objekata i
uređaja infrastrukture za 2013. godinu.
Tko je „za“?
Tko protiv?
Suzdržan?
Dakle, utvrđujem da je Izvješće o izvršenju programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu usvojeno sa 25 glasova „za“, 1 protiv i 3
suzdržana. Zahvaljujem. Prelazimo na točku 11. dnevnoga reda:
Ad 11. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća plana gospodarenja
otpadom Grada Splita za 2013. godinu
Izvjestitelj je gospodin Špiro Cokarić. Pozivam izvjestitelja. Samo polako
gospodine Cokarić. Izvolite.
ŠPIRO COKARIĆ, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo
Evo izvinjavam se ako se 15 sekundi šta kaže gospodin Gojo pričekali. Pa
Zakonom o održivom gospodarenju obaveza je jedan put godišnje do kraja ožujka tekuće
godine za prethodnu dat izvješće o realizaciji plana gospodarenja otpadom. I u realizaciji
plana sudjeluju stručne službe Grada Splita, komunalno društvo „Čistoća“ Split i koncesionari
za prikupljanje pojedini vrsta otpada i ono se mora dat i dostaviti Splitsko-dalmatinskoj
županiji koja sve te izvještaje šalje dalje Agenciji za zaštitu okoliša. Sad u sami plan i sami
tekst je prilično obiman i ja bi za početak reka generalno zaključak koji je tu napisan pa onda
ako ima pitanja možemo vidit detaljnije neke odgovore, a u suštini je zaključak da aktivnosti
na planu gospodarenja otpadom Grada Splita koji je donesen 2008. godine za period 2008.2015. da su aktivnosti zaostaju za planiranim i definiranim ciljevima i zacrtanom dinamikom. I
dalje prioritetna aktivnost ostaje sanacija odlagališta Karepovac koja je u uskoj vezi sa
izgradnjom županijskog odlagališta na Lećevici i zapravo je činjenica da u narednom
razdoblju sve aktivnosti i mjere se moraju znatno pojačat kako bi uhvatili ritam i kako bi što
prije došli do zacrtanih ciljeva. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem izvjestitelju. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Prvi se
javio gospodin Ranko Milić. Izvolite.
RANKO MILIĆ
Evo u principu naša nekakva primjedba bi bila u stvari u izvješću o izvršenju plana
gospodarenja otpadom na neki način u stvari izvješće se iz godine u godinu ponavlja. Jer mi
84
smo svjesni da tu ima puno problema, da to nije jednostavna problematika, ali nekako nam
se čini da samo izvješće kao takvo u kojem se stalno copy paste ono prebacuju podaci,
gotovo sve do zaključka koji je iz godine u godinu isti, znači evo zaključak koliko sam ovdje
vidio, četri godine zaredom ponovo isti prepisuje, do toga da nedostaje nekakav akcijski plan
kako rješavat. Evo tu imamo 7 od 11 ciljeva se nije ustvari dotaklo. Bilo bi možda zaista
nužno da ako želimo ić naprid i to zadnji put sam to malo problematizirao pa evo kolegica
vijećnica je to shvatila malo osobno, ali ja se nadam da je svima jasno da otpad nije stvar
nikoga od nas, nego zaista nešto moramo zajednički rješavat i uključivat Županiju i državu, a
pogotovo što je moja osnovna intencija bila da se ovo pitanje ustvari prebaci na europske
fondove, jer tu zaista postoji mogućnost da se ove stvari rješavaju na jedan sustavan način.
Znači, naša osnovna primjedba da bi trebalo raditi jedan akcijski plan, kao što smo govorili
za ove prethodne točke gdje smo rekli da bi trebalo definirati nekakve stanje, neke datume,
neki napredak pod određenim točkama, pa možda je nekakvu analizu gdje šta zapinje i koji
su problemi, kako ih nekom dinamikom,odnosno problem je rješavanja svakog pojedinog
pitanja koje zapinje. Ali u svakom slučaju samo ponavljanje izvješća na način da u stvari se
ne vidi u kom smjeru ić dalje, i kako rješavat ovu problematiku, nam je to zaista
neprihvatljivo, volio bi da ustvari taj akcijski plan ima nekakve svoje rokove izvršenja i da se
ne događa da svake godine u godinu imamo istu situaciju u pogledu većine s kojima se
suočavamo, tako da evo, nekakva suglestija bi bila da u buduće ovo izvješće ima jedan
proaktivniji ustvari element kako ić dalje, šta napravit, šta možemo kao vijećnici, kao grad,
šta možemo kao subjekti koji su u tu cijelu priču uključeni, da nam se ne dogodi Makarska ili
nešto još gore. Mislim, mi smo veliki grad, a evo zaista toliko problema, mislim da smo svi
dovoljno svjesni da ako mi sami se organiziramo pa zajedno sa Županijom, i ne pritisnemo
državu i da nećemo ustvari daleko, a ležimo na bombi koja svaki čas može eksplodirat tako
da zaista nemamo isprike da čekamo više. Tako da predlažem da se ta tematska sjednica
isto na ovu temu održi što prije, a ovo je možda jedan prilog tome. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje, gospođa Ljubica Vrdoljak, a
onda može odma i nastaviti i sa raspravom za koju se prijavila.
LJUBICA VRDOLJAK
Evo ja ću samo kratko kazat, zvali ga vi akcijski plan ili plan gospodarenja
otpadom grada Splita, znači postoji plan gospodarenja otpadom grada Splita, međutim da bi
se on u potpunosti izvršio moraju se stvoriti osnovni preduvjeti ne samo u jedinici lokalne
samouprave, nego i u cijeloj državi. Jedan dio tih uvjeta, odnosno preduvjeta je stvoren, da
sada ne elaboriram previše, a neće se u Splitu nikad dogoditi Makarska. Split ima svoje
odlagalište bez obzira kako god je, ono je u dosta dobrom stanju. Jedino legalno odlagalište
u županiji splitsko-dalmatinskoj je odlagalište Karepovac. Odlagalište Karepovac nije bomba
niti će biti bomba. Imali smo sreću da se s njim dobro gospodarilo i nije nikakav problem
danas iako ne kažem da je to dobar način odlaganja otpadom i neće se više nikad dogodit
tako nešto, ali ne postoji nikakva opasnost od odlagališta Karepovac što se tiče stanovnika.
Trenutno na njemu, vidjeli ste ovdje u izvješću, odlaže 19 jedinica lokalne samouprave, mi
smo skoro postali županijski centar za zbrinjavanje otpadom.
Samo kratko, ja ću se malo prošetat kroz ovo izvješće samo radi par informacija
koje nisu možda sve ovdje napisane, ali vjerujem da većinu naših sugrađana zanima što se
događa sa sanacijom odlagališta. Jest,ovdje je dosta šturo to napisano, međutim Grad Split,
odnosno Gradsko vijeće Grada Splita je usvojilo jedan program, odnosno projekt sanacije
deponija koji na sreću nije stavljen van snage, on je još uvijek na snazi sa svim svojim
odlukama. Mi smo nedavno i izarađivače kontaktirali, znači on još uvijek egzistira. Radi se
znači o projektu u koji se već i krenulo u realizaciju jer su napravljena određena ispitivanja,
sondiranja i tako dalje, znači to je projekt koji može krenut vrlo brzo. Ma kako bilo čudno, ali
jedan mali dio imovinsko pravnih odnosa nije riješen, najveći dio jest riješen i Grad Split kao
vlasnik deponija je uknjižen na najveći dio, jedan mali dio nije riješen i morat će mo to
rješavat, tu postoji tu način da se taj postupak zbog toga što se radi o posebnom objektu i
85
ubrza. Moram kazat za ovaj projekt sanacije je i po projektu planirano negdje oko 160
milijona kuna. Mi imamo sada prikupljenih 140 milijuna kuna namjenskih sredstava, bez
obzira kako smo ih potrošili, oni se moraju vratit na stavku sanacije deponija, ali isto tako
Fond za zaštitu okoliša će svakako sudjelovat, participirat u izgradnji, ili postrojenju, odnosno
sanaciji deponija, ali u prvom redu sanacija deponija sa skoro 60%. Prema tome, skoro
imamo sva sredstva planirana za sanaciju. U ovom momentu postoji dva projekta koji je
radila Čistoća, to nisu skupi projekti, koja se mogu provest odmah. U ovom projektu je
planirana i kompostana, znači tim projektom je planiramo ono što smo po zakonu o održivom
gospodarenju otpadom dužni a to je zbrinuti bio otpad koji je skoro 30% u ukupnoj količini
komunalnog otpada. Znači, kompostana je planirana i to je nešto što se, u čiju realizaciju se
može krenuti vrlo brzo. Točno je da je i odlagalište Karepovac u direktnoj vezi sa Lećevicom
ali ne u tako direktnoj da se ne može krenuti u sanaciju po programu, odnosno po projektu
koji je usvojen na Gradskom vijeću Grada Splita, jer se on odvija u tri faze. On je sada i
nešto jeftiniji nego što je u toj planskoj dokumentaciji. Zašto? Jer 20.000 kvadrata koji su bili
neiskorišteno područje, a otkupljeno zemljište, mi smo već počeli koristit, jer smo mi korisnici
deponija, Grad je vlasnik, znači sve što bude trebalo raditi u sanaciji, radit će Grad Split, uz
potporu i Čistoće. Nedavno je, evo ja moram pohvaliti aktuelnu vlast koji su formirali jedan
radni tim u kojemu smo normalno i mi iz Čistoće, gdje će mo vidjet kako će mo krenut u dio
ovog projekta, odnosno koji je već davno usvojen na sjednici Gradskog vijeća. znači, ovdje
nema nikakvih opasnosti vezano za ovo. Ono što u ovom planu imate, a imamo i u GUP-u
planirano, to su tri reciklažna dvorišta, ja moram kazat da je Split, svi znamo poluotok, da je
vrlo teško doć do 2000 kvadrata građevinskog zemljišta, to znači otkup, da bi se stvorilo,
htjeli mi to ili ne odlagalište različitih vrsta otpada. Prema tome, gdje god da počnemo
dogodit će nam se narod i imat će mo veliki problem. Da ne bi radili to mi smo promišljali o
mobilnim reciklažnim dvorištima, jedno koje nije 100% tako kako po standardima treba, jer
na deponiju Karepovac koji se vrlo malo koristi, ali ostala reciklažna dvorišta mogu bit i
mobilna reciklažna dvorišta, to su poznate stvari u Europi, tako da ne moramo baš bit,
robovat tome da moramo imat za svaku takvo dvorište 2000 kvadrata. Vi znate što bi to
značilo građevinskog zemljišta u gradu Splitu kad teško dolazimo i puno važnijih stvari, a po
novom zakonu prema broju stanovnika trebamo imat 7 takvih reciklažnih dvorišta.
Što se tiče primarne selekcije, reć ću samo kratko da splitska Čistoća je nositelj
tog dijela posla. Mi imamo u ovom momentu oko 550 lokacija, to isto tako vidite u izvješću.
Mi smo smanjili dijelom ne 100%, nismo ni mogli napraviti, jer ne možete plasirat dio otpada,
ja ću vam kazat ono što ljudi kažu otpad se može dobro unovčit. Vrlo mali program u
primarnoj selekciji se može unovčit. To je papir koji ima 28 lipa po kilogramu i tako dalje,
plastičnu ambalažu tek sad smo našli nekoga ko će vrlo sitno platit, doći će nas, veći će bit
troškovi transporta prikupljanja,nego plasmana. Plasman stakla morate posebno zbrinjavanje
platit, tetrapak vrlo teško se nađe onaj koji će ga prihvatit, a vrlo skoro nemoguće dok se
eventualno negdje ne dogodi da se dobro primi kao alternativni izvor energije, ali o tom ne
bih htjela spominjati sada gdje bi se to moglo događati, tako da ne izazivamo nešto što ne
trebamo izazivati.
Ja moram kazat kad sam napomenula u startu pa ću s time završit, jer ja bi o
ovome mogla pričat jako puno kao i svatko od vas u svom poslu, predugo sam ovdje, u 5.
mjesec u Čistoći, pa ćete mi onda čestitat, evo, puno je, i ja ću samo kazat kratko da što se
tiče Čistoće, mi smo u ovom momentu spremni sprovest sve ono što Zakon o održivom
gospodarenju otpada traži, a kažem, u ovom momentu i tehnološki, i tehnički, i
organizacijski. Međutim, prikupljanje bio otpada koji je 30% u ukupnoj količini i poslije toga ga
plasirat na deponije je glupost. Prema tome stvarate troškove, a nemate kompostanu. Mislit
to nije normalno da se radi i tako. Znači postoji u projektu kompostana, Grad očito ima volju
da se krene u dio onoga što je dio projektom planirano i ja vjerujem da će se već kroz ovu
godinu određena aktivnosti na odlagalištu Karepovac dogodit. Ono o čemu jesmo čak i
razgovarali i razmišljali, to je ako bude kasnije centar u Lećevici to je jedini centar,odnosno
jedina markica u županiji Splitsko-dalmatinskoj gdje se planira centar, vi morate znat da tada
imamo troškove prekrcane stanice koja je planirana na deponiju Karepovac, troškove
transporta i na kraju troškove obrade.uvijek na kraju krajnji korisnik sve to plaća. Najmanji
86
problem je prikupljanje ono što je danas najjeftinije u Hrvatskoj, ono što trenutno Čistoća
radi. Ako bude Centar u Lećevici kasnio, Grad Split mora nać alternativno rješenje. To
alternativno rješenje je izgradnja postrojenja NBO tehnologije koja se radi u Europi i ostatak
je RDF koji je gorljivi materijal i koji se isto na kraju može plasirat kao alternativni dio energije
na europsko tržište i to postoje određene firme koje to kupuju i kojima služe, ali znam da se
koriste negdje i u građevini, i tako. isplativost ovakvog projekta je prema nekim studijima 5
godina, prema tome Grad Split i u ovom dijelu iz EU fondova može izvući 80% ukupnih
sredstava. Evo ja mislim tu, i zna se kako se to radi, normalno da se to radi Grad, Vlada
Republike Hrvatske i to je, put je vrlo jasan i mislim da su u Splitu stvoreni svi preduvjeti da
se ovdje može zaokružiti jedna dobra priča koja će nakon 5 godina za Grad Split jako, jako
isplativa. Evo. Ako sam pomogla malo u raspravi, možda sam odužila.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Jako, jako dobro izlaganje. Gospođa Danira Matošić Matičević ima
repliku na vaše izlaganje.
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Ja u stvari imam pitanje. Gospođa Vrdoljak spominje dakle projekat sanacije koji
se jako davno donio i koji na svu sreću nije stavljen van snage, ne znam točno o čemu se
radi, možete nam to točno opisat, jer koliko ja znam postojao je neki projekt sanacije o
kojemu se odluka donijela 2006. godine, a 2010. se donijela neka druga, e, pa sad ja ne
znam o čemu se radi, odnosno na čemu se radi, jel.
PREDSJEDATELJ
Slobodno, slobodno, izvolite.
LJUBICA VRDOLJAK
Pogledajte, 2006. godine Gradsko vijeće je donijelo odluku o prihvaćanju projekta
kojega je izradio IGH i u tom projektu, i to je onaj projekat o kojem ja danas govorim, to je
projekt koji živi već u Europi, to je projekt gdje će se površina današnjeg deponija u tri faze
dovest do iskoristivosti na način da to bude ili zelena površina, ili golf igralište ili već nešto
drugo sa rješavanjem oplinjavanja procjednih voda, korištenje energije iz tog dijela deponija,
to je oko 2000 kvadrata već sada napuštenog dijela odlagališta. Međutim, druga odluka o
kojoj vi govorite to je ustvari izmještanje kompletne količine otpada, to su iluzije, ja vam
moram kazat da su to apsolutno iluzije iako je takva odluka poslije toga donesena, ali ova je
još uvijek na snazi, nije stavljena
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Jednoglasno je donesena ta odluka na Gradskom vijeću o ovom drugom projektu,
zato vas ja i pitam jer meni nije jasno, čini mi se da se miješaju pojmovi odnosno dvije
metodologije, sad ja ne znam koja je aktuelna. Aktuelna je ona o kojoj se valda donijela
zadnja odluka.
LJUBICA VRDOLJAK
………(nije uključen mikrofon)
DANIRA MATOŠIĆ MATIČEVIĆ
Koliko ja znam samo sporazum nije donesena odluka o raskidu sporazuma, o
tome bi gospodin Šundov mogao bolje znat, to je bilo za njegovoga mandata, jel. To se sve
događalo,odnosno nije dogodilo.
LJUBICA VRDOLJAK
……. Kad govorim o projektu, ja govorim o projektu koji ima pravomoćnu
lokacijsku dozvolu. Znači, to je projekt koji je doveden do kraja. Drugi projekt koji je usvojen
ovdje jednoglasno ovdje na Gradskom vijeću, radi se o, to je projekt izmještanju kompletne
87
količine, gdje, na koju lokaciju, jel znate koliko taj projekt košta. Taj projekt košta toliko da bi
nas kvadrat zemljišta na deponiju Karepovac koštao 20.000 eura, pa bi onda tu neko gradio.
Pa ja znam da postoje tehnologije da se na moru može graditi zgrada, ali ona košta toliko
koliko košta, pa se onda gradi isključivo na kopnu. Prema tome, tu je vrlo jasno. Sve se
može danas napraviti, samo cijena koštanja jednog i drugog je nešto što stoji ili ne stoji.
Ovdje priče koje se proturaju kroz medije stvaranje kao sarkofaga i tako dalje, projekt koji je
prvi donesen 2006.godine nije nikakav sarkofag, nije nikakvo betoniranje, to je u stvari
dovođenje u prirodnu kvotu današnjeg deponija koji je van tih prirodnih kvota i zasipanje
zemljom, oplinjavanje, procjedne vode, ograđivanje deponija, korištenje energije metana koji
se nalazi unutar tijela deponija za pretvorbu energije i tako dalje. Prema tome to je projekt
koji je dovršen i koji košta 160 milijuna kuna. Ovaj drugi košta tri puta toliko, plazma, i taj
projekt je u pilot projektu u Japanu. Ne vjerujem da će Europska unija prihvatit tehnologiju
koja je u Japanu pilot projektu. Ne ne vjerujem, nego znam da neće.
PREDSJEDATELJ
Evo zahvaljujem. Eto ja sam iskoristio, imamo dvije replike. Gospodina Damira
Ćosića i gospodina Jure Šundova, a ja bi samo napomenuo da sam iskoristio to svoje pravo
da dam ovako malo slobodniju diskusiju upravo zbog značaja ove tematike i da dobije što
više i što raznovrsnijih informacija. Izvolite gospodine Ćosić.
DAMIR ĆOSIĆ
Hvala predsjedniče. Nije replika, nego jedno kratko pitanje gospođi Ljubici. Hvala
na ovom vrlo zanimljivom predavanju. Mnogo stvari samo danas čuli od nje ovdje, koje
nismo znali. Evo iskoristit ću nadležnost gospodina Špira Cokarića, našeg pročelnika i
gospođe Ljubice, pa u ime predsjednika gradskih kotareva, mi smo dobili prije nekoliko dana
nekakav dopis od Čistoće, a radi se o zelenim otocima. Mislim da znam o čemu se radi,
vjerojatno se radi o raspoređivanju otpada i tako dalje, ovih plastike i tako dalje. Zanima me
sad, te lokacije koje će mo mi odredit, na kojem bi mjestu bi trebale biti te lokacije, da li
postoji nekakav projekat za te zelene otoke, kako to izgleda, nekakvi gabariti i da li bi mogli
znat na koji način će se to financirati iz redova tih otoka, da li će to plaćati kotarevi iz svojih
sredstava ili to postoji neka sredstva u gradu koja su za to već rezervirana. Eto. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Dobro. Zahvaljujem. Evo još će mo saslušati gospodina Šundova.
LJUBICA VRDOLJAK
Mogu li ja samo odgovorit. Ovo je kratko. Čistoća je uputila taj zahtjev gradskim
kotarevima, pa ja vam moram kazat da u tom zahtjevu sve piše. Znači, koliki su gabariti
površine koja mora bit, gdje mora bit, i svakako će se financirati iz sredstava kojima
raspolažu gradski kotarevi, jer takva sredstva i služe za tako male građevinske intervencije
na tom terenu.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodine Šundov izvolite.
JURE ŠUNDOV
Hvala gospodine predsjedniče. Evo ja se javljam jer me prozvala kolegica,
naravno s pravom, doista nije to bio moj mandat, to je bio mandat gospodina Keruma, ali i
moj usput, on je bio nositelj, a ja sam bio njegov zamjenik. Dakle, problem gospodarenja
otpadom i problem Karepovca je izuzetno složen problem i ja naravno bi mogao govorit isto
puno minuta i sati o njemu, ali neću jer sve što bi vam ja mogao reći ovdje i u nekoliko sati i
minuta opet vi ne bi razumjeli u potpunosti taj problem. Ja mislim da je dobro i pozdravljam
svakako od gradonačelnika datu inicijativu da se napravi taj jedan zajednički tim i da u tom
timu svakako sudjeluje gradsko komunalno poduzeće Čistoća jer apsolutno se na Karepovcu
ništa ne može napravit bez sudjelovanja tog našeg komunalnog i usput već uspješnog
88
poduzeća Čistoća. Da li je tehnologija o kojoj je govorila gospođa Ljubica Vrdoljak, odnosno
plan sanacije dobar ili ovaj drugi, ja bih kazao o tom potom. Mislim da naš gradonačelnik ima
ovlaštenja za trošenje gradskih novaca kao što ima je i prošli gradonačelnik do milijun kuna,
sve što ide preko tog iznosa naravno mora doći ovdje na ovo tijelo predstavničko koje treba o
tome raspravit, donijet odluku i krenuti dalje. Također ne mogu, nisam dovoljno stručan
govoriti da li jedna ili druga tehnologija mogu i koliko bi to koštalo, ili ozdraviti, ili da li je to
sarkofag ili što već je, dakle, to je stvar jednih stručnih rasprava. Međutim sigurno je da u
budućnosti i to vrlo skoro budućnosti pred ovo Gradsko vijeće mora doć upravo jedan plan
koji je temeljen na odlukama koje su kvalificirane, dakle koje nisu diskvalificirane i koje će
kazati što se to treba i na koji način u budućnosti radit, koliko će to trajati, koliko će to koštati.
Naravno da nemamo vremena odgađat rješenje cijeloga tog problema. Ono što ću reći na
kraju da u našem mandatu je s nama radio savjetnik gospodin Jakša Miličić. Neko ga
osporava, neko ne, čovjek je iza sebe ostavio određenu dokumentaciju. Ta se dokumentacija
nalazi u Službi za komunalu Grada Splita. Na raspolaganju je gradonačelnik u njegovu timu i
naravno da gradonačelnik i njegov tim imaju pravo planirat na jedan svoj način, poštujući sve
one obveze koje su obvezale gradonačelnika iz proteklog vremena, pa tako i ova obveza i
odluka o kojoj govori gospođa Ljubica Vrdoljak. Naravno da u ovom trenutku sad postoje
dvije, a gradonačelnik se treba odlučiti što će činiti. Dakle, sigurno je što god bude radio da
to neće koštat manje od jednog milijona kuna i sigurno da će kako god se stvari budu
razvijale morati doći pred ovo predstavničko tijelo, obrazložit što će radit, kad će radit i
naravno dobit potporu ovoga predstavničkog tijela. Ja bi toliko kazao u ovom trenutku. Mislim
da svako ulaženje u daljnje rasprave nema smisla. Ponovno podvlačim da je dobro da se
osnovao radni tim, radna skupina, i da ona naravno radi, predlaže da se konkretno bavi ovim
problemom. Bolje da to radi jedna radna skupina nego da radi jedan čovjek. Svakako je to
kvalitetno i dobar pomak za budućnost. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ja se malo ispričavam vama kao vijećnicima, vjerojatno sam vas
trebao zapitat za dozvolu da mogu dopustit, ali vidim da svi odobravate, pa idemo dalje sa
raspravom. Gospodin Tomislav Gojo izvolite.
TOMISLAV GOJO
Hvala. Pa evo ja već 10 godina na Vijeću slušam samo o projektima sanacije, a
osim dakle raznih projekata nije praktički na terenu napravljano ništa. Znači, ono jedino što
se na terenu dešava to je da Karepovac konstantno raste i u visinu i širinu. Dakle, svaka
nova vlast praktički dođe sa nekim novim projektom i u biti imam osjećaj nekako ako ne
želite ništa napravit amo napravit u biti nekakav novi u projekt. I to je ono što je dakle loše.
Realnost je u biti ovaj podatak koji imate na početku izvještaja, a on kaže dakle da je za
sanaciju Karepovca u 2013. godini ukupno utrošena 51.000 kuna. Dakle, to je u biti naša
realnost. Kada dakle usporedite taj podatak onda praktički vidite da nas je 5 ili 10 puta više
košta savjetnik za sanaciju Karepovca nego što smo uložili u samu sanaciju Karepovca.
Gledajući uopće realizaciju ovoga dakle plana onda se vidi da nije nekakav veliki pomak
napravljen, nemamo novog reciklažnog dvorišta, nema novih eko otoka, prikupljanje otpada
za reciklažu ispod plana, nije realiziran prostor za glomazni otpad, za kompostanu dakle, i
tako dalje, i tako dalje. Kad se vide zapravo podaci o količinama dakle otpada onda je vidljivo
da je više od pola odnosno negdje polovina otpada dolazi dakle na Karepovac izvan Splita.
Isto tako danas smo dobili podatak da su do sada te okolne općine za eko rentu što imaju
pravo odlagati otpad uplatili 15 milijuna kuna i do sada dakle niti jedna od tih 15 milijuna kuna
nije utrošeno u skladu sa odlukom dakle Gradskoga vijeća za sanaciju okoliša Karepovca.
Danas smo evo dobili nekakva obećanja gradonačelnika o izgradnji zaštitne ograde i za
crpnu stanicu za otpadnu vodu pa će mo vidjeti hoće li to obećanje biti realizirano do kraja
godine. Ja bih još samo nekakve citate dakle izvukao iz ovoga izvještaja pa se tako kaže
recimo: otpad se svakodnevnog prekriva inertnim materijalom. Dakle, podatak je točak da se
prekriva, ali ne svakodnevno. Ljudi koji žive u blizini Karepovca vam mogu to i potvrditi. Dalje
kaže citat: na navedeni način se eliminira nastanak neugodnih mirisa. Opet netočan podatak,
89
jer neugodnih mirisa ima nikad više. Danas mi čak recimo u jednoj sljedećoj točci dnevnog
reda donosimo odluke da ukidamo i stanice za mjerenje kakvoće zraka. Moj bi prijedlog iša
dakle u suprotnom pravcu da ovdje negdje bude jedna stanica za mjerenje kakvoće zraka.
Isto tako imamo jednu stavku mjere za zaštitu vode i tla. I s obzirom da sam svjedok dakle
konstantnog izlaza onečišćenih otpadnih voda izvan odlagališta, evo ja bi stvarno molio ako
se može dobiti ovaj očevidnik o postupcima crpljenja otpadnih voda i analizu tih voda, jer ne
vjerujem u uvjeravanje da su te vode zdrave. I mislim da bi bilo normalno da dakle građani
zaslužuju kakva voda onečišćuje okolno područje, pa bi ja molio dakle ukoliko se ovi podaci
mogu dobit.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Dalje za raspravu javio se Tomislav Alujević Grgas. Izvolite.
TOMISLAV ALUJEVIĆ GRGAS
Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo ovo je vezano zapravo za ovo moje
pitanje na prošloj sjednici postavljeno gradonačelniku u aktualnom satu našem gradskom, i
drago mi je da je rasprava krenula u tom smjeru i čak sam dobio informaciju koje su potvrdile
ispravnost postavljanja mog pitanja tada. Nadovezat ću se na kolege šta su kazali, kolega
Gojo je spomenuo da 50% otpada dolazi iz drugih općina. Čuli smo da se do sada uprihodilo
15 milijuna kuna od rente zato što se odlaže na otpadu. To su u biti jako mala sredstva. Kad
vi pogledate danas tehnologiju obrade otpada koja se događa u svijetu, recimo u Europi, u
našim susjednim zemljama i što tamo znači obrada otpada. Ja sam o tom pitanju koje sam
postavio, pokušao sam usmjerit gradonačelnika upravo u smjeru jer smatram ako već evo
koliko već 60 godina odlažemo na Karepovcu otpad, 65 godina, 50% znači čak općina izvan
grada Splita koje odlažu na tom odlagalištu, smatram da bi kolač od onoga što se u
budućnosti slijedit, znači u toj obradi otpada da bi u tom kolaču Split trebao sudjelovati sa
velikim postotkom. Mislim da to zaslužuje nakon ovih 65 godina odlaganja na ovaj način.
Naravno ta površina je velika, može se još odlagat, međutim mi smo još dužni i prema
direktivama Europske unije, mislim do 2018. završiti pitanje odlaganje otpada. Ovdje sam
vidio kroz ove rasprave, pogotovo što je Ljubica govorila da kroz ovu sanaciju koja se
planira, da znači osim otplinjavanja i odvodnje, znači u saniranje samog tog zemljišta koje
jedino na takav način se može sanirat, postoji mogućnost da se jedan dio otpada Karepovcu
riješi, znači ovdje je spominjano ono što je izašlo izvan gabarita. Sad ne znam koja je to
ukupna količina, ali vjerojatno dosta van prirodnih kvota, jel. Jedini način da se to obradi je
korištenje mehaničko-biološke obrade otpada, za sada trenutačno jedino na taj način može.
Samo bi se nadovezao vezano za spalionice su sigurno ne, jer niko više ne radi spalionice u
smislu da se kompletni otpad spaljuje, nego spalionica se jedino spominje kao mogućnost da
se dio onoga što ostane nakon mehaničko biološke obrade spali. A sad za to postoji više
varijanti, apsolutno se slažem šta se tiče plazme. To je jedino Japan do sad uveo i dosta je
skupa tehnologija, to je preko 1500 stupnjeva. Možda je to za nas i preskupa, ali postoje
druge tehnologije koje drugi koriste, pa i u našem susjedstvu nema nikakvih problema. Dakle
ja apsolutno podržavam ovaj smjer razmišljanja. Znači da se u okviru rješavanja sanacije
znači odlagališta i koristi rad mehaničko biološka metoda koja bi na kraju krajeva i kao grad
Split koristiti dalje bez obzira koliko ko riješio neke projekte ili ne. Ali ono što je sad bitno u
onome kad smo rekli spomenuto je ako se ne napravi ovamo, međutim za rad tog
postrojenja nije dovoljno par mjeseci za napraviti, ta procedura zna potrajati nekoliko godina.
Možda i četri godine. Tako s obzirom da imamo ovaj rok od 2018. do kad treba napravit, a
vidim da i ovaj novi plan ide za 2015. ja pozivam sve koji budu radili da obavezno vode
računa o ovome i ako je znači to naša strategija da će mo ići u to, onda svakako neka vode
računa, neka to ugrade u te nove projekte, i naravno ono što je jako bitno, dobije od Vlade
znači od resornog ministarstva šta je gospođa Ljubica rekla, određena dozvole da se onda
za te projekte može aplicirati i u projektima Europske unije, ali nažalost sad kako stoji ne
možemo, jel. Eto to je moj doprinos raspravi.
90
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Imamo jednu repliku. Gospodin Tomislav Prljević.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Samo bi se nadovezao na izjavu kolege Grgasa. Ako već govorimo tko je tu
prvenstveno najviše snosio nekakav teret, u biti cijelog ovog projekta i samog odlagališta,
onda ako će mo govoriti, tko bi trebao imati najviše koristi, to prvenstveno su stanovnici tog
okolnog područja i zato i jesam u početku postavio to pitanje i kolega Gojo ga je spominjao.
Znači vrlo bitno je znači da ova sredstva koja su strogo namjenska da se u tu svrhu utroše.
Znači svjedoci smo da i u prošlom mandatu, prošla vlast, ne može se pohvaliti sa
pokazateljima koji bi dokazali suprotno od ovom o čemu mi pričamo. A druga stvar, stvarno
mislim da bi trebali prestat spominjat riječ spalionica u vijećnici, jer ako spominjemo to, onda
stvarno dokazujemo da smo totalno neupućeni i nestručni. Jer Vlada Republike Hrvatske,
znači i u prošlom sazivu i ovom sazivu u niti jednom aktu nema riječ spalionica. Znači
nikakvih, ni u strategiji za gospodarenje otpadom nije predviđena spalionica kao gotovo, ja
dobro znam u cijeloj državi, osim jedne, a kamoli u Splitu. U biti tko je od nas ovdje da tako
nešto mijenja.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Hoćete vi odgovor? Izvolite.
TOMISLAV ALUJEVIĆ GRGAS
Upravo sam ja to govorio. Dakle, ne spalionica u smislu da se spaljuje kompletni
otpad. Samo sam to govorio. Znači, toga više nema da ne bi neko mislio da bi tamo trebalo
napraviti spalionicu i sve ono s Karepovca, ovi višak metara i ovo riješit kroz spalionicu. To
se više nigdje ne radi tako. to je upravo bila moja intencija što sam govorio.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Daša Dragnić.
DAŠA DRAGNIĆ
Sve mi se čini da evo još malo će se ovo pretvorit u tematsku sjednicu, ovo na
početku je počelo ličit na tematsku sjednicu o kazalištu, o HNK, evo sad smo skoro na
tematskoj o Karepovcu. Dakle, bilo bi dobro i mi ovdje sa pitanjima nismo ulazili u to jer
mislimo da nije ni točka dnevnog reda zato jel tehnologija ova ili ona, nego ono zbog čega
smo mi zbunjeni informacijama ili nekim izvještajem koje smo dobili su ove dvije odluke.
Dakle gospođa Vrdoljak kaže da se radi na onoj staroj odluci, a mi čitamo da se u veljači
2010. jednoglasno je donesena odluka kojom se odustalo od odluke donesene 2005. kojom
se predviđao Karepovac tralalala, i donesena je ova druga. Sad ne govorimo je li, nemamo
nikakvu namjeru tvrditi da treba raditi po ovoj drugoj odluci, nego sad gledamo formalno.
Mislim ako je donesena odluka kojom se odustalo od jedne prethodne, a sad se kao radi po
toj prethodnoj, ono, samo to jednostavno ne shvaćam kako se to može, jel.
PREDSJEDATELJ
Može kod nas sve. Izvolite gospođo Ljubice jedna replika.
LJUBICA VRDOLJAK
Nije donesena odluka da se odustaje od prethodne odluke. Prethodna odluka je
donesena 2006. godine je ostala na snazi. Nakon izmjene tehnologije tada savjetnika
gradonačelnika za sanaciju deponija donesena je i ova druga. On je tada pokušao na
Gradskom vijeću sve odluke koje su donesene 2006. kao i projekte koji su usvojeni na
Gradskom vijeću stavit van snaga, van snage. Ja sam kao vijećnik tada spriječila da se to
dogodi jer sam i tada imala isti stav koji imam i danas da se u okviru naših financijskih
mogućnosti i tehnologija koje funkcioniraju u Europi, da, nismo mi ništa, ne ništa, nego nismo
91
mi ni blizu Europi, neka samo članica Europske unije, u mnogim pitanjima zbrinjavanja
otpada, da bi mi sada izmišljali tehnologiju koja je u pilot projektu u Japanu.
DAŠA DRAGNIĆ
...na koju se onda odnosi odluka iz 2010.?
LJUBICA VRDOLJAK
Odluka se odnosi novu tehnologiju. Mi imamo u ovom momentu usvojene dvije
tehnologije. Jedna je sa kompletnom projektnom dokumentacijom i druga odluka koja
podrazumijeva izradu novih projekta. U nove projekte se na sreću nije krenulo, znači nema
novih projekata, projekt bi samo koštao preko 10 milijuna kuna. Mi smo ovaj platili 3,
odnosno Fond za zaštitu okoliša je platio ovaj projekt. Znači, ova odluka je došla iza, po njoj
se nije puno radilo, napravilo se kažem po postojećem projektu iz 2006. koji je imao, jer ovog
projekta nema, postoji samo odluka. Nema projekta. U drugom dijelu ne postoji nikakav
projekt.
DAŠA DRAGNIĆ
Vijeće je donijelo odluku? ……
LJUBICA VRDOLJAK
Točno.
DAŠA DRAGNIĆ
…. Odnosno prijedlog je jel, da ako se stručni ljudi, stručne službe, ko god,
zaključili da se treba raditi i razrađivati dalje projekt na jednoj osnovi, da se onda takva
odluka odnosno prijedlog zapravo provede na Gradskom vijeću jer i da se onda time odluka
Vijeća koja je donesena po kojoj se ne postupa, da se ona stavi van snage. Ali mislim, ali
onda da znamo što se dešava, po kojoj se radi, da se radi po važećima, da nema zabune po
načinu rješavanja ovog pitanja, jel. I da što prije, i ponovit ću zapravo poziv, da se stvarno
što prije organizira ta tematska sjednica da znamo jer ovo može se i brzo će da sad sve ovo
što gospođa Vrdoljak ispričala, da damo neke datume, jel, da onda znamo kad šta možemo
očekivat i kojim će to tempom ić. Eto hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Nažalost preskočio sam gospodina Petra Škorića sa dva govornika.
Izvolite gospodine Petre.
PETAR ŠKORIĆ
Sve u redu. Ja sam strpljiv. Evo prethodnici su dotakli se niz pitanja, iz njihovih
izlaganja proizlazi praktički do 2006. kada je napravljen projekt i strategija do 2014., dakle,
evo prošlo je 8 godina koje su se izgubile, gdje Grad Split u ovom dijelu skoro da ništa nije
napravio, ne da nije napravio, nego je izgubio. U tom trenutku projekat kojega je evo
napravila HDZ-ova vlast i donijela, temeljena na tehnologiji koja se primjenjuje u zemljama
Europske unije, dakle, taj projekat je također financiran iz Fonda za zaštitu okoliša, kasnije
za energetsku učinkovitost. Dakle, imali smo mogućnost tada izvući 39 milijuna kuna, izvukli
smo oko 8, 9, dakle, gotovo 29 milijuna kuna nam je propalo zbog toga što nismo išli u taj
projekat. Također vezano za namjenska sredstva za Karepovac, dakle, iz razno raznih
prihoda 140 milijuna kuna mi smo mogli do sad od Fonda izvuć još 60%, nismo dobili ništa
upravog zbog toga što nismo išli u realizaciju projekta. Evo to govori da ima novaca, samo
trebali smo ……(- kraj 4B kazete - )…novaca smo i tako izgubili, s ovim novcima smo što
smo izgubili mogli smo daleko dogurat.
Što se tiče ovoga Izvješća, zaključak Izvješća dakle završava da plan
gospodarenja otpadom Grada Splita zaostaje za planski definiranim ciljevima i zacrtanom
dinamikom. Iako se ovo Izvješće odnosi na 2013. godinu vidljivo je da se planski definirani
ciljevi ne ostvaruju planskom zadanom dinamikom i očito je da Grad Split te ciljeve neće
92
ostvariti do kraja ovog planskog razdoblja do 2015. godine. Dakle, ono što je primjedba ovom
izvješću dakle ne navode se koji su tome razlozi. Jesu li oni financijske, logističke,
organizacijske ili druge prirode niti da će takvo stanje proizvesti bilo kakve posljedice. Ne
stječe se dojam da je Grad Split dovoljno svjestan razlike u razinu dostignutog razvoja
sustava gospodarenja otpadom na svome području, već u odnosu na vlastiti a kamoli u
odnosu na odredbe novog Zakona o održivom gospodarenju iz prošle godine. Razlika je
upravo dramatična i to upravo u dijelovima podložnim, koji su podložni sankcijama
financijske prirode i upravo da bi izbjegli te kazne i penale, trebali bi istaknuti sljedeće –
prema ovom Zaključku proizlazi da je prioritetna aktivnost i dalje sanacija odlagališta
Karepovac, s tim da se spominje samo aktivnost na rješavanju imovinsko pravnih poslova.
Ostaje nejasno jesu li konačno i riješeni, a ako nisu zašto nisu i koji je plan, odnosno
dinamika njihovog daljnjeg rješavanja. Nadalje, nema ni spomena o pripremi projekata
sanacije odlagališta, dakle izrade potrebne projektne dokumentacije, ishođenje dozvola,
osiguranje sredstava za financiranje, niti u smislu eventualne suradnje sa Fondom za zaštitu
okoliša preko kojeg se osiguravaju sredstva iz Europske unije. Priprema projekata sanacije
odlagališta ne može čekati otvaranje centra za gospodarenje otpadom bez obzira, dakle, s
obzirom da je izrada dokumentacije za oba projekta traje otprilike jednako, ono mora teći
paralelno. Dakle, dokle se došlo s pripremom projekata sanacije Karepovca i napominjem da
ta aktivnost u ovom projektnom smislu na ni jedan način ne ovisi o dinamici pripreme
projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom. Također istaknuo bih i to da uvjeti za
odvojenost sakupljanja otada nisu ostvareni ni izdaleka, nedostaje lokacije za reciklažna
dvorišta, nisu formirani niti opremljeni brojni zeleni otoci, evo Čistoća je sad pokrenula tu
inicijativu sa gradskim kotarevima. Dakle nije realiziran ni plan odvajanja otpada u
domaćinstvima putem dvije, ili tri posude, to je se dovelo u sumnju, mada se nije pokušalo sa
njegovom realizacijom ili osmišljavanjem nečega novoga. Kakav je plan za ubrzavanje svih
ovih aktivnosti. Zašto nema suradnje s Fondom po pitanju financiranja izgradnje reciklažnih
dvorišta i nabavke opreme. Naime, odlaganje prekomjerne količine otpada na odlagalištu
dopušteno bit će podložno plaćanju penala sve do ispunjenja tih uvjeta. Dakle, nije dovoljno
što smo izgubili ogromna sredstva, nego bi još trebali plaćati kazne. Slabi dosadašnji
rezultati odvajanja otpada iz domaćinstava posljedica su očito nedovoljnih ulaganja u
opremanje kao i edukacijske promotivne aktivnosti. S obzirom da su navedena aktivnosti
nedjeljive i preduvjet za smanjenje količine otpada, kada i kako se namjerava omogućiti
građanima smanjenje količine otpada i naplatu usluga gospodarenja otpadom sukladno
količini otpada. Prema dosadašnjim slabim postignućima koja su navedena u ovom izvješću
za 2013. godinu, zapravo i za ukupno razdoblje evo od 2008. do 2013. trebali bi u
alarmantnoj mjeri zabrinuti ovu gradsku vlast jer se ona od srpnja prošle godine zapravo
trebaju mjeriti u odnosu na novi zakon. Zbog opisanog stanja, Grad Split je dobar kandidat
za obračun penala po pitanju odlgaganja prekomjerne količine otpada, ukupno i biološki
razvedivog otpada. Zato bi bilo dobro tražiti plan za iduće razdoblje iz kojega bi bilo vidljivo
na koji način i u kojem roku i s koliko sredstava, iz kojih izvora Grad Split namjerava izvršiti
munjevitu prilagodbu sustava gospodarenja otpadom ovom zakonu kako bi se izbjegle sve
štetne posljedice za grad. Evo hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Marijana Puljak. Skužajte, imao je gospodin Gjurković
jednu repliku.
SRĐAN GJURKOVIĆ
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani kolega vi ste imali lijepe govorne
figure, rekli bi jedan esej o ovom izvješću o gospodarenju otpadom. Ja samo želim podsjetiti
da vaša stranka koja vodi Županiju splitsko-dalmatinsku već dugi niz godina debelo kasni sa
regionalnim centrom za otpad i to naravno nije opravdanje za gradski dio gospodarenja
otpadom, međutim definitivno je odredila put i kočenje rješavanja Karepovca, a također bi
želio podsjetiti da vi kao vladajući u Splitsko-dalmatinskoj županiji dobro ste i opstruirali
rješenje problema u Makarskoj. Hvala.
93
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Odgovor gospodina Petra Škorića.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa. Evo jasan je sam nastup, očito da gospodin Gjurković nije slušao
dakle moje izlaganje niti jedna od ovih aktivnosti i obveza koje su trebale biti provedene u
Gradu Splitu nisu vezane za završetak projekta u Lećevici. Dakle, kompletne pripremne
radnje su trebale biti odrađene i pitanje dakle završne faze i finalizacije projekta vezano uz
Lećevicu. A vi kao županijski vijećnik imate tu prigodu i privilegij u odnosu na sve nas takve
stvari isticati na razini Županijske skupštine. Koliko smo mi informirani projekat u Lećevici
starta i sigurno će biti pripremljen prije nego što se pripremi ovdje projekat sanacije
Karepovca. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. U redu. Ko god krenija da krenija, dobro da krene. Gospođo
Marijana Puljak izvolite.
MARIJANA PULJAK
Ma evo većinu stvari što sam htjela reć evo rekao je gospodin Škorić, evo i kolega
Milić je ovdje nekako, dakle, da sumiram, znači, ovo izvješće, dakle 7 od 11 ciljeva nije
izvršeno. Nabrzinu da prebrojimo još jedanput – izgradnja reciklažnih dvorišta, eko otoka, tri
prostora za glomazni otpad, kompostana, pilot projekt i odvojeno prikupljanje otpada,
uvođenje odvojenog sakljupljanja otpada na mjestu nastanka, edukacija stanovništva. To su
neizvršeni ciljevi u ovom izvještaju. Djelomično su izvršeni odvojeno prikupljanje otpada i
uporaba sanacije mikrodeponija, iako tamo se navodi, nema ih, znamo svi da ih ima.
Osiguranje posuda za prikupljanje otpadom, znači to su djelomično, tri djelomično izvršena
cilja, i jedini izvršeni cilj je tehničko osposobljavanje službe za prikupljanje i odvoz otpada.
Znači evo već smo čuli ne sadrži akcijski plan s popisom zadataka niti rokove njihova
izvršenja, a ono što je skandalozno na kraju, to je zaključak i izvješća iz godine u godinu isti.
Doslovce iskopiran tekst, niti da su ono rečenice u završnom tom zaključku da su malo
pretumbana pa je počelo s jednom, završeno s drugom. Kopirana. Dakle, 2010., 2011.,
2012. 2013. – isti zaključak. To je dakle jedna stvar.
Druga stvar ovdje ne znam je li većina vijećnika dobila mail od gospodina Miličića
u kojem on kratko sumira dakle što je napravljeno, što je napravljeno u poslu sanacije
Karepovca. Ovdje dakle, zbunjivalo nas je ovo odluka donesena 2005. je poništena u veljači
2010. godine, donila se nova odluka na Gradskom vijeću, u kolovozu 2010. na sjednici u
Ministarstvu zaštite okoliša održana je sjednica kojom je rukovodio državni tajnik uz učešće
Fonda za zaštitu okoliša, kada je usvojen prijedlog Grada Splita da se Karepovac izloži
postupku totalnog ozdravljenja. Napravljena je nekakva dokumentacija po narudžbi Grada
Splita koja je prezentirana Gradskom vijeću Grada Splita u proljeće 2011. godine, odlukom
Gradskog vijeća je usvojena i upućena Fondu i Ministarstvu u Zagreb, koji su to usvojili i
aktiviran je daljnji postupak. Znači nešto se uradilo, a čini se da ta dokumentacija stoji, leži
ovdje, kupi prašinu, niko je ne pogleda po onom što čujemo ovdje. Evo to je poziv i u prilog
dakle onom pozivu da održimo jednu tematsku sjednicu, dajte pogledajmo što smo do sad
radili, nemojmo krećat opet iz početka sad svake godine. Evo. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Replika na vaše izlaganje gospođa Ljubica Vrdoljak.
LJUBICA VRDOLJAK
Tvrdim da ništa osim prepiski i razgovora u Fondu za zaštitu okoliša uz songiranje
deponija pod projekt iz 2006. nije napravljeno. Znači postojale su određene prepiske,
dogovori i tako dalje, ali što se projekata i ostaloga tiče, ništa nije napravljeno. Da bi se
napravilo izmještanje ukupne količine otpada, zbog toga se radilo songiranje ovdje, mora
postojat druga lokacija. Znači mi moramo vodit projekt od A do Ž, a ne od A do B. Ta druga
94
lokacija je Lećevica, ta Lećevica je još uvijek što je, ledina, i neriješeni imovinsko pravni
odnosi. Prema tome ne može se raditi projekt a da nemate krajnje rješenje. Nije donošenjem
ovakve odluke ni jedna odluka ni projekt koji je donesen 2006. stavljen van snage. Taj
projekt koji je donesen 2006. platio je Fond za zaštitu okoliša. Prema tome to je vrlo jasno, to
se sve može provjeriti, nikakve projekte po novoj odluci nemate osim prepiske sa
Ministarstvom, Fondom za zaštitu okolišom, Mladineom koji je završio u zatvoru i tako dalje, i
tako dalje, ali ja ne bi htjela ulaziti u prepiske savjetnika niti bi želila ovdje dalje o tome
elaborirat. Ja sam svoj stav rekla kad je savjetnik bio na Gradskom vijeću i nemam nikakvu
namjeru sada ovdje ponavljat.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospođi Ljubici Vrdoljak. Želite li vi odgovoriti? Izvolite.
MARIJANA PULJAK
Ma evo ja bi samo volila čuti, to je nekakvo vaše mišljenje, a voljela bi čuti od
Grada jesu li analizirali dokumentaciju koju je ostavio gospodin Jakša Miličić, koji je njihov
zaključak, je li ta dokumentacija iskoristiva, je li u skladu sa svim odlukama Gradskog vijeća
do sada i može li se nešto od toga iskoristit. Po njegovim informacijama ono što stoji dakle
od sredine siječnja 2013. godine čeka se nekakvo raskidanje ugovora sa Fondom i sklapanje
novog ugovora, ukupan proces po njemu od tada stoji i čeka.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Idemo dalje. Gospodin Tonči Blažević.
TONČI BLAŽEVIĆ
Javio sam se odma poslije Ljubice. Pogledajte koliko sam strpljiv bio. Ali nema
veze, isto ću počet s njom. 40 godina u Čistoći – čestitam. To vam je samo pinku više nego
što je Luka gradski vijećnik, tako da nema nervoze. Dakle, točka se zove plan gospodarenja
otpadom. Mi smo se po običaju nadovezali na Karepovac ili Karepovâc kako se kaže, i to je
gorući problem na neki način, dolazi nam centar grada, ali nikako o budućnosti. Ja sam neki
dan sa kolegicom Vrdoljak ima jednu popriličnu interesantnu raspravu i uspili smo se na kraju
složit, pa sam primjetio, ona je danas prva spomenula ta pokretna reciklažna dvorništa i
onda je opet kolega ponavlja nema reciklažnih dvorišta, nema reciklažnih dvorišta. Pa ne
mora biti sveto pismo reciklažno dvorište ako nema smisla. Prijedlog znači za sljedeći
proračun kolega koji drže vlast, jest da je malo klimava, ali nema veze, drže još uvik, da
razmisle o tome, da kontaktiraju sa Čistoćom, ne mora ništa bit zadano ko sveto pismo. To je
jedna stvar. A druga stvar je, još ću jedanput ponovit što me fasciniralo. Drvni otpad, znači
Ljubice 0%, od drvnog otpada što su ljudi donili tamo da njihovo reciklažno dvorište je 0%
takoreć, nitko ništa nije uzeo. Pa onda smo mi poduzetnički jako, jako slaba zemlja kad nitko
nije našao neku ideju kako to iskoristit, a može dobit takoreći po 0 kuna, znači platit prijevoz i
tako dalje. I ono što je mene, što meni smeta i što bi volio da se jače angažiramo, a to sam
baš razgovarao sa kolegicom Vrdoljak, nema nama drugog puta nego puta prema tome da
mi smeće moramo odvajat. A kako će mo ljude prisilit da to rade – to je edukacija. Znači ne
ih prisilit, nego ih naučit. Ja ću vam kazat doma, kod mene se sve odvaja. Neki dan kad sam
se pripremao za ovu sjednicu, pročita sam za ove tetrapake da imaju odlagališta, ni jedno
moje više mliko neće završit u škovacama, nego će ić njima tamo na Pujankama i tako dalje.
E pa zašto to govorim? Zato što mi, tj. Čistoća, kolegice Vrdoljak ako sam u pravu, godišnje
odvajamo, prošle godine 180.000 kuna potrošilo ja edukaciju, na razno razne načine. Mislim,
vratit ću se na jednu prijašnju točku, 200.000 kuna plaćamo za održavanje ovih tendi na rivi i
onih električnih ormarića, a pola bi one stupove popilali i tako dalje, a 180.000 kuna ulažemo
u odgajanje nas građana, za nešto što će, bit će korisno kako bilo da bilo, jer ako su uspili svi
u Europi da to iskoriste, pa iskoristit će mo i mi, pa malo po malo, doć će mo do toga. Tako
da mislim da treba razmišljat grad zajedno sa Čistoćom, evo hvalim te bože Čistoća nije
siromašna firma, da se više ulaže u edukaciju građana, a onda poslije toga dolaze one
95
mandatne kazne o kojima će mo raspravljati kad se neke stvari pokrenu, pa neka svakoga
oklepi po džepu ko baca sve u onu istu kantu. Eto samo toliko.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Maja Dvornik.
MAJA DVORNIK
Samo vrlo kratko. Čini mi se da je ova tema jako bitna za grad. Ne čini mi se nego
sigurno je i pridružila bi se zahtjevu kolegice Dragnić i Puljak da se o ovome napravi jedna
tematska sjednica jer ovako na ovaj način, na ovaj način rasprava jednostavno nema smisla.
Znate ono, više ne znamo šta je sa tim što postoji u Gradu, kolegica Vrdoljak zaista jako
dobro govori o svemu, ali jednostavno bi nam trebala jedna šira slika i da se zauzme
nekakav stav, da Vijeće konsenzusom zauzme stav jer ovo nije političko pitanje, jednostavno
pitanje koje je važno za Grad Split. Da se napravi jedna tematska sjednica, jer ovako jako
dugo će mo o ovome pričat, a nećemo, ili jednostavno ne možemo donijet zaključak, mislim,
to je nekakva realnost, jel. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Imamo repliku gospodina Čepe na vaše izlaganje.
GOJKO ČEPO
Hvala predsjedniče. Ma replika je na izlaganje kolegice, ali ne samo kolegice
Dvornik, nego i prije toga kolegice Puljak. Mi već ne znam koliko ali više od sat (reka sam na
koga repliciram, na kolegicu Dvornik po Poslovniku), dakle, mi više od sat vremena
raspravljamo o ovoj temi koja na ovom Gradskom vijeću je raspravljana niz puta. Ja
respektiram svakog člana ovog Gradskog vijeća jednako, ali mislim da svaki vijećnik u ovom
Gradskom vijeću za sebe bi trebao posvetiti određeno vrijeme i ući u ovu problematiku
odlagališta otpada Karepovac, za koji mislim da je ključni gradski problem. Mi smo imali već
nekoliko tematskih sjednica, ovo Gradsko vijeće, u Programu Gradskoga vijeća smo
predvidjeli u narednom periodu tematsku sjednicu. Meni je žao da su neki vijećnici potpuno
neinformirani o ovoj temi, ali ne možemo svaki put kad se taknemo nekakvih ovakvih
izvještaja kretati od početka i abecedu Karepovca, kažem, bez namjere da kolegice vama
spočitavam bilo šta, ali ne možemo zaista svaki put se ponašat kao da je Karepovac prvi put
na dnevnom redu, mislim da bi o njemu trebali bit već poprilično dobro informirani i znat o
čemu se govori da ne trošimo svaki put sat i po vremena na trivijalnosti. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Odgovor gospođe Maje.
MAJA DVORNIK
Ovako. Kolega Čepo vi ste bili i u prošlom mandatu u Vijeću. Ja nisam bila u
prošlom mandatu u Vijeću. Bez obzira koliko se informirala i pokušala se informirati i
pročitala sve ovo što sam pročitala, ponovno nemam cijelu sliku, zaista nemam cijelu sliku.
Zaista mislim da nije loše da ovo Vijeće, bez obzira što ovdje postoje ljudi koji su sjedili u
prošlom mandatu, neki i mandatu prije, ali da nije korisno, novi, ali u krajnjoj liniji da nas
prosvjetlite u nekim stvarima i da jednostavno imamo tematsku sjednicu za koju mislim da je
potrebna u ovom trenutku jer jednostavno evo što su i kolegice rekle, da li to skuplja prašinu,
zbog čega skuplja prašinu. Gospođa Ljubica odgovara zašto skuplja prašinu. Pazite,
jednostavno imamo jedan ogroman niz podataka za koje se mi čak i ne možemo kroz
materijale se ne možemo informirati. Budimo realni. Jedino da trčemo tako po kancelarijama
po Gradu, za što nemamo vremena, jer svi mi imamo i svoja radna mjesta. Znači po meni je
tematska sjednica potrebna, uvažavajući ovo što ste vi rekli, ali bez obzira koliko se pokušala
informirat, to je nedostatno. Tako da mislim da ta tematska sjednica treba. Hvala lijepa.
96
PREDSJEDATELJ
Vaše informacije radi, Programom rada je predviđena tematska sjednica. A ja bi
vam svima, a posebno gospodinu Čepi dao jedan zadatak. Kako da ja skratim vaše diskusije
a da se ne ogriješim o Poslovnik Gradskog vijeća? To vam, imate drveno žezlo. Ima li još
prijavljenih za raspravu? Sa zadovoljstvom konstatiram da nema. Što predlagatelj kaže na
sve ovo, ima li potrebe? Izvolite.
GORAN KOVAČEVIĆ, zamjenik gradonačelnika
Zahvaljujem predsjedniku Gradskog vijeća, vijećnicima na ovako jednoj iscrpnoj
diskusiji, predsjedniku Gradskog vijeća koji je očito osjetio tu potrebu da da malo više
vremena kako bi dobili što više informacija. Problem sanacije Karepovca je zbilja jedan
složen problem i mi planiramo tematsku sjednicu imati kroz mjesec travanj, svibanj, i
posvetiti samo jednu sjednicu svim problemima i mogućim rješavanjima sanacije Karepovca,
ne dvojeći da se radi o jednom vrlo važnom problemu grada Splita,u kojem će naravno kao i
uvijek vijećnici zajedno s nama sudjelovati, biti informirani o svemu. Ono što smo rekli,
zapravo u svome izvješću, Ljubica je kao vijećnica zapravo mnogo toga rekla što ne trebamo
sad ponavljat, ali ja ću ponovit jednu stvar – Radni tim je formiran između Čistoće i Grada.
Na tjednoj osnovi se kontaktira Fond za zaštitu okoliša i sa ministarstvima i sa još nekim
konzultantima i mislim da ta rasprava i sve ono što smo do sada zaključili iz prethodnih
elaborata, ništa se dakle sada u praksi neće dogodit u smislu nikakve odluke, osim da će mo
svi skupa biti pripremljeniji da vas izvjestimo na tematskoj sjednici u kojoj će mo o svim
modelima moć iscrpno i uz pripremljene materijale onda zajedno raspravi.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodinu zamjeniku gradonačelnika Goranu Kovačeviću. Više
nema prijavljenih, zaključio bih raspravu po ovoj točci dnevnog reda i stavljam na glasovanje
Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom Grada
Splita za 2013. godinu na glasovanje.
Tko je „za“? – 20
Protiv? – 5.
Suzdržan? – 1.
Dakle,utvrđujem da je usvojen Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju
plana gospodarenja otpadom Grada Splita za 2013. godinu sa 20 glasova „za“, 5 protiv i 1
suzdržan.
Obzirom da su mi javili da se kava pomalo hladi i da kolači nestaju od izvjesnih
vijećnika, ja predlažem 15 minuta pauze.
Pauza
PREDSJEDATELJ
….. ja predlažem zaista ovdje gdje možemo da budemo vrlo, vrlo ekspeditivni.
Točka 12. dnevnog reda:
Ad 12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog statutarne
odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove „Športski objekti“ Split
Izvjesitelj Hrvoje Akrap. Izvolite gospodine Akrap.
HRVOJE AKRAP
Hvala predsjedniče. Poštovane vijećnice i vijećnici, Upravno vijeće Javne
ustanove „Športski objekti“ Split je donijelo Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i
dopunama Statuta, te sukladno odluci o osnivanju dostavilo ovom Vijeću na suglasnosti.
Dostavljenim prijedlogom Statutarne odluke Upravno vijeće je uskladilo Statut s odlukom o
osnivanju Ustanove, odnosno odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JUŠA,
Gradsko vijeće Grada Splita donijelo na prošloj sjednici. Osim tih odredbi, Upravno vijeće je
97
u prijedlogu utvrdilo odredbe kojima se detaljnije reguliraju prava i obveze ravnatelja, te se
također detaljnije regulira način imenovanja i prava i obaveze vršitelja dužnosti ustanove.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Evo gospodin Tomislav Gojo.
TOMISLAV GOJO
Ja sam već zadnji put kritizirao kad je bilo donošenje same odluke o osnivanju,
odnosno promjene odluke o osnivanju. Dakle, kritizirao sam broj članova Upravnog vijeća
ove ustanove. Dakle, tada ste rekli da jedino s obzirom na zakonske odredbe da je jedino
moguće znači da bude dakle 9 članova Upravnog vijeća pa sam čisto malo provjerio druge
javne ustanove koliko imaju članova, onda dođem do podatka dakle da Zagreb ima 7, pa čak
neki imaju manje, recimo Pula ima 5. Znači iz toga mogu izvući jedini zaključak da ovo 9 nije
baš da je to jedino zakonski moguće, nego to jedino moguće da bi se zadovoljile potrebe
svih onih koji bi trebali biti u tom dakle Upravnom vijeću. Dakle s obzirom na veličinu
Zagreba, Zagreb može imat 7, s obzirom na broj sportskih objekata koji ima Zagreb, u nas 9,
nekako mi taj omjer nije potreban, odnosno mislim da je to samo dodatan trošak za Javnu
ustanovu koji dakle stvarno nije potreban, a i nekakva tijela sa 9 članova mislim da nikako ne
može biti operativno. Eto. Komentar.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Izvolite gospodine Akrap hoćete li dat odgovor?
HRVOJE AKRAP
9 članova znači Upravnog vijeća u prvom redu je stavljen taj broj 9 iz razloga što
su zakonom definirana da 1/3 članova bude članova korisnik. Iz tog razloga Grad Split da bi
osigurao većinu u Upravnom vijeću, znači 1/3, jednoznačan broj od 9 to je 3. Ako stavite 5 i 7
ne možete odredit jednoznačnu trećinu. Što se tiče Zagreba i što se tiče Pule, mislim da ste
spomenili, mislim da je broj korisnika kod njih definiran na manji broj od 1/3. I molio bi da to
provjerite i mislim da je taj podatak točan. Tako da znači ako imate 5, onda umjesto 2 ako
gledate znači to je više od trećine, kod njih je jedan korisnik, znači isto trećina. Tako da bi te
podatke trebalo provjerit nego što se utvrdi je li 9, 3 i reć šta je.
TOMISLAV GOJO
Ovo je činjenično. Dakle, u Zagrebu je omjer 4:2:1. Znači 4 su predstavnika
grada, 2 su predstavnika športske zajednice i 1 je predstavnik radnika. Dakle, samo povlačim
usporedbu sa Splitom, da se u Splitu moglo napravit ista stvar. I opet ću ponovit onu
činjenicu da je ova dakle, u nas je 3 predstavnika športskih zajednica, njih opet praktički
predlaže osnivač iz reda dakle tih članova športskih zajednica, znači opet ih neće, neće
športske zajednice bit te koje će reć ova dva,nego će opet osnivač između njihovih prijedloga
odabrat koja su to dva.
HRVOJE AKRAP
Evo odgovor. Znači ta tri člana korisnika je uvijek predlagao Splitski savez
sportova. Zadnji put na zadnjem Gradskom vijeću, znači ste spočitavali na način da se na
neki način opet tuče na po Savezu sportova i slično što uopće nije istina. Ali možemo
razmotriti u budućnosti u razgovoru i dogovoru sa Savezom sportova, znači da oni smanje
svoj broj korisnika na 2, umjesto na 3, samim tim bi se smanji broj članova Upravnog vijeća.
TOMISLAV GOJO
Dakle iz vašeg obrazloženja proizlazi da će ova tri člana imenovat Splitski savez
športova?
98
HRVOJE AKRAP
On je korisnik, tako da sada stavljamo. Ovo je dio samo usklađivanje znači sa
točnom naredbom u zakonu. Ovo je usklađivanje, zadnji put smo donijeli osnivački akt gdje
je napravljeno usklađivanje sa Zakonom o sportu. Decidirano kako stoji u Zakonu tako je
napisano sad i u osnivačkom aktu.
TOMISLAV GOJO
Dobro, zadnji put nije bilo jasno rečeno da će ova tri imenovat Splitski savez
HRVOJE AKRAP
Korisnika, korisnika. Uvijek je Savez sportova do sad imenovalo. Da kažem,
mislim, činit će u budućnosti, ali u svakom slučaju mora biti članovi korisnika. To je ono što
piše.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Imamo jednu repliku od gospodina Borske.
IGOR BORASKA
Ne, Hrvoje je rekao umjesto mene da zapravo Savez sportova je taj koji je ta tri,
ne Grad, nego Savez direktno bez ikakvih
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođa Daša Dragnić rasprava.
DAŠA DRAGNIĆ
Ne rasprava, praktički je izjava. Obzirom da smo prošli put na sjednici donosili
odluku o načinu, odnosno o načinu upravljanja, odnosno nadzora, i time oduzeli zapravo
sami se odrekli kao Vijeće upravljanja i nadzora nad ovim sportskim objektima, to je razlog
zašto će mo, tad smo bili protiv toga da se odreknemo tog prava da upravljamo, tako da će
mo iz tog istog razloga zapravo i sad biti protiv.
PREDSJEDATELJ
Jedna replika na vaše izlaganje gospodin Tomislav Gojo.
TOMISLAV GOJO
Praktički dakle do sada je ravnatelj Ustanove podnosio godišnji izvještaj
Gradskom vijeću, mislim da sukladno ovome više nema smisla da ravnatelj podnosi izvještaj
Gradskom vijeću, jer praktički Gradsko vijeće više prema njemu nema nikakav utjecaj, niti ga
bira, niti ga smjenjuje, onda ne znam niti zašto će mo ga slušat.
PREDSJEDATELJ
Ima li još prijavljenih za raspravu? Ukoliko nema, zaključujem raspravu i stavljam
točku 12. Prijedlog zaključka Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog
statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove “Športski objekti” Split na
glasovanje.
Tko je „za“? – 18.
Protiv? – 10.
Suzdržan? -1. Utvrđujem da je Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na
Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove “Športski
objekti” Split usvojen sa 18 glasova „za“, 10 protiv i 1 suzdržanim. Zahvaljujem. I sada idemo
na ove točke dnevnoga reda koje su vrlo, vrlo ekspeditivne. Točka 13.:
99
Ad 13. Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 4936/45, 4936/46, 4943/6,
4943/10, 4937/21,4937/22, 4941/4 i 4936/39, sve K.O. Split
Odbor za proračun i financije na sjednici održanoj 26. ožujka 2014. jednoglasno
sa 5 glasova donijelo sljedeći zaključak: Prihvaća se zaključak o kupnji maloprije navedenih
čestica zemlje. Izvjestitelj po ovom pitanju je gospodin Anto Krželj. Izvolite.
ANTO KRŽELJ, pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i
geodeziju
Hvala gospodine predsjedniče. Dakle, lokacijskom dozvolom određena je,
predviđena je izgradnja Ulice Nikole Tavelića OS 4 na Visokoj na kojoj je izrađen
parcelacijski elaborat, a po njemu je utvrđeno nekretnine koje ulaze u trasu predmetnih
prometnica. Procijenjena vrijednost nekretnina je 2.190 kuna što za ukupnu površinu iznosi
1.896.480,00 kuna. Kako je iznos veći od milijun kuna nadležnost za donošenje ima Gradsko
vijeće, stoga se predlaže Gradskome vijeću da donese zaključak o kupnji predmetnih čestica
u svrhu izgradnje Ulice Nikole Tavelića OS 4 na Visokoj. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Otvaram raspravu po navedenoj točci dnevnog reda. Ima li prijavljenih? Nema.
Zaključujem raspravu po točci 13. I stavljam na glasovanje Prijedlog zaključka o kupnji
čest.zem. 4936/45, 4936/46, 4943/6, 4943/10, 4937/21,4937/22, 4941/4 i 4936/39, sve K.O.
Split.
Tko je „za“? –
Ima li protiv?
Suzdržan? Utvrđujem da točka 13. dnevnoga reda sa nabrojenim česticama
zemlje usvojena jednoglasno sa 28 glasova „za“, niti jednim protiv, i niti jednim suzdržanim.
Točka 14.:
Ad 14. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem.
9978/38 K.O. Split, površine 439 m2
Izvjestitelj je gospodin Anto Krželj.
ANTO KRŽELJ, pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i
geodeziju
Hvala. Lokacijskom dozvolom određena je izgradnja prometnice Put Vrborana
istok na Kili temeljem kojeg je izrađen parcelacijski elaborat. Grad je otkupio sve nekretnine
u trasi te prometnice, ostala je jedna predmetna čestica uknjiženo kao javno dobro, a da bi
se proveo nacrt B parcelacijskog elaborata odnosno formirala jedinstvena čestica ceste,
potrebno je da sve čestice glase na, moraju biti uknjižene na Grad Split, stoga je potrebno
ukinuti statut javnog dobra za predmetnu česticu i uknjižit je na Grad Split. Ovlaštenje za
donošenje zaključka ima Gradskog vijeće stoga se predlaže Gradskom vijeću da donese
zaključak o ukidanju statusa javnog dobra nad predmetnom česticom. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Ima li prijavljenih?
Utvrđujem da nema prijavljenih. Zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda i stavljam
na glasovanje Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9978/38
K.O. Split površine 439 m2 na glasovanje.
Tko je „za“? –
Protiv?
Suzdržan? – Jednoglasno. 28. Dakle, točka 14 dnevnog reda usvojena je
jednoglasno sa 28 glasova „za“.
Točka 15. :
100
Ad 15. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem.
9928/16 K.O. Split, površine 11 m2. Izvjestitelj Anto Krželj. Izvolite.
ANTO KRŽELJ, pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i
geodeziju
Hvala. Lokacijskom dozvolom također je određena izgradnja Šoltanske ulice,
građevinska čestica broj 71. Grad je otkupio sve nekretnine na trasi prometnice i jedna ova
predmetna čestica je uknjižena kao javno dobro iz istog razloga kao prošla, potrebno je
ukinuti status javnoga dobra da bi se mogla formirati jedinstvena čestica prometnice.
Ovlaštenje za donošenje zaključka o ukidanju statusa javnog dobra i na Gradsko vijeće,
stoga se predlaže Gradskom vijeću da donese zaključak o ukidanju statusa javnog dobra
nad predmetnom česticom. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Ima li prijavljenih?
Utvrđujem da nema prijavljenih. Zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda i stavljam
na glasovanje Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9928/16
K.O. Split površine 11 m2.
Tko je „za“? Protiv? Suzdržan? – Utvrđujem da je točka 15. dnevnog reda
usvojena sa 28 glasova „za“. Dakle jednoglasno.
Točka 16:
Ad 16. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem.
10008/8 K.O. Split, površine 70 m2
Izvjestitelj gospodin Anto Krželj.
ANTO KRŽELJ, pročelnik Službe za imovinsko pravne poslove, izgradnju i geodeziju
Hvala. Lokacijskom dozvolom predviđena je izgradnja prometnice Put Vrborana
na Kili, izrađen je parcelacijski elaborat u skladu sa lokacijskom. U zahvatu je i predmetna
čestica označena kao javno dobro. Da bi se formirala jedinstvena čestica prometnice,
potrebno je sve čestice uknjižene na Grad Split, stoga je potrebno ukiniti ovaj status javnog
dobra predmetne čestice. Ovlaštenje za donošenje zaključka ima Gradsko vijeće, stoga se
predlaže Gradskom vijeću da donese zaključak o ukidanju statusa javnog dobra nad
predmetnom česticom. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem izvjestitelju. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Ima li
prijavljenih? Utvrđujem da nema. Zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda i stavljam
na glasovanje Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 10008/8
K.O. Split, površine 70 m2.
Tko je „za“? Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je jednoglasno, jelte, 25, da je ova
točka dnevnog reda usvojena jednoglasno sa 25 glasova vijećanika „za“.
Ad 17. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 425/4648 i
109/4648 dijela čest.zem. 3359/4 i čest.zem. 4408/4 Z.U. 15839 sve K.O. Split u naravi
poslovni prostori i pripadajući dvor zgrade u Splitu na adresi Dujmovača b.b.
Odbor za proračun i financije na svojoj 4. sjednici održanoj 26. ožujka 2014.
jednoglasno je donio zaključak: Prihvaća se prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa
za navedene čestice zemlje koje sam pročitao. Izvjestitelj gospodin Ivica Pavić.
101
IVICA PAVIĆ, pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i za poslovne prostore
Hvala. S obzirom da je vrijednost prodaje nekretnina prelazi milijun kuna da ne bi
dužio, traži se očitovanje Gradskog vijeća, budući je temeljem zakona predviđeno da
Gradsko vijeće mora donijeti odluku. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu za ovu točku dnevnog reda. Ima li prijavljenih?
Utvrđujem da nema. Zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda i stavljam na
glasovanje Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 425/4648 i 109/4648 dijela
čest.zem. 3359/4 i čest.zem. 4408/4 Z.U. 15839 sve K.O. Split u naravi poslovni prostori i
pripadajući dvor zgrade u Splitu na adresi Dujmovača b.b.
Tko je „za“? Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je točka 17. dnevnoga reda
usvojena jednoglasno sa 28 glasova „za“. Još bi jedino zamolio da mi potvrdite je li u redu da
ne čitam 5 puta čestice zemlje. Dovoljno je samo dva puta, jelte? Može jednom. U redu.
Zahvaljujem.
Ad 18. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 508/4648,
370/4648, 386/4648, 1507/4648, 421/4648 i 922/4648 dijela čest. zem. 3359/4 i čest.zem.
4408/4 Z.U. 15839 sve K.O. Split, u naravi poslovno – skladišni prostori i pripadajući
dvor zgrade u Splitu na adresi Dujmovača bb
Odbor za proračun i financije na svojoj sjednici održanoj 26. ožujka 2014.
jednoglasno je donio zaključak o prihvaćanju ove točke dnevnog reda. Izvjestitelj je gospodin
Ivica Pavić. Izvolite.
IVICA PAVIĆ, pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i za poslovne prostore
Hvala gospodine predsjedniče. Pravni osnov je isti, sve je isto, molim očitovanje
Gradskog vijeća budući je vrijednost nekretnina preko milijun kuna. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Ima li prijavljenih? Utvrđujem da
nema. Zaključujem raspravu i stavljam na glasovanje točku 18. dnevnoga reda sa
nabrojenim česticama zemlje.
Tko je „za“? Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je za točku 18. dnevnoga reda
jednoglasno glasovalo 29 vijećnika i vijećnica i da je ista točka dnevnog reda usvojena
jednoglasno.
Ad 19. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr.
1096/1 Z.U. 10457 K.O. Split u naravi četverosoban stan na III. katu zgrade u Splitu na
adresi Sinjska 7
Navedeni Prijedlog zaključka usvojio je jednoglasno Odbor za proračun i financije
26. ožujka 2014. Izvjestitelj Ivica Pavić.izvolite.
IVICA PAVIĆ, pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i za poslovne prostore
Hvala. Sukladno istom članku Zakona o zaštiti, vrijednost nekretnina preko
milijun kuna Gradsko vijeće je nadležno za donošenje iste odluke. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Ima li prijavljenih? Nema.
Zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda i stavljam istu na glasovanje.
Tko je za? Protiv? Suzdržan? – utvrđujem da je točka 19. dnevnog reda usvojena
jednoglasno sa 29 glasova „za“.
102
Ad 20. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra –
kuće dvorišta i izgrađenog zemljišta u Splitu, Petrića 2, ukupne površine 99,00 m2,
označenih kao čest.zgr. 1311 Z.U. 18732 K.O. Split
Odbor za proračun i financije na svojoj 4. sjednici održanoj 26. ožujka 2014.
jednoglasno je donio zaključak o prihvaćanju navedenog prijedloga. Izvjestitelj je gospodin
Ivica Pavić. Izvolite.
IVICA PAVIĆ, pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i za poslovne prostore
Hvala. Pravni osnov je isti, cijena preko milijun kuna. Molim očitovanje Vijeća.
hvala.
PREDSJEDATELJ
Hvala. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Ima li prijavljenih?
Utvrđujem da nema. Zaključujem raspravu po točci 20. dnevnoga reda i istu stavljam na
glasovanje.
Tko je „za“? Protiv? Suzdržan? – Utvrđujem da je točka 20. dnevnoga reda
usvojena jednoglasno sa 28 glasova vijećnika „za“.
Ad 21. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2921
Z.U. 3522 K.O. Split, u naravi stan površine 67,89 m2 na II. katu zgrade u Splitu na
adresi Bregovita 12
Odbor za proračun i financije na svojoj 4. sjednici održanoj 26. ožujka 2014.
jednoglasno je donio zaključak o prihvaćanju navedenog prijedloga. Izvjestitelj je gospodin
Pavić.
IVICA PAVIĆ, pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i za poslovne prostore
Hvala. Pravni osnov je isti, cijena preko milijun kuna. Molim očitovanje Vijeća.
hvala.
PREDSJEDATELJ
Otvaram raspravu po točci 21. dnevnog reda. Ima li prijavljenih? Utvrđujem da
nema. Zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda i stavljam točku 21. dnevnog reda
na glasovanje.
Tko je „za“? Protiv? Suzdržan? – Utvrđujem da je točka 21. dnevnoga reda
usvojena jednoglasno sa 28 glasova „za“.
Ad 22. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 1684 Z.U.
372 K.O. Split, u naravi trosoban stan položen u prizemlju u zgradi u Splitu na adresi
Lukačićeva 6
Zahvaljujem na pomoći. Odbor za proračun i financije na svojoj 4. sjednici
održanoj 26. ožujka 2014. jednoglasno je donio zaključak o prihvaćanju navedenog
prijedloga. Izvjestitelj je gospodin Ivica Pavić.
IVICA PAVIĆ, pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i za poslovne prostore
Hvala. Također pravni osnov je isti. Cijena preko milijun kuna. Molim očitovanje
Vijeća.
PREDSJEDATELJ
Otvaram raspravu. Ima li prijavljenih? Utvrđujem da nema. Zaključujem raspravu i
stavljam točku 22. dnevnoga reda na glasovanje.
Tko je „za“? Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je točka 22. dnevnoga reda
usvojena jednoglasno sa 29 glasova „za“ prisutnih vijećnika.
103
Ad 23. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem. 8887/1
Z.U. 10194 K.O. Split u naravi zemljište u Splitu u Ulici Botićevo šetalište
Odbor za proračun i financije na svojoj 4. sjednici održanoj 26. ožujka 2014.
jednoglasno je donio zaključak o prihvaćanju navedenog prijedloga. Izvjestitelj je gospodin
Pavić. Ovdje piše Pavić. Sad će mo mi prekrižit Pavića. Sve je isto.
IVICA PAVIĆ, pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i za poslovne prostore
Pravni osnov je isti, činjenice su iste, s obzirom da je vrijednost nekretnine preko
milijun kuna, potrebno je očitovanje Vijeća. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Ima li prijavljenih?
Utvrđujem da nema. Zaključujem raspravu i stavljam na glasovanje točku 23. dnevnoga
reda.
Tko je „za“? Protiv? Suzdržan? - Utvrđujem da je točka 23. dnevnoga reda
usvojena jednoglasno sa 29 glasova „za“ prisutnih vijećnika.
Ad 24. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 2/6 dijela čest.zgr.
1781 Z.U. 4095 K.O. Split, u naravi dio zgrade u Splitu na adresi Medulićeva 2
Odbor za proračun i financije na svojoj 4. sjednici održanoj 26. ožujka 2014.
jednoglasno svojim zaključkom prihvatio navedeni prijedlog. Izvjestitelj je gospodin Pavić.
IVICA PAVIĆ, pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i za poslovne prostore
Hvala. Pravni osnov je isti. Cijena preko milijun kuna. Molim očitovanje Vijeća.
hvala.
PREDSJEDATELJ
Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Ima li prijavljenih? Utvrđujem da
nema. Zaključujem raspravu i stavljam točku 24. dnevnoga reda na glasovanje.
Tko je „za“? ………..(kraj 5A kazete) ……….Dakle, utvrđujem da je točka 24.
dnevnoga reda usvojena jednoglasno sa 29 glasova „za“ prisutnih vijećnika. Točka 25
dnevnoga reda:
Ad 25. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest. zgr.
957/20 i čest. zgr. 957/22 P.U. 9360 K.O. Split, u naravi stan površine 165,74 m² na III.
katu zgrade u Splitu na adresi Trg Republike 2
Odbor za proračun i financije na svojoj 4. sjednici održanoj 26. ožujka 2014.
jednoglasno je donio zaključak kojim prihvaća navedeni prijedlog. Izvjestitelj je gospodin
Pavić.
IVICA PAVIĆ, pročelnik Službe pravne zaštite i za stanove i za poslovne prostore
Hvala. Pravni osnov je isti. Cijena preko milijun kuna. Molim očitovanje Vijeća.
Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Ima li prijavljenih?
Utvrđujem da nema. Zaključujem raspravu i stavljam na glasovanje točku 25. dnevnoga
reda.
Tko je „za“? Protiv? Suzdržan? - Utvrđujem da je točka 25. dnevnoga reda
usvojena jednoglasno sa 29 glasova „za“ prisutnih vijećnika. Točka 26. dnevnoga reda:
104
Ad 26. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o određivanju
lokacija postaja za praćenje kakvoće zraka
Odbor za statut i poslovnik i propise na 6. sjednici održanoj 26. ožujka 2014.
godine većinom je glasova 3 „za“ i 1 protiv, od ukupno 4, donio zaključak kojim se prihvaća
prijedlog navedene Odluke. Izvjestiteljica je gospođa Ružica Batinić Santro.
RUŽICA BATINIĆ SANTRO, pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Hvala lijepa. Ova Odluka se temelji na Zakonu o zaštiti zraka i donesenim
uredbama i pravilnicima na temelju tog Zakona. Naime, Grad Split je temeljem starog zakona
koji je donesen '95. mijenjan 2004. i 2008. godine uspostavio 4 mjerne postaje na području
grada Splita. Bile su na Poljudu, na Gripama, zatim jedna u Žrnovnici i na Visokoj kod
vodospremnika. Nakon toga na sjednici Gradskog vijeća 2009. godine donesena je odluka
da se uspostave još 2 mjerne postaje, jedna je trebala biti na križanju Domovinskog rata i
Vukovarske, jedna je trebala biti u trajektnoj luci. Međutim ove zadnje dvije mjerne postaje
nikad nisu uspostavljene. Međutim stupanjem na snagu novog Zakona o zaštiti zraka država
ima obavezu da uspostavi državne mreže mjernih postaja kakvoće zraka na području
Republike Hrvatske. Na temelju toga zadnja uredba koja je donesena, znači Vlada Republike
Hrvatske je donijela na sjednici 13. veljače 2014. godine Uredbu o utvrđivanju popisa mjernih
popisa za praćenje koncentracija pojedinih onečišćavajućih tvari u zraku i lokacija mjernih
postaja u državnoj loži za trajno praćenje kvalitete zraka. U ovoj Uredbi su pobrojane i sve
postojeće mjerne postaje koje zadovoljavaju uvjete i standarde prema ovim zakonima i
pravilnicima. Jedina mjerna postaja na području grada Splita je automatska postaja koju ima
Cemex na Gripama i koja zadovoljava sve uvjete i propise. Ove četiri postaje koje je
uspostavio Grad Split niti jedna ne ispunjava uvjete niti propise. Znači Grad Split je na
temelju ovih svojih zaključaka Gradskog vijeća ima ugovor za Zavodom zdravlja i zdravstva
koji je pratio i mjerio kakvoću zraka. Moram napomenuti da smo u zadnje vrijeme se koriste
samo podaci iz ove Cemexove mjerne postaje, jedino su mjerodavni i zadnji godina nije
primijećeno onečišćenje zraka na području grada Splita, a ta Cemexova mjerna postaja prati
kakvoću zraku u radijusu od 5 kilometara. U ovoj Uredbi znači Vlada je dala i popis novih
mjernih postaja koje su u stvari državna mjera, državna mreža mjernih postaja za kakvoću
zraka i po tome je odlučeno da će takva jedna mjerna postaja bit postavljena na području
grada Splita, zovu se Split 2 i ova Cemexova -Split 1. Zato je prijedlog da se stavi van ova
Odluka o mjernim postajama koje su na području grada Splita koje ni jedna ne zadovoljava
uvjetima koje propisuje zakon, a prema članku 31. znači županija i gradovi imaju mogućnost
uspostaviti mjerne postaje za praćenje kakvoće zraka na svom području pored ovih koje
ispostavlja država ako su, ako procjene da su razine onečišćenosti zraka, riječ je o
propisanih graničnih vrijednosti, odnosno ako procijene da za to postoje opravdani razlozi,
osobito u slučaju pojačanog razvoja industrije i proširenja poslovnih industrijskih zona i
drugo. Znači, ali takva mjerna postaja onda mora udovoljavati svim standardima i kriterijima.
Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem izvjestiteljici. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Prvi se
za raspravu javio gospodin Hrvoje Marušić.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospođu Ružicu bi pita da pojasni mi samo
a i da čuju vijećnici, u nekoliko navrata ste spomenuli Cemexova nadzorna postaja. Ako
znamo da je Cemex privatna firma. Šta ako Cemex sutra kaže ja ću to isključit, neću više
radit, neću imat to. Dakle, Split upada u jedan vakum gdje nemamo ni jednu mjernu postaju i
gdje država dok postavi svoje, možemo mislit koliko će to trajat i postojat. Šta u tom slučaju
ako Cemex, kažem kao privatna tvrtka koja može donijet takvu odluku bez obzira na što njih
obvezuje zakon. Oni mogu prestat postojat, oni su privatna tvrtka i ne može ih Grad natjerat
105
nikakvom silom da oni ukoliko ugase tvrtku sutra, te postaje znači više nema. Šta onda?
Amo napraviti odma novu.
RUŽICA BATINIĆ SANTRO, pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Ovako. Znači Cemex prema Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša, znači
postoji Pravilnik koji kaže da svi onečišćivači okoliša moraju mjerit kakvoću zraka. Znači
Cemex ima tri postaje. Jednu u Kaštelima, jedna u Solinu, jedna u Splitu. Ako se ugasi
Cemex, ali zato i je rečeno da će državi uspostavit mrežu, državnu mrežu koju će kontrolirati
država i jučer je mislim bilo na Vladi izmjena ovog zakona, danas, da čak niti Zavod za javno
zdravstvo neće bit ovlašten mjerit, radit mjerenja, nego će to radit samo Hidrometeorološki
zavod. Ako svaki onečišćivač ima obvezu mjerit kakvoću zraka. Evo, mi u Banovini mjerimo
ispušne plinove jer imamo kotlovnice. Znači svaka firma, svaka ustanova koja ima bilo kakva
moguća onečišćavanja zraka ima dužnost i zakonsku obvezu da to mjeri i da uredno
dostavlja najmanje dva puta godišnje Županiji mjerenja.
HRVOJE MARUŠIĆ
Ja vas shvaćam. Niste vi u ni jednoj priči ovdje niti Grad Split sporni, ja samo
pitam ako Cemex odluči zatvorit svoju proizvodnju, hipotetski da me ne bi ko krivo shvatija,
Split u tom trenutku nema mjernu postaju. Da li postoji neki rok u kojem se država obvezala
da će napravit te mjerne postaje, konkretno u Splitu. Postoji li rok, da li je to do 01. 01. 2000 i
neke ili su oni rekli da hoće, pa šta bude. Samo to me interesira. Hvala.
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Ukoliko tvrtka, bilo koja, pa tako i Cemex odluči prestat postojat, dakle, ukoliko
želi jednog dana otići u likvidaciju, najbrži mogući rok da firma koja odluči otić u likvidaciju,
ode do godinu dana. A godinu dana je pristojan rok da se uspostavi nešto drugo što već
RUŽICA BATINIĆ SANTRO, pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Rok je za sve mjerne postaje koje su navedene u ovoj Uredbi kraj 2016. godine.
Kraj 2016. za sve mjerne postaje, za cijelu kompletnu mrežu mjerne postaje na području
Republike Hrvatske. To nas obvezuje Europska unija.
IGOR MLADINIĆ, zamjenik predsjedatelja
Gospođa Dragnić na koga je replika?
DAŠA DRAGNIĆ
To sam htjela pitati. Do kada?
IGOR MLADINIĆ, zamjenik predsjedatelja
Gospodin Gjurković replika na koga?
SRĐAN GJURKOVIĆ
Replika na pročelnicu. Dakle, jučer je raspravljano o Prijedlogu zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka s konačnim prijedlogom zakona i hitni
postupak i to će idući petak vjerojatno biti izglasano u Hrvatskom saboru čime će se steći
uvjeti da Split neovisno o Cemexu ili bilo kome, i hrvatska država općenito budu sigurni po
pitanju zaštite i kontrole čistoće zraka čime će mo izbjeć sve ove situacije koje su ispravno
evidentirane i bile moguće, na taj način sve će ići normalnim tijekom za sigurnost građana.
IGOR MLADINIĆ, zamjenik predsjedatelja
Rasprava gospodin Tomislav Gojo.
TOMISLAV GOJO
Jedno pitanje, nema Ljubice, možda je ona mogla dat zapravo odgovor. Zanima
me da li je Čistoća, odnosno da li je na odlagalištu otpada obavezno da se mjeri kakvoća
106
zraka s obzirom da nam je gradonačelnik na jednom zatvorenom sastanku onako
neslužbeno rekao kako sve otrovne plinove krije Karepovac i kakve otrovne plinove ispušta.
Čisto bi me zanimalo da li se ta kakvoća zraka odnosno kvaliteta zraka uz Karepovac mjeri,
dakle, da li je to obaveza?
RUŽICA BATINIĆ SANTRO, pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pravilnik o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za
odlagalište otpada, Narodne novine, zadnja izmjena je od '13. članak 19. kaže: odlagatelj koji
upravlja odlagalištem opasnog i neopasnog otpada mora osigurati kontrolu za vrijeme rada
odlagališta. Kontrola uključuje mjerenje meteoroloških parametara, emisija odlagališnog
plina, mjerenje emisija procjedne vode i oborinske vode s površina odlagališta, mjerenje
parametara onečišćenja podzemne vode opasnim tvarima ako nalazi u području utjecaja
odlagališta kontrolu stabilnosti tijela odlagališta. Kontrola se izvodi u opsegu i načinu koji je
utvrđen Pravilnikom i odlagatelj je dužan obavijestiti nadležno tijelo o svim štetnim utjecajima
na okoliš koji se otkriju postupcima kontrole i o poduzetim korektivnim mjerama na vlastiti
trošak. Znači, koliko sam ja uspjela saznat Ekonerg radi. To je firma koja je ovlaštena u
Republici Hrvatskoj i oni daju izvještaje o kontroli kvalitete zraka na Karepovcu. Ja sam našla
na internetu jer to se dostavlja Županiji, i nisam primijetila da su izmjerena onečišćenja koja
su izvan granica, dopuštenih granica.
TOMISLAV GOJO
Dobro. Svakako od njih se mogu dobit podaci?
RUŽICA BATINIĆ SANTRO, pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Svakako od njih se mogu dobiti podaci i oni su u obvezi. Kažem, ovo je novi
Pravilnik, najnoviji od 2013. Znači, Čistoća je ta koja je dužna mjerit kakvoću zraka i otpadnih
voda.
TOMISLAV GOJO
Nekako bi mi bilo logično da i Grad interesiraju ti podaci. Znači, da bi bilo dobro
da Grad ima iste podatke, a ne samo da su usmjereni prema Županiji.
IGOR MLADINIĆ, zamjenik predsjedatelja
Konstatiram da više nema prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu.
Stavljam na glasovanje Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o određivanju lokacija
postaja za praćenje kakvoće zraka.
Tko je „za“?
Tko je protiv?
Suzdržan? Konstatiram da je Prijedlog usvojen, za Prijedlog je glasovao 21
vijećnik, od toga 17 vijećnika „za“, 2 protiv i 2 suzdržana. Prelazimo na 27. točku dnevnog
reda:
Ad 27. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Gradskog
kazališta mladih Split
Izvjestitelj Milan Blaževski.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala gospodine potpredsjedniče. Odbor Gradskog vijeća Grada Splita za izbor i
imenovanja na svojoj 15. sjednici utvrdio je Prijedlog rješenja razrješenja članova Kazališnog
vijeća Gradskog kazališta mladih te vam ga dostavlja na raspravu i odlučivanje, te ujedno na
19. sjednici održanoj 21. ožujka utvrdio je tekst obrazloženja te vam ga dostavlja kao prilog
ovog Prijedloga. Dakle, predlažu se za razrješenje članovi Sanja Erceg Vrekalo i Sanja
Quien. Hvala lijepo.
107
IGOR MLADINIĆ, zamjenik predsjedatelja
Otvaram raspravu. Konstatiram da nema prijavljenih za raspravu. Zaključujem
raspravu. Stavljam na glasovanje Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća
Gradskog kazališta mladih Split.
Tko je „za“? – 17.
Tko je protiv? – 9.
Suzdržan? 1. Konstatiram da je Prijedlog usvojen. Ukupno je glasovalo 27
vijećnika. Od toga 17 vijećnika „za“, 9 protiv i 1 suzdržan.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Idemo na točku 28. dnevnog reda:
Ad 28. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog
kazališta mladih Split
Izvjestitelj je gospodin Milan Blaževski. Izvolite.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala gospodine predsjedniče. Dakle, na 15. sjednici Odbora Gradskog vijeća
Grada Splita za izbor i imenovanja utvrđen je Prijedlog rješenja o imenovanju članova
Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih i to sljedećih osoba: Igor Milaković, Nela Sisarić
i Nives Fabičić Bojić. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Gospođa Daša Dragnić. Izvolite.
DAŠA DRAGNIĆ
Dugo smo šutili o ovome pa da ne zaboravim. Naime, jutros smo rekli kad je bila
rasprava o HNK-u da će mo isti stav zauzet i za ova dva kazališta i mladih i lutaka, dakle,
ako nema dobrog obrazloženja zašto se neko smjenjuje, onda smo protiv, jer ne želimo
odlučivat, a onda jednako tako ne možemo glasat ni za imenovanje novih ako nismo za
smjenu čisto radi obrazloženja i podsjećanja.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li prijavljenih za raspravu? Utvrđujem da nema. Zaključujem
raspravu po ovoj točci dnevnog reda i stavljam na glasovanje Prijedlog rješenja o imenovanju
članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih Split.
Tko je „za“?
Protiv?
Suzdržan? – 1. Utvrđujem da je Prijedlog rješenja o imenovanju članova
Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih Split usvojen. Za Prijedlog je glasovalo 18
vijećnika „za“, 11 protiv i 1 suzdržan. Točka 29.:
Ad 29. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Gradskog
kazališta lutaka Split
Izvjestitelj gospodin Milan Blaževski.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala gospodine predsjedniče. Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća
Grada Splita na svojoj 15. sjednici održanoj 4. veljače utvrdio je Prijedlog rješenja o
razrješenju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka i ujedno na svojoj 19.
sjednici održanoj 21. ožujka vam je dostavilo tekst obrazloženja koje vam se dakle dostavlja
u prilogu. Prijedlog za rješenje sljedećih osoba: Filip Radoš i Branko Vejnović. Zahvaljujem.
108
PREDSJEDATELJ
Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Ima li prijavljenih? Utvrđujem da
nema. Zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda i stavljam Prijedlog rješenja o
razrješenju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka Split na glasovanje.
Tko je „za“?
Tko je protiv?
Suzdržan? Utvrđujem da je Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog
vijeća Gradskog kazališta lutaka usvojen sa 18 glasova „za“, 11 protiv i 2 suzdržana. Točka
30.:
Ad 30.Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog
kazališta lutaka Split
Izvjestitelj gospodin Milan Blaževski.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala gospodine predsjedniče. Odbor Gradskog vijeća Grada Splita za izbor i
imenovanja na svojoj 15. sjednici održanoj 4. veljače 2014. godine utvrdio je Prijedlog
rješenja o imenovanju sljedećih članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka Split te
vam ga dostavlja na raspravu i odlučivanje. Prijedlozi su sljedeći: Ana Đeldum, Marijana
Balić Carevski i Marin Mazić. Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Gospođa Maja Dvornik.
MAJA DVORNIK
Nažalost želim konstatirati da je troje ljudi niti jedan ne odgovara za ovo Vijeće.
Ostali imaju koliko toliko, u redu, po meni ….. imaju rada u kulturi, ….većina su kulturni
djelatnici. Ovo izgleda kao da se biralo upravno vijeće za turističku agenciju. Mislim da je
izuzetno loš odabir i ja nažalost za ovakvo Upravno vijeće ne mogu glasovat. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje. Gospodin Goran Sučić.
Molim? Jasno i glasno se izjasnit. Povučeno?
GORAN SUČIĆ
…. ja imam mišljenje drugačije koje smo raspravljali na početku sjednice, da je
ovdje i papir donesen, i da su ljudi u kulturi potrebni i drugačijih profila, odnosno ….. zato što
se rješavaju problemi različitih vrste, jel tako. dakle, Upravno vijeće ima upravljačku funkciju,
ne samo umjetničku. Prema tome onaj dopis koji je već rečeno pa ne bismo htjeli to ……. ….
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Odgovor na vašu repliku.
MAJA DVORNIK
Vrlo kratka replika. Mislim da od ovih ljudi niko posebno nema upravljačke
sposobnosti, a posebno mislim da nema momak, gospodin koji je student Pravnog fakulteta,
znači, on još niti nema mogućnost da stekne takve sposobnosti. Vi imate pravo naravno to
predložit, imate pravo, sve je to u redu, međutim, budimo realni, mislim da je u okviru
vladajuće stranke postoje puno adekvatniji ljudi i da su se zaista mogli predložit kvalitetniji
ljudi. Ja nemam ništa protiv da vladajuća garnitura stavlja svoje ljude i ja mislim da je to u
redu i da se stavljaju ljudi u koje se ima više povjerenja. Ja nisam tražila to niti da se
obrazlaže, niti da se obrazlaže zašto upravna vijeća bivša se skidaju, mislim da ih je dovela
politika, jedno je politika, ali s druge strane mislim da ljudi koji dolaze moraju biti adekvatni i
109
stručno adekvatni jer Kazalište lutaka nije institucija u koju se može tek tako stavit bilo koga.
Eto. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Za raspravu gospodin Luka Podrug.
LUKA PODRUG
Nisam se mislio javit, ali ustrašio sam se malo za budućnost koalicijske vlasti pa
sam htio pomoć intervenirat. Jer kad brojimo nisam siguran oće li proć. A danas je u
vijećničkim pitanjima onako dosta nevješto namještenim, kolega Čepo predložio četri osobe
mlade za zaposlit, svi su negdi oko turizma, ja sam mislio da to ide u turističku agenciju jer
tamo još niko nije zaposlen. Ali sam u hodniku saznao od nekih vaših, evo neću ih imenovat,
mogu prema njima pogledat, ali niste vi predsjedniče, vas gledam radi pristojnosti, da se od
tih četvero troje vaših članova, da jedan član liste Marijane Puljak. Pa ja predlažem da radi,
liste, nije, nije, vi ne znate da je vaš, simpatizer je, grupe birača, grupe birača, pa ja
predlažem pošto će onih troje Čepinih i onako završiti u turističkoj agenciji, da ovdje umjesto
ovih koji ne ispunjavaju uvjete, stavimo jednu osobu. Ako vi hoćete, pristajete, onda ja sam
se čuo, ja imam suglasnost osobe da rečem njeno ime. Ali nema smisla da govorim ako je
nećete prihvatit. Tako bi mogli jednoglasno glasat, jer nema smisla da se raspadne koalicija
na ovoj točki.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo sad smo doznali šta nismo znali. Idemo dalje. Ima li još
prijavljenih? Gospodin Ivan Banović. Izvolite.
IVAN BANOVIĆ
Ma ja bi samo reka da smo prije nekoliko vijeća isto tako bili raspravljali, pa da
smo vidili tako da se čak i neki članovi ovdje Vijeća, Gradskog vijeća, koji su inžinjeri, i to su
mahom bili inženjeri elektrotehnike, predsjednici kulturno književnih krugova i udruga, pa
tako ne bi se baš složio ni da su ovi ljudi nekompetentni zato što vi, kao što vi govorite.
Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Jel to replika? Izvolite.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lipa. Gradonačelnik je jednom prilikom davno kad smo raspravljali na ovu
temu lipo bija reka – odgovornost vladajuće koalicije je na tome da imenuje upravna vijeća,
nadzorne odbore i sve ono što uz to ide. Prema tome, ako SDP sa koalicijom stoji iza tih ljudi
i tvrde da su oni kompetentni i stručni za vodit Kazalište lutaka, odnosno nadzirat njegov rad,
onda vi iza toga svi skupa stojite na čelo sa gradonačelnikom, građani Splita to znaju, a na
kraju će se vidit rezultati tog nadzora i rada. Na vladajućima je da imaju pravo to napravit.
Prema tome, sva demagogija daljnja oko toga je bezpredmetna, a vi ih imenujete i snosite
odgovornost za njihov rad. I gotovo. Hvala lijepa.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospođo Puljak jeste li se opredijelili? Replika ili rasprava?
MARIJANA PULJAK
A ne znam, mogu jedno i drugo. Gospodinu Marušiću, radi ovoga smo jedan put
izašli iz vijećnice, stalno se mislimo hoćemo li izlazit, nećemo li, ali evo pustili smo, ovi ljudi,
gospodine Marušiću ovi ljudi nisu zakonski ne odgovaraju uvjeti, nisu kulturni djelatnici, znači
gradonačelnik ima pravo imenovat ljude u upravna vijeća, hvala bogu, odnosno evo sad
Gradsko vijeće, ali da su ti ljudi u skladu sa zakonskim uvjetima, znači da imaju nekakve
reference, da su djelatnici u kulturi, to je osnovni uvjet u zakonu. Eto.
110
PREDSJEDATELJ
Evo ovako. Na vaše izlaganje imamo dvije replike. Gospodin Sučić i gospodin
Marušić.
GORAN SUČIĆ
Hvala gospodine predsjedniče. Evo ja ću za repliku koristiti jedan izvadak koji će
bit odgovor u svakom slučaju ili neslaganju. Kaže – imenovanje kazališnog vijeća prepušteno
je predstavničkom tijelu osnivača, napose imajući u vidu činjenicu da će osnivač voditi
računa o tome da imenovani članovi raspolažu znanjem, sposobnostima koji će obuhvatiti
sva područja iz djelokruga rada kazališnog vijeća. mislim, ovo je toliko, tumačenje dakako
ministarstva i stručnih krugova. Mislim da je odgovor za daljnja vremena. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Gospodin Marušić.izvolite.
HRVOJE MARUŠIĆ
Ma evo gospođi Puljak bi samo rekao ako stvarno smatra da ima kakvih
nepravilnosti a smatra da ima, pa podnesite određene korake u tome i napravite to i ……
MARIJANA PULJAK
Jesmo …. Čekamo rezultat.
PREDSJEDATELJ
Molim vas, samo čas, samo čas. Molim vas. Gospodo vijećnici bez dobacivanja.
Svi ćete doći na red, svak može reć svoje mišljenje, kritiku, prijedlog i tako dalje. Da li ima još
prijavljenih za raspravu? Utvrđujem da nema. Zaključujem ovu točku dnevnoga reda i
stavljam Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta
lutaka Split na glasovanje.
Tko je „za“?
Protiv? Suzdržan?
Utvrđujem da je Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća
Gradskog kazališta lutaka Split usvojen sa 18 glasova „za“, 11 protiv i 1 suzdržan. Točka 31.
dnevnog reda:
Ad 31. Prijedlog rješenja o razrješenju članice Upravnog vijeća Gradske
knjižnice Marka Marulića
Izvjestitelj gospodin Blaževski.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala gospodine predsjedniče. Na 16. sjednici održanoj 6. veljače 2014. godine
Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je Prijedlog rješenja o razrješenju Ane Đeldum dužnosti
članice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića, te vam ga dostavlja na raspravu i
odlučivanje. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Ima li prijavljenih? Utvrđujem da
nema. Zaključujem raspravu. I stavljam na glasovanje Prijedlog rješenja o razrješenju
članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića.
Tko je „za“? (Po meni vi ste osutni) ajte molim vas ponovo. Tko je „za“? Tko je
protiv? Molim vas, za mene je ovo službeni podatak. 9. Suzdržan? 1. Utvrđujem da je
Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića
usvojen sa 17 glasova „za“, 9 protiv i 1 suzdržan. Točka 32. dnevnoga reda:
111
Ad 32. Prijedlog rješenja o imenovanju članice Upravnog vijeća Gradske
knjižnice Marka Marulića
Izvjestitelj Milan Blaževski.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala gospodine predsjedniče. Odbor Gradskog vijeća Grada Splita za izbor i
imenovanje na svojoj 16. sjednici održanoj 6. veljače 2014. Godine utvrdio Prijedlog rješenja
o imenovanju članice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića, te vam ga
dostavlja na raspravu i odlučivanje. Prijedlog je sljedeći: Ines Grgurinović. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnoga reda. Javio se gospodin
Tonči Blažević.
TONČI BLAŽEVIĆ
Zahvaljujem predsjedniče, je da sam se spremao otići, a i prije nego predam
štafetu kolegi Luku Podrugu, ipak je moj jedan prijedlog kratki. Mislim da bi se ova točka
trebala zvati po onoj staroj dalmatinskoj narodnoj pismi – čija je ovo divojka. Samo toliko.
Pozdravljam sve. Idem kući.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Lipa stara dalmatinska pisma. Idemo. Ima li prijavljenih za raspravu?
Gospodin Podrug.
LUKA PODRUG
Kolega Blažević je kao pravi liberal onako odlučno možda kazao nešto što niko ne
razumi osim njega, pa ja, pošto ja, a ja za razliku od njega, čisti pravaš, ja hoću znat istinu.
Prema tome ja bi molio da se kolega Čepo očituje sam ili da ga ….. (smijeh)….. Naime, uz
svu ovu šalu, gledajte, uz svu ovu šalu, ja ću sad opet govorit kao vijećnik i kao pravnik. Nije
grijeh stavit svoga člana ni brata, ni sestru, šta više, to je preporuka, i momka, i curu, i sve,
ali mislim radi korektnosti, da osoba koja je u takvom odnosu se mora izuzet od glasovanja.
Ja sam brojio, obzirom da su još dva izišla, ako taj jedan neimenovani iziđe, mi ostali odemo,
neće nas bit, tako da bi ja najozbiljnije
PREDSJEDATELJ
Molim vas, molim vas.
LUKA PODRUG
Uz svu šalu, ja bi želio sad ipak ozbiljno. Mi biramo ovdje odgovorne osobe, i
postoji nekakva indicija o nekim odnosima, naprosto iz korektnosti da znamo da ne ulazimo u
sukobe interesa, mislim da je red da nam se pojasni tko je član stranke i da li neko iz Vijeća
ima ……
PREDSJEDATELJ
Molim vas. Znate šta. Pazite, zašli smo u jedno vrlo osjetljivo pitanje gdje me čudi
da se žene ovdje smiju a ne reagiraju. Izvolite gospodine Čepo.
GOJKO ČEPO
Evo kolega Blažević i kolega Podrug, naime, ja sam iznimno ponosan. Da, radi se
o mojoj djevojci koja je doktorantica na studiju mediteranske kulture, završenu srednju
glazbenu školu, ima profesorica engleskog i talijanskog jezika, iskustva i u struci, i u kulturi.
Osvojila je vjerojatno sve dječje festivale u pjevanju, od vrtića, od Mozaika pa preko Perli, do
srednje glazbene, dakle, iznimno sam ponosan, i neću se izdvojit od glasanja. Mislim da je
idealan izbor za upravno vijeće ovakve ustanove i glasat ću naravno za nju.
112
PREDSJEDATELJ
Molim vas. Samo da vam nešto kažem. Dakle, radi se o jednoj iznimnoj osobi,
kulturnoj, molim vas, zbilja, gospodine Marušić, trenirate moje strpljenje kao i svi. molim vas,
radi se o ljudima. Ako će ostati nešto na šali, a da to ne ode u ozbiljne stvari, onda je to
dobro. Dakle, zaista nemojte, molim vas, čekajte, a ljudi moji, hoćete li se vi odmorit jedno
dva sata pa da u 9 nastavimo večeras. Dakle, radi se o jednoj iznimnoj dragoj i nadasve
stručnoj osobi i molim da se tako odnosimo a onda će mo izać u hodnik, pa će mo se šalit na
račun Čepe i toga, nemam ništa protiv. Evo izvolite gospodine Luka.
LUKA PODRUG
Uz sve poštovanje, ja mislim i vaših godina iskustva i pozicije, da je bio red da
ipak Čepo danas kaže onu zadnju, jer ovo sam ja shvatio kao javnu prosidbu. Ja osobno, mi
smo se uz sve malo zafrkancije, ali pitat ozbiljno, ja mislim da je najpoštenije to tako
otvoreno reć, evo ja kažem i ne znam ništa o osobi, da puno više volim ovo nego da nam
nešto sakriva i što se mene tiče dat ću doprinos budućem zajedništvu. Glasat ću za.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Izvolite gospodine Škoriću.
PETAR ŠKORIĆ
Ja ću se u ime kluba pridružiti dakle ovdje i podržat će mo ovaj prijedlog. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih za raspravu? Nema. Zaključujem raspravu po
ovoj točci dnevnog reda i stavljam na glasovanje Prijedlog rješenja o imenovanju članice
Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića.
Tko je „za“? Protiv? Suzdržan? – dakle, utvrđujem da je Prijedlog rješenja, molim
vas, još malo strpljenja, o imenovanju članice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka
Marulića, usvojen sa 24 glasa „za“ i 3 suzdržana. Pa da zaključim. Drago mi je zaista što je
ostalo na šali, i drago mi je da ste pokazali jednu vedrinu zaista i da to nije otklizalo gdje nije
trebalo otklizat. Jesam, pitao sam, nije bilo protiv, ali je bilo suzdržanih. Hvala. Dobro, lijepo
se ovako malo i našaliti i sve je to u redu i drago mi je što je to gospodin Čepo primio zaista
sa …. Mogu vam reći da mu zavidim. Idemo dalje. Idemo na točku 33. dnevnoga reda:
Ad 33. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika i članova
Mandatne komisije Gradskoga vijeća Grada Splita
Izvjestitelj Milan Blaževski.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala gospodine predsjedniče. Odbor Gradskog vijeća Grada Splita za izbor i
imenovanja na svojoj 18. sjednici održanoj 17. ožujka 2014. godine utvrdio je Prijedlog
rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije, te vam ga
dostavljamo na raspravu i odlučivanje, a zapravo se radi o našoj obvezi da sa 3 na 5 članova
Mandatne komisije. Dakle, predlažu se vijećnici: Marijana Puljak i Igor Boraska, za članove
Mandatne komisije. Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Hvala. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Prvi se javio gospodin
Tomislav Gojo. Izvolite.
TOMISLAV GOJO
Mi smo dakle na jednoj našoj sjednici Gradskog vijeća dakle donijeli odluku da će
mo, ne govorim samo o ovoj komisiji,nego i svim ovim ostalim koji slijede skupno, donijeli
smo da će mo predsjednike ovih komisija podijeliti sukladno zastupljenosti vijećničkih
113
stranaka, odnosno nezavisnih lista u ovome Gradskome vijeću. A sad kad pogledate brojke
kako je ta odluka provedena, od dakle ukupno 13 odbora, 9 odbora su predsjednici iz SDP-a
i HNS-a, 4 su iz redova dakle HDZ-a i koalicijskih partnera, a ispada da od ovih znači
nezavisnih vijećnika građanske stranke da dakle nitko od njih nije predsjednik u niti jednom
odboru. Dakle, nismo poštovali odluku koje je ovo dakle Gradsko vijeće donilo,da se dakle taj
omjer predsjednika podijeli sukladno zastupljenosti u ovome Gradskome vijeću.
PREDSJEDATELJ
Dobro. Zahvaljujem. U svakom slučaju to je stvar koja se može naknadno i
popraviti. Što kaže predlagatelj na ovo?
MILAN BLAŽEVSKI
Nemam komentara zapravo. Nema smisla. Mi smo na koordinaciji predsjednika
klubova su sva ova imenovanja usuglašena, tako da i na Odboru smo većinom glasova,
odnosno jednoglasno od prisutnih ove prijedloge izabrali. Tako da, radi javnosti, radi istine
samo. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Za raspravu se javio gospodin Petar Škorić.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa. Evo mi smo imali jednu raspravu i na klubovima gdje smo dogovarali
metodologiju. Neke stvari jesmo dogovorili, međutim sad kad vidimo pokazatelje, kada
izanaliziramo prijedloge i sastav tih komisija u pojedinim slučajevima, vidimo da ipak ne stoji
onako kako smo se dogovorili. Dakle, evo prije svega kolega Gojo je apostrofirao pitanje
čelnika komisija i odbora gdje uneravnoteženo i ne održava sastav ovog Gradskog vijeća,
rekli smo da je to nekakva vodilja. Druga stvar vezano za broj članova u komisijama, bio je
dogovor da vlast ima većinu, da uvijek ima jednoga više u odnosu na oporbu. To načelo je
više-manje provođeno bez obzira na koji način sad definirali vlast – oporba. Osim u
Komisijama za suradnju s mladima gdje je omjer 5:2, i Komisiji za međunarodnu suradnju i
iseljeništvo. Dakle, ovdje je bio prijedlog i dogovor na razini kluba, klubova da u ova dva
odbora uđu predstavnici svake političke opcije zastupljene u ovom Gradskom vijeću, dok sad
kad vidimo u prijedlozima, vidimo da su nam stigla po dva predstavnika SDP-a, a mi svi po
jedan. Dakle, radi korektnosti mislim da je takav dogovor bio da sve političke opcije u ove dvi
komisije budu zastupljene. To su iduće točke dnevnog reda, ali, dakle, kad smo vidjeli
prijedlog koji nam je došao, vidimo da on odudara od tog dogovora. I mi smo povukli jedan
prijedlog da ostanemo na jednom, ali sa svrhom da i ostale političke opcije budu zastupljeni u
ovom Gradskom vijeću.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo imate jednu repliku, pa ću onda ja.
TOMISLAV GOJO
Još jedan dodatan podatak. Dakle, u ovom Gradskom vijeću je 35 vijećnika.
Imamo 13 dakle do sad formiranih odbora, 2 su vijećnika predsjednici po dvije komisije,
mislim da to stvarno nije potrebno i mislim da se bar ta disperzija mogla napravit da jedan
vijećnik bude predsjednik jedne komisije. Znači stvarno nema smisla da jedan vijećnik bude
predsjednik u dvije komisije.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Eto ja nažalost silom odredbi Statuta sam predsjednik ovih dviju,
nadam se da se to ne odnosi na mene.
TOMISLAV GOJO
Vas nisam računao. Znači tri su vijećnika. Dobro.
114
PREDSJEDATELJ
Ne, imamo ono što imamo. Kao predsjednik Vijeća ja stojim na stajalištu da zaista
je potrebno koliko je to god moguće u datim okolnostima da zbilja sastav odbora naših i
predsjedavanja odražava i postojeće stanje 35 vijećnika. No kažem, ovo je sve stvar koja se
može i riješiti i popraviti. Rasprava je otvorena. Izvolite gospodin Luka Podrug.
LUKA PODRUG
Gospodine predsjedniče, ja sam otprilike želio reć ono što ste vi kazali, a sažet ću
u jednu rečenicu. Naše primjedbe nisu te razine i predsjednik je u pravu odbora, da smo mi
to prihvaćali i tako dalje, ali smo stvarno napravili jednu analizu i ovdje smo čak ukazali na
podzastupljenost ovih drugih lista kojih nema na ni jednom predsjedničkom mjestu, na neka
dupliranja i samo u neka dva odbora di recimo da mislimo da nije dobro. Evo ja osobno bi
bez konzultacije s bilo kojim drugim prihvatio, ali da se držimo tog zaključka, da ako treba
ovo sve izglasujemo, ali da onda na miru sidnu predstavnici klubova svih i da se te korekcije
neke naprave. Unutar već istoga odbora, samo onaj ko možda sad nije predsjednik postane
predsjednik, pa se taj balans uspostavi prema listi Građanske stranke, neovisne liste i tako
dalje, da imamo jednu korektnu zastupljenost. Kad realno govorimo to ništa značajno ne
znači, ali znači jedno poštovanje, pa i izbornih rezultata i svih nas skupa. U tom smislu,
zaista je bio jedan zaključak i mi bez obzira što smo izražavali neka nezadovoljstva, sve su
to nijanse. Nije to razlog za nešto. Amo prihvatit, uz zaključak, ne smo ovu točku, sve drugo,
da se u dogledno vrijeme do sljedeće sjednice nađu predstavnici klubova zajedno s vama
kao predsjednikom i da se to iskorigira i napravi na jedna amo reć malo prihvatljiviji način.
Hvala.
PREDSJEDATELJ
Gospodine Blaževski vi kao predlagatelj.
MILAN BLAŽEVSKI
Pa i u ime kluba SDP, HNS, HSU, je suglasan.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem na ovakvom razumijevanju. Ja se također kao predsjednik Vijeća
pridružujem ovom prijedlogu gospodina Podruga. Donijet će mo jedan zaključak, od njega
nećemo odstupiti i nastojat će mo to zaista korigirati u najboljoj mogućoj i namjeri i mjeri za
budući naš ajmo reć dobar i kvalitetan rad. Gospodin Škorić.
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa. Evo ja bi samo nadopunio dakle, ovo u pogledu onih povjerenstava i
komisija gdje smo pokazali solidarnost i gdje smo procijenili da je potrebno da sve političke
opcije imaju svog predstavnika, da se i to uključi, da se doslovno ispoštuje. Dakle, sad
vidimo ovdje da dogovor za neke od tih komisija nije tako posloženo. Tako da mi smo isto
suglasni da se prihvati, ali da se za drugi put pripremi, da se tamo gdje imamo duple
kandidate od nekih političkih opcija da se promijene, da se ubace oni koji nisu zastupljeni.
…………(- kraj 5B kazete- )
MILAN BLAŽEVSKI
...... grupacija jednog, odnosno svaka lista odnosno grupacija jednoga, a
predsjednik Vijeća ulazi kao predsjednik Vijeća. Iz tog razloga je gospodin Ćurković i
gospodin Banović su članovi te komisije, tog odbora.
PETAR ŠKORIĆ
Da, ali to opet imamo SDP – 2, a ostali svi po jednoga.
115
MILAN BLAŽEVSKI
…. ključa koji je takav, ali možemo razgovarat o tome. Ali to smo i na koordinaciji
razgovarali upravo o toj temi. Dakle, kad smo, kad je bilo pitanje, kad smo problematizirali
člana HGS-a, kad je bio prijedlog da bude 2 iz HDZ-a, onda bi ovaj HGS bio uskraćen, a
izričito kaže odluka o radnim tijelima, da svaka grupacija zastupljena u Vijeću treba biti
prisutna. I predsjednik Gradskoga vijeća kao odvojena kategorija. I zato jest neparni broj,
mislim, dakle, nije istina da je nadzastupljenost u tom pogledu. Kad se gleda indirektno da,
obzirom da je naravno predsjednik član SDP, ali
PETAR ŠKORIĆ
Evo mi će mo prihvatiti ako se predsjednik proglasi nestranačkim.
PREDSJEDATELJ
Gospodin Luka Podrug izvolite.
LUKA PODRUG
Opet jedna mala pomoć. Ta komisija je uvijek bila sastavljena na način da su u
njoj bili nazočni članovi svih političkih opcija. I to je ostalo od toga. Predsjednik je po funkciji,
a sve stranke koliko ih ima bi imali jednoga. A mi smo radi operativnosti kazali da to idemo
smanjit. I sad ta formulacija. Ja sam i sad pobornik toga jer sam godinama član tog tijela kao
i svi drugi i ono se nije moglo sastat niti skupit kvorum, jer bi mi morali iz svake grupacije
imat jednoga u smislu stranke. A mi smo sad išli na jedan korektniji odnos, pa kažemo ako
ovdje nama u koaliciji ne znam ima 5 stranaka ili nas predstavlja jedan. Onda je isto onda
apsurdno da SDP predstavljaju dva. Mislim da to možemo tolerantnije tumačit i ja predlažem
da mi ovdje ne siječemo dlaku po pola, nego da mi jednim zaključkom kažemo – idemo sist
na miru i to usuglasit, stvarno to nije toliko bitno, ali mislim da je izraz određenog poštovanja
prema svim drugima i nećemo mi sad oko jednoga vijećnika više ili manje. Ja i dalje
predlažem da ako postoji jedna, a očito postoji jedna opća suglasnost da se ti mali
nesporazumi razriješe da ovo danas izglasujemo do sljedeće sjednice uskladimo i gotovo.
Mislim da su ovo presitne stvari da bi o njima vodili neke velike ….
PREDSJEDATELJ
Slažem se, s tim da će mo donijeti zaključak o ovom postupku tako da će nas on
obvezivati, a na koncu konca mislim da smo svi ozbiljni ljudi, moralni i da naša riječ i
izrečena ovdje riječ da nas obvezuje, jelte. E sad ukoliko se vi gospodine Škoriću slažete sa
ovom ….
PETAR ŠKORIĆ
Evo ja se slažem, dakle, mi smo od početka za neke komisije dakle za poslovnik i
statut i tako dalje, dogovorili u tom principu. Dogovorili smo za ovu mandatnu imunitetnu. Isto
po tom principu razgovarali smo za međunarodnu suradnju i za suradnju s mladima grada
Splita. Da tu budu predstavnici, to smo na klubovima na taj način dogovorili i da se to stavi u
taj paket i mi nemamo razloga da to ne prihvatimo.
PREDSJEDATELJ
Dobro. Zahvaljujem. Samo, evo malo mozgam kakav bi zaključak trebao izgledati.
LUKA PODRUG
Amo sve odglasat, pa na kraju.
PREDSJEDATELJ
Može, aj, pa ćete mi pomoć. U redu. Dakle, točka 33. To je taj prijedlog. Otvorio
sam raspravu. Diskusije su bile. Ima li još prijavljenih? Nema. Zaključujem raspravu i
stavljam na glasovanje Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika i članova
Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Splita na glasovanje.
116
Tko je za? Protiv? Suzdržan? Jednoglasno. Koliko? – 27. Utvrđujem da je
Prijedlog usvojen sa 27 glasova „za“ prisutnih vijećnika. Točka 34.:
Ad 34. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora Gradskog
vijeća za proračun i financije
Gospodin Blaževski.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala gospodine predsjedniče. Odbor za izbor i imenovanja na svojoj 18. sjednici
održanoj 17. ožujka 2014. godine utvrdio je Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana
Odbora Gradskog vijeća Grada Splita za proračun i financije i to umjesto Drage Davidovića –
Gojko Čepo. Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Ima li prijavljenih? Utvrđujem da
nema. Zaključujem raspravu i stavljam Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora
za proračun i financije na glasovanje.
Tko je „za“? Protiv? Suzdržan? - Nitko. Znači točka 34. dnevnog reda usvojena se
jednoglasno sa 27 glasova „za“ prisutnih vijećnika. Točka 35.:
Ad 35. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i
članova Odbora za predstavke i pritužbe
Izvjestitelj gospodin Blaževski.
MILAN BLAŽEVSKI
Zahvaljujem. Odbor Gradskog vijeća za izbor i imenovanja na svojoj 18. sjednici
održanoj 17. ožujka utvrdio je Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe te vam ga dostavlja u sljedećem
sastavu na raspravu i odlučivanje. Dakle za predsjednika Odbora predlaže se Tonči
Blažević, za zamjenicu predsjednika Slavica Bartulović Barač, a za članove sljedeće osobe:
Stanislav Čudina, Damir Ćosić, Ivica Grubišić, Marijana Puljak i Maja Dvornik. Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Gospodin Luka Podrug. Izvolite.
LUKA PODRUG
Jedna mala primjedba. Godinama vladajuća opcija Odbor za pritužbe uvijek daje
oporbi što je apsurdno. Ja da sam predsjednik ovog Odbora ja bih prihvatio sve pritužbe
građana. Kako bi vi kasnije riješili? Malo se zezam. Dobro je podijelit, ali mislim da je ozbiljno
radi pritužbi, upravo tu treba biti neko ko predstavlja onoga ko je odgovoran za provođenje
politike, ali ovo stoji u kasnijim onim pretumbavanjima što ja mislim meni je logičnije da ovdje
bude predstavnik vladajuće opcije, u nekom drugom odboru, radi međusobne naše kontrole.
Ali prihvaćam ovo u smislu onoga ranijeg dogovora, samo eto primjedba za kasnije
razmišljanje.
PREDSJEDATELJ
…. Nema. Zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnoga reda i stavljam na
Prijedlog
rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za
predstavke i pritužbe na glasovanje.
Tko je za? Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je točka 35. dnevnoga reda
usvojena jednoglasno sa 27 glasova „za“ prisutnih vijećnika. Točka 36.:
117
Ad 36. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i
članova Odbora za rad s nacionalnim manjinama
Izvjestitelj gospodin Blaževski.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala gospodine predsjedniče. Dakle, Odbor Gradskog vijeća za izbor i
imenovanja na svojoj 18. sjednici održanoj 17. ožujka utvrdio je sljedeći Prijedlog rješenja o
izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za rad s nacionalnim
manjinama. Za predsjednicu Slavica Bartulović Barač, za zamjenika predsjednice Angel
Mitrevski, za članove: Vjekoslav Ivanišević, Jure Šundov, Igor Boraska, Kadro Kulašin i
Borivoj Stevović. Napominjem da je sukladno članku 6. Odluke o radnim tijelima Gradskoga
vijeća, Odbor ima 7 članova koji se sastoje od 4 vijećnika i 3 pripadnika nacionalnih manjina
koji imaju zamjenika predsjednika. Obzirom da je Vijeće nacionalnih manjina predložilo svoja
3 člana i člana za zamjenika, sukladno tome ovaj prijedlog je kakav je pročitan, jel. Hvala
lijepo.
PREDSJEDATELJ
Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Ima li prijavljenih. Utvrđujem da
nema. Zaključujem raspravu i stavljam Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika
predsjednika i Odbora za rad s nacionalnim manjinama na glasovanje.
Tko je za? Protiv? Suzdržan? Točka 36. dnevnoga reda usvojena je jednoglasno
sa 27 glasova prisutnih vijećnika. Točka 37.:
Ad 37. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i
članova Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike
Izvjestitelj gospodin Blaževski.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala gospodine predsjedniče. Odbor Gradskog vijeća Grada Splita za izbor i
imenovanja na svojoj 18. sjednici održanoj 17. ožujka 2014. godine utvrdio Prijedlog rješenja
o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za imena ulica i trgova i za
spomenike, te vam ga dostavlja na raspravu i odlučivanje. Dakle, prijedlog je sljedeći: za
predsjednika dr.sc. Goran Sučić, za zamjenika predsjednika Petar Škorić, za članove: Igor
Mladinić, Stanislav Čudina, Tomislav Alujević Grgas, Luka Podrug, Hrvoje Marušić, Marijo
Sičić, Milan Blaževski, doc.dr.sc. Slaven Kokić, Joško Dvornik, Ante Sapunar, doc.dr.sc.
Katja Marasović, Andro Krstulović Opara i prof. Kažimir Hraste. Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Ima li prijavljenih ? utvrđujem da
nema. Zaključujem raspravu i stavljam Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike na glasovanje.
Tko je za? Protiv? Suzdržan? 26 i 1 suzdržan. Dakle, utvrđujem da je točka 37.
dnevnoga reda usvojena sa 26 glasova „za“ i jednim glasom suzdržanim. Točka 38:
Ad 38. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i
članova Komisije Gradskoga vijeća Grada Splita za suradnju s mladima Grada Splita
Izvjestitelj gospodin Blaževski.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala gospodine predsjedniče. Dakle na istoj 18. sjednici održanoj 17. Ožujka
Odbor Gradskog vijeća za izboru i imenovanje utvrdio Prijedlog rješenja o izboru
predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije Gradskog vijeća za suradnju s
118
mladima i to u sljedećem sastavu: mr.sc. Boris Ćurković za predsjednika, Ivan Banović za
zamjenika predsjednika, za članove: dr.sc. Daša Dragnić, Ivica Grubišić, Duje Sučić, Maja
Dvornik i Marija Mladineo. Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Ima li prijavljenih? Utvrđujem da
nema. Zaključujem raspravu i stavljam na glasovanje Prijedlog rješenja o izboru
predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije Gradskog vijeća za suradnju s
mladima Grada Splita.
Tko je za? Protiv? Suzdržan? Dakle, točka 38. dnevnoga reda usvojena je
jednoglasno sa 27 glasova „za“. Točka 39.:
Ad 39. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i
članova Odbora za međunarodnu suradnju i iseljeništvo
Izvjestitelj gospodin Blaževski.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala gospodine predsjedniče. Dakle, na 18. sjednici Odbora za izbor i
imenovanja utvrđen je sljedeći Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova Odbora za međunarodnu suradnju i iseljeništvo te vam ga dostavlja
na raspravu i odlučivanje, prijedlog je sljedeći: dr.sc. Goran Sučić za predsjednika, Ljubica
Vrdoljak za zamjenicu predsjednika, za članove: Ante Resotović, Ranko Milić, Marija
Mladineo, Ivica Grubišić, Tomislav Alujević Grgas. Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Ima li prijavljenih?
Utvrđujem da nema. Zaključujem raspravu i stavljam Prijedlog rješenja o izboru
predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za međunarodnu suradnju i
iseljeništvo na glasovanje.
Tko je za? Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je točka 39. dnevnoga reda usvojena
jednoglasno sa 27 glasova „za“ prisutnih vijećnika. Točka 40. dnevnog reda:
Ad 40. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda
Izvjestitelj gospodin Blaževski.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala gospodine predsjedniče. Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća
Grada Splita na 18. sjednici utvrdio je sljedeći Prijedlog rješenja navedene Komisije,
Gradskog povjerenstva, ispričavam se. Dakle, za predsjednika Duje Sučić, za zamjenika
predsjednika Ante Restović, za članove Igor Boraska, Špiro Cokarić, Ante Martinis, Anđela
Paštar Krnčević i Vesna Fridl.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Javio se gospodin Podrug. Izvolite.
LUKA PODRUG
Nismo fer. Samo smo Čepu prozivali. Ja ipak na kraju moram pitati, jeste li vi ova
dva Sučića šta u rodu? Tri Sučića zaredom predsjednici. Kako ste se rasporedili čoviče. Tri
Sučića zaredom predsjednici tri komisije. Može li Sičić jedan?
119
PREDSJEDATELJ
Možemo i to riješit. Ima li još prijavljenih za raspravu? Utvrđujem da nema.
Zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda i stavljam Prijedlog rješenja o imenovanju
predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda na glasovanje.
Tko je za? Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je točka 40. dnevnoga reda usvojena
jednoglasno sa 26 glasova „za“ prisutnih vijećnika. Točka 41.
Ad 41. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika,
predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova
zamjenika
Izvjestitelj gospodin Blaževski.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala gospodine predsjedniče. Odbor Gradskog vijeća za izbor i imenovanja na
18. sjednici održanoj 17.ožujka za navedeno Povjerenstvo predložio je sljedeće članove: za
predsjednicu Slavica Bartulović Barač, za zamjenika predsjednice Tonči Blažević, za članove
Marija Mladineo, Danira Matošić, Vjeko Ivanišević, Siniša Jović, Mirjana Kučer. Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Imamo dvoje prijavljenih. Prvi je
gospodin Tomislav Prljević i drugi gospodin Podrug Luka.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Ja bi imao jedan prijedlog, pa stavio bi ga na glasovanje. Poslao sam životopise,
riječ je o gospođi Ivanki Luetić Boban. Znači riječ je o uglednoj građanci ovog grada, aktivno
djeluje po ovom području i na županijskoj razini je u tri mandata bila predsjednica.
Organizirala je mnogobrojne okrugle stolove po pitanju ravnopravnosti spolova. Uglavnom
detalje imate u mailu.
PREDSJEDATELJ
Jedna replika na vaše izlaganje gospodin Čepo Gojko.
GOJKO ČEPO
Evo ja bi dopunio još vezano za gospođu da isto tako kandidatkinji koja je ovdje
već predložena nije dopustila da primi zasluženu nagradu za ženu godinu, ili kako je već
glasila nagrada koju je dodijelivala Županija, već je namijenila samoj sebi. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Odgovor. Izvolite.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Pa vjerojatno je imala dobre razloge za to.
PREDSJEDATELJ
Dobro. Ja sam bio vijećnik u tom sazivu, dobro, idemo dalje. Gospodine Podrug.
LUKA PODRUG
Ja sam kao vijećnik sasvim otvoreno protiv imenovanja gospođe Mirjane Kučer u
ovo Povjerenstvo, mislim da ona ne može biti član ovog Povjerenstva obzirom na ono što
radi,obzirom na zlouporabe koje se događaju u Udruzi Domine, obzirom na privilegiranost te
Udruge, makar i nju posjećivao predsjednik, ali nije tema danas Udruga Domine, ali osobno
mislim da umjesto ove gospođe u ovom Odboru treba biti neko drugi. Osobno ću glasat
protiv, ali ako ima mogućnost proceduralne bez Odbora, onda ću tražit amandman da se o
120
tome Vijeće izjasni. Nisam siguran jel se to može, jel treba proć Odbor, ali evo, ja samo
javno kažem da ću biti protiv.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ja samo mogu reć da u vezi Ivanke Luetić dijelim mišljenje
gospodina Tomislava Prljevića. E sad, ne, mislim, pazite, ipak 8 godina sam surađiva sa
gospođom Ivankom, ja zaista kao čovjek i kao ondašnji županijski vijećnik u dva saziva,
zaista, zaista ne mogu ništa protiv reć. Dapače. E sad, ovo smo došli u jednu malo ajmo reć
škakljivu situaciju. Što predlagatelj misli?
Dakle, ako je pitanje da li se može prijedlog koji je dat ovdje, može se stubokom
promijeniti. Dakle, sve članove mi možemo promijeniti jer je Vijeće iznad bilo kakvoga
Odbora.
MILAN BLAŽEVSKI
………… (nije uključen mikrofon i ništa se ne čuje)
PREDSJEDATELJ
Dobro umjesto koga, gospodine Prljeviću umjesto koga biste vi predložili gospođu
Ivanku?
TOMISLAV PROLJEVIĆ
Umjesto gospođe Kučer. …….
PREDSJEDATELJ
Izvolite gospodine Škoriću.
PETAR ŠKORIĆ
Evo hvala lijepa. Također dakle evo ja u ime kluba našega, s obzirom da i
osobno, a evo i većina naših članova imamo dosta prijepornih elemenata vezano za
imenovanje gospođe Kučer dakle u to Povjerenstvo, dakle, i zbog toga bi i bili protiv, a s
druge strane evo imamo jednu vrijednu članicu istaknutu u našoj županiji, u gradu Splitu,
predlažemo da se na taj način izvrši zamjena i umjesto Mirjane Kučer da ide Ivanka Luetić
Boban. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Ništa. Stavit će mo amandman na glasovanje. S tim što ja moram primjetit
također da i neovisno što vi imate mišljenje o gospođi Mirjani Kučer tako kakvo imate, da se
radi o zaista moralnoj, stručnoj osobi koja zaista što radi, radi iz svojih dubokih uvjerenja koje
ja poštujem u jednakoj mjeri kao i kod gospođe Ivanke. U redu. Potrebno je to, znate zašto je
ovo potrebno reć – zato što ovo ide u javnost, pa da se vidi da svi mi bez obzira prihvaćali
osobu ili ne, u jednakoj mjeri uvažavamo dobre i pozitivne osobine kao što neke ljude ne
prihvaćamo zbog određenih razloga. Eto. Zahvaljujem. Ako se vi slažete, ja bih stavio
amandman gospodina Tomislava Prljevića na glasovanje.
Tko je za? – 11. Utvrđujem da od koliko nas ima, samo molim vas to mi recite, 26,
znači amandman nije prošao.
Stavljam točku 41. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova na glasovanje.
Tko je za? –Ajte dignite još jedanput ruke molim vas. – 15. Zahvaljujem.
Tko je protiv? – 8.
Suzdržan? – 3.
Utvrđujem da je Prijedlog
Stavljam točku 41. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova usvojen sa 15 glasova „za“, 8
protiv i 3 suzdržana. Točka 42. dnevnog reda, aha, skužajte, evo sad mi je tajnica rekla
zaključak da donesemo vezano za ovo. Da li se vi slažete da zaključak glasi ovako: do
121
naredne sjednice Gradskog vijeća analizirati zastupljenost stranaka i grupa birača u radnim
tijelima Gradskog vijeća, te pristupiti izmjenama u radnim tijelima u skladu sa zastupljenošću
istih odnosno stranaka i nezavisnih lista u Gradskom vijeću.
LUKA PODRUG
Oprostite, možda nedostaje i predsjedničkih mjesta. To ako se podrazumijeva ne
treba inzistirati, ali ok,
PREDSJEDATELJ
Podrazumijeva i mislim evo ovdje smo to javno izrekli, dakle, podrazumijeva se
apsolutno svako mjesto koje pripada. Dakle, postoj. Tko je za? Protiv? Jednoglasno
uglavnom, sa 26 glasova „za“. Zahvaljujem, jasno, ovo se ne misli na tematsku sjednicu, jer
ona će vrlo vjerojatno biti prije radne. točka 42. dnevnog reda:
Ad 42. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja na području Grada Splita
Izvjestitelj je gospodin Filip Butorović. Izvolite.
FILIP BUTOROVIĆ, pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
Hvala gospodine predsjedniče. Evo obzirom na nekakve kadrovske promjene koje
su se dogodile ovdje unutar Grada Splita i s obzirom da smo na prošloj sjednici Gradskog
vijeća prošili Stožer, povećali broj članova Stožera zaštite i spašavanja, tu su pred vama
imena koja mi predlažemo za zamjenu i dva dodatna člana koja predlažemo kao nove
članove Stožera za zaštitu i spašavanje. Pa ukoliko ima kakvih pitanja evo stojimo na
raspolaganju.
PREDSJEDATELJ
Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Ima li prijavljenih? Utvrđujem da
nema. Zaključujem raspravu i stavljam na glasovanje Prijedlog rješenja o razrješenju i
imenovanju Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Splita na glasovanje.
Tko je za? Protiv? Suzdržan? Točka 42. dnevnog reda usvojena je jednoglasno
sa 23 glasa prisutnih vijećnika. Točka 43.
Ad 43. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Splita za 2013. Godinu
Izvjestitelj je gospodin Frane Radelja. Izvolite gospodine Radelja.
FRANE RADELJA, predsjednik Savjeta mladih Grada Splita
Dobar dan svima, poštovani predsjedniče Gradskog vijeća, zamjenici
gradonačelnika, dragi vijećnici, predstavnici medija, sve vas lijepo pozdravljam i zahvaljujem
što ste mi omogućili da vam se obratim. S obzirom da imamo nekoliko novih vijećnika,
dozvolite mi da se predstavim, znači, ja sam Frane Radelja, predsjednik Savjeta mladih
Grada Splita. Tijekom 2013. godine organizirali smo 13. sjednica koje su vođene sukladno
zakonu i poslovniku o radu. Zapisnici svih sjednica su u arhivi gradske uprave. Kao što
možete i isčitati iz izvješća organizirali smo niz tribina i okruglih stolova koje su fokusirani na
europske fondove, koje mogu biti forte i vjetar u leđa mladima, gdje mogu aplicirati svoje
projekte za bespovratna sredstva. To su mogućnosti za poduzetnike početnike, mogućnosti
iz socijalnog fonda, programa i tako dalje. Naglasio bi da mi imamo svoju strategiju, gradski
program za mlade od 2013.-2016. godine koji je jednoglasno prihvaćen na sjednici 10. 4.
2013. godine. Posebno sam ponosan na organizaciju
122
PREDSJEDATELJ
Oprostite molim vas. Mislim ovo za mlade,ovo je izuzetno važna tema, i mi bi im
trebali u svakom slučaju biti suport, podrška, a da bi to bili, molim vas, moramo saslušati
izvjestitelja, mirno, pribrano i sa našom pažnjom. Zahvaljujem.
FRANE RADELJA, predsjednik Savjeta mladih Grada Splita
Hvala predsjedniče. Posebno sam ponosan na međunarodni dan mladih koji je
organiziran uz potporu Grada Splita. Cilj nam je bio ukazati na probleme s kojima se susreću
mladi, te povećati njihovu vidljivost. Projekt je tijekom dva dana u svojim akcijama i
događanjima obuhvatio više od 2000 korisnika koji su direktno sudjelovali i participirali u
aktivnostima, također Grad Split jedini u Hrvatskoj koji je stavljen u mapu UN-a koja
objedinjuje sve gradove na svijetu koji slave Međunarodni dan mladih. Mogu naglasiti da
smo aplicirali Međunarodni dan mladih za ovu godinu, na natječaj od Grada Splita od Odjela
za kulturu te nam još nisu poznati rezultati same evaluacije. I za kraj bih naglasio da smo
vremenu došašća sudjelovali u organizaciji humanitarne akcije unutar Sveučilišta u Splitu –
Dobro srce studenata Splita gdje smo skupljali nekvarljive proizvode za najpotrebnije naše
sugrađane. Eto. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem na ovom zaista kratkom ali jezgrovitom izlaganju. Otvaram raspravu.
Prva se javila gospođa Daša Dragnić, a zatim Ivan Banović. Izvolite.
DAŠA DRAGNIĆ
Ja bi pozdravila ovakav Izvještaj u smislu aktivnosti i stava suradnje,
umrežavanja, interakcije, proaktivnosti, svega ostalog koji je pokazan. Međutim imam jednu
zamjerku, istu koju sam rekla prošli put i voljela bi da mladi slušaju pa to primjenjuju kad čuju
nekakvu sugestiju i prijedlog, a možda sljedeći put bude zahtjev umjesto prijedloga, a slušali
ste toliko o predpristupnim fondovima i vjerojatno ste se morali naučit da kad dajete izvještaj
ili projekt da moraju postojat neke brojke. Dakle, uz ovo što je sve napravljeno i sve stoji ono
pozitivno hvala i pohvala i sve, ali izvještaj bez koliko je Savjet mladih potrošio, koliko su
pojedine akcije zapravo iznosile novaca, sredstava i ostalog, nije potpuni izvještaj.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Hoćete li vi odmah odgovorit.
FRANE RADELJA, predsjednik Savjeta mladih Grada Splita
Ako mi dozvoljavate. Znači Savjet mladih Grada Splita nema svoj proračun. Sve
aktivnosti su na principu volonterstva osim Međunarodnog dana mladih koji je iznosio ako
smijem kazati 30.000 kuna, ostalo je sve na volonterskoj bazi. Znači ukratko, koncizno,
nemamo svoj proračun. Kada imamo svoj projekt, predamo ga Uredu grada i tada
razmatramo, imamo prezentacije gradskim čelnicima, te oni odobre.
DAŠA DRAGNIĆ
Nije da ja to ne znam, ali to treba sadržavati isto u Izvještaju. Dakle, po kom
principu se radi i koliko je sredstava u to uloženo bilo čijih. Mislim, naših, jel.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. I volonterski rad ima također svoj financijski efekat. Eto to je to.
Gospodine Banović izvolite.
IVAN BANOVIĆ
Ja bi isto tako pozdravio rad, svaki rad pozdravljam, pogotovo volonterski rad, i
sam sam volonter u nekim organizacijama. Međutim gledajući ove tribine koje su održane
izgledaju mi poprilično pristrano. Naime, čitajući ovaj izvještaj koji je mogu reć iscrpan
poprilično, vidim da su tribine isključivo ugoštavale visoke dužnosnike HDZ-a. Pa mi to
123
izgleda kao predizborna kampanja i organiziranje skupova HDZ za EU izbore na račun
Savjeta mladih Splita. Po meni to nije u redu, iznosit samo jednu stranu priče i ljudima, jer
znači, na račun Savjeta mladih sve što se organiziralo u gradu Splitu organiziralo se
isključivo sa ljudima iz HDZ-a, i to visokim dužnosnicima koji su u ili Europskom parlamentu
ili su kandidati ili ostale stvari. Znači po meni ste trebali samo malo pogledati drugu stranu i
dopustit mladima u Splitu da imaju viđenje svih opcija, ili dovest nekog nepristranog
predavača,jer ima dovoljno nepristranih predavača, niti lijeve, niti desne opcije koji su sigurno
voljni držat predavanja. Međutim, donoseći ovo, donosite jednu političku viziju i ispada kao
da je to bio predizborni skup HDZ-a. eto. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo ovako, vaše izlaganje gospodine Banović izazvale su četri
replike ovim redom: Tomislav Gojo, gospodin Prljević, gospodin Marušić i gospodin Škorić.
TOMISLAV GOJO
Dva ispravka znači netočnog navoda. Nisu visoki dužnosnici HDZ-a nego
europarlamentarci izabrani od strane hrvatskih građana, to je prvo. A pod broj 2 rekli su da je
to bilo na trošak Grada Splita odnosno na račun Grada Splita. Ja koliko sam čuo u izvještaju
niti jedan račun nije išao na račun Grada Splita.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Ja sam uvjeren da će ukoliko iskažu volju i europarlamentarci koji su igrom
slučaja pripadnici SDP da nikakvi nije problem da se organizira nekakva tribina ili nekakvi
događaj gdje će oni participirati. Igrom slučaja riječ je o europarlamentarcima koji su možda
pripadnici HDZ-a ali nikakvi problem nije da se organizira i nekakvo druženje sa članovima
SDP-a. hvala.
PREDSJEDATELJ
Gospodin Hrvoje Marušić.
HRVOJE MARUŠIĆ
Pa čudi me ovakav stav mladog kolege.naime, izvješće je dobro, napravljeno je
korektno, ti mladi momci i cure su očito dobro odradili svoj posao i s tim se ovdje većina ljudi
slaže. Je li neko pripadnik SDP-a ili HDZ-a mislim da je manje bitno u toj priči. Kad bi išli
politizirat sad stvar do kraja, onda bi ja moga reć da su pozvani ljudi na osnovi svojih
kompetencija, znanja i kvaliteta. Prema tome da SDP nema šta ponudit jer da nemaju
kompetentne ljude. Recimo ja sam sluša gospodina Valjala, otvoreno ću reć na HTV-u
zajedno sa gospođom Maletić kad je bio u emisiji jednoj, taj čovjek uopće ne zna koliki je
proračun njegov i valja li ga valja, prema tome, ja istoga ne bi pozva na svoju tribinu.prema
tome, ako će mo uć u politiziranje i politikanstvo to nas ne vodi nigdje,nego bili su pozvani
ljudi koji su tu bili, odradili su što su odradili i treba raspravljati je li to što su radili dobro ili nije
dobro. A s kojim ljudima je to rađeno, ja mislim da ne bi trebalo o tome puno raspravljat, jer
opet kažem, to nas neće odvest nikud.hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Škorić.
PETAR ŠKORIĆ
Ja bi također replicirao u ovom dijelu primjedbi koje se odnose na rad euro
zastupnika. Kamo sreće da svi euro zastupnici više posjećuju i naš grad i našu županiju, da
promiču hrvatske interese u Europi. Nas veseli da su naši euro zastupnici najaktivniji, da su
prepoznatljivi, dakle to i sve statistike njihovog angažmana u Europskom parlamentu
potvrđuju. Vidimo da se evo SDP-ovih jedino Picula približio i našao zajednički jezik u zaštiti
interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini, skupa s našim Štirom. Dakle, vjerujem da se je
Savjetu mladih javio bilo koji euro zastupnik da bi isto tako ugostili. Evo, sljedećeg dana, ne
124
znam točno tko, neki europski pokret, tko, organizira također nekakvo druženje građana na
Rivi vezano za promicanje europskih izbora, značaja i tako dalje, dakle, činjenica je da je
loša izlaznost bila na zadnjim izborima i da je potrebno da građani što više dobivaju spoznaja
o značaju naših zastupnika u Europskom parlamentu. Prema tome, to može biti samo
pohvala, a ne bilo kakva mana, evo motivirajte vaše zastupnike da se uključe, da dolaze
ovdje na teren, ne mislim da će biti problem politički preznan. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Gospodine Ćosiću zakasnili ste debelo za replikom. Evo sad imamo odgovore na
ove replike. Možete jedino raspravu.
IVAN BANOVIĆ
Mogu ja odgovorit. Nema veze, mogu ja vama iza toga isto, nema problema. Pa
evo ja bi gospodinu Goji i Prljeviću tako rekao, jesu euro parlamentarci, ali isključivo članovi
HDZ-a i nije na račun, ali kada dolazi, kada dolaze članovi onda ispada stvarno, ispada
ružno malo da je to, da su samo oni, i to se ne može gospodine Prljeviću desiti igrom slučaja
da su isključivo samo članovi jedne stranke. Gospodinu Marušiću bi odgovorio da izvješće je
dobro, ali kao što sam rekao da ne politiziramo uopće, nego da uzmemo nepristrane ljude.
Ali uoči izbora, euro izbora, dovodit samo članove jedne stranke, nije nikako u redu. A
gospodinu Škoriću isto tako, ja sam bio član Savjeta mladih Županijske organizacije. Pa
Savjet mladih inače poziva ljude,a ne da mu se oni javljaju, a o radu vaših u euro parlamentu
ne bi uopće komentirao jer nemam što komentirat. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo gospodin Ćosić. Izvolite.
DAMIR ĆOSIĆ
Mislim da bi stvarno trebalo prekinit ovu raspravu između SDP-a i HDZ-a. evo
samo ću vas ekskluzivno izvjestit da je gospodin Radelja član moje političke opcije.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Jeste li se vi javili gospođa Daša Dragnić? Ja ne znam jel se hladite,
je li želite replicirati ili raspravljati. Molim vas. Onda ćete nakon gospodina Marušića, ali ne
možete jer ste zakasnili, rasprava je gotova. Molim vas
DAŠA DRAGNIĆ
Jedna molba. Uglavnom da Luka
PREDSJEDATELJ
Nemojte na kraju pokvarit cili utisak sa ove sjednice Gradskog vijeća. gospodine
Čepo kad ste se vi javili za repliku?
GOJKO ČEPO
Gospodinu Ćosiću bi odgovorio. Zapravo sam htio samo jedna ispravak netočnog
navoda. Ne znam zbog čega je kolega Ćosić rekao da je predsjednik Savjeta mladih član
njegove stranke. Ja ga pozivam da otvori stranicu mladeži HDZ-a i pogleda rukovodstvo, pa
će ga to razuvjerit.
PREDSJEDATELJ
Idemo dalje. Za raspravu su se javili, evo ovako: gospodin Marušić i gospodin
Škorić, Prljević, pa Škorić. Dobro. I Daša. Izvolite.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo događa se upravo ono što sam kazao.
Dakle, počelo se politizirat. Ne govori se o izvješću i aktivnosti Savjeta mladih nego se
125
prebrojava ko je ko u kojoj stranci. Niti znamo u kojoj je stranci mladih gospodin, a iskreno
rečeno meni osobno to nije niti važno. Ako Roda kaže da je njegov, nek je njegov. Da Čepo
sad kaže da je njihov, pa neka je njihov. Nema to čiji je, nego šta je radio, je li napravio
dobro, nije napravio dobro, jesu li izvješća dobra ili nisu dobra. A ja ću ponovno ponovit, zvao
je HDZ-ovce, očito zato jer su kompetentniji, jer ako nam kažem, ljudi iz SDP ne znaju koliki
im je proračun, koliki su fondovi, koliko Hrvatska uplaćuje u proračun,to je njihova
kompetencija. Prema tome, i ako govore engleski kako govore, onda ja to ne bi komentira.
To je politiziranje, to nije rasprava o izvješću. Prema tome, ja stvarno niti znam gdje, niti kako
niti je bitno, jednostavno ako je izvješće u redu, i ako se to odradilo kako treba, i ako su to bili
predstavnici HDZ-a onda je to tako. a drugi put će možda biti iz neke druge stranke ako neko
pokaže inicijativu, ako neko pokaže sposobnost i znanje i kompetencije, bit će pozvan. Ako
ne, opet neće. Opet će biti samo iz HDZ-a. hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Sad smo ovdje se susreli sa jednim lukavstvom. Gospođa Daša
Dragnić ima repliku.
DAŠA DRAGNIĆ
Dakle ja ću stvarno zamoliti kolege vijećnike jedne i druge da ovo ne pretovorimo,
kolega Marušić je to vrlo lukavo rekao – nemojmo politizirati o izvješću, a onda ispolitizirao
maksimalno iza. Dakle, ja stvarno molim, dajte, i prošli put smo oko toga raspravljali kad je
bila tema Savjet mladih, smo raspravljali isto ne znam koliko, a samo isključivo je bilo opet
prepucavanje jedne i druge strane i to stvarno nema smisla. Ajmo, ide i novi odbor ili tijelo za
rad sa mladima, prema tome, aktivnosti, ja moram priznati da ja isto imam određeno lagano
mišljenje, ali to je manje važno, jer aktivni su bili, moj stručni komentar odnosno primjedba je
bila ko što je. Potrudimo se svi skupa da se radi bolje. I ja bi tu stvarno zamolila da
prestanemo ko je pametniji, ko je kompetentniji, i ostalo, jer sad će naravno biti replika stol
odavde, stol odavde, to nema stvarno smisla.
PREDSJEDATELJ
U redu. Ali saga ide dalje. Gospodin Banović ima repliku na gospodina Marušića.
IVAN BANOVIĆ
Ma evo ja bi opet gospodinu Marušiću rekao da sam ja taj koji je rekao da se zovu
nepristrani, a on govori, non stop poziva na rad u europskom parlamentu iako zna da je u
krivu, da HDZ uopće išta radi, pa non stop poziva na to opet, ja sam nepristran, ja sam
nepristran, ali šta ima veze što je zva HDZ-ovce. Ja to izvješće ne mogu uzet za u redu zato
što je pristrano i zvao je HDZ-ovce zato što su iz njegove stranke i dobivaju prostor u Splitu
na račun Savjeta mladih Grada Splita. Eto. Ja se zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Bit će prilike gospodine Tomislave Gojo. Evo sad ide gospodin Tomislav Prljević
pa gospodin Škorić.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Kolega Banović sa velikom dozom gorčine se uvijek javi kad je tema Savjet
mladih, ali ja ću imat jedan konstruktivni savjet, evo jedan prijedlog našem Savjetu mladih da
organizira evo recimo jedna okrugli stol gdje će pozvati sve euro zatupnike bez obzira u kojoj
su političkoj stranci. Tako da mislim to nikakav nije problem, ako se slaže da usvojimo to.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Malo sam pustio da ovo ide u pravcu kojem ide, amo se sad vratiti u
kolotečinu. To je u redu, da se mi razumijemo neko ko je pozvan zaista treba gledati njegove
kompetencije, ono što je on rekao, a onda idu ove sljedeće konotacije ako uopće idu.
Gospodine Škoriću izvolite.
126
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa. Evo ja također ne bi dolijevao ulje na vatru i dalje žestoko dizao
temperaturu o ovoj temi jer evo kolegica je također naglasila. Predmet je ovdje izvješće
njihovo o radu, dakle, a ne političko prepucavanje o političkim opcijama. Sam sam evo u
Splitu '93.davne osnovao Hrvatsko vijeće mladih Grada Splita kad je HDZ bio u Hrvatskoj
izuzetno jaki, ali željeli smo na taj način dat doprinos demokraciji i vjerujte mi iz tog
djelovanja u tom vremenu da mladi na taj način ne gledaju i da se mlade iz različitih političkih
opcija kad se zajednički nađu i u ovakvim tijelima vrlo konstruktivno razgovaraju i provode
neke zajedničke inicijative i projekte. Prema tome, nemojmo …… ( - kraj 6A kazete) …..u
nekom tijelu, ali to pustimo mladima neka rade, raspravljamo o izvješću koje je jako
kvalitetno. Vidimo da su imali niz aktivnosti i evo ja u ime našeg kluba apsolutno će mo
podržat ovo izvješće i dati potporu njihovom daljnjem radu.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo još jedna replika gospodina Banovića. Izvolite.
IVAN BANOVIĆ
Evo ja bi reka da nemam ja gorčine ni razočaranosti, već znamo i od prije kako vi
radite. Pa tako mogu reć samo što se tiče Savjeta mladih da nažalost nema drugih političkih
opcija u Savjetu mladih osim HDZ-a i njemu pristranih političkih opcija. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Ne može, ne može. Dozvolite. Neću dalje dozvoliti diskusiju na ovakav način.
Imate izvješće ovdje, podržite ga ili ga ne podržite. Gotovo je više. Da vam se prst, vi uzmete
cilu ruku, ne može tako. I jedni i drugi. Dozvolite da vam ja nešto kažem. U svim strankama
ima i časnih i poštenih i normalnih i dragih ljudi. Nemojmo nikad generalizirat. Onog trenutka
kad generaliziramo upadamo u veliku grešku. Ajmo još ovo privest kraju. Dakle, utvrđujem
da više nema prijavljenih za raspravu i stavljam točku 43. samo da ja nju pročitam, Izvješće o
radu, molim vas,
DAŠA DRAGNIĆ
……. prijedlog odnosno sugestija njima da u sljedećem izvještaju bude prikazan
brojka.
PREDSJEDATELJ
To je prihvatio gospodin izvjestitelj je prihvatio to. Je, je. Dakle, stavljam na
glasovanje Izvješće o radu Savjeta … jel vi zbilja želite sljedeći tjedan nastavak sjednice, a?
Dakle, stavljam na glasovanje Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Splita za 2013. godinu
na glasovanje?
Tko je za? -13.
Tko je protiv? – 5
Suzdržan? – 6.
Dakle, utvrđujem da je točka 43. usvojena sa 13 glasova „za“, 5 protiv i 6
suzdržanih. Zahvaljujem. I sada poprilično važna točka
Ad 44. Izvješće Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Split o
obavljenoj financijskoj reviziji Grada Splita za 2012. godinu
Dozvolite i meni da se našalim, s obzirom na 2012. Može i …. davat izvještaj u
2012., možemo i mi. Ovo je zbilja bilo malo šale, dakle, uvijek nalaz revizije je važan jer
može nama vijećnicima pokazati kakvo je pravo stanje i što bi trebalo raditi u buduće.
Izvjestiteljica po ovoj točci dnevnog reda je gospođa Alma Peroš, glavni revizor Grada Splita.
Izvolite.
127
ALMA PEROŠ, pročelnica Službe za unutarnju reviziju
Hvala. Pozdravljam sve nazočne. Evo bila je mala replika zašto je sad nalaz
državne revizije za 2012. Pa zato što su nama tek dostavili u 12. mjesec 2013. nalaz i onda
ide procedura očitovanje, pa onda poduzimanje mjera. Nije moglo ni prije doć na Vijeće nego
sad. Vidjeli ste da je nalaz revizije uvjetan. To znači da su uočene neke nepravilnosti u
poslovanju Grada Splita. Nepravilnosti se odnose na poslovne prostore, revizija je uvidila da
smo davali poslovne prostore u zakup kojima je istekao rok, nismo ažurirali to udrugama da
smo davali po cijenama povlaštenim i nekim političkim strankama. Druga nepravilnost se
odnosi na nepoduzimanje mjera dovoljno za povećanje prihoda Grada a to se prvenstveno
odnosi na prodaju zemljišta. Nismo poduzeli mjere opomene i utuživanja da bi došli do tog
prihoda. Jedna od nepravilnosti se odnosi na nenamjensko trošenje sredstava, sredstva od
Karepovca su se trošila nenamjenski, također i sredstva od prodaje stanova gdje država ima
55%, Grad 45%. Sredstva su se trošila gdje je treba u tom momentu i te nepravilnosti su
uvjetovale donošenje uvjetnog revizorskog mišljenja. Sad ako ima pitanja.
IGOR MLADINIĆ, zamjenik predsjedatelja
Otvaram raspravu. Gospođa Dragnić.
DAŠA DRANIĆ
Ja stvarno neću dužit jer izvještaj je vrlo precizan, vrlo jasan i nema se tu šta
puno pitat i diskutirat. Mogli bi ali nema stvarno smisla, nema baš puno novinara, dobro, ovo
je jedna kamera, a mislim da smo svi umorni. Ja imam jedno zapravo glavno pitanje.
Obzirom da je revizija utvrdila sada u 2012. da se nisu ispoštovale neke preporuke ili
ispravljale uočene nepravilnosti iz revizije za 2011. A ja bi molila kolege vijećnike da …,
hvala, dakle, uočeno je da se nisu ispravile nepravilnosti iz 2011., a onda su se te iste,
odnosno i neke druge uočile i u 2012. Ja imam zapravo jednostavno pitanje – šta je po tome
poduzeto, odnosno hoće li biti poduzeto, pitanje odgovornosti osoba koje su radile odnosno
sudjelovale, provodile i bile odgovorne za pitanja i predmete gdje su uočene nepravilnosti i
one koje su odgovorne zato što se te nepravilnosti nisu ispravili. To je sve. Hvala.
ALMA PEROŠ,
Ja ne mogu na to odgovoriti jer ovo je revizija poslovanja Grada Splita. Ja sam
pročelnica za unutarnju reviziju. Gradonačelnik je odgovorna osoba koja može poduzeti
mjere, a osim toga mogu vas samo obavjestit da nepravilnosti se prijavljuju Općinskom
odvjetništvu, a oni državnom. Znači to je redovna procedura koju Državna revizija poduzima.
DAŠA DRAGNIĆ
Dakle, ja pitam je li gradonačelnik poduzeo ….
ALMA PEROŠ, pročelnica Službe za unutarnju reviziju
Ne znam. Gradonačelnik je bio gospodin Željko Kerum.
DAŠA DRAGNIĆ
Ja se ispričavam. …..
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Ono što je moguće poduzet, poduzela je. Jedan od, jedna od primjedbi koje se
stalno pojavljivala iz godine u godinu, što sam ja vidjela kroz izvješća o obavljenoj reviziji,
kroz godine unatrag, su bili prekovremeni sati vozača na primjer. To je nešto što je
postavljalo se kao problem zato što su vozači jednostavno više vremena provodili za
volanom nego što je to zakon dopuštao, jer je zakon na neki način odredio broj
prekovremenih sati kroz mjesec. A s druge strane vozači su vezani uz gradonačelnika, uz
zamjenike, oni nemaju radnog vremena i tu je dolazilo nužno do jednostavno prekršaja. Mi
smo taj dio pokušali izbjeć na način što jednostavno više vozimo sami kako bi taj dio složili u
zakonske okvire. To je jedno. S druge strane, krenuli smo s ovrhama gdje smo god mogli, ali
128
jedan od problema što 40% nenaplaćenih potraživanja je starije od 10 godina. Postavlja se
pitanje gdje su sada ta poduzeća. Onda opet vidjeli ste i sami u jednoj od prvih točaka,
odnosno kroz vijećnička pitanja, koliki je broj sporova, vrijednost sporova koje Grad ima.
Dakle, čim imate onoliko iskazanu vrijednost sporova, ne znači da Grad ništa ne poduzima.
Poduzima ono što je u njegovoj moći. Dakle, napravljeno je što je napravljeno. Meni je sada
teško govoriti o reviziji od 2012. godine budući da tada mi nismo radili, ali evo, to jedna
generalna primjedba u usporedbi s onim što smo napravili u ovom drugom dijelu. Čak i nije
tema ovog izvješća. Možda ne bi bilo zgorega, evo tu je vijećnik Jure Šundov koji je bio tada
zamjenik gradonačelnika, dogradonačelnik, u ovom mandatu, možda bi on mogao nešto reći
ukoliko osjeća potrebu s obzirom da se radi o 2012.godini.
DAŠA DRAGNIĆ
Ovo je bio kao odgovor na moje pitanje, pa mogu ja vratit jel odgovor. Odnosno
komentar. Ja znam da ste poduzeli kao nova vlast neke stvari da se isprave neke
nepravilnosti, ali zapravo nisam, makar bi i to bilo pitanje na mjestu i to je u redu da se radi
na ispravljanju nepravilnosti, jel, da ne bi ponovno iste nepravilnosti utvrdile i za ubuduće.
Moje pitanje je bilo da li kao trenutno odgovorna vlast, jel, ,koja je dobila ovakvo izvješće za
2012., za kad bilo, se poduzimaju mjere da se pozovu odgovorne osobe ili utvrde odgovorne
osobe za te iste nepravilnosti bez obzira kad su bile. Ja kad dobijem nalaz onda mogu
poduzet neke aktivnosti za pozivanje na odgovornost za osobe koje su tad bile odgovorne.
ALMA PEROŠ, pročelnica Službe za unutarnju reviziju
Ali Državna revizija traži očitovanje o poduzetim mjerama na nazor u roku 8 dana.
I gradonačelnik je napisao mjere koje će poduzet da bi te nepravilnosti izbjegli. To znači, oko
naplativosti rekli smo i poduzeli smo već ovrhe. O korištenju namjenskih sredstava kada
dođe vrijeme da taj projekt treba ta sredstva onda će se iznać za taj projekt i poslovni
prostori udrugama donijeli smo Pravilnik o korištenju poslovnih prostora udrugama. Znači,
gradonačelnik je poduzeo mjere i te mjere smo i pismeno dostavili Državnoj reviziji.
DAŠA DRAGNIĆ
Ja znam da nije pravilo i da nemam više pravila, ali, ja stvarno …..
PREDSJEDATELJ
Samo časkon,
DAŠA DRAGNIĆ
Oprostite, ali nije shvaćeno, nije shvaćeno.
PREDSJEDATELJ
Molim vas, samo da vam kažem. Često se ovdje pozivate na zakon i zakonitost.
Za nas je Poslovnik i Statut zakon. Nemojmo molim vas. Iskoristite priliku na način da se
dobro pripremite, održite kvalitetnu raspravu i onda intervenirate sa replikama. Molim vas.
Ma ajme, nemojte to tako shvatit, nešto drugo. Gospodin Gjurković na koga ste vi imali
repliku? Na gospođu Aidu Batarelo. Izvolite.
SRĐAN GJURKOVIĆ
Hvala lijepa. Dakle ja bih cijenio da se gospodina Šundova ne pita kao vijećnika
šta je radio kad je radio, jer on je ovdje kao gradski vijećnik, a ne izvjestitelj. Ja bih cijenio
isto tako da mi po izvješću Državne revizije koja je obavezna gradove i općine revidirat svake
godine, usporedimo 2012. sa 2013. Sva ona mišljenja, prijedlozi i preporuke koje je Državna
revizija ispisala 2012. da vidimo šta je gradska vlast u ovoj smjeni napravila, uredila i
popravila i onda lakše možemo razgovarat o radu ove gradske vlasti, gradonačelnika i službi.
2012. realno u ovom trenutku je pâse. Državna revizija kao što je rečeno, ako smatra da
postoje kaznene odgovornosti odnosno viši ne prekršaji, nego kaznene odgovornosti sama
po službenoj dužnosti daje na odvjetništvo sve ono što smatra da je potrebito, a ona moralna
129
odgovornost gradske uprave je na gradskim vijećnicima koji će kritizirati, a sad više nema
smisla 2012. odnosno puno važnije 2013. kad dođe revizija gdje će mo mi ovdje raspravljat o
načinu rada Gradske uprave za 2013. Mislim da ne trebamo previše kopat po 2012. jer nema
onog političkog efekta koji je ključan kod Državne revizije, a sve druge odgovornosti jedno je
dalo biračko tijelo, a drugo nadležne institucije ako uopće eventualno postoje kakva kaznena
prijava.
PREDSJEDATELJ
Dobro. Zahvaljujem, ali obzirom gospodine Šundov, doći ćete vi na red, evo
odgovor gospođe Aide Batarelo na vašu repliku, odnosno vašu intervenciju.
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Zahvaljujem cijenjeni vijećničke Gjurković. Ja se slažem s vama, ali kod mene je
zapravo prevladala želja da vijećnici Dragnić dam odgovor na pitanje. Međutim, bilo bi
idealno da vijećnici prime na znanje ovo izvješće i u konačnici da dogodine napravimo jednu
usporedbu pa ćete onda moć dobit odgovor koji ste zapravo sada tražili.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Sad idemo redoslijedom gospodin Sučić. Replika gospodin Ćosić.
DAMIR ĆOSIĆ
Na pročelnicu za reviziju. Dakle, ja se evo apsolutno slažem sa gospodinom
Gjurkovićem. Ja sam upravo to htio reć, sad ću ponovit na svoj način. Dakle, pročelnica naša
za unutrašnju reviziju i kontrolu je dužna nakon izvješća sačekat pitanja vijećnika, a ona se u
biti postavila obrnuto. Ona poziva gospodina Šundova da se on obrati. Dakle, ja smatram da
ona na ovaj način krši Poslovnik i molim vas ubuduće da se ponašate onako kako naš
Poslovnik. Vi ste baš ta osoba koja to treba poštovat.
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Cijenjeni vijećniče, nije gospođa Alma Peroš, gospođa Alma Peroš nije prozvala
Juru Šundova, nego ja.
DAMIR ĆOSIĆ
Onda nisam vidio. Ispričavam se. Ja sam samo čuo ženski glas. Dobro.
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Sad sam saznala da gospođa Alma Peroš i ja sličimo ili je vaša pažnja popustila,
ali je i moja, jer sam neprecizno u tom slučaju prozvala gospodina Juru Šundova.
PREDSJEDATELJ
Uglavnom. Ja moram to primjetiti. Danas je bilo nekoliko prozivanja. Molim vas da
se suzdržite. Netko što je bio – bio je, i u poziciju u koju je bio i što je obnašao odgovarao je
u tadašnjem vremenu. Danas vi ne možete. Mogli bi mene pozvati jer imam još neriješenih
pitanja koja sam ja vodio. Prije 14 godina. Točno. I to imovinsko pravne naravi. Još nisu
riješeni i pitanje je kad će biti riješeni. Sad se muči Pavić i Slavica Radić. Idemo dalje.
Gospodin Sučić Goran. Kratko, jezgrovito.
GORAN SUČIĆ
Hvala. Odustajem od rasprave.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Vrlo kvalitetna diskusija. Gospodin Škorić.
130
PETAR ŠKORIĆ
Hvala lijepa. Evo ovdje kroz ovo izvješće o reviziji, dakle, primjedbe se uglavnom
odnose na zapadnu obalu, na nenamjensko trošenje novaca za Karepovac. Već sam u
prethodnim točkama istaknuo koliko je novaca izgubljeno, što smo mogli dobiti iz Fonda.
Naravno da nije možda primjereno da se vraćamo toliko unazad, ali red je i komentirati da
nam se neke stvari ne događaju ubuduće, izvući pouke iz ovog izvješća. Dakle, nije mi drago
vidjeti što je u ovom izvješću nije oglašeno 18 milijuna kuna što je ostvareno direktnom
pogodbom. Dakle, to je ukazala i revizija dva puta po 8, i jedan put 1.700.000. To potvrđuje
loš i neučinkovit rad Gradske uprave na pripremi projekata. Dakle, nejasna i neprecizna
projektna dokumentacija, odnosno troškovnici koji su podloga za javne natječaje, a koji kao
takva podloga za ugovaranje poslova omogućuju praktički stalno dobivanje poslova istim
izvođačima. Ovo predstavlja namjerno sistemsku grešku u radu Gradske uprave koja se
ponavlja godinama i onemogućuje ravnopravnu tržišnu utakmicu odnosno pristup novim
tvrtkama na tržište komunalnih usluga u našem gradu. I zbog toga evo poruka, nemojmo više
dopustiti da se debelim guskama mažu vratovi. Proventile radite Službu za komunalu,
pogotovo jer u ovom trenutku ni država ni bilo tko drugi u našem gradu ne investira gotovo
ništa, pa gradu ostaje jedini značajniji investitor. Upravo zato potrebno je povećati
transparentnost u radu Gradske uprave. Dakle, evo ovo su nekakve moje zapažanja na ovo
izvješće i iz ovoga prvenstveno aktualna gradska uprava treba izvući pouke da se ne svede
njihov rad, da se napravi jedan iskorak u tom radu. Također kad smo već kod investicija kao
zadnja stvar, ono što me zanima budući evo prolazim svakodnevno kod projekta Tulipan
grupe na ulazu u gradu i vidim zadnjih 20-etak dana da je došlo do zastoja u radovima, pa
me zanima evo je li tu postoje kakvi problemi i jesu li uplaćeni komunalni doprinosi za ovaj
projekt, čini mi se da je to blizu 30-etak milijuna kuna?
PREDSJEDATELJ
Evo ovako gospodine Škorić, to ćete postaviti vjerojatno kao pitanje na nekoj
budućnoj sjednici. Dakle, ovdje je sada točka dnevnoga reda revizija za 2012. godinu. molim
vas da se držimo toga i da privedemo ovu sjednicu kraju uspješno kao što smo je i započeli.
Na vas ima, u odnosu na vas ima repliku gospođa Daša Dragnić. Izvolite.
DAŠA DRAGNIĆ
Dakle imala sam sreću zapravo što je gospodin Škorić ponovio nešto što je bilo
rečeno i prije pa onda mogu time replicirat svima. meni je moram priznat neshvatljivo da mi
govorimo donekle samo o političkoj odgovornosti. Dakle, tipa kao ako niste dobro, onda i
ovako, ako nismo dobro onda će mo izgubit za 4 godine, ili nemam pojma ovako nešto. Meni
je to, nemojte se ljutit, meni je to strašno. Dakle, ako je našom zajedničkom imovinom neko
nije upravljao dobro, a to se naravno može utvrditi unatrag, a ne unaprijed. Unaprijed će mo
govoriti o planovima kako to poboljšat, promijenit, i sve lijepo i krasno, ali ako revizija je za
utvrđivanje stvari unatrag i temeljem toga se onda utvrđuje je li nešto dobro ili nije i ako mi
koji smo odgovorni za upravljanje zajedničkom imovinom smatramo da je to prošlo vrijeme
pa nećemo pričat, ja ne znam više šta, dakle, moje pitanje je dakle bilo da li i ponovit ću još
jedanput pitanje i hoću odgovor na to ako mi ga se ne može dat sada, hoću odgovor jednom
sljedeći put – da li se po utvrđenim nepravilnostima gospodarenjem ili nepažnjom ili
namjerno, jel, protivno dobrom gospodarenju, zapravo poduzela ili pozvala ikoga na
odgovornost i bilo što utvrdila ičija odgovornost. Evo. Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Ne znam da li ste vi, da li trebate šta odgovoriti gospodine Škorić na
ovu repliku koja nije upućena vama, nego ne znam kome. Idemo sad dalje. Za riječ se javio
gospodin Tomislav Prljević.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Neke od naših kolega vijećnika znali su zbog nekakvih nepravilnosti pozivat se da
to treba istraživat unatrag od '95. pa se spominjala '94., pa 2000., a sada nismo u stanju
131
izgleda sad da nam je predaleka, predaleko nešto što se dogodilo prije godinu, dvi dana.
Znači nemojmo dvoje kriterije. Je li možda razlog zato što netko vama diže ruku za
proračun? Mene čisto zanima, meni to ovako djeluje – znači, netko vam je ukrao novce, i
kažete onaj nemam novce, da, istina,nemam novce, netko nam je uzeo novce, ne vidim ih u
blagajni, ali mi će mo to vratit jer imamo načina da preko drugih stavki to uprihodujemo.
Znači naravno ovdje nije riječ o krađi, ali ovdje je riječ o čistom nenamjenskom trošenju
sredstava. Znači, i vi smatrate, kao ali kad dođe taj projekt mi će mo prebacit s drugih stavki
novce i sve je riješeno. Nije to riješeno. Treba znači netko snosit odgovornost zašto su novci
nenamjenski potrošni. Ako ja to dobro shvaćam. Druga stvar, u biti mene ono što zanima, što
ste vi to sve poduzeli po ovom pitanju? Znači vezano za nenamjensko trošenje sredstava. Ili
ste samo dali rečenicu- da potrošeni su, ali mi će mo to riješit dugoročno. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo predlagatelj je prije dvije replike zatražio riječ. Izvolite.
AIDA BATARELO, zamjenica gradonačelnika
Poštovani vijećniče Prljević. Moram iskreno rečeno priznat da nikad još u životu
nisam čula da netko tumači revizijsko izvješće ovako kao vi. Naime, pročelnica, mi sada
razgovaramo o reviziji 2012.godine. O nečemu što je prošlo. Već u uvodnom izlaganju
pročelnica je rekla da mišljenje koje je da revizor za sobom povlači određene posljedice
između ostalog i ispitivanje određenih institucija. Dakle, nije, niti je to samo poitička priča, niti
je to nešto što će proć neokrnjeno. Postoje drugi koji nastavno postupaju po mišljenju
revizije. Ukoliko ona ima primjedbe, a u ovom slučaju ima, znači da ta priča nije završena.
Gradski vijećnici to samo dobivaju na znanje. Usporedne pokazatelje što se tiče ove vlasti
budući da čitavo vrijeme gledate mene, možete dobiti za godinu dana. A što će kasnije raditi
odvjetništvo i o tome ćete dobiti informaciju, ali kad obave posao.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Želite li vi dat kakav odgovor na ovo? Dobro. Zahvaljujem. Imamo
dvije replike na vaše izlaganje. Prva je gospodin Gjurković, druga gospodin Čepo.
SRĐAN GJURKOVIĆ
Gospođa zamjenica je jasno rekla ono što sam ja htio reć. Znači, postoji politička
odgovornost i postoji po službenoj dužnosti, pročitajte Zakon o državnoj reviziji, sve će vam
biti jasno, i u tom segmentu mi za 2012. možemo govoriti o političkoj odgovornosti, međutim,
u ovom trenutku to više nema potrebe. Jer to je prošlo. A o ovoj drugoj odgovornosti ako
postoji za svaku vlastu po službenoj dužnosti se sprovodi.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Pa kolega vi prečesto, prvi ste vi koji se volite vraćat u prošlost i volite
pretumbavat što se u prošlosti događalo, kako bi to moglo bit bolje, prikazivat na ovaj ili onaj
način, pa onda još jedanput ponovit tako iz ….
PREDSJEDATELJ
Gospodine Prljeviću molim vas samo se usredotočite na odgovor. Što nije u redu
po vašem mišljenju u njegovoj replici, molim vas.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Nije dosljedan. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Čepo.
132
GOJKO ČEPO
Evo ja ću na tragu ovoga, mi smo ipak političko tijelo iako se radi o izvješću
Državnog ureda za reviziju, iako sve što je vezano uz ovo je regulirano zakonom, meni je
žao što gospođu koja je zadužena za reviziju mučimo i držimo ovdje za stolom i postavljamo
joj nesuvisla pitanja koja nemaju veze sa revizijom. Dakle, šta se poduzelo po pitanju reviziju
nije pitanje naše izvjestiteljice. Revizija kada se napravi, postoje zakoni koji znaju kako se po
njoj postupa. A vas ako zanima politički dio priče, i politička odgovornost kako su
prenamijenjena sredstva u prošlom mandatu, ja ću vas samo podsjetit da vi kolega, vi
osobno ste digli ruku za proračun kada su sredstva od Karepovca preusmjerena za zapadnu
obalu. Pa se prisjetite, vratite film godinu i dvije unatrag, pa se sjetite zbog čega ste za to
dizalu ruku. Vi zato možete snosit samo političku odgovornost, onaj koji je bio odgovoran
tada kao gradonačelnik i nešto operativno provodio, može snosit i drugačiju, ali pustimo da to
odrade tijela kojima je to posao. Političku odgovornost možemo svi snosit.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo odgovorite gospodine Prljeviću.
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Kolega govori neistinu. Znači mi, niti jedan HDZ-ov vijećnik nije dizao ruku za
odluku da se nenamjenski troše sredstva. Upravo mi kao članovi Hrvatske demokratske
zajednice mnogo puta smo u prošlom mandatu spominjali, ukazivali na taj problem, vezano
za Karepovac, za nenamjensko trošenje sredstava, kao što i sada spominjemo da se to ne
smije događat. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodin Marušić rasprava.
HRVOJE MARUŠIĆ
Hvala lipa. Pa evo slušam ovo i ovo je vrlo demoralizirajuće. Naime, ovdje revizija
je utvrdila što je utvrdila, po meni je gospodin Gjurković dobro objasnio o čemu se radi. Ima
više informacija kao saborski zastupnik i to je dobro. Međutim zašto kažem da je
demoralizirajuće. Zato jer revizija utvrdi nepravilnosti, revizija utvrdi da nešto nije u redu. Mi
smo i u neke sportske klubove direktno u javnost pozivali nekakve službe kontrole vlasti,
USKOKA, Bajića i tako dalje, pa Bajić baš nije polomio noge da bi riješio te probleme. Prema
tome, (Čepo, kad vam Linića zatvore nećete ga nikad izvuć više. Aj šuti).
PREDSJEDATELJ
Molim vas, malo je otklizala. Nemojte tako gospodine Marušić.
HRVOJE MARUŠIĆ
A bez upadica. Prema tome, (počet ću ih nabrajat Čepo, prijatelje i kumove).
Ajmo dalje.
PREDSJEDATELJ
Gospodine Marušić. Usredotočite se.
HRVOJE MARUŠIĆ
Upozorite vijećnika da me ne provocira. Nek se ide oženit i sve u redu.
PREDSJEDATELJ
Gospodine Marušić, vi ste inače poznati, vrlo se odmjereni,
HRVOJE MARUŠIĆ
Tako je, tako je. Obećavam da ću i u buduće bit takav. I molim vas da završim
ako mogu. Dakle, vrlo je demoralizirajuće slušat kako postoje zakoni, paragrafi, uvjeti i
133
izvješća i revizije, i nadrevizije, a da vrlo malo toga na kraju rezultira onim o čemu je i
kolegica Dragnić govorila, o čemu je kolega Prljević govorio, o čemu mi govorimo. Dakle,
nekakvim konačnim sudom. Ja ovdje nikoga ne okrivljujem. Ja samo bi želio dobiti konačni
sud i vidit da li su sredstva utrošena nenamjenski, ako jesu – koja je posljedica, a ako nisu –
onda nisu. Dakle, bez prejudiciranja bilo čega. Ali 20 godina se nekakve stvari ponavljaju,
vuku repovi, ali nikakvog pravorijeka nikad nema. I možda ovo nije niti usmjereno samo
Vijeću, nego uopće pravosudnom sustavu. Zato u ovoj državi ništa ne funkcionira jer nema
nikakve pouke o pravnom lijeku godinama, desetljećima. I onda je gospodin Gjurković
potpuno u pravu kad kaže da se snosi samo politička odgovornost. To očito u našoj
Hrvatskoj državi nije dovoljno. Dakle, ja očekujem pravne reakcije na izvješće. I to hitno.
Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Evo gospodin Gjurković ima jednu repliku na vaše izlaganje.
SRĐAN GJURKOVIĆ
Drago mi je da se kolega Marušić slaže sa onim mojim raspravama odnosno
pokušaj objašnjenja i pojednostavljenja procedura. Samo ne slažem se s time da samo
postoji politička odgovornost, dakle, dat ću samo primjer da Ured državne revizije nakon,
revizije na primjer Hrvatske gospodarske komore, i prijava prema institucijama koje sve
anomalije i one da tako kažem djela koja nisu u skladu sa zakonom, uredovala i državno
odvjetništvo kao što znamo, prema tome, jako puno toga je u Hrvatskoj uznapredovalo za
razliku od '90.-tih godina i sam ulazak u Europsku uniju očito je doprinio i funkcioniranju i svih
hrvatskih institucija i po tom pitanju vjerujem da će to biti puno bolje i puno brže sve skupa
dalje. Hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. Gospodine Jure Šundov. Izvolite.
JURE ŠUNDOV
Hvala gospodine predsjedniče. Evo samo na početku da kažem, da se ne
osjećam prozvan ovim što je gospođa Aida Batarelo, izgovorila moje ime. Ja da sam na
njenom mjestu ja bi također izgovorio njeno ime. Dakle, kad bi svi naši gradski vijećnici
doista pročitali ovo revizorsko izvješće, a ja sumnjam da su ga pročitali, ja vjerujem da je
većina njih pročitala samo nešto što ih interesira, a onda usput to niti ne razumiju. A kad bi
usput pročitali i pravila ponašanja u ovom časnom domu, u ovom najvećem predstavničkom
tijelu ovoga grada, onda bi mi imale sjednice koje bi trajale ja mislim u pravilu jedno 70%
kraće nego što traje. Dakle, iz sjednice u sjednicu bi bilo potrebno vršiti edukaciju za neke
naše vijećnike na Gradskome vijeću. Ovo što je kazao gospodin Gjurković to je elementarno.
To svi znaju. Dakle, ne radi se Državna revizija radi onoga koga se revidira, nego radi države
da bi zaštitila svoj interes. Grad Split je dio te države i svi koji u njemu rade na poziciji uprave
zovu se dužnosnici i kao takovi su odgovorni toj istoj državi. Prema tome, ukoliko je netko u
bilo kojem vremenu, a da je to zakonodavac uradio, uredio, napravio neke stvari koje bi
trebale biti zakonom sankcionirane, to će se naravno i dogodit. Ja bi kolegu Prljevića koji me
jako iznenadio večeras, a naročito sa onim kad je rekao da je neko nešto ukrao, pa se
kasnije pokušao ispravit, nije se uspio u mojim očima ispravit. Ja ću ga podsjetit na njegovu
kolegicu koja je sjedila ovdje negdje gdje sjedi Daša Dragnić, a čini mi se da imaju
zajedničke motive koje ja nikako nisam mogo otkrit kod Sanje Bilač niti sad mogu kod Daše
Dragnić, sa inzistiranjem policijskim metodama, što je, da li će se, da, hoće gospođo
Dragnić, poduzet će se mjere ako to nadležne institucije otkriju. Nitko neće spasit nikoga. A
to što je netko želio da mi raskopamo zapadnu obalu, da je dovršimo, pa im se želja nije
ispunila, meni je to žao, mi smo završili zapadnu obalu. Da li će ova vlast napraviti nekakav
projekt tipa zapadne obale ili ne, meni će biti drago da ga napravi i svesrdno će mo to
podržavat. Ja bi usporedio zapadnu obalu sa školom na Pujankama, gdje država, odnosno
Ministarstvo čak prije ministra Jovanovića ugovorilo sa jednom tvrtkom posao. Posao je
134
vrijedio 7 milijona kuna. Radila ga je tvrtka Fenix u stečaju. A naše voženje tih učenika i ove
vlasti i ove nove kukuriku koalicije, je koštalo ovaj grad skoro onoliko koliko je koštao temeljni
projekt izgradnje škole. Mi smo završili zapadnu obalu. Dobili smo uporabnu dozvolu. Bili
smo 16 puta prijavljeni na razno razna tijela države i nikad nisu našli ništa. Ako pak ovo
Državna revizija je našla nešto što će trebat bit uzrok sankcije mene, gradonačelnika Keruma
ili nekoga u ovome gradu, onda neka to te službe i naprave. Ja mogu reć i to ću reć za kraj –
glasovat ću za ovo izvješće, makar se s njim ne slažem. Slažem se s njim u 99% slučajeva,
ali u nekima ne. Dakle, ja sam siguran i to posve siguran da smo mi sve novce koje smo
potrošili i u sustavu javne nabave i u bilo kojem drugom sustavu potrošili na temelju
pozitivnih zakonskih odredbi. A zašto sam tako siguran? Siguran sam jer sam imao kolege i
kolegice u gradskim upravnim tijelima i službama koji znaju raditi svoj posao i nikad ništa
nismo napravili na silu nego smo prethodno pitali što, kako i na koji način i zajedno smo
donosili odluke. Zato sam ja jako miran. A vama gospođo Dragnić i gospodine Prljeviću, ako
vi molite Boga da se mi isprljamo sa nečim što je bilo prije dvije godine, meni je žao, evo vi
molite Boga da se nama nešto dogodi, pa ako se dogodi, bit ćete zadovoljeni. Ja se nadam
da sam odgovorio na vaše pitanje poštovana gospođo. Jer ja sam shvatio da vi cijelo vrijeme
pitate – kad će, tko će odgovarat, zašto, tko će vratit, i tako dalje. Pa jel vam jasno da
Državna revizija radi kao državno tijelo i da to upućuje svima. vi niste samo večeras pokazali
neupućnost. Pročitajte zakone i nemojte oduzimat gradskim vijećnicima koji znaju raditi svoj
posao dragocjeno vrijeme, jer zbog vas i vama sličnima, mi sjedimo po 3, 4 ili 5 sati duže
nego što bi trebali. Evo, nisam htio to reći, ali drago mi je da ste me povukli za jezik pa da
vam to konačno kažem. Evo hvala lijepa. Odričem se svih replika, bude li me netko nakon
ovoga pitao, neću reć ništa. Nemam namjeru. Hvala lijepo.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem gospodinu Šundovu, no imamo dvije replike na vaše izlaganje.
JURE ŠUNOV
Ali ja neću dat odgovor na replike.
PREDSJEDATELJ
Poštujem. Gospođa Daša Dragnić i gospodin Prljević. Izvolite.
DAŠA DRAGNIĆ
Dakle, ja moram priznat da me čudi ovakav ton i čuđenje i dovođenje u pitanje
mojih motiva. Nije se nitko čudio motivima kad smo pozivali ovdje sve zajedno da se utvrde
zakonitosti u KK Split, u HNK, bilo gdje gdje se može posumnjati ili se vidi da postoje neke
nepravilnosti. Moje nepoznavanje zakona seže do tuda da znam da ne mora sve imati
kaznenu odgovornost. Pa na primjer ja mogu nekoga ko je nešto radio, ali nije radio dovoljno
dobro. Možda nije zaslužio i nije zaslužio kaznenu odgovornost, ali ja više ne moram biti
zadovoljna s njegovim radom, pa onda mogu nešto poduzet pa ga zamijenit. Pa ću nać
nekoga ko će savjesnije brže i bolje radit taj posao. Dakle, i to je ta odgovornost. I vjerujte mi
nikad nikoga posebno i osobno nisam prozivala niti imam tu namjeru. Činjenica je da ako
nešto ukazuje na neke nepravilnosti je vrlo logično. Ja se čudim bilo kome ko ne postavi
pitanje ako su utvrđene nepravilnosti, da li iza toga stoji odgovornost, a ne samo onoga što
ide po automatizmu, ponavljam, šta kažem, nije rezultat nepoznavanja zakona nego
mogućnosti da se odgovornost vodi i drukčije izvan kaznenog zakona. I to o
nepripremljenosti usput, ja stvarno moram jer se sad već nekoliko puta se čulo s raznih
strana o nepripremljenosti, to koliko se mi pripremamo i koliko mi oduzimamo vremena u
odnosu na druge, ja mislim da stvarno nisu primjereni takvi komentari, ali ostaje naravno na
vama.
PREDSJEDATELJ
Dvije minute su istekle. Zahvaljujem. Gospodin Tomislav Prljević.
135
TOMISLAV PRLJEVIĆ
Hvala predsjedniče. Ja sam čisto pošao iz neke logične pretpostavke, valda da je
sve u redu bilo i čisto, onda bi bilo izvješće i pozitivno. Prepostavljam da ovako i nije. A ni u
krajnjoj primisli nisam imao ništa, nikakvo zlo gospodine Šundov vama niti vašima, daljim,
bližima, tako da ne morate se oko toga brinuti, želim da vam svaki dan bude dobar dan i u
buduće tako. hvala.
PREDSJEDATELJ
Zahvaljujem. S ovim smo iscrpili po svemu sudeći sve rasprave i sve replike. Ima
li još tko? Ja sam dužan to pitati. Ako nema,zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda
i stavljam Izvješće Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Split o obavljenoj financijskoj
reviziji Grada Splita za 2012. godinu na glasovanje.
Tko je za? Odnosno primit na znanje. To je tako jasno, jel. Protiv? Nema. Dakle,
utvrđujem da je točka 44. Izvješće primljeno na znanje sa 25 glasova „za“. Molim vas ima još
dvije točke, dajte to će mo,molim vas, nemojte. Ajte još samo malo. Zahvaljujem izvjestiteljici,
idemo sad na točku 45.
Ad 45. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru članova Socijalnog
vijeća Grada Splita
Milan Blaževski izvjestitelj.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala gospodine predsjedniče. Na 9. sjednici Gradskog vijeća održanoj 18.
veljače donijeli smo Rješenje o izboru 7 članova Socijalnog vijeća, te sukladno članku 11.
Odluke o radnim tijelima, potrebno je izabrati još 4 člana ovog tijela i to predstavnika udruga
branitelja Domovinskog rata, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, umirovljenika i
civilnog društva. Na 19. sjednici održanoj 21. ožujka 2014. godine Odbor za izbor i
imenovanja utvrdio je Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru članova Socijalnog vijeća
Grada Splita Grada Splita koji vam se dostavlja na raspravu i donošenje i to u sljedećem
sastavu: pod rednim brojem 8. Jelena Eranović, predstavnica udruga branitelja iz
Domovinskog rata, Katarina Radman, predstavnica Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje, Silvestar Krka predstavnik umirovljenika i Vesna Golemac, predstavnica civilnog
društva. Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Ima li prijavljenih? Utvrđujem da
nema. Zaključujem raspravu i stavljam Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru članova
Socijalnog vijeća Grada Splita Grada Splita na glasovanje.
Tko je za? Protiv? Suzdržan? Dakle, točka 45. je usvojena sa 23 glasa „za“ i 1
uzdržanim. I zadnja točka dnevnoga reda:
Ad 46. Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje doktora
medicine koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan
zdravstvene ustanove na području Grada Splita
Izvjestitelj gospodin Blaževski.
MILAN BLAŽEVSKI
Hvala gospodine predsjedniče. Odbor Gradskog vijeća Grada Splita za izbor i
imenovanja je na svojoj 19. sjednici održanoj 21. ožujka ove godine utvrdio Prijedlog
zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje doktora medicine koji utvrđuju nastup smrti,
vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Grada Splita, te
vam ga dostavlja na raspravu i odlučivanju u sljedećem sastavu: dr. Nenad Kunac, dr. Ana
Dunatov, i dr. Sandra Zekić Tomaš. Nakon što usvojimo ovaj, nakon što se izjasnimo o ovom
136
prijedlogu, on se upućuje Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije na nadležno
postupanje. Zahvaljujem.
PREDSJEDATELJ
Također. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Da li ima prijavljenih?
Utvrđujem da nema. Zaključujem raspravu. I stavljam točku 46. dnevnog reda na glasovanje.
Tko je za? Ima li protiv? Suzdržanih? Nema. Utvrđujem da je ova točka dnevnog
reda 46. usvojena jednoglasno sa 25 glasova „za“ i konstatiram da je u 19,41 minutu
završena 10. sjednica. Zahvaljujem. Doviđenja.
Sjednica završila s radom u 19,41 sati.
Sa kazeta reproducirale:
___________
Suzana Milić
____________
Marina Trogrlić
137
Download

10. sjednica - Za pametne ljude i pametan grad